Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà đến năm 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. KHÁI NIỆM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1 1.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 2 1.2.1 Số lượng công ty mới tham gia vào ngành. .2 1.2.2 Sự có mặt hay thiếu vắng các sản phẩm thay thế. 3 1.2.3 Vị thế đàm phán của bên cung ứng. .3 1.2.4 Vị thế đàm phán của bên tiếp nhận. .3 1.2.5 Khả năng tranh đua của các công ty đang cạnh tranh. .4 1.3. ĐẶC ĐIỂM NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG. 4 1.3.1 Thương hiệu nổi tiếng 6 1.3.2 Công nghệ ngân hàng. .6 1.3.3 Sản phẩm, dịch vụ. 7 1.3.4 Giá cả .7 1.3.5 Khả năng của đối thủ cạnh tranh .8 1.3.6 Chất lượng nguồn nhân lực 8 1.3.7 Mạng lưới hoạt động 8 1.4. KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH NGÂN HÀNG. 9 1.4.1 Kinh nghiệm từ các NH nước ngoài. .9 1.4.2 Kinh nghiệm từ các NH trong nước. 10 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ. 12 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công Thương Khu công nghiệp Biên Hoà. 12 2.1.1.1 Quá trình hình thành của Ngân hàng Công Thương Khu công nghiệp Biên Hoà. .12 2.1.1.2 Chức năng hoạt động. 12 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức 13 2.1.2 Tình hình hoạt động của Ngân hàng Công Thương Khu công nghiệp Biên Hoà. 13 2.1.2.1 Tình hình kinh doanh chung. 13 2.1.2.2 Hoạt động huy động vốn. .14 2.1.2.3 Hoạt động cho vay và đầu tư tín dụng. 14 2.1.2.4 Hoạt động thanh toán quốc tế. 15 2.1.2.5 Nghiệp vụ bảo lãnh 16 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ. 2.2.1 Môi trường hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 16 2.2.1.1 Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 16 2.2.1.2 Thực trạng cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai .17 2.2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công Thương Khu công nghiệp Biên Hoà. 20 2.2.2.1 Thương hiệu. 20 2.2.2.2 Công nghệ ngân hàng. .21 2.2.2.3 Sản phẩm, dịch vụ 21 2.2.2.4 Giá cả. 22 2.2.2.5 Khả năng của đối thủ cạnh tranh. 22 2.2.2.6 Chất lượng nguồn nhân lực. .25 2.2.2.7 Mạng lưới hoạt động 26 2.2.3 Xác định vị thế của Ngân hàng Công Thương Khu công nghiệp Biên Hoà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai .26 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ. 2.3.1 Điểm mạnh. 27 2.3.1.1 Chiến lược tiếp thị, tạo dựng và phát triển ngân hàng. .27 2.3.1.2 Các nghiệp vụ tạo lợi thế cạnh tranh. 28 2.3.1.3 Nguồn nhân lực. .30 2.3.2 Điểm yếu. 30 2.3.2.1 Hạn chế do luật điều chỉnh. .30 2.3.2.2 Hạn chế về vốn. 31 2.3.2.3 Hạn chế do tuân thủ theo quy trình của Ngân hàng Công Thương Việt Nam. 32 2.3.2.4 Hoạt động marketing ngân hàng chưa được quan tâm đúng mức .32 2.3.2.5 Không đi đầu trong việc áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại. .32 2.3.2.6 Chưa có bộ phận nghiên cứu và phát triển. .33 2.3.2.7 Vấn đề quản lý và kiểm soát tín dụng chưa triệt để .33 2.3.2.8 Chủng loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng. 34 4 2.3.2.9 Hẫng hụt cán bộ do chưa có chế độ đãi ngộ nhân tài thích đáng. .34 2.3.2.10 Chưa xây dựng được thương hiệu 35 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ ĐẾN NĂM 2010. 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ ĐẾN NĂM 2010. . 36 3.1.1 Định hướng phát triển của hệ thống Ngân hàng Công Thương Việt Nam đến năm 2010. .36 3.1.2. Mục tiêu phát triển của Ngân hàng Công Thương Khu công nghiệp Biên Hoà đến năm 2010. .36 3.2. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢI PHÁP. . 37 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ ĐẾN NĂM 2010 . 38 3.3.1 Nhóm các giải pháp phát huy điểm mạnh . 38 3.3.1.1 Giải pháp 1: Tăng cường quảng cáo khuyến mãi để xây dựng và quảng bá thương hiệu. .38 3.3.1.2 Giải pháp 2: Xây dựng chiến lược khách hàng .39 3.3.1.3 Giải pháp 3: Phát triển nguồn nhân lực. .42 3.3.1.4 Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. 43 3.3.2 Nhóm các giải pháp khắc phục điểm yếu 44 3.3.2.1 Giải pháp 1: Quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng. 44 3.3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động các dịch vụ ngân hàng. .45 3.3.2.3 Giải pháp 3: Phát động nhiều phong trào thi đua, thi tay nghề. .48 5 3.3.2.4 Giải pháp 4: Có chế độ khuyến khích, đãi ngộ nhân viên có năng lực. .49 3.3.2.5 Giải pháp 5: Xây dựng phong cách văn hoá trong kinh doanh .51 3.3.3 Nhóm các giải pháp tận dụng cơ hội 52 3.3.3.1 Giải pháp 1: Hội nhập kinh doanh quốc tế. 52 3.3.3.2 Giải pháp 2: Ứng dụng và phát triển có hiệu quả công nghệ ngân hàng. .53 3.4. KIẾN NGHỊ. . 53 3.4.1 Đối với Nhà nước. .53 3.4.2 Đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam. .56 KẾT LUẬN .60 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biểu phí của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phụ lục 2: Bảng so sánh phí dịch vụ. Phụ lục 3: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước năm 2002, 2003, 2004. TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là tất yếu khách quan. Có cạnh tranh thì mới phát triển, mới có đổi mới, có cải tiến. Cạnh tranh được nhắc đến nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cuộc hội thảo và đang được các ngành, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Cạnh tranh trong ngành ngân hàng ở Việt Nam diễn ra cũng không kém phần khốc liệt. Trước đây, khi chỉ có bốn ngân hàng thương mại lớn, gồm: Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cùng chịu sự điều hành và quản lý của Ngân hàng Nhà nước, cạnh tranh trong ngành ngân hàng tưởng chừng như không có vì mỗi ngân hàng thương mại đều được phân lãnh vực hoạt động riêng của mình. Từ khi Nhà nước thực hiện chính sách mở cửa, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài xuất hiện tại Việt Nam ngày một nhiều hơn, quan hệ thanh toán xuất nhập khẩu ngày một gia tăng. Đồng thời, gần đây hàng loạt ngân hàng cổ phần và liên doanh ra đời nên đã làm cho thị trường tài chính – tiền tệ nóng lên, cạnh tranh trong ngành ngân hàng không chỉ xuất hiện mà diễn ra ngày càng gay gắt. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay, các ngân hàng cũng vào cuộc với không khí vô cùng sôi nổi. Các ngân hàng trong tỉnh đang tranh đua với nhau từng giơ,ø từng phút bằng việc tung ra những loại sản phẩm dịch vụ mới, hạ thấp lãi suất cho vay, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại Đứng trước tình thế đó, việc đưa ra “Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà đến năm 2010” là vô cùng cấp bách. * Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu là cạnh tranh – quy luật hoạt động của kinh tế thị trường – đồng thời xuất phát từ thực tế hoạt động và năng lực cạnh tranh của 7 Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà, kết hợp với so sánh, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các hàng khác trên cùng địa bàn. * Mục đích nghiên cứu: Đưa ra được những giải pháp về vĩ mô và vi mô nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà. * Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, vận dụng tổng hợp phương pháp của các môn khoa học kinh tế và các môn học hỗ trợ như Quản trị dự án; Quản trị chiến lược; Quản trị marketing; Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo Đồng thời, luận án cũng đã sử dụng rộng rãi các phương pháp phân tích và tổng hợp, so sánh, mô tả. Nguồn số liệu trong luận án được sử dụng từ báo cáo hàng năm của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai, báo cáo hàng năm của Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà, biểu phí dịch vụ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như: Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai, Ngân hàng liên doanh Việt Thái, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín . * Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà đến năm 2010. * Kết cấu của luận án: Gồm ba chương: + Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. + Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà. + Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà đến năm 2010.

