Đề tài Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc

MỤC LỤC ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THU Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC. Lời mở đầu Chương I:Những vấn đề chung về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại . I. Khái niệm về tiêu thụ hàng hoá: 1.Khái niệm về tiêu thụ hàng hóa . 2.Giá bán của hàng hoá. 3. Các phương pháp tính giá bán hàn hoá tiêu thụ . II.Các chứng từ thủ tục tài khoản sử dụng chủ yếu hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ. III.Kế toán tỏng hợp. IV.Các phương pháp bán hàng và phương pháp hạch toán. 1. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 1.1.Kế toán các nghiệp vụ bán buôn hàng hóa . 1.2.Kế toán cá nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa . 2. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. V.Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ hàng bán. 1.Hình thức Nhật Ký Sổ Cái. 2.Hình thức Chứng Từ Ghi Sổ. 3.Hình thức Nhật Ký Chung. 4.Hình thức Nhật Ký chứng Từ. Chương II. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. I. Tình hình tổ chức kinh doanh của Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. 1.Tình hình tổ chức kinh doanh . 2.Tổ chức bộ máy kế toán tại Thực phẩm miền Bắc . II.Tình hình hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. 1.Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 2.Các phương thức bán hàng và phương pháp hạch toán tại Công Ty. 3.Phương pháp hạch toán và chiết khấu bán hàng. 4.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh Nghiệp. Chương III. Một vài ý kiến hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ . 1. Nhận xét ,đánh giá công tác bán hàng ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. 2. Biện pháp hoàn thiện. Chương VI. Phần kết luận.

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Þnh nh»m cung cÊp c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c¸c chØ tiªu kÕ to¸n tµi chÝnh ,phôc vô viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n . HiÖn nay ë n­íc ta c¸c doanh nghiÖp ®ang sö dông mét trong c¸c h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n sau: -H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt Ký -Sæ C¸i . -H×nh thøc sæ kÕ to¸n Chøng Tõ Ghi Sæ -H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt Ký Chung. -H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt Ký Chøng Tõ. 1.H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt Ký Sæ C¸i. * Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt Ký -Sæ C¸i Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. Sæ qòy Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 632,511 NhËt ký sæ c¸i TK 632,511,641,642 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh H×nh thøc sæ nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ cã quy m« nhá,sè l­îng TK Ýt. Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra. 2.H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tö ghi sæ. *Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n . Chøng tõ gèc Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK632,511 B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ qòy Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i TK 632,641,642,511 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra. -H×nh thøc ghi sæ nµy phï hîp víi nh÷ng ®¬n vÞ cã quy m« lín ,sö dông nhiÒu TK,nhiÒu c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n. 3.H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt Ký Chung. *Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n. Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt (NhËt ký b¸n hµng) NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK632,511 Sæ c¸i TK 632,511,641,642 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra. Phï hîp víi nh÷ng ®¬n vÞ cã quy m« võa ,cã nhiÒu c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n 4.H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt Ký Chøng Tõ. *Tr×nh tù kÕ to¸n : Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª sè 8,9,10,11 NhËt ký chøng tõ sè 8 Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 632,511,131 Sæ c¸i Tk632,511,641,642 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra. H×nh thøc nµy phï hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã quy m« lín ,®«i ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao,thùc hiÖn kÕ to¸n thñ c«ng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña Thùc phÈm miÒn B¾c Hµ néi I. T×nh h×nh tæ chøc kinh doanh cña Thùc phÈm miÒn B¾c. 1.T×nh h×nh tæ chøc kinh doanh. 1.1 §Æc ®iÓm: I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ NORTHERN FOODSTUFF COMPANY(FONEXIM) lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp ngµy 13/8/1996 theo quyÕt ®Þch sè 699/TM-TCCB trùc thuéc bé Th­¬ng M¹i. C«ng ty cã ba lo¹i h×nh ho¹t ®éng chÝnh: S¶n xuÊt - kinh doanh - dÞch vô. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ tµi kho¶n cña C«ng ty ®­îc më t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. C«ng ty cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 203 - Minh Khai - QuËn Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi vµ 210 - TrÇn Quang Kh¶i - Hµ Néi. Cã thÓ tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c nh­ sau: N¨m 1991 hîp nhÊt C«ng ty Thùc phÈm MiÒn B¾c vµ C«ng ty Rau Qu¶ Néi th­¬ng thµnh C«ng ty Thùc PhÈm Rau Qu¶ trùc thuéc Tæng C«ng ty Thùc phÈm vµ ®­îc ®¨ng ký doanh nghiÖp theo nghÞ ®Þnh 388/ CP cña ChÝnh Phñ Th¸ng 10/1992 hîp nhÊt C«ng ty Thùc PhÈm Rau Qu¶ vµ C«ng Ty Thùc PhÈm C«ng nghÖ MiÒn B¾c thµnh C«ng Ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c trùc thuéc Tæng C«ng Ty Thùc PhÈm Ngµy 13/8/1996 Bé Th­¬ng M¹i quyÕt ®Þnh s¸t nhËp c¸c C«ng Ty B¸nh KÑo H÷u NghÞ, C«ng Ty Thùc PhÈm XuÊt KhÈu Nam Hµ, C«ng Ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng Ty Thùc PhÈm ë phÝa B¾c thµnh C«ng Ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c theo quyÕt ®Þnh sè 699/TM-TCCB. Bé TH¦¥NG M¹I C¤NG TY THùC PHÈM MIÒN B¾C C¤NG TY B¸NH KÑO H÷U NGHÞ TR¹I CH¡N NU¤I TH¸I B×NH C¤NG TY THùC PHÈM XUÊT KHÈU NAM Hµ XÝ NGHIÖP THùC PHÈM TH¡NG LONG CHI NH¸NH THùC PHÈM T¹I Hµ NéI §Æc ®iÓm cña C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c ngµy ®Çu míi thµnh lËp ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨c lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô cña C«ng ty nh­ lµ: TiÒn vèn Ýt, trang bÞ vËt chÊt kü thuËt nghÌo nµn, l¹c hËu, lao ®éng kü thuËt Ýt l¹i ch­a ®­îc ®µo t¹o l¹i, sè lao ®éng phæ th«ng d­ thõa.NhiÒu g¸nh nÆng nî nÇn do C«ng Ty Thùc PhÈm ®Ó l¹i ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn nÒn tµi chÝnh cña c«ng ty. Nh­ng bï l¹i C«ng ty ®­îc kÕ thõa kinh nghiÖm lo¹i hinh kinh doanh hµng thùc phÈm qua c¸c n¨m ®Ó l¹i, víi ®éi ngò lao ®éng l©u n¨m trong nghÒ. HiÖn nay C«ng ty ®ang më réng quy m« ho¹t ®éng trªn c¶ 3 lÜnh vùc, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. Víi sù cè g¾ng cña Ban Gi¸m §èc cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty, hiÖn nay C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c cã 28 ®¬n vÞ trùc thuéc ë c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc bao gåm: 1. XÝ nghiÖp ChÕ BiÕn Thùc PhÈm T«ng §¶n- Hµ Néi 2. XÝ nghiÖp Thùc PhÈm Th¸i B×nh 3. Trung T©m thuèc l¸ 4. Trung t©m