Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dược Đà Nẵng

LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực của nước ta. Đứng trước thách thức đó các Doanh Nghiệp ngày nay phải tạo cho mình một chỗ đứng trong lòng khách hàng, giá thành là một vấn đề quan trọng trong một Doanh Nghiệp sản xuất, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Doanh Nghiệp. Muốn vậy các Doanh Nghiệp phải đặt vấn đề hiệu quả chi phí lên hàng đầu, phải tăng cường quản lý chi phí để làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhất mà thu về lợi nhuận cao nhất. Kế toán là một bộ phận quan trọng góp phần cung cấp thông tin cho lãnh đạo nhằm đưa ra các phương hướng chiến lược phù hợp. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh Nghiệp sản xuất. Trong thời gian thực tập tại công ty Dược Đà Nẵng, em rất quan tâm nghiên cứu và chon đề tài: 'HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG" ĐỀ TÀI GỒM 3 PHẦN PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG Chuyên đề hoàn thành vớ sự cố gắng của bản thân song do kiến thức và trình độ còn hạn chế và thời gian có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong được sự giúp đỡ và chỉ đạo của quý thầy cô, các cô chú trong phòng kế toán-tài vụ của công ty để chuyên đề hoàn thiện hơn.

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dược Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ái tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Tæng gi¸ gi¸ trÞ s¶n Tæng chi phÝ Gi¸ trÞ s¶n Gi¸ trÞ s¶n thµnh s¶n = chÝnh dë dang + s¶n xuÊt trong kú - phÈm phô thu - phÈm chÝnh phÈm chÝnh ®Çu kú ph¸t sinh håi ­íc tÝnh DD cuèi kú f.Ph­¬ng ph¸p liªn hîp: Lµ ph­¬ng ph¸p ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp cã tæ chøc s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ vµ cã tÝnh chÊt s¶n phÈm lµm ra ®ßi hái viÖc tÝnh gi¸ thµnh ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, nh­ c¸c doanh nghiÖp ho¸ chÊt, dÖt kim, ®ãng dµy, may mÆc.... 2.3 C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong mét doanh nghiÖpchñ yÕu: TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng: Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng hoÆc theo hîp ®ång. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, theo ph­¬ng ph¸p nµy lµ tõng ®¬n ®Æt hµng c¸ch tÝnh nµy quan t©m ®Õn tÝnh chÊt ®¬n gi¶n hay phøc t¹p cña quy tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n b­íc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p nh­ luyÖn kim, c¬ khÝ.... Ph­¬ng ph¸p nµy cã 2 c¸ch tÝnh nh­ sau: b1: Ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm(gäi t¾t lµ ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc b¸n thµnh phÈm) Trong tr­êng hîp nµy, b¸n thµnh phÈm cã thÓ ®­îc ®em b¸n ra ngoµi nh­ hµng ho¸, th× còng ph¶i tÝnh gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nh­ sau: B­íc 1:Më phiÕu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo tõng b­íc chÕ biÕn(tõng s¶n phÈm).Phiªó nµy ë ph©n x­ëng cuèi cïng lµ phiÕu tÝnh gi¸ thµnh, thµnh phÈm. B­íc 2:TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú, tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ b¸n thµnh phÈmtheo tõng b­íc chÕ biÕn. Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh ë b­íc chÕ biÕn cuèi cïng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕt chuyÓn tuÇn tù nh­ sau: Gi¸ thµnh Chi phÝ chi phÝ chi phÝ c¸c kho¶n B¸n thµnh phÈm = nguyªn vËt + chÕ biÕn - s¶n xuÊtdë - gi¶m trõ B­íc 1 liÖu chÝnh b­íc 1 dang b­íc 1 b­íc 1 Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh chi phÝ chi phÝ c¸c kho¶n B¸n thµnh phÈm = BTP b­íc 1 + chÕ biÕn - s¶n xuÊtdë - gi¶m trõ B­íc 2 chuyÓn sang b­íc 2 dang b­íc 2 chi phÝ Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh BTP chi phÝ chi phÝ B¸n thµnh phÈm = chi phÝ b­íc + chÕ biÕn - s¶n xuÊtdë B­íc n b­íc n-1chuyÓn b­íc n b­íc n sang b2:Ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm(gäi t¾t lµ ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc kh«ng cã b¸n thµnh phÈm) Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong tr­êng hîp b¸n thµnh phÈm kh«ng b¸n ra ngoµi hoÆc nhu cÇu qu¶n lý kh«ng ®ßi hái ph¶i tÝnh gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p nµy nh­ sau: B­íc 1:Më phiÕu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng b­íc chÕ biÕn B­íc 2: Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt ë tõng b­íc chÕ biÕn(chi phÝ chÕ biÕn)cho thµnh phÈm ë b­íc cuèi cïng. Chi phÝ vËt Gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh xuÊt dïng SLBTP ChÝnh trong = b­íc 1 trong Thµnh phÈm Sè l­îng BTP b­íc 1+sè l­îng SPDD b­íc 1 thµnh phÈm Chi CB b­íc i Tæng chi phÝ chÕ biÕn b­íc i SLBTP Ph©n bæ cho = b­íc i trong Thµnh phÈm Sè l­îng BTP b­íc i+sè l­îng SPDD b­íc i thµnh phÈm c.TÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt æn ®Þnh, c¸c ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc x©y dùng phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh Chªnh lÖchCPSX chªnh lÖch Thùc tÕ = ®Þnh do thay ®æi CPSX tho¸t S¶n phÈm møc ®Þnh møc khái ®Þnh møc Gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c s¶n phÈm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: III.h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: 1.H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo: 1.1H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¸c kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu ®­îc sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt. a.Chøng tõ sö dông. Chøng tõ sö dông cho ho¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ: phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kim vËn chuyÓn néi bé. b.Tµi kho¶n vµ sæ s¸ch sö dông. *Tµi kho¶n sö dông: TK 621: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 621 -chi phÝ nguyªn vËt liÖu -vËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho ph¸t sinh trong kú -kÕt chuyÓn vµ ph©n bè chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng *Sæ s¸ch sö dông: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖukÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch sau: *B¶ng nhËp-xuÊt-tån nguyªn vËt liÖu. *Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621. *Sæ c¸i tµi kho¶n 621. c.Tr×nh tù h¹ch to¸n. *S¬ ®å h¹ch to¸n. TK 152,111,112, 331 TK 621 TK 152 Nguyªn vËt liÖu dïng vËt liÖu sö dông kh«ng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt hÕt nhËp lai kho TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL dïng cho trùc tiÕp s¶n xuÊt 1.2H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng tr­c tiÕp lµ nh÷ng kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô nh­ tiÒn l­¬ng chÝnh, tiÒn l­¬ng phô, phô cÊp, tiÒn chi ¨n ca, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPC§. a.Chøng tõ sö dông. Chøng tõ sö dông cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ: *phiÕu nhËp kho s¶n phÈm *b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng *B¶ng tæng hîp l­¬ng *B¶ng chi tiÕt, b¶ng tæng hîp *B¸o c¸o chi tiÕt chÕ ®é trî cÊp BHXH hµng th¸ng. b.Tµi kho¶n vµ sæ s¸ch sö dông gåm. *Tµi kho¶n sö dông TK622: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 