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1487 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vaø dòch vuï môùi treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng cuõng nhö treân caùc tôø rôi. Cuï theå laø quaûng caùo dòch vuï theû, dòch vuï thanh toaùn, caùc hình thöùc huy ñoäng voán, caùc tieän ích maø ngaân haøng cung caáp cho khaùch haøng, caùc nghieäp vuï môùi veà tín duïng…. 3/ Keânh quaûng caùo phaûi soâi ñoäng khoâng keùm quaûng caùo cuûa doanh nghieäp bình thöôøng. 4/ Vieäc thieát keá caùc maãu quaûng caùo phaûi ñöôïc caùc coâng ty quaûng caùo chuyeân nghieäp thieát keá, mang tính hieän ñaïi, taïo aán töôïng vaø hieäu quaû ñoái vôùi khaùch haøng. 5/ Vieäc quaûng caùo khoâng neân mang tính chaát traøn lan, daøn traûi nhö tröôùc kia, maø neân taäp trung vaøo caùc tôø baùo, taïp chí coù soá löôïng phaùt haønh lôùn, ñoâng ñoäc giaû. Ñoàng thôøi taäp trung vaøo caùc thôøi ñieåm nhaát ñònh nhö : ngaøy leã, ngaøy teát, dòp kyû nieäm; vaøo caùc dòp ngaân haøng tung ra caùc saûn phaåm vaø dòch vuï môùi, hay moät chieán dòch môùi veà huy ñoäng voán, phaùt haønh kyø phieáu hay traùi phieáu…. Ñieàu naøy coøn goùp phaàn laøm cho chi phí cho hoaït ñoäng quaûng caùo giaûm ñaùng keå nhöng hieäu quaû thì taêng roõ reät . 47 6/ Thaønh laäp Phoøng marketing vaø quan taâm ñuùng möùc ñeán coâng taùc cuûa boä phaän naøy. 3.3.1.2. Giaûi phaùp 2: Xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng. Trong loä trình töøng böôùc hoäi nhaäp cuøng vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø quoác teá cuûa nöôùc ta, khaùch haøng thöïc söï trôû thaønh ñieàu kieän soáng coøn cho söï toàn taïi cuûa baát kyø nhaø ñaàu tö saûn xuaát kinh doanh naøo, vì leõ ñoù khaùch haøng ñöôïc xem laø ñònh höôùng trung taâm cho caùc hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp. Hôn nöõa, ñöùng tröôùc söï caïnh tranh khoác lieät trong ngaønh ngaân haøng treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai, vieäc xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng taïi Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø laø moät ñoøi hoûi böùc thieát. Vieäc xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng theo caùc noäi dung chuû yeáu sau ñaây: 1/ Moät laø: Caàn xaây döïng moâ hình toå chöùc kinh doanh ngaân haøng theo ñònh höôùng khaùch haøng, xaây döïng boä phaän chuyeân traùch chuyeân nghieân cöùu khaùch haøng. Töø ñoù Ngaân haøng coù ñieàu kieän naém baét, nghieân cöùu saâu saéc nhu caàu töøng nhoùm khaùch haøng ñeå ngaân haøng coù theå xaây döïng ñöôïc caùc chính saùch khaùch haøng phuø hôïp hôn ñoái vôùi töøng nhoùm khaùch haøng. Caùc bieän phaùp cuï theå nhö : a/ Thieát laäp moái quan heä toát vaø laâu beàn vôùi khaùch haøng baèng caùch cuûng coá quan heä toát ñeïp vôùi khaùch haøng truyeàn thoáng, taïo uy tín ngaøy caøng cao ñoái vôùi khaùch haøng, ñoàng thôøi môû roäng toát moái quan heä toát ñeïp vôùi caùc doanh nghieäp chöa töøng quan heä vôùi Ngaân haøng vaø khoâng phaân bieät thaønh phaàn kinh teá. Thieát laäp moái quan heä toát vôùi khaùch haøng nhaèm giuùp Ngaân haøng ñaït ñöôïc: • Ñaùnh giaù ñuùng chaát löôïng khaùch haøng, tieát kieäm ñöôïc chi phí thaåm ñònh, kieåm tra vaø giaùm saùt. • Thu huùt voán ñeå cuûng coá ñaàu vaøo nhaèm môû roäng khaû naêng cung öùng voán theo ñuùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng. • Ñeà ra chieán löôïc chính saùch, keá hoaïch taùc nghieäp trong töøng thôøi kyø vaø xu höôùng phaùt trieån hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng trong töông lai ñeå linh hoaït thích 48 öùng vôùi söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng, tìm kieám cô hoäi, khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa Ngaân haøng. b/ Xaây döïng cô cheá chaêm soùc khaùch haøng. Do ñaëc ñieåm hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng phuï thuoäc haün vaøo khaùch haøng. Söï thaønh coâng hay thaát baïi trong kinh doanh cuûa ngaân haøng ñeàu tuyø thuoäc vaøo khaùch haøng. Vì vaäy, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø caàn duy trì khaùch haøng truyeàn thoáng, phaùt trieån khaùch haøng môùi caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Chaêm soùc khaùch haøng toát nhaèm giuùp Ngaân haøng ñaït ñöôïc: • Söï trung thaønh cuûa khaùch haøng vôùi Ngaân haøng nhôø ñöôïc chaêm soùc. Chaêm soùc khaùch haøng hieän coù coù theå taïo ra söï taêng tröôûng trong kinh doanh vaø taïo ñöôïc söï haáp daãn ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng môùi thoâng qua söï quaûng baù vaø caùc moái quan heä cuûa khaùch haøng. Vieäc giöõ ñöôïc khaùch haøng seõ hieäu quaû hôn nhieàu so vôùi vieäc coá gaéng thu huùt nhöõng khaùch haøng môùi, giuùp tieát kieäm chi phí vaø taêng cöôøng khaû naêng thaáu hieåu vaø thoaû maõn cuûa khaùch haøng. • Khaùch haøng coù ñieàu kieän söû duïng nhieàu saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng hôn. Vieäc tìm hieåu vaø caäp nhaät kieán thöùc veà saûn phaåm vaø caùc kyõ thuaät khaùch haøng cho caùc nhaân vieân, phoái hôïp vôùi vieäc duy trì vaø phaùt trieån toát moái quan heä vôùi khaùch haøng seõ giuùp ñoäi nguõ nhaân vieân coù theå xaùc ñònh nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø tö vaán nhöõng saûn phaåm dòch vuï phuø hôïp. • Nhöõng lôïi ích töø phía Ngaân haøng: Nhöõng lôïi ích naøy theå hieän ôû vieäc naâng cao söï thoaû maõn trong ngheà nghieäp, naâng cao ñaïo ñöùc vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân ñoái vôùi Ngaân haøng, taêng cöôøng moái quan heä giöõa laõnh ñaïo vaø nhaân vieân, töø ñoù goùp phaàn giaûm chi phí do phaûi thay ñoåi nhaân vieân, caùc chi phí lieân quan ñeán vieäc tuyeån duïng, löïa choïn vaø ñaøo taïo. Nhöõng nhaân vieân gioûi vaø taän trung seõ phuïc vuï khaùch haøng toát hôn, giuùp thaét chaët vaø thuùc ñaåy hôn nöõa moái quan heä toát ñeïp giöõa Ngaân haøng vaø khaùch haøng. 49 2/ Hai laø: Caàn boài döôõng nhaän thöùc veà taàm quan troïng cuûa coâng taùc khaùch haøng, ñaøo taïo naâng cao trình ñoä chuyeân moân, söû duïng boá trí saép xeáp caùn boä theo ñuùng naêng löïc sôû tröôøng phuø hôïp vôùi yeâu caàu phuïc vuï khaùch haøng. Hoaït ñoäng ngaân haøng laø loaïi hoaït ñoäng kinh doanh phöùc taïp, kinh doanh döïa treân cô sôû cuûa moái quan heä, lieân quan ñeán ñoâng ñaûo khaùch haøng thuoäc caùc thaønh phaàn khaùc nhau, coù ñaïo ñöùc kinh doanh, tình hình taøi chính, saûn xuaát kinh doanh, naêng löïc saûn xuaát kinh doanh khaùc nhau, sôû thích nhu caàu khaùc nhau, yeâu caàu kyõ thuaät cuõng khaùc nhau. Do ñoù, caùn boä ngaân haøng caàn coù nhaän thöùc toaøn dieän hôn veà khaùch haøng, caàn phaûi thöôøng xuyeân ñöôïc ñaøo taïo naâng cao nghieäp vuï chuyeân moân, caàn ñöôïc phuïc vuï khaùch haøng ñuùng naêng löïc sôû tröôøng ñeå ñaùp öùng ñuùng nhu caàu vaø mong moûi ñöôïc phuïc vuï cuûa khaùch haøng. Vì vaäy, Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø caàn chuù troïng thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: • Ñaøo taïo nhaän thöùc veà coâng taùc khaùch haøng ñoái vôùi toaøn theå caùn boä ngaân haøng. • Coù chính saùch tuyeån duïng ñöôïc nhöõng caùn boä taän taâm coù yù thöùc ñoái vôùi khaùch haøng. • Coù chính saùch tuyeån choïn coâng khai, roõ raøng ñoái vôùi caùn boä nghieäp vuï. • Coù chính saùch huaán luyeän ñaøo taïo thöôøng xuyeân, ñònh kyø ñoái vôùi nhaân vieân cuõ. • Chính saùch thu nhaäp hôïp lyù ñuùng ngöôøi ñuùng vieäc, quan taâm thoaû maõn nhu caàu chính ñaùng cuûa nhaân vieân. • Chính saùch boá trí, saép xeáp, ñeà baït ñuùng naêng löïc sôû tröôøng. • Chính saùch thöôûng phaït hôïp lyù coâng baèng. 