Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789 - BQP

TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính thuế VAT- Chủ biên: PTS Nguyễn Văn Công-ĐHKTQD-NXB Tài chính-1999. 2. Hệ thống kế toán doanh nghiệp xây lắp (Ban hành theo quyết định số 1864/1998/QĐ-BTC ngày 16/12/1998-NXB Tài chính-1999). 3. Hệ thống kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo quyết định 1141/QĐ/TC/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chính - NXB Tài chính - 1995) . 4. Kế toán doanh nghiệp sản xuất- NXB tài chính- 1997. 5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Vũ Huy Cẩm- NXB Thống kê - 1996. 6. Thông t số 100 ngày 15/7/1998 của Bộ Tài chính hớng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. 7. Tạp chí Tài chính, Tạp chí Kế toán, Tạp chí Kiểm toán năm 1999, 2000.          MỤC LỤC Trang PHẦN ILÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP  3I.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP CÓ ẢNH HỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  3II.BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 41.Chi phí xây lắp 42.Giá thành xây lắp 73.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9III.ĐỐI TỢNG VÀ PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 101.Đối tợng và phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất 102.Đối tợng và phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 113.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  13IV.HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY LẮP 141.Tài khoản hạch toán 142.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 163.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 174.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 185.Hạch toán chi phí sản xuất chung 206.Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 227.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang  22V.ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MỘT SỐ NỚC TRÊN THẾ GIỚI 251.Khái quát chung 252.Về phơng pháp hạch toán 26PHẦN IITHỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789-BQP  27I.ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP 789-BQP CÓ ẢNH HỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM   271.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 272.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh  29II.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 789-BQP 311.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 312.Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 32III.HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 789-BQP 341.Đối tợng, phơng pháp hạch toán chi phí 342.Nội dung và trình tự hạch toán 35IV.HẠCH TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789-BQP 621.Đối tợng tính giá thành sản phẩm 622.Phơng pháp hạch toán giá thành sản phẩm 62PHẦN IIIHOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789-BQP 64I.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY 789-BQP 64II.PHƠNG HỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789-BQP 661.Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ 662.Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 673.Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 684.Hoàn thiện hạch toán chi phí máy thi công 695.Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 706.Hoàn thiện hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 707.Hoàn thiện việc áp dụng máy vi tính cho công tác kế toán 708.Hoàn thiện sổ sách kế toán 70 Kết luận  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789 - BQP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiÕp x©y l¾p c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc giao kho¸n vµ ®¬n gi¸ tho¶ thuËn cña hîp ®ång giao kho¸n ®Ó tÝnh ra TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trong th¸ng = Khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo gi¸ tho¶ thuËn §èi víi ng­êi lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n th× ®­îc h­ëng l­¬ng mïa vô theo hîp ®ång ®· ký, trong hîp ®ång ph¶i ghi râ møc l­¬ng ®­îc h­ëng. B¶ng chÊm c«ng C«ng tr×nh: Nhµ nghØ N2 - §å S¬n Th¸ng 9/1999 Stt Hä vµ tªn BËc l­¬ng HÖ sè l­¬ng Sè ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng Bï trõ chªnh lÖch Ghi chó Sè c«ng h­ëng l­¬ng C«ng nghØ h­ëng l­¬ng c«ng h­ëng BHXH 1 2 .. 1 NguyÔnB¸ An x x .. 29 _ _ 2 Lý An Hoµ x x .. 28 _ _ 3 Do·n KÕ Héi x x .. 26 _ _ 4 Lª Anh Hïng x x .. 28 _ _ 5 §ç Cao V¨n _ x .. 25 _ _ ..................... Ng­êi chÊm c«ng (Ký,Hätªn) TÝnh l­¬ng vµ thanh to¸n l­¬ng ®­îc thùc hiÖn trªn b¶n thanh to¸n l­¬ng. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan nh­ hîp ®ång ng¾n h¹n, hîp ®ång dµi h¹n, b¶ng chÊm c«ng, hîp ®ång lµm kho¸n......kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c«ng ty tÝnh l­¬ng cho tõng c«ng nh©n viªn. C«ng ty 789-BQP B¶ng thanh to¸n l­¬ng XN 384 Th¸ng 9 n¨m 1999 L­¬ng mïa vô CT: nhµ nghØ N2 §å S¬n Stt Hä vµ tªn L­¬ng s¶n phÈm Ký nhËn Sè c«ng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 NguyÔn v¨n §øc 20 24.000 480.000 2 Lª V¨n TËp 20 24.000 480.000 3 Ng« Thanh Long 20 24.000 480.000 4 Hµ §øc Th¶o 18 24.000 432.000 5 NguyÔn Huy Th¶o 20 24.000 480.000 6 Ph¹m ViÖt C­êng 19 24.000 456.000 7 Lª Huy An 18 24.000 432.000 8 Ph¹m ViÖt Tuy 21 24.000 504.000 9 NguyÔn V¨n C­ 20 24.000 480.000 10 Lª Anh Qu©n 20 24.000 480.000 11 Hå M¹nh Phóc 22 24.000 488.000 12 NguyÔn V¨n Phóc 20 24.000 480.000 13 Ph¹m ViÖt Dòng 25 24.000 600.000 14 NguyÔn ViÖt Hµ 20 24.000 480.000 15 TrÇn V¨n Kiªn 24 24.000 576.000 ............................. Céng 438 12.033.709 Gi¸m §èc XN KTTRCTY KTTLCTY Ng­êi tÝnh C«ng ty 789-BQP XÝ nghiÖp 384 Bé phËn trùc tiÕp B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 9/1999 C«ng tr×nh Nhµ nghØ N2 §å S¬n Stt Hä vµ tªn L­¬ng chÕ ®é L­¬ng s¶n phÈm C¸c kho¶n ph¶i trõ Cßn l¹i Ký nhËn BËc L­¬ng chÕ ®é M1 M2 N MN L­¬ng s¶n phÈm BHXH 6%lc® BHYT 1%Lc® 1 NguyÔn B¸ An A6N1 4/7 256.320 1,1 1,2 12,0 15,8 396.000 12.816 2.563 380.621 2 Lý An Hoµ A6N1 6/7 384.480 1,2 1,1 24,0 31,7 792.000 19.224 3.845 786.931 3 Do·n KÕ Héi A6N1 6/7 384.480 1,2 1,1 25,0 33,0 825.000 19.224 3.845 801.931 4 Lª Anh Hïng A6N1 5/7 313.920 1,1 1,1 25,0 30,3 756.250 15.696 3.139 737.415 5 §ç Cao V¨n A6N1 5/7 313.920 1,1 1,1 11,0 13,3 323.750 15.696 3.139 313.195 .................... Céng: 1.653.120 3.184.384 151.605 12.686 3.020.093 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, BHYT, KPC§ Th¸ng 9 n¨m 1999 Stt Tªn c«ng tr×nh TiÒnl­¬ng ph¶i tr¶ TK338 Tæng céng TK3382 TK3383 TK3384 1 Nhµ nghØ N2 §å S¬n 3.184.384 63.688 477.658 63.688 3.789.148 2 Nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 3.082.403 61.648 462.364 61.648 3.668.090 3 Phßng thi hµnh ¸n Qu©n khu thñ ®« 9.553.154 191.063 1.432.973 191.063 11.015.253 ................ Tæng céng: 15.819.968 144.399 2.363.995 144.339 18.472.761 Ng­êi lËp b¶ng §¬n vÞ: C«ng ty 789-BQP Chøng tõ ghi sæ sè 130 Ngµy 30/9/1999 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 29 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng theo quyÕt to¸n ®· ®­îc phª duyÖt (CT nhµ nghØ N2-§å S¬n-XN384) 622 334 3.184.384 38 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng KPC§ theo quyÕt to¸n ®· ®­îc phª duyÖt (CT nhµ nghØ N2-§å S¬n-XN384) 622 3382 63.688 50 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ngBHXH theo quyÕt to¸n ®· ®­îc phª duyÖt (CT nhµ nghØ N2-§å S¬n-XN384) 622 3383 477.658 52 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng BHYT theo quyÕt to¸n ®· ®­îc phª duyÖt (CT nhµ nghØ N2-§å S¬n-XN384) 622 3384 63.688 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK622 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 622 3.184.384 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK622 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 622 63.688 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK622 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 622 477.658 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK622 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 622 63.688 C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n Sæ c¸i Sæ c¸i TK622 “Chi phÝ nh©n c«ngtrùc tiÕp” Tõ 1/9/99 ®Õn ngµy 30/9/99 Ngµy ghi sæ Sè DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Nî Cã 30/9/99 130 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng theo quyÕt to¸n ®· ®­îc phª duyÖt (CT nhµ nghØ N2-§å S¬n-XN384) 334 3.184.384 30/9/99 130 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng KPC§ theo quyÕt to¸n ®· ®­îc phª duyÖt (CT nhµ nghØ N2-§å S¬n-XN384) 3382 63.688 30/9/99 130 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ngBHXH theo quyÕt to¸n ®· ®­îc phª duyÖt (CT nhµ nghØ N2-§å S¬n-XN384) 3383 477.658 30/9/99 130 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng BHYT (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 3384 63.688 30/9/99 130 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK622 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 3.184.384 30/9/99 130 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK622 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 63.688 30/9/99 130 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK622 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 477.658 30/9/99 130 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK622 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 63.688 .......... .... ................................. Tæng PS nî: 3.789.418 Tæng PS cã: 37.789.418 2.3 H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ m¸y thi c«ng t¹i C«ng ty 789-BQP lµ chi phÝ sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng ®éng c¬ ®iÖn, ®éng c¬ diezen, h¬i n­íc.....(kÓ c¶ hÖ thèng trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng) trùc tiÕp tham gia vµo thi c«ng x©y l¾p ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y l¾p bao gåm: chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n, chi phÝ khÊu hao söa ch÷a lín, chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc, tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn.... S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng t¹i C«ng ty 789-BQP TK111,112 TK1368 TK623 TK154 CÊp tiÒn chi phÝ Chi phÝ m¸y chi m¸y cho xÝ nghiÖp tiÕt c«ng tr×nh KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y Thanh to¸n tiÒn chi phÝ m¸y cho xÝ nghiÖp chi tiÕt tõng c«ng tr×nh * H¹ch to¸n chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc sö dông m¸y thi c«ng Nhiªn liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng ®­îc xuÊt tõ kho cña xÝ nghiÖp vµ ®­îc ®Þnh møc cho tõng lo¹i m¸y dùa trªn thêi gian sö dông vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt m¸y. Khi xuÊt nhiªn liÖu cho m¸y thi c«ng kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho cã mÉu sau: §¬n vÞ: C«ng ty 789 MÉu 02-VT Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/TCDN Ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 1999 Hä tªn ng­êi nhËn: Lª Thanh H­¬ng Lý do xuÊt kho:Ch¹y m¸y thi c«ng XuÊt taÞ kho: ChÞ Ph­¬ng Stt Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 01 X¨ng A92 LÝt 100 100 4.405 440.500 ............ Céng: 440.500 Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C¨n cø vµo phiÕu xuÊt nhiªn liÖu do kÕ to¸n xÝ nghiÖp göi lªn kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp vµ lËp b¶ng tæng hîp ph©n bæ nhiªn liÖu sö dông m¸y thi c«ng B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt nhiªn liÖu sö dông m¸y thi c«ng Th¸ng 9/1999 Stt Tªn c«ng tr×nh Tån kho Nh©p xuÊt trong th¸ng §Çu th¸ng Cuèi th¸ng NhËp XuÊt 01 Nhµ nghØ N2 §å S¬n 175.000 145.689 1.676.939 1.706.250 02 Nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8 - F316 789.400 952.804 1.691.724 1.528.320 03 Phßng thi hµnh ¸n Qu©n khu thñ ®« 462.500 484.988 3.228.900 3.206.412 ............... Céng: 1.426.900 1.583.481 6.597.563 6.440.982 *H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng C«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng thuéc tæ c¬ giíi còng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt. Tæ tr­ëng tæ c¬ giíi nhËn phÇn c«ng viÖc ®­îc kho¸n vµ ®¶m b¶o tæ chøc thi c«ng ®óng nh­ hîp ®ång lµm kho¸n ®· nhËn. Tæ tr­ëng tæ c¬ giíi theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n trong tæ. ChÊm c«ng cho c«ng nh©n ë b¶ng chÊm c«ng kÌm theo hîp ®ång lµm kho¸n. Cuèi th¸ng kÕ to¸n xÝ nghiÖp tËp hîp chøng tõ cã liªn quan göi lªn c«ng ty tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng t­¬ng tù nh­ tµi kho¶n 622. Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y ®­îc ghi vµo bªn nî TK623- chi tiÕt tõng c«ng tr×nh * H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c sö dông m¸y thi c«ng ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. KÕ to¸n xÝ nghiÖp thiÕt lËp c¸c chøng tõ ban ®Çu. Cuèi th¸ng lËp b¶ng kª dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn b¸o c¸o lªn kÕ to¸n c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n XÝ nghiÖp 384 B¶ng kª chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn sö dông m¸y thi c«ng CT: Nhµ nghØ N2 §å S¬n Th¸ng 9 n¨m 1999 Stt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó S H N/T 1 14 3/9 Chi thuª m¸y thi c«ng 5.615.000 2 18 8/9 Tr¶ tiÒn ®iÖn 1.542.000 ........................ Céng: 7.157.