Đề tài Hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty dược Đà Nẵng

Phần I. lý luận về kết quả tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty dược Đà Nẵng. Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tiêu thụ tại công ty dược Đà Nẵng

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty dược Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baíng kã hoïa âån , chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra quê 4 nàm 2202 Tãn cå såí kinh doanh: phán xæåíng saín xuáút Chæïng tæì Diãùn giaíi DS baïn chæa thuãú Thuãú Ghi chuï Säú Ngaìy 67382 03/10 Bãûnh viãûn C Âaì Nàông 1.422.000 71.000 67387 15/10 Bãûnh viãûn C17 102.500 5.125 67389 22/11 Bãûnh viãûn C17 1.142.400 57.120 ... ... ... ... ... 85414 31/12 Bãûnh viãûn Vénh Toaìn 1.140.200 57.010 Täøng cäüng 101.023.137 5.051.157 CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 36 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Xuáút tiãu thuû thaình pháøm saín xuáút chëu thuãú tiãu thuû âàûc biãût quê IV 131 511-SX 37.205.850 Täøng cäüng 37.205.850 CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 37 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Xuáút tiãu thuû thaình pháøm saín xuáút chëu thuãú VAT tiãu thuû quê IV 131 511-SX 3331 106.074.294 101.023.137 5.051.157 Täøng cäüng 106.074.294 SÄØ CAÏI TK511 - SX ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï TPSX khäng chëu VAT tiãu thuû 36 131 37.205.850 TPSX chëu VAT tiãu thuû 37 131 101.023.137 Nháûp haìng khaïch traí giaím DTSX 39a 531 6.099.500 Thuãú TTÂB TPSX phaíi näüp quê 4 89 3332 5.734.481 Kãút chuyãøn DTTPSX, xaïc âënh laîi läù 95 911-SX 129.665.856 c/ Haûch toaïn doanh thu haìng hoaï åí P.KDXNK Taûi kho, caïc cæía haìng chuyãn sáu, quáöy trung tám coï nhán viãn baïn haìng måí thãø cæía haìng, quáöy haìng ghi cheïp sæû biãún âäüng vãö màût säú læåüng , giaï trë, cuäúi ngaìy nhán viãn baïn haìng kiãøm tra vaì laìm giáúy näüp tiãön vaìo taìi khoaín tiãön gæíi Ngán haìng cuía Cäng ty taûi Ngán haìng. Càn cæï vaìo caïc hoïa âån baïn haìng kãú toaïn theo doîi caïc cæía haìng, quáöy haìng, caïc kho seî lãn baíng kã hoïa âån chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra theo thaïng. Baíng kã hoïa âån, chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra (Keìm theo tåì khai thuãú VAT) Tãn cå såí kinh doanh: Trung tám kinh doanh 02 Phan Âçnh Phuìng Âëa chè: 02Phan Âçnh Phuìng - Âaì Nàông Thaïng 11/2002 Chæïng tæì DIÃÙN GIAÍI Maî säú Thuãú ngæåìi mua Doanh säú baïn chæa thuãú Thuãú Ghi chuï KHHÂ Säú HÂ Ngaìy 1 Bãûnh viãûn C Âaì Nàông 9.034.975 451.748 1 Bãûnh viãûn C17 13.822.380 691.119 ... ... ... Täøng cäüng 3.355.980.687 16.779.903 Cuäúi quyï, kãú toaïn theo doîi caïc kho, cæía haìng, quáöy haìng táûp håüp baíng kã hoïa âån chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra cuìng våïi caïc chæïng tæì khaïc gåíi kãn cho kãú toaïn täøng håüp. Taûi vàn phoìng Cäng ty, âãø phaín aïnh sæû biãún âäüng haìng hoaï vãö giaï trë vaì kãút quaí kinh doanh trong kyì cuía mäùi cæía haìng, quáöy haìng, kho. Kãú toaïn täøng håüp láûp baíng täøng håüp haìng hoaï cho mäùi cæía haìng, quáöy haìng trãn cå såí càn cæï vaìo baíng kã, hoïa âån... maì kãú toaïn caïc cæía haìng, kho quáöy gæíi vãö Cäng ty, cuìng våïi baíng täøng håüp haìng hoaï quê træåïc, âäöng thåìi càn cæï vaìo kãút quaí kiãøm kã cuäúi kyì vãö säú læåüng vaì giaï trë haìng täön cuäúi kyì, cuía mäùi cæía haìng kho haìng, quáöy haìng. Kãú toaïn xaïc âënh laîi läù cho caïc cæía haìng, quáöy haìng, kho haìng, sau âoï seî láûp baíng täøng håüp haìng hoaï phoìng kinh doanh xuáút nháûp kháøu. BAÏO CAÏO TÄØNG HÅÜP HAÌNG HOAÏ Quê 4 NÀM 2002 Cäng ty dæåüc Âaì Nàông TTKD - 02 Phan Âçnh Phuìng Näüi dung chè tiãu Nháûp chæa thuãú Thuãú VAT Xuáút giaï chæa thuãú Thuãú Vat A. Täön âáöu kyì 2.509.256.481 B. Täøng nháûp 11.092.918.624 207.393.845 1. Nháûp mua 3.439.205.230 168.985.966 2. Nháûp näüi bäü 7.653.713.394 38.407.879 Nháûp näüi bäü P.KDNK 6.866.148.367 Nháûp näüi bäü cæía haìng sè 767.872.117 38.407.879 Nháûp PXSX 19.692.910 0 .... C. Täøng xuáút trong kyì 1. Baïn 2. Xuáút näüi bäü P. KDXNK Xuáút näüi bäü CH sè 1.057.180.725 52.859.095 Xuáút näüi bäü MDV(nåü) Xuáút näüi bäü MDV tiãön màût .... D. Täön cuäúi kyì 2.723.201.664 E. Laîi gäüp 183.820.747 CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 55 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 - Caïc âån vë P.KDXNK baïn haìng quê 4 - Tiãu thuû haìng hoaï P.KDXNK - Thuãú VAT âáöu ra 131 511-SX 3331 60.238.929.001 57.323.061.574 2.915.867.427 Täøng cäüng 60.238.929.001 SÄØ CAÏI TK511 - KD ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Haìng baïn bë traí laûi 46a 531 545.799.952 Tiãu thuû haìng hoaï P.KDXNK 55 131 57.323.061.574 P.KDXNK xuáút MDV baïn leí 58 136leí 1.382.065.487 Cæía haìng sè tiãu thuû haìng hoaï 72 136sè 9.681.356.404 Kãút chuyãøn DTT 100 911-KD 67.840.638.513 Phaït sinh hiãûu thuäúc Hoaì Vang 885.507.533 885.507.533 Phaït sinh hiãûu thuäúc âäng dæåüc Q4/2002 294.183.350 294.183.350 d/ Haûch toaïn doanh thu haìng hoaï åí caïc cæía haìng Khi phaït sinh nghiãûp vuû baïn haìng , kãú toaïn taûi caïc cæía haìng sè táûp håüp chæïng tæì räöi lãn baíng kã hoaï âån chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra theo thaïng, cuìng våïi caïc baíng kã, chæïng tæì khaïc, cuäúi quê càn cæï vaìo caïc baíng kã, chæïng tæì kãú toaïn åí caïc cæía haìng gåíi lãn, kãú toaïn láûp baíng täøng håüp haìng hoaï cæía haìng sè quyï 4 nàm 2002. Tæì baíng täøng håüp vaì caïc chæïng tæì liãn quan kãú toaïn ghi vaìo chæïng tæì ghi säø. BAÍNG TÄØNG HÅÜP HAÌNG HOAÏ P.KDXNK Quê 4 nàm 2002 Khoaín muûc TT 02 Phan Âçnh Phuìng .... Täøng cäüng Tiãön haìng Thuãú VAT Tiãön haìng Thuãú VAT Tiãön haìng Thuãú VAT Täön âáöy kyì 2.509.256.481 Täøng nháûp 11.092.918.624 207.393.845 19.717.810.600 Nháûp mua 3.439.205.203 168.985.966 157.038.704.332 Khaïch traí haìng 89.099.927.077 Nháûp näüi bäü P.KDXNK 6.866.148.367 317.378.273 Nháûp näüi bäü CH sè 767.872.117 38.407.879 1.201.486.372 NHáûp PXSX 19.692.910 27.690.010 .... .... .... .... .... .... .... Täön âáöu kyì+täøng nháûp 13.602.175.105 207.393.845 176.756.514.932 7.452.191.191 Täøng xuáút 11.062.794.1818 478.678.686 149.734.057.725 6.760.797.146 Baïn 8.331.282.335 417.132.087 57.323.061.574 2.915.867.427 Xuáút näüi bäü P.KDXNK 12.663.685.372 0 xuáút näüi bäü ch sè 6.065.765.563 0 Xuáút näüi bäü MDV (nåü) 1.020.753.143 51.037.657 1.313.253.810 65.662.650 Xuáút näüi bäü MDV (TM) 36.427.582 1.821.378 68.811.677 3.440.583 Xuáút näüi bäü PXSX 5.400.000 Giaím giaï baïn .... .... .... .... .... .... .... Täön CK 2.723.201.664 29.422.152.320 Laîi gäüp 183.520.747 2.399.695.113 BAÍNG TÄØNG HÅÜP HAÌNG HOAÏ CÆÍA HAÌNG SÈ Quê 4 nàm 2002 CH nguäön haìng Täön âáöu kyì Nháûp trong kyì Cäüng Xuáút GV haìng Cäng ty VAT MDV Chãûnh lãûch BV(laîi gäüp) GV haìng GD Täøng xuáút Toìn cuäúi kyì A B 1 2 3=1+2 4=3-9 5 6=8-7 7=3-9 8=4+..