3.3.1.3. Giaûi phaùp 3: Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø coù lôïi theá veà ñoäi nguõ caùn boä treû naêng ñoäng, nhieät huyeát vaø coù trình ñoä. Tuy nhieân, kieán thöùc cuûa con ngöôøi seõ bò laïc haäu neáu nhö khoâng ngöøng hoïc taäp vaø naâng cao. Do ñoù, Ngaân haøng caàn taïo ñieàu kieän hôn nöõa cho nhaân vieân cuûa mình tham gia nhöõng lôùp hoïc nghieäp vuï do Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam hoaëc Ñaïi hoïc Ngaân haøng toå chöùc. 50 Ñoái vôùi caùc caùn boä quaûn lyù hay caùn boä quy hoaïch, Ngaân haøng neân taïo ñieàu kieän cho nhöõng ngöôøi naøy tham gia caùc lôùp quaûn lyù, caùc lôùp ngoaïi ngöõ vaø tin hoïc naâng cao ñeå hoï coù ñöôïc kieán thöùc bao quaùt vaø chuyeân saâu nhaèm hoã trôï cho coâng taùc quaûn lyù cuûa hoï. Ngoaøi ra, caàn taïo moâi tröôøng thöïc taäp quaûn lyù (chaün haïn nhö phuï giuùp trong coâng taùc quaûn lyù moät thôøi gian ñoái vôùi caùc caùn boä quy hoaïch) ñeå hoï baét nhòp vaø vöõng vaøng khi quaûn lyù thöïc teá. Ñieàu quan troïng khoâng theå thieáu trong coâng taùc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laø treû hoaù caùn boä. Nhöõng caùn boä lôùn tuoåi tuy coù kinh nghieäm laøm vieäc do coù thaâm nieân, nhöng hoï khoâng theå naøo naêng ñoäng vaø nhieät huyeát nhö lôùp thanh nieân ñaøn em. Hôn nöõa, treû hoaù caùn boä môùi coù theå coù ñöôïc ñoäi nguõ quaûn lyù keá caän coù naêng löïc khi lôùp nhöõng ngöôøi quaûn lyù tröôùc ñeán ñoä tuoåi höu trí. 3.3.1.4. Giaûi phaùp 4: Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng tín duïng. Nghieäp vuï tín duïng mang laïi lôïi nhuaän chuû yeáu cho heä thoáng NHTM quoác doanh noùi chung cuõng nhö Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø noùi rieâng. Hôn nöõa, hoaït ñoäng tín duïng taïi Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø hieän giöõ moät vò trí töông ñoái khaù – ñöùng thöù ba treân toaøn tænh. Vì theá, ñeå taïo söï khaùc bieät hoùa cho nghieäp vuï tín duïng trong ñieàu kieän giaù caû ngang nhau giöõa caùc ngaân haøng thì chæ coù caùch laø Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø phaûi naâng cao chaát löôïng cuûa nghieäp vuï tín duïng. Vieäc naâng cao chaát löôïng tín duïng nhaèm giuùp Ngaân haøng ñaït ñöôïc : + Nhöõng khaùch haøng laøm aên chaân chính seõ tìm ñeán Ngaân haøng vôùi mong muoán döï aùn ñaàu tö cuûa hoï seõ ñöôïc thaåm ñònh laïi moät caùch kyõ caøng hôn. + Nhöõng khaùch haøng coù möu ñoà xaáu khoù loøng qua maét ñöôïc taïi moät ngaân haøng maø coù trình ñoä thaåm ñònh cao, nhö vaäy ruûi ro trong nghieäp vuï tín duïng giaûmxuoáng. + Vôùi nhöõng khaùch haøng laø doanh nghieäp ñaõ taïo ñöôïc thöông hieäu treân thò tröôøng thì roõ raøng söï hôïp taùc cuûa hoï vôùi Ngaân haøng seõ giuùp cho thöông hieäu cuûa Ngaân haøng ngaøy caøng naâng leân. 51 + Vôùi nhöõng khaùch haøng laø doanh nghieäp ñang trong giai ñoaïn xaây döïng thöông hieäu, vieäc Ngaân haøng coù uy tín ñoàng yù hôïp taùc vôùi hoï laø moät tieâu chí giuùp hoï khaúng ñònh teân tuoåi treân thò tröôøng. Cuï theå, Ngaân haøng caàn tieán haønh thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: 1/ Tieáp tuïc chuù troïng vaø ñaåy maïnh coâng taùc quaûn lyù ruûi ro tín duïng: • Tieáp tuïc chöông trình quy cheá hoaù, quy trình hoaù caùc hoaït ñoäng tín duïng. • Xaây döïng caåm nang tín duïng, caåm nang quaûn lyù ruûi ro ñeå giuùp caùn boä tín duïng coù ñöôïc nhöõng thoâng tin chính xaùc nhaát veà khaùch haøng. • Tuaân thuû nghieâm tuùc caùc quy cheá, quy trình tín duïng. • Phaân tích vaø döï baùo chính xaùc xu höôùng dieãn bieán thò tröôøng caùc loaïi saûn phaåm, haøng hoaù quan troïng treân thò tröôøng. 2/ Ñoåi môùi coâng taùc thaåm ñònh: • Ñoåi môùi quy trình thaåm ñònh vaø xeùt duyeät cho vay. • Höôùng daãn khaùch haøng cung caáp taøi lieäu, vaên baûn, hoà sô vay voán theo ñuùng quy ñònh cuûa cheá ñoä tín duïng hieän haønh. • Neâu roõ thöïc traïng saûn xuaát kinh doanh, kieåm tra phöông aùn kinh doanh cuûa khaùch haøng vaø ñeà xuaát cho vay. 3/ Hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin tín duïng: Thoâng tin tín duïng laø yeáu toá cô baûn trong quaûn lyù tín duïng theo nghóa roäng. Nhôø coù thoâng tin tín duïng, ngöôøi quaûn lyù coù theå ñöa ra nhöõng quyeát ñònh caàn thieát coù lieân quan ñeán cho vay, theo doõi quaûn lyù taøi khoaûn cho vay. Thoâng tin tín duïng coù theå thu ñöôïc töø caùc nguoàn saün coù ôû ngaân haøng, töø khaùch haøng hay töø caùc nguoàn thoâng tin khaùc nhö caùc cô quan thoâng tin ñaïi chuùng, toaø aùn … 3.3.2 Nhoùm caùc giaûi phaùp khaéc phuïc ñieåm yeáu. 3.3.2.1. Giaûi phaùp 1: Quaûn lyù vaø kieåm soaùt ruûi ro tín duïng. 1/ Thöôøng xuyeân raø soaùt laïi töøng khoaûn cho vay: 52 • Ñònh kyø thöôøng xuyeân hoaëc ñoät xuaát phaûi xem xeùt tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng. • Thöôøng xuyeân raø soaùt, kieåm keâ, kieåm tra hoà sô phaùp lyù, taøi saûn theá chaáp, caàm coá nhaèm phaùt hieän sôùm nhöõng sô suaát, thieáu soùt trong vieäc thöïc hieän quy trình cho vay cuõng nhö vieäc theá chaáp, caàm coá vaø kieân quyeát coù bieän phaùp xöû lyù phuø hôïp, khaéc phuïc kòp thôøi caùc toàn taïi, thieáu soùt. 2/ Thöïc hieän vieäc phoøng ngöøa ruûi ro: Kinh teá thò tröôøng bao giôø cuõng chöùa ñöïng ñaày nhöõng ruûi ro. Ruûi ro caøng boäc loä roõ neùt hôn trong lónh vöïc kinh doanh tieàn teä, nhaát laø trong hoaït ñoäng tín duïng. Do ñoù, Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø caàn chuù troïng caùc vaán ñeà sau trong vieäc phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng: • Ñaùnh giaù ñuùng vaø taän duïng vai troø cuûa Trung taâm thoâng tin tín duïng. • Thöïc hieän ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo theo ñuùng tinh thaàn cuûa thoâng tö lieân tòch soá 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT coù hieäu löïc ngaøy 29/7/2005. 3/ Phaân taùn ruûi ro: Kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä ngaân haøng phaûi phaùt hieän kòp thôøi moïi sai phaïm trong hoaït ñoäng ngaân haøng vaø xöû lyù, khaéc phuïc trieät ñeå. Muoán vaäy, Ngaân haøng caàn quan taâm ñeán caùc nhaân vieân laøm coâng taùc kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä; phaûi xaây döïng moät ñoäi nguõ kieåm tra vieân coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trình ñoä nghieäp vuï phaûi thaät söï gioûi. 3.3.2.2. Giaûi phaùp 2: Naâng cao chaát löôïng vaø môû roäng hoaït ñoäng caùc dòch vuï ngaân haøng. Môû roäng kinh doanh dòch vuï laø xu höôùng phoå bieán cuûa caùc ngaân haøng ôû caùc quoác gia, khoâng nhöõng nhaèm taêng lôïi nhuaän, phaân taùn ruûi ro, maø coøn vöôn leân trôû thaønh ngaân haøng kinh doanh ña naêng, toång hôïp, giöõ ñöôïc khaùch haøng vaø môû roäng ñöôïc khaùch haøng môùi, môû roäng thò phaàn vaø aûnh höôûng cuûa chính Ngaân haøng. 