Đề tài Hoàn thiện cơ cấu sản phẩm tại công ty xích líp Đông Anh

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chơng 1 2 Sự cần thiết khách quan và các xu hớng hoàn thiện cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp 2 1.1: Tính tất yếu khách quan phải hoàn thiện cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp 2 1.1.1: Cơ cấu sản phẩm 2 1.1.2 sự cần thiết phải hoần thiện cơ cấu sản phẩm 5 1.2 các xu hớng hoàn thiện cơ cấu sản phẩm theo hớng kết hợp chuyên môn hoá với đa dạng hoá sản phẩm 11 1.2.1 Điều kiện gia nhập hoặc rời bỏ thị trờng hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp 11 1.2.2 Các xu hớng hoàn thiện cơ cấu sản phẩm 14 Chơng II 18 thực trạng cơ cấu sản phẩm ở công ty xích líp đông anh 18 2.1 đặc điểm chung về công ty 18 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 18 2.1.2 Chức năng nhiẹm vụ của công ty 20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 20 2.1.4 Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hởng tới hoàn thiện cơ cấu sản phẩm 22 2.3: thực trạng cơ cấu sản phẩm của công ty trong thời gian qua 32 2.3.1 quá trình hoàn thiện cơ cấu sản phẩm từ ngày thành lập đến nay 32 2.3.2 Những thành tựu đạt đợc từ việc đổi mới và hoàn thiện cơ cấu sản phẩm 47 2.3.3 Các hoạt động hỗ trợ cho hoàn thiện cơ cấu sản phẩm 51 2.3.4: Những tồn tại trong quá trình hoàn thiẹn cơ cấu sản phẩm của công ty 54 2.3.5 Nguyên nhân chính của sự tồn tại 56 Chơng III 58 Phơng hớng và biện pháp hoàn thiện cơ cấu sản phẩm ở công ty xích líp Đông anh 58 3.1: Phân tích những cơ hội , thách thức trong môi trờng kinh doanh của công ty 58 3.1.1 cơ hội 58 3.1.2 Khó khăn 60 3.2: Đánh giá khả năng ,tiềm lực đa dạng hoá để hoàn thiện cơ cấu sản phẩm của công ty 62 3.3:Phơng hớng phát triển của công ty 63 3.3.1:Mục tiêu phát triển 63 3.3.2Phơng hớng hoàn thiện cơ cấu sản phẩm 64 3.4 biện pháp hoàn thiện cơ cấu sản phẩm tại công ty xích líp Đông Anh 65 3.4.1: Tổ chức nghiên cứu thị trờng làm cơ sở hoàn thiện cơ cấu sản phẩm 65 3.4.2. Hoàn thiện cơ cấu sản phẩm theo hớng : 69 3.4.3: Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm tạo tiền đề vững chắc cho hoàn thiện cơ cấu sản phẩm 78 Kiến nghị với nhà nớc 84 Kết luận 85 Danh mục tài liệu tham khảo. 87 Mục lục 88

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1522 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện cơ cấu sản phẩm tại công ty xích líp Đông Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Öt Nam tÝn nhiÖm , ®Æt s¶n xuÊt ®éc quyÒn c¸c chi tiÕt phô tïng xe m¸y phôc vô c«ng t¸c l¾p r¸p cña HonDA ViÖt Nam Sau gÇn 10 n¨m thùc hiÖn , ch­¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ ®· ®¹t ®­îc nhòng kÕt qu¶ b­íc ®Çu , 5 n¨m ®Çu tiªn tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®¹t 15-20% gi¸ trÞ cña xe vµ ®Õn nay tû lÖ nµy lµ 50-60% . Vµ tû lÖ nµy ®ang tõng b­íc ®­îc n©ng cao h¬n , tiÕn tíi tù hoµn thiÖn chiÕc xe m¸y mang th­¬ng hiÖu VN. Khi ®ã ng­êi tieu dïng trong n­íc cã kh¶ n¨ng mua ®­îc xe m¸y rÎ víi chñng lo¹i phï hîp víi thÞ hiÕu cña m×nh Nh­ vËy, cïng víi sù lín m¹nh cña ch­¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ xe m¸y , sè l­îng chi tiÕt honda ®Æt hµng ngµy cµng nhiÒu h¬n. §©y thùc sù lµ c¬ héi lín t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n , t¨ng lîi nhuËn vµ æn ®Þnh ®êi sèng CBCNV trong thêi gian tíi 3.1.1.2: ThÞ phÇn cña HonDA ViÖt Nam ngµy cµng më réng Lý do mµ ta cÇn xem xÐt ®Õn c¬ héi ph¸t triÓn cña HonDA ViÖt Nam v× hiÖn t¹i HonDA ViÖt Nam lµ ®èi t¸c lµm ¨n l©u dµi víi gi¸ trÞ lín cña c«ng ty . Chi tiÕt phô tïng hoda chiÕm gÇn 80% doanh thu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . V× vËy , sù th¨ng trÇm cña HonDA ViÖt Nam cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c«ng ty Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 60, th­¬ng hiÖu HonDA cña nhËt th©m nhËp vµo thÞ tr­êng VN . Víi h¬n 35 n¨m ngù trÞ trªn thÞ tr­êng VN, th­¬ng hiÖu honda qu¶ lµ danh bÊt h­ truyÒn vµ ®Ó l¹i nhiÒu dÊu Ên . V× vËy , liªn doanh HonDA ViÖt Nam ra ®êi ®· thuËn lîi ngay tõ ®Çu Víi bÖ phãng v« cïng thuËn lîi ®ã , HonDA ViÖt Nam lu«n ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt víi c¸c ®èi thñ lín nh­: Yamaha, Suzuki, (cña NhËt ); SYM cña §µi loan;Dalim (cña hµn quèc); …,®Æc biÖt lµ c¸c tËp ®oµn xe m¸y lín cña trung Quèc nh­: Loncin, Lifan; Sundro…Hµng n¨m, Hon da s¶n xuÊt vµ tung ra thÞ tr­êng víi sè l­îng lín vµ thu ®­îc nh÷ng kho¶n lîi nhuËn khæng lå . Theo sè liÖu thèng kª n¨m1998 cho thÊy HonDA ViÖt Nam l·i kho¶ng 18,154 triÖu USD vµ n¨m2000®¹t 30,7 triÖu USD Võa qua , HonDA ViÖt Nam tung ra thÞ tr­êng xe WARE$( chÊt l­îng honda ) víi gi¸ ®¹i lý lµ 10990000®VN ®· gÇn nh­ h¹ gôc hoµn toµn ®èi thñ lín nhÊt cña c«ng ty lµ xe m¸y Trung Quèc vµ g©y nªn mét d­ luËn cùc m¹nh trªn thÞ tr­êng , t¹o nªn c¬n kh¸t xe WARE$ trªn thÞ tr­êng xe m¸y . Do ®ã l­îng xe m¸y tiªu thô cña hoÆc trong thêi gian tíi ch¾c ch¨n sÏ lµ cùc lín . §iÓu ®ã , t¹o c¬ héi më réng s¶n xuÊt , t¨ng l­îng phô tïng chi tiÕt xe m¸y ®Ó kÞp thêi phôc vô c«ng t¸c l¾p r¸p xe m¸y cña HonDA ViÖt Nam 3.1.1.3 C¸c chÝnh s¸ch kh¸c MÊy n¨m gÇn ®©y cïng víi viÖc h« hµo t¨ng c­êng sö dông hµng néi ®Þa trong d©n c­, Nhµ n­íc chñ tr­¬ng cã chÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc h¹n chÕ nhËp khÈu å ¹t hµng ngo¹i nhËp .§iÒu ®ã h¹n chÕ rÊt nhiÒu sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a xÝch lÝp xe ®¹p cña c«ng ty víi xÝch lÝp nhËp ngo¹i víi gi¸ rÎ tõ Trung Quèc .H¬n n÷a nhµ n­íc liªn tôc cã c¸c c«ng v¨n, chÊn chØnh c«ng t¸c l¾p r¸p xe m¸y, ­u tiªn s¶n xuÊt chi tiÕt phô tïng trong n­íc..Ngoµi ra, thñ tôc h¶i quan ngµy cµng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng ty ®¬n gi¶n cho phÐp tù do nhËp khÈu c«ng nghÖ ,m¸y mãc thiÕt bÞ ,nguyªn vËt liÖu qua biªn giíi .§iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn chñ ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong t×m kiÕm nguyªn vËt liÖu ngo¹i nhËp vµ ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ 3.1.2 Khã kh¨n 3.1.2.1 Sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c Tuy Ýt nhiÒu ®­îc sù b¶o trî cña nhµ n­íc , nh­ng c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty chÞu sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t trªn thÞ tr­êng , nhÊt lµ ®èi víi c¸c hµng ngo¹i nhËp nh­: xÝch lÝp xe ®¹p tõ TQ, xÝch lÝp cña liªn hiÖp xe ®¹p Sµi gßn , c¸c chi tiÕt xe m¸y nhËp khÈu d­íi d¹ng IKD. §Æc biÖt lµ sù gia nhËp c¹nh tranh s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt honda cña c«ng ty c¬ khÝ Th¨ng Long , nhµ m¸y c¬ khÝ thµi B×nh….Bªn c¹nh ®ã , s¶n phÈm chi tiÕt honda ngµy cµng gi¶m gi¸ ( mçi n¨m 15%) vµ cã nguy c¬ cßn gi¶m m¹nh n÷a trong thêi gian tíi bëi v× HonDA ViÖt Nam ngµy cÇng sö dông gi¸ c¶ ®Ó lµm c«ng cô c¹nh tranh . Tõ xe Future(30 triÖu ); ®Õn xe Dream(20 triÖu); vµ xe Ware$ chØ cã gÇn 10 triÖu th× kh«ng ai cã thÓ ch¾c r»ng honda sÏ tung ra thÞ tr­êng mét chiÕc xe víi gi¸ “siªu rΔ trong thêi gian tíi . §iÒu nµy , g©y khã kh¨n rÊt lín cho c«ng ty trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó gi÷ v÷ng mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi HonDA ViÖt Nam 3.1.2.2: Gi¸ NVL cßn bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu vµo thÞ tr­êng NVL thÕ giíi V× hÇu hÕt NVL cña c«ng ty lµ nhËp ngo¹i nªn ®Ó cã thÐp ®­a vµo s¶n xuÊt , c«ng ty ph¶i cã ngo¹i tÖ ®Ó mua , ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho nguån vèn cña c«ng ty . MÆt