Đề tài Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại khách sạn Thanh Lịch (Hội An)

Cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế nước nhà, từ một nền kinh tế lạc hậu, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với chinh sách mở cử toàn dân, làm bạn với các nước khác trên thế giới. Ngành du lịch cũng vươn vai cất cánh và được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, là ngành công nghiệp không khói. Phần I. Cơ sở lý luận Phần II. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại khách sạnn Thanh Lịch. Phần III. Phương hướng và giải pháp thu hút nguồn khách đến với khách sạn Thanh Lịch trong thời gian tới.

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1798 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại khách sạn Thanh Lịch (Hội An), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ong phoìng nguí, âãún bãúp. Phêa træåïc laì khu væûc lãù tán vaì baîi âáûu xe cho khaïch. Ngoaìi baìn lãù tán coï mäüt bäü salon âãø âoïn khaïch, taûi baìn lãù tán coï caïc duûng cuû cå baín nhæ âiãûn thoaûi, maïy vi tênh, maïy tênh, maïy fax. Khaïch saûn gäöm coï táút caí 25 phoìng chia laìm 3 loaûi. Sau âáy laì baíng phán loaûi säú læåüng phoìng, giaï phoìng, tiãûn nghi trong phoìng. Baíng 1. Baíng loaûi phoìng, säú læåüng phoìng vaì tiãûn nghi trong phoìng Loaûi Säú læåüng phoìng Giaï phoìng cho khaïch näüi âëa (VNÂ) Giaï phoìng cho khaïch quäúc tãú (USD) Tiãûn nghi trong phoìng 1. Dluxe 9 400.000 40 - Âiãöu hoaì, tuí laûnh, tivi, âiãûn thoaûi, bäön tàõm, âeìn nguí, baìn laìm viãûc. 2. Superior 8 300.000 30 - Âiãöu hoaì, tuí laûnh , tivi, âiãûn thoaûi, næåïc noïng, bäön tàõm, âeìn nguí. 3. Standard 8 250.000 25 - Âiãöu hoaì, tuí laûnh , tivi, âiãûn thoaûi, næåïc noïng, âeìn nguí. Nháûn xeït: Qua baíng 1 cho tháúy caïc tiãûn ngi trong phoìng tæång âäúi âáöy âuí tuy nhiãn âãø thu huït âæåüc khaïch haìng caìng âäng thç khaïch saûn cáön trang bë thãm maïy sáúy toïc, dao caûo ráu, gaût taìn thuäúc, gæång soi cho mäùi phoìng vaì trang bë thãm baìn ghãú cho caïc phoìng superior vaì Standar. Baíng 2: Trang thiãút bë cuía nhaì haìng Tãn trang thiãút bë Säú læåüng 1. Tivi 1 2. Âáöu Radio 1 3. Maïy âiãöu hoaì 2 4. Tuí laûnh 2 5. Baìn 8 6. Quaût tæåìng 6 7. Quaût tráön 1 8. Âiãûn thoaûi 1 Nháûn xeït: Bäü pháûn nhaì haìng chæa coï quaût cáy vaì quaût tráön måïi chè coï 1 caïi do âoï cáön trang bë thãm âãø phuûc vuû khi khaïch âäng. Ngoaìi ra caïc duûng cuû nhæ dao, thça, taïch, ly, âéa... cuîng cáön bäø sung thãm. 4. Âäüi nguî nhán viãn: Læûc læåüng lao âäüng laì mäüt yãúu täú quan troüng moüi lénh væûc, quyãút âënh thaình cäng cuía khaïch saûn. Baíng 3: Cå cáúu lao âäüng cuía Khaïch saûn Thanh Lëch TT Tãn bäü pháûn Säú læåüng Trçnh âäü Âaûi hoüc Cao âàóng Trung cáúp Trung hoüc Nghiãûp vuû 1 Giaïm âäúc 1 1 1 2 Phoï giaïm âäúc 1 1 3 Kãú toaïn 2 2 2 4 Lãù tán 5 5 4 2 5 Buäöng 6 6 6 Kyî thuáût 2 4 2 2 4 7 Baío vãû 4 2 8 Bãúp 2 1 2 Täøng cäüng 23 13 9 4 15 Nháûn xeït: Qua baíng ta tháúy: Caïn bäü cäng nhán viãn coï trçnh âäü âaûi hoüc chiãúm tyí lãû tháúp trong täøng säú læåüng lao âäüng trong khaïch saûn. Pháön låïn nhán viãn âãöu coï nghiãûp vuû vaì âaî täút nghiãûp cao âàóng hoàûc trung cáúp. Vãö nghiãûp vuû: háöu hãút caïc nhán viãn âãöu coï trçnh âäü nghiãûp vuû, âãöu âæåüc âaìo taûo chuyãn män vaì âæåüc reìn luyãûn qua thæûc tãú åí caïc khaïch saûn nãn ráút væîng vaìng. Vãö trçnh âäü ngoaûi ngæî: âa pháön nhán viãn coï trçnh âäü ngoaûi ngæî nhæng khäng cao vaì giao tiãúp coï giåïi haûn trong tæìng bäü pháûn. Khaïch saûn cáön coï chênh saïch náng cao trçnh âäü ngoaûi ngæî cho nhán viãn, kãø caí trçnh âäü nghiãûp vuû giuïp cho nhán viãn tæû tin hån trong cäng viãûc. II. TÇNH HÇNH HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH CUÍA KHAÏCH SAÛN TÆÌ 2002 - 2004: 1. Cå cáúu doanh thu: Baíng 4: Cå cáúu doanh thu theo tæìng loaûi dëch vuû taûi Khaïch saûn Thanh Lëch tæì nàm 2002 - 2004 Chè tiãu 2002 2003 2004 So saïnh ST TT% ST TT% ST TT% 2003/2002 2004/2003 CL % CL % Täøng doanh thu 1.132.548.416 100 1.248.634.629 100 1.311.066.360 100 116.086.213 110,25 62.431.731 105 Doanh thu læu truï 909.435.269 80,30 1.006.570.799 80,61 1.051.699.339 80,22 97.135.530 110,68 45.128.540 104,48 Doanh thu àn uäúng 134.180.533 11,85 146.831.537 11,76 163.173.114 12,45 12.651.004 109,43 16.341.577 111,13 Doanh thu khaïc 88.932.614 7,85 95.232.293 7,63 96.193.907 7,34 6.299.679 107,08 961.614 101,01 Nháûn xeït: Qua baíng 4 ta tháúy doanh thu tæì dëch vuû læu truï chiãúm tyí troüng cao nháút nàm 2002 chiãúm 80,30%, nàm 2003 chiãúm 80,61% vaì 2004 chiãúm 80,22%. Âáy laì âàûc thuì cå baín cuía kinh doanh khaïch saûn, doanh thu tæì dëch vuû læu truï khäng ngæìng tàng laì do khaïch saûn âaî âaïp æïng âæåüc nhu cáöu cuía du khaïch vaì säú ngaìy læu truï bçnh quán cao. Coï âæåüc kãút quaí naìy laì do khaïch saûn âaî coï nhæîng chênh saïch thêch håüp trong viãûc thu huït khaïch. Doanh thu tæì dëch vuû àn uäúng vaì dëch vuû bäø sung cuîng chiãúm tyí troüng khäng nhoí vaì cuîng goïp pháön âaïng kãø vaìo viãûc tàng doanh thu. Âãø thu huït âæåüc nhiãöu du khaïch thç khaïch saûn cáön phaíi måí räüng thãm nhiãöu loaûi hçnh dëch vuû bäø sung âãø tàng sæïc caûnh tranh trãn thë træåìng vaì giæî âæåüc khaïch åí laûi láu hån. Vãö màût chuíng loaûi, caïc dëch vuû vui chåi giaíi trê chæa âæåüc dtc måí räüng nhæ karaoke, Massage... caïc dëch vuû khaïc váùn coìn åí daûng hçnh thæïc chæa âæåüc chuï yï måí räüng nãn doanh thu mang laûi khäng cao. 2. Cå cáúu chi phê: Hiãûu quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp âæåüc xaïc âënh dæûa vaìo låüi nhuáûn âaût âæåüc trãn cå såí láúy doanh thu buì âàõp chi phê. Âãø tàng hiãûu quaí ks, coï thãø tàng doanh thu hoàûc càõt giaím chi phê. Trong nãön kinh tãú thë træåìng, våïi sæû caûnh tranh gay gàõt thç viãûc tàng doanh thu âoìi hoíi phaíi coï nhiãöu näø læûc væåüt báûc vaì vç váûy doanh nghiãûp coï thãø phaït huy âæåüc thãú maûnh cuía mçnh vaìo viãûc phán têch chi phê. Tæì âoï coï thãø càõt giaím nhæîng khoaíng khäng âaïng kãø vaì coï kãú hoaûch cuû thãø trong viãûc phán bäø chi phê. Baíng 5: Cå cáúu chi phê cuía Khaïch saûn Thanh Lëch tæì nàm 2002 - 2004 ÂVT: Âäöng Chè tiãu 2002 2003 2004 So saïnh ST TT% ST TT% ST TT% 2003/2002 2004/2003 CL % CL % Täøng chi phê 954.889.122 100 1.052.765.257 