622 -chi phÝ nh©n c«ng tham - ph©n bè hoÆc kÕt chuyÓn gia s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô TK nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng *B¶ng l­¬ng s¶n phÈm *B¶ng tæng hîp l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng *Chøng tõ ghi sæ *Sæ c¸i c.Tr×nh tù h¹ch to¸n. *s¬ ®å h¹ch to¸n TK334 TK 622 TK 154 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng KÕt chuyÓn chi phi nh©n Nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt TK 338 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Vµo chi phÝ s¶n xuÊt 1.3TËp hîp vµ ph©n bè chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ qu¶n lý phôc vô cho s¶n xuÊt vµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ph¸t sinh ë ph©n x­ëng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, theo tõng ph©n x­ëng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao g«m: *chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng *Chi phÝ vËt liÖu, dông cô s¶n xuÊt *Chi phÝ khÈu hao TSC§ *Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi *Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Mét doanh nghiÖp cã nhiÒu ph©n x­ëng s¶n xuÊt, nhiÒu ®éi s¶n xuÊt, ph¶i më chi tiÕt ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ph©n x­ëng, tõng ®éi s¶n xuÊt. Cuèi kú chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng viÖc cña ph©n x­ëng thay ®æi s¶n xuÊt. Trong tr­êng hîp mét ph©n x­ëng, trong kú s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, nhiÒu c«ng viÖc th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng s¶n phÈm, c«ng viÖc cã liªn quan, c¸c tiªu thøc ®­îc sö dông ®Ó ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung nh­ sau: *ph©n bæ theo chi phÝ tiÒn c«ng nh©n trùc tiÕp *Ph©n bæ theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu tr­c tiÕp *Ph©n bæ theo ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt chung a.Tµi kho¶n vµ sæ s¸ch sö dông: *Tµi kho¶n sö dông: TK 627 Tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú nh­ -C¸c kho¶n gi¶m trõ chi phÝ s¶n xuÊt TiÒn l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng,chi phÝ chung VËt liÖu, khÊu hao TSC§ -Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho C¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ vµ kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm Cuèi kú tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ b.Chøng tõ sö dông: *Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc *Ho¸ ®¬n vËn chuyÓn *Ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng *B¶ng khÊu hao TSC§ *B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng *Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 c.Tr×nh tù h¹ch to¸n: *tµi kho¶n sö dông Tk 627:Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 334,338 TK 627 TK 111,152 L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo L­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng C¸c kho¶n gi¶m trõ TK152,153 Chi phÝ vËt liÖu dông cô TK 154 TK 214 TrÝch khÊu hao TSC§ Ph©n bæ hoÆc kÕt ChuyÓn chi phÝ s¶n XuÊt chung theo møc B×nh th­êng TK 111,112,331 TK 632 C¸c chi phÝ kh¸c Chi phÝ s¶n xuÊt lín H¬n møc b×nh th­êng *s¬ ®å h¹ch to¸n 1.4. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt: a.H¹ch to¸n thiÖt h¹i do s¶n phÈm háng: Cã 2 lo¹i s¶n phÈm háng: S¶n phÈm trong ®Þnh møc, vµ s¶n phÈm ngoµi ®Þnh møc. *Trong ®Þnh møc ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ trong kú. Sau khi trõ ®i phµn gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi *Ngoµi ®Þnh møc th× do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan lÉn chñ quan vµ ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: -C¸c chi phÝ s¶n phÈm háng Nî TK 138(1381-s¶n phÈm háng) Cã TK 111,112,152,334 -Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc Nî TK 138(1381-s¶n phÈm háng) ` Cã TK 154:Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng(KKTX) Cã TK 631:Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng(KH§K) -Xö lý s¶n phÈm háng theo quyÕt ®Þnh cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn Nî TK 138(1388-ph¶i thu kh¸c) Nî TK 811:ThiÖt h¹i tÝnh vµo chi phÝ Nî TK 415:Gi¶m quü dù phßng tµi chÝnh Cã TK 138(1381-s¶n phÈm háng):ThiÖt h¹i s¶n phÈm háng b.H¹ch to¸n thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt: C¸c kho¶n thiÖt h¹i trong thõi gian ngõng s¶n xuÊt do thêi vô ®· ®­îc tÝnh vµo chi phÝ TK 335-chi phÝ tr¶ tr­íc. ThiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt båi th­êng do c¸c nguyªn nh©n bªn ngoµi cÇn ph¶i ®ßi hái båi th­êng. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i nµy gièng nh­ h¹ch to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc (sö dông tµi kho¶n 1381-thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt) 2.H¹ch to¸n thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt: 2.1H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp: Do ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú nªn chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng rÊt khã ph©n ®Þnh d­îc lµ xuÊt dïng cho môc ®Ých s¶n xuÊt, qu¶n lý hay tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô dÞch vô kÕ to¸n cÇn thao dâi chi tiÕt c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng(ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt, s¶n phÈm, lao vô...)hoÆc dùa vµo môc ®Ých sö dông hay tû lÖ ®Þnh møc ®Ó ph©n bæ vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng môc ®Ých a.Tµi kho¶n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621-chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 621 Gi¸ trÞ nguyªn vËt kÕt chuyÓn chi liªô xuÊt dïng trong kú phÝ NVL vµo gi¸ gi¸ thµnh s¶n phÈm Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d­ vµ ®­îc më cho tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ b.S¬ ®å h¹ch to¸n: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp KÕt chuyÓn gi¸ thµnh NL, VL tån cuèi kú TK 152 TK 611 TK 621 TK 631 KÕt chuyÓn gi¸ thµnh KÕt chuyÓn chi NL, VL tån ®Çu kú phÝ NL, VL vµo Gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ trÞ NL, VL sö Dông cho s¶n xuÊt trong kú TK 111,112,331 Gi¸ thùc tÕ NL, VL Mua vµo trong kú TK 133 2.2 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: VÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, tµi kho¶n sö dông vµ c¸ch tËp hîp chi phÝ trong kú gièng nh­ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. cuèi kú ®Ó tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n 631 theo tõng ®èi t­îng. Nî TK 631 Cã TK622 2.3 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Còng gièng ph­¬ng ph¸p kiÓm kª th­êng xuyªn. mäi chi phÝ ph¸t sinh trong kú ®Òu tËp hîp vµo tµi kho¶n 627 vµ ®­îc chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng. Sau ®ã kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo tµi kho¶n 631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nî TK631 Cã TK 627 Tæng hîp chi phÝ vµ kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. 1.Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. a.tµi kho¶n sö dông: TK154-chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Tµi kho¶n nµy më chi tiÕ cho tõng ph©n x­ëng, tõng bé phËn, tõng s¶n phÈm ....theo yªu cÇu qu¶n lý. a.S¬ ®å h¹ch to¸n S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p KKTX TK 621 TK 154 TK 152 KÕt chuyÓn chi phÝ NL, VLTT Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng Trùc tiÕp s÷a ch÷a ®­îc ph¶i båi th­êng Cña ng­êi g©y ra thiÖt h¹i TK 627 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt TK 155,632 Chung Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn Thµnh 2.H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p KK§K: a.X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh: Theo ph­¬ng ph¸p nµy, toµn bé chi phÝ chÕ biÕn ®­îc tÝnh hÕt cho thµnh phÈm. Do vËy trong s¶n phÈm dë dang chØ bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh mµ th«i. C¸ch x¸c ®Þnh nh­ sau: Gi¸ trÞ Chi phÝ NL, VL chÝnh Chi phÝ NL, VL chÝnh Sè l­îng s¶n S¶n phÈm = dë dang ®Çu kú + ph¸t sinh trong kú phÈm dë dang Dë dang cuèi kú Sè l­îng Sè l­îng s¶n phÈm cuèi kú Thµnh phÈm + dë dang cuèi kú b.X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng ­íc tÝnh t­¬ng®­¬ng: Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× tr­íc hÕt ph¶i c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm dë dang ë c«ng ®o¹n chÕ biÕn do bé phËn kü thuËt x¸c ®Þnh ®Ó tÝnh ®æi sè l­îng s¶n phÈm dë dang thµnh sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng, tiªu chuÈn quy ®æi th­êng dùa vµo ngµy c«ng hoÆc tiÒn ®Þnh møc ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ®¸nh ®¸nh gi¸, ph­¬ng ph¸p nµy chØ nªn ¸p dông ®Ó tÝnh c¸c chi phÝ chÕ biÕn, cßn c¸c chÕ biÕn, cßn c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh ph¶i x¸c ®Þnh theo sè thùc tÕ ®· dïng. C¸ch tÝnh nh­ sau: Gi¸ trÞ vËt liÖu Sè l­îng s¶n phÈm dë dang toµn bé ChÝnh tÝnh cho = cuèi kú(kh«ng quy ®æi) gi¸ trÞ S¶n phÈm Sè l­îng Sè l­îng s¶n phÈm vËt liÖu chÝnh Dë dang thµnh phÈm + dë dang kh«ng quy ®æi xuÊt dïng Chi phÝ chÐ biÕn Sè l­îng s¶n phÈm dë dang tæng chi TÝnh cho s¶n phÈm cuèi kú(kh«ng quy ®æi) phÝ chÕ biÕn = Dë dang Sè l­îng sè l­îng s¶n phÈm tõng lo¹i (theo tõng lo¹i) thµnh phÈm F § quy ®æi ra thµnh phÈm c.x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo 50% chi phÝ chÕ biÕn: Ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng tù nh­ ph­¬ng ph¸p b. Nh­ng ®Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n ng­êi ta lÊy møc ®é s¶n phÈm hoµn thµnh b×nh qu©n cña s¶n phÈm dë dang lµ 50% so víi thµnh phÈm ®Ó ph©n bæ chi phÝ chÕ biÕn. Con chi phÝ nguyªn vËt liÖu tÝnh cho s¶n phÈm dì dang c¨n cø vµo chi phÝ thùc tÕ hay chi phÝ ®Þnh møc d.X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo gi¸ trÞ ®Þnh møc hoÆc gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. -Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trªn c¬ së gi¸ thµnh ®Þnh møc cho tõng nh©n c«ng, tõng chi tiÕt , tõng bé phËn, kÕt cÊu cña s¶n phÈm. C¨n cø vµo ®ã ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang, ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh møc chi phÝ hoµn chØnh . V.TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM: 1.TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh. §Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi t­îng tËp hîp, h¹ch to¸n chi phÝ. C¨n cø vµo ®Æc diÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt thÝch hîp. Cuèi th¸ng tæng hîp toµn bé chi phÝ ph¸t sinh theo kho¶n môc thuéc tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n ®Ó lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Tõ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh sÏ cã ®­îc ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. Cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau: *§èi víi qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n: ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh th­êng dïng lµ: ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, ph­¬ng ph¸p liªn hîp. *§èi t­îng danh nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æc hµng: ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ ®¬n ®Æt hµng. ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mçi ®¬n ®Æt hµng do ®ã tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. *§èi víi doanh nghiÖp co quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, kiÓu chi phÝ chÕ biÕn liªn tôc. §èi víi doanh nghiÖp lo¹i nµy, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt thÝch hîp nhÊt lµ ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo giai ®o¹n c«ng nghÖ hay con gäi lµ ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt th­êng lµ c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ. phÇn II t×nh h×nh thùc tÕ vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty d­îc ®µ n½ng. A.kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty d­îc ®µ n½ng. I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña c«ng ty. Nh»m ®¸p øng viÖc ph©n phèi thuèc chòa bÖnh cho nh©n d©n, hiÖu thuèc §µ N½ng ( thuéc c«ng ty d­¬c Qu¶ng Nam-§µ N½ng) ®· ra ®êi ngay sau khi miÒn Nam gi¶I phãng. Chøc n¨ng chñ yÕu cña hiÖu thuèc ph©n phèi, l­u th«ng d­îc phÈm trong ph¹m vi ®Þa bµn TP §µ N½ng theo c¬ chÕ bao cÊp. N¨m 1990 thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 217/HDBT, hiÖu thuèc §µ N½ng d­¬c t¸ch ra khái c«ng ty d­îc Qu¶ng Nam-§µ n½ng vµ thµnh lËp c«ng ty D­îc §µ n½ng trùc thuéc së y tÕ Qu¶ng Nam-§µ N½ng. §Çu n¨m 1992 uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam-§µ n½ng ra quyÕt ®Þnh sè 177/Q§UB quy ®Þnh tæ chøc bé m¸y vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty vµ träng tµi kinh tÕ còng cÊp giÊy ph¸p kinh doanh sè 10488/TTKT cho c«ng ty víi chøc n¨ng chÝnh lµ b¸c sÜ, b¸n lÎ d­îc phÈm, d­îc liÖu, vËt t­ y tÕ vµ s¶n xuÊt mét d­îc phÈm th«ng dông. C«ng ty ®· ®¨ng ký nh·n hiÖu th­¬ng m¹i vµ lÊy tªn giao dÞch viÕt t¾t lµ DAPHACO theo giÊy phÐp sè 13028 t¹i sæ ®¨ng ký giÊy phÐp c«ng nghÖ thuéc bé khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng> Trô së chÝnh ®Æc t¹i sè 2 Phan §×nh Phïng TP §µ N½ng, víi nguån vèn ban ®Çu tù bæ sung lµ:96998600 §VN, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®«ng th­¬ng §µ n½ng sè 710A-00174 vµ tµi kho¶n ngo¹i tÖ sè 362111370240 b»ng tiÒn óD t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng §µ N½ng. 2.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Thêi gian ®æi míi thµnh lËp c«ng ty tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n, sau mét thêi gian ho¹t ®éng c«ng ty ngµy cßn ®¸p øng nhu cÇu y tÕ cña con ng­êi. §Õn n¨m 1997 §µ n½ng chÝnh thøc lµ mét thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng. Theo quyÕt ®Þnh sè 4986/Q§UB thµnh phè §µ N½ng yªu cÇu x¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn thµnh phè §µ n½ng. C«ng ty D­îc Qu¶ng Nam-§µ N½ng ®· x¸c nhËp vµo c«ng ty d­îc §µ N½ng vµo ngµy 30/11/1997. Cho ®Õn nay tõ mét hiÖu thuèc trùc thuéc tØnh c«ng ty D­îc §µ N½ng ®· cã m¹ng l­íi gåm mét cöa hµng trung t©m(®a chøc n¨ng) 2 kho 13 cöa hµng chuyªn s©u vµ c¸c quÇy b¸n sÜ, lÎ.....§éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cßn lín m¹nh. HiÖn nay c«ng ty cã kho¶ng 667 c«ng nh©n viªn trong ®ã cã kho¶n 42 c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý. Nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty ®Õn cuèi n¨m 2000 lµ 3,4 tû víi vèn ng©n s¸ch cÊp lµ h¬n 740 triÖu ®ång lîi nhuËn d¹t ®­îc kh«ng ngõng t¨ng nhanh. N¨m 1996 lµ 66 triÖu, n¨m 1998 lµ 418 triÖu, n¨m 2000 lµ 508 triÖu... vµ n¨m 2003 lµ 1040 triÖu c«ng ty thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. 3.§Æc ®iÓm, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty: ©.§Æc ®iÓm: §Æc ®iÓm chuyªn m«n:D­îc lµ hµng ho¸ thiÕt yÕu cho nhu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh cho con ng­êi §Æc ®iÓm lo¹i h×nh: C«ng tyD­îc §µ N½ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cung cÊp vµ vèn tù bæ sung. H×nh thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ s¶n xuÊt nhá, lÜnh vùc kinh doanh lµ d­îc phÈm, d­îc liÖu vµ vËt t­ y tÕ. b.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty: C«ng ty d­îc §µ N½ng lµ mét doanh nghiÖp thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi c¸c lo¹i D­îc phÈm, D­îc liÖu, vËt t­ y tÕ ®ång thêi thùc hiÖn chøc n¨ng chÕ biÕn mét sè lo¹i thuèc ch÷a bÖnh th«ng th­êng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng, c«ng ty kh«ng ngõng chØ ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®égn s¶n xuÊtkinh doanh D­îc phÈm D­îc liÖu, vËt t­ y tÕ ®Ó cung cÊp cho thÞ tr­êng bªn ngoµi mµ cßn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng (nhu cÇu thuèc ch÷a bÖnh), tæ chøc khai th¸c, thu mua c¸c lo¹i d­îc phÈm...trªn ph¹m vi c¶ n­íc vµ mét sè doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Tæ chøc m¹ng l­íi b¸n bu«n, b¸n lÎ d­îc phÈm vµ dông cô y tÕ cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ngoµi c«ng ty vµ ®Õn ng­êi tiªu dïng.Tæ chøc s¶n xuÊt mét sè lo¹i thuèc ch÷a bÖnh th«ng th­êng. B¶o qu¶n, dù tr÷ hµng ho¸ ®óng chÕ ®é vµ nh÷ng quy ®Þnh riªng cña ngµnh D­îc. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é cña nhµ n­ícvÒ qu¶n lý kinh tÕ cña tµi chÝnh, sö dông c¸c nguån vèn, tµi snr ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. Qu¶n lý vµ sö dông tèt lùc l­îng lao ®éng theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, ch¨m lo c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô vµ n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. II.t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty d­îc ®µ n½ng 1.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm mét Gi¸m §èc vµ 2 phã Gi¸m §èc lµm nhiÖm vô tham m­u vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c chuyªn m«n. C«ng ty cã 4 phßng chøc n¨ng: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh, tæ chøc hµnh chÝnh, kÕ to¸n tµi vô vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét sè ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ hÖ thèng c¸c chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn hiÖu thuèc... ë hÇu kh¾p ®Þa bµn thµnh phè vµ c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ n­íc. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty d­îc ®µ n½ng Cöa hµng chuyªn s©u Hai cöa hµng trung t©m kho C¸c quÇy thuèc B¸n lÎ Ph©n X­ëng S¶n XuÊt HÖ Thèng HiÖu Thuèc Chvp Giao dÞch Phßng Tæ Chøc Hµnh chÝnh Phßng Kü thuËt VËt T­ Phßng KCS Phßng KÕ ho¹ch Kinh doanh Phã gi¸m ®èc S¶n xuÊt Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Kinh doanh Ghó thÝch: Quan hÖ trùc tuyÕn Quan hÖ chøc n¨ng 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: Víi c¬ cÊu qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, C«ng ty D­îc §µ N½ng võa ®¶m b¶o chÕ ®é mét thñ tr­ëng ph¸t huy n¨ng lùc chuyªn m«n vµ c¸c phßng ban cô thÓ nh­ sau: Gi¸m §èc:l·nh ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn bé c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ ng­êi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Hai phã Gi¸m ®èc:Thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸n §èc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. *Phßng tæ chøc hµnh chÝnh:Thùc hiÖn chøc n¨ng hµnh chÝnh ph¸p luËt h­íng dÉn qu¶n lý nghiÖp vô lao ®éng trong c«ng ty, lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng hµng n¨m, thêi gian lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn *Phßng kÕ ho¹ch- tµi vô:B¸o c¸o tæng hîp ®èi víi yªu cÇu vÒ mÆt vËt t­ lao ®éng....®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho toµn c«ng ty *Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh:Tæ chøc ®iÒu tra thu mua NVL, t×m nguån hµng ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ thèng kª c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸n cho kh¸ch hµng, hµng th¸ng, quý, th¸ng, n¨m....dù®o¸n sè l­îng c¸c lo¹i ®Ó tiªu thô trong n¨m kÕ ho¹ch, b¶o qu¶n vËt t­ trong kho, gi¸m s¸t c¸c cöa hµng chuyªn s©u *Phßng KCS:Tham m­u cho Gi¸m §èc vÒ vÊn ®Ò tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt trong mÉu m· chÊt l­îng s¶n phÈm, kiÓm tra thùc hiÖn kü thuËt trong s¶n xuÊt. *Ph©n x­ëng s¶n xuÊt:Cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra s¶n phÈm *Cöa hµng trung tam:Lµ cöa hµng chÝnh ph©n phèi c¸c s¶n phÈm d­îc phÈm *Cöa hµng chuyªn s©u:B¸n hµng cho mét cöa hµng uû th¸c *QuÇy b¸n sÜ vµ lÎ:Giao dÞch giíi thiÖu s¶n phÈm vµ b¸n ra thÞ tr­êng III.tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty: 1.M« h×nh tæ chøc bé m¸y cña kÕ to¸n: C«ng ty D­îc §µ N½ng cã quy m« ho¹t ®éng t­¬ng ®èi lín, ®Ó ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng nªn c«ng t¸c kÕ to¸n ®­¬cj tæ chøc theo m« h×nh n÷a tËp trung n÷a ph©n t¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. TÊt c¶ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®iÒu ®­îc ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña kÕ to¸n tr­ëng, c¸c bé phËn kÕ to¸n ®iÒu ®­îc kiÓm tra, ®èi chiÕu lÉn nhau vÒ cuèi quý. 1.1S¬ ®å tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n4 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp Tæ thu TiÒn C¸c quÇy lÎ KÕ To¸n Cöa Hang Chuyªn S©u KÕ To¸n Cöa Hµng Trung T©m KÕ To¸n pxsx KÕ to¸n kho KÕ To¸n TiÒn L­¬ng KÕ to¸n quü KÕ to¸n TGNH KÕ To¸n Cöa Hµng B¸n lÎ KÕ to¸n cöa hµng b¸n sÜ Ghi chó: Quan hÖ trùc tuyÕn Quan hÖ chøc n¨ng 1.2Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n: *KÕ to¸n tr­ëng: ChØ ®¹o trùc tiÕp c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn bé trong c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n, gi¸m s¸t nh¾c nhë nh©n viªn kÕ to¸n vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh, kÕ to¸n tr­ëng cßn lµ ng­êi tham m­u cho Gi¸m §èc, trùc tiÕp b¸o c¸o cña c«ng ty. *kÕ to¸n tæng hîp:Theo dâi sè liÖu tæng hîp cña toµn c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¶n lý thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ tµi chÝnh cña c«ng ty nÕu thÊy bÊt hîp lý b¸o c¸o cho kÕ to¸n tr­ëng vµ Gi¸m §èc gi¶i quyÕt, lµ ng­êi trùc tiÕp theo dâi c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch, lËp c¸c b¶ng theo dâi theo quy ®Þnh, x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép hiÖn t¹i, møc nép thõa cña th¸ng tr­íc, sau ®ã cßn l¹i chuyÓn sang cho c¸n bé kÕ to¸n phô tr¸ch thanh to¸n cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. *KÕ to¸n ng©n hµng:phô tr¸ch viÖc cña chuyÓn