Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương 1: Lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 3 1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3 1.1.1 Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất . 3 1.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9 1.2 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 10 1.2.1 Đặc điểm ngành xây dựng cơ bản tác động đến công tác hạch toán kế toán : 10 1.2.2 Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 11 1.2.3 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12 1.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 17 1.2.5 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 17 1.2.6. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kinh doanh xây lắp 18 1.3 Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp xây lắp 20 Chương2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện 22 2.1. Đặc điểm chung về Công ty Công trình Bưu điện 22 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 22 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 23 2.1.2.1 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 23 2.1.3 Tổ chức hệ thống quản lý công ty 24 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 26 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 26 2.2 Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu điện 28 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất. 28 2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29 2.2.3 Phương pháp hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất 30 2.3.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 52 2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất. 58 2.2.5 Xác định giá trị sản phẩm dở dang. 58 2.2.6 Tính giá thành sản phẩm 59 2.2.7 Đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 62 Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán cp sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện 66 3.1 Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 66 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng 66 3.1.2 Hoàn thiện qui trình luân chuyển chứng từ 67 3.1.3 Hoàn thiện hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty 67 3.1.4 Hoàn thiện phương pháp ghi nội dung sổ kế toán . 68 3.1.5 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 69 3.1.6 Hoàn thiện phương pháp đánh gía giá trị khối lượng dở dang cuối kỳ 70 3.2 Các giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 72 3.2.1 Tiết kiệm nguyên vật liệu 73 3.2.2 Tiết kiệm chi phí nhân công 73 3.2.3 Giảm chi phí sử dụng máy thi công 74 3.2.4 Giảm tối đa chi phí sản xuất chung 74 Kết luận 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
000 500.000 350.000 ……. 18.000.000 420.000 500.000 500.000 ……. 23.900.000 820.000 1.000.000 850.000 ……. 41.900.000 MÉu sè 2.16 Cuèi th¸ng, ®éi tr­ëng ®éi thi c«ng cïng c¸c nh©n viªn kü thuËt xem xÐt, ®èi chiÕu khèi l­îng c«ng viÖc mµ ®éi ®· hoµn thµnh, nÕu khíp vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o chÊt l­îng th× ®éi tr­ëng c«ng tr×nh ký vµo Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao khèi l­îng c«ng viÖc. Sau ®ã chñ nhiÖm c«ng tr×nh lËp B¶n thanh lý hîp ®ång ®Ó kÕt thóc hîp ®ång. Nguyªn t¾c ghi sæ kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc thÓ hiÖn qua qui tr×nh h¹ch to¸n sau: S¬ ®å 2.5 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 111,141 TK 1361 TK 3341 TK622 TK 154 C.ty t¹m øng TiÒn l­¬ng tr¶ XN TT chøng tõ KÕt chuyÓn chi phÝ tiÒn cho XN cho CN XN chi cho c«ng ty NC TT TK 3342 TiÒn l­¬ng tr¶ KÕt chuyÓn chi phÝ NC thuª ngoµi NC thuª ngoµi T¹i C«ng ty kÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: §Þnh kú, c¸c chñ nhiÖm cña mçi c«ng tr×nh tËp hîp tiÒn l­¬ng ®Ó ghi vµo b¶ng B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh (mÉu 2.7) göi lªn C«ng ty kÌm theo c¸c chøng tõ gèc nh­ b¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh l­¬ng …®Ó kÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n gi¶m nî cho xÝ nghiÖp. KÕ to¸n h¹ch to¸n mét lÇn vµo phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n (mÉu 2.17) nh­ sau: PhiÕu thu Chi ®Þnh kho¶n Kiªm b¸o Nî- Cã Sè:.1856. Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Hä tªn ng­êi thanh to¸n……………§¬n vÞ……XN 1………………….. KÌm theo chøng tõ……Hai b¶ng kª……………………………………. Néi dung thu chi Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Thanh to¸n c«ng tr×nh: C¸p 622 334 42.843.000 TX Hµ §«ng tØnh Hµ T©y 154 622 42.843.000 154 3342 41.900.000 Céng x Thµnh tiÒn: T¸m m­¬i bèn triÖu b¶y tr¨m bèn ba ngh×n ch½n./. Ng­êi thanh to¸n Thñ quü KÕ to¸n lËp phiÕu KÕ to¸n Tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Nép hoÆc nhËn tiÒn) MÉu sè 2.17 C¨n cø vµo phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ (mÉu sè 2.18) theo sè ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ c¸i c¸c TK 622 ( mÉu sè 2.19). Sæ nµy dïng ®Ó tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ nh©n c«ng thuéc biªn chÕ ph¸t sinh cña c¸c c«ng tr×nh d­íi c¸c xÝ nghiÖp. KÕ to¸n kh«ng më chi tiÕt TK 622. TrÝch: §¨ng ký chøng tõ Ghi sæ Th¸ng..12..n¨m.2002… §K Néi dung chi tiÕt Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã Sè Ngµy Sè tiÒn TK nî TK cã Sè tiÒn Tæng ph¸t sinh Céng 587.472.124.497 587.472.124.497 …. …… …………………………. ………. …… …… ……….. 1856 31/12/02 Nga-XN 1-TT.Ct­ c«ng tr×nh: TX Hµ §«ng tØnh 42.843.000 622 3341 42.843.000 Hµ t©y 42.843.000 154 622 42.843.000 41.900.000 154 3342 41.900.000 ….. ……. ………………………. ………. …… …… ……….. MÉu sè 2.18 Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2002 TK 622 §K TK ®èi øng Ph¸t sinh nî Sè tiÒn Ph¸t sinh cã Sè tiÒn Sè Ngµy ……. ……. ……. ……. ……. 1856 31/12/02 3341 42.843.000 154 42.843.000 ……. ……. ……. ……. ……. Céng 1.088.578.787 1.088.578.787 MÉu sè 2.19 Sau ®ã, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸i TK 154 (mÉu sè 2.20). §ång thêi, kÕ to¸n thùc hiÖn ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154 (mÉu sè 2.21) cho tõng c«ng tr×nh vµ sæ tæng hîp tµi kho¶n 154 (mÉu sè 2.22) cho c¸c c«ng tr×nh c¨n cø vµo b¶ng B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh cña tõng c«ng tr×nh vµ c¸c chøng tõ gèc. Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2002 TK 154 §K TK ®èi øng Ph¸t sinh nî Sè tiÒn Ph¸t sinh cã Sè tiÒn Sè Ngµy ……. ……. ……. ……. ……. 1856 31/12/02 622 42.843.000 3342 41.900.000 ……. ……. ……. ……. ……. Céng 9.445.869.447 9.445.869.447 MÉu sè 2.20 2.2.3.3 Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng §èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p, viÖc t¨ng c­êng trang bÞ m¸y mãc kü thuËt, thiÕt bÞ dïng cho thi c«ng x©y l¾p sÏ gióp c«ng ty gi¶m ®­îc nhiÒu lao ®éng trùc tiÕp, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. T¹i C«ng ty, m¸y thi c«ng ®­îc coi lµ m¸y s¶n xuÊt ®Òu cã gi¸ trÞ lín chØ sö dông cho ngµnh x©y l¾p th«ng tin ch¼ng h¹n nh­: m¸y hµn c¸p quang, m¸y ra c¸p, m¸y ®o chiÒu dµi nªn khi sö dông c«ng ty kh«ng tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng mµ tiÕn hµnh trÝch khÊu hao nh­ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c vµ h¹ch to¸n vµo TK 214. Do ®ã, ë C«ng ty chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ kho¶n môc chi phÝ chiÕm tØ träng nhá nhÊt trong tæng chi phÝ. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c«ng tr×nh thi c«ng th­êng ë xa c«ng ty, ®Ó cã thÓ chñ ®éng trong thi c«ng, c¨n cø vµo nhu cÇu sö dông m¸y cña tõng c«ng tr×nh, c«ng ty tiÕn hµnh thuª m¸y thi c«ng ë bªn ngoµi cña c¸c c«ng ty kh¸c vµ t­ nh©n. M¸y thuª ngoµi th­êng lµ: m¸y l¾p dùng, m¸y nÐn, m¸y co d©y.. Khi thuª m¸y thi c«ng, xÝ nghiÖp thùc hiÖn thuª trän gãi: c¶ chi phÝ nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y vµ chi phÝ sö dông m¸y. M¸y thi c«ng ®­îc thuª tham gia phôc vô c«ng tr×nh nµo th× ®­îc tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c«ng tr×nh ®ã. Cô thÓ khi cÇn m¸y thi c«ng ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh, chñ nhiÖm c«ng tr×nh b¸o c¸o víi gi¸m ®èc xÝ nghiÖp xin thuª m¸y thi c«ng. §­îc sù ®ång ý, chñ nhiÖm tiÕn hµnh ký hîp ®ång kho¸n viÖc víi bªn cho thuª. §¹i diÖn kü thuËt xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ nghiÖm thu c«ng viÖc hoµn thµnh, lËp biªn b¶n nghiÖm thu vµ tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång. MÉu Hîp ®ång kho¸n thuª m¸y cã d¹ng nh­ sau (mÉu sè 2.23): Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------o0o---------- hîp ®ång dÞch vô kho¸n viÖc H«m nay, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 Chóng t«i gåm 1 bªn lµ: ¤ng: NguyÔn Do·n ThÞnh -Chøc vô: PTTC §¹i diÖn cho xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 Gäi t¾t lµ bªn A §Þa chØ: 60 ngâ Thæ quan-§èng ®a-Hµ néi Vµ mét bªn lµ: ¤ng : Phan ChÝ VÜnh Quª qu¸n, ®Þa chØ th­¬ng tró, n¬i c«ng t¸c: TØnh Hµ t©y Chøng minh th­ nh©n d©n sè: Ngµy cÊp: NghÒ nghiÖp: Lao ®éng Hai bªn bµn b¹c, th¶o luËn vµ thèng nhÊt lý hîp ®ång dÞch vô kho¸n viÖc víi c¸c ®iÒu kho¶n sau §iÒu 1: Bªn B ®ång ý nhËn dÞch vô kho¸n viÖc víi bªn A cô thÓ lµ: Tªn c«ng viÖc: Thuª m¸y thi c«ng l¾p dùng, c¨ng chØnh, nÐn t«ng ®¬ Néi dung c«ng viÖc yªu cÇu: Néi dung c«ng viÖc ®¬n vÞ Khèi ­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn L¾p dùng cét, c¨ng chØnh 2.080.035 d©y co, nÐn t«ng ®¬ Tæng céng 2.080.035 §Þa ®iÓm thùc hiÖn c«ng viÖc: Thêi gian kÓ tõ ngµy th¸ng 10 n¨m 2002 §Õn ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 §iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn §iÒu 3: H×nh thøc thanh to¸n §iÒu 4: Nh÷ng tho¶ thuËn kh¸c §¹i diÖn bªn B §¹i diÖn bªn A MÉu sè 2.23 Khi chñ nhiÖm thanh to¸n cho bªn thuª m¸y ph¶i yªu cÇu hä lµm giÊy nhËn tiÒn ®Ó lµm chøng tõ h¹ch to¸n (mÉu 2.24): Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------o0o---------- GiÊy nhËn tiÒn Tªn t«i lµ: Phan ChÝ VÜnh §Þa chØ: TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y §iÖn tho¹i: Chøng minh th­ nh©n d©n sè: Do c«ng an: CÊp ngµy: Cã nhËn cña «ng: NguyÔn Do·n ThÞnh §Þa chØ: XÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 Sè tiÒn b»ng sè: 2.080.035 Sè tiÒn ch÷: Hai triÖu kh«ng tr¨m t¸m m­¬i ngh×n, kh«ng tr¨m ba m­¬i l¨m ®ång./. Lµ sè tiÒn thi c«ng c«ng tr×nh: C¸p TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y . T«i cã hîp ®ång ngµy: 15 th¸ng 10 n¨m 2002 vµ biªn b¶n thanh lý hîp ®ång ngµy: 25 th¸ng 12 n¨m 2002. Nay t«i viÕt giÊy nhËn tiÒn nµy lµm c¬ së ®Ó ¤ng: NguyÔn Do·n ThÞnh thanh to¸n víi c¬ quan. Ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2002 Ng­êi nhËn tiÒn Phan ChÝ VÜnh MÉu sè 2.24 KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËn tõ d­íi xÝ nghiÖp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n sau : S¬ ®å 2.5 H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng TK 111,141 TK 1361 TK 623 TK 154 C.ty t¹m øng XN TT chøng tõ KÕt chuyÓn CP tiÒn cho XN chi cho c«ng ty sö dông MTC Qu¸ tr×nh ghi sæ t¹i c«ng ty nh­ sau: §Þnh kú chñ nhiÖm c«ng tr×nh tËp hîp chøng tõ chuyÓn lªn xÝ nghiÖp, kÕ to¸n xÝ nghiÖp ghi vµo b¶ng B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh (mÉu 2.7) phÇn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng råi chuyÓn lªn c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n. T¹i c«ng tr×nh TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y do yªu cÇu cña thi c«ng nªn chñ nhiÖm c«ng tr×nh thuª m¸y do ®ã cã ph¸t sinh chi phÝ m¸y thi c«ng. KÕ to¸n c«ng ty c¨n cø thùc tÕ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ghi trªn B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh (mÉu 2.17) tiÕn hµnh ghi c¸c lo¹i sæ nh­ sau: LËp phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n: TrÝch: PhiÕu thu Chi ®Þnh kho¶n Kiªm b¸o Nî- Cã Sè:.1856. Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Hä tªn ng­êi thanh to¸n……………§¬n vÞ……XN 1………………….. KÌm theo chøng tõ……Mét b¶ng kª……………………………………. Néi dung thu chi Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Thanh to¸n c«ng tr×nh: C¸p 623 13621 2.080.035 TX Hµ §«ng tØnh Hµ T©y 154 623 2.080.035 Céng x Thµnh tiÒn: Hai triÖu kh«ng tr¨m t¸m m­¬i ngh×n kh«ng tr¨m ba m­¬i l¨m ®ång./. Ng­êi thanh to¸n Thñ quü KÕ to¸n lËp phiÕu KÕ to¸n Tr­ëng Thñtr­ëng ®¬n vÞ (Nép hoÆc nhËn tiÒn) MÉu sè 2.25 C¨n cø vµo phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n, kÕ to¸n ghi sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ (mÉu 2.26): TrÝch: §¨ng ký chøng tõ Ghi sæ Th¸ng..12..n¨m.2002… §K Néi dung chi tiÕt Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã Sè Ngµy Sè tiÒn TK nî TK cã Sè tiÒn Tæng ph¸t sinh Céng 587.472.124.497 587.472.124.497 …. …… …………………………. ………. …… …… ……….. 1856 31/12/02 Nga-XN 1-TT.Ct­ 1 c«ng tr×nh: 2.080.035 623 13621 2.080.035 TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y 2.080.035 154 623 2.080.035 ….. ……. ………………………. ………. …… …… ……….. MÉu sè 2.26 Còng c¨n cø phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n, kÕ to¸n ghi sæ TK 623 (mÉu 2.27), sæ c¸i TK 154(mÉu 2.28) Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2002 TK 623 §K TK ®èi øng Ph¸t sinh nî Sè tiÒn Ph¸t sinh cã Sè tiÒn Sè Ngµy ……. ……. ……. ……. ……. 1856 31/12/02 13621 2.080.035 154 2.080.035 ……. ……. ………. ……… ……… Céng 668.247.240 668.247.240 MÉu sè 2.27 Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2002 TK 154 §K TK ®èi øng Ph¸t sinh nî Sè tiÒn Ph¸t sinh cã Sè tiÒn Sè Ngµy ……. ……. ……. ……. ……. 1856 31/12/02 623 2.080.035 ……. ……. ……. ……. ……. Céng 9.445.869.447 9.445.869.447 MÉu sè 2.28 Tõ b¶ng B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 154 (mÉu 2.29) vµ sæ tæng hîp TK 154 (mÉu 2.30) nh­ sau: 2.3.4 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. §Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, ngoµi ba lo¹i chi phÝ trªn cßn cã chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ng kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Nh­ng chóng l¹i cã vai trß lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc diÔn ra ®Òu ®Æn. T¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn, chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c yÕu tè: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh - Chi phÝ c«ng cô dông cô - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b¨ng tiÒn kh¸c Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh: bao gåm c¸c kho¶n: l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp kh¸c ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh nh­ chñ nhiÖm c«ng tr×nh, nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt, nh©n viªn gi¸m s¸t thi c«ng.. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®èi víi nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh vµ nh©n viªn thuéc biªn chÕ xÝ nghiÖp. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng kÕ to¸n xÝ nghiÖp tÝnh ra sè l­¬ng ph¶i tr¶ vµ lËp b¶ng tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý. Chi phÝ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt: bao gåm: chi phÝ dông cô v¨n phßng phÈm, chi phÝ c«ng cô dông cô kh¸c phôc vô cho v¨n phßng xÝ nghiÖp vµ cho qóa tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. Chi phÝ khÊu hao TSC§: bao gåm chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nhµ lµm viÖc cña xÝ nghiÖp... Møc khÊu hao TSC§ hµng th¸ng t¹i c«ng ty ®­îc tÝnh nh­ sau: Møc KH TSC§ hµng th¸ng = Nguyªn gi¸ TSC§ Tæng sè th¸ng sö dông Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: bao gåm c¸c kho¶n chi tr¶ ®iÖn, n­íc, chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, chÌ n­íc… phôc vô thi c«ng vµ v¨n phßng xÝ nghiÖp. T¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn, hiÖn nay chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ®­îc kÕ to¸n d­íi c¸c xÝ nghiÖp tËp hîp l¹i råi míi ph©n bæ mµ thùc hiÖn ph©n bæ ngay cho c¸c c«ng tr×nh theo tõng yÕu tè chi phÝ ch¼ng h¹n nh­: Chi phÝ khÊu hao do tÝnh tr­íc ®­îc tõng th¸ng xÝ nghiÖp thùc hiÖn ph©n bæ riªng, tiÒn l­¬ng tr¶ cho nh©n viªn xÝ nghiÖp còng ph©n bæ riªng…Sau ®ã, kÕ to¸n xÝ nghiÖp míi céng c¸c yÕu tè chi phÝ ®· ®­îc ph©n bæ ®ã l¹i theo tõng c«ng tr×nh. C«ng ty thùc hiÖn ph©n bæ kho¶n môc chi phÝ nµy theo ®Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cô thÓ, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ theo c«ng thøc sau: Møc CP SXC ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh = CP SXC ph¸t sinh trong th¸ng x TØ lÖ x §Þnh møc CPNC TT víi CP SXC cña tõng c«ng tr×nh Víi : TØ lÖ = Tæng CPSX chung thùc hiÖn kú tr­íc Tæng ®Þnh møc CPNC TT víi tæng ®Þnh møc CP SXC cña c¸c c«ng tr×nh thùc hiÖn kú tr­íc Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, mçi yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ ph¸t sinh trong kú d­íi tõng xÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn ph©n bæ ngay tõ ®Çu nghÜa lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ®Õn ®©u tõng xÝ nghiÖp tiÕn hµnh ph©n bæ ngay ®Õn ®Êy cho c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng. Cø nh­ vËy, xÝ nghiÖp ph©n bæ dÇn chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh tõ ®Çu kú ®Õn cuèi kú cho tõng c«ng tr×nh. Nh÷ng c«ng tr×nh nµo ®· ®­îc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung råi th× lÇn sau kh«ng ph©n bæ n÷a, c¸c c«ng tr×nh ®­îc c«ng ty b¾t ®Çu thi c«ng sau ®ã th× l¹i lÊy chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh lÇn sau ®Ó ph©n bæ. Tr­êng hîp phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ lÇn tr­íc cßn thõa sÏ céng víi lÇn sau ®Ó ph©n cßn nÕu lÇn tr­íc ph©n bæ ch­a ®ñ cho c¸c c«ng tr×nh th× c«ng tr×nh nµo ®· ph©n bæ råi th× th«i, c«ng tr×nh nµo ch­a ph©n bæ th× ®Ó lÇn sau ph©n bæ nèt. §Õn cuèi n¨m nÕu ph¸t sinh chªnh lÖch thiÕu hoÆc thõa chi phÝ s¶n xuÊt chung, xÝ nghiÖp sÏ ®iÒu chØnh l¹i b»ng c¸ch ®iÒu chØnh l¹i tØ lÖ ph©n bæ cho phï hîp. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n cho chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh t¹i c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n sau: S¬ ®å 2.6 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 111,141 TK 13621 TK 627 TK154 T¹m øng XN T.to¸n KÕt chuyÓn cho XN chøng tõ CPSX chung KÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn ghi sæ kÕ to¸n nh­ sau: C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ghi trªn b¶ng B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña hai c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n cho c«ng tr×nh nh­ sau (mÉu 2.31): TrÝch: PhiÕu thu Chi ®Þnh kho¶n Kiªm b¸o Nî- Cã Sè:.1856. Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Hä tªn ng­êi thanh to¸n……………§¬n vÞ……XN 1………………….. KÌm theo chøng tõ……Mét b¶ng kª……………………………………. Néi dung thu chi Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Thanh to¸n c«ng tr×nh: C¸p 627 13621 59.659.500 TX Hµ §«ng tØnh Hµ T©y 154 627 59.659.500 Céng x Thµnh tiÒn: n¨m m­¬i chÝn triÖu s¸u tr¨m n¨m chÝn ngh×n n¨m tr¨m ®ång./. Ng­êi thanh to¸n Thñ quü KÕ to¸n lËp phiÕu KÕ to¸n Tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Nép hoÆc nhËn tiÒn) MÉu sè 2.31 C¨n cø vµo phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n, kÕ to¸n ghi sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ (mÉu 2.32). TrÝch: §¨ng ký chøng tõ Ghi sæ Th¸ng..12..n¨m.2002… §K Néi dung chi tiÕt Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã Sè Ngµy Sè tiÒn TK nî TK cã Sè tiÒn Tæng ph¸t sinh Céng 587.472.124.497 587.472.124.497 …. …… …………………………. ………. …… …… ……….. 1856 31/12/02 Nga-XN1-TT c«ng tr×nh: 59.659.500 627 13621 59.659.500 C¸p TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y 59.659.500 154 627 59.659.500 ….. ……. ………………………. ………. …… …… ……….. MÉu sè 2.32 Còng c¨n cø tõ PhiÕu thu chi ®Þnh kho¶n, kÕ to¸n ghi sæ c¸i TK 627 (mÉu 2.33) vµ sæ c¸i TK 154 (mÉu 2.34). KÕ to¸n kh«ng më sæ chi tiÕt TK 627. Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2002 TK 627 §K TK ®èi øng Ph¸t sinh nî Sè tiÒn Ph¸t sinh cã Sè tiÒn Sè Ngµy ……. ……. ……. ……. ……. 1856 31/12/02 13621 59.659.500 154 59.659.500 ……. ……. ……….. ……. ……….. Céng 1.009.650.606 1.009.650.606 MÉu sè 2.33 Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2002 TK 154 §K TK ®èi øng Ph¸t sinh nî Sè tiÒn Ph¸t sinh cã Sè tiÒn Sè Ngµy ……. ……. ……. ……. ……. 1856 31/12/02 627 59.659.500 ……. ……. ……. ……. ……. Céng 9.445.869.447 9.445.869.447 MÉu sè 2.34 Cuèi cïng, kÕ to¸n thùc hiÖn ghi sæ chi tiÕt TK 154 (mÉu 2.35) cho tõng c«ng tr×nh vµ sæ tæng hîp TK 154(mÉu 2.36) cho c¸c c«ng tr×nh c¨n cø vµo B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh cña tõng c«ng tr×nh. 2.2.3.5 H¹ch to¸n chi phÝ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c Ngoµi nh÷ng kho¶n môc chi phÝ kÓ trªn, t¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn cßn cã kho¶n môc chi phÝ “KiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c”. §©y lµ kho¶n môc kh«ng thuéc chi phÝ x©y l¾p nh­ng lµ chi phÝ phôc vô hoµn thµnh c«ng tr×nh nªn ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Nh÷ng chi phÝ thuéc kho¶n môc chi phÝ nµy nh­ chi phÝ ®Òn bï, båi th­êng hoa mµu cho d©n khi tiÕn hµnh thi c«ng g©y ra thiÖt h¹i, chi phÝ ®µo ®¾p, dän ®­êng sau khi thi c«ng…. §©y lµ kho¶n chi phÝ rÊt hiÕm khi ph¸t sinh tuy nhiªn còng cã c«ng tr×nh khi thi c«ng ®ßi hái ph¶i cã kho¶n chi phÝ nµy. Chi phÝ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c ®­îc c«ng ty coi nh­ mét kho¶n chi phÝ riªng, nã kh«ng thuéc mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ cña chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nh­ng C«ng ty ph¶n ¸nh chi phÝ nµy th«ng qua tµi kho¶n 6279. Chi phÝ nµy ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo th× ®­îc tÝnh cho c«ng tr×nh ®ã. Qóa tr×nh h¹ch to¸n vµ ghi sæ chi phÝ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c t­¬ng tù nh­ c¸c kho¶n môc chi phÝ kÓ trªn. §Þnh kú khi xÝ nghiÖp lËp b¶ng kª, nÕu cã chi phÝ nµy ph¸t sinh, xÝ nghiÖp sÏ tËp hîp chøng tõ vµ ghi kho¶n chi phÝ nµy vµo b¶ng kª cña tõng c«ng tr×nh råi göi lªn c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n. §èi víi tr­êng hîp c«ng tr×nh TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y, trong qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng ph¸t sinh kho¶n chi phÝ nµy, do ®ã em xin tr×nh bµy qui tr×nh h¹ch to¸n cña kho¶n môc chi phÝ nµy nh­ sau: S¬ ®å 2.7 H¹ch to¸n chi phÝ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c TK 111,141 TK 13621 TK 6279 TK154 T¹m øng XN T.to¸n KÕt chuyÓn cho XN chøng tõ CP KTCB kh¸c 2.2.3.6 H¹ch to¸n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt Trong c«ng t¸c x©y l¾p, thiÖt h¹i x¶y ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan hay chñ quan ®«i khi kh«ng thÓ tr¸nh khái. T¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn, c¸c chi phÝ thiÖt h¹i ph¸t sinh trong thi c«ng C«ng ty kh«ng h¹ch to¸n. §èi víi nh÷ng thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan bÊt kh¶ kh¸ng nh­: thiªn tai, b·o lò, ®éng ®Êt..th× nh÷ng chi phÝ thiÖt h¹i nµy ®­îc c«ng ty b¸o lªn Tæng C«ng ty ®Ó xin duyÖt, khi ®­îc chÊp nhËn, c«ng ty lËp mét b¶n ph¸t sinh chi phÝ thiÖt h¹i. §èi víi thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ do lçi cña ®éi hay c¸ nh©n thi c«ng th× hä ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ thiÖt h¹i do m×nh g©y ra. Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt lµ lµm l¹i theo yªu cÇu thiÕt kÕ ®Ò ra. NÕu thiÖt h¹i lµ do bªn chñ ®Çu t­ thay ®æi thiÕt kÕ th× hä ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé chi phÝ ph¸t sinh cho viÖc thay ®æi ®ã tõ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho ®Õn chi phÝ kh¸c. 2.2.4 Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tr­íc hÕt ph¶i tËp hîp ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. Do c¸ch ghi chÐp sæ s¸ch t¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn kh«ng gièng nh­ nh÷ng c«ng ty kh¸c ë chç: khi chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n chi phÝ sau ®ã kÕt chuyÓn lu«n vµo tµi kho¶n chi phÝ s¶n phÈm dë dang ®ång thêi vµo sæ chi tiÕt 154 cho tõng c«ng tr×nh nªn cuèi kú ®Ó tÝnh ®­îc chi phÝ ph¸t sinh trong kú ®èi víi mçi c«ng tr×nh kÕ to¸n chØ cÇn thùc hiÖn céng c¸c chi phÝ ®· ®­îc tËp hîp vµo sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh trong kú. §èi víi c«ng tr×nh c¸p TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y, sæ chi tiÕt 154 më cho c«ng tr×nh nµy gåm c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú. 2.2.5 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh vµ cña s¶n phÈm x©y l¾p : thêi gian thi c«ng dµi vµ trÞ gi¸ c«ng tr×nh lín nªn viÖc bµn giao c«ng tr×nh hay khèi l­îng x©y l¾p theo thêi gian quy ­íc tuú theo hîp ®ång vµ tiÕn ®é thi c«ng mµ C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn bµn giao khèi l­îng hoÆc phÇn viÖc hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. Trong kú khi c«ng tr×nh ®­îc thi c«ng xong mét phÇn mµ ®­îc coi lµ hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª, nghiÖm thu kü thuËt khèi l­îng c«ng tr×nh hoµn thµnh ®ã ®Ó quyÕt to¸n víi bªn chñ ®Çu t­. Tham gia vµo c«ng viÖc nghiÖm thu bao gåm ®¹i diÖn c«ng ty nh­ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, ®éi tr­ëng thi c«ng, ng­êi lËp kÕ ho¹ch cña c«ng ty vµ c¸n bé kü thuËt víi gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ tham gia. Khi hai bªn ®· nghiÖm thu xong khèi l­îng c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn ®­îc, bªn A ®Ó hä chÊp nhËn thanh to¸n, C«ng ty tiÕn hµnh lËp biªn b¶n nghiÖm thu. Cuèi kú, khèi l­îng x©y l¾p dë dang chÝnh lµ khèi l­îng chªnh lÖch gi÷a khèi l­îng x©y l¾p ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn ®­îc víi khèi l­îng do bªn A chÊp nhËn thanh to¸n. Tuy nhiªn khèi l­îng ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn tÝnh theo chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· thi c«ng c«ng tr×nh cßn khèi l­îng do bªn A chÊp nhËn thanh to¸n ®­îc tÝnh theo gi¸ dù to¸n (®Þnh møc) ®· lËp cña c«ng tr×nh. §èi víi c«ng tr×nh c¸p TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y, ®Õn cuèi kú khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ®­îc tÝnh nh­ sau(sè liÖu ®­îc lÊy tõ b¶ng Doanh thu vµ chi phÝ theo c«ng tr×nh- mÉu 2.37) : Tæng chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc lµ: 577.818.007 ®ång Tæng chi phÝ s¶n xuÊt theo thùc tÕ lµ : 991.647.287 ®ång Khèi l­îng s¶n phÈm dë dang = 991.647.287-557.818.007= 413.829.210 ®ång VËy khèi l­îng dë dang cuèi kú cña c«ng tr×nh lµ: 413.829.210 ®ång 2.2.6 TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p ë C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. Kú tÝnh gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh theo niªn ®é kÕ to¸n (n¨m) víi ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Vµo cuèi kú sau khi tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh c¸c sè liÖu tæng hîp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú, chi phÝ dë dang cuèi kú th× kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n gi¸ thµnh khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh theo c«ng thøc sau: GT thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao = Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú KÕ to¸n kh«ng lËp thÎ hay b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh mµ kÕ to¸n tæng hîp lËp “B¶ng Doanh thu vµ chi phÝ theo kho¶n môc c«ng tr×nh”(mÉu sè 2.37) cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong kú. Theo b¶ng nµy sè liÖu cô thÓ cña c«ng tr×nh c¸p TX Hµ ®«ng tØnh Hµ t©y trong kú lµ: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú : 0 Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú : 991.647.287 ®ång Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú : 413.892.210 ®ång Ta tÝnh ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú lµ: 0 + 991.647.287- 413.829.210 = 577.818.077 ®ång. T­¬ng tù kÕ to¸n gi¸ thµnh tÝnh ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c. Sau ®ã kÕ to¸n céng toµn bé gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ hoµn thµnh trong kú cña c¸c c«ng tr×nh trªn b¶ng doanh thu vµ chi phÝ theo kho¶n môc ®Ó thùc hiÖn kÕt chuyÓn mét lÇn vµo tµi kho¶n 632 “x¸c ®Þnh gi¸ vèn” vµ còng ®­îc tæng hîp l¹i ®Ó ghi vµo Sæ c¸i TK 911 ®Ó tÝnh ra kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n ghi nh­ sau: - KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh trong kú: Nî TK 632 Cã TK 154 - KÕt chuyÓn gi¸ vèn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh KQKD : Nî TK 911 Cã TK 632 - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong kú Nî TK 911 Cã TK 642 §ång thêi, kÕ to¸n gi¸ thµnh còng ph¶i tù ghi sæ chi tiÕt TK 154(mÉu2.38) cho tõng c«ng tr×nh ®Ó kho¸ sæ, chuyÓn sè d­ cuèi kú ( nÕu cã) sang kú sau. Tªn c«ng tr×nh : C¸p TX Hµ §«ng TØnh Hµ T©y Sè hiÖu dù to¸n : TK 2001 - 1012 B¶n kho¸n sè : 57 ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2002 §K Néi dung TK ®èi øng Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã Sè Ngµy Tæng céng VL A cÊp 621 VL Cty cÊp 6211 VL XN 6212 MTC 623 Nh©n c«ng CPC 627 KTCB # 6279 TK ®èi øng Sè tiÒn 3341 3342 Sè d­ ®Çu kú 1804 10/12/02 NhËn VL A cÊp 368.900.000 368.900.000 1856 31/12/02 XN1 thanh to¸n chi phÝ c«ng tr×nh 622.747.300 476.264.765 - 2.080.035 42.843.000 41.900.000 59.659.500 1987 31/12/02 H¹ch to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ c«ng tr×nh 632 577.818.007 Céng ph¸t sinh 991.647.300 368.900.000 476.264.765 - 2.080.035 42.843.000 41.900.000 49.659.500 - 991.647.300 Sè d­ cuèi kú 413.829.210 MÉu sè 2.38 2.2.7 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty BCVT-ViÖt Nam. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty ®· lín m¹nh kh«ng ngõng c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt l­îng ho¹t ®éng, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Ngoµi phÇn kÕ ho¹ch cÊp trªn giao cho C«ng ty lu«n tiÕp cËn thÞ tr­êng, më réng quy m« kinh doanh, thu hót kh¸ch hµng, khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty t×m kiÕm thªm hîp ®ång nhËn thÇu c«ng tr×nh. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nh­ h«m nay, C«ng ty còng cã nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng khã kh¨n tån t¹i nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. 2.2.7.1 ¦u ®iÓm VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty tæ chøc t­¬ng ®èi chÆt chÏ vµ gän nhÑ. Mçi xÝ nghiÖp trùc thuéc ®Òu cã c¸c kÕ to¸n thèng kª riªng. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n C«ng ty ®­îc ph©n c«ng chøc n¨ng, nhiÖm vô tõng ng­êi râ rµng, cô thÓ céng víi tr×nh ®é n¨ng lùc nhiÖt t×nh, sù trung thùc trong c«ng t¸c ®· gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. C«ng ty ®· ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n, nã cã t¸c dông thiÕt thùc trong viÖc c¾t gi¶m sè l­îng nh©n viªn kÕ to¸n nh­ng vÉn ®¶m b¶o viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. M¸y tÝnh gióp gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng t¸c ghi chÐp, t¨ng hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt nã gióp cung cÊp th«ng tin víi tõng yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. VÒ hÖ thèng chøng tõ vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n HÖ thèng chøng tõ ®­îc C«ng ty tæ chøc sö dông hîp ph¸p, hîp lÖ, ®Çy ®ñ. HÖ thèng chøng tõ C«ng ty sö dông tu©n theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh vµ theo quy ®Þnh riªng cña Tæng C«ng ty BCVT-ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ. §©y lµ h×nh thøc t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty. HiÖn nay, kÕ to¸n C«ng ty ghi sæ theo mét tr×nh tù tõ chøng tõ gèc ®Õn sæ chi tiÕt, do ®ã sè hiÖu trªn c¸c sæ cho mét nghiÖp vô lµ gièng nhau. C¸ch vµo sæ nµy thuËn tiÖn cho viÖc tra cøu chøng tõ, sæ s¸ch khi cÇn thiÕt vµ thuËn tiÖn trong viÖc thanh to¸n ®èi chiÕu c«ng nî khi nghiÖm thu. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é chÝnh s¸ch do Nhµ n­íc qui ®Þnh , ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn hÖ thèng sæ s¸ch. Nhê ®ã, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao C«ng ty tËp hîp chi phÝ theo c¸c kho¶n môc chi phÝ nhÊt lµ c¸c kho¶n môc chi phÝ ®­îc theo dâi cho tõng c«ng tr×nh ®· gióp thÊy râ chøc n¨ng, vÞ trÝ ho¹t ®éng cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh, c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng cña C«ng ty, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý mµ C«ng ty ®· ®Æt ra, ®¶m b¶o ®­îc sù thèng nhÊt vÒ ph¹m vi vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kÕ to¸n. Cô thÓ lµ: §èi víi h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp VËt t­ t¹i C«ng ty ®­îc sö dông chñ yÕu theo h×nh thøc c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao kho¸n vµ tiÕn ®é thi c«ng. Do ®ã, C«ng ty kh«ng mua vËt t­ vÒ dù tr÷ t¹i c¸c kho mµ thi c«ng ®Õn ®©u mua vËt liÖu ®Õn ®ã nªn tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vÒ tr«ng coi vËt t­ võa ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é thi c«ng l¹i tr¸nh l·ng phÝ mÊt m¸t vËt t­. §ång thêi, nã kh«ng nh÷ng lµm t¨ng vßng chu chuyÓn vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn lµm t¨ng tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh trong viÖc sö dông sè vËt t­ theo ®óng môc ®Ých vµ h¹n møc tiªu hao. C«ng ty giao quyÒn cho c¸c xÝ nghiÖp mua nh÷ng vËt t­ cã khèi l­îng lín gÇn khu vùc thi c«ng nh­ thÕ sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn nÕu ®Ó c«ng ty mua vµ cÊp cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. §èi víi h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp t¹i C«ng ty lµ giao kho¸n theo tõng khèi l­îng c«ng viÖc ®· g¾n liÒn lîi Ých vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng víi tiÕn ®é thi c«ng vµ t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc c¶ vÒ chÊt l­îng thi c«ng. §ång thêi, thêi gian lao ®éng cña tõng c«ng nh©n ®­îc theo dâi qua B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n l­¬ng gióp cho kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng cho tõng ®¬n vÞ thi c«ng, phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc chÝnh x¸c. Nh­ vËy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë C«ng ty t­¬ng ®èi râ rµng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, lµm Ýt h­ëng Ýt gióp cho C«ng ty sö dung lao ®éng hîp lý. §èi víi h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Ta thÊy r»ng, do ®Æc ®iÓm thi c«ng cña ngµnh B­u ®iÖn nªn trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh c¸c ®¬n vÞ thi c«ng rÊt Ýt khi ph¶i sö dông ®Õn m¸y thi c«ng hay còng cã nghÜa lµ kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh rÊt Ýt. Do vËy, viÖc C«ng ty kh«ng mua s¾m m¸y thi c«ng lµ hîp lý, tr¸nh ®­îc nh÷ng kho¶n khÊu hao m¸y kh«ng cÇn thiÕt khi kh«ng sö dông. NÕu cÇn C«ng ty cã thÓ thuª ngoµi rÊt tiÖn lîi mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p C«ng ty x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª ®¸nh gi¸ khèi l­îng x©y l¾p dë dang vµ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh theo qui ®Þnh. MÆt kh¸c, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®­îc C«ng ty sö dông lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp gióp cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p chÝnh x¸c, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh. 2.2.7.2 Nh÷ng tån t¹i chñ yÕu Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc ë trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cßn cã mét sè vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn sau: Tån t¹i vÒ tµi kho¶n sö dông. Tån t¹i vÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ. Tån t¹i vÒ h×nh thøc sæ sö dông. Tån t¹i trong viÖc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n . Tån t¹i trong viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Tån t¹i trong viÖc x¸c ®Þnh gÝa trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Ch­¬ng 3 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty c«ng tr×nh B­u ®iÖn 3.1 Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Sau mét thêi gian thùc tËp, trªn c¬ së lý luËn ®· ®­îc häc tËp t¹i tr­êng §¹i häc D©n lËp §«ng §« kÕt hîp víi thùc tÕ c«ng ty bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn cßn cã mét sè mÆt cÇn hoµn thiÖn. Do ®ã, ®Ó tõng b­íc hîp lý ho¸ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn sau ®©y: 3.1.1 Hoµn thiÖn hÖ thèng tµi kho¶n sö dông HiÖn nay, c¸c kho¶n môc chi phÝ ®Òu ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n cÊp I, kh«ng chi tiÕt ®Õn tµi kho¶n cÊp II kÓ c¶ TK 627. §©y lµ kho¶n môc chi phÝ bao gåm nhiÒu lo¹i chi phÝ ph¸t sinh kh¸c nhau nh­ chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ khÊu hao…Theo em, kÕ to¸n C«ng ty vµ xÝ nghiÖp nªn chi tiÕt c¸c kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh theo yÕu tè. Theo quyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§/BTC ban hµnh ngµy 26/12/1998 dïng cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p th× TK 627 ®­îc chi tiÕt