Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Cùng với sự phát triển của đấu nước, ngành ngân hàng cũng có những bước tiến vượt bậc, song bên cạnh đó cũng đặt ra cho ngành vô vàn những khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể và đồng bộ để vượt qua. Một giải pháp cơ bản và hiệu quả đó là phải làm sao nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng. Đối với các NHTM, để nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng thì điều quan trọng là phải nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng, bởi tín dụng là lĩnh vực đem lại nhiều lợi nhuận nhất nhưng cũng là hoạt động chứa nhiều rủi ro nhất của ngân hàng. Trong quá trình thực tập tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam em nhận ra rằng, trong giai đoạn hiện nay để tồn tại và phát triển thì các Ngân hàng Thương mại không còn cách nào khác là phải mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như không ngừng nâng cao chất lượng của những hoạt động đó.Trong ngân hàng hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong đó, tín dụng trung và dài hạn là nghiệp vụ quan trọng mang lại hiệu quả cao trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vì vậy, việc không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng trung và dài hạn nói riêng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển vững chắc của các ngân hàng. Vì vậy em quyết định chọn đề tài :“ Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam” làm chuyên đề của mình. 2. Mục đích nghiên cứu. Khoá luận nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, khoá luận còn xem xét thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam dựa trên các chỉ tiêu cơ bản. Đồng thời, trên cơ sở thực tiễn và lý luận, khoá luận đặc biệt quan tâm tới việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam. 3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu của khoá luận chủ yếu tập trung nghiên cứu tình hình tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2007, từ đó đề xuất một số định hướng, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng nói chung của Sở giao dịch I. 4. Phương pháp nghiên cứu. Khoá luận sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, phân tích diễn giải Ngoài ra còn có phương pháp thống kê, phân tích kết hợp với bảng biểu để minh hoạ. 5. Kết cấu. Chuyên để của em gồm có 3 phần : Chương 1: Lý luận chung về chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam.

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vay, doanh sè thu nî, d­ nî. Tuy nhiªn ho¹t ®éng cho vay cña Së hiÖn nay vÉn ch­a khai th¸c vµ tËn dông ®­îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. 2.1.3.3. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. C«ng t¸c kinh doanh ®èi ngo¹i: Cung øng tèt c¸c dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ vµ ®¸p øng ®ñ ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng. Ch­¬ng tr×nh thanh to¸n quèc tÕ trªn m¹ng IBS ®¶m b¶o an toµn, chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ hiÖu qu¶, ®­îc kh¸c hµng tÝn nhiÖm. Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam lµ ng©n hµng thanh to¸n quèc tÕ lo¹i I, thanh to¸n quèc tÕ trùc tiÕp víi ng©n hµng n­íc ngoµi. Ho¹t ®éng thanh to¸n ®iÖn to¸n: C«ng t¸c thanh to¸n, chuyÓn tiÒn th«ng qua hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö néi bé, thanh to¸n ®iÖn tö song biªn vµ thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ®­îc thùc hiÖn tèt ®¶m b¶o lu©n chuyÓn vèn cho kh¸ch hµng nhanh chãng vµ thuËn lîi. HiÖn nay, Së giao dÞch I ®· vµ ®ang tÝch cùc khÈn tr­¬ng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng theo chØ ®¹o cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Ho¹t ®éng ng©n quü : Khèi l­îng tiÒn mÆt b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ chu chuyÓn qua quü lín, t¨ng m¹nh so víi nh÷ng n¨m tr­íc nh­ng lu«n ®¶m b¶o an toµn, chÝnh x¸c, c«ng t¸c tuyÓn chän tiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l­u th«ng lu«n ®­îc chó träng. DÞch vô thu – chi tiÒn l­u ®éng, chi tiÒn, chi hé l­¬ng t¹i trô së ®­îc duy tr× vµ thùc hiÖn tèt, ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. 2.2. thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam. 2.2.1. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam. QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§- NHNN ngµy 31/12/2001 vÒ viÖc : Ban hµnh quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. a) Nguyªn t¾c vay vèn: Khi thùc hiÖn vay vèn kh¸ch hµng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc 2 nguyªn t¾c: Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. Hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i vay ®óng thêi h¹n vµ tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông b) §iÒu kiÖn vay vèn: Tæ chøc tÝn dông xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh cho vay khi kh¸ch hµng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: §èi víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n ViÖt Nam: Ph¸p nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù. C¸ nh©n vµ chñ doanh nghiÖp t­ nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. §¹i diÖn cña hé gia ®×nh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. §¹i diÖn cña tæ hîp t¸c ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. Thµnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. §èi víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n n­íc ngoµi ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh ph¸p luËt cña n­íc mµ ph¸p luËt ®ã cã quèc tÞch hoÆc c¸ nh©n ®ã lµ c«ng d©n, nÕu ph¸p luËt n­íc ngoµi ®ã ®­îc Bé LuËt D©n Sù cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cña ViÖt Nam quy ®Þnh hoÆc ®­îc ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia quy ®Þnh. Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p. Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt Cã dù ¸n ®Çu t­, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶; hoÆc cã dù ¸n ®Çu t­, ph­¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ h­íng dÉn cña NHNN ViÖt Nam. C¸c nguån vèn h×nh thµnh nªn nguån cho vay trung vµ dµi h¹n: Nguån vèn h×nh thµnh nªn nguån cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam chñ yÕu lµ nguån vèn tù cã vµ nguån vèn huy ®éng, ®i vay cã thêi h¹n lín h¬n 1 n¨m qua viÖc ph¸t hµnh kú phiÕu hay huy ®éng tiÒn göi ®Þnh kú dµi h¹n, mét phÇn vèn huy ®éng ng¾n h¹n, vèn nhËn uû th¸c vµ vèn tµi trî ®Ó cho vay theo ch­¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n cña Nhµ n­íc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc. §èi t­îng cho vay trung vµ dµi h¹n: §ã lµ c¸c chi phÝ cho viÖc ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, nhµ x­ëng.ChÝ phÝ cho viÖc s¸ng chÕ, ph¸t minh, gi¸ thuª vµ chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai, gi¸ thuª mua c¸c tµi s¶n kh¸c trong khu©n khæ luËt ®Þnh mµ ph¸p luËt quy ®Þnh. e)Thêi h¹n cho vay: §­îc x¸c ®Þnh dùa vµo chu kú s¶n xuÊt, kinh doanh, thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t­, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ nguån vèn cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®Ó tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n cho vay.§èi víi c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi, thêi h¹n cho vay kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; ®èi víi c¸ nh©n n­íc ngoµi, thêi h¹n cho vay kh«ng v­ît qu¸ thêi h¹n ®­îc phÐp sinh sèng, ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. 