Đề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp NQD tại Chi cục thuế Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp NQD tại Chi cục thuế Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh Trước tình hình phát triển kinh tế – xã hội của nước ta hiện nay, thuế có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Thuế là công cụ chủ yếu của Nhà nước trong việc tập trung nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước (NSNN) và góp phần tích cực, hiệu quả vào việc quản lý và điều hành vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Chính sự lớn mạnh từ thu thuế là tiền đề thúc đẩy sự toàn diện kinh tế đồng thời nó thúc đẩy sự hình thành các công trình phúc lợi công cộng. Do đó để góp phần tăng cường thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá và dịch vụ, động viên một phần thu nhập vào NSNN thì đòi hỏi công tác quản lý thu thuế phải được tiến hành một cách chặt chẽ tại các chi cục thuế nói chung và tại Chi cục thuế huyện Từ Sơn nói riêng. Trong thời gian đầu thực tập tại Chi cục, em đã nắm được cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động chung của Chi cục nên em đã viết Báo cáo tổng hợp. Nội dung Báo cáo gồm: Lời mở đầu. Chương I: Khái quát chung về Chi cục thuế huyện Từ Sơn. Chương II: Một số ý kiến, giải pháp và đề xuất.

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1796 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp NQD tại Chi cục thuế Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T Lêi më §Çu rong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ, ®Êt n­íc ta ®· vµ ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ ngµy cµng trë nªn hiÖn ®¹i vµ v¨n minh h¬n. §Æc biÖt hiÖn nay sù bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin yªu cÇu ®Æt ra ngµy mét bøc thiÕt trong viÖc qu¶n lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp nãi chung vµ Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n nãi riªng. Tr­íc t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña n­íc ta hiÖn nay, thuÕ cã vÞ trÝ vµ vai trß ®Æc biÖt quan träng. ThuÕ lµ c«ng cô chñ yÕu cña Nhµ n­íc trong viÖc tËp trung nguån thu cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc (NSNN) vµ gãp phÇn tÝch cùc, hiÖu qu¶ vµo viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n. ChÝnh sù lín m¹nh tõ thu thuÕ lµ tiÒn ®Ò thóc ®Èy sù toµn diÖn kinh tÕ ®ång thêi nã thóc ®Èy sù h×nh thµnh c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng. Do ®ã ®Ó gãp phÇn t¨ng c­êng thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng l­u th«ng hµng ho¸ vµ dÞch vô, ®éng viªn mét phÇn thu nhËp vµo NSNN th× ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch chÆt chÏ t¹i c¸c chi côc thuÕ nãi chung vµ t¹i Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n nãi riªng. Trong thêi gian ®Çu thùc tËp t¹i Chi côc, em ®· n¾m ®­îc c¬ cÊu tæ chøc vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng chung cña Chi côc nªn em ®· viÕt B¸o c¸o tæng hîp. Néi dung B¸o c¸o gåm: Lêi më ®Çu. Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n. Ch­¬ng II: Mét sè ý kiÕn, gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt. KÕt luËn. Ch­¬ng I Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ. 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña thuÕ. ThuÕ lµ mét phÇn thu nhËp mµ mçi tæ chøc, c¸ nh©n cã nghÜa vô ®ãng gãp cho Nhµ n­íc theo quy ®Þnh ®Ó phôc vô nhu cÇu chØ tiªu theo chøc n¨ng cña Nhµ n­íc, ng­êi nép thuÕ ®­îc h­ëng hîp ph¸p phÇn thu nhËp cßn l¹i. Nhµ n­íc ®· sö dông thuÕ lµm c«ng cô cã hiÖu qu¶ ®Ó tËp trung vµo tay m×nh mét phÇn thu nhËp cña x· héi, t¹o lËp quü tiÒn tÖ tËp trung phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. Nh­ vËy, thuÕ ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc víi chøc n¨ng c¬ b¶n, ®Çu tiªn lµ ®¶m b¶o nguån tµi chÝnh cho c¸c nhu cÇu chi tiªu cña Nhµ n­íc. Do vËy, Nhµ n­íc ra ®êi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan nªn thuÕ ra ®êi còng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. ThuÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï lÞch sö. B¶n chÊt cña thuÕ lÖ thuéc vµo b¶n chÊt cña Nhµ n­íc sö dông nã lµm c«ng cô, b¶n chÊt cña Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh b¶n chÊt thuÕ. ThuÕ vµ Nhµ n­íc lµ hai ph¹m trï g¾n bã h÷u c¬ víi nhau, Nhµ n­íc tån t¹i tÊt yÕu ph¶i cã thuÕ. ThuÕ lµ c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc. Nhµ n­íc sö dông thuÕ lµm c«ng cô ®Ó tËp trung mét phÇn thu nhËp cña x· héi vµo tay m×nh ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c nhu cÇu chi tiªu cña Nhµ n­íc. §ång thêi còng th«ng qua thuÕ, Nhµ n­íc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vÜ m« ®èi víi nÒn kinh tÕ - x· héi nh»m thóc ®Èy kinh tÕ, x· héi ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng cña m×nh. Theo quy ®Þnh cña hiÕn ph¸p chØ cã Quèc héi míi cã quyÒn ban hµnh, söa ®æi, b·i bá c¸c s¾c thuÕ. Môc tiªu chñ yÕu, quan träng nhÊt cña viÖc ®Þnh ra c¸c s¾c thuÕ lµ ®Ó cã nguån tµi chÝnh chi tr¶ cho viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng ®èi néi, ®èi ngo¹i cña Nhµ n­íc. Víi tÝnh chÊt ®ã thuÕ cã ®Æc ®iÓm sau: - ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc theo nghÜa vô do luËt ®Þnh cña c¸c thÓ nh©n, ph¸p nh©n cho Nhµ n­íc mµ kh«ng cã sù båi hoµn trùc tiÕp nµo. - ThuÕ lµ h×nh thøc ph©n phèi l¹i mét phÇn cña c¶i x· héi nh­ng kh«ng ph¶i mäi hµnh vi ph©n phèi cña c¶i cña x· héi ®Òu lµ thuÕ. Trong thùc tÕ c¸c kho¶n thu cña Nhµ n­íc kh«ng chØ cã thuÕ. Ngoµi nguån thu chñ yÕu vµ quan träng lµ thuÕ, Nhµ n­íc cßn cã c¸c nguån thu kh¸c nh­: C«ng tr¸i, sæ xè, lÖ phÝ… ThuÕ cã ®Æc ®iÓm mang tÝnh