Đề tài Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn Pan Horizon

Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp khách sạn du lịch 8 1.2. Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn du lịch 8 1.2.1. Phân tích môi trường . .9 1.2.2. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu . 16 1.2.3.Phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược 18 1.2.4. Thực hiện chiến lược . 29 1.2.5. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược . 32 PHẦN II:KHẢO SÁT TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PAN HORIZON 35 2.1 Khái quát về khách sạn PAN HORIZON . 35 2.1.1. Giới thiệu chung . 35 2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban trong khách sạn 36 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON 38 2.2.1 Tình hình thực hiện số khách của hai năm 1998-1999 . 38 2.2.2. Phân tích chung về hoạt động kinh doanh của khách sạn năm 1999 so với năm 1998 . 39 2.3. Đánh giá các mặt ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn trong hai năm 1998 - 1999 . 40 2.3.1. Hoạt động kinh doanh lưu trú . 40 2.3.2. Hoạt động kinh doanh ăn uống 42 2.3.3. Dịch vụ bổ sung 43 2.3.3.1. Hoạt động kinh doanh văn phòng 43 2.3.3.2. Các mặt công tác khác 43 2.4. Phân tích thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON . 44 2.4.1. Phân tích môi trường . 44 2.4.1.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô . 44 2.4.1.2. Các yếu tố môi trường ngành . 45 2.4.1.3. Phân tích môi trường bên trong . 48 2.4.2.2. Phân tích và lựa chọn chiến lược 53 2.4.2.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung . 53 2.4.2.2. Chiến lược chu kỳ sống của sản phẩm 55 2.4.2.3. Chiến lược cạnh tranh . 55 2.4.3 Bước triển khai chiến lược . 56 Phần III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PAN HORIZON. 3.I. Căn cứ nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON . 58 3.1.1. Căn cứ vào nguyên tắc xây dựng chiến lược kinh doanh . 58 3.1.2. Căn cứ vào nguyên tắc xây dựng chiến lược 58 3.2. Nội dung của đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON . 59 3.2.1. Đề xuất với công việc phân tích chiến lược kinh doanh của khách sạn . 59 3.2.1.1. Đề xuất đối với việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của khách sạn (phân tích SWOT) 59 3.2.1.2. Những đề xuất khắc phục điểm yếu và tăng cường thế mạnh của khách sạn. . 66 3.2.2. Đề xuất với hệ thống mục tiêu chiến lược của khách sạn 72 3.2.3. Đề xuất các quyết định chiến lược của khách sạn . 73 3.2.3.1. Chiến lược và chính sách giá . 75 3.2.3.2. Chiến lược và chính sách phân phối . 77 3.2.3.3. Chiến lược và chính sách quảng cáo . 79 3.2.4.Đề xuất đảm bảo cho việc triển khai thực hiện chiến lược thành công 80 Kết luận 82 Tài liệu tham khảo 83 NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn Pan Horizon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y hoµn toµn ®¬n gi¶n v× kh¸ch hµng trùc tiÕp ®Õn thuª phßng cña kh¸ch s¹n hoÆc ®Æt tr­íc phßng b»ng ®iÖn tho¹i hay fax. * H×nh thøc thø hai lµ h×nh thøc b¸n hµng th«ng qua c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc trung gian. Víi h×nh thøc nµy th× kh¸ch s¹n PAN HORIZON ¸p dông ch­a tèt do viÖc quan hÖ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh cßn nhiÒu yÕu kÐm do vËy l­îng kh¸ch th­êng kh«ng æn ®Þnh kh¸ch s¹n PAN HORIZON kh«ng cã c¸c ®¹i lý ë n­íc ngoµi v× kh«ng cã ®ñ tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh, mµ th­êng mua l¹i kh¸ch ë d¹ng tr¶ hoa hång cho mét sè h·ng l÷ hµng. Kh¸ch s¹n PAN HORIZON ch­a ®Þnh h­íng ®­îc cho sù cÇn thiÕt ra ®êi cña bé phËn Marketing kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña nã, ch­a ho¹ch ®Þnh ®­îc c¸c kÕ ho¹ch tiÕp thÞ. C¸c ho¹t ®éng marketing míi dõng ë ®Þa bµn Hµ néi . Kh¸ch s¹n ch­a ®Þnh h­íng ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, ch­a x¸c ®Þnh ®­îc thÞ tr­êng kh¸ch cña m×nh vµ kh¸ch l­u tró chñ yÕu lµ kh¸ch tù ®Õn hoÆc mét vµi c¬ quan cã quan hÖ (kh¸ch mêi).. do ®ã ho¹t ®éng marketing cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh. §èi víi c¸c s¶n phÈm kh¸c cña m×nh còng vËy, kh¸ch s¹n ch­a cã chÝnh s¸ch marketing râ rµng thÝch hîp, thiÕt thùc víi hoµn c¶nh thùc tÕ cña kh¸ch s¹n. §iÒu nµy lµm cho kh¸ch s¹n ch­a ph« tr­¬ng ®­îc nh·n hiÖu s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng kinh doanh dÞch vô. * ViÖc qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn víi kh¸ch s¹n PAN HORIZON ch­a ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. C¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o cña kh¸ch s¹n vÉn theo lèi cò nh­ qu¶ng c¸o cho kh¸ch ®Õn th¨m quan, liªn hÖ c«ng t¸c vµ nghØ t¹i kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n in Ên hµng lo¹t c¸c tËp giÊy qu¶ng c¸o víi néi dung ®Çy ®ñ râ rµng nh»m giíi thiÖu víi kh¸ch vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n. Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Khi kh¸ch chuÈn bÞ rêi khái kh¸ch s¹n th× kh¸ch s¹n PAN HORIZON th­êng cã b¸n in s½n ®Ó xin ý kiÕn nhËn xÐt cña kh¸ch tham gia tour trän gãi, tõ ®ã dùa vµo c¸c ý kiÕn ®ã ®Ó sµng läc, lùa chän h×nh thµnh ý t­ëng vµ chia ra s¶n phÈm míi. Tuy nhiªn s¶n phÈm míi cña kh¸ch s¹n ch­a thùc sù râ nÐt, ®a sè míi theo khÝa c¹nh c¶i tiÕn s¶n phÈm cò nh­ c¶i t¹o ®Çu t­ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ buång phßng hiÖn ®¹i h¬n, s¶n phÈm ¨n uèng ®a d¹ng phong phó h¬n, ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ vµ thay ®æi gi¸ c¶ cho phï hîp. Do ®ã ho¹t ®éng nghiªn cøu ph¸t triÓn ch­a thùc sù m¹nh vµ ch­a ®em l¹i hiÖu qña cho ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Trong thêi gian du kh¸ch sö dông s¶n phÈm dÞch vô t¹i kh¸ch s¹n, nh©n viªn cña kh¸ch s¹n phôc vô kh¸ch t­¬ng ®èi tèt ®em l¹i sù hµi lßng cho du kh¸ch. Song trong suèt qu¸ tr×nh phôc vô còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cña nh©n viªn, cßn cã nhiÒu tr­êng hîp nh©n viªn tá th¸i ®é kh«ng lÞch sù víi kh¸ch, phôc vô kh¸ch thiÕu tËn t×nh chu ®¸o, tá ra c¸u g¾t dÉn ®Õn sù phµn nµn cña kh¸ch vµ ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu ®Õn uy tÝn cña kh¸ch s¹n. Nh©n sù tæ chøc. Kh¸ch s¹n PAN HORIZON cã thÕ m¹nh vÒ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸ cao vµ cã tr×nh ®é qu¶n lý tèt song kh«ng cßn nh¹y bÐn víi thÞ tr­êng do hËu qu¶ tõ thêi bao cÊp mµ kh«ng chØ riªng ®èi víi kh¸ch s¹n PAN HORIZON. . H¬n n÷a chÝnh s¸ch ®·i ngé khuyÕn khÝch nh©n viªn cña kh¸ch s¹n cßn thiÕu n¨ng ®éng, ch­a cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch th­êng xuyªn, ch­a trÎ ho¸ ®­îc ®éi ngò nh©n viªn lµm gi¶m søc v­¬n lªn cña kh¸ch s¹n. Tµi chÝnh kÕ to¸n. Nguån vèn cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON lµ vèn do Nhµ n­íc cÊp( gåm cã ®Êt ®ai, c¬ së h¹ tÇng chiÕm kho¶ng 30% tæng sè vèn) phÇn cßn l¹i lµ vèn cña ®èi t¸c liªn doanh. Víi nguån vèn ®ã gióp cho ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña kh¸ch s¹n hç trî t­¬ng ®èi trong viÖc ®¶m b¶o cung cÊp nguån tµi lùc cho tõng môc tiªu. Th«ng tin vÒ tµi chÝnh gióp cho ban l·nh ®¹o ra nh÷ng quyÕt ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc vµ môc tiªu ng¾n h¹n vÒ doanh thu, thÞ phÇn. Song trong b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, kh¸ch s¹n ch­a ph©n tÝch chi tiÕt vÒ chiÕn l­îc ®ã. D­íi ®©y lµ chøc n¨ng nhiÖm vô vµ môc tiªu cña kh¸ch s¹n. B¶ng 7: Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ môc tiªu cña ho¹t ®éng PAN HORIZON. Chøc n¨ng nhiÖm vô Môc tiªu chiÕn l­îc Môc tiªu ng¾n h¹n Kinh doanh vËn t¶i, kinh doanh l­u tró, ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô bæ xung sao cho cã hiÖu qu¶, bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã lîi thuËn theo kÕ ho¹ch cña tËp ®oµn n­íc ngoµi vµ c«ng ty du lÞch v¨n ho¸ Tõ Liªm. 1. Duy tr× vµ t¨ng tr­ëng lîi nhuËn 41,6%. 