100 1.105.403.519 100 97.876.135 110,25 52.638.262 104,99 Chi phê dëch vuû læu truï 620.667.223 59,762 686.730.133 65,231 690.821.316 62,494 66.062.910 110,64 4.091.183 100,60 Chi phê dëch vuû àn uäúng 210.311.620 22,024 240.210.356 22,817 256.173.112 23,174 29.898.736 114,22 15.962.756 106,65 Chi phê khaïc 123.910.279 18,212 125.824.768 11,951 158.409.091 14,330 1.914.489 101,55 32.584.323 125,90 Nháûn xeït: Dæûa vaìo cå cáúu chi phê 3 nàm ta tháúy. Trong nàm 2002 chi phê boí ra laì 954.889.122 riãng dëch vuû læu truï chiãúm 59,762%, sang nàm 2003 tiãúp tuûc tàng lãn vaì chiãúm 65.231%, nhæng âãún nàm 2004 thç chiãúm 62,494%. Såí dé chi phê tàng laì do khaïch saûn chi nhiãöu cho viãûc mua sàõm thãm caïc trang thiãút bë, kinh phê cho quaíng caïo vaì caïc dëch vuû tàng lãn keïo theo chi phê tàng, chi phê âiãûn næåïc. - Khu væûc àn uäúng: + Cáön âäöng bäü hoaï caïc duûng cuû àn uäúng, traïnh âãø tçnh traûng phaíi thuã duûng cuû. + Khaïch saûn cáön tuyãøn thãm âáöu bãúp coï tay nghãö cao âãø âa daûng hoaï caïc moïn àn trong nhaì haìng. + Cáön phaíi coï mäüt nhán viãn âæïng tuïc træûc taûi baìn àn âãø hæåïng dáùn khaïch choün moïn àn. 3. Cå cáúu låüi nhuáûn: Kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía khaïch saûn qua 3 nàm (2002 - 2004) Baíng 6: Kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh Chè tiãu 2002 2003 2004 So saïnh 2003/2002 2004/2003 Cl TT% Cl TT% Doanh thu 1.132.548.416 1.248.634.629 1.311.066.360 116.086.213 110,25 62.431.731 105 Chi phê 954.889.122 1.052.765.257 1.205.403.519 97.876.135 110,25 52.638.262 104,999 Låüi nhuáûn 177.659.294 195.869.372 205.662.841 18.210.078 110,245 9.793.469 105 Nháûn xeït: Qua baíng 6 ta tháúy kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía khaïch saûn Thanh Lëch qua 4 nàm âaût hiãûu quaí. Låüi nhuáûn tàng dáön qua caïc nàm, màûc duì chi phê tàng nhæng täøng doanh thu qua caïc nàm âãöu tàng keïo theo låüi nhuáûn tàng. Chi phê tàng laì do khaïch saûn phaíi trêch ra mäüt khoaín doanh thu âãø sæía chæîa laûi phoìng vaì thay thãú mäüt säú trang thiãút bë âaî bë hæ hoíng. Doanh thu cuía khaïch saûn tàng lãn laì do säú ngaìy khaïch tàng laìm cho doanh thu tàng vaì låüi nhuáûn tàng . Toïm laûi: Qua 2 nàm gáön âáy tçnh hçnh xaî häüi âaî xaíy ra nhiãöu biãún cäú laìm aính hæåíng âãún hoaût âäüng kinh doanh cuía ngaình du lëch noïi chung vaì ngaình kinh doanh khaïch saûn noïi riãng, laìm cho säú læåüng khaïch âi du lëch giaím do caïc bãûnh nhæ: bãûnh saït. Tuy nhiãn säú læåüng khaïch âãúnksj khäng gnæìng tàng nhæng váùn chæa cao. III. THÆÛC TRAÛNG VÃÖ NGUÄÖN KHAÏCH CUÍA KHAÏCH SAÛN THANH LËCH: 1. Sæû biãún âäüng nguäön khaïch taûi khaïch saûn Thanh Lëch tæì nàm 2002 - 2004: Cuìng våïi sæû biãún âäüng cuía nguäön khaïch âãún Âaì Nàông trong thåìi gian qua, trong 3 nàm tråí laûi âáy 2002 - 2004 tçnh hçnh khaïch taûi khaïch saûn Thanh Lëch âaî coï nhæîng that âäøi. Baíng 7. Tçnh hçnh biãún âäüng nguäön khaïch cuía khaïch saûn Thanh Lëch tæì nàm 2002 - 2004 Nàm Chè tiãu 2002 2003 2004 So saïnh SL TT% SL TT% SL TT% 2003/2002 2004/2003 CL % CL % Täøng ngaìy khaïch 3.414 100 4.195 100 4.404 100 781 122,876 209 104.982 Khaïch quäúc tãú 1.131 33,128 1.247 29,73 1.309 29,72 116 110,256 62 104.97 Khaïch näüi âëa 2.283 66,87 2.948 70,274 3.095 70,277 665 129,128 147 104.986 Täøng læåüt khaïch 2.386 100 2.631 100 2.762 100 245 110,268 131 104.979 Khaïch quäúc tãú 932 39,06 1.028 39,0726 1.079 39,0659 96 110,3 51 104.96 Khaïch näüi âëa 1.454 60,94 1.603 60,917 1.683 60,934 149 110,2476 80 104.99 Thåìi gian læu laûi 1,4308 1,594 1,594 Khaïch quäúc tãú 1,2135 1,213 1,213 Khaïch näüi âëa 1,57 1,839 1,8389 Nháûn xeït: Täøng säú ngaìy khaïch qua 3 nàm âãöu tàng, trong âoï khaïch näüi âëa luän chiãúm tyí troüng. Nguyãn nhán säú læåüt khaïch tàng lãn laì do tæì khi Nhaì næåïc coï chênh saïch måí cæía, caïc nãön kinh tãú ra sæïc phaït triãøn, do thåìi gian nhaìn räùi cuía ngæåìi dán caìng nhiãöu, thu nháûp ngaìy caìng cao nãn nhu cáöu du lëch thuáön tuyï cuîng phaït triãøn maûnh. Chênh vç thãú maì khaïch saûn Thanh Lëch âaî nhanh choïng nàõm bàõt nhu cáöu naìy vç thãú âaî thu huït âæåüc læåüng khaïch låïn âãún khaïch saûn. Cuû thãø säú læåüt khaïch nàm 2003 tàng so våïi nàm 2002 laì 245 læåüt, trong âoï khaïch quäúc tãú tàng 96 læåüt, khaïch näüi âëa tàng 149 læåüt vaì säú ngaìy khaïch cuía nàm 2003 tàng so våïi 2002 laì 781 ngaìy khaïch, khaïch quäúc tãú tàng 116 ngaìy khaïch, khaïch näüi âëa tàng 665 ngaìy khaïch. Nàm 2004 so våïi nàm 2003 säú læåüt khaïch tàng 131 læåüt trong âoï khaïch quäúc tãú tàng 51 læåüt, khaïch näüi âëa tàng 80 læåüt vaì säú ngaìy khaïch cuîng tàng lãn 209 ngaìy khaïch, trong âoï khaïch quäúc tãú tàng 62 ngaìy khaïch, khaïch näüi âëa tàng 147 ngaìy khaïch. Nhçn chung säú læåüt khaïch vaì säú ngaìy khaïch tàng lãn cuía khaïch saûn chuí yãúu laì khaïch näüi âëa. 2. Phán têch âàûc âiãøm nguäön khaïch theo caïc chè tiãu: a. Phán theo muûc âêch chuyãún âi: Nhu cáöu âi du lëch cuía du khaïch xuáút phaït tæì nhiãöu âäüng cå vaì muûc âêch khaïc nhau nhæ thàm viãúng ngæåìi thán, du lëch cäng vuû, tham quan, vui chåi, giaíi trê... Baíng 8: Cå cáúu nguäön khaïch theo muûc âêch chuyãún âi Chè tiãu 2002 2003 2004 So saïnh SL TT% SL TT% SL TT% 2003/2002 2004/2003 CL % CL % 1. Du lëch thuáön tuyï 1.503 62,992 1.713 65,108 1.821 65,93 210 113,972 108 106,3047 - Khaïch quäúc tãú 527 35,0632 703 41,039 742 40,746 176 133,396 39 105,547 - Khaïch näüi âëa 976 64,936 1.010 58,96 1.079 59,253 34 103,48 69 106,83 2. Du lëch cäng vuû 756 31,6848 752 28,582 777 28,13 -4 99,47 25 103,324 - Khaïch quäúc tãú 343 45,37 256 34,04 262 33,719 -87 74,6355 6 102,343 - Khaïch näüi âëa 413 54,6296 496 65,957 515 66,28 83 120,0968 19 103,83 3. Muûc âêch khaïc 127 5,3227 166 6,309 164 5,937 39 130,708 -2 98,795 - Khaïch quäúc tãú 62 48,81 69 41,566 75 45,73 7 111,29 6 108,6956 - Khaïch näüi âëa 65 51,181 97 58,433 89 3,2223 2 102,105 -8 91,7525 Täøng säú khaïch 2.386 100 2.631 100 2.762 100 245 110,268 131 104,979 - Khaïch quäúc tãú 932 39,06 1.028 39,073 1.079 39,0695 96 110,3 51 104,961 - Khaïch näüi âëa 1.454 60,9388 1.063 60,927 1.683 60,934 149 110,2476 80 104,99 Nháûn xeït: Quan saït baíng ta tháúy khaïch âi du lëch thuáön tuyï chiãúm tyí lãû cao hån âäúi våïi khaïch du lëch cäng vuû vaì âi vç muûc âêch