kh¸c khi tû gi¸ hèi ®o¸i thay ®æi theo chiÒu h­íng tiªu cùc , ®èi víi c«ng ty sÏ khã mµ ®¸p øng ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt Ngoµi ra , gi¸ c¶ NVL th­êng xuyªn biÕn ®éng do nhiÒu nh©n tè chÝnh trÞ, x· héi trªn thÕ giíi , v­ît ra ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp nªn nhiÒu khi c«ng ty bÞ ¶nh h­ëng bëi nhòng c¬n sèt gi¸ vµ phô thuéc ,bÞ ®éng trong t×m kiÕm NVL ®Çu vµo NVL nhËp qua cöa khÈu d· chÞu thuÕ nhËp khÈu l¹i ph¶i chÞu thuÕ VAT dï ch­a cã gi¸ trÞ t¨ng thªm , nªn lµm t¨ng chi phÝ NVL ®Çu vµo , gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt Kh¸c víi thÞ tr­êng thÐp n¨m 2001, cung v­ît qu¸ cÇu kho¶ng 15-20% . N¨m 2002 , theo dù b¸o cña vô KÕ ho¹ch –thèng kª, Bé th­¬ng m¹i nhu cÇu thÐp trªn thÞ tr­êng thÕ giíi sÏ t¨ng 2,6%lªn 799 triÖu tÊn /n¨m nh­ng cung thÐp sÏ gi¶m chØ cßn 813 triÖu tÊn so víi 830 triÖu tÊn n¨m 2001. §iÒu nµy còng g©y khã kh¨n h¬n cho viÖc mua NVL ®Çu vµo cña c«ng ty 3.1.2.3TiÒn l­¬ng tèi thiÓu t¨ng N¨m 2001, nhµ n­íc cã quyÕt ®Þnh t¨ng møc l­¬ng c¬ b¶n tõ 180000/th¸ng lªn 210000/th¸ng . §iÒu nµy cã nghÜa lµ chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng lªn , kÐo theo sù t¨ng ®¸ng kÓ cña gi¸ thµnh s¶n phÈm , ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm .HiÖn nay, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ë c«ng ty kh¸ cao nh­ng chñ yÕu lµ do tiÒn th­ëng cßn l­¬ng c¬ b¶n lµ kh«ng ®¸ng kÓ , c«ng ty muèn dïng quü th­ëng ®Ó võa lµ h×nh thøc ph©n phèi lîi nhuËn cho CBCNV võa ®Ó khuyÕn khÝch , kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . Do ®ã, khi tiÒn l­¬ng c¬ b¶n t¨ng c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p thay ®æi h×nh thøc l­¬ng th­ëng ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi mµ vÉn cã hiÖu qu¶ Tuy nhiªn, viÖc t¨ng l­¬ng c¬ b¶n còng cã nghÜa lµ t¨ng quyÒn lîi , t¨ng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng , §iÒu nµy sÏ lµ nguån ®éng viªn khÝch lÖ hä h¨ng say lao ®éng , t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng 3.2: §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ,tiÒm lùc ®a d¹ng ho¸ ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty §óc kÕt kinh nghiÖm tõ sù thÊt b¹i cña viÖc ®a d¹ng ho¸ tr­íc ®©y.Doanh nghiÖp ®· nghiªn cøu kü l­ìng m«i tr­êng kinh doanh vµ nh©n xÐt chÝnh x¸c tiÒm lùc cña doanh nghiÖp ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®a d¹ng ho¸ . Vµ c«ng ty cã thÓ sö dông nh÷ng tiÒm lùc nµy ®Ó t¹o nªn c¬ cÊu s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ : -Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¬ khÝ ®· qua gÇn 30 n¨m ph¸t triÓn , ®· nÕm mïi vÞ thÊt b¹i cña ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nªn Ýt nhiÒu c«ng ty còng ph¶i cã mét chót kinh nghiªm ®Ó kh«ng ®i vµo vÕt xe ®æ cò -H¬n n÷a m«i tr­êng kinh doanh ®ang cã sù biÕn ®éng ®¸ng kÓ ,nhu cÇu vÒ s¶n phÈm c¬ khÝ rÊt ®a d¹ng , phong phó nh­ng møc ®é l¹i ch­a ph¶i lµ cao , . Do ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i liªn quan ®Õn s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ . VÊn ®Ò quan träng lµ t×m ®­îc s¶n phÈm phï hîp víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp , tho¶ m·n nhu cÇu ng­êi tiªu dïng vµ tiªu thu trªn thÞ tr­êng C«ng ty®ang cã s½n vÒ vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi , tiÒm n¨ng ®Êt ®ai cßn ®ñ ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt , n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD t¹i c«ng ty B¶n th©n m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty cho ®Õn nay vÉn d­ thõa n©­ng lùc s¶n xuÊt , kh¶ n¨ng tËn dông cßn nhiÒu . Nªn m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty hoµn toµn cã thÓ s¶n xuÊt ra nhiÒu mÆt hµng c¬ khÝ víi ®ñ c¸c mÉu m· , chñng lo¹i kh¸c nhau Quy m« cña c«ng ty lµ doanh nghiÖp nhá , mÆt kh¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch nªn rÊt linh ho¹t trong vÊn ®Ò chuyÓn ®æi c¬ c¬ cÊu s¶n xuÊt .ChØ cÇn mét l­îng vèn kh«ng cÇn lín l¾m cã thÓ ®Çu t­ c¶i tiÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc chÕ t¹o s¶n phÈm míi , th©m nhËp vµo thÞ tr­êng mét c¸ch dÔ dµng Sau nhiÒu n¨m c«ng ty ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng cao , tËp thÓ c¸n bé CNV c«ng ty ®ang hå hëi , phÊn khëi, trµn ®Çy sinh lùc s¾n sµng ®oµn kÕt , quyÕt t©m nç lùc phÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp Nh­ vËy, viÖc ®a d¹ng ho¸ ®Î x¸c ®Þnh c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý cña c«ng ty lµ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc . Nh­ng cã ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong muèn hay kh«ng cßn tuú thuéc vµo ph­¬ng thøc thùc hiÖn cña c¸c nhµ l·nh ®¹o trong thêi gian tíi 3.3:Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 3.3.1:Môc tiªu ph¸t triÓn Qua gÇn 30 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn , c«ng ty xÝch lÝp §«ng Anh ®· tr¶i qua bao b­íc th¨ng trÇm , v­ît qua mäi khã kh¨n,th¸ch thøc , tõng b­íc kh¼n ®Þnh m×nh trªn con ®­êng ph¸t triÓn . Sù chñ ®éng thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm cho phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh ®· ®em l¹i cho c«ng ty nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ . Nh­ng kh«ng v× thÕ mµ tËp thÓ CBCNV c«ng ty tù tho¶ m·n víi chÝnh m×nh mµ lu«n doµn kÕt , ph¸t huy néi lùc ®Ó ®Èy c«ng ty lªn nh÷ng tÇm cao míi Trong nh÷ng n¨m tíi , c«ng ty xÝch lÝp §«ng Anh phÊn ®Êu trë thµnh mét ®în vÞ s¶n xuÊt chi tiÕt phô tïng xe m¸y cã lîi nhuËn lín , t¹o ra ®ñ vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt , n©ng cao ®êi sèng c¸n bé CNVvµ môc tiªu quan träng nhÊt lµ th­¬ng hiÖu “xÝch lÝp §«ng Anh “cã mét vÞ trÝ xøng ®¸ng trong trªn thÞ tr­êng Tr­íc m¾t c«ng ty tËp trung , cè g¾ng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô n¨m 2002sau: Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng : 42tû Doanh thu : 40 tû Nép ng©n s¸ch :2,3 tû Thu nhËp b×nh qu©n ®µu ng­êi : 1,2 triÖu Lîi nhuËn : 300 triÖu C¸c s¶n phÈm chñ yÕu : xÝch lÝp xe ®¹p, Nh«ng xÝch xe m¸y , xÝch c«ng nghiÖp , khãa KC , chi tiÕt honda vµ c¸c s¶n phÈm kim khÝ kh¸c §Æc biÖt lµ tÝch cøc chØ ®¹o thùc hiÖn IZO 9001 –2000 ®Ó nhËn chøng chØ vµo cuèi n¨m tíi 3.3.2Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm 3.3.2.1: §Þnh h­íng cña c«ng ty Ngoµi viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt , viÖc x©y dùng t­ t­ëng, ®Þnh h­íng s¶n xuÊt vµ x©y dùng kÕ ho¹ch cho thêi gian tíi ®­íc ban gi¸m ®èc c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m . Tõ sù ph©n tÝch , nhËn ®Þnh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thuËn lîi khã kh¨n trong thêi gian tíi , c«ng ty ®­a ra mét sè ®Þnh h­íng sau: -Chñ ®éng x¸c ®Þnh c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý cho tïng thêi theo h­íng kÕt hîp ph¸t triÓn chuyªn m«n ho¸ víi ®a d¹ng ho¸ tøc lµ võa n©ng cao chÊt l­îng , c¶i tiÕn mÉu m· , bao gãi s¶n phÈm truyÒn thèng võa thu hÑp , më réng danh môc s¶n phÈm cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng -TËp trung l·nh ®¹o chu¶n bÞ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u vµ chiÒu réng ®Ó s¶n xuÊt chi tiÕt , pphô tïng xe m¸y .Chän mét sè s¶n phÈm ngoµi phô tòng ®¹p , xe m¸y cã gi¸ trÞ lín ®Î lµ tträng t©m ph¸t triÓn thÞ tr­êng X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi vÒ c«ng t¸c tæ chøc , ®µo t¹o c¸n bé theo quy ho¹ch ®µo t¹o c«ng nhan ®ñ tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng nhu cÇu,nhiÖm vô