+7 9 1 CD 389.305.582 69.626.113 458.931.691 27.757.271 392.512.518 420.267.789 66.419.177 CTY 22.301.614 715.032.488 737.334.102 710.501.339 33.588.910. 48.455.698 792.545.947 26.832.763 TC 411.067.196 710.501.339 1.196.265.797 710.501.339 33.588.910 76.212.969 392.512.518 1.212.815.736 93.251.940 .... CD ... ... ... ... ... ... CTY ... ... ... ... ... ... TC ... ... ... ... ... ... tc CD 2.507.685.457 2.135.359.420 4.643.044.877 0 0. 155.514.657 3.147.217.673 3.302.732.330 1.495.827.204 CTY 249.950.617 6.167.522.644 6.417.503.261 5.949.453.639 235.749.087 429.170.435 0 6.614.373.161 468.049.622 TC 2.757.636.074 8.302.912.064 11.060.548.138 5.949.453.639 235.749.087 584.685.092 3.147.217.673 9.917.105.491 1.963.876.826 TÄØNG HÅÜP VÁÛT TÆ CÆÍA HAÌNG SÈ QUYÏ 4 cæía haìng Xuáút doanh säú chæa VAT VAT Cäüng 01 507.448.636 25.420.884 532.869.520 03 864.916.661 34.324.802 908.241.463 .... .... .... .... Cäüng 498.052.991 237.835.077 5.225.888.068 TÄØNG HÅÜP CÆÍA HAÌNG SÈ XUÁÚT NÄÜI BÄÜ QUYÏ 4 Xuáút KD, SX Cæía haìng sè MDV Täøng cäüng 01 1.401.364 705.367.100 706.768.464 03 54.073.352 571.298.800 625.372.152 .... .... .... .... Cäüng 1.186.221.865 4.929.052.500 6.115.274.365 CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 72 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Cæía haìng sè tiãu thuû haìng Cäng ty Cæía haìng sè tiãu thuû haìng CD Chãnh lãûch B - V VAT âáöu ra cæía haìng sè phaíi näüp Tiãu thuû haìng hoaï cæía haìng sè VAT âáöu ra phaíi näüp baïn VAT âáöu ra phaíi näüp MDV 136 sè 111 136 sè 136 sè 511-SX 3331 3331 5.949.453.639 3.147.217.673 584.685.092 9.681.356.404 132.344.104 235.749.087 c/ Haûch toaïn doanh thu haìng hoaï åí caïc quáöy leí Khi coï nhu cáöu haìng hoaï MDV åí caïc quáöy leí seî âãún caïc cæía haìng sè, hoàûc âãún kho cuía Cäng ty âãø mua haìng. Tuyì theo màût haìng thë træåìng tiãu thuû maì cæía haìng leí âoïng, Cäng ty seî qui âënh doanh säú baïn haìng thaïng. Nãúu nhæ baïn chæa daût âæåüc doanh säú Cäng ty qui âënh thç MDV âæïng quáöy leí seî bë phaût. Khäng cáön quan tám âãún MDV baïn bao nhiãu nhæng chè càn cæï vaìo nhæîng hoaï âån chæïng tæì maì caïc cæía haìng sè thuäüc Cäng ty baïn cho máûu dëch viãn. Tæì caïc hoaï âån âoï Cäng ty seî lãn chæïng tæì ghi säø. CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 58 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 - P.KDXNK xuáút baïn cho MDV - Tiãu thuû quáöy leí MDV - VAT âáöu ta phaíi näüp Trong âoï: MDV: Nåü MDV tiãön màût 136leí 511-SX 3331 1.451.168.760 1.382.065.487 69.103.273 1.313.253.810 68.811.677 65.662.690 3.440.583 Täøng cäüng 1.451.168.760 f/ Haûch toaïn doanh thu haìng nháûn âaûi lyï Cäng ty måí TK 003 âãø haìng nháûn baïn âaûi lyï. Vaì Cäng ty baïn âuïng giaï maì ngæåìi giao âaûi lyï qui âënh âãø theo doîi hoa häöng âæåüc hæåíng vãö haìng nháûn baïn âaûi lyï, Cäng ty sæí duûng TK 511 - ÂL Haìng thaïng Cäng ty seî láûp baíng täøng håüp doanh säú haìng baïn âaûi lyï cuäúi quê táûp håüp thaình baíng täøng håüp doanh säú baïn haìng âaûi lyï theo quê. Vaì tæì baíng täøng håüp naìy Cäng ty seî lãn chæïng tæì ghi säø vaì sau âoï seî âæåüc vaìo säø caïi. BAÍNG TÄØNG HÅÜP DOANH SÄÚ BAÏN HAÌNG ÂAÛI LYÏ Quê 4 nàm 2002 Stt Âån vë Doanh säú baïn Hoa häöng 1 Viphadi 9.906.379.215 49.531.896 2 Kiãm liãn 2.194.073.315 10.970.367 3 Tán Phong 519.337.500 5.193.375 Cäüng 12.619.790.030 65.695.638 CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 84 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Nháûn hoa häöng âaëu lyï quyï 4/2002 331-DL 511-ÂL 65.695.638 Täøng cäüng 65.695.638 SÄØ CAÏI TK511 - ÂL ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Trêch hoa häöng âaûi quê 4 84 331-Âl 65.695.638 Kãút chuyãøn doanh thu haìng hoaï vaìo kãút quaí kinh doanh 100 911-KD 65.695.638 g/ Haûch toaïn doanh thu näpë bäü Âãø theo doîi doanh thu näüi bäü kãú toaïn taûi vàn phoìng Cäng ty måí hai taìi khoaín chi tiãút âãø theo doîi: - Tk 512 - SX : Doanh thu näüi bäü vãö tiãu thuû thaình pháøm - TK 512- KD : Doanh thu näüi bäü vãö tiãu thuû haìng hoaï Hàòng ngaìy càn cæï vaìo caïc chæïng tæì gäúc caïc âån vë træûc thuäüc cäng ty seî ghi vaìo baíng kã haìng hoaï baïn näüi bäü theo thaïng räöi sau âoï gåíi baíng kã naìy cuìng våïi caïc chæïng tæì gäúc gåíi vãö Cäng ty. Cuäúi thaïng caïc âån vë naìy seî gåíi baïo caïo quyãút toaïn vãö vàn phoìng Cäng ty . càn cæï vaìo caïc chæïng tæì gäúc, cuìng våïi caïc quyãút toaïn åí âån vë træûc thuäüc gåíi vãö cuäúi quê kãú toaïn seî láûp baíng täøng håüp haìng hoaï vaì tæì baíng täøng håüp naìy seî lãn chæïng tæì ghi säø, räöi tæì chæïng tæì ghi säø seî vaìo säø caïi CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 35 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Xuáút HT Hoaì Vang + Tiãu thuû näüi bäü PXSX + VAT âáöu ra phaíi näüp Xuáút TPSX chëu VAT + Tiãu thuû näüi bäü MDV quáöy leí + VAT âáöu ra phaíi näüp 136leí 136leí 512-SX 3331 512-SX 3331 12.939.822 12.323.640 616.182 86.671.400 82.544.190 4.127.210 CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 57 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Xuáút haìng hoaï P.KDXNK nhæåüng baïn PXSX 6112 512-KD 5.400.0000 SÄØ CAÏI TK512- SX ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Xuáút TP tiãu thuû quáöy sè 84 136sè 6112 512-SX 522.400 106.315.230 106.867.630 TPSX chëu Vat tiãu thuû näüi bäü cæía haìng sè 35a 136sè 12.323.640 Xuáút TP tiãu thuû chëu VAT MDV quáöy leí 35b 136leí 82.544.190 P.KDXNK nháûp haìng hoaï tæì PXSX 51 27.690.010 Kãút chuyãøn DTTP vaìo kãút quaí 95 911-SX 229.425.470 SÄØ CAÏI TK512- KD ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Xuáút haìng hoaï nhæåüng PXSX 57 6112 5.400.000 