R­îu bia 5. Kh¸ch s¹n Nam Ph­¬ng 6. Cöa hµng Thùc PhÈm Tæng Hîp 203 -Minh Khai 7. Cöa hµng thùc phÈm tæng hîp sè 2 8. Chi nh¸nh Lµo Cai 9. Kh¸ch s¹n Hµ Néi 10. Chi nh¸nh Thµnh phè Hå ChÝ Minh 11. Chi nh¸nh ViÖt Tr× 12. Chi nh¸nh H¶i Phßng 13. Chi nh¸nh NghÖ An 14. Chi nh¸nh Thanh Ho¸ 15. Tr¹m kinh doanh thùc phÈm Nam §Þnh 16. Tr¹m kinh doanh thùc phÈm Ninh B×nh 17. Tr¹m kinh doanh thùc phÈm B¾c Giang 18. Chi nh¸nh thùc phÈm Qu¶ng Ninh 19. Cöa hµng thùc phÈm Hßn Gai 20. Cöa hµng thùc phÈm tæng hîp sè 3 21. Nhµ m¸y b¸nh kÑo cao cÊp H÷u NghÞ 22. Trung t©m thùc phÈm T©y Nam Bé 23. Trung t©m th­¬ng m¹i thùc phÈm 24. Trung t©m kinh doanh thùc phÈm tæng hîp 25. Trung t©m n«ng s¶n thùc phÈm 26. Trung t©m KCS 27. Chi nh¸nh Quy Nh¬n 28. V¨n phßng C«ng ty B»ng viÖc më réng quy m« ho¹t ®éng nh­ trªn ®· chøng tá mét ®iÒu lµ C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c ®· cã sù v­ît bËc ®¸ng kÓ. §øng tr­íc mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy khã kh¨n vµ c¹ch tranh. C«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh¹y bÐn vµ linh ho¹t trong tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh, t¹o ®­îc uy tÝn v÷ng ch¾c víi ng­êi tiªu dïng, c¸c s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu H÷u NghÞ do c«ng ty s¶n xuÊt nh­: b¸nh kÑo, r­îu bia... vv, ®· ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng. §Æc biÖt c¸c s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu H÷u NghÞ cña c«ng ty ®· ®¹t tiªu chuÈn hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao 2001 trong sè 372 doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­îc ng­êi tiªu dïng b×nh chän( do b¸o Sµi Gßn TiÕp ThÞ tæ chøc). C¸c s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty nh­ : ®­êng c¸c lo¹i, s÷a c¸c lo¹i, r­îu bia, thuèc l¸, cao su... còng gãp phÇn kh«ng nhá trong tæng doanh thu cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã ho¹t ®éng dÞch vô cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, cïng víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng kinh doanh t¹o nªn sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña c«ng ty Víi sù cè g¾ng v­ît bËc ®ã, C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c ®· ®­îc ChÝnh Phñ, Bé Th­¬ng M¹i, Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam tÆng nhiÒu b»ng khen, cê lu©n l­u... do cã nhiÒu thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn nãi chung cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong nh÷ng n¨m qua Tuy nhiªn, c¸c c«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ: -Mét chÕ ®é chinh s¸ch cßn bÊt cËp, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô. T×nh tr¹ng bu«n lËu, hµng gi¶ vµ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trong nÒn kinh tÕ. -Nh÷ng n¨m bÞ thiªn tai lò lôt nÆng nÒ, gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng t¨ng cao vµ ®ét biÕn do ¶nh h­ëng cña thÞ tr­êng thÕ giíi dÉn ®Õn chØ sè gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô t¨ng chËm, søc mua gi¶m sót. C«ng ty ho¹t ®éng trªn c¶ 3 lÜnh vùc : S¶n xu©t- Kinh doanh- Dich vô. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty cã nhiÒu ph¹m vi ph©n bæ réng, khèi l­îng c«ng viÖc lín, do ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý ®¹t hiÖu qña cao... MÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n trªn nh­ng d­íi sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc, sù nç lùc phÊn ®Êu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh - dÞch vô cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, ®¹t kÕt qu¶ cao, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn nh÷ng n¨m tiÕp theo. II. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty 1. Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty thÓ hiÖn ë môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1.1 Môc ®Ých ho¹t ®éng kinh doanh Th«ng qua kinh doanh, liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t­ tæ chøc mua, gia c«ng, s¶n xuÊt chÕ biÕn, xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô kh¸ch s¹n du lÞch ... ®Ó t¹o ra hµng ho¸ gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu...t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. 1.2 Néi dung ho¹t ®éng cña c«ng ty - Kinh doanh c¸c mÆt hµng thùc phÈm c«ng nghÖ (nh­ r­îu, bia, n­íc g¶i kh¸t, ®­êng c¸clo¹i, s÷a c¸c lo¹i, bét ngät, b¸nh kÑo c¸c lo¹i...), thùc phÈm t­¬i sèng, l­¬ng thùc, n«ng s¶n, l©m s¶n, cao su, rau cñ qu¶, c¸c mÆt hµng tiªu dïng, vËt t­ nguyªn liÖu s¶n xuÊt ph©n bãn, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn thùc phÈm, kinh doanh kho b·i, kh¸ch s¹n, dÞch vô du lÞch vµ ¨n uèng gi¶i kh¸t. - Tæ chøc gia c«ng s¶n xuÊt chÕ biÕn c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, l­¬ng thùc, thùc phÈm, r­îu bia, b¸nh kÑo, ®­êng s÷a, l©m s¶n thuû h¶i s¶n... tæ chøc liªn doanh liªn kÕt hîp t¸c ®Çu t­ vèi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o ra nguån hµng xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong n­íc - Trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ nhËn uû th¸c c¸c mÆt hµng vËt t­, nguyªn liÖu, hµng tiªu dïng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc - Chñ ®éng giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n, liªn doanh liªn kÕt - Tù tæ chøc mua s¾m nguån hµng, tæ chøc qu¶n lý thÞ tr­êng mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2 NhiÖm vô cña c«ng ty Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô du lÞch kh¸ch s¹n, liªn doanh liªn kÕt ®Çu t­ tõ trong n­íc vµ ngoµi n­íc theo ®óng ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ h­íng dÉn cña Bé Th­¬ng M¹i X©y dùng vÒ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô, ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch vµ môc tiªu chiÕn l­îc cña c«ng ty Tæ chøc s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ChÊp hµnh luËt ph¸p cña Nhµ n­íc, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý vµ sö dông tiÒn vèn, vËt t­, tµi s¶n nguån lùc, thÓ hiÖn ho¹ch to¸n kinh tÕ, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc Qu¶n lý vµ sö dông tèt ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ph©n cÊp qu¶n lý cña Bé Th­¬ng M¹i. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o trong kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ chuyªn m«n kü thuËt cho ng­êi lao ®éng, ph©n phèi lîi nhuËn theo kÕt qu¶ lao ®éng mét c¸ch c«ng b»ng hîp lý 3. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu, chiÕn l­îc kinh doanh tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi th× tæ chøc bé m¸y quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµm viÖc cã chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt cao. HiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bao gåm. . S¬ ®å bé m¸y tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c Ban gi¸m ®èc Kh¸ch s¹n Hµ Néi Cöa hµng 203 Chi nh¸nh NghÖ An Chi nh¸nh Thanh Ho¸ Chi nh¸nh H¶i Phßng TTTH Thùc phÈm TTTP T©y Nam Bé TTKD Thùc phÈm TH TT R­îu bia T.T©m N«ng s¶n thùc phÈm Tr¹m KDTP B¾c Giang Tr¹m KDTP Ninh B×nh Phßng thÞ tr­êng Phßng ®Çu t­ Phßng kÕ to¸n Phßng XNK Kh¸ch s¹n Nam Ph­¬ng Nhµ m¸y BKCC H÷u nghÞ XNTP Th¸i B×nh XNTP T«ng §¶n Hµ Néi Chi nh¸nh ViÖt Tr× Chi nh¸nh Lµo Cai Cöa hµng 1,2,3 Chi nh¸nh TPHCM Chi nh¸nh Quy Nh¬n Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh T.T©m KCS Tr¹m KDTP Nam §Þnh T.T©m Thuèc l¸ Phßng KH tæng hîp Phßng kinh doanh Phßng tæ chøc L§TL §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc do Bé tr­ëng Bé Th­¬ng M¹i bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt, tr­íc Bé Th­¬ng M¹i vµ toµn bé tËp thÓ c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty vÒ viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cuang nh­ c¸c ho¹t ®éng: ký kÕt hîp ®ång, thÕ chÊp vay vèn, tuyÓn dông nh©n viªn, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng...Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý m¹ng l­íi kinh doanh cho phï hîp víi nhiÖm vô cña c«ng ty vµ ph©n cÊp qu¶n lý c¶u Bé Th­¬ng M¹i Gióp viÖc cho Gi¸m §èc cßn cã 3 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch 3 m¶ng ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch XNK - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ho¹t ®éng kinh doanh néi ®Þa - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt C¸c phßng ban tham m­u gióp viÖc ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty tõ viÖc tæ chøc lao ®éng ®Õn viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc Phßng kinh doanh Lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng sn¶ xuÊt kinh doanh ë htÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Phßng kinh doanh tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c hîp ®ång XNK, thùc hiÖn kÕ ho¹ch do c«ng ty giao, tham gia c¸cho¹t ®éng phèi hîp chung cña c«ng ty. Më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, lËp ph­¬ng ¸n XNK. Tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô hµng ho¸ trªn ph¹m vi toµn quèc, ®Æc biÖt lµ c¸c tØnh phÝa B¾c Nghiªn cøu t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty... Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m tõ c¸c sè liÖu b¸o c¸o ®Þnh kú cña c¸c bé phËn kh¸c trong c«ng ty, tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ tr­êng, x©y dùng ph­¬ng h­íng p¸ht triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch dµi h¹n Cã kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ cho c¸c ®¬n vÞ theo kÕ ho¹ch Cã tr¸ch nhiÖm vÒ hcÊt l­îng vµ b¶o qu¶n vËt t­ trong kho, qu¶n lý tèt c¸c kho cña c«ng ty. Phßng kÕ tp¸m Qu¶n ly toµn bé nguån vèn, c¸c tµi liÖu, sè liÖu vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh, quyÕt to¸n, tæng kiÓm kª tµi s¶n hµng n¨m theo ®Þnh kú cña nhµ n­íc B¸o c¸o vÒ tµi chÝnh lªn c¬ quan cÊp trªn vµ nép c¸c kho¶n ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc theo quy ®Þnh KiÓm tra c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty qua c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh Hµng quý hoÆc hµng th¸ng tæ chøc squyÕt to¸n, khi cÇn thiÕt tiÕn hµnh thanh tra tµi chÝnh ®èi víi c¸c thµnh viªn trong c«ng ty Lµm thñ tôc thanh lý vµ qu¶n lý tèt tiÒn mÆt ®iÒu ophèi vèn trong c«ng ty, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn.... Phßng ®Çu t­ §Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho s¶n xuÊt chÕ biÕn cña c«ng ty TriÓn khai c¸c c«ng ty cã liªn quan vÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, nhµ x­ëng, kho tµng, bÕn b·i... Phßng thÞ tr­êng Tæ chøc ho¹t ®éng Marketing, tiÕp thÞ, tiªu thô s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh Tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña c«ng ty th«ng qua ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm Phßng xuÊt nhËp khÈu Lµ phßng nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ xuÊt nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng coong ty lµ phßng tham m­u cho b¸n gi¸m ®èc vÉn ®Ò bao qu¸t c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu do c«ng ty giao theo hîp ®ång víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­ãc qua c¸c hîp ®ång XNK trùc tiÕp hoÆc uû th¸c Víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ­ñan lý tnh­ hiÖn nay cña c«ng ty la t­¬ng ®èi hîp lý. Mét mÆt gi÷ nguyªn chÕ ®é mét thñ tr­ëng, chØ cã gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. MÆt kh¸c ph¸t huy ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c phßng ban trong viÖc chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þch nh­ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, c¸c chi nh¸nh, c¸c tr¹m kinh doanh thùc phÈm. Cöa hµng b¸ch ho¸ V¨n phßng c«ng ty Trung t©m th­¬ng m¹i Tæng kho Tr¹m kinh doanh 2 .Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ,c«ng t¸c kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n t¹i C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. Theo quyÕt ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh, kÓ tõ ngµy 1/1/1996, c«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1114 TCQ§/C§KINH TÕ ngµy 1/1/1995 ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ. 1. Chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n t¹i Thùc phÈm miÒn B¾c Chøng tõ sö dông: - ThÎ quÇy hµng ®èi víi b¸n lÎ - ThÎ kho ®èi víi b¸n bu«n - Hãa ®¬n b¸n hµng GTGT (lµm phiÕu xuÊt kho). - B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ (MÉu 05) - PhiÕu xuÊt kho. - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. C¸c chøng tõ trªn ®­îc tæ chøc nh­ sau: * Tæ chøc chøng tõ: Trong kh©u b¸n bu«n, Thùc phÈm miÒn B¾cc¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n GTGT ®Ó ghi lªn thÎ kho. Tõ cét xuÊt cña thÎ kho, lªn tê kª chi tݪt sè 4 ghi cã TK 511. Cuèi th¸ng ghi vµo nhËt ký chøng tõ 8 ®Ó vµo sæ c¸i. Trong kh©u b¸n lÎ, hµng ho¸ ®­îc xuÊt tõ kho cña C«ng ty ra quÇy hµng th«ng qua phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé vµ ®­îc chi vµo thÎ quÇy hµng ë cét nhËp. §Ó theo dâi qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nµy, kÕ to¸n theo dâi trªn b¶ng kª sè 4 (NKCT sè 7 B). Trªn b¶ng kª chØ theo dâi phÇn trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt kho, mçi b¶ng kª ®­îc lËp cho mét th¸ng vµ ®­îc theo dâi chi tiÕt trong quÇy. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ghi NKCT sè 8 vµ sæ c¸i. Do ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh riªng nªn ë Thùc phÈm miÒn B¾c, h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông lµ NhËt ký chøng tõ. *Tr×nh tù kÕ to¸n : Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª sè 8,9,10,11 NhËt ký chøng tõ sè 8 Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 632,511,131 Sæ c¸i Tk632,511,641,642 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra. H×nh thøc kÕ to¸n nµy rÊt phï hîp víi c«ng ty v× ë c«ng ty, l­îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ kÕt hîp tr×nh tù ghi sæ theo trËt tù thêi gian víi tr×nh tù ghi sæ ph©n lo¹i theo hÖ thèng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh cïng lo¹i ph¸t sinh trong suèt th¸ng vµo sæ NhËt ký chøng tõ më cho bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. Së dÜ ng­êi ta lÊy bªn Cã cña tµi kho¶n lµm tiªu thøc ph©n lo¹i c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ®Ó më NhËt ký chøng tõ v× bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n vèn ph¶n ¸nht×nh h×nh sö dông vèn, gióp cho c¸n bé kÕ to¸n thuËn lîi trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn ë doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, më cho bªn Cã th× khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ NhËt ký chøng tõ sÏ Ýt h¬n so víi më theo bªn nî cña tµi kho¶n. Trong h×nh thøc kÕ to¸n nµy cã thÓ kÕt hîp mét phÇn kÕ to¸n chi tiÕt víi kÕ to¸n tæng hîp ngay trong c¸c NhËt ký chøng tõ. Xong xu h­íng chung vÉn lµ bªn tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n chi tiÕt riªng ®Ó ®¬n gi¶n kÕt cÊu mÉu sæ NhËt ký chøng tõ. Nguyªn t¾c ghi ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµo NhËt ký chøng tõ lµ ghi theo quan hÖ ®èi øng ta× kho¶n. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp do tËn dông ­u thÕ cña b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i, c¨n cø chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng, kh«ng bÞ trïng lÆp trong qu¸ tr×nh ghi sæ, viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu kh«ng bÞ dån vµo cuèi th¸ng, kh«ng cÇn lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Nh­îc ®iÓm: MÉu sæ phøc t¹p, ®ßi hái c¸n bé kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kh«ng thuËn tiÖn cho c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. 2 .Bé m¸y kÕ to¸n. -Do m¹ng l­íi kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÒu cöa hµng trùc thuéc n»m r¶i r¸c ë nhiÒu n¬i, c¨n cø t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña c¸c cöa hµng nªn C«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c chän m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n võa tËp trung, võa ph©n t¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty gåm phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ c¸c tæ chøc kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ c¬ së D­íi ®©y lµ s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c gi¸m ®èc kÕ to¸n tr­ëng phã phßng thñ quü kÕ to¸n tsc® cp ccl® kÕ to¸n mua, b¸n vµ thèng kª kÕ to¸n vèn vµ c¸c kho¶n tiÒn kÕ to¸n vµ c«ng nî néi bé c¸c tæ kÕ to¸n trùc thuéc c«ng ty II. T×nh h×nh h¹ch to¸n tiªu thô t¹i Céng ty Thùc PhÈm MiÒn B¾c C¸c nghiÖp vô liªn quan: - NghiÖp vô 11: Theo ho¸ ®¬n sè 8 ngµy 5/1 xuÊt 1500 hép b¸nh kem xèp cho chi nh¸nh QN. Nî TK 632 (b¸nh) : 165.694.455 Cã TK 155 : 165.694.455 Nî TK 111 : 184.800.000 Cã TK 511 : 168.000.000 Cã TK 3331 : 168.000.000 - NghiÖp vô 43: Theo ho¸ ®¬n sè 26 ngµy 16/1 xuÊt 6000 hép b¸nh kem xèp cho CH 113 NguyÔn L­¬ng B»ng-HN. Nî TK 632 (b¸nh) : 662.777.400 Cã TK 155 : 662.777.400 Nî TK 111 : 739.200.000 Cã TK 511 : 672.000.000 Cã TK : 3331 : 67.200.000 - NghiÖp vô 44: Theo ho¸ ®¬n sè 27 ngµy 16/1 xuÊt 8000 hép b¸nh cho TT N«ng s¶n HN. Nî TK 632 : 883.703.200 Cã TK 155 : 883.703.200 Nî TK 112 : 985.600.000 Cã TK 511:896.000.000 Cã TK 3331: 89.600.000 - NghiÖp vô 52: Theo ho¸ ®¬n sè 33 ngµy 20/1 xuÊt kho chuyÓn ®Õn Cty Cao su 26 Hoµng Hoa Th¸m 8000 hép kÑo. Nî TK 632 : 468.296.000 Cã TK 155 :468.296.000 Nî TK 111 :558.800.000 Cã TK 511 :508.000.000 Cã TK 3331 :50.800.000 - NghiÖp vô 53: Theo ho¸ ®¬n sè 34 ngµy 20/1 xuÊt 12.000 hép b¸nh kem xèp cho CH 203 Minh Khai. Nî TK 632 : 1.325.554.800 Cã TK 155 : 1.325.554.800 Nî TK 111 : 1.478.400.000 Cã TK 511 : 1.344.400.000 Cã TK 3331 : 134.400.000 - NghiÖp vô 59: Theo ho¸ ®¬n sè 35 ngµy 22/1 xuÊt 20.000 hép kÑo cho CH 63 T«n ®øc Th¾ng. Nî TK 632 : 1.170.740.000 Cã TK 155 : 1.170.740.000 Nî TK 112 :1.397.000.000 Cã TK 511 : 1.297.000.000 Cã TK 3331 : 129.700.000 - NghiÖp vô 68: Theo ho¸ ®¬n sè 39 ngµy 26/1 xuÊt 5.000 hép b¸nh cho chi nh¸nh Qu¶ng Ninh. Nî TK 632 : 552.314.500 Cã TK 155 : 552.314.500 Nî TK 112 : 616.000.000 Cã TK 511 : 560.000.000 Cã TK 3331 : 56.000.000 - NghiÖp vô 69: Theo ho¸ ®¬n sè 40 ngµy 27/1 xuÊt 40.000 hép kÑo cho TT Th­¬ng M¹i. Nî TK 632 : 2.341.480.000 Cã TK 155 : 2.341.480.000 Nî TK 111 : 2.794.000.000 Cã TK 511 : 2.540.000.000 Cã TK 3331 : 254.000.000 1. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho 1. KÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn cña C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. 1.1 KÕ to¸n hµng tån kho . + T¹i kho : Thñ kho tiÕn hµnh ghi chÐp trªn c¸c thÎ kho theo sè hµng hoÆc tõng mÆt hµng. §Þnh kú chøng tõ nhËp, xuÊt ghi vµo thÎ kho vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng xuÊt nhËp hµng hãa . + T¹i quÇy nh©n viªn b¸n hµng nhËn hµng ®Ó b¸n tÝnh thµnh tiÒn (gi¸ b¸n lÎ). B¸n hµng ®Õn ®©u nép tiÒn ®Õn ®ã vµ nh©n viªn b¸n hµng ph¶i më sæ nhËn hµng vµ thanh to¸n . + Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Hµng tån kho lµ tµi s¶n l­u ®éng cña doanh nghiÖp nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng tån kho mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc trªn TK 156 . 1.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT. C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c¸p dông theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Kh¸ch hµng mua hµng hãa sÏ ghi hãa ®¬n GTGT víi thuÕ suÊt ng­êi mua chÞu lµ 10%. C¨n cø vµo sè d­ Nî trªn tµi kho¶n 1331 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ vµ sè d­ cã trªn tµi kho¶n 331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép. KÕ to¸n x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép ghi : Nî : TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã: TK 1331 -ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ - Khi nép thuÕ, kÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n thanh to¸n thuÕ GTGT giÊy b¸o nî ghi: Nî: TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã: TK 111- Chi b»ng tiÒn mÆt 1.3 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng hãa tiªu thô - C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c lu«n ®Ó gi¸ c¶ b¸n lÎ kh«ng biÕn ®éng nhiÒu so víi thÞ tr­êng nªn ¸p dông gi¸ vèn hµng hãa b»ng ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. Nh÷ng l« hµng, mÆt hµng nµo nhËp kho th× xuÊt ra quÇy, cöa hµng b¸n tr­íc. 2.C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i C«ng Ty thùc phÈm MiÒn B¾c 2.1C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng t¹i C«ng TyThùc phÈm MiÒn B¾c *Tham gia qu¸ tr×nh nµy ph¶i cã mÆt ®¹i diÖn cña ba bªn : + Thñ kho lµm nhiÖm vô giao dÞch chÝnh (xuÊt hµng ) + Nh©n viªn kÕ to¸n viÕt hãa ®¬n + Ng­êi mua, nhËn hµng a.B¸n bu«n qua kho - Khi cã kh¸ch hµng mua hµng hãa qua kho th× c¸n bé phßng kinh doanh ký hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng vµ doanh nghiÖp sÏ lËp giÊy ®Ò nghÞ xuÊt hµng ph¶i cã ch÷ ký cña tr­ëng phßng kinh doanh.Sau ®ã nh©n viªn phßng kinh doanh sÏ xuèng phßng kÕ to¸n ®Ó lËp hãa ®¬n b¸n hµng (GTGT ) vµ phiÕu xuÊt kho. Sau ®ã lËp xong kÕ to¸n giao cho nh©n viªn hãa ®¬n liªn (2) vµ phiÕu xuÊt kho ®Ó nhËn hµng t¹i kho. T¹i ®©y thñ kho sÏ kiÓm tra c¸c chøng tõ nµy vµ xuÊt hµng cho kh¸ch hµng. Tr­íc khi nhËn hµng kh¸ch hµng ph¶i tr¶ tiÒn t¹i phßng kÕ to¸n thanh to¸n lµ ng­êi lËp phiÕu thu tiÒn vµ nhËn tiÒn lµ thñ qòy. ë giai ®o¹n nµy hµng hãa ®­îc coi lµ ®· tiªu thô . - Tr×nh tù h¹ch to¸n khi nhËn ®­îc hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng tõ phßng kinh doanh chuyÓn sang kÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT vµ phiÕu xuÊt kho ®· viÕt cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi : Bót to¸n 1 Ph¶n ¸nh doanh thu . Nî: TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã :TK 511 -Doanh thu ch­a thuÕ Cã :TK 333 - ThuÕ GTGT ®Çu ra Bót to¸n 2 : KÕt chuyÓn gi¸ vèn Nî : TK 632 - Gi¸ vèn hµng xuÊt Cã : TK 155 - TrÞ gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho + Khi hµng bÞ tr¶ l¹i v× lý do phÈm chÊt kÐm, c¨n cø vµo giÊy tê liªn quan tõ doanh nghiÖp sÏ tr¶ tiÒn l¹i cho bªn mua, kÕ to¸n ghi : Bót to¸n 1 : Nî : TK 531 - Hµng bÞ tr¶ l¹i Nî : TK 333 - ThuÕ GTGT Cã : TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Bót to¸n 2 : NhËp kho sè hµng bÞ tr¶ l¹i theo gi¸ mua thùc tÕ Nî : TK 155 - Thµnh phÈm Cã : TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n But to¸n 3 : Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé sè tiÒn theo gi¸ hµng bÞ tr¶ l¹i sang TK 511-Doanh thu b¸n hµng Nî : TK 511 -Doanh thu b¸n hµng Cã: TK 531 - Hµng bÞ tr¶ l¹i - NghiÖp vô 11: Theo ho¸ ®¬n sè 8 ngµy 5/1 xuÊt 1500 hép b¸nh kem xèp cho chi nh¸nh QN. Hãa ®¬n nµy ®­îc lËp thµnh 3 liªn ; +Liªn 1: L­u t¹i quyÓn +Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng +Liªn 3: Dïng ®Ó thanh to¸n. - Khi hµng ®· ®­îc b¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT ®Ó ghi vµo thÎ kho ®ång thêi vµo b¶ng kª sè 1. + Tæng gi¸ ch­a thuÕ : 168.000.000 +ThuÕ GTGT : 16.800.000 +Tæng sè tiÒn thanh to¸n 184.800.000 +Tæng gi¸ vèn hµng b¸n 165.694.000 - §èi víi tr­êng hîp tr¶ tiÒn ngay Nî: TK 111 184.800.000 Cã : TK 511 168.000.000 Cã : TK 3331 16.800.000 ®ång thêi kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng xuÊt kho tiªu thô theo ®Þnh kho¶n : + KÕt chuyÓn gi¸ vèn Nî : TK 632 : 165.694.000 Cã :TK 156 : 165.694.000 MÉu sè 01 GTKT - SLL CL / 99 / B No: 054826 Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1: (L­u ) Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Thùc phÈm MiÒn B¾c §Þa chØ : 203 Minh khai -HN §iÖn tho¹i : 0 1 0 0 2 7 1 4 5 1 MS: Hä tªn ng­êi mua hµng: §¬n vÞ : Chi nh¸nh Qu¶ng ninh §Þa chØ : H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt MS: 0 1 0 0 6 1 4 5 5 1 MS STT Tªn H dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 B¸nh kem xèp Hép 1500 112.000 168.000.000 Céng tiÒn hµng 168.000.000 ThuÕ suÊt GTGT (10%) TiÒn thuÕ GTGT 16.800.000 Tæng tiÒn thanh to¸n 184.800.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m t¸m m­¬i t­ triÖu t¸m tr¨m ngµn ®ång ch½n Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2002 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c B¶ng kª hãa ®¬n GTGT b¸n ra Liªn 1 : l­u §¬n vÞ b¸n: C«ng ty Thùc phÈm MiÒn B¾c §Þa chØ: 203 Minh Khai §iÖn tho¹i: Chøng tõ §¬n vÞ mua hµng ThuÕ VAT ®Çu ra SH NT 8 5/1 Chi nh¸nh QN 16.800.000 16 10/1 TT KD TP Tæng hîp -218 Thanh Xu©n 15.875.000 17 10/1 Cöa hµng 113 NguyÔn L­¬ng B»ng 28.000.000 26 16/1 Cöa hµng 113 NguyÔn L­¬ng B»ng 67.200.000 27 16/1 TT N«ng s¶n HN 89.600.000 33 20/1 CT Cao su - 26 Hoµng Hoa Th¸m 50.800.000 34 20/1 Cöa hµng 203 Minh Khai 134.400.000 35 22/1 Cöa hµng 63 T«n ®øc Th¾ng 127.000.000 39 26/1 Chi nh¸nh QN 56.000.000 40 27/1 TT th­¬ng m¹i 254.000.000 Céng 839.675.000 Ng­êi ghi biÓu (ký tªn) Ngµy 31/01/2002 KÕ to¸n tr­ëng (ký tªn) C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c B¶ng kª hãa ®¬n b¸n hµng Liªn 1 : l­u §¬n vÞ b¸n: C«ng ty Thùc phÈm MiÒn B¾c \§Þa chØ: 203 Minh Khai §iÖn tho¹i: Chøng tõ §¬n vÞ mua hµng ThuÕ VAT ®Çu ra SH NT 8 5/1 Chi nh¸nh QN 168.000.000 16 10/1 TT KD TP Tæng hîp -218 Thanh Xu©n 158.750.000 17 10/1 Cöa hµng 113 NguyÔn L­¬ng B»ng 280.000.000 26 16/1 Cöa hµng 113 NguyÔn L­¬ng B»ng 672.000.000 27 16/1 TT N«ng s¶n HN 896.000.000 33 20/1 CT Cao su - 26 Hoµng Hoa Th¸m 508.000.000 34 20/1 Cöa hµng 203 Minh Khai 1.344.000.000 35 22/1 Cöa hµng 63 T«n ®øc Th¾ng 1.270.000.000 39 26/1 Chi nh¸nh QN 560.000.000 40 27/1 TT th­¬ng m¹i 2.540.000.000 Céng 8.396.750.000 Ng­êi ghi biÓu (ký tªn) Ngµy 31/01/2002 KÕ to¸n tr­ëng (ký tªn) §¬n vÞ:............ §Þa chÞ:............ PhiÕu XuÊt kho Ngµy.......th¸ng.......n¨m 200.. Sè:...................... Nî:...................... Cã:...................... MÉu sè 02 -VT Q§ sè:1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä, tªn ng­êi nhËn hµng:.......................................................... §Þa chØ:.............................. Lý do xuÊt:............................................................................................................................... XuÊt t¹i kho:............................................................................................................................. Sè TT Tªn nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 Céng XuÊt,ngµy.....th¸ng.....n¨m 200... Phô tr¸ch cung tiªu (Ký,hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) Thñ kho (Ký,hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký,hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký,hä tªn) C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c sæ chi tiÕt b¸n hµng Tªn s¶n phÈm: B¸nh kem xèp Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ SH NT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiªn 8 5/1 Chi nh¸nh QN 111 1.500 112.000 168.000.000 17 10/1 CH 113 NguyÔn L­¬ng B»ng 111 2.500 112.000 280.000.000 27 16/1 TT N«ng s¶n HN 112 8.000 112.000 896.000.000 26 16/1 CH 113 NguyÔn L­¬ng B»ng 111 6.000 112.000 672.000.000 34 20/1 CH 203 Minh Khai 111 12.000 112.000 1.344.000.000 39 26/1 Chi nh¸nh QN 112 5.000 112.000 560.000.000 Céng 3.920.000.000 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2002 Ng­êi ghi sæ (Ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c sæ chi tiÕt b¸n hµng Tªn s¶n phÈm: KÑo Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ SH NT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiªn 16 10/1 TT KD TP Tæng hîp -TX 111 1.500 63.500 158.750.000 33 20/1 CT Cao su 111 2.500 63.500 508.000.000 35 22/1 CH 63 T«n §øc Th¾ng 112 20.000 63.500 1.270.000.000 40 27/1 TT Th­¬ng m¹i 111 40.000 63.500 2.540.000.000 Céng 4.476.750.000 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2002 Ng­êi ghi sæ (Ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) *PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé: +Môc ®Ých: Theo dâi chÆt chÏ sè l­îng vËt t­ ,s¶n phÈm ,hµng hãa di chuyÓn tõ kho nµy ®Õn kho kh¸c trong néi dé doanh nghiÖp hoÆc ®Õn c¸c ®¬n vÞ nhËn hµng ký göi ,hµng ®¹i lý ,gia c«ng chÕ biÕn ...lµ c¨n cø ®Ó ghi thÎ kho ,ghi sæ chi tiÕt. +Ph­¬ng ph¸p ghi: Khi lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ph¶i ghi râ tªn,®Þa chØ cña ®¬n vÞ cãs¶n phÈm .hµng hãa chuyÓn ®i vµo gãc trªn bªn tr¸i. Sè ngµy th¸ng ,n¨m lËp phiÕu, hä tªn ng­êi vËn chuyÓn, hîp ®ång vËn chuyÓn. ký hiÖu cña ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, tªn ®Þa chØ kho xuÊt hµng vµ kho nhËn hµng. Cét A,B,C,D : Ghi sè thø tù, tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh vµ m· sè cña tõng lo¹i vËt t­, s¶n phÈm, hµng hãa chuyÓn ®i. Cét 1: Thñ kho xuÊt hµng ghi sè thùc xuÊt cña tõng thø hµng. Cét 2: Thñ kho nhËp ghi sè thùc nhËp cña tõng thø hµng. Cét 3,4: KÕ to¸n cña ®¬n vÞ cã vËt t­ ,s¶n phÈm ,hµng hãa chuyÓn ®i ghi ®¬n gi¸ vµ tÝnh thµnh tiÒn. Dßng céng: Ghi tæng sè tiÒn cña sè l­îng vËt t­, s¶n phÈm, hµng hãa xuÊt kho chuyÓn ®i theo sè liÖu tÝnh to¸n cña kÕ to¸n. PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®­îc lËp thµnh 3 liªn: 1 liªn ®em l­u ë quyÓn , 1 liªn ®á giao cho kh¸ch hµng, 1 liªn xanh kÕ to¸n kho gi÷. 3.