æn ®Þnh, tÝnh th­êng xuyªn. Do ®ã bÊt kú quèc gia nµo còng kh«ng thÓ thay ®æi thuÕ ngay lËp tøc mµ ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh c¶i c¸ch, söa ®æi vÒ luËt ph¸p rÊt chÆt chÏ. 1.1.2. Vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta. 1.1.2.1. ThuÕ lµ kho¶n thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Mét nÒn tµi chÝnh lµnh m¹nh ph¶i dùa vµo nguån thu néi bé tõ nÒn kinh tÕ quèc d©n. Mét ng©n s¸ch lµnh m¹nh tr­íc hÕt ph¶i dùa vµo nguån thu æn ®Þnh trong n­íc, trong ®ã thuÕ lµ nguån thu chñ yÕu trong hÖ thèng ®ßn bÈy cña c¬ chÕ míi. Nhê cã kho¶n ®ãng gãp ®ã, bé m¸y Nhµ n­íc míi tån t¹i vµ ho¹t ®éng ®­îc. Nh­ vËy, ngay tõ buæi khai s¬, thuÕ ®· ®­îc sö dông víi môc tiªu quan träng lµ tËp trung thu nhËp vµo tay Nhµ n­íc. LÞch sö tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña thuÕ qua c¸c thêi kú vµ ë c¸c n­íc còng cho thÊy: Tû träng thu b»ng thuÕ th­êng chiÕm phÇn lín trong tæng thu nhËp cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc. HiÖn nay, ë hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi, sau khi thùc hiÖn c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ, sè thu b»ng thuÕ, phÝ chiÕm tíi trªn 90% tæng sè thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Víi c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, hÖ thèng thuÕ míi ®­îc ¸p dông thèng nhÊt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. ThuÕ ph¶i bao qu¸t ®­îc hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nguån thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp vµ d©n c­ ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu huy ®éng ®­îc nhiÒu vèn, thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao h¬n trong giai ®o¹n hiÖn t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, gãp phÇn kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, æn ®Þnh kinh tÕ x· héi. Trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, mét mÆt ph¶i quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn yªu cÇu ®éng viªn, tËp trung nguån vèn cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Nh­ng mÆt kh¸c ph¶i chó ý ®Õn viÖc thu nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, v× ®ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o nguån thu c¬ b¶n, l©u dµi cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. T¨ng thu ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Nguån thu thuÕ chØ cã thÓ t¨ng lªn khi vµ chØ khi nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng ®¹t n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. 1.1.2.2. ThuÕ gãp phÇn ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vÜ m«. Ngoµi viÖc huy ®éng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, thuÕ cßn cã vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vÜ m«. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc cßn chøa ®ùng nh÷ng khuyÕt tËt vèn cã cña nã. V× vËy Nhµ n­íc cÇn ph¶i sö dông c¸c c«ng cô cña m×nh ®Ó can thiÖp vµo nÒn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh can thiÖp ®ã Nhµ n­íc ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh mang tÝnh chÊt c­ìng chÕ vµ hµng lo¹t c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ thuÕ. Cïng víi viÖc më réng chøc n¨ng cña Nhµ n­íc, thuÕ ®· trë thµnh mét c«ng cô quan träng ®Ó Nhµ n­íc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. Th«ng qua h×nh thøc thu, ph­¬ng thøc thu, chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ vµ nhÊt lµ møc ®éng viªn mµ Nhµ n­íc thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn phï hîp víi c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. V× lîi Ých cña x· héi, cña ®Êt n­íc, Nhµ n­íc cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m møc ®éng viªn vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c­ vµ c¸c doanh nghiÖp ®Ó kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn c©n ®èi, nhÞp nhµng. Th«ng qua chÝnh s¸ch thuÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña c¸c tæ cø­c vµ c¸ nh©n, tõ ®ã qu¸ tr×nh ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ quèc d©n ®­îc thùc hiÖn. 1.1.2.3. ThuÕ gãp phÇn ®¶m b¶o b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi. HÖ thèng thuÕ míi ®­îc ¸p dông thèng nhÊt gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tÇng líp d©n c­ ®Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng x· héi, kh«ng cã ®Æc quyÒn, ®Æc lîi bÊt hîp lý ®èi víi bÊt kú mét ®èi t­îng nµo. B×nh ®¼ng, c«ng b»ng x· héi kh«ng chØ lµ ®¹o lý, lý thuyÕt mµ ph¶i ®­îc biÓu hiÖn b»ng ph¸p luËt, chÕ ®é quy ®Þnh râ rµng cña Nhµ n­íc, ph¶i cã biÖn ph¸p chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶ vÒ sè c¬ së thuéc ®èi t­îng nép thuÕ, vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ vµ kiÓm tra xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m, kh¾c phôc tr­êng hîp xö lý “NhÑ víi trªn, NÆng víi d­íi”. NhËn thøc ®óng ®¾n vµ cã ý thøc tù nguyÖn, tù gi¸c chÊp hµnh c¸c nghÜa vô khai b¸o, chÕ ®é gi÷ sæ kÕ to¸n, thu, nép thuÕ ®óng luËt ph¸p còng lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó chÝnh s¸ch thuÕ ®¶m b¶o b×nh ®¼ng, c«ng b»ng x· héi. 1.1.2.4. ThuÕ lµ c«ng cô thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. §Ó thu ®­îc thuÕ vµ thùc hiÖn ®óng c¸c luËt thuÕ ®· ®­îc ban hµnh, c¬ quan thuÕ ph¶i n¾m ®­îc sè l­îng, quy m« c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh, mÆt hµng hä ®­îc phÐp kinh doanh. Tõ ®ã ph¸t hiÖn nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i, vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¸ nh©n, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh, hoÆc ph¸t hiÖn nh÷ng khã kh¨n mµ hä gÆp ph¶i ®Ó gióp hä t×m c¸ch th¸o gì. Nh­ vËy qua c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ mµ cã thÓ kÕt hîp kiÓm tra, kiÓm so¸t toµn diÖn c¸c mÆt ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së kinh tÕ, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ – x· héi. 1.