53 Vieät Nam cuõng ñi theo xu höôùng ñoù. Ñieàu naøy bieåu hieän roõ töø trong Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX cuûa Ñaûng: “Môû roäng caùc dòch vuï taøi chính – tieàn teä nhö: tín duïng, baûo hieåm, kieåm toaùn, chöùng khoaùn … ñi thaúng vaøo coâng ngheä hieän ñaïi, aùp duïng caùc quy chuaån quoác teá. Töøng böôùc hình thaønh trung taâm dòch vuï taøi chính lôùn trong khu vöïc”. Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø ñaõ quaùn trieät tinh thaàn cuûa Nhaø nöôùc neân ñaõ quan taâm ñuùng möùc ñeán caùc loaïi hình dòch vuï vì hoaït ñoäng naøy ít coù ruûi ro, khoâng caàn nhieàu voán maø laïi mang laïi lôïi nhuaän khaùc cao. Cuõng chính vì lyù do naøy maø hieän nay caùc NHTM ñeàu tranh nhau tung ra nhöõng saûn phaåm dòch vuï ñeå thu huùt khaùch haøng ñeán vôùi mình. Trong thaùng 8 vaø 9 naêm 2004, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø ñaõ chính thöùc phaùt haønh 4 loaïi theû môùi vôùi caùc ñaëc tính vöôït troäi, ñoù laø G-card, C- card, S-card vaø cashcard. Vôùi caùc loaïi saûn phaåm treân, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø ñaõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc ña daïng hoùa thò tröôøng theû ôû Vieät Nam. Tuy nhieân vaãn coøn raát nhieàu ñieåm yeáu trong vieäc kinh doanh caùc saûn phaåm dòch vuï ñoái vôùi Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø nhö sau : + Dòch vuï ngaân haøng coøn ñôn ñieäu, chöa taïo thuaän lôïi vaø cô hoäi bình ñaúng cho caùc khaùch haøng thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá tieáp caän vaø söû duïng. + Chi phí ñaàu tö phaùt trieån caùc dòch vuï môùi laø raát lôùn. Moãi ngaân haøng laïi theo ñuoåi moät chieán löôïc rieâng ñoái vôùi cuøng loaïi saûn phaåm dòch vuï gioáng nhau, daãn tôùi laõng phí trong ñaàu tö vaø laøm taêng chi phí vaän haønh cuõng nhö quaûn lyù heä thoáng. + Caùc dòch vuï môùi ñöa ra chæ coù theå cung caáp cho moät soá ñoái töôïng khaùch haøng, ôû moät vaøi ñòa baøn nhaát ñònh chöù khoâng theå phaùt trieån roäng khaép vaø ñoàng ñeàu do söï phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc ñòa phöông, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät vaø trang thieát bò khoâng töông thích vaø khoâng thoáng nhaát trong toaøn boä heä thoáng. + Moät soá saûn phaåm dòch vuï môùi ñaõ ñöôïc Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam ñöa ra vaø trieån khai ôû caùc chi nhaùnh treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh nhöng vaãn chöa ñöôïc trieån khai taïi caùc chi nhaùnh coøn laïi, trong ñoù coù Ngaân haøng Coâng thöông KCN 54 Bieân Hoaø. Chaúng haïn nhö vaøo thaùng 6 naêm 2005, Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam ñaõ ñöa ra saûn phaåm ngaân haøng ñieän töû Internet Banking. Ñaây laø keânh giao dòch ñieän töû thuoäc heä thoáng Incas (Incombank Advanced System) söû duïng moâi tröôøng Internet ñeå cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng vôùi caùc neàn taûng cô sôû haï taàng an ninh, baûo maät ñaëc bieät. Internet Banking coù nhieàu chöùc naêng nhö vaán tin taøi khoaûn, sao keâ, nhaät kyù giao dòch, chuyeån khoaûn (cho pheùp ngöôøi söû duïng chuyeån khoaûn töø taøi khoaûn naøy sang taøi khoaûn khaùc cuûa cuøng ngöôøi söû duïng, hoaëc chuyeån khoaûn cho ngöôøi khaùc trong heä thoáng Incas). Dòch vuï naøy cuõng cho pheùp thöïc hieän thanh toaùn hoaù ñôn dòch vuï tieän ích nhö hoaù ñôn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi … hoaëc cho pheùp khaùch haøng traû nôï tieàn vay vaøo taøi khoaûn ngaân haøng…. Höôùng phaùt trieån kinh doanh dòch ñuùng ñaén laø ña naêng, ña daïng hoaù hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng, môû roäng vaø naâng cao hieäu quaû ñoái vôùi caùc loaïi hình dòch vuï truyeàn thoáng, ñaëc bieät laø caùc dòch vuï thanh toaùn, dòch vuï chuyeån tieàn, dòch vuï veà tieàn göûi … ñoàng thôøi chuù troïng caùc loaïi hình dòch vuï môùi, hieän ñaïi nhö: taøi trôï döï aùn; thanh toaùn tieàn ñieän thoaïi, tieàn ñieän, nöôùc qua heä thoáng ATM, nghieäp vuï baûo laõnh, cho thueâ taøi chính, baûo hieåm, dòch vuï ngaân haøng quoác teá, ngaân haøng qua maïng… Beân caïnh vieäc ña daïng hoaù caùc loaïi hình saûn phaåm dòch vuï thì Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø caàn chuù troïng ñeán vieäc naâng cao chaát löôïng cuûa nhöõng dòch vuï naøy. Bôûi vì, neáu nhö chæ taäp trung ñöa ra nhieàu loaïi saûn phaåm maø chaát löôïng cuûa nhöõng saûn phaåm naøy khoâng cao, khoâng mang ñeán nhieàu tieän ích cho khaùch haøng thì cuõng seõ khoâng thu huùt ñöôïc khaùch haøng môùi vaø khoâng giöõ ñöôïc khaùch haøng truyeàn thoáng. Caùc bieän phaùp thöïc hieän cuï theå bao goàm: • Coù khaû naêng xöû lyù tröïc tuyeán. • Thoâng tin, döõ lieäu ñöôïc chuaån hoùa. • Khaû naêng xöû lyù töï ñoäng vaø tröïc tieáp cao. • Naâng cao chaát löôïng caùc saûn phaåm truyeàn thoáng hieän coù baèng caùch thueâ caùc chuyeân gia tö vaán ñeå nghieân cöùu ñaùnh giaù moät caùch ñoäc laäp, khaùch quan veà chaát löôïng 55 cuûa nhöõng saûn phaåm naøy ñeå thaáy ñöôïc nhöõng maët ñaõ thaønh coâng, nhöõng lôïi theá cuûa ngaân haøng vaø nhöõng maët naøo coøn toàn taïi, haïn cheá ñeå ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp phuø hôïp nhaèm hoaøn thieän chuùng. • Phoå bieán caùc hình thöùc dòch vuï môùi tôùi khaùch haøng thoâng qua hoaït ñoäng tieáp thò, quaûng caùo, khuyeán maïi…. • Nghieân cöùu nhöõng saûn phaåm dòch vuï môùi cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh ñeå ñöa ra nhöõng saûn phaåm töông töï hoaëc coù caûi tieán. Ví duï nhö loaïi hình göûi tieát kieäm coù khuyeán maïi cho ngöôøi göûi tieàn baèng “Giaáy chöùng nhaän baûo hieåm” cuûa Ngaân haøng Noâng Nghieäp hoaëc dòch vuï traû cöôùc ñieän thoaïi di ñoäng qua maùy ATM, thanh toaùn haøng hoaù qua maïng tröïc tuyeán maø Ngaân haøng Ngoaïi Thöông vöøa ñöa ra vaøo thaùng 8 naêm 2005 vöøa qua. • Ñöa ra giaûi thöôûng khuyeán khích caùn boä coâng nhaân vieân trong cô quan saùng taïo ra nhöõng saûn phaåm môùi. • Phaán ñaáu naâng cao thò phaàn vaø taêng doanh soá hoaït ñoäng cuûa caùc loaïi hình dòch vuï leân 15-20% trong 5 naêm tôùi. 3.3.2.3. Giaûi phaùp 3: Phaùt ñoäng nhieàu phong traøo thi ñua, thi tay ngheà. Ngaønh ngaân haøng ñang cuøng caû nöôùc ñöùng tröôùc yeâu caàu xaây döïng, phaùt trieån vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi, ngaønh ngaân haøng coøn phaûi ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên vaø thaùch thöùc. Do vaäy ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa xu theá hoäi nhaäp quoác teá, caàn coù söï noã löïc cuûa toaøn theå caùn boä, coâng chöùc vieân chöùc vaø ngöôøi lao ñoäng trong toaøn Ngaønh. Moät trong nhöõng ñoäng löïc quan troïng goùp phaàn hoaøn thaønh nghóa vuï khoù khaên treân laø phaùt ñoäng phong traøo thi ñua saâu roäng trong toaøn Ngaønh. Trong xu theá ñoù, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø caàn phaùt ñoäng nhieàu phong traøo thi ñua, thi tay ngheà nhö: Phong traøo thi ñua hoaøn thaønh vaø hoaøn thaønh vöôït möùc caùc chæ tieâu keá hoaïch – Phong traøo lao ñoäng gioûi – Phong traøo lao ñoäng saùng taïo, phaùt huy saùng tieán caûi tieán nghieäp vuï, ñaåy maïnh nghieân cöùu khoa hoïc, aùp duïng coâng ngheä – Phong traøo phuï nöõ hai gioûi: gioûi vieäc ngaân haøng, ñaûm vieäc nhaø – Phong traøo xaây 56 döïng toå chöùc Ñaûng trong saïch, vöõng maïnh, ñaåy maïnh phong traøo vaên hoaù, vaên ngheä, theå duïc theå thao, phong traøo xaây döïng vaên hoaù DN… Beân caïnh ñoù, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø cuõng caàn ñoåi môùi coâng taùc thi ñua, khen thöôûng nhaèm ñoäng vieân caùn boä coâng nhaân vieân lao ñoäng, saùng taïo nhöõng saûn phaåm dòch vuï hieän ñaïi vaø tieän ích nhaát cho khaùch haøng. Phong traøo thi ñua seõ phaùt huy quyeàn laøm chuû vaø töï do saùng taïo cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng. Moïi ngöôøi bình ñaúng trong coáng hieán vaø höôûng thuï, ñöôïc ñoùng goùp söùc mình vaøo vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu, caùc chæ tieâu thi ñua vaø ñöôïc taäp theå toân troïng. Thi ñua laø ñoäng löïc phaùt trieån ñôn vò veà moïi maët. Ñôøi soáng moãi ngöôøi lao ñoäng cuõng seõ ñöôïc caûi thieän laøm neàn taûng cho söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa Ngaân haøng. 