trong t×nh míi , tiÕp tôc x¾p xÕp l¹i c¸c ph©n x­ëng ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ tÝch cùc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng 3.3.2.2: §Ò nghÞ ý kiÕn Dùa trÕn nghiªn cøu kü l­ìng søc hót cña thÞ tr­êng vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Theo t«i , c«ng ty cã thÓ hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm theo ph­¬ng ch©m sau: TËn dông triÖt ®Ó n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã , më réng s¶n xuÊt ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu s¶n phÈm theo h­íng : -CHi tiÕt , phô tïng xe m¸y 70% -Phô tïng xe ®¹p ;20% -xÝch c«ng nghiÖp vµ c¸c ®å kim khÝ kh¸c : 10% Trong ®ã , tËp trung n©ng cao khèi l­îng s¶n xuÊt , tiªu thô mÆt xÝch lÝp xe ®¹p , chi tiÕt phô tïng honda ; bæ sung vµo danh môc s¶n phÈm mÆt hµng nh«ng ,xÝch xe m¸y ; vµ lo¹i lÝp zava ra khái c¬ cÊu s¶n xuÊt . VÒ xÝch c«ng nghiÖp th× lùa chän theo hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín , tËp trung s¶n xuÊt mÆt hµng b¨ng t¶i , b¨ng chuyÒn cho m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé 3.4 biÖn ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm t¹i c«ng ty xÝch lÝp §«ng Anh 3.4.1: Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng lµm c¬ së hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm 3.4.1.1: C¬ së lý luËn Ph¸t triÓn ph­¬ng ch©m chi phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ “ s¶n xuÊt vµ ®­a ra thÞ tr­êng c¸i mµ thÞ tr­êng cÇn “ chø kh«ng ph¶i cø s¶n xuÊt ra råi b¾t thÞ tr­êng ph¶i chÊp nhËn . Mµ trong thùc tÕ thÞ tr­êng rÊt phøc t¹p vµ lu«n biÕn ®éng , Ng­êi kinh doanh cã tÇm nh×n xa ph¶i ph¸n ®o¸n vµ chuÈn bÞ ®ãn lÊy c¸i míi ngay trong hiÖn t¹i ®Ó hoµn thiÖn c¸i ®ang thùc hiÖn , chø kh«ng chê ®Õn khi thÞ tr­êng tõ chèi s¶n phÈm cña m×nh míi lo øng phã . V× thÕ ,mäi quyÕt ®Þnh vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng , ®Òu ph¶i dùa trªn c¬ së nghiªn cøu , ph©n tÝch thÞ tr­êng Th«ng qua nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty tù x¸c ®Þnh cho m×nh ®©u lµ thÞ tr­êng hiÖn t¹i , ®©u lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cña c«ng ty , søc hót thÞ tr­êng m¹nh hay yÕu , kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã gióp c«ng ty cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®iÒu chiØnh c¬ cÊu s¶n phÈm kÞp thêi tr­íc sù thay ®æi cña m«i tr­êng Môc tiªu cña nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ x¸c ®Þnh kh¶ nang tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp (®ang cã trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp hay chuÈn bÞ s¶n xuÊt ). Vµ do vËy , cã quyÕt ®Þnh th©m nhËp , ph¸t triÓn , më réng thÞ tr­êng hay kh«ng . ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng chÝnh lµ viÖc n/c c¸c c¬ héi kinh doanh cña c«ng ty Nh­ vËy nghiªn cøu thÞ tr­êng nhu cÇu s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp vµ nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn . V× nhu cÇu kh«ng ph¶i lµ mét h»ng sè hay c«ng thøc nµo ®ã mµ nã biÕn ®éng liªn tôc vµ ngµy cµng ®a dang phong phó . Do ®ã , cø duy tr× kh¸ch hµng cò mµ kh«ng n/c nhu cÇu míi th× doanh nghiÖp sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n Thùc tÕ ®· chøng minh , thêi kú ®Çu chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc s¶n xuÊt å ¹t , trµn lan kh«ng quan t©m ®Õn nhu cÇu vµ dung l­îng thÞ tr­êng , lµm s¶n xuÊt bÞ ngõng trÖ, xÝch lÝp xe ®¹p bÞ ø ®äng trong mét thêi gian dµi . Tr­íc t×nh h×nh ®ã mét sè c¸n bé c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra , n/c thÞ tr­êng , thiÐt lËp mèi quan hÖ lµm ¨n , kÕt qu¶ lµ ®· kÝ kÕt ®­îc rÊt nhiÒu hîp ®ång t¹o c«ng ¨n , viÖc lµm , gi¶i quyÕt khã kh¨n tr­íc m¾t Víi kinh nghiÖm rót ra tõ bµi häc thÊt b¹i , c«ng ty chñ ®éng nghiªn cøu kh¸ch hµng vµ t×m b¹n hµng , chØ s¶n xuÊt s¶n phÈm khi ®· nhËn ®­îc hîp ®ång vµ chÕ thö s¶n phÈm , nÕu ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn . Ph­¬ng ch©m ®ã ®· t¹o niÒm tin vµ lµm c¬ së cho viÖc c¶i tiÕn , t¨ng chñng lo¹i xÝch lÝp xe ®¹p vµ më réng s¶n xuÊt sang c¸c mÆt hµng xÝch c«ng nghiÖp , honda … Sù b¸m s¸t nhu cÇu thÞ tr­êng gióp c«ng ty nhanh chãng më réng thÞ tr­êng , kh¸ch hµng cña c«ng ty kh«ng chØ lµ c¸c doanh nghiÖp , tæ chøc mµ c¶ c¸ nh©n , ®¬n vÞ cã yªu cÇu , lîi nhuËn ngµy mét n©ng cao . Tuy nhiªn c«ng t¸c n/ c thÞ tr­êng ë c«ng ty vÉn cßn rêi r¹c theo theo thêi kú chñ yÕu mang tÝnh cÇu may nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®ùoc cßn thÊp . V× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn n/c thÞ tr­êng s©u h¬n vµ duy tr× th­êng xuyªn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 3.4.1.2: Néi dung biÖn ph¸p Hiªn nay c«ng ty ch­a cã bé phËn Maketing chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng , mäi c«ng t¸c t×m ®¬n hµng vµ hîp ®ång s¶n xuÊt ®Òu do ban gi¸m ®èc ®¶m nhËn , chØ cã sù hç trî mét chót cña phßng kinh doanh trong viÖc t×m b¹n hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm . V× vËy , nguån th«ng tin tõ thÞ tr­êng chñ yÕu lµ tõ kh¸ch quen vµ c¸c mèi quan hÖ c¸ nh©n DO ®ã , viÖc ph©n tÝch thÞ tr­êng cßn rÊt h¹n chÕ , phiÕn diÖn , ®é chÝnh x¸c kh«ng cao , chñ yÕu do kinh nghiÖm mµ thµnh. V× thÕ trong thêi gian tíi nhÊt thiÕt c«ng ty ph¶i cã bé phËn nµy Do quy m« c«ng ty lµ nhá nªn bé phËn nµy cã thÓ n»m trong phßng kinh doanh nh­ng khi t×nh h×nh s¶n xuÊt ph¸t triÓn víi quy m« lín h¬n th× sÏ ph¶i t¸ch riªng bé phËn nµy thµnh mét bé phËn ®éc lËp d­ãi sù chØ ®¹o cu¶ ban gi¸m ®èc Trong t×nh h×nh hiÖn nay bé phËn nµy cÇn 4 ng­êi : 1 nh©n viªn phô tr¸ch nghiªn cøu vÒ thiÕt bÞ , phô tïng , c«ng nghÖ , m¸y mãc vµ NVL . Nh©n viªn nµy cÇn theo dâi s¸t sao t×nh h×nh thay ®æi NVL, m¸y mãc thiÕt bÞ ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ trong nøoc , t¹o sù liªn hÖ víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt m¸y mãc thiÐt bÞ trong vµ ngoµi n­íc…V× vËy , ng­êi nµy cÇn cã kinh nghiÖm l©u n¨m vµ am hiÓu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ . Nh©n viªn nµy nªn lÊy tõ nguån nh©n lùc s½n cã ë phßng kü thuËt s¶n xuÊt 1 nh©n viªn phô tr¸ch n/c thÞ tr­êng hiÖn t¹i , t­ong lai cña s¶n phÈm xÝch lÝp xe ®¹p 1 nh©n viªn phô tr¸ch c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm chi tiÕt phô tïng xe m¸y 1 nh©n viªn phô tr¸ch nghiªn cøu , t×m b¹n hµng vÒ s¶n phÈm xÝch c«ng nghiÖp Trong bé phËn nµy cÇn cö ra mét nhãm tr­ëng ®Ó tæng hîp, ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ , dù b¸o gióp ban gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho mçi lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ ®Ò ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo *Bé phËn n/c thÞ tr­êng cã nhiÖm vô sau: Tuy ®­îc ph©n phô tr¸ch tõng m¶ng nh­ng ph¶i th­êng xuyªn trao ®æi , hç trî nhau , liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau ®Ó lµm t¨ng ®é chÝnh x¸c cña nhu cÇu Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ sè l­îng , chÊt l­îng , mÉu m· , chñng lo¹i gi¸ c¶ …c¸c s¶n phÈm xÝch lÝp xe ®¹p , xe m¸y , xÝch c«ng nghiÖp … §¸nh gi¸ ®­îc tÊt c¶ c¸c ®èi thñ hiÖn t¹i , tiÒm n¨ng cña tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng s¶n phÈm X¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu th«ng dù b¸o , hoÆc ký kÕt hîp ®ång c¸ s¶n phÈm xÝch lÝp xe ®¹p , xÝch c«ng nghiÖp …®Ó tr¸nh sù phô thuéc qu¸ møc vµo kh¸ch hµng . Tõ ®ã t¹o nªn b¶ng kÕ ho¹ch giao hµng cña c«ng ty c¶ trong ngÊn h¹n vµ dµi h¹n ViÖc n/c thÞ tr­êng ph¶i