2. N©ng cao c«ng suÊt sö dông buång phßng, ph¸t triÓn réng dÞch vô ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô bæ sung kh¸c. 3. N©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh b»ng s¶n phÈm dÞch vô, gi¸, qu¶ng c¸o vµ chÊt l­îng dÞch vô. 4. Thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng. 5. PhÊn ®Êu møc t¨ng tr­ëng vÒ kh¸ch néi ®Þa, kh¸ch quèc tÕ. 6. Gi÷ v÷ng thÞ ph©nv víi møc doanh thu 1,4 tû. 1. T¨ng doanh thu vµ n«p ng©n s¸ch 5%. 2. T¨ng c«ng suÊt sö dông buån 70%. 3. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. 4. T¨ng 10% kh¸ch néi ®Þa. 5. X©y dùng hÖ thèng thøc ¨n uãng phong phó víi nhiÒu møc gi¸ thÝch hîp. 6. T¨ng c­êng qu¶ng c¸o b»ng c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o. 7. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô. TÝnh gi¶m lao ®éng, tuyÓn dông nh©n viªn. 8. T¨ng c­êng ho¹t ®éng kinh doanh v¨n phßng. Trªn thùc tÕ c¸c môc tiªu ng¾n h¹n ®· ®Ò ra vÒ doanh thu, vÒ c«ng suÊt sö dông buång phßng, hÖ thèng thùc ®¬n ¨n uèng thùc míi h¬n kh¸ch s¹n ch­a ®¹t ®­îc. V× vËy kh¸ch s¹n cÇn ®¸nh gi¸ l¹i t×nh h×nh m«i tr­êng kinh doanh ®Ó ®iÒu chØnh môc tiªu cho phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc. 2.4.2. Ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l­îc. 2.4.2.1. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng tËp trung. ChiÕn l­îc th©m nhËp thÞ tr­êng. Môc tiªu trong chiÕn l­îc th©m nhËp thÞ tr­êng cña kh¸ch s¹n lµ doanh nghiÖp t×m c¸ch t­ang sè l­îng s¶n phÈm dÞch vô hiÖn t¹i cña m×nh, trªn thÞ tr­êng hiÖn cã th«ng qua viÖc tiÕp thÞ n¨ng ®éng. ChiÕn l­îc th©m nhËp thÞ tr­êng ®­îc kh¸ch s¹n PAN HORIZON ¸p dông kh¸ phæ biÕn. V× thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON th­êng lµ thÞ tr­êng kh¸ch c«ng vô trong n­íc vµ kh¸ch n­íc ngoµi. Môc ®Ých chuyÕn ®i cña nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch nµy lµ ®i héi hîp hay ®i du lÞch, hä kh«ng lo l¾ng vµo møc ®é thanh to¸n mµ hä chØ quan t©m ®Õn sù tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. Do ®ã trªn thùc tÕ kh¸ch s¹n PAN HORIZON ®· t×m c¸ch th©m nhËp vµo thÞ tr­êng hiÖn t¹i b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch vµ t¨ng c­êng c¸c dÞch vô bæ sung nh­ ®Çu t­ n©ng cÊp mÆt tiÒn cña kh¸ch s¹n, ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸c trang thiÕt bÞ rÎ tiÒn liªn tôc vµ th­êng xuyªn phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch. Ph¸t triÓn, më réng mét sè lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nh­ kinh doanh hµng mü nghÖ, dÞch vô cho thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch... ®Ó t¨ng doanh thu cho kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn trong chiÕn l­îc nµy, kh¸ch s¹n ch­a ®­a ra ®­îc nh÷ng ph­¬ng ¸n nh»m l«i kÐo kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó t¨ng tr­ëng thÞ phÇn cña m×nh. Thªm n÷a, c«ng t¸c marketing hç trî cho chiÕn l­îc nµy cßn yÕu, míi chØ dõng l¹i ë viÖc ®iÒu chØnh gi¸ c¶ mét sè dÞch vô trong kh¸ch s¹n, ch­a lùa chän thªm nh÷ng ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o míi. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng Trong chiÕn l­îc nµy kh¸ch s¹n t×m kiÕm thÞ tr­êng míi ®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô ®ang cã. Môc tiªu cña chiÕn l­îc nµy lµ më réng thÞ tr­êng trong n­íc, ®Æt ®¹i lý dÞch vô ë thµnh phè Hµ néi, c¸c tØnh phÝa Nam... t¨ng c­êng më réng mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh trªn cïng ®Þa bµn. kh¸ch s¹n ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ th©n thiÕt víi mét sè c«ng ty, tiªu chuÈn lµ c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ ký hîp ®ång göi kh¸ch l­u tr÷ l¹i kh¸ch s¹n. Ngoµi ra kh¸ch s¹n ph¸t triÓn thÞ tr­êng b»ng c¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô míi hoÆc t×m kiÕm ®èi t­îng kh¸ch hµng môc tiªu míi. ThËt vËy, tr­íc ®©y s¶n phÈm dÞch vô chñ yÕu cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ s¶n phÈm l­u tró, s¶n phÈm ¨n uèng... ®Ó phôc vô cho mäi ®èi t­îng kh¸ch du lÞch khi ®Õn nghØ ng¬i l¹i kh¸ch s¹n th× nay ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng kh¸ch s¹n ®· khai th¸c, bæ sung nhiÒu dÞhc vô míi phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch ngµy mét tèt h¬n b»ng c¸ch kh¸ch s¹n më réng vui ch¬i gi¶i trÝ cho kh¸ch nh»m tho¶ m·n t©m lý cña du kh¸ch. Bªn c¹nh ®ã kh¸ch s¹n PAN HORIZON ®· t¹o ra søc sèng míi cho c¸c s¶n phÈm dÞch vô hiÖn cã cña doanh nghiÖp µm cho chóng cã vÎ míi. Ch¼ng h¹n nh­ thay n­íc s¬n míi cho kh¸ch s¹n, nhµ hµng ¨n, s¾p xÕp trang trÝ l¹i phßng kh¸ch, s¬n cöa vµ thay míi nhiÒu trang thiÕt bÞ phßng vÖ sinh. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng b»ng c¸c ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô míi cña kh¸ch s¹n kh«ng thµnh c«ng bëi kh¸ch s¹n ch­a cã sù kh¸c biÖt râ rµng gi÷a c¸c s¶n phÈm dÞch vô, ch­a thùc sù hÊp dÉn, thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn l­u tró vµ sö dông 1 sè dÞch vô cña kh¸ch s¹n. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng cña kh¸ch s¹n tËp trung chñ yÕu vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm nghÜa lµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i s¶n phÈm míi ®Ó tiªu thô trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña kh¸ch s¹n. Trong chiÕn l­îc nµy kh¸ch s¹n ®· thùc hiÖn kh«ng thµnh c«ng. Do trong kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch, ®Æc ®iÓm chung vÒ s¶n phÈm, Ýt cã sù kh¸c biÖt ho¸ vÒ s¶n phÈm nªn sù c¹nh tranh lµ tÊt yÕu. Vµ ban gi¸m ®èc cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON ch­a nhËn thÊy r»ng cÇn ph¶i tr¸nh c¹nh tranh vÒ gi¸ mµ nªn t¹o lîi thÕ vÒ sù kh¸c biÖt cña s¶n phÈm cña m×nh. Trong c¹nh tranh kh¸ch s¹n PAN HORIZON ch­a nhËn thÊy ®­îc ®©u lµ ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña m×nh, c¸c thñ thuËt Marketing cña hä ®ang thùc hiÖn ®Ó cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu mµ chØ tró träng vµo viÖc l«i kÐo kh¸ch hµng b»ng c¸ch tr¶ hoa hång cao cho c¸c ng­êi giíi thiÖu vµ dÉn kh¸ch. §iÒu nµy cµng ®Èy chi phÝ cña kh¸ch s¹n lªn cao vµ tÊt yÕu hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n gi¶m. 2.4.2.2. ChiÕn l­îc chu kú sèng cña s¶n phÈm. ChiÕn l­îc trong giai ®o¹n t¨ng tr­ëng. ë giai ®o¹n nµy, khÝ b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cïng lo¹i cña c¸c kh¸ch s¹n kh¸c tung ra. kh¸ch s¹n PAN HORIZON kh«ng h¹ gi¸ ®Ó giµnh lîi thÕ c¹nh tranh mµ chñ yÕu sö dông chiÕn l­îc n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ bæ sung c¸c yÕu tè dÞch vô míi. Ho¹t ®éng marketing hç trî cho chiÕn l­îc ë giai ®o¹nh nµy ch­a heieô qu¶ ch­a thu hót ®­îc nhãm kh¸ch hµng trùc tiÐep ®Õn mua s¶n phÈm s¶n phÈm du lÞch, ch­a thu hót ®­îc c¸c ®èi t­îng kh¸ch ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Khèi l­îng b¸n vµ doanh sè t¨ng chñ yÕu do kh¸ch hµng truyÒn thèng ®em l¹i. 2.4.2.3. ChiÕn l­îc c¹nh tranh. Lµ 1 trong nh÷ng kh¸ch s¹n cã quy m« võa trªn ®Þa bµn Hµ néi nªn chiÕn l­îc c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON lµ chiÕn l­îc cña nh÷ng ng­êi nÐp gãc thÞ tr­êng. Trong chiÕn l­îc nµy kh¸ch s¹n thùc hiÖn nh­ sau. Tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ, xo¸ bao cÊp, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh¸ch s¹n PAN HORIZON gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, trang thiÕt bÞ cò, l¹c hËu, ®éi ngò nh©n viªn trong kh¸ch s¹n kh«ng cßn trÎ trung thiÕu nhanh nhÑn... Cïng víi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ tµi chÝnh khu vùc, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c kh¸ch s¹n cïng h¹ng trªn ®Þa bµn kh¸ch s¹n PAN HORIZON kh«ng cßn hÊp dÉn kh¸ch nhiÒu nh­ tr­íc. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, víi sù chØ ®¹o cña c«ng ty du lÞch v¨n ho¸ Tõ Liªm ®· phèi h¬p liªn doanh víi ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó cã thªm vèn ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng. Do ®ã kh¸ch s¹n Hoa §µo cò nay lµ PAN HORIZON ®ang ho¹t ®éng trë l¹i nh÷ng n¨m gÇn ®©y b»ng c¸ch kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, ph¸t triÓn mét sè dÞch vô bæ sung, sö dông nguån vèn hîp lý, kinh doanh 1 sè dÞch vô nh­ dÞch vô ®iÖn tho¹i, dÞch vô kinh doanh v¨n phßng lµ chñ yÕu nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn bé nh©n viªn trong kh¸ch s¹n PAN HORIZON. 2.4.3. B­íc triÓn khai chiÕn l­îc. * B­íc so¸t xÐt l¹i c¸c môc tiªu, ®iÒu kiÖn m«i tr­êng víi chiÕn l­îc kinh doanh trong qu¸ tr×nh triÓn khai chiÕn l­îc hµng n¨m kh¸ch s¹n ®· cã b¸o c¸o ph©n tÝch, tæng kÕt víi m«i tr­êng kinh doanh n¨m kÕ ho¹ch vµ dù b¸o nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi trong n¨m tíi ®Ó ®Ò ra môc tiªu vµ chÝnh s¸ch cô thÓ. * B­íc ®¸nh gi¸ ®iÒu chØnh vµ ®¶m bá c¸c nguån lùc. B­íc nµy ®¶o b¶o cho kh¸ch s¹n c¶ vÒ nguån t× lùc lÉn nguån nh©n lùc trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc, kh¸ch s¹n ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nguån tµi lùc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh­ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh nguån vèn dµnh cho ho¹t ®éng Marketing, ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ nguån vèn cÇn thiÕt ®Ó ho¹t ®éng Marketing cã hiÖu qu¶ cao. Bªn c¹nh ®ã, kh¸ch s¹n ®· chó ý tíi viÖc ®¶m b¶o cung cÊp nguån nh©n lùc nh­ng ®ã lµ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n mµ ch­a cã c¸ch gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng vµ hîp lý vµ còng lµ c¸i khã chung cho c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh hiÖn nay. MÆt kh¸c, kh¸ch s¹n ch­a cã chÝnh s¸ch ®·i ngé thÝch hîp ®Ó ®éng viªn tinh thÇn lµm viÖc cña nh©n viªn. * B­íc x¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh: c¬ cÊu tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh cña kh¸ch s¹n ®­îc tæ chøc theo chøc n¨ng nhiÖm vô nghÜa lµ tæ chøc ®­îc chia thµnh c¸c phßng ban chuyªn tr¸ch vÒ c¸c lÜnh vùc chøc n¨ng kh¸c nhau bao gåm phßng Marketing , phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch.. KiÓu c¬ cÊu nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ t¸c nghiÖp cao, ph¸t huy ®­îc ­u ®iÓm cña viÖc chuyªn m«n ho¸, chó träng ®Õn tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp vµ t­ c¸ch nh©n viªn cïng nhau ho¹t ®éng kinh doanh theo kÕ ho¹ch tËp ®oµn phèi hîp víi c«ng ty du lÞch v¨n ho¸ Tõ Liªm. * B­íc ®iÒu chØnh c¸ch thøc thùc hiÖn chiÕn l­îc cho phï hîp víi thùc tÕ m«i tr­êng t¸c ®éng vµo doanh nghiÖp, thùc ra c«ng viÖc ®iÒu chØnh c¸ch thøc thùc hiÖn chiÕn l­îc, kh¸ch s¹n kh«ng ph¶i tiÕn hµnh bëi tÊt c¶ c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ®Òu hiÓu râ môc tiªu cÇn ®¹t tíi, ®ång ý víi ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh vµ cã th¸i ®é tÝch cùc h¨ng h¸i trong c«ng viÖc. Trªn ®©y lµ chiÕn l­îc kinh doanh vµ thùc tr¹ng chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON. ChiÕn l­îc kinh doanh nµy ®· v¹ch ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cho toµn bé kh¸ch s¹n vµ gióp kh¸ch s¹n ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng trong suèt nh÷ng n¨m ho¹t ®éng võa qua. Cã thÓ nãi chiÕn l­îc kinh doanh nµy kh«ng ph¶i lµ hoµn h¶o nh­ng lµ mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n, nã sÏ tèt h¬n nÕu cã hËu thuÉn tèt. PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON. 3.1. C¨n cø ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON. 3.1.1. C¨n cø vµo c¸c b­íc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh: §Ó x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n lµm h­íng ®i l©u dµi cho ho¹t ®éng kinh doanh, kh¸ch s¹n ph¶i tu©n thñ quy tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, bao gåm c¸c b­íc: Ph©n tÝch chiÕn l­îc. X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu chiÕn l­îc. QuyÕt ®Þnh lùa chän chiÕn l­îc. TriÓn khai chiÕn l­îc. 3.1.2. C¨n cø vµo nguyªn t¾c x©y dùng chiÕn l­îc. Khi x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, kh¸ch s¹n ph¶i d¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®¶o b¶o ®­îc môc ®Ých t¨ng thÕ vµ lùc cña kh¸ch s¹n vµ giµnh lîi thÐ c¹nh tranh. Muèn thÕ khi x©y dùng chiÕn l­îc ph¶i triÖt ®Ó khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña kh¸ch s¹n, tËp trung c¸c biÖn ph¸p tËn dông thÕ m¹nh, kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu c«ng søc cho viÖc kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm yÕu mµ kh«ng ®Çu t­ g× thªm cho mÆt m¹nh. * ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o an toµn kinh doanh cho kh¸ch s¹n, trong do ®ã rñi ro cã thÓ x¶y ra nh­ng ë x¸c xuÊt thÊp nhÊt. * Ph¶i x¸c ®Þnh ph¹m vi kinh doanh, môc tiªu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. * Ph¶i dù ®o¸n m«i tr­êng kinh doanh trong t­¬ng lai, dù ®o¸n cµng chÝnh x¸c bao nhiÒu th× chiÕn l­îc kinh doanh cµng phï hîp. * Ph¶i kÕt hîp cÝn muåi víi thêi c¬, chiÕn l­îc kinh doanh kh«ng chÝn muåi sÏ dÉn tíi thÊt b¹i, ng­îc l¹i nÕu qu¸ cÈn träng trong viÖc x©y dùng th× thêi c¬ sÏ cã thÓ tr«i qua, lóc ®ã chiÕn l­îc trë lªn lçi thêi. 3.2. Néi dung cña ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON. 3.2.1. §Ò xuÊt víi c«ng viÖc ph©n tÝch chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n. 3.2.1.1. §Ò xuÊt ®èi víi viÖc ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, nguy c¬ cña kh¸ch s¹n (ph©n tÝch SWOT). Nh÷ng kÕt luËn rót ra tõ viÖc ph©n tÝch SWOT cung cÊp cho kh¸ch s¹n nh÷ng th«ng tin quan träng sö dông cho qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n, bëi nã dù b¸o nh÷ng xu h­íng nµo trong t­¬ng lai cã thÓ chi phèi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n vµ ®Ó chuÈn bÞ nh÷ng ph­¬ng ¸n ®èi mÆt víi xu h­íng ®ã. N¾m ®­îc nh÷ng nh©n tè chi phèi vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã sÏ gióp cho ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã tÝnh chiÕn l­îc mét c¸ch dÔ dµng h¬n. ViÖc ph©n tÝch ®Ó t×m thø tù ­u tiªn lµ rÊt quan trong, bëi mét c¬ héi lín bÞ bá qua cã thÓ trë thµnh nguy c¬, hoÆc kh«ng nhËn diÖn ®óng møc vµ kh«ng tr¸nh ®­îc nguy c¬ tiÒm Èn lín th× sÏ g©y ¶nh h­ëng lín ®Ðen doanh thu thËm chÝ ®Õn c¶ vÞ thÕ cña kh¸ch s¹n. Trong thùc tÕ, viÖc ph©n tÝch SWOT cña kh¸ch s¹n ®­îc thùc hiÖn qua b­íc ph©n tÝch chiÕn l­îc khi x©y dùng chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn viÖc ph©n tÝch ®ã míi chØ ra ®­îc nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬, ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña kh¸ch s¹n, nh­ng ch­a x¸c ®Þnh ®­îc c¬ héi va fnguy c¬, ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu uc¶ chÝnh m×nh. V× thÕ trong viÖc lËp kÕ ho¹ch kh¸ch s¹n ch­a x¸c ®Þnh ®­îc thø tù, møc ®é t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p ­u tiªn gi¶i quyÕt nh÷ng nguy c¬ cã t¸c ®éng m¹nh nhÊt, kh¾c phôc diÓm yÕu lín nhÊt, tËn dông c¬ héi tèt nhÊt vµ khai th¸c thÕ m¹nh tèt nhÊt cña m×nh. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc ®iÒu ®ã, kh¸ch s¹n cã thÓ tham kh¶o ph­¬ng ph¸p lËp c¸c b¶ng tæng hîp m«i tr­êng kinh doanh cña kh¸ch s¹n dùa trªn kÕt qña cña c¸c b­íc ph©n tÝch chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n trong ®ã liÖt kª tõng yÕu tè m«i trêng vÜ m«, m«i tr­êng ngµnh, t×nh h×nh néi bé cña kh¸ch s¹n ë cét 1: * Cét 2: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña chóng ®èi víi ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. * Cét 3: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña mçi yÕu tè ®èi víi kh¸ch s¹n. Dïng thang ®iÓm tõ 3 ®Õn 0: t¸c ®éng nhiÒu = 3 ®iÓm, t¸c ®éng trung b×nh = 2 ®iÓm, t¸c ®éng Ýt = 1 ®iÓm. * Cét 4 m« t¶ tÝnh chÊt t¸c ®éng cña yÕu tè: yÕu tè t¹o ra c¬ héi vµ thÕ m¹h cña k¸ch s¹n ®¸nh dÊu céng (+), c¸c yÕu t« smang tÝnh nguy c¬ vµ thÕ yÕu ®¸nh dÊu trõ (-). * Cét 5 lµ sè ®iÓm tÝnh cho mçi yÕu tè b»ng c¸ch lÊy ®iÓm ë cét 2 nh©n víi sè ®iÓm ë cét 3 (2x3) vµ lÊy dÊu ë cét 4 g¾n vµ kÕt qu¶ tiÕn ®­îc. KÕt qu¶ lµ nh÷ng ®iÓm nµo cã sè ®iÓm ©m cao vµ ®iÓm d­¬ng cao th× ph¶i l­u ý ®Õn c¸c yÕu tè ®ã tr­íc nhÊt vµ chóng lµ nh÷ng yÕu tè chÝnh. B¶ng 8: Tæng hîp m«i tr­êng vÜ m« YÕu tè m«i tr­êng vÜ m« Møc ®é t¸c ®éng cña yÕu tè ®èi víi ngµnh Møc ®« t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ®èi víi kh¸ch s¹n TÝnh chÊt t¸c ®éng §iÓm ®¸nh gi¸ 1 2 3 4 5 Kinh tÕ : +khñng ho¶ng kinh tÕ lµm gi¶m gi¸ dÞch vô. +khñng ho¶ng kinh tÕ lµm kh¸ch bÞ ph©n t¸n +Tû gi¸ VN§ t¨ng cao 3 2 2 3 3 2 - - + -9 -6 +4 ChÝnh trÞ: +Xu thÕ héi nhËp +ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch +ThuÕ gÝa trÞ gia t¨ng lµm t¨ng gi¸ hµng 3 1 1 3 1 1 + - - +9 -1 -1 V¨n ho¸ x· héi: +Chi tiªu cho du lÞch nhiÒu h¬n 3 3 + +9 C«ng nghÖ míi 2 2 + +4 Tù nhiªn khÝ hËu thay ®æi,thiªn tai 1 2 - -2 B¶ng 9: Tæng hîp m«i tr­êng ngµnh cña kh¸ch s¹n YÕu tè m«i tr­êng ngµnh Møc ®é t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ®èi víi ngµnh Møc ®é t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ®èi víi kh¸ch s¹n TÝnh chÊt t¸c ®éng ®iÓm ®¸nh gi¸ C¸c ®èi thñ tiÒm Èn Nguy c¬ cã ®èi thñ c¹nh tranh míi 1 2 - -2 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh C¸c s¶n phÈm míi 2 2 - -4 T¨ng c­êng c¹nh tranh 3 3 - -9 ChiÕn l­îc marketing míi 2 3 - -6 Kh¸ch hµng: +Thay ®æi vÒ b¹n hµng 2 2 - -4 Nhµ cung cÊp + Kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô +Gi¸ dÞch vô gi¶m +S¶n phÈm thay thÕ 2 2 2 3 3 1 + + - +6 +6 -2 B¶ng 10: Tæng hîp néi bé cña kh¸ch s¹n YÕu tè m«i tr­êng bªn trong Møc ®é t¸c ®éng ®Õn ngµnh Møc ®é t¸c ®éng ®Õn c«ng ty TÝnh chÊt t¸c ®éng §iÓm ®¸nh gi¸ Marketing +VÞ trÝ cña kh¸ch s¹n +Kªnh ph©n phèi +Qu¶ng c¸o 3 2 3 3 2 3 + - - +9 -4 -9 Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn +Ch­a cã s¶n phÈm kh¸c biÖt S¶n phÈm ®Æc s¾c ®éc ®¸o 2 2 - -4 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt 2 3 + +6 Nh©n sù vµ tæ chøc +ChÊt l­îng nh©n viªn +Kinh nghiÖm 3 3 3 3 - + -9 +9 Tµi chÝnh kÕ to¸n +T×nh h×nh c«ng nî +KÕ ho¹ch tµi chÝnh +HiÖu qu¶ kinh doanh +ThiÕu vèn ®Çu t­ 2 2 3 2 1 2 3 2 - + - - -2 +4 -9 -6 Ma trËn SWOT C¬ héi-Opportunites 1.Xu thÕ héi nhËp 2.C¸c nguån kh¸ch hµng Nguy c¬-threat(S) 1.§èi thñ c¹nh tranh 2.HiÖu qu¶ kinh doanh kÐm 3.ThiÕu vèn ®Çu t­ MÆt m¹nh-Strengths(S) 1.VÞ trÝ cña kh¸ch s¹n 2.Kinh nghiÖm qu¶n lý Phèi hîp S/O Ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ vÞ trÝ kh¸ch s¹n vµ kinh nghiÖm qu¶n lý ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh,m¹nh d¹n héi nhËp khu vùc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó thu hót c¸c nguån kh¸ch ®ang gia t¨ng. Phèi hîp S/T NhÊn m¹nh lîi thÕ vÞ trÝ vµ kinh nghiÖm qu¶n lý ®Ó ®Èy lïi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ kh¾c phôc hiÖu qu¶ kinh doanh yÕu kÐm MÆt yÕu-Weakness(W) 1.Ho¹t ®éng Marketing yÕu 2.Ch­a cã sù kh¸c biÖt s¶n phÈm 3.Nh©n sù Phèi hîp W/O T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing t¹o ra nh÷ng nÐt ®éc ®¸o cña s¶n phÈm Phèi hîp W/T T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing nãi chung, chó träng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m gi¶m thiÓu c¸c ®iÓm yÕu vµ kh¾c phôc c¸c nguy c¬ Theo trªn phèi hîp S/O nh»m sö dông mÆt m¹nh chñ yÕu cña kh¸ch s¹n vÒ vÞ trÝ cña kh¸ch s¹n ®Ó khai th¸c c¬ héi vÒ xu thÕ héi nhËp. Ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc cña sù phèi hîp nµy lµ kh¸ch s¹n nªn ®· t­ n©ng cÊp x©y dùng, c¶i t¹o mÆt b»ng cña kh¸ch s¹n ®Ñm h¬n, thuËn lîi h¬n, nh»m thu hót nhiÒu nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, thu hót kh¸ch du lÞch. * Phèi hîp W/O gi÷a mÆt yÕu tè vÒ ho¹t ®éng marketing vµ c¬ héi vÒ xu htÕ héi nhËp, h¸ch s¹n cã thÓ tËn dông c¬ héi nµy ®Ó kh¾c phôc ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng Marketing b»ng c¸ch göi th­ cho ®«Ý t¸c, chµo hµng, qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ, ph¸t tê r¬i, tham gia héi chî du lÞch, t¨ng c­êng më réng qu¶ng c¸o trong vµ ngoµi n­íc... ho¹t ®éng marketing sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. * Phèi hîp W/T gi÷a ®iÓm yÕu '' ch­a cã sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm ®éc ®¸o'' víi nguy c¬ ''®èi thñ c¹nh tranh m¹nh''. Kh¸ch ¹n ph¶i t×m c¸ch kh¾c phôc ®iÓm yÕu vµ tr¸nh nguy c¬ nµy b»ng c¸ch dµnh nhiÒu nguån lùc vaß c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã sù kh¸c biÖt râ nÐt vµ ®é ®¸o so víi ®èi thñ c¹nh tranh. * Phèi hîp S/T tõ sù phèi hîp gi÷a mÆt m¹nh vÒ vÞ trÝ cña kh¸ch s¹n vµ nguy c¬ ''®èi thñ c¹nh tranh m¹nh''. Kh¸ch s¹n ph¶i v­îct lªn ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh b»ng vÞ trÝ ®Þa h×nh thuËn lî cña m×nh. §iÒu ®ã ®ßi hái kh¸ch s¹n ph¶i thu hót c¸c nhµ ®Çu 6t­ ®ang quan t©m ®Õn kh¸ch s¹n cña m×nh. Tõ ma trÖn SWOT, kh¸ch s¹n cã nhiÒu cÆp phèi hîp kh¸c nhau vµ h×nh thµnh c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc kh¸c nhau tõ nh÷ng cÆp ®ã. Tõ ®ã kh¸ch s¹n cã thÓ lùa chän cho m×nh ph­¬ng ¸n tèt nhÊt hoÆc cã ®­îc nh÷ng ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc dù phßng ®Ó thaythÕ khi cÇn thiÕt. 3.2.1.2. Nh÷ng ®Ò xuÊt kh¾c phôc ®iÓm yÕu vµ t¨ng c­êng thÕ m¹nh cña kh¸ch s¹n. BiÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc ®iÓm yÕu cña kh¸ch s¹n. Qua ph©n tÝch SWOT ë trªn cã thÓ thÊy ®iÓm yÕu cña kh¸ch s¹n lµ ho¹t ®éng Marketing, ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cïng víi lùc l­îng nh©n sù vµ tæ chøc. * §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ uc¶ ho¹t ®éng Marketing, ngoµi viÖc x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch Marketing - mix (®Ò xuÊt vÒ c¸c chÝnh s¸ch Marketing - mix xin ®Ò cËp ë phÇn ®Ò xuÊt c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc), kh¸ch s¹n cÇn chó ý tíi ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­¬ßng vµ ho¹t ®éng nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc. Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ kh©u v« cïng quan träng trong kinh doanh nãi chung vµ trong ho¹t ®éng Marketing nãi riªng. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ cung cÊp cho kh¸ch s¹n nh÷ng tin tøc ®Ó x¸c ®Þnh thÞ trowngf míi trong t­¬ng lai nh»m gi¶m bít c¸c thiÖt h¹i khi nh÷ng rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng xÈy ra. Viªc nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn gióp cho kh¸ch s¹n duy tr× sù tiÕp xóc th­êng xuyªn víi thÞ tr­êng vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Khi tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng, kh¸ch s¹n cÇn nghiªn cøu nh÷ng néi dung sau: + Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó tim fhiÓu noi­ chèn, tÇm c¬ x thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. + Nghiªn cøu c¹nh tranh: nghÜa lµ kh¸ch s¹n thiÕt lËp dù ¸n ®Ó nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh, chØ ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña hä råi so s¸nh ®Ó xem khu vùc nµo ®ang cã c¹nh tranh. MÆt kh¸c, nã chØ ra sù kh¸c biÖt quan träng gi÷a c¸c s¶n phÈm dÞch vô vµ c¸c kh¸ch s¹n cÇn khai thøc thÞ tr­êng ddã ®Ó lµm t×a liÖu qu¶ng c¸o. Trªn c¬ së ®ã xem xÐt víi kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó v¹ch ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. + Nghiªn cøu hµnh vi cña kh¸ch hµng: t×m hiÓu kh¸ch hµng cña kh¸ch s¹n, kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ nh÷g kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Ó t×m hiÓu c¸c d¹ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi nh÷ng quan ®iÓm thÞ hiÕu, ph¶n øng kho hä tiªu dïng c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n. CÇn ph¶i n¾m b¾t ®­îcc ¸c nhu cÇu cña kh¸ch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô. + Nghiªn cøu vÒ s¶n phÈm: kh¸ch s¹n ph¶i nghiªn cøu hoµn thiÖn thªm c¸c ®iÒu kiÖn vÒ trang thiÕt bÞ, c¬ së h¹ tÇng nh»m t¨ng c­êng thªm ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô bæ sung bªn c¹nh viÖc vÉn gi÷ ho¹t ®éng kinh doanh l­u tró, kinh doanh v¨n phßng vµ kinh doanh ¨n uèng lµ chñ yÕu. Bªn c¹nh ®ã viÖc nghiªn cøu s¶n phÈm dÞch vô gióp cho viÖc lËp hå s¬ vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n bao gåm nh­ngx s¶n phÈm ®éc ®¸o vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn chÊt l­îng nh»m so s¸ch nã víi s¶n phÈm c¹nh tranh. + Nghiªn cøu xu h­íng nh»m ®¸nh gi¸ yÕu tè x· héi - kinh tÕ - chÝnh trÞ t¸c ®éng m¹nh ®Õn nhu cÇu thay ®æi trong t­¬ng lai. + Nghiªn cøu qu¶ng c¸o: b»ng c¸ch so s¸nh kÕt qu¶ kh¸ch s¹n ®¹t ®­îc do qu¶ng c¸o cã ®em l¹i hiÖu qu¶ kh«ng. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chi phÝ qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ cao h¬n v× kh¸ch s¹n biÕt râ ai sÏ lµ kh¸ch hµng cña m×nh, tr¸nh ®­îc sù qu¶ng c¸o trµn lan, kh«ng ®óng thêi didÓm vµ kh«ng ®óng ®èi t­îng. * VÒ ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. HiÖn nay ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON ch­a ®­îc t¸ch riªng ra vµ triÓn khai víi viÖc tham gia cña c¶ ban l·nh ®¹o vµ mét sè nh©n viªn chuyªn tr¸ch ho¹t ®éng nµy. §Ó phôc vô cho môc tiªu chiÕn l­îc, trong chiÕn l­îc kinh doanh, kh¸ch s¹n nªn thµnh lËp riªng mét bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thuéc phßng Marketing víi chøc n¨ng nghiªn cøu vµ ®­a ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi gióp cho qu¸ tr×nh ®i lªn cña kh¸ch s¹n ®¹t kÕt qu¶ tèt, tèi ®a ho¸ thÞ phÇn còng nh­ lîi nhuËn. ViÖc thµnh lËp mét bé ph©n nh­ vËy, tÊt nhiªn sÏ kÐo theo nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ kh¸ch s¹n ph¶i gi¶i quyÕt ch¼ng h¹n nh­ vÊn ®Ò tæ chøc x¾p xÕp nh©n lùc, qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cÊp kinh phÝ cho viÖc nghiªn cøu... V× thÕ kh¸ch s¹n ph¶i xem xÐt ®¸nh gi¸ l¹i tiÒm lùc vµ lîi thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng, tõ ®ã cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn nh­ sau: Quy m« cña bé phËn kh«ng lín víi mét sè c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n trong lÜnh lùc kh¸ch s¹n du lÞch ®­îc ph©n c«ng ho¹t ®éng theo chøc n¨ng: kh¶o s¸t thùc hiÖn ph©n tÝch xö lý th«ng tin vµ dù b¸o, nghiªn cøu ®¸nh g¸i tÝnh kh¶ thi cña s¶n phÈm dÞch vô, ph¸t triÓn s¶n phÈm... Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã thÓ theo ph­¬ng thøc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ®ång thêi. Ph­¬ng thøc ®ång thêi t¹o ra s¶n phÈm nhanh, khi mét chøc n¨ng nµo gÆp ph¶i trë ng¹i th× nã tËp trung gi¶i quyÕt trë ng¹i ®ã, tuy nhiªn ph­¬ng thøc nµy còng rñi ro vµ tèn kÐm. Song trong xu thÕ ngµy cµng ng¾n cña chu kú sèng cña s¶n phÈm dÞch vô th× ph­¬ng thøc nµy sÏ ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng v­ît xe nh÷ng rñi ro, t¹o ra mét lîi thÕ c¹nh tranh. Kh¸ch s¹n còng cã thÓ lùa chän cho qu¸ tr×nh cña mét ph­¬ng thøc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn tuÇn tù. Ph­¬ng thøc nµy Ýt rñi ro vµ tèn kÐm h¬n nh­ng nÕu trong qu¸ tr×nh cã sù ¸ch t¾c ë mét kh©u nµo ddã sÏ dÉn tíi ¸ch t¾c ë nh÷ng kh©u tiÕp theo lµm ho¹t ®éng triÓn khai chËm thËm chÝ ph¶i dõng l¹i. Do ®ã thuú theo kh¶ n¨ng cña kh¸ch s¹n mµ lùa chän mét hai ph­¬ng thøc ho¹t ®éng. Víi mét bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cã hÖ thèng khoa häc nh­ vËy ch¾c ch¾n sÏ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm míi, ®éc ®¸o hÊp dÉn cïng víi kÕ ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc qu¶ng c¸o, ph©n phèi, gi¸ c¶.. viÖc chµo b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm dÞch vô du lÞch cña kh¸ch s¹n sÏ ®¹t kÕt qu¶ kh¶ quan. kh¸ch s¹n còng cÇn ph¶i cã mét quy ®Þnh cô thÓ vÒ ng©n quü dµnh hco ho¹t ®éng nµy nh»m duy tr× vµ ®¶m b¶o sù liªn tôc, hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. MÆt kh¸c vÒ ®éi ngò nh©n viªn lµm viÖc trong kh¸ch s¹n cÇn ph¶i nghiªn cøu s©u bëi trong kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch th× c¸c dÞch vô chiÕm chñ yÕu mµ dÞch vô th× cã tÝnh kh«ng t¸ch rêi vµ con ng­êi lµ mét nh©n tè quan träng c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng chuyÓn giao hÇu hÊt c¸c dÞch vô viÖc phôc vô c¸c dÞch vô vµ hµng ho¸ ë ®©y lu«n yªu cÇu cã sù tiÕp xóc trùc tiÕp cña nh©n viªn. Vµ kh¸ch s¹n kinh doanh cã thµnh c«ng, cã ®­îc ­u thÕ c¹nh tranh hay kh«ng lµ nhê vµo ®éi ngò nh©n viªn lµm viÖc trong kh¸ch s¹n m×nh. Trong kh¸ch s¹n PAN HORIZON hiÖn nay, phÇn lín nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n tõ thêi bao cÊp cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n cao nh­ng hiÖn nya sè nh©n viªn nµy tuæi ®· cao vµ kh«ng cã ®­îc sù nhanh nhÑn nh­ tr­íc, ®éi ngò nh©n viªn kh«ng ®ång bé, v× vËy chÊt l­îng phôc vô còng bÞ ¶nh h­ëng lín. VÊn ®Ò ®Æt ra tr­íc m¾t cho toµn kh¸ch s¹n hiÖn nay lµ ph¶i tiÕn hµnh trÎ ho¸ ®éi ngò nhana viªn, nghÜa lµ ph¶i lµm sao ®Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô trªn gãc ®é th¸i ®é phôc vô vµ kh¶ n¨ng s½n sµng phôc vô. §Ó cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé lµnh nghÒ phôc vô tèt ho¹t ®éng kinh doanh, kh¸ch s¹n ph¶i th­êng xuyªn cã nh÷ng h×nh thøc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖ vô cho ®éi ngò lao ®éng b»ng c¸ch: + Tæ chøc cho nh©n viªn ë bé phËn häc thªm ngo¹i ng÷. + Båi d­ìng lao ®éng trong thêi gian ngoµi mï du lÞch v× ®©y lµ kho¶ng thêi gian c«ng viÖc trong toµn kÐe ho¹ch t­¬ng ®èi Ýt. + Cø c¸n bé qu¶n lý ®i häc líp n©ng cao dµi h¹n, trung ng¾n h¹n ë c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra, kh¸ch s¹n cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch chÕ ®é khuyÕn khÝch ®Ó nh©n viªn lµm viÖc tèt h¬n cã chÝnh s¸ch ­u tiªn nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. §Ò ra nh÷ng tiªu chuÈn vÒ t­ c¸ch ®¹o ®øc lÉn tr×nh ®é chuyªn m«n, ®èi víi nh©n viªn ®ang lµm viÖc còng nh­ nh©n viªn míi tuyÓn dông. Ch¼ng h¹n ®èi víi nh©n viªn lÔ t©n tiªu chuÈn hµng ®Çu ph¶i lµ ng­êi cã kiÕn thøc s©u réng vÒ v¨n ho¸ ®ång thêi ph¶i lµ ng­êi cã nh©n c¸ch, cã tr×nh ®é giao tiÕp tèt, cã kinh nghiÖm trong viÖc x¾p sÕp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong viÖc lµ thñ tôc ®ãn nhËn kh¸c... vµ ®èi víi nh©n viªn kh¸c còng yªu cÇu tr×nh ®é chuyªn m«n cã kh¶ n¨ng ®Çu ãc tæ chøc, nh¹y bÐn víi thÞ tr­êng. Nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m t¨ng c­êng thÕ m¹nh cña kh¸ch s¹n. Qua ph©n tÝch ma trËn SWOT, cã thÓ thÊy ®iÓm m¹nh cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON lµ vÞ trÝ ®Þa h×nh vµ xu thÕ héi nhËp. Khi x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, kh¸ch s¹n kh«ng nªn chØ tËp trung vµo kh¾c phôc diÓm yÕu, kh¸ch s¹n cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c­êng thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao lîi thÕ so s¸nh cña m×nh víi ®èi thñ c¹nh tranh. Trong c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp th× vÞ trÝ ®Þa lý lµ tiÒn ®Ò vµ c¬ së ph¸t triÓn. Tuy nhiªn vÞ trÝ kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mäi doanh nghiÖp nh­ng ®èi víi kh¸ch s¹n PAN HORIZON nã l¹i cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. Víi vÞ trÝ ®Þa h×nh cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON n»m gÇn trung t©m cña thµnh phè Hµ néi t¹o ra nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. Tr­íc hÕt, kh¸ch s¹n n»m ë n¬i giao tho¶ cña nhiÒu ®Çu mèi giao th«ng víi l­îng kh¸ch ®i l¹i kh¸ lín sÏ ®em ®Õn cho kh¸ch s¹n nhiÒu kh¸ch hµng míi. H¬n n÷a víi vÞ trÝ nµy sÏ lµ ®iÓm ng¾m cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc trong c¸c lÜnh vùc nh­: c¬ së h¹ tÇng, c¬ së khoa khäc kü thuËt...