Đề tài Hoàn thiện 1 bước hệ thống tổ chức bộ máy văn phòng của ngân hàng nông thôn Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I: Những khái quát chung về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 2 1. Lịch sử ra đời 2 2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ 3 Chương II: Thực trạng về hoạt động của bộ máy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 7 1. Tổ chức hoạt động bộ máy Ngân hàng trong năm 2000 7 2. Những thành tựu đã đạt được 8 3. Đánh giá tài chính 10 Chương III: Tổ chức bộ máy văn phòng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 11 1. Nguyên tắc tổ chức văn phòng 11 2. Mô hình công tác tổ chức văn phòng 13 3. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng 16 4. Vấn đề nhân sự của văn phòng 17 5. Trang thiết bị của văn phòng 17 Một số giải pháp nhằm thực hiện một bước 17 Kết luận

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện 1 bước hệ thống tổ chức bộ máy văn phòng của ngân hàng nông thôn Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Nh÷ng kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam 2 1. LÞch sö ra ®êi 2 2. Chøc n¨ng, quyÒn h¹n, nhiÖm vô 3 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng cña bé m¸y Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam 7 1. Tæ chøc ho¹t ®éng bé m¸y Ng©n hµng trong n¨m 2000 7 2. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc 8 3. §¸nh gi¸ tµi chÝnh 10 Ch­¬ng III: Tæ chøc bé m¸y v¨n phßng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam 11 1. Nguyªn t¾c tæ chøc v¨n phßng 11 2. M« h×nh c«ng t¸c tæ chøc v¨n phßng 13 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng 16 4. VÊn ®Ò nh©n sù cña v¨n phßng 17 5. Trang thiÕt bÞ cña v¨n phßng 17 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn mét b­íc 17 KÕt luËn 19 Lêi më ®Çu B­íc vµo thiªn niªn kû míi trong bÇu kh«ng khÝ s«i ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp. ë ViÖt Nam, tuy m«i tr­êng ®Çu t­ cßn kh«ng Ýt trë ng¹i, thÞ tr­êng tiÒn tÖ cßn nhiÒu bÊt cËp, cung cÇu ngo¹i tÖ ch­a æn ®Þnh, ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a nh­ mong muèn. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam mong muèn ®­îc cïng b¹n bÌ trong n­íc vµ quèc tÕ chia sÎ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua. §Æc biÖt trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, khi mµ c¶ n­íc ®ang b­íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× viÖc x©y dùng hÖ thèng tæ chøc bé m¸y v¨n phßng lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®­îc tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn c¬ b¶n vµ kÕt hîp víi thùc tÕ cho thÊy tæ chøc bé m¸y v¨n phßng hîp lý vµ chÆt chÏ gãp phÇn ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng lín cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn mét b­íc hÖ thèng tæ chøc bé m¸y v¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam" cho b¸o c¸o cña m×nh. Ch­¬ng I nh÷ng kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam 1. LÞch sö ra ®êi cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam * Thµnh lËp ngµy 01/4/1963, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®­îc Nhµ n­íc xÕp h¹ng lµ 1 trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, lµ thµnh viªn HiÖp héi Ng©n hµng ViÖt Nam thµnh viªn HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸. - Lµ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i phôc vô ®èi ngo¹i l©u ®êi nhÊt ë ViÖt Nam. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam lu«n ®­îc biÕt ®Õn nh­ lµ mét Ng©n hµng cã uy tÝn nhÊt trong c¸c lÜnh vùc tµi trî, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh ngo¹i hèi, b¶o l·nh Ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, Ng©n hµng Quèc tÕ, kÓ c¶ nghiÖp vô thÎ tÝn dông Visa, Master Card. - §Õn cuèi n¨m 2000, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng gåm 22 chi nh¸nh trong n­íc, 1 C«ng ty tµi chÝnh vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi víi tæng sè 2800 c¸n bé c«ng nh©n viªn: ®Çu t­ vèn cæ phÇn vµo 14 doanh nghiÖp: 3 liªn doanh víi n­íc ngoµi; 6 Ng©n hµng Cæ phÇn; 2 C«ng ty b¶o hiÓm; 3 C«ng ty liªn doanh bÊt ®éng s¶n. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®· thiÕt lËp quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1000 Ng©n hµng t¹i 85 n­íc trªn ThÕ giíi, ®­îc nèi m¹ng Swift quèc tÕ, ®­îc trang bÞ hÖ thèng vi tÝnh hiÖn ®¹i nhÊt trong c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam. Vµ nhÊt lµ mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh vµ ®­îc ®µo t¹o lµnh nghÒ. Víi ph­¬ng ch©m lu«n mang ®Õn cho kh¸ch hµng sù thµnh ®¹t, môc tiªu cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam lµ duy tr× vai trß Ng©n hµng Th­¬ng m¹i hµng ®Çu ë ViÖt Nam vµ trë thµnh mét Ng©n hµng Quèc tÕ ë khu vùc trong thËp kû tíi. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam cam kÕt x©y dùng m« h×nh tæ chøc tiªn tiÕn theo c¸c chuÈn mùc quèc tÕ, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng, ®i ®Çu vÒ øng dông c«ng nghÖ Ng©n hµng hiÖn ®¹i nh»m cung cÊp nh÷ng dÞch vô tµi chÝnh Ng©n hµng chÊt l­îng cao cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam sÏ gi÷ v÷ng niÒm tin cña ®«ng ®¶o b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n * Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (gäi t¾t lµ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng) lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ng ®Æc biÖt, bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, c«ng nghÖ th«ng tin, ®µo t¹o nghiªn cøu tiÕp thÞ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ, Ng©n hµng. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®­îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 115/CP ngµy 30/12/1962 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vµ ®­îc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ký quyÕt ®Þnh sè 286/Q§-NH5 ngµy 21/9/1996 thµnh lËp l¹i theo m« h×nh tæng C«ng ty Nhµ n­íc quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngµy 7/3/1994 theo uû quyÒn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ nh»m t¨ng c­êng, tÝch tô, tËp trung ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c kinh doanh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Nhµ n­íc giao, n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, ®¸p øng nhu cÇu kinh tÕ. * Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng cã: - T­ c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. - Tªn giao dÞch Quèc tÕ b»ng tiÕng Anh: Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank). - Trô së chÝnh: T¹i Hµ Néi * Trô së tæng hµng: 198 TrÇn Quang Kh¶i - Hµ Néi Telex: 411209 VCB - Vietcombank Swift: BFTVVNVX §iÖn tÝn: VIETCOMBANK * V¨n phßng: 198 TrÇn Quang Kh¶i - Hµ Néi Tel: 8.251322 - 8.240876 Fax: 8.269067 * Phßng quan hÖ Quèc tÕ: 198 TrÇn Quang Kh¶i - Hµ Néi Tel: 8.265503 - 8.266150 Fax: 8.265548 * Së giao dÞch: 23 Phan Chu Trinh - Hµ Néi Tel: 9.343137 Fax: 8.241395 - §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh. - Vèn vµ tµi s¶n trong ®ã vèn ®iÒu lÖ ®­îc ChÝnh phñ Ên ®Þnh lµ: 1.100.000.000.000 (mét ngh×n mét tr¨m tû ®ång ViÖt Nam) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi sè vèn vµ tµi s¶n thuéc së h÷u cña Nhµ n­íc do Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng qu¶n lý. - Con dÊu riªng, tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ t¹i c¸c Ng©n hµng trong n­íc vµ n­íc ngoµi. - B¶ng c©n ®èi tµi s¶n, c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. * Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng cã thêi h¹n ho¹t ®éng lµ 99 n¨m kÓ tõ ngµy Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i theo m« h×nh Tæng C«ng ty Nhµ n­íc. * Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®­îc qu¶n lý bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®­îc ®iÒu hµnh bëi Tæng Gi¸m ®èc. * Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng chÞu sù qu¶n lý Ng©n hµng cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ qua c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng theo chøc n¨ng quy ®Þnh, ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan nµy víi t­ c¸ch lµ c¬ quan thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. * Tæ chøc §¶ng céng s¶n ViÖt Nam trong Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ quy ®Þnh cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. * Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam liªn doanh hoÆc cã cæ phÇn: 1) Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu. 2) Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Sµi Gßn C«ng th­¬ng 3) Ng©n hµng Th­¬ng m¹i cæ phÇn Gia §Þnh 4) Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Qu©n ®éi 5) Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Quèc tÕ 6) Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Ph­¬ng §«ng 7) Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng 8) C«ng ty b¶o hiÓm X¨ng dÇu 9) C«ng ty b¶o hiÓm Nhµ Rång 10) C«ng ty Cæ phÇn §ång Xu©n (kinh doanh V¨n phßng) 11) Ng©n hµng Chohung Vina bank 12) C«ng ty Vietcombank Tower (198 TrÇn Quang Kh¶i) 13) Vinalease 14) C«ng ty Vietcombank Banday (kinh doanh V¨n phßng) Ch­¬ng II Thùc tr¹ng cña hÖ thèng tæ chøc bé m¸y Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam I. Tæ chøc ho¹t ®éng bé m¸y cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam Sau n¨m 2000, thÞ tr­êng tiÕp tôc cã nhiÒu b­íc ph¸t triÓn kh¶ quan. Bªn c¹nh sù h×nh thµnh mét sè thÞ tr­êng míi nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng më, c¸c ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu hÖ thèng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Quèc doanh vµ cñng cè hÖ thèng Ng©n hµng cæ phÇn ®­îc khÈn tr­¬ng x©y dùng vµ thùc hiÖn, c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· tiÕp tôc ®­îc c¶i tiÕn ®Ó ngµy cµng gÇn h¬n víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ. Sau nhiÒu n¨m chuÈn bÞ, trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ®­îc ®Æt t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Tuy hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a nhiÒu, ho¹t ®éng mua b¸n ch­a s«i ®éng nh­ng ®©y sÏ lµ mét kªnh bæ sung vèn quan träng cho nÒn kinh tÕ. Còng trong n¨m 2000 nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®· ®­îc khai tr­¬ng. Víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thÞ tr­êng nµy sÏ gãp phÇn ®iÒu hoµ tiÒn tÖ trªn thÞ tr­êng vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi vèn kh¶ dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông, gióp c¸c tæ chøc nµy sö dông vèn linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ h¬n. C¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i quèc doanh - bé phËn chñ ®¹o cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam - ®· tÝch cùc x©y dùng ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu ®Ó cã thÓ sím triÓn khai n¨m 2001. §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Quèc doanh sÏ tËp trong gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vµ ®iÓm yÕu vÒ c¸c mÆt tµi chÝnh, tæ chøc, c«ng nghÖ vµ nh©n lùc v.v... cña c¸c Ng©n hµng nµy. Tõng b­íc ®­a hai bé luËt (cã hiÖu lùc tõ 01/10/19980 vµo cuéc sèng, ®Ò ¸n thµnh lËp c¸c Ng©n hµng chÝnh s¸ch nh­ Ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch, quü tÝn dông hç trî xuÊt khÈu, còng ®­îc tÝch cùc triÓn khai trong n¨m 2000. Ngoµi ra, mét sè C«ng ty tµi chÝnh thuéc c¸c Tæng C«ng ty cña ViÖt Nam ®· ®­îc thµnh lËp. Víi ph­¬ng ch©m ngµy cµng hoµn thiÖn ho¹t ®éng Ng©n hµng n¨m 2000, Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam (Ng©n hµng Trung ­¬ng) ®· ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ míi nh­ ®iÒu hµnh l·i suÊt theo c¬ chÕ l·i suÊt c¬ b¶n, ®iÒu hµnh tû gi¸ hèi ®o¸i chñ ®éng linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn vÜ m« cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ trong vµ ngoµi n­íc vµ ®­a thÞ tr­êng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c vµo ho¹t ®éng th­êng kú h¬n n÷a. Mét b­íc tiÕn ®¸ng kÓ kh¸c cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam nh»m b¶o vÖ kh¸ch hµng lµ sù ra ®êi cña b¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam vµo th¸ng 7 n¨m 2000. Trong n¨m 2000, Ng©n hµng Nhµ n­íc còng ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p lý míi quan träng vÒ cho vay, thÕ chÊp, tÝn chÊp b¶o l·nh, thanh to¸n, ngo¹i tÖ... TÊt c¶ nh÷ng diÔn biÕn nµy ®· lµm cho m«i tr­êng ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ®­a tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hÖ thèng Ng©n hµng tµi chÝnh ViÖt Nam tiÕn thªm mét b­íc quan träng. 2. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam trong n¨m qua - Hoµ nhÞp cïng ®Êt n­íc vµ thÕ giíi b­íc vµo thiªn niªn kû thø ba cña loµi ng­êi. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam mong muèn ®­îc cïng b¹n bÌ trong n­íc vµ quèc tÕ chia sÎ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua còng nh­ nh÷ng thêi c¬ vµ thö th¸ch trong n¨m 2001 - n¨m ®Çu cña Thiªn niªn kû míi. * N¨m 2000 tuy con ®­êng ph¸t triÓn kinh tÕ cßn gËp ghÒnh tr¾c trë, song ViÖt Nam rÊt vui mõng tr­íc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ ®· ®¹t ®­îc: Tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) t¨ng 6,7%, xuÊt khÈu t¨ng 24%, nhËp khÈu t¨ng 27%, tæng d­ nî tÝn dông t¨ng 17% so víi n¨m 1999. Chung søc x©y dùng ®Êt n­íc n¨m 2000 Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng còng ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc vµ ®Çy høa hÑn. Tæng tµi s¶n t¨ng 45% ®¹t trªn 65.600 tû VN§ gi÷ vÞ trÝ hµng ®Çu trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. TÝn dông t¨ng 54,70% so víi n¨m tr­íc, thÞ phÇn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu chiÕm 31%. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam tiÕp tôc duy tr× vai trß chñ ®¹o trªn thÞ tr­êng liªn Ng©n hµng vÒ tiÒn tÖ, võa lµ ng­êi mua, ng­êi b¸n chÝnh trªn thÞ tr­êng võa lµ trung t©m thanh to¸n bï trõ cho c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng tiÕp tôc duy tr× vai trß lµm ®Çu mèi thu xÕp vèn ®ång tµi trî cho nh÷ng dù ¸n dµi h¹n cã gi¸ trÞ l¬ns vµ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi C«ng ty cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m tíi. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp cña khu vùc vµ quèc tÕ, n¨m 2000 thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam ®· cã b­íc ph¸t triÓn míi. C¬ chÕ ®iÒu hµnh tiÒn tÖ, l·i suÊt ®· ®­îc níi láng h¬n nh­ viÖc ¸p dông c¸c nghiÖp vô thÞ tr­êng më, l·i suÊt c¬ b¶n... Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®Çu tiªn t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ®i vµo ho¹t ®éng sau nhiÒu n¨m chuÈn bÞ vµ trung t©m thø hai t¹i Hµ Néi dù tÝnh sÏ khai tr­¬ng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi. N¨m 2000 còng lµ n¨m ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu ho¹t ®éng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng - ®Ò ¸n trong ch­¬ng tr×nh tæng thÓ t¸i c¬ cÊu ngµnh Ng©n hµng Tµi chÝnh ViÖt Nam - ®· ®­îc tÝch cùc triÓn khai x©y dùng. 3. §¸nh gi¸ tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam N¨m tµi chÝnh N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 Tæng thu nhËp 2.221.064 2.023.959 2.429.871 Thu l·i 1.965.811 1.828.336 2.164.885 Tr¶ l·i 1.245.163 1.452.018 Thu nhËp rßng tõ l·i 442.379 583.173 712.867 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 186.592 187.480 212.385 Tæng tµi s¶n cã 33.682.728 45.269.564 65.633.108 D­ nî tÝn dông 9.464.955 9.322.018 14.421.355 TiÒn göi 26.197.354 33.213.221 43.748.348 Vèn chñ së h÷u 1.618.248 2.062.533 2.051.580 Lîi nhuËn/Vèn chñ së h÷u 11,47% 9,09% 10,35% Lîi nhuËn/Tæng tµi s¶n cã 0,55% 0,41% 0,32% Chªnh lÖch l·i suÊt rßng 1,55% 1,17% Ch­¬ng III Tæ chøc bé m¸y v¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam 1. Nguyªn t¾c tæ chøc v¨n phßng V¨n phßng lµ bé phËn lµm viÖc cña c¬ quan, gióp gi¶i quyÕt c«ng viÖc thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ thÈm quyÒn cña c¬ quan, lµ ®Þa ®iÓm giao tiÕp ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña c¬ quan. §ã lµ n¬i so¹n th¶o, sö dông vµ tæ chøc c¸c hå s¬, c«ng v¨n, giÊy tê nh»m môc ®Ých th«ng tin sao cho cã hiÖu qu¶. Tæ chøc khoa häc v¨n phßng lµ mét trong c¸c nhiÖm vô quan träng trong c¸c c¬ quan. NÕu tæ chøc mét c¸ch khoa häc, nã sÏ gióp thñ tr­ëng c¬ quan gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c, gióp cho c¸c bé phËn, phßng ban kh¸c hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. H¬n thÕ n÷a, viÖctæ chøc khoa häc v¨n phßng sÏ tr¸nh ®­îc c¸ch lµm tuú tiÖn kh«ng ®óng thÈm quyÒn cña c¸n bé, nh©n viªn trong v¨n phßng nãi riªng vµ trong c¬ quan nãi chung. V¨n phßng cã hai chøc n¨ng chÝnh lµ tham m­u tæng hîp chothñ tr­ëng vµ ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt cho bé m¸y lµm viÖc. ChÝnh v× vËy mµ tæ chøc khoa häc bé m¸y v¨n phßng ph¶i xuÊt ph¸t tõ hai chøc n¨ng nhiÖm vô ®ã. Ph¶i cã qui ®Þnh b»ng v¨n b¶n vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ph¹m vi c«ng viÖc cô thÓ râ rµng cho tõng bé phËn. Vµ ®Ó tæ chøc tèt bé m¸y v¨n phßng, ng­êi ta cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè nguyªn t¾c nh­ sau: - Nguyªn t¾c vÒ môc tiªu: Ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu râ rµng khi ®Þnh ra mét bé phËn nµo ®ã. Môc tiªu cña hµnh chÝnh v¨n phßng lµ hç trî mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ ®Ó ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn kh¸c ®­îc dÔ dµng. - Nguyªn t¾c vÒ chøc n¨ng: Môc tiªu quyÕt ®Þnh chøc n¨ng. Chøc n¨ng ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn nhu cÇu vµ tÇm quan träng trong ph©n c«ng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. §iÒu quan träng vµ khã kh¨n nhÊt lµ gi÷ cho c¸c bé phËn chøc n¨ng c©n b»ng víi nhau. Tõng bé phËn ph¶i ph¸t triÓn theo tû lÖ víi sù ®ãng gãp cña nã vµo kÕt qu¶ chung cña tæ chøc; nã ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng cñanã mét c¸ch thÝch hîp vµ kh«ng qu¸ réng. NÕu mét bé phËn chøc n¨ng ph¸t triÓn qu¸ møc hay qu¸ kÐm so víi bé phËn kh¸c th× c«ng viÖc sÏ bÞ c¶n trë. - Nguyªn t¾c vÒ nh©n viªn: Chøc n¨ng trë thµnh tr¸ch nhiÖm khi c«ng viÖc ®­îc Ên ®Þnh cho tõng nh©n viªn c¸ biÖt. Nãi c¸ch kh¸c, tõng nh©n viªn b¶o ®¶m nghÜa vô thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nµo ®ã (tÊt nhiªn víi ph­¬ng tiÖn vËt chÊt nhÊt ®Þnh). - Nguyªn t¾c vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n: Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n g¾n liÒn víi nhau. Cã thÓ nãi r»ng nguyªn t¾c tr¸ch nhiÖm xuÊt ph¸t tõ quyÒn h¹n. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n bæ xung vµ t¨ng c­êng lÉn cho nhau, nh­ng kh«ng nªn v­ît qua nhau ë bÊt kú møc ®é nµo nh»m tr¸nh hiÖn t­îng: cã tr¸ch nhiÖm mµ kh«ng cã quyÒn h¹n hoÆc ng­îc l¹i. Tr¸ch nhiÖm ph¶i ®­îc quy ®Þnh râ rµng tr­íc khi ph©n c«ng c«ng viÖc vµ ph¶i ®­îc ph©n c«ng cô thÓ. - Nguyªn t¾c vÒ uû quyÒn: Thñ tr­ëng bÊt kú mét ®¬n vÞ tæ chøc nµo kh«ng thÓ lµm hÕt mäi viÖc trong ®¬n vÞ, nªn ®iÒu quan träng lµ ph¶i biÕt uû quyÒn chÝnh x¸c tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cho c¸c trî lý cña m×nh. Uû quyÒn ®óng ®¾n cã hai ®iÒu lîi: ng­êi l·nh ®¹o dµnh nhiÒu thêi gian cho tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, nh©n viªn cã c¬ héi suy nghÜ vµ ph¸t triÓn. - Nguyªn t¾c duy nhÊt cña mÖnh lÖnh: BÊt kú mét c¸ nh©n nµo trong mét tæ chøc chØ nªn nhËn chØ thÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tõ mét ng­êi cÊp cao duy nhÊt, nghÜa lµ mèi quan hÖ b¸o c¸o nªn ®i theo chiÒu däc nh­ mét chuçi mÖnh lÖnh thø bËc. Nguyªn t¾c nµy b¶o ®¶m tÊt c¶ c¸c nguån lùc trong mét tæ chøc ®­îc hót theo mét h­íng, mäi sù tiÕt kiÖm thu ®­îc lµ do nh÷ng thñ tôc chung vµ tiªu chuÈn ho¸. C¸c nh©n viªn còng biÕt ®­îc vÞ trÝ vµ quyÒn h¹n cña hä, v× hä chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c mÖnh lÖnh duy nhÊt. - Nguyªn t¾c vÒ ph¹m vi kiÓm so¸t: Ph¹m vi kiÓm so¸t cßn ®­îc gäi lµ ph¹m vi qu¶n lý lµ mét trong c¸c yÕu tè chñ yÕu ®­îc xem xÐt khi quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc nªn theo chiÒu däc hay theo chiÒu ngang vµ nªn ph¸t triÓn theo h­íng nµo. Muèn ®¶m b¶o kiÓm so¸t qu¶n lý cã hiÖu qu¶, cÇn hiÓu biÕt n­íc yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ph¹m vi kiÓm so¸t. Nh÷ng yÕu tè ®ã bao gåm: c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan, kü n¨ng cña ng­êi ®­îc kiÓm so¸t, cÊp tæ chøc liªn quan, nh÷ng nhiÖm vô cña tæ chøc. - Nguyªn t¾c vÒ tÝnh linh ho¹t cña tæ chøc: TÝnh linh ho¹t cña tæ chøc thÓ hiÖn ë chç: Thuª nh©n viªn t¹m thêi lóc bËn rén, huÊn luyÖn chÐo nh©n viªn ®Ó hä cãthÓ thay ®æi c«ng viÖc, tæ chøc c¸c nhãm ®iÒu ®éng khi cÇn. Nãi tãm l¹i, c¸c nguyªn t¾c trªn gióp cho doanh nghiÖp, c¬ quan x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc thÝch hîp, b¶o ®¶m cho bé m¸y v¨n phßng tinh gän, hiÖu lùc, ®óng chÊt l­îng. 2. M« h×nh tæ chøc c«ng t¸c v¨n phßng, tæ chøc lµm viÖc t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam V¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®­îc bè trÝ theo kiÓu hiÖn ®¹i. C¸c phßng ®­îc t¸ch biÖt víi nhau bëi c¸c phßng x©y cã t­êng khÐp kÝn. gåm c¸c phßng sau: + Phßng kiÓm tra néi bé. + Phßng tæng hîp thanh to¸n + Phßng qu¶n lý tÝn dông + Phßng tæng hîp vµ ph©n tÝch kinh tÕ + Phßng thÈm ®Þnh ®Çu t­ vµ chøng kho¸n + Phßng vèn + Phßng c«ng nî + Phßng quan hÖ quèc tÕ + Phßng kh¸ch hµng + Phßng qu¶n lý vèn vµ liªn doanh cæ phÇn + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh + Phßng tÝn dông quèc tÕ + Phßng tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o + Phßng qu¶n lý thÎ + Phßng qu¶n trÞ + Phßng b¸o chÝ + Phßng ph¸p chÕ + Phßng qu¶n lý c¸c ®Ò ¸n c«ng nghÖ + Phßng th«ng tin tÝn dông + V¨n phßng * C¸ch bè trÝ nµy còng cã nhiÒu ­u ®iÓm cho c«ng viÖc cña Ng©n hµng - Mçi v¨n phßng ®Òu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªngbiÖt, c«ng viÖc cña tõng ng­êi ®éc lËp víi nhau, do ®ã Ýt ph¶i chÞu sù t¸c ®éng kh¸ch quan tõ c¸c yÕu tè bªn ngoµi. - Do ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam mang tÝnh ®Æc thï nªn nh÷ng thµnh viªn trong Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam cÇn ph¶i tiÕp xóc víi l·nh ®¹o c¬ quan vµ víi nh÷ng ng­êi ®Õn quan hÖ c«ng t¸c t¹i c¬ quan cÇn ph¶i bÝ mËt. * Ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm do c¸ch tæ chøc m« h×nh v¨n phßng kÝn th× viÖc ¸p dông m« h×nh v¨n phßng nµy còng cã mét sè h¹n chÕ. - C¸c phßng lµm viÖc hÇu hÇu hÕt ë xa nhau, ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian di chuyÓn, dÉn ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc kh«ng ®­îc nhanh chãng. * HiÖn nay trªn thÕ giíingi ta th­êng tæ chøc V¨n phßng theo kiÓu më, V¨n phßng më ®­îc bè trÝ thµnh mét phßng lín nh­ng ®­îc chia nhá thµnh nhiÒu ng¨n phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña tõng bé phËn, chç lµm viÖc ®­îc ng¨n b»ng nh«m vËt liÖu nhÑ c¸ch ©m cã mèi l¾p ghÐp, c¸c v¸ch ng¨n cã khi ®­îc lµm b»ng kÝnh hay vËt liÖu trong suèt. Cã c¸c lèi ®i vµo chç lµm viÖc gi÷a c¸c bé phËn. Bè trÝ v¨n phßng theo kiÓu nµy cã thÓ tËn dông ®­îc mÆt b»ng, cã c¸c v¸ch ng¨n di ®éng, dÔ dµng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña tõng bé phËn khi bæ xung ng­êi. Bè trÝ v¨n phßng më t¹o nªn mét kh«ng khÝ lµm viÖc tËp thÓ gi÷a bé phËn nµy víi bé phËn kh¸c nh­ng ®ång thêi l¹i cã sù ng¨n c¸ch. - Tuy nhiªn, V¨n phßng ®­îc bè trÝ theo mÆt b»ng më còng cã h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vµ ®ã còng lµ mÆt tÝch cùc cña Va­n phßng kÝn cña ViÖn. V¨n phßng viÖn ®· t¹o ®­îc kh¶ n¨ng thÝch øng víi ho¹t ®éng ®éc lËp, trong c«ng viÖc ®ång thêi h¹n chÕ ®­îc sù ¶nh h­ëng cña tiÕng ån hay sù c¶n trë c«ng viÖc cña mét sè nhãm khi hä cÇn bµn b¹c kÝn víi nhau. - Trong V¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam cã c¸c phßng chuyªn m«n, nhiÖm vô, chøc n¨ng kh«ng gièng nhau. Mçi phßng phô tr¸ch mét c«ng viÖc riªng biÖt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch chång chÐo hoÆc trïng lÆp, hay nãi c¸ch kh¸c lµ tr¸nh tr­êng hîp mét ng­êi nhiÒu c«ng viÖc cßn ng­êi kh¸c th× kh«ng cã viÖc g× lµm. V× vËy, mçi c«ng chøc trong phßng ®­îc quy ®Þnh vµ ph©n c«ng c«ng viÖc mét c¸ch cô thÓ. - Thùc tÕ cho thÊy V¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam kh«ng cã t×nh tr¹ng mét ng­êi kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, v× nÕu nh­ vËy nã sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng viÖc chung cña toµn Ng©n hµng: Quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn thuéc V¨n phßng lµ quan hÖ ngang cÊp trong cïng mét thÖ thèng nªn võa cã sù ph©n ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n râ rµng võa cã sù phèi hîp, ho¹t ®éng hç trî lÉn nhau ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña v¨n phßng. 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô V¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam - Gióp Tæng Gi¸m ®èc x©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña toµn hÖ thèng theo ®Þnh kú, 6 th¸ng, hµng th¸ng theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c. Bè trÝ s¾p xÕp ch­¬ng tr×nh lµm viÖc hµng tuÇn, hµng th¸ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Tæng gi¸m ®èc. TruyÒn ®¹t ý kiÕn chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o tíi c¸c chi nh¸nh, C«ng ty, phßng, ban t¹i Héi së Trung ­¬ng. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c th­ ký cho ban l·nh ®¹o trong c¸c buæi giao ban, häp, lµm viÖc v.v... - ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ban l·nh ®¹o lµm viÖc tiÕp kh¸ch lµm viÖc theo lÞch ®· ®Þnh. §ãn tiÕp kh¸ch uû quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc liªn hÖ vµ b¸o cho phßng qu¶n trÞ bè trÝ ph­¬ng tiÖn ®­a ®ãn kh¸ch ®Õn lµm viÖc, héi nghÞ hoÆc tham quan (®· ®­îc ban l·nh ®¹o phª duyÖt). - Tæ chøc viÖc mua vÐ m¸y bay hoÆc c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c còng nh­ lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt (kÓ c¶ hé chiÕu vµ Visa) cho c¸n bé ®i c«ng t¸c trong vµ ngoµi n­íc. - Tæ chøc c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷ ®óng theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña Ngµnh Ng©n hµng. Cung cÊp c¸c tµi liÖu l­u tr÷ theo yªu cÇu cña c¸c phßng nghiÖp vô hoÆc c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o mËt hå s¬ l­u tr÷. - Lµm ®Çu mèi ®Ó phèi hîp víi c¸c phßng ban theo phª duyÖt cña ban l·nh ®¹o trong viÖc tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o, c¸c buæi häp mÆt do Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Trung ­¬ng tæ chøc. - CÊp giÊy giíi thiÖu x¸c nhËn ngµy ®i ®­êng cho c¸n bé nh©n viªn ®i c«ng t¸c, ®i phÐp. - §Æt vµ ph©n phèi cho c¸c phßng theo phª duyÖt cña ban l·nh ®¹o. - Ký thõa lÖnh Tæng Gi¸m ®èc trªn nh÷ng c«ng v¨n liªn quan ®Õn c«ng t¸c v¨n phßng khi ®­îc uû quyÒn. - Tham gia víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn xÐt duyÖt thi ®ua khen th­ëng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. - Tham m­u cho ban l·nh ®¹o vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ trang phôc, thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh t¹i Héi së Trung ­¬ng. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Tæng Gi¸m ®èc giao. 4. VÊn ®Ò vÒ nh©n sù cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam - HÇu hÕt c¸c c¸n bé, c«ng chøc v¨n phßng ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, trung cÊp ®Òu ®­îc bè trÝ c«ng viÖc ®óng víi chuyªn m«n, nghiÖp vô cña hä. - Mçi c«ng viÖc ®­îc ®Æat ra th× ng­êi lËp kÕ ho¹ch ph¶i xem xÐt cô thÓ vÒ thêi gian vµ néi dung thùc hiÖn ph©n c«ng c«ng viÖc mét c¸ch cô thÓ, hîp lý vµ ®Çy ®ñ. KÕ ho¹ch c«ng t¸c lµ c¬ së ®¸nh gi¸ sù tiÕn bé n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao cña c«ng chøc, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó bè trÝ nh©n lùc, ®Çu t­ kinh phÝ, trang bÞ cho V¨n phßng. 5. Trang thiÕt bÞ cña V¨n phßng Tr­íc ®©y, trang thiÕt bÞ V¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam cßn ch­a thËt ®Çy ®ñ. Sau khi chuyÓn vÒ trô së tæng hµng t¹i 198 TrÇn Quang Kh¶i ®· cã ®iÒu kiÖn n©ng cÊp c¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng míi, hiÖn ®¹i, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc thuËn lîi cho c¸n bé nh©n viªn, ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu cÇn thiÕt ®Ó phôc vô c«ng viÖc. Tuy nhiªn, viÖc tiÕp tôc n©ng cÊp h¬n vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó ngµy cµng ®¸p øng tèt yªu cÇu c«ngviÖc. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn mét b­íc hÖ thèng tæ chøc bé m¸y v¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam - TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu C«ng ty tµi chÝnh nh»m huy ®éng vèn ë bªn trong vµ tõ bªn ngoµi, võa thùc hiÖn nhiÖm vô huy ®éng vèn ë bªn trong vµ tõ bªn ngoµi, võa thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n bè c¸c nguån vèn vµo c¸c môc tiªu träng ®iÓm võa kh¾c phôc t×nh tr¹ng dµn tr¶i vèn trong ®Çu t­. - X©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng cho c¸c phßng nghiÖp vô ®Ó cã c¬ së ph¸p lý ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. - N©ng cao n¨ng lùc b»ng c¸ch chän läc, s¾p xÕp ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é v÷ng vµng, am hiÓu, vËn dông thµnh th¹o c¸c quy chÕ ®Ó phï hîp vµo nh÷ng vÞ trÝ quan träng. - Tæ chøc th­êng xuyªn c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh tµi chÝnh ®Ó ph¸t hiÖn t×nh h×nh vµ nguyªn nh©n chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai sãt ®ång thêi ®­a ra biÖn ph¸p xö lý t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ ®Èy m¹nh c«ng t¸c kinh doanh. Mét sè ý kiÕn - §èi víi m« h×nh tæ chøc v¨n phßng cã thÓ ¸p dông m« h×nh v¨n phßng kÝn, xong ph¶i bè trÝ cho c¸c phßng hay cã sù qua l¹i ë gÇn nhau, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®­îc nhanh nhÑn thuËn lîi h¬n. - CÇn n©ng cÊp thªm mét sè m¸y vi tÝnh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc truy cËp th«ng tin vµ tra cøu ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng lµm viÖc cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong v¨n phßng. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng vµ thêi gian ®i thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam t«i ®· nhËn thøc ®­îc viÖc häc tËp t¹i tr­êng vµ nghiªn cøu thùc tÕ lµ rÊt quan träng. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam lµ mét Ng©n hµng Th­¬ng m¹i hµng ®Çu cña ViÖt Nam vµ trë thµnh Ng©n hµng Quèc tÕ ë khu vùc trong thËp kû tíi. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®ang tõng b­íc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, chó t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o c¸n bé ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Do nhËn râ tr¸ch nhiÖm ph¶i ®¶m ®­¬ng nªn Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh v¨n phßng nh»m hç trî c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh khi x©y dùng bé m¸y v¨n phßng, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®· nghiªn cøu vµ tu©n theo c¸c nguyªn t¾c quan träng: Bè trÝ nh©n lùc kh¸ hîp lý, phï hîp víi chuyªn m«n. C¸n bé cña v¨n phßng còng nh­ cña toµn thÓ nh©n viªn cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam cã t¸c phong lµm viÖc rÊt nhanh nhÑn vµ khoa häc. ChÝnh v× nh÷ng nç lùc ®ã ®· gióp cho Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan vµ ®ang tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh trªn th­¬ng tr­êng Quèc tÕ. Cuèi cïng, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Hµ vµ c¸c c« chó, anh chÞ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp t«i hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện 1 bước hệ thống tổ chức bộ máy văn phòng của NHNTVN.doc
Luận văn liên quan