Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Xuân

LỜI MỞ ĐẦU Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế có tổ chức. Việc hạch toán kinh doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện của kinh tế thị trường bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất phải tìm mọi biện pháp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Để thực hiên được điều đó các doanh nghiệp đều phải quan tâm đến thông tin kế toán từ đó sẽ có hứơng cho sự phát triển cho toàn doanh nghiệp từ lúc bỏ vốn ra cho tới khi thu vốn về , bảo đảm thu nhập cho cả doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên, thực hiên nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Kế toán là lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tố chức, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động nhà nước mà vô cùng cần thiết đối với doanh nghiệp . Hạch toán giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ quan chức năng của nhà nước thực hiện công tác quản lý của các doanh nghiệp . Giá thành sản phẩm với chức năng vốn có đã chở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang hoàn thiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho việc hạch toán được chính xác, kịp thời phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở các doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán ở các doanh nghiệp . Qua thời gian thực tập ở công ty TNHH Thiên Xuân, em thấy vấn đề chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật cần phải được các nhà quản lý và hạch toán quan tâm. Tuy còn nhiều thiếu xót và hạn chế, xong với vốn kiến thức đã được học và tích luỹ trong nhà trường, kết hợp với các tài liệu đọc thêm, em quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại công ty TNHH Thiên Xuân để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Nội dung của đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính: Phần 1: Khía quát chung về CFSX và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng công tác quản lý CFSX và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thiên Xuân. Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý CFSX và giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thiên Xuân. PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA NGÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái tạo ra và trang bị tài sản cố định cho nền kinh tế, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghiệp hoá xă hội chủ nghĩa. Ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm riêng biệt với ngành sản xuất khác, với các đặc điểm đặc thù nổi bật cuả sản phẩm xây lắp như : Sản phẩm mang tính đơn chiếc, cố định tại một chỗ, sản phẩm có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng và thời gian sử dụng lâu dài, khối lượng thi công chủ yếu được tiến hành ở ngoài trời. Do vậy, quá trình sản xuất rất phức tạp không ổn định và có tính lưu động cao. Những đặc điểm này đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và hạch toán trong xây dựng cơ bản. Do đó, để phát huy vai trò là công cụ quản lý kinh tế, công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp phải được tổ chức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm trong xây dựng cơ bản và thực hiện nghiêm túc các chế độ, thể lệ kế toán do nhà nước ban hành. Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp di động theo công trình, mang tính đơn chiếc thời gian kéo dài, nơi sản xuất cũng la nơi tiêu thụ Do vậy, việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có dự toán thiết kế thi công. Quá trình tạo ra sản phẩm xây lắp từ khi khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng thường dài, phụ thuộc vào quy mô và tính chất phức tạp của từng công trình. Quá trình thi công xây dựng này được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoan lại bao gồm nhiều công việc khác nhau. Sản phẩm xây lắp đựợc tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước, do đó tính chất hàng hoá sản phẩm thể hiên không rõ. Đây là đặc điểm riêng của ngành xây dựng cơ bản, cụ thể là sản phẩm xây lắp phải lập dự toán quá trình sản xuất, phải so sánh với dự toán, phải lấy dự toán làm thước đo. I.2 KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT CHỦ YẾU. 1.2.1 Khái Niệm. Chi phí sản xuất là tổng hợp các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá biểu hiện dưới hình thức tiền tệ phát sinh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong chi phí sản xuất của xí nghiệp công nghiệp là toàn bộ các chi phí có liên quan tới hoạt động chế tạo sản phẩm ở các phân xưởng Chi phi kinh doanh là các chi phí không liên quan đến quá trình chế tạo sản phẩm ở các phân xưởng sản xuất nhưng liên quan tới quá trình tiêu thụ sản phẩm, quá trình tái tạo sản xuất của xí nghiệp như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí hoạt động khác . Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm nhiều loại khác nhau về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò của nó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó nhất thiết tiến hành phân loại chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh theo những tiêu thức khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh 1.2.2 Các Cách Phân Loại Chi Phí Chủ Yếu. 1.2.2.1 Phân Loại Chi Phí Sản Xuất Theo Tính Chất Kinh Tế (Yếu tố chi phí). - Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị của các loại nguyên liệu, vật liệu chính , vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo trừ nguyên liệu xuất bán hoặc xuất kho cho xây dựng cơ bản (tuỳ theo yêu cầu trình độ quản lý chỉ tiêu này có thể báo cáo chi tiết theo từng loai nguyên vật liệu chính, phụ). - Chi phí tiền lương: Bao gồm toàn bộ các khoản phải trả cho người lao động như tiền công, tiền lương, các khoản trợ cấp, phụ cấp có tính chât lượng gồm cả chi phí về BHXH, BHYT, KPCĐ. - Chi phí khấu hao tài sản cố định: là chi phí khấu hao của tất cả các loại tài sản cố định dùng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn bộ các khoản phải trả cho người cung cấp điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các dịch vụ trong kỳ . - Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh khác chưa được phản ánh trong các chỉ tiêu trên đã chi bằng tiền trong kỳ báo cáo. Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Cung cấp tài liệu tham khảo đế lập dự toán chi phí sản xuất lập kế hoach cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ lương tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân . 1.2.2.2 Phân Loại Chi Phi Sản Xuất Theo Công Dụng Kinh Tế Chi Phí (Khoản mục chi phí). - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ nhiên liệu sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm không tính vào khoảng mục này những chi phí nguyên vật liệu sử dụng vào mục đích sản xuất chung và những hoạt động ngoài sản xuất . - Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm chi phí về tiền công, tiền trích, BHYT, BHXH, KPCĐ phụ cấp lương của công nhân trực tiếp sản xuất, không tính vào khoản mục này số tiền công và trích BHYT, BHXH, KPCĐ của nhân viên sản xuất chung, nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng. - Chi phí sản xuất chung : là những chi phí sản xuất còn lại trong phạm vi phân xưởng sản xuất (ngoài chi phí nhân viên lương trực tiếp ). Đây là cách phân loại kết hợp vừa theo nội dung kinh tế vừa theo công dụng của chi phí giúp cho việc đánh giá mức độ của chi phí, trên cơ sở đối chiếu với định mức tiêu hao của từng chi phí . - Chi phí nhân viên (phân xưởng, đội trại sản xuất ): phản ánh các chi phí liên quan và phải trả cho nhân viên phân xưởng (đội, trại sản xuất): phản ánh các chi phí liên quan và phải trả cho nhân viên phân xưởng (đội, trại sản xuất). - Chi phí vật liệu : phản ánh chi phí vật liệu sử dụng chung như vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định, vật liệu văn phòng và những vật liệu dùng cho nhu cầu quản lý chung ở phân xưởng, đội sản xuất. - Chi phí dụng cụ sản xuất : phản ánh về dụng cụ dùng cho nhu cầu sản xuất chung ở phân xưởng, đội sản xuất như: khuôn mẫu dụng cụ giá lắp, dụng cụ cầm tay, dụng cụ bảo hộ lao động, ván khuôn, dàn giáo trong xây dựng cơ bản - Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh toàn bộ số tiền trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài sản sử dụng ở các phân xưởng, đội sản xuất như khấu hao máy móc thiết bị, phương tiện truyền tải, truyền dẫn - Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh những chi phí về lao vụ, dịch vụ mua từ bên ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất chung ở phân xưỏng, đội sản xuất như chi phí về điện nước, khí nén, hơi - Chi phí bằng tiền khác: phản ánh những chi phí bằng tiền ngoài những chi phí nêu trên phục vụ cho yêu cầu sản xuất chung của phân xưởng, đội sản xuất . 