Đề tài Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ HH TRONG CÁC DNSX. I. Khái niệm TSCĐ HH 1.1 Khái niệm TSCĐ HH 1.2 Đặc điểm TSCĐ HH 1.3.Yêu cầu quản lý TSCĐ HH 1.4 Nhiệm vụ tổ chức hạch toán TSCĐ II. Phân loại và đánh giá TSCĐ 1. Phân loại TSCĐ 2. Đánh giá TSCĐ III. Hạch toán chi tiết TSCĐ HH IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐ HH V. Hạch toán khấu hao TSCĐ HH 5.1 Hao mòn và khấu hao TSCĐ 5.2 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ 5.3 Chứng từ khấu hao TSCĐ VI. Hạch toán sửa chữa TSCĐ HH 6.1 Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức tự làm 6.2 Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức cho thầu VII. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán: 7.1 Hình thức Nhật ký chung 7.2 Hình thức Nhật ký -Sổ cái 7.3 Hình thức chứng từ ghi sổ 7.4 Hình thức Nhật ký chứng từ CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THANH TRÌ. I. Tổng quan về công ty 1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 1.3 Đặc điểm sản phẩm; hoạt động sản xuất kinh doanh; quy trình công nghệ sản xuất của công ty. 1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty II. Thực trạng hạch toán TSCĐ HH tại công ty 1 Quy trình hạch toán TSCĐ HH 2 Hạch toán chi tiết TSCĐ HH tại công 3 Hạch toán tổng hợp TSCĐ HH tại công ty ty 4 Kế toán sửa chữa TSCĐ tại công ty 5 Kế toán khấu hao TSCĐ CHƯƠNG III. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY I. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại công ty 1.1 Đánh giá chung 1.2 Ưu điểm 1.3 Nhược điểm III. Hoàn thiện công tác quản lý hạch toán TSCĐ HH IV. Tăng cường công tác quản lý TSCĐ HH 4.1 Huy động vốn để đầu tư vào TSCĐ 4.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hiện có 4.3 Xác định đúng cơ cấu đầu tư 4.4 Tổ chức quản lý TSCĐ HH KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h kh«ng ®ñ bï chi th× c«ng ty sÏ ®­îc UBND thµnh phè cÊp bï lç. Theo th«ng t­ 90/TC-NN ngµy 30/8/97, c«ng ty kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu ( nay lµ VAT), chØ ph¶i nép thuÕ m«n bµi vµ tiÒn thuª ®Êt. 1.3.3. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: S¶n phÈm cña C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr× lµ mét khèi n­íc t­íi, tiªu. ChÝnh v× vËy quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn d­íi m« h×nh sau: gi¸m ®èc Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp + Côm + §éi qu¶n lý thuû n«ng phã gi¸m ®èc Kh¸ch hµng  „ ‚ ƒ côm s¶n xuÊt ®éi qu¶n lý thuû n«ng  Kh¸ch hµng ®Ò nghÞ t­íi, tiªu n­íc ‚ Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp b¸o c¸o vµ xin ý kiÕn cña l·nh ®¹o ƒ ý kiÕn l·nh ®¹o chØ ®¹o bé phËn s¶n xuÊt thùc hiÖn nhiÖm vô ƒ' Sù phèi hîp trong qu¸ tr×nh t­íi tiªu vµ dÉn n­íc „ Kh¸ch hµng ®­îc ®¸p øng nhu cÇu. 1.4 §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty: 1.4.1.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: kÕ to¸n tr­ëng kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n vËt t­ * KÕ to¸n tr­ëng: + Thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª th«ng tin kinh tÕ, tham gia c¸c bé phËn liªn quan, lËp quyÕt to¸n tµi chÝnh cho c¸c c«ng tr×nh ®­îc duyÖt to¸n, tham gia ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. + §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch qui ®Þnh, tæ chøc ®µo t¹o chØ ®¹o h­íng dÉn kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n cho nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn. + Hµng kú tiÕn hµnh tæng kÕt vµ b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh liªn quan lªn gi¸m ®èc vµ ph¶i chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ c«ng viÖc cña phßng vµ víi Nhµ n­íc vÒ c¸c th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp. * KÕ to¸n tæng hîp: chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc t­íi tiªu thuéc diÖn qu¶n lý cña C«ng ty. * KÕ to¸n TSC§: H¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ t¹i C«ng ty, trªn c¬ së sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ t¹i c¸c ®¬n vÞ phô thuéc trªn c¬ së b¸o c¸o, tËp hîp chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn TSC§, lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao, thanh lý, nh­îng b¸n ®Þnh kú lµm c¨n cø ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. * KÕ to¸n vËt t­: h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt t­, hµng ho¸ t¹i C«ng ty vµ t¹i kho cña c¸c ®¬n vÞ phô thuéc. + TiÕn hµnh ®èi chiÕu, kiÓm tra sæ s¸ch víi t×nh h×nh thùc tÕ cïng víi thñ quü. + LËp b¶ng ph©n bæ phôc vô cho kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. * Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt cña C«ng ty trªn c¬ së chøng tõ thu, chi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n. Cuèi mçi ngµy h¹ch to¸n th× vµo sæ quü. 1.4.2. Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty: H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tæng hîp sè liÖu chøng tõ gèc theo mét tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp nhÊt ®Þnh. C¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n, qui m« ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, yªu cÇu qu¶n lý còng nh­ ®Ó dÔ dµng cho viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra gi÷a kÕ to¸n cña C«ng ty víi kÕ to¸n cña ®¬n vÞ phô thuéc, C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. Sæ NhËt ký chung: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp néi dung kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµ néi dung kinh tÕ ( theo quan hÖ ®èi øng ) cña c¸c nghiÖp vô ®ã lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸i. Tr×nh tù sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc “ NhËt ký chung” Chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ NhËt ký chung Sæ NhËt ký chuyªn dïng B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i Ghi chó: Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi kú II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§ HH t¹i c«ng ty. 1.Quy tr×nh h¹ch to¸n TSC§ HH: 1.1. §Æc ®iÓm TCS§ t¹i c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr×: Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· vµ ®ang kh«ng ngõng lín m¹nh, kh¼ng ®Þnh lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®ãng vai trß quan träng trong ngµnh thuû n«ng ViÖt Nam nãi riªng vµ trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc ®Çu t­ ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸. Trong c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr× c¬ së vËt chÊt chñ yÕu lµ TSC§ vµ chiÕm tû träng lín. Nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña nhµ n­íc giao. TSC§ cña c«ng ty bao gåm: m¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c, vËt kiÕn tróc. TSC§ cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty gåm: Mua s¾m, do ®iÒu chuyÓn l¾p míi... C¨n cø vµo b¶ng kiÓm kª TSC§ toµn c«ng ty cã ®Õn ngµy 31/12/2004 Tæng nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ: 10.984.329.720 trong ®ã ®· khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i : 3.998.019.424. Do TSC§ phÇn lín lµ m¸y mãc thiÕt bÞ nªn chÞu sù hao mßn nhiÒu h¬n TSC§ kh¸c, do ®ã viÖc qu¶n lý sö dông ®­îc quan t©m th­êng xuyªn nh­ trÝch khÊu hao ®Çy ®ñ ®Ó thu håi vèn ®Çu t­ t¸i s¶n xuÊt më réng. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña TSC§ trong c«ng ty ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc, b×nh th­êng, hoµn thµnh nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®Æt ra c«ng ty ®· cã c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o qu¶n m¸y mãc thiÕt bÞ th­êng xuyªn nh­ b¶o d­ìng, söa ch÷a.... C¨n cø vµo b¶ng kiÓm kª TSC§, TSC§ ®­îc ph©n theo: C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh B¶ng tæng hîp kiÓm kª TSC§ Thuû lîi Thanh Tr× Toµn c«ng ty cã ®Õn ngµy 31/12/1004. B¶ng sè 1: ChØ tiªu TSC§ Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i TØ lÖ ®Çu t­ thiÕt bÞ theo NG( %) I. Theo ®Æc tr­ng kü thuËt 10.984.329.720 6.986.310.296 3.998.019.424 100% 1. VËt kiÕn tróc 5. 149.670.679 3.240.156.635 1.909.514.044 46,88 2. M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc 4.462.255.758 3.095.450.788 1.366.804.970 40,62 3. M¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ 593.506.203 254.733.095 338.773.144 5,4 4. Tµi s¶n phôc vô qu¶n lý 276.493.291 194.956.882 81.536.409 2,5 5. Tµi s¶n dïng cho s¶n xuÊt kh¸c 502.403.789 201.012.932 301.390.857 4,6 II. Theo nguån h×nh thµnh 10.984.329.720 6.986.310.296 3.998.019.424 100% 1. Vèn ng©n s¸ch 8.456.925.100 5.270.834.640 3.186.090.460 2. Vèn tù cã 2.527.404.620 1.715.475.656 811.928.964 III. Theo t×nh h×nh sö dông 1. T×nh tr¹ng sö dông 10.984.329.720 6.986.310.296 3.998.019.424 100% - §ang dïng 9.875.405.195 5.877.385.771 3.998.019.424 - Chê xö lý 1.108.924.525 1.108.924.525 2. Bé phËn sö dông 10.984.329.720 6.986.310.296 3.998.019.424 a. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt 10.205.432.640 6.590.340.482 3.615.092.158 b. Qu¶n lý xÝ nghiÖp 276.493.291 194.956.882 81.536.409 c. Dïng cho s¶n xuÊt kh¸c 502.403.789 201.012.932 301.390.857 1.2. §¸nh gi¸ TCS§: XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý TSC§ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. TSC§ ë ®¬n vÞ ®­îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. 1.2.1. §¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸: Tõ ngµy 01/01/2000, c«ng ty ¸p dông thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Nguyªn gi¸ Gi¸ mua TSC§ C¸c kho¶n gi¶m Chi phÝ TSC§ = ghi trªn ho¸ ®¬n - gi¸, chiÕt khÊu - vËn chuyÓn ( gi¸ ch­a cã thuÕ VAT) mua hµng l¾p ®Æt(nÕu cã) 1.2.2. §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ hao mßn: Gi¸ trÞ hao mßn = Tæng khÊu hao luü kÕ 1.2.3. §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ cßn l¹i: Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ TSC§ - Gi¸ trÞ ®· hao mßn. TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2004, c¸c chØ tiªu nµy ë xÝ nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: - Nguyªn gi¸ TSC§: 10.984.329.720 ®. - Gi¸ trÞ hao mßn : 6.986.310.296 ®. - Gi¸ trÞ cßn l¹i : 3.998.019.424 ®. 2. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ HH t¹i c«ng ty: 2.1. KÕ to¸n chi tiÕt t¨ng TCS§ HH: TÊt c¶ c¸c tr­êng hîp t¨ng TSC§ ë ®¬n vÞ ®Òu lµm thñ tôc nghiÖm thu TSC§ ®ång thêi cïng víi bªn giao TSC§ “ LËp biªn b¶n giao nhËn TSC§” theo mÉu quy ®Þnh. Phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh më hå s¬ TSC§ vµ ghi vµo sæ chi tiÕt TSC§. C¨n cø vµo hå s¬ TSC§ trªn sæ kÕ to¸n TSC§ tiÕn hµnh më thÎ TSC§ vµ lµm hå s¬ ®Ó ®¨ng ký vµo sæ TSC§, tÊt c¶ c¸c hå s¬ nãi trªn ®­îc lËp mét bé l­u t¹i phßng kÕ to¸n ®¬n vÞ. TrÝch dÉn chøng tõ t¨ng TSC§ do mua s¾m t¹i c«ng ty thuû lîi mua mét m¸y b¬m ®iÖn trôc ngang 1000m3/ h: - Gi¸ mua ch­a cã thuÕ: 69.867.500 ®. - Chi phÝ vËn chuyÓn: 100.000 ®. - ThuÕ VAT 10%: 6.986.750 ®. Toµn bé tr¶ b»ng tiÒn mÆt, tµi s¶n ®­îc mua b»ng quü ph¸t triÓn kinh doanh. Khi giao nhËn TSC§ ®¬n vÞ ®· tiÕn hµnh lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§. C¨n cø vµo chøng tõ mua kÕ to¸n tiÕn hµnh më thÎ TSC§ ( mÉu 02). ThÎ TSC§ sau khi lËp xong ®­îc ghi vµo sæ theo dâi TSC§ vµ ®­îc kÕ to¸n TSC§ gi÷ ®Ó theo dâi. Tr­êng hîp mua m¸y b¬m trªn phôc vô cho s¶n xuÊt nªn kÕ to¸n ®· vµo sæ TSC§ ghi t¨ng cho bé phËn s¶n xuÊt. Hå s¬ gåm c¸c chøng tõ sau: Ho¸ ®¬n ( GTGT ) MÉu: 01/GTKT-3LL Liªn 02: Giao cho kh¸ch hµng Ký hiÖu: AA/ 2004 B Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè: 0065015 §¬n vÞ b¸n hµng: Nhµ m¸y b¬m H¶i D­¬ng. §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: 3612-0044 §iÖn tho¹i: MS: Hä vµ tªn ng­êi mua: NguyÔn V¨n An. §¬n vÞ: C«ng ty khai th¸c Thuû Lîi. §Þa chØ: 16 khu ga thÞ trÊn V¨n §iÓn Sè tµi kho¶n H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MS: TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 M¸y b¬m ®iÖn trôc ngang C¸i 01 69.867.500 69.867.500 Céng tiÒn hµng 69.867.500 ThuÕ suÊt GTGT 10% tiÒn thuÕ GTGT 6.986.750 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 76.854.250 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y m­¬i s¸u triÖu t¸m tr¨m n¨m m­¬i t­ ngµn hai tr¨m n¨m m­¬i ®ång. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( §· ký) ( §· ký) ( §· ký, ®ãng dÊu) C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt NaM Thuû lîi Thanh tr× §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004. Sè: 20 Nî TK: 211 Cã TK: 111. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 120 ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004 cña gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc bµn giao TSC§. - ¤ng ( Bµ ): NguyÔn V¨n An - Chøc vô: Nh©n viªn phßng kÕ to¸n - § D bªn giao. - ¤ng ( Bµ ): NguyÔn Minh Tïng - Chøc vô: Phã gi¸m ®èc - § D bªn nhËn. - ¤ng ( Bµ ): TrÇn Thu HËu - Chøc vô: KÕ to¸n tr­ëng - § D bªn nhËn. §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§ t¹i v¨n phßng c«ng ty X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh­ sau: TT Tªn ký hiÖu quy c¸ch cÊp h¹ng TSC§ Sè liªn Tk N­íc SX N¨m SX N¨m ®­a vµo sö dông TÝnh nguyªn gi¸ TSC§ Tû lÖ hao mßn Gi¸ mua (Gi¸ thµnh s¶n xuÊt) c­íc phÝ vËn chuyÓn Nguyªn gi¸ TCS§ 20% 1 M¸y b¬m ®iÖn trôc ngang míi 100% 20 §øc 2004 2004 69.867.500 100.000 69.967.500 Céng 69.867.500 100.000 69.967.500 Phã gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi giao Ng­êi nhËn (§· ký hä tªn) (§· ký hä tªn) (§· ký hä tªn) (§· ký hä tªn) PhiÕu nhËp kho sè 20 Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004. Hä vµ tªn ng­êi nhËp kho: NguyÔn V¨n An. NhËp vµo kho: ( NhËp xuÊt th¼ng ). TT Tªn s¶n phÈm hµng ho¸ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó Thu ho¸ ®¬n Thùc hiªn 1 M¸y b¬m ®iÖn trôc ngang C¸i 01 01 69.967.500 69.967.500 Céng 69.967.500 69.967.500 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u m­¬i chÝn triÖu chÝn tr¨m s¸u m­¬i b¶y ngh×n n¨m tr¨m ®ång. Ng­êi nhËp Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( §· ký) ( §· ký) ( §· ký) ( §· ký). - C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n biªn b¶n giao nhËn TSC§ kÕ to¸n vµo sæ vµ thÎ TSC§. C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh MÉu sè: 02 Thuû lîi Thanh Tr× ThÎ Tµi S¶n Cè §Þnh Sè 11 Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004 lËp thÎ KÕ to¸n tr­ëng: TrÇn Thu HËu. C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn sè 20 ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004 Tªn TSC§: M¸y b¬m ®iÖn trôc ngang N­íc s¶n xuÊt ( x©y dùng ): §øc - N¨m SX: 2000. Bé phËn qu¶n lý sö dông: Bé phËn s¶n xuÊt. C«ng suÊt thiÕt kÕ. . .. §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy.....th¸ng.....n¨m 2004 Lý do ®×nh chØ. . .. Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån 20 15/12/2004 Mua m¸y b¬m cho bé phËn s¶n xuÊt 69.967.500 2004 Dông cô kÌm theo TT Tªn quy c¸ch dông cô phô tïng §VT Sè l­îng Gi¸ trÞ Ghi gi¶m TSC§ chøng tõ sè: ...ngµy....th¸ng....n¨m Lý do gi¶m............................................................. 2.2. H¹ch to¸n chi tiÕt gi¶m TSC§: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr× cã nh÷ng TSC§ bÞ cò, bÞ hao mßn, l¹c hËu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt th× kh«ng cÇn sö dông. §Ó thu håi l¹i vèn, c«ng ty ®· tiÕn hµnh thanh lý nh­îng b¸n TSC§. TrÝch sè liÖu ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2004, c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi tiÕn hµnh thanh lý m¸y b¬m ®iÖn trôc ngang 2500 m3/h ( vèn ng©n s¸ch ) ®­a vµo sö dông ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1998: Nguyªn gi¸: 48.461.522 ® gi¸ trÞ hao mßn: 29.076.913 ® gi¸ trÞ cßn l¹i: 19.384.609 ®. C«ng ty ®­îc phÐp thanh lý sau khi ®­îc gi¸m ®èc së N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi cho phÐp. Lý do m¸y ®· l¹c hËu, cò, lçi thêi kh«ng cßn n¨ng lùc s¶n xuÊt do ®ã c«ng ty ph¶i lËp tê tr×nh göi ban l·nh ®¹o c¬ së. KÕ to¸n TSC§ lËp ®Çy ®ñ hå s¬ + QuyÕt ®Þnh nh­îng b¸n thanh lý cña héi ®ång thanh lý xö. + Biªn b¶n thanh lý TSC§ biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m2004 §¬n vÞ: C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr× M· sè: 03- TSC§ §Þa chØ: Tø hiÖp - Thanh tr× Nî: Cã: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 125 cña gi¸m ®èc vÒ viÖc thanh lý TSC§. I. Ban thanh lý gåm: ¤ng: NguyÔn Minh Tïng - Phã Gi¸m ®èc - Chñ tÞch héi ®ång. ¤ng: NguyÔn Tïng S¬n - Phã phßng KT - XDCB - Uû viªn. Bµ : TrÇn Thu HËu - KÕ to¸n tr­ëng - Uû viªn. ¤ng: NguyÔn V¨n TuyÕn - Gi¸m ®èc c«ng ty - Uû viªn. II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§: - Tªn, ký hiÖu, m· hiÖu, quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§ M¸y b¬m ®iÖn trôc ngang. - Sè hiÖu: 07 - N¨m ®­a vµo sö dông: 1998 - Nguyªn gi¸: 48.461.522 - Hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm thanh lý: 29.067.913 III. KÕt luËn cña ban thanh lý: M¸y ®· cò, l¹c hËu vµ háng hãc nhiÒu, cÇn ph¶i thanh lý vµ ®Çu t­ míi. Biªn b¶n thanh lý ®­îc lËp thµnh 02 b¶n, 01 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n ®Ó theo dâi trªn sæ s¸ch,01 bµn giao n¬i sö dông, qu¶n lý TSC§ ®Ó l­u gi÷. Ngµy 21th¸ng 12 n¨m 2004 Tr­ëng ban thanh lý. Gi¸ b¸n ®· ®­îc x¸c ®Þnh kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho ( MÉu sè 02 - BH ban hµnh theo quyÕt ®Þnh Q§ 1141 TC/ Q§ / C§KT ngµy 1/1 / 1996). Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ: C«ng ty KTCT Thñy lîi Thanh Tr× Q§ 1141 TC/Q§/C§KT §Þa chØ: Tø hiÖp - Thanh tr× MÉu 02 - BH. Hä tªn ng­êi mua: C«ng ty kinh doanh m¸y mãc thiÕt bÞ XuÊt kho: Thanh lý H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸ M· sè Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 M¸y b¬m ®iÖn trôc ngang 2500m3/h 07 01 13.992.000 Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M­êi ba triÖu chÝn tr¨m chÝn hai ngh×n ®ång ch½n. Ng­êi mua Ng­êi viÕt ho¸ ®¬n Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng Ho¸ ®¬n ( GTGT) MÉu: 01/GTKL -3 LL Liªn 02: Giao cho kh¸ch hµng Ký hiÖu: AA/98 Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè: 0065018 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty KTCTTL Thanh Tr× §Þa chØ: Tø hiÖp - Thanh tr× Sè TK: 34255 M· sè: 08 Hä tªn ng­êi mua: C«ng ty kinh doanh m¸y mãc thiÕt bÞ §Þa chØ: Phan §×nh Phïng Sè TK: 34896 M· sè: 115 TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 M¸y b¬m ®iÖn trôc ngang 25003/h C¸i 01 13.992.000 13.992.000 Céng tiÒn hµng: 13.992.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% tiÒn thuÕ GTGT 1.399.200 tæng céng tiÒn thanh to¸n 15.391.200 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M­êi l¨m triÖu ba tr¨m chÝn mèt ngµn hai tr¨m ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( §· ký ) ( §· ký ) ( §· ký, ®ãng dÊu) §¬n vÞ: C«ng ty KTCTTL Thanh Tr× MÉu sè: C21 - H Ban hµnh theo Q§ QuyÓn sè: 03 sè 99/TC/Q§ Sè: 20 ngµy 2/11/96 cña BTC PhiÕu thu Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2004 Nî........... Cã .......... Hä tªn ng­êi nép: Lª M¹nh Hïng §Þa chØ: C«ng ty kinh doanh m¸y mãc thiÕt bÞ Lý do nép: Mua m¸y b¬m. Sè tiÒn: 15.391.200 ® ( ViÕt b»ng ch÷: M­êi l¨m triÖu ba tr¨m chÝn mèt ngµn hai tr¨m ®ång ) Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Ng­êi nép tiÒn ( §· ký ) ( §· ký ) ( §· ký ) ( §· ký ) KÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ: - Ghi gi¶m thÎ theo dâi TSC§ cña c«ng ty vÒ tµi s¶n phôc vô s¶n xuÊt. C«ng ty KTCTTL MÉu sè: 02 Thanh Tr× ThÎ Tµi s¶n cè ®Þnh Sè: 46 Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2004 lËp thÎ KÕ to¸n tr­ëng: TrÇn Thu HËu C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn sè 20 ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2004 Tªn TSC§: M¸y b¬m . Sè hiÖu: 07 X©y dùng: Trung Quèc, n¨m s¶n xuÊt: 1990 C«ng suÊt thiÕt kÕ: 2500m3/h §×nh chØ sö dông tµi s¶n ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2004 Lý do ®×nh chØ: Nh­îng b¸n Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån 56 15/10/1997 21/12/2004 Mua m¸y b¬m B¸n m¸y b¬m 48.461.522 48.461.522 1997 2004 5.815.383 2.423.076 5.815.383 29.067.913 Ghi gi¶m chøng tõ sè 56 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1997 Lý do gi¶m: Kh«ng sö dông, nh­îng b¸n thu håi vèn Ghi gi¶m sæ TSC§. 3. H¹ch to¸n tæng hîp TSC§ t¹i C«ng ty: 3.1 Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n TSC§ sö dông c¸c tµi kho¶n chñ yÕu sau: - TK 211: “ TSC§ HH” - TK 214: “ Hao mßn TSC§” - TK 414: “ Quü ®Çu t­ ph¸t triªn” - TK 411: “ Nguån vèn kinh doanh” - TK 441: “ Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n”. Vµ mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan: TK 111, 112, 331, 341, 133, 009. 3.2. H¹ch to¸n tæng hîp TSC§: Khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§, sè liÖu kÕ to¸n ®­îc xö lý theo tr×nh tù sau: Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp c¸c phiÕu ghi sæ, phiÕu kiÓm kª TSC§. Tõ c¸c chøng tõ ®ã kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung ®­îc thiÕt kÕ trªn phÇn mÒm qu¶n lý d÷ liÖu FOXPRO, nªn d÷ liÖu kÕ to¸n ®­îc m¸y tÝnh tù ®éng nhËp vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp, sæ NhËt ký chung vµ sæ c¸i tµi kho¶n. §Þnh kú kÕ to¸n c«ng ty kiÓm kª toµn bé TSC§ do bé phËn kÕ to¸n lËp vµ l­u ë phßng kÕ to¸n. 3.2.1. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§: Khi cã nghiÖp vô t¨ng TSC§ c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng trong tr­êng hîp cô thÓ: C¨n cø vµo chøng tõ vµ biªn b¶n giao nhËn TSC§ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ tiÕn hµnh ghi sæ theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Theo nghiÖp vô mua m¸y b¬m ®iÖn trôc ngang 1000m3/h , kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n tæng hîp vµ ghi sæ nh­ sau: C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ ho¸ ®¬n mua TSC§: 1. M¸y b¬m ®iÖn trôc ngang 1000m3/h Nguyªn gi¸: 69.967.500 ® Trong ®ã: gi¸ mua ch­a thuÕ: 69.867.500 ® ThuÕ VAT 10% : 6.986.750 ® Chi phÝ vËn chuyÓn: 100.000 ® Toµn bé tr¶ b»ng tiÒn mÆt, tµi s¶n ®­îc mua b»ng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 211: 69.967.500 ® Nî TK 1332: 6.986.750 ® Cã TK 111: 76.954.250 ® KÕt chuyÓn nguån vèn: Nî TK 4141: 69.967.500 ® Cã TK 411: 69.967.500 ® C¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ NhËt ký chung. 