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ t¹i chi côc. 1.2.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi. HuyÖn Tõ S¬n n»m ë phÝa T©y cña tØnh B¾c Ninh víi diÖn tÝch 61,4 km2 cã ®­êng quèc lé 1A ch¹y qua vµ ®Æc biÖt tiÕp gi¸p víi huyÖn Gia L©m thµnh phè Hµ Néi. §©y lµ ®Þa bµn réng ®­îc chia thµnh 10 x· vµ mét thÞ trÊn, c¸c chî lín nhá kh¸c nhau nh­ chî DÇu, chî §ång Kþ…. §©y lµ ®Þa bµn ®ang trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, nh÷ng c¬ së h¹ tÇng nh­ ®­êng x¸ giao th«ng cßn khã kh¨n, hÖ thèng chiÕu s¸ng, m«i tr­êng cßn h¹n chÕ, nhµ cöa, kiÕn tróc, c«ng tr×nh ®a sè cßn l¹c hËu, hÇu hÕt míi b¾t ®Çu x©y dùng trong mét vµi n¨m gÇn ®©y. Dan sè huyÖn Tõ S¬n gÇn 114.825 ng­êi, ®¹i ®a sè lµ nh©n d©n lao ®éng, bu«n b¸n nhá phôc vô ®êi sèng hµng ngµy. Do ®ã sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt nãi chung vµ ý thøc chÊp hµnh luËt ThuÕ, ph¸p lÖnh ThuÕ cã nhiÒu h¹n chÕ. Víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ x· héi nh­ vËy g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh qu¶n lý thu nép ThuÕ, còng nh­ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §©y lµ ®Þa bµn cã tèc ®é ®« thÞ ho¸ nhanh, quy m« s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng t¨ng, møc t¨ng tr­ëng hµng n¨m tõ 15% ®Õn 20%, víi nhiÒu lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­: Doanh nghiÖp Nhµ n­íc, C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty TNHH, Doanh nghiÖp t­ nh©n, c¸c HTX, tæ s¶n xuÊt vµ c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ s¶n xuÊt, kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau nh­ s¶n xuÊt, dÞch vô, th­¬ng nghiÖp, vËn t¶i… Trong c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn Tõ S¬n, c¸c Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh (NQD) ®ãng gãp rÊt lín, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cho x· héi vµ gi¶i quyÕt mét sè l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o trªn ®Þa bµn huyÖn Tõ S¬n. HiÖn nay toµn huyÖn cã 168 ®¬n vÞ Doanh nghiÖp NQD s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã cã 62 C«ng ty TNHH, 24 Doanh nghiÖp t­ nh©n, 35 HTX kinh doanh s¶n xuÊt, x©y dùng, th­¬ng nghiÖp, dÞch vô, vËn t¶i. C¸c c«ng ty, doanh nghiÖp, HTX nµy chñ yÕu tËp trung ë c¸c khu c«ng nghiÖp x· §×nh B¶ng, x· §ång Quang, x· T©n Hång, x· Phï Khª, x· Ch©u Khª, thÞ trÊn. Sè Doanh nghiÖp NQD trªn ®Þa bµn huyÖn Tõ S¬n t¨ng dÇn qua c¸c n¨m ®· gãp phÇn më réng l­u th«ng, ®¸p øng nhu cÇu tiªu ding hµng ho¸, dÞch vô ngµy cµng t¨ng vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng trªn ®Þa bµn huyÖn Tõ S¬n nãi riªng vµ tØnh B¾c Ninh nãi chung. 1.2.2. LÞch sö h×nh thµnh vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Chi côc thuÕ Tõ S¬n. a/ LÞch sö h×nh thµnh. Chi côc thuÕ ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1990 theo NghÞ quyÕt 81/H§BT ngµy 7/8/1990 cña Héi ®ång bé tr­ëng (nay lµ ChÝnh phñ). Tr­íc ®©y Chi côc n»m trong ngµnh tµi chÝnh. Do nhu cÇu vµ sù ph¸t triÓn cña x· héi ®Õn th¸ng 10/1990 cã quyÕt ®Þnh t¸ch ngµnh thuÕ thµnh mét ngµnh ®éc lËp víi tÝnh chÊt vµ c¬ cÊu theo ngµnh däc: Bé tµi chÝnh -> Tæng côc thuÕ (c¸c tØnh) -> Chi côc thuÕ (c¸c huyÖn, thÞ x·). Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n n»m trong Trung t©m thÞ trÊn, n¬i tËp trung ®«ng d©n c­ vµ sÇm uÊt nhÊt toµn huyÖn. D­íi sù chØ ®¹o cña Chi côc tr­ëng th× c¸n bé trong toµn Chi côc tiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn nhiÖm vô thu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ GTGT, thuÕ m«n bµi, nhµ ®Êt, tr­íc b¹… ®èi víi c¸c hé kinh doanh thuéc c¸c x·: §×nh B¶ng, Ch©u Khª, T©n Hång, Phï ChÈn, §ång Kþ, §ång Quang. Víi nh÷ng c¸n bé nhiÖt t×nh n¨ng næ trong c«ng t¸c vµ nhiÒu n¨m kinh nghiÖm, toµn Chi côc hµng n¨m ®Òu ®­îc cÊp trªn tuyªn d­¬ng vµ trao b»ng khen, giÊy chøng nhËn ®¬n vÞ xuÊt s¾c. Tuy míi t¸ch huyÖn song Chi côc thuÕ Tõ S¬n ®· ®i vµo nÒ nÕp vµ nghiªm chØnh chÊp hµnh mÖnh lÖnh cña Nhµ n­íc, thùc hiÖn môc tiªu: thu ®óng, thu ®ñ, kÞp thêi tr¸nh thÊt thu. §Ó ®¶m b¶o d©n chñ, c«ng b»ng, v¨n minh, Chi côc thuÕ ®· cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n riªng, cã ®ñ mäi quyÒn lùc vµ t­ c¸ch ph¸p nh©n nh»m gi÷ v÷ng vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh m×nh. b/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Chi côc ThuÕ. Trong nh÷ng n¨m qua, Chi côc ThuÕ huyÖn Tõ S¬n lu«n coi träng c«ng t¸c cñng cè vµ kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ theo h­íng ngµy cµng phï hîp víi nhiÖm vô qu¶n lý thu thuÕ cña Chi côc trong tõng thêi kú. §ång thêi Chi côc lu«n chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc ThuÕ vÒ viÖc tæ chøc bé m¸y Chi côc ThuÕ. Sau khi cã Th«ng t­ sè 64/TC/TCCB ngµy 29/10/1992 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc thµnh lËp ®éi ThuÕ x·, ph­êng. Bé m¸y Chi côc ThuÕ huyÖn Tõ S¬n ®­îc bè trÝ theo h­íng ®Ó thùc hiÖn quy tr×nh qu¶n lý thu thuÕ t¸ch 3 bé phËn nh»m ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan trong viÖc tÝnh thuÕ, t¨ng c­êng viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËt ThuÕ ®èi víi c¸c ®èi t­îng kinh doanh còng nh­ ®èi víi c¸c c¸n bé thuÕ. Theo Th«ng t­ sè 110/1998 TT - BTC ngµy 3/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn viÖc söa ®æi, bæ sung c¬ cÊu bé m¸y Côc ThuÕ Nhµ n­íc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ c«ng v¨n sè 98/TCT/TCCB ngµy 7/1/1999 cña Tæng côc ThuÕ, Chi côc ThuÕ vÉn ®­îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña Th«nh t­ sè 64/TC/TCCB ngµy 29/10/1992 cña Bé Tµi chÝnh, c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña Chi côc ThuÕ huyÖn Tõ S¬n hiÖn nay ®­îc bè trÝ s¾p xÕp gåm c¸c bé phËn sau: - Tæ hµnh chÝnh tµi vô. - Tæ kiÓm tra. - Tæ kÕ ho¹ch vµ xö lý d÷ liÖu. Tæ nghiÖp vô thu kh¸c. Tæ qu¶n lý doanh nghiÖp. §éi ThuÕ chî Tõ S¬n. §éi ThuÕ thÞ trÊn. §éi ThuÕ x· §×nh B¶ng. §éi ThuÕ x· Ch©u Khª. §éi ThuÕ x· §ång Quang. §éi ThuÕ x· §ång Nguyªn. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Chi côc ThuÕ Tõ S¬n. CHI CôC TR¦ëNG CHI CôC PHã Hµnh chÝnh tæ chøc KÕ to¸n nghiÖp vô Tæ nghiÖp vô thu kh¸c 3 §éi Tæ qu¶n lý doanh nghiÖp Xö lý d÷ liÖu 3 §éi Tæ kiÓm tra Theo s¬ ®å trªn: * Chi côc tr­ëng: ChØ ®¹o chung toµn bé c¸c mÆt c«ng t¸c cña Chi côc. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Côc tr­ëng, huyÖn Uû, UBND huyÖn Tõ S¬n vÒ toµn bé c¸c mÆt c«ng t¸c cña Chi côc. Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c mÆt c«ng t¸c sau: C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé; c«ng t¸c kiÓm tra, xö lý tè tông vÒ ThuÕ; c«ng t¸c tµi vô, hµnh chÝnh cña c¬ quan; c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn ®Êt (ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ThuÕ nhµ ®Êt, lÖ phÝ tr­íc b¹, ThuÕ chuyÓn quyÒn); phÝ vµ lÖ phÝ. Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ kiÓm tra, tæ hµnh chÝnh tæ choc, tµi vô, c«ng t¸c kÕ to¸n, dù to¸n, tæ nghiÖp vô thu kh¸c, c¸c ®éi thuÕ x·. * Chi côc phã: Lµm nhiÖm vô th­êng trùc tham m­u gióp viÖc cho Chi côc tr­ëng, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi Chi côc tr­ëng ®i c«ng t¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Chi côc tr­ëng vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c ®­îc ph©n c«ng. + Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c mÆt c«ng t¸c: - Toµn bé c«ng t¸c thuÕ ngoµi quèc doanh gåm c¸c doanh nghiÖp, hé sö dông ho¸ ®¬n, hé Ên ®Þnh thuÕ. - C«ng t¸c qu¶n lý, cÊp ph¸t Ên ®Þnh thuÕ, toµn bé c¸c lo¹i b¸o c¸o cÊp trªn ®èi víi thuÕ ngoµi quèc doanh. Tæ chøc c­ìng chÕ thuÕ ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng nî ®äng thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tæ doanh nghiÖp, xö lý d÷ liÖu gåm: thèng kª thuÕ, kÕ to¸n thu; trùc tiÕp chØ ®¹o ®éi thuÕ x· §ång Quang, ®éi thuÕ chî, ®éi thuÕ x· §ång Nguyªn. * VÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban. + Tæ hµnh chÝnh tµi vô: Cã mét thñ quü vµ mét th­ ký kiªm ®¸nh m¸y. + Tæ thèng kª, kÕ to¸n: Gåm mét ®ång chÝ ®øng ®Çu nh»m theo dâi ®iÒu hµnh t×nh h×nh sö dông nguån kinh phÝ vµ tæng hîp sè liÖu, hiÖn tr¹ng cña Chi côc ®Ó viÕt b¸o c¸o tr×nh lªn cÊp trªn, bé phËn kÕ to¸n gåm: KÕ to¸n thu, kÕ to¸n chi, kÕ to¸n lµm c«ng t¸c tÝnh thuÕ: - KÕ to¸n thu ë Chi côc: Hµng n¨m theo môc lôc ng©n s¸ch cÊp, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi chÐp vµo sæ vÒ qu¸ tr×nh thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ nép vµo ng©n s¸ch Trung ­¬ng. - KÕ to¸n chi: Cã mét ®ång chÝ chñ chèt lµm nhiÖm vô tæng hîp vµ trùc tiÕp h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ. C¨n cø vµo dù to¸n n¨m ®­îc duyÖt vµ chÕ ®é tiªu chuÈn ®­îc duyÖt, chÕ ®é tiªu chuÈn hiÖn hµnh,… tham m­u cho chñ tµi kho¶n quyÕt ®Þnh c¸c kho¶n chi phôc vô cho bé m¸y lµm viÖc b×nh th­êng, ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô cña Chi côc. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ c¨n cø vµo dù to¸n n¨m ®­îc duyÖt, chÕ ®é tiªu chuÈn, ®Þnh møc, tµi chÝnh hiÖn hµnh ®Ó lËp kÕ ho¹ch víi ng©n s¸ch Trung ­¬ng thùc hiÖn chi ho¹t ®éng Chi côc, mang tÝnh chÊt th­êng xuyªn tõ ng©n s¸ch cÊp ph¸t hµng th¸ng. + Tæ thanh tra nghiÖp vô: Nh»m kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ h­íng dÉn nghiÖp vô thuÕ vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng, cã ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt kÞp thêi ®¶m b¶o sù c«ng minh chÝnh trùc nguån thu vµo NSNN. + Tæ Ên chØ: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n chøng tõ ®­îc thñ tr­ëng phª duyÖt cã gi¸ trÞ x¸c minh ®Ó tiÕn hµnh ®ãng dÊu ®Ó chøng tá tÝnh ph¸p nh©n. + Tæ qu¶n lý doanh nghiÖp: Qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ ®èi t­îng nép thuÕ trªn ®Þa bµn qu¶n lý, n¾m sè doanh nghiÖp ph¸t sinh, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, s¸t nhËp, chia t¸ch, liªn doanh liªn kÕt. Ph©n tÝch t×nh h×nh thu nép tham gia lËp dù to¸n thu, khai th¸c nguån thu trong lÜnh vùc ®­îc giao qu¶n lý. Tham m­u ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Chi côc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý thu thuÕ. H­íng dÉn ®èi t­îng nép thuÕ c¸c thñ tôc kª khai ®¨ng ký thuÕ, kª khai nép thuÕ, lËp hå s¬ miÔn gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ…, gi¶i ®¸p v­íng m¾c cña ®èi t­îng nép thuÕ liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, lËp vµ tæ chøc l­u hå s¬ c¸c ®èi t­îng nép thuÕ. Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kª khai thuÕ, gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ liªn hé víi ®èi t­îng nép thuÕ ®Ó chØnh söa viÖc kª khai thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. Thùc hiÖn viÖc Ên ®Þnh thuÕ cho c¸c ®èi t­îng nép tê khai hoÆc nép chËm tê khai thuÕ, x¸c ®Þnh c¸c ®èi t­îng cÇn ph¸t hµnh c¸c lÖnh thu hoÆc xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ thuÕ. Theo dâi t×nh h×nh thu nép thuÕ ®Ó thùc hiÖn viÖc ®«n ®èc nh¾c nhë nép thuÕ ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n vµo NSNN. Phèi hîp c¸c phßng ban cã liªn quan thùc hiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ mua b¸n cña c¸c ®èi t­îng cã hiÖn t­îng khai man, trèn lËu thuÕ vµ nî ®äng thuÕ. Tham gia lËp dù to¸n hµng n¨m, b¸o c¸o sè liÖu cña c¸c ®¬n vÞ ®­îc ph©n c«ng qu¶n lý. + C¸c ®éi thuÕ bao gåm: §éi thuÕ x·, thÞ trÊn, chî chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Chi côc ThuÕ huyÖn, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Héi ®ång t­ vÊn thuÕ x· trong c«ng t¸c thu ng©n s¸ch hµng th¸ng, quý. * VÒ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. Trong nh÷ng n¨m qua Chi côc ThuÕ huyÖn Tõ S¬n lu«n chó träng kiÖn toµn tæ chøc ®éi ngò c¸n bé nh»m triÓn khai tèt c«ng viÖc ®­îc giao. HiÖn nay toµn Chi côc cã 46 c¸n bé trong ®ã cã 42 c¸n bé trong biªn chÕ vµ 4 c¸n bé vÉn ®ang trong hîp ®ång dµi h¹n. Toµn Chi côc cã 20 ®ång chÝ trong ®éi ngò §¶ng, 17 ®ång chÝ ®Òu lµ nh÷ng §¶ng viªn xuÊt s¾c, 15 ®ång chÝ ®ang theo häc líp c¶m t×nh §¶ng. Trong 46 c¸n bé ®ã cã 70% cã tr×nh ®é ®¹i häc, 30% cã tr×nh ®é trung cÊp vµ hiÖn t¹i trong sè c¸n bé nµy ®ang tham gia c¸c líp ®µo t¹o t¹i chøc t¹i c¸c tr­êng §¹i häc kinh tÕ, tµi chÝnh. §éi ngò c¸n bé thuÕ huyÖn Tõ S¬n th­êng xuyªn ®­îc n©ng cao tr×nh ®é, phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®Ó thùc thi c¸c luËt ThuÕ cã hiÖu qu¶. Chi côc lu«n t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian cho c¸c c¸n bé ®i häc n©ng cao tr×nh ®é t¹i c¸c tr­êng §¹i häc. §èi víi c¸c c¸n bé míi vµo ngµnh ph¶i tham gia c¸c kú thi tuyÓn chän vµ ph¶i qua ®ît häc tËp båi d­ìng ng¾n h¹n. MÆc dï vËy, tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé hiÖn nay vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, mét sè c¸n bé ch­a thùc sù lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¶i thÝch chÝnh s¸ch thuÕ. Tr×nh ®é vi tÝnh, ngo¹i ng÷ cña c¸c c¸n bé chñ chèt ch­a tèt nªn cßn gÆp khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi c¸c ®èi t­îng kinh doanh sö dông m¸y vi tÝnh trong qu¶n lý. Hµng th¸ng Chi côc giao ban l·nh ®¹o c¸c tæ ®éi tr­ëng th­êng kú vµo ngµy mïng 10, ngµy 20 vµ ngµy 30 nh»m ph¶n ¸nh tiÕn ®é thu, thùc hiÖn phÇn hµnh c«ng t¸c chuyªn m«n tæ ®éi m×nh phô tr¸ch, nªu v­íng m¾c vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt cña kú tiÕp theo ®­îc ghi chÐp ph¶n ¸nh vµo sæ nghÞ quyÕt chuyªn m«n. Hµng th¸ng c¸c tæ ®éi ph¶i häp kiÓm ®iÓm t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô trong th¸ng cña tõng c¸ nh©n, c¸c ®éi b×nh xÐt ph©n lo¹i tiªu chuÈn A, B, C göi lªn l·nh ®¹o héi ®ång thi ®ua cña Chi côc. Chi côc häp th­êng kú vµo ngµy mïng 10 hµng th¸ng nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña toµn Chi côc trong th¸ng, ®Ò ra ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô vµ nh÷ng biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n cho kú tíi. §ång thêi xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ b×nh xÐt thi ®ua cña c¸c tæ, ®éi. Nh÷ng c¸ nh©n nµo kh«ng ®¹t ®Òu ®­îc theo dâi trong sæ nghÞ quyÕt cña c¬ quan. HiÖn nay Chi côc ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 999 TC - Q§/C§KT ngµy 02/11/1996 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. 1.2.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ t¹i Chi côc. Tõ S¬n lµ mét huyÖn nhá so víi c¸c huyÖn kh¸c cña tØnh B¾c Ninh nh­ng cã lîi thÕ lµ tiÕp gi¸p víi Hµ Néi vµ cã ®­êng quèc lé 1A ®i qua. §Æc biÖt t¹i ®©y cã truyÒn thèng lµng nghÒ nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp tËp trung chñ yÕu t¹i c¸c lµng nghÒ nh­: §ång Kþ, §a Héi vµ thÞ trÊn Tõ S¬n nªn viÖc qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ la mét b­íc thuËn lîi cho c¸c c¸n bé qu¶n lý. Tæ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· phèi hîp tèt víi c¸c phßng chøc n¨ng nh­: Tæ nghiÖp vô thuÕ, tæ kÕ ho¹ch, thèng kª kÕ to¸n rµ so¸t c¸c ®èi t­îng kinh doanh, tæ chøc c¸c doanh nghiÖp kª khai ®¨ng ký thuÕ, thùc hiÖn viÖc cÊp m· sè thuÕ kÞp thêi vµ ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Song Tõ S¬n còng lµ huyÖn cã tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔn ra nhanh nªn viÖc qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ còng gÆp ph¶i mét sè v­íng m¾c, ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®­îc tiÕn hµnh chÆt chÏ h¬n. B¶ng 1: C«ng t¸c qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ. N¨m Sè ®¬n vÞ qu¶n lý Sè ®¬n vÞ kinh doanh Sè ®¬n vÞ nghØ kinh doanh 2003 51 51 5 2004 128 128 7 2005 168 168 8 Nguån: Tæ qu¶n lý doanh nghiÖp. Thùc tÕ c¸c c¸n bé ®· ®i kiÓm tra vµ x¸c minh sè tr­êng hîp c¸c ®¬n vÞ xin nghØ kinh doanh ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng ®¬n vÞ kinh doanh cã ®¬n xin nghØ kinh doanh nh­ng vÉn s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó trèn lËu thuÕ. N¨m 2003, sè ®¬n vÞ nghØ kinh doanh lµ 5, qua x¸c minh kiÓm tra ®­îc bÕt nguyªn nh©n lµ do s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶. T­¬ng tù ®èi víi n¨m 2004 vµ 2005. Qua viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý sè l­îng ®¬n vÞ kinh doanh trªn phÇn nµo ®· thÓ hiÖn ®­îc t×nh h×nh qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ cña Chi côc ThuÕ huyÖn Tõ S¬n. §Ó thÊy râ h¬n vÒ thùc tr¹ng thu thuÕ t¹i Chi côc ta ®i xem xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu thuÕ trong 2 n¨m 2003 vµ 2004 t¹i Chi côc, ®Ó thÊy ®­îc kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó tõ ®ã cã ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt kÞp thêi, tr¸nh thÊt thu thuÕ. B¶ng 2:T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu thuÕ. Lo¹i thuÕ N¨m 2003 N¨m 2004 KÕ ho¹ch (KH) Thùc hiÖn (TH) % TH/KH Tû träng TH (%) KÕ ho¹ch (KH) Thùc hiÖn (TH) % TH/KH Tû träng TH (%) ThuÕ GTGT 1.330 1.244 93,53 30,12 2.380 2.138 89,83 36,06 ThuÕ TT§B 200 215 107,5 5,21 235 263 111,9 4,44 ThuÕ TNDN 1.900 1.898 99,89 45,96 2.500 2.602 104,08 43,89 ThuÕ MB 620 686 110,65 16,61 665 664 99,84 11,2 ThuÕ kh¸c 50 86 172 2,08 200 261 135 4,4 Céng 4.100 4.130 100,7 100 5.800 5.929 102,2 100 §¬n vÞ:TriÖu ®ång. Nguån: Tæ qu¶n lý doanh nghiÖp. Qua kÕt qu¶ trªn ta thÊy: Tû träng thu vÒ thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN lµ lín nhÊt trong tæng thu NSNN. N¨m 2003 tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c ®Òu thu v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra, chØ riªng cã thuÕ GTGT lµ kh«ng ®¹t so víi kÕ ho¹ch: chØ thùc hiÖn ®­îc 93,53% so víi kÕ ho¹ch cßn thuÕ TNDN tuy kh«ng ®¹t chØ tiªu nh­ng ®· ®¹t 99,89%. §iÒu ®ã cho thÊy qua 6 n¨m ¸p dông luËt thuÕ GTGT, mÆc dï c«ng t¸c triÓn khai luËt thuÕ nµy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng c¸n bé Chi côc thuÕ ®· lµm quen víi nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ nhÊt lµ vÒ ho¸ ®¬n chøng tõ nªn dï n¨m 2003 thu vÒ thuÕ GTGT kh«ng ®¹t chØ tiªu nh­ng sè thuÕ thu ®­îc ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu so víi c¸c n¨m tr­íc ®ã. §©y lµ mét biÓu hiÖn rÊt kh¶ quan trong c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ. Sang n¨m 2004 do Chi côc ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý ho¸ ®¬n chøng tõ, theo dâi vµ kiÓm tra s¸t sao t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh ®óng c¸c chi phÝ hîp lý tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp khai khèng nªn thu vÒ thuÕ TNDN ®· v­ît kÕ ho¹ch ®¹t 104,08%. Cßn vÒ thuÕ GTGT, mÆc dï sè thuÕ thu ®­îc ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2003 lµ 171,86% nh­ng còng kh«ng ®¹t so víi kÕ ho¹ch, chØ ®¹t 89,83%. Sè thuÕ m«n bµi thu ®­îc ®· gi¶m so víi n¨m 2003 vµ còng kh«ng thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch lµ do chØ tiªu kÕ ho¹ch Côc ThuÕ tØnh B¾c Ninh giao cho Chi côc ThuÕ huyÖn Tõ S¬n qu¸ cao so víi nguån thu thùc tÕ cña huyÖn. MÆc dï Chi côc ThuÕ ®· tËn thu mäi kh¶ n¨ng vµ khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån thu nh­ng do møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn kh«ng cao trong 2 n¨m 2003 vµ 2004. MÆt kh¸c, nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy tû tränguÕ GTGT trong tæng thu vÒ thuÕ ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2003 tû träng cña thuÕ GTGT chiÕm 30,12% trong tæng sè thuÕ thu ®­îc. Sang n¨m 2004 tû träng thuÕ GTGT ®· t¨ng lªn chiÕm 36,06% trong tæng sè thuÕ. §iÒu ®ã chøng tá thuÕ GTGT cã vai trß rÊt quan träng trong tæng sè thu vÒ thuÕ vµ chøng tá r»ng viÖc thay thÕ luËt thuÕ doanh thu b»ng luËt thuÕ GTGT lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Cã thÓ nãi ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn, toµn c¸n bé trong Chi côc ThuÕ ®· ph¶i cè g¾ng, nç lùc rÊt nhiÒu trong c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ. Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ thu mét sè lo¹i thuÕ c¬ b¶n trong tæng thu. §Ó cã c¸i nh×n tæng quan h¬n vÒ t×nh h×nh thu NSNN t¹i Chi côc trong thêi gian qua, chóng ta cã thÓ xem xÐt, ph©n tÝch sè liÖu thu ng©n s¸ch qua b¶ng sau: Theo sè liÖu trªn ta thÊy sè thu vÒ thuÕ qua c¸c n¨m hÇu nh­ ®Òu t¨ng lªn râ rÖt, chØ cã thu tõ phÝ - lÖ phÝ n¨m 2003 vµ n¨m 2004 lµ gi¶m kho¶ng 280 triÖu vµ thu tiÒn thuª ®Êt n¨m 2005 gi¶m qu¸ nhiÒu so víi n¨m 2004 (gi¶m 1.601 triÖu ®ång). Nguyªn nh©n sè thu tõ phÝ - lÖ phÝ gi¶m lµ do cßn tån t¹i nhiÒu “KÎ ¨n kh«ng”, nh÷ng ng­êi nµy sö dông c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô c«ng céng nh­ng l¹i kh«ng chÞu nép phÝ - lÖ phÝ, vÝ dô nh­ phÝ cÇu ®­êng…Cßn vÒ thu tiÒn thuª ®Êt n¨m 2005 gi¶m lµ do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng kª khai ®óng diÖn tÝch ®Êt thuª vµ do c«ng t¸c kiÓm tra, theo dâi cña c¸n bé Chi côc cßn l¬ lµ, yÕu kÐm dÉn ®Õn sè thu gi¶m nghiªm träng. Tuy nhiªn, thu vÒ lÖ phÝ tr­íc b¹ th× % so s¸nh n¨m 2003 so víi n¨m 2002 ®· ®¹t 793% cao nhÊt so víi tÊt c¶ c¸c n¨m vµ so víi c¸c kho¶n thu kh¸c. Tæng thu néi ®Þa t¹i Chi côc ThuÕ huyÖn Tõ S¬n nãi riªng vµ trong c¶ n­íc nãi chung t¨ng lªn chøng tá n­íc ta ®ang thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ lé tr×mh gia nhËp WTO vµo n¨m 2006. V× viÖc gia nhËp WTO sÏ lµm gi¶m thuÕ thu tõ XNK, do ®ã ph¶i t¨ng thu tõ thuÕ néi ®Þa lªn ®Ó ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch, phôc vô cho ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ chi ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc. Tr­íc thùc tr¹ng thu thuÕ nh­ vËy cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ yÕu kÐm cßn tån t¹i trong c«ng t¸c thu thuÕ ®Ó tõ ®ã tiÕn tíi thùc hiÖn dù to¸n thu ng©n s¸ch n¨m 2006 ®­îc tèt h¬n, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thÊt thu thuÕ. C¨n cø vµo dù to¸n thu NSNN do Tæng côc ThuÕ giao cho tØnh B¾c Ninh, c¨n cø vµo kÕt qu¶ tæng hîp thu ng©n s¸ch n¨m 2005, vµo xu h­íng ph¸t triÓn cña huyÖn Tõ S¬n trong thêi gian tíi, Côc ThuÕ tØnh B¾c Ninh ®· giao dù to¸n thu ng©n s¸ch n¨m 2006 cho Chi côc ThuÕ huyÖn Tõ S¬n nh­ sau: Tæng côc thuÕ Giao dù to¸n thu NSNN n¨m 2006 Côc thuÕ B¾c Ninh Chi côc thuÕ Tõ S¬n §¬n vÞ: TriÖu ®ång. STT ChØ tiªu Dù to¸n Ghi chó Tæng sè 35.580 Trõ tiÒn SD§ 13.580 1 Thu CTN – DV – NQD 8.800 - ThuÕ GTGT 3.730 - ThuÕ TT§B 270 - ThuÕ TNDN 4000 - ThuÕ Tµi nguyªn 0 - ThuÕ M«n bµi 750 - ThuÕ kh¸c 50 2 ThuÕ SD ®Êt n«ng nghiÖp 100 3 ThuÕ CQ/SD ®Êt 1.930 4 Thu tiÒn SD§ 22.000 - Nhµ ë d©n c­ 22.000 - D.A x©y nhµ ®Ó b¸n - Quü ®Êt t¹o vèn 5 ThuÕ nhµ ®Êt 480 6 TiÒn thuª ®Êt 70 7 LÖ phÝ tr­íc b¹ 1.200 8 PhÝ – lÖ phÝ 1.000 Nguån: Phßng Chi côc tr­ëng. Tãm l¹i, qua ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng t¹i Chi côc chóng ta ®· thÊy c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ ë Chi côc ngµy cµng ®­îc n©ng cao, sè thu vÒ thuÕ liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m, nî ®äng thuÕ gi¶m ®¸ng kÓ,…Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®ã,, c«ng t¸c thu thuÕ vÉn cßn tån t¹i nhiÒu khã kh¨n lµm ¶nh h­ëng ®Õn sè thu cho ng©n s¸ch. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu, kÞp thêi ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i trong thêi gian qua vµ cã ph­¬ng h­íng thùc hiÖn cho c¸c n¨m tiÕp theo nh»m t¨ng thu cho ng©n s¸ch, ®¶m b¶o ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ liªn tôc cña Nhµ n­íc, tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn Ch­¬ng II Mét sè ý kiÕn, gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt. 2.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Chi côc thuÕ vµ c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ®· cã nh÷ng cè g¾ng trong viÖc n¾m b¾t sè doanh nghiÖp SXKD dùa vµo qu¶n lý, tÝch cùc b¸m s¸t ®Þa bµn vµ th­êng xuyªn kiÓm tra doanh nghiÖp kinh doanh tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng bá sãt ®èi t­îng nép thuÕ vµ doanh nghiÖp trèn thuÕ trªn ®Þa bµn qu¶n lý. + C«ng t¸c thu nép tiÒn thuÕ ®­îc quan t©m, chÝnh v× thÕ mµ nî ®äng tiÒn thuÕ ®· ®­îc gi¶m ®i ®¸ng kÓ. + Trong c«ng t¸c qu¶n lý: C¸n bé trong toµn Chi côc lu«n ®­îc s¾p xÕp vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó gióp mçi c¸n bé n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô nh­: Líp qu¶n lý Nhµ n­íc, nghiÖp vô thuÕ, tin häc. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra lu«n ®­îc tiÕn hµnh ®óng thêi ®iÓm mang tÝnh chÊt th­êng xuyªn, do ®ã ®· ng¨n chÆn ®­îc nhiÒu biÓu hiÖn tiªu cùc vÒ phÝa c¸n bé thuÕ vµ ®èi t­îng näp thuÕ. Thùc hiÖn tèt viÖc ph¸t ®éng thi ®ua trong toµn Chi côc, tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao vµ xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m cña c¸n bé thuÕ vµ ®èi t­îng nép thuÕ. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ ë Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n vÉn cßn nhiÒu tån t¹i. 2.2. H¹n chÕ. + C«ng t¸c thu thuÕ trªn ®Þa bµn cã nhiÒu khã kh¨n bëi lÏ n­íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn th× vÊn ®Ò s¶n xuÊt ra nhiÒu cña c¶i, vËt chÊt lµ yªu cÇu bøc thiÕt hiÖn nay, nhiÒu c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn,… ®­îcthµnh lËp do ®ã kh«ng tr¸nh khái viÖc gian lËn, trèn thuÕ trong kinh doanh. §ã còng lµ vÊn ®Ò lan gi¶i vµ nhøc nhèi hiÖn nay. + Mét sè c¸n bé ch­a thùc sù yªu nghÒ, ngoµi ra cßn chÞu sù nghiªm kh¾c tõ ban l·nh ®¹o, møc l­¬ng mµ c¸n bé ®­îc h­ëng cã thÓ cßn qu¸ thÊp kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu. + VÒ ®èi t­îng nép thuÕ: C«ng t¸c qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ cßn mét sè tån t¹i nh­: TÝnh tù gi¸c cña c¸c doanh nghiÖp ch­a cao, nªn c¸c ®¬n vÞ ch­a chñ ®éng ®¨ng ký kinh doanh vµ ®¨ng ký thuÕ t¹i Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ Côc thuÕ, quy tr×nh xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi ®èi t­îng ®¨ng ký thuÕ chem. Cßn ch­a nghiªm vµ ch­a chÆt chÏ. + ViÖc kª khai tÝnh thÕ: Thùc tÕ c«ng t¸c kª khai tÝnh thuÕ trong thêi gian qua vÉn cßn nhiÒu v­íng m¾c: - VÉn cßn nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng chñ ®éng nép tê khai, hoµn nép tê khai ch©m. - Cßn nhiÒu hiÖn t­îng kª khai gi¶m thuÕ ®Çu ra, b¸n hµng kh«ng xuÊt ho¸ ®¬n, ghi ho¸ ®¬n gi¶m so víi thùc tÕ, ®ång thêi cßn khai khèng thuÕ ®Çu vµo, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thuÕ GTGT. §iÒu ®ã lµ do viÖc chÊp hµnh luËt thuÕ cña c¸c doanh nghÖp ch­a cao, ch­a nghiªm tóc, lîi dông quy tr×nh qu¶n lý thuÕ ®Ó kª khai kh«ng ®óng thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó trèn lËu thuÕ, vi ph¹m chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, sù phèi hîp cña c¸c ngµnh choc n¨ng trong viÖc xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ ch­a ®­îc ®ång bé vµ kÞp thêi. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n: Lµm kÕ to¸n trªn m¸y thùc sù nhanh gän, tiÖn lîi nh­ng nã cßn mét sè h¹n chÕ nh­ c«ng viÖc th­êng dån vµo cuèi th¸ng.. ViÖc cËp nhËt sai lÇm mét chøng tõ dÉn ®Õn sæ s¸ch B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n, B¸o c¸o tµi chÝnh còng bÞ ¶nh h­ëng, nhiÒu khi t×m sai sãt trªn m¸y khã h¬n trªn giÊy tê. + §èi víi c«ng t¸c quyÕt to¸n thuÕ vµ hoµn thuÕ: Mét sè doanh nghiÖp vÉn cßn nî ®äng tiÒn thuÕ, c«ng t¸c kiÓm tra sau nî ®äng vÉn ch­a ®­îc tiÕn hµnh nhiÒu, ý thøc tù gi¸c cña c¸c ®¬n vÞ trong viÖc nép thuÕ ch­a cao, nhiÒu ®¬n vÞ vÉn cßn t­ t­ëng trèn thuÕ, chiÕm dông thuÕ,… g©y khã kh¨n trong viÖc kiÓm tra thanh to¸n cña c¸c c¸n bé thuÕ. 2.3. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n trong c«ng t¸c thu thuÕ t¹i Chi côc thuÕ Tõ S¬n. Sau h¬n 5 n¨m thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ nhiÖm vô cña Chi côc thuÕ còng cã nhiÒu thay ®æi. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô t¨ng thu cho ng©n s¸ch, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghiªm tóc luËt thuÕ, Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n cÇn qu¸n triÖt mét sè biÖn ph¸p sau: 2.3.1. C¸c gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c qu¶n lý §TNT. §©y lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c träng ®iÓm bëi cã thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy th× c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ tÝnh thuÕ, thu thuÕ, qu¶n lý nî ®äng, thanh tra thuÕ míi kh«ng gÆp khã kh¨n, trë ng¹i. Trong thêi gian qua Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy vµ ®óng quy ®Þnh nªn hÇu hÕt kh«ng cã hiÖn t­îng bá sãt §TNT hoÆc trèn ®¨ng ký kinh doanh vµ ®¨ng ký thuÕ. Do ®ã trong thêi gian tiÕp theo Chi côc thuÕ cÇn chñ ®éng ®iÒu tra n¾m ch¾c sè hé kinh doanh trªn ®i¹ bµn, tuyªn truyÒn gi¶i thÝch cho ®èi t­îng nép thuÕ hiÓu ®­îc nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó hä tù gi¸c ®¨ng ký kinh doanh vµ ®¨ng ký thuÕ khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ mµ Chi côc ®ang qu¶n lý ph¶i tÝch cùc kiÓm tra, ph¸t hiÖn vÒ sù thay ®æi ngµnh nghÒ, c¸c ®¬n vÞ b¸o nghØ kinh doanh ®Ó kÞp thêi thèng kª sè ®¬n vÞ kinh doanh trªn ®Þa bµn. 2.3.2. Qu¶n lý doanh thu vµ ho¸ ®¬n chøng tõ. Qu¶n lý doanh thu cña c¸c®¬n vÞ kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®Çy ®ñ, trung thùc, ®óng thêi gian phôc vô cho c«ng t¸c thu thuÕ, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ vµ kÞp thêi. §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trªn cÇn thu thËp, kiÓm tra c¸c chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó chuÈn bÞ cho c«ng t¸c kiÓm tra, so s¸nh ®èi chiÕu. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp vÒ thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ lµ biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh c«ng th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh chèng thÊt thu. Nh×n chung Chi côc thuÕ cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra tê khai, kh«ng chØ dõng l¹i ë thñ tôc kª khai ghi chÐp mµ cÇn ®i s©u vµo x¸c minh tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña tê khai ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn tèt h¬n. 2.3.3. VÒ c«ng t¸c hoµn thuÕ vµ chèng d©y d­a nî ®äng thuÕ. C¸n bé qu¶n lý ph¶i kiÓm tra th­êng xuyªn viÖc kª khai hµng th¸ng, hµng quý cña c¸c ®¬n vÞ, tr¸nh t×nh tr¹ng dån thuÕ ®Õn cuèi n¨m quyÕt to¸n. CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng hiÖn t­îng trèn lËu thuÕ, truy thu thªm tiÒn thuÕ cho NSNN. C«ng t¸c ®«n ®èc thu nép NSNN cã tÇm quan träng hµng ®Çu, v× vËy c¸c c¸n bé thuÕ cÇn quan t©m vµ b»ng mäi biÖn ph¸p ®«n ®èc doanh nghiÖp cña m×nh qu¶n lý nép ®ñ sè thuÕ ph¸t sinh vµo NSNN ngay trong th¸ng. C¸c tr­êng hîp d©y d­a nî ®äng thuÕ cÇn ph¶i xö ph¹t nghiªm minh theo ®óng ph¸p luËt. 2.3.4. TiÕp tôc ®­a viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ vµo nÒ nÕp kû c­¬ng. Chi côc thuÕ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh. §ång thêi tõng b­íc tiÕp tôc më réng ¸p dông chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý, chèng thÊt thu thuÕ cã hiÖu qu¶. 2.3.5. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra. + CÇn kiÓm tra, thanh tra tõ kh©u ®¨ng ký kª khai nép thuÕ, sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n ®Õn viÖc thu, nép tiÒn thuÕ, hoµn thuÕ,quyÕt to¸n thuÕ. + C«ng t¸c thanh tra cÇn ph¶i chñ ®éng phèi hîp víi c¬ quan chuyªn ngµnh nh­ C«ng an, qu¶n lý thÞ tr­êng cïng tiÕn hµnh tr¸nh g©yphiÒn phøc cho §TNT. + TiÕp tôc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra. C¸c c¸n bé thanh tra tuyÓn chän ph¶i cã n¨ng lùc cao vµ ®¹o ®øc tèt, lµm trßn tr¸ch nhiÖm ®­îc giao gióp cho l·nh ®¹o Chi côc xö lý kÞp thêi nh÷ng t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. + ViÖc thanh tra cã thÓ tiÕn hµnh ®ét xuÊt víi nh÷ng c¬ së nghi vÊn vµ c¸n bé qu¶n lý b¸o c¸o cã ®¬n tè gi¸c cña nh©n d©n. + CÇn thµnh lËp c¸c ®éi kiÓm tra chèng thÊt thu, chèng bá sãt c¸c ®¬n vÞ víi tõng s¾c thuÕ, tõng ®Þa bµn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra. §­a néi dung kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ thµnh träng t©m cña c«ng t¸c thanh tra ®èi t­îng nép thuÕ. + Bªn c¹nh kiÓm tra, thanh tra ®èi t­îng nép thuÕ cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra trong néi bé ngµnh thuÕ ®Ó tiÕn hµnh ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m cña c¸n bé thuÕ trong viÖc qu¶n lý ho¸ ®¬n, biªn lai thuÕ. KÕt luËn Ngay tõ khi Nhµ n­íc ra ®êi th× thuÕ còng xuÊt hiÖn, thuÕ lµ “s¶n phÈm” tÊt yÕu tõ sù xuÊt hiÖn hÖ thèng bé m¸y Nhµ n­íc. ThuÕ lµ c«ng cô ®¶m b¶o cung cÊp ph­¬ng tiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng bé m¸y Nhµ n­íc. Nh­ vËy vai trß vµ vÞ trÝ cña thuÕ lµ hÕt søc to lín. Sù ra ®êi cña thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN thay thÕ cho hai lo¹i thuÕ cò lµ thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña NSNN, lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. §ång thêi qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ph©n tÝch, chóng ta thÊy ®­îc nh÷ng mÆt tÝch cùc còng nh­ nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ë Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n cïng víi nh÷ng nguyªn nh©n cña nã, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ cßn tån t¹i trong c«ng t¸c thu thuÕ t¹i Chi côc thuÕ Tõ S¬n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Chi côc thuÕ Tõ S¬n em thÊy ph¹m vi ¸p dông thuÕ GTGT lµ rÊt réng vµ phøc t¹p, h¬n thÕ n÷a thuÕ GTGT l¹i chiÕm tû träng lín trong tæng thu NSNN nªn trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp em lùa chän nghiªn cøu vÊn ®Ò: “Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp NQD t¹i Chi côc thuÕ Tõ S¬n tØnh B¾c Ninh”. MÆc dï ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó trong Chi côc nh­ng B¸o c¸o em viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp, chØ dÉn cña c« ®Ó chuyªn ®Ò tíi em hoµn thµnh ®­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp NQD tại Chi cục thuế Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.doc
Luận văn liên quan