1.2.2.3 Phân loại chi phí theo quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất. - Chi phí khả biến (biến phí ):Là những chi phí có sự thay đổi về lượng tương quan tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.Thuộc loại chi phí này là chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí cố định (định phí ): Là chi phí không thay đổi về tổng số dù có sự thay đổi trong mức độ hoạt động của sản xuất hoặc khối lượng sản phẩm, công việc loại vụ sản xuất theo kỳ. tuy nhiên nếu trong kỳ có sự thay đổi về khối lượng sản phẩm sản xuất thì chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm sẽ biến động tương quan tỷ lệ nghịch với sự biến động của sản lượng.

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1607 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, sè c«ng tr×nh do quËn ph©n bæ chØ chiÕm tû lÖ thÊp (10-15%). Do ®ã, gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, cô thÓ: n¨m 1996 lµ 10.245 triÖu ®ång, n¨m 1997 t¨ng lªn 12.257 triÖu ®ång, n¨m 1998 tiÕp tôc t¨ng lªn ®Õn 14.245,04 triÖu ®ång. Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty x©y dùng còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, n¨m 1997 t¨ng 13 c«ng tr×nh so víi n¨m 1996 t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 168,42%, n¨m 1998 sè c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ bµn giao lµ 35 t¨ng so víi n¨m 1997 lµ 3 c«ng tr×nh víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 108,38%, tû lÖ t¨ng gi¶m nguyªn nh©n lµ do c¸c yÕu tè tiªu cùc cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc ®em l¹i. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· thi c«ng vµ hoµn thµnh bµn giao tiªu biÓu trong giai ®o¹n nµy: khu nhµ b¸n Hµo Nam I, khu nhµ b¸n Hµo Nam II, khu nhµ b¸n Hoµng CÇu, khu nhµ b¸n Hång Liªn – P.Nh©n ChÝnh, khu nhµ b¸n Mü §×nh... Tõ n¨m 1999 - nay: C«ng ty lu«n kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh. Sè c«ng tr×nh thuéc vèn ng©n s¸ch giao ngµy cµng Ýt ®i nªn c«ng ty ®· khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s½n cã vÒ ®Êt ®ai, thiÕt bÞ, lao ®éng, m¹nh d¹n vay vèn ng©n hµng ®Ó x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n, ®ång thêi t¨ng c­êng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c«ng ty b¹n vµ víi n­íc ngoµi, më réng ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm x©y dùng, lµm c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, x©y ®ùng c¸c hÖ thèng cÊp n­íc, tho¸t n­íc cã s¶n l­îng vµ tÝnh chÊt kü thuËt t­¬ng ®èi phøc t¹p…nªn ®· ®¶m b¶o ®­îc ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn víi c¸c bªn ®èi t¸c, kh¸ch hµng, më réng ®­îc nguån c«ng viÖc chñ yÕu b»ng c¸ch tù khai th¸c vµ mét sè c«ng viÖc do Tæng giao. ChÝnh sù chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh nªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t tû lÖ t¨ng lªn tõng n¨m. 2.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. 2.2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. Lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh sau: LËp, qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dùc ¸n ®Çu t­ x©y dùng: Khu ®« thÞ míi, khu c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt, khu d©n c­, v¨n phßng cho thuª, dÞch vô c«ng céng. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh: d©n dông, c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ (cÊp, tho¸t n­íc, chiÕu s¸ng) giao th«ng, b­u diÖn, n«ng nghiÖp thuû lîi, thÓ dôc thÓ thao, c«ng tr×nh v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ. Thi c«ng x©y l¾p ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, diÖn chiÕu s¸ng, ®iÖn d©n dông ( ®­êng d©y ®Õn 35KV, biÕn ¸p ®Õn 2500KVA). Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, thiÕt bÞ l¹nh. Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x©y dùng, s¶n xuÊt l¾p ®Æt kÕt cÊu khung thÐp, l¾p ®Æt thang m¸y. Kinh doanh mua b¸n nhµ, kinh doanh kh¸ch s¹n, dÞch vô v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ thÓ dôc thÓ thao. T­ vÊn vÒ ®Çu t­ x©y dùng, nhµ ®Êt, l÷ hµnh vµ du lÞch. Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2.2 C¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô hiÖn t¹i. §Çu t­, x©y dùng nhµ, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu d©n c­, v¨n phßng cho thuª X©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ tÇng kü thuËt nh­ cÊp, tho¸t n­íc, chiÕu s¸ng, giao th«ng, b­u diÖn, n«ng nghiÖp thuû lîi, thÓ dôc thÓ thao, c«ng tr×nh v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ. X©y l¾p ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, diÖn chiÕu s¸ng, ®iÖn d©n dông. Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, thiÕt bÞ l¹nh. Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x©y dùng, s¶n xuÊt l¾p ®Æt kÕt cÊu khung thÐp, l¾p ®Æt thang m¸y. Kinh doanh mua b¸n nhµ, kinh doanh kh¸ch s¹n, dÞch vô v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ thÓ dôc thÓ thao. T­ vÊn vÒ ®Çu t­ x©y dùng, nhµ ®Êt, l÷ hµnh vµ du lÞch. Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 2.3 quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. 2.3.1 S¬ ®å quy tr×nh. S¶n phÈm x©y dùng lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng vµ sö dông t¹i chç, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc cã kÝch th­íc lín, chi phÝ cao, thêi gian x©y dùng dµi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã, nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty nãi riªng vµ c¸c c«ng ty trong ngµnh x©y dùng nãi chung cã ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt liªn tôc, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. VÝ dô quy tr×nh x©y dùng nhµ nh­ sau: ChuÈn bÞ nguån lùc H×nh 1.1- S¬ ®å Quy tr×nh x©y dùng nhµ Gi¶i phãng mÆt b»ng Gi¸c mãng Thi c«ng mãng Thi c«ng th©n Hoµn thiÖn Bµn giao cho bªn A 2.3.2 Néi dung c¸c b­íc c«ng viÖc cña quy tr×nh x©y dùng nhµ. HÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®Òu ph¶i tu©n theo mét qui tr×nh s¶n xuÊt nh­ sau: + NhËn thÇu c«ng tr×nh th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. + Ký hîp ®ång X©y dùng víi Chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh. + Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh: gi¶i phãng mÆt b»ng thi c«ng, tæ chøc lao ®éng, bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc cung øng vËt t­, tiÕn hµnh x©y dùng vµ hoµn thiÖn. + C«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh d­íi sù gi¸m s¸t cña Chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh vÒ mÆt tiÕn ®é vµ kü thuËt thi c«ng. + Bµn giao c«ng tr×nh vµ thanh quyÕt to¸n víi Chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh. VÝ dô nh­ quy tr×nh x©y dùng nhµ gåm nh÷ng b­íc c¬ b¶n sau: - B­íc 1: ChuÈn bÞ c¸c nguån lùc cho c«ng tr×nh nh­: chuÈn bÞ nh©n lùc, chuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ, cung øng vËt t­… - B­íc 2: Gi¶i phãng mÆt b»ng lµ giai ®o¹n gi¶i to¶, thu dän ®Ó chuÈn bÞ mÆt b»ng cho qu¸ tr×nh thi c«ng tiÕp theo. - B­íc 3: Gi¸c mãng lµ giai ®o¹n ®Þnh vÞ c¸c vÞ trÝ cña mãng trªn mÆt b»ng ®· gi¶i to¶ nh­ trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ. - B­íc 4: Tæ chøc thi c«ng mãng b»ng c¸c c«ng nghÖ khoan nhåi hay ®ãng cäc… phô thuéc vµo tõng c«ng tr×nh cô thÓ. - B­íc 5: Thi c«ng th©n lµ giai ®o¹n ®æ gi»ng, ®æ cét, x©y t­êng…hoµn thiÖn qu¸ tr×nh thi c«ng th«. - B­íc 6: Sau khi thi c«ng th« xong th× tiÕp tôc qu¸ tr×nh tr¸t t­êng, l¸t nÒn, quÐt v«i, ve hay matÝt… - B­íc 7: Qu¸ tr×nh thi c«ng ®Òu cã sù kiÓm tra gi¶m s¸t cña nhµ ®Çu t­, cña c¸c chuyªn viªn kü thuËt cña c«ng ty…Sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh th× bµn giao cho chñ ®Çu t­ vµ thanh quyÕt to¸n. 2.4 H×nh thøc s¶n xuÊt. C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n lµ mét ®¬n vÞ riªng biÖt nªn viÖc s¶n xuÊt th­êng ph¸t sinh theo yªu cÇu cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng tõ c¸c h­íng: §­îc tæng c«ng ty trùc tiÕp giao nhiÖm vô. Theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh cô thÓ. Thùc hiÖn víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng ty. Trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh lín, LËp dù ¸n. Tham gia liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. 