2.2.2. Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam 2.2.2.1. T×nh h×nh cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. B¶ng 2.3: D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n §¬n vÞ: Tû ®ång N¨m ChØ tiªu 2005 2006 2007 Sè tiÒn ± Sè tiÒn ±% Sè tiÒn ± Sè tiÒn ±% D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n 1801 1881 80 4,44 2093 212 11,3 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I-NHCTVN) Nh×n vµo b¶ng 2.3 chóng ta nhËn thÊy: VÒ d­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y d­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n ®¹t kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. N¨m 2006 ®¹t 1881 tû ®ång cao h¬n so víi n¨ 2005 lµ 80 tû ®ång ®¹t 4,44%. §Õn n¨m 2007 th× tû lÖ nµy t¨ng lªn 2093 tû ®ång cao h¬n so víi n¨m 2006 lµ 212 tû ®ång vµ ®¹t 11,3%. §iÒu nµy cho thÊy chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Së giao dÞch I nãi riªng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. KÕt qu¶ nµy cã ®­îc mét phÇn lµ do viÖc ®æi míi c«ng t¸c cho vay gi¸m s¸t nî vay t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt vÒ vèn vµ dÞch vô cho kh¸ch hµng. §Æc biÖt lµ nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ nh÷ng Tæng c«ng ty, nh÷ng doanh nghiÖp cã uy tÝn. Tãm l¹i, nh÷ng thµnh tÝch kÓ trªn cã ®­îc lµ do Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam lu«n quan t©m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n h¹n chÕ ph¸t sinh nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi. Víi ®Þnh h­íng kinh doanh ®óng ®¾n vµ ph­¬ng ch©m “t¨ng tr­ëng tÝn dông ph¶i dùa trªn c¬ së t¨ng tr­ëng ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng”. Nªn ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dÞch I lu«n æn ®Þnh, ph¸t triÓn vµ an toµn. 2.2.2.2 TÝn dông trung vµ dµi h¹n ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ. B¶ng 2.4: TÝn dông trung vµ dµi h¹n ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: Tû ®ång N¨m ChØ tiªu 2005 2006 2007 D­ nî Tû träng D­ nî Tû träng D­ nî Tû träng Tæng d­ nî 1801 100% 1881 100% 2093 100% DNNN 1334 74 1410 75 1580 75.5 DNNDQ 467 26 471 25 513 24.5 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I-NHCTVN) Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy, hÇu hÕt c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam ®Òu tËp trung vµ c¸c DNNN cßn ®èi víi c¸c DNNQD tû träng còng ®ang t¨ng dÇn lªn nh­ng ch­a lín. N¨m 2007 lµ n¨m cho vay DNNQD nhiÒu nhÊt th× tû träng còng míi chØ ®¹t 24.5%. Trong khi b¶n th©n c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cã møc ®é rñi ro cao h¬n so víi ng¾n h¹n, cho vay trung vµ dµi h¹n ë khu vùc ngoµi quèc doanh th× møc ®é rñi ro cßn cao h¬n n÷a. ThËt vËy, tõ n¨m 1986 khi nÒn kinh tÕ b¾t ®Çu chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c DNNQD ®­îc khuyÕn khÝch thµnh lËp vµ ph¸t triÓn víi sè l­îng lín. Nh­ng theo b¸o c¸o cña mét cuéc ®iÒu tra cho thÊy, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh gÇn ®©y ®· cã nhiÒu khëi s¾c, ®· thu hót ®­îc mét l­îng lín vèn ®Çu t­ cña c¸c NHTM. Tuy nhiªn sau mét thêi gian ho¹t ®éng, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng ­u ®iÓm ®¹t ®­îc khu vùc nµy l¹i bèc lé nh÷ng mÆt tiªu cùc ®em l¹i rñi ro cho ng©n hµng. MÆt kh¸c, khã kh¨n tån t¹i ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp nµy lµ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. C¸c DNNQD gÆp khã kh¨n trong viÖc ®¶m b¶o nî vay do tµi s¶n cña hä kh«ng ®ñ lín ®Ó mang thÕ chÊp ng©n hµng, viÖc t×m kiÕm ng­êi b¶o l·nh l¹i cµng khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Víi tÊt c¶ nh÷ng nguyªn nh©n trªn lµm cho c¸c NHTM trong ®ã cã Së giao dÞch I m¾c mét t©m lý chung lµ “ng¹i” khi cho vay ®èi víi c¸c DNNQD vµ b©y giê khi cho vay c¸c DNNQD, ng©n hµng lu«n ph¶i xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn cho vay chÆt chÏ h¬n, ®Æc biÖt lµ c¸c quy ®Þnh vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh. Tuy nhiªn cho vay trung vµ dµi h¹n ®em l¹i mét kho¶n thu nhËp rÊt lín cho ng©n hµng vµ cho vay trung vµ dµi h¹n cã t¨ng tr­ëng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Hi väng trong mét vµi n¨m tíi, khi nÒn kinh tÕ ®i vµo æn ®Þnh c¸c DNNQD ®­îc chÊn chØnh l¹i th× nã sÏ lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. §ã sÏ lµ dÊu hiÖu tèt cña Së giao dÞch I trong viÖc thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ theo sù chØ ®¹o cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. 2.2.2.3. Nî qu¸ h¹n ®èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n. ë Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam còng nh­ c¸c NHTM kh¸c vÊn ®Ò NQH ®ang ®­îc quan t©m hµng ®Çu nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng. NQH trung vµ dµi h¹n qua c¸c n¨m gÇn ®©y gi¶m ®i râ rÖt. N¨m 2005 Nî qu¸ h¹n lµ 7,2 tØ ®ång, n¨m 2006 nî qu¸ h¹n lµ 1,5 tØ ®ång, vµ ®Õn n¨m 2007 th× nî qu¸ h¹n cña SGD 1 lµ 1,3 tØ ®ång. Trong tæng NQH trung vµ dµi h¹n th× NQH ®èi víi c¸c DNQD chiÕm mét tû lÖ kh¸ cao so víi c¸c DNNQD, mét phÇn do chÝnh s¸ch cho vay ®èi víi DNQD vµ c¸c ®iÒu kiÖn cho vay ë c¸c doanh nghiÖp nµy th«ng tho¸ng h¬n trong khi c¸c DNNQD th× l¹i bÞ quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ, thÈm ®Þnh ®iÒu kiÖn vay rÊt kü cµng nªn NQH gi¶m h¬n so víi DNQD vµ ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do: Së ®· thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc cho vay ®èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n theo ®óng quy ®Þnh vµ luËt cña TCTD, NHNN vµ ®Þnh h­íng cña NHCTVN. Chó ý viÖc rµ so¸t, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n, dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi cña doanh nghiÖp ®­îc cho vay. Thùc hiÖn nghiªm tóc vµ kiªn quyÕt xö lý nî tån ®äng vµ nî cã tµi s¶n ®¶m b¶o, gi¸m s¸t kh¶ n¨ng tr¶ nî cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mµ NQH trong n¨m 2007 ®èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· gi¶m m¹nh chÊt l­îng tÝn dông chung cña toµn Së ngµy cµng æn ®Þnh h¬n. §©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng ghi nhËn mµ Ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé nh©n viªn Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc. 2.3. ®¸nh gi¸ chung vÒ chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam. 2.3.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lu«n ®­îc Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam quan t©m vµ x¸c ®Þnh ®©y lµ ho¹t ®éng mang tÝnh chiÕn l­îc cña ng©n hµng. §­îc sù chØ ®¹o, h­íng dÉn s¸t sao cña Ban Gi¸m §èc cïng víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô mµ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ®¬n vÞ ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ næi bËt nh­ sau: B»ng c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p phï hîp mµ nguån vèn huy ®éng trong thêi gian qua t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vÒ vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n. Doanh sè cho vay, doanh sè thu nî, d­ nî tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng trong 3 n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng tr­ëng víi tèc ®é cao, kÝch thÝch kinh doanh, më réng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng míi cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ. ChÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn, ph©n t¸n rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn cho Së giao dÞch I ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. T¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2.3.2. Tån t¹i vµ nguyªn nh©n. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc vÒ tÝn dông kÓ trªn, Së giao dÞch I -Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cßn cã mét sè tån t¹i nh­ sau: - Mét sè kh¸ch hµng ch­a tr¶ nî ®óng h¹n nî trung vµ dµi h¹n cho ng©n hµng mÆc dï ®· ®­îc sù ®«n ®èc cña c¸n bé tÝn dông. - Ch­a cã sù ph¸t triÓn hµi hoµ, c©n ®èi vÒ d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. D­ nî cho vay ®èi víi c¸c DNNQD cßn chiÕm mét tû träng nhá so víi DNNN ch­a phï hîp víi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ khuyÕn khÝch vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸. T×nh tr¹ng xin gia h¹n nî cña kh¸ch hµng x¶y ra nhiÒu. XuÊt ph¸t tõ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng mµ ng©n hµng ®­a ra lµ ng©n hµng cã thÓ gia h¹n nî nÕu kh¸ch hµng gÆp nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan. Tuy nhiªn nhiÒu kh¸ch hµng ®· l¹m dông ®iÒu ®ã, hä nªu ra c¸c lý do gi¶ t¹o, lËp hå s¬ giÊy tê gi¶ cèt ®Ó tr× ho·n viÖc tr¶ nî cho ng©n hµng vµ nhiÒu tr­êng hîp ng©n hµng kh«ng ph¸t hiÖn ra nªn vÉn chÊp nhËn gia h¹n cho kh¸ch hµng. Sau khi ®­îc chÊp nhËn kh¸ch hµng sö dông vèn sai môc ®Ých vµ nhiÒu khi hÕt thêi gian gia h¹n nî mµ kh¸ch hµng vÉn kh«ng tr¶ ®­îc nî cho ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã vÊn ®Ò ®¶m b¶o tÝn dông còng gÆp mét sè khã kh¨n: ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè lµ rÊt khã v× gi¸ c¶ thÞ tr­êng th­êng xuyªn biÕn ®éng, viÖc thÈm ®Þnh chÊt l­îng tµi s¶n còng ch­a chÝnh x¸c, nhiÒu khi còng kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n thÕ chÊp. VÊn ®Ò ®Êu gi¸ tµi s¶n khi cÇn xö lý tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu nî ch­a quy ®Þnh vÒ c¬ quan chøc n¨ng vµ h­íng dÉn quy tr×nh thùc hiÖn. V× vËy c¸c ng©n hµng thùc hiÖn viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n ®Ó thÕ chÊp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nguyªn nh©n thuéc vÒ ng©n hµng: Thø nhÊt: VÒ vÊn ®Ò thÕ chÊp tµi s¶n: hÇu hÕt c¸c DNNN ch­a ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n do ®ã sù rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi vay ch­a cao. ViÖc cÇm cè nh÷ng chøng tõ cã gi¸, c¸c NHTM Nhµ n­íc míi chØ chÊp nhËn chøng tõ cã gi¸ cña 4 NHTM Nhµ n­íc vµ tr¸i phiÒu kho b¹c Nhµ n­íc. Do ®ã g©y trë ng¹i cho nhiÒu kh¸ch hµng khi muèn vay vèn t¹i c¸c NHTM nãi chung vµ Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam nãi riªng. Thø hai: Tr×nh ®é, n¨ng lùc cña mét sè c¸n bé tÝn dông t¹i Së giao dÞch I tuy ®· ®­îc n©ng lªn song vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn.Trong khi mét c¸n bé tÝn dông ph¶i ®¶m nhËn tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh cho vay. §èi víi nh÷ng dù ¸n lín mét c¸n bé tÝn dông ph¶i lµm tÊt c¶ c¸c viÖc tõ tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, thu thËp c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, ph©n tÝch, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Õn gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tiÒn vay. Víi khèi l­îng c«ng viÖc lín nh­ vËy th× viÖc sai sãt trong qu¸ tr×nh cho vay cña c¸n bé tÝn dông lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. H¬n n÷a còng kh«ng ph¸t huy ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh cña mçi c¸n bé tÝn dông. Tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh cho vay sai ®èi t­îng. Thø ba: C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé ch­a ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ nghiªm tóc. ViÖc kiÓm tra tr­íc, trong vµ sau khi cho vay ch­a ®Çy ®ñ hoÆc cßn mang tÝnh h×nh thøc, ch­a ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ cã biÖn ph¸p chØnh söa nh÷ng tån t¹i trong qu¸ tr×nh cho vay vµ viÖc sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng. Thø t­: Bªn c¹nh ®ã Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vÉn ch­a cã sù ®a d¹ng ho¸ trong h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n. HiÖn nay, Së chØ míi tËp trung chñ yÕu vµo viÖc cho vay theo dù ¸n, cho vay x©y dùng ®Çu t­ c¬ b¶n , viÖc ®Þnh kú h¹n nî cña mét sè kho¶n vay ch­a phï hîp lµm cho thêi gian thu håi vèn chËm dÉn tíi vßng quay vèn tÝn dông chËm lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông. Thùc tÕ t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vÉn cßn mét sè tån t¹i nh­ vËy lµ do c¸c nguyªn nh©n: Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng: Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n tõ phÝa b¶n th©n ng©n hµng th× nguyªn nh©n quan träng kh¸c g©y ra nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ cho ng©n hµng ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n thuéc vÒ kh¸ch hµng vµ ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: - VÒ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc, qu¶n lý cña doanh nghiÖp cßn thÊp, ch­a thùc sù thÝch nghi vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp n­íc ta hiÖn nay ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ nguån vèn nhÊt lµ nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó quay vßng vµ ®æi míi c«ng nghÖ. ThÞ tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ch­a ®a d¹ng, ch­a cã tÝnh æn ®Þnh. Kh¶ n¨ng më réng thÞ phÇn vµ c¹nh tranh cßn bÞ h¹n chÕ. - Mét sè doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, thua lç, tµi chÝnh khã kh¨n nªn ®· kh«ng tr¶ ®­îc nî cho ng©n hµng, ¶nh h­ëng tíi vßng quay vèn tÝn dông . MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®ang vÊp ph¶i sù c¹nh tranh kh«ng c©n søc víi hµng nhËp lËu, hµng trèn thuÕ. Mét sè doanh nghiÖp t­ nh©n, hé s¶n xuÊt vay vèn ®Çu t­ vµo d©y truyÒn s¶n xuÊt míi nh­ng thùc ra ®· l¹c hËu, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh, gi¸ thµnh l¹i cao kh«ng ®¶m b¶o ®­îc c¸c chi phÝ bá ra nh­ tÝnh to¸n trong dù ¸n, tõ ®ã dÉn tíi bÞ thua lç vµ kh«ng tr¶ ®­îc nî. - C«ng t¸c ho¹ch to¸n, kÕ to¸n trong mét sè doanh nghiÖp cßn thiÕu nghiªm tóc, c¸c sè liÖu trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ch­a chÝnh x¸c vµ kh«ng ®¸ng tin cËy’’lç thËt l·i gi¶’’ ®· g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña c¸n bé tÝn dông ng©n hµng. - Mét sè doanh nghiÖp ®­îc Së cho vay vèn nh­ng l¹i kh«ng ®¶m b¶o nh­ hîp ®ång ®· cam kÕt nh­: Vèn tù cã tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh tû lÖ thÊp, sö dông vèn vay kh«ng ®óng môc ®Ých. Mét sè nguyªn nh©n kh¸c: M«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng tÝn dông ch­a ®­îc hoµn thiÖn vµ ®ång bé. LuËt ph¸p ViÖt Nam ch­a t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c bªn cho vay nhËn thÕ chÊp ®èi víi nhiÒu lo¹i tµi s¶n. VÝ dô nh­ quy ®Þnh chØ cã c¸c lo¹i tµi s¶n cã ®¨ng ký quyÒn së h÷u míi ®­îc ®em ra thÕ chÊp, trong khi ®¹i ®a sè c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn nay t¹i c¸c doanh nghiÖp ®Òu kh«ng cã ®¨ng ký quyÒn së h÷u. Do ch­a cã luËt së h÷u nªn hÇu hÕt c¸c chñ së h÷u tµi s¶n ®Òu kh«ng cã chøng nhËn cña c¬ quan Nhµ n­íc vÒ vÊn ®Ò nµy. Sù thiÕu thèng nhÊt, thiÕu ®ång bé trong