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp c¸c chøng tõ xÝ nghiÖp göi lªn lËp b¶ng kª chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y vµ b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y cho tõng c«ng tr×nh. B¶ng kª chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n Stt Néi dung Sè tiÒn Ghi chó 1 Chi phÝ nhiªn liÖu 1.706.250 2 Chi phÝ nh©n c«ng 2.800.000 3 Chi phÝ chung 7.157.000 Céng: 11.663.250 C¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y B¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y th¸ng 9 n¨m 1999 Stt Tªn c«ng tr×nh Chi phÝ sö dông m¸y 1 Nhµ nghØ N2 §å S¬n 11.663.250 2 Nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8 - F316 6.452.456 3 Phßng thi hµnh ¸n Qu©n khu thñ ®« 16.492.700 .................. Céng: 34.608.406 C¸c nghiÖp vô trªn ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n nh­ sau: §¬n vÞ: C«ng ty 789-BQ Chøng tõ ghi sæ sè142 ... Ngµy..30.th¸ng.9..n¨m...1999 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 38 14/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: NguyÔn thÞ Ngäc XN384 thanh to¸n b»ng tiÒn cÊp øng CP M¸y=11.663.250 (nhµ nghØ N2 §å S¬n H§ sè 78 ngµy 18/4/99-XN 384) 623 1368 11.663.250 29 14/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: Ph¹m ThÞ Thanh-XN1789 nhËn tiÒn thanh to¸n néi bé CT nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 CP M¸y=6.452.456 (nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 H§ sè 28 ngµy 15/01/99-XN1789) 623 111 6.452.456 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 623 sang TK154 (XN1789-CT D8-F316) 154 623 6.452.456 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK623 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 623 11.663.250 C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh tiÕn hµnh ghi sæ c¸i TK623 Sæ c¸i TK623 “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” Tõ 1/9/99 ®Õn 30/9/99 Ngµy ghi sæ Sè DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Nî Cã 30/9/99 142 Bót to¸n h¹ch to¸n: NguyÔn ThÞ Ngäc XN384 thanh to¸n b»ng tiÒn cÊp øng CPM¸y=11.663.250 (nhµ nghØ N2 §å S¬n H§ sè 78 ngµy 18/4/99-XN 384) 1368 11.663.250 30/9/99 142 Bót to¸n h¹ch to¸n: Ph¹m ThÞ Thanh-XN1789 nhËn tiÒn thanh to¸n néi bé CT nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 CP M¸y=6.452.456 (nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 H§ sè 28 ngµy 15/01/99-XN1789) 111 6.452.456 30/9/99 142 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 623 sang TK154 (XN1789-CT D8-F316) 154 6.452.456 30/9/99 142 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK623 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 11.663.250 ............. ... Tæng PS nî: 17.067.765 Tæng PS cã: 17.067.765 2.4 Chi phÝ s¶n xuÊt chung §Ó tiÕn hµnh thi c«ng, ngoµi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y thi c«ng c«ng ty cßn ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c gåm: -Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi. -ChÝ phÝ c«ng cô xuÊt dïng -Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ kho tµng bÕn b·i, tµi s¶n cè ®Þnh cña ®éi, chi phÝ söa ch÷a lín -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i...) -C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (chi phÝ giao dÞch tiÕp kh¸ch...) Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nµo th× ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. §èi víi nh÷ng chi phÝ chung kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp ®­îc th× ®­îc tËp hîp l¹i ®Õn cuèi th¸ng ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh. §Ó theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung c«ng ty ®· më thµnh bèn tiÓu kho¶n cÊp 2 cña tµi kho¶n 627 Tµi kho¶n 6271-Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Tµi kho¶n 6273-Chi phÝ c«ng cô dông, dông cô Tµi kho¶n 6274-Chi phÝ khÊu hao TSC§ Tµi kho¶n 6278-Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ chung sÏ ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ chi tiÕt TK 627 vµ sæ c¸i TK 627. *Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh Chi phÝ nµy bao gåm l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý xÝ nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp Sæ chi tiÕt TK6271 “Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý” Tõ 1/9/99 ®Õn 30/9/99 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30/9/99 246 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: NguyÔn thÞ Thanh-XN384 thanh to¸n l­¬ng th¸ng 9 cho nh©n viªn qu¶n lý XN384 = tiÒn cÊp øng = 3.214.920 334 3.214.920 30/9/99 247 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n KPC§=2% tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý XN384=64.298 3382 64.298 30/9/99 248 30/9/99 H¹chto¸nBHXH= 15% tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý XN384=482.238 3383 482.238 30/9/99 249 30/9/99 H¹ch to¸nBHYT=2% tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý XN384=64.298 3384 64.298 30/9/99 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 6271 sang TK154 (XN1789) 154 3.214.920 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 6271 sang TK154 (XN1789) 154 64.298 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 6271 sang TK154 (XN1789) 154 482.238 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 6271 sang TK154 (XN1789) 154 64.298 Tæng PS nî: 3.835.744 Tæng PS cã: 3.835.744 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý xÝ nghiÖp ®­îc ph©n bæ theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh. HÖ sè ph©n bæ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý = Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý cÇn ph©n bæ Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp + Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Møc ph©n bæ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý tõng c«ng tr×nh = HÖ sè ph©n bæ x Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp B¶ng ph©n bæ chi phÝ nh©n viªn th¸ng 9 n¨m 1999 Stt C«ng tr×nh TK334 TK338 Tæng céng TK3382 TK3383 TK3384 1 Nhµ nghØ N2 §å S¬n 3.214.920 64.298 482.238 64.298 3.835.754 2 Nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 2.652.850 53.057 397.927 53.057 3.156.892 3 Phßng thi hµnh ¸n Qu©n khu thñ ®« 4.399.675 87.993 659.951 87.993 5.235.612 ............. Céng: 10.267.445 205.348 1.540.116 205.348 12.228.258 * Chi phÝ c«ng cô dông C¸c chi phÝ nh­ g¨ng tay, cuèc xÎng... ®­îc c«ng ty ph©n bæ trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo c«ng tr×nh nÕu gi¸ trÞ nhá, ph©n bæ dÇn vµo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nÕu gi¸ trÞ lín vµ ®­îc ghi vµo sæ chi tiÕt TK6273 * Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn C¨n cø vµ ho¸ ®¬n thanh to¸n theo nguyªn t¾c chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× ®­îc tÝnh th¼ng vµo c«ng tr×nh ®ã Sæ chi tiÕt TK6278 “Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn” Tõ 1/9/99 ®Õn 30/9/99 Ngµy ghi sæ chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30/9/99 38 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: NguyÔn thÞ Ngäc XN384 thanh to¸n b»ng tiÒn cÊp øng CP kh¸c b»ng tiÒn CT nhµ nghØ N2 §å S¬n H§ sè 78 ngµy 18/4/99-XN 384 1368 1.538.840 30/9/99 129 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: Ph¹m ThÞ Thanh-XN1789 nhËn tiÒn thanh to¸n néi bé CT nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 CP-XN1789 kh¸c b»ng tiÒn = 1.794.021 111 1.794.021 30/9/99 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 6278sang TK154 (XN1789-CT D8-F316) 154 1.794.021 30/9/99 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK6278 sang TK154 (XN384-CT nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 1.538.840 Tæng PS nî: 3.332.861 Tæng PS cã : 3.332.861 * Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn, viÖc t¨ng c­êng trang bÞ kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh sÏ gióp cho ®¬n vÞ gi¶i quyÕt ®­îc ph©n lín lao ®éng trùc tiÕp, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn nay ®­îc c«ng ty ¸p dông tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh lµ ng­êi theo dâi trùc tiÕp tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh vÒ c¶ sè l­îng, nguyªn gi¸, sè khÊu hao, gi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó qu¶n lý t×nh h×nh s¶n xuÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. KhÊu hao TSC§ ®­îc kÕ to¸n c«ng ty tÝnh theo tõng lo¹i tµi s¶n, tõng ®Çu mèi xÝ nghiÖp vµ h¹ch to¸n tæng hîp vµo bªn nî tµi kho¶n 627 (6274). ViÖc tÝnh khÊu hao ®­îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 1062TC/Q§/CSTC ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1996 cña Bé tµi chÝnh. Cô thÓ møc tÝnh khÊu hao hµng th¸ng nh­ sau: Møc trÝch khÊu hao th¸ng = Møc trÝch khÊu hao TB hµng n¨m 12 Trong ®ã møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng n¨m c¨n cø vµo quy ®Þnh cho tõng lo¹i ph­¬ng tiÖn. Møc trÝch khÊu hao TB hµng n¨m = Nguyªn gi¸ ph­¬ng tiÖn Thêi gian sö dông B¶ng tÝnh khÊu hao n¨m 1999 Stt Tªn TSC§ Thêi gian sö dông Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao 1 M¸y trén bª t«ng 5 n¨m 95.000.000 19.000.000 2 M¸y vËn th¨ng 4 n¨m 86.500.000 21.625.000 3 M¸y ñi 4 n¨m 72.6420.000 181.605.000 ................... Céng: 9.079.200.000 222.230.000 Trªn c¬ së b¶ng tÝnh khÊu hao n¨m. KÕ to¸n lËp b¶ng khÊu hao th¸ng B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao c¬ b¶n th¸ng 9 n¨m 1999 Stt Tªn TSC§ Møc khÊu hao C«ng tr×nh Nhµ lµm viÖc D8-F316 Nhµ nghØ N2 §å S¬n ............ 1 M¸y trén bª t«ng 1.583.333 234.561 1.241.418 2 M¸y vËn th¨ng 1.802.083 325.621 142.481 3 M¸y ñi 15.133.750 2.756.231 189.585 ............... Tæng céng: 18.519.166 5.023.340 456.218 C«ng ty thùc hiÖn trÝch tr­íc khÊu hao söa ch÷a lín vµ ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh t­¬ng tù nh­ khÊu hao c¬ b¶n. Víi c¸c sè liÖu tÝnh to¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ chi tiÕt TK 6274 Sæ chi tiÕt TK6274 “chi phÝ khÊu hao TSC§” Tõ 1/1/99 ®Õn 30/9/99 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30/9/99 329 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: Ph©n bæ KHCB TSC§ vµo CT nhµ nghØ N2 §å S¬n 214 456.218 30/9/99 338 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n: Ph©nbæ KHSCLTSC§ vµo CT nhµ nghØ N2 §å S¬n 335 136.865 30/9/99 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 6271sang TK154 (XN384-CT Nhµ nghØ N2 §å S¬n) 154 456.218 30/9/99 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn TK 6271sang TK154 (XN1789-CT nhµ nghØ N2-§å S¬n) 154 136.865 Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ghi vµo sæ c¸i TK627 Sæ C¸i TK627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” Tõ 1/9/99 ®Õn 30/9/99 Ngµy ghi sæ Sè DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Nî Cã 30/9/99 145 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý XN 384 vµo TK627 C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n=3.214.920 334 3.214.920 30/9/99 146 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n KPC§=2% tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý vµo TK627 C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n=64.298 3382 64.298 30/9/99 147 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n BHXH=15% tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý vµo TK627 C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n=482.238 3383 482.238 30/9/99 148 Bót to¸n h¹ch to¸n: H¹ch to¸n BHXH=2% tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý vµo TK627 C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n=64.298 3384 64.298 30/9/99 149 Bót to¸n h¹ch to¸n: NguyÔn thÞ Ngäc XN384 thanh to¸n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn XN384 b»ng tiÒn cÊp øng C«ng tr×nh Nhµ nghØ N2 §å S¬n=1.538.840 1368 1.538.840 30/9/99 150 Bót to¸n h¹ch to¸n: Ph©n bæ KHCBTSC§ th¸ng 9 C«ng tr×nh Nhµ nghØ N2 §å S¬n =456.218 214 456.218 30/9/99 151 Ph©n bæ KHSCLTSC§ th¸ng 9 C«ng tr×nh Nhµ nghØ N2 §å S¬n =136.865 335 136.865 30/9/99 152 Bót to¸n h¹ch to¸n NguyÔn ThÞ Ngäc XN384 thanh to¸n tiÒn CCDC b»ng tiÒn cÊp øng CT Nhµ nghØ N2 §å S¬n =305.371 1368 305.371 30/9/99 153 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®· tËp hîp ë TK6271 sang TK154 (XN384) C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n =3.214.920 3.214.920 30/9/99 154 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn KPC§=2% chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®· tËp hîp ë TK6271 sang TK154 (XN384) C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n =64.298 154 64.298 30/9/99 155 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn BHXH=15% chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®· tËp hîp ë TK6271 sang TK154 (XN384) C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n =482.238 154 482.238 30/9/99 156 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn BHYT=2% chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®· tËp hîp ë TK6271 sang TK154 (XN384) C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n =64.298 154 64.298 30/9/99 157 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ®· tËp hîp ë TK621 sang TK154 (XN384) C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n =1.538.840 154 1.538.840 30/9/99 158 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ KHCBTSC§ ®· tËp hîp ë TK621 sang TK154 (XN384) C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n =456.218 154 456.218 30/9/99 159 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ KHSCLTSC§ ®· tËp hîp ë TK621 sang TK154 (XN384) C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n =136.865 154 136.865 30/9/99 160 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ CCDC ®· tËp hîp ë TK621 sang TK154 (XN384) C«ng tr×nh nhµ nghØ N2 §å S¬n =305.371 154 305.371 Tæng PS nî: 6.273.038 Tæng PS cã: 6.273.038 2.5 Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt C¸c chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng ®­îc theo dâi tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸c chi phÝ nµy ®Òu ®­îc kÕ to¸n tæng hîp l¹i lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh hoµn thµnh. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt TK 154-Chi tiÕt theo tõng xÝ nghiÖp vµ ®­îc tËp hîp toµn bé trªn sæ c¸i TK 154. Tæng sè ph¸t sinh nî TK 154 lµ sè kÕt chuyÓn bªn cã cña c¸c TK 621, 622, 623, 627 Sæ chi tiÕt TK154 Tõ 1/9/99 ®Õn 30/9/99 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30/9/99 Bót to¸n h¹ch to¸n cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT- CT nhµ nghØ N2 §å S¬n ®· tËp hîp ëTK621sang TK154 XN384 621 50.625.000 30/9/99 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT- CT nhµ nghØ N2 §å S¬n ®· tËp hîp ë TK622 sang TK154 XN 384 622 15.823.127 30/9/99 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ M¸y- CT nhµ nghØ N2 §å S¬n ®· tËp hîp ëTK621sang TK154 XN384 623 11.663.250 30/9/99 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung- CT nhµ nghØ N2 §å S¬n ®· tËp hîp ëTK621sang TK154 XN384 627 6.273.038 D­ ®Çu kú: 26.420.182 PS nî : 84.384.415 PS cã : D­ cuèi kú: 15.789.234 Sæ c¸i TK154 Tõ 1/9/99 ®Õn 30/9/99 D­ nî ®Çu kú: 325.689.745 Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS nî PS cã 30/9/99 125 Bót to¸n h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh t¹i TK621 sang TK154 CTY789-BQP CT nhµ nghØ N2 §å S¬n XN384=50.625.000 .................. 