Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Phần I: lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3 A. Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3 I. Đặc điểm kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán. 3 II. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. 4 1. Khái niệm và bản chất chi phí. 4 2. Phân loại chi phí sản xuất. 6 III. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm. 9 1. Khái niệm và bản chất của giá thành. 9 2. Phân loại giá thành. 10 IV. Nội dung của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 12 1. Nội dung tập hợp chiphí sản xuất. 12 2. Nội dung tính giá thành sản phẩm xây lắp. 15 B. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 19 I. Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 19 1. Vai trò. 19 2. Yêu cầu và nhiệm vụ. 20 3. Mối quan hệ giữa hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 21 II. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 23 1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 23 2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 24 3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 25 4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 26 5. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 29 6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 32 7. Tính giá thành sản phẩm và lập thẻ tính giá thành. 33 III. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn. 35 1. Trường hợp đơn vị nhận khoán được phân cấp quản lý tài chính và tổ chức bộ máy kế toán. 35 2. Trường hợp đơn vị nhận khoán nộ bộ không tổ chức bộ máy kế toán riêng. 36 Phần II. Thục trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 1. 37 I. Những nết chung về Công ty xây dựng số 1. 37 1. Quá trình hình thành và phát triển. 37 2. Đặc điểm quy trình công nghệ. 40 3.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 41 4. Đặc điểm tổ chức quản lý. 42 5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 4 4 II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1. 51 1. Đối tượng tập hợp chi phí. 51 2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 51 3. Hạch toán các khoản mục phí. 52 4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 73 Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số I 77 I Đánh giá khái quát chung về Công ty 77 1- Ưu điểm 77 2-Nhược điểm 78 II- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số I 79 Kết luận 81

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho¹ch vÒ vËt t­, trÝch nép khÊu hao TSC§. Theo dâi vµ qu¶n lý kÐt tiÒn mÆt t¹i C«ng ty . - KÕ to¸n tæng hîp :1ng­êi, cã nhiÖm vô t¹p hîp c¸c phÇn hµnh vµ b¸o c¸o lªn kÕ to¸n tr­ëng . S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 KÕ to¸n tr­ëng Thñquü, kÕ to¸n vËt t­ vµ TSC§ KÕ to¸n theo dâi doanh thu, thuÕ,thu håi vèn KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ KÕ to¸n thanh to¸n b. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n. C¨n cø theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC ngµy16/12/1998 hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n t¹i C«ng ty bao gåm: VÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng gåm: .B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, PhiÕu nghØ h­ëng b¶o hiÓm x· héi ,B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng .... VÒ hµng tån kho bao gåm: .PhiÕu nhËp kho , PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé , PhiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc ,ThÎ kho,Biªn b¶n kiÓm nghiÖm , Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­ , hµng ho¸.... VÒ b¸n hµng gåm : .Ho¸ ®¬n (GTGT), PhiÕu kª mua hµng , B¶ng thanh toµn hµng ®¹i lý ký göi , ThÎ quÇy hµng ,.. VÒ tiÒn tÖ gåm: PhiÕu thu , PhiÕu chi , GiÊy ®Ì nghÞ t¹m