lµm 6 tµi kho¶n cÊp 2 nh­ sau: TK 6271 : Chi phÝ nh©n viªn TK 6272 : Chi phÝ vËt liÖu TK 6273 : Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK 6274 : Chi phÝ khÊu hao TK 6277 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6278 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ViÖc chi tiÕt c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung nh­ trªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khi kiÓm tra ®èi chiÕu c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh d­íi tõng xÝ nghiÖp cã chÝnh x¸c vµ hîp lý kh«ng tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung còng nh­ ®Ó c«ng t¸c kiÓm to¸n ®­îc tiÕn hµnh dÔ dµng h¬n khi kiÓm tra kho¶n môc chi phÝ nµy. 3.1.2 Hoµn thiÖn qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ §Þnh kú cã thÓ lµ cuèi mçi th¸ng, kÕ to¸n chuyªn qu¶n yªu cÇu d­íi xÝ nghiÖp nép b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng tr×nh ®ang thi c«ng lªn c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n, c¸c xÝ nghiÖp ph¶i tËp hîp chøng tõ göi kÌm víi b¸o c¸o ®Ó chøng minh cho c¸c kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh. Tuy nhiªn, lµ C«ng ty cã ®Þa bµn t­¬ng ®èi réng, c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh trªn mäi miÒn ®Êt n­íc cho nªn viÖc thanh to¸n chøng tõ cña xÝ nghiÖp lªn C«ng ty bÞ chËm trÔ lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái nhÊt lµ thêi gian thanh to¸n c¸c chøng tõ c¸c c«ng tr×nh d­íi xÝ nghiÖp lªn c«ng ty l¹i do c¸c kÕ to¸n chuyªn qu¶n cña xÝ nghiÖp ®ã qui ®Þnh nªn dÊt dÔ dÉn ®Õn c«ng viÖc bÞ dån vµo cuèi kú lµm cho nhiÒu khi viÖc h¹ch to¸n kh«ng ®­îc chÝnh x¸c g©y ra nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nh­ ghi thiÕu ghi nhÇm lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh. Nh­ vËy, theo em c«ng ty nªn quy ®Þnh kú thanh to¸n chøng tõ thèng nhÊt d­íi c¸c xÝ nghiÖp ®Ó gióp cho viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ®­îc kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. §ång thêi, cã quy ®Þnh ph¹t cô thÓ ®èi víi tr­êng hîp nép chøng tõ muén lµm ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 3.1.3 Hoµn thiÖn h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty H×nh thøc sæ c«ng ty ®ang sö dông hiÖn nay lµ h×nh thøc sæ Chøng tõ ghi sæ. Tuy nhiªn, hÖ thèng sæ cña c«ng ty cã sù thay ®æi so víi qui ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é nh­ C«ng ty kh«ng lËp Chøng tõ ghi sæ mµ sö dông PhiÕu thu chi ®Þnh kho¶n ®ãng thµnh quyÓn ®Ó thay thÕ. Víi c¸ch sö dông sæ nh­ vËy kh«ng gióp c«ng ty ph¸t huy ®­îc ­u ®iÓm cña hÖ thèng sæ kÕ to¸n nµy lµ tr¸nh ghi trïng l¾p. V×, kÕ to¸n c«ng ty khi lËp PhiÕu thu chi ®Þnh kho¶n cã néi dung thÕ nµo th× ghi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ còng cã néi dung nh­ thÕ cßn nÕu lËp Chøng tõ ghi sæ theo nh­ h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ- ghi sæ do chÕ ®é ban hµnh th× viÖc ghi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ chØ cÇn vµo mét lÇn sæ tæng cña chøng tõ ghi sæ mµ th«i v× chøng tõ ghi sæ chØ ghi nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh gièng nhau. Nh­ vËy, C«ng ty cÇn xem xÐt l¹i c¸ch sö dông sæ sao cho phï hîp víi chÕ ®é h¬n ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch vµ còng thuËn tiÖn h¬n cho c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tr¸nh ®­îc nhÇm lÉn sai sãt trong qu¸ tr×nh ghi sæ . 3.1.4 Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ghi néi dung sæ kÕ to¸n . Trong c«ng t¸c ghi sæ s¸ch cña c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm ch­a hîp lý. Khi d­íi xÝ nghiÖp göi c¸c b¶ng kª lªn c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n, KÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn ghi sæ ®Þnh kho¶n ch­a ®óng v×: c¸c chi phÝ ph¸t sinh kÕ to¸n thùc hiÖn kÕt chuyÓn lu«n nh­ng trong cét néi dung kÕ to¸n ghi gép cho c¶ hai ®Þnh kho¶n. Theo em trong viÖc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n c«ng ty cÇn tu©n thñ theo nh­ chÕ ®é qui ®Þnh: mçi mét nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh ghi mét dßng t­¬ng øng víi néi dung cña nã. Cô thÓ nh­ trong tr­êng hîp phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n KÕ to¸n c«ng ty nªn ghi nh­ sau: PhiÕu thu Chi ®Þnh kho¶n Kiªm b¸o Nî- Cã Sè:.1856. Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Hä tªn ng­êi thanh to¸n…Nga…………§¬n vÞ……XN 1………………….. KÌm theo chøng tõ……Hai b¶ng kª…………………………………………. Néi dung thu chi Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã CP NC c«ng tr×nh …. 622 334 57.803.000 K.chuyÓn CP NC xÝ nghiÖp 154 622 57.803.000 K.chuyÓn CP NC thuª ngoµi 154 3342 38.000.000 Céng 153.606.000 ViÖc ghi sæ §Þnh kho¶n (phiÕu thu chi ®Þnh kho¶n) theo ®óng víi néi dung kÕt cÊu vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ theo chÕ ®é qui ®Þnh kh«ng nh÷ng gióp c«ng ty trong viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu mµ ®Æc biÖt lµ trong theo dâi néi dung c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mét c¸ch râ rµng, cô thÓ h¬n. 3.1.5 Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ mét yÕu tè chi phÝ gi¸n tiÕp. Trong kú khi ph¸t sinh chi phÝ nµy C«ng ty thùc hiÖn ph©n bæ kho¶n chi phÝ nµy cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng. Tuy nhiªn, t¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn viÖc ph©n bæ ®­îc dùa vµo tØ lÖ gi÷a tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc hiÖn kú tr­íc víi tæng ®Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng vµ tæng ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c¸c c«ng tr×nh kú tr­íc ®· thùc hiÖn. H¬n n÷a, kho¶n chi phÝ nµy lai ®­îc kÕ to¸n xÝ nghiÖp ph©n bæ dÇn tõ ®Çu kú cho ®Õn cuèi kú cho mçi c«ng tr×nh mét lÇn b»ng c¸ch ph©n bæ tõng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt chung råi míi céng l¹i ra chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh. C¸ch lµm nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn cuèi kú ph¸t sinh sù chªnh lÖch nh­ chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh trong kú sÏ thõa hoÆc thiÕu. Víi c¸ch lµm nh­ trªn kh«ng chØ lµm cho d­íi xÝ nghiÖp võa mÊt thêi gian ph©n bæ tõng yÕu tè cña chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú mµ lµm C«ng ty còng mÊt thêi gian ph¶i ®iÒu chØnh tû lÖ ph©n bæ vµo cuèi kú. §ång thêi, viÖc c«ng ty thùc hiÖn ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung nh­ vËy lµ kh«ng hîp lý theo qui ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n. Em xin m¹nh d¹n ®­a ra ®Ò suÊt sau: C«ng ty nªn tËp hîp kho¶n môc chi phÝ nµy vµo cuèi kú, x¸c ®Þnh tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ ph¸t sinh trong kú råi míi tiÕn hµnh ph©n bæ mét lÇn cho c¸c c«ng tr×nh theo tiªu thøc ph©n bæ sau: Chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ ph¸t sinh = Chi phÝ s¶n xuÊt chung dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh + HÖ sè ph©n bæ Víi: HÖ sè ph©n bæ = Tæng chi phÝ SXC thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Tæng chi phÝ SXC dù to¸n c¸c c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp Víi ®Ò xuÊt trªn, kÕ to¸n xÝ nghiÖp sÏ tr¸nh ®­îc viÖc mÊt nhiÒu thêi gian, tr¸nh nh÷ng sai sãt kh«ng cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph©n bæ nhiÒu lÇn chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú. — §èi víi kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc theo qui ®Þnh ®­îc thùc hiÖn trªn v¨n phßng c«ng ty cã nghÜa lµ d­íi xÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n nµy cho c«ng nh©n xÝ nghiÖp. C¸ch lµm nh­ thÕ sÏ lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ trong kú hay lµm gi¶m ®i chi phÝ s¶n xuÊt thi c«ng tõng c«ng tr×nh v× c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt l¹i ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 642 mµ kh«ng ph¶i TK 627. Theo em, C«ng ty nªn ®Ó cho xÝ nghiÖp tù thùc hiÖn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c«ng nh©n cña ®¬n vÞ m×nh vµ h¹ch to¸n vµo TK 627 nh­ sau: Nî TK 627 Cã TK 338 Tõ ®ã còng gãp phÇn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ h¬n. 3.1.6 Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ®¸nh gÝa gi¸ trÞ khèi l­îng dë dang cuèi kú T¹i mäi C«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú v× ®©y lµ c«ng t¸c quan träng nh»m x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú. ë C«ng ty c«ng tr×nh B­u ®iÖn viÖc x¸c ®Þnh khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú råi trõ ®i chi phÝ dù to¸n cña khèi l­îng c«ng viÖc ®· ®­îc nghiÖm thu. Víi c¸ch tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú nh­ trªn theo em lµ ch­a hîp lý vµ ng­îc víi qui ®Þnh cña chÕ ®é ban hµnh vÒ c¸ch tÝnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú. §ång thêi còng sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chÝnh x¸c trong viÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm hoµn thµnh cuèi kú mÆc dï víi c¸ch lµm nh­ thÕ c«ng ty coi nh­ ®¶m b¶o ®­îc chi phÝ thùc tÕ thùc hiÖn trong kú kh«ng v­ît qua khèi l­îng ®· nghiÖm thu theo dù to¸n trong kú. H¬n n÷a víi c¸ch tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang nh­ thÕ dÉn ®Õn viÖc c«ng ty kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng thùc tÕ ph¸t sinh t­¬ng øng víi khèi l­îng ®· nghiÖm thu theo dù to¸n c«ng tr×nh trong kú. Trong khi ®ã c«ng ty chØ cã thÓ biÕt ®­îc khèi l­îng thùc tÕ d­íi xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn trong kú cho tõng c«ng tr×nh nªn kÕ to¸n C«ng ty kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc viÖc ph©n tÝch chi phÝ theo c¸c kho¶n môc chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú so víi khèi l­îng dù to¸n. Vµ lµm cho kÕ to¸n c«ng ty còng khã kh¨n khi muèn lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh. Do ®ã ®Ó qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®¶m b¶o ®­îc viÖc tÝnh ®óng tÝnh ®ñ, luËn v¨n cho r»ng, C«ng ty cÇn thay ®æi c¸ch tÝnh s¶n phÈm dë dang cho phï hîp h¬n víi chÕ ®é qui ®Þnh nh­ sau: Gi¸ trÞ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p DDCK = Gi¸ trÞ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p DD§K + Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p thùc hiÖn trong kú x Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi l­îng x©y l¾p DDCK Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú + Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi l­îng x©y l¾p DDCK C«ng thøc tÝnh khèi l­îng s¶n phÈm dë dang trªn ®©y rÊt thÝch hîp cho c«ng ty bëi c«ng ty thùc hiÖn ph­¬ng thøc bµn giao, thanh to¸n s¶n phÈm theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ( x¸c ®Þnh theo dù to¸n). ¸p dông c«ng thøc nµy, c«ng ty sÏ hoµn thiÖn h¬n trong viÖc tÝnh to¸n khèi l­îng s¶n phÈm dë dang, kh«ng ®i ng­îc víi qui ®Þnh cña chÕ ®é nhÊt lµ tÝnh ®óng ®­îc gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang sÏ phôc vô tèt cho viÖc tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. §ång thêi gióp kÕ to¸n c«ng ty cã thÓ lËp ®­îc b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh thi c«ng. 3.1.7 Hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n theo h­íng tin häc ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn cã quy m« ho¹t ®éng lín bao gåm nhiÒu xÝ nghiÖp thµnh viªn, c«ng tr×nh thi c«ng réng kh¾p c¶ n­íc C«ng ty l¹i h¹ch to¸n theo h×nh thøc tËp trung nªn mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc h¹ch to¸n t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty. Do ®ã, viÖc bæ xung thªm c¸n bé kÕ to¸n cã n¨ng lùc cho phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n-Thèng kª cña C«ng ty lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®©y sÏ lµ yÕu tè n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n c«ng ty. NhËn thÊy kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty cã thÓ ®Çu t­ ®­îc mét bé phÇn mÒm ®ång bé cho c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã, tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty ®ang dÇn ®­îc n©ng cao cã thÓ dÔ dµng tiÕp nhËn vµ sö dông thµnh th¹o nªn em cã kiÕn nghÞ C«ng ty nªn ®Çu t­ mét ch­¬ng tr×nh chän gãi ®ång bé phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n trÞ. PhÇn mÒm rÊt nhanh bÞ lçi thêi nªn C«ng ty cÇn g¾n víi viÖc xem xÐt kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t­¬ng lai vµ nh÷ng yÕu tè vÒ thÞ tr­êng vµ chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n­íc. Em xin ®­a ra hai c¸ch ®Ó ®Çu t­ nh­ sau: - Mua mét phÇn mÒm chän gãi th«ng dông ®ang hiÖn hµnh trªn thÞ tr­êng. - §Æt hµng c«ng ty phÇn mÒm viÕt cho c«ng ty mét phÇn mÒm kÕ to¸n theo yªu cÇu ®Æt hµng cña c«ng ty NÕu C«ng ty trong t­¬ng lai sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n th× viÖc thay ®æi h×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ cÇn thiÕt. C«ng ty nªn tæ chøc sæ theo h×nh thøc: NhËt ký chung. V× h×nh thøc nµy dÔ dµng cho thao t¸c trªn m¸y, lu«n ®­îc sö dông trong c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm. Nã dÔ dµng h¬n cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty khi chuÈn bÞ chuyÓn sang thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y, dÔ dµng kiÓm tra ®èi chiÕu theo chøng tõ gèc. 3.2 C¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt nãi chung vµ doanh nghiÖp thuéc ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng kh«ng nh÷ng ph¶i lu«n quan t©m ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm mµ cßn ph¶i quan t©m ®Õn c¶ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bëi gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp quan träng ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nã lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×m kiÕm biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh trªn c¬ së tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh. ChÝnh v× vËy, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ môc tiªu hµng ®Çu cña C«ng ty. §Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty ph¶i h¹ch to¸n tèt chi phÝ s¶n xuÊt, cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m tiÕt kiÖm vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vËt t­ lao ®éng. Tuy nhiªn, tiÕt kiÖm kh«ng cã nghÜa lµ bít xÐn mét c¸ch m¸y mãc c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt mµ trong ®iÒu kiÖn gi¶m chi phÝ vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. Nh­ vËy, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét biÖn ph¸p gióp c«ng ty ho¹t ®éng cã l·i, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réng qui m« s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty, em xin nªu ra mét sè biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ sau: 3.2.1 TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu YÕu tè chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mét kho¶n môc chi phÝ chiÕm tØ träng lín trong tæng chi phÝ v× vËy c«ng ty cµng tiÕt kiÖm ®­îc kho¶n chi phÝ nµy cµng cã lîi. Trªn c¬ së khèi l­îng c«ng viÖc ®Æt ra, khi c«ng ty tiÕn hµnh giao cho tõng ®¬n vÞ thi c«ng mua nguyªn vËt liÖu nªn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ ®ã ph¶i chÊp hµnh nghiªm tóc vÒ ®Þnh møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®ång thêi vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khen th­ëng, xö ph¹t thÝch ®¸ng ®èi víi c¸ nh©n, tËp thÓ ®· tiÕt kiÖm hay sö dông l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. Trong c«ng t¸c thu mua, vËn chuyÓn, qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu còng kh¸ quan träng. §¬n vÞ s¶n xuÊt nªn cè g¾ng gi¶m hao phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt kh«ng ®Ó vËt t­ hao hôt, mÊt m¸t hay xuèng cÊp. Tèt nhÊt ph¶i cã ®éi b¶o vÖ còng nh­ gi¸m s¸t thi c«ng qu¶n lý. Do tÝnh chÊt x©y dùng vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty lín tõ B¾c vµo Nam nªn c«ng ty ph¶i më réng quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp, thùc hiÖn thanh to¸n ®óng h¹n nh»m gi÷ uy tÝn cho c«ng ty tõ ®ã t¹o mét mèi quan hÖ l©u dµi vÒ nguån cung cÊp vËt t­. Khi cÇn c«ng ty cã thÓ mua ë ®Þa ®iÓm gÇn c«ng tr­êng nhÊt, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn… Trong ®iÒu kiÖn cã thÓ c«ng ty nªn sö dông hîp lý, tËn dông tèi ®a phÕ th¶i, phÕ lÖu ®Ó gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.2.2 TiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng, c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh b»ng biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy c«ng ty cÇn nghiªn cøu, tæ chøc thi c«ng mét c¸ch khoa häc, s¾p xÕp c«ng viÖc theo mét tr×nh tù hîp lý tr¸nh ®Ó qu¸ tr×nh thi c«ng bÞ gi¸n ®o¹n ng¾t qu·ng. Nh­ vËy, vÊt t­ ph¶i ®­îc cung cÊp kÞp thêi cho s¶n xuÊt ®ång thêi c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn quan t©m tíi viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ øng dông khoa häc kü thuËt vµo thi c«ng nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty nªm sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ, kÝch thÝch ph¸t triÓn nh­ ra chÕ ®é th­ëng hîp lý cho nh©n c«ng c«ng ty ®Ó khuyÕn khÝch hä lµm viÖc.. 3.2.3 Gi¶m chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng B»ng c¸ch n©ng cao n¨ng suÊt vµ tiÕt kiÖm nguyªn liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng, c«ng ty sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Muèn vËy, c«ng ty cÇn tËn dông tèt kh¶ n¨ng vµ c«ng suÊt ch¹y m¸y nh­ng còng kh«ng nªn sö dông qu¸ ®Þnh møc c«ng suÊt cho phÐp. M¸y nµo hÕt kh¶ n¨ng sö dông hoÆc ®· cò vµ l¹c hËu c«ng ty ph¶i thanh lý ngay ®Ó ®Çu t­ vµo mua m¸y míi phï hîp h¬n víi xu h­íng ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt võa tr¸nh ø ®äng vèn. Trong mét sè tr­êng hîp th× viÖc thuª m¸y ngoµi lµ rÎ h¬n, chi phÝ cho sö dông m¸y thi c«ng kh«ng lín nªn c¸c xÝ nghiÖp vÉn thùc hiÖn thuª ngoµi lµ chñ yÕu. V× vËy, khi quyÕt ®Þnh mua s¾m c«ng ty ph¶i cã sù c©n nh¾c kü l­ìng, xem xÐt nªn mua lo¹i m¸y nµo sö dông th­êng xuyªn, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. 3.2.4 Gi¶m tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt chung NÕu trong qua tr×nh s¶n xuÊt c«ng ty tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng mµ kh«ng cã sù theo dâi s¸t sao cã thÓ dÉn tíi ¶nh h­ëng chÊt l­îng c«ng tr×nh thi c«ng. Cho nªn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt chung dÔ tiÕn hµnh h¬n vµ hîp lý nhÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau nªn dÔ x¶y ra t×nh tr¹ng l·ng phÝ, chi dïng sai môc ®Ých. Nh­ vËy, c«ng ty cÇn ®Ò ra nh÷ng qui chÕ cô thÓ nh»m h¹n chÕ c¸c kho¶n chi phÝ nµy ch¼ng h¹n nh­ chØ ký duyÖt ®èi víi c¸c kho¶n chi hîp lý vµ ph¶i cã chøng tõ chøng minh. C¸c chi phÝ vÒ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i..sö dông d­íi xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi lín nhiÒu khi cßn l·ng phÝ cÇn tiÕt kiÖm h¬n. Tuy nhiªn ®èi víi kho¶n chi phÝ hîp lý ph¶i gi¶i quyÕt kÞp thêi ®Î ®¶m b¶o thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, quyÕt liÖt, yªu cÇu ®Æt ra víi mçi doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo víi nh÷ng nguån lùc nhÊt ®Þnh cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. Muèn vËy, mçi doanh nghiÖp ph¶i h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm b×nh qu©n thÊp h¬n gi¸ thµnh b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng nh­ng chÊt l­îng vÉn ph¶i ®­îc ®¶m b¶o, cã tÝnh thÈm mü cao. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. Kh«ng nh÷ng thÕ s¶n phÈm x©y l¾p cßn ph¶i ®¸p øng ®­îc nhiÒu yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt, mü thuËt. §Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, mçi doanh nghiÖp x©y l¾p cÇn sö dông nh÷ng th«ng tin tõ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn mµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ thÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lu«n ®­îc ®æi míi kh«ng ngõng víi sù ph¸t triÓn cña tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ vµ tr×nh ®é kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh. Em hy väng ®Ò tµi nghiªn cøu “H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn” mµ em chän nghiªn cøu cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn nhá cho viÖc hoµn thiÖn vµ ®æi míi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng t¹i C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn. Do tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c¬ së kh«ng dµi nªn ®Ò tµi míi chØ nªu lªn ®­îc vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ b­íc ®Çu. Do ®ã bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái s¬ suÊt vµ thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó ®­îc n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n cña m×nh h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ph¹m V¨n Dòng vµ toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n thèng kª C«ng ty C«ng tr×nh B­u ®iÖn ®· gióp em hoµn thµnh tèt kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh./. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Chñ biªn: TS. NguyÔn ThÞ §«ng - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n - NXB Tµi chÝnh - Hµ Néi - 2001 2 TS NguyÔn ThÞ §«ng - Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n - NXB Tµi chÝnh 3. T¸c gi¶ Ng« ThÕ Chi - §oµn Xu©n Tiªn - V­¬ng §×nh HuÖ - KÕ to¸n kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp - NXB tµi chÝnh n¨m 1996 4. Chñ biªn: PGS.PTS NguyÔn V¨n C«ng- Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh - NXB tµi chÝnh n¨m 2003 5. HÖ thèng kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p - Vô chÕ ®é kÕ to¸n - NXB tµi chÝnh n¨m 2000 6. Chñ biªn: PTS §Æng ThÞ Loan - Khoa kinh tÕ - §HKTQD - KÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - 1996 7. Mét sè t­ liÖu cña C«ng ty C«ng tr×nh B­u §iÖn - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 - B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C«ng tr×nh B­u §iÖn - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154…. - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Môc lôc Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện.DOC
Luận văn liên quan