2.5 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 2.5.1 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc. Tæng sè CBCNV trong ®¬n vÞ: 136 ng­êi. Trong ®ã: - §¹i häc vµ trªn ®¹i hoc: 97 ng­êi. - Cao ®¼ng: 14 ng­êi. - Trung cÊp: 25 ng­êi. - Gi¸m ®èc C«ng ty. - 03 Phã gi¸m ®èc. 06 XÝ NghiÖp x©y dùng tõ 1 ®Õn 6 vµ 1 XÝ NghiÖp x©y l¾p ®iÖn. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. Gåm cã 6 phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô: Phßng tæ chøc lao ®éng. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. Phßng qu¶n lý dù ¸n. phßng qu¶n lý x©y l¾p. Cã hai chinh nh¸nh X©y Dùng t¹i Hµ T©y vµ Th¸i Nguyªn vµ 07 XÝ NghiÖp thµnh viªn lµ c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p x©y dùng tõ sè 01 ®Õn 06 vµ 01 xÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn. H×nh 1.2 - S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Phßng qu¶n lý dù ¸n Phßng qu¶n lý x©y l¾p Chi nh¸nh x©y dùng hµ t©y Chi nh¸nh x©y dùng th¸i nguyªn §éi x©y dùng sè 1 §éi x©y dùng sè 2 §éi x©y dùng sè 3 §éi x©y dùng sè 4 §éi x©y dùng sè 5 §éi x©y dùng sè 6 §éi x©y dùng sè 7 Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch tæng hîp Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phã gi¸m ®èc Qu¶n lý x©y l¾p 2.5.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng, ban chøc n¨ng. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. C¸c phßng ban chøc n¨ng t­ vÊn, hç trî cho Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c Phã gi¸m ®èc C«ng ty theo chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh, vµ ®ång thêi c¸c Phã gi¸m ®èc chøc n¨ng l¹i t­ vÊn hç trî cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. C«ng ty cã 07 xÝ nghiÖp vµ hai chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hµ T©y vµ Th¸i Nguyªn. C¸c xÝ nghiÖp vµ chi nh¸nh cña C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc C«ng ty, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp h¹n chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh riªng theo tõng ®¬n vÞ theo sù ph©n cÊp qu¶n lý cña C«ng ty. Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chñ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lÊy thu bï chi vµ cã l·i, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ Tæng c«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. 1/ Gi¸m ®èc C«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty, tr­íc ph¸p luËt nhµ n­íc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty, trùc tiÕp l·nh ®¹o vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty nh­: kinh tÕ, kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, tæ chøc hµnh chÝnh, c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, kû luËt, x©y dùng c¸c quy chÕ vµ quy ®Þnh qu¶n lý néi bé cña C«ng ty. 2/ Phã Gi¸m ®èc KÕ ho¹ch – Tæng Hîp. Phã Gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc sau: phô tr¸ch c¸c dù ¸n s¶n xuÊt ®Êu thÇu, c«ng t¸c kinh tÕ kÕ ho¹ch, c«ng t¸c theo dâi h¹ch to¸n kÕ to¸n, qu¸ tr×nh kinh doanh vËt t­, xuÊt nhËp khÈu, c«ng t¸c thu vèn vµ gi¶i quyÕt c«ng nî, c«ng t¸c tiªu thô vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp, c«ng t¸c v¨n phßng vµ ®êi sèng ®ång thêi lµ ng­êi thay mÆt Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng khi Gi¸m ®èc C«ng ty ®i v¾ng. 3/ Phã Gi¸m ®èc Qu¶n lý x©y l¾p. Phã Gi¸m ®èc kü thuËt x©y l¾p lµ ng­êi gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc sau: c«ng t¸c s¶n xuÊt, c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty t¹i c«ng tr×nh, c«ng t¸c s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng, trùc tiÕp chØ ®¹o tõ XÝ nghiÖp 1 ®Õn XÝ nghiÖp 7. 4/ Phã Gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña C«ng ty lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc hµnh chÝnh tæng hîp cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc ®­îc giao phã. 5/ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Lµ phßng chøc n¨ng tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c: tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n s¾p xÕp c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý, ®µo taä, båi d­ìng, tuyÓn dông qu¶n lý vµ ®iÒu phèi sö dông lao ®éng hîp lý, tæ chøc thùc hiÖn ®óng ®¾n c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi CBCNV, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý b¶o vÖ qu©n sù, gi÷ v÷ng an ninh trËt tù, an toµn trong ®¬n vÞ, lµ ®Çu mèi gi¶i quyÕt c«ng viÖc v¨n phßng hµnh chÝnh gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o nhanh, thèng nhÊt tËp trung trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 6/ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Lµ phßng chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n tõ C«ng ty tíi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n tÝn dông, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ, ho¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n vµ ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ n­íc ®­îc cô thÓ ho¸ b»ng ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ nh÷ng quy ®Þnh cña TCT vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh gióp Gi¸m ®èc c«ng ty kiÓm tra, kiÓm so¸t c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 7/ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp lµ phßng tham m­u gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong c¸c kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch, kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tæng hîp b¸o c¸o thèng kª, c«ng t¸c ®Çu t­ c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®Þnh møc ®¬n gi¸, gi¸ thµnh, c«ng t¸c vËt t­, c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ qu¶n lý vËt t­ x©y dùng c¬ b¶n cña C«ng ty. 8/ Phßng qu¶n lý x©y l¾p. Gióp Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c: Qu¶n lý x©y l¾p, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh c«ng ty thi c«ng vµ ®Çu t­ s¶n xuÊt c¬ b¶n. ¸p dông c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong x©y l¾p. 9/ Phßng qu¶n lý dù ¸n. Gióp Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c: LËp hå s¬ ®Êu thÇu, gi¶i ph¸p thi c«ng vµ c¸c thñ tôc x©y dùng c¬ b¶n kh¸c. H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty lµm thñ tôc hå s¬ ®Çu thÇu c«ng tr×nh ngoµi ®¬n vÞ (nÕu c¸c ®¬n vÞ yªu cÇu) theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. L­u tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh mµ C«ng ty nhËn thÇu x©y l¾p. 10/ Phßng tæ chøc lao ®éng. Phßng Tæ chøc lao ®éng lµ Phßng chuyªn m«n tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng, c«ng t¸c ®Þnh møc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm. Phßng lµ ®Çu mèi chñ tr× viÖc biªn so¹n, th«ng qua, bæ sung, theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn “ quy chÕ d©n chñ “ë c«ng ty cho ®­îc, ®óng vµ cã hiÖu qu¶”. X©y dùng m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp theo tong thêi kú, tõng giai ®o¹n. Thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o, qu¶n lý vµ sö dông ®éi ngò CBCNV, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ng­êi lao ®éng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, thi ®ua khen th­ëng, c«ng t¸c y tÕ vµ ®êi sèng, thanh tra gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th­ khiÕu tè. Phßng tæ chøc lao ®éng h­íng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c an toµn lao ®éng, b¶o hé lao ®éng cho ng­êi lao ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ an toµn… 11/ Chi nh¸nh x©y dùng Hµ T©y vµ th¸i Nguyªn. Chi nh¸nh thay mÆt C«ng ty gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc phôc vô x©y l¾p trªn c«ng tr­êng nh­ cung cÊp ®iÖn n­íc, th«ng tin liªn l¹c vµ cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ… ®¸p øng yªu cÇu, tiÕn ®é cña c«ng tr­êng t¹i Hµ T©y vµ Th¸i Nguyªn. 