Đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại Việt Nam

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Peter S. Rose, 2002,Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản tài chính. 2. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền ( chủ biên), 2003, Giáo trình Marketing ngân hàng, NXB Thống kê 3. Phó chủ nhiệm khoa Nguyễn Đức Long( chủ biên), 2002, Lý thuyết kế toán ngân hàng, Học viện Ngân hàng phân viện thành phố Hồ Chí Minh 4. PGS-TS Phan Thị Thu Hà, PGS- TS Nguyễn Thị Thu Thảo, 2002, Quản trị và nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 5. Báo Cáo tổng kết năm 2003 của Sở giao dịch I - ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 6. Báo cáo tổng kết năm 2003 của phòng Dịch vụ khách hàng Doanh nghiệp - SGDI-BIDV 7. Quy định, nghiệp vụ phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ATM của Tổng Giám đốc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 8. Tạp chí Ngân hàng năm 2002,2003 9. Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng năm 2003 10. Tạp chí Thị trường tài chính - tiền tệ năm 2002, 2003 Lời mở đầu. 1 Chương I3 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.3 I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3 1. Khái niệm về ngân hàng. 3 2. Chức năng của các ngân hàng thương mại4 3. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại4 II. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI. 5 1. Khái niệm về dịch vụ ngân hàng hiện đại (DVNHHĐ)5 - Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ mà không cần phải trực tiếp đến ngân hàng , có thể giao dịch với ngân hàng tại bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, chỉ cần khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện do ngân hàng đưa ra. 7 2. Sự phân biệt giữa dịch vụ ngân hàng truyền thống và dịch vụ ngân hàng hiện đại7 3. Sự cần thiết phát triển DVNHHĐ của NHTM ở Việt Nam9 3.1 Những lợi ích của việc phát triển DVNHHĐ9 4.1.2. Các phương thức thanh toán. 16 4.2.4 Dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet (Internet- Banking)23 5. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại:23 5.1 Nhóm nhân tố ngoài ngân hàng thương mại23 5.1.1. Môi trường kinh tế:24 5.1.2. Môi trưòng khoa học, kỹ thuật công nghệ. 24 5.1.3. Môi trường chính trị, pháp luật25 5.1.4. Nhân tố khác. 26 5.2 Nhóm nhân tố về phía ngân hàng thương mại27 Đây là những nhân tố thuộc về các yếu tố nội lực của ngân hàng27 Chương II30 Thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại tại các NHTM Việt Nam và SGDI- BIDV30 I. THỰC TRẠNG DVNHHĐ CỦA CÁC NHTM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY30 1. Thực trạng DVNHHĐ của các NHTM ở Việt Nam30 2. Đánh giá thực trạng DVNHHĐ của các NHTM Việt Nam34 2.1 Những kết quả đã đạt được. 34 II. THỰC TRẠNG DVNHHĐ Ở SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM . 45 1. Giới thiệu về SGDI-BIDV45 1.1. Lịch sử hình thành.45 1.2. Hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I - BIDV45 1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 46 Tính đến 31/12/2003 tổng huy động vốn ước đạt khoảng 8408 tỷ, tăng khoảng 17% so với năm 2002, thị phần huy động vốn trên địa bàn vẫn giữ ở mức 8% trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt.46 1.2.2. Hoạt động tín dụng.48 1.2.3. Hoạt động dịch vụ. 49 2. Thực trạng DVNHHĐ ở SGDI- BIDV51 2.1 Thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại ở SGDI-BIDV51 2.2 Đánh giá công tác phát triển DVNHHĐ của SGDI- BIDV59 Chương III65 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở các NHTM Việt Nam65 (nghiên cứu tại Sở giao dịch I - NHĐT&PTVN)65 1. Giải pháp phát triển DVNHHĐ chung cho các NHTM Việt Nam65 1.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách và cơ sở pháp lý cho hoạt động DVNHHĐ65 1.2. Nhóm giải pháp hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 67 1.3 Nhóm giải pháp khuyến khích mở và sử dụng tài khoản cá nhân.70 1.4. Nhóm giải pháp Marketing. 71 1.5. Nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên. 75 II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NHĐT&PTVN76 1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của Sở giao dịch I- NHĐT&PTVN76 2. Giải pháp đối với SGD I - BIDV về phát triển DVNHHĐ77 2.1. Hoàn thiện hơn nữa các cơ chế chính sách có liên quan đến DVNHHĐ77 2.2. Tiếp tục hoàn thiện dự án hiện đại hóa ngân hàng đồng thời không ngừng nâng cao trình độ công nghệ thông tin, trang thiết bị cơ sở vật chất cho SGD I - BIDV78 2.3. Nhóm giải pháp Marketing để phát triển DVNHHĐ79 2.4. Không ngừng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên về nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ. 80 2.5. Một số giải pháp hỗ trợ khác. 81 III. KIẾN NGHỊ. 81 1. Một số kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có liên quan. 81 2. Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam82 Kết luận. 86 Danh mục tài liệu tham khảo. 88 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 2298 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ýnh nèi m¹ng, ®­îc cung cÊp mét tªn vµ m· sè truy cËp riªng, tæng sè m¸y tÝnh trang bÞ ë SGDI- BIDV kho¶ng gÇn 200 m¸y VÒ ho¹t ®éng thanh to¸n, dÞch vô ATM vµ c¸c dÞch vô kh¸c: C¸c thÓ thøc thanh to¸n ®· ®­îc ng©n hµng sö dông t­¬ng ®èi linh ho¹t, phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i ®ang dÇn chiÕm ­u thÕ, thùc hiÖn nhanh chãng, an toµn, hiÖu qu¶.V× vËy doanh sè thanh to¸n kh«ng ngõng t¨ng lªn, n©ng tæng doanh sè thanh to¸n qua c¸c kªnh lªn h¬n 50000 tû ®ång vµ thu tõ dÞch vô thanh to¸n n¨m 2003 lµ 9950,06 triÖu t¨ng 14% so víi n¨m 2002. Sè l­îng thÎ ph¸t hµnh ngµy cµng nhiÒu, c¸c tiÖn Ých cu¶ thÎ ATM ®ang dÇn ®­îc khai th¸c tèi ®a thu hót ®­îc c¶ kh¸ch hµng doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng c¸ nh©n Nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do sù nç lùc cña toµn thÓ ng©n hµng trong viÖc triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng , do SGDI- BIDV ®· cã mét c¸i nh×n ®óng ®¾n trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn dÞch vô cña m×nh, ®ång thêi lu«n theo dâi s¸t sao t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®­a ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm c¹nh tranh phï hîp; H¬n n÷a SGDI- BIDV còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tµu cña toµn hÖ thèng nªn lu«n ®­îc sù quan t©m, chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o vµ lu«n ®­îc ­u tiªn ®i ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi. C¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tin häc vµ cho ®Õn nay hÇu hÕt c¸c c¸n bé ®· lµm chñ ®­îc ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸… Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c ph¸t triÓn DVNHH§ cña SGDI- BIDV cßn gÆp nh÷ng v­íng m¾c, h¹n chÕ sau: Lµ mét ®¬n vÞ trong hÖ thèng NH§T&PTVN vµ hÖ thèng NHTM ViÖt Nam nªn SGDI – BIDV còng sÏ cã nh÷ng tån t¹i mµ hÖ thèng NHTM ViÖt Nam gÆp ph¶i: ®ã lµ sù l¹c hËu, chËm trÔ trong viÖc øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo lÜnh vùc ng©n hµng, do sù h¹n chÕ trong b¶n th©n néi t¹i cña c¸c ng©n hµng, do t©m lý ­a chuéng tiÒn mÆt cña c«ng chóng, ch­a quan t©m nhiÒu ®Õn DVNH… Tuy nhiªn t¹i SGD I- BIDV ho¹t ®éng ph¸t triÓn DVNHH§ cã nh÷ng v­íng m¾c sau: Nh×n chung c¸c DVNHH§ cßn ë møc ®é nghÌo nµn ch­a ®a d¹ng, c¸c tiÖn Ých cung cÊp cho kh¸ch hµng ch­a nhiÒu, kh«ng b»ng c¸c ng©n hµng kh¸c. NÕu so víi c¸c NHTM Quèc Doanh kh¸c th× viÖc ph¸t triÓn DVNHH§ vÉn cßn ë møc ®é chËm ch¹p , trong khi c¸c ng©n hµng kh¸c ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn réng r·i th× SGD I- BIDV míi ®ang trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm, hoÆc ®· ph¸t triÓn nh­ng ch­a nhiÒu. Cô thÓ nh­ sau: VÒ c«ng t¸c thanh to¸n trong n­íc: + Së giao dÞch I vÉn chñ yÕu sö dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n truyÒn thèng