khaïc. Khaïch saûn coï vë trê nàòm åí trung tám thaình phäú nãn âaî thu huït âæåüc nhiãöu du khaïch âãún tham qua maì chuí yãúu laì khaïch näüi âëa, khaïch näüi âëa nàm 2002 âaût 1.454 læåüt, nàm 2003 âaût 1.603 læåüt vaì nàm 2004 âaût 1.683 læåüt. Nhçn chung nguäön khaïch âãún khaïch saûn Thanh Lëch chuí yãúu laì khaïch âi du lëch thuáön tuyï vaì âi du lëch cäng vuû. Hai nguäön khaïch naìy thæåìng bäø sung cho nhau. Vaìo muìa tháúp âiãøm khaïch saûn cáön thu huït khaïch âi vç muûc âêch cäng vuû âãø bäø sung thãm nguäön khaïch. Âàûc biãût khi Âaì Nàông tråí thaình thaình phäú træûc thuäüc trung æång laì mäüt trung tám kinh tãú cuía miãön trung thç læåüng khaïch näüi âëa âi du lëch cäng vuû tàng lãn âaïng kãø. Cuû thãø nàm 2003 tàng so våïi nàm 2002 laì 83 læåüt, trong khi âoï khaïch quäúc tãú giaím 87 læåüt. Nhçn chung, læåüng khaïch âãún khaïch saûn våïi muûc âêch du lëch thuáön tuyï qua 3 nàm âãöu tàng nhæng khaïch du lëch cäng vuû nàm 2003 giaím do læåüng khaïch quäúc tãú giaím maûnh, âãún nàm 2004 tàng lãn. Nguyãn nhán khaïch âi du lëch thuáön tuyï chiãúm tyí lãû cao laì do nãön kinh tãú ngaìy caìng phaït triãøn, thu nháûp cuía ngæåìi dán cao, ngoaìi ra hoü phaíi säúng vaì laìm viãûc trong mäi træåìng càng thàóng. Vç váûy, ngaìy caìng coï nhiãöu ngæåìi âi du lëch thuáön tuyï, âãø vui chåi giaíi trê, thæ giaín âáöu oïc vaì chuáøn bë cho nhæîng buäøi laìm viãûc måïi coï hiãûu quaí hån. Qua viãûc phán têch tçnh hçnh khaïch âãún våïi khaïch saûn ta tháúy khaïch näüi âëa chiãúm tyí troüng âaïng kãø trong täøng säú læåüt khaïch âãún khaïch saûn. b. Phán têch hçnh thæïc chuyãún âi: Hçnh thæïc chuyãún âi aính hæåíng ráút låïn âãún nguäön khaïch cuía khaïch saûn. Âáy cuîng laì chè tiãu âãø âaïnh giaï tçnh hçnh kinh doanh læu truï vaì trçnh âäü quaín lyï cuía khaïch saûn. Baíng 9. Cå cáúu nguäön khaïch theo hçnh thæïc chuyãún âi Nàm Chè tiãu 2002 2003 2004 So saïnh SL TT% SL TT% SL TT% 2003/2002 2004/2003 CL % CL % Täøng 2.386 100 2.631 100 2.762 100 245 110,268 131 104,979 Âi leí 1.181 49,497 1.234 46,9 1.312 47,5 53 104,487 78 106,32 Âi theo nàm 1.205 50,5 1.397 53,1 1.450 52,498 192 115,93 53 117,5 Nháûn xeït: Hçnh thæïc täø chæïc chuyãún âi cuía khaïch cuîng coï aính hæåíng âãún hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn. Vç váûy phán têch cå cáúu khaïch theo hçnh thæïc chuyãún âi laì âiãöu cáön thiãút. Khaïch saûn Thanh Lëch âaî thu huït âæåüc mäüt læåüng khaïch khaï låïn, trong âoï khaïch âi theo âoaìn chiãúm tyí troüng cao hån so våïi khaïch âi leí, nàm 2002 chiãúm 50,5%, nàm 2003 chiãúm 53,1% vaì âãún nàm 2004 chiãúm 52,498%, khaïch âi leí cuîng chiãúm tyí troüng khäng nhoí nàm 2002 chiãúm 49,497%, nàm 2003 chiãúm 46,9% vaì nàn 2004 chiãúm 47,5%. Nguyãn nhán khaïch âãún khaïch saûn chuí yãúu laì khaïch âi theo âoaìn laì vç khaïch saûn âaî aïp duûng chênh saïch giaím giaï âäúi våïi caïc dëch vuû khaïch âi theo âoaìn. Âäúi våïi khaïch âi leí chiãúm tyí troüng êt hån nhæng noï goïp pháön ráút quan troüng trong viãûc tàng doanh thu cuía khaïch saûn, nguäön khaïch naìy chuí yãúu laì do khaïch saûn tæû khai thaïc. Trong thåìi gian tåïi âãø thu huït læåüng khaïch âi leí âi du lëch nhiãöu hån næîa aính cuía khaïch saûn ra thë træåìng, laìm cho khaïch saûn coï mäüt chäù âæïng trong âáöu khaïch haìng khi hoü âi du lëch thç khaïch saûn seî thu huït âæåüc nhiãöu khaïch leí hån trong tæång lai. c. Phán theo quäúc tëch: Nguäön khaïch âãún khaïch saûn trong thåìi gian qua ráút âa daûng, phong phuï vaì khaïch âãún tæì nhiãöu næåïc khaïc nhau. Mäùi næåïc âãöu coï neït âàûc thuì riãng, coï phong tuûc táûp quaïn khaïc nhau. Do váûy ta phán têch cå cáúu khaïch quäúc tãú theo quäúc tëch âãø biãút âæåüc âäúi tæåüng khaïch naìo chiãúm æu thãú trãn cå såí âoï nàõm bàõt âæåüc nhu cáöu vaì âàûc âiãøm tám lyï khaïch âãø trong quaï trçnh phuûc vuû âaïp æïng âæåüc nhæîng mong âåüi cuía khaïch. Baíng 10. Cå cáúu khaïch quäúc tãú theo quäúc tëch Nàm Chè tiãu 2002 2003 2004 So saïnh SL TT% SL TT% SL TT% 2003/2002 2004/2003 CL % CL % Täøng 932 100 1.028 100 1.079 100 96 110,3 51 104,96 Phaïp 432 46,35 460 44,75 471 43,65 28 106,48 11 102,39 Myî 150 16,09 162 15,76 169 15,66 12 108 7 104,32 Nháût Baín 126 13,52 145 14,11 154 14,27 19 115,08 9 106,21 Trung Quäúc 80 8,58 89 8,66 102 9,45 9 111,25 13 114,61 Thaïi Lan 54 5,79 65 6,32 70 6,81 11 120,37 5 107,69 Caïc næåïc khaïc 90 9,66 107 10,41 113 10,47 17 118,89 6 105,61 Nháûn xeït: Såí dé nguäön khaïch Phaïp vaì Myî chiãúm tyí troüng cao laì vç hai næåïc naìy tæìng tham chiãúm åí Viãût Nam. Hoü muäún tråí laûi thàm chiãún træåìng xæa, tçm hiãøu vãö âáút næåïc, con ngæåìi Viãût Nam. Nháût Baín cuîng chiãúm tyí troüng cao trong täøng säú khaïch quäúc tãú vaì tàng træåíng qua caïc nàm. Âàûc biãût khaïch Trung Quäúc, Thaïi Lan trong nhæîng nàm gáön âáy coï xu hæåïng tàng nhanh. Cuû thãø nàm 2003 so våïi 2003 khaïch Trung Quäúc tàng 13 læåüt khaïch, khaïch Thaïi Lan tàng 5 læåüt khaïch. Nguyãn nhán khaïch Nháût Baín, Thaïi Lan, Trung Quäúc coï xu hæåïng tàng nhanh laì do nhæîng næåïc naìy coï nãön kinh tãú tàng træåíng cao, nhu cáöu du lëch cuía cæ dán ráút låïn. Trong 3 nàm qua, khaïch saûn âaî thu huït âæåüc læåüng khaïch ráút låïn åí caïc næåïc cháu AÏ vaì âáy cuîng laì læåüng khaïch âãún khaïch saûn nhiãöu nháút trong nhæîng nàm qua. d. Phán theo âäü tuäøi: Trong caïc chè tiãu vãö khaïch thç chè tiãu vãö âäü tuäøi laì mäüt váún âãö hãút sæïc quan troüng, båíi vç åí mäùi âäü tuäøi khaïc nhau, con ngæåìi coï nhæîng nhu cáöu âàûc âiãøm khaïc nhau, tám lyï, såí thêch khaïc nhau. Vç váûy viãûc phán loaûi tæìng maíng khaïch vãö âäü tuäøi laì mäüt viãûc laìm hãút sæïc quan troüng. Baíng 11: Cå cáúu khaïch theo âäü tuäøi Âäü tuäøi 2002 2003 2004 SL (ngæåìi) TT% SL (ngæåìi) TT% SL (ngæåìi) TT% 1. Tuäøi tæì 25 - 35 720 30,176 832 31,622 860 31,136 2. Tuäøi tæì 35 - 55 1.341 56,202 1.450 55,112 1.568 56,770 3. Tuäøi trãn 55 325 13,621 349 13,264 334 12,096 4. Täøng säú 2.386 100 2.631 100 2.762 100 Nháûn xeït: Qua baíng thäúng kã cå cáúu khaïch theo âäü tuäøi âaî phán thaình 3 nhoïm chuí yãúu. Trong âoï âäü tuäøi tæì 25 - 35 vaì 35 - 55 tuäøi chiãúm âa säú, 2 âäü tuäøi naìy luän luän giæî vë trê æu thãú trong cå cáúu khaïch. Nàm 2002 tuäøi tæì 25 - 35 laì 720 khaïch chiãúm 30,176% täøng säú khaïch læu truï taûi khaïch saûn, âãún