øng, GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, Biªn lai thu tiÒn ,.. VÒ tµi s¶n cè ®Þnh gåm: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh , Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh,.. Vµ mét sè chøng tõ kh¸c . c.HÖ thèng tµi kho¶n . Lµ mét doanh nghiÖp thuéc Bé X©y dùng qu¶n lý, C«ng ty ®· ®­îc ¸p dông thÝ ®iÓm kÕ to¸n dù th¶o tõ ngµy 1.10.1994 vµo viÖc h¹ch to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ thi c«ng x©y l¾p . HÖ thèng nµy gåm c¸c tµi kho¶n sau: Lo¹i 1: Tµi s¶n l­u ®éng . TK 111:TiÒn mÆt TK 112: TiÒn göi Ng©n hµng . TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng . Tk 133:ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc kkhÊu trõ . Tk 136: Ph¶i thu néi bé . TK 138: Ph¶i thu kh¸c . TK 139: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi . TK 141: T¹m øng . TK 142: Chi phÝ tr¶ tr­íc . TK 151: Hµnh mua ®ang ®i trªn ®­êng . TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu. TK 153: C«ng cô, dông cô . TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Lo¹i 2: Tµi s¶n cè ®Þnh . TK 211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh . TK 212: Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh . TK 213: Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh . TK 214: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh . TK 241: X©y dùng c¬ b¶n dë dang. Tk 244: Ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n . Lo¹i 3: Nî ph¶i tr¶. TK 311: Vay ng¾n h¹n . TK 315: Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n . TK 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc . TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn . TK 335: Chi phÝ tr¶ tr­íc . TK 336: Ph¶i tr¶ néi bé . TK 338: Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c . TK 341: Vay dµi h¹n . TK 342: Nî dµi h¹n . Lo¹i 4: Nguån vèn chñ së h÷u . TK 411: Nguån vèn kinh doanh. TK 412: Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. TK 414: Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. TK 421: L·i ch­a ph©n phèi . TK 431: Quü khen th­ëng phóc lîi . TK 441: Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n . Lo¹i 5: Doanh thu . TK 511: Doanh thu. Tk 512: Doanh thu b¸n hµng néi bé . Lo¹i 6: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh . TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 623: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng . TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung . TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . Lo¹i 7: Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. TK 711: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh . TK 721: C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng . Lo¹i 8: Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. TK 811: Chi phÝ ho¹t ®äng tµi chÝnh . TK 821: Chi phÝ bÊt th­êng . Lo¹i 9: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Lo¹i 0: Tµi kho¶n ngoµi b¶ng . TK 001: Tµi s¶n thuª ngoµi . TK 002: VËt t­ hµng ho¸ nhËn gi÷ hé , gia c«ng . TK 009: Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n . Ph­u¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho lµ kª khai th­êng xuyªn . Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú lµ x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ . Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: ph­¬ng ph¸p khÊu trõ . Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông :Theo quyÕt ®Þnh sè 1062/TC/Q§/CSTC ngµy 14.11.1996 cña Bé Tµi chÝnh . d. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông . Víi h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ NhËt ký chung, c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông t¹i C«ng ty ®Òu lµ nh÷ng sæ s¸ch theo biÓu quy ®Þnh trong h×nh thøc NhËt ký chung. §ã lµ c¸c sæ NhËt ký chung, nhËt ký ®Æc biÖt, B¶ng tæng hîp, Sæ chi tiÕt sau: NhËt ký chung : Më cho mäi ®èi t­îng liªn quan ®Õn mäi nghiÖp vô theo tr×nh tù thêi gian. NhËt ký ®Æc biÖt : Më ®Ó theo dâi c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt vµ tiÒn göi . Ngoµi ra, kÕ to¸n C«ng ty cßn më hÖ th«ngs sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi c¸c tµi kho¶n, kho¶n môc cô thÓ nh­ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152, 334,627,... Sæ c¸i : C«ng ty më sæ c¸i cho c¸c tµi kho¶n 131, 152, 154,334, 621, 622,... B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n sö dông . Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, tr­íc hÕt nhËp sè liÖu nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký chung vµo m¸y , sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu ghi trªn sæ NhËt ký chung m¸y sÏ tù ®éng lªn sæ c¸i tµi kho¶n phï hîp . §ång thêi, ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Víi c¸c sæ NhËt ký ®Æc biÖt, hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, vµo sæ NhËt ký ®Æc biÖt. Sau ®ã ®Þnh kú tæng hîp tõng sæ NhËt ký ®Æc biÖt, lÊy sè liÖu ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n t­¬ng øng. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m céng sè liÖu ph¸t sinh trªn sæ C¸i, lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh . Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng, sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®­îc lËp tõ c¸c sæ chi tiÕt) ®­îc dïng lµm b¸o c¸o tµi chÝnh . B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty bao gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lËp theo quý vµ n¨m. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp vµo cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n. S¬ ®å : Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu II. thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1. 1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh x©y dùng vµ ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ liªn tôc tõ khi thic«ng ®Õn khi hoµn thµnh, bµn giao, s¶n phÈm cña C«ng ty th­êng lµ c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. V× vËy ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ tõng c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh . 2. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . C«ng ty x©y dùng sè 1 sö dông ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . C¸c chi phÝ trùc tiÕp ®­îc tÝnh to¸n vµ qu¶n lý chÆt chÏ, chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×ng ®ã . C¸c chi phÝ gi¸n tiÕp nÕu ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo th× ®­îc h¹ch to¸n vµo c«ng tr×nh ®ã, cßn ®èi víi nh÷ng chi phÝ gi¸n tiÕp cã tÝnh chÊt chung toµn C«ng ty th× cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp .Mçi c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao thanh quyÕt to¸n ®Òu ®­îc më riªng mét sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh . C¨n cø ®Ó ®Þnh kho¶n vµ ghi vµo sæ nµy lµ tõ c¸c b¶ng tæng hîp chøng tõ (vËt liÖu, tiÒn l­¬ng,..) cña mçi th¸ng vµ ®­îc chi tiÕt theo kho¶n môc : _Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . _Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . _Chi phÝ m¸y thi c«ng . _Chi phÝ s¶n xuÊt chung . Trong chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm : +Chi phÝ nh©n viªn xÝ nghiÖp. +Chi phÝ nguyªn vËt liÖu . +Chi phÝ c«ng cô dông cô . +Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè dÞnh . +Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi . +Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn . Cuèi mçi quý, tõ c¸c sæ chi tiÕt, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp theo tõng th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt c¶ quý. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÔ dµng. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao , kÕ to¸n chØ viÖc céng c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c th¸ng tõ khi c«ng tr×nh khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao sÏ ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã . 3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc phÝ . S¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng mang tÝnh ®¬n chiÕc. Tuy nhiªn, quy tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c c«ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n l¹i t­¬ng tù nhau. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh Nhµ §a n¨ng Tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng -ViÖt Tr× (gäi t¾t : c«ng tr×nh Hïng V­¬ng ) t¹i C«ng ty. a. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu bao gåm toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu cÇn thiÕt trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu bao gåm gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng lao ®éng, b¶o hé lao ®éng cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh .Trong ®ã kh«ng kÓ ®Õn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu ®éng lùc, phô tïng phôc vô cho m¸y mãc ph­¬ng tiÖn thi c«ng . C¸c lo¹i vËt liÖu nh­ d©y, ®inh vÝt ...vµ c¸c lo¹i vËt vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn nh­ v¸n, khu«n, dµn gi¸o, cèp pha,..®­îc sö dông l©u dµi, nhiÒu lÇn, phôc cho nhiÒu c«ng tr×nh. Do ®ã cµn ph©n bæ gi¸ trÞ vµo chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh trong kú . Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt sö dông Gi¸ trÞ mét lÇn cÇn ph©n bæ = Sè lÇn sö dông lu©n chyÓn ­íc tÝnh Gi¸ trÞ ph©n bæ chØ bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu, cßn c«ng l¾p ®Æt, th¸o dì còng nh­ gi¸ trÞ vËt liÖu kh¸c: ®inh buéc, d©y buéc,.. ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ trong kú cña c«ng tr×nh liªn quan . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ lo¹i chi phÝ chiÕm trû träng lowns trong gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh x©y dùng. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c,®Çy ®ñ chi phÝ nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong viÖc x¸c ®Þnh l­îng hao phÝ vËt liÖu ®· tiªu hao cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh x©y dùng . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ lo¹i chi phÝ trùc tiÕp nªn nã ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t­îng lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo gi¸ thùc tÕ cña lo¹i vËt liÖu xuÊt kho. ë C«ng ty x©y dùng sè 1 h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, tÝnh gi¸ thµnh vËt liÖu xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. ViÖc h¹ch to¸n kho¶n môc phÝ nguyªn vËt liÖu ë xÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Tr­íc tiªn phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vËt t­ xÝ nghiÖp c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh, dù to¸n c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®Ó lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ cho phï hîp víi tõng thêi ®iÓm s¶n xuÊt. LËp b¸o c¸o göi lªn phßng kÕ ho¹ch cña C«ng ty. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ xem xÐt táng hîp toµn bé kÕ ho¹ch mµ c¸c ®¬n vÞ ®­a theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ sao cho phï hîp råi dùa vµo b¶n kÕ ho¹ch ®ã ®Ó giao cho c¸c xÝ nghiÖp. C¸c xÝ nghiÖp giao nhiÖm s¶n xuÊt thi c«ng cho c¸c ®éi c«ng tr×nh vµ tæ s¶n xuÊt.C¸c ®éi c«ng tr×nh vµ tæ s¶n xuÊt c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt thi c«ng ®Ó tÝnh to¸n l­îng vËt t­ cÇn thiÕt phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh kÞp thêi . Trong qu¸ tr×nh thi c«ng nh÷ng vËt t­ nµo cÇn sö dông th× cã kÕ ho¹ch ®Ó ký víi xÝ nghiÖp sau ®ã göi lªn phßng kü thuËt vËt t­ ®Ó xem xÐt, x¸c nhËn , chuyÓn sang phßng kÕ to¸n xin cÊp vËt t­.