Kãút chuyãøn DTT haìng hoaï vaìo kãút quaí 100 911-KD 5.400.000 2/ Haûch toaïn giaím træì doanh thu Taûi Cäng ty Dæåüc trong thåìi væìa qua chæa coï phaït sinh nghiãûp vuû giaím giaï haìng baïn vaì haìng chieït kháúu thæång maûi. Nãn täi chè trçnh baìy haìng baïn bë traí laûi. Âãø theo doîi haìng baïn bë traí laûi kãú toaïn sæí duûng TK 531,khi tiãún haình TK 531-SX vaì TK 531-KD. Haìng baïn bë traí laûi vç lyï do keïm pháøm cháút, sai qui caïch, chuíng loaûi Càn cæï vaìo baíng täøng håüp vãö haìng hoaï bë traí laûi thuäüc P. KDXNK, PXSX. Sau âoï haûch toaïn vaìo chæïng tæì ghi säø CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 99 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Giaím cäng nåü baïn cho caïc âån vë thuäüc P.KDXNK Haìng baïn bë traí laûi giaím doanh thu âäöng thåìi 531 511-KD 331 531 317.378.273 317.378.273 3/ Haûch toaïn giaï väún haìng baïn Cäng ty haûch toaïn haìng täön kho theo phæång phaïp kiãøm kã âënh kçnh vaì tênh giaï haìng xuáút kho theo phæång phaïp nháûp træåïc, xuáút træåïc Cuäúi kç càn cæï vaìo kãút quaí kiãøm kã cuìng våïi baín nháûp xuáút täön haìng hoaï. Kãú toaïn xaïc âënh giaï väún haìng xuáút kho Trë giaï haìng täön cuäúi kyì = Säú læåüng haìng täön cuäúi kyì x Âån giaï mua taûi thåìi âiãøm sau cuìng Trë giaï haìng xuáút cuäúi kyì = Trë giaï haìng täön âáöu kyì + Trë giaï haìng nháûp trong kyì - Trë gia haìng täön cuäúi kyì Näüi dung giaï väún haìng baïn taûi Cäng ty bao gäöm: + Giaï väún haìng hoaï tiãu thuû thuäüc P.KDXNK + Giaï väún cuía thaình pháøm thuäüc PXSX Tæì caïc chæïng tæì liãn quan Cäng ty lãn chæïng tæì ghi säø CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 98 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Giaï väún haìng hoaï P.KDXNK quê 4 632 6112 65.977.474.379 SÄØ CAÏI TK632- KD ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Nháûp haìng khaïch traí laûi 42 6112 317.378.273 Xung tiãu doanh säú baïn do âiãöu näüi bäü tiãu thuûcæía haìng sè 74 511-KD -1.186.221.865 Kãút chuyãøn GVHB xuáút 98 6112 65.977.474.379 Kãút chuyãøn GVHB xuáút vaìo KQKD 99a 911-KD 64.473.874.241 Phaït sinh HT Hoaì Vang Quê 4 787.464.736 Phaït sinh HT Âäng dæåüc Quê 4 787.464.736 259.095.271 259.095.271 Phán bäø chi phê mua haìng cho haìng baïn ra: Cäng ty cho ràòng vç haìng hoaï nhoí leí, nhiãöu chuíng loaûi, nãn toaìn bäü chi phê mua haìng hoaï phaït sinh trong kyì Cäng ty âãöu âæa hãút vaìo giaï väún haìng hoaï baïn ra. 4/ Haûch toaïn xaïc âënh kãút quaí tiãu thuû a/ Haûch toaïn chi phê baïn haìng Chi phê baïn haìng taûi Cäng ty bao gäöm: Chi phê læång vaì caïc khoaín trêch theo læång cuía caïc nhán viãn baïn haìng thuäüc P.KDXNK, vaì nhán viãn baïn haìng cæía haìng sè, MDV quáöy leí Chi phê thuã cæía haìng Chi phê trêch kháúu hao TSCÂ Chi phê mua ngoaìi Chi phê xuáút hoíng våî haìng hoaï Chi phê khaïc bàòng tiãön Âãø haûch toaïn CPBH phaït sinh taûi doanh nghiãûp, kãú toaïn sæí duûng caïc loaûi chæïng tæì Giáúy baïo nåü cuía Ngán haìng Baíng trêch læång, BHXH, KPCÂ Baíng trêch kháúu hao TSCÂ Tåì kã chi tiãút ghi coï TK 1111 CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ 98 Ngaìy 31/12/2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi SHTK Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï 31/12 Qué tiãön màût chi phê chi 641 1111 332.432.064 SÄØ CAÏI TK641- KD ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Qué tiãön màût chi 20 111 332.432.064 45.157.078 Phán bäø læång vaìo caïc âäúi tæåüng chi phê 85 334 1.030.147 5.496.508 Phán bäø BHXH vaìo caïc âäúi tæåüng chi phê 86 3383 121.246.934 Phán bäø KPCÂ vaìo caïc âäúi tæåüng chi phê 87 3382 20.602.958 Tiãön thuã màût bàòng MDV phaíi traí 88 3388 30.361.079 Phán bäø KHTSCÂ vaìo âäúi tæåüng chi phê 89 214 14.874.880 Kãút chuyãøn chi phê baïn haìng vaìo kãút quaí 99b 991KD 45.157.078 1.563.913.103 Phaït sinh HT Hoaì Vang Quê 4 4.596.5028 45.157.078 Phaït sinh HT Âäng dæåüc Quê 4 5.496.508 b/ Haûch toaïn chi phê quaín lyï doanh nghiãûp Näüi dung cuía chi phê bao gäöm: Tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång cuía nhán viãn quaín lyï Thuãú sæí duûng âáút, thuãú nhaì âáút , thuãú män baìi Caïc khoaín lãû phê Tiãön âiãûn, næåïc âiãûn thoaûi Chi phê trêch KHTSCDD Tæì chæïng tæì ghi säø, kãú toaïn lãn säø caïi TK 642 SÄØ CAÏI TK642 Ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Tiãön gåíi ngoaûi tãû USD NHCT chi quê 6 1122 12.055.331 Tiãön gåíi ngoaûi tãû USD NHNN 12 1122 498.960 Chi qué tiãön màût 20 1111 519.675.201 Xuáút hoíng våî, giåïi thiãûu quaíng caïo 59a 6112 28.157.685 Phán bäø læång vaì caïc âäúi tæåüng chi phê 85 334 260.466.267 .... Kkc chi phê quaín lyï doanh nghiãûp vaìo kãút quaí 99b 911-KD 1.425.985.151 Phaït sinh HT Hoaì Vang Quê 4 30.320.522 30.320.522 Phaït sinh HT Âäng Dæåüc Quê 4 29.571.528 29.571.528 SÄØ CAÏI TK911 - SX Ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Kãút chuyãøn GV tiãu thuû thaình pháøm 94 632-SX 340.185.166 Kãút chuyãøn DTTP xaïc âënh kãút quaí 95 511-SX 511-SX 911 SX 12.9.655.856 229.425.470 359.091.326 Kãút chuyãøn laîi läù saín xuáút quê 2002 103d 421 18.906.160 SÄØ CAÏI TK911 - KD Ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü Coï Kãút chuyãøn giaï väún haìng hoaï xuáút vaìo kãút quaí 99a 632-KD 64.473.871.241 Kãút chuyãøn chi phê QLDN, chi phê baïn haìng vaìo kãút quaí 99b 911-KD 2.989.898.254 Kãút chuyãøn DTT haìng hoaï vaìo KQKD(TK511-KD), 512-KINH DOANH, 511-ÂL 100 67.911.779.151 Kãút chuyãøn TNHDDTC vaìo kãút quaí 102b 515 247.573.422 Kãút chuyãøn laîi läù do TNHTDDC 103a 421 247.537.422 K/c laîi läù kinh doanh quê 4 103c 421 448.006.565 885.507.533 Phaït sinh HT Hoaì Vang quê 4 885.507.533 294.183.350 Phaït sinh CH Âäng Dæåüc quê 4 294.183.350 SÄØ CAÏI TK911 - KHAÏC Ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS SHTKÂÆ Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü coï Kãút chuyãøn TNBT khaïc vaìo kãút quaí 101b 15.283.900 Kãút chuyãøn laîi läù do TNBT khaïc 103b 15.283.900 PHÁÖNIII> MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHAÌM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HOAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ VAÌ KÃÚT QUAÍ TIÃU THUÛ HAÌNG HOAÏ TAI CÄNG TY DÆÅÜC ÂAÌ NÀÓNG A/ NHÁÛN XEÏT CHUNG VÃÖ HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH VAÌ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN TIÃU THU VAÌ KÃÚT QUAÍ TIÃU THUÛ TAÛI CÄNG TY 1/ Nhæîng thuáûn låüi vaì khoï khàn hiãûn nay cäng ty âang gàûp phaíi . 