nàm 2003 tàng lãn âãún 832 khaïch chiãúm 31,622% vaì âãún nàm 2004 thç tàng lãn 860 chiãúm 31,136%. Læïa tuäøi naìy thæåìng êt kinh nghiãûm âi du lëch nãn hoü thæåìng âæåüc âi theo âoaìn vaì khaí nàng chi tiãu tháúp. Læïa tuäøi tæì 35 - 55 váùn laì læûc læåüng noìng cäút trong cå cáúu khaïch nàm 2002 laì 1341 khaïch chiãúm 56,202%. Læïa tuäøi naìy laì nhæîng ngæåìi coï cäng àn viãûc laìm, læïa tuäøi naìy thæåìng khàóng âënh vë trê xaî häüi cuía mçnh qua viãûc chi tiãu. Læïa tuäøi trãn 55 tuäøi cuîng chiãúm tyí troüng khäng nhoí trong cå cáúu khaïch. Læïa tuäøi naìy âi du lëch vç muûc âêch nghè ngåi laì chênh, hoü coï yãu cáöu cao vãö cháút læåüng phuûc vuû, læïa tuäøi naìy coï khaí nàng thanh toaïn cao, Vç váûy khaïch saûn cáön coï biãûn phaïp khai thaïc khaïch haìng naìy nhàòm thu huït nhiãöu hån næîa loaûi khaïch tiãöm nàng naìy âãún læu truï. IV. THÆÛC TRAÛNG VÃÖ HOAÛT ÂÄÜNG THU HUÏT NGUÄÖN KHAÏCH TAÛI KHAÏCH SAÛN THANH LËCH: 1. Chênh saïch saín pháøm: - Âënh vë saín pháøm: Âãø sæí duûng täúi âa tiãöm nàng cuía mçnh, thç khaïch saûn cáön phaíi xaïc âënh vë trê khaïch saûn trãn âoaûn thë træåìng muûc tiãu nåi saín pháøm cuía mçnh coï sæû khaïc biãût mäüt caïch khaïch quan vaì chuí quan so våïi caïc âäúi thuí caûnh tranh. Yãúu täú âoïng vai troì quyãút âënh thaình cäng cuía viãûc âënh vë laì saín pháøm khaïc phuì håüp våïi nhu cáöu cuía khaïch haìng. Âënh vë thaình cäng seî giuïp cho khaïch dãù daìng nháûn biãút âæåüc sæû khaïc biãût giæîa saín pháøm cuía mçnh våïi saín pháøm cuía âäúi thuí caûnh tranh vaì tæì âoï hoü seî âæa ra sæû læûa choün täút nháút cho mçnh. Trong thåìi gian tåïi, khaïch saûn cáön xem xeït caïc âiãøm yãúu cuîng nhæ vë trê maì caïc âäúi thuí caûnh tranh khäng âaïp æïng âæåüc. Khi âaî nàõm bàõt âæåüc nhæîng thäng tin âoï, khaïch saûn phaíi âæa ra thäng âiãûp âãø truyãön âãún khaïch haìng, caïc thäng âiãûp naìy phaíi ngàõn goün nhæng nãu báût lãn âæåüc âàûc træng saín pháøm cuía mçnh laìm cho khaïch haìng dãù daìng nháûn biãút låüi thãú cuía khaïch saûn naìy våïi khaïch saûn khaïc. - Chuíng loaûi saín pháøm: Báút cæï doanh nghiãûp naìo cuîng váûy, khi tung ra thë træåìng saín pháøm cuía mçnh âãöu mong ràòng seî âæåüc thë træåìng cháúp nháûn vaì viãûc thë træåìng chuïng laì sæû säúng coìn cuía doanh nghiãûp. Hãû thäúng saín pháøm cuía khaïch saûn laì læu truï, àn uäúng vaì bäø sung. Giæîa caïc thaình pháön naìy coï mäúi quan hãû chàût cheî våïi nhau, trong âoï saín pháøm læu truï laì thaình pháön kinh doanh chênh cuía khaïch saûn, bãn caûnh âoï dëch vuû àn uäúng vaì dëch vuû bäø sung cuîng goïp pháön âaïng kãø vaìo kãút quaí kinh doanh cuía khaïch saûn. - Dëch vuû læu truï: våïi tçnh traûng phoìng vaì caïc trang thiãút bë tiãûn nghi hiãûn âaûi nhæ hiãûn nay thç khaïch saûn luän sàôn saìng phuûc vuû khaïch sinh hoaût, laìm viãûc, âiãöu âoï taûo cho khaïch caím giaïc thoaíi maïi nhæ âang åí trong chênh ngäi nhaì cuía mçnh. Nháûn xeït: Nhçn chung khaïch saûn âaî âaïp æïng âæåüc pháön naìo nhu cáöu cuía du khaïch. Nhæng trong âiãöu kiãûn caûnh tranh gay gàõt trãn thë træåìng våïi cung cáöu khäng cán âäúi thç khaïch saûn naìo coï dëch vuû âa daûng, saín pháøm täút thç seî âæåüc khaïch haìng quan tám nhiãöu hån. Saín pháøm cuía khaïch saûn laì læu truï, àn uäúng vaì caïc dëch vuû bäø sung, trong âoï saín pháøm læu truï laì thaình pháön kinh doanh chênh cuía khaïch saûn. Tuy nhiãn nhu cáöu cuía du khaïch khäng chè dæìng laûi åí viãûc læu truï. Maì hoü coìn coï nhiãöu nhu cáöu khaïc vç váûy khaïch saûn cáön phaíi bäø sung thãm caïc dëch vuû bäø sung nhæ häö båi, sán tennis, noïng baìn, bida... vaì caïc dëch vuû cáön thiãút khaïc nhæ giàût, laì, dëch vuû cho thuã xe... 2. Chênh saïch giaï: Giaï caí laì mäüt vuî khê caûnh tranh sàõc beïn goïp pháön vaìo sæû thaình cäng cuía khaïch saûn. Nhæ ta biãút saín pháøm du lëch laì saín pháøm vä hçnh, yãúu täú taïc âäüng âãún sæû tiãu duìng cuía saín pháøm laì giaï caí. Khi âæa ra giaï cáön phaíi cán nhàõc kyî læåîng vãö chi phê boí ra vaì doanh thu âãø âo læåìng phuì håüp giæîa cháút læåüng phuûc vuû vaì khaí nàng thanh toaïn cuía khaïch. Hiãûn nay khaïch saûn âang sæí duûng caïc mæïc giaï mäüt caïch linh hoaût, mãöm deío cho caïc âäúi tæåüng khaïch âi theo âoaìn vaì khaïch haìng thæåìng xuyãn, vaìo muìa tháúp âiãøm khaïch saûn thæåìng giaím giaï phoìng xuäúng tæì 15% - 20% âãø haûn chãú täúi thiãøu tênh thåìi vuû. Âäúi våïi khaïch âi theo âoaìn thç khaïch saûn cuîng thæûc hiãûn chênh saïch giaím giaï, tuyì theo säú læåüng khaïch maì khaïch saûn thæûc hiãûn mæïc giaím phuì håüp, thäng thæåìng giaím tæì 5 - 15%. Ngoaìi ra khaïch saûn coìn thæûc hiãûn chênh saïch æu âaîi daình cho treí em vaì khaïch haìng quen thuäüc. Âàûc biãût trong tçnh hçnh caûnh tranh hiãûn nay, phæång phaïp xaïc âënh mæïc giaï cuía khaïch saûn laì dæûa vaìo mæïc giaï cuía âäúi thuí caûnh tranh. Khaïch saûn coï vë trê ráút thuáûn låüi vç nàòm trãn âæåìng Baûch Âàòng, caûnh båì Säng haìn vaì coï nhiãöu chênh saïch giaï háúp dáùn nãn thu huït âæåüc ráút nhiãöu khaïch âãún. Khaïch du lëch ráút nhaûy caím våïi sæû thay âäøi giaï, do váûy âãø tàng thë pháön âäúi våïi du khaïch trong vaì ngoaìi næåïc thç khaïch saûn cáön phaíi aïp duûng chênh saïch giaï linh hoaût. Nhæng riãng âäúi våïi khaïch häüi nghë, caïc thaình viãn trong âoaìn thæåìng êt chuï yï âãún giaï caí maì hoü âàûc biãût quan tám âãún cháút læåüng phuûc vuû. Vç váûy, bãn caûnh viãûc aïp duûng caïc chênh saïch giaï, khaïch saûn phaíi náng cao cháút læåüng phuûc vuû cuîng nhæ âa daûng hoaï caïc dëch vuû bäø sung. Nháûn xeït: Nhçn chung, chênh saïch giaï cuía khaïch saûn ráút linh hoaût, mãöm deío, phuì håüp våïi cháút læåüng saín pháøm cuîng nhæ tçnh hçnh caûnh tranh trãn thë træåìng. Våïi chênh saïch giaï nhæ hiãûn nay khaïch saûn coï thãø thu huït mäüt læåüng khaïch låïn, nhæng vãö láu daìi thç viãûc laûm duûng chênh saïch giaï seî laìm giaím cháút læåüng saín pháøm hoàûc coï thãø gáy phaín caím våïi khaïch du lëch. Do âoï cáön phaíi coï mäüt chênh saïch giaï måïi, coï hiãûu quaí hån næîa âãø coï thãø hoaìn thaình caïc muûc tiãu kinh doanh cuía khaïch saûn. 3. Chênh saïch phán phäúi: Saín pháøm du lëch laì saín pháøm vä hçnh, muäún tiãu duìng saín pháøm du lëch, thç du khaïch phaíi âãún táûn nåi saín xuáút ra chuïng. Âiãöu âàût ra âäúi våïi caïc nhaì kinh