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng. a.H¹ch to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng. Khi b¸n bu«n qua kho, hµng hãa b¸n víi sè l­îng lín ph¶i cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu lµ 2% hoÆc 5% theo tháa thuËn víi kh¸ch hµng. Nî : TK 811 Cã : TK 131 b.H¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n. NÕu kh¸ch hµng mua víi mét sè l­îng lín .C«ng ty tiÕn hµnh bít gi¸ cho kh¸ch hµng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh trªn gi¸ b¸n vµ ®­îc lÊy tõ chi phÝ b¸n hµng cã kÌm theo biªn b¶n vµ gi¶m c¶ thuÕ GTGT cho kh¸ch hµng ®èi víi nh÷ng mÆt hµng`cã liªn quan ®Õn thuÕ vµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®iÒu chØnh ngay. §ång thêi lËp chøng tõ ghi sæ ph¶n ¸nh sã tiÒn gi¶m. Tr×nh tù h¹ch to¸n vµ lu©n chuyÓn ,c¸ch ghi vµo c¸c chøng tõ gièng nh­ b¸n bu«n trùc tiÕp qua kho.Chi phÝ vËn chuyÓn ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 641-Chi phÝ b¸n hµng. c.H¹ch to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Doanh nghiÖp khi b¸n hµng nh­ng v× lý do hµng kÐm chÊt l­îng hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi: -Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i : Nî : TK 531 -Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . Nî : TK 3331 -ThuÕ GTGT Cã : TK 131,111,112 -Tæng sè tiÒn thanh to¸n. -Gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî : TK 156 Cã : TK 632 -Tr­êng hîp hµng bÞ tr¶ l¹i ph¸t sinh trong th¸ng ch­a x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong th¸ng. Theo chÕ ®é kÕ to¸n cña Q§, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®­îc ph¶n ¸nh chung vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng. C¨n cø vµo sæ nµy ,cuèi kú tÝnh ra ®­îc tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®Ó kÕt chuyÓn sang TK 511 ®Ó x¸c ®Þnh DTT. §©y lµ c¬ së ®Ó ghi vµo NKCT sè 8 theo quan hÖ ®èi øng Cã TK 531,532/Nî c¸c TK liªn quan . Tuy nhiªn C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾cdo sè nghiÖp vô gi¶m gi¸,chiÕt khÊu b¸n hµng kh«ng nhiÒu nªn kh«ng sö dông ‘sæ chi tiÕt b¸n hµng’ mµ dïng ‘sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng’. 4.H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . a.H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng, C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾csö dông TK 641-Chi phÝ b¸n hµng. -Hµng ngµy, hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ®ång thêi vµo sæ chi tiÕt TK 641 theo sè hãa ®¬n vµ phiÕu chi .Cuèi th¸ng sÏ tæng hîp tõng lo¹i chi phÝ ®Ó vµo sæ c¸i råi kÕt chuyÓn sang TK 911. Chi phÝ b¸n hµng bao gåm: +Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng. +Chi phÝ dông cô ®å dïng cho bé phËn b¸n hµng +Chi phÝ khÊu hao TSC§. +Chi phÝ vËn chuyÓn hµng hãa . +Chi phÝ ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i dïng cho bé phËn b¸n hµng. MÉu sæ vµ chøng tõ mµ chi phÝ b¸n hµng th­êng sö dông : *Sæ C¸i TK 641 §©y lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp cho c¶ n¨m, mçi tê sæ dïng cho mét TK trong ®ã ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh Nî, sè ph¸t sinh Cã vµ sè d­ cuèi th¸ng hoÆc cuèi qóy. KÕ to¸n lËp sæ c¸i TK 641 -Chi phÝ b¸n hµng nh­ sau C«ng ty sÏ kÕt chuyÓn toµn bé CPBH ph¸t sinh trong th¸ng vµo TK 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh b.H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . T­¬ng tù TK 641-Chi phÝ b¸n hµng, dïng ®Î h¹ch to¸n nghiÖp vô chi phÝ b¸n hµng. TK 642 -Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt chung toµn doanh nghiÖp .Cuèi th¸ng sÏ vµo sæ c¸i råi kÕt chuyÓn sang TK 911. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm: +Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý +Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý +Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng +Chi phÝ KH TSC§ +ThuÕ, PhÝ vµ lÖ phÝ +Chi phÝ dù phßng. +Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. +Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. c.H¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi mçi qøy vµ viÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô ®­îc tiÕn hµnh trªn TK 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Sau khi h¹ch t¸n xong c¸c nghiÖp vô tiªu thô hµng hãa, Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, Chi phÝ b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan ,doanh nghiÖp th­êng thÓ hiÖn b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a mét bªn lµ gÝa vèn hµng b¸n + chi phÝ b¸n hµng +Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ ®­îc biÓu hiÖn b»ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c D­ ®Çu th¸ng Sè c¸i Th¸ng 1/2001 TK: 551 Nî Cã Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî víi tµi kho¶n nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 911 Céng sè PS nî Tæng sè PS cã 8.396.750.000 D­ cuèi th¸ng Nî Cã 8.396.750.000 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2002 KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c D­ ®Çu th¸ng Sè c¸i Th¸ng 1/2001 TK: 632 Nî Cã Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî víi tµi kho¶n nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 ........................... Th¸ng 12 155 7.993.060.105 Céng sè PS nî 7.993.060.105 Tæng sè PS cã D­ cuèi th¸ng Nî 7.993.060.105 Cã Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2002 KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) *S¬ ®å h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh. TK 632 TK 911 TK 511 TK 531 TK 641 TK 532 TK 721 TK 821 B¸o c¸o kÕ t qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. N¨m 2002. §¬n vÞ tÝnh: §ång C¸c chØ tiªu N¨m 2002 + Tæng doanh thu 119.986.334.665 -Trong ®ã doanh thu hµng xuÊt khÈu C¸c kho¶n gi¶m trõ -ChiÕt khÊu. -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n -ThuÕ TT§B,XNK ph¶i nép 1. DTT 119.986.334.665 2.Gi¸ vèn hµng b¸n. 108.953.321.707 3. L·i gép 11.033.021.707 4.Chi phÝ b¸n hµng. 10.182.726.461 5. Chim phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6.L·i thuÇn tõ ho¹t ®éng tiªu thô 850.295.377 -Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh -Chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 7.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh -C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 131.135.140 -Chi phÝ bÊt th­êng 193.416.347 8.Lîi nhuËn bÊt th­êng (62.281.207) 9.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 788.014.170 10.