12/ C¸c XÝ nghiÖp x©y dùng vµ xÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn. C¸c XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc c«ng ty, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty vµ sù chØ ®¹o, h­íng dÉn cña c¸c phßng, ban chøc n¨ng trong c«ng ty, chÊp hµnh ®Çy ®ñ néi quy, quy chÕ cña c«ng ty ®· ban hµnh. XÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi, an ninh quèc phßng... ®¶m b¶o thi hµnh ®óng ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Thi c«ng x©y dùng, c¶i t¹o, söa ch÷a, lµm néi ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh vÒ san lÊp nÒn, c«ng tr×nh vÒ giao th«ng… X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng vµ x©y dùng kh¸c. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng phôc vô thi c«ng vµ kinh doanh. C¸c xÝ nghiÖp cña C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc C«ng ty, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp h¹n chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh riªng theo tõng ®¬n vÞ theo sù ph©n cÊp qu¶n lý cña C«ng ty. Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chñ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lÊy thu bï chi vµ cã l·i, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ Tæng c«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. 2.6 Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. 2.6.1 §Æc ®iÓm c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ SXKD t¹i c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. - H×nh thøc SXKD mµ c«ng ty dang thùc hiÖn gåm c¶ ®Êu thÇu vµ chØ ®Þnh thÇu, Sau khi kinh tÕ ®­îc ký kit víi chñ ®Çu t­ (bªn A) c¸c phßng chøc n¨ng, ®éi thi c«ng vµ ban chØ huy c«ng tr×nh ®­îc chØ ®Þnh ph¶i lËp kÕ h¹ch cô thÓ vÒ tiÕn ®é, c¸c ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o vËt t­, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, thiÕt kÕ thi c«ng cho hîp lý ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng nh­ hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kit víi chñ ®Çu t­. + VÒ vËt t­: C«ng ty chñ yÕu giao cho phßng kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c ®éi tù mua ngoµi theo yªu cÇu thi c«ng. + VÒ m¸y thi c«ng: M¸y thi c«ng cña c«ng ty chñng lo¹i kh¸ phong phó, ®¸p øng tèt yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng mÆc dï hÖ sè hao mßn cßn lín. HÇu nh­ toµn bé m¸y thi c«ng cña c«ng ty ®­îc giao cho c¸c xÝ nghiÖp c¬ giíi b¶o qu¶n, sö dông phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty + VÒ nh©n c«ng: hiÖn nay chñ yÕu lµ c«ng ty thuª ngoµi theo hîp ®ång, cßn mét phÇn nhá lµ c«ng nh©n theo biªn chÕ nhµ n­íc. C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n lµ DN x©y dùng nªn XKD chñ yÕu lµ thi c«ng x©y míi, n©ng cÊp vµ c¶i t¹o hoµn thiÖn vµ trang trÝ néi thÊt…C¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh c«ng céng. Do ®ã, s¶n phÈm cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm kh«ng n»m ngoµi ®Æc ®iÓm cña s¶n paamr x©y l¾p. Dã lµ s¶n phÈm x©y l¾p cã quy « m« võa vµ nhá, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi, chñng lo¹i yÕu tè ®Çu vµo ®a d¹ng ®ßi hái cã nguån vèn ®Çu t­ lín. §Ó ®¶m b¶o hiÖu quiz¶ sö dông vèn ®Çu t­ C«ng ty ph¶i dùa vµo c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n x©y l¾p, gi¸ tróng thÇu, h¹ng môc c«ng tr×nh do bªn A cung cÊp ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, C«ng ty tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ SXKD vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo tõng thêi kú vµ so s¸nh víi g¸i tróng thÇu. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh th× gi¸ dù to¸n, gi¸ tróng thÇu lµ c¬ së ®Ó nghiÖm thu, x¸c ®Þnh gi¸ gi¸ trÞ quyÕt to¸n vµ ®Î ®èi chiÕu thanh to¸n, thanh lý hîp ®ång víi bªn A. Qu¸ tr×nh SX cña c«ng ty lµ qu¸ tr×nh thi c«ng, sö dông c¸c yÕu tè vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ c¸c yÕu tè chi phÝ kh¸c ®Ó t¹o nªn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. 2.6.2 TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. C«ng tr×nh khu nhµ b¸n Hång Liªn - ph­êng Nh©n ChÝnh. C«ng tr×nh nµy ®­îc ®Çu thÇu theo ph¬ng thøc trän gãi. Kú tÝnh gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo thêi gian cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thiÖn. Nh­ vËy chi phÝ ph¸t sinh cho mçi h¹ng môc c«ng tr×nh lµ gi¸ thµnh cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. 2.6.2.1 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh (70%-74%). Nguyªn vËt liÖu sö dông ë c«ng tr×nh khu nhµ b¸n Hång Liªn gåm: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t­îng lao ®éng chñ yÕu t¹o nªn s¶n phÈm nh­ g¹ch, gç, xi m¨ng, s¾t, thÐp... + Nguyªn vËt liÖu phô: cã t¸c dông lµm t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm phô gia, ®inh….C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ trong kú. C«ng tr×nh “Khu nhµ b¸n Hång Liªn" tÝnh gi¸ xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh. Khi xuÊt kho vËt liÖu, dông cô thuéc l« hµng nµo th× c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ nhËp vµ xuÊt kho cña c¸c nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ thi c«ng ë ngoµi trêi, mÆt kh¸c ®Þa ®iÓm thi c«ng lu«n lu«n di chuyÓn v× vËy viÖc b¶o qu¶n l­u tr÷ vËt t­ lµ khã kh¨n MÆt kh¸c lîi dông sù s½n cã cña c¬ chÕ thÞ tr­êng mµ khi ph¸t sinh nhu cÇu vËt t­ th× bé phËn cung øng vËt t­ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp b»ng c¸ch liªn hÖ tr­íc víi c¸c c¬ së cung cÊp vËt liÖu, khi cÇn míi nhËp vÒ vµ xuÊt ngay. V× vËy, vËt liÖu xuÊt th­êng tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ s¸t víi ngµy nhËp còng nh­ ngµy xin lÜnh. Tuú thuéc vµo tiÕn ®é thi c«ng ë c«ng tr­êng, kü thuËt c¸c ®éi x©y dùng sÏ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm nhu cÇu ph¸t sinh nhu cÇu vËt liÖu vµ lËp "LÖnh xuÊt vËt t­". LÖnh xuÊt vËt t­ Ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2001 C«ng tr×nh: Khu nhµ b¸n H«ng Liªn XuÊt cho: Anh S¬n. H¹ng môc: PhÇn mãng. Khèi l­îng: STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (S¶n phÈm hµng ho¸) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng xin lÜnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 §¸ 2x4 C¸t mÞn C¸t vµng Xi m¨ng G¹ch vì G¹ch thÎ Gç chèng Gç v¸n §inh ThÐp 1 ly C©y chèng m3 m3 m3 kg m3 viªn m3 m3 kg kg c©y 9 13 20 8850 0.2 44230 0.1 0.4 4 9 20 Ng­êi xin lÜnh Kü thuËt c«ng tr×nh (ký hä, tªn) (ký hä, tªn) Khi "LÖnh xuÊt vËt t­" ®­îc duyÖt, thñ kho sÏ xuÊt kho vËt liÖu cho c«ng tr×nh vµ lËp "PhiÕu xuÊt kho" §¬n vÞ: §éi x©y dùng sè 3 MÉu sè: 02 -VT CT: Khu nhµ b¸n Hång Liªn PhiÕu xuÊt kho Sè:14 Ngµy 08 th¸ng 07 n¨m 2001 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Anh S¬n Lý do xuÊt kho: X©y mãng Nî: 621 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh. Cã: 152 Sè TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 §¸ 2x4 C¸t mÞn C¸t vµng Xi m¨ng G¹ch vì G¹ch thÎ Gç chèng Gç v¸n §inh ThÐp 1 ly C©y chèng m3 m3 m3 kg m3 viªn m3 m3 kg