doanh khaïch saûn laì phaíi thiãút láûp âæåüc mäüt kãnh phán phäúi saín pháøm cuía khaïch saûn âãún du khaïch. Thåìi gian qua khaïch saûn âaî sæí duûng 2 kãnh phán phäúi laì kãnh phán phäúi træûc tiãúp vaì kãnh phán phäúi giaïn tiãúp. - Kãnh phán phäúi træûc tiãúp: Khaïch saûn Thanh Lëch Khaïch haìng - Kãnh phán phäúi giaïn tiãúp: Cäng ty Du lëch Dëch vuû Âaì Nàông KS Thanh Lëch Khaïch haìng Caïc haîng læî haìng du lëch Phán phäúi âoïng vai troì ráút quan troüng trong lénh væûc kinh doanh cuía khaïch saûn thäng qua viãûc thu huït khaïch âãún khaïch saûn. Chiãún læåüc phán phäúi theo kãnh phán phäúi træûc tiãúp giæîa khaïch saûn vaì khaïch haìng cuía khaïch saûn nhàòm thu huït mäüt læåüng khaïch leí vaì khaïch näüi âëa âi du lëch cäng vuû våïi kãnh phán phäúi naìy khaïch saûn thu âæåüc troün goïi cung cáúp cho khaïch haìng nhæng trong tçnh hçnh caûnh tranh gay gàõt nhæ hiãûn nay thç kinh doanh theo kiãøu naìy seî laìm cho nguäön khaïch âãún khaïch saûn khäng äøn âënh. Vç váûy âãø khai thaïc täúi âa nguäön khaïch thç khaïch saûn cáön coï hçnh thæïc quaíng caïo, xuïc tiãún âãø âæa thäng tin âãún táûn khaïch haìng. Cáön coï hçnh thæïc quaíng caïo, xuïc tiãún âãø âæa thäng tin âãún táûn khaïch haìng, chiãún læåüc kãnh phán phäúi giaïn tiãúp âæåüc sæí duûng âãø thu huït khaïch quäúc tãú vaì näüi âëa. Cáön phaíi cuíng cäú mäúi quan hãû våïi caïc haîng læî haình truyãön thäng. Nháûn xeït: Nhçn chung khaïch saûn coï mäúi quan hãû täút âeûp våïi caïc haîng læî haình du lëch, Cäng ty Du lëch dëch vuû Âaì Nàông... Tuy nhiãn âãø âaïnh giaï kãnh phán phäúi hiãûn taûi cuía khaïch saûn thç chæa thæûc sæû räüng låïn vaì coï hiãûu quaí, háöu hãút caïc kãnh phán phäúi laì kãnh ngàõn vaì thuû âäüng. Do âoï khaí nàng tæû khai thaïc khaïch ráút haûn chãú. Nãn cáön coï nhæîng cäng taïc cuû thãø, âáöu tæ têch cæûc âãø phaït triãøn kãnh phán phäúi coï hiãûu quaí. 4. Chênh saïch cäø âäüng: Âáy laì mäüt cäng cuû ráút quan troüng trong viãûc thu huït khaïch âãún våïi khaïch saûn. Trong thåìi gian qua, caïc kyî thuáût xuïc tiãún maì khaïch saûn sæí duûng laì: quaíng caïo, tuyãn truyãön, khuyãún maîi. - Chênh saïch quaíng caïo: hiãûn nay phæång tiãûn quaíng caïo maì khaïch saûn âang sæí duûng laì: + Caïc phæång tiãûn chuyãn duìng: táûp gáúp, táûp lëch, quaì læu niãûm... + Caïc phæång tiãûn thäng tin âaûi chuïng: nhåì sæû phaït triãøn cuía cäng nghãû thäúng tin nãn khaïch saûn âaî sæí duûng maûng Internet âãø âæa hçnh aính cuía mçnh lãn maûng, ngoaìi ra khaïch saûn coìn âæa thäng tin vãö khaïch saûn mçnh lãn taûp chê du lëch... + Tuyì theo tæìng âäúi tæåüng khaïch haìng cuû thãø maì khaïch saûn coï thãø sæí duûng caïc phæång tiãûn quaíng caïo khaïc nhau: . Âäúi våïi khaïch du lëch quäúc tãú âi theo caïc chæång trçnh du lëch troün goïi, khaïch quäúc tãú âi laûi thç khaïch saûn sæí duûng phæång tiãûn chuí yãúu laì táûp gáúp. . Âäúi våïi khaïch näüi âëa âi du lëch cäng vuû thç phæång tiãûn quaíng caïo maì khaïch saûn sæí duûng laì baïo, taûp chê, táûp gáúp. . Âäúi våïi caïc haîng, âaûi lyï, cäng ty du lëch thç phæång tiãûn quaíng caïo laì táûp gáúp. * Näüi dung quaíng caïo: - Táûp gáúp: näüi dung cuía táûp gáúp âàng taíi hçnh aính cuía khaïch saûn, âëa chè, âiãûn thoaûi, fax, email. Táûp gáúp âàng taíi nhæîng thäng tin nhàòm giåïi thiãûu caïc dëch vuû vaì tiãûn nghi maì khaïch saûn seî sàôn saìng phuûc vuû khaïch. Baïo chê vaì taûp chê: khaïch saûn choün caïc baïo chuyãn ngaình taûp chê du lëch Viãût Nam âãø âæa thäng tin âãún ngæåìi âoüc vãö caïc saín pháøm, dëch vuû maì khaïch saûn cung æïng. - Chênh saïch khuyãún maîi: Muûc tiãu cuía chênh saïch khuyãún maîi laì thuïc âáøy khaïch haìng tiãu duìng nhiãöu hån, khuyãún khêch ngæåìi chæa tiãu duìng sæí duûng saín pháøm dëch vuû cuía khaïch saûn, thu huït khaïch haìng cuía âäúi thuí caûnh tranh. Caïc hçnh thæïc khuyãún maîi maì khaïch saûn âang sæí duûng laì: . Khaïch saûn âaî giaím giaï phoìng trong caïc ngaìy lãù truyãön thäúng dán täüc, caïc dëp ngaìy lãù quäúc tãú âãø thu huït khaïch. . Khaïch saûn giaím giaï linh hoaût cho khaïch læu truï daìi ngaìy. . Khaïch saûn âaî daình nhæîng moïn quaì tàûng khaïch haìng vaìo lãù giaïng sinh, sinh nháût. Chênh saïch tuyãn truyãön: khaïch saûn âaî sæí duûng chênh saïch naìy nhàòm muûc âêch giåïi thiãûu saín pháøm cuía khaïch saûn thäng qua caïc cäng ty læî haình, caïc âaûi lyï du lëch, náng cao hçnh aính cuía khaïch saûn. Nhæîng chênh saïch tuyãn truyãön maì khaïch saûn âang sæí duûng trong thåìi gian qua: + Khaïch saûn âaî thiãút láûp mäúi quan hãû våïi caïc cäng ty læî haình, caïc âaûi lyï du lëch... âãø giåïi thiãûu caïc saín pháøm cuía khaïch saûn. + Âäúi våïi nhán viãn: khaïch saûn coï nhæîng hçnh thæïc khen thæåíng, kyí luáût âäúi våïi tæìng nhán viãn. + Âäúi våïi khaïch haìng: âãø thu huït khaïch âãún khaïch saûn mçnh thç khaïch saûn phaíi cung cáúp cho hoü mäüt saín pháøm dëch vuû âaût cháút læåüng vaì cung caïch phuûc vuû nhán viãn táûn tçnh, chu âaïo. Nháûn xeït: Hoaût âäüng quaíng caïo cuía khaïch saûn laì táûp gáúp, baïo vaì taûp chê, nhæng chuí yãúu laì thäng qua caïc táûp gáúp nhæng trong táûp gáúp coï mäüt säú tiãu chuáøn chæa täút nhæ khäng coï baín âäö hæåïng dáùn, âáy laì 1 thiãúu soït låïn. Khaïch saûn cáön phaíi chuï yï hån âãún hoaût âäüng naìy vç trong tçnh hçnh caûnh tranh nhæ hiãûn nay, nãúu chênh saïch cäø âäüng bë lå laì thç aính hæåíng ráút låïn âãún kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía khaïch saûn. Ä Nháûn xeït chung: Qua viãûc phán têch saín pháøm, giaï caí, phán phäúi vaì cäø âäüng cuía khaïch saûn cuîng coï pháön håüp lyï âem laûi mäüt säú thaình cäng bæåïc âáöu cho khaïch saûn. - Saín pháøm âaî âaïp æïng âæåüc pháön naìo nhu cáöu cuía khaïch näüi âëa vaì khaïch quäúc tãú. - Giaï caí phuì håüp våïi cháút læåüng saín pháøm cung cáúp, coï tênh caûnh tranh. - Phán phäúi coï 2 loaûi kãnh: kãnh phán phäúi træûc tiãúp vaì kãnh phán phäúi giaïn tiãúp. - Cäø âäüng: coï âæåüc hçnh thæïc quaíng caïo, tuyãn truyãön, khuyãún maîi. Nhçn chung, 4 chênh saïch trãn phäúi håüp cuîng taûm äøn, saín pháøm phuì håüp våïi giaï caí, phuì håüp våïi tæìng âäúi tæåüng khaïch, thu huït âæåüc nhiãöu khaïch tæì caïc kãnh phán phäúi khaïc, cäø âäüng cuîng bàòng nhiãöu hçnh thæïc. Âãø thu huït âæåüc nhiãöu khaïch hån, khaïch saûn phaíi náng cao hån næîa cháút læåüng phuûc vuû vç âáy laì 1 phæång tiãûn "âàûc biãût" vaì hiãûu quaí cao. PHÁÖN III PHÆÅNG HÆÅÏNG VAÌ GIAÍI PHAÏP THU HUÏT NGUÄÖN KHAÏCH ÂÃÚN KHAÏCH SAÛN THANH LËCH TRONG THÅÌI GIAN TÅÏI I. MÄI TRÆÅÌNG KINH DOANH: 1. Mäi træåìng vé mä: Yãúu täú kinh tãú: nhæîng nàm gáön âáy nãön kinh tãú cuía caïc næåïc ngaìy mäüt tàng træåíng vaì dáön âi vaìo thãú äøn âënh. Âäúi våïi nãön kinh tãú næåïc ta noïi chung vaì Âaì Nàông noïi riãng cuîng coï sæû phaït triãøn khäng ngæìng, nhëp âäü tàng træåíng kinh tãú cuía Âaì Nàông vaìo loaûi khaï so våïi caí næåïc laìm cho thu nháûp bçnh quán âáöu ngæåìi tàng cao nháút khu væûc miãön Trung. Nhæîng thay âäøi trong nãön kinh tãú âëa phæång vaì nhiãöu yãúu täú khaïc. Vç váûy aính hæåíng âãún khaïch saûn Thanh Lëch nàòm trãn âëa baìn thaình phäú. Yãúu täú tæû nhiãn: mäi træåìng tæû nhiãn coï thãø noïi noï laì yãúu täú quyãút âënh âãún sæû chi tiãu, mua sàõm cuía ngæåìi dán. Sæû ä nhiãùm mäi træåìng ngaìy caìng tráöm troüng kãút håüp våïi khê háûu luän thay âäøi caìng cao laìm con ngæåìi êt quan tám âãún viãûc tiãu duìng saín pháøm du lëch. Vç váûy âoìi hoíi phaíi coï mäüt täø chæïc baío vãû mäi træåìng ra âåìi âãø baío vãû mäi træåìng âæåüc trong saûch âãø moüi ngæåìi nghè ngåi sau nhæîng ngaìy laìm viãûc càng thàóng. Yãúu täú cäng nghãû: våïi sæû buìng näø cuía cuäüc caïch maûng khoa hoüc kyî thuáût haìng loaût caïc cäng nghãû måïi ra âåìi. Âiãöu naìy laìm cho saín pháøm mang âàûc tênh kyî thuáût cao, kinh doanh ngaìy caìng âa daûng, cháút læåüng saín pháøm ngaìy caìng cao hån âaïp æïng këp thåìi nhu cáöu cuía xaî häüi. Yãúu täú chênh trë, phaïp luáût: aính hæåíng khäng nhoí âãún hoaût âäüng kinh doanh cuía khaïch saûn. Sæû äøn âënh chênh trë taûo cå häüi cho sæû håüp taïc âáöu tæ giæîa caïc doanh nghiãûp trong vaì ngoaìi næåïc. Sæû thuáûn låüi cuía mäi træåìng phaïp luáût âaî giuïp cho khaïch saûn âaût âæåüc nhæîng kãút quaí trong hoaût âäüng kinh doanh, âàûc biãût laì thu huït âäng âaío nguäön khaïch âãún våïi khaïch saûn. Yãúu täú vàn hoaï: aính hæåíng ráút låïn âãún quaï trçnh kinh doanh cuía khaïch saûn. Noï âæåüc cáúu thaình tæì nhæîng caïch cæ xæí, mong muäún, giaïo duûc, thoïi quen cuía ngæåìi dán trong xaî häüi. Do âoï khaïch saûn cáön táûp trung vaìo thë træåìng muûc tiãu, âi sáu nghiãn cæïu vaì phán têch thoïi quen læûa choün saín pháøm tiãu duìng cuîng nhæ mong muäún cuía hoü âãø thoaí maîn täút nhu cáöu cuía hoü. 2. Mäi træåìng vi mä: Âãø nháûn biãút âæåüc saín pháøm cuía khaïch saûn nhæ thãú naìo, thç mäi træåìng bãn trong biãøu hiãûn ráút roî neït âiãøm maûnh, âiãøm yãúu cuîng nhæ tçm kiãúm cå häüi vaì haûn chãú tháúp nháút nhæîng ruíi ro. Vç váûy khaïch saûn cáön váûn âäüng täúi âa sæïc maûnh cuía mçnh khàõc phuûc nhæîng âiãøm yãúu nhàòm náng cao cháút læåüng saín pháøm âaïp æïng täút nhu cáöu cuía khaïch. ÅÍ âáy coï thãø chia thaình 2 nhoïm: - Nhoïm nhæîng hoaût âäüng cå baín: Kinh doanh chuí yãúu cuía khaïch saûn coï thãø noïi laì kinh doanh læu truï vaì kinh doanh àn uäúng. Træåïc tiãn vãö kinh doanh læu truï. Âáy laì nhoïm hoaût âäüng xuyãn suäút tæì khi khaïch Check-in cho âãún khi khaïch Check-out. Nhiãûm vuû âæåüc giao cho bäü pháûn House keeping laì thæåìng xuyãn kiãøm tra caïc trang thiãút bë trong phoìng, laìm phoìng saûch cho khaïch. Kinh doanh àn uäúng cuîng váûy, khaïch saûn coï nhiãûm vuû âoïn tiãúp vaì phuûc vuû nhu cáöu àn uäúng cuía du khaïch læu truï taûi khaïch saûn. Ngoaìi ra coìn coï caïc dëch vuû bäø sung nhàòm âaím baío nhu cáöu cuía khaïch vaì tàng thãm nguäön thu cho khaïch saûn. - Nhoïm nhæîng hoaût âäüng bäø tråü: Khaïch saûn kinh doanh coï hiãûu quaí thç khäng thãø khäng kãø âãún nguäön nhán læûc khaïch saûn âaî læûa choün, âaìo taûo âäüi nguî nhán viãn, coï chãú âäü khen thæåíng, kyí luáût håüp lyï taûo mäi træåìng laìm viãûc hàng say, æïng duûng khoa hoüc kyî thuáût cäng nghãû vaìo hoaût âäüng kinh doanh âãø giaíi quyãút nhæîng váún âãö cáúp baïch trong kinh doanh caûnh tranh vaì caûnh tranh trãn thë træåìng. Bãn caûnh âoï coìn thiãút láûp mäúi quan hãû våïi nhæîng nhaì cung æïng dëch vuû, taûo âiãöu kiãûn täút cho khaïch âi du lëch cuía mçnh. II. PHÆÅNG HÆÅÏNG VAÌ MUÛC TIÃU THU HUÏT KHAÏCH CUÍA KHAÏCH SAÛN: 1. Phæång hæåïng: Trong kinh doanh du lëch thç laìm thãú naìo âãø thu huït khaïch âãún khaïch saûn cuía mçnh laì mäüt váún âãö âàûc biãût quan tám cuía nhæîng nhaì quaín lyï. Noï quyãút âënh sæû täön taûi vaì phaït triãøn cuía khaïch saûn. Do váûy cáön phaíi coï caïc phæång hæåïng sau: + Âáöu tæ trang bë thãm mäüt säú bäü pháûn, âæa doanh thu tæìng bäü pháûn cuîng nhæ doanh thu cuía khaïch saûn khäng ngæìng náng cao, haìng nàm trêch quyî låüi nhuáûn táûp trung tu sæía cå såí haû táöng. + Quan tám âãún chãú âäü tiãön læång vaì tçm caïch náng cao tiãön læång, thæåíng cho nhán viãn, khuyãún khêch nhán viãn trong quaï trçnh phuûc vuû, taûo niãöm tin cho nhán viãn våïi khaïch saûn. + Âoïn nháûn nguäön nhán læûc måïi, sæí duûng nguäön nhán læûc hiãûn coï vaì nhán viãn måïi tuyãøn vaìo, âäöng thåìi täø chæïc âaìo taûo, náng cao tay nghãö cho nhán viãn, khuyãún khêch nhán viãn tæû hoüc, taûo âiãöu kiãûn cho nhán viãn coï thåìi gian hoüc hoíi. + Hoaìn thiãûn cäng taïc quaín lyï vaì cå såí váût cháút kyî thuáût, khäng ngæìng náng cao cháút læåüng phuûc vuû cuía khaïch saûn, nhàòm âaïp æïng thoaí maîn nhu cáöu cuía khaïch trãn cå såí giæî væîng uy tên cho khaïch saûn. + Têch cæûc nghiãn cæïu thë træåìng âãø xaïc âënh xu hæåïng biãún âäüng nguäön khaïch, xaïc âënh âàûc âiãøm nguäön khaïch laìm cå såí cho viãûc xaïc âënh caïc giaíi phaïp thu huït khaïch. + Tàng cæåìng cäng taïc quaíng baï, cuíng cäú vaì måí räüng quan hãû våïi caïc haîng læî haình, caïc cäng ty du lëch quäúc tãú âãø duy trç nguäön khaïch vaì tçm baûn haìng måïi âãø cuíng cäú, gia tàng nguäön khaïch. + Nhæîng giaíi phaïp vãö hoaût âäüng kinh doanh noïi chung vaì thu huït khaïch noïi riãng âæåüc quan tám âàûc biãût, nhàòm xaïc âënh thë træåìng muûc tiãu vaì caïc chênh saïch trong caûnh tranh laình maûnh, thu huït triãût âãø nguäön khaïch trãn thë træåìng. + Cuíng cäú vaì giæî væîng thë træåìng muûc tiãu laì khaïch näüi âëa vaì mäüt pháön khaïch quäúc tãú chuí yãúu laì khaïch Phaïp, Myî vç 2 âäúi tæåüng naìy chiãúm tyí troüng cao trong cå cáúu khaïch. + Âa daûng hoaï saín pháøm, måí räüng caïc dëch vuû bäø sung nhæ quáöy bar, karaoke... 