th­ cho cac ®¬n vÞ cung øng hµng ho¸ , vËt t­ qua ng©n hµng, thêi gian tr¶ nî vay vµ ®èi chiÕu qua ng©n hµng, trùc tiÕp ®èi chiÕu víi c¸c ng©n hµng tÝn dông theo nhiÖm vô cña c«ng ty giao. *Thñ quü:Theo dâi vµ b¶o qu¶n tiÒn mÆt t¹i quü, thùc hiÖn nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu vµ c¸c chøng kho¸n cã gi¸ trÞ nh­ tiÒn vµ c¸c laäi chøng tõ cã gi¸ trÞ kh¸c. Trªn c¬ së c¸c phiÕu thu chi do c«ng ty ph¸t, nép tiÒn vµ tiÒn tõ ng©n hµng cña c«ng ty vµ ng­îc l¹i. *KÕ to¸n kho:Theo dâi sè l­îng b¸n hµng ho¸, vËt t­ mua vµo nhËp kho, cuÊt kho vµ tån t¹i kho th­êng xuyªn ®èichiÕu c¸c laäi hµng ho¸ trªn thùc tÕ vµ sæ s¸ch. *kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch:NhiÖm vô lµ t¹m øng tiÒn l­¬ng, lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé trong c«ng ty vµ c¸c c¬ së, thùc hiÖn trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§... theo quy ®Þnh, ®ång thêi thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc. *KÕ to¸n ph©n x­ëng s¶n xuÊt:Phô tr¸ch viÖc h¹ch to¸n NVL, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt, ®ång thêi tÝnh to¸n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, sao cho gi¸ thµnh lµ thÊp nhÊt. *KÕ to¸n cöa hµng trung t©m:Theo dâi viÖc mua b¸n hµng ho¸, t×nh h×nh nhËp xuÊt néi bé gi÷a c¸c cöa hµng, tËp hîp chi phÝ cã liªn quan ®Õn cöa hµng cña trung t©m *KÕ to¸n cöa hµng chuyªn s©u:Theo dâi viÖc mua b¸n cöa hµng chuyªn s©u, tõ ®ã lËp b¸o c¸o l·i lç cho c¸c cöa hµng ®ång thêi theo giâi c«ng nî cöa hµng m×nh phô tr¸ch. *kÕ to¸n cöa hµng b¸n sØ: theo dâi mua b¸n hµng ho¸ t×nh h×nh nhËp xuÊt néi bé tõ c¸c cöa hµng trung t©m hoÆc c¸c cöa hµng sØ víi nhau . TËp hîp chi phÝ cã liªn quan ®Õn cöa hµng sØ vµ nhËp sè liÖu , chøng tõ cã liªn quan gëi lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, ®ång thêi theo dâi c«ng nî t¹i c«ng ty . *KÕ to¸n cöa hµng b¸n lÎ:theo dâi mua b¸n c¸c quµy lÎ, t×nh h×nh nhËp xuÊt c¸c quµy l·i *Tæ thu tiÒn quÇy lÎ: cã nhiÖm vô ®Õn c¸c quÇy lÎ thu tiÒn vµ nép lªn kÕ to¸n theo dâi c¸c quÇy lÎ . Mçi c¸n bé kÕ to¸n hoµn thµnh nhiÖm vô vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc cña m×nh, ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c nhµ n­íc ®ång thêi ®oµn kÕt n©ng cao tr×nh ®é tr©u dåi chuyªn m«n gãp phÇn thóc ®Èy c«ng ty ngµy ph¸t triÓn 1.H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty: §Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty t­¬ng ®èi réng cã nhiÒu cöa hµng trùc thuéc. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ ®ã c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc sæ "chøng tõ ghi sæ " trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty m×nh mét c¸ch linh ho¹t ®éng cã h×nh thøc c¶i biªn. B¸o biÓu kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng Tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt Tê kª khai chi tiÕt Tµi kho¶n Sæ quü Chøng tõ gèc Ghi chó: Ghi h»ng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi vµo cuèi kú cuèi n¨m 2.2Tr×nh tù ghi sæ: H»ng ngµy khi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ gèc, kiÓm tra thu nhËn, ph©n laäi vµ lªn b¶ng kª. §Þnh kú chuyÓn toµn bé vµo phßng kÕ to¸n, t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo chøng tõ gèc ph¸t sinh do c¸c bé phËn trùc thuéc gëi vÒ, kÕ to¸n kiÓm tra lÊy sè liÖu trùc tiÕp vµo tê kª chi tiÕt tµi kho¶n, sæ chi tiÕt. Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ph¸t sinh nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ trong th¸ng, v× vËy ®a sè c¸c chøng tõ gèc kh«ng ®­îc ®Þnh kho¶n vµo trùc tiÕp vµo chøng tõ ghi sæ mµ ph¶i qua tê khª trung gian ®ã lµ tê kª khai chi tiÕt tµi kho¶n. mét tê kª khai lµ mét tËp hîp bao gåm nhiÒu chøng tõ liªn quan ®Õn nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Tê kª khai chi tiÕt tµi kho¶n sau khi ®­îc ®Þnh kho¶n chÝnh x¸c ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ cuèi kú. Chøng tõ ghi sæ sau khi lËp song(kÌm chøng tõ gèc) ®­îc kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt sÏ ®­îc dïng ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i.Sau khi kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh céng sæ c¸i tÝnh ra æng ph¸t sinh trong quý vµ sè d­ cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu vµo sæ c¸i. Sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ tæng hîp chi tiÕt ®· ®­îc kiÓm tra ®èi chiÕu chÝnh x¸c kÕ to¸n tæng hîp sÏ c¨n cø vµo sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh råi lËp b¸o c¸otµi chÝnh theo quy ®Þnh. b.h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty d­îc ®µ n½ng: I.®èi t­îng, ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: 1.§èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c s¶n phÈm ®­îc c«ng ty chØ cã mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n, lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t, khèi l­îng s¶n phÈm lín, cho nªn tuú theo l­îng tiªu thô kh¸c nhau mµ c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh¸c nhau. Tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng laäi s¶n phÈm. 2.§èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, kú tÝnh gi¸ thµnh ®­îc ¸p dông theo quý. §Ó tÝnh gi¸ thµnh cÇn ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n tr­íc ®ã. Nh­ng ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý nh­ng c«ng ty ®· chän ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. II.ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ t¹i c«ng ty: T¹i c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 1.H¹ch to¸n vµ ph©n bæ ®Þnh phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Nãi ®Õn NVL trùc tiÕp lµ bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu ®­a vµo sö dông trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m t¹o ra s¶n phÈm. §Ó cã NVL ®ñ ®Ó phôc vô tèt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña m×nh th× cÇn ph¶i cã mét lùc l­îng lao ®éng qu¶n lý cao, tÝnh to¸n khoa häc ®Ó dem l¹i hiÖu qu¶ víi qu¶n lý thÊp nhÊt, c¸c NVL nµy cã thÓ lµ xuÊt tõ kho ra ®Ó sö dông cho s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ còng cã thÓ mua ®­a vµo s¶n phÈm ngay. C«ng ty chia NVL ra lµm 3 lo¹i:NVL chÝnh, NVL phô, vµ nhiªn liÖu. C«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ NVL vµ ph­¬ng ph¸p thÎ song song nh»m ®èi chiÕu, kiÓm tra tõ tuyÕn d­íi lªn tuyÕn trªn. ë phßng tµi vô më chi tiÕt, nh»m theo dái sè l­îng vµ gi¸ trÞ cßn më kho chØ më thÎ kho ®Ó theo dâi, ®Õn cuèi quý thñ kho gíi lªn phßng tµi vô vµ c¨n cø vµo ®ã ®Ó ®èi chiÕu. 1.1Chøng tõ sö dông: Chøng tõ sö dông cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ NVL lµ phiÕu xuÊt kho, PhiÕu kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. 2.Sæ s¸ch sö dông: B¶ng tæng hîp Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i 3.