kg c©y 9 13 20 8.850 0.2 44.230000 0.1 0.4 4 9 20 9 13 20 8.850 0.2 44.230000 0.1 0.4 4 9 20 123.80 27.618,57 33.650 659.957 40.000 325.34 1.600.000 1.600.000 7.000 6.190 9.700 1.114.290 359.041 673.000 5.840.619 8.000 14.389.690 160.000 640.000 28.000 55.710 194.000 Céng 23.462.350 ViÕt b»ng ch÷: Hai ba triÖu, bèn tr¨m s¸u hai ngh×n, ba tr¨m n¨m m­¬i ®ång. XuÊt, ngµy, 08 th¸ng 07 n¨m 2001 §éi tr­ëng Phô tr¸ch CT KÕ to¸n CT Ng­êi nhËn Thñ kho (ký hä, tªn) (ký hä, tªn) (ký hä, tªn) (ký hä, tªn) ký hä, tªn C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song. V× vËy, "PhiÕu xuÊt kho" lµ chøng tõ gèc ®Ó thñ kho lËp thÎ kho vµ kÕ to¸n lËp "B¶ng kª xuÊt vËt t­". C¨n cø vµo "PhiÕu xuÊt kho" ®· lËp ë trªn, kÕ to¸n lËp "B¶ng kª xuÊt vËt t­" nh­ sau: B¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh bªn Nî tµI kho¶n 621 C«ng tr×nh: Khu nhµ b¸n Hång Liªn Tõ ngµy 1/07/2001 ®Õn ngµy 31/07/2001 SHCT TrÝch yÕu Sè tiÒn nî 621 C¸c tµi kho¶n ghi: cã Ngµy Sè 152 01/07/01 08/07/01 12/07/01 20/7/01 20/07/01 25/07/01 26/07/01 27/07/01 01 02 03 04 05 06 07 08 XuÊt giµn gi¸o XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh 7.500.000 23.462.350 92.135.619 44.160.848 46.892.547 50.839.328 26.554.909 3.219.060 7.500.000 23.462.350 92.135.619 44.160.848 46.892.547 50.839.328 26.554.909 3.219.060 Tæng céng 294.764.661 294.764.661 Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) Cuèi th¸ng kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp xuÊt nhËp tån Cuèi quý kÕ to¸n tæng hîp lªn chøng tõ ghi sæ nh­ sau: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Chøng tõ ghi sæ - xuÊt vËt t­ QIII/2001 – Khu nhµ b¸n hång liªn Ngµy 30/09/2001 Sè CTGS:64 TrÝch yÕu Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn TK ghi nî TK ghi cã Nî Cã Chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 629.256.909 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 152 629.256.909 Tæng céng 629.256.909 629.256.909 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng §ång thêi kÕ to¸n vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ CT TNHH Thiªn Xu©n Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TiÒn Sè hiÖu Ngµy 64 30/09/2001 XuÊt vËt t­ QIII/2001 – Khu nhµ b¸n Hång Liªn 629.256.909 Tæng céng 235.186.218.743 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Cuèi n¨m kÕ to¸n tæng hîp lµm bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh­ sau: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Bót to¸n kÕt chuyÓn Sè tiÒn: 16.899.179.689 ® B»ng ch÷: M­êi s¸u tû, t¸m tr¨m chÝn chÝn triÖu, mét tr¨m b¶y chÝn ngh×n, s¸u tr¨m t¸m chÝn ®ång TK Nî TK cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 154 621 2.103.474.648 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp 621® 154 Khu nhµ b¸n Hång liªn 154 621 3.897.282.531 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp 621® 154 Trô së tØnh ñy B¾c Ninh Ngµy 31/12/2001 KÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu TK 621. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn N¨m 2001 D­ nî ®Çu kú: Ph¸t sinh nî: 2.103.474.648 Ph¸t sinh cã: 2.103.474.648 D­ cã cuèi kú: Chøng tõ Ghi sæ DiÔn gi¶i TK§­ Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã 31.03 58 XuÊt vËt t­ QI 152 291.789.922 30.06 61 XuÊt vËt t­ QII 3342 1.019.168.587 30.09 65 XuÊt vËt t­ QIII 3342 629.256.909 31.12 68 XuÊt vËt t­ QIV 3342 163.259.230 31.12 KÕt chuyÓn CP NVLTT n¨m 2001 2.103.474.648 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Cuèi cïng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sÏ ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i TK 621. Sæ nµy gåm hai phÇn: bªn nî TK621 vµ bªn cã TK 621. C«ng ty TNH Thiªn Xu©n Sæ c¸i Tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn 31/12/2001 TµI kho¶n 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp D­ nî ®Çu kú Ph¸t sinh nî: 16.899.179.689 Ph¸t sinh cã: 16.899.179.689 D­ nî cuèi kú: Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ PS nî PS cã 31/03 58 XuÊt vËt t­ QI/2001 - §H §µ n½ng 152 291.789.922 30/06 61 XuÊt vËt t­ QII/2001 §H §µ n½ng 152 1.019.168.587 30/09 64 XuÊt vËt t­ QIII/2001 §H §µ n½ng 152 629.256.909 31/12 67 XuÊt vËt t­ QIV/2001 §H §µ n½ng 152 163.259.230 XuÊt vËt t­ QIV/ §HQG HCM 31/12 69 K/C chi phÝ NVL n¨m 2001 - §H §µ n½ng 2.103.474.648 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 2.6.2.2 KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« nhá, vèn kinh doang cßn máng. Do vËy ®iÒu kiÖn thi c«ng b»ng m¸y cßn h¹n chÕ, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë C«ng ty CP X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n 3 vÉn chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong tæng chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, kho¶ng 16% ®Õn 19%. §Ó sö dông hîp lý lao ®éng còng lµ tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ lao ®éng sèng, tõ ®ã h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn ®ång thêi ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ sö dông c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp thuª ngoµi; c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®Ó tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cô thÓ lµ kho¸n l­¬ng theo khèi l­îng c«ng viÖc hoÆc cho tõng c«ng viÖc (tõng h¹ng môc c«ng tr×nh). ViÖc kho¸n nh©n c«ng nh©n cña C«ng ty CP X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n 3 (Bªn A) víi tæ, nhãm thî s¶n xuÊt trùc tiÕp (Bªn B) ®­îc th«ng qua “Hîp ®ång giao nhËn kho¸n gän khèi l­îng” vµ “Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng kho¸n gän”. Song chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chi ra kh«ng ph¶i mét lÇn sau khi ®· nghiÖm thu khèi l­îng c«ng tr×nh mµ hµng th¸ng, dùa vµo "B¶ng chÊm c«ng" vµ giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng mµ bªn B göi vÒ, kÕ to¸n bªn A x¸c lËp "PhiÕu chi" nh­ sau: CTTNHH Thiªn Xu©n MÉu sè: 02 -TT PhiÕu chi Sè: 232 Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Nî: 3342 Cã 1413 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Hoµng An §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nh©n c«ng nÒ T7/2002 theo H§ sè 07 ngµy 20/05/2002 Sè tiÒn: 30.360.000.000 ® (viÕt b»ng ch÷): (Ba m­¬i triÖu ba tr¨m s¸u m­¬i ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo…………………………………….chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): (Ba m­¬i triÖu ba tr¨m s¸u m­¬i ngh×n ®ång ch½n). Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) "GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng", "B¶ng chÊm c«ng", "PhiÕu chi","Hîp ®ång giao nhËn kho¸n gän khèi l­îng", "Biªn nghiÖm thu khèi l­îng kho¸n gän" lµ nh÷ng chøng tõ gèc sau khi ph¸t sinh ®­îc göi vÒ c«ng ty ®Ó cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp vµo lªn "B¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh bªn cã TK 141.3" trong cét tiÒn l­¬ng trùc tiÕp (3342) nh­ sau: CTy TNHH Thiªn Xu©n B¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh bªn cã Tk 1413 Tªn c«ng tr×nh : Khu nhµ b¸n Hång Liªn Th¸ng 7 SHCT TrÝch yÕu Sè tiÒn cã 1413 C¸c tµi kho¶n ghi: Nî Ngµy Sè 1332 152 3341 3342 6275 6278 31/07 232 TT tiÒn nh©n c«ng nÒ T7/2001 30.360.000 30.360.000 Céng 551.468.366 15.638.182 370.636.360 13.601.600 81.285.000 54.501.000 15.806.224 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng §ång thêi kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp qua bót to¸n: C«ng ty TNHH THiªn Xu©n Sè phiÕu: 45 Bót to¸n ph©n bæ Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Ng­êi thanh to¸n: Phan V¨n L©m Sè tiÒn: 81.285.000® B»ng ch÷: T¸m mèt triÖu hai tr¨m t¸m n¨m ngh×n ®ång ch½n. TK Nî TK cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 622 3342 81.285.000 Ph©n bæ l­¬ng CNSX TT T7/2001 Khu nhµ b¸n Hång Liªn Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n tr­ëng Cuèi quý kÕ to¸n tæng hîp lªn chøng tõ ghi sæ: C«ng ty TNH Thiªn Xu©n Chøng tõ ghi sæ Ph©n bæ l­¬ng QIII/2001 - Khu nhµ b¸n hång liªn Ngµy 30/09/2001 Sè CTGS:65 TrÝch yÕu TµI kho¶n ®èi øng Sè tiÒn TK ghi nî TK ghi cã Nî Cã Chi phÝ nh©n c«ng trùc 622 156.863.000 tiÕp Ph¶i tr¶ CNSXTT 3342 156.863.000 Tæng céng 156.863.000 156.863.000 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng §ång thêi kÕ to¸n vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ CT TNHH Thiªn Xu©n Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TiÒn Sè hiÖu Ngµy 64 30/09/2001 XuÊt vËt t­ QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 629.256.909 65 30/09/2001 Ph©n bæ l­¬ng CNSXTT QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 156.863.000 Tæng céng 235.186.218.743 Ngµy 31 th¸ng1 2 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Cuèi n¨m kÕ to¸n tæng hîp lµm bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh­ sau: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Bót to¸n kÕt chuyÓn Sè tiÒn: 4.102.671.022 ® B»ng ch÷: Bèn tû, mét tr¨m linh hai triÖu, s¸u tr¨m b¶y mèt ngh×n, hai m­¬i hai ®ång ch½n. TK Nî TK cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 154 622 385.495.000 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng SX trùc tiÕp 622® 154: Khu nhµ b¸n Hång Liªn 154 622 892.330.000 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng SX trùc tiÕp 622® 154: trô së tØnh uû B¾c Ninh Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn N¨m 2001 D­ nî ®Çu kú: Ph¸t sinh nî: 385.495.000 Ph¸t sinh cã: 385.495.000 D­ cã cuèi kú: Chøng tõ Ghi sæ DiÔn Gi¶i TK§­ Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã 31.03 59 Ph©n bæ l­¬ng CNSXTT QI 3342 73.360.000 30.06 62 Ph©n bæ l­¬ng QII 3342 107.377.000 30.09 65 Ph©n bæ l­¬ng QIII 3342 156.863.000 31.12 68 Ph©n bæ l­¬ng QIV 3342 47.895.000 31.12 KÕt chuyÓn CP nh©n c«ng SXTT n¨m 2001 385.495.000 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Cuèi cïng, chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt trùc tiÕp sÏ ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i TK 622. Sæ nµy gåm hai phÇn: bªn nî TK622 vµ bªn cã TK 622. C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Sæ c¸i Tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn 31/12/2001 TµI kho¶n 622 - Chi phÝ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp D­ nî ®Çu kú Ph¸t sinh nî: 4.102.671.022 Ph¸t sinh cã: 4.102.671.022 D­ nî cuèi kú: Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ PS nî PS cã 31/03 58 Ph©n bæ l­¬ng CNSX TT QI/2001 – Khu nhµ b¸n Hång Liªn 3342 73.360.000 30/06 61 Ph©n bæ l­¬ng CNSX TT QII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 3342 107.377.00 30/09 64 Ph©n bæ l­¬ng CNSX TT QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 3342 156.863.000 31/12 67 Ph©n bæ l­¬ng CNSX TT QVI/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 3342 47.895.000 31/12 69 K/C chi phÝ CNSXTT n¨m 2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 154 385.495.000 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 2.6.3 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ngoµi hai yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n lµ nguyªn vËt liÖu vµ lao ®éng, C«ng ty cßn ph¶i tiªu hao rÊt nhiÒu kho¶n chi phÝ kh¸c nh­ chi phÝ lao ®éng gi¸n tiÕp, chi phÝ tiÕp kh¸ch, chi phÝ dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ thuª m¸y thi c«ng, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c... C¸c chi phÝ nµy kh«ng trùc tiÕp tham gia cÊu thµnh lªn s¶n phÈm nh­ng nã cã vai trß liªn kÕt gi÷a hai yÕu tè trªn gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhµng ®Òu ®Æn vµ nhanh chãng, ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty th­êng chiÕm tû lÖ tõ 5% ®Õn 7%. Do C«ng ty ¸p dông c¬ chÕ kho¸n gän trong x©y l¾p nªn viÖc theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt chung th­êng kh«ng h¹ch to¸n chi tiÕt theo c¸c tiÓu kho¶n , mµ chØ h¹ch to¸n theo 4 tiÓu kho¶n sau: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh (6271) Chi phÝ thuª m¸y (6275) Chi phÝ khÊu hao TSC§ (6274) Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c (6278) Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trªn chøng tõ gèc lµ: - §èi víi chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh chøng tõ gèc: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n c«ng tr­êng viÕt phiÕu chi chi nh­ sau: CT TNHH Thiªn Xu©n MÉu sè: 02 -TT PhiÕu chi Sè: 235 Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Nî: 3341 Cã 1413 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Ph¹m §øc HiÒn §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn l­¬ng c¸n bé T7/2002. Sè tiÒn: 5.303.000 ® (viÕt b»ng ch÷): (N¨m triÖu ba tr¨m linh ba ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo…………………………………….chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) : N¨m triÖu ba tr¨m linh ba ngh×n ®ång ch½n). Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êinhËn tiÒn (Ký tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - §èi víi chi phÝ thuª m¸y chøng tõ gèc: Hîp ®ång thuª m¸y, Biªn b¶n nghiÖm thu, Ho¸ ®¬n, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n sau ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu chi. CT TNHH Thiªn Xu©n MÉu sè: 02 -TT PhiÕu chi Sè: 240 Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Nî: 6277 Cã: 1413 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Huúnh ChÝ Thµnh Lý do chi: Thanh to¸n thuª m¸y. Sè tiÒn: 56.186.000 ® (viÕt b»ng ch÷): (N¨m s¸u triÖu mét tr¨m t¸m s¸u ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo…………………………………….chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) : (N¨m s¸u triÖu mét tr¨m t¸m s¸u ngh×n ®ång ch½n). Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c nh­ tiÕp kh¸ch, mua c«ng cô dông cô, c«ng t¸c phÝ .... chøng tõ gèc lµ: Ho¸ ®¬n, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n sau ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu chi. CT TNHH Thiªn Xu©n MÉu sè: 02 -TT PhiÕu chi Sè: 224 Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Nî: 6278 Cã: 1413 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Ph¹m §øc HiÒn §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn. Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ. Sè tiÒn: 1.550.000 ® (viÕt b»ng ch÷): (Mét triÖu n¨m tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo…………………………………….chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): (Mét triÖu n¨m tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n). Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) Trªn c¬ së c¸c phiÕu chi ®· lËp kÕ to¸n lËp "B¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh cã TK 1413" nh­ sau: B¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh bªn cã Tk 1413 Tªn c«ng tr×nh : Khu nhµ b¸n Hång Liªn Th¸ng 7 SHCT TrÝch yÕu Sè tiÒn cã1413 C¸c tµi kho¶n ghi: Nî Ngµy Sè 1332 152 3341 3342 6277 6278 10/07 224 TT tiÒn c«ng t¸c phÝ 1.550.000 71.430 1.478.570 31/07 232 TT tiÒn nh©n c«ng nÒ T7/2001 30.360.000 30.360.000 31/07 235 TT tiÒn l­¬ng BCH T7/2001 5.303.000 5.303.000 31/07 240 TT tiÒn thuª m¸y 56.186.000 1.685.580 54.500.420 Céng 551.468.366 15.638.182 370.636.360 13.601.600 81.285.000 54.501.000 15.806.224 Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ tiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp theo bót to¸n sau C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Sè phiÕu: 45 Bót to¸n ph©n bæ Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Ng­êi thanh to¸n: Phan V¨n L©m §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn Sè tiÒn: 13.601.600® B»ng ch÷: M­êi ba triÖu s¸u tr¨m linh mét ngh×n s¸u tr¨m ®ång ch½n. TK Nî TK cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 6271 3341 13.601.600 Ph©n bæ l­¬ng BCH T7/2001 Khu nhµ b¸n Hång Liªn Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n tr­ëng Cuèi quý kÕ to¸n tæng hîp lªn chøng tõ ghi sæ: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Chøng tõ ghi sæ Hoµn øng QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn Ngµy 30/09/2001 Sè CTGS:63 TrÝch yÕu Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn TK ghi nî TK ghi cã Nî Cã T¹m øng c¸c ®éi 1413 963.922.636 ThuÕ GTGT ®Çu vµo 1332 37.319.851 Nguyªn vËt liÖu 152 684.601.301 Ph¶i tr¶ CNV 3341 29.524.600 3342 156.863.000 Chi phÝ m¸y 6277 14.339.546 Chi phÝ SXC 6278 41.274.338 Tæng céng 963.922.636 963.922.636 C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Chøng tõ ghi sæ Ph©n bæ l­¬ng - Khu nhµ b¸n Hång Liªn Ngµy 30/09/2001 Sè CTGS:67 TrÝch yÕu Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn TK ghi nî TK ghi cã Nî Cã Chi phÝ s¶n xuÊt chung 6271 29.524.600 L­¬ng BCH C«ng tr×nh 3341 29.524.600 Tæng céng 29.524.600 29.524.600 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng §ång thêi kÕ to¸n vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ CT TNHH Thiªn Xu©n Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TiÒn Sè hiÖu Ngµy 64 30/09/2001 XuÊt vËt t­ QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 629.256.909 65 30/09/2001 Ph©n bæ l­¬ng CNSX TT QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 156.863.000 66 30/09/2001 Ph©n bæ l­¬ng BCH QIII/2001 29.524.600 63 30/09/2001 Hoµn øng QIII/2001 963.922.636 Tæng céng 235.186.218.743 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Cuèi n¨m kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ TSC§ mµ c¸c ®éi ®· sö dông trong kú s¶n xuÊt kinh doanh nh­ sau: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Sè phiÕu:6 Chøng tõ ph©n bæ gi¸ trÞ khÊu hao TSC§ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi thanh to¸n : Phan V¨n L©m. §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn Sè tiÒn: 3.500.000 ®ång. B»ng ch÷: Ba triÖu n¨m tr¨m ®ång ch½n. TK Nî TK Cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 6274 2141 3.500.00 Ph©n bæ m¸y vËn th¨ng Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n tr­ëng Ph©n bæ BHXH, BHYT, KPC§ n¨m 2002 cho c¸c ®éi: Bót to¸n ph©n bæ BHXH Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi thanh to¸n : Phan V¨n L©m. §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn. Sè tiÒn: 6.009.130 ®ång. B»ng ch÷: Mét triÖu ®ång ch½n. TK Nî TK Cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 6271 3383 6.009.130 Ph©n bæ m¸y vËn th¨ng Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n tr­ëng Bót to¸n ph©n bæ BHYT Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi thanh to¸n : Phan V¨n L©m. §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn Sè tiÒn: 962.552 ®ång. B»ng ch÷: ChÝn tr¨m s¸u hai ngh×n n¨m tr¨m n¨m hai ®ång. TK Nî TK Cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 6271 3384 962.552 Ph©n bæ BHYT Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n tr­ëng Bót to¸n ph©n bæ KPC§ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi thanh to¸n : Phan V¨n L©m. §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn Sè tiÒn: 847.224 ®ång. B»ng ch÷: T¸m tr¨m bèn b¶y ngh×n hai tr¨m hai t­ ®ång. TK Nî TK Cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 6271 3382 847.224 Ph©n bæ BHYT Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n tr­ëng §Ó t¨ng thªm thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ®ång thêi ®éng viªn CBCNV tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt do ®ã vµo nh÷ng ngµy lÔ, tÕt c«ng ty th­êng chi bï l­¬ng kho¶n thu nhËp ngoµi l­¬ng nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 3343.2. Cuèi n¨m c«ng ty tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®éi nh­ sau: Bót to¸n ph©n bæ thu nhËp ngoµi l­¬ng Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi thanh to¸n : Phan V¨n L©m. §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn Sè tiÒn: 16.994.802 ®ång. B»ng ch÷: M­êi s¸u triÖu chÝn tr¨m chÝn t­ ngh×n t¸m tr¨m linh hai ®ång. TK Nî TK Cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 6271 3343.2 16.994.802 Ph©n bæ thu nhËp ngoµi l­¬ng. Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp phiÕu KÕ to¸n tr­ëng Cuèi n¨m kÕ to¸n tæng hîp lµm bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh­ sau: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Bót to¸n kÕt chuyÓn Sè tiÒn: 2.434.279.040 ® B»ng ch÷: Hai tû, bèn tr¨m ba t­ triÖu hai tr¨m b¶y chÝn ngh×n, bèn m­¬i ®ång TK Nî TK cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 154 627 357.622.351 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC 627® 154: khu nhµ b¸n Hång Liªn 154 627 433.042.510 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC 627® 154:trô së tØnh uû B¾c Ninh KÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 nh­ sau: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn N¨m 2001 D­ nî ®Çu kú: Ph¸t sinh nî: 357.622.351 Ph¸t sinh cã: 357.622.351 D­ cã cuèi kú: Chøng tõ Ghi sæ DiÔn gi¶i TK§­ Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã 30.06 62 Hoµn øng QI/2001 1413 15.675.799 30.06 59 Ph©n bæ l­¬ng QI/2001 3341 21.300.000 30.09 63 Hoµn øng QIII/2001 1413 55.613.884 30.09 65 Ph©n bæ l­¬ng QIII/2001 3341 29.524.600 31.12 170 Ph©n bæ Thu nhËp ngoµi l­¬ng n¨m 2001 33432 16.994.802 31.12 196 Ph©n bæ BHXH n¨m 2001 3383 6.009.130 31.12 197 Ph©n bæ BHYT n¨m 2001 3384 962.552 31.12 198 Ph©n bæ KPC§ n¨m 2001 3382 847.224 31.2 203 Ph©n bæ khÊu hao TSC§ n¨m 2001 214 3.500.000 31.2 210 K/C chi phÝ SXC n¨m 2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 154 357.622.351 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Cuèi cïng, chi phÝ s¶n xuÊt chung sÏ ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i TK 627. Sæ nµy gåm hai phÇn: bªn nî TK627 vµ bªn cã TK 627. C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Sæ c¸i Tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn 31/12/2001 Tµi kho¶n 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung D­ nî ®Çu kú Ph¸t sinh nî: 2.434.279.040 Ph¸t sinh cã: 2.434.279.040 D­ nî cuèi kú: Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ PS nî PS cã 30/06 63 Hoµn øng QIII/2002 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 1413 55.613.884 30/06 59 Ph©n bæ l­¬ng QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 3341 28.524.600 30.09 Hoµn øng QIII/2001 Trô së tØnh uû B¾c Ninh 1413 30.09 Ph©n bæ l­¬ng QIII/2001- Truj së tØnh uû B¾c Ninh 3341 31.12 210 K/C chi phÝ SXC n¨m 2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 154 357.622.351 K/C chi phÝ SXC n¨m 2001 - Trô së tØnh uû B¾c Ninh 433.042.510 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 2.6.2.4 KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Sau khi tiÕn hµnh kÕt chuyÓn tÊt c¶ c¸c bót to¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh lªn "sæ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt" cho c¸c c«ng tr×nh nh­ sau sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh C«ng tr×nh: Khu nhµ b¸n Hång Liªn N¨m 2001 Chøng tõ DiÔn gi¶i Nguyªn vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ kh¸c Tæng céng Ngµy th¸ng Sè 31/12 724 KÕt chuyÓn Chi phÝ NVL trùc tiÕp 2.103.474.648 2.103.474648 31/12 725 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng SXTT 385.495.000 385.495.000 31/12 726 K/C chi phÝ s¶n xuÊt chung 357.622.351 357.622.351 Tæng céng 2.103.474.648 385.495.000 357.622.351 2.846.591.999 Theo b¶ng quyÕt to¸n ®· ®­îc duyÖt cña Khu nhµ b¸n Hång Liªn n¨m 2001 th× gi¸ trÞ s¶n l­îng lµ: 2.885.894.336 ®ång. Víi møc kho¸n cho c«ng tr×nh nµy lµ 98% gi¸ trÞ s¶n l­îng, vËy gi¸ vèn cña c«ng tr×nh = 3.030.189.052 /1.05*98%=2.828.176.449® KÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang nh­ sau: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Bót to¸n kÕt chuyÓn Sè tiÒn: 22.386.173.481 ® B»ng ch÷: Hai hai tû, ba tr¨m t¸m s¸u triÖu, mét tr¨m b¶y ba ngh×n, bèn tr¨m t¸m mèt ®ång. TK Nî TK cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 632 154 2.828.176.449 KÕt chuyÓn chi phÝ SXKDDD 154® 632: Khu nhµ b¸n Hång Liªn 623 154 3.897.382.531 KÕt chuyÓn chi phÝ SXKDDD 154® 632: Trô së tØnh uû B¾c Ninh