2. Muûc tiãu: Pháún âáúu tæì nay âãún nàm 2010 khaïch saûn coï âuí âiãöu kiãûn vaì coï khaí nàng caûnh tranh âæåüc våïi caïc khaïch saûn cuìng haûng cuîng nhæ caïc khaïch saûn khaïc trãn thë træåìng Âaì Nàông. Phaíi âaût låüi nhuáûn cao. Muäún âaût låüi nhuáûn cao thç phaíi tàng doanh thu vaì giaím chi phê . Tuy nhiãn viãûc giaím chi phê phaíi âaím baío håüp lyï vaì khäng laìm aính hæåíng âãún nàng suáút lao âäüng, khäng càõt giaím tlf, thæåíng cuía cäng nhán viãn vaì caïc chi phê håüp lyï khaïc. Dæûa trãn cå såí tyí lãû thuáûn so våïi doanh thu qua caïc nàm, khaïch saûn pháún âáúu trong nhæîng nàm tåïi doanh thu tàng tæì 10% - 15%. Âàûc biãût âáøy maûnh doanh thu caïc dëch vuû bäø sung Pháún âáúu âaût cäng suáút sæí duûng bçnh quán tæì 70 - 80%. Triãût âãø khai thaïc caïc nguäön khaïch näüi âëa vaì quäúc tãú âãø tàng doanh thu. Thë træåìng khaïch hiãûn nay maì khaïch saûn hæåïng âãún laì khaïch näüi âëa. Âãø âaût âæåüc muûc tiãu âãö ra, âoìi hoíi sæû quyãút tám pháún âáúu cuía ban giaïm âäúc cuìng táút caí caïc nhán viãn khäng ngæìng náng cao cháút læåüng phuûc vuû vaì tàng cæåìng dëch vuû bäø sung âãø tàng thãm læåüng khaïch âãún khaïch saûn. III. GIAÍI PHAÏP THU HUÏT KHAÏCH ÂÃÚN KHAÏCH SAÛN: 1. Chênh saïch âa daûng hoaï saín pháøm: Ngoaìi caïc dëch vuû chênh trong khaïch saûn nhæ dëch vuû læu truï, dëch vuû àn uäúng thç dëch vuû bäø sung cuîng âoïng vai troì quan troüng vaì quyãút âënh trong viãûc caûnh tranh trãn thë træåìng, goïp pháön vaìo sæû thoaí maîn vaì keïo daìi thåìi gian læu truï cuía khaïch. Hiãûn nay caïc dëch vuû bäø sung trong khaïch saûn Thanh Lëch coìn haûn chãú chæa âæåüc âáöu tæ, måí räüng maì chuí yãúu xoay quanh caïc dëch vuû nhæ: giàût laì, dëch vuû cho thuã xe... Âãø thu huït âæåüc nhiãöu khaïch thç ban giaïm âäúc cáön phaíi bäø sung vaì âa daûng hoaï caïc loaûi hçnh dëch vuû coï thãø bàòng nhæîng caïch khaïc nhau. Âäúi våïi dëch vuû læu truï: cáön tàng thãm phoìng suite åí khaïch saûn. Vç hiãûn nay säú læåüng phoìng naìy åí khaïch saûn ráút êt. Vë trê cuía khaïch saûn ráút thuáûn låüi, thoaïng maït ráút thêch håüp cho du khaïch thêch daûo bäü. Âáy laì âiãöu kiãûn lyï tæåíng cho du khaïch khi læu truï taûi khaïch saûn. Viãûc kinh doanh cuía khaïch saûn chuí yãúu nháút laì dëch vuû læu truï vaì dëch vuû àn uäúng. Coìn dëch vuû bäø sung cuîng laì dëch vuû khaï quan troüng mang laûi låüi êch kinh doanh cho khaïch saûn. Nhu cáöu du lëch cuía du khaïch ngaìy caìng cao, hoü coï kinh nghiãûm hån trong viãûc âi du lëch cuîng nhæ tiãu duìng dëch vuû trong khaïch saûn vç váûy khaïch saûn phaíi náng cao cháút læåüng dëch vuû âãø phuì håüp våïi nhu cáöu cuía khaïch. Âaím baío vãû sinh mäi træåìng xung quanh, phoìng toilet thäng thoaïng, saûch seî, caïch traíi ra giæåìng phaíi tháøm myî, nhán viãn phuûc vuû cáön phaíi vui veí, trang phuûc håüp lyï nhàòm taûo sæû chuyãn nghiãûp trong quy trçnh phuûc vuû. 2. Chênh saïch giaï: Giaï caí laì mäüt trong nhæîng thaình pháön quan troüng, våïi cuìng mäüt cháút læåüng phuûc vuû khaïch haìng seî choün nåi coï giaï tháúp nháút. Tuy nhiãn, äøn âënh giaï phaíi dæûa trãn chi phê, cháút læåüng saín pháøm sao cho phuì håüp. Vç váûy viãûc xaïc láûp giaï âuïng âàõn laì âiãöu quan troüng âäúi våïi khaïch saûn nhàòm âaím baío kinh doanh coï laîi vaì chiãúm lénh thë træåìng. Hiãûn nay khaïch saûn âang thæûc hiãûn chênh saïch giaï âäúi våïi khaïch âi theo âoaìn vaì khaïch haìng quen thuäüc. Tuy nhiãn khaí nàng thu huït khaïch cuía khaïch saûn váùn chæa cao. Âãø thæûc hiãûn chênh saïch giaï linh hoaût vaì hoaìn thiãûn hån âãø thu huït khaïch vaìo muìa vàõng khaïch, ngoaìi nhæîng chênh saïch giaï maì khaïch saûn âang aïp duûng thç khaïch saûn coï thãø måí räüng caïc chênh saïch æu âaîi hån. Thæûc hiãûn chênh saïch khuyãún maîi, giaím giaï cuäúi tuáön cho khaïch näüi âëa vaìo muìa vàõng khaïch. Khaïch saûn cáön phaíi trêch mäüt khoaín hoa häöng cho hæåïng dáùn viãn vaì taìi xãú. Âäúi våïi nhæîng khaïch åí daìi ngaìy, bãn caûnh sæí duûng giaï æu âaîi cuîng nãn coï nhæîng æu tiãn nháút âënh vãö mäüt säú dëch vuû bäø sung nhæ giàût laì, âiãûn thoaûi trong tènh... 3. Náng cao cå såí váût cháút kyî thuáût : a. Hoaìn thiãûn cå såí váût cháút kyî thuáût: Hiãûn taûi khaïch saûn coï hãû thäúng thiãút bë tiãûn nghi âáöy âuí, caïc trang thiãút bë hiãûn âaûi âaïp æïng âæåüc yãu cáöu cuía khaïch. Tuy nhiãn âãø tàng âæåüc sæïc caûnh tranh vaì âaïp æïng thoaí maîn nhæîng mong âåüi vaì nhu cáöu cuía khaïch ngaìy caìng cao thç khaïch saûn cáön trang bë mäüt säú tiãûn nghi trong phoìng nguí cuîng nhæ âaûi saính. Khu væûc læu truï: + ÅÍ mäùi daîy phoìng khaïch saûn trang bë thãm mäüt bçnh loüc næåïc. + Trong mäùi phoìng khaïch saûn cáön trang bë thãm gaût taìn thuäúc, dao caûo ráu, moïc treo âäö, vaì gæång soi. Cáön âàût trong phoìng nguí mäüt säú saïch våí, baïo chê vaì táút caí caïc taìi liãûu thäng tin maì khaïch saûn coï thãø cung cáúp cho khaïch vãö caïc tour du lëch, vaì caïc dëch vuû bäø sung khaïc. + Cáön trang bë thãm maïy sáúy toïc cho mäùi phoìng. + Bãn ngoaìi mäùi phoìng phaíi âàût hãû thäúng chuäng. + Âäúi våïi nhán viãn laìm phoìng phaíi thæûc hiãûn quy trçnh laìm viãûc mäüt caïch nhanh choïng vaì kheïo leïo. b. Náng cao cháút læåüng phuûc vuû - Náng cao cháút læåüng phuûc vuû luän laì biãûn phaïp haìng âáöu âãø thu huït khaïch. Våïi mäüt âäúi tæåüng báút kyì khi âãún khaïch saûn âãöu mong muäún nháûn âæåüc sæû âoïn tiãúp chu âaïo, thán thiãûn, thoaí maîn caïc nhu cáöu cuía mçnh. Cháút læåüng phuûc vuû täút seî laìm khaïch haìi loìng vaì tháúy sæû chi tiãu cuía hoü nhæ váûy laì âuïng, seî laìm cho khaïch coï áún tæåüng täút våïi khaïch saûn, seî cho hoü coï mong muäún âãún våïi khaïch saûn trong nhæîng láön âãún Âaì Nàông sau. Hån næîa, phaíi náng cao tênh âäöng bäü trong quaï trçnh phuûc vuû, âäöng thåìi âa daûng hoaï caïc loaûi hçnh dëch vuû - Hiãûn taûi, trang thiãút bë trong caïc phoìng nguí chæa âáöy âuí. Khaïch saûn cáön caíi thiãûn, náng cáúp caïc phoìng, mua sàõm thãm caïc trang thiãút bë hiãûn âaûi, náng cao cháút læåüng buäöng giæåìng cho phuì håüp våïi nhu cáöu khaïch cáúp haûng khaïch saûn. Noïi chung, cáön laìm cho khaïch caím tháúy thoaí maïi sau chuyãún âi tham quan mãût moíi, phuûc häöi sæïc khoeí nhanh choïng - Caïc bäü pháûn khaïch saûn hiãûn nay chæa xáy dæûng quy trçnh