c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt khiÕn cho mét sè kÎ xÊu lîi dông khe hë nµy ®Ó thùc hiÖn hµnh vi lõa ®¶o vèn vay ng©n hµng. Sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng ng©n hµng: HiÖn nay n­íc ta ®ang cã nhiÒu ng©n hµng cïng ho¹t ®éng nh­ NHTM Nhµ n­íc, NHTM cæ phÇn, liªn doanh. Trªn quËn Hoµn KiÕm ®· cã nhiÒu TCTD cïng tham gia ho¹t ®éng lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ nh­ QTDTW, Së giao dÞch c¸c ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, ®Çu t­, n«ng nghiÖp… ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam trë nªn khã kh¨n h¬n. Tãm l¹i, toµn bé Ch­¬ng hai ®· cho ta mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc th× Së giao dÞch I ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho Së thùc hiÖn kinh doanh vèn trung vµ dµi h¹n nãi riªng vµ vèn tÝn dông nãi chung ®¹t kÕt qu¶ an toµn vµ hiÖu qu¶. Ch­¬ng 3 gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n, phøc t¹p nh­ng l¹i lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña ng©n hµng. V× vËy, ®ßi hái ng©n hµng ph¶i thùc sù nç lùc phÊn ®Êu cã nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n, khoa häc ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. §ång thêi Nhµ n­íc, NHNN cïng víi c¸c bé, c¸c ngµnh h÷u quan cã biÖn ph¸p nh»m t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. Qua thùc tÕ ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam trong thêi gian qua cho ta thÊy ng©n hµng ®· cã nh÷ng cè g¾ng, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ò n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i chñ quan cña ng©n hµng, nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan ®em l¹i. V× vËy, trong thêi gian tíi ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña m×nh lµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, cÇn ph¶i cã nh÷ng ®Þnh h­íng, gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó t¹o ra m«i tr­êng ho¹t ®éng thuËn lîi ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. 3.1. ®Þnh h­íng nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam. Trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña m×nh ®­îc sù chØ ®¹o cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, Së giao dÞch I ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng n©ng cao tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n, ®¸p øng nhu cÇu vÒ ®Çu t­ c¶i tiÕn, ®æi míi trang thiÕt bÞ kü thuËt tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp nhanh chãng n¾m b¾t kÞp tr×nh ®é khoa häc kü thuËt trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Do ®ã, viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c môc tiªu nh­ sau: VÒ nguån vèn: TiÕp tôc sö dông c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p n¨ng ®éng, phï hîp ®Ó duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn cña nh÷ng n¨m tiÕp theo. Chñ ®éng lµm viÖc víi c¸c doanh nghiÖp cã nguån vèn lín nh­: Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam, Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, c«ng ty thùc phÈm MiÒn b¾c… ®Ó cã kÕ ho¹ch kh¬i t¨ng nguån nhµn rçi cña c¸c doanh nghiÖp. Sö dông c«ng cô l·i suÊt linh ho¹t, phï hîp ®Ó thu hót vèn ngo¹i tÖ th«ng qua h×nh thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc tÝn dông ®Æc biÖt lµ nguån tiÒn göi trung vµ dµi h¹n. VÒ ®Çu t­ : Lùa chän cho vay nh÷ng dù ¸n vèn vay phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta tõ nay ®Õn n¨m 2010 ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ, vïng kinh tÕ phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ cña tõng doanh nghiÖp trªn c¬ së ®Þnh kú h¹n nî, thêi h¹n vay hîp lý theo ®ã: Khi xÐt duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­ giµnh vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n ­u tiªn cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ theo chiÒu s©u, nh»m gióp cho c¸c doanh nghiÖp khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc s½n cã, cho vay c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã quy m« võa vµ nhá, nhÊt lµ nh÷ng dù ¸n nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, lao ®éng trÎ cã tr×nh ®é… TËp trung vèn cho c¸c dù ¸n thuéc vïng kinh tÕ, ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm mòi nhän, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp- ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. KhuyÕn khÝch c¸c dù ¸n ph¸t triÓn c«ng nghÖ chÕ biÕn n«ng l©m, thuû s¶n… theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn, t¹o ra hµng ho¸ chÊt l­îng cao ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. TiÕp tôc ®æi míi c¬ cÊu ®Çu t­ ®èi víi c¸c DNNN, t¨ng tû träng ®Çu t­ ®èi víi c¸c DNNQD mét c¸ch hîp lý nh»m h¹n chÕ vµ ph©n t¸n rñi ro. N©ng cao chÊt l­îng vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n, lµm lµnh m¹nh ho¸ d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n tõng b­íc døt ®iÓm xö lý nî tån ®äng, nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi tõ nguån dù phßng t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t, qu¶n lý vèn vay cña kh¸ch hµng, kiªn quyÕt xö lý ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp kh¸ch hµng sö dông vèn vay sai môc ®Ých, vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông hoÆc cã dÊu hiÖu kh«ng an toµn vµ kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. Do vËy, cÇn tËp trung lùa chän, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ tõng kh¸ch hµng ®Ó cã gi¶i ph¸p xö lý phï hîp ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé theo quy tr×nh tÝn dông, thùc hiÖn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ vay vèn nh»m ®¶m b¶o an toµn vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro cã thÓ x¶y ra. 3.2. gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam. 3.2.1. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh. C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n vèn vay trong tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ hÕt søc quan träng bëi lÏ nã mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc cho vay vèn cña ng©n hµng. C«ng viÖc ®ã ®ßi hái kh¶ n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ dù b¸o mét c¸ch chÝnh x¸c cña c¸n bé thÈm ®Þnh tÝn dông vÒ dù ¸n ®Çu t­ hay ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Mét sù ®¸nh gi¸ sai vÒ dù ¸n ®Çu t­ cña c¸n bé tÝn dông sÏ lµm cho ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu rñi ro tÝn dông hay mÊt ®i c¬ héi ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n cã kh¶ n¨ng ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho ng©n hµng. ChÝnh v× vËy, nÕu ng©n hµng muèn cã ®­îc c¸c kho¶n vay ®¹t chÊt l­îng cao th× ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, ph­¬ng ¸n vay vèn ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt ®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc thÈm ®Þnh tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu sau: Hå s¬ xin vay vèn ph¶i ®Çy ®ñ, hîp lÖ, hîp ph¸p theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Dù ¸n vay vèn ph¶i ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cho vay, ng©n hµng ¸p dông nguyªn t¾c cho vay theo thÓ lÖ, chÕ ®é quy ®Þnh. §ång thêi dù ¸n ph¶i kh¶ thi ®Ó ®¶m b¶o sau khi cho vay ng©n hµng sÏ thu ®­îc c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn viÖc lùa chän c¸c dù ¸n ®Ó cho vay. 3.2.2. N©ng