tr¶ lêi ®­îc trong giai ®o¹n tíi doanh nghiÖp nªn s¶n xuÊt s¶n phÈm g× , thu hÑp s¶n phÈm nµo , më réng s¶n phÈm nµo , sè l­îng , chÊt l­îng nh­ thÕ nµo, gi¸ c¶ lµ bao nhiªu …vµ hiÖu qu¶ mang l¹i lµ bao nhiªu §Ó t¨ng thªm tÝnh hiÖu qu¶ cña bé phËn nµy , c¸c nh©n viªn cã thÓ kiªm ho¹t ®éng ph©n tÝch lîi nhuËn , doanh thu cña tõng nhãm s¶n phÈm mµ m×nh phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng nµy 3.4.1.3: §iÒu kiÖn thùc hiÖn gi¶i ph¸p §Ó thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng ¸n nµy c«ng ty cÇn: - TuyÓn thªm 2 nh©n viªn Maketing , ­u tiªn cã 1 n¨m kinh nghiÖm trë lªn trong tiÕp thÞ hoÆc t×m nguån giao hµng , trÎ n¨ng ®éng linh ho¹t , nhanh nh¹y trong n¾m b¾t t×nh h×nh thÞ tr­êng …cßn mét nh©n viªn lÊy ra tõ phßng kinh doanh - C«ng ty cÇn ®Çu t­ h¬n n÷a cho mçi ®ît kh¶o s¸t , n/c thÞ tr­êng mét c¸ch th­êng xuyªn - T¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin cho c¸c bé phËn nµy nh­: + §Æt mua th­êng xuyªn c¸c lo¹i b¸o : c«ng nghiÖp , thêi b¸o kinh tÐ, b¸o thÞ tr­êng , gi¸ c¶… + L¾p ®Æt mét dµn m¸y vi tÝnh vµ nèi m¹ng internet truy cËp toµn cÇu ®Ó bé phËn nµy n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin cµn thiÕt trong viÖc lËp ra kÕ ho¹ch , c¸c quyÕt ®Þnh dóng ®¾n cho c«ng ty 3.4.1.4: HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p Chi phÝ cho gi¶i ph¸p nµy lµ t­¬ng ®èi lín so víi c«ng ty nh­ng nã sÏ mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ to lín trong dµi h¹n nh­: -Th«ng qua n/ c thÞ tr­êng c«ng ty thÊy tr­íc ®­îc nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc -Th«ng qua n/c thÞ tr­êng c«ng ty sÏ n¾m b¾t ®­îc c¸c nhu cÇu , thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty , b¶o ®¶m cho c«ng ty cung cÊp c¸c s¶n phÈm , dÞch vô cho kh¸ch hµng trong thêi gian ng¾n nhÊt theo yªu cÇu ®Æt ra vµ ®Æc biÖt lµ nhu cÇu s¶n phÈm míi , tr¸nh ®­îc sù phô thuéc vµo kh¸ch hµng Còng th«ng qua n/c thÞ tr­êng , thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cña c«ng ty sÏ ®­îc më réng h¬n , mét l­îng lín kh¸ch hµng míi sÏ ®Õn víi c«ng ty , c«ng ty tËn dông hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã vµo s¶n xuÊt , phãp phÇn n©ng doanh thu , lîi nhuËn ®em l¹i nhiÒu quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng Nh­ vËy , n/c thÞ tr­êng gióp c«ng ty ®¸nh gi¸ ®óng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng vµ thÞ tr­êng hiÖn cã nh­ng quan träng h¬n lµ ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng , gióp c«ng ty hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ 3.4.2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm theo h­íng : -T¨ng l­¬ng s¶n xuÊt ,tiªu thô s¶n phÈm xÝch lÝp xe ®¹p , chi tiÕt honda -Bæ sung nh«ng , xÝch xe m¸y vµo danh môc s¶n phÈm -Lo¹i bá mÆt hµng lÝp zava khái c¬ cÊu s¶n xuÊt -Ph¸t triÓn xÝch c«ng nghiÖp tËp trung vµo s¶n xuÊt mÆt hµng b¨ng t¶i cho m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé 3.4.2.1:C¬ së lý luËn Nhu cÇu thÞ tr­êng ®a d¹ng phong phó vµ lu«n biÕn ®æi kh«ng ngõng theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã. V× vËy , doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®­îc quy luËt Êy vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý phï hîp vãi quy luËt vµ nhu cÇu thÞ tr­êng míi NhiÒu khi c¬ héi th× cã rÊt nhiÒu nh­ng kh«ng ph¶i bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi ph¸t hiÖn ra c¬ héi lµ cã thÓ tËn dông ®­îc hÕt ®Ó c¹nh tranh th¾ng lîi. Mµ ®iÒu nµy phu thuéc vµo tÇm vãc, thÕ lùc cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh H¬n n÷a, m«Ü doanh nghiÖp ph¶i t×m cho ®­îc ®©u lµ thÞ tr­êng träng ®iÓm phï hîp víi thÕ m¹nh cña m×nh míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao .Hay noÝ c¸ch kh¸c lµ ph¶i t×m h­íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n. NÕu b¶n th©n doanh nghiÖp kh«ng lµm râ ®Þnh h­íng vµ t×m ra thÕ m¹nh dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®Çu t­ trµn lan lµm ph©n t¸n nguån lùc, kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh C¸c c¨n cø cô thÓ cña ®Ò xuÊt - VÒ xÝch lÝp xe ®¹p HiÖn nay, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i chñ yªó trong d©n c­ lµ xe ®¹p víi ®ñ c¸c chñng lo¹i nh­ xe ®¹p nam,n÷,xe quèc ,xe mi ni, xe cµo cµo, xe®ua, xe®Þa h×nh, xe trÎ em ….BÊt cø ng­êi giµ,trÎ, trung niªn, trÎ con ®Òu cã thÓ ®i xe ®¹p .Víi mét thÞ tr­êng t­¬ng ®ãi réng línnh­ vËy , víi chñng lo¹i ®a d¹ng nh­ vËyth× sù gia t¨ng khèi l­îng xÝch lÝp xe ®¹p lµ hoµn toµn cã thÓ §èi víi xÝch lÝp xe ®¹p th× mçi lo¹i xe cã mét lo¹i xÝch lÝp riªng vµ kh¶ n¨ng thay thÕ lµ t­¬ng ®èi lín . Trung b×nh mçi chiÕc xe ®¹p ®i kho¶ng 1-1,5 n¨m lµ ph¶i thay mét bé xÝch lÝp . §iÒu nµy, t¹o kh¶ n¨ng cho c«ng ty t¨ng thªm kiÓu c¸hc mÉu m· vµ t¨ng sè l­îng s¶n xuÊt HÖ thèng kh¸ch hµng cña xÝch lÝp xe ®¹p t­¬ng ®èi quy m« kh¸ch hµng kh«ng chØ nh÷ng doanh nghiÖp l¾p r¸p xe ®¹p nh­:c«ng ty xe ®¹p thèng nhÊt…mµ gåm c¶ c¸c cña hµng söa ch÷a xe ®¹p th©m chÝ lµ c¸c hé gia ®×nh vµ ng­êi tiªu dïng N¨ng lùc s¶n xuÊt xÝch lÝp xe ®¹p hiªn t¹i chØ ®¹t 50% , h¬n n÷a ,c«ng ty võa ®Çu t­ mét d©y truyÒn lÝp mét tèc ®ä vµ nhiÒu tèc ®é trÞ gi¸ 9,7 tû ®«ng vµ mét sè m¸y mãc kh¸ch hµng¸c nh­ m¸y t¸n xÝch, m¸y l¾p xÝch . ViÖc t¨ng sè l­îng s¶n xuÊt sÏ lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó c«ng ty tËn dông hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Cuèi cïng c¨n cø vµo t×nh h×nh tiªu thô nh÷ng n¨m qua th× sn¶ luîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña xÝch lÝp xe ®¹p ®Òu t¨ng ®Òu ®n hµng n¨m. Tuy nhiªn lîi nhuËn l¹i hÇu nh­ kh«ng cã v× gi¸ thµnh cßn cao sè l­îng tiªu thô l¹i qu¸ Ýt . T¨ng l­îng s¶n xuÊt, tiªu thô sÏ gióp c«ng ty t¨ng hiÖu qu¶ nhê quy m« lµm gi¶m gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn vÒ s¶n phÈm nµy -VÒ nh«ng , xÝch xe m¸y HiÖn nay ch­¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ xe m¸y ®ang len lái vµo tõng lÜnh vùc cña cuéc sèng , ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y d­êng nh­ nã ®ang ë giai ®o¹n cùc kú ph¸t triÓn , tû lÖ néi ®Þa ho¸ xe m¸y ®ang n©ng d©n ®Õn 60-70% vµ tiÕp tôc cßn cao h¬n trong nh÷ng n¨m tíi . Do ®ã , nh«ng xÝch xe m¸y lµ mét phô tïng néi ®Þa trong chiÐc xe m¸y mang th­¬ng hiÖu ViÖt Nam trong nh÷ng lµ ®iÒu cã thÓ x¶y ra. Tr­íc m¾t , HonDA ViÖt Nam còng ®­îc tõng b­íc n©ng cao tØ lÖ néi ®Þa ho¸ ®Ó tung ra thÞ tr­êng s¶n phÈm víi gi¸ rÎ h¬n, nªn tr­íc hÕt nªn nh»m vµo thÞ tr­êng nµy §©y còng lµ mÆt hµng liªn quan ®Õn s¶n phÈm truyÒn thèng trong s¶n xuÊt, cã thÓ s¶n xuÊt dùa trªn d©y truyÒn lÝp võa ®­îc trang bÞ . H¬n n÷a , mÆt hµng n¶y tr­íc ®©y ®· ®­îc c«ng ty s¶n xuÊt nh­ng chØ bã hÑp trong s¶n phÈm nh«ng xÝch xe kÝch . §iÒu ®ã t¹o nªn c¬ së v÷ng ch¾c cho viÕc s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy Sù thùc lµ sè l­îng xe m¸y ®ang vËn hµnh trong n­íc lµ t­¬ng ®èi lín, n¨m1995lµ 3678000 chiÕc vµ t¨ng trung b×nh lµ 11% hµng n¨m, riªng n¨m2000 ®· t¨ng 1135327 xe mµ tËp trung chñ yÕu ë thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè HCM . Nªn nhu cÇu xe cña thµnh phè kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c vïng n«ng th«n trong thêi gian tíi lµ rÊt cao. MÆt kh¸c , nh«ng xÝch xe m¸y cã tÝnh l¾p lÉn rÊt cao , cã thÓ b¸n theo hîp ®ång hoÆc b¸n lÎ phôc vô nhu cÇu thay thÕ cña ng­êi tiªu dïng -VÒ lÝp zava Nh¾c tíi xe zava ch¾c phÇn ®«ng d©n c­ kh¸ch hµng kh«ng h×nh dung næi h×nh d¸ng cña nã nh­ thÕ nµo . V× nã xuÊt hiÖn ®· qu¸ l©u trªn thÞ tr­êng vµ ®Õn nay sè xe