3.3.2.4. Giaûi phaùp 4: Coù cheá ñoä khuyeán khích, ñaõi ngoä nhaân vieân coù naêng löïc. Ñöùng tröôùc tình traïng chaûy maùu chaát xaùm trong thôøi gian gaàn ñaây, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø caàn coù bieän phaùp ngaên chaën nhöõng caùn boä öu tuù cuûa ngaân haøng mình chuyeån sang caùc ngaân haøng khaùc, ñoàng thôøi thu huùt ñöôïc nhaân löïc gioûi cuûa caùc ngaân haøng trong tænh. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy ñoøi hoûi Ngaân haøng phaûi aùp duïng cheá ñoä ñaõi ngoä, khuyeán khích veà tinh thaàn vaø vaät chaát cho ngöôøi lao ñoäng, ñaëc bieät laø lao ñoäng coù naêng löïc. Thöïc teá cho thaáy raèng, neáu chuùng ta duøng nhöõng bieän phaùp haønh chính can thieäp nhaèm ngaên chaën doøng chaûy chaát xaùm thì seõ khoâng bao giôø thaønh coâng vaø seõ coù nhieàu heä luî trong quan heä ñieàu haønh. Cô cheá hieän nay khoâng nhöõng khoâng khuyeán khích nhaân taøi laøm vieäc maø coøn laøm cho nhöõng ngöôøi gioûi, coù naêng löïc, coù kieán thöùc vaø nhieät tình cöù thui choät daàn. Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø caàn ñaàu tö cho nhaân löïc cao caáp. Nghóa laø, ngoaøi yeáu toá trình ñoä nghieäp vuï, thì caùc yeáu toá khaùc nhö ngoaïi ngöõ (khoâng nhöõng thoâng thaïo moät maø laø nhieàu ngoaïi ngöõ), tin hoïc, ngheä thuaät giao tieáp, öùng xöû cuõng laø nhöõng yeáu toá coù tính quan troïng ngang nhau tröôùc xu theá hoäi nhaäp. Caùc bieän phaùp cuï theå laø: 57 • Cöû caùn boä quy hoaïch tham gia caùc lôùp ñaøo taïo nghieäp vuï do Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam toå chöùc, hoaëc caùc lôùp hoïc chuyeân ngaønh cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng, caùc buoåi hoäi thaûo chuyeân ñeà cuûa caùc chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. • Taïo ñieàu kieän cho caùc caùn boä, nhaân vieân coù trình ñoä ngoaïi ngöõ töông ñoái khaù ñöôïc hoïc taäp, naâng cao vaø chuyeân saâu hôn naêng löïc ngoaïi ngöõ cuûa mình nhaèm ñaùp öùng ñuû löôïng caùn boä coù khaû naêng dòch thuaät, giao tieáp tröïc tieáp vôùi khaùch haøng baèng nhieàu ngoaïi ngöõ thoâng duïng nhö: Anh, Hoa, Phaùp, Haøn, Nhaät … • Quan taâm ñeán cheá ñoä löông, thöôûng nhaèm khích leä tinh thaàn laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng. • Phaùt hieän vaø boài döôõng nhöõng nhaân vieân öu tuù; coù chính saùch thaêng tieán, ñaõi ngoä thích ñaùng ñoái vôùi nhöõng caùn boä, nhaân vieân coù naêng löïc gioûi nhaèm khôi daäy khaû naêng saùng taïo cuûa hoï cuõng nhö söï thuyû chung cuûa hoï ñoái vôùi NH. Töø ñoù, hoï coù theå laøm vieäc naêng noå, nhieät tình vaø phaùt huy heát naêng löïc cuûa hoï ñeå coáng hieán cho söï phaùt trieån cuûa Ngaân haøng. • Khuyeán khích, ñoäng vieân vaø coù khen thöôûng, tuyeân döông xöùng ñaùng ñoái vôùi caùn boä coù saùng kieán thieát thöïc trong vieäc öùng duïng coâng ngheä ngaân haøng hieän ñaïi, goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån Ngaân haøng. • Tieáp nhaän nhöõng sinh vieân gioûi ñöôïc Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø taøi trôï hoïc boång veà thöïc taäp, ñoäng vieân hoï tieáp tuïc veà coâng taùc taïi Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø sau khi toát nghieäp, chính hoï seõ laø nguoàn nhaân löïc treû cho töông lai. • Nghieân cöùu vaø aùp duïng nhöõng phöông thöùc quaûn lyù nhaân söï hieäu quaû, tieân tieán cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi treân tinh thaàn khoâng ngaïi xoaù boû caùi cuõ, xaây döïng caùi môùi. Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø caàn xem ñaàu tö cho nhaân löïc laø muïc tieâu quan troïng vaø chieán löôïc öu tieân haøng ñaàu, laø muïc tieâu daøi haïn. Vôùi muïc tieâu xaây 58 döïng moät thöông hieäu Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá thì Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø phaûi thöïc hieän coù hieäu quaû caùc giaûi phaùp ñaõ ñeà ra, coù nhö theá, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø chaéc chaén seõ phaùt trieån vôùi toác ñoä cao vaø beàn vöõng, naâng cao söùc caïnh tranh, chuû ñoäng vöõng böôùc treân con ñöôøng hoäi nhaäp. 3.3.2.5. Giaûi phaùp 5: Xaây döïng phong caùch vaên hoaù trong kinh doanh. Töø moät vaøi thaäp nieân qua, taïi Chaâu Aâu vaø Chaâu Myõ, vaên hoaù toå chöùc khoâng chæ laø moät ñeà taøi quan troïng trong kinh doanh maø coøn ñöôïc xem laø taøi saûn voâ hình vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa toå chöùc. Vaên hoaù toå chöùc taùc ñoäng ñeán suy nghó, haønh ñoäng vaø tình caûm cuûa nhaân vieân neân seõ laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng vaø phaùt trieån cuûa toå chöùc. Phong caùch vaên hoaù cuûa moät ngaân haøng chính laø neùt ñeïp trong giao tieáp, caùch öùng xöû cuûa nhaân vieân ngaân haøng ñoái vôùi khaùch haøng. Trong giao tieáp vôùi khaùch haøng, caùn boä ngaân haøng chính laø hình aûnh sinh ñoäng cuûa ngaân haøng. Vì theá söï hoaøn thieän trong phong caùch giao tieáp cuûa nhaân vieân ngaân haøng laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng goùp phaàn vaøo vieäc hoaøn thaønh muïc tieâu kinh doanh cuûa ngaân haøng. Phong caùch giao dòch vaên minh ôû ñaây khoâng chæ laø phong caùch beà ngoaøi nhö trang phuïc lòch söï theo quy ñònh, thaùi ñoä vui veû hoøa nhaõ taän tình maø coøn phaûi coù yeáu toá beân trong ñoù laø trong coâng taùc chuyeân moân. Caùn boä phaûi am hieåu tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa chi nhaùnh ñeå coù theå tieáp thò, höôùng daãn, giaûi thích ñoái vôùi khaùch haøng khi khaùch haøng ñaët vaán ñeà tìm hieåu baát cöù saûn phaåm dòch vuï tieän ích naøo cuûa ngaân haøng. Trong quaù trình phuïc vuï caùn boä ngaân haøng phaûi bieát laéng nghe, coi troïng yù kieán cuûa khaùch haøng. Beân caïnh ñoù, caàn thöïc hieän toát chính saùch marketing ngaân haøng, cho ra ñôøi nhieàu saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng thuaän tieän ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng khaét khe cuûa khaùch haøng. Beân caïnh ñoù, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø cuõng neân chuù troïng ñeán beà noåi, töùc laø chaát löôïng khoâng gian cuûa ngaân haøng mình. Truï sôû ngaân haøng, chi nhaùnh caáp 2 vaø caùc phoøng giao dòch cuûa ngaân haøng phaûi ñöôïc boá trí khang trang, saïch ñeïp, 59 hieän ñaïi, lòch söï, hôïp lí vaø tieän ích trong giao dòch vôùi gheá ngoài coù chaát löôïng cao, coù nöôùc uoáng vaø baùo, taïp chí ñaày ñuû cho khaùch haøng xem trong khi chôø ñôïi. Caùc baûng thoâng baùo laõi suaát, tyû giaù, caùc hình thöùc göûi tieàn, thuû tuïc vay voán, tieän ích söû duïng theû thanh toaùn,….neân ñöôïc trình baøy roõ raøng, ñeïp maét, haáp daãn, trang bò thoâng baùo ñieän töû, toå chöùc giöõ xe khaùch haøng mieãn phí, coù tuùi ñöïng tieàn in logo vaø bieåu töôïng ngaân haøng … khaùch haøng seõ caûm thaáy thoaûi maùi, ñöôïc toân troïng, tieát kieäm ñöôïc thôøi gian khi ñeán giao dòch vôùi Ngaân haøng. 