§ång thêi còng nhê vµo vÞ trÝ nµy mµ cã thÓ thu hót ®­îc mét thÞ tr­êng kh¸ réng lín gåm kh¸ch néi ®Þa vµ kh¸ch n­íc ngoµi víi nhiÒu môc ®Ých: du lÞch thuÇn tuý, th­¬ng m¹i hoÆc dù héi nghÞ, héi th¶o.. Ngoµi ra vÞ trÝ nµy cña kh¸ch s¹n còng t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch s¹n cã thÓ thu hót vµ lùa chän ®­îc lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é mµ nh©n tè con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét thuËn lîi n÷a mµ vÞ trÝ ®Þa lý cã thÓ ®em l¹i cho kh¸ch s¹n lµ n»m trong khu vùc c¹nh tranh t­¬ng ®èi lµnh m¹nh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ qu¶n lý ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng s¸ng t¹o, kinh nghiÖm qu¶n lý cña m×nh ®Ó cã nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh hiÖu qu¶ nh­ cã kinh nghiÖm trong viÖc ®èi phã víi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng hay ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p linh ho¹t trong viÖc ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm dÞch vô, thay thÕ vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm dÞch vô trong kh¸ch s¹n cña m×nh ngµy mét tèt h¬n. ChÝnh v× vËy ban l·nh ®¹o cña kh¸ch s¹n cÇn cã biÖn ph¸p khuyÕch tr­¬ng b»ng h×nh thøc qu¶ng c¸o hÊp dÉn phong phó ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ vµ thu hót kh¸ch hµng quan t©m ®Õn vÞ trÝ kh¸ch s¹n PAN HORIZON. Tãm l¹i: ®Ó ph¸t huy hÕt ­u thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý cña kh¸ch s¹n ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­, ®Çu t­ vµo kh¸ch s¹n vµ ®Ó thu hót ®­îc kh¸ch hµng nhiÒu h¬n n÷a ban l·nh ®¹o cña kh¸ch s¹n PAN HORIZON cÇn ph¶i ho¹ch ®Þnh mét sè chÝnh s¸ch ®Çu t­ nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý, ph©n bè nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶... Xu thÕ héi nhËp: tõ n¨m 90 trë l¹i ®©y, Hµ néi ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh doanh kh¸ cao, b×nh qu©n 11% riªng n¨m 93 lµ 12,5% n¨m 94 lµ 14%. Thu nhËp quèc d©n Hµ néi t¨ng nhanh cho nªn cã sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu nguån kh¸ch du lÞch. Tr­íc kia ®èi t­îng kh¸ch du lÞch chØ lµ nh÷ng ng­êi giµu cã, nh­ng ngµy nay tÊt c¶ mäi tÇng líp trong x· héi nh­ c«ng nh©n viªn chøc, häc sinh, sinh viªn ®Òu cã nhu cÇu tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tham quan du lÞch nghØ ng¬i gi¶i trÝ.. Râ rµng lµ ho¹t ®éng ®i du lÞch cña d©n c­ t¨ng nhanh theo chiÒu h­íng ®¹i chung. Nhu cÇu cña kh¸ch néi ®Þa kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ t¨ng vÒ sè l­îng mµ cßn t¨ng vÒ chÊt l­îng cã nghÜa lµ thêi gian du lÞch vµ chi tiªu dµnh cho du lÞch còng t¨ng ®¸ng kÓ. §ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kh¸ch s¹n PAN HORIZON thu hót nhiÒu h¬n thÞ tr­êng kh¸ch truyÒn thèng cña kh¸ch s¹n. MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ ¶nh h­ëng ®Õn tõng quèc gia tõng ®¬n vÞ kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc n¾m b¾t ®­îc thêi c¬ sÏ t¹o ra nh÷ng thuËn lîi nh­ nguån vèn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý cho kh¸ch s¹n. 3.2.. §Ò xuÊt víi môc tiªu chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n cã thÓ liªn doanh liªn kÕt víi c¸c kh¸ch s¹n kh¸c hoÆc víi c¸c h·ng l÷ hµnh hay c¸c tæ chøc du lÞch trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t huy søc m¹nh liªn ngµnh, nhê ®ã kh¸ch s¹n sÏ ®­îc nhËn sù gióp ®ì vÒ tµi chÝnh. SÏ häc hái ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n trong vµ ngoµi n­íc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Cßn ®èi víi môc tiªu ng¾n h¹n, kh¸ch s¹n cÇn cã mét sè thay ®æi ®Ó cã tÝnh kh¶ thi h¬n.Ch¼ng h¹n, víi môc tiªu t¨ng doanh thu 5% lµ rÊt khã. Bëi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ nªn l­îng kh¸ch quèc tÕ vµ néi ®Þa cña kh¸ch s¹n ch­a t¨ng lªn ®­îc do sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c kh¸ch s¹n gi¸ kinh doanh l­u tró, ¨n uèng vµ mét sè dÞch vô bæ sung ë kh¸ch s¹n PAN HORIZON cã xu h­íng gi¶m nªn viÖc t¨ng doanh thu víi tû lÖ nh­ vËy lµ rÊt khã. V× vËy kh¸ch s¹n cÇn ®iÒu chØnh møc t¨ng doanh thu tõ 1-2%/ n¨m. §èi víi môc tiªu vÒ kh¸ch quèc tÕ, kh¸ch s¹n ®iÒu chØnh t¨ng tõ 10- 3% /n¨m.Riªng víi kh¸ch du lÞch néi ®Þa kh¸ch s¹n cÇn t¨ng lªn môc tiªu 25% bëi thùc tÕ n¨m 1999 kh¸ch s¹n ®· thùc hiÖn t¨ng 22,1% so víi n¨m 1998 vµ ®©y thùc sù lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. Víi c«ng suÊt sö dông phßng, kh¸ch s¹n ®iÒu chØnh tõ tû lÖ t¨ng tõ 70% xuèng 60% vµ t¨ng hÖ sè kinh doanh v¨n phßng lªn cao h¬n n÷a 30% vµ sö dông mét sè dÞch vô kh¸c cÇn ®­îc n©ng cao h¬n nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho kh¸ch s¹n PAN HORIZON. 3.2.3. §Ò xuÊt c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n: ChiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n tËp trung chñ yÕu vµo yÕu tè s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng. Nã bao gåm chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng tËp trung chiÕn l­îc chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ chiÕn l­îc c¹nh tranh. ChiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n lµ kh¸ ®óng ®¾n nh­ng muèn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt h¬n th× cÇn cã sù hç trî ®¾c lùc cña c¸c chiÕn l­îc bé phËn vµ c¸c kÕ ho¹ch Marketing. ThÕ nh­ng kh¸ch s¹n l¹i ch­a chó träng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l­îc bé phËn. V× vËy t«i xin ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt vÒ c¸c chiÕn l­îc bé phËn hç trî chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Nh­ng mÆc dï kh¸ch s¹n PAN HORIZON ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng thùc sù c¸c mãn ¨n kh«ng phong phó, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch, thùc ®¬n nhµ hµng ch­a cã søc hÊp dÉn. Tuy r»ng nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng kh«ng ph¶i lµ nghiÖp vô chÝnh trong kh¸ch s¹n nh­ng kh¸ch s¹n cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn nghiÖp vô nµy. Ngoµi yÕu tè c¬ së vËt chÊt,kh¸ch hµng, chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô cßn phô thuéc nhiÒu vµo ®éi ngò lao ®éng. §Æc biÖt lµ ®éi ngò nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng,bëi v× chØ cÇn mét sai sãt nhá cña nh©n viªn nµy còng cã thÓ lµm háng c¶ qu¸ tr×nh dÞch vô. Song ®éi ngò nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ngµy nay ®ang mÊt c©n ®èi, sè nh©n viªn cao tuæi chiÕm tû lÖ kh¸ cao vµ hä lµ nh÷ng ng­êi cã nhiÒu kinh nghiÖm nh­ng l¹i thiÕu nhiÖt t×nh c«ng t¸c. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi kh¸ch s¹n ph¶i cã kÕ ho¹ch trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng b»ng c¸ch: + Cho mét sè nh©n viªn cã ®é tuæi ngoµi 45cã thÓ nghØ h­u th«ng qua mét sè chÝnh s¸ch ­u ®·i, quan t©m ®Æc biÖt cña nhµ n­íc vµ kh¸ch s¹n. + ChuyÓn mét sè nh©n viªn trùc tiÕp phôc vô ¨n uèng ®· cã tuæi sang c¸c bé phËn kh¸c nh­ : B¶o vÖ, dÞch vô giÆt lµ, tr«ng xe... + Ngoµi ra ®éi ngò marketing trong kh¸ch s¹n ch­a ®­îc chó träng, kh¸ch s¹n ch­a cã phßng marketing riªng biÖt mµ nã lµ phßng sales and marketing. Phßng nµy gåm 3 ng­êi, nhiÖm vô cña hä ch­a ®­îc ph©n ®Þnh râ. C¸c nh©n viªn nµy chØ lµm nhiÖm vô liªn hÖ, nhËn vµ s¾p xÕp c¸c phßng ®Æt cho kh¸ch hµng. Cßn mét phÇn cña ho¹t ®éng marketing nh­: Qu¶ng c¸o, khuyÕn tr­¬ng th× bé phËn lÔ t©n chÞu tr¸ch nhiÖm. Kh¸ch s¹n PAN HORIZON cÇn ph¶i chó träng h¬n ®Õn ho¹t ®éng marketing cña m×nh, bëi v× c¸c th«ng tin tõ bé phËn marketing ®­a l¹i kh¸ch s¹n cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c nhu cÇu,thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Çy ®ñ chÝnh x¸c h¬n gãp phÇn thóc ®Èy viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi. *TËp trung nghiªn cøu s¶n phÈm míi: Nh­ chóng ta ®· biÕt mäi s¶n phÈm ®Òu cã vßng ®êi nhÊt ®Þnh. Vßng ®êi cña s¶n phÈm dÞch vô dµi hay ng¾n tuú thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ...Ngoµi viÖc t¨ng c­êng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô kh¸ch s¹n PAN HORIZON cßn cè g¾ng bæ sung thªm c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô míi. ViÖc ®­a ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi ®èi víi kh¸ch s¹n lµ v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt. Tuy kh«ng nhiÒu nh­ng kh¸ch s¹n ®· lu«n t×m cho m×nh h­íng ®i míi cña s¶n phÈm. Kh¸ch s¹n ®· cã chñ tr­¬ng , chÝnh s¸ch trong c«ng viÖc ®æi míi s¶n phÈm lµm phong phó thªm c¸c thÓ lo¹i dÞch vô, thay ®æi s¶n phÈm nh­: + S¬n söa nhµ ¨n vµ mÆt ngoµi kh¸ch s¹n. + Söa ch÷a thay ®æi nhiÒu trang thiÕt bÞ trong phßng vÖ sinh. + ThiÕt kÕ thªm nhiÒu s¶n phÈm cho quÇy l­u niÖm tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch. + Trang bÞ thªm nhiÒu thiÕt bÞ ©m thanh chiÕu s¸ng vµ mét sè v¨n phßng cho thuª. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cÇn ph¶i chó ý bæ sung thªm mét sè dÞch vô míi. Ch¼ng h¹n viÖc kh¸ch s¹n tÆng hoa ,quµ cho kh¸ch nh©n ngµy sinh nhËt cña kh¸ch hay khi kh¸ch ®Æt ch©n ®Õn kh¸ch s¹n còng nh­ kh¸ch rêi khái kh¸ch s¹n. Hay viÖc t¨ng c­êng c¸c trß ch¬i gi¶i trÝ : Dancing,karaoke,thÓ thao... ViÖc ®æi míi s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh tÊt yÕucña mçi doanh nghiÖp kinh doanh. §Ó b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi nã theo nhu cÇu thÞ tr­êng. 3.2.3.1. ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch gi¸: ChÝnh s¸ch gi¸ quyÕt ®Þnh møc gi¸ cña doanh nghiÖp víi s¶n phÈm cña m×nh. ViÖc quy ®Þnh møc gi¸ b¸n ¶nh h­ëng to lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp v×: Gi¸ c¶ cã ¶nh h­ëng ®Õn khèi l­îng tiªu thô. Gi¸ b¸n lµ mét yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn hµnh vi mua vµ lùa chän kh¸ch hµng . Gi¸ c¶ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trong chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n gi¸ c¶ cña s¶n phÈm dÞch dÞch vô ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh møc ®é cña tÝnh hÊp dÉn s¶n phÈm. Tuy nhiªn tõ tr­íc ®Õn nay, kh¸ch s¹n kh«ng ®i theo con ®­êng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, gi¸ b¸n s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n ®­îc x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ c¹nh tranh nghÜa lµ ®Þnh gi¸ víi gi¸ thÞ tr­êng hoÆc cao h¬n mét chót. Ph­¬ng ph¸p nµy nhiÒu khi ®em l¹i cho kh¸ch s¹n lîi nhuËn kh«ng ®¸ng kÓ, nÕu gi¸ thµnh cña s¶n phÈm dÞch vô qu¸ cao do c¸c dÞch vô cÊu thµnh nªn s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n cung cÊp ®Òu cã chÊt l­îng vµ chi phÝ cao. NÕu ®Þnh gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng qu¸ nhiÒu sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®ã trªn thÞ tr­êng. §Ó cã ®­îc lîi thÕ vÒ gi¸, kh¸ch s¹n ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t. Kh¸ch s¹n cã thÓ tham kh¶o c¸c chiÕn l­îc vÒ chÝnh s¸ch gi¸ sau: ChiÕn l­îc gi¸ c¶ chän läc: + Khi thÊy chu kú tån t¹i cña mét s¶n phÈm míi ng¾n ngñi hoÆc bÞ ®èi thñ c¹nh tranh b¾t tr­íc th× chÝnh s¸ch gi¸ thÊp sÏ kh«ng sinh lîi cho s¸ng kiÕn míi. V× vËy kh¸ch s¹n cã thÓ ®Þnh gi¸ cao ngay tõ giai ®o¹n giíi thiÖu sÏ thu håi vèn nhanh vµ lîi nhuËn cao. + Khi s¶n phÈm dÞch vô míi mÎ kh¸ch hµng kh«ng thÓ so s¸nh ®­îc víi ®©u ®­îc th× nhu cÇu sÏ æn ®Þnh,cã thÓ ¸p dông gi¸ cao sau ®ã ®iÒu chØnh dÇn theo t×nh tr¹ng c¹nh tranh. + Tung ra mét s¶n phÈm míi víi gi¸ cao sÏ cho phÐp ph©n chia thÞ tr­êng thµnh nhiÒu khu vùc kh¸c nhau vÒ mÆt gi¸ c¶. Gi¸ c¶ ®­a ra buæi ban ®Çu dïng ®Ó gÆp nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng quan t©m l¾m tíi gi¸ b¸n. C¸c cuéc gi¶m gi¸ sau ®ã sÏ cho phÐp tiÕp cËn víi kh¸ch hµng ®a d¹ng h¬n. + Khi khã ®¸nh gi¸ nhu cÇu cña kh¸ch, sÏ lµ ph­u l­u nÕu cho r»ng h¹ gi¸ cã thÓ lµm t¨ng nhu cÇu. Kh¸ch s¹n cã thÓ sö dông chÝnh s¸ch h¹ gi¸ ë thêi ®iÓm tuú theo biÕn ®éng cña m«i tr­êng. ChiÕn l­îc gi¸ c¶ th©m nhËp thÞ tr­êng: chiÕn tr­êng th©m nhËp bao hµm viÖc ¸p dông gi¸ c¶ thÊp ®Ó ngay tõ ®Çu th©m nhËp mét phÇn quan träng cña mçi thÞ tr­êng du lÞch. ChiÕn l­îc gi¸ c¶ th©m nhËp thÞ tr­êng víi chiÕn l­îc s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o. Víi chiÕn l­îc gi¸ phèi hîp nµy kh¸ch s¹n cã thÓ yªn t©m vÒ chuyÖn t¨ng kh¸ch hµng vµ gi¶m tèi ®a c¸c lo¹i nguy c¬. Khi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ chiÕn l­îc gi¸ , kh¸ch s¹n ph¶i l­u ý ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh nh¹y c¶m vÒ gi¸. Kh¸ch hµng nµo còng nh¹y c¶m ®èi víi gi¸ nh­ng ®é nh¹y c¶m cña tõng ®èi t­îng kh¸ch kh¸c nhau, chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô cµng quan träng ®èi víi kh¸ch du lÞch bao nhiªu th× hä Ýt nh¹y c¶m bÊy nhiªu. Ch¼ng h¹n ®èi víi nhµ kinh doanh, hä cÇn chÊt l­îng phôc vô rÊt cao,Ýt quan t©m ®Õn gi¸ c¶ vµ môc ®Ých cña hä lµ kinh doanh,hä kh«ng chó ý ®Õn viÖc thay thÕ s¶n phÈm v× thÕ kh¸ch s¹n cã thÓ ®Þnh gi¸ cao ®èi víi lo¹i kh¸ch nµy, nh­ng chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô còng ph¶i ®ång nhÊt víi gi¸ c¶. Cßn ®èi víi kh¸ch ®i nghØ, hä rÊt nh¹y c¶m víi gi¸. V× kh¸ch s¹n kh«ng ë vÞ trÝ ®éc quyÒn trong lÜnh vùc du lÞch nªn ®Þnh gi¸ còng phô thuéc vµo sù co gi·n cÇu du lÞch víi gi¸, phô thuéc vµo sù c¹nh tranh, sù kh¸c biÖt s¶n phÈm vµ chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô. Khi ®Þnh gi¸ s¶n phÈm,kh¸ch s¹n còng ph¶i chó ý ®Õn tÝnh thêi vô ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch du lÞch ®i nghØ ngoµi mïa chÝnh. 3.2.3.2. ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch ph©n phèi: ViÖc tæ chøc tèt ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. HiÖn nay kh¸ch s¹n ®ang sö dông hai kªnh ph©n phèi lµ kªnh trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Tuy nhiªn kªnh ph©n phèi trùc tiÕp cña kh¸ch s¹n míi chØ tæ chøc khai th¸c kh¸ch t¹i chç ë t¹i kh¸ch s¹n nªn ho¹t ®éng ch­a hiÖu qu¶. Cßn kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp cña kh¸ch s¹n chØ bao gåm mét sè ®¹i lý trong n­íc. V× vËy trong chiÕn l­îc ph©n phèi cña m×nh ,kh¸ch s¹n ph¶i ®Þnh h­íng më réng kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ®Ó tiªu thô s¶n phÈm nhiªï h¬n. Mét chÝnh s¸ch ph©n phèi ®óng ®¾n sÏ lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh an toµn h¬n. T¨ng kh¶ n¨ng liªn kÕt kinh doanh,gi¶m sù c¹nh tranh vµ lµm cho qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ nhanh h¬n. Tuy nhiªn , hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch ph©n phèi nhiÒu phô thuéc vµo chÝnh s¸ch s¶n phÈm vµ chÝnh s¸ch gi¸. Víi chiÕn l­îc ph©n phèi trùc tiÕp: Kh¸ch s¹n cÇn nghiªn cøu vµ ®Æt thªm c¸c chi nh¸nh , v¨n phßng ®¹i diÖn ë nh÷ng thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín nh­ : Ph¸p, Trung Quèc, Nam TriÒu Tiªn... Kh¸ch s¹n cã thÓ më thªm c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn trªn c¬ së ®ã ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô du lÞch. Ngoµi ra, kh¸ch s¹n cã thÓ xem xÐt viÖc sö dông hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c hiÖn ®¹i ®Ó bµn b»ng s¶n phÈm dÞch vô cho kh¸ch t¹i kh¸ch s¹n: ®iÖn tho¹i , fax... Víi chiÕn l­îc ph©n phèi gi¸n tiÕp: ngoµi viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ th©n thiÕt t¨ng c­êng më réng mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n trung gian ë trong vµ ngoµi n­íc,kh¸ch s¹n cÇn t×m kiÕm vµ x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng b¸n s¶n phÈm dÞch vô, cÇn cã kÕt hîp víi nhµ cung cÊp ®Ó më ®¹i lý b¸n ngay t¹i c¬ së cña hä. §ång thêi ph¶i khuyÕn khÝch vµ cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ víi nh÷ng thµnh viªn cña kªnh. ViÖc c¸c thµnh viªn cña kªnh ®­îc khuyÕn khÝch liªn tôc bëi ho¹t ®éng cña hä cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuú theo quy ®Þnh gi÷a kh¸ch s¹n vµ c¸c thµnh viªn ( quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm) ®· lµ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó kÝch thÝch ho¹t ®éng c¸c thµnh viªn nh­ng thùc tÕ doanh nghiÖp cßn ph¶i hç trî ®µo t¹o,gi¸m s¸t vµ khÝch lÖ. MÆt kh¸c kh¸ch s¹n ph¶i ®Þnh kú ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña ng­êi trung gian theo tiªu chuÈn nh­: ®Þnh møc doanh sè ®¹t ®­îc khi cã c¸c thµnh viªn trung gian, kh¶ n¨ng ®em l¹i nguån hµng lín cho kh¸ch s¹n vµ thùc tÕ kh¸ch hµng mµ trung gian m«i giíi . Bªn c¹nh ®ã kh¸ch s¹n cßn ph¶i thay ®æi c¸c tæ chøc kªnh,nhiÒu khi do sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng thay ®æi môc tiªu doanh nghiÖp mµ dÉn ®Õn nhiÒu kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. VÊn ®Ò thay ®æi kªnh ph©n phèi lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. Sù thay ®æi ®ã cã thÓ thªm bít thµnh viªn cña kªnh,khai triÓn c¸c kªnh trung gian. 3.2.3.3 ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o: §èi víi chiÕn l­îc qu¶ng c¸o kh¸ch s¹n cã thÓ tham kh¶o mét sè ph­¬ng ph¸p qu¶ng c¸o thÝch hîp vµ hç trî cho chiÕn l­îc tuú theo chu kú sèng cña s¶n phÈm cô thÓ nh­ sau: *Qu¶ng c¸o s¶n phÈm: Kh¸ch s¹n cÇn cã nh÷ng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o ®Ó cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o,®Æc biÖt th«ng qua giao tiÕp b¸n hµng. §©y lµ c¸ch qu¶ng c¸o thuyÕt phôc nhÊt ®èi víi mäi kh¸ch hµng. Trong giai ®o¹n triÓn khai nªn ¸p dông lo¹i qu¶ng c¸o nµy. *Qu¶ng c¸o g©y tiÕng vang: Kh¸ch s¹n cã thÓ cã nh÷ng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o m¹nh mÏ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng,t¹p chÝ,b¸o...nh»m thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh. *Qu¶ng c¸o th«ng tin: Bªn c¹nh qu¶ng c¸o ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh, kh¸ch s¹n cÇn tiÕn hµnh cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña m×nh nh»m th«ng b¸o,g©y dùng nhu cÇu tiªu dïng trong kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o nµy th­êng ®­îc dïng ë giai ®o¹n triÓn khai giíi thiÖu s¶n phÈm. *Qu¶ng c¸o thuyÕt phôc: Trong giai ®o¹n t¨ng tr­ëng vµo ®Çu giai ®o¹n b·o hoµ,kh¸ch s¹n nªn ¸p dông lo¹i qu¶ng c¸o nµy ®Ó t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh vµ møc ®é tiªu thô s¶n phÈm b»ng c¸ch so s¸nh ®iÓm m¹nh víi ®èi thñ c¹nh tranh hoÆc nªu bËt nh÷ng ®iÓm m¹nh ë s¶n phÈm. *Qu¶ng c¸o nh¾c nhë: Khi s¶n phÈm ë giai ®o¹n b·o hoµ vµ trong giai ®o¹n suy tho¸i,kh¸ch s¹n nªn cè g¾ng thuyÕt phôc kh¸ch hµng mua s¶n phÈm dÞch vô. Sù nÝu kÐo nµy cßn kÌm theo dÞch vô khuyÕn m¹i nµo ®ã. *Qu¶ng c¸o khuyÕn c¸o: §©y lµ lo¹i qu¶ng c¸o nh»m x©y dùng ý thøc céng ®ång hay thay ®æi tËp qu¸n tiªu dïng. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cÇn chó ý tíi c«ng cô marketing n÷a ®ã lµ quan hÖ c«ng chóng. Tuy c«ng cô nµy Ýt ®­îc sö dông nh­ng nã cã tiÒm n¨ng lín ®Ó t¹o nªn møc ®é biÕt ®Õn sù ­a thÝch trªn thÞ tr­êng,x¸c ®Þnh l¹i vÞ trÝ cña s¶n phÈm vµ b¶o vÖ chóng. V× vËy kh¸ch s¹n nªn cã chän läc nh÷ng c«ng cô marketing quan hÖ víi c«ng chóng nh­ sau: +Quan hÖ víi b¸o chÝ vµ ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng,nh»m ®¨ng t¶i nh÷ng th«ng tin cã gi¸ trÞ vÒ s¶n phÈm ®Ó thu hót sù chó ý cña mäi ng­êi. +C¸c sù kiÖn: Kh¸ch s¹n cã thÓ g©y chó ý ®Õn nh÷ng s¶n phÈm míi b»ng c¸ch tæ chøc c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò du lÞch. 3.2.4.§Ò xuÊt ®¶m b¶o cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn chiÕn l­îc thµnh c«ng: §èi víi nguån vËt lùc,kh¸ch s¹n cÇn thªm vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l­îc,cÇn ph©n bæ nguån vèn hîp lý h¬n,dµnh nhiÒu kinh phÝ h¬n cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng. §èi víi nguån nh©n lùc,®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc thµnh c«ng ,ngoµi viÖc x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é n¨ng lùc l·nh ®¹o cao nhÊt ®Õn c¸c nh©n viªn tõng bé phËn. Bëi nÌ nÕp tæ chøc ®Þnh h­íng cho phÇn lín c«ng viÖc cña h·ng nã ¶nh h­ëng ®Õn quan ®iÓm nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trªn ®©y lµ mét sè ®Ò xuÊt vÒ kh¸ch s¹n PAN HORIZON nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n . Nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së lý luËn khoa häc nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ý kiÕn mang tÝnh chñ quan. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc còng cßn phô thuéc vµo chÝnh s¸ch vµ sù hç trî,quan t©m, qu¶n lý cña chÝnh phñ vµ cña c«ng ty du lÞch Hµ Néi. V× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh,kh¸ch s¹n cÇn cã nh÷ng kiÕn nghÞ hîp lý ®èi víi chÝnh phñ vµ c«ng ty du lÞch Hµ Néi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch s¹n ho¹t ®éng kinh doanh trong m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng b»ng h­íng ®i mµ ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· v¹ch ra trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh kÕt luËn Tæ chøc chiÕn l­îc kinh doanh trong kh¸ch s¹n Pan Horizon lµ mét lÜnh vùc hoµn toµn quan träng. ViÖc tiÕp cËn vµ triÓn khai øng dông còng ch­a ®­îc kh¸ch s¹n tiÕn hµnh mét c¸ch ®Çy ®ñ. §Ò tµi "hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh trong kh¸ch s¹n Pan Horizon" nh»m nghiªn cøu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng triÓn khai chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n Pan Horizon qua ®ã ®Ò xuÊt x©y dùng mét qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh mang tÝnh chÊt thùc hµnh, lµm c¬ së h­íng dÉn ¸p dông cho doanh nghiÖp kh¸ch s¹n Pan Horizon. Tuy nhiªn do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ, thêi gian t×m hiÓu tµi liÖu kh«ng nhiÒu nªn ®Ò tµi khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c c« chó trong kh¸ch s¹n Pan Horizon ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TS. TrÞnh Xu©n Dòng ®· tËn t×nh gióp ®ì, h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy. Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh (tr­êng ®¹i häc KTQD) - Gi¸o tr×nh Marketing ( tr­êng ®¹i häc KTQD) - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh ( tr­êng ®¹i häc KTQD) - Qu¶n trÞ kinh doanh kh¸ch s¹n - Tæng quan vÒ ngµnh kh¸ch s¹n - C¸c tµi liÖu tham kh¶o bæ sung kh¸c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn PAN HORIZON.DOC
Luận văn liên quan