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 252.100.000 11.Lîi nhuËn sau thuÕ 535.914.170 * Sæ kÕ to¸n kÕt qu¶ tiªu thô. Doanh thu c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, GVHB, c¸c kho¶n Chi phÝ BH, Chi phÝ QLDN vµ kÕt qu¶ tiªu thô ®­îc ph¶n ¸nh trªn NhËt Ký Chøng Tõ Sè 8. NhËt Ký Chøng Tõ Sè 8. + Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã c¸c TK 511, 531, 532, 632, 641, 911. +C¬ së vµ ph­¬ng ph¸p ghi: Ghi Cã TK 511/Nî c¸c TK liªn quan: Sè tæng céng Cã : TK 511 trªn b¶ng tæng hîp doanh thu . Ghi Cã TK 531/532 Nî c¸c TJ|K liªn quan : C¨n cø vµo sæ theo dâi c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu . Ghi Cã TK 632/Nî c¸c TK liªn quan: C¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ kÕt chuyÓn sang TK 911. Ghi Cã TK 911/Nî c¸c TK liªn quan: C¨n cø vµo kÕt chuyÓn DTT ,kho¶n l·i trong kú. +T¸c dông: LÊy sè tæng céng cña NKCT sè 8 ë c¸c cét t­¬ng øng ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c TK phï hîp. Sæ C¸i TK 511. + Sæ c¸i TK cña C«ng ty ®­îc më cho c¶ n¨m trong ®ã chia ra cho tõng quý cô thÓ. +C¬ së ghi : TK 511 kh«ng cã sè d­ ®Çu kú nªn kh«ng cã d­ ®Çu n¨m . PhÇn ghi Cã c¸c TK ,®èi øng Nî vãi TK 511 C¨n cø vµo sæ theo dâi c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ,®Ó biÕt ®­îc gi¸ trÞ kÕt chuyÓn GVHB.HBBTL sang TK 511. Tæng Céng sè ph¸t sinh Nî : Céng kho¶n Nî TK 511 ph¸t sinh trªn . Tæng Céng sè ph¸t sinh Cã :TK 511. C¨n cø vµo sè tæng céng Cã TK 511 trªn NKCT sè 8. Kh«ng cã Sè d­ cuèi th¸ng. Sæ C¸i TK 632. +T­¬ng tù nh­ sæ C¸i TK 511,Sæ C¸i TK 632 ®­îc më cho n¨m trong ®ã chia ra tõng qóy cô thÓ. C¬ së ghi: Cét sè d­ ®Çu n¨m: TK 632 kh«ng cã sè d­ ®Çu kú. PhÇn ghi Nî TK 632/Cã c¸c TK liªn quan : C¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh. PhÇn céng sè ph¸t sinh cã : LÊy sè liÖu tæng hîp trªn cét Cã TK 632/Nî TK liªn quan trªn NKCT sè 8. Sè d­ cuèi th¸ng: TK 632 kh«ng cã sè d­ . Sæ c¸i TK 911. +Kh«ng më chi tiÕt ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cho tõng ho¹t ®éng ,cho tõng lo¹i hµng hãa . + C¬ së ghi : Sè d­ ®Çu n¨m : Kh«ng cã sè d­ cuèi kú. Ghi cã c¸c TK /Nî TK 911. C¨n cø vµo GVHB, CPBH, CPQLDN kÕt chuyÓn sang TK 421. Tæng sè ph¸t sinh cã : C¨n cø vµo sè tæng céng cét 911 trªn NKCT sè 8. Sè d­ cuèi th¸ng : TK 911 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. Ch­¬ng III Mét vµi ý kiÕn hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. 1.NhËn xÐt ®¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ë C«ng Ty B¸ch Hãa Hµ Néi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh vµ bÒnv÷ng lµ môc tiªu lín cña Thùc phÈm miÒn B¾c. HÖ thèng qu¶n lý nãi chung, bé phËn kÕ to¸n nãi riªng trong ®ã ®Æc biÖt lµ kh©u kÕ to¸n b¸n hµng kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®­îc bè trÝ ®¶m nhiÖm tõng phÇn kÕ to¸n hîp lý, thuËn tiÖn trong quan hÖ víi nhau, kh«ng cã sù chång chÐo, gi÷a c¸c c«ng viÖc, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c«ng viÖc kÕ to¸n . Bªn c¹nh ®ã, sù kÕt hîp gi÷a c¸c bé phËn kÕ ho¹ch, bé phËn kÕ to¸n vµ kho thµnh phÈm, hµng ho¸ lu«n ®­îc thõa nhËn mét c¸ch ¨n khíp, nhÞp nhµng, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh b¸n hµng ®­îc th«ng suèt . KÕ to¸n b¸n hµng ®¶m b¶o theo dâi s¸t sao t×nh h×nh b¸n hµng n¾m ®­îc t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån kho s¶n phÈm hµng ho¸, t×nh h×nh chi tiÕt c«ng viÖc víi kh¸ch hµng . ViÖc tæ chøc hÖ thèng sè s¸ch kÕ to¸n hîp lý, khoa häc trªn c¬ së ®¶m b¶o nguyªn t¾c kÕ to¸n cña chÕ ®é hiÖn hµnh, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh cña xÝ nghiÖp, thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý. C«ng t¸c kÕ to¸n x¸c ®Þnh thuÕ vµ kho¶n nép, NSNN ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. §Çu mçi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng kª khai vÒ thuÕ vèn, thuÕ VAT .... nép cho c¬ quan thuÕ Hµ Néi,.sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nép thuÕ, c«ng ty lu«n ®¶m b¶o nép ®ñ, ®óng h¹n . Trong nh÷ng n¨m võa qua, tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, Thùc phÈm miÒn B¾c®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong kinh doanh, nh­ng víi sù lç lùc phÊn ®Êu cao cña m×nh, C«ng Ty dÇn ®øng v÷ng vµ tù kh¼ng dÞnh m×nh trªn thÞ tr­êng. §©y chÝnh lµ thµnh tÝch ®¸ng kÓ nhÊt bëi v× trong nÒn kinh tÕ ®æi míi cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, ph¸ s¶n th× Thùc phÈm miÒn B¾cl¹i tù kh¼ng ®Þnh m×nh, kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc trªn, C«ng Ty cßn cã nh÷ng mÆt tån t¹i . -Do thõa h­ëng mét sè c¬ së vËt chÊt cò nªn hÖ thèng kho b·i cña c«ng ty cßn l¹c hËu, lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc b¶o qu¶n, vËn chuyÓn hµng ho¸. MÆt kh¸c, th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn b¸n hµng ë mét sè c¬ së ch­a nhiÖt t×nh, tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ mÆt hµng tiªu thô cßn thÊp, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ái hái kh¾t khe cña kh¸ch hµng nãi riªng vµ thÞ tr­êng nãi chung . -ViÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm b¸n hµng ch­a chÝnh x¸c : Trong ph­¬ng thøc b¸n hµng qua kho theo h×ng thøc chuyÓn hµng, kÕ to¸n quÇy ghi doanh thu tõ ngay khi hµng ®­îc xuÊt kho, viÖc ghi doanh thu nh­ vËy lµ ch­a chÝnh x¸c v× kÕ to¸n chØ ghi doanh thu khi hµng ®· ®­îc coi lµ b¸n, tøc lµ ®­îc chuyÓn chñ, cô thÓ lµ bªn kh¸ch hµng th«ng b¸o ®· nhËn ®­îc hµng hoÆc göi th«ng b¸o chÊp nhËn thanh to¸n, tr¶ tiÒn ngay. 2.BiÖn ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng ë Thùc phÈm miÒn B¾c. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng vµ qua thêi gian tiÕp cËn víi thùc tÕ, ®i s©u nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i Thùc phÈm miÒn B¾c , em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c b¸n hµng ë Thùc phÈm miÒn B¾c . *.Më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm,hµng ho¸ cña C«ng ty : ThÞ tr­êng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña qu¸ tr×ng kinh doanh hµng ho¸. Do ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, C«ng ty cÇn ph¶i cã s¸ch l­îc, chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô . ThÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng Ty chñ yÕu tËp trung ë Hµ Néi. Kh¸ch hµng cña C«ng ty phÇn lín lµ kh¸ch hµng mua lÎ,ch­a ®­îc khai th¸c ®óng møc, hµng ho¸ cña c«ng ty ch­a ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng chó ý ®Õn . V× vËy, ®Ò nghÞ C«ng Ty nªn cã biÖn ph¸p giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o ®Ó qua ®ã ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô ngµnh hµng kinh doanh . §Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o, C«ng ty ph¶i nghiªn cøu kü, ph¶i tiÐn hµnh kiÓm tra th¸i ®é cña kh¸ch hµng. §iÒu quan träng cuèi cïng lµ ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¶ng c¸o b»ng c¸ch so s¸nh chi phÝ bá ra víi kÕt qu¶ qu¶ng c¸o ®em l¹i . **.Më réng m¹ng l­íi ®¹i lý b¸n hµng : Víi ph­¬ng ch©m tho¶ m·n tèt mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ vÒ hµng ho¸, C«ng ty cÇn t¹o ra mét hÖ thèng c¸c c¬ së ®¹i lý ®Ó cung cÊp hµng ho¸ ®Õn tay kh¸ch hµng mét c¸ch thuËn tiÖn . HiÖn nay, C«ng ty hÇu nh­ kh«ng cã ®¬n vÞ lµm ®¹i lý cho m×nh. §©y lµ mét khã kh¨n ®Æt ra cho C«ng ty, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i, khi mµ viÖc më réng c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng cho phï hîp kh«ng nh÷ng gióp C«ng ty ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ hµng ho¸ cóa C«ng ty cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c . Trªn c¬ së ®ã, C«ng ty nªn më mét sè ®¹i lý b¸n hµng ë nh÷ng khu vùc thÝch hîp, C«ng ty sÏ ph¶i ®Çu t­ thªm vèn mµ cã ®iÒu kiÖn ®­a s¶n phÈm cña m×nh tíi kh¸ch hµng b»ng con ®­êng nhanh nhÊt. §ång thêi, nã cßn gióp C«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, tr¸nh tr­êng hîp s¶n phÈm tån kho nhiÒu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng thu håi ®­îc vèn vµ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®­îc liªn tôc . ***VÒ tæ chøc “Sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng” HiÖn nay C«ng Ty kh«ng më “Sæ chi tiÕt b¸n hµng” ®Ó theo dâi hµng b¸n. Sæ chi tiÕt doanh thu thu b¸n hµng kh«ng thuËn tiÖn b»ng sæ chi tiÕt b¸n hµng. Gi÷a chóng cã mét sè ®iÓm kh¸c nhau. Hµng ho¸ ®­îc theo dâi trªn sæ c¸i TK 511 ( phÇn doanh thu ). Nh­ vËy khi muèn kiÓm tra hay ®èi chiÕu sè liÖu vÒ mét nghiÖp vô b¸n hµng cô thÓ, kÕ to¸n gÆp rÊt nhiÒu trë ng¹i . ****VÒ c¬ cÊu tæ chøc : Mét c¬ cÊu tæ chøc cña mét ®¬n vÞ thùc chÊt lµ viÖc ph©n c«ng quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c thµnh viªn trong ®¬n vÞ. Mét c¬ cÊu tæ chøc tèt lµ b­íc ®Çu ®Ó ®¶m b¶o c¸c nghiÖp vô thùc hiÖn ®óng theo chÕ ®é hiÖn hµnh, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, b¶o vÖ tµi s¶n cóa ®¬n vÞ vµ n©ng cao tèc ®é tin cËy cóa c¸c th«ng tin kÕ to¸n. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã,c¬ cÊu tæ chøc cÇn ph¶i ®¶m b¶o thiÕt lËp ®­îc sù ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t trªn toµn bé ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ mµ kh«ng bá sãt lÜnh vùc nµo. §ång thêi, kh«ng cã sù chång chÐo lªn nhau gi÷a c¸c bé phËn, ®¶m b¶o ®éc lËp t­¬ng ®èi gi÷a c¸c bé phËn. §iÒu nµy thÓ hiÖn ng­êi phô tr¸ch mçi bé phËn ®éc lËp t­¬ng ®èi ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn. *****Tæ chøc hîp lý hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n . Sæ s¸ch kÕ to¸n lµ ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn c¸c c«ng cô kÕ to¸n. KÕ to¸n vËn dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p cña m×nh ®Ó xö lý th«ng tin. V× vËy c¸c th«ng tin trªn sæ s¸ch kÕ to¸n lµ c¸c th«ng tin ®· ®­îc xö lý, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ®èi t­îng kÕ to¸n mét c¸c cã hÖ thãng vÒ kh«ng gian vµ thêi gian cña tõng lo¹i ho¹t ®éng. V× vËy ®Ó cã c¸c th«ng tin theo hÖ thèng vÒ c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña qu¶n lý vµ nhiÑm vô kÕ to¸n th× kÕ to¸n ph¶i sö dông c¸c sæ s¸chkÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh. Do vËy, vÊn ®Ò quan träng trong h¹ch to¸n cña bÊt kú ®¬n vÞ nµo lµ ph¶i æ chøc hÖ thèng sæ s¸ch nh­ thÕ nµo ®Ó phôc vô cho c«nh viÖc h¹ch to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý. §èi víi kÕ to¸n b¸n hµng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng, chñng lo¹i, kÕt cÊu cña tõng lo¹i sè s¸ch vËn dông, ph¶i x¸c ®Þnh hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n trªn c¬ së nghiªn cøu ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n, c¸c lo¹i sæ s¸ch tæng hîp ®· ®­îc Bé tµi chÝnh quy ®Þnh mÉu m· cè ®Þnh : sæ c¸i, b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh .... nªn th­êng kh«ng gÆp sai sãt. C¸c vÊn ®Ò thiÕu sãt chñ yÕu xuÊt hiÖn ë viÖc sö dông c¸c Sæ chi tiÕt ph¶i thu cña kh¸ch hµng TK 131. ******.Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n tíi ®©y : -TÝch cùc chñ ®éng liªn donh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ b¹n trong c«ng t¸c b¸n hµng nh»m t¹o thÕ m¹nh vÒ vèn vµ hµng ho¸. Ph¶i lùa chän nh÷ng mÆt hµng cã kinh nghiÖm vµ vèn víi ph­¬ng ch©m “ Hai bªn ®Òu cã lîi”. -X©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®iÒu nµy lµ v« cïng cÇn thiÕt, chØ khi cã mÆt hµng chñ lùc, C«ng ty míi cã thÓ chen ch©n vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng tiªu thô. -TiÕn hµnh tiÕt kiÖm chi phÝ l­u th«ng, lµm t¨ng lîi nhuËn, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty kh«ng chØ ë c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mµ cßn ë c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ l­u th«ng n÷a .§ã lµ ph­¬ng ¸n chi tiÕt chi phÝ l­u th«ng theo tõng nhãm hµng, mÆt hµng . ch­¬ng iv phÇn kÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay vÊn ®Ò b¸n hµng hãa cã ý nghÜa tíi sù tån t¹i cña mçi doanh nghiÖp .KÕt qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu, cßn tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa lµ ph­¬ng tiÖn trùc tiÕp ®Ó ®¹t tíi .Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm,hµng hãa cã vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña C«ng ty nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô nãi riªng. Cïng víi xu h­íng ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi, khoa häc kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i, C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾cngµy cµng ph¶i ®æi míi t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn. Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o, c« chó trong phßng kÕ to¸n vµ ®Æc biÕt lµ c« gi¸o h­íng dÉn thùc tËp em ®· tiÕp thu ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn vµ nghiÖp vô kÕ to¸n b¸n hµng mµ em ®· tr×nh bµy trong b¶ng b¸o c¸o nµy. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n, v× vËy b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy v·n ch­a ®Ò cËp hÕt ®­îc nh÷ng khÝa c¹nh cña c«ng t¸c h¹ch to¸n trong qu¶ tr×nh b¸n hµng. Ch¾c ch¾n r»ng ra tr­êng em sÏ ph¶i nghiªn cøu vµ t×m hiÓu s©u s¾c h¬n nh­ng ®©y còng lµ kÕt qu¶ cña sù häc hái nghiªn cøu ë tr­êng vµ thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh ë C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. Trong thêi gian ng¾n, b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÐu xãt, em mong muèn nhËn ®­îc sù quan t©m còng nh­ sù gãp ý tõ phÝa c¸c ThÇy C« gi¸o. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, Th¸ng 03 n¨m 2003 Häc sinh NguyÔn ThÞ Hoa Môc lôc §Ò tµi: H¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thu ë C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. Lêi më ®Çu Ch­¬ng I:Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i . I. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô hµng ho¸: 1.Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô hµng hãa . 2.Gi¸ b¸n cña hµng ho¸. 3. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b¸n hµn ho¸ tiªu thô . II.C¸c chøng tõ thñ tôc tµi kho¶n sö dông chñ yÕu h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. III.KÕ to¸n táng hîp. IV.C¸c ph­¬ng ph¸p b¸n hµng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. 1. Doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 1.1.KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô b¸n bu«n hµng hãa . 1.2.KÕ to¸n c¸ nghiÖp vô b¸n lÎ hµng hãa . 2. H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. V.C¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông trong h¹ch to¸n tiªu thô hµng b¸n. 1.H×nh thøc NhËt Ký Sæ C¸i. 2.H×nh thøc Chøng Tõ Ghi Sæ. 3.H×nh thøc NhËt Ký Chung. 4.H×nh thøc NhËt Ký chøng Tõ. Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. I. T×nh h×nh tæ chøc kinh doanh cña C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. 1.T×nh h×nh tæ chøc kinh doanh . 2.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i Thùc phÈm miÒn B¾c . II.T×nh h×nh h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa t¹i C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. 1.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 2.C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i C«ng Ty. 3.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ chiÕt khÊu b¸n hµng. 4.H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý Doanh NghiÖp. Ch­¬ng III. Mét vµi ý kiÕn hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô . 1. NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ c«ng t¸c b¸n hµng ë C«ng Ty Thùc phÈm MiÒn B¾c. 2. BiÖn ph¸p hoµn thiÖn. Ch­¬ng VI. PhÇn kÕt luËn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc.DOC
Luận văn liên quan