3.2.2 KÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr× vÒ viÖc b¸n m¸y b¬m ®iÖn trôc ngang 2500m3/h vµ ho¸ ®¬n xuÊt b¸n TSC§ ë nghiÖp vô nh­îng b¸n m¸y b¬m. KÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n tæng hîp vµ ghi sæ nh­ sau: 1. M¸y b¬m: - Nguyªn gi¸: 48.461.522 ®. - §· khÊu hao: 29.076.913 ®. - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 19. 384.609 ®. - Gi¸ b¸n: 15.391.200 ®. Trong ®ã: Gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ VAT: 13.992.000, thuÕ: 1.399.200. - KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: + Xo¸ sæ TSC§ nh­îng b¸n: Nî TK 2141: 29.076.913 ® Nî TK 811: 19.384.609 ® Cã TK 211: 48.461.522 ® + Doanh thu nh­îng b¸n TSC§: Nî TK 111: 15.391.20 ® Cã TK 711: 13.992.000 ® Cã TK 33311: 1.399.200 ® TrÝch sæ NhËt ký chung Th¸ng 12 n¨m 2004 Trang sè: 08 §VT: §ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i Sè hiÖu TK Sè ph¸t sinh Sè Ngµy th¸ng Nî Cã ..... .... ..... Sè trang tr­íc chuyÓn sang .... ..... xxx xxx 15/12 302 15/12 Mua m¸y b¬m R 211 1332 111 69.967.500 6.986.750 76.954.250 KÕt chuyÓn nguån vèn R 414 441 69.967.500 69.967.500 22/12 106 21/12 Nh­îng b¸n m¸y b¬m R 2141 811 211 29.076.913 19.384.609 48.461.522 22/12 106 21/12 Doanh thu vÒ nh­îng b¸n m¸y b¬m R 111 711 33311 15.391.200 13.992.000 1.399.200 Céng chuyÓn sang trang sau xxx xxx Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2004 KÕ to¸n tr­ëng Th­ ký ®¬n vÞ ( §· ký ) ( §· ký ) TrÝch sæ c¸i TK 211 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã ............. ........... D­ ®Çu kú 10.855.836.992 302 15/12 Mua m¸y b¬m ®iÖn trôc ngang 111 76.954.250 106 21/12 Thanh lý TSC§ 214 811 29.076.913 19.384.609 Sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú 76.954.250 10.984.329.720 48.461.522 Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2004 KÕ to¸n tr­ëng Th­ ký ®¬n vÞ ( §· ký ) ( §· ký ) 4. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ t¹i C«ng ty: TSC§ lµ t­ liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi, do vËy chóng cã thÓ h­ háng, xuèng cÊp. ChÝnh v× vËy ®Ó ho¹t ®éng tèt, s¶n xuÊt ®Òu ®Æn trong qu¸ tr×nh sö dông C«ng ty ®· lu«n quan t©m tíi viÖc lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a cho toµn bé tµi s¶n. §Æc biÖt ë C«ng ty víi sè l­îng TSC§ chiÕm tû träng lín th× vèn ®Ó lªn kÕ ho¹ch söa ch÷a TSC§ cµng ®­îc quan t©m. 4.1. §èi víi söa ch÷a th­êng xuyªn: Chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn nhá do ®ã chi phÝ nµy ph¶n ¸nh mét c¸ch trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña bé phËn cã TSC§ söa ch÷a thñ tôc söa ch÷a th­êng xuyªn. + Tuú tõng møc ®é háng cã thÓ háng hãc Ýt, hoÆc cã thÓ háng hãc nhiÒu mµ cã dù to¸n hay kh«ng. + Hîp ®ång söa ch÷a TSC§. + Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. + Biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh. + Biªn b¶n x¸c nhËn c«ng viÖc thùc hiÖn. Söa ch÷a th­êng xuyªn ë C«ng ty cã thÓ tù lµm hoÆc thuª ngoµi. TrÝch sè liÖu ngµy 20/8/2004 t¹i C«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a m¸y in. - Thay bé kim m¸y in : 1.900.000 - Söa ch÷a vi m¹ch : 1.000.000 C¨n cø vµo hå s¬ cã liªn quan ®Õn söa ch÷a, KÕ to¸n ghi. Nî TK 627, 642 : 2.900.000 Cã TK 111 : 2.900.000 4.2.Söa ch÷a lín TSC§: Khi ®­a TSC§ sö dông trong C«ng ty KTCT thuû lîi ra söa ch÷a theo ®Þnh kú hay ®ét suÊt ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ së NN & PTNT vÒ c«ng viÖc söa ch÷a TSC§ ®­îc h¹ch to¸n theo mÉu qui ®Þnh. TSC§ söa ch÷a hoµn thµnh th× ®¬n vÞ tiÕn hµnh c¸c b­íc. + Hîp ®ång söa ch÷a + LËp biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng söa ch÷a lín TSC§ ®· hoµn thµnh. + LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n sæ chi phÝ söa ch÷a lín vµ tr×nh duyÖt quyÕt to¸n theo quy ®Þnh ph©n cÊp cña Së NN & PTNT. Thùc tÕ t¹i C«ng ty kh«ng trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín mµ dùa vµo chi phÝ ph¸t sinh vµ chi phÝ ®ã ph¶i ®­îc duyÖt theo sù ph©n cÊp qu¶n lý do Së NN & PTNT quy ®Þnh. - Söa ch÷a n©ng cÊp. TrÝch sè liÖu ngµy 27/08/2003 söa ch÷a n©ng cÊp nhµ v¨n phßng C«ng ty, chi phÝ söa ch÷a lµ 11.200.000 ( gåm c¶ thuÕ VAT 10%) cÊp trªn ®· duyÖt. KÕ to¸n ghi sæ Nî TK 2113 : 10.200.000 Nî TK 1332 : 1.020.000 Cã TK 111 : 11.220.000 - Chi t¨ng nguyªn gi¸: Nî TK 211 : 10.200.000 Cã TK 2413 : 10.200.000 TrÝch sè liÖu ngµy 15/8/2003 ®¹i tu m¸y b¬m, gi¸ dù to¸n: 35.000.000. Nh­ng chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ: 38.000.000® C«ng ty tr×nh duyÖt cÊp trªn ®Ó duyÖt. CÊp trªn duyÖt víi gi¸: 37.000.000®, C«ng ty h¹ch to¸n. 1. Nî TK 241: 38.000.000 Cã TK 111, 112: 38.000.000 2. Nî TK 627 : 38.000.000 Cã TK 335: 38.000.000 3. C«ng ty chØ ®­îc cÊp trªn duyÖt söa ch÷a lín ë møc: 37.000.000®, do ®ã kÕ to¸n C«ng ty ghi: Nî TK 1381: 1.000.000 Cã TK 241: 1.000.000 4. Nî TK 335: 37.000.000 Cã TK 241: 37.000.000 5. Nî TK 331: 1.000.000 Cã TK 241: 1.000.000 ( Thuª ngoµi nh­ng C«ng ty ch­a tr¶ hÕt) TrÝch NhËt ký chung phÇn Söa ch÷a lín TSC§ th¸ng 8 n¨m 2004. N/th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi SC Sè hiÖu TK Sè ph¸t sinh Sè N/th¸ng Nî Cã .... ..... ..... Sè trang tr­íc chuyÓn sang xxx xxx 27/08 312 27/08 N©ng cÊp v¨n phßng c«ng ty 2413 1332 111 10.200.000 1.020.000 11.220.000 27/08 312 27/08 T¨ng nguyªn gi¸ TSC§ 211 2413 10.200.000 10.200.000 15/08 310 15/08 Tu söa m¸y b¬m 241 111 112 38.000.000 20.000.000 18.000.000 15/08 310 15/08 Chi phÝ trÝch tr­íc hµng th¸ng 627 335 3.166.666 3.166.666 15/08 310 15/08 Chi kh«ng ®­îc tÝnh 1381 241 1.000.000 1.000.000 15/08 310 15/08 KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a 335, 2413 37.000.000 37.000.000 15/08 310 15/08 Chi phÝ thuª ngoµi 331, 2413 1.000.000 1.000.000 Sæ c¸i TK 241 (3) Th¸ng 8 n¨m 2004 Tªn: N©ng cÊp TSC§ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã sè d­ ®Çu th¸ng 312 27/08 C«ng ty n©ng cÊp v¨n phßng c«ng ty 111 10.200.000 312 27/08 Chi t¨ng nguyªn gi¸ 211 10.200.000 310 15/08 §¹i tu m¸y b¬m 111 112 20.000.000 18.000.000 Chi phÝ ®¹i tu m¸y b¬m ®­îc duyÖt 335 37.000.000 Chi phÝ thuª ngoµi 331 1.000.000 Sè ph¸t sinh 49.200.000 47.200.000 5. KÕ to¸n khÊu hao TSC§: C¨n cø ®Ó kÕ to¸n thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ dùa vµo chÕ ®é qu¶n lý " khÊu hao TSC§" ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 1062 Bé tµi chÝnh. Theo quyÕt ®Þnh 166 ngµy 30/12/2003 thay thÕ cho quyÕt ®Þnh 1062 ngµy 14/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh th× viÖc trÝch khÊu hao TSC§ cña C«ng ty cÇn ®­îc thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh chung lµ viÖc trÝch hoÆc th«i khÊu hao TSC§ ®­îc thùc hiÖn theo ®óng nguyªn t¾c toµn th¸ng, ®­îc trÝch hoÆc th«i khÊu hao TSC§ tõ ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo. Nh÷ng TSC§ ®· khÊu hao hÕt nh­ng vÉn sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh kh«ng tÝnh vµ trÝch khÊu hao. Nh÷ng TSC§ kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao. Møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cho TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Møc khÊu hao TB hµng n¨m cña TSC§ = NG x tû lÖ khÊu hao n¨m. V× C«ng ty trÝch khÊu hao cho tõng th¸ng nªn: Møc khÊu hao TB hµng th¸ng cña TSC§ = Møc khÊu hao n¨m 12 th¸ng HiÖn nay C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng . B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Th¸ng 10 n¨m 2004 STT ChØ tiªu TØ lÖ khÊu hao(%) N¬i sö dông Toµn DN TK 627 -CPSXC TK 642- CPQLDN Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao 1 I . Sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tr­íc 6.327.339.194 4.429.137.436 1.898.201.758 2 II. Sè khÊu hao t¨ng trong th¸ng - Nhµ cöa vËt kiÕn tróc - M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc - M¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ - Tµi s¶n s¶n xuÊt kh¸c - Tµi s¶n dïng cho qu¶n lý 6% 10% 10% 13% 15% 5.149.670.679 4.462.255.758 593.506.203 502.403.789 276.493.291 25.748.353 37.185.465 4.495.885 5.442.708 3.456.166 25.748.353 37.185.465 4.495.885 5.442.708 3.456.166 Céng phÇn t¨ng 76.778.577 73.322.411 3.456.166 3 III. Sè khÊu hao gi¶m 0 0 0 4 IV. Sè khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy ( I + II - III). 6.404.118.070 4.502.459.847 1.901.657.924 C¨n cø vµo b¶ng khÊu hao kÕ to¸n h¹ch to¸n th¸ng 10 n¨m 2004: Nî TK 642 ( 6424): 3.456.166 Cã TK 214: 3.456.166 Nî TK 627(6274): 73.322.411 Cã TK 2141: 73.322.411. §ång thêi ph¶n ¸nh t¨ng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n: Nî TK 009: 76.778.577. TrÝch NhËt ký chung KhÊu hao TSC§ th¸ng 10 n¨m 2004 NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu Sè tiÒn SH NT Nî Cã Nî Cã TrÝch khÊu hao TSC§ th¸ng 10 6274 6424 214 73.322.411 3.456.166 76.778.577 TrÝch sæ c¸i TK 214 Th¸ng 10 n¨m 2004 NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu Sè tiÒn SH NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 6.327.339.194 TrÝch khÊu hao th¸ng 10 6274 6424 73.322.411 3.456.166 Tæng ph¸t sinh 76.778.577 D­ cuèi th¸ng 6.404.118.070 Cuèi kú h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§ tæng hîp toµn bé TSC§ t¨ng gi¶m trong kú tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tæng hîp göi cho phßng kÕ to¸n c«ng ty C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh b¸o c¸o t¨ng gi¶m tsc® thuû lîi Thanh Tr× 06 th¸ng cuèi n¨m 2004 MS TS Tªn ký hiÖu quy c¸ch cÊp h¹ng TSC§ N­íc SX N¨m SD Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/12/2004 Tæng céng Vèn ng©n s¸ch Vèn tù cã I. PhÇn t¨ng 07 - M¸y b¬m 1000m3/h §øc 2004 69.967.500 69.967.500 69.967.500 Céng phÇn t¨ng 69.967.500 69.967.500 69.967.500 05 06 20 II. PhÇn gi¶m - M¸y b¬m 2500m3/h - M¸y b¬m 450m3/h - M¸y ph«t« §øc §øc NhËt 1998 1998 1995 48.461.522 13.500.000 29.710.900 48.461.522 13.500.000 29.710.900 19.384.609 5.400.000 10.398.815 Céng phÇn gi¶m 91.672.422 61.961.522 29.710.900 35.183.424 Ch­¬ng III Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ HH t¹i c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr× I. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ë c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr×: 1.1. ChØ tiªu ph¶n ¸nh c¬ cÊu ®Çu t­ TSC§ ë c«ng ty: C¬ cÊu ®Çu t­ TSC§ lµ yÕu tè quan träng trong viÖc ph¸t huy n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh tû träng tõng lo¹i TSC§ chiÕm trong toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch c¬ cÊu TSC§ cho phÐp ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña qu¸ tr×nh trang bÞ cã phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp hay kh«ng trªn c¬ së ®ã sÏ t¨ng ®­îc hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Ng­îc l¹i, nÕu trang bÞ kh«ng tèt, kh«ng phï hîp sÏ k×m h·m s¶n xuÊt ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. T×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thñy lîi Thanh Tr× 06 th¸ng cuèi n¨m 2003 so víi 06 th¸ng ®Çu n¨m 2004 ®­îc ph¶n ¸nh qua mét sè chØ tiªu: ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Nguyªn gi¸ Tû träng Nguyªn gi¸ Tû träng TSC§ dïng cho SXKD M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc 3.381.572.676 40,27 4.462.255.758 40,62 M¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ 432.370.681 5,15 593.506.203 5.4 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 3.999.850.690. 47,67 5.149.670.679 46.88 Tµi s¶n phôc vô qu¶n lý 163.713.171 1,95 276.493.291 2.5 Tµi s¶n dïng cho s¶n xuÊt kh¸c 369 404.077 4,4 502.403.789 4.6 Tæng céng 8.346.911.295 10.984.329.720 Qua sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh trang bÞ m¸y mãc kü thuËt cña c«ng ty chñ yÕu lµ dïng cho SXKD. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 ®· t¨ng lªn 2.637.418.425 ®. Trong ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc ®· t¨ng: 1.080.683.082® chøng tá doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ trang bÞ thªm c¸c lo¹i m¸y mãc. §iÒu nµy cã ®­îc lµ do c«ng ty thu ®­îc lîi nhuËn nªn ®· tiÕp tôc ®Çu t­ t¸i s¶n xuÊt. viÖc trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ nã cßn ¶nh h­ëng tèt ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét cè g¾ng lín cña c«ng ty nh»m ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh n©ng cao s¶n l­îng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 1.2. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ë c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr×: §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông, ®æi míi TSC§ cña c«ng ty dùa trªn sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty qua 02 n¨m vµ tÝnh ra c¸c chØ tiªu so s¸nh nh­: møc s¶n xuÊt, møc sinh lêi TSC§, hiÖu suÊt sö dông TSC§ còng nh­ hiÖu qu¶ sö dông VC§. B¶ng sè: ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Møc % 1. Tæng doanh thu thuÇn 32.332.540.300 35.350.802.400 3.018.262.100 1,093 2. Tæng lîi tøc thuÇn 1.806.658.000 1.978.765.878 172.107.878 1,095 3. Vèn cè ®Þnh b/q 625.508.615 705.886.630 80.378.015 1,128 4. Nguyªn gi¸ TSC§ b/q 588.672.787 698.788.720 110.115.933 1,187 5.Søc s¶n xuÊt TSC§ (1/4) 54,92 50,58 4,34 - 9,2 6.Søc sinh lîi TSC§ (2/4) 3,07 2,83 0,24 - 0,92 7. HiÖu qu¶ sö dông VC§(1/3) 51,69 50,08 1,61 - 0,96 Dùa vµo b¶ng sè liÖu ®¸nh gi¸ trªn ta cã thÓ ®­a ra mét sè nhËn xÐt sau: - Nh×n vµo chØ tiªu sè ( 5 ) ta thÊy søc s¶n xuÊt cña TSC§ ®· bÞ gi¶m ( - 9,2 ) qua 2 n¨m. N¨m 2003 cø 1 ®ång nguyªn gi¸ TSC§ ®Çu t­ sÏ t¹o ra 54,92 ®ång doanh thu trong khi ®ã n¨m 2004 ®· gi¶m 92% nghÜa lµ cø mét ®ång nguyªn gi¸ TSC§ chØ t¹o ra ®­îc 50,58 ®ång doanh thu, së dÜ nh­ vËy lµ do nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng nh­ng doanh thu l¹i gi¶m. - Thø hai, søc sinh lîi TSC§ gi¶m ®ã lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña viÖc gi¶m søc s¶n xuÊt cña TSC§ bëi v× doanh thu lµ yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty khi ®ã nã t¨ng chËm h¬n so víi sè vèn cña c«ng ty bá ra. - XÐt ®Õn chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh ta thÊy n¨m 2003 khi sö dông mét ®ång vèn cè ®Þnh c«ng ty chØ thu ®­îc 0,45 ®ång doanh thu trong khi ®ã n¨m 2004 c«ng ty ®· ®¹t ®­îc con sè doanh thu trªn 1 ®ång vèn cè ®Þnh lµ 51,69 ®ång. Nh­ vËy, hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2004 t¨ng1,61 ®ång t­¬ng øng møc gi¶m 0,96 ®ång so víi n¨m 2003. Tæng hîp c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ trªn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ n¨m 2004 cña c«ng ty ®· gi¶m so víi n¨m 2003. §©y lµ xu h­íng kh«ng tèt tÝnh hiÖn t¹i cña c¸c lo¹i TSC§ míi ®­îc ®Çu t­ ®Ó t×m hiÓu râ h¬n ta cÇn x¸c ®Þnh tû lÖ hao mßn trong n¨m 2004. Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ HÖ sè hao mßn TSC§ = Nguyªn gi¸ TSC§ T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2004 6.986.310.296 HÖ sè hao mßn TSC§ = = 0,636. 10.984.310.296 HÖ sè hao mßn ®Çu 2004: 2.656.289.396 HÖ sè hao mßn TSC§ = = 0,3. 8.854.297.985 Nh­ vËy, cuèi n¨m 2004 tû lÖ hao mßn TSC§ t¨ng h¬n so víi ®Çu n¨m. §iÒu nµy cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ do TSC§ ®Çu t­ thªm trong n¨m cã thÓ l¹c hËu hoÆc kÐm hiÖu qu¶ h¬n TSC§ hiÖn cã chÝnh v× vËy ®· lµm cho tû lÖ hao mßn chung t¨ng lªn. §©y lµ dÊu hiÖu kh«ng tèt xÝ nghiÖp cÇn xem xÐt l¹i trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ mua s¾m. II. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr×: 1.1 §¸nh gi¸ chung: Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ n¨m 1995 ®Õn nay, C«ng ty ®· kh«ng ngõng tr­ëng thµnh vµ lín m¹nh thÓ hiÖn trong viÖc C«ng ty liªn tôc thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, mµ sau khi trõ ®i c¸c kho¶n ®ã cßn cã mét kho¶n lín ®Ó C«ng ty thùc hiÖn ph©n phèi thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, møc thu nhËp b×nh qu©n qua c¸c n¨m t¨ng lªn râ rÖt. Qua ®ã chóng ta thÊy ®Õn nay C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng vµ vai trß quan träng cña m×nh. Sù lín m¹nh cña C«ng ty cßn ®­îc thÓ hiÖn qua c¬ së kü thuËt kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, còng nh­ tr×nh ®é qu¶n lý ®ang tõng b­íc hoµn thiÖn. C«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c ph©n c«ng, bè trÝ nh©n lùc ë c¸c tr¹m, ®éi vµ c¸c phßng ban rÊt hiÖu qu¶, ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n. TÝnh to¸n tËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ ph¸t sinh vµ kÕt qu¶ kinh doanh còng nh­ qu¶n lý nguån vèn cña C«ng ty, trong ®ã kÕ to¸n TSC§ ®ãng mét vai trß quan träng. Víi l­îng TSC§ kh«ng nhá cña C«ng ty, kÕ to¸n TSC§ ®· ph¶n ¸nh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§, qu¸ tr×nh sö dông quü khÊu hao TSC§, viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn trªn phÇm mÒm m¸y tÝnh nh»m phôc vô mét c¸ch nhanh chãng, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu ®èi víi TSC§ t¹i C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty KTCT thuû lîi, tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, cïng víi nh÷ng ®iÒu ghi nhËn ®­îc trong thêi gian thùc hiÖn vµ sù gióp ®ì cña nh©n viªn phßng kÕ to¸n em nhËn thÊy c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n TSC§ cña C«ng ty cßn cã nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm ®¸ng quan t©m vµ cÇn ®­îc kh¾c phôc ®Ó ngµy mét hoµn thiÖn C«ng ty h¬n. 1.2. ¦u ®iÓm: + KÕ to¸n ®· ph©n lo¹i c¸c TSC§ trong doanh nghiÖp theo ®óng chÕ ®é cña Nhµ n­íc mµ vÉn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. C¸ch ph©n lo¹i cô thÓ, râ rµng gióp ng­êi xem b¸o c¸o tµi chÝnh nhËn biÕt ®­îc thÕ m¹nh cña C«ng ty. Nh­ trong c¸c ph©n lo¹i TSC§ theo tÝnh chÊt sö dông kÕt hîp ph©n lo¹i theo ®Æc tr­ng kü thuËt, tõ c¸ch nµy C«ng ty biÕt ®­îc tû träng cña tõng lo¹i trong tæng TSC§ ®ang dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ bao nhiªu. + T¹i C«ng ty TSC§ chiÕm tû träng lín ( 97,65%) nhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy vµ tÇm quan träng cña TSC§ trong C«ng ty, nªn trong nhiÒu n¨m qua C«ng ty ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tèt ®Ó qu¶n lý TSC§ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao, C«ng ty ®· ®Æc biÖt tiÕn hµnh ph©n cÊp qu¶n lý TSC§ cho c¸c bé phËn vµo n¬i sö dông c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gÝa trÞ, còng nh­ theo dâi trªn sæ chi tiÕt kÕ to¸n c¶ bé phËn n¬i sö dông. C«ng ty ®Ò ra chÕ ®é th­ëng, ph¹t râ rµng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng trong qu¶n lý. + ChÊp hµnh néi quy quy chÕ b¶o d­ìng söa ch÷a TSC§ gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc ngõng lµm viÖc hoÆc ngõng viÖc söa ch÷a sím h¬n so víi kÕ ho¹ch, ®Ó chèng hao mßn v« h×nh vµ h÷u h×nh, C«ng ty ®Þnh kú tiÕn hµnh b¶o d­ìng, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ vµ mçi m¸y cã sæ theo dâi riªng ( sæ theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguyªn gi¸, hao mßn TSC§) ®Ó khi TSC§ cã trôc trÆc kü thuËt th× cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®Ó gi¶m thêi gian vµ chi phÝ söa ch÷a. §Þnh kú theo chØ dÉn thiÕt kÕ, C«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a ®¹i tu, thay thÕ phô tïng... ®Ó m¸y cã thÓ ho¹t ®éng ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ ban ®Çu. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty lu«n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo ®óng gi¸ thÞ tr­êng. + KÕ to¸n lu«n ph¶n ¸nh t×nh h×nh TSC§ hiÖn cã cña C«ng ty vµ sù biÕn ®éng c¸c lo¹i TSC§ thuéc®¬n vÞ qu¶n lý theo nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn , gi¸ trÞ cßn l¹i, c¸c nguån vèn h×nh thµnh tõng TSC§ vµ cËp nhËt ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ trong n¨m lªn hÖ thèng sæ s¸ch cña c«ng ty nh­ nh­ sæ nhËt ký chung, sæ c¸i, sæ chi tiÕt ®Ó tõ ®ã biÕt ®­îc hÖ sè TSC§ t¨ng, tõ ®ã cã ph­¬ng h­íng ®Çu t­ tèt, ngoµi ra cßn ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i TK 211, 214, b¶ng ®¨ng ký khÊu hao... theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh hiÖn hµnh. + Nh÷ng th«ng t­, quyÕt ®Þnh th­êng xuyªn ®­îc kÕ to¸n n¾m v÷ng vµ vËn dông trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ ®Ó cã nh÷ng thay ®æi cho phï hîp. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ thñ tôc chøng tõ lµm c¬ së cho h¹ch to¸n, nãi chung, bªn c¹nh ®ã ®èi víi kÕ to¸n TSC§ th× kÕ to¸n ®· ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn tÝnh trÝch h¹ch to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi sè khÊu hao vµ ®èi t­îng chÞu chi phÝ vµ gi¸ trÞ hao mßn TSC§, gi¸m s¸t viÖc sö dông vèn khÊu hao trong qu¸ tr×nh t¸i ®Çu t­ vµ ®Çu t­ më réng nh»m n©ng cao n¨ng suÊt s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. Ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm nªu trªn, mÆc dï c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ cña C«ng ty lu«n lu«n cñng cè, hoµn thiÖn song kh«ng ph¶i lµ ®· hÕt thiÕu sãt ë kh©u nµy, kh©u kh¸c. Sau ®©y lµ mét vµi vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty. 1.3. Nh­îc ®iÓm: + Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty, viÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cßn thiÕu chÝnh x¸c. Do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã sö dông TSC§ cho s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô nh­ng trong kú C«ng ty chØ ph©n bæ cho s¶n xuÊt chÝnh. ViÖc ph©n bæ nh­ vËy lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + ViÖc mua míi TSC§ ch­a ®­îc thùc hiÖn ®ång bé mÆt kh¸c viÖc mua s¾m vÒ ph¶i nhËp kho sau ®ã míi ®­îc chuyÓn ®Õn bé phËn sö dông sÏ g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, kh«ng ®¸p øng kÞp thêi cho SXKD. + VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông: KÕ to¸n chØ sö dông thÎ TSC§, sæ TSC§ lËp chung toµn doanh nghiÖp l­u b¸o c¸o kiÓm kª TSC§ theo ®Þnh kú nªn viÖc theo dâi TSC§ ë c¸c bé phËn sö dông kh«ng ®­îc chÆt chÏ, xÝ nghiÖp ch­a sö dông sæ chi tiÕt TSC§ theo tõng bé phËn ë phßng ban, ph©n x­ëng. + ViÖc khÊu hao TSC§ mµ doanh nghiÖp ¸p dông cßn h¹n chÕ v× TSC§ ë c«ng ty ®a sè l¹c hËu cÇn khÊu hao nhanh trong khi ®ã s¶n l­îng s¶n xuÊt hµng n¨m kh«ng æn ®Þnh n¨m nhiÒu n¨m Ýt nh­ng vÉn tÝnh khÊu hao b»ng nhau trong khi nh÷ng n¨m cã gi¸ trÞ s¶n l­îng nhiÒu th× viÖc khai th¸c TSC§ nhiÒu h¬n, hao mßn nhiÒu h¬n. III. Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n TSC§ HH: C¨n cø vµo nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n hiÖn nay cña c«ng ty, c¨n cø vµo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n­íc, t«i xin cã mét vµi ý kiÕn ®ãng gãp vµo c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. ý kiÕn 1: C«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã sö dông TSC§ cho s¶n xuÊt kinh doanh phô mµ trong kú C«ng ty chØ ph©n bæ cho s¶n xuÊt chÝnh. §iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, vËy theo ý kiÕn cña c¸ nh©n em th× C«ng ty nªn ph©n bæ khÊu hao TSC§ cho s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ s¶n xuÊt kinh doanh phô. ý kiÕn 2: C«ng ty ph¶i chó träng ®Õn viÖc ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ TSC§. ViÖc mua míi TSC§ nªn thùc hiÖn ®ång bé. Nh÷ng TSC§ h­ háng ®· thanh lý lµ c¬ së chÝnh ®Ó ®Çu t­ tiÕp vµo viÖc mua s¾m TSC§. Vµ ®©y còng lµ lóc cÇn ph¶i mua TSC§ ®Ó phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ®Çu t­ mua s¾m cÇn ph¶i xem xÐt kü vµ nªn giao cho nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao. ViÖc mua TSC§ nªn chuyÓn ngay ®Õn bé phËn sö dông ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt cho c«ng viÖc b¬m n­íc t­íi tiªu phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, d©n sinh cña c«ng ty. ý kiÕn 3: KÕ to¸n TSC§ cÇn më thªm sæ chi tiÕt theo dâi tõng bé phËn ®­îc më mét trang riªng ghi chi tiÕt cho tõng lo¹i TSC§ theo c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, tû lÖ hao mßn. §Ó ph©n bæ sè khÊu hao ®­îc chÝnh x¸c cho c¸c ®èi t­îng sö dông khi cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¨ng, gi¶m TSC§ cÇn ghi vµo thÎ, sæ ngay ®Ó ghi vµo sæ cho chÆt chÏ. ý kiÕn 4: VÒ ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§. Theo quyÕt ®Þnh 1062TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh c¸c doanh nghiÖp ph¶i trÝch khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ b×nh qu©n. ViÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p lµ ch­a hîp lý v× nh÷ng lý do sau: TSC§ trong C«ng ty cã nhiÒu lo¹i, nhiÒu nhãm kh¸c nhau. C«ng dông cña tµi s¶n còng nh­ c¸ch thøc ph¸t huy t¸c dông cña tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty còng cã sù kh¸c nhau. ViÖc sö dông tµi s¶n còng nh­ thu ®­îc lîi Ých kh¸c nhau. KhÊu hao TSC§ lµ sù ph©n bæ cã hÖ thèng c¸c chi phÝ mµ C«ng ty ®· ®Çu t­ ®Ó ®­îc tµi s¶n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n vµ ®¶m b¶o lîi Ých thu ®­îc tõ tµi s¶n trong qu¸ tr×nh sö dông. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c phï hîp cña kÕ to¸n ®ã lµ thu nhËp ph¶i phï hîp víi chi phÝ ®· chi ra trong kú kÕ to¸n. §Ó ®¶m b¶o sè liÖu sæ kÕ to¸n cung cÊp ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp C«ng ty nªn thay ®æi quy ®Þnh vÒ khÊu hao TSC§ theo h­íng sau: - C¸c thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý th­êng chÞu t¸c ®éng cña hao mßn h×nh, ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn. - M¸y mãc thiÕt bÞ vËt t­ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh n¨ng c«ng suÊt sö dông bÞ gi¶m dÇn trong qu¸ tr×nh sö dông, cho phÐp ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l­îng hay ph­¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn. - Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc... ¸p dông khÊu hao ®­êng th¼ng. - §èi víi nh÷ng TSC§ v« h¹n theo nguyªn t¾c phï hîp trong kÕ to¸n kh«ng ph¶i tÝnh khÊu hao. Gi¸ trÞ cña TSC§ ®ã ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®Õn khi tÝnh h÷u dông cña tµi s¶n nµy kh«ng cßn n÷a. ý kiÕn 5: HiÖn nay c«ng viÖc kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ cña c«ng ty th­êng ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi n¨m nh­ng chñ yÕu chØ thùc hiÖn kiÓm kª vÒ mÆt sè l­îng tµi s¶n vµ hiÖn vËt. V× thÕ c«ng t¸c kiÓm kª kh«ng ®­a ra ®­îc chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng TSC§ cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Ó viÖc kiÓm kª ®¹t hiÖu qu¶ vµ ph¸t huy hÕt t¸c dông th× khi kiÓm kª c«ng ty nªn l­u ý nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - KiÓm kª nªn theo ®óng quy ®Þnh vµ tr×nh tù, ph¶i cã biªn b¶n kiÓm kª ®Ó kiÓm tra vÒ sè l­îng vµ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt chÊt l­îng TSC§. - NÕu nh­ kiÓm kª lµ mét biÖn ph¸p b¶o vÖ TSC§ vÒ mÆt hiÖn vËt th× ®¸nh gi¸ TSC§ lµ biÖn ph¸p b¶o vÖ TSC§ vÒ mÆt gi¸ trÞ. Do vËy, khi kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ TSC§ ph¶i lËp héi ®ång ®¸nh gi¸ TSC§. Trong qu¸ tr×nh kiÓm kª, héi ®ång ®¸nh gi¸ sÏ x¸c ®Þnh tû lÖ hao mßn thùc tÕ cña tõng lo¹i tµi s¶n, sau ®ã tÝnh nguyªn gi¸ míi vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. Khi kÕt thóc c«ng viÖc kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, c«ng ty nªn lËp b¸o c¸o kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ vµ nh÷ng ®Ò xuÊt cña héi ®ång ®èi víi nh÷ng tµi s¶n ®· h­ háng hoÆc kh«ng dïng ®Õn. IV. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ HH: 4.1 Huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­ vµo TSC§: Huy ®éng vèn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh theo nhiÒu con ®­êng kh¸c nhau lµ môc tiªu cña c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh, song viÖc t×m kiÕm c¸c nguån ®Çu t­ tõ bªn ngoµi vµo th× viÖc khai th¸c nguån vèn hiÖn cã còng lµ mét biÖn ph¸p tèi ­u. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ cÇn xem xÐt ®¸nh gi¸ kü hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t­ ®øng trªn gãc ®é doanh nghiÖp th× ®ã lµ lîi nhuËn do ®Çu t­ ®em l¹i. HÖ sè b×nh qu©n hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ ( hay hÖ sè sinh lêi) cña vèn ®Çu t­ thÓ hiÖn 1 ®ång vèn mang l¹i bao nhiªu lîi nhuËn, thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ c¬ b¶n. C¨n cø vµo t×nh h×nh trang bÞ thiÕt bÞ TSC§ hiÖn cã cña doanh nghiÖp th× viÖc khai th¸c triÖt ®Ó mét sè TSC§ kh«ng dïng hoÆc chê thanh lý nh­îng b¸n kÞp thêi ®Ó thu håi vèn ®Çu t­ tr¸nh ø ®äng vèn. 4.2 N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ hiÖn cã: - §Ó sö dông TSC§ ®¹t hiÖu qu¶ cao, c«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i chó träng ®Õn viÖc ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ mµ cßn ph¶i quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ®ã. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn TSC§ ph¸t sinh ngoµi ý muèn, c«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p sím gi¶i quyÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. §ång thêi c«ng ty còng nªn xö lý kÞp thêi h¬n ®èi víi nh÷ng TSC§ kh«ng cÇn dïng, nh÷ng TSC§ sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶ hay nh÷ng TSC§ h­ háng nh»m nhanh chãng thu håi vèn ®Ó t¸i ®Çu t­. - C«ng ty nªn ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý TSC§ cho c¸c bé phËn sö dông, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm th­ëng ( ph¹t ) nghiªm minh ®èi víi nh÷ng ng­êi qu¶n lý vµ sö dông tèt ( kh«ng tèt TSC§). - §Èy m¹nh viÖc thu håi vèn ®Çu t­ TSC§ th«ng qua viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p khÊu hao phï hîp víi thùc tr¹ng c«ng ty . - TSC§ lµ mét bé phËn cña vèn kinh doanh v× thÕ hµng kú c«ng ty nªn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ kÕt hîp víi viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh. 4.3 X¸c ®Þnh ®óng c¬ cÊu ®Çu t­: §©y lµ viÖc cã ý nghÜa quan träng gióp cho doanh nghiÖp t¨ng hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Mét c¬ cÊu ®Çu t­ hîp lý sÏ t¹o ra ®­îc mét c¬ cÊu TSC§ tèi ­u do ®ã sÏ gióp cho doanh nghiÖp tËn dông hÕt n¨ng lùc cña toµn bé TSC§ trong xÝ nghiÖp tr¸nh hiÖn t­îng mét sè thiÕt bÞ ®­îc dïng qu¸ møc trong khi ®ã mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c l¹i sö dông kh«ng hÕt c«ng suÊt. V× vËy khi tiÕn hµnh ®Çu t­ mua s¾m TSC§, c«ng ty cÇn c¨n cø vµo thùc tr¹ng, tû träng tõng lo¹i TSC§ cña xÝ nghÞªp còng nh­ tõng ngµnh ®Ó x¸c ®Þnh cho m×nh mét c¬ cÊu TSC§ hîp lý. 4.4 Tæ chøc qu¶n lý TSC§: C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc b¶o toµn vèn cè ®Þnh, qu¶n lý chÆt chÏ TSC§ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ . Ph¶i lËp kÕ ho¹ch khÊu hao theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi gi¸ trÞ TSC§ khi cã nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ ®Ó ®¶m b¶o hoµn l¹i ®Çy ®ñ vèn ®Çu t­. §Þnh kú c«ng ty nªn tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông TSC§ trªn c¸c mÆt sè l­îng, thêi gian vµ n¨ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m ®¸nh gi¸ møc ®é sö dông thùc tÕ cña TSC§. Tõ ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ bæ sung hîp lý. kÕt luËn Mét lÇn n÷a chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh l¹i r»ng: TSC§ lµ mét bé phËn hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, nã chiÕm mét tû träng kh«ng nhá trong tæng c¬ cÊu tµi s¶n cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo, ngµnh nµo. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, TSC§ ®· vµ ®ang kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ, t¨ng thu nhËp ®ång thêi t¹o ra søc c¹nh tranh n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. §iÒu ®ã cµng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§; mµ tr­íc hÕt ®ßi hái ë c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ ph¶i ®­îc thùc hiÖn tèt, ph¶i th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m TSC§, sè khÊu hao ®­îc trÝch trong th¸ng, t×nh h×nh söa ch÷a TSC§,... còng nh­ tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ TSC§. Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr× ®· vµ ®ang tõng b­íc chó träng, quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t­, n©ng cÊp, ®æi míi TSC§ phôc vô cho SXKD song song víi c«ng t¸c qu¶n lý TSC§. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc th× cßn mét sè h¹n chÕ mµ c«ng ty cÇn kh¾c phôc trong thêi gian tíi ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ m×nh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó nghiªn cøu tiÕp cËn thùc tiÔn, trªn c¬ së ®ã em ®· cñng cè thªm ®­îc nhiÒu kiÕn thøc vµ ¸p dông nh÷ng lý thuyÕt ®· häc, tiÕn tíi ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn bæ xung nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty. Song do thêi gian cã h¹n, h¬n n÷a kiÕn thøc hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n r»ng luËn v¨n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy, em rÊt mong sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, c¸c c« c¸c chó vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn chØnh h¬n. Mét lÇn n÷a em xin tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o TiÕn sü - NguyÔn ThÞ Lêi cïng c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· chØ b¶o tËn t×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1.KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp. ( Chñ biªn: PTS. §Æng ThÞ Loan - Khoa kÕ to¸n - Tr­êng §HKTQD ). 2. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. ( Chñ biªn: PTS. Ph¹m ThÞ G¸i - Khoa KÕ To¸n - Tr­êng §HKTQD ). 3. H­íng dÉn kÕ to¸n thùc hiÖn 10 chuÈn mùc. 4. QuyÕt ®Þnh sè 149/ 2001/ Q§ - BTC. 5. QuyÕt ®Þnh sè 165/ 2002/ Q§ - BTC. 6. QuyÕt ®Þnh sè: 206/ 2003/ Q§ - BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña BTBTC vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§. 7.ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n - NXB thèng kª. 8. Sè liÖu phßng kÕ to¸n tµi chÝnh c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr×. môc lôc lêi nãi ®Çu Ch­¬ngI: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§ HH trong c¸c DNSX. I. Kh¸i niÖm TSC§ HH 1.1 Kh¸i niÖm TSC§ HH 1.2 §Æc ®iÓm TSC§ HH 1.3.Yªu cÇu qu¶n lý TSC§ HH 1.4 NhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ II. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ TSC§ 1. Ph©n lo¹i TSC§ 2. §¸nh gi¸ TSC§ III. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ HH IV. H¹ch to¸n tæng hîp TSC§ HH V. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ HH 5.1 Hao mßn vµ khÊu hao TSC§ 5.2 Ph­¬ng ph¸p trÝch khÊu hao TSC§ 5.3 Chøng tõ khÊu hao TSC§ VI. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ HH 6.1 KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ theo ph­¬ng thøc tù lµm 6.2 KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ theo ph­¬ng thøc cho thÇu VII. C¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông trong h¹ch to¸n: 7.1 H×nh thøc NhËt ký chung 7.2 H×nh thøc NhËt ký -Sæ c¸i 7.3 H×nh thøc chøng tõ ghi sæ 7.4 H×nh thøc NhËt ký chøng tõ Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§ HH t¹i c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Thanh Tr×. I. Tæng quan vÒ c«ng ty 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.2 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1.3 §Æc ®iÓm s¶n phÈm; ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 1.4 §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§ HH t¹i c«ng ty 1 Quy tr×nh h¹ch to¸n TSC§ HH 2 H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ HH t¹i c«ng 3 H¹ch to¸n tæng hîp TSC§ HH t¹i c«ng ty ty 4 KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ t¹i c«ng ty 5 KÕ to¸n khÊu hao TSC§ Ch­¬ng III. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ HH t¹i c«ng ty I. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty II. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty 1.1 §¸nh gi¸ chung 1.2 ¦u ®iÓm 1.3 Nh­îc ®iÓm III. Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n TSC§ HH IV. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ HH 4.1 Huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­ vµo TSC§ 4.2 N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ hiÖn cã 4.3 X¸c ®Þnh ®óng c¬ cÊu ®Çu t­ 4.4 Tæ chøc qu¶n lý TSC§ HH KÕt luËn tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì.DOC
Luận văn liên quan