C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn Sè tiÒn: 22.386.173.481 ® B»ng ch÷: Hai hai tû, ba tr¨m t¸m s¸u triÖu, mét tr¨m b¶y ba ngh×n, bèn tr¨m t¸m mèt ®ång. TK Nî TK cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 911 632 2.828.176.449 KÕt chuyÓn chi phÝ SXKDDD 154® 632: Khu nhµ b¸n Hång Liªn 911 632 3.897.382.531 KÕt chuyÓn chi phÝ SXKDDD 154® 632: Trô së tØnh uû B¾c Ninh C«ng t¸c cuèi cïng lµ kÕ to¸n lªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh n¨m 2001 cho c«ng tr×nh Khu nhµ b¸n Hång Liªn. C«ng ty TNhh thiªn Xu©n B¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh , s¶n phÈm N¨m 2001 Tªn c«ng trinh Chi phÝ SXKDDD ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Tæng céng Chi phÝ ph¸t sinh Chi phÝ SXKDDD cuèi kú Gi¸ thµnh SP x©y l¾p kú nµy Doanh thu VËt liÖu Nh©n c«ng S¶n xuÊt chung Khu nhµ b¸n Hång Liªn 54.786.308 2.103.474.648 385.495.000 357.622.351 2.846.591.999 73.201.858 2.828.176.449 2.885.894.336 Trô së tØnh uû B¾c Ninh 67.598.213 3.897.382.531 892.330.000 433.042.510 5.222.755.041 81.579.632 5.208.773.622 5.315.075.124 Tæng céng 122.384.521 6.000.857.179 1.277.825.000 790.664.861 8.069.347.040 154.781.490 8.036.950.071 8.200.969.460 PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH thiªn xu©n 3.1 Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vÒ khèi l­îng vµ chÊt l­îng th«ng tin kÕ to¸n ngµy cµng t¨ng. §Æc biÖt ®èi víi c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, muèn chÊp nhËn c¹nh tranh ®ßi hái ph¶i tÝnh to¸n ®­îc kÞp thêi, chÝnh x¸c h¬n chi phÝ vµ gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm. NghÜa lµ ph¶i tÝnh ®Çy ®ñ chi phÝ còng tøc lµ ®¶m b¶o bï ®¾p gi¸ trÞ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®· hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c kÞp thêi, tÝnh ®óng, tiÕn tíi tÝnh ®ñ phôc vô c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm phôc vô tèt h¹ch to¸n kinh tÕ, theo em cÇn ph¶i gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt ph­¬ng ph¸p luËn vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ sau: - Quy ho¹ch ®óng ®¾n néi dung chi phÝ bao gåm trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong kÕ ho¹ch ho¸ vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh. - NhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ®Ó vËn dông ®óng ®¾n. - X©y dùng quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hîp lý trong ®¬n vÞ. 3.2 Mét sè biÖn ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n lµ c«ng ty x©y dùng nªn s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh c«ng céng. V× vËy, chÊt l­îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò c«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp lµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ, em nhËn thÊy hiÖn nay c«ng ty cã thÓ vËn dông mét sè biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh sau ®©y: - §èi víi kho¶n chi phÝ vËt liÖu: Trong s¶n phÈm cña c«ng ty vËt liÖu chiÕm tû träng lín nªn viÖc tiÕt kiÖm vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng chÝnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, c«ng ty cÇn t¨ng c­êng mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó cã thÓ tr¸nh l·ng phÝ vÒ vËt liÖu ®Æc biÖt lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh chiÕm tû träng rÊt lín trong c¸c kho¶n chi phÝ thu mua vËt liÖu. - §èi víi tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt: Nªn khuyÕn khÝch ¸p dông s¸ng kiÕn trong qu¸ tr×nh lao ®éng, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t kÞp thêi ®Ó n©ng cao c­êng ®é vµ n¨ng suÊt lao ®éng. §Æc biÖt ®èi víi tiÒn l­¬ng trùc tiÕp ph¶i x©y dùng mét ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt hîp lý, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ søc lao ®éng mµ ng­êi c«ng nh©n bá ra. §ång thêi ph¸t huy chøc n¨ng cña tiÒn l­¬ng, lµ ®ßn bÈy kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - §èi víi chi phÝ qu¶n lý: V× ®©y lµ chi phÝ gi¸n tiÕp ®Ó t¹o ra s¶n phÈm, do ®ã, c«ng ty nªn t×m c¸ch gi¶m kho¶n môc chi phÝ nµy cµng nhiÒu cµng tèt, ®ång thêi n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña nh©n viªn qu¶n lý. S¾p xÕp vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao. Tãm l¹i: Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cô thÓ em xin ®­a ra ®Ó gãp phÇn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty. Tuy nhiªn, nh÷ng ý kiÕn cô thÓ ®­îc ®Ò cËp ë trªn muèn thùc hiÖn ®­îc tèt ph¶i ®¶m b¶o mét sè ®iÒu kiÖn sau: + VÒ phÝa Nhµ n­íc: Ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ néi dung cña chi phÝ vµ gi¸ thµnh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn theo. Bªn c¹nh ®ã ph¶i x©y dùng mét m«i tr­êng ph¸p lý hoµn chØnh, ban hµnh luËt kÕ to¸n, nguyªn t¾c, chuÈn mùc cô thÓ. + VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp: Ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ theo nh÷ng nguyªn t¾c kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó c¸c c¸n bé kÕ to¸n thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, ph¶i lu«n cã nh÷ng söa ®æi phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. Ph¶i h­íng dÉn ®èi víi c¸n bé kÕ to¸n ®Ó cã c¸ch nh×n ®óng ®¾n vµ cã ý nghÜa cña chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. KÕt hîp chÆt chÏ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt víi c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé. Sù kÕt hîp chÆt chÏ nµy t¹o ra ®­îc mét hÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh ®¸ng tin cËy, kh¾c phôc vµ h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕt luËn C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n lµ mét c«ng ty võa vµ nhá cã nhiÒu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty em ®· nhËn thÊy r»ng häc tËp chØ dùa trªn c«ng thøc ®· häc ë tr­êng vÉn ch­a ®ñ, mµ cßn ph¶i b­íc vµo thùc tÕ, ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng vÊn ®Ò ®ang diÔn ra. §©y lµ thêi gian em thö nghiÖm nh÷ng kiÕn thøc cña m×nh ®· ®­îc häc vµo c«ng t¸c thùc tÕ, nã gióp em hiÓu s©u nh÷ng kiÕn thøc m×nh ®· cã. Trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n, nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o h­íng dÉn Phan Thuý Quúnh, ban l·nh ®¹o C«ng ty, c¸c phßng ban cã liªn quan ®Æc biÖt lµ c¸n bé, nh©n viªn phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n c«ng ty cïng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng viÖc thùc tiÔn. V× vËy em ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ hoµn thµnh bµi chuyªn ®Ò, ®Ò tµi “H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm”. §ång thêi, em ®· nhËn thøc vÒ hÖ thèng ho¸ thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty theo mét tr×nh tù khoa häc, hîp lý. Qu¸ ®ã, em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty, gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc n©ng cao hiÖu lùc cña bé m¸y qu¶n lý nãi chung vµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc thùc tÕ cßn Ýt ái, thêi gian thùc tËp t×m hiÓu ch­a nhiÒu nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì, gãp ý cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, toµn thÓ c«ng ty, cña thÇy c« gi¸o vµ ®Æc biÖt lµ cña phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó lµm cho b¶n chuyªn ®Ò cña em ®­îc phong phó vÒ lý luËn vµ s¸t thùc tiÔn c«ng ty. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n, phßng tµi vô c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn NguyÔn M¹nh Hïng ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh. Tµi liÖu tham kh¶o 1. S¸ch: HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p Nhµ xuÊt b¶n Tµi ChÝnh n¨m 1999. Chñ nhiÖm biªn tËp: PTS. Phïng ThÞ §oan. 2. S¸ch: Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh VAT Nhµ xuÊt b¶n Tµi ChÝnh n¨m 1999. Chñ biªn: PTS. NguyÔn V¨n C«ng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n – Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Xuân.DOC
Luận văn liên quan