3.3.3 Nhoùm caùc giaûi phaùp taän duïng cô hoäi. 3.3.3.1. Giaûi phaùp 1: Hoäi nhaäp kinh doanh quoác teá. Vieät Nam ñang gaáp ruùt hoaøn taát caùc yeâu caàu cuûa WTO ñeå coù theå gia nhaäp toå chöùc naøy trong thôøi gian sôùm nhaát. Coù theå noùi raèng kinh teá Vieät Nam ñang ñöùng tröôùc nhöõng thaùch thöùc gay gaét trong tieán trình hoäi nhaäp. Moät trong nhöõng vaán ñeà gay gaét nhaát cuûa tieán trình ñaøm phaùn gia nhaäp WTO laø vieäc môû cöûa khu vöïc maäu dòch. Trong ñoù, coù dòch vuï ngaân haøng. Laøm theá naøo ñeå caùc NHTM, ñaëc bieät laø caùc NHTM nhaø nöôùc coù theå caïnh tranh vöõng vaøng trong hoäi nhaäp? Ñaây laø moät baøi toaùn khoù ñaët ra ñoái vôùi heä thoáng NHTM nhaø nöôùc tröôùc theàm hoäi nhaäp. Nhaän thöùc ñöôïc khoù khaên naøy, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø caàn chuaån bò cho ngaân haøng mình luoân trong tö theá saün saøng cho tieán trình hoäi nhaäp, ñuû löïc ñeå hoäi nhaäp ngay khi ñeán thôøi ñieåm. Ñeå coù theå taêng cöôøng caïnh tranh vaø toàn taïi ñöôïc trong hoäi nhaäp, Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø caàn: • Coù chieán löôïc töï taêng voán ñieàu leä thoâng qua taêng lôïi nhuaän, giaûm nôï khoù ñoøi. Vieäc giaûm nôï khoù ñoøi hieän nay cuõng khoâng phaûi laø vaán ñeà khoù khaên vì Ngaân haøng Nhaø nöôùc môùi ban haønh coâng vaên soá 493 ngaøy 22/4/2005 veà vieäc phaân loaïi nôï vaø trích döï phoøng ruûi ro. Theo ñoù, caùc ngaân haøng seõ tieán haønh phaân loaïi khaùch haøng coù dö nôï taïi ngaân haøng mình theo 5 loaïi töø: khaùch haøng hoaøn toaøn coù khaû naêng thu hoài nôï, ñeán khaùch haøng hoaøn toaøn maát khaû naêng thanh toaùn. Töø ñoù, caùc ngaân haøng seõ coù keá hoaïch thu nôï hôïp lyù. 60 • Nhanh choùng thieát laäp chieán löôïc khaùch haøng theo höôùng ña daïng hoaù caùc ñoái töôïng khaùch haøng nhaèm giaûm thieåu ruûi ro cho Ngaân haøng. • Taêng cöôøng coâng taùc giaùm saùt, kieåm tra ngay trong noäi boä Ngaân haøng nhaèm giaûm thieåu nhöõng ruûi ro khoâng ñaùng coù do khaâu quaûn lyù ñem laïi. Nhanh choùng tieán tôùi aùp duïng caùc chuaån möïc giaùm saùt ngaân haøng theo thoâng leä quoác teá. 3.3.3.2. Giaûi phaùp 2: ÖÙng duïng vaø phaùt trieån coù hieäu quaû coâng ngheä ngaân haøng. Söï laïc haäu veà coâng ngheä ngaân haøng laø moät thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi NHTM quoác doanh noùi chung cuõng nhö ñoái vôùi Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø noùi rieâng. Vì theá, hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng laø caùnh cöûa môû roäng cho quaù trình phaùt trieån vaø caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï, naâng cao hieäu quaû quaûn lyù cuûa Ngaân haøng moät caùch ñoàng boä vaø oån ñònh. Muoán nhö theá, phaûi taêng cöôøng öùng duïng vaø phaùt trieån caùc thaønh töïu coâng ngheä thoâng tin. Coâng ngheä coù theå giuùp caùc doanh nghieäp tieáp caän vôùi nguoàn voán vaø thò tröôøng ñöôïc thuaän lôïi hôn, thöông maïi ñieän töû ñöôïc öùng duïng vaøo hoaït ñoäng ngaân haøng seõ laøm ña daïng hoaù caùc saûn phaåm ngaân haøng truyeàn thoáng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc toát tieán trình hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng, Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø caàn öu tieân ñaàu tö voán cho öùng duïng vaø phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin, tieáp nhaän vaø trieån khai coù hieäu quaû caùc döï aùn coâng ngheä thoâng tin töø nguoàn taøi trôï trong nöôùc vaø quoác teá. Beân caïnh ñoù, phaûi thöôøng xuyeân ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä, kyõ sö chuyeân ngaønh coâng ngheä thoâng tin ngaân haøng coù naêng löïc thöïc hieän chuyeån giao coâng ngheä hieän ñaïi, ñuû khaû naêng vaø trình ñoä thieát keá nhöõng phaàn meàm quaûn lyù tieän ích phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm rieâng coù cuûa Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø. 3.4. KIEÁN NGHÒ. 3.4.1 Ñoái vôùi Nhaø nöôùc. 3.4.1.1 Khoâng khoáng cheá chi phí quaûng caùo tieáp thò, mieãn giaûm phí ñaêng kyù. 61 Tröôùc ñaây chi phí naøy bò khoáng cheá ôû möùc 5-7% treân toång chi phí. Söï khoáng cheá naøy hoaøn toaøn khoâng phuø hôïp vôùi tình hình caïnh tranh quyeát lieät hieän nay. Nhaø nöôùc neân ñeå cho caùc doanh nghieäp töï caân ñoái trong khaû naêng taøi chính vaø treân cô sôû hieäu quaû kinh doanh cuûa ñôn vò, khoâng neân khoáng cheá baèng tyû leä treân toång chi phí seõ gaây hieäu öùng ngöôïc. Moät khía caïnh khaùc laø möùc phí ñaêng kyù baûo hoä nhaõn hieäu, yeáu toá phaùp lyù ñaàu tieân ñeå xaây döïng thöông hieäu. Hieän nay, ñeå ñöa moät nhaõn hieäu vaøo ngaønh, doanh nghieäp ñaõ phaûi toán keùm raát nhieàu chi phí nhö: chi phí thieát keá, hoaøn thieän thuû tuïc phaùp lyù, caùc chi phí ñöa moät nhaõn hieäu thaønh thöông hieäu, chi phí ñaêng kyù sôû höõu nhaõn hieäu laø 10 trieäu ñoàng,…..gaây toán keùm raát nhieàu cho doanh nghieäp. Hoã trôï doanh nghieäp ñaêng kyù, quaûn lyù vaø baûo veä thöông hieäu ôû thò tröôøng trong nöôùc vaø thò tröôøng nöôùc ngoaøi, tröôùc heát laø ñoái vôùi nhöõng thöông hieäu ñaõ coù vò trí treân thò tröôøng. 3.4.1.2. Hoã trôï caùc ngaân haøng thöông maïi trong vieäc naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng Marketing. • Môû roäng vaø naâng cao coâng taùc ñaøo taïo marketing ngaân haøng. Hoïc vieän ngaân haøng vaø Ñaïi hoïc ngaân haøng caàn taêng soá tieát giaûng vaø noäi dung giaûng veà marketing ngaân haøng, thöôøng xuyeân phoái hôïp vôùi caùc NHTM toå chöùc khoaù ñaøo taïo ngaén ngaøy, taäp huaán hoäi thaûo veà marketing vôùi caùc NHTM, taêng soá löôïng ñeà taøi nghieân cöùu sinh, cao hoïc, toát nghieäp ñaïi hoïc nghieân cöùu veà marketing. • Boä Taøi chính nôùi roäng, taêng tyû leä chi phí marketing cho caùc NHTM trong toång phí cuûa caùc NHTM. • Taêng cöôøng phoái hôïp, hôïp taùc giöõa caùc NHTM veà marketing ngaân haøng. Söï phoái hôïp naøy coù theå thoâng qua Hieäp hoäi Ngaân haøng, ñònh kyø toå chöùc Hoäi nghò coâng ngheä vaø saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng hay caùc hoaït ñoäng töông töï khaùc. 62 3.4.1.3 Ñaàu tö ñaøo taïo caùn boä cuûa caùc cô quan chöùc naêng. Ñaàu tö ñaøo taïo caùn boä cuûa cô quan chöùc naêng laøm nhieäm vuï tieáp nhaän, thuï lyù hoà sô, caáp pheùp sôû höõu vaø nhöõng caùn boä laøm coâng taùc xuùc tieán thöông maïi laø yeáu toá quan troïng trong vieäc ruùt ngaén ñöôïc raát nhieàu thôøi gian cho khaùch haøng muoán vay voán ngaân haøng ñeå phuïc vuï coâng vieäc kinh doanh cuûa mình. 3.4.1.4 Taïo moâi tröôøng phaùp lyù oån ñònh cho caùc toå chöùc tín duïng kinh doanh. Nhaø nöôùc caàn sôùm hoaøn thieän Luaät caùc toå chöùc tín duïng ñeå taïo cô sôû phaùp lyù cô baûn cho vieäc chænh söûa cô cheá vaø theå leä nghieäp vuï vaø toå chöùc hoaït ñoäng cuûa caùc TCTD vaø caùc quan heä tín duïng trong neàn kinh teá. Cuï theå nhö: • Ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thöïc thi Luaät, Chính phuû vaø caùc Boä, Ngaønh coù lieân quan, nhaát laø NHNN caàn coù keá hoaïch cuï theå trong vieäc raø soaùt caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan ñeán vieäc thöïc thi söûa ñoåi, coù keá hoaïch söûa ñoåi, thay theá hoaëc ban haønh caùc vaên baûn môùi höôùng daãn cho phuø hôïp vôùi Luaät. • Coù höôùng daãn cuï theå veà: tín duïng chính saùch, Quyõ tín duïng nhaân daân, veà mua coå phaàn hay goùp voán cuûa caùc TCTD nöôùc ngoaøi. • Ngaân haøng Nhaø nöôùc caàn coù keá hoaïch phoái hôïp vôùi caùc Boä, Ngaønh coù lieân quan ñeå höôùng daãn hoaït ñoäng cho caùc chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, vöøa ñaûm baûo quyeàn töï do kinh doanh, caïnh tranh laønh maïnh, vöøa baûo ñaûm coù söï quaûn lyù, kieåm tra, giaùm saùt cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn, traùnh tình traïng gaây luõng ñoaïn thò tröôøng tieàn teä Vieät Nam. Chính phuû caàn hoaøn thieän moâi tröôøng phaùp lyù; naâng cao vai troø cuûa NHNN vaø cuûa Hieäp hoäi ngaân haøng, neân xem xeùt vieäc ban haønh Luaät quoác gia ñeå hoã trôï cho caùc doanh nghieäp trong hoaït ñoäng mua baùn vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi trong tröôøng hôïp xaûy ra tranh chaáp. Beân caïnh ñoù, Nhaø nöôùc neân söûa ñoåi caùc Boä Luaät: Luaät phaù saûn doanh nghieäp ñang coù nhöõng baát caäp hieän nay veà vieäc khoâng thöøa nhaän tö caùch coù ñaûm baûo cuûa ngaân 63 haøng baûo laõnh; Luaät doanh nghieäp nhaø nöôùc trong vieäc quy ñònh vaø xaùc ñònh taøi saûn daây chuyeàn coâng ngheä chính laøm theá chaáp vay voán ngaân haøng…. 