cao tr×nh ®é vµ phÈm chÊt c¸n bé tÝn dông. Nguån nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt cña mäi lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng tÝn dông- mét lÜnh vùc tiÒm Èn ®Çy rñi ro. Nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng an toµn tÝn dông, ®ñ nh©n lùc ®Ó ®ãn b¾t c¬ héi kinh doanh míi th× viÖc båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé tÝn dông lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt cña toµn hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng nãi riªng. T¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam ®a sè ®éi ngò c¸n bé ®· cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ th­êng xuyªn ®­îc tæ chøc huÊn luyÖn nghiÖp vô. Tuy nhiªn trong thùc tÕ do tÝnh chÊt phøc t¹p cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i cã mét kiÕn thøc tæng hîp ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng t¸c tÝn dông. V× vËy ngay tõ b©y giê Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p sau: Rµ so¸t l¹i ®éi ngò c¸n bé tÝn dông, kiªn quyÕt lo¹i trõ nh÷ng ng­êi kh«ng ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm . S¾p xÕp l¹i c¸n bé tÝn dông cho phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ thùc lùc cña mçi ng­êi. §ång thêi tiÕn hµnh tuyÓn chän nh÷ng c¸n bé tÝn dông míi cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. TiÕp tôc vµ th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn phæ biÕn kiÕn thøc míi, kinh nghiÖm cho vay ®Õn c¸c c¸n bé tÝn dông, chñ yÕu tËp trung vµo c¸c kü n¨ng ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. §ång thêi còng phæ biÕn vÒ c¬ chÕ thÓ lÖ cña ngµnh, liªn ngµnh, ®­êng lèi, chñ ch­¬ng ­u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ cña T-hµnh phè. Trong qu¸ tr×nh häc tËp båi d­ìng, chÕ ®é, thÓ lÖ ph¶i g¾n liÒn lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó c¸n bé tÝn dông cã thÓ vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o, linh ho¹t vµ cã hiÖu qu¶ trong thùc tÕ. Cã chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh, thÝch ®¸ng ®èi víi ng­êi lµm c«ng t¸c tÝn dông. 3.2.3. N¾m v÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vay vèn: Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n ®­îc thu thËp vÒ kh¸ch hµng, nhÊt lµ th«ng tin vÒ lÞch sö cña kh¸ch hµng. Nh­ng trong thùc tiÔn, còng nh­ thÞ tr­êng lu«n lu«n vËn ®éng. V× vËy cÇn ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu kªnh thu thËp th«ng tin kh¸c nhau ®Ó th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c vÒ kh¸ch hµng. Ph¶i x¸c ®Þnh vµ ph©n lo¹i ngay tõ ®Çu cho ®­îc kh¸ch hµng vay vèn thuéc ®èi t­îng nµo? uy tÝn cña hä ®èi víi ng©n hµng ra sao? Cã kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng hay kh«ng? Ph­¬ng ¸n vay vèn cã mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng? ViÖc thÈm ®Þnh uy tÝn kh¸ch hµng ph¶i ®­îc xem lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong quan hÖ tÝn dông. XÐt theo lý thuyÕt th× viÖc ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè c¸ nh©n lµ hoµn toµn mang tÝnh chñ quan, thÕ nh­ng viÖc ®¸nh cña c¸n bé tÝn dông cã ®­îc chÝnh x¸c hay kh«ng sÏ cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng tÝn dông. NÕu viÖc ®¸nh gi¸ sai ®èi t­îng kh¸ch hµng xin vay vèn, sÏ lµm gi¶m nh÷ng kh¸ch hµng cã mèi quan hÖ tèt víi ng©n hµng hoÆc cã thÓ ng©n hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi nî khi ®· cho vay. C«ng viÖc sÏ dÔ dµng h¬n nhiÒu nÕu ng­êi ®i vay lµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ l©u n¨m cña ng©n hµng tõng vay vèn tr­íc ®ã, tr­êng hîp kh¸ch hµng míi quan hÖ víi ng©n hµng th× ng©n hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn cô thÓ vÒ thñ tôc, ph­¬ng thøc cho vay vµ ®Æc biÖt quan t©m kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng, xem xÐt ®Õn tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý kinh doanh…Nh÷ng khÝa c¹nh nµy nªn xem xÐt mét c¸ch l­ìng trong qu¸ tr×nh cho vay. 3.2.4. N¾m v÷ng vµ theo dâi s¸t sao t×nh h×nh sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng: NhiÖm vô ®Æt ra lµ c¸n bé tÝn dông ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn vay mµ kh¸ch hµng ®· vay cña ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn theo môc ®Ých vay vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng qu¶n lý ®­îc t×nh h×nh sö dông vèn theo ph­¬ng ¸n xin vay. MÆt kh¸c ng©n hµng còng ph¶i biÕt râ ng­êi ®i vay lµm thÕ nµo ®Ó ®­a ra ®­îc con sè xin vay vµ ph¶i yªu cÇu ng­êi vay ®­a ra b¶ng dù to¸n chi tiÕt cña ph­¬ng ¸n xin vay vèn, ®ång thêi nghiªn cøu kü t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ. Qua ®ã ng©n hµng võa t¹o ®iÒu kiÖn gióp kh¸ch hµng thiÕu vèn ®­îc vay sö dông cã hiÖu qu¶ vµ ®ång thêi më réng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh trªn c¬ së lîi nhuËn vµ an toµn cao trong khi cho vay. 3.2.5. Cho vay ph¶i dùa vµo tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp, c¸c ®¶m b¶o tiÒn vay kh¸c: Trong thùc tÕ cho thÊy nguån tr¶ nî lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ bao cÊp c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i kh«ng xem träng yÕu tè tµi s¶n thÕ chÊp mµ phÇn lín cho vay theo kÕ ho¹ch, chñ tr­¬ng, chØ ®¹o…Cßn trong c¬ chÕ kinh tÕ míi, nhiÒu thµnh phÇn së h÷u, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp th× viÖc coi träng tµi s¶n thÕ chÊp trong ho¹t ®éng tÝn dông cho vay th­êng lµ mét yÕu tè cÇu ®Æc biÖt ®­îc ng©n hµng quan t©m, lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh»m gióp cho Ng©n hµng Th­¬ng m¹i cã kh¶ n¨ng thu håi ®­îc mét phÇn kho¶n nî. §iÒu nµy cho ta thÊy khi ®· xö lý tµi s¶n thÕ chÊp th× quan hÖ tÝn dông cho vay ®· gÆp ph¶i rñi ro, do vËy xö lý tµi s¶n thÕ chÊp lµ mét biÖn ph¸p cuèi cïng ®Ó thu nî mµ th«i. Tµi s¶n thÕ chÊp chñ yÕu lµ ®Êt ®ai ®· ®­îc cÊp sæ ®á, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt…V× vËy trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay cÇn cã sù vËn dông thùc tiÔn ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng, nh­ng còng t¹o thuËn lîi cho ng­êi vay trªn c¬ së hiÖu qu¶ kinh doanh, uy tÝn, xu h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña s¶n phÈm… 3.2.6. Thùc hiÖn chiÕn l­îc kh¸ch hµng hîp lý. Mçi mét ng©n hµng ®Òu x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kh¸ch hµng riªng. Trong ®ã x¸c ®Þnh râ cÇn ­u tiªn ®èi t­îng kh¸ch hµng nµo, ®èi t­îng nµo cÇn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. Ng©n hµng cÇn tËp trung thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng dùa trªn mét sè vÊn ®Ò sau: §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, ng©n hµng cÇn duy tr× mèi quan hÖ tÝn dông æn ®Þnh, l©u dµi b»ng c¸ch tiÕp tôc cung øng c¸c s¶n phÈm tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nµy. Kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam lµ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t­¬ng ®èi æn ®Þnh do vËy ng©n hµng nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i. §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh­ng kh«ng thuéc khèi x©y l¾p, ng©n hµng còng cÇn më réng cho vay trung vµ dµi h¹n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp nµy. Tõ ®ã ng©n hµng sÏ ngµy cµng më réng thÞ phÇn cña m×nh. Ng©n hµng cÇn më réng cho vay ®èi víi c¸c DNNQD . §©y lµ khu vùc høa hÑn nhiÒu tiÒm n¨ng mµ ng©n hµng ch­a khai th¸c hÕt. Tû träng cho vay cña ng©n hµng ®èi víi c¸c DNNQD lµ rÊt Ýt trong khi nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp nµy ngµy cµng t¨ng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng míi, Së còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch riªng nh­: Ph¶i th­êng xuyªn, chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, lµm sao ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn ng©n hµng vµ sö dông c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh. Muèn vËy, ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng s¶n phÈm tiÖn lîi, dÔ sö dông ®èi víi nhãm kh¸ch hµng nµy. B­íc ®Çu cã thÓ hä chØ sö dông c¸c h×nh thøc t­ vÊn, h×nh thøc thanh to¸n, sau khi dïng quen vµ c¶m thÊy yªn t©m khi quan hÖ víi ng©n hµng th× hä míi chÝnh thøc ®Æt quan hÖ víi ng©n hµng. V× vËy ng©n hµng cÇn cã nh÷ng h×nh thøc, dÞch vô hÊp dÉn. 3.2.7. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh cho vay trung vµ dµi h¹n. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn cho ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vÉn nhá so víi quy m« cña ng©n hµng chÝnh lµ do h×nh thøc tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Së cßn qu¸ ®¬n ®iÖu. Tõ tr­íc ®Õn nay Së giao dÞch I th­êng chØ tËp trung cho vay trùc tiÕp ®Çu t­ theo dù ¸n mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y l¾p nhµ x­ëng, x©y dùng c«ng tr×nh. Nh­ chóng ta thÊy hiÖu qu¶ cña mét kho¶n vay trung vµ dµi h¹n kh«ng phô thuéc vµ ®èi t­îng cho vay lµ c¸ nh©n hay tËp thÓ, lµ doanh nghiÖp cã quy m« nhá hay doanh nghiÖp cã quy m« lín, mµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i t×m ra ®­îc nh÷ng h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng.. V× vËy, trong thêi gian tíi Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cã thÓ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thªm mét sè h×nh thøc tÝn dông trung vµ dµi h¹n nh­ cho vay hîp vèn, cho vay thuª tµi chÝnh, cho vay hîp t¸c theo ch­¬ng tr×nh cïng víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi… Bëi c¸c h×nh thøc nµy sÏ gãp phÇn ®em l¹i nhiÒu lîi thÕ h¬n n÷a cho ng©n hµng. Cô thÓ lµ: Cho vay hîp vèn: H×nh thøc nµy ®· tõng ®­îc triÓn khai t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam nh­ng hiÖn nay nã rÊt Ýt ®­îc chó ý sö dông. V× vËy, viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy sÏ gióp ng©n hµng cã thÓ cho vay ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu vèn v­ît qu¸ kh¶ n¨ng hoÆc giíi h¹n cho vay tèi ®a cña ng©n hµng, nh»m ph©n t¸n rñi ro, t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c NHTM, c¸c chi nh¸nh NHTM kh¸c tõ ®ã më réng thÞ phÇn ho¹t ®éng. §Æc biÖt trong tr­êng hîp hîp vèn víi c¸c NHTM lín hay c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi th× Së giao dÞch I cã ®iÒu kiÖn häc hái ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng qu¶n lý, ®iÒu hµnh, c¸ch thøc tiÕn hµnh cho vay vµ ¸p dông ®­îc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn vµo qu¸ tr×nh cho vay. V× vËy, ®©y sÏ lµ mét gi¶i ph¸p rÊt h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt l­¬ng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai cña Së. Cho thuª tµi chÝnh: ViÖc ¸p dông h×nh thøc nµy sÏ mang l¹i nhiÒu thuËn lîi cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Nã ®¸p øng tèt nhu cÇu vÒ vèn trung vµ dµi h¹n cña nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng. §ång thêi, nã còng gióp ng©n hµng tr¸nh ®­îc rñi ro do tµi s¶n thÕ chÊp mang l¹i, v× vËy ®©y còng lµ mét ph­¬ng thøc tµi trî thÝch hîp nªn ®­îc ¸p dông t¹i ng©n hµng. 3.2.8. §Èy m¹nh c«ng t¸c Marketing trong ng©n hµng: Marketing lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt lµ trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng m¹nh mÏ. §èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng Marketing tr­íc, trong vµ sau khi cho vay. T­ duy kinh doanh theo quan ®iÓm Marketing cßn thiÕu v¾ng ë c¸c NHTM ViÖt Nam, dÉn ®Õn Marketing tuy b­íc ®Çu ®­îc øng dông trong hÖ thèng ng©n hµng nh­ng ®­îc thùc hiÖn ë møc ®é ch­a cao do vËy mµ ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ ®èi víi c«ng t¸c nµy. V× vËy, ng©n hµng cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng Marketing. C¸n bé tÝn dông cÇn chñ ®éng t×m kiÕm vµ tiÕp cËn kh¸ch hµng, th­êng xuyªn n¾m b¾t nhu cÇu kh¸ch hµng t¹o ®­îc mèi quan hÖ tÝn nhiÖm, g¾n bã trªn c¬ së hµi hoµ lîi Ých gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Th­êng xuyªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, tõ ®ã Ban l·nh ®¹o hiÓu ®­îc mong muèn cña kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng riªng cho ng©n hµng m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp. Thµnh lËp phßng Marketing trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ ®Ò ra ®Þnh h­íng Marketing mét c¸ch bµi b¶n, víi ®éi ngò nh©n sù am hiÓu vµ nh¹y bÐn trong c«ng t¸c Marketing. 3.2.9. §Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n: §©y lµ mét biÖn ph¸p träng t©m bëi muèn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n th× ng©n hµng cÇn ph¶i cã nguån vèn dåi dµo ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu vay vèn cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, ng©n hµng cÇn thùc hiÖn t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn. §Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu nµy Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam nªn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p träng t©m nh­: më réng m¹ng l­íi huy ®éng vèn th«ng qua viÖc ®a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn phï hîp víi c¸c tÇng líp d©n c­ nh»m thu hót triÖt ®Ó mäi nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong nh©n d©n. Bªn c¹nh ®ã ®Ó t¨ng tr­ëng nguån vèn kinh doanh cho ng©n hµng cÇn tranh thñ tèi ®a mäi nguån vèn tõ nguån vèn t¹i chç, nguån vèn ®iÒu hoµ cña Trung ­¬ng cho ®Õn nguån vèn vay tµi trî tõ c¸c tæ chøc cña c¸c n­íc. §ång thêi ng©n hµng còng cÇn ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t, ®æi míi c«ng nghÖ, x©y dùng phong c¸ch giao dÞch v¨n minh lÞch sù. B»ng nh÷ng h×nh thøc nµy, ng©n hµng sÏ cã ®­îc nguån vèn dåi dµo ®Ó cã thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇu vay vèn trung vµ dµi h¹n tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Song song víi h×nh thøc nµy, NHTM ph¶i ®æi míi t¸c phong giao dÞch n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé, ¸p dông s©u réng c«ng nghÖ tin häc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng göi tiÒn thuËn tiÖn, nhanh chãng, phï hîp víi tõng h×nh thøc huy ®éng. 3.2.10. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé, ®¶m b¶o kinh doanh an toµn , hiÖu qu¶. NÕu ng©n hµng chØ quan t©m ®Õn më réng tÝn dông mµ kh«ng quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t th× chÊt l­îng tÝn dông sÏ gi¶m, tõ ®ã dÉn ®Õn t¨ng nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi. V× vËy, c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t lµ mét nghiÖp vô quan träng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t th× khi tiÕn hµnh kiÓm tra ph¶i tu©n thñ tr×nh tù nghiÖp vô, cô thÓ: KiÓm tra tr­íc: lµ kiÓm tra tr­íc khi thùc hiÖn mét nghiÖp vô, xem cã nh÷ng ®iÓm g× bÊt hîp lÝ. KiÓm tra trong khi thùc hiÖn qui tr×nh nghiÖp vô: trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kiÓm tra viªn sÏ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ®ã ®Ó h¹n chÕ x¶y ra sai xãt vÒ thñ tôc, qui tr×nh nghiÖp vô sai...