621 50.625.000 30/9/99 130 Bót to¸n h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh t¹i TK622 sang TK154 CTY789-BQP CT nhµ nghØ N2 §å S¬n XN384=15.823.127 ......................... 622 15.823.127 30/9/99 142 Bót to¸n h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh t¹i TK623 sang TK154 CTY789-BQP CT nhµ nghØ N2 §å S¬n XN384=11.663.250 ........................ 623 11.663.250 30/9/99 150 Bót to¸n h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh t¹i TK6271 sang TK154 CTY789-BQP CT nhµ nghØ N2 §å S¬n XN384=6.273.038 ..................... 627 6.273.038 PS nî : 84.384.415 PS cã : D­ cuèi kú: 2.789.456.223 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt th¸ng 9 n¨m 1999 Stt Tªn c«ng tr×nh NVL trùc tiÕp NC trùc tiÕp Chi phÝ m¸y CP SX chung Céng 1 Nhµ nghØ N2 §å S¬n 50.625.000 15.823.127 11.663.250 6.273.038 84.384.415 2 Nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 49.062.500 10.787.621 6.452.456 5.376.529 71.679.115 3 Phßng thi hµnh ¸n Qu©n khu thñ ®« 152.641.260 27.940.800 16.492.800 8.713.535 197.967.290 ..................... Céng 252.328.760 54.551.548 34.608.506 20.362.920 361.851.734 2.6 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang t¹i c«ng ty 789-BQP Trong x©y dùng c¬ b¶n dë dang ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc chÝnh x¸c th× s¶n phÈm lµm dë kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Cuèi mçi kú, chñ nhiÖm c«ng tr×nh cïng víi bé phËn kü thuËt sÏ tiÕn hµnh kiÓm kª x¸c ®Þnh khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh theo giai ®o¹n vµ ghi vµo biªn b¶n nghiÖm thu. C«ng ty chØ tÝnh gi¸ thµnh khi ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý, viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn dùa vµo chi phÝ dù to¸n. Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang = cuèi kú Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng XL dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ cña KLXL thùc hiÖn trong kú x Chi phÝ khèi l­îng XLDD cuèi kú theo dù to¸n Chi phÝ cña KLXL hoµn thµnh bµn giao trong kú theo dù to¸n + Chi phÝ cña KLXL dë dang cuèi kú theo dù to¸n Chi phÝ khèi l­îng XLDD theo dù to¸n = S chi phÝ dù to¸n x tû lÖ hoµn thµnh. VI. H¹ch to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 789-BQP 1-§èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty dùa trªn c¬ së ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cuèi cïng lµ tõng c«ng tr×nh. Tuy nhiªn còng do ®Æc ®iÓm cña nghµnh x©y l¾p lµ quy tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi qua nhiÒu n¨m nªn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh nhá nhÊt lµ tõng giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh. §èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng th× toµn bé chi phÝ liªn quan tíi thi c«ng l¾p ®Æt ®¬n ®Æt hµng ®ã chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng. §èi víi phÇn viÖc tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ th× ®èi t­îng lµ tõng phÇn c«ng viÖc cã kÕt cÊu riªng, dù to¸n riªng vµ ®¹t tíi mét ®iÓm dõng nhÊt ®Þnh hîp lý theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. 2-Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng x©y dùng cho ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Do c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cã thêi gian thi c«ng dµi, nªn trong th¸ng c«ng ty chØ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ bµn giao hoÆc c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. Trong tr­êng hîp nµy gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao = Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p ph¸t sinh trong kú _ Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú ViÖc tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p th¸ng 9 n¨m 1999 Stt Tªn c«ng tr×nh CPDD ®Çu kú CPPS trong kú CPDD cuèikú Gi¸ thµnh KLXLHT 1 Nhµ nghØ N2 §å S¬n 26.420.182 84.384.415 15.789.234 95.015.363 2 Nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 18.756.400 71.679.115 12.589.300 77.846.215 3 Phßng thi hµnh ¸n Qu©n khu thñ ®« 28.189.978 197.967.290 25.897.459 200.259.634 ..................... Céng 73.366.560 354.030.645 54.275.993 373.121.212 phÇn III Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 789-BQP I. §¸nh gi¸ c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty 789-BQP Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n còng nh­ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty 789-BQP em nhËn thÊy c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ®Þa bµn ho¹t ®éng réng kh¾p vµ lµ mét doanh nghiÖp cã nhiÒu triÓn väng trong t­¬ng lai. C«ng ty ®· x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý gän nhÑ khoa häc vµ cã hiÖu qu¶. C¸ch thøc tæ chøc cña c«ng ty lµ kho¸n gän tõng c«ng viÖc vÒ xÝ nghiÖp, ®éi s¶n xuÊt, ph©n cÊp qu¶n lý râ rµng nªn ®· ph¸t huy hiÖu qña tÝch cùc cho l·nh ®¹o c«ng ty n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiÕn ®é thi c«ng kÞp thêi. +Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc gän nhÑ, qui tr×nh lµm viÖc khoa häc, c¸n bé kÕ to¸n ®­îc bè trÝ hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao gãp phÇn ®½c lùc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. +Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc tæ chøc hîp ph¸p, hîp lÖ, ®Çy ®ñ. C¸ch thøc h¹ch to¸n cña c«ng ty kh¸ h÷u hiÖu phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n míi. +HÖ thèng sæ s¸ch: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n...®Çy ®ñ, ®óng mÉu quy ®Þnh. Sæ chi tiÕt ®­îc lËp trªn c¬ së c¸c nhu cÇu vÒ qu¶n lý cña c«ng ty (c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh...) vµ ®¶m b¶o quan hÖ ®èi chiÕu víi sæ tæng hîp. +C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®óng nh­ chÕ ®é quy ®Þnh +Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ phï hîp víi yªu cÇu, kh¶ n¨ng cña c«ng ty. +ViÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®· gãp phÇn kh«ng nhá lµm gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®ång thêi ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin. Nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty lµ: +VÒ vËt t­: C«ng ty thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n gän ®Õn tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸c xÝ nghiÖp tù mua vËt t­ thanh to¸n ®¶m b¶o cung cÊp vËt t­ kÞp thêi, ®Çy ®ñ. Do vËy vËt t­ cÇn dïng bao nhiªu th× mua bÊy nhiªu nªn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ø ®äng. +VÒ chi phÝ nh©n c«ng: C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kho¸n quü l­¬ng vµ kho¸n s¶n phÈm ®Õn c¸c ®éi, tæ s¶n xuÊt. §©y lµ mét h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty, víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta. H×nh thøc kho¸n s¶n phÈm t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng cã ý thøc tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc. +VÒ chi phÝ m¸y thi c«ng: C«ng ty tæ chøc cho xÝ nghiÖp qu¶n lý m¸y thi c«ng riªng ®Ó ®iÒu ®éng m¸y cho thi c«ng tõng c«ng tr×nh sau ®ã hoµn thµnh ®­îc chuyÓn vÒ kho ®Ó b¶o d­ìng m¸y tiÕp tôc ®iÒu ®éng cho c¸c c«ng tr×nh kh¸c . §èi víi c¸c c«ng tr×nh mµ chi phÝ vËn chuyÓn cho m¸y thi c«ng nhiÒu th× c¸c xÝ nghiÖp tiÕn hµnh thuª ngoµi ®Ó gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ kÞp tiÕn ®é thi c«ng. + VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung: C«ng ty còng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung chi tiÕt theo tõng lo¹i chi phÝ nªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæng hîp chi phÝ cuèi kú. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ t¹i c«ng ty còng cã nh÷ng khã kh¨n tån t¹i nhÊt ®Þnh + §èi víi vËt t­: ViÖc tæ chøc qu¶n lý cßn ch­a chÆt chÏ toµn diÖn. ViÖc kho¸n s¶n phÈm ®i ®«i víi kho¸n nguyªn vËt liÖu cho nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nguyªn vËt liÖu ch­a ®­îc kiÓm so¸t vÒ gi¸, vÒ viÖc tiÕt kiÖm... + §èi víi chi phÝ nh©n c«ng : Víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, chØ bao gåm c¸c phßng ban ®· ®­îc c¾t gi¶m vµ bé m¸y qu¶n lý thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mµ khèi l­îng c«ng viÖc th­êng lín nªn bé m¸y nµy kh«ng qu¶n lý ®­îc toµn diÖn c¸c c«ng viÖc mµ chØ tËp trung vµo ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh nªn mét sè kh©u kh¸c ch­a ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ vÝ dô nh­: C«ng ty giao kho¸n cho tõng ®éi, ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chia l­¬ng nh­ng c«ng ty l¹i kh«ng theo dâi cô thÓ qu¸ tr×nh chia l­¬ng nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng h­ëng l­¬ng kh«ng ®óng c«ng søc bá ra. + VÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Do h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh dùa trªn c¬ së m« h×nh doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, chÞu sù chi phèi cña ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ cßn thiÕu h×nh mÉu tæ chøc kÕ to¸n vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho mét sè lo¹i h×nh kinh doanh trong ®ã cã nghµnh x©y dùng c¬ b¶n vèn cã ®Æc thï riªng lµ cßn tån t¹i rÊt nhiÒu khã kh¨n. Cô thÓ, khi lËp dù to¸n thi c«ng c«ng ty ph¶i c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i thi c«ng nh©n víi ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n cña tõng c«ng viÖc ®ã. §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n cung cÊp c«ng thøc tÝnh vµ tû lÖ l­îng chi phÝ vÒ vËt t­, nh©n c«ng, chi phÝ chung ®Ó hoµn thµnh mét khèi l­îng thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®­îc tËp hîp chi tiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh theo c¸c tiÓu kho¶n, tµi kho¶n nªn ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶n håi th«ng tin kÕ to¸n cho qu¶n lý trong viÖc so s¸nh víi dù to¸n thi c«ng ®· lËp tõ tr­íc. H¬n n÷a do gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh gåm bèn kho¶n môc gi¸ thµnh nªn viÖc bãc t¸ch vµ di chuyÓn sè liÖu tõ sæ chi tiÕt sang c¸c b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµo cuèi kú h¹ch to¸n gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ cßn chËm. V× vËy trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i: +C¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ 19% theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p ®­îc h¹ch to¸n vµo TK622 vµ ®èi víi c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng c¸c kho¶n nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 623 lµ ch­a hîp lý. Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n kh¸c víi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kh¸c lµ kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. C«ng ty ®· më riªng tµi kho¶n 623 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng nh­ng chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n vµ khÊu hao söa ch÷a lín m¸y thi c«ng l¹i ®­îc h¹ch to¸n vµo TK6274. ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy lµm cho chi phÝ chung t¨ng lªn rÊt nhiÒu vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bÞ lÉn trong chi phÝ chung g©y khã kh¨n trong qu¶n lý vµ ®­a ra gi¶i ph¸p gi¶m chi phÝ m¸y thi c«ng cã hiÖu qu¶. Ngoµi nh÷ng tån t¹i nªu trªn em cßn mét sè ®iÓm l­u ý kh¸c trong phÇn h¹ch to¸n cô thÓ. Em xin tr×nh bµy nh÷ng tån t¹i ®ã vµ ®ång thêi víi viÖc nªu ra ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn. II. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 789-BQP Ph­¬ng h­íng chung ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung còng nh­ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng lµ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm hiÖn cã, t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nh»m ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®óng theo chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh vµ ®¸p øng yªu cÇu qu¶n trÞ cña c«ng ty. Trong ®ã cã tÝnh ®Õn c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng ty. Theo ý kiÕn em, c¸c biÖn ph¸p cô thÓ kh¾c phôc tån t¹i trong qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty 789-BQP lµ: 1-Hoµn thiÖn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ Lµ c«ng ty cã ®Þa bµn ho¹t ®éng rÊt réng c«ng tr×nh thi c«ng cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh trªn mäi miÒn cña ®Êt n­íc, cho nªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ cña xÝ nghiÖp lªn c«ng ty bÞ chËm chÔ dÉn ®Õn khèi l­îng c«ng viÖc dån vµo cuèi kú do ®ã cã nhiÒu khi viÖc h¹ch to¸n kh«ng chÝnh x¸c, dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã trong c«ng t¸c h¹ch to¸n nh­ ghi thiÕu, ghi nhÇm lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh vµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc thanh to¸n chøng tõ chËm chÔ ë c«ng ty kh«ng chØ do nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ ®¬n vÞ ë xa mµ cßn do nguyªn nh©n chñ quan ë phÝa ®éi thi c«ng. VËy c«ng ty nªn quy ®Þnh kú giao nép chøng tõ ®Ó viÖc h¹ch to¸n ®­îc chÝnh x¸c. 2- Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ViÖc tiÕt kiÖm vËt t­ vÉn lu«n ®­îc coi träng hµng ®Çu. Tuy nhiªn tiÕt kiÖm vËt t­ kh«ng cã nghÜa lµ c¾t xÐn l­îng vËt liÖu ®· ®Þnh møc cho thi c«ng tõng c«ng tr×nh mµ lµ gi¶m hao hôt trong b¶o qu¶n, thi c«ng, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn n¾m ch¾c gi¸ thÞ tr­êng ®Ó ®èi chiÕu kiÓm tra ho¸ ®¬n vËt t­, lËp c¸c ph­¬ng ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, thay thÕ mét sè lo¹i vËt liÖu cã thÓ ®Ó lµm gi¶m chi phÝ mµ vÉn kh«ng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh. Ngoµi ra, c«ng ty nªn thiÕt lËp mét m¹ng l­íi c¸c nhµ cung cÊp vËt t­ cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu vËt t­ mäi lóc mäi n¬i khi cÇn cã thÓ cung cÊp ®ñ vÒ sè l­îng vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng cho thi c«ng c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn thu mua c«ng ty nªn x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n thu mua cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ph­¬ng ¸n nµy ph¶i lÊy c«ng tr×nh lµm träng t©m kÕt hîp víi gi¸ c¶ ­u ®·i vµ chÊt l­îng ®¶m b¶o cña c¸c nhµ cung cÊp ®Ó lùa chän c¸c nhµ cung cÊp h÷u hiÖu nhÊt. C«ng ty cÇn x©y dùng mét chÕ ®é khen th­ëng râ rµng vµ th«ng b¸o cho c«ng khai cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nµo t×m ®­îc nguån hµng rÎ. §ång thêi cã thÓ th­ëng cho nh÷ng hµnh ®éng tiÕt kiÖm, møc tiÕt kiÖm cã thÓ lªn tíi 50% møc vËt t­ tiÕt kiÖm ®­îc ®Ó t¹o ý thøc tiÕt kiÖm trong c¸n bé c«ng nh©n c«ng tr­êng. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt ë c«ng ty ®Õn c¸c xÝ nghiÖp, hÖ thèng sæ s¸ch tuy ®· më ®Çy ®ñ nh­ng viÖc qu¶n lý vÉn ch­a chÆt chÏ. V× vËy c«ng ty nªn më thªm sæ theo dâi vËt t­ tõng c«ng tr×nh. Sæ theo dâi vËt t­ Th¸ng... n¨m... C«ng tr×nh Ngµy Tªn vËt t­ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn 3-Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp T¹i c«ng ty chØ ghi chÐp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ dùa trªn c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c b¸o c¸o do xÝ nghiÖp göi lªn. Do ®ã rÊt khã trong viÖc tËp hîp sè liÖu cho tõng tæ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh vµ kh«ng thuËn lîi ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu thùc hiÖn tiÒn l­¬ng. MÆt kh¸c, lùc l­îng c«ng nh©n thuª ngoµi ch­a ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ dÉn ®Õn thiÕu trung thùc trong viÖc chÊm c«ng vµ tr¶ l­¬ng. §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh nµy c¸c xÝ nghiÖp nªn h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng dùa trªn c¸c chøng tõ chñ yÕu lµ c¸c hîp ®ång giao kho¸n, b¶ng chÊm c«ng vµ cã sù gi¸m s¸t cña c«ng ty trong viÖc chÊm vµ tr¶ l­¬ng ë c¸c c«ng tr×nh. BiÖn ph¸p nµy sÏ cã t¸c dông n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng ®¶m b¶o thêi gian bµn giao c«ng tr×nh. H¬n n÷a lùc l­îng lao ®éng thuª ngoµi rÊt lín, ®­îc tuyÓn chän kü cµng, c«ng viÖc rÊt vÊt v¶ nªn c«ng ty khi tÝnh l­¬ng cña hä kh«ng chØ nªn c¨n cø vµo ngµy c«ng mµ nªn c¨n cø vµo bËc thî vµ n¨ng lùc tay nghÒ cña hä TiÒn l­¬ng kho¸n cña c«ng nh©n A = Tæng sè tiÒn giao kho¸n Tæng sè c«ng thùc hiÖn quy ®æi x Sè c«ng thùc hiÖn quy ®æi Trong ®ã: Sè c«ng thùc hiÖn quy ®æi c«ng nh©n A = Sè c«ng thùc hiÖn x HÖ sè l­¬ng theo bËc thî C«ng ty nªn më TK622 thµnh: -TK6221 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thuéc biªn chÕ c«ng ty -TK6222 chi phÝ lao ®éng thuª ngoµi Theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c lµ kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. VËy c«ng ty nªn trÝch kho¶n BHXH, BHYT, KPC§19% theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thuéc biªn chÕ c«ng ty vµo TK627 (6271) nh­ sau: Nî TK627(6271) Cã TK338 (3382, 3383, 3384) H¹ch to¸n nh­ vËy sÏ ®óng víi qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông vµo ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, tr¸nh nh÷ng r¾c rèi kiÓm to¸n sau nµy. Sù thay ®æi c¸ch h¹ch to¸n nh­ trªn kh«ng lµm thay ®æi gi¸ thµnh c«ng tr×nh nh­ng c¬ cÊu kho¶n môc th× l¹i thay ®æi hîp lý. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sÏ gi¶m xuèng vµ chi phÝ chung sÏ t¨ng lªn. 4- Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng T¹i c«ng ty 789-BQP chi phÝ m¸y thi c«ng ®· ®­îc tËp hîp riªng vµo TK623 chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc, chi phÝ nh©n c«ng bao gåm c¶ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH,BHXH,KPC§), chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ...nh­ng riªng chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n vµ khÊu hao söa ch÷a lín l¹i ®­îc h¹ch to¸n vµo TK6274. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng c«ng ty nªn h¹ch to¸n vµo TK627 ViÖc tÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng vµo TK6274 sÏ lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt chung t¨ng lªn rÊt nhiÒu vµ lÉn lén gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ m¸y thi c«ng g©y ra khã kh¨n cho viÖc ®­a ra gi¶i ph¸p gi¶m chi phÝ m¸y. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy c«ng ty nªn më chi tiÕt TK623 thµnh: TK6231- Chi phÝ nh©n c«ng TK6232- Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp TK6233- Chi phÝ dông cô m¸y thi c«ng TK6234- Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng TK6237- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK6238- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ViÖc h¹ch to¸n vµo TK623 vµ ®­îc chi tiÕt tõng lo¹i chi phÝ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty nªn më c¸c sæ chi tiÕt TK623 theo tõng tµi kho¶n chi tiÕt. 5- Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng ty cÇn kiÓm tra chÆt chÏ chi phÝ kÓ c¶ nguån gèc chi phÝ lÉn ®èi t­îng chÞu chi phÝ. T×m ra nh÷ng chi phÝ kh«ng hîp lý lo¹i bá khái gi¸ thµnh. Chi phÝ cña c«ng tr×nh nµo c«ng tr×nh Êy ph¶i chÞu, tuyÖt ®èi kh«ng g¸nh bï cho c«ng tr×nh kh¸c. C«ng ty nªn më TK6274 thµnh 2 tiÓu kho¶n: TK62741: KhÊu hao c¬ b¶n TSC§ TK62742: KhÊu hao söa ch÷a lín TSC§ 6- Hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt T¹i C«ng ty789-BQP c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt hiÖn nay kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt. NÕu cã ph¸t sinh kho¶n chi phÝ nµy sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK821. C«ng ty nªn h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i nh­ sau: §èi víi thiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n xuÊt hoÆc ph¸ ®i lµm l¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan(m­a,b·o...) KÕ to¸n ghi : Nî TK 622,621 Cã TK 152,153,334. §èi víi thiÖt h¹i ph¸ ®i lµm l¹i do bªn A yªu cÇu th× kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Nî TK131 Cã TK154 - §èi víi thiÖt h¹i s¶n phÈm háng kh«ng ®óng yªu cÇu kü thuËt cÇn quy tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng thiÕu tr¸ch nhiÖm. 7- Hoµn thiÖn viÖc ¸p dông m¸y tÝnh cho c«ng t¸c kÕ to¸n HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ mÆc dï cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm song viÖc ghi chÐp cßn nhiÒu trïng lÆp nªn hiÖu suÊt lao ®éng kÕ to¸n thÊp dÉn ®Õn viªc lËp b¸o c¸o chËm trÔ. C«ng ty ®· ¸p dông m¸y vi tÝnh vµ phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó gi¶m bít mét khèi l­îng c«ng viÖc kh¸ lín song v× ch­a sö dông ®ång bé gi÷a c«ng ty víi xÝ nghiÖp nªn viÖc theo dâi, h¹ch to¸n vÉn cßn tån t¹i rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy c«ng ty cÇn trang bÞ ®Çy ®ñ, ®ång bé cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ m¸y ®Ó tiÕn tíi sö dông m¹ng néi bé c«ng ty vµ phï hîp víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. 8-Hoµn thiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n Trong hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty ngoµi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n, cßn cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ, cung cÊp sè liÖu cho ban gi¸m ®èc kÞp thêi. B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty chØ míi b¶o ®¶m ®­îc mét chøc n¨ng h¹ch to¸n kÕ to¸n. V× vËy, kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh nªn lËp mét sæ kÕ to¸n theo dâi riªng theo kho¶n môc, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang, gi¸ thµnh thùc tÕ, gi¸ thµnh dù to¸n tõng c«ng tr×nh ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp sè liÖu cho néi bé ban gi¸m ®èc c«ng ty. Cã thÓ thùc hiÖn theo mÉu sau: KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh lµnh m¹nh hiÖn nay, mét c«ng ty chØ cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®­îc khi biÕt kÕt hîp sö dông ®óng ®¾n yÕu tè ®Çu vµo, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Çu ra vµ tù c©n ®èi h¹ch to¸n kinh tÕ. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy th«ng tin kinh tÕ ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc chi phèi c¸c quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o. Nã g¾n liÒn víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng. ViÖc h¹ch to¸n tèt phÝ gióp doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®­îc chi phÝ cã hiÖu qu¶, xö lý kÞp thêi c¸c t×nh huèng vµ tÝnh ®óng ®ñ gi¸ thµnh. TÝnh ®óng ®ñ gi¸ thµnh cho biÕt ph¹m vi giíi h¹n chi phÝ cÇn trang tr¶i ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn thùc tÕ, tr¸nh t×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt. Cã nh­ vËy doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¸t triÓn ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Do vËy mét thùc tr¹ng ®Æt ra lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng ngõng hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay. Trong bµi viÕt nµy em chØ xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè ý kiÕn nhá víi nguyÖn väng hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 789-BQP. Víi tr×nh ®é chuyªn m«n h¹n chÕ vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty 789-BQP Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Hoµn thiÖn sæ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p C«ng tr×nh Sè d­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ Tæng gi¸ thµnh dù to¸n VL NC CPM CPC VL NC CPM CPC VL NC CPM CPC B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung th¸ng 9 n¨m 1999 STT Tªn c«ng tr×nh TK627 Tæng TK6271 TK6274 TK6273 TK6278 KHCB KHSCL 1 Nhµ nghØ N2 §å S¬n 3.835.744 456.218 136.865 305.371 1.538.840 6.273.038 2 Nhµ lµm viÖc tiÓu ®oµn D8-F316 3.156.892 408.218 122.465 430.000 1.258.963 5.376.529 3 Phßng thi hµnh ¸n Qu©n khu thñ ®« 5.235.612 985.622 295.699 218.000 1.978.562 8.713.535 ......................................... Céng 12.228.248 1.850.098 555.020 953.371 4.776.365 20.363.102 C«ng ty 789-BQP XN; 384 Bé phËn gi¸n tiÕp B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 9 n¨m 1999 Stt Hä vµ tªn L­¬ng chÕ ®é L­¬ng s¶n phÈm C¸c kho¶n ph¶i trõ Cßn l¹i Ký nhËn BËc L­¬ng C§ (LC§) M1 M2 N MN L­¬ng SPhÈm BHXH 5%LC§ BHYT 1%LC§ 1 Ph¹m Gia To¸n 2//CC.N2.9/12 908.424 1,7 1,3 20,5 45,3 134.173 45.421 9.084 796.680 2 NguyÔn Quang §øc 2//CC.N2.8/12 915.768 1,6 1,2 24,5 47,0 139.312 45.788 9.158 843.660 3 TrÇn §øc Thu 2//CC.N2.8/12 959.400 1,6 1,2 24,5 47,0 139.312 47.970 9.594 817.480 4 Hoµng Thu HuÖ DN.N3.4/8 360.000 1,2 1,2 25,0 38,0 106.616 18.000 3.600 850.100 5 NguyÔn Kim Ngäc A6.N1.5/7 313.920 1,2 1,0 25,0 30,0 88.847 15.696 3.139 700.120 6 NguyÔn Xu©n Huy DN.N3.2/8 290.880 1,1 1,2 25,0 33,0 97.731 14.544 2.909 80.279 7 Ng« Kim H­¬ng TC.N2 5/7 693.936 1,3 1,2 25,0 39,0 115.501 34.697 6.939 738.650 .................................. Tæng céng: 4.442.328 8.214.920 2.221.160 44.432 5.549.530 Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng c«ng ty KÕ to¸n tiÒn l­¬ng c«ng ty Ng­êi lËp Sæ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh h¹ng môc tr×nh C«ng tr×nh Th¸ng......n¨m Kho¶n môc ChØ tiªu Thùc tÕ Dù to¸n cpnvltt cpnctt cpmtc cpsxc tæng cpnvltt cpnctt cpmtc cpsxc tæng Chi phÝ x©y l¾p dë dang ®Çu kú Chi phÝ x©y l¾p ph¸t sinh trong kú Chi phÝ x©y l¾p dë dang cuèi kú Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p kú nµy Luü kÕ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi kú Luü kÕ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi kú Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh thuÕ VAT- Chñ biªn: PTS NguyÔn V¨n C«ng-§HKTQD-NXB Tµi chÝnh-1999. 2. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998-NXB Tµi chÝnh-1999). 3. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141/Q§/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh - NXB Tµi chÝnh - 1995) . 4. KÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt- NXB tµi chÝnh- 1997. 5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Vò Huy CÈm- NXB Thèng kª - 1996. 6. Th«ng t­ sè 100 ngµy 15/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn vÒ thuÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 7. T¹p chÝ Tµi chÝnh, T¹p chÝ KÕ to¸n, T¹p chÝ KiÓm to¸n n¨m 1999, 2000. Môc lôc Trang PhÇn I Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p 3 I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 3 II. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 4 1. Chi phÝ x©y l¾p 4 2. Gi¸ thµnh x©y l¾p 7 3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 9 III. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 10 1. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 10 2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 11 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 13 IV. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x©y l¾p 14 1. Tµi kho¶n h¹ch to¸n 14 2. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 16 3. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 17 4. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 18 5. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 20 6. H¹ch to¸n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt 22 7. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 22 V. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét sè n­íc trªn thÕ giíi 25 1. Kh¸i qu¸t chung 25 2. VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 26 PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 789-bqp 27 I. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty x©y l¾p 789-BQP cã ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 27 1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt 27 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 29 II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty 789-BQP 31 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 31 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n 32 III. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty 789-BQP 34 1. §èi t­îng, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ 34 2. Néi dung vµ tr×nh tù h¹ch to¸n 35 IV. H¹ch to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 789-BQP 62 1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 62 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm 62 PhÇn III Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 789-BQP 64 I. §¸nh gi¸ c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty 789-BQP 64 II. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 789-BQP 66 1. Hoµn thiÖn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ 66 2. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 67 3. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 68 4. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng 69 5. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 70 6. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt 70 7. Hoµn thiÖn viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh cho c«ng t¸c kÕ to¸n 70 8. Hoµn thiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n 70 KÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP.DOC
Luận văn liên quan