3.4.1.5 Hoaøn thieän Luaät caïnh tranh, taïo söï bình ñaúng cho caùc doanh nghieäp. Ngaøy 01/07/2005 vöøa qua, Luaät caïnh tranh chính thöùc coù hieäu löïc. Sau 20 naêm tieán haønh coâng cuoäc ñoåi môùi, töø choã khoâng coâng nhaän vai troø cuûa caïnh tranh trong neàn kinh teá, ñeán nay Nhaø nöôùc ñaõ taïo haún ra moät coâng cuï coù ñòa vò phaùp lyù cao nhaát ñeå ñieàu tieát caïnh tranh, coi noù nhö laø moät thuoäc tính coá höõu cuûa moïi neàn kinh teá thò tröôøng; hôn nöõa coøn khaúng ñònh caïnh tranh laø ñoäng löïc thuùc ñaåy quaù trình saùng taïo, saûn xuaát vaø phaân phoái cuûa caûi vaät chaát. Tuy nhieân, do Luaät caïnh tranh môùi ra ñôøi neân chaéc chaén seõ coøn nhöõng baát caäp trong vieäc thöïc thi. Hieän nay, cô quan quaûn lyù caïnh tranh chæ laø moät ñôn vò tröïc thuoäc Boä Thöông maïi neân khoù coù theå ñöa ra ñöôïc nhöõng phaùn quyeát khaùch quan do khoâng ñuû quyeàn löïc. Do ñoù, Nhaø nöôùc caàn sôùm nghieân cöùu töø thöïc tieãn vaø hoaøn thieän Luaät naøy ñeå taïo moät saân chôi bình ñaúng cho caùc doanh nghieäp noùi chung vaø ngaønh ngaân haøng noùi rieâng. 3.4.2 Ñoái vôùi Ngaân haøng Coâng Thöông Vieät Nam. 3.4.2.1 Naâng cao khaû naêng hoäi nhaäp cuûa toaøn heä thoáng. So vôùi trình ñoä chung cuûa khu vöïc vaø theá giôùi, Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam coøn khoaûng caùch khaù xa vaø phaûi khaéc phuïc nhieàu maët yeáu keùm. Do vaäy, ñeå ñaåy nhanh toác ñoä ñoåi môùi vaø ruùt ngaén khoaûng caùch trong phaùt trieån, chuû ñoäng tham gia caïnh tranh vaø hoäi nhaäp moät caùch coù hieäu quaû, chuùng ta phaûi thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau ñaây: • Ñieàu chænh moâ hình toå chöùc cuûa Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam höôùng vaøo khaùch haøng vaø laáy khaùch haøng laøm trung taâm vôùi nhöõng ñònh cheá quaûn lyù ruûi ro vaø quaûn lyù taøi saûn phuø hôïp. • Cô caáu laïi voán ñieàu leä, voán töï coù ñeå ñaûm baûo theo tieâu chuaån voán töï coù cuûa ngaân haøng thanh toaùn quoác teá. Tieàm löïc taøi chính cuûa Ngaân haøng Coâng thöông coøn quaù 64 beù so vôùi caùc NHTM côõ trung bình trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, vì theá khoâng ñaït ñöôïc chæ tieâu an toaøn voán theo chuaån möïc quoác teá. Vì vaäy, vieäc caáp boå sung voán ñieàu leä cho Ngaân haøng Coâng thöông moät maët giuùp taêng tyû leä an toaøn voán nhaèm haïn cheá ruûi ro, naâng cao uy tín trong hoaït ñoäng ñoái ngoaïi, maët khaùc taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh, taïo cô hoäi môû roäng cho vay, huy ñoäng voán vaø taêng lôïi nhuaän. • Xaùc ñònh quy moâ kinh doanh hieäu quaû cuûa ngaân haøng haøng ñeå xaây döïng heä thoáng maïng löôùi chi nhaùnh phuø hôïp theo höôùng môû roäng caùc chi nhaùnh taïi caùc trung taâm thöông maïi, sieâu thò nhaèm caét giaûm chi phí gia nhaäp so vôùi chi phí thaønh laäp chi nhaùnh. 3.4.2.2 Xaây döïng laïi quy trình nghieäp vuï. Quy trình nghieäp vuï hieän nay cuûa Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø laø tuaân thuû nghieâm ngaët theo quy trình do Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam ñöa ra. Trong quy trình naøy coøn quy ñònh nhöõng böôùc nhaäp nhaèn khoâng thaät söï caàn thieát. Chaúng haïn nhö quy ñònh veà hoà sô löu tröõ giöõa caùc phoøng ban coøn truøng laép (Phoøng keá toaùn, tín duïng, thanh toaùn quoác teá ñeàu löu moät boä hoà sô phaùp lyù cuûa töøng khaùch haøng coù giao dòch thanh toaùn XNK taïi Ngaân haøng), hay vieäc giaûi phoùng boä chöùng töø goác cho khaùch haøng ñi nhaän haøng phaûi sau khi Phoøng tín duïng laøm xong hoà sô vay trong khi Phoøng thanh toaùn quoác teá ñaõ kieåm tra tính xaùc thöïc cuûa boä chöùng töø goác naøy!…. Vieäc tuaân thuû theo quy trình cuûa Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam ñaõ laøm cho Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø ngoán raát nhieàu thôøi gian cuûa khaùch haøng ñeán giao dòch. Hôn nöõa, do laõnh ñaïo Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø khoâng chæ ñaïo caùc phoøng ban linh ñoäng trong vieäc xöû lyù nhöõng tình huoáng töông töï nhö treân neân ñaõ laøm keùo daøi thôøi gian giaûi quyeát hoà sô, thuû tuïc trong taát caû caùc khaâu. Thôøi gian laø vaøng baïc, do ñoù, khaùch haøng coù theå chaáp nhaän traû moät möùc cao hôn ñeå tieát kieäm ñöôïc thôøi giôø quyù baùu. Vì vaäy, ñeå coù theå caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng khaùc thì ñoøi hoûi Ngaân haøng Coâng thöông KCN Bieân Hoaø phaûi tìm caùch ruùt ngaén ñeán toái 65 thieåu thôøi gian giaûi quyeát hoà sô. Moät bieän phaùp voâ cuøng quan troïng vaø hieäu quaû laø xaây döïng laïi quy trình nghieäp vuï môùi linh hoaït hôn vaø nhanh goïn hôn. 3.4.2.3 Naâng cao thaåm quyeàn phaùn quyeát vaø töï chuû cho caùc chi nhaùnh. Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam coøn raøng buoäc nhieàu ñoái vôùi caùc chi nhaùnh tröïc thuoäc cuûa mình neân ñaõ laøm haïn cheá nhieàu khaû naêng phaùt trieån cuûa caùc chi nhaùnh. Ví duï nhö ñoái vôùi möùc cho vay vaø baûo laõnh treân 100 tyû ñoàng thì caùc chi nhaùnh phaûi laøm tôø trình trình ra Hoäi sôû (ñaët taïi Haø Noäi) vaø chæ coù theå tieán haønh thuû tuïc cho vay sau khi nhaän ñöôïc pheâ duyeät cuûa Hoäi sôû, hoaëc vieäc quy ñònh tyû leä kyù quyõ cho nhöõng L/C söû duïng voán töï coù cuõng gaây nhieàu khoù khaên cho khaùch haøng (tyû leä kyù quyõ khoâng ñöôïc döôùi 50% giaù trò L/C) … Chính ñieàu naøy ñaõ laøm haïn cheá khaû naêng töï chuû vaø thaåm quyeàn phaùn quyeát cuûa caùc chi nhaùnh, laøm haïn cheá khaû naêng caïnh tranh cuûa chi nhaùnh so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. Do ñoù, Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam neân thoâng thoaùng hôn ñoái vôùi caùc chi nhaùnh trong vieäc quy ñònh quyeàn töï chuû vaø phaùn quyeát cuûa chi nhaùnh nhö: caùc chi nhaùnh ñöôïc töï quyeát vaø töï chòu traùch nhieäm ñoái vôùi moïi khoaûn vay; tyû leä kyù quyõ môû L/C caû baèng voán vay vaø voán töï coù, möùc laõi suaát cho vay vaø huy ñoäng neân ñeå cho caùc chi nhaùnh töï quyeát caên cöù theo möùc xaáp xæ vôùi quy ñònh cuûa caùc ngaân haøng trong cuøng khu vöïc … Ngoaøi ra, Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam neân ñoåi môùi cô cheá quaûn trò ñieàu haønh, theo höôùng taêng quyeàn töï chuû chi phí cho hoaït ñoäng marketing ñoái vôùi caùc chi nhaùnh ngaân haøng cuûa mình, coù quy ñònh vaø cô cheá kieåm soaùt traùnh hoaït ñoäng quaûng caùo, hoaït ñoäng marketing coù tính chaát truøng laép, choàng cheùo, keùm hieäu quaû, chi veà quan heä, chi theo caûm tính … 66 3.4.2.4 Nhanh choùng tieán haønh coå phaàn hoùa Ngaân haøng Coâng Thöông Vieät Nam. Tröôùc moâi tröôøng hoaït ñoäng ngaøy caøng caïnh tranh quyeát lieät, caùc NHTM Vieät Nam ñang phaûi ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên lôùn trong quaù trình taùi cô caáu hoaït ñoäng. Coå phaàn hoaù NHTM laø moät nhu caàu caàn thieát vaø thöïc teá, moät xu höôùng taát yeáu khi maø ñònh höôùng chung cuûa neàn kinh teá nöôùc ta laø hoäi nhaäp vôùi kinh teá quoác teá. Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam neân nhanh choùng thöïc hieän vieäc cô caáu laïi ñeå chuaån bò saün saøng cho vieäc coå phaàn hoaù ngay khi coù chuû tröông cuûa Nhaø nöôùc nhaèm ñi tröôùc, ñoùn ñaàu vaø phaùt trieån. Thöïc hieän coå phaàn hoaù, Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam seõ ñaït ñöôïc nhöõng hieäu quaû sau: • Ñaûm baûo naâng cao ñöôïc hieäu quaû hoaït ñoäng vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa toaøn heä thoáng. • Cho pheùp huy ñoäng moät löôïng voán lôùn trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå gia taêng voán ñieàu leä cuûa Ngaân haøng. • Thuùc ñaåy ñoåi môùi, saép xeáp laïi caùc chi nhaùnh gaén vôùi xöû lyù döùt ñieåm caùc khoaûn nôï toàn ñoïng. 67 KEÁT LUAÄN Tieáp caän muïc ñích nghieân cöùu, thoâng qua caùc giaûi phaùp nghieân cöùu logic vaø duy vaät bieän chöùng, luaän aùn ñaõ thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu ñeà ra laø ñöa ra ñöôïc caùc “Giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø ñeán naêm 2010”. Keát caáu luaän aùn goàm ba chöông. Trong chöông moät, luaän aùn ñaõ trình baøy khaùi quaùt veà cô sôû lyù luaän cuûa khaùi nieäm “naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp”, ñoàng thôøi cuõng ñaõ phaân tích ñöôïc caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp noùi chung vaø cuûa doanh nghieäp trong Ngaønh ngaân haøng noùi rieâng. Döïa treân cô sôû lyù luaän, trong chöông hai luaän aùn ñaõ tieán haønh phaân tích tình hình hoaït ñoäng chung cuûa Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø trong ba naêm gaàn nhaát: 2002, 2003, vaø 2004; phaân tích ñöôïc thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø cuõng nhö tình hình caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai. Töø ñoù, ñöa ra caùc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa Ngaân haøng laøm cô sôû cho vieäc ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp caû vó moâ vaø vi moâ, ñeà xuaát nhöõng kieán nghò nhaèm naâng cao hôn nöõa naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø. Chöông ba cuûa luaän aùn ñaõ ñöa ra moät soá giaûi phaùp nhaèm goùp phaàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø ñeán naêm 2010 theo ba nhoùm: Nhoùm giaûi phaùp phaùt huy ñieåm maïnh; nhoùm giaûi phaùp haïn cheá ñieåm yeáu vaø nhoùm giaûi phaùp taän duïng duïng cô hoäi. Beân caïnh ñoù, luaän aùn cuõng ñöa ra moät soá kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc, cuõngnhö ñoái vôùi Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam coù taùc ñoäng lôùn vaø tích cöïc ñeán vieäc gia taêng naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng Coâng thöông khu coâng nghieäp Bieân Hoaø. 68 Tuy nhieân, nhöõng giaûi phaùp luaän aùn ñöa ra caàn ñöôïc nghieân cöùu saâu roäng hôn ñeå vieäc thöïc thi ñaït ñöôïc hieäu quaû toái öu. Vì vaäy, ñeà taøi naøy seõ ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu cao vaø saâu hôn trong thôøi gian tôùi. Vì khaû naêng vaø thôøi gian coøn haïn cheá, luaän aùn khoâng traùnh khoûi coù nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh. Raát mong nhaän ñöôïc caùc yù kieán ñoùng goùp quyù baùu cuûa caùc quyù Thaày, Coâ ñeå luaän aùn ñöôïc hoaøn thieän hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn. DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Phaïm Ñoã Chí-Traàn Nam Bình (2001), Ñaùnh thöùc con roàng nguû queân - Kinh teá Vieät Nam ñi vaøo theá kyû 21, Nhaø xuaát baûn TP. Hoà Chí Minh, Trung taâm Kinh teá chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông (VAPEC) vaø Thôøi baùo Kinh teá Saøi Goøn phoái hôïp xuaát baûn, TP.HCM. 2. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp , Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, 2003. 3. Leâ Ñaêng Doanh, Ths. Nguyeãn Thò Kim Dung, Naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø baûo hoä saûn xuaát trong nöôùc, Nhaø xuaát baûn Lao ñoäng, 1998. 4. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2001), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, Nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 5. Leâ Thanh Haø, Taâm lyù laõnh ñaïo, baøi giaûng trình ñoä cao hoïc. 6. Hoà Ñöùc Huøng, Marketing caên baûn, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, 1998. 7. Hoà Ñöùc Huøng, Quaûn trò marketing, baøi giaûng trình ñoä cao hoïc. 8. Ñinh Sôn Huøng, Moät soá vaán ñeà cô baûn veà lyù thuyeát kinh teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinhteá, 1997. 9. Nguyeãn Höõu Lam, Quaûn trò chieán löôïc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1998. 10. Micheal Porter, Chieán löôïc caïnh tranh, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät, 1996. 69 11. Döông Quang Myõ, Ñoùng goùp moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi saûn xuaát bao bì carton taïi TPHCM, Luaän vaên thaïc só kinh teá, TPHCM, 1999. 12. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm, Thò tröôøng – chieán löôïc – cô caáu, Nhaø xuaát baûn Thaønh phoá HCM, 2004. 13. Vuõ Coâng Tuaán, Quaûn trò döï aùn, Nhaø xuaát baûn Tp.HCM, 1999. 14. Vuõ Coâng Tuaán, Phaân tích kinh teá döï aùn ñaàu tö, Nhaø xuaát baûn TP.HCM, 2002. 15. Traàn Vaên Tuøng, Caïnh tranh kinh teá, Nhaø xuaát baûn Theá giôùi, 2004. 16. Trung taâm Khoa hoïc xaõ hoäi vaø Nhaân vaên Quoác gia & Ngaân haøng Theá giôùi (2004), Vieät Nam: Saün saøng gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO), Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 17. Taïp chí Phaùt trieån kinh teá - Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM 18. Taïp chí Ngaân haøng – Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam. 19. Taïp chí Coâng ngheä ngaân haøng – Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng TPHCM. 20. Thôøi baùo Ngaân haøng – Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam. 21. Thoâng tin Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam - Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam. y Caùc website www.worldbank.org.vn Ngân hàng Thế giới www.imf.org Quỹ Tiền tệ quốc tế www.vietrade.gov.vn Cục xúc tiến thương mại Việt Nam www.dei.gov.vn Hội nhập kinh tế quốc tế VNN Business www.exim-pro.com 70 Xúc tiến xuất nhập khẩu www.cpv.org.vn Đảng Cộng sản Việt Nam www.na.gov.vn Quốc hội www.mof.gov.vn Bộ Tài chính www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phòng Thương mại và Công nghiệp VN www.buyusa.gov/vietnam/vi/ Thương vụ Mỹ tại Việt Nam www.vietcombank.com.vn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam www.vnexpress.net Tin nhanh Việt Nam www.tintucvietnam.com Tin tức Việt Nam www.mofa.gov.vn Báo Quốc tế điện tử www.vneconomy.com.vn Thời báo Kinh tế Việt Nam www.saigontimes.com.vn/tbktsg Thời báo Kinh tế Sài Gòn www.vninvest.com Tạp chí Đầu tư trực tuyến www.tapchicongsan.org.vn Tạp chí Cộng sản www.vietlaw.gov.vn Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam www.vitinfo.com.vn Văn bản Luật Việt Nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hoà đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan