Đề tài Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1 I. Khái quát chung về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.1 1. Thành phẩm, ý nghĩa và yêu cầu quản lý thành phẩm 1 2. Tiêu thụ thành phẩm, ý nghĩa và yêu cầu quản lý: 3 3. Vai trò, nhiệm vụ hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 4 II. Hạch toán thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất5 1. Tính giá thành phẩm 5 1.1. Thành phẩm nhập kho 5 1.2. Thành phẩm xuất kho 6 2. Hạch toán chi tiết thành phẩm . 8 2.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 8 2.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm 9 3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm . 12 3.1. Tài khoản sử dụng . 12 3.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp thành phẩm . 13 4. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 15 4.1. Dự phòng và nguyên tắc lập, hoàn nhập dự phòng . 15 4.2. Tài khoản sử dụng . 16 4.3. Phương pháp hạch toán 16 III. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 17 1. Một số khái niệm và điều kiện xác định doanh thu 17 2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm . 18 3.Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng 19 3.1. Chứng từ kế toán . 19 3.2. Tài khoản sử dụng . 20 4. Phương pháp hạch toán . 24 4.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKTX . 24 4.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKĐK 29 IV. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ . 29 1. Hạch toán chi phí bán hàng . 29 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 31 3. Hạch toán kết quả tiêu thụ sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh. 32 V. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.34 VI. So sánh công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Việt Nam với một số nước trên thế giới . 32 1. Kế toán Mỹ 36 2. Kế toán Pháp . 37 PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG 40 I. Tổng quan về công ty Nhựa cao cấp Hàng không . 40 1. Đặc điểm chung của công ty 40 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 40 1.2. Nhiệm vụ sản xuất của công ty 41 1.3. Một số số liệu về tình hình hoạt động của Công ty trong những năm gần đây 39 2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty. 40 2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 40 2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty . 43 3. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 46 3.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 49 3.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty . 50 II. Thực trạng hạch toán thành phẩm52 1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý thành phẩm tại công ty 52 1.1. Đặc điểm thành phẩm . 52 1.2. Yêu cầu quản lý thành phẩm tại công ty 53 2. Phương pháp đánh giá thành phẩm . 54 3. Hạch toán chi tiết thành phẩm . 56 3.1 Chứng từ và trình tự lập: . 56 3.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm . 62 4.Hạch toán tổng hợp thành phẩm . 65 III. Thực trạng hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ.68 1. Phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán tại công ty 68 2. Yêu cầu quản lý tiêu thụ tại công ty 69 3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm . 69 3.1. Trình tự ghi sổ phần hành tiêu thụ thành phẩm 66 3.2 Hạch toán doanh thu bán hàng . 69 3.3 Hạch toán giá vốn hàng bán 72 3.4 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 73 3.5 Hạch toán thuế GTGT 74 3.6 Hạch toán các khoản phải thu của khách hàng 78 4. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ . 79 4.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 79 4.2. Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 81 PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG 84 I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.84 II. Một số nhận xét về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Nhựa cao cấp Hàng không.85 III. Một số tồn tại và giải pháp khắc phục . 86 KẾT LUẬN thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1543 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PN C¸i 12.000 4 0002 DÜa nhùa C¸i 9.000 5 0026 Khay M1 gi¶ sø C¸i 600 Céng 0 Sè tiÒn ghi b»ng ch÷ : Kh«ng ®ång Ng­êi giao hµng Thñ kho Phßng TCKT Gi¸m ®èc §èi víi mét sè tr­êng hîp thµnh phÈm cña c«ng ty sau khi tiªu thô, bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i th× còng lËp phiÕu nhËp kho ®Ó nhËp l¹i sè thµnh phÈm nµy. +) PhiÕu xuÊt kho: Khi cã lÖnh xuÊt hµng ®Ó chµo hµng, xuÊt sö dông néi bé hoÆc xuÊt tham gia héi chî... th× Phßng kÕ ho¹ch sÏ lËp PhiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn, ®Æt giÊy than viÕt mét lÇn. Trong ®ã: Liªn 1: L­u t¹i Phßng kÕ ho¹ch Liªn 2: ChuyÓn cho Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó ghi sæ Liªn 3: L­u t¹i kho ®Ó ghi ThÎ kho VÝ dô: Ngµy 05 /12/2003 c«ng ty xuÊt chµo hµng cho C«ng ty t­ nh©n Hµ TÜnh. PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp nh­ sau:( MÉu sè 02) MÉu sè 02: C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng PhiÕu xuÊt kho Ngµy : 03/12/2003 Sè: X001- N Ng­êi nhËn: Ng« Trung Hµ Lý do xuÊt: XuÊt chµo hµng t¹i C«ng ty t­ nh©n Hµ TÜnh XuÊt t¹i kho : Anh ViÖn STT M· HH Tªn vËt t­, hµng ho¸ §V tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 0005 Bé dao th×a dÜa nhùa(4 c¸i) Bé 1.000 2 001X Dao PP – KNF C¸i 2.000 3 0004 Th×a nhá nhùa PP – TSPN C¸i 500 Céng tiÒn hµng ThuÕ VAT Tæng céng 0 Sè tiÒn ghi b»ng ch÷ : Kh«ng ®ång Ng­êi nhËn hµng Thñ kho Phßng TCKT Gi¸m ®èc +) PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé: PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®­îc dïng khi c«ng ty xuÊt thµnh phÈm cho c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty (nh÷ng cöa hµng nµy ®­îc c«ng ty trang bÞ vµ nh©n viªn b¸n hµng lµ nh©n viªn cña c«ng ty, nhËn l­¬ng th¸ng, tr­êng hîp b¸n ®­îc nhiÒu sÏ ®­îc th­ëng). Nã võa lµ c¨n cø ®Ó thñ kho ghi vµo thÎ kho, kÕ to¸n ghi sæ võa lµm chøng tõ vËn chuyÓn trªn ®­êng. PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®­îc lËp thµnh 4 liªn. Trong ®ã: Liªn 1: L­u t¹i Phßng kÕ ho¹ch Liªn 2: ChuyÓn cho Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó ghi sæ Liªn 3: Cöa hµng gi÷ Liªn 4: L­u t¹i kho ®Ó ghi ThÎ kho VÝ dô : Ngµy 20/10/2003, c«ng ty xuÊt kho s¶n phÈm cho cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm 54 NguyÔn V¨n Tè. PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®­îc lËp nh­ sau:(MÉu sè 03) MÉu sè 03 §¬n vÞ:................ §Þa chØ:............... §iÖn tho¹i:.......... M· sè thuÕ:......... PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Liªn 3: Néi bé MÉu sè : 03PXK – 3LL AB/2003B 0078697 Ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2003 C¨n cø lÖnh ®iÒu ®éng sè:............. ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2003 cña...............................vÒ viÖc.......................... Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: Anh Hµ- C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: « t« XuÊt t¹i kho: Anh ViÖn NhËp t¹i kho: CHGTSP – ChÞ Hoa Sè TT Tªn vËt t­, s¶n phÈm, hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thùc xuÊt Thùc nhËp 1 2 3 4 Bé dao th×a dÜa nhùa Dao PP – KNF Th×a nhá nhùa TSPN DÜa nhùa Bé C¸i C¸i C¸i 1.200 1.250 2.100 1.500 1.200 1.250 2.100 1.500 0.00 0.00 0.00 0.00 Céng XuÊt, ngµy..... th¸ng....... n¨m 2003 NhËp, ngµy........th¸ng.........n¨m 2003 Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu ( Ký, hä tªn) Thñ kho xuÊt (Ký, hä tªn) Ng­êi vËn chuyÓn (Ký, hä tªn) Thñ kho nhËp (Ký, hä tªn) +) Hãa ®¬n GTGT : Khi cã yªu cÇu mua hµng cña kh¸ch hµng, ®Çu tiªn, Phßng marketing sÏ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh sè l­îng thµnh phÈm tån kho mçi lo¹i vµ sè d­ nî cña kh¸ch hµng. NÕu trong kho cßn ®ñ sè thµnh phÈm cÇn thiÕt vµ sè d­ nî cña kh¸ch hµng cßn hîp lý th× Phßng marketing sÏ ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ b¸o cho Phßng kÕ ho¹ch lËp Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). Ho¸ ®¬n GTGT nµy kh«ng chØ lµ chøng tõ thanh to¸n mµ cßn lµ c¨n cø ®Ó thñ kho xuÊt kho thµnh phÈm Ho¸ ®¬n GTGT ®­îc lËp thµnh 3 liªn, ®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn. Trong ®ã: Liªn 1(mµu tÝm): L­u Liªn 2 (mµu ®á): Giao cho kh¸ch hµng Liªn 3 (mµu xanh): dïng ®Ó thanh to¸n( ®­îc kÑp vµo phiÕu thu) VÝ dô: Ngµy 24/10/2003 b¸n hµng cho C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ néi- TTTM, khi ®ã Ho¸ ®¬n GTGT ®­îc lËp nh­ sau: ( MÉu sè 04) MÉu sè 04: Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 1: l­u MÉu sè: 01 GTKT-3LL KE/2003B 0082431 Ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2003 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng( ChÞ Ph­îng) §Þa chØ: Khu s©n bay Gia L©m Sè tµi kho¶n: 710A00044 CNNHCT Ch­¬ng d­¬ng §iÖn tho¹i: 04.8733179 MS: 0100108825-1 Hä tªn ng­êi mua hµng: C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ néi – TTTM §Þa chØ: 79 §inh Tiªn Hoµng- Hµ néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MS : 0100106761-1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 2 3 4 5 Ræ nhùa nhá RLD1 Bé dao, th×a, dÜa(4 c¸i) Khay M1 gi¶ sø M¾c ¸o 3/01 Ly nhùa C¸i Bé C¸i C¸i C¸i 200 500 100 1.000 100 1.800 500 2.400 1.000 550 360.000 250.000 240.000 1.000.000 55.000 Céng tiÒn hµng: 1.905.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 190.500 Tæng sè tiÒn thanh to¸n: 2.095.500 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: [Hai triÖu kh«ng tr¨m chÝn m­¬i l¨m ngh×n n¨m tr¨m ®ång ] Ng­êi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) 3.2 H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm §Ó tæ chøc theo dâi, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ t×nh h×nh hiÖn cã còng nh­ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm, C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ®· tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi ë hai n¬i: Phßng kÕ to¸n vµ ë kho. ë kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè l­îng cßn ë Phßng kÕ to¸n theo dâi c¶ vÒ sè l­îng lÉn gi¸ trÞ. Tr×nh tù ghi sæ ®­îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: (S¬ ®å 27) PhiÕu nhËp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm PhiÕu xuÊt Sæ tæng hîp thµnh phÈm B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ ThÎ kho Trong ®ã: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi quý : §èi chiÕu kiÓm tra S¬ ®å 27: H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song +) ë kho: Thñ kho sö dông ThÎ kho ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm. C¨n cø lËp ThÎ kho : C¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, Ho¸ ®¬n GTGT. Ph­¬ng ph¸p ghi ThÎ kho: Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nªu trªn, thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña c¸c chøng tõ ®ã råi ghi chÐp sè thùc nhËp, thùc xuÊt vµo ThÎ kho, mçi chøng tõ ®­îc ghi mét dßng. ThÎ kho ®­îc më riªng cho tõng lo¹i thµnh phÈm vµ chØ theo dâi vÒ mÆt sè l­îng. Cuèi quý, kÕ to¸n sÏ ®èi chiÕu sè tæng céng trªn sæ chi tiÕt víi sè tæng céng trªn thÎ kho, nÕu khíp lµ ®óng. MÉu ThÎ kho nh­ sau: ( BiÓu sè 1) +) ë Phßng kÕ to¸n: Do ¸p dông kÕ to¸n m¸y nªn viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trë nªn ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu vµ hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n còng t¨ng lªn râ rÖt. Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt thµnh phÈm, kÕ to¸n sÏ cËp nhËt c¸c th«ng tin trªn chøng tõ vµo m¸y. M¸y tù ®éng chuyÓn vµo c¸c sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i thµnh phÈm vµ b¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ theo mÉu ®· ®­îc cµi ®Æt s½n. Nh­ng v× viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ xuÊt kho thµnh phÈm chØ ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi quý nªn hµng ngµy c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt thµnh phÈm chØ ®­îc theo dâi vÒ sè l­îng. Do ®ã, trªn sæ chi tiÕt thµnh phÈm vµ b¸o c¸o tæng hîp vËt t­ hµng ho¸ còng chØ theo dâi ®­îc vÒ sè l­îng. §Ó theo dâi ®­îc vÒ gi¸ trÞ th× ®Õn cuèi quý, khi tÝnh ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho, kÕ to¸n thµnh phÈm sÏ lËp B¸o c¸o tæng hîp vËt t­ hµng hãa cho kho c«ng ty, B¸o c¸o tæng hîp vËt t­ hµng ho¸ cho tõng kho cöa hµng, ®¹i lý b»ng phÇn mÒm exel. Dùa vµo b¸o c¸o nµy, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n trong kú, gi¸ vèn cña hµng göi b¸n ®· ®­îc tiªu thô trong kú, ph¶n ¸nh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho ®Ó cËp nhËt vµo m¸y hoµn thµnh sè liÖu trªn c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n. B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ bao gåm c¸c cét sau : D­ ®Çu kú, nhËp trong kú (nhËp tõ ph©n x­ëng nhùa, nhËp tõ ph©n x­ëng mµng, nhËp tõ ph©n x­ëng bao b×, nhËp tõ ph©n x­ëng mµng cøng, nhËp tõ ph©n x­ëng khay nh«m, nhËp tõ c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng, nhËp ®æi tr¶ l¹i hµng, nhËp chuyÓn ®æi, nhËp l¹i hµng göi b¸n), céng nhËp vµ tån, xuÊt trong kú (xuÊt cho ph©n x­ëng nhùa, xuÊt cho ph©n x­ëng mµng, xuÊt cho ph©n x­ëng bao b×,... xuÊt chuyÓn ®æi, xuÊt cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, xuÊt cöa hµng 54 NguyÔn V¨n Tè, xuÊt ®¹i lý nhùa Qu¶ng Ninh, xuÊt b¸n...), céng xuÊt trong kú vµ d­ cuèi kú. C¸ch lËp B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ nh­ sau: +) Cét d­ ®Çu kú: KÕ to¸n c¨n cø vµo cét tån cuèi kú tr­íc trªn sæ nµy ®Ó lÊy sè liÖu (bao gåm c¶ hai chØ tiªu: sè l­îng vµ gi¸ trÞ) ghi vµo cét tån ®Çu kú cña kú nµy theo tõng lo¹i s¶n phÈm. +) Cét nhËp trong kú: dïng ®Ó theo dâi sè l­îng vµ gi¸ trÞ thµnh phÈm nhËp kho trong kú. Trong ®ã, chØ tiªu sè l­îng ®­îc lÊy tõ B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ cã s½n trong m¸y cßn ®èi víi cét gi¸ trÞ, kÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng x­ëng thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho ®Ó lÊy sè liÖu. +) Cét xuÊt trong kú: theo dâi sè l­îng vµ gi¸ trÞ thµnh phÈm xuÊt trong kú. §èi víi sè l­îng thµnh phÈm xuÊt kho, kÕ to¸n còng c¨n cø vµo B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ nh­ trªn, cßn gi¸ trÞ thµnh phÈm xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ( ®· ®­îc ®Ò cËp ë môc II.2) +) Cét tån cuèi kú: C¶ 2 chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ cña cét tån cuèi kú ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tån cuèi kú = Tån ®Çu kú + NhËp trong kú – XuÊt trong kú Sæ chi tiÕt thµnh phÈm : (BiÓu sè 2) B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ kho c«ng ty: (BiÓu sè 3) B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ cöa hµng 54 NguyÔn V¨n Tè: (BiÓu sè 4) 4. H¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm §Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ tån kho thµnh phÈm, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 15510000- Thµnh phÈm. TK 15510001- Thµnh phÈm kho c«ng ty TK 15510002- Thµnh phÈm kho ph©n x­ëng nhùa TK 15510003- Thµnh phÈm kho ph©n x­ëng mµng máng TK 15510004- Thµnh phÈm kho ph©n x­ëng bao b× TK 15510005- Thµnh phÈm kho ph©n x­ëng dËp khay nh«m TK 15510006- Thµnh phÈm kho ph©n x­ëng mµng cøng TK 63210000- Gi¸ vèn hµng b¸n TK 15710000- Hµng göi ®i b¸n Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn thµnh phÈm, kÕ to¸n thµnh phÈm sÏ nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh qua c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt thµnh phÈm, ho¸ ®¬n GTGT ®· ®­îc thiÕt kÕ trªn phÇn mÒm kÕ to¸n theo c¸c ®Þnh kho¶n sau: +) Tr­êng hîp nhËp kho thµnh phÈm hoµn thµnh ë tõng ph©n x­ëng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 15510002,15510003... Cã TK 15410000 +) Tr­êng hîp nhËp thµnh phÈm hoµn thµnh ë tõng ph©n x­ëng vÒ kho c«ng ty, kÕ to¸n ghi: Nî TK 15510001 Cã TK 15510002,1551003... +) Tr­êng hîp xuÊt kho thµnh phÈm ®Ó b¸n (®· ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n), kÕ to¸n ghi: Nî TK 63210000 Cã TK 15510001 +) Tr­êng hîp xuÊt kho thµnh phÈm cho c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c ®¹i lý cña c«ng ty, kÕ to¸n ghi: Nî TK 15710000 Cã TK 15510001 +) Khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cña cöa hµng hoÆc c¸c ®¹i lý lµ ®· b¸n ®­îc hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 63210000 Cã TK 15710000 +) Tr­êng hîp xuÊt kho thµnh phÈm ®Ó chµo hµng, qu¶ng c¸o, héi chî kÕ to¸n ghi: Nî TK 64110006- Chi phÝ héi chî Nî TK 64110032- Chµo hµng lµm mÉu cho kh¸ch hµng Nî TK 64110034- Chi phÝ cho qu¶ng c¸o Cã TK 15510001: Tuy nhiªn lóc nµy ®èi víi c¸c nghiÖp vô vÒ nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm hoµn thµnh, kÕ to¸n míi chØ theo dâi ®­îc c¸c th«ng tin vÒ sè hiÖu, ngµy th¸ng chøng tõ vµ néi dung nghiÖp vô. §Õn cuèi quý, kÕ to¸n c¨n cø vµo B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸, lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh tæng gi¸ trÞ thµnh phÈm thùc nhËp, thùc xuÊt trong kú. Chøng tõ ghi sæ ®ã sÏ ®­îc cËp nhËt vµo m¸y theo mÉu “LËp bót to¸n kh¸c”. Th«ng tin sÏ ®­îc chuyÓn vµo Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. VÝ dô: Cuèi quý, kÕ to¸n dùa vµo B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ lÊy th«ng tin vÒ tæng gi¸ trÞ thµnh phÈm ph©n x­ëng nhùa nhËp vÒ kho c«ng ty trong quý IV/2003 lµ 3.995.740.326 ®ång, tæng gi¸ trÞ thµnh phÈm kho c«ng ty xuÊt b¸n trong quý lµ 6.594.206.169 ®ång, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Sè : 46/PN Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Néi dung Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Ph©n x­ëng nhùa nhËp thµnh phÈm vÒ kho c«ng ty quý IV/2003 15510001 15520002 3.995.740.326 KÌm theo…. chøng tõ gèc. Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Chøng tõ ghi sæ Sè : 93/PN Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Néi dung Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 XuÊt b¸n thµnh phÈm kho c«ng ty quý IV/2003 63210000 15510001 6.594.206.169 KÌm theo…. chøng tõ gèc. Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) MÉu Sæ C¸i tk 15510001 nh­ sau: (BiÓu sè 5) III. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. 1. Ph­¬ng thøc tiªu thô vµ h×nh thøc thanh to¸n t¹i c«ng ty Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt nh­ hiÖn nay, C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng vÉn v­¬n m×nh ®i lªn trong sù ph¸t triÓn v÷ng vµng vµ æn ®Þnh. §iÒu ®ã, tr­íc hÕt lµ nhê chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o, ngoµi ra cßn cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô thÓ hiÖn qua viÖc kÕt hîp ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng mét c¸ch linh ho¹t vµ cã hiÖu qu¶. Cô thÓ, ë c«ng ty hiÖn nay ®ang ¸p dông mét sè ph­¬ng thøc sau: +) B¸n trùc tiÕp t¹i kho c«ng ty : Theo h×nh thøc nµy, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua hµng cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp t¹i Phßng marketing, Phßng marketing sÏ b¸o cho Phßng kÕ ho¹ch viÕt Ho¸ ®¬n GTGT. Kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hoÆc viÕt giÊy nhËn nî råi cÇm hãa ®¬n xuèng kho lÊy hµng. T¹i c«ng ty, tÊt c¶ thµnh phÈm ë c¸c ph©n x­ëng khi hoµn thµnh ®Òu ph¶i nhËp vÒ kho c«ng ty råi míi xuÊt b¸n, kh«ng cã tr­êng hîp xuÊt b¸n trùc tiÕp t¹i tõng ph©n x­ëng. +) B¸n hµng theo hîp ®ång: C¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã nhu cÇu mua thµnh phÈm cña C«ng ty th­êng xuyªn hay lµ mua víi sè l­îng lín cã thÓ lµm hîp ®ång tr­íc víi C«ng ty. Khi ®ã, kh¸ch hµng ký hîp ®ång víi phßng thÞ tr­êng vµ ®Þnh kú, nh­ trong hîp ®ång kh¸ch hµng ®Õn kho C«ng ty lÊy hµng hoÆc C«ng ty sÏ vËn chuyÓn hµng ®Õn n¬i kh¸ch hµng yªu cÇu, tïy thuéc vµo hîp ®ång ®· ký gi÷a hai bªn. Chi phÝ vËn chuyÓn sÏ do c«ng ty chÞu. H×nh thøc thanh to¸n cã thÓ lµ tiÒn mÆt, sÐc hoÆc C«ng ty cho nî. §©y lµ h×nh thøc tiªu thô chñ yÕu t¹i C«ng ty. +) B¸n hµng qua ®¹i lý: HiÖn nay, c«ng ty cã mét sè ®¹i lý ®Æt t¹i c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc víi ph­¬ng thøc b¸n hµng h­ëng chªnh lÖch gi¸ ( vÝ dô nh­ ®¹i lý nhùa Qu¶ng Ninh, siªu thÞ Intimex, cöa hµng muèi Iot Th¸i Nguyªn...). Môc ®Ých cña c«ng ty lµ tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ tho· m·n mäi