1.1/Nhæîng thuáûn låüi vãö hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh - Cäng ty Dæåüc Âaì Nàóng âæåüc såí y tãú, caïc nghaình liãn quan caïc nghaình cuía thaình phäú Âaì Nàông âaî taûo nhiãöu thuáûn låüi cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty - Cäng ty âaî taûo dæåüc nhiãöu uy tên, nãn âæåüc sæû uíng häü to låïn cuía cå såí khaïm chæía bãûnh trong khu væûc . caïc doanh nghiãûp dæåüc Trung Æång, caïc ngán haìng, caïc âäúi taïc trong vaì ngoaìi næåïc âaî taûo nhiãöu cå häüi cho hoaût âäüng cuía Cäng ty . - Cäng ty coï ban giaïm âäúc nàng däüng, sngs taûo trong laînh âaûo - Våïi truyãön thäúng sàôn coï Cäng ty coï âäüi nguî caïn bäü quaín lê coï bãö daìi kinh nghiãûm âiãöu haình täø chæïc hoaût âäüng , coï sæû phäúi håüp chàt cheî, gàõn boï cuía caïc âoaìn thãø chênh trë nhæ : cäng âoaìn, âoaìn Thanh niãn Cäüng saín HCM luän baïm saït nhiãûm vuû täø chæïc täút caïc phong traìo thi âua, âäüng viãn caïn bäü cäng nhán viãn kiãûp thåìi . - Theo thåìi gian qui mä hoaût âäüng cuía Cäng ty âæåüc måí räüng dáön . Cäng ty âaî kãút håüp giæía hai maíng hoaût âäüng saín xuáút saín pháøm vaì kinh doanh mua baïn âaî âaïp æïng âæåûc nhu cáöu cuía thi træåìng , táûn duûng âæåüc nguäön lao âäüng âëa phæång, giaí quyãút âæåüc viãûc laìm cho mäüt säú låïn cäng nhán, cuíng nhæ gäúp pháön vaìo viãûc tàng doanh säú cho Cäng ty, âem laûi hiãûu quaí ngaìy caìng cao vaì khàóng âënh vë trê cuía mçnh trong kinh tãú thë træåìng âáøy maûnh caûnh tranh - Hiãûn nay, âåìi säúng cuía nhán viãn âæåüc äøn âënh vaì náng cao hån træåïc daî âem laûi khê thãú måïi âáúy traïch nhiãûm . 1.2 Nhæîng khoï khàn - Hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh hiãûn nay cuía Cäng ty nàòm trong bäúi caính chung cuía næåïc ta hiãûn nay laì hoaût âäüng trong nãön kinh tãú haìng hoaï nhiãöu thaình pháön, váûn âäüng theo cå chãú thi træåìng, âáy laì sæû thaïch thæïc, sæû caûnh tranh trãn thæång træåìng ngaìy caìng gay gàõt vaì phæïc taûp. Trong khi âoï, trçnh âäü, nàng læûc kinh doanh cuíng nhæ trçnh âäü chuyãn män cuía caïn bäü cäng nhán viãn chæa âäöng âãöu, chæa âaïp æïng âæåüc so våïi nhu cáöu âäøi måïi trong giai âoaûn hiãûn nay. Âoï laì nhæîng váún âãö khoï khàn thæåìng xuyãn cáön quan tám . - Väún læu âäüng thiãúu, cå såí kinh doanh cuía caïc cæía haìng, nhaì kho, nhaì xæåíng saín xuáút âáöu tæ coï haûn chãú, caïc saín pháøm saín xuáút chæa coï saín pháøm muíi nhoün âãø tàng khaí nàng caûnh tranh vaì chiãúm lènh thë træåìng lao âäüng. -Viãûc xáy dæûng kãú hoaûch tçm kiãúm thi træåìng tiãu thuû , måí räüng quan hãû våïi caïc âäúi taïc coìn haûn chãú . - Caïc cæía haìng træåíng, phoï Giaïm Âäúc kinh doanh, pho Giaïm Âäúc saín xuáút quaín âäúc phán xæåíng chè lo kãút quaí âaût âæåüc åí bäü pháûn mçnh , chæa hæåïng tåïi muûc âêch chung cuía täø chæïc . 2.Nháûn xeït vãö cäng taïc haûch toaïn taûi cäng ty dæåc Âaì Nàông 2.1 Nháûn xeït chung vãö cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn -Cäng ty coï mäüt maûng læåïi kinh doanh räüng låïn vaì gäöm nhiãöu bäü pháûn caïch xa vàn phoìng Cäng ty . Chênh vç váûy maì viãûc täø chæïc loaûi hçnh kãú toaïn væìa táûp trung væìa phán taïn laì ráút phuì håüp våïi noï âaím baío cho cäng taïc kãú toaïn tiãúp cáûn âæåüc våïi âëa baìn kinh doanh, væìa âaím baío cho cäng ty theo doîi tçnh hçnh taìi chênh kãú toaïn mäüt caïch táûp trung nháút. -Viãûc phán cäng cäng taïc kãú toaïn mäüt caïch roî raìng cuû thãø cho tæìng nhán viãn theo âuïng trçnh âäü, nàng læûc cuía tæìng ngæåìi âaî âaím baío cho viãûc haûch toaïn diãùn ra chênh xaïc, këp thåìi caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh - Cäng ty aïp duûng hçnh thæïc kãú toaïn laì chæïng tæì ghi säø noï ráút phuì håüp våïi âàûc âiãøm kinh doanh cuía Cäng ty Bãn caûnh bãn caûnh nhæîng âiãøm trãn, cäng taïc kãú toaïn taûi Cäng ty coï mäüt säú haûn chãú sau: + Våïi chu kyì haûch toaïn laì quê vaì do âëa baìn nàòm raíi raïc khàõp moüi nåi nãn cuäúi thaïng caïc cæía haìng måïi gåíi chæïng tæì , säø saïch vãö vàn phoìng Cäng ty , nãn viãûc haûch toaïn täøng håüp coìn phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo tiãún âäü gåíi baïo caïo. Vç váûy viãûc cung cáúp thäng tin coï tênh cháút këp thåìi cho nhaì quaín lyï âãø quyãút âënh cáön thiãút këp thåìi thç bäü pháûn kãú toaïn taûi Cäng ty chæa thæûc hiãûn âæåüc. Vç viãûc haûch toaïn våïi chu kyì laì quyï nãn cäng viãûc täøng thæåìng táûp trung vaìo cuäúi quyï, taûo sæïc eïp cho caïc nhán viãn , aính hæåíng âãún hiãûu quaí, hiãûu nàng cuía cäng viãûc. + Do cäng taïc haûch toaïn diãùn ra háöu nhæ taûi vàn phoìng Cäng ty , nãn viãûc tênh toaïn thuí cäng hiãûn nay cuía Cäng ty, thç nhán viãn kãú toaïn laìm viãûc våïi mäüt khäúi læåüng cäng viãûc tæång âäúi nhiãöu. Cäng taïc kiãøm tra, giaïm saït thæûc tãú, viãûc ghi cheïp säø saïch cuîng nhæ tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía caïc âån vë cå såí chæa âaût âæåüc sæû triãøn khai thæåìng xuyãn vaì liãn tuûc. 2.2/ Nháûn xeït vãö cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû taûi Cäng ty a/ Æu âiãøm: Xuáút phaït tæì caïc baíng kã, hoaï âån chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra, baïo caïo täøng håüp haìng hoaï cuía caïc cæía haìng, quáöy haìng âaî cung cáúp thäng tin hãút sæïc hæîu êch cho caïc nhaì quaín lyï trong Cäng ty. Âäöng thåìi qua âáy biãút âæåüc mæïc hoaìn thaình kãú hoaûch vãö doanh säú cuía mäùi cæía haìng, quáöy haìng , tæì âoï giuïp cho nhaì quaín lyï coï nhæîng biãûn phaïp nhàòm haûn chãú nhæîng màût täön taûi, âáöu tæ thãm nhæîng màût maûnh, coï nhæîng chênh saïch, biãûn phaïp chuí træång cuû thãø, khuyãún khêch caïc cæía haìng quáöy haìng gia tàng saín læåüng tiãu thuû , goïp pháön náng cao hiãûu quaí kinh doanh b/Nhæåüc âiãøm - Chi phê mua haìng baïn haìng hiãûn nay chæa âæåüc theo doîi vaì phán bäø håüp lyï - Viãûc theo doîi haìng hoaï baïn ra cho caïc caï nhán, táûp thãø bãn ngoaìi âaî âæåüc P.KDXNK cuía Cäng ty phán cáúp quaín lyï cho caïc cæía haìng chuyãn sáu, âaî âæåüc giaïm saït kiãøm tra chàût cheî. Tuy nhiãn âãún nay qua säú liãûu cho tháút váùn coìn coï sai soït, gian láûn, nháöm láùn xaíy ra. - Cäng taïc quaín