lµ chñ yÕu, c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i nh­ thÎ( thÎ tÝn dông, ATM..) vÉn cßn h¹n chÕ. + C¸c kªnh thanh to¸n T5, thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng vµ thanh to¸n bï trõ nhiÒu khi cßn gÆp trôc trÆc, thanh to¸n qua IBT( lµ thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a c¸c ng©n hµng khi tham gia hiÖn ®¹i hãa ) cßn kh«ng cã chøng tõ cho kh¸ch hµng + C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ cña ng©n hµng phôc vô cho hÖ thèng thanh to¸n cßn thiÕu, tÝnh ®ång bé ch­a cao, sù kÕt nèi vµ phï hîp cña hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö cña BIDV víi c¸c hÖ thèng kh¸c cßn thÊp + §èi t­îng phôc vô chñ yÕu lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, cßn ®¹i bé phËn d©n c­ ch­a tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô thanh to¸n cña ng©n hµng + Mét hÖ thèng thanh to¸n hiÖn ®¹i ®ßi hái c¸c thanh to¸n viªn am hiÓu vÒ tin häc. T¹i SGD I- BIDV kiÕn thøc tin häc vµ ngo¹i ng÷ cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ch­a cao. Bªn c¹nh ®ã tr×nh ®é hiÓu biÕt cña kh¸ch hµng vÒ nghiÖp vô ng©n hµng nãi chung vµ dÞch vô thanh tãan nãi riªng cßn h¹n chÕ + Thu phÝ dÞch vô thanh to¸n hµng n¨m ®Òu cã t¨ng tr­ëng vÒ quy m« nh­ng tØ träng thu phÝ thanh tãan trªn tæng thu phÝ dÞch vô rßng vµ thu phÝ thanh to¸n trªn lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña SGD I cßn thÊp VÒ c¸c dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö: VÒ DÞch vô ATM vµ tr¶ l­¬ng tù ®éng: + §Õn nay mÆc dï dÞch vô ATM cña SGD I- BIDV ®· vµ ®ang ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn nh­ng SGD I – BIDV vÉn ch­a khai th¸c ®­îc hÕt c¸c tiÖn Ých cña dÞch vô, cã nh÷ng dÞch vô ng©n hµng kh¸c ®· cung cÊp nh­ng SGD I vÉn ch­a cung cÊp nh­ chuyÓn kháan.C¸c thÎ cung cÊp ra chñ yÕu phôc vô cho ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn, c¸ nh©n lµ d©n c­ rÊt Ýt. ThÎ ATM hiÖn ®¹i hãa ph¸t hµnh ra sè l­îng rÊt h¹n chÕ + §«i khi m¸y ATM hay gÆp trôc trÆc kÜ thuËt, kh¸ch hµng kh«ng rót ®­îc tiÒn, g©y mÊt thêi gian cho kh¸ch hµng. + DÞch vô tr¶ l­¬ng tù ®éng cßn ch­a thu hót ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp tham gia, do doanh nghiÖp vÉn ch­a tin t­ëng vµo ng©n hµng C¸c dÞch vô kh¸c ng©n hµng ®ang trong giai ®o¹n nghiªn cøu, thö nghiÖm ch­a ®i vµo sö dông. Ch¼ng h¹n dÞch vô Home- Banking ®· ®­îc NH§T&PT TW ph¸t hµnh nh­ng t¹i Së vÉn ch­a triÓn khai. C¸c dÞch vô ®iÖn tö kh¸c ng©n hµng còng vÉn ch­a triÓn khai ®­îc VÒ c«ng t¸c kh¸ch hµng: + Phßng DVKHDN vµ DVKHCN lµ hai phßng trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng vµ cung øng c¸c DVNHH§ cho kh¸ch hµng, nh­ng diÖn tÝch phßng chËt hÑp, sè l­îng kh¸ch hµng ®«ng nªn nhiÒu khi kh¸ch hµng ph¶i ®îi rÊt l©u, thËm chÝ kh«ng ®ñ chç cho kh¸ch hµng ngåi chê g©y t©m lý sèt ruét ch¸n n¶n cho kh¸ch hµng + Ngay b¶n th©n Phßng DVKHCN vµ DVKHDN cßn nhiÒu tån t¹i, mét bé phËn phßng DVKHCN ®· thùc hiÖn giao dÞch mét cöa, cßn phßng DVKHDN ch­a thùc hiÖn ®­îc giao dÞch mét cöa. Kh¸ch hµng th× ®«ng, diÖn tÝch phßng th× chËt , khèi l­îng chøng tõ lín nªn viÖc bè trÝ chç ngåi lµm viÖc vµ s¾p xÕp chøng tõ cßn thiÕu khoa häc ch­a hîp lý, g©y c¶n trë cho c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng; sè l­îng Ên chØ cung cÊp phôc vô néi bé vµ cho kh¸ch hµng ch­a ®¸p øng ®ñ vµ gi¸ cßn cao( do ph¶i ®Æt in); ViÖc qu¶n lý kh¸ch hµng theo ch­¬ng tr×nh míi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, lu©n chuyÓn chøng tõ cßn nhiÒu bÊt hîp lý. C¸c chøng tõ cung cÊp hµng ngµy cho kh¸ch hµng ch­a ®¸p øng ®­îc, thu nî l·i tù ®éng hay bÞ lçi sai sãt g©y nhiÒu khã kh¨n cho kh¸ch hµng; Sè l­îng c¸n bé ë phßng tuy ®«ng nh­ng phÇn lín lµ c¸n bé míi cßn thiÕu kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt vÒ ng©n hµng cßn h¹n chÕ Nh÷ng v­íng m¾c vµ tån t¹i ng©n hµng ®ang gÆp ph¶i do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n, tr­íc hÕt ®ã ph¶i lµ nh÷ng nguyªn nh©n mµ toµn hÖ thèng ng©n hµng gÆp ph¶i( phÇn trªn ta ®· ph©n tÝch) , sau n÷a lµ nh÷ng nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n ng©n hµng : + SGD I –BIDV ®ang trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n HiÖn ®¹i hãa( mét dù ¸n mµ Worldbank tµi trî cho c¸c NHTM ViÖt Nam) ®Õn nay ®· triÓn khai thµnh c«ng vµ ®ang trong qua tr×nh tiÕp tôc hoµn thiÖn. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh ®æi míi thùc hiÖn dù ¸n mµ ng©n hµng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ c«ng nghÖ vµ nh©n lùc + HiÖn nay phÇn lín c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng ®· ®­îc vi tÝnh hãa, nh­ng do c¸n bé cßn non trÎ thiÕu kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc tin häc nªn viÖc lµm chñ hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin ng©n hµng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n v­íng m¾c + Vèn tù cã cña ng©n hµng nhá, trong khi ®ã chi phÝ ®Ó ®Çu t­ cho c¸c trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹i lín, do ®ã ng©n hµng còng gÆp khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i + C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ tin häc ®· ®­îc hiÖn ®¹i hãa, nh­ng nÕu so víi Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, Ng©n hµng c«ng th­¬ng vµ mét sè ng©n hµng n­íc ngoµi còng nh­ c¸c ng©n hµng trªn thÞ giíi th× vÉn cßn thua kÐm + §èi thñ c¹nh tranh nhiÒu, kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ , trong khi ®ã c¸c DVNHH§ l¹i tËp trung nhiÒu vµo kh¸ch hµng c¸ nh©n, do vËy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c kh¸ch hµng vµ triÓn khai c¸c DVNHH§. + C¬ së ph¸p lý ®Ó triÓn khai c¸c DVNHH§ cßn gÆp nhiÒu bÊt cËp, kh«ng thèng nhÊt MÆc dï vËy trong suèt thêi gian qua cung víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ ng©n hµng trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i hãa vµ t¸i c¬ cÊu l¹i ng©n hµng mµ SGD I- BIDV ®· gÆt h¸i ®­îc kh«ng Ýt nh÷ng thµnh c«ng, xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ ®Çu tÇu cña hÖ thèng BIDV. Tuy vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ Së cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c cÇn th¸o gì. Do ®ã trong thêi gian tíi SGD I- BIDV nãi riªng vµ c¸c NHTM ViÖt Nam nãi chung cÇn ®Ò ra nh÷ng gi¶ ph¸p thiÕt thùc ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a DVNHH§, b¾t kÞp víi tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ Tãm l¹i qua nghiªn cøu thùc tr¹ng DVNHH§ ë c¸c NHTM ViÖt Nam vµ ë SGDI- BIDV ta thÊy c¸c ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong viÖc ph¸t triÓn DVNHH§ , kÕt qu¶ nµy ®· phÇn nµo khuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng ph¸t triÓn DVNHH§ cña m×nh. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn tån t¹i rÊt nhiÒu bÊt cËp vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, c¬ së h¹ tÇng, c«ng nghÖ kÜ thu©t, tr×nh ®é nguån nh©n lùc…®· h¹n chÕ c¸c ng©n hµng rÊt nhiÒu trong vÊn ®Ò ph¸t triÓn DVNHH§ . Nh÷ng h¹n chÕ nµy xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, viÖct×m ra ®©u lµ nh÷ng nguyªn nh©n cã ý nghÜa rÊt quan träng ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò trªn. VËy ®ã lµ nh÷ng gi¶i ph¸p nµo, chóng ta sÏ lÇn l­ît nghiªn cøu ë ch­¬ng III Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i ë c¸c NHTM ViÖt Nam (nghiªn cøu t¹i Së giao dÞch I - NH§T&PTVN) Qua nghiªn cøu thùc tr¹ng DVNHH§ hiÖn ®¹i ë ch­¬ng II ta thÊy viÖc ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ ®· cã mét sè nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, h¬n n÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ còng ®· chøng minh tÝnh h÷u Ých cña viÖc ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng hãa dÞch vô ng©n hµng nãi chung vµ DVNHH§ nãi riªng. Tuy nhiªn mÆc dï ®· b¾t ®Çu cã ®­îc sù quan t©m cña ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn, còng nh­ nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc ph¸t triÓn DVNHH§ vµ nh÷ng cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña toµn thÓ ngµnh ng©n hµng nh­ng trong viÖc ph¸t triÓn DVNHH§ vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh÷ng v­íng m¾c cÇn th¸o gì. VËy nh÷ng gi¶i ph¸p nµo cho c¸c vÊn ®Ò trªn? Chóng ta sÏ lÇn l­ît nghiªn cøu 1. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn DVNHH§ chung cho c¸c NHTM ViÖt Nam 1.1. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng DVNHH§ Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc th× c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc sÏ lµ c¬ së ph¸p lý, lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®Çu tiªn cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã tr­íc tiªn Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng quy ®Þnh v¨n b¶n ph¸p lý phï hîp vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n cña c¸c tæ chøc tÝn dông, vÒ c¸c ho¹t ®éng cung øng dÞch vô ng©n hµng vµ c¸c c¸c dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö…Trong ho¹t ®éng cung øng DVNHH§ cña c¸c NHTM Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã c¸c quy ®Þnh ®ång bé, tr¸nh t×nh tr¹ng cã ®iÒu kho¶n nµy trong quy ®Þnh nµy nh­ng l¹i kh«ng cã trong quy ®Þnh kh¸c sÏ khiÕn cho ng©n hµng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n khi cung øng dÞch vô cho kh¸ch hµng H¬n n÷a víi sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö hiÖn nay Nhµ n­íc vÉn cßn rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch bÊt cËp ch­a phï hîp víi thùc tÕ còng nh­ ch­a ®¶m b¶o quyÒn lîi thùc sù ®Ých ®¸ng cho c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n tham gia th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Ng©n hµng còng lµ mét thµnh viªn quan träng cña nÒn th­¬ng m¹i ®iÖn tö b»ng c¸ch tham gia cung øng c¸c dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö, v× vËy chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cã ¶nh h­ëng rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng dÞch vô cña ng©n hµng , nhÊt lµ c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o an toµn, vÒ tÝnh b¶o mËt, vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng còng nh­ cho ng©n hµng khi tham gia th­¬ng m¹i ®iÖn tö. §Ó ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ th× ®èi víi ngµnh ng©n hµng cÇn tiÕp tôc ban hµnh vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n chÕ ®é phï hîp víi viÖc thanh to¸n phi chøng tõ vµ hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö quèc gia, ng©n hµng d÷ liÖu ®iÖn tö cÇn sím trë thµnh hiÖn thùc. ChÝnh phñ vµ NHNN cÇn cã sù quan t©m, ®Çu t­ thÝch ®¸ng trªn c¬ së kh¶ n¨ng vµ sù cè g¾ng cña tõng hÖ thèng NHTM C¸c quy ®Þnh vÒ thanh to¸n cña ChÝnh Phñ vµ NHNN còng cÇn ph¶i thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. HiÖn nay bªn c¹nh viÖc thanh to¸n b»ng c¸c c«ng cô truyÒn thèng th× xu h­íng sö dông c«ng cô thanh to¸n hiÖn ®¹i ngµy cµng gia t¨ng, do vËy quy chÕ ho¹t ®éng thanh to¸n qua c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n hiÖn hµnh do Thèng ®èc NHNN ban hµnh hay quy chÕ vÒ sö dông chøng tõ ®iÖn tö vµ ch÷ kÝ ®iÖn tö còng cÇn ph¶i söa ®æi bæ sung cho phï hîp Bæ sung söa ®æi c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®iÒu tiÕt DVNHH§ sao cho néi dung ph¶i dÔ hiÓu, kh«ng nªn nãi chung chung v× ®èi t­îng kh¸ch hµng kh«ng chØ lµ c¸c doanh nghiÖp mµ cßn h­íng ®Õn kh¸ch hµng c¸ nh©n Trong lÜnh vùc thanh to¸n qua ng©n hµng cÇn h¹n chÕ sö dông côm tõ ‘ phï hîp víi quy ®Þnh cña NHNN’ hoÆc ‘ xö lý theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt’trong c¸c quyÕt ®Þnh th«ng t­ h­íng dÉn vÒ thanh to¸n do chÝnh NHNN ban hµnh v× c¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn lÜnh vùc nµy th­êng kh«ng cã v¨n b¶n nµo kh¸c cïng ®iÒu chØnh; thñ tôc thanh to¸n còng cÇn ph¶i ®­îc quy ®Þnh ®¬n gi¶n dÔ hiÓu vµ dÔ sö dông 1.2. Nhãm gi¶i ph¸p hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ ng©n hµng C«ng nghÖ ng©n hµng lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu vµ v« cïng quan träng ®Ó ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ , bëi lÏ DVNHH§ lµ lo¹i h×nh dÞch vô chøa hµm l­îng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cao. §æi míi ph­¬ng thøc giao dÞch dùa trªn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh«ng chØ lµ thuÇn tóy vÒ kü thuËt mµ cßn lµ vÊn ®Ò v¨n hãa giao tiÕp trong ®êi sèng x· héi nãi chung, trong lÜnh vùc ng©n hµng nãi riªng. §Ó ph¸t triÓn triÓn c¸c DVNHH§ chóng ta cÇn x©y dùng mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt hoµn h¶o, cã ®éi ngò nh©n viªn giµu kinh nghiÖm víi kiÕn thøc khoa häc ®Çy ®ñ, th¸i ®é tËn t×nh, cëi më phôc vô kh¸ch hµng chu ®¸o dùa trªn hÖ thèng quy tr×nh nghiÖp vô hiÖn ®¹i ®· ®­îc tiªu chuÈn hãa. C¸c h×nh thøc giao dÞch thanh to¸n vµ c¸c DVNHH§ dùa trªn nÒn t¶ng khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn ®Æc biÖt c«ng nghÖ th«ng tin ®ang tõng b­íc thèng trÞ trong ®êi sèng x· héi bëi nh÷ng lîi thÕ vµ tiÖn Ých cña nã phï hîp víi nhÞp sèng cña x· héi hiÖn ®¹i . Sù ra ®êi cña c¸c lo¹i thÎ thanh to¸n, thÎ rót tiÒn tù ®éng , hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ..®· ®ßi hái m¹ng l­íi c¸c m¸y chuyÓn tiÒn ®iÖn tö( EFT- Electronic Fund Tranfers) m¸y b¸n hµng tù ®éng( POS- Point Of Sale), m¸y ATM…xuÊt hiÖn. DÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö,( nh­ dÞch vô ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i, ng©n hµng t¹i nhµ) ®· xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam. §Ó ¸p dông c¸c nghiÖp vô nµy ®ßi hái h¹ tÇng viÔn th«ng cña n­íc ta ph¶i ph¸t triÓn mét b­íc, ®¸p øng ®ñ vµ th«ng suèt nhu cÇu truyªn tin trong c¶ n­íc. VÝ dô: HiÖn nay viÖc tryÒn d÷ liÖu trong thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö liªn ng©n hµng ®ang sö dông ®­êng d©y ®iÖn tho¹i thuª bao cña C«ng ty ®iªn tho¹i trong tØnh, mµ chÊt l­îng vµ yÕu tè ®¶m b¶o an toµn cña ®­êng truyÒn nµy ch­a cao. §­êng truyÒn xÊu, nhiÔu kh«ng hoµn thµnh ®­îc cuéc truyÒn sÏ lµm ng­ng trÖ qu¸ tr×nh thanh to¸n . V× vËy cÇn t¹o mét c¬ së h¹ tÇng viÔn th«ng cho thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö vµ cho hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng . Cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch c¸c ng©n hµng kÝ hîp ®ång thuª riªng víi b­u ®iÖn mét ®­êng truyÒn th«ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ chÊt l­îng cña ®­êng truyÒn. HiÖn nay 4 NHTM Nhµ n­íc ë ViÖt Nam ®ang triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ ng©n hµng do WorldBank tµi trî nh­ng mçi ng©n hµng l¹i theo ®uæi c¸c ch­¬ng tr×nh riªng biÖt trong ¸p dông c«ng nghÖ ®iÖn tö. C¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng, c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô kh¸ch hµng cña mçi ng©n hµng lµ mét vïng riªng biÖt. §iÒu nµy cã thÓ thÊy râ trong viÖc ph¸t triÓn thÎ ATM cña c¸c NHTM, thÎ ATM cña ng©n hµng nµy kh«ng sö dông ®­îc t¹i m¸y ATM cña ng©n hµng kh¸c do c¸c ng©n hµng ch­a cã sù kÕt nèi m¹ng víi nhau. Do ®ã : + Mét gi¶i ph¸p kÜ thuËt cho phÐp kÕt nèi sö dông m¸y ATM cña chung c¸c NHTM ë n­íc ta hiÖn nay ®­îc coi lµ h­íng rÊt kh¶ thi cho phÐp ®«ng ®¶o ng­êi d©n, c¸c siªu thÞ cöa hµng, trung t©m th­¬ng m¹i chÊp nhËn sö dông thÎ. HiÖn nay cã mét sè NHTM ®· thùc hiÖn kÕt nèi víi nhau, trong t­¬ng lai c¸c ng©n hµng nªn ¸p dông m¹nh h¬n n÷a biÖn ph¸p nµy. §iÒu nµy ®ßi hái cÇn ph¶i cã m¹ng riªng ®Ó kÕt nèi gi÷a c¸c ng©n hµng trong viÖc thanh to¸n thÎ ATM + Ngµnh ng©n hµng cÇn nhanh chãng thèng nhÊt viÖc lùa chän ph­¬ng ¸n ®Ó thùc hiÖn viÖc kÕt nèi c¸c m¸y ATM. HiÖn nay cã 4 ph­¬ng ¸n c¬ b¶n sau: - Ph­¬ng ¸n 1: NHNN ViÖt Nam sÏ ®øng ra thµnh lËo mét trung t©m xö lý giao dÞch ATM hoÆc trung t©m chuyÓn m¹ch giao dÞch ATM - Ph­¬ng ¸n 2: C¸c ng©n hµng sÏ thµnh lËp mét c«ng ty cæ phÇn ®Ó kinh doanh ®éc lËp. Theo ®ã c«ng ty cæ phÇn nµy sÏ thùc hiÖn viÖc xö lý c¸c giao dÞch ATM gi÷a c¸c ng©n hµng - Ph­¬ng ¸n 3: C¸c ng©n hµng sÏ chän mét NHTM quèc doanh ®Ó thay mÆt c¸c ng©n hµng xö lý c¸c giao dÞch ATM. HiÖn nay cã ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng lµ cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ph­¬ng ¸n trªn -Ph­¬ng ¸n 4: thuª hÖ thèng chuyÓn m¹ch c¸c giao dÞch ATM cña c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ ph­¬ng ¸n nµo còng cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña nã. HiÖn nay cã thÓ xem xÐt thÊy ph­¬ng ¸n mét lµ kh¸ kh¶ thi. Bëi lÏ ­u ®iÓm cña ph­¬ng ¸n nµy lµ NHTM ®· cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NHNN ViÖt Nam, v× vËy viÖc thùc hiÖn thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c NHTM lµ hÕt søc tiÖn lîi nhanh chãng. Nh­îc ®iÓm c¬ b¶n lµ NHNN ViÖt Nam ch­a cã kinh ngiÖm ®èi víi lÜnh vùc thÎ, tuy nhiªn nh­îc ®iÓm nµy cã thÓ kh¾c phôc ®­îc. C¸c ng©n hµng cÇn nhanh chãng lùa chän mét trong c¸c ph­¬ng ¸n trªn ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt trong viÖc ph¸t triÓn dÞch vô thÎ ATM DÞch vô ATM sÏ lµ mét dÞch vô ph¸t triÓn m¹nh trong t­¬ng lai, do ®ã c¸c ng©n hµng còng nªn thùc hiÖn thªm c¸c gi¶i ph¸p sau ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô ATM: + Tr­íc hÕt c¸c NHTM cÇn ®Çy m¹nh ph¸t triÓn hÖ thèng m¸y ATM h¬n n÷a. Trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng nµy ch­a ph¸t triÓn ®Ó thóc ®Èy thÞ tr­êng nµy ph¸t triÓn c¸c NHTM ViÖt Nam cÇn m¹nh d¹n ®ét ph¸ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt thÎ thay v× ph¶i chê ®îi vµo sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng thÎ + Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao dÞch cña kh¸ch hµng t¹i m¸y ATM, c¸c ng©n hµng cÇn thèng nhÊt víi nhau vÒ viÖc ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng nh­: xem sè d­, rót tiÒn, ®æi sè PIN, … + C¸c ng©n hµng cÇn t¨ng mËt ®é tr¹m ATM. §Ó cã thÓ t¨ng sè l­îng m¸y ATM t¹i c¸c n¬i c«ng céng còng ph¶i n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ dÞch vô nµy ®Ó ®¶m b¶o tÝnh an toµn cho dÞch vô. + T¹i c¸c m¸y nªn ®Ó kÌm c¸c tê r¬i qu¶ng c¸o vÒ dÞch vô ng©n hµng, c¸c mÉu ®¨ng kÝ sö dông dÞch vô thÎ. Khi ®Æt m¸y ë n¬i c«ng céng cã thÓ thuª riªng mét bé phËn ®Ó ®­a tiÒn vµo khay Víi gi¶i ph¸p nµy sÏ n©ng cao tÝnh ®ång bé trong viÖc ph¸t triÓn DVNHH§, tËp trung nguån tiÒn nhµn rçi, tiÕt kiÖm chi phÝ cho ng©n hµng , t¨ng tiÖn Ých cho kh¸ch hµng HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ ng©n hµng cßn thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng trang bÞ c¬ së vËt chÊt cho ng©n hµng nh­: cÊu tróc phßng ban, sè m¸y vi tÝnh hiÖn ®¹i, c¸c thiÕt bÞ hç trî( m¸y quÐt ch÷ kÝ ®iÖn tö, ®iÖn tho¹i…)§Ó cã thÓ cã ®­îc mét c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i c¸c ng©n hµng th­êng lÊy mét phÇn lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó ®Çu t­. H¬n n÷a chi phÝ ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i còng rÊt cao. Do ®ã Bé tµi chÝnh còng nªn cã c¸c chÝnh s¸ch ­u tiªn vÒ thuÕ ®Ó khuyÕn khÝch ng©n hµng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i Víi xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö c¸c ng©n hµng kh«ng thÓ thê ¬ víi nã. V× vËy c¸c ng©n hµng nªn chó ý ®Õn viÖc thùc hiÖn hÖ thèng dÞch vô cung cÊp th«ng tin qua giao diÖn Web, qua th­ ®iÖn tö…§Æc biÖt cung cÊp th«ng tin hai chiÒu qua ®iÖn tho¹i di ®éng, víi dÞch vô nµy ng©n hµng sÏ tù ®éng cung cÊp th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng b»ng hÖ thèng tin nh¾n vµo di ®éng hoÆc kh¸ch hµng cã thÓ göi tin nh¾n tíi hÖ thèng yªu cÇu ng©n hµng thùc hiÖn chi tr¶ thanh to¸n cho kh¸ch hµng 1.3 Nhãm gi¶i ph¸p khuyÕn khÝch më vµ sö dông tµi kho¶n c¸ nh©n. Mçi kh¸ch hµng khi ®Õn ng©n hµng vµ ®Ó cã thÓ sö dông ®­îc c¸c dÞch vô ng©n hµng th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh më tµi kho¶n. §¹i bé phËn d©n c­ ch­a quen víi viÖc thanh to¸n qua ng©n hµng vµ sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng nªn ch­a biÕt ®Õn viÖc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. H¬n n÷a mäi giao dÞch vµ qu¶n lý kh¸ch hµng ®Òu thÓ hiÖn qua tµi kho¶n nªn ng©n hµng cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch më vµ sö dông tµi kho¶n c¸ nh©n, nhÊt lµ ®èi víi d©n c­- mét thÞ tr­êng lín mµ c¸c ng©n hµng ViÖt Nam cßn ch­a khai th¸c hÕt ®­îc tõ ®ã míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ C¸c gi¶i ph¸p cã thÓ kÓ ®Õn lµ: + Ng©n hµng cÇn ph¶i tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ víi kh¸ch hµng vÒ nh÷ng lîi Ých cña viÖc më vµ sö dông tµi kho¶n c¸ nh©n + KhuyÕn khÝch kh¸ch hµng më tµi kháan víi thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh gän, sè tiÒn më tµi kho¶n duy tr× thÊp, kh¸ch hµng ®­îc t­ vÊn vµ sö dông miÔn phÝ c¸c dÞch vô + T¹o tiÖn Ých cho kh¸ch hµng cã thÓ biÕt ®­îc sè d­ tµi kho¶n, sao kª tµi kho¶n, thanh to¸n hãa ®¬n, hoÆc mét sè th«ng tin kh¸c nh­ tû gi¸ ngo¹i tÖ, l·i duÊt, cæ phiÕu… + Giíi thiÖu dÞch vô , h­íng dÉn kh¸ch hµng ®¨ng kÝ vµ sö dông c¸c dÞch vô víi yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i ®¶m b¶o c¸c th«ng tin khai b¸o ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, b¶o qu¶n mËt khÈu truy cËp cho kh¸ch hµng + N©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ tin häc ®Ó t¨ng tèc ®é thanh to¸n, rót ng¾n thêi gian vµ chi phÝ cho kh¸ch hµng + T¨ng c¸c tiÖn Ých cña dÞch vô ATM vµ c¸c DVNHH§ kh¸c ®ång thêi gi¶m chi phÝ sö dông dÞch vô ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng + §¸p øng mäi sinh ho¹t, tiªu dïng cña kh¸ch hµng th«ng qua viÖc chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n cña c¸ nh©n sang tµi kho¶n cña ®¬n vÞ, tæ chøc cung øng dÞch vô b¸n hµng khi kh¸ch hµng ra lÖnh thanh to¸n + C¸c ng©n hµng cÇn ph¸t triÓn m¹ng l­íi chi nh¸nh cña m×nh, ®ång thêi tÝch cùc qu¶ng b¸ x©y dùng lßng tin cña kh¸ch hµng vµo ng©n hµng + §èi víi c¸c ®¬n vÞ cung øng cÇn ph¶i cã sù hîp t¸c ®Ó cã thÓ thanh to¸n nh÷ng kho¶n tiÒn th­êng xuyªn cho kh¸ch hµng nh­: tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn ®iÖn, tiÒn Internet… 1.4. Nhãm gi¶i ph¸p Marketing Ngµy nay trong m«i tr­êng canh tranh gay g¾t, marketing ngµy cµngcã mét ý nghÜa quan träng ®èi víi NHTM. §©y ®­îc xem lµ c«ng cô h÷u hiÖu vµ kh«ng thÓ thiÕu nh»m gióp c¸c ng©n hµng cã thÓ cung cÊp th«ng tin vÒ b¶n th©n ng©n hµng , vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô míi, vÒ c¸c lÜnh vùc kinh doanh , nh÷ng th«ng tin vÒ l·i suÊt, ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i.. ®Ó phôc vô tãtt h¬n n÷a nhu cÇy kh¸ch hµng. V× vËy ®Ó ®­a ra mét s¶n phÈm DVNHH§ cã tÝnh c¹nh tranh cao nh»m tèi ®a hãa lîi nhuËn, nÐ tr¸nh rñi ro ..ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch marketing phï hîp. ë ®©y ta sÏ ®Ò cËp ®Õn hai vÊn ®Ò: Marketing truyÒn thèng vµ Marketing hiÖn ®¹i( E- marketing – Marketing ®iÖn tö) XÐt vÒ b¶n chÊt Marketing ®iÖn tö ®­îc hiÓu lµ viÖc ®­a marketing truyÒn thèng vµo lÜnh vùc th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®Ó sö dông c¸c tÝnh n¨ng cña c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÖn tö, ®Æc biÖt lµ Internet nh»m môc ®Ých cuèi cïng lµ ph©n phèi ®­îc s¶n phÈm hang hãa dÞch vô ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô. VÒ c¬ b¶n Marketing truyÒn thèng vµ Marketing ®iÖn tö bao gåm bèn chÝnh s¸ch: chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp: * Thø nhÊt: Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm gi¸ c¶: S¶n phÈm cña ng©n hµng lµ s¶n phÈm tµi chÝnh do vËy nã kh«ng cã tÝnh tån kho, mang tÝnh x· héi hãa cao nhÊt lµ c¸c DVNHH§ - lµ nh÷ng s¶n phÈm chøa ®ùng hµm l­îng c«ng nghÖ cao.. H¬n n÷a s¶n phÈm ng©n hµng mang tÝnh thèng nhÊt cao rÊt khã cã thÓ ®­a ra mét s¶n phÈm míi mµ kh«ng cã sù c¹nh tranh. Do ®ã hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm, gi¸ c¶ lµ mét yÕu tè quan träng nh»m thu hót kh¸ch hµng còng nh­ t¹o lËp sù riªng biÖt cho ng©n hµng trong con m¾t ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng . ChÝnh s¸ch s¶n phÈm b¾t ®Çu tõ kh©u ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh ®o¹n thÞ tr­êng cho phï hîp. TiÕp theo ®ã x¸c ®Þnh xem c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i ®· tháa m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng hay ch­a, nÕu cã th× ë møc ®é nµo vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng hiÖn t¹i h­êng ®Õn nh÷ng s¶n phÈm nµo? Trªn c¬ së ®ã sÏ quyÕt ®Þnh tung ra s¶n phÈm míi hay c¶i tiÕn s¶n phÈm hiÖn cã cho phï hîp. Khi ®· quyÕt ®Þnh cung cÊp s¶n phÈm nµo th× giai ®o¹n tiÕp theo sÏ lµ nghiªn cøu chu k× sèng cña s¶n phÈm, ®­a ra chiÕn l­îc thÝch hîp cho tõng thêi k× Mét chÝnh s¸ch s¶n phÈm phï hîp ph¶i cã kh¶ n¨ng tháa m·n tèi ®a nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh tãan cña kh¸ch hµng vµ mang l¹i lîi Ých lín nhÊt cho ng©n hµng. Theo ®ã mçi ng©n hµng nªn cã mét bé phËn hoÆc c¸n bé chuyªn tr¸ch thùc hiÖn c«ng t¸c marketing ng©n hµng nh»m chñ ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch marketing kÕt nèi ho¹t ®éng cña c¶ ng©n hµng mét c¸ch chñ ®éng vµ n¾m b¾t mäi thêi c¬ cã thÓ, nh»m môc tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn, tèi thiÓu hãa rñi ro.. Trong c«ng nghÖ ng©n hµng chÞu sù ®iÒu chØnh cña khung gi¸ c¶ s¶n phÈm, v× vËy chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n sao cho bï ®¾p ®­îc chi phÝ ®¶m b¶o khung quy ®Þnh cña NHTW, kh«ng v­ît qu¸ lîi nhuËn b×nh qu©n cña nÒn kinh tÕ, vµ ®¶m b¶o cã l·i cho m×nh. V× thÕ c¸c yÕu tè phi gi¸ míi thùc sù lµ c¸c yÕu tè cho ng©n hµng t¹o ra tÝnh c¹nh tranh cña m×nh , tr­íc hÕt lµ chÊt l­îng dÞch vô cung øng * Thø hai: VÒ chÝnh s¸ch ph©n phèi C¸c kªnh ph©n phèi t¹o ra sù g¾n bã gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, tæ chøc m¹ng l­íi quÇy, gi÷a chi nh¸nh phï hîp, t¹o tiÖn lîi cho kh¸ch. Mét ®Þa ®iÓm giao dÞch ph¶i ®­îc lùa chän kÜ cµng, tïy thuéc vµo sù tËp trung nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ucng øng cña ng©n hµng . Nh÷ng vÊn ®Ò t­ëng nh­ ®¬n gi¶n lµ b·i ®ç xe réng r·i, lèi vµo thuËn tiÖn l¹i gióp Ých rÊt hiÖu qu¶ cho viÖc thu hót kh¸ch hµng. Trong thêi ®¹i ngµy nay c¸c ng©n hµng kh«ng chØ chó ý ®Õn kªnh ph©n phèi truyÒn thèng mµ ph¶i ¸p dông c¶ c¸c kªnh ph©n phèi hiÖn ®¹i míi cã thÓ t¨ng søc m¹nh canh tranh, tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §ã lµ viÖc sö dông m¹ng Internet, c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng, m¸y b¸n hµng tù ®éng… C¸c kªnh ph©n phèi nµy rÊt quan träng ®Ó ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ * Thø 3 : ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng C«ng t¸c giao tiÕp khuyÕch tru¬ng kh«ng chØ lµ nhiÖm vô cña phßng marketing mµ cßn lµ nhiÖm vô cña mçi mét nh©n viªn, b¾t ®Çu tõ kh©u tiÕp xu¸c víi kh¸ch hµng cña nh©n viªn b¶o vÖ, ng­êi tr«ng xe ®Õn tõng giao dÞch viªn. Kh«ng chØ thÕ kh¸ch hµng lu«n nhËn xÐt m«i tr­êng kinh doanh trong trô sá cã lÞch sù trang träng hay kh«ng , kh¸ch hµng cã thÊy tho¶i m¸i hay kh«ng? V× vËy t¹i bé phËn trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng c¸c ng©n hµng nªn bè trÝ quÇy giao dÞch mét c¸ch hîp lý, cã chç ngåi cho kh¸ch hµng chê, cã thÓ l¾p thªm b×nh n­íc läc cho kh¸ch hµng uèng, cã b¸o chÝ cho kh¸ch hµng ®äc hoÆc nÕu cã ®iÒu kiÖn cã thÓ l¾p c¸c b¶ng ®iÖn tö (trong ®ã cã chøa ®ùng c¸c th«ng tin vÒ ng©n hµng ) khi ph¶i chê ®Õn phiªn m×nh, ®ång thêi ng©n hµng l¹i qu¶ng c¸o ®­îc cho m×nh. MÆt kh¸c c«ng t¸c qu¶ng c¸o cho ng©n hµng còng rÊt cÇn thiÕt, ngµy nay c¸c ng©n hµng cÇn tho¸t khái lèi qu¶ng c¸o cò mßn, chØ chôp h×nh trô së hoÆc h×nh ¶nh Gi¸m ®èc ®ang ngåi bªn bµn lµm viÖc trªn mét sè b¸o chuyªn ngµnh. HiÖn nay ë ViÖt Nam c¸c NHTM ®· chó träng ®Õn vÊn ®Ò qu¶ng c¸o h¬n. VÝ dô: sö dông c¸c b¨ng r«n, biÓn hiÖu, cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm míi vµo mét dÞp ®Æc biÖt kÌm theo khuyÕn m¹i. Tuy nhiªn qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh, truyÒn thanh cßn h¹n chÕ nÕu cã ch­a sinh ®éng vµ hÊp dÉn. V× vËy ng©n hµng cÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh cña ng©n hµng trong lßng kh¸ch hµng Trong mét thËp kØ trë l¹i ®©y sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghÖ th«ng tin ®Æc biÖt lµ Internet ®· khai sinh ra mét lo¹i h×nh marketing míi cïng víi nh÷ng ­u ®iÓm v­ît tréi cña nã. §ã lµ marketing ®iÖn tö( Electronic- Marketing ). Marketing diÖn tö còng cã c¸c chÝnh s¸ch nãi trªn nh­ng l¹i ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÖn tö hiÖn ®¹i. Th«ng th­êng khi nãi ®Õn E- Marketing ng­êi ta th­êng ®ång nghÜa víi Marketing Internet . Cã thÓ hiÓu: E- marketing lµ c¸ch thøc sö dông Internet ®Ó giíi thiÖu, mêi chµo cung cÊp th«ng tin vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cña nhµ s¶n xuÊt ®Õn kh¸ch hµng vµ thuyÕt phôc mua nã. Sö dông E- Marketing lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®Ó ph¸t triÓn c¸c DVNHH§. ë n­íc ta hiÖn nay c¸c NHTM ®· b¾t ®Çu triÓn khai c¸c DVNHH§ nªn E- marketing còng ®· ®­îc c¸c ng©n hµng chó ý, tuy nhiªn hiÖu qu¶ ch­a cao. §ã lµ do nhiÒu nguyªn nh©n nh­: chÝnh s¸ch h¹ tÇng kü thuËt ViÖt Nam ch­a cao, thiÕu vèn ®Çu t­, hÖ thèng ph¸p luËt ch­a ®ñ, l­îng ng­êi dïng Internet cßn thÊp, thu nhËp ng­êi d©n ch­a cao nªn ch­a cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i. Chi phÝ sö dông m¹ng qu¸ ®¾t so víi thu nhËp vµ m¹ng th­êng xuyªn bÞ t¾c nghÏn vµo giê cao ®iÓm do lçi ®­êng truyÒn. MÆc dï vËy trong qu¸ tr×nh héi nhËp ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi c¸c ng©n hµng ph¶i ¸p dông marketing ®iÖn tö trong qu¶ng b¸, tuyªn truyÒn c¸c s¶n phÈm mµ hä cung cÊp cho kh¸ch hµng. C¸c nhµ l·nh ®¹o ng©n hµng cÇn hiÓu r»ng tuy chi phÝ ban ®Çu cho c«ng t¸c marketing ®iÖn tö lµ tèn kÐm ( nh­ x©y dùng website, ®­a lªn m¹ng c¸c th«ng tin cÇn thiÕt) nhung nh÷ng lîi Ých mµ hä thu ®­îc trong t­¬ng lai sÏ rÊt lín. H¬n n÷a sö dông tèt c«ng t¸c E- marketing cßn lµ mét c¸ch gióp ng©n hµng n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Mét sè biÖn ph¸p sö dông E- marketing cã hiÖu qu¶ lµ: + Mçi ng©n hµng nªn thµnh lËp mét website cña riªng m×nh + §¨ng t¶i c¸c th«ng tin lªn website cña m×nh + Sö dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o qua Email + §Æt nh÷ng b¨ng qu¶ng c¸o( banner) trong c¸c b¶n tin ®­îc göi ®i tõ c¸c website, ®¨ng qu¶ng c¸o trªn nh÷ng website ®­îc nhiÒu ng­êi truy cËp + Mua qu¶ng c¸o ®­îc ®Æt trong th­ ®iÖn tö ®­îc göi bëi nh÷ng c«ng ty kh¸c. Marketing ®iÖn tö ®ang dÇn trë thµnh mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng nãi chung vµ DVNHH§ nãi riªng. Trong ®iÒu kiÖn ngµy cµng cao c¸c NHTM nªn chó träng ®Õn c«ng t¸c nµy, mçi ng©n hµng nªn x©y dùng mét website cña riªng m×nh, ®ång thêi ®µo t¹o c¸n bé chuyªn tr¸ch, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ m¹ng cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng . 1.5. N©ng cao chÊt l­îng c¸n bé nh©n viªn Con ng­êi lµ nguån nh©n lùc quan träng cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ phô thuéc vµo sè l­îng mµ cßn phô thuéc vµo chÊt l­îng nguån nh©n lùc. Do vËy trong xu thÕ hiÖn nay c¸c ng©n hµng ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh. Tr­íc hÕt ph¶i x©y dùng ®­îc ®éi ngò nh©n viªn trÎ, n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. §©y lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n t¹o nªn sù v÷ng m¹nh cña ng©n hµng . Mçi nh©n viªn ng©n hµng ngoµi nghiÖp vô ®· ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n cÇn ph¶i häc hái thªm ®Ó n©ng cao kiÕn thøc. NhÊt lµ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ tin häc. Bëi lÏ qu¸ tr×nh quèc tÕ hãa cµng cao nÕu chóng ta kh«ng lµm chñ ®­îc qu¸ tr×nh nµy sÏ bÞ ®Èy ra khái vßng xo¸y vµ r¬i vµo l¹c hËu. Do ®ã mçi ng©n hµng cÇn th­êng xuyªn më c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô cho nh©n viªn, më c¸c khãa huÊn luyÖn vÒ tin häc khi cã c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n míi. Cö c¸n bé giái ®i häc ë n­íc ngoµi, khuyÕn khÝch nh©n viªn ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é §Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé c¸c ng©n hµng còng nªn chó ý tíi chÕ ®é l­¬ng, th­ëng, ph¹t hîp lý cho nh©n viªn, bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc tõ ®ã thóc ®Èy nh©n viªn ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh , hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng nãi riªng vµ cña toµn ngµnh nãi chung II. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i t¹i Së giao dÞch I- NH§T&PTVN 1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i cña Së giao dÞch I- NH§T&PTVN Môc tiªu cña SGD I - BIDV tíi n¨m 2005 vµ h­íng tíi n¨m 2010 lµ: §æi míi ®a d¹ng s¶n phÈm, dÞch vô víi c¬ cÊu hîp lý, chÊt l­îng tèt, kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ cña SGD I - BIDV theo ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ lé tr×nh héi nhËp quèc tÕ Môc tiªu ho¹t ®éng dÞch vô vµ DVNHH§ trong thêi gian tíi lµ: VÒ dÞch vô thanh to¸n trong n­íc: PhÊn ®Êu thu dÞch vô thanh to¸n trong n­íc chiÕm 10% lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña SGD I - BIDV , më réng thÞ tr­êng vµ thÞ phÇn , triÓn khai m¹nh mÏ h¬n n÷a c¸c dÞch vô thanh to¸n, ®Æc biÖt triÓn khai dÞch vô chuyÓn tiÒn kiÒu hèi víi ng©n hµng VID PUBLIC, thu hót thªm nhiÒu doanh nghiÖp tham gia dÞch vô tr¶ l­¬ng tù ®éng ë SGD I - BIDV kÌm theo viÖc sö dông thÎ ATM Ph¸t triÓn c¸c kªnh thanh to¸n ®iÖn tö, gi¶m khèi l­îng giao dÞch qua kªnh thanh to¸n bï trõ, võa ®¶m b¶o c¸c giao dÞch chuyÓn tiÒn nhanh chãng chÝnh x¸c võa gi¶m thiÓu khèi l­îng chøng tõ lu©n chuyÓn C¸c DVNHH§ : Khai th¸c thªm c¸c tiÖn Ých cña thÎ ATM, ph¸t hµnh réng r·i thÎ ATM th«ng th­êng vµ thÎ ®Æc biÖt Tuyªn truyÒn tiÕp thÞ c¸c ®¬n vÞ sö dông dÞch vô míi Home- Banking, ATM cña BIDV TiÕp tôc triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i hãa, tiÕp nhËn hÖ thèng míi, duy tr× sù æn ®Þnh cña hÖ thèng SIBS (hÖ thèng ng©n hµng tÝch hîp cña SILVERLAKE) vµ tiÕp tôc triÓn khai c¸c ph©n hÖ míi cña dù ¸n: Qu¶n lý ch÷ ký, qu¶n lý néi bé.. VÒ c«ng t¸c kh¸ch hµng: TiÕp tôc chó träng n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng ®¸p øng nhanh nhÊt , tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, më réng vµ thu hót thªm kh¸ch hµng míi, cã chÕ ®é ch¨m sãc ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng lín cã uy tÝn l©u n¨m X©y dùng c¸c quy tr×nh vµ chuyÓn giao c¸c kü n¨ng cho c¸c c¸n bé ®Ó hä cã thÓ thao t¸c thµnh th¹o vµ ®éc lËp 2. Gi¶i ph¸p ®èi víi SGD I - BIDV vÒ ph¸t triÓn DVNHH§ Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña hÖ thèng NH§T&PTVN vµ hÖ thèng NHTM ViÖt Nam nªn c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn DVNHH§ cña SGD I - BIDV còng kh«ng v­ît ra khái ph¹m vi c¸c gi¶i ph¸p chung cho c¸c NHTM. Tuy nhiªn øng vµo mét ng©n hµng cô thÓ sÏ ph¶i sö dông linh ho¹t c¸c biÖn ph¸p cho phï hîp víi ho¹t ®éng vµ ®Æc tr­ng ta ®· biÕt ë trªn. t«i xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ sau ®èi víi SGD I - BIDV : 2.1. Hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn DVNHH§ Nh­ ®· biÕt DVNHH§ míi ra ®êi nªn nhiÒu c¸c quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, NHNN cßn ch­a phï hîp víi thùc tÕ. Do vËy tr­íc tiªn ChÝnh Phñ vµ NHNN cÇn ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh , quy ®Þnh ph¸p lý thiÕt thùc vµ phï hîp víi ho¹t ®éng ng©n hµng H¬n n÷a ban l·nh ®¹o cña NH§T&PTTW vµ SGD I - BIDV cÇn ph¶i cã nh÷ng quy chÕ, quy tr×nh ho¹t ®éng cho phï hîp. HiÖn nay ®­îc biÕt quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i SGD I - BIDV cßn nhiÒu bÊt cËp ch­a hîp lý. VËy mét gi¶i ph¸p ë ®©y lµ SGD I - BIDV cÇn x©y dùng mét quy tr×nh thanh to¸n, mét quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý ®¶m b¶o c«ng t¸c thanh to¸n nhanh gän thuËn tiÖn 2.2. TiÕp tôc hoµn thiÖn dù ¸n hiÖn ®¹i hãa ng©n hµng ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ th«ng tin, trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt cho SGD I - BIDV Dù ¸n hiÖn ®¹i hãa ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng dù ¸n quan träng cã ¶nh h­ëng to lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña toµn bé SGD I - BIDV nãi chung vµ ph¸t triÓn DVNHH§ nãi riªng. X©y dùng thµnh c«ng dù ¸n sÏ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng còng nh­ tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé nh©n viªn. §Õn nay SGDI- BIDV ®· triÓn khai thµnh c«ng dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ vµ ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn. Th«ng qua viÖc triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i hãa t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó SGD I - BIDV x©y dùng vµ ph¸t triÓn chiÕn l­îc c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¬ së h¹ tÇng cña ng©n hµng bao gåm phÇn cøng, phÇn mÒm hÖ thèng, phÇn mÒm øng dông, m¹ng truyÒn th«ng vµ c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ Song song víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn triÓn khai vµ hoµn thiÖn dù ¸n hiÖn ®¹i hãa SGD I - BIDV còng cÇn liªn tôc qu¶ng b¸ cho kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng biÕt ng©n hµng hiÖn nay ®· ®­îc hiÖn ®¹i hãa vµ thay ®æi nh­ thÕ nµo, ®ång thêi còng cung cÊp cho kh¸ch hµng nhiÒu s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn ISO 9001 còng nh­ rÊt nhiÒu tiÖn Ých, tõ ®ã thu hót ®­îc sù chó ý quan t©m cña kh¸ch hµng, n©ng cao sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng SGD I - BIDV còng cÇn ph¶i ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ cho c¸c phßng ban. HiÖn nay trung b×nh mçi nh©n viªn ®· ®­îc trang bÞ mét m¸y tÝnh c¸ nh©n. Tuy nhiªn diÖn tÝch c¸c phßng lµm viÖc cßn chËt hÑp, khèi l­îng chøng tõ lín do vËy nªn ch¨ng SGD I - BIDV mua l¹i tßa nhµ ®ang thuª. §­îc biÕt hiÖn nay SGD I - BIDV ®· ®­îc NH§T TW cho phÐp ®Ó mua l¹i tßa nhµ vµ trong t­¬ng lai cã thÓ SGD I - BIDV sÏ mua l¹i toµn bé tßa nhµ 53 Quang Trung. T¹i phßng DVKHCN ®· ®­îc trang bÞ m¸y xÕp hµng ®iÖn tö vµ thùc hiÖn giao dÞch mét cöa. Nh­ng ®èi víi phßng DVKHDN cÇn thùc hiÖn nghiªn cøu thiÕt kÕ mét c¸ch cã quy m« l¹i phßng råi tiÕn tíi thùc hiÖn giao dÞch mét cöa ®Ó ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng . SGD I - BIDV còng cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt ®Ó h¹n chÕ nh÷ng trôc trÆc kÜ thuËt cho hÖ thèng m¸y tÝnh vµ m¸y ATM. §­îc biÕt ®· cã nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®­îc viÖc chuyÓn ®æi m· sè c¸ nh©n t¹i m¸y ATM hoÆc kh«ng thÓ rót tiÒn ®­îc do gÆp trôc trÆc kÜ thuËt. Do vËy SGD I - BIDV nªn nghiªn cøu ®Ó kh¾c phôc nh÷ng trôc trÆc ®ã Trong thêi gian tíi SGD I - BIDV còng nªn nghiªn cøu thµnh lËp mét website cña riªng m×nh, tõ ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c marketing ®iÖn tö, thùc hiÖn c¸c DVNHH§ nh­ Internet – banking… TiÕp tôc hßan thiÖn hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng, thanh to¸n liªn ng©n hµng ®iÖn tö… t×m tßi kh¾c phôc c¸c sù cè kÜ thuËt ®¶m b¶o ®­êng truyÒn ®­îc th«ng suèt, tr¸nh t¾c nghÏn ®­êng truyÒn g©y c¶n trë cho ho¹t ®éng thanh to¸n . 