phuûc vuû riãön cho mäùi bäü pháûn. Âãø náng cao cháút læåüng phuûc vuû cáön coï quy trçnh phuûc vuû. Coï nhæ váûy, viãûc phuûc vuû trong khaïch saûn måïi mang tênh âäöng bäü, coï baín sàõc riãng cuía khaïch saûn mçnh - Thæåìng xuyãn giaïo duûc tinh tháön traïch nhiãûm vaì phong caïch phuûc vuû cho nhán viãn laì phaíi nhiãût tçnh, niãöm nåí trong giao tiãúp phuûc vuû khaïch, âàûc biãût náng cao trçnh âäü nghiãûp vuû, trçnh âäü ngoaûi ngæî cho nhán viãn - Khäng ngæìng aïp duûng caïc thaình tæûu khoa hoüc kyî thuáût vaì aïp duûng caïc quy trçnh phuûc vuû tiãn tiãún vaìo hoaût âäüng cuía khaïch saûn - Thæåìng xuyãn nghiãn cæïu, hoc táûp kinh nghiãûm phuûc vuû, caïc quy trçnh phuûc vuû cuía caïc khaïch saûn trong vaì ngoaìi næåïc âãø aïp duûng vaìo khaïch saûn mçnh - Thæûc hiãûn tæìng bæåïc tiãu chuáøn hoaï âäüi nguî CBCNV, âàûc biãût bäü pháûn quaín lyï phoìng chæïc nàng cuía khaïch saûn vaì træåíng caïc bäü pháûn. Trãn cå såí tiãu chuáøn hoaï âãø coï kãú hoaûch cho âi âaìo taûo âãø sæí duûng vaì tuyãøn choün cho phuì håüp våïi chuyãn män nghiãûp vuû - Bäü pháûn bàõc trç, tàng cæåìng baío dæåîng, sæía chæîa këp thåìi caïc hæ hoíng trang thiãút bë trong khaïch saûn nhàòm âaím baío cho säú læåüng phoìng âuí âiãöu kiãûn âoïn tiãúp vaì phuûc vuû khaïch cao nháút. Nhæ váûy, khi náng cao cháút læåüng phuûc vuû cho pheïp khaïch saûn náng cao âæåüc nàng læûc caûnh tranh thu huït khaïch, cho pheïp tàng doanh thu, tàng låüi nhuáûn cho khaïch saûn, tàng thu nháûp cho nhán viãn, âäöng thåìi taûo âiãöu kiãûn âáöu tæ, náng cáúp khaïch saûn Låìi måí âáöu Cuìng våïi sæû chuyãøn mçnh cuía nãön kinh tãú næåïc nhaì tæì mäüt nãön kinh tãú laûc háûu, quan liãûu bao cáúp sang nãön kinh tãú thë træåìng våïi chênh saïch måí cæía toaìn dán, laìm baûn våïi táút caí caïc næåïc trãn thãú giåïi. Ngaình du lëch cuîng âang væån vai cáút caïnh vaì âæåüc coi laì ngaình kinh tãú muîi nhoün, laì ngaình cäng nghiãûp khäng khoïi. Sæû ra âåìi cuía nhiãöu doanh nghiãûp kinh doanh trong hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn âaî diãùn ra ngaìy mäüt gay gàõt båíi sæû caûnh tranh giæîa caïc âäúi thuí kinh doanh trong lénh væûc naìy. Våïi xu hæåïng âoï, táút caí caïc doanh nghiãûp phaíi tçm ra nhæîng phæång hæåïng vaì biãûn phaïp nhàòm thu huït khaïch âãún våïi doanh nghiãûp vaì nhàòm âaím baío cho vë thãú cuía mçnh trãn thë træåìng. Våïi tæ caïch laì mäüt sinh viãn âæåüc âaìo taûo chuyãn ngaình kinh tãú du lëch, trong thåìi gian kiãún táûp taûi Khaïch saûn Thanh Lëch em âaî choün âãö taìi: "GIAÍI PHAÏP NHÀÒM THU HUÏT KHAÏCH NÄÜI ÂËA TAÛI KHAÏCH SAÛN THANH LËCH Do láön âáöu tiãn tiãúp xuïc våïi thæûc tãú, khäúi læåüng kiãún thæïc vaì thæûc tiãùn baín thán chæa nhiãöu nãn khäng traïnh nhæîng thiãúu soït. Em xin chán caím ån cä giaïo hæåïng dáùn Mai Thë YÏ Nhi cuìng toaìn thãø caïc cä chuï âaî táûn tçnh hæåïng dáùn giuïp âåî trong quaï trçnh thæûc hiãûn chuyãn âãö kiãún táûp naìy. Kãút luáûn Trong kinh doanh hiãûn nay, âiãöu quan troüng nháút laì tçm ra phæång hæåïng vaì biãûn phaïp âãø thu huït vaì læu giæî khaïch, coï nhæ váûy måïi âem laûi hæåïng kinh doanh cao, traïnh sæû laîng phê taìi nguyãn du lëch, cå såí váût cháút kyî thuáût vaì lao âäüng. Baìi viãút âoïng goïp mäüt säú phæång hæåïng vaì biãûn phaïp thu huït khaïch nhàòm náng cao hiãûu quaí kinh doanh cuía khaïch saûn, haûn chãú båït nhæîng khoï khàn, táûn duûng âæåüc nhæîng låüi thãú trong thåìi gian âãún. Do thåìi gian vaì khaí nàng coï haûn nãn baìi viãút khoï traïnh khoíi sai soït, kênh mong caïc tháöy cä giaïo xem xeït vaì thäng caím. Em xin chán caím ån cä giaïo hæåïng dáùn nhiãût tçnh cuía cä Mai Thë YÏ Nhi vaì sæû giuïp âåî cuía âäüi nguî caïn bäü cäng nhán viãn tai Khaïch saûn Thanh Lëch giuïp em hoaìn thaình chuyãn âãö kiãún táûp naìy. MUÛC LUÛC Låìi måí âáöu PHÁÖN I. CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN I. Nhæîng khaïi niãûm cå baín vãö du lëch 1 1. Khaïi niãûm vãö du lëch 1 2. Khaïi niãûm vãö du khaïch 1 3. Khaïi niãûm vaì âàûc âiãøm cuía saín pháøm du lëch 2 II. Khaïi niãûm khaïch saûn vaì näüi dung, âàûc âiãøm, baín cháút cuía hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn 2 1. Khaïi niãûm khaïch saûn 2 2. Näüi dung cuía hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn 2 3. âàûc âiãøm cuía hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn 3 4. Baín cháút cuía hoaût âäüng kinh doanh du lëch 3 III. Nguäön khaïch vaì âàûc âiãøm cuía nguäön khaïch 3 1. Khaïi niãûm nguäön khaïch 3 2. YÏ nghéa cuía nguäön khaïch âäúi våïi caïc doanh nghiãûp kinh doanh du lëch 4 3. Âàûc âiãøm cuía nguäön khaïch 4 IV. Chênh saïch thu huït khaïch cuía khaïch saûn Thanh Lëch 4 1. Chênh saïch saín pháøm 4 2. Chênh saïch giaï 5 3. Chênh saïch phán phäúi 6 4. Chênh saïch cäø âäng 7 PHÁÖN II. THÆÛC TRAÛNG HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH TAÛI KHAÏCH SAÛN THANH LËCH I . Vaìi neït så læåüc vãö khaïch saûn Thanh Lëch 8 1. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía Khaïch saûn Thanh Lëch 8 2. Cå cáúu täø chæïc, chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn 9 3. Nguäön nhán læûc cuía khaïch saûn 11 4. Âäüi nguî nhán viãn 12 II. Tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía khaïch saûn tæì 2002 - 2004 13 1. Cå cáúu doanh thu 13 2. Cå cáúu chi phê 15 3. Cå cáúu låüi nhuáûn 17 III. Thæûc traûng vãö nguäön khaïch cuía Khaïch saûn Thanh Lëch 18 1. Sæû biãún âäüng nguäön khaïch taûi Khaïch saûn Thanh Lëch tæì nàm 2002 - 2004 18 2. Phán têch âàûc âiãøm nguäön khaïch theo caïc chè tiãu 19 IV. Thæûc traûng vãö hoaût âäüng thu huït nguäön khaïch taûi Khaïch saûn 24 1. Chênh saïch saín pháøm 24 2. Chênh saïch giaï 25 3. Chênh saïch phæång phaïp 26 4. Chênh saïch cäø âäüng 26 PHÁÖN III. PHÆÅNG HÆÅÏNG VAÌ GIAÍI PHAÏP THU HUÏT NGUÄÖN KHAÏCH ÂÃÚN KHAÏCH SAÛN THANH LËCH TRONG THÅÌI GIAN TÅÏI I. Mäi træåìng kinh doanh 29 1. Mäi træåìng vé mä 29 2. Mäi træåìng vi mä 30 II. Phæång hæåïng vaì muûc tiãu thu huït khaïch cuía khaïch saûn 30 1. Phæång hæåïng 30 2. Muûc tiãu 31 III. Giaíi phaïp thu huït khaïch âãún khaïch saûn 32 1. Chênh saïch âa daûng hoaï saín pháøm 32 2. Chênh saïch giaï 32 3. Hoaìn thiãûn cå såí váût cháút kyî thuáût 33 Kãút luáûn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại khách sạn Thanh Lịch (Hội An).doc
Luận văn liên quan