lyï tiãön baïn haìng taûi caïc cæía haìng sè vaì caïc quáöy leí chæa âæåüc quan tám âuïng mæïc. B/ MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ TIÃU THUÛ TAÛI Cäng ty 1/ Hoaìn thiãûn täø chæïc cäng taïc haûch toaïn chi tiãút vãö tiãu thuû ÅÍ Cäng ty nhçn chung vãö haìng hoaï quy cho cuìng thç coï 3 nhoïm haìng hoaï âoï laì: Âäng dæåüc, Tán dæåüc váût tæ y tãú. Hiãûn nay taûi Cäng ty khäng coï sæû theo doîi chi tiãút theo nhoïm haìng. Theo täi, Cäng ty nãn theo doîi chi tiãút theo tæìng nhoïm haìng, màût duì viãûc theo doîi theo nhoïm haìng åí Cäng ty seî laìm cho kãú toaïn håi vaït vaí mäüt chuït, nhæng muäún cung cáúp thäng tin chênh xaïc, cáön thiãút cho nhaì quaín lyï thç viãûc haûch toaïn theo nhoïm haìng seî cung cáúp thäng tin vä cuìng quan troüng. Vç qua viãûc theo doîi theo nhoïm haìng seî giuïp cho Cäng ty âaïnh giaï âæåüc tçnh hçnh doanh thu, chi phê vaì kãút quaí cuía tæìng nhoïm haìng, màût haìng chuí yãúu vaì tæì âoï seî taûo âiãöu kiãûn cho nhaì lyï traí låìi âæåüc cáu hoíi: nãn kinh doanh loaûi haìng naìo? Mua baïn loaûi haìng âoï giaï bao nhiãu laì coï laîi? Cäng ty dæåüc Âaì Nàông hiãûn coï mäüt maûng læåïi kinh doanh räüng låïn, coï nhiãöu âån vë træûc thuäüc Cäng ty. - Caïc âån vë khäng coï täø chæïc kãú toaïn viãn vaì chè haûch toaïn baïo säø laì: caïc âån vë thuäüc P.KDXNK, caïc cæía haìng sè. - Caïc âån vë coï täø chæïc kãú toaïn riãng hiãûu thuäúc Hoaì Vang, hiãûu thuäúc Âäng Dæåüc. Vç váûy nãn coï ráút nhiãöu baïo caïo cuía caïc âån vë træûc thuäüc Cäng ty cuäúi thaïng, cuäúi quyï gåíi vãö cho kãú toaïn taûi vàn phoìng Cäng ty, dáùn âãún cäng viãûc cuía kãú toaïn täøng håüp ráút báûn vaì luän laìm viãûc càn thàóng vaìo cuäúi thaïng vaì nháút laì cuäúi quyï, vç chu kyì haûch toaïn cuía Cäng ty laì quyï. Vç thãú, theo doîi Cäng ty cáön coï thãm mäüt kãú toaïn phuû giuïp cho kãú toaïn täøng håüp âãø cho cäng viãûc tênh toaïn nhanh choïng vaì chênh xaïc hån vaì nháút laì khi maì Cäng ty täø chæïc haûch toaïn chi tiãút laì vä cuìng cáön thiãút. Vaì baín baïo caïo nhanh maì caïc âån vë træûc thuäüc gåíi vãö Cäng ty âoï chênh laì hoaï âån, chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra. Baíng kã hoaï âån, chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû mua vaìo nhæ åí Cäng ty. Nhæng baíng kã naìy cáön phaíi táûp håüp theo nhoïm haìng. Càn cæï vaìo caïc baíng kã naìy vaì caïc chæïng tæì gäúc, kãú toaïn seî täøng håüp thaình baíng täøng håüp haìng hoaï cuía tæìng cæía haìng sè, tæìng âån vë thuäüc P.KDXNK. 2/ Hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn phán bäø chi phê mua haìng Hiãûn nay toaìn bäü chi phê mua haìng taûi Cäng ty âãöu phán bäø cho haìng baïn ra âiãöu naìy dáùn âãún viãûc phaín aïnh giaï väún haìng xuáút kho khäng chênh xaïc, aính hæåíng âãún giaï trë haìng täön kho. Theo täi Cäng ty nãn phán bäø chi phê mua haìng cho haìng coìn laûi vaì baïn ra theo cäng thæïc sau âãø coï thãø cung cáúp thäng tin âæåüc chênh xaïc hån. Chi phê mua haìng phán bäø cho nhoïm haìng i = Chi phê mua haìng phaït sinh trong kyì x Giaï mua cuía nhoïm haìng i trong kyì Giaï mua cuía nhoïm haìng i trong kyì + Giaï mua cuía nhoïm haìng jtrong kyì + Giaï mua cuía nhoïm haìng iktrong kyì Chi phê mua haìng phán bäø cho haìng baïn ra cuía nhoïm haìng i = Chi phê mua haìng phán bäø cho haìng täön âáöu kyì cuía nhoïm haìng i + Chi phê mua haìng phaït sinh trong kyì cuía nhoïm haìng i x Giaï mua haìng baïn ra trong kyì cuía nhoïm haìng i Giaï mua cuía nhoïm haìng i täön âáöu kyì + Giaï mua cuía nhoïm haìng i nháûp trong kyì Chi phê mua haìng phán bäø cho haìng täön cuäúi kyì cuía nhoïm haìng i = Chi phê mua haìng phán bäø cho haìng täön âáöu kyì cuía nhoïm haìng i + Chi phê mua haìng phaït sinh trong kyì cuía nhoïm haìng i - Chi phê mua haìng phán bäø cho haìng baïn ra cuía nhoïm haìng i Trong âoï: i: Âäng dæåüc j: Tán dæåüc k: Thiãút bë váût tæ aïp duûng thæûc tãú taûi Cäng ty ta coï: + Giaï väún haìng baïn cuäúi kyì: 32.580.708.102 + Giaï väún haìng baïn ra trong kyì laì : 64.473.874.241, vç taûi Cäng ty toaìn bäü chi phê mau haìng âãöu phán bäø hãút cho haìng baï ra nã. Trong giaï väún haìng baïn ra coï. Giaï mua haìng hoaï : 64.718.982.182 Chi phê mua haìng hoaï laì: 285.892.059 Váûy Chi phê mua haìng phán bäø cho haìng baïn ra = 285.892.209 x 64.187.982.182 = 189.636.073 32.580.708.102+64.187.982.182 Chi phê mua haìng phán bäø cho nhoïm haìng Â.Dæåüc baïn ra = 189.636.073 x 3.209.399.109 = 9.481.804 64.187.982.182 Chi phê mua haìng phán bäø cho nhoïm haìng T.Dæåüc baïn ra = 189.636.073 x 51.992.265.567= 153.605.219 64.187.982.182 Chi phê mua haìng phán bäø cho nhoïm haìng TBVTYT baïn ra = 189.636.073-9.481.804-153.605.219 = 26.549.050 Luïc âoï: - Giaï väún cuía nhoïm haìng âäng dæåüc : 3.209.399.109 +9.481.804 = 3.218.880.913 - Giaï väún cuía nhoïm haìng tán dæåüc 51.992.265.567 + 153.605.219 = 52.145.870.786 - Giaï väún cuía nhoïm haìng thiãút bë váût tæ y tãú laì: 8.986.317.506 + 26.549.050 = 9.012.866.556 + Taûi Cäng ty chi phê mua haìng khäng âæåüc theo doîi thæåìng xuyãn vaì chi tiãút, cho nãn Cäng ty cáön phaíi theo doîi chi tiãút chi phê mua haìng vç chi phê mua haìng nhr hæåíng âãún giaï väún haìng baïn ra tæì âoï nhr hæåíng âãún viãûc tiãu thuû haìng hoaï cuía Cäng ty vaì cuäúi cuìng laì låüi nhuáûn. Åí Cäng ty chi phê mua haìng theo doîi åí tåì kã chi tiãút TK 111,112. viãûc theo doîi nhæ vaûy seî khäng phán bäø âæåüc cho haìng baïn ra trong kyì, vaì haìng täön cuäúi kyì. Chi phê mua haìng åí Cäng ty cáön theo doîi nhoïm haìng âãø coï nhæîng biãûn phaïp nhàòm haûn chãú båït chi phê mua haìng. 