®Ó ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng thiÖt h¹i vÒ sau nµy. KiÓm tra sau: lµ kiÓm tra khi mét nghiÖp vô ®· hoµn thµnh,kiÓm tra hå s¬ chøng tõ, rµ so¸t l¹i tÝnh hîp lÖ cu¶ nghiÖp vô ë giai ®o¹n tr­íc. 3.3. kiÕn nghÞ. 3.3.1. §èi víi ChÝnh phñ. - C¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÇn t¨ng c­êng gi¸m s¸t viÖc thùc thi ph¸p lô©t cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ Bé tµi chÝnh cÇn t¨ng c­êng h­íng dÉn, gi¸m s¸t c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp ®­a ra c¸c th«ng tin sai lÖch, g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng ®Çu t­ cña ng©n hµng. T¨ng c­êng viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh cã liªn quan nh­: c¬ quan kiÓm to¸n, c¬ quan ®Þnh gi¸ tµi s¶n trong viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay, ®ã lµ chÝnh s¸ch vÒ nhµ ®Êt, tµi s¶n kh¸c… - Tõng b­íc s¾p xÕp, c¬ cÊu l¹i hÖ thèng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Bëi hÖ thèng tµi chÝnh- tiÒn tÖ lµ nÒn t¶ng c¨n b¶n cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ. Sù yÕu kÐm cña hÖ thèng tµi chÝnh - tiÒn tÖ kh«ng nh÷ng dÔ dÉn ®Õn sù ®æ vì cña hÖ thèng mµ cßn lµm ¶nh h­ëng ®Õn nÒn kinh tÕ, cã thÓ lµ mÇm mèng ph¸t sinh khñng ho¶ng kinh tÕ. Víi tÇm quan träng nh­ vËy, viÖc x©y dùng cñng cè mét hÖ thèng ng©n hµng lín m¹nh vµ an toµn ®· trë thµnh mét yªu cÇu bøc xóc cña bÊt kú quèc gia nµo trªn thÕ giíi kÓ c¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn còng nh­ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ®a d¹ng ho¸ trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay. Trong viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp, Nhµ n­íc cÇn thu hÑp dÇn vµ chØ ®Ó l¹i nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ®Èy nhanh viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp. ViÖc lµm nµy t¹o ®éng lùc míi cho sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nhµ ®Çu t­. - §Ó c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi, n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng cña ng©n hµng th× c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÇn chØ ®¹o triÓn khai nhanh chãng viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, sö dông nhµ ®Êt, gióp c¸c kh¸ch hµng cã tµi s¶n ®¶m b¶o phï hîp víi quy ®Þnh cña luËt ph¸p ®Ó vay vèn ng©n hµng. §ång thêi, quy ®Þnh cô thÓ c¸c thñ tôc chuyÓn nh­îng quyÒn së h÷u tµi s¶n vµ quyÒn sö dông ®Êt cho ng­êi mua tµi s¶n thÕ chÊp ®­îc thuËn lîi; nhÊt lµ c¸c lo¹i giÊy tê chøng minh viÖc mua tµi s¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u, gióp ng©n hµng xö lý nhanh chãng c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tr¸nh tæn thÊt vèn vay v× nguyªn nh©n nµy. 3.3.2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. Thø nhÊt: Lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng, cã chøc n¨ng quan träng lµ thùc hiÖn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Trong tõng thêi kú cÇn ®Ò ra c¸c c«ng cô vÒ ®Þnh h­íng vµ chiÕn l­îc ho¹t ®éng ®óng ®¾n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ th«ng lÖ quèc tÕ. VÒ c¬ chÕ tÝn dông, NHNN cÇn cã c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ nh­ng ph¶i phï hîp víi ®Æc thï vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®èi t­îng vay vèn. H­íng dÉn, chØ ®¹o, ban hµnh v¨n b¶n kÞp thêi, ®Çy ®ñ, ®ång bé vÒ ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c TCTD. Gióp c¸c ng©n hµng tæ chøc, thùc hiÖn nghiÖp vô nµy mét c¸ch kÞp thêi, an toµn, hiÖu qu¶. Thø hai: T¨ng c­êng c«ng t¸c Thanh tra gi¸m s¸t cña Ng©n hµng Nhµ n­íc®èi víi c¸c ng©n hµng. X©y dùng hÖ thèng thanh tra ®ñ m¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®¶m b¶o thùc hiÖn ho¹t ®éng kiÓm so¸t hÖ thèng ng©n hµng cã hiÖu qu¶ vµ ®é an toµn cao nhÊt.T¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é qu¶n trÞ kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i, ®¶m b¶o cho toµn ngµnh ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt. Th­êng xuyªn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong ho¹t ®éng tÝn dông, nh»m n©ng cao tÝnh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng. Thø ba: Ng©n hµng Nhµ n­íc lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ lÜnh vùc tiÒn tÖ, ng©n hµng víi môc tiªu ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng cña toµn hÖ thèng. V× vËy, trung t©m phßng ngõa rñi ro cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¶i thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin tõ c¸c doanh nghiÖp, cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c ng©n hµng, gióp c¸c ng©n hµng cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng tÝn dông. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®­îc cung cÊp vÒ kh¶ n¨ng, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh, kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay cña c¸c doanh nghiÖp qua ®ã c¸c ng©n hµng sÏ l­êng ®­îc nh÷ng rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông. Thø t­: Cã c¸c h×nh thøc chØ ®¹o, hç trî gióp c¸c ®¬n vÞ hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng, trªn c¬ së ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng, t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ph¸t triÓn m¹nh trong ho¹t ®éng. Tõng b­íc ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng, héi nhËp víi céng ®ång tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ. Thø n¨m: Thùc thi chÝnh s¸ch æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, trong ®ã cã viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t, ®¶m b¶o sù vËn hµnh cña hÖ thèng tµi chÝnh- tiÒn tÖ cã hiÖu qu¶. Thùc thi chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ tû gi¸ linh ho¹t theo quan hÖ cung cÇu, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa vµ søc mua thùc tÕ cña ®ång tiÒn. N©ng cao sù tÝn nhiÖm cña ®ång ViÖt Nam trong quan hÖ tµi chÝnh quèc tÕ. 3.3.3. §èi víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. + CÇn T¨ng c­êng sù chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t, cung cÊp th«ng tin tÝn dông cho c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cã nhiÒu kh¶ n¨ng -so víi c¸c chi nh¸nh cña m×nh trong viÖc thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý c¸c th«ng tin tÝn dông. Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cÇn cung cÊp thªm cho c¸c chi nh¸nh cña m×nh c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña ngµnh nh­ lîi tøc, lîi nhuËn b×nh qu©n, th«ng tin vÒ tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cña ngµnh, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc, c¸c quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, c¸c mèi quan hÖ cña kh¸ch hµng víi c¸c chi nh¸nh kh¸c trong vµ ngoµi hÖ thèng. Víi nh÷ng sù chØ ®¹o, gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ c¸c th«ng tin nµy sÏ gióp cho c¸c chi nh¸nh cña NHCT ViÖt Nam ®Þnh h­íng ®­îc ho¹t ®éng cho vay cña m×nh, n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c kho¶n vay. + N©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé. §Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé trong hÖ thèng, Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cÇn quan t©m båi d­ìng kh«ng chØ nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt cña c¸c chi nh¸nh mµ cßn cÇn ph¶i t¨ng c­êng më réng viÖc ®µo t¹o kiÕn thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé. Cã thÓ ¸p dông nhiÒu lo¹i h×nh ®µo t¹o kh¸c nhau ®Ó n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé, ®ång thêi cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu v¨n b¶n ph¸p quy, c¸c cÈm nang h­íng dÉn nghiÖp vô tÝn dông…cho c¸c chi nh¸nh ®Ó c¸n bé c¸c chi nh¸nh tù häc tËp, trau dåi kiÕn thøc chuyªn m«n. + Hoµn thiÖn c¬ chÕ vµ t¨ng c­êng ho¹t ®éng ®èi víi c¸c c«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n. Nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh xö lý nî tån ®äng t¹i c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i nãi chung vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam nãi riªng, ngµy 30/6/2000 NHNN ViÖt Nam ®· kÝ c«ng v¨n 580/CV-NHNN chÊp nhËn cho Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp C«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n. §Õn th¸ng 9/2000 C«ng ty nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam trë thµnh ng©n hµng ®i tiªn phong trong lÜnh vùc qu¶n lý nî, khai th¸c tµi s¶n. Tuy nhiªn, m« h×nh nµy vÉn ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh xö lý nî, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vÉn ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt theo c¸c quy chÕ cña Nhµ n­íc mµ ch­a cã nh÷ng c¬ chÕ ®Æc biÖt linh ho¹t trong xö lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n. ChÝnh v× vËy, Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cÇn t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy nh»m gióp Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam nãi riªng vµ toµn hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng nãi chung gi¶i quyÕt nhanh chãng vµ døt ®iÓm c¸c kho¶n nî tån ®äng. Tãm l¹i: Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng còng nh­ chÊt l­îng tÝn dông nãi chung ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn tÝn dông doanh nghiÖp Nhµ n­íc, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay trªn c¬ së c¸c quan ®iÓm vµ ®Þnh h­íng vÒ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, víi nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch ®­îc x¸c ®Þnh cã c¬ së phï hîp víi thùc tiÔn ho¹t ®éng ng©n hµng trong tõng thêi kú.Víi sù nç lùc cña b¶n th©n ng©n hµng vµ sù gióp ®ì cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan, hy väng c¸c gi¶i ph¸p trªn ®©y sÏ gióp thªm cho Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ngµy mét n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông vµ ho¹t ®éng tiÒn tÖ- tÝn dông sÏ trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc cña Nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. KÕt luËn NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang chuyÓn biÕn ®i lªn tõng ngµy ®ßi hái c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó phï hîp víi xu thÕ ®ã. HiÖn nay, vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung còng nh­ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt chiÕn l­îc vµ l©u dµi. VÊn ®Ò nµy kh«ng chØ mang ý nghÜa quan träng ®èi víi tõng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i mµ nã cßn cã ý nghÜa ®èi víi c¶ hÖ thèng ng©n hµng còng nh­ trong sù ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, ®Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông cÇn cã sù nç lùc cña mçi ng­êi vµ cña tËp thÓ ng©n hµng. Qua nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ta thÊy tÝn dông trung vµ dµi h¹n lu«n chiÕm tû träng kh¸ lín trong doanh sè cho vay còng nh­ trong d­ nî. Nh­ng ®ång thêi còng tiÒm Èn rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng. §iÒu nµy cho thÊy bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong cho vay c¸c DNNN, ë Së giao dÞch I vÉn cßn cã nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c cÇn gi¶i quyÕt, ®Æc biÖt trong viÖc ®¶m b¶o an toµn tÝn dông. §Ó cã thÓ më réng cho vay ®i ®«i víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nµy. Hy väng r»ng, trªn c¬ së nh÷ng biÖn ph¸p vµ ®Þnh h­íng míi sÏ ®­îc ¸p dông trong thêi gian tíi, ch¾c ch¾n Së giao dÞch I sÏ cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong c«ng t¸c tÝn dông nãi chung vµ ®èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng, qua ®ã sÏ ®¶m b¶o an toµn vèn vµ h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. MÆc dï b¶n th©n ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song ®©y lµ mét ®Ò tµi rÊt réng, t­¬ng ®èi phøc t¹p, do h¹n chÕ vÒ thêi gian, kh¶ n¨ng tiÕp cËn nghiªn cøu trªn c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn, nªn kho¸ luËn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt.V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ThÇy, C« gi¸o, c¸c b¹n vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Ó kho¸ luËn nµy ®­îc hoµn chØnh vµ phï hîp víi thùc tiÔn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh tÝn dông ng©n hµng – NXB Thèng kª Hµ Néi – N¨m 2001 Gi¸o tr×nh lý thuyÕn tiÒn tÖ ng©n hµng – Häc viÖn Ng©n hµng Gi¸o tr×nh Marketing ng©n hµng – NXB Thèng kª. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ NHTM – Häc viÖn Ng©n hµng. FS Miskin – TiÒn tÖ Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh – NXB Khoa häc kü thuËt TS. Hå DiÖu – C¬ cÊu l¹i c¸c NHTM Nhµ n­íc ph¶i g¾n liÒn víi chiÕn l­îc héi nhËp quèc tÕ – T¹p chÝ tµi chÝnh sè 05/2003. QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§ - NHNN vÒ ban hµnh quy chÕ cho vay cña TCTD ®èi víi kh¸ch hµng LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/ QH10. NghÞ ®Þnh sè 178/1999/N§-CP vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay cña c¸c TCTD. NghÞ ®Þnh sè 85/2002/N§-CP vÒ söa ®æi bæ xung NghÞ ®Þnh sè 178/1999/N§-CP. Th«ng t­ sè 07/2003/TT-NHNN h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay cña TCTD. C¸c nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p cô thÓ cña ngµnh Ng©n hµng – T¹p chÝ Ng©n hµng sè 01/2004. T¹p chÝ th«ng tin NHCT ViÖt Nam sè 01/2004/ C¸c luËt vµ ph¸p lÖnh trong lÜnh vùc qu¶n lý doanh nghiÖp – NXB Lao ®éng. TrÞnh Huy Hoµng – Xö lý nî qu¸ h¹n cã tµi s¶n ®¶m b¶o t¹i c¸c NHTM ViÖt Nam. NguyÔn §×nh Tù – Mét sè vÊn ®Ò vÒ t¨ng c­êng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp – T¹p chÝ Ng©n hµng sè 02/2004. NguyÔn V¨n L©m – Gi¶i ph¸p phßng ngõa rñi ro vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông – T¹p chÝ tµi chÝnh sè 10/2005. TH.S. §Ëu Nam Long – Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ vèn trung vµ dµi h¹n cña NHTM ViÖt nam ®èi víi c¸c dù ¸n- T¹p chÝ Ng©n hµng sè 02/2004. Kh¸i qu¸ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2005 cña Së giao dÞch I – Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. B¶ng ký hiÖu ch÷ viÕt t¾t STT Ký tù viÕt t¾t Nguyªn v¨n 1 BG§ Ban gi¸m ®èc 2 DNNN Doanh nghiÖp Nhµ n­íc 3 DNNQD Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 4 DPRR Dù phßng rñi ro 5 H§QT Héi ®ång qu¶n trÞ 6 GTVT Giao th«ng vËn t¶i 7 L/C Th­ tÝn dông 8 NHCT Ng©n hµng C«ng th­¬ng 9 NHNN Ng©n hµng Nhµ n­íc 10 NHTM Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 11 NQH Nî qu¸ h¹n 12 TCTD Tæ chøc tÝn dông 13 TDH Trung dµi h¹n 14 TPKT Thµnh phÇn kinh tÕ 15 USD §« la Mü 16 VN§ ViÖt Nam ®ång Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc53266935-NANG-CAO-CHẤT-LƯỢNG-TD-TRUNG-DAI-HẠN-TẠI-NHTM.doc
Luận văn liên quan