nhu cÇu ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty tíi ng­êi tiªu dïng. C¸c ®¬n vÞ ký hîp ®ång ®¹i lý ®Òu ph¶i thùc hiÖn ký c­îc mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho sè s¶n phÈm xuÊt ®i göi b¸n. +) B¸n t¹i c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty: ( bao gåm cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm (chÞ Lan), cöa hµng 54 NguyÔn V¨n Tè) Nh©n viªn b¸n hµng h­ëng l­¬ng cña c«ng ty, nÕu b¸n ®­îc nhiÒu h¬n møc quy ®Þnh sÏ ®­îc th­ëng. Hµng th¸ng, c¸c cña hµng nµy nép Ho¸ ®¬n GTGT vµ nép tiÒn lªn Phßng kÕ to¸n vµ ph¶i nép b¸o c¸o kiÓm kª cho bé phËn kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô. ë c¸c cöa hµng nµy cã thÓ trùc tiÕp b¸n lÎ hoÆc b¸n bu«n cho kh¸ch hµng, còng cã thÓ chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng trªn ho¸ ®¬n. Ph­¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ tiÒn mÆt. Khi c«ng ty giao hµng cho c¸c cöa hµng nµy th× sö dông phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. Mäi kh¸ch hµng khi ®Õn víi C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ®Òu hµi lßng víi thµnh phÈm chÊt l­îng cao, gi¸ c¶ hîp lý vµ cã thÓ chän h×nh thøc thanh to¸n phï hîp nhÊt. 2. Yªu cÇu qu¶n lý tiªu thô t¹i c«ng ty BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng ®Òu mong muèn s¶n phÈm cña m×nh ®¹t chÊt l­îng cao, lu«n gi÷ ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ ®¸p øng nhu cÇu ®¹i bé phËn ng­êi tiªu dïng trªn thÞ tr­êng. Muèn vËy, trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý kh©u b¸n hµng , c«ng ty ph¶i chó ý ®Õn c¸c mÆt sau: +) VÒ khèi l­îng s¶n phÈm xuÊt b¸n: H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm ph¶i ®¶m b¶o cho bé phËn kinh doanh n¾m ch¾c ®­îc t×nh h×nh hiÖn cã cña tõng lo¹i, tõng thø thµnh phÈm lµm c¬ së cho viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång mua hµng ®­îc dÔ dµng. +) VÒ quy c¸ch, phÈm chÊt thµnh phÈm: Tr­íc khi nhËp kho, thµnh phÈm ph¶i ®­îc bé phËn chÊt l­îng kiÓm tra mét c¸ch nghiªm ngÆt vÒ chÊt l­îng vµ quy c¸ch, kiªn quyÕt kh«ng cho nhËp kho nh÷ng thµnh phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu. +) VÒ gi¸ b¸n : C«ng ty th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ trªn thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh gi¸ cho phï hîp. §Æc biÖt lu«n t×m mäi c¸ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã h¹ gi¸ b¸n, t¨ng doanh thu b¸n hµng. 3. H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm 3.1. Tr×nh tù ghi sæ phÇn hµnh tiªu thô thµnh phÈm CËp nhËt vµo m¸y B¶ng c©n ®èi TK B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ chi tiÕt TK 131 B¶ng tæng hîp chi tiÕt c«ng nî Sæ c¸i ®ång thêi lµ sæ chi tiÕt TK 511,632,641,642,911 Chøng tõ gèc vµ CTGS (Chøng tõ trung gian) Sæ quü Ta cã thÓ kh¸i qu¸t tr×nh tù ghi sæ phÇn hµnh tiªu thô thµnh phÈm qua s¬ ®å sau: (S¬ ®å 28) Trong ®ã: : §Þnh kú hoÆc hµng ngµy S¬ ®å 28: Tr×nh tù ghi sæ phÇn hµnh tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng 3.2. H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng C«ng t¸c tiªu thô ë C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng diÔn ra mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc víi sè l­îng lín. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nµy, kÕ to¸n sö dông Ho¸ ®¬n GTGT lµm chøng tõ gèc vµ ®©y chÝnh lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tiªu thô h¹ch to¸n doanh thu. ViÖc h¹ch to¸n doanh thu ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c tµi kho¶n sau: TK 51110001- Doanh thu b¸n thµnh phÈm TK 51110002 - Doanh thu b¸n hµng cho VPKV miÒn B¾c TK 51110003 - Doanh thu b¸n hµng cho VPKV miÒn Nam TK 51210000 - Doanh thu b¸n thµnh phÈm néi bé Hµng ngµy, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô b¸n hµng sÏ ®­îc ghi trùc tiÕp vµo Ho¸ ®¬n GTGT. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n nµy, kÕ to¸n sÏ cËp nhËt th«ng tin vµo m¸y. M¸y sÏ tù ®éng vµo c¸c sæ c¸i tµi kho¶n doanh thu ®· ®­îc cµi ®Æt s½n. V× mÆt hµng s¶n xuÊt cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng nªn kh«ng thÓ më chi tiÕt cho tõng lo¹i thµnh phÈm mµ ph¶i theo dâi theo tõng ho¸ ®¬n GTGT (Doanh thu b¸n thµnh phÈm, doanh thu b¸n hµng VPKV miÒn B¾c vµ doanh thu b¸n hµng VPKV miÒn Nam . Trong ®ã VPKV miÒn B¾c vµ VPKV miÒn Nam lµ nh÷ng kh¸ch hµng lín, th­êng xuyªn cña c«ng ty, thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam) VÝ dô: C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT sè 82431 ngµy 24/10/03 (môc I.3.1), kÕ to¸n sÏ cËp nhËt vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 13110000: 2.095.500 Cã TK 51110001: 1.905.000 Cã TK 33311000: 190.500 M¸y sÏ chuyÓn c¸c th«ng tin vµo Sæ c¸i TK 51110001 (BiÓu sè 6) MÉu Sæ c¸i TK 51110002 (BiÓu sè 7) 3.3. H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n §Ó h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n, c«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 63210000- Gi¸ vèn hµng b¸n TK 15510001- Thµnh phÈm kho c«ng ty TK 15710000- Hµng göi ®i b¸n Do c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n, nªn viÖc h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n còng t­¬ng tù nh­ viÖc h¹ch to¸n thµnh phÈm. Hµng ngµy, chØ theo dâi ®­îc vÒ mÆt sè l­îng, chøng tõ, néi dung nghiÖp vô. §Õn cuèi quý, kÕ to¸n c¨n cø vµo B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ kho c«ng ty, B¸o c¸o tæng hîp vËt t­ hµng ho¸ kho cöa hµng, ®¹i lý ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng xuÊt b¸n trong kú, gi¸ trÞ hµng göi b¸n tiªu thô ®­îc trong kú. VÝ dô: C¨n cø vµo B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ kho c«ng ty quý IV n¨m 2003 (BiÓu sè 3), gi¸ vèn thµnh phÈm xuÊt kho tiªu thô tiªu thô trong kú lµ 6.594.206.169 ®ång (Chøng tõ ghi sæ sè 93/PN- môc I.4) C¨n cø vµo B¸o c¸o tæng hîp vËt t­, hµng ho¸ kho cöa hµng 54 NguyÔn V¨n Tè (BiÓu sè 4), gi¸ vèn thµnh phÈm cöa hµng tiªu thô ®­îc trong kú lµ 82.433.177 ®ång. KÕ to¸n sÏ lËp chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Sè : 106/PN Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Néi dung Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 XuÊt b¸n hµng cña cöa hµng 54 NguyÔn V¨n Tè quý IV/2003 63210000 15710001 82.433.177 KÌm theo…. chøng tõ gèc. Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¸c chøng tõ ghi sæ nµy sÏ ®­îc cËp nhËt vµo m¸y, sè liÖu ®­îc chuyÓn vµo Sæ C¸i TK 63210000 (BiÓu sè 8) 3.4. H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ë C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng, tr­êng hîp gi¶m gi¸ hµng b¸n hoÆc hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i hÇu nh­ kh«ng x¶y ra. V× c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty khi hoµn thµnh ®Òu ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng nghiªm ngÆt, s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt th× míi ®­îc nhËp kho. Tr­êng hîp kh¸ch hµng lµ th­êng xuyªn vµ mua víi sè l­îng lín th× cã thÓ c«ng ty chËp nhËn cho h­ëng chiÕt khÊu th­¬ng m¹i. Sè tiÒn chiÕt khÊu do phßng marketing tho¶ thuËn vµ quyÕt ®Þnh, ®­îc gi¸m ®èc phª duyÖt vµ ®­îc ghi trong hîp ®ång mua b¸n. V× vËy, khi viÕt Ho¸ ®¬n GTGT cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi gi¸ b¸n theo gi¸ c«ng ty ®· tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng, tøc lµ gi¸ sau khi ®· trõ kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i hoÆc gi¶m gi¸. §ång thêi, khi h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng trong th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT ®Ó ghi nhËn doanh thu theo gi¸ b¸n vµo TK 511, kh«ng ph¶n ¸nh kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ qua TK521 hoÆc TK 532. Do ®ã mµ kÕ to¸n kh«ng më sæ theo dâi riªng c¸c kho¶n gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng. Cßn tr­êng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nÕu cã th× do hµng kh«ng ®óng chñng lo¹i hoÆc cã sai sãt. Khi ®ã, c¨n cø vµo biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l­îng s¶n phÈm do kh¸ch hµng lËp vµ Ho¸ ®¬n GTGT ®Ó lËp PhiÕu nhËp kho, lµm c¨n cø cho thñ kho nhËp kho thµnh phÈm bÞ tr¶ l¹i, ®ång thêi kÕ to¸n tiªu thô h¹ch to¸n nh­ sau: +) Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Nî TK 15510000: Cã TK 632110000: +) Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Nî TK 53110000 Nî TK 33311000 Cã TK 13110000 NÕu nh­ trong n¨m 2002, doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cña C«ng ty cßn chiÕm mét tû lÖ nhÊt ®Þnh (0,05% trªn doanh thu) th× trong n¨m 2003 C«ng ty ®· thµnh c«ng trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 vµ thµnh tÝch mµ c«ng ty ®¹t ®­îc lµ doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i = 0. Tøc lµ nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn víi chÊt l­îng rÊt tèt. 3.5. H¹ch to¸n thuÕ GTGT HiÖn nay, C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ®ang ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. C¬ së ®Ó h¹ch to¸n thuÕ GTGT lµ c¸c Ho¸ ®¬n GTGT. C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT cø kho¶ng 3-5 ngµy kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. KÕt cÊu cña b¶ng nµy gåm c¸c cét chøng tõ, tªn kh¸ch hµng, doanh sè b¸n ch­a cã thuÕ, thuÕ GTGT vµ cét m· sè thuÕ. §èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ mua vµo, kÕ to¸n còng lËp B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo. C¨n cø vµo B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra vµ B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo kÕ to¸n lËp tê khai thuÕ GTGT ®Ó lµm c¬ së nép thuÕ GTGT cho c¬ quan thuÕ. §Ó h¹ch to¸n thuÕ GTGT kÕ to¸n sö dông TK 33311000 – ThuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô vµ TK 13310000 – ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Bï trõ sè thuÕ tõ hai TK nµy ra sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép hoÆc sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo: (BiÓu sè 9) B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra: (BiÓu sè 10) Tê khai thuÕ GTGT : (BiÓu sè 11) BiÓu sè 9: B¶ng kª hãa ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ mua vµo Th¸ng 12 n¨m 2003 Tªn c¬ së kinh doanh: C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng M· sè thuÕ: 01 00108825 – 1 §Þa chØ: S©n bay Gia L©m - Hµ Néi Chøng tõ Tªn ®¬n vÞ, ng­êi b¸n ThuÕ GTGT M· sè thuÕ Sè Ngµy 97165 05/11/03 Cty t­ vÊn & thiÕt kÕ XDHN 501.727 0100105630-1 18139 27/11/03 Cty bãng ®Ìn phÝch n­íc R§ 1.636.364 0100101153-1 ... ... ... ... ... 35777 22/12/03 Cty TNHH TM kü thuËt 2.250.000 0101381312 Tæng céng 350.700.658 B»ng ch÷ : (Ba tr¨m n¨m m­¬i triÖu b¶y tr¨m ngµn s¸u tr¨m n¨m m­¬i t¸m ®ång) LËp ngµy 8/1/04 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 10: B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra Th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ Tªn kh¸ch hµng Doanh sè b¸n ch­a thuÕ ThuÕ GTGT M· sè thuÕ Sè Ngµy 011182 01/12/03 Cöa hµng Hoµi An 2.272.728 227.272 011183 Volexcable. Co. Ltd 2.871.600 287.100 ... ... ... ... ... 011193 02/12/03 Cöa hµng Lan Na 5.677.271 567.729 011195 Cty b¸nh kÑo H¶i Hµ 9.799.332 979.933 0100114071-1 ... ... ... ... ... 040833 31/12/03 Cty HH Shellgas HP 3.809.524 190.476 0200131585-1 Tæng céng 7.020.801.258 496.072.768 LËp ngµy 09/01/04 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 11 Tê khai thuÕ GTGT Th¸ng 12 n¨m 2003 ( Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ) Tªn c¬ së: C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng M· sè thuÕ: 01 00108825 – 1 §Þa chØ : S©n bay Gia L©m – Hµ Néi TT ChØ tiªu kª khai Doanh sè ch­a thuÕ ThuÕ GTGT 1 Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra 7.020.801.258 496.072.768 2 Hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT 4.684.015.571 496.072.768 a Hµng ho¸ xuÊt khÈu thuÕ suÊt 0% 2.027.506.762 b Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ suÊt 5% 61.590.238 3.079.509 c Hµng hãa dÞch vô thuÕ suÊt 10% 4.931.704.258 492.993.259 d Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ suÊt 20% 3 Hµng ho¸ dÞch vô mua vµo 4.353.545.789 350.700.658 4 ThuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo 350.700.658 5 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 350.700.658 6 ThuÕ GTGT ph¶i nép (+) hoÆc ®­îc tho¸i (-) trong kú 145.372.110 7 ThuÕ GTGT kú tr­íc chuyÓn qua (362.646.712) a Nép thiÕu b Nép thõa hoÆc ch­a ®­îc khÊu trõ (362.646.712) 8 ThuÕ GTGT ph¶i nép trong th¸ng 9 ThuÕ GTGT ®· ®­îc hoµn tr¶ trong kú 10 ThuÕ GTGT ph¶i nép th¸ng nµy (217.274.602) 3.6. H¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Do c«ng ty sö dông nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau trong ®ã cã ph­¬ng thøc b¸n chÞu nªn ®Ó theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n sö dông Sæ c«ng nî kh¸ch hµng, b¸o c¸o tæng hîp c«ng nî vµ Sæ c¸i TK ph¶i thu cña kh¸ch hµng. MÉu sæ nµy ®· ®­îc cµi ®Æt s½n trong phÇn mÒm, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn ph¶i thu cña kh¸ch hµng th× m¸y sÏ tù ®éng chuyÓn vµo c¸c sæ ®ã. MÉu sæ c«ng nî kh¸ch hµng (BiÓu sè 12) MÉu B¸o c¸o tæng h¬p c«ng nî (BiÓu sè 13) 4. H¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 4.1. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, c«ng ty sö dông hai tµi kho¶n lµ TK 64110000- Chi phÝ b¸n hµng vµ TK 64210000- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. +) Tµi kho¶n 64110000- Chi phÝ b¸n hµng, ®­îc chi tiÕt theo tõng néi dung chi phÝ sau: TK 64110001 - Chi phÝ NV b¸n hµng TK 64110002 - C«ng t¸c phÝ TK 64110003 - Chi phÝ s÷a ch÷a nhá TK 64110004 - Chi phÝ KHTSC§ TK 64110005 - Chi phÝ marketing TK 64110006 - Chi phÝ héi chî TK 64110007 - Chi phÝ kh¸c TK 64110008 - X¨ng xe, thuª xe vËn chuyÓn TK 64110009 - TiÒn ®iÖn tho¹i TK 64110010 - Chi phÝ b¸n hµng TK 64110011 - Chi phÝ tiÒn n­íc TK 64110012 – Chi phÝ tiÒn ®iÖn TK 64110013 –Chi phÝ bèc v¸c TK 64110014 - Chi phÝ hoa hång m«i giíi +) Tµi kho¶n 64210000: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ®­îc chi tiÕt theo tõng néi dung chi phÝ sau: TK 64210001 - Chi phÝ NV qu¶n lý TK 64210002 - C«ng t¸c phÝ TK 64210003 - Chi phÝ s÷a ch÷a nhá TK 64210004 - Chi phÝ KHTSC§ TK 64210005 - Chi phÝ ®éc h¹i TK 64210006 - Chi phÝ tiÕp kh¸ch TK 64210007 - Chi phÝ kh¸c ... TK 64210008 - X¨ng xe, thuª xe vËn chuyÓn TK 64210009 - TiÒn ®iÖn tho¹i TK 64210010 - Chi phÝ tiÒn phÐp, tµu xe TK 64210011 - Chi phÝ tiÒn n­íc TK 64210012 – Chi phÝ tiÒn ®iÖn TK 64210013 –Chi phÝ QLCL TK 64210014 - Chi phÝ héi häp, tæng kÕt ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i c«ng ty do kÕ to¸n tiªu thô ®¶m nhiÖm. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ phiÕu chi, phiÕu xuÊt kho vËt liÖu, b¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu.... kÕ to¸n sÏ cËp nhËt vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng chuyÓn vµo Sæ c¸i c¸c TK 641,642 chi tiÕt theo tõng néi dung. Do ®ã, nã ®ãng vai trß võa lµ sæ tæng hîp võa lµ sæ chi tiÕt. VÝ dô: Sæ c¸i TK 64110006- Chi phÝ héi chî ( BiÓu sè 14) Sæ c¸i TK 64210006- Chi phÝ tiÕp kh¸ch ( BiÓu sè 15) 4.2. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, kÕ to¸n sö dông TK 91110000- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Do chñng lo¹i thµnh phÈm ®a d¹ng nªn viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®­îc tÝnh chung cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm. Cuèi th¸ng, sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu, gi¸ vèn hµng b¸n vµ nh÷ng chi phÝ liªn quan tíi viÖc tiªu thô thµnh phÈm, kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô theo c«ng thøc: KÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm = Doanh thu thuÇn - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô ®­îc thùc hiÖn hoµn toµn b»ng m¸y, kÕ to¸n chØ cÇn lËp c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn cuèi kú vÝ dô bót to¸n kÕt chuyÓn cuèi quý IV n¨m 2003, m¸y sÏ h¹ch to¸n theo c¸c ®Þnh kho¶n sau: +) KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn b¸n thµnh phÈm: Nî TK 51110001: 7.155.187.907 Cã TK 91110000: 7.155.187.907 +) KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 91110000: 12.380.555.767 Cã TK 63210000: 12.380.555.767 +) KÕt chuyÓn chi phÝ héi chî: Nî TK 91110000: 30.000.000 Cã TK 64110000: 30.000.000 ... +) KÕt chuyÓn chi phÝ tiÕp kh¸ch: Nî TK 91110000: 111.156.585 Cã TK 64210006: 111.156.585 ... +) KÕt chuyÓn lîi nhuËn ch­a ph©n phèi quý IV n¨m 2003: Nî TK 91110000: 100.000.000 Cã TK 42120000: 100.000.000 C¸c th«ng tin nµy sÏ ®­îc chuyÓn vµo Sæ c¸i TK 91110000 ( BiÓu sè 17) Cuèi quý, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh nh»m cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ nh÷ng ng­êi quan t©m cã thÓ n¾m b¾t ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®Ó kÞp thêi cã c¸c biÖn ph¸p nh»m ph¸t huy hoÆc ®iÒu chØnh s¶n xuÊt sao cho kÕt qu¶ thu ®­îc lµ cao nhÊt. MÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý IV/ 2003 (BiÓu sè 18) BiÓu sè 18: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Tõ ngµy 01/10/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu Sè tiÒn Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 14.462.978.405 C¸c kho¶n gi¶m trõ 0 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 14.462.978.405 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 12.380.555.767 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 2.082.422.638 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 2.113.353 5. Chi phÝ tµi chÝnh 818.488.970 6. Chi phÝ b¸n hµng 390.493.241 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 799.073.027 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 76.480.753 9. Thu nhËp kh¸c 24.069.247 10. Chi phÝ kh¸c 550.000 11. Lîi nhuËn kh¸c 23.519.247 12. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 100.000.000 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 32.000.000 14. Lîi nhuËn sau thuÕ 68.000.000 Ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 2004 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc PhÇn III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng. I. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm. C¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng h¬n trong qu¶n lý còng nh­ ph­¬ng thøc kinh doanh. §Ó cã thÓ tån t¹i ®­îc trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, ngoµi viÖc ®Çu t­ tèt cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt nh»m cã ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng th× viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ dÜ nhiªn sÏ lµ mét môc tiªu quan träng cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý tèt h¬n, trong ®ã kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô lµ mét phÇn hµnh kÕ to¸n quan träng gióp cho doanh nghiÖp cã ®­îc th«ng tin trung thùc kÞp thêi phôc vô yªu cÇu qu¶n lý. ChÝnh v× vËy, viÖc th­êng xuyªn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô sÏ gãp phÇn lµm cho doanh nghiÖp n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ cã chÝnh s¸ch ®æi míi n¨ng ®éng phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Muèn cho viÖc hoµn thiÖn cã tÝnh kh¶ thi th× ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: +) Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së t«n träng c¬ chÕ tµi chÝnh, t«n träng chÕ ®é kÕ to¸n. KÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ mµ cßn lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c ë c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cô thÓ ®­îc phÐp vËn dông vµ c¶i biªn, kh«ng b¾t buéc ph¶i rËp khu«n hoµn toµn theo chÕ ®é nh­ng trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh ph¶i t«n träng chÕ ®é, t«n träng c¬ chÕ. +) Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. +) Hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t­ vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn lÜnh vùc kÕ to¸n tµi chÝnh. II. Mét sè nhËn xÐt vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng. Tõ mét x­ëng s¶n xuÊt nhá bÐ víi trang thiÕt bÞ ®¬n s¬, c«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ®· liªn tôc ph¸t triÓn, tr­ëng thµnh vµ lín m¹nh kh«ng ngõng. Sù lín m¹nh cña c«ng ty kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn qua c¬ së vËt chÊt kü thuËt mµ cßn thÓ hiÖn ë tr×nh ®é qu¶n lý thùc tÕ cña c«ng ty ®ang ®­îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n ®­îc c¶i thiÖn vµ æn ®Þnh. Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cña toµn c«ng ty, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n thµnh phÈm nãi riªng còng kh«ng ngõng tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt, ®¸p øng viÖc cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho yªu cÇu qu¶n lý. Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®æi míi, hÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hoµn chØnh, gän nhÑ, ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, tr¸ch nhiÖm cao C«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ®· ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ mÆt ph¹m vi, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n còng nh­ ®¶m b¶o sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc, hîp lý, râ rµng vµ dÔ hiÓu. HÖ thèng kho ®· ®­îc bè trÝ mét c¸ch khoa häc, hîp lý, ®¶m b¶o qu¶n lý theo tõng thø, tõng lo¹i thµnh phÈm, thuËn tiÖn cho viÖc nhËp, xuÊt hµng. C«ng t¸c qu¶n lý thµnh phÈm còng ®­îc ®¸nh gi¸ qua viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n, râ rµng néi quy, quy chÕ, tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn ( b¶o vÖ, KCS, thñ kho, kÕ to¸n) trong qu¶n lý tr¸nh nhÉm lÉn hao hôt, mÊt m¸t. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý b¸n hµng, theo dâi thanh to¸n c«ng nî víi tõng kh¸ch hµng còng ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn, g¾n víi thùc tÕ ë c«ng ty. Víi mét khèi l­îng hµng b¸n ra t­¬ng ®èi lín l¹i phong phó vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty còng rÊt næ lùc , cè g¾ng ®Ó hoµn thiÖn mét khèi l­îng c«ng viÖc nh­ hiÖn nay. III. Mét sè tån t¹i vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, viÖc h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cÇn ph¶i ®­îc hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng h¬n n÷a yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. 1. VÒ kÕt cÊu sæ vµ hÖ thèng tµi kho¶n sö dông: VÒ kÕt cÊu sæ: Theo c¸c mÉu sæ ®· tr×nh bµy ë phÇn II ta thÊy, kÕt cÊu cña Sæ kh«ng hîp lý. Cét diÔn gi¶i ®­îc ®Æt cuèi cïng lµm cho viÖc theo dâi nghiÖp vô ph¸t sinh kh«ng tiÖn. Theo em, c«ng ty nªn chuyÓn cét diÔn gi¶i vµo sau cét Sè chøng tõ. Cã nh­ vËy, khi theo dâi mét nghiÖp vô ph¸t sinh ta cã thÓ theo dâi theo thø tù tõ ngµy th¸ng, sè hiÖu chøng tõ, néi dung nghiÖp vô råi míi ®Õn tµi kho¶n ®èi øng vµ sè tiÒn. VÒ hÖ thèng tµi kho¶n sö dông: C«ng ty më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt tíi 8 ch÷ sè lµ qu¸ nhiÒu vµ kh«ng cÇn thiÕt. §iÒu nµy lµm cho viÖc cËp nhËt chøng tõ, lÊy sè liÖu trë nªn phøc t¹p h¬n v× nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i nhí tªn c¸c tµi kho¶n ®Ó cËp nhËt. H¬n n÷a, viÖc chi tiÕt qu¸ nhiÒu ch÷ sè cßn ¶nh h­ëng ®Õn phÇn cøng cña m¸y tÝnh ®ã lµ kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc dung l­îng cña bé nhí trong khi m×nh hoµn toµn cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc. Theo em, ®Ó qu¶n lý chi tiÕt h¬n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n, ngoµi c¸c TK cÊp 1 (3 ch÷ sè) vµ cÊp 2 (4 ch÷ sè), c«ng ty chØ cÇn më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt tíi 6 ch÷ sè ®Ó dÔ nhí vµ dÔ theo dâi. VÝ dô: TK 155- Thµnh phÈm cã thÓ ®­îc më nh­ sau: TK 155000- Thµnh phÈm TK 155001- Thµnh phÈm kho c«ng ty TK 155002- Thµnh phÈm kho ph©n x­ëng nhùa... 2. VÒ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thµnh phÈm: Lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nhùa phôc vô nhu cÇu tiªu dïng, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lín víi chñng lo¹i ®a d¹ng, thÞ tr­êng tiªu thô më réng nªn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t­¬ng ®èi nhiÒu. Tuy nhiªn trong ®¸nh gi¸ thµnh phÈm, c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thµnh phÈm xuÊt kho, mµ gi¸ nµy chØ ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi qóy khi kÕ to¸n gi¸ thµnh chuyÓn sè liÖu sang. ChÝnh v× vËy, viÖc qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt kho thµnh phÈm trong th¸ng kh«ng ®­îc thùc hiÖn theo chØ tiªu gi¸ trÞ, c«ng viÖc bÞ dån vµo cuèi quý, kh«ng cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho ng­êi qu¶n lý. Theo em, c«ng ty nªn chän ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp, tøc lµ cø sau mçi lÇn hµng nhËp kho, kÕ to¸n l¹i ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n l¹i gi¸ b×nh qu©n: Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp = Gi¸ trÞ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho sau mçi lÇn nhËp Sè l­îng thµnh phÈm thùc tÕ tån kho sau mçi lÇn nhËp Tõ ®ã, c¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ gi¸ b×nh qu©n võa tÝnh ta x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ vèn cña hµng tiªu thô. Do vËy, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng cuèi quý c«ng viÖc bÞ dån l¹i vµ cung cÊp kÞp thêi mäi th«ng tin vÒ gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm cho mäi ®èi t­îng quan t©m. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ võa ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n võa ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ song khèi l­îng tÝnh to¸n lín, tèn nhiÒu c«ng søc. Tuy vËy, nÕu phÇn mÒm kÕ to¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n th× sÏ kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm ®ã. 3. VÒ h¹ch to¸n ®èi víi s¶n phÈm chµo hµng, qu¶ng c¸o, héi chî...vµ xuÊt hµng cho cöa hµng cña c«ng ty: +) Tr­êng hîp dïng s¶n phÈm ®Ó chµo hµng, qu¶ng c¸o, héi chî...c«ng ty ®· ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 64110006- Chi phÝ héi chî Nî TK 64210032- Chµo hµng lµm mÉu cho kh¸ch hµng Nî TK 64210034- Chi phÝ cho qu¶ng c¸o Cã TK 15510001 Thùc chÊt c¸c ho¹t ®éng ph¸t sinh nh­ xuÊt s¶n phÈm nh»m môc ®Ých biÕu tÆng, héi nghÞ, qu¶ng c¸o… th× ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô néi bé. ViÖc c«ng ty kh«ng h¹ch to¸n doanh thu cho ho¹t ®éng nµy ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc x¸c ®Þnh doanh thu trong kú. V× vËy, theo em, khi ph¸t sinh nghiÖp vô nµy, c«ng ty ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT ghi râ hµng tiªu dïng néi bé phôc vô cho qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i kh«ng thu tiÒn. Trªn ho¸ ®¬n ph¶i g¹ch bá dßng thuÕ suÊt vµ tiÒn thuÕ GTGT, chØ ghi dßng tæng gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ thµnh hay gi¸ vèn cña hµng xuÊt. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n nµy, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng tiªu thô: Nî TK 63210000 Cã TK 15510001 Ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô Nî TK 641,642- Chi tiÕt cho tõng néi dung Cã TK 51210000- Doanh thu b¸n thµnh phÈm néi bé Ngoµi ra, chi phÝ cho qu¶ng c¸o vµ chi phÝ chµo hµng lµm mÉu cho kh¸ch hµng ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý lµ kh«ng ®óng. Theo em, hai kho¶n chi phÝ nµy ph¶i ®­a vµo chi phÝ b¸n hµng míi hîp lý. +) Tr­êng hîp xuÊt hµng cho cöa hµng cña c«ng ty, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 15710000 Cã TK 15510001 Theo em, sè hµng xuÊt cho cöa hµng cña c«ng ty ph¶n ¸nh vµo TK 15710000 lµ ch­a hîp lý. C«ng ty nªn sö dông TK 155- chi tiÕt cho tõng kho cöa hµng ®Ó theo dâi sè hµng nµy. Khi ®ã, kÕ to¸n nªn ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 155- chi tiÕt tõng kho cöa hµng Cã TK 15510001 4. VÒ h¹ch to¸n c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n: Kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i hoÆc gi¶m gi¸ hµng b¸n ®­îc c«ng ty trõ ngay vµo gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n vµ khi h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng trong th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT ®Ó ghi nhËn doanh thu theo gi¸ b¸n vµo TK 511, kh«ng ph¶n ¸nh qua TK521 hoÆc TK 532. §iÒu nµy lµm cho viÖc h¹ch to¸n cã thÓ Ýt phøc t¹p h¬n. Song nh×n vµo ®©y ta thÊy kh«ng thuËn lîi, bëi v× nh­ ta ®· biÕt c¸c kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ cã néi dung kh¸c nhau. MÆt kh¸c, trong mét chõng mùc nµo ®ã, gi¶m gi¸ cã tÝnh linh ho¹t kÝch thÝch ng­êi mua, cßn khi trõ trùc tiÕp vµo gi¸ b¸n, ng­êi mua sÏ khã nhËn biÕt ®­îc lµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tiªu thô. V× vËy, theo em ®Ó theo dâi ®­îc c¸c kho¶n gi¶m gi¸, chiÕt khÊu tõ ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ hîp lý phôc vô cho qu¶n lý th× c«ng ty nªn sö dông TK 521, 532. Khi viÕt Ho¸ ®¬n GTGT c«ng ty kh«ng nªn trõ lu«n vµo gi¸ b¸n mµ ghi vµo mét dßng riªng sè tiÒn ®­îc h­ëng chiÕt khÊu, gi¶m gi¸. Lóc nµy kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 52110000,53210000 Nî TK 33311000 Cã TK liªn quan Cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 511 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 511 Cã TK 52110000,53210000 5. VÒ chi phÝ b¸n hµn, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (QLDN) Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh ë kú nµo h¹ch to¸n vµo kú ®ã, song trong c«ng ty cã nh÷ng chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN ph¸t sinh rÊt nhiÒu nh­ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, héi nghÞ phôc vô cho viÖc tiªu thô hµng ho¸ kú sau. V× vËy doanh thu trong kú kh«ng t­¬ng xøng víi chi phÝ bá ra. Theo em, c«ng ty nªn ph©n bæ mét sè kho¶n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c h¬n. C«ng ty cã thÓ ph©n bæ theo tiªu thøc gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ sau: Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho hµng b¸n ra = CPBH ph©n bæ cho hµng tån ®Çu kú + CPBH ph¸t sinh trong kú x Gi¸ thµnh sx sp xuÊt b¸n trong kú Gi¸ thµnh sx sp tån cuèi kú + Gi¸ thµnh sx sp xuÊt b¸n trong kú T­¬ng tù ta cã c«ng thøc ph©n bæ chi phÝ QLDN cho hµng b¸n ra. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc phÇn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN ph©n bæ cho hµng b¸n ra th× kÕ to¸n cña doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy sang TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Tõ ®ã gióp cho viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c h¬n. 6. VÒ phÇn mÒm kÕ to¸n sö dông. PhÇn mÒm AMS mµ c«ng ty ®ang sö dông chØ theo dâi ®­îc vÒ sè l­îng, cßn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho, ®¬n gi¸ xuÊt kho l¹i ®­îc thùc hiÖn bëi nh©n viªn kÕ to¸n dÉn ®Õn sè liÖu chuyÓn vµo c¸c sæ còng kh«ng ®­îc ®Çy ®ñ vµ theo ®óng tuÇn tù. V× vËy, c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cÊp phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y ®Ó cho c«ng t¸c h¹ch to¸n thËt sù cã hiÖu qu¶. PhÇn mÒm kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh­ mua hµng, b¸n hµng, ph¶i thu, ph¶i tr¶, vËt t­, TSC§, chi phÝ vµ gi¸ thµnh. Cã nh­ vËy, hÖ thèng sæ s¸ch míi ®­îc th«ng suèt vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n KÕ to¸n doanh nghiÖp theo luËt kÕ to¸n míi HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp (H­íng dÉn vÒ chøng tõ kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n) Gi¸o tr×nh kÕ to¸n quèc tÕ ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ChuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ Th«ng t­ 89/2002/TT-BTC ngµy 9/10/2002 LuËt thuÕ GTGT vµ v¨n b¶n h­íng dÉn ¸p dông T¹p chÝ kÕ to¸n Mét sè tµi liÖu cña C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng Mét sè luËn v¨n kh¸c KÕt luËn H¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ mét nh©n tè cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ yªu cÇu rÊt quan träng, lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèn. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®­îc tiªu thô hÕt vµ ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®· kh¼ng ®Þnh doanh nghiÖp ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Nh­ vËy, võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt, kÕ to¸n ®· thùc sù trë thµnh c«ng cô s¾c bÐn, cã hiÖu lùc phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý. ý nghÜa ®ã chØ ph¸t huy t¸c dông vµ hiÖu qu¶ khi c¸n bé kÕ to¸n sö dông c«ng cô nµy ph¶i n¾m v÷ng vÒ lÝ luËn vµ hiÓu s©u vÒ thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ m×nh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng , em ®· cè g¾ng t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n víi tõng phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ vµ ®i s©u t×m hiÓu phÇn hµnh h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty. Qua ®ã, em nhËn thÊy cã nhiÒu ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cÇn ®­îc ph¸t huy, ®ång thêi còng nhËn thÊy nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i ®ßi hái c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. Víi nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®· häc trong nhµ tr­êng vµ qua nghiªn cøu thùc tr¹ng h¹ch to¸n cña c«ng ty, em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn ®Ò tµi ®· ®Æt ra. Do tr×nh ®é cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn bµi luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TiÕn sÜ TrÇn Nam Thanh vµ c¸c c«, chó, anh chÞ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. NhËn xÐt cña gi¸o viªn H­íng dÉn ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Môc lôc Lêi më ®Çu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng không.DOC
Luận văn liên quan