3/ Hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn chi phê bh + Taûi Cäng ty táút caí caïc chi phê baïn haìng kãút chuyãøn vaìo TK 911. trong khi âoï hoaût âäüng saín xuáút khäng chëu chi phê naìy. Âiãöu naìy tháût vä lyï dáùn âãún viãûc theo doîi theo tæìng hoaût âäüng kinh doanh laì khäng chênh xaïc. Vç váûy chi phê naìy cáön âæåüc phán bäø cho tæìng hoaût âäüng saín xuáút vaì kinh doanh haìng hoaï, vaì nhoïm haìng theo doanh thu haìng baïn. Chi phê baïn haìng phán bäø cho hoaût âäüng kinh doanh haìng hoaï = Chi phê baïn haìng phaït sinh trong kyì x Doanh thu cuía HÂKD haìng hoaï Doanh thu cuía HÂKD haìng hoaï + Doanh thu cuía HÂSX Chi phê mua haìng phán bäø cho nhoïm haìng i = Chi phê baïn haìng cuía HÂKD haìng hoaï phaït sinh trong kyì x Doanh thu cuía nhoïm haìng i Doanh thu cuía nhoïm haìng i + Doanh thu cuía nhoïm haìng j + Doanh thu cuía nhoïm haìng k Tæì thæûc tãú Cäng ty ta coï - Chi phê baïn haìng phaït sinh trong kyì cuía Cäng ty laì: 1.569.913.103 Chi phê baïn haìng phán bäø cho HÂKD haìng baïn ra = 1.563.913.103 x 67.840.683.513 = 1.560.929.653 67.840.683.513 + 129.665.856 Chi phê baïn haìng phán bäø cho nhoïm haìng Â.Dæåüc = 1.560.929.653 x 3.190.875.089 = 73.418.063 67.840.683.513 Chi phê baïn haìng phán bäø cho nhoïm haìng T.Dæåüc baïn ra = 1.560.929.653 x 55.126.358.464 = 1.286.388.856 67.840.683.513 Chi phê baïn haìng phán bäø cho nhoïm haìng TBVTYT baïn ra = 1.560.929.635 - 73.418.063 - 1.286.388.865 = 219.122.725 Âäúi våïi haìng hoaï giåïi thiãûu, quaíng caïo: âáy laì khoaín chi phê maì Cäng ty boí ra nhàòm muûc âêch tàng doanh säú baïn. Nãn noï liãn quan âãún viãûc baïn haìng cuía Cäng ty. Theo täi chi phê naìy Cäng ty âæa vaìo TK 642 laì khäng chênh xaïc täi nghé nãn âënh khoaín nghiãûp vuû naìy nhæ sau: Nåü TK 641 Coï TK 6112 * Âäúi våïi nhæîng haìng hoaï hao huût, hoíng våî. Trong quaï trçnh váûn chuyãøn âæa haìng âãún khaïch haìng, khi phaït sinh hao huût, hoíng våî Cäng ty âæa hãút vaìo TK 642. theo täi âáy cuîng laì nghiãûp vuû liãn quan âãún viãûc baïn haìng , âãø traïnh træåìng håüp nhán viãn låüi duûng så håí vãö màût quaín lyï hao huût, hoíng våî Cäng ty nãn xaïc âënh mäüt âënh mæïc hao huût, hoíng våî cho pheïp nhàòm náng cao traïch nhiãûm cuía nhán viãn trong quaï trçnh váûn chuyãøn haìng. Viãûc qui âënh mæïc hao huût hoíng våî càn cæï vaìo âàûc âiãøm cuía tæìng nhoïm haìng âãø coï mäüt tyí lãû thêch håüp. Âäúi våïi nhoïm haìng Âäng dæåüc: laì haìng hoaï âæåüc laìm tæì hoaï cháút, vãö sæû hæ hoíng, hoíng våî laì tháúp nháút trong 3 nhoïm haìng. Âäúi våïi haìng âäng dæåüc: laì haìng hoaï chãú biãún khäng duìng hoaï cháút, sæû hæ hoíng nhæ náúm mäúc do âiãöu kiãûn khê háûu vaì , vaì dãø bë våî, nhoïm haìng naìy khoï baío quaín nãn theo täi âënh mæïc hoa huût nãn cao hån nhoïm haìng tán dæåüc. Âäúi våïi nhoïm haìng thiãút bë váût tæ y tãú: Nhoïm haìng naìy ráút dãø bë hoíng våî nãn qui âënh âënh mæïc hao huût laì cao nháút. Vaì nghiãûp vuû naìy seî âæåüc âënh khoaín nhæ sau: Nåü TK 641: Pháön hao huût trong âënh mæïc Coï TK 6112: giaï mua haìng hoaï * Hiãûn nay åí Cäng ty viãûc theo doîi thæåìng xuyãn vaì chi tiãút vãö chi phê baïn haìng chæa âæåüc quan tám, maì âáy laûi laì váún âãö quan troüng âiãöu kiãûn âäúi våïi báút cæï mäüt dn naìo. Vaì chi phê baïn haìng chè âæåüc theo doîi åí tåì kã chi tiãút taìi khoaín 111,112. vç váûy, Cäng ty seî khäng tháúy âæåüc chi tiãút vãö chi phê baïn haìng. Do âoï Cäng ty muäún tàng âæåüc låüi nhuáûn thç chi phê baïn haìng phaíi âæåüc thæåìng xuyãn theo doîi chi tiãút theo tæìng khoaín muûc. 4/ Hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn chi phê quaín lyï dn. ÅÍ Cäng ty chi phê quaín lyï doanh nghiãûp chè phán bäø cho hoaût âäüng kinh doanh haìng hoaï, trong khi âoï hoaût âäüng saín xuáút vaì hoaût âäüng khaïc laûi khäng chëu chi phê naìy. Âiãöu naìy cuîng tháût vä lyï dáùn âãún viãûc xaïc âënh kãút quaí theo tæìng hoaût âäüng åí cäng ty laì khäng chênh xaïc . Vç váûy theo em chi phê naìy cáön âæåüc phán bäø cho tæìng hoaût âäüng, vaì tæìng nhoïm haìng nhæ sau : Chi phê QLDN phán bäø hoaût âäüng kinh doanh haìng hoaï = Chi phê QLDN phaït sinh trong kyì x Doanh thu cuía HÂKD haìng hoaï Doanh thu cuía HÂKD haìng hoaï + Doanh thu cuía HÂSX + Doanh thu cuía hoaût âäüng khaïc Tæì tçnh hçnh thæûc tãú cuía cäng ty . Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp laì : 1. 425. 985 . 151. Váûy chi phê quaín lyï doanh nghiãûp phaït sinh trong kyì phán bäø cho hoaût âäüng kinh doanh haìng hoaï vaì phán bäø cho tæìng nhoïm haìng theo doanh thu nhæ sau : -Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp phaït sinh trong kyì phán bäø cho hoaût âäüng kinh doanh haìng hoaï laì : 1. 425. 985. 151 x 67. 840. 683. 513= 1. 417. 781. 928 67. 840. 683. 513 + 129.665.856+ 262.857.322 -Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp cuía hoaût âäüng kinh doanh haìng hoaï phán bäø cho nhoïm haìng Âäng Dæåüc laì : 1.417.781.928 x 3.190.875.089 = 66.685.133 67.840.638.513 Chi phê quaín lyï cho doanh nghiãûp cuía hoaût âäüng kinh doanh haìng hoaï phán bäø cho nhoïm haìng Tán Dæåüc laì : 1.417.781.928 x 55.126.358.464 = 1. 152.069.09 67.840.638.513 Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp haìng hoaï phán bäø cho nhoïm haìng thiãút bë váût tæ y tãú laì : 1.417.781.928 - 66.685.133 - 1.152.069.094. = 199.027.701 * Cuîng nhæ chi phê haìng hoaï, hiãûn nay chi phê quaín lyï doanh nghiãûp taûi cäng ty khäng âæåüc thæåìng xuyãn theo caïc khoaín muûc chi phê, nãúu nhæ chi phê naìy khäng âæåüc theo doîi chi tiãút dáùn âãún doanh nghiãûp khoï coï thãø biãûn phaïp thêch håüp âãø giaím chi phê naìy . Vç váûy maì mäüt trong nhæîng biãûn phaïp tàng låüi nhuáûn âoï laì giaím chi phê quaín lyï doanh nghiãûp nãn chi phê quaín lyï doanh nghiãûp cáön phaíi theo doîi thæåìng xuyãn vãö chi phê naìy . 5/ Hoaìn thiãûn cäng taïc hoaûch toaïn xaïc âënh kãút quaí tiãu thuû Âãø xaïc âënh kãút quaí tiãu thuû vãö hoaût âäüng cuía cäng ty . Cäng ty âaî måí 3 taìi khoaín chi tiãút : TK 911- SX, TK911 -KD , TK911 - khaïc Taûi säø caïi TK 911, chuïng ta tháúy Cäng ty âaî âæa chi phê HÂTC vaì TNHÂTC vaìo taìi khoaín naìy laì khäng håüp lyï våïi sæû theo doîi åí Cäng ty. Vç váûy theo täi âãø phaín aïnh chiïnh xaïc tæìng hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty mçnh kãú toaïn nãn âæa vaìo TK911 - khaïc Kãút håüp tæì caïc pháön hoaìn thiãûn veì haûch toaïn chi tiãút åí caïc pháön træåïc, kãút quaí tiãu thuû åí tæìng nhoïm haìng nhæ sau: SÄØ CAÏI TK911 KDÂD ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS CSTK Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü ccï -Kãút chuyãøn giaï väún haìng hoaï xuáút vaìo kãút quaí 3.218.100.913 KC chi phê baïn haìng vaìo kãút quaí 73.418.063 KC chi phê QLDN saìo kãút quaí 66.685.133 KC DTT vaìo kãút quaí kinh doanh 3.190.875.020 KC laîi läù kinh doanh quê 4 168.109.020 SÄØ CAÏI TK911 KDTD ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS CSTK Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü ccï -Kãút chuyãøn giaï väún haìng hoaï xuáút vaìo kãút quaí 52.145.870.786 KC chi phê baïn haìng vaìo kãút quaí 1.268.388.865 KC chi phê QLDN saìo kãút quaí 1.152.069.094 KC DTT vaìo kãút quaí kinh doanh (TK511-KD , 512 - KD) 55.131.758.464 KC laîi läù kinh doanh quê 4 565.429.719 SÄØ CAÏI TK911 KDTBVTVY ngaìy thaïng Diãùn giaíi CTGS CSTK Säú phaït sinh Nåü Coï Nåü ccï -Kãút chuyãøn giaï väún haìng hoaï xuáút vaìo kãút quaí 9.012.866.566 KC chi phê baïn haìng vaìo kãút quaí 219.122.725 KC chi phê QLDN saìo kãút quaí 199.027.701 KC DTT vaìo kãút quaí kinh doanh 9.523.449.960 KC laîi läù kinh doanh quê 4 92.432.978 6/ Mäüt säú biãûn phaïp nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc quaín lyï tiãön, táûp trung häöi cäng nåü vaì âáøy maûnh hoaût âäüng tiãu thuû taûi Cäng ty 6.1/ Hoaìn thiãûn cäng taïc quaín lyï tiãön tæaûi caïc quáöy leí åí Cäng ty vaìo cuäúi thaïng, täø thu tiãön caïc quáöy læíe seî âãún caïc quáöy leí âãø thu tiãön vaì näüp lãn Cäng ty. Thåìi gian thu tiãön theo caïch naìy dáùn âãún MDV chiãúm duûng väún. trong khi âoï hiãûn nay väún læu âäüng cuía Cäng ty laûi thiãúu nhiãöu vaì âang tçm caïch âãø bäø sung bàòng caïch vay ngán haìng tæì âoï p traí chi phê laîi vay. Nãn theo täi thç caïc täø thu quáöy leí nãn sau mäüt tuáön baïn haìng thç âãún caïc MDC âãø thu tiãön . 6.2 Mäüt säú biãûn phaïp nhàòm thu tiãön cäng nåü baïn haìng taûi cäng ty Qua säú liãûu chi tiãút vãö theo doîi cäng nåü taûi cäng ty cho tháúy khaïch haìng hiãûn nay chiãúm duûng väún cuía cäng ty ráút låï vaì âiãöu naìy aính hæåíng ráút lån âãún hoaût âäüng cuía cäng ty,vaì laîi vay cuía ngan haìng . Nhæîng bãûnh viãûn thuäüc såí hæîu cuía bãûnh viãûn âa khoa, bãûnh viãûn C17 hiãûn nay laì khaïch haìng chiãúm duûng väún cuía Cäng ty låïn nháút. Màûc duì laì bãûnh viãûn thuäüc såí hæîu cuía Nhaì næåïc, khaít nàng khäng âoìi âæåüc nåü êt, vaì vç Cäng ty dæåüc cuîng laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc cho nãn váún âãö thu tiãön baïn haìng âäúi våïi caïc bãûnh viãûn chæa âæåüc kiãn quyãút làõm. Theo täi âãø thu tiãön baïn haìng tæì caïc khaïch haìng naìy Cäng ty nãn coï nhæîng chênh saïch vaì biãûn phaïp nhæ sau: - Nãúu nhæ khaïch haìng thanh toaïn såïm thç seî âæåüc hæåíng chiãút kháúu thanh toaïn - Nãúu nhæ khaïch haìng âãø nåü quaï thåìi haûn qui âënh thç Cäng ty seî tênh laîi suáút trãn khoaín nåü âoï låïn hån laîi vay Ngán haìng. Nãúu nhæ bàòng laîi vay Ngán haìng thç khaïch haìng seî âãø nåü láu hån. Vç nãúu hoü âi vay Ngán haìng ngoaìi laîi vay coìn täún chi phê âi vay. Nhæîng khaïch haìng thiãúu tiãön cuía khaïch haìng sè thç Cäng ty cuîng cáön coï chênh saïch vaì biãûn phaïp nhæ trãn, nhæng âäöng thåìi cáön phaíi coï sæû phán traïch nhiãûm, bàõt buäüc caïc cæía haìng sè phaíi coï nhæîng biãûn phaïp thu tiãön khaïch haìng. Nãúu cuäúi quê kiãøm tra vãö baïo caïo säú dæ cäng nå væåüt mæïc qui âënh cho pheïp thç cæía haìng træåíng âoï seî chëu phaût, vç laìm nhæ váûy caïc cæía haìng træåíng seî lo âi âoìi nåü. 6.3 Mäüt säú biãûn phaïp nhàòm âáøy maûng hoaût âäüng tiãu thuû taûi Cäng ty Hiãûn nay thuäúc laì mäüt nhu cáöu thiãút yãúu vaì thæåìng xuyãn trong quaï trçnh täön taûi vaì phaït triãøn cuía con ngæåìi âáy laì mäüt thuáûn låüi âäúi våïi Cäng ty trong quaï trçnh kinh doanh màût haìng naìy, nhæng trãn thë træåìng hiãûn nay coï nhiãöu âäúi thuí caûnh tranh. Vç váûy Cäng ty cáön phaíi coï thæåìng xuyãn khai thaïc thãú manhj cuía mçnh vaì tçm caïch âãø haûn chãú båït nhæîng âiãøm yãúu coìn täön taûi Âãø coï thãø täön taûi vaì phaït triãøn , træåïc hãút Cäng ty cáön phaíi âæïng væîng trãn tiãu thuû mçnh âang tiãu thuû, chênh vç thãú nãn thæåìng xuyãn coï nhæîng biãûn phaïp nhàòm âáøy maûnh hoaût âäüng tiãu thuû. Sau âáy täi xin âãö suáút mäüt säú biãûn phaïp nhàòm âáøy maûnh hoaût âäüng tiãu thuû taûi Cäng ty - Vãö hoaût âäüng kinh doanh Cäng ty cáön phaíi giao chè tiãu kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh cuû thãø hoaï tæì caïc bäü pháûn, hiãûu thuäúc âãún hãû thäúng baïn leí saït våïi thæûc tãú., trãn cå såí âaím baío hiãûu quaí Cäng ty nhæ: + Âënh mæïc vãötäön kho haìng hoaï vç khi coï mäüt âënh mæïc naìy seî khiãún cho caïn bäü pháûn thuäüc cäng ty seî lo tçm moüi caïch âãø khoíi âãø täön kho cao, nhàòm traïnh täön âäüng väún . + Âënh mæïc vãö säú dæ cäng nåü baïn : Càn cæï vaìo kãút quaí baïn haìng cuäúi quê cuía caïc cæía haìng, tháúy âæåüc daonh thu cuía caïc cuía haìng. Nhæng doanh thu thç coï nhæng tiãön chuí yãúu laûi nàòm trong tay khaïch haìng thç khäng hiãûu quaí . Nãúu âáøy maûnh âæåüc tiãu thuû nhæng laûi cho thiãúu nåü nhiãöu laûi khäng hiãûu quaí vç aính hæåíng âãún váún âãö laîi xuáút vay ngán haìng . Vç váûy maì cäng ty phaíi âënh mæïc phaíi âënh mæïc säú dæ cäng nåü . + Âënh vãö doanh thu : Hiãûn nay, cäng ty tuy cuîng coï quy âënh mäüt âënh mæïc vãö doanh thu âäúi våïi caïc cæía haìng sè, quáöy leí. Theo em âãø coï thãø theo doîi chênh xaïc vãö doanh thu baïn haìng, cuîng nhæ viãûc thæûc hiãûn kãú hoaûch vãö doanh thu baïn haìng cuía caïc cæía hnaìg sè, quáöy leí. Cäng ty nãn coï mäüt âåüt kiãøm tra âäüt xuáút thæåìng xuyãn vaì bê máût âäúi våïi caïc cæía haìng sè, quáöy leí, vç khi coï sæû kiãøm tra âäüt xuáút vaì bê máût seî laìm cho caïc cuía haìng træåíng cuîng nhæ máûu dëch viãn quáöy leí seî khäng coï thåìi gian âãø dáúu haìng hoaï maì hoü âaî mua åí ngoaìi vç nhæ chuïng ta âaî biãút thç haìng hoaï mua ngoaìi seî reî hån haìng hoaï mua cuía cäng ty . Ngoaìi ra cäng ty cuîng nãn coï chãú âäü æu âaîi, thæåíng cho caïc âån vë, caï nhán væåüt chè tiãu kãú hoaûch, tæång xæïng våïi kãút quaí thæûc hiãûn, âãø cäø vuî âäüng viãn këp thåìi, khiãún khêch náng cao dáön hiãûu quaí kinh doanh . Thæûc hiãûn tiãút kiãûm trong saín xuáút kinh doanh, âënh mæïc khoaïn chi phê kinh doanh cho caïc bäü pháûn . -Hiãûn nay, åí phán xæåíng saín xuáút cuía cäng ty, lao âäüng chuí yãúu laì thuí cäng . Saín pháøm cäng ty saín xuáút chuí yãúu laì theo muìa, khäng coï saín pháøm muîi nhoün .Vç váûy, âãø cho phán xæåíng saín xuáút coï âuí âiãöu kiãûn âãø saín xuáút saín pháøm måïi vaì khäng ngæìng náng cao cháút læåüng saín pháøm hiãûn coï, täø chæïc lao âäüng, âáöu tæ cå såí saín xuáút, náng cao caïc thiãút bë phuì håüp . - Vãö cháút læåüng saín pháøm âäúi våïi ngaình dæåüc: do âàûc thuì kinh doanh ; ngaình haìng