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: a.H¹ch to¸n chi phÝ NVL chÝnh: Lµ thµnh phÇn cÊu t¹o nªn thùc thÓ s¶n phÈm, chiÕm tû träng lín trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty, NVL chÝnh chñ yÕu lµ ho¸ chÊt, bao b× ®ãng gãi Trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong kú mµ phßng kÕ ho¹ch ®Ò ra x¸c ®Þnh NVL cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt sau khi xem xÐt kü phßng kÕ ho¹ch c©n ®èi vËt t­ vµ tæ chøc thu mua. b.H¹ch to¸n chi phÝ NVL phô, vËt liÖu kh¸c: VËt liÖu phô bao gåm nh·n hiÖu, chai lä, b¨ng keo vµ c¸c vËt liÖu thay thÕ kh¸c. Nhiªn liÖu chñ yÕu lµ dïng cho ch¹y m¸y, th¾p s¸ng nh­ cån, x¨ng dÇu Tr×nh tù h¹ch to¸n NVL ®Ó phôc vô s¶n xuÊt ph¸t sinh trong quýIII n¨m 2003 nh­ sau: Tr­êng hîp xuÊt tõ kho: Cuèi quý phÇn hµnh vËt t­ chuyÓn phiÕu xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. C«ng ty D­îc §µ N½ng CÊU TRóC C¸C §èI T¦îNG Ho¸ ®¬n(GTGT) Chøng tõ ghi sæ PhiÕu xuÊt kho Sè 145 (1) (2) Chøng tõ ghi sæ sè 21 KhÊu hao TSC§ Sæ chi tiÕt TK627 B¶ng tæng hîp NVPX (13) (12) (3) Sæ c¸i TK 21 (14) (11) Tæng hîp CPSXC B¶ng tÝnh chi phÝ NCTT (4) Sæ c¸i TK 622 Ph©n bæ chi phÝ NVL trùc tiÕp Chøng tõ ghi sæ sè12 (10) (5) B¶ng thanh to¸n l­¬ng (9) (6) B¶ng tæng hîp NCTT (8) (7) (15) CTGS sè 25 B¶ng ph©n bæ chi phÝ sxc Sæ c¸i (18) (17) (16) CTGS sè 30 B¶ng tæng hîpCPSX (19) §Ó tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ c¸i tµi kho¶n 621 ®Ó ph©n bæ vµ tiªu thøc ph©n bæ cña c«ng ty ¸p dông lµ sè l­îng s¶n phÈm vµ d­îc ph©n bæ nh­ sau: 2.H¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i ph©n phèi cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp c¸c lao vô nh­ tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp... c¨n cø c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPC§. 2.1Chøng tõ sö dông: Chøng tõ sö dông cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gåm: *B¶ng chÊm c«ng *PhiÕu nhËp kho s¶n phÈm *B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ cÊc kho¶n trÝch theo l­¬ng *B¶ng tæng hîp l­¬ng *B¶ng chi tiÕt, b¶ng tæng hîp *B¸o c¸o chi tiÕt chÕ ®é trî cÊp BHXH hµng th¸ng 2.2Sæ s¸ch sö dông: ViÖc h¹ch to¸n tÝnh l­¬ng t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty D­îc §µ N½ng dùa trªn c¸c sæ s¸ch sau. *B¶ng l­¬ng s¶n phÈm *B¶ng tæng l­¬ng vµ BHXH, BHYT, KPCP *Chøng tõ ghi sæ *Sæ c¸i 2.3Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ tiÒn l­¬ng mµ lao ®éng ®­îc tÝnh dùa trªn søc lùc còng nh­ trÝ tuÖ cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ång thêi nã biÓu ®­îc møc thu nhËp b×nh qu©n cña mçi ng­êi trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt còng nh­ qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn nµo th× ¸p dông ®iÒu kiÖn ®ã. Do vËy tû lÖ tiÒn l­¬ng nã biÓu hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph©n x­ëng nh­ thÕ nµo vµ béc lé n¨ng lùc còng nh­ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng. Dùa trªn c¬ sá ®ã mµ c¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh ViÖc tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kÕ to¸n gi¸ thµnh chØ c¨n cø vµo b¶ng l­¬ng ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt. ¥ c«ng ty D­îc §µ N½ng viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cã kh¸c so víi lý thuyÕt cô thÓ nh­ sau: BHXH tÝnh 15% trªn tæng tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú KPC§ tÝnh 2% trªn tæng tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú BHYT tÝnh 2% ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 642 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chøng tõ ghi lµm c¨n cø h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng. §Ó tæng hîp nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n ph¶i lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. T¹i c«ng ty tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng s¶n phÈm, sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. 3.H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dông cô s¶n xuÊt.... thuéc ph¹m vi ph©n x­ëng. Ngo¹i trõ chi phÝ NVL chÝnh, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ ph¸t sinh t¹i ph©n x­ëng gåm: *Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng *Chi phÝ khÊu hao TSC§ *Chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt *Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 3.1Chøng tõ sö dông: *Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn *Ho¸ ®¬n vËn chuyÓn *Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT *B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng *Sæ chi tiÕt TK 627 H»ng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt TK 627 cuèi quý kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 627 ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung 3.2Sæ s¸ch sö dông: KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c lo¹i sæ s¸ch sau: *B¶ng tæng hîp *B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ *Sæ chi tiÕt TK 627 *b¶ng tæng hîp chi tiÕt s¶n xuÊt chung 3.3H¹ch tãn vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung a.Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: T¹i ph©n x­ëng, chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng bao gåm tiÒn l­¬ng, vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng(BHXH, KPC§) chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n cÊp 2: TK 6271 tõ c¸c chi tiÕt tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. b.H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ TSC§ cña c«ng ty bao gåm m¸y mãc, nhµ x­ëng....®­îc h×nh thµnh tõ vèn ng©n s¸ch, vèn tù bæ xung, vèn kh¸c. Trong ®ã phÇn lín lµ vèn ng©n s¸ch cÊp. T¹i c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng. Møc khÊu hao nguyªn gi¸ trung b×nh n¨m = thêi gian sö dông møc khÊu hao møc khÊu hao trung b×nh n¨m trung b×nh quý = 4 c.VËt t­ phôc vô s¶n xuÊt(TK 6274) PhÇn nhiÒu chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng cho ph©n x­ëng nh­ vËt liÖu x©y dïng söa ch÷a, b¶o d­ëng TSC§: nh­ c¸t, xi m¨ng... d.Chi phÝ phôc vô mua ngoµi (TK6277) Bao gåm c¸c chi phÝ vÒ ®iÖn, n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i.....kÕ to¸n tËp hîp vµ tê kª chi tiÕt. e.Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú ®­îc chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt t¹i ph©n x­ëng Mäi chi phÝ ph¸t sinh t¹i ph©n x­ëng ®­îc theo dâi theo thêi gian. C¨n cø vµo b¶n tæng hîp chi phÝ nh©n viªn c«ng x­ëng, vµo sæ chi tiÕt TK 627 KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng thÓ tÝnh cho s¶n phÈm mµ ph¶i ph©n bè cho tõng s¶n phÈm. C«ng ty ®· ¸p dông tiªu thøc ph©n bæ theo tû lÖ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. Chi phÝ s¶n xuÊt chung tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung chi phÝ NVT Ph©n bæ cho s¶n phÈm = chÝnh s¶nxuÊt Tæng chi phÝ NVL chinhd C«ng thøc ph©n bæ nh­ sau: VD ta cã: tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ: 53.566.730 CPNVLC cña s¶n phÈm s©m qui hµ lµ: 60.160.000 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 53.566.730 Cña s©m qui hµ = 60.160.000 = 25.810.093 124.857.080 VËy: C¸c s¶n phÈm kh¸c cßn l¹i t­¬ng tù kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. III.tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty d­îc ®µ n½ng: 1.Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ýt rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt c¸c chi phÝ ®ã bao gåm: *Chi phÝ NVL trùc tiÕp *Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp *Chi phÝ s¶n xuÊt chung V× c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú nªn tµi kho¶n sö dông ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ TK 631"gi¸ thµnh s¶n phÈm" §Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh ®­îc tËp hîp vµo bªn nî cña TK 631. Th«ng qua b¶ng tæng hîp chi phÝ. KÕ to¸n tiÕn hµnh v¸o sæ 2.§¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ NVL chÝnh. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc cuèi quý c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª x¸ ®Þnh khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cña tõng lo¹i s¶n phÈm råi dùa vµo ®Þnh møc khÊu hao NVL chÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ cña tõng s¶n phÈm dë dang. C«ng ty ¸p dông c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ s¶n CPNVLC dë CPNVLC ph¸t Sè l­îng PhÈm dë dang = dang ®Çu kú + sinh trong kú s¶n phÈm Cuèi kú Sè l­îng Sè l­îng s¶n phÈm dë dang Thµnh phÈm + dë dang cuèi kú cuèi kú ë c«ng ty mét sè s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt, mét c«ng ty kh«ng cã s¶n phÈm dë dang v× phÇn lín ho¹t ®éng cña ph©n x­ëng ®­îc tiÕn hµnh cña kÕ ho¹ch cã s¶n l­îng vËt t­ cung øng theo ®Þnh møc ®Ó s¶n xuÊt. 3.TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: §Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng h¹ch to¸n s¶n phÈm s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt thÝch hîp. ë c«ng ty viÖc tÝnh gi¸ thµnhs¶n phÈm ®­îc ¸p dông ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp dùa trªn c¬ së ph­¬ng ph¸p ®· tËp hîp. Trong kú kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm vµ sau ®ã lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh nh­ sæ sau: phÇn III mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty d­îc ®µ n½ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty: 1.§èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: ¦u ®iÓm: §èi víi ho¹t ®éng SXKD, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ S¶n XuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶nphÈm lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Nh×nh chung t¹i c«ng ty viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty. Víi ngµnh kinh doanh ®Æc biÖt lµ d­îc phÈm, d­îc liÖu , vËt t­ y tÕ, søc khoÎ con ng­êi lµ hÕt søc quan träng. V× vËy c«ng ty kh«ng ngõng næ lùc, phÊn ®Êu ph¸t triÓn c¬ së s¶n xuÊt më réng thÞ tr­êng tiªu thô, hiÖn nay c«ng ty®· cã nhiÒu chi nh¸nh ë hÇu kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. M¹ng l­íi kinh doanh ®­îc ph©n bæ réng kh¾p nªn c«ng ty lu«n ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ tr­êng, hÖ thèng kho hµng, cöa hµng ®­îc ph©n phèi phï hîp, thuËn lîi cho c«ng t¸c cung cÊp s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. C«ng ty lµ nhµ ®éc quyÒn cung cÊp c¸c d­îc phÈm, vËt t­ y tÕ ngo¹i nhËp, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®­îc sù hæ trî, cÊp ph¸t vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc nªn l­¬n ®­îc nhµ n­íc quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn trong ho¹t ®éng SXKD cña m×nh. b.Nh­îc ®iÓm: Nguån vèn ®­îc cÊp ph¸t cã h¹n, vèn tù cã kh«ng ®¸p øng nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng më réng quy m« SXKD.Cho nªn vèn kinh doanh hÇu hÕt ®­îc vay ë bªn ngoµi vµ chiÕm mét tû träng kh¸ lín, viÖc thiÕu chñ ®éng vÒ vèn vµ chÞu l·i xuÊt vay nhÊt ®Þnh lµm ¶nh h­ëng ®Õn kh©u SXKD l­u chuyÓn5 hµng ho¸ vµ sÏ lµm gi¶m doanh thu cña c«ng ty. Sù th¸ch thøc, c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái cho nªn c«ng ty cÇn cã nh÷ng kÕ ho¹ch hîp lý trong viÖc chiÕm lÜnh vµ më réng thi tr­êng. Khèi l­îng c«ng viÖc cµng nhiÒu ®ßi hái ph¶i t¨ng sè CBCNV. Tuy nhiªn ®Æt ®iÓm c«ng viÖc mang tÝnh logic cña tõng c«ng ®o¹n mµ kh«ng thÓ bè trÝ nhiÒu ng­êi lµm chung mét viÖc ®iÒu ®ã sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c cña nh©n viªn, phÇn hµnh vµ vÊn ®Ò qu¶n lý trong c«ng ty. C«ng ty ch­a cã sù gi¸m s¸t, qu¶n lý chÆt chÏ vÒ gi¸ c¶ t¹i c¸c c÷a hµng dÉn tíi viÖc tù ý thay ®æi gi¸ c¶ cña mét sè s¶n phÈm hµng ho¸ so víi gi¸ trÞ thÞ tr­êng lµm s¶n phÈm tiªu thô gi¶m ®ång thêi lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn vµ uy tÝn cña c«ng ty. 2.C«ng t¸c tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Nh×n chung c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n rÊt tèt, ®¶m b¶o th«ng tin kÞp thêi theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. Víi bé m¸y tæ chøc gän nhÑ, phï hîp víi ®Æt ®iÓm vµ qui m« sxkd, sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ quyªn h¹n cho tõng nh©n viªn rá rµng vµ hîp lý, gi÷a c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã mèi quan hÖ hæ trî lÉn nhau trong c«ng viÖc. Víi bé m¸y ho¹t ®éng tèt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, th«ng tin ®­îc cung cÊp kÞp thêi, chÝnh s¸t, gióp cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng SXKD ®¹t hiÖu qu¶ cao. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty "chøng tõ ghi sæ" ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty rÊt phï hîp víi ®Æt ®iÓm vµ m« h×nh SXKD thuËn lîi trong ®iÒu kiÖn ¸p dông m¸y vi tÝnh nh­ hiÖn nay t¹i c«ng ty. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ SXKD vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty cßn mét sè tån t¹i nhÊt ®Þnh HiÖn nay c¸c m¸y mãc vµ c«ng cô SXKD ch­a ®­îc chó träng v× thÕ lao ®éng ch©n tai lµ chñ yÕu.ViÖc tÝnh gi¸ thµnh theo quý thËt khã kh¨n cho bé phËn qu¶n lý trong c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh. Theo em thi ch­a hîp lý l¾m v× nÕu c¸c ®¬n ®Æt hµng nhiÒu s¶y ra trong th¸ng mµ c«ng ty ®Ó cuèi th¸ng míi cung cÊp gi¸ thµnh thùc tÕ th× kh«ng thÓ ®­îc. Víi l¹i c«ng viÖc dån nhiÒu vµo cuèi th¸ng, c¸c s¶n phÈm c«ng ty ch­a ®­îc ®a d¹ng vµ nh©n phèi trªn thÞ tr­êng, du c«ng ty ®­a m¸y vi tÝnh vµo sö dông nh­ng ch­a ®­îc hiªn ®¹i. Thùc tÕ c«ng ty h¹ch to¸n cßn chung chung v× vËy c«ng ty cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt vµ rá rµng h¬n, phï hîp ®Î thÊy nh÷ng mÆt lîi, h¹i cña c«ng ty ®Ó sö lý kÞp thêi. C¸ch thøc cña c«ng ty t«i xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ SXKD vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty D­îc §µ N½ng. ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ SXKD cµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty D­îc §µ N½ng. 1.Tæ chøc sæ kÕ to¸n: §Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ SXKD vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hiÖn t¹i c«ng ty, sæ tµi s¶n cè ®Þnh më ®Î thao dâi chung cho c¸c TSC§ nh­ vËy lµ ch­a hîp lý vµ kh«ng thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ ghi sæ TSC§ , trong ®ã sæ khÊu hao TSC§ thuéc ph©n x­ëng h¹ch to¸n vµ chi phÝ SXKD chung vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú. VÒ vÊn ®Ì lªn sæ c¸i nh­ vËy lµ ch­a hîp lý v× kh«ng cã TK ®èi øng, theo em c«ng ty nªn sö dông mÉu sæ c¸i nh­ sau ®Î tiÖn cho viÖc theo dâi. 2.H¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ SXKD: a.Chi phÝ NVL: C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho SXKD ®­îc thÓ hiÖn chung ë b¶ng ph©n bæ chi phÝ NVL s¶n xuÊt, theo dâi h¹ch to¸n nh­ vËy lµ ch­a hîp lý. Bëi v×, bao b× ®ãng gãi ®­îc sö dông ®Ó b¶o qu¶n s¶n phÈm vµ ®­îc cÊu thµnh trong thùc thÓ s¶n phÈm. Nh­ng kh«ng thÓ xem lµ chi phÝ, bao b× ®ãng gãi lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, mµ sè chi phÝ bao b× cÇn ®­îc t¸ch ra vµ ph©n bæ cho tõng thø s¶n phÈm, nh­ thÕ viÖc ph©n bæ c¸c chi phÝ kh¸c còng nh­ viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dì dang theo chi phÝ NVL chÝnh trùc tiÕp ®­îc chÝnh x¸c h¬n. Chi phÝ NVL trùc tiÕp lµ chi phÝ chñ yÕu, chiÕm tû träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vÒ mÆt gi¸ trÞ. Do vËy, viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ NVL cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. Cã thÓ tr×nh bµy b¶ng tæng hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp nh­ sau: b.H¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: HiÖn nay, c«ng ty h¹ch to¸n BHXH, KPC§ cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ cßn BHYT th× ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 642"chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp" nh­ vËy lµ ch­a hîp lý vµ ch­a ®óng chÕ ®é, c«ng ty nªn h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. C¸c kho¶n trÝch nµy ®­îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh nh­ sau: BHXH 15%, BHYT 2%, KPC§ 2% trªn tæng quü l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt Cã thÓ tr×nh bµy b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ sau. ****TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n. HiÖn nay ë c«ng ty kÕ to¸n dùa vµo ®Þnh møc giê c«ng vµ sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®Ó tÝnh ra chi phÝ nh©n c«ng theo tõng s¶n phÈm sau ®ã kÕt chuyÓn vµo gÝa thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm phï hîp nh­ng trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt kÕ to¸n kh«ng ®Ò cËp tíi viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Cã nghÜa lµ hiÖn t¹i ë c«ng ty viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n kh«ng ®­îc thùc hiÖn, ®iÒu nµy kh«ng ®óng víi chÕ ®é vµ lµm cho chi phÝ tiÒn l­¬ng gi÷a c¸c th¸ng trong kú t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®iÒu dÉn ®Õn viÖc tÝnh vµo gi¸ thµnh do viÖc nghØ phÐp cña c«ng nh©n gi÷a c¸c th¸ng kh«ng ®ång ®iÒu, c«ng ty cÇn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n. Tû lÖ trÝch tr­íc ®­îc tÝnh nh­ sau: Møc trÝch tr­íc tiÒn TiÒn l­¬ng thùc tÕ tr¶ cho Tû lÖ L­¬ng nghØ phÐp = CNSX trÝch tr­íc ëcT Trong ®ã Tæng tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch cña CNSX Tû lÖ trÝch tr­íc = Tæng sè tiÒn l­¬ng chÝnh theo kÕ ho¹ch cña CNSX Khi trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña CNSX kÕ to¸n ghi: Nî TK 622-Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 335- Chi phÝ ph¶i tr¶ Khi tr¶ tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho CNSX Nî TK 335-Chi phÝ ph¶i tr¶ Cã TK 334-Ph¶i tr¶ CNV c.H¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ SXKD chung *Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: C¸ch h¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng còng t­¬ng tù nh­ nh©n viªn trùc tiÕp SXKD. V× thÕ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng cÇn ®­îc ®iÒu chØnh. HiÖn t¹i BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627, cßn BHYT ch­a ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627. Nh­ vËy lµ ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n c«ng ty cÇn h¹ch to¸n BHYT cña nh©n viªn ph©n x­ëng vµo TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung. *Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. C¸c c«ng cô, dông cô gåm ®å b¶o hé lao ®éng, c¸c c«ng cô kh¸c cã gi¸ trÞ nhá, mau h­ háng, riªng ®å b¶o hé lao ®éng cã gi¸ trÞ t­¬ng ®èi lín sö dông trong c¶ n¨m ®­îc h¹ch to¸n mét lÇn khi ph¸t sinh viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ kh«ng phï hîp víi c¸ch h¹ch to¸n theo quy ®Þnh. Khi c«ng cô, dông cô lín nh­: B¶o hé lao ®éng ®­îc mua s¾m vµ ph©n ph¸t mét lÇn cho c«ng nh©n. C«ng ty nªn tiÕn hµnh ph©n bæ gi¸ trÞ ®å b¶o hé lao ®éng dùa vµo thêi gian sö dông b×nh qu©n mét n¨m, c«ng ty nªn më TK "Chi phÝ tr¶ tr­íc"®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c«ng cô lao ®éng ®­îc ph©n bæ vµo gi¸ thµnh trong kú. §Ó tr¸nh sù biÕn ®éng chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú vµ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c lo¹i c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá vµ mau h­ háng cã thÓ h¹ch to¸n mét lÇn khi chóng ph¸t sinh. Nh­ vËy trong toµn bé c«ng cô vµ dông cô th× gi¸ thµnh ®å b¶o hé lao ®éng ®­îc ph©n bæ cho quý trong n¨m vµ ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: -§èi víi c«ng cô, dông cô xuÊt dïng trong kú cã gi¸ trÞ nhá Nî TK 627 Cã TK 611 -§Çu n¨m ®å b¶o hé lao ®éng cña ph©n x­ëng cã gi¸ trÞ lín Nî TK 142 Cã TK 611 -Hµng kú ph©n bæ ®Òu vµo cho 4 quý trong n¨m Nî TK 627 Cã TK 142 *ViÖc ph©n bæ s¶n xuÊt chung Trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp vµ tiÕn hµnh chi phÝ ph©n bæ s¶n xuÊt chung. V× chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm nªn tiÕn hµnh ph©n bæ, hiÖn t¹i ë c«ng ty viÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho s¶n phÈm hoµn thµnh theo chi phÝ NVL chÝnh tÝnh vµo gi¸ thµnh , theo t«i c«ng ty nªn ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt v× chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt kh«ng phô thuéc vµo chi phÝ NVL chÝnh tÝnh vµo gi¸ thµnh mµ nã tye lÖ thuËn víi tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. C«ng thøc ph©n bæ nh­ sau: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú TiÒn l­¬ng Ph©n bæ cho s¶n phÈm i = Tæng tiÒn l­¬ng c«ng nh©n c«ng nh©n TT Trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n xuÊt KÕt luËn Trong doanh nghiÖp ®iÒu mong muèn duy nhÊt c¸c nhµ DoanhNghiÖp lµ ph¶i lµm sao thu ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Nh­ vËy h¹ch to¸n chi phÝ SXKD vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò cèt yÕu vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ trÝnh SXKD. Qua thêi gian thùc tËp tiÒm tßi nghiªn cøu c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty D­îc §µ N½ng trªn c¬ së lý thuyÕt vµ ¸p dông vµo thùc tiÔn, em ®­a ra mét sè vÊn ®Ò víi mong muèn gãp mét phÇn nhá bÐ vµo c«ng viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp, em ®· vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng, ¸p dông ®i s©u vµo nghiªn cøu qu¸ tr×nh h¹ch to¸n t¹i c«ng ty. V× thêi gian thùc tËp cã h¹n, b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ mÆt lý thuyÕt lÉn thùc tiÔn nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« h­íng dÉn ®Ó ®Ò tµi hoµn thiÖn h¬n. §Õn ®©y t«i xin kÕt thóc ®Ò tµi cña m×nh vµ mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o:NguyÔn ThÞ Hång Léc vµ c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. §µ N½ng, Th¸ng 06 N¨m 2004 Häc viªn thùc hiÖn Tèng ThÞ Ph­íc Linh NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp NhËn xÐt cu¶ gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dược Đà Nẵng.doc
Luận văn liên quan