2.3. Nhãm gi¶i ph¸p Marketing ®Ó ph¸t triÓn DVNHH§ HiÖn nay SGD I - BIDV ®ang thùc hiÖn chñ tr­¬ng mçi nh©n viªn ng©n hµng lµ mét nh©n viªn marketing, thùc hiÖn giao tiÕp qu¶ng b¸ c¸c dÞch vô ng©n hµng ®Õn cho kh¸ch hµng vµ SGD I - BIDV còng kh«ng tæ chøc mét phßng marketing riªng ®Ó chñ ®éng nghiªn cøu ph©n tÝch thÞ tr­êng, ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô míi… VÒ c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ: SGD I - BIDV còng ®· thùc hiÖn qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña m×nh trªn b¸o chÝ, th«ng qua b¨ng r«n biÓn hiÖu, ph¸t tê r¬i ®Õn doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng c¸ nh©n. Tuy nhiªn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ch­a s«i næi nhÊt lµ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh vµ truyÒn thanh do chi phÝ qu¶ng c¸o cao vµ ch­a cã mét c«ng ty hay bé phËn ®øng ra ®¶m tr¸ch thùc hiÖn qu¶ng c¸o. V× vËy SGD I - BIDV nªn thµnh lËp mèi quan hÖ víi mét c«ng ty thiÕt kÕ qu¶ng c¸o nµo ®ã ®Ó x©y dùng mét khÈu hiÖu qu¶ng c¸o cña riªng m×nh. ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan truyÒn th«ng nh­ ®µi truyÒn h×nh, ®µi ph¸t thanh ®Ó qu¶ng c¸o cho SGD I - BIDV .Tuy ch­a cã website riªng SGD I - BIDV còng cã thÓ thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn c¸c trang web kh¸c.TÊt nhiªn chi phÝ ®Ó qu¶ng c¸o lµ rÊt cao nh­ng mét ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ sÏ thu ®­îc lîi Ých rÊt lín. SGD I - BIDV còng cã thÓ nghiªn cøu l¾p ®Æt t¹i phßng trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng mét b¶ng qu¶ng c¸o ®iÖn tö hoÆc mét ti vi mµn h×nh réng ,trªn ®ã cã chøa c¸c h×nh ¶nh vÒ SGD I – BIDV, vÒ th«ng tin cña SGD I - BIDV vÒ c¸c dÞch vô cña Së.. kh¸ch hµng trong lóc chê ®Õn l­ît m×nh cã thÓ xem ®Ó bít sèt ruét vµ n¾m b¾t ®­îc nhiÒu h¬n vÒ ng©n hµng , tõ ®ã cã thÓ gióp cho ng©n hµng qu¶ng c¸o cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c. 2.4. Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ nghiÖp vô, tin häc vµ ngo¹i ng÷ Do yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®æi míi vµ nhu c©ï cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao nªn mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tin häc vµ ngo¹i ng÷ cña m×nh. V× vËy SGD I - BIDV ph¶i th­êng xuyªn më c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô, tin häc khuyÕn khÝch nh©n viªn häc n©ng cao SGD I - BIDV còng nªn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c tr­êng ®¹i häc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c sinh viªn lµm quen víi thùc tÕ. Cã thÓ ®Õn c¸c tr­êng ®¹i häc ®Ó t×m kiÕm nh÷ng sinh viªn giái n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh. Trong c«ng t¸c tuyÓn dông ph¶i ®Æt chØ tiªu chÊt l­îng nªn hµng ®Çu MÆt kh¸c SGD I - BIDV còng nªn chó ý tíi viÖc bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc cã chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t hîp lý c«ng b»ng cho nh©n viªn ®Ó thóc ®Èy Nh©n viªn ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.. ®ãng gãp quan träng cho sù ph¸t triÓn cña SGD I - BIDV 2.5. Mét sè gi¶i ph¸p hç trî kh¸c SGD I - BIDV nªn nghiªn cøu thiÕt kÕ l¹i c¸c phßng cho hîp lý. Thùc hiÖn ®iÒu phèi Ên chØ ®Çy ®ñ, ®¸p øng nhu cÇu sö dông néi bé còng nh­ cho kh¸ch hµng. Ph¸t triÓn thªm c¸c dÞch vô t­ vÊn cho kh¸ch hµng gióp kh¸ch hµng cã hiÓu biÕt h¬n vÒ c¸c dÞch vô ng©n hµng . III. KiÕn nghÞ 1. Mét sè kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan Nhµ n­íc víi vai trß l·nh ®¹o chung cña ®Êt n­íc, viÖc qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc cã ¶nh h­ëng lín ®Õn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng ng©n hµng nãi riªng, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i. Do ®ã Nhµ n­íc cÇn: - T¹o m«i tr­êng kinh tÕ æn ®Þnh vµ hµnh lang ph¸p ph¸p lý v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng ng©n hµng. Bëi lÏ ho¹t ®éng tµi chÝnh ng©n hµng lµ mét lÜnh vùc nh¹y c¶m. Mäi sù biÕn ®éng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ ®Òu cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ nãi riªng. - §Èy nhanh qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®Ó øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh tÕ x· héi nãi chung vµ ho¹t ®éng ng©n hµng nãi riªng. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho viÖc ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ cña c¸c NHTM - TËp trung nguån ng©n s¸ch ­u tiªn cho cho ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng . Nhµ n­íc cã thÓ hç trî vèn cho c¸c ng©n hµng ®Ó ®æi míi, n©ng cao trang thiÕt bÞ khi hä t¹m thêi cÇn vèn b»ng c¸ch vay víi l·i suÊt thÊp, hç trî mét phÇn…§èi víi c¸c NHTM Quèc doanh ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cÊp thªm vèn cho c¸c NHTM ®Ó thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng, t¨ng c­êng søc c¹nh tranh gi÷ vai trß chñ lùc trong nÒn kinh tÕ - Ngµy nay th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ dÇn ®¹t ®Õn møc x· héi ho¸. C¸c tæ chøc kinh tÕ ë ViÖt Nam trong ®ã cã c¸c NHTM kh«ng n»m ngoµi sù ph¸t triÓn ®ã. Do ®ã ®Ó b¾t kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc còng nh­ quèc tÕ Nhµ n­íc cÇn ph¶i hoµn thiÖn c¸c c¬ së h¹ tÇng vÒ ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nãi chung vµ DVNHH§ nãi riªng, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®ang ph¸t triÓn hiÖn nay. Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¹o ra ®­îc sù thèng nhÊt ®ång bé trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, tr¸nh sù chång chÐo kh«ng râ rµng gi÷a c¸c quy ®Þnh, ®Æc biÖt cã c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®¶m b¶o an toµn cho c¸c tæ chøc kinh tÕ khi tham gia th­¬ng m¹i ®iÖn tö. - §èi víi c¸c dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö, theo tinh thÇn cña V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX, còng nªn ­u tiªn tèi ®a cho viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô nµy. Liªn quan tíi viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö th× vÊn dÒ vÒ thuÕ vµ tr×nh ®é c¸n bé cÇn ®­îc chó träng gi¶ quyÕt. Do ®ã cÇn ®Ò nghÞ víi Bé Tµi chÝnh gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c m¸y mãc nh­ m¸y ATM, m¸y chñ, m¸y vi tÝnh…Bé Tµi chÝnh còng cã thÓ xem xÐt miÔn gi¶m thuÕ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cña c¸c NHTM hiÖn nay, ®Ó mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng tÝch luü tµi chÝnh ®Çu t­ ph¸t triÓn dÞch vô. MÆt kh¸c c¸c ng©n hµng còng cã ®iÒu kiÖn bï ®¾p ®ñ c¸c chi phÝ tèn kÐm so víi dÞch vô thu ®­îc, hoÆc cã s¬ së gi¶m phÝ cho ng­êi sö dông dÞch vô cña ng©n hµng. 2. Mét sè kiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ nuíc ViÖt Nam Víi m« h×nh ng©n hµng 2 cÊp nh­ hiÖn nay, Ng©n hµng Nhµ n­íc kh«ng cßn gi÷ vai trß trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM mµ chØ gi÷ vai trß qu¶n lý vÜ m« ho¹t ®éng ng©n hµng ,c¸c NHTM tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. V× vËy víi vai trß cña m×nh tr­íc hÕt NHNN cÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi c¸c NHTM . NHNN cÇn söa ®æi hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®Ó tiÕn kÞp víi yªu cÇu ®æi míi c¸c c¬ chÕ nghiÖp vô kh¸c. Nghiªn cøu ®Ó t¹o m«i tr­êng cho phÐp sö dông c¸c DVNHH§, mµ tr­íc hÕt lµ sö dông c¸c c«ng cô thanh to¸n hiÖn ®¹i trong lÜnh vùc thanh to¸n. NHNN ViÖt Nam còng cÇn bæ sung c¸c v¨ieät nam b¶n ph¸p lý quy ®Þnh viÖc cung cÊp dÞch vô ATM nh»m t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý chung vÒ viÖc xö lý giao dÞch t¹i m¸y ATM, quan hÖ gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng trong giao dÞch ATM, vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kÜ thuËt hiÖn ®¹i th× bªn c¹nh c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n truyÒn thèng nh­ sÐc, UNC, UNT th× c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i còng ®­îc ra ®êi vµ b¾t ®Çu ph¸t triÓn ë ViÖt Nam nh­ thÎ thanh to¸n ATM, tiÒn ®iÖn tö… ThÎ ®· ®­îc ®­a vµo thanh to¸n ë ViÖt Nam tõ 01/07/1993 t¹i Vietcombank. ¦u ®iÓm næi bËt cña thÎ lµ nhanh chãng, tiÖn dông , an toµn. Nh­ng cho ®Õn nay thÎ vÉn ch­a ®­îc ¸p dông réng r·i ë ViÖt Nam. Cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ sù h¹n chÕ vÒ kü thuËt c«ng nghÖ, c¬ së chÊp nhËn thÎ ch­a nhiÒu, ng­êi d©n vÉn cã thãi quen dïng tiÒn mÆt lµ chñ yÕu…c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ ch­a hoµn thiÖn. §Ó thanh to¸n thÎ nhanh chãng ®­îc ¸p dông réng r·i, NHNN cÇn thùc hiÖn: + T¹o tiÒn ®Ò c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho ph¸t hµnh , sö dông vµ thanh to¸n thÎ: Tr­íc tiªn cÇn ph¶i coi träng sù ®ång bé cña hÖ thèng kÜ thuËt. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy viÖc ph¸t triÓn dÞch vô thÎ cña c¸c ng©n hµng rÊt ph©n t¸n, kh«ng thèng nhÊt, do mçi ng©n hµng theo ®uæi mét chiÕn l­îc riªng. ThÎ ATM cña hÖ thèng nµy kh«ng sö dông ®­îc trong hÖ thèng ng©n hµng kh¸c. V× vËy NHNN nªn ®øng ra x©y dùng mét hÖ thèng thanh to¸n thÎ quèc gia bao gåm mét trung t©m chuyÓn m¹ch thanh to¸n thÎ liªn ng©n hµng. §©y lµ mét gi¶i ph¸p kü thuËt cho phÐp kÕt nèi m¹ng sö dông m¸y ATM cña chung c¸c NHTM n­íc ta hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã c¸c ng©n hµng còng ph¶i hoµn thiÖn n©ng cÊp m¹ng m¸y tÝnh còng nh­ øng dông phÇn mÒm thanh to¸n hiÖn ®¹i cho phï hîp + NHNN cÇn hç trî vèn cho c¸c ng©n hµng trong viÖc n©ng cÊp ®æi míi trang thiÕt bÞ phôc vô thanh to¸n thÎ nãi riªng, thanh to¸n vµ c¸c DVNHH§ nãi chung VÒ c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n th× mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng do NHNN chñ tr× ®ang dÇn chiÕm vÞ trÝ ngµy cµng quan träng. Tuy nhiªn sau mét thêi gian thùc hiÖn hÖ thèng nµy còng ®· béc lé nhiÒu nh­îc ®iÓm. V× vËy: - §èi víi thanh to¸n bï trõ NHNN cÇn sím më réng ph¹m vi thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ra ph¹m vi toµn quèc, tõ ®ã t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thanh to¸n t¨ng tèc ®é thanh to¸n . Thay ®æi quy ®Þnh vÒ thêi gian thanh to¸n bï trõ trong ngµy ®ång thêi cã quy ®Þnh møc lÖ phÝ nÕu chøng tõ ®Õn chËm nh÷ng vÉn ®ù¬c thanh to¸n ngay lµm cho qu¸ tr×nh thanh to¸n diÔn ra nhanh chãng , kÞp thêi. H¬n n÷a theo quy tr×nh thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö hiÖn nay, ®Ó cã thÓ hoµn thµnh mét chøng tõ thanh to¸n cña kh¸ch hµng, tõ lóc nhËn chøng tõ t¹i ng©n hµng thµnh viªn göi lÖnh cho ®Õn lóc tiÒn ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n cña kh¸ch hµng thô h­ëng t¹i thµnh viªn nhËn lÖnh, c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ph¶i chuyÓn qua 2 lÇn chuyÓn ho¸ chøng tõ( tõ chøng tõ giÊy sang chøng tõ ®iÖn tö ë thµnh viªn göi lÖnh vµ tõ chøng tõ ®iÖn tö sang chøng tõ giÊy ë thµnh viªn nhËn lÖnh), 5 l­ît kÝ chøng tõ, 3 l­ît kÝ chøng tõ giÊy, 4 l­ît ký chøng tõ ®iÖn tö, mçi l­ît ký gåm 3 ch÷ kÝ cña kÕ to¸n, kÕ to¸n tr­ëng, gi¸m ®èc. So víi thanh to¸n trùc tiÕp nh­ tr­íc ®©y th× quy tr×nh thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö ®· ph¸t sinh thªm nhiÒu thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n. V× vËy NHNN cÇn nghiªn cøu øng dông phÇn mÒm thanh to¸n tèt h¬n, sao cho gi¶m ®­îc sè lÇn ký chøng tõ kh«ng cÇn thiÕt, tõ ®ã lµm tèc ®é thanh to¸n cao h¬n nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh an toµn trong thanh to¸n . - §èi víi thanh to¸n liªn ng©n hµng : NHNN vµ c¸c NHTM tr­íc hÕt lµ c¸c NHTM Quèc doanh ph¶i phèi hîp víi nhau ®Ó x©y dùng quy tr×nh chuyÓn tiÒn nhanh, thanh to¸n ®ång bé thèng nhÊt dùa trªn mét sè nguyªn t¾c chung nhÊt. Cßn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn b¶o mËt vµ an toµn trong thanh to¸n th× tõng ng©n hµng ph¶i tù quy ®Þnh trong hÖ thèng thanh to¸n cña m×nh. Cã nh­ vËy míi kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng thanh to¸n trong hÖ thèng th× th«ng suèt, cßn v­ît ra ngoµi hÖ thèng th× bÞ ¸ch t¾c chËm trÔ nh­ hiÖn nay. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i cña c¸c NHTM ViÖt Nam chung vµ cña Së giao dÞch I- NH§T&PTVN nãi riªng . Tõ ®ã dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i sÏ dÇn ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ , ngµy cµng ®a d¹ng vµ hoµn thiÖn ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ KÕt luËn Theo xu h­íng quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ nãi chung th× hiÖn nay bªn c¹nh c¸c dÞch vô truyÒn thèng nh­ nhËn tiÒn göi vµ cho vay th× c¸c NHTM còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¸c dÞch vô cña m×nh, nhÊt lµ c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i. LÝ luËn vµ thùc tiÔn còng ®· chøng minh víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc kÜ thuËt nh­ hiÖn nay th× viÖc ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i ®ang dÇn trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu kh«ng chØ ë c¸c NHTM trªn thÕ giíi mµ c¶ ë c¸c NHTM ViÖt Nam . ChÝnh v× lÏ ®ã tõ nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn còng nh­ qua nghiªn cøu thùc tr¹ng( nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i) , nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng trªn cña viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i cña c¸c NHTM ViÖt Nam nãi chung vµ cña SGDI- BIDV nãi riªng chóng ta ®· thÊy ®­îc mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ ho¹t ®éng dÞch vô cña c¸c NHTM ViÖt Nam , ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i. Chóng ta thÊy ®­îc møc ®é ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam so víi thÕ giíi, thÊy ®­îc mét tiÒm n¨ng lín mµ c¸c NHTM míi b­íc ®Çu khai th¸c , thÊy ®­îc mét vò khÝ c¹nh tranh hiÖu qu¶ cña c¸c NHTM trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ . . . Bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc l©u dµi cña viÖc ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i mang l¹i th× viÖc ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c DVNHH§ lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tuy nhiªn do ®©y lµ mét lÜnh vùc réng lín, cïng víi sù hiÓu biÕt vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn chuyªn ®Ò chØ tËp trung ®i s©u nghiªn cøu mét sè lÜnh vùc c¬ b¶n nh­: lÜnh vùc thanh to¸n trong n­íc víi c¸c c«ng cô vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i; LÜnh vùc ng©n hµng ®iÖn tö víi viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng qua c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÖn tö...ViÖc ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i kh«ng chØ ®ßi hái nh÷ng cè g¾ng nç lùc cña SGDI- BIDV nãi riªng, hÖ thèng ng©n hµng nãi chung mµ ®ßi hái sù cè g¾ng nç lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ; sù quan t©m chØ ®¹o cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ( nh­ ChÝnh phñ, NHNN…) vµ sù phèi hîp thèng nhÊt gi÷a ng©n hµng víi nhau vµ gi÷a ng©n hµng víi c¸c tæ chøc trong nÒn kinh tÕ. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng ng©n hµng, tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ cung cÊp c¸c DVNHH§ víi nh÷ng tiÖn Ých chÊt l­îng cao phôc vô ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t¹o vÞ thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cho c¸c ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Peter S. Rose, 2002,Qu¶n trÞ ng©n hµng th­¬ng m¹i, Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh. TS. NguyÔn ThÞ Minh HiÒn ( chñ biªn), 2003, Gi¸o tr×nh Marketing ng©n hµng, NXB Thèng kª Phã chñ nhiÖm khoa NguyÔn §øc Long( chñ biªn), 2002, Lý thuyÕt kÕ to¸n ng©n hµng, Häc viÖn Ng©n hµng ph©n viÖn thµnh phè Hå ChÝ Minh PGS-TS Phan ThÞ Thu Hµ, PGS- TS NguyÔn ThÞ Thu Th¶o, 2002, Qu¶n trÞ vµ nghiÖp vô ng©n hµng th­¬ng m¹i, NXB Thèng kª B¸o C¸o tæng kÕt n¨m 2003 cña Së giao dÞch I - ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2003 cña phßng DÞch vô kh¸ch hµng Doanh nghiÖp - SGDI-BIDV Quy ®Þnh, nghiÖp vô ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ ATM cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam T¹p chÝ Ng©n hµng n¨m 2002,2003 T¹p chÝ Khoa häc ®µo t¹o ng©n hµng n¨m 2003 T¹p chÝ ThÞ tr­êng tµi chÝnh - tiÒn tÖ n¨m 2002, 2003

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại Việt Nam ( Nghiên cứu tại Sở giao dịch I- NHĐT&PTVN).DOC
Luận văn liên quan