y tãú tênh cháút kyî thuáût aính hæåíng âãún sæïc khoeí con ngæåìi nãn âoìi hoíi qui chãú phaíi nghiãm ngàût. Xuaït phaït tæì âiãöu âoï âäüi KCS cuía Cäng ty phaíi thæåìng xuyãn âi kiãøm tra cháút læåüng saín pháøm, âàûc biãût laì nhæîng nåi mäi træåìng bë ä nhiãùm. + Vãö cäng taïc täø chæïc, quaín lyï lao âäüng Thæåìng xuyãn chuï troüng, nang cao trçnh âäü chuyãn män, pháøm cháút âaûo âæïc, y âæïc cho CBCNV. Taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho viãûc náng cao nghiãûp vuû quaín lyï kinh tãú, quaín lyï kinh doanh , ngoaûi ngæî nháút laì caïc caïn bäü chuí chäút nhàòm âaïp æïng cho nhu cáöu phaït triãøn kinh doanh hiãûn nay. Cuîng cäú bäü pháûn tiãúp thë tang vãö säú læåüng caïn bäü, gioíi vãö chuyãn män . + Chênh saïch âáøy maûnh tiãu thuû âäúi våïi khaïch haìng Âãø tàng doanh säú baïn Cäng ty cáön coï caïc chênh saïch chiãút kháúu thanh toaïn âäúi våïi nhæîng khaïch haìng mua haìng våïi giaï trë låïn. Ngoaìi ra cáön phaíi quaíng caïo, khuyãún maîi caïc saín pháøm âênh keìm våïi thuäúc nhæ: Våí, buït, mç chênh.... Kãút Luáûn Cå chãú thë træåìng hiãûn nay, âiãöu maì caïc doanh nghiãûp caûnh tranh nhau chênh laì viãûc tranh thuí khaïch haìng, caûnh tranh åí viãûc chàm soïc khaïch haìng .... âãø läi keïo khaïch haìng vãö phêa doanh nghiãûp muûc âêch âãø tiãu thuû haìng hoaï cuía mçnh chênh vç váûy tiãu thuû laì sæïc säúng laì håi thåí cuía doanh nghiãûp, nãúu chè saín xuáút maì khäng tiãu thuû âæåüc thç doanh nghiãûp khäng thãø täön taûi, noï khäng chè aính hæåíng âãún baín thán doanh nghiãûp maì coìn aính hæåíng âãún dáy chuyãön âãún caí nãön kinh tãú . Thæí nghé xem nãúu doanh nghiãûp hay trãn thë træåìng maì chè coï cung maì khäng coï cáöu thç laìm gç Coï hoaût âäüng trao âäøi xaíy ra , laìm gç coï låüi nhuáûn âãø sinh säúng . Vç váûy täúc âäü tiãu thuû caìng diãùn ra nhanh ra bao nhiãu åí doanh nghiãûp naìo, hay xaî häüi naìo thç åí âoï phaït triãøn nhanh . Qua thåìi gian thæûc táûp, nghiãn cæïu tçnh hçnh haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû taûi cäng ty Dæåüc Âaì Nàông , em âaî hoaìn thiãûn chuyãn âãö täút nghiãûp cuía mçnh. Vaì trong thåìi gian thæûc táûp em nháûn tháúy bãn caûnh nhæîng màût maûnh trong cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû haìng hoaï Cäng ty váùn coìn mäüt säú haûn chãú . Qua âoï em xin âãö xuáút mäüt säú yï kiãún nhàòm hoaìn thiãûn hån cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû taûi cäng ty . Màûc duì, em âaî coï nhiãöu cäú gàõng nhæng do âiãöu kiãûn vãö thåìi gian, vaì kiãún thæïc coìn nhiãöu haûn chãú trong khi âoï thæûc tãú laûi hãút sæïc âa daûng vaì phæïc taûp nãn chuyãn âãö hoaìn thaình khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Vç váûy, em ráút mong sæû âoïng goïp yï kiãún cuía cä giaïo vaì baûn beì . Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím ån cä giaïo vaì caïc cä chuï , anh chë âang cäng taïc taûi phoìng kãú toaïn cäng ty Dæåüc Âaì Nàông. Âaì Nàông, ngaìy .... thaïng .... nàm 2003 Hoüc viãn thæûc hiãûn Tráön Thë Thu Thuyí MUÛC LUÛC LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Låìi Måí Âáöu Trong giai âoaûn hiãn nay thuáût ngæî kinh tãú thë træåìng khäng coìn gç xa laû våïi caïc doanh nghiãûp Viãût Nam. Mäüt mäi træåìng kinh doanh ráút âa daûng vaì nàng âäüng âaî goïp pháön taûo nãn mäüt håi thåí måïi trong cäng viãûc caíi taûo kinh tãú cuía Nhaì næåïc. Caïc doanh nghiãûp tham gia duì åí thaình pháön kinh tãú naìo thç muûc tiãu cuäúi cuìng laì låüi nhuáûn trong kinh doanh vaì noï laì tiãu thæïc quan troüng thuïc âáøy caïc nhaì quaín lyï. Nhaì quaín lyï hoü seî khäng laìm gç âæåüc nãúu nhæ hoü khäng coï cäng cuû häø tråü âàõc læûc trong tay vaì kãú toaïn laì mäüt trong nhæîng cäng cuû quan troüng âoï. Thäng qua viãûc haûch toaïn tiãu thuû vaì xaïc âënh kãút quaí tiãu thuû cuía kãú toaïn seî giuïp cho giaïm âäúc biãút doanh thu , låüi nhuáûn.... tæì kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty mçnh quaín lyï âãø coï nhæîng hæåïng âi âuïng âàõn hån trong quaï trçnh hoaût âäüng âãø täön taûi vaì phaït triãøn cuía Cäng ty. Âiãöu naìy luän âoìi hoíi nhiãûm vuû âàût ra trong cäng taïc kãú toaïn laì phaíi cung cáúp këp thåìi, âáöy âuí, chênh xaïc cho laînh âaûo nhæîng thäng tin vãö haìng hoaï vaì kãút quaí kinh doanh. Cäng ty Dæåüc Âaì Nàông laì mäüt doanh nghiãûp væìa thæûc hiãûn chæïc nàng cuía mäüt doanh nghiãûp saín xuáút væìa thæûc hiãûn chæïc nàng cuía mäüt doanh nghiãûp thæång maûi. Vç hçnh thæïc hoaût âäüng laì baïn buän, baïn leí vaì mäüt pháön saín xuáút nhoí. Lénh væûc kinh doanh laì Âäng Dæåüc, Tán Dæåüc vaì thiãút bë váût tæ Y tãú, laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc coï maûng læåïi hoaût âäüng kinh doanh tæång âäúi låïn vaì ngaìy nay våïi sæû phaït triãøn cuía xaî häüi thç nhu cáöu vãö sæû chàm soïc sæïc khoíe cuía ngæåìi dán ngaìy mäüt náng cao vaì âáy laì âiãöu kiãûn thuáûn låüi giuïp cho doanh nghiãûp måí räüng quy mä hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp mçnh. Xuáút phaït tæì nhæîng âiãöu nãu trãn em âaî choün âãö taìi cho mçnh:"Haûch Toaïn Tiãu Thuû Vaì Kãút Quaí Tiãu Thuû Haìng Hoaï Taûi Cäng Ty Dæåüc Âaì Nàông " âãö taûi gäöm coï 3 pháön sau: Pháön I: Lê luáûn vãö kãút quaí tiãu thuû vaì xaïc âënh kãút quaí tiãu thuû trong doanh nghiãûp. Pháön II: Tçnh hçnh thæûc tãú vaì haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû haìng hoaï taûi Cäng ty Dæåüc Âaì Nàông Pháön III: Mäüt säú yï kiãún nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû vaì vaì kãút quaí tiãu thuû haìng hoaï taûi Cäng ty. Âãö taìi âæåüc hoaìn thaình do sæû näø læûc cuía baín thán, cuìng våïi sæû hæåïng dáùn giuïp âåî táûn tçnh cuía cä giaïo, cuìng våïi caïc cä chuï anh chë phoìng kãú toaïn taûi Cäng ty Dæåüc Âaì Nàông. Tuy nhiãn, våïi kiãún thæïc vaì kinh nghiãûm coìn nhiãöu haûn chãú nãn khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït, kênh mong sæû goïp yï cuía cä giaïo, caïc cä chuï taûi phoìng kãú toaïn vaì caïc baûn âãø chuyãn âãö âæåüc hoaìn thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån. Âaì Nàông, ngaìy ... thaïng ... nàm 2003 Hoüc viãn thæûc hiãûn Tráön Thë Thu Thuíy Nháûn Xeït Cuía Giaïo Viãn Hæåïng Dáùn Nháûn Xeït Cuía Cå Quan Thæûc Táûp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty dược đà nẵng.DOC
Luận văn liên quan