zava chØ cßn ®Õm trªn ®Çu ngãn tay . Do ®ã , thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cña mÆt hang nµy trong t­¬ng lai hÇu nh­ kh«ng cßn v× xe kh«ng cã th× lÝp s¶n xuÊt ra ®Ó lµm g× XÐt vÒ t×nh h×nh doanh thu , tiªu thô cña mÆt hµng nµy nh­ ®· ph©n tÝch doanh thu sè l­îng tªu thô vµ tû träng s¶n xuÊt ®Òu gi¶m m¹nh tõng n¨m vµ chØ chiÕm con sè cùc nhá trong tæng doanh thu (0,17% n¨m 2001). V× vËy, viÖc lo¹i bá s¶n phÈm nµy lµm gi¶m tÝnh phøc t¹p trong qu¶n lý, s¶n xuÊt c¬ cÊu s¶n phÈm , tËp trung nguån lùc vµo s¶n xuÊt nh«ng xÝch xe m¸y -VÒ mÆt hµng chi tiÕt honda Qua mÊy n¨m hîp t¸c lµm ¨n , c«ng ty ®· phÇn nµo t¹o ®­îc lßng tin víi kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ . Do ®ã ,viÖc ®Æt hµng víi khèi l­îng lín c¸c chi tiÕt vµ sè l­îng cña tõng chi tiÕt còng t¨ng trong thêi gian tíi lµ hÇu nh­ ch¾c ch¾n . HiÖn t¹i , kÕ ho¹ch HonDA ViÖt Nam sÏ ®Æt thªm s¶n xuÊt chi tiÕt phô tïng cho xe WARE&, khèi l­îng chichi tiÕt nµy sÏ rÊt cao trong n¨m nay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng Do ®ã viÖc më r«ng quy m« s¶n xuÊt lµ biÖn ph¸p tèt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng c«ng nh©n ph¶i lµm viÑc qu¸ t¶i trong mét thÞ tr­êngêi gian dµi nh­ hiÖn nay Víi diÖn tÝch gÇn 30000m2 , hiÖn t¹i kh¶ n¨ng ®Êt ®ai cho viÖc më réng ph©n x­ëng s¶n xuÊt lªn gÊp r­ìi lµ hoµn toµn ®¸p øng ®­îc , m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc ®Çu t­ t­¬ng ®èi ®ång lo¹t lªn tíi gÇn 25 tû ®ång (n¨m2000vµ 2001) . §©y lµ ®iÒu kiÖn t­¬ng ®èi thuËn lîi khi thùc hiÖn ph­¬ng ¸n nµy -VÒ m¨tl hµng xÝch c«ng nghiÖp MÊy n¨m gÇn ®©y c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n vµ thuû S¶n cã xu h­íng ph¸t triÓn m¹nh, mét lo¹t c¸c c«ng ty c¬ khÝ tËp trung s¶n xuÊt d©y truyÒn chÕ biÕn nh­: m¸y chÕ cµ phª , mÝa ®­êng , thuû s¶n, xi m¨ng , s¶n xuÊt giÊy …vµ nhiÒu d©y truyÒn kh¸c n÷a ®Òu cÇn ®Õn b¨ng chuyÒn , b¨ng t¶i.V× v¹y , viÖc tËp trung s¶n xuÊt vµo mÆt hµng nµy lµ cã c¬ së Tr­íc d©y ®· tõng s¶n xuÊt mÆt hµng nµy nh­ng chØ s¶n xuÊt lÎ tÎ víi gi¸ trÞ kh«ng lín .ViÖc tËp trung vµo s¶n xuÊt mÆt hµng nµy sÏ h¹n chÕ Sù phøc t¹p , nhiÒu chñng lo¹i xÝch , nhiÌu hîp ®ång ®¬n lÎ tr­íc kia .Tuy nhiªn , viÖc t×m kiÕm hîp ®ång cho mÆt hµng nµy t­¬ng ®èi lµ khã kh¨n 3.4.2.2: Néi dung biÖn ph¸p Víi ph­¬ng ch©m chung lµ võa tiÕn hµnh cö nh©n viªn ®in/c thÞ tr­êng , t×m hîp ®ång s¶n xuÊt dµi h¹n võa dù b¸o chÝnh x¸c nhu cÇu tiªu dïng tõng lo¹i s¶n phÈm , kÝch thÝch , khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm ®Ó t¨ng l­îng tiªu thô trªn thÞ tr­êng , nhÊt lµ thÞ tr­êng b¸n lÎ .. Nh­ng víi mçi lo¹i s¶n phÈm cÇn cã c¸c biÖn ph¸p riªng -VÒ xÝch lÝp xe ®¹p Môc tiªu cña thÞ tr­êng nµy lµ kÝch thÝch tiªu thô, më réng thÞ tr­êng b»ng c¸ch l«i kÐo kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh … V× vËy ,biÖn ph¸p chñ yÕu lµ : +Cö nh©n viªn Maketing ®Õn c¸c c«ng ty l¾p r¸p lµ b¹n hµng l©u n¨m cña c«ng ty nh­ ; c«ng ty xe ®¹p Thèng NhÊt , liªn hiÖp xe ®¹p Nam Hµ ..®Ó xem xÐt kiÓu d¸ng, mÉu m·, kÝch th­íc, xÝch lÝp c¸c doanh nghiÖp nµy cÇn trong thêi gian tíi , th¨m dß ý kiÕn cña b¹n hµng vÒ s¶n phÈm nµy . Ngoµi ra, tÝch cùc liªn hÖ víi kh¸ch hµng quen cña c«ng ty vµ c¸c cöa hµng söa ch÷a xe ®¹p , ®¹i lý b¸n phô tïng xe ®¹p .. ®Ó biÕt nhiÒu th«ng tin vÒ kh¸ch hµng nh­ : ®èi t­îng tiªu dïng chÝnh s¶n phÈm xÝch lÝp lµ ai, t¹i sao hä l¹i tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty , t¹i sao kh«ng tiªu dïng, sè l­îng tiªu thô th­êng xuyªn lµ bao nhiªu…kh«ng quªn xem mÉu m· , kÝch th­íc , bao b× …cña xÝch lÝp xe ®¹p cña ®èi thñ c¹nh tranh nh­: xÝch lÝp tµu.. Dù b¸o chÝnh x¸c nhu cÇu tiªu dïng xÝch lÝp xe ®¹p ë c¸c tØnh phô cËn nh: VÜnh phóc , B¾c ninh …, vµ sè l­îng c«ng ty cã thÓ tiªu thô ®­îc trong n¨m tíi B¶ng dù b¸o sè l­îng tiªu thô ChØ tiªu n¨m 2000 n¨m 2001 n¨m 2002 n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 LÝp xe ®¹p 175763 251459 500000 695423 957487 1365432 XÝch xe ®¹p 105780 190712 386270 500245 708451 955783 +TiÕn hµnh c¶i thiÖn mÉu m· bao b× cña s¶n phÈm xÝch lÝp : hiÖn nay , chØ cã mét sã s¶n phÈm xÝch lÝp lµ ®­îc ®ãng gãi b»ng giÊy cøng cßn hÇu nh­ c¸c s¶n phÈm kh¸c ®­îc ®ãng gãi b»ng giÊy ly l«ng , nh­ng nh×n chung môc ®Ých chñ yÕu lµ ®Ó b¶o vÖ s¶n phÈm chø ch­a cã ý thøc nh»m môc ®Ých qu¶ng b¸ s¶n phÈm ®Ó dµnh th¾ng trong c¹nh tranh . V× thÕ , nªn søc hót cña s¶n phÈm víi ng­êi tiªu dïng kh«ng cao . Do ®ã c«ng ty cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn c¶i tiÕn bao b× s¶n phÈm , tiÕn hµnh ®ãng b×a cøng cho tÊt c¶ s¶n phÈm , vµ thay ®æi mét sè h×nh thøc mÉu m· . Trªn bao b× nhÊt thiÕt ph¶i gâ tªn c«ng ty s¶n xuÊt , biÓu t­îng , chñng lo¹i lÝp ..... bao b× cã thÓ ®Æt hµng t¹i c«ng ty chuyªn lµm bao b× cho c«ng ty +T¨ng c­êng qu¶ng c¸o , giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty , xóc tiÕn b¸n hµng . Nªn qu¶ng c¸o trªn v« tuyÕn v× kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña c«ng ty lµ c¸c hé gia ®×nh , tõng c¸ nh©n ng­êi tiªu dïng . Nh­ng chi phÝ l¹i t­¬ng ®èi lín lµm cho . Cho nªn víi t×nh h×nh hiÖn nay nªn dïng h×nh thøc tê r¬i , cö nh©n viªn ®i ph¸t tê r¬i giíi thiÖu vÒ c«ng ty , ®Õn c¸c c«ng së, héi chî, tr­êng häc nhµ göi xe, ®Ó bá tê r¬i vµo giá xe ®¹p, xe m¸y .. +Më réng m¹ng l­íi tieu thô s¶n phÈm nh­ng hiÖn t¹i s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®­a ra thÞ tr­êng ch­a nhiÒu ví nguån vèn h¹n hÑp nªn dïng h×nh thøc nhê c¸c cöa hµng b¸n chi tiÕt , phô tïng xe m¸y , xe ®¹p , cöa hµng söa chöa xe ®¹p , xe m¸y ...giíi thiÖu vµ b¸n hé vµ trÝch 15% hoa hång cho c¸c chñ cöa hµng nµy + VÒ nh«ng xÝch xe m¸y V× ®©y lµ s¶n phÈm t­¬ng ®èi míi nªn viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng , t×m b¹n hµng tiªu thô tr­íc khi ®­a vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t ®­îc chó träng h¬n , bªn c¹nh ®ã kh«ng ngõng kÝch thÝch , xóc tiÕn tiªu thô +Cö nh©n viªn Marketing ®i ®Õn c¸c c«ng ty l¾p r¸p xe m¸y nh­ ; suzuky ., SYM, ...®Ó chµo hµng , giíi thiÖu s¶n phÈm vµ t×m hîp ®ång dµi h¹n . Mµ ®Çu tiªn lµ hon ®a ViÖt nam , chÕ thö s¶n phÈm ®em sang honda kiÓm ®Þnh chÊt l­îng , mÉu m· vµ t¹o quan hÖ lµm ¨n +Kh«ng ngõng vÒ ch­¬ng ch×nh néi ®Þa hoa xe m¸y, mÉu m·, kiÓu d¸ng , ®iÓm m¹nh cña s¶n phÈm nh«ng xÝch xe m¸y nhËp ngo¹i lµ g×, m×nh cã thÓ lµm ®­îc nh­ thÕ kh«ng . Th«ng qu© hÖ thèng c¸c b¹n hµng cò , cöa hµng b¸n , söa ch÷a xe ®¹p xe m¸y vµ th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng qua h×nh thøc b¶ng c©u hái ; xem nh©n tè nµo quyÕt ®Þnh sù lùa chän cña kh¸ch hµng +Theo dù b¸o , th«ng th­êng kho¶ng 2 n¨m , xe m¸y ph¶i thay xÝch mét lÇn , n¨m 2000 l­îng xe mua lµ 1.2 triÖu c¸i th× n¨m 2002 nhu cÇu xÝch xe m¸y cho sè nµy ®· lµ 1., 1 chiÕc ch­a kÓ sù lu©n chuyÓn c¸c n¨m tr­íc +Còng dïng h×nh thøc tê r¬i vµ göi cöa hµng nh­ xÝch xe ®¹p nh­ng cÇn më mét ®¹i lý ë tnhr VÜnh Phóc . V× VÜnh Phóc lµ tØnh cã thu nhËp t­¬ng ®èi cao, sè l­îng xe ®¹p xe m¸y t­¬ng ®èi lín, h¬n n÷a ®©y lµ tØnh Hon da VIÖt Nam ®Æt trô së chÝnh , nªn víi ng­êi d©n n¬i ®©y ®Òu biÕt XÝch lÝp §«ng Anh lµ c«ng ty s¶n xuÊt chi tiÕt phô tïng cho honda . Do ®ã d­êng nh­ hä quan niÖm mäi s¶n phÈm cña xÝch lÝp §«ng anh ®Òu ®¹t chÊt l­îng honda . §iÒu nµy , sÏ cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch tiªu thô xÝch xe ®¹p , xe m¸y cña c«ng ty . Nh­ng ®Ó ch¾c ch¾n nªn më mét cuéc diÒu tra thö vÒ sù hiÓu biÕt cña d©n c­ n¬i ®©y vÒ c«ng ty ®Ó cã c¬ së h¬n VÒ chi tiÕt hon da V× ®©y lµ mÆt hµng s¶n xuÊt ®éc quyÒn theo thiÕt kÕ vµ sè l­îng ®Æt hµng kh¸ ®Òu ®Æn . Nªn môc tiªu lµ chØ t¨ng sè l­îng s¶n xuÊt ®Ó kÞp thêi gian giao hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng, gi¸ c¶ ®Ó gi÷ v÷ng hîp ®ång vµ t¨ng lîi nhuËn . Do ®ã cÇn: + §Çu t­ bæ sung x©y thªm ph©n x­ëng míi : ph©n x­ëng s¶n xuÊt chi tiÕt honda víi diÖn tÝch kho¶ng 400 m2 cho kho¶ng 45 c«ng nh©n + §Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nguån nh©n lùc ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt . Nªn bè trÝ mét sè c«ng nh©n cò tõ ph©n x­ëng chi tiÕt honda cò sang ph©n x­ëng míi nµy ®Ó kÌm cÆp c«ng nh©n míi - VÒ xÝch c«ng nghiÖp +Cö c¸c nh©n viªn ®i ®Õn c¸c c«ng ty s¶n xuÊt m¸y chÕ biÕn n«ng s¶n , h¶i s¶n .. ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm vµ t×m hîp ®ång s¶n phÈm vµ t×m hîp ®ång + TiÕp tôc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kho¸ KC vµ mét sè mÆt hµng xÝch c«ng nghiÖp cò cã gi¸ trÞ lín ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 3.4.2.3: §iªu kiÖn thùc hiÖn gi¶i ph¸p §Ó thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng ¸n nµy ®ßi hái ph¶i mÊt mét l­îng t­¬ng ®èi lín vÒ vèn ®Çu t­. Tuy nhiªn , cÇn ph¶i cè g¾ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc: VÒ m¸y mãc thiÖt bÞ , ngoµi viÖc tËn dông tèi ®a m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã , c«ng ty tõng b­íc ®Çu t­ bæ sung , ®æi míi tõng b­íc nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt s¶n phÈm n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh . Cô thÓ ®èi víi m¸y mãc cho ph©n x­ëng míi : cã thÓ chuyÓn mét sè m¸y mãc ë ph©n x­ëng cò sang vµ ®Çu t­ thªm mét sè m¸y mãc míi , cßn ®èi víi m¸y mãc bÞ kÑt trong kho nªn nhanh chãng thanh lý ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng , cßn ®èi víi m¸y mãc ®· khÊu hao hÕt (5%), nªn tËn dông s¶n xuÊt nh÷ng mËt hµng nhá ®Ó tËn dông n¨ng lùc nÕu cã thÓ . §Æc biÖt , ®èi víi m¸y mãc ®ang sö dông cÇn cã kÕ ho¹ch b¶o d­ìng th­êng xuyªn , cÇn cã ®éi chuyªn söa ch÷a riªng ®Ó söa ch÷a nh÷ng háng hãc lín vµ tõng ph©n x­ëng ph¶i tù söa ch÷a nh÷ng sai háng nhá Tuy nhiªn , vÒ c¬ b¶n kÕ ho¹ch l©u dµi cña c«ng ty cÇn ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Çu t­ nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm míi , c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o... Bëi v× ®©y lµ vÊn ®Ò then chèt t¹o diÒu kiÖn vËt chÊt cho qu¸ tr×nh c¶i tiÕn , më réng danh môc s¶n phÈm v× trong t­¬ng lai doanh nghiÖp nµo nhanh chãng n¾m b¾t ®­îc thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµ thÓ hiÖn nã trong c¬ cÊu s¶n phÈm th× doanh nghiÖp ®ã sÏ giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh . Cßn doanh nghiÖp nµo kh«ng chó ý ®Õn thµnh tùu Êy , tù hµi lßng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt kÜ thuËt hiÖn cã doanh nghiÖp Êy sÏ bÞ bÞ ®µo th¶i khái m«i tr­êng kinh doanh. H¬n n÷a, ®èi víi s¶n phÈm c¬ khÝ cña c«ng ty th× c«ng cô c¹nh tranh m¹nh vµ lîi h¹i nhÊt lµ chÊt l­îng vÒ gi¸ c¶. viÖc ®Çu t­ c¶i tiÕn kÜ thuËt lµ biÖn ph¸p hµng ®Çu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÒ nguån nh©n lùc. §èi víi viÖc t×m ng­êi lµm ®¹i lý ë VÜnh phóc, c«ng ty cã thÓ th«ng b¸o tuyÓn dông ®¹i lý hoÆc huy ®éng c¸c mèi giíi thiÖu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Mµ biÖn ph¸p nªn lµm nhÊt lµ khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng quen cñ cña c«ng ty më ®¹i lý nh­: ng­êi mua xÝch xe ®¹p víi sè l­îng lín ch¼ng h¹n... TuyÓn thªm 45 c«ng nh©n cho ph©n x­ëng míi yªu cÇu lµ ph¶i qua c¸c tr­êng ®µo t¹o chuyªn nghiÖp Ýt nhÊt lµ bËc 3/7. ¦u tiªn cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt ë c¸c c«ng ty cïng ngµnh. -VÒ nguån vèn: Huy ®éng vèn cho ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh lµ mät vÊn ®Ò nan gi¶i víi hÇu hÕt c¸c c«ng ty c¬ khÝ hiÖn nay, v× dung l­îng lín, vßng quay cña vèn l¹i dµi. §èi víi nguån vèn h¹n hÑp, quy m« nhá cña c«ng ty th× l¹i cßn khã kh¨n h¬n. Tuy nhiªn, c«ng ty cÇn tiÕp tôc cã c¸c biÖn ph¸p ®Èy nhanh vßng quay cña vèn, nhanh chãng t¹o nguån vèn cho kinh doanh. Ngoµi ra, doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng tõ c¸c nguån sau: TÝch cùc khuyÕn khÝch t¨ng thanh to¸n chËm, cho c¸c c¬ së ®Çu vµo vµ t¨ng kho¶n t¹m øng tr­íc cho kh¸ch hµng ®Çu ra. TËn dông nguån vèn ­u ®·i cña nhµ n­íc . Nguån vèn nµy t­¬ng ®èi lín, l·i xuÊt thÊp mµ c«ng ty ®· tõng huy déng ®­îc mét sè t­¬ng ®èi lín trong m¸y n¨m gÇn ®©y . C«ng ty cÇn tÝch cùc khai th¸c nguån nµy TËn dông nguån vèn vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña ng©n hµng vµ viÕt ®¬n ®Ö tr×nh lªn LIXEHA hç trî Huy ®éng nguån vèn trong c¸n bé c«ng nh©n viªn Nh­ng tr­íc m¾t , c«ng ty cÇn nhiÒu vèn ®Ó ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ , nhµ x­ëng nªn tiÕn hµnh t¨ng khÊu hao hµng n¨m ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ mua tõ n¨m 1998 ®Õn nay ®Ó nhanh chãng t¹o nguån vèn cho kinh doanh §èi víi nguån vèn ®Çu t­ ph©n x­ëng s¶n xuÊt chi tiÕt honda , c«ng ty cã thÓ thö liªn hÖ víi honda xin t¹m øng hoÆc hç trî b»ng c¸ch vay dµi h¹n víi l·i xuÊt thÊp råi tr¶ dÇn b»ng hµng ho¸ 3.4.2.4: HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn nµy ®¶m b¶o sù thÝch øng linh ho¹t cña c«ng ty víi m«i tr­êng kinh doanh . Kh¼ng ®Þnh quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt , t¹o b¶n lÜnh , sù linh ho¹t nh¹y c¶m biÕn ®éng c¬ cÊu s¶n phÈm ®Ó tho· m·n nhu cÇu kh¸ch hµng BiÖn ph¸p nµy gióp c«ng ty ý thøc ®­îc r»ng ngay c¶ khi t×m ®­îc thÞ tr­êng míi c«ng ty còng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tõ bá thÞ tr­êng truyÒn thèng , cã thÓ cïng mét lóc khai th¸c c¶ hai thÞ tr­êng vµ cã thÓ h«c trî nhau , gi¶m ®i rñi ro trong kinh doanh . C«ng ty còng cã ®ñ b¶n lÜnh h¬n ®Ó kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n thÞ tr­êng nµo cÇn ®Çu t­ nhiÒu h¬n vµ thÞ tr­êng nµo cÇn ph¶i rót khái nã BiÖn ph¸p nµy gióp c«ng ty tËn dông hÕt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt , hiÖn cã , t¨ng doanh thu , lîi nhuËn vµ t¨ng øng dông khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt kinh doanh §Æc biÖt, ph­¬ng ¸n nµy rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c t¨ng c­êng qu¶ng c¸o s¶n phÈm vµ c«ng ty . V× thÕ , uy tÝn cña c«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao , tõng b­íc t¹o dùng chç ®øng v÷ng ch¾c cña th­¬ng hiÖu "XÝch lÝp §«ng Anh " trªn thÞ tr­êng vµ trong t©m trÝ kh¸ch hµng Cuèi cïng , c«ng ty ®· ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ , chÝnh x¸c h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng , chèng l¹i sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c n©ng cao sè l­îng tiªu thô gãp phÇn vµo môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn 3.4.3: N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nh»m t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm 3.4.3.1; C¬ së lý luËn Nh©n lo¹i ®ang tiÕn vµo nÒn kinh tÕ tri thøc , mét nÒn kinh tÕ mµ trÝ thøc con ng­êi cã søc m¹nh v« biªn , quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp thay cho m¸y mãc thiÕt bÞ trong nÒn kinh tÕ tr­íc ®©y Trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt th× lao ®éng lµ yÕu tè quan träng vµ tiªn tiÕn nhÊt . C¸c nguån lùc kh¸c chØ cã thÓ khai th¸c ®Õn mét møc ®é nhËt ®Þnh nh­ng ®èi víi lao ®éng th× kh¸c . §©y lµ mét tiÒm n¨ng khai th¸c kh«ng bao giê c¹n Lµ mét doanh nghiÖp c¬ khs ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , lîi thÕ cña doanh nghiÖp kh«ng nhiÒu vÒ mÆt quy m«, vèn c«ng nghÖ .. Song doanh nghiÖp sÏ trë nªn m¹nh h¬n nÕu nh­ cã mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é cao HiÖn t¹i c«ng ty XÝch lÝp §«ng Anh b¾t ®Çu tõ ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp , tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cßn yÕu kÐm thiÕt kÕ chÕ t¹o . Lao ®éng qu¶n lý ®Õn 60% lµ do chÕ ®é cò ®Ó l¹i , chñ yÕu qu¶n lý dùa trªn kinh nghiÖm l©u n¨m nªn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña t×nh h×nh míi Tuy nhiªn cã mét ®éi ngò CBCNV cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ng¾n h¹n mµ nã cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi trong tõng c«ng ty . V× vËy , trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ng­êi lao ®éng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty nh»m hoµn thiÖn kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn nhiÖm vô hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n 3.4.3.2:Néi dung biÖn ph¸p §Ó thùc hiÖn ®­îc gi¶i ph¸p trªn ph­¬ng ch©m cña c«ng ty lµ cã kÕ ho¹ch tõng b­íc ®µo t¹o , ®µo t¹o l¹i ®éi ngò CBCNV cho phï hîp víi tr×nh ®é s¶n xuÊt míi VÒ nguyªn t¾c ®µo t¹o +Tr­íc hÕt cÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t­îng cÇn ®µo t¹o trong thêi gian tíi gåm : §éi ngò lao ®éng qu¶n lý Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng Bé phËn thiÕt kÕ Bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n §éi ngò c«ng nh©n trùc tiÕp + ViÖc ®µo t¹o ph¶i g¾n lý luËn víi thùc tiÔn + KÕt hîp ®µo t¹o víi ®µo t¹o l¹i vµ kh¶ n¨ng tù båi d­ìng + §µo t¹o liªn tôc ®Ó cã ®éi ngò qu¶n trÞ viªn cÊp cao lµnh nghÒ giÇu kinh nghiÖm vµ ®éi ngò c«ng nh©n tay nghÒ cao -VÒ h×nh thøc ®µo t¹o c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn kÕt hîp mét sè trong c¸c h×nh thøc sau : +Häc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc vµ c¸c tr­êng ®µo t¹o chuyªn nghiÖp + Tæ chøc c¸c kho¸ häc vµ thùc tËp ng¾n h¹n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ + Cã thÓ tËp trung theo ®Þnh kú 1 n¨m theo h×nh thøc võa häc võa lµm ë c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp ho¹c tæ chøc c¸c líp häc t¹i doanh nghiÖp +Tham quan kh¶o s¸t c¸c ®¬n vÞ tiªn tiÕn -VÒ gi¶i ph¸p ®µo t¹o trong c«ng ty +§èi víi ®éi ngò qu¶n trÞ §©y lµ ®éi ngò tËp trung mäi quyÕt ®Þnh quan träng , quyÕt ®Þnh ®­êng ®i n­íc b­íc cña c«ng ty . Do ®ã cÇn trang bÞ , bæ sung n©ng cao tr×nh ®é lý luËn cña c¸c häc viªn vÒ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n nh­: kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ , kü n¨ng qu¶n lý , giao tiÕp , nghÖ thuËt øng sö ... ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n , ph©n tÝch , tæng hîp , lËp kÕ ho¹ch vµ ra quyÕt ®Þnh . Nh÷ng m«n häc cÇn trang bÞ lµ : h¹ch to¸n kÕ to¸n , qu¶n trÞ Marketing , qu¶n trÞ doanh nghiÖp , kinh tÕ qu¶n lý c«ng nghiÖp, kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ... VÒ c¬ b¶n lµ c«ng ty khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé nµy tù rÌn luyÖn , tù häc hái , vaod thêi gian r¶nh rçi . Ngoµi ra , c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p nh­ thuª chuyªn gia vÒ qu¶n trÞ vÒ gi¶ngd¹y th­êng kú ( 2 th¸ng / 1 lÇn ), vµ ®Çu t­ trang bÞ kü thuËt vi tÝnh , intenet, vµ mét sè b¸o trÝ kh¸c nh­ : b¸o doanh nghiÖp c«ng nghiÖp , b¸o khoa häc c«ng nghÖ .... + §èi víi ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt Lùc l­îng nµy quyÕt ®Þnh trùc tiÕp chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm , n¨ng xuÊt lao ®éng nh­ng hiÖn nay ®éi ngò nµy t¹i c«ng ty hÇu nh­ lµm viÖc m¸y mãc theo nh÷ng thao t¸c ®­îc h­íng dÉn tõ tr­íc , kh«ng cã tÝnh s¸ng t¹o V× vËy , bªn c¹nh viÖc tuyÓn chän tr×nh ®é ngay tõ ®Çu khi tuyÓn dông cÇn thiÕt lËp mét hÖ thèng néi quy , quy chÕ th­ëng ph¹t chÆt chÏ , c«ng ty cÇn tiÕn hµnh ®µo t¹o t¹i chç víi gi¶i ph¸p 1 ng­êi thî bËc cao kÌm 4 ng­êi thä bËc thÊp khi nhu cÇu s¶n xuÊt Ýt . Tr­íc khi b¾t ®Çu vµo ca hoÆc cuèi ca cÇn dµnh 5 -7 phót ®Ó c«ng nh©n c«ng ty tõng tæ bµy tá sù khã kh¨n , th¾c m¾c vÒ kü thuËt s¶n xuÊt trong ca ®ã ssÓ cïng tæ gi¶i quyÕt , ng­êi thî bËc cao h¬n trong tæ sÏ gi¶i ®¸p vµ h­íng dÉn . Hµng n¨m c«ng ty tæ chøc thi n©ng cao tay nghÒ bËc thî c«ng nh©n vµ chän ng­êi næi tréi göi ®i ®µo t¹o +§èi víi ®éi ngò thiÕt kÕ , chÕ t¹o s¶n phÈm §©y lµ vÊn ®Ò kh¸ nan gi¶n , tr­íc m¾t c«ng ty nªn cho hä ®i ®Õn c¸c c¬ së c¬ khÝ tiªn tiÕn ®Î häc hái kinh nghiÖm vµ tiÕp sóc víi mét sè b¶n vÏ kÜ thuËt phøc t¹p vµ hiÖn ®¹i vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ .. Ngoµi r a c«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn khuyÕn khÝch vµ hç trî vÒ mÆt tµi chÝnh ®èi víi ng­êi tù ®Þ häc vµ tiÕn tíi x©y dùng chiÕn l­îc l©u dµi cho ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò nµy , vµ nhÊt thiÕt vÇ tuyÓn thªm mét nh©n viªn ( häc ®¹i häc chÝnh quy chuyªn nghµnh vÒ kü thuËt ...) ®Ó bæ sung vµo løc l­îng nµy +§èi víi l­îng c«ng t¸c tiÕp thÞ , Marketing HiÖn nay c«ng ty hÇu nh­ kh«ng cã bé phËn nµy . CÇn cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho l­îng nµy häc tËp n©ng cao tr×nh ®é phãp phÇn thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Ngoµi ra c«ng ty cÇn qu¸n triÑt mét sè néi dung sau ®©y : + Duy tr× vµ t¨ng c­êng h¬n n÷a chÕ ®é khen th­ëng , kû luËt ®èi víi ng­êi lao ®éng , cã chÐ ®é khuyÕn khÝch vµ bè trÝ lao ®éng hîp lý ®Ó gi÷ nh÷ng kü s­ , c«ng nh©n giái . Quan t©m h¬n n÷a tíi ®íi sèng tinh thÇn , cña c¸n bé CNV c«ng ty nh­: ytÕ søc khoÎ , dÞch vô nhµ ¨n , nhµ trÎ .. ®Æc biÖt lµ häat ®éng v¨n ho¸ tinh thÇn ... t¹o ®iÒu kiÖn an t©m vµ tËp trung lµm viÖc cña CBCNV . Cæ ®éng khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ( th­ëng 5% gi¸ trÞ lµm lîi caña s¸ng kiÕn ) ®Ó kÝch thÝch sù t×m tßi s¸ng t¹o h¨ng say lµm viÖc Bªn c¹nh ®ã , cÇn cã c¸c biÖn ph¸p kû luËt , khen th­ëng nghiªm kh¾c c¸c hµnh vi vi ph¹m néi quy , quy chÕ lµm ¶nh h­ëng tíi c«ng ty +CÇn t¹o ra mét kh«ng khÝ lµm viÖc doµn kÕt cëi më , gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé trong toµn c«ng ty . Trong tïng ph©n x­ëng , ng­êi thî bËc cao gióp ng­êi thî bËc thÊp , mäi ng­êi cïng gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé , häc hái lÉn nhau gióp nhau cïng tiÕn bé , kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých tËp thÓ . T¹o sù ®ång lßng nhÊt trÝ trong mä' thµnh viªn c«ng ty v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña doanh nghiÖp 3.4.3.3: ®iÒu kiÖn thùc hiÖn gi¶i ph¸p VÊn ®Ò ®µo t¹o lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh dµi h¹n , chi phÝ ®µo t¹o lín ,v× vËy víi t×nh tr¹ng quy m« nhá , hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao nh­ c«ng ty th× thËt lµ vÊn ®Ò nan gi¶i . NÕu tÊt c¶ chi phÝ ®µo t¹o , tiÒn thï lao gi¸o viªn , bé phËn gióp viÖc ®Òu do c«ng ty chÞu th× khã mµ thùc hiÖn ®­îc . Nh­ng víi møc l­¬ng trung b×nh 1.2 triÖu ®«ng /th¸ng hiÖn nay nÕu tiÕn hµnh ®µo t¹o th× chi phÝ mçi ng­êi trong mâi ®ît ®µo t¹o trong ngµy sÏ ph¶i lµ cän sè tõ 50-100 ngh×n ®«ng . §©y lµ g¸nh nÆng cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty . MÆt kh¸c c«ng ty cßn lo ng¹i r»ng sau khi ®µo t¹o xong ng­êi lao ®éng l¹i chuyÓn sang lµm viÖc ë n¬i kh¸c cã ®iÒu kiÖn tèt h¬n V× thÕ , c«ng t¸c ®µo t¹o ë c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n . Nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ kh«ng ®µo t¹o . HiÖn nay c«ng ty còng cö mét sè c¸n bé ®i häc ( c«ng ty tr¶ häc phÝ 100%) vµ hç trî 50% cho ng­êi tù xin ®i häc nh­ng con sè nµy qóa Ýt ái , gi¶i ph¸p tr­íc m¾t lµ c«ng ty tËp trung vµo ®µo t¹o nh÷ng kh©u yÕu kÐm , kh©u quan träng nhÊt cña c«ng ty nh­ : kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm , ®µo t¹o c«ng nh©n hiÓu b¶n vÏ kü thuËt ... Nh­ng vÒ l©u dµi v·n ph¶i ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch bµi b¶n vµ cã chiÕn l­îc VÒ kinh phÝ ®µo t¹o , c«ng ty nªn trÝch mét phÇn lîi nhËn ®em l¹i hµng n¨m cho ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ cã thÓ tr×nh lªn LIXEHA ®Ó hç trî kinh phÝ ®µo t¹o HiÖn nay, c«ng ty tuy ®· cã cö mét sè c¸n bé ®i häc nh­ng do m«i tr­êng lµm viÖc c¨ng th¼ng , thêi gian h¹n hÑp v× cßn ph¶i ®i lµm nªn hÇu hÕt lµ hiÖu qu¶ kh«ng cao . HÇu nh­ mäi ng­êi ®Õn líp kh«ng th­êng xuyªn vµ cã t­ t­ëng häc chØ ®Ó lÊy chøng chØ , t¹o c¬ së sho chç ®øng trong t­¬ng lai . V× thÕ , ®èi víi nh÷ng ng­êi ®i häc , c«ng ty nªn cho phÐp hä chØ lµm viÖc 6 tiÕng mét ngµy , ®èi víi nh÷ng ng­êi c«ng ty cö ®i häc nhÊt thiÕt ph¶i cã b¶ng kÕt qu¶ häc tËp vµ bÞ c«ng ty kiÓm tra tr×nh ®é sau khi häc xong b»ng c¸ch thö nªu mét s¸ng kiÕn c¶i tiÕn vÒ t×nh h×nh c«ng ty thuéc lÜnh vùc m×nh häc 3.4.3.4 : HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p Chi phÝ thùc tÕ ®Ó ®µo t¹ä kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn vÒ mÆt kinh tÕ mµ c¶ chi phÝ c¬ héi n÷a . Nh­ng hiÖu qu¶ cña nã l¹i kh«ng nh×n thÊy , kh«ng l­îng ho¸ ®­îc trong ng¾n h¹n , mµ nã sÏ tõng b­íc gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña c«ng ty nh­: - T¹o ra mét lùc l­îng nh©n sù m¹nh gióp doanh nghiÖp ®øng v÷ng , thÝch øng linh ho¹t víi c¬ chÕ thÞ tr­êng - T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , chÊt l­îng s¶n phÈm , tiÕt kiÖm chi phÝ gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn - Gi¶m bít tai n¹n lao ®éng trong s¶n xuÊt , v× nh÷ng tai n¹n x¶y ra phÇn lín lµ do h¹n chÕ cña con ng­êi h¬n lµ nh÷ng h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc - Sù æn ®Þnh vµ n¨ng ®«ng trong c«ng ty t¨ng lªn , ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngay c¶ khi thiÕu ng­êi chñ chèt v× cã mét ®éi ngò tin cËy ®Ó uû quyÒn kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc Ngoµi môc tiªu doanh thu vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn c«ng ty XÝch lÝp §«ng anh cßn thùc hiÖn mét sè môc tiªu kÞnh tÕ x· héi nãi chung vµ cña ngµnh c¬ khÝ nèi riªng nh­: nép ng©n s¸ch , gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm .... §Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ph¶i phãp phÇn vµo thùc hiÖn ®­êng lèi chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh c¬ khÝ . V× vËy , nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç cho c«ng ty vµ doanh nghiÖp c¬ khÝ nãi chung n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh - Thµnh lËp trung t©m kiÓm ®Þnh hµng c¬ khÝ ®­îc nhµ n­íc c«ng nhËn ®Ó ng¨n chÆn hµng lËu , hµng nh¸i , hµng kÐm chÊt l­îng , hµng ®· qua sö dông nhËp lËu vµo thÞ tr­êng - Më réng c¸c h×nh thóc vay trung h¹n vµ dµi h¹n ví l·i xuÊt thÊp vµ thêi gian hoµn tr¶ vèn phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc tÕ thu håi vèn cña c¸c doanh nghiÖp cô thÓ , tõng s¶n phÈm cô thÓ vµ trong tõng thêi k× nhÊt ®Þnh - KhuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ngµnh c¬ khÝ vµ c¸c lÜnh vùc chÕ t¹o ®éng c¬ « t« , xe m¸y .... - MiÔn thuÕ nhËp khÈu NVL vµ c¸c linh kiÖn bé phËn cña s¶n phÈm c¬ khÝ ®Ó phôc vô s¶n xuÊt ®ång bé trong n­íc - Bá thuÕ thu trªn vèn - MiÔn gi¶m thuÕ cã thêi h¹n cho c¸c ssp c¬ khÝ míi , tr­íc m¾t gi¶m thuÕ VAT xuèng 0% ch 5 n¨m ®Çu tiªn , gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong vßng 5 n¨m kÓ t­f khi doanh nghiÖp ®i vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm míi - Rµ so¸t l¹i chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo nguyªn t¨c khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc , h¹n chÕ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc - Dµnh mét phÇn vèn ODA cña n­íc ngoµi cho môc tiªu n/ c vµ ph¸t triÓn trong lÜnh vùc c¬ khÝ - KhuyÕn khÝch ng­êi n­íc ngoµi vµ c¸ nh©n trong n­íc më c¸c tr­êng ®µo t¹o vÒ c¬ khÝ - Dµnh nguån vèn ODA d­íi mäi h×nh thøc cho ®µo t¹o nh©n lùc ngµnh c¬ khÝ , tiÕp tôc cö c¸n bé giái ®i häc ë c¸c n­íc c¬ khÝ tiªn tiÕn kÕt luËn Hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm lµ xu h­íng tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi mäi doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty XÝch lÝp §«ng Anh nãi riªng . Qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn gÇn 30 n¨m víi bao khã kh¨n th¸ch thøc , c«ng ty ®ang tiÕn vµo t­¬ng lai víi nhiÒu hy väng míi . §iÒu ®ã lµ sù minh chøng s¸t thùc tÝnh hiÖu qu¶ trong viÖc thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm cho phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng ty vÉn cßn cã nh÷ng tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®­îc xem xÐt vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong thêi gian tíi Bµi viÕt nµy ®· ph©n tÝch kü l­ìng t×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô cña tõng lo¹i s¶n phÈm trong thêi gian qua vµ ®Ò ra ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm trong n¨m tíi . Hy väng r»ng nã sÏ gãp phÇn thiÕt thùc vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n , nªn t¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn bæ sung ®Ó hoµn thiÖn b¶n chuyªn ®Ò nµy. LêI C¶M ¥N §Ó hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy tr­íc hÕt t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o MAI XU¢N ®­îc cïng toµn thÓ gi¸o viªn tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n ®· trang bÞ cho t«i kiÕn thøc lµm c¬ së cho t«i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. T«i còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n chó nguyÔn v¨n chanh cïng toµn thÓ c¸c c« c¸c chó phßng kinh doanh , phßng tµi vô , phßng tæ chøc , phßng kü thuËt vµ tËp thÓ CBCNV c«ng ty xÝch lÝp §«ng Anh ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong thêi gian thùc tËp. Cuèi cïng , t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n gia ®×nh , b¹n bÌ ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i vÒ vËt chÊt , tinh thÇn cho t«i ®éng lùc ®Ó hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy Mét lÇn n÷a xin ch©n thµnh c¶m ¬n Hµ Néi ngµy 12-4-2002 Ký tªn Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 1.§a d¹ng hãa s¶n xuÊt. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cho sù tån t¹i cña doanh nghiÖp (t¹p chÝ c«ng nghiÖp sè 7/99) 2.§a ®¹ng hãa s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp. B¶n chÊt thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p (KTPT sè 5/95) 3.ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Th¸i ®é cña doanh nghiÖp vµ con ®­êng dÉn tíi (CN sè 7/92) 4.Gi¸o tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. 5.Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp. 6.§«i nÐt vÒ chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ cña c¸c TNC hiÖn ®¹i (NCLL sè 11/96). 7.Gi¸o tr×nh chiÕn l­îc kinh doanh, ph­¬ng ¸n s¶n phÈm lùa chän vµ quyÕt ®Þnh. 8.Gi¸o tr×nh chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc kinh doanh. 9.Gi¸o tr×nh lùa chän ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi ­u. 10.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty xÝch lÝp §«ng Anh. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện cơ cấu sản phẩm tại công ty xích líp Đông Anh.DOC
Luận văn liên quan