®èi víi c«ng tr×nh cã l­îng vËt t­ tiªu hao th× c¨n cø khèi l­îng hiÖn vËt thùc hiÖn trong th¸ng c¸n bé kü thuËt sÏ bãc t¸ch l­îng vËt t­ tiªu hao theo ®Þnh møc ®Ó ghi phiÕu xuÊt vËt t­ cho tõng ®èi t­îng sö dông . Thñ kho c¨n cø vµo l­îng hµng nhËp thùc tÕ hµng ngµy ®Ó lÇm phiÕu nhËp. ViÖc nhËp kho t¹i c«ng tr×nh chØ mang tÝnh h×nh thøc v× vËt liÖu ®­îc chuyÓn tíi c«ng tr×nh lµ ®­îc ®­a vµo phôc vô s¶n xuÊt kÞp thêi. V× vËy sau khi viÕt phiÕu nhËp kho kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi phiÕu xuÊt kho vËt liÖu xuÊt dïng hÕt vËt liÖu nhËp kho cho thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh vµ ghi thÎ kho (thÎ kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè l­îng ). §¬n vÞ: C«ng ty xd sè 1 Sè: 06 MÉu sè 02-VT §Þa chØ: 59 Quang Trung Nî TK: 621 Q§sè1141TC/C§KT phiÕu xuÊt kho Cã TK 152 ngµy1.11.1995 BT Ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 1999 Ng­êi nhËn hµng :NguyÔn v¨n Ngäc LÝ do xuÊt kho: X©y tÇng 1 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh Hïng V­¬ng STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1. 2. 3. Xi m¨ng PC 30 T. Ba C¸t vµng G¹ch 2 lç Kg m3 Viªn 5.500 40 12.000 5.500 40 12.000 636 22.800 272,7 3.498.000 912.000 3.272.400 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷ ) XuÊt ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 1999 Thñ tr­ëng ®¬n KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Hµng th¸ng (cuèi th¸ng ) kÕ to¸n thu nhËn chøng tõ bao gåm c¸c phiÕu nhËp, xuÊt kho, thÎ kho, ph©n lo¹i kiÓm tra vµ ®Þnh kho¶n, lªn b¶ng kª nhËp, xuÊt vËt t­, lªn b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt vËt t­. Sau ®ã nép toµn bé chøng tõ gèc cïng b¶ng kª xuÊt vËt t­ cho tõng c«ng tr×nh. LËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty kiÓm tra, ®èi chiÕu, h­ìng dÉn lµm ®óng quy chÕ mµ bé tµi chÝnh ban hµnh. Trªn c¬ së c¸c b¶ng kª xuÊt vËt t­ cho tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n sÏ lËp tæng hîp xuÊt toµn bé vËt t­ trong th¸ng råi ghi vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh. Cuèi cïng vµo sæ nhËt ký chung trªn m¸y, m¸y tù ®éng lªn sæ c¸i TK liªn quan. B¶ng chi tiÕt xuÊt vËt t­ th¸ng 09 n¨m 1999 C«ng tr×nh : Tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng – ViÖt Tr× C«ng ty x©y dùng sè 1 S p Tªn vËt t­ §v §. Gi¸ Sè thùc xuÊt Ghi cã TK 152, 153, ghi Nî TK… L­îng TiÒn 621 6273 1421 6 6 6 2 2 14 TK 152 Xi m¨ngPC30TB C¸t vµng G¹ch hai lç ... Gç v¸n 3cm Xµ gç Céng TK 152 TK 153 QuÇn ¸o BH Kg m3 Viªn m3 m3 (®) 636 22800 272,7 1181817 1181817 5500 40 12000 8,673 7,064 3498.000 912.000 3272.400 10.249.907 8.348.361 289.657.863 1.595.914 3498.000 912.000 3272.400 271.059.595 1595.914 10.249.907 8.348.361 18.598.268 Céng 271.059.595 1595.914 18.598.268 C¨n cø vµo b¶ng chi tiÕt xuÊt kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 621 ( H.V­¬ng ) 271.059.595 Cã TK 152 271.059.595 Nî TK 6273 (H.V­¬ng) 1.595.914 Cã TK 153 1.595.914 Nî TK 1421 18.598.268 Cã TK 152 18.598.268 C¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ b¶ng kª, kÕ to¸n lËp b¶ng kª chi tiÕt xuÊt vËt t­, c«ng cô vµo TK 142. B¶ng kª chi tiÕt xuÊt vËt t­, c«ng cô vµo TK142. Th¸ng 9/1999. STT Néi dung C«ng tr×nh §VT` ®¬n gi¸ L­îng TiÒn 1 2 TK 152 Gç v¸n 3cm Xµ gå H.V­¬ng H.v­¬ng m3 m3 1.181.817 1.181.817 8,673 7,064 10.249.907 8.348.361 Céng 18.598.268 LËp biÓu (ký) KÕ to¸n ph©n bæ sè vËt liÖu nµy vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng. sè lÇn sö dông cña vËt liÖu nµy lµ 2 lÇn: Sè ph©n bæ cho T.9 = 18.598.268 = 9.299.134 2 Dùa trªn c¸c sè liÖu ®· ph©n bæ, kÕ to¸n lËp tê kª chi tiÕt sau ®ã ®Þnh kho¶n. Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 139 BXD/Q§ ngµy 27/8/1992 cña Bé x©y dùng C«ng ty x©y dùng sè 1 Tê kª chi tiÕt C«ng tr×nh: Tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng. Néi dung Nî TK... Ghi Cã TK 621 6273 Céng 1421 1. Ph©n bæ gç, xµ gå cho c«ng tr×nh H. V­¬ng 2. Ph©n bæ cèp pha thÐp cho c«ng tr×nh H.V­¬ng 9.229.134 4.671.000 9.229.134 4.671.000 9.229.134 4.671.000 Céng 9.229.134 4.671.000 13.970.134 Ng­êi lËp biÓu Ngµy 30 th¸ng 9 n¨m1999. KÕ to¸n KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 (H.V­¬ng) 9.229.134 Nî TK 6273 (H.V­¬ng) 4.671.000 Cã TK 1421 13.970.134 KÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y, lªn sæ NhËt ký chung vµ vµo sæ c¸i tµi kho¶n liªn quan vµ ghi sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt c«ng tr×nh. TrÝch sæ chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Õn th¸ng 9 n¨m 1999. sæ chi tiÕt TK 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. §èi t­îng: C«ng tr×nh tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng. N¨m 1999. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã . … 4 23 ……. 30/9 30/9 …………… XuÊt vËt t­ T9/99 Kc vËt t­ T9/99 ….. 152 154 ……… 271.059.595 ……. 271.059.595 Céng 491.428.850 491.428.850 b. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp g¾n liÒn víi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. Do vËy , viÖc h¹ch to¸n ®óng, ®ñ chi phÝ nh©n c«ng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh, tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c kÞp thêi cho ng­êi lao ®éng. Tõ ®ã khuyÕn khÝch n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña C«ng ty gåm: - TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trong danh s¸ch - TiÒn l­¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi - C¸c kho¶n trÝch BHXH,BHYT,KPC§. HiÖn nay, lùc l­îng lao ®éng c«ng ty gåm 3 lo¹i: c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch (CNCB) vµ c«ng nh©n viªn ngoµi danh s¸ch ( CNTN) Lùc l­îng c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch chiÕm mét tû lÖ nhá nh­ng lµ lùc l­îng nßng cèt, thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái ®Õn tr×nh ®é kü thuËt cao bao gåm c«ng nh©n trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp, cßn l¹i lµ sè lao ®éng lµm theo hîp ®ång. Sè nµy ®­îc tæ chøc thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt phôc vô cho tõng yªu cÇu thi c«ng cô thÓ nh­: tæ nÒ, tæ méc, tæ ®iÖn, khi thi c«ng c«ng tr×nh, ®éi tr­ëng thi c«ng c¨n cø vµo c«ng viÖc cô thÓ ph¶i thùc hiÖn trong th¸ng ®Ó ph©n cho c¸c tæ s¶n xuÊt . H×nh thøc tr¶ l­¬ng mµ xÝ nghiÖp ¸p dông lµ giao kho¸n khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh §èi víi bé phËn c«ng nh©n trong danh s¸ch, xÝ nghiÖp tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh, cô thÓ: - 15% BHXT tÝnh theo l­¬ng c¬ b¶n - 2% BHYT tÝnh theo l­¬ng c¬ b¶n - 2% Kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo l­¬ng thùc tÕ §èi víi bé phËn c«ng nhan thuª ngoµi, xÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT vµo chi phÝ mµ ®· tÝnh to¸n trong ®¬n gi¸ nh©n c«ng tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng, cßn KPC§ vÉn trÝch nh­ c«ng nh©n trong danh s¸ch. §èi víi lao ®éng thuª ngoµi: C¸c b­íc tiÕn hµnh gåm Hîp ®ång thuª nh©n c«ng, néi dung hîp ®ång giao kho¸n khèi l­îng c«ng viÖc thuª ngoµi. Khi kÕt thóc c«ng viÖc bµn giao ph¶i th«ng qua biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®Ó lµm c¨n cø lËp nªn b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi. Cã mÉu hîp ®ång thuª nh©n c«ng sau: C«ng ty x©y dùng sè1 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam sè: 06 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ néi, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 Hîp ®ång thuª nh©n c«ng - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 217/H§BT ngµy 14/11/1997........... .............................. Chóng t«i gåm: ( Bªn A ) 1. ¤ng (bµ): 2. ¤ng (bµ): Bªn B ¤ng: TrÇn V¨n Hïng §¹i diÖn cho tæ tr­ëng ng­êi lao ®éng ký hîp ®ång lao ®éng sè:..... ngµy ........ ®· tho¶ thuËn ký hîp ®ång theo c¸c néi dung sau: §iÒu 1:...................... §iÒu 2:...................... ......................... §iÒu 4: §iÒu kho¶n chung Hai bªn cam kÕt hîp ®ång ®· ký. NÕu mét trong hai bªn vi ph¹m hîp ®ång sÏ bÞ xö ph¹t theo ph¸p luËt. Hîp ®ång nµy lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ mét b¶n dÓ lµm c¬ së thanh to¸n l­¬ng hµng th¸ng. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B ( nhËn kho¸n) KÌm theo hîp ®ång thuª nh©n c«ng lµ néi dung hîp ®ång thuª kho¸n khèi l­îng thuª ngoµi. Néi dung hîp ®ång giao kho¸n khèi l­îng c«ng viÖc thuª ngoµi Ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 1999 TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 Tr¸t t­êng Tr¸t trÇn .............. m2 m2 ........ 914 90 ............ 4.000 5.000 ............. 3.656.000 4500.000 .............. Céng 7.584.000 Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh mét b¶n cã hiÖu lùc ®Õn ngµy 30/9/99. Gi¸m ®èc C¸n bé kü thuËt KÕ to¸n Ng­êi nhËn Cuèi th¸ng khi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®éi tr­ëng kü thuËt c«ng tr×nh cïng tæ tr­ëng nghiÖm thu qua biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. Biªn b¶n nµy lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp " B¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi". B¶ng thanh to¸n khèi luîng thuª ngoµi Ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1999 C«ng tr×nh: Tr­êng Hïng V­¬ng Theo hîp ®ång sè 06 ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 1999 Gi÷a gi¸m ®èc C«ng ty víi «ng: TrÇn V¨n Hïng C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc ®¹t ®­îc trong th¸ng TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 Tr¸t t­êng Tr¸t trÇn .............. m2 m2 ........ 914 90 ............ 4.000 5.000 ............. 3.656.000 450.000 .............. Céng 7.584.000 Ên ®Þnh thµnh tiÒn:............... Gi¸m ®èc C¸n bé kü thuËt KÕ to¸n Ng­êi nhËn §¬n gi¸ nh©n c«ng lµ ®¬n gi¸ néi bé xÝ nghiÖp do phßng qu¶n lý kü thuËt c«ng tr×nh lËp dùa trªn c¬ së ®¬n gi¸ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng tõng c«ng tr×nh cô thÓ . Dùa trªn b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi, chñ nhiÖm c«ng tr×nh sÏ lËp phiÕu ®Ò nghÞ thanh to¸n göi kÌm lªn Phßng kÕ to¸n xin thanh to¸n + §èi víi lao ®éng trong danh s¸ch §èi víi bé phËn nµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång lµm kho¸n tõng phÇn c«ng viÖc, khèi l­îng thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh, thêi gian hoµn thµnh b¶n giao, chÊt l­îng kü thuËt c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ ban hµnh tÝnh sè tiÒn cÇn thanh to¸n cho tæ lao ®éng nµy. §ång thêi c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó chia l­¬ng cho tõng thµnh viªn trong tæ . Th­êng c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch chia lµm 3 lo¹i: A,B,C ( A =1,5; B= 1,3; C =1), dùa vµo hÖ sè nµy kÕ to¸n tÝnh ra tiÒn l­¬ng cho tõng c¸ nh©n trong th¸ng . §èi víi sè c«ng lµm ngoµi giê ,®¬n gi¸ nh©n c«ng ®­îc x¸c ®Þnh : §¬n gi¸ nh©n c«ng ngoµi giê = §¬n gi¸ nh©n c«ng trong giê x 1,25 §¬n gi¸ TiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n tiÒn c«ng = nghØ phÐp, lÔ 24 TiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña CN = 180.000 x hÖ sè l­¬ng + phô cÊp ( nÕu cã) §èi víi c«ng viÖc lµm kho¸n viÖc tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi ®ùoc tÝnh nh­ sau: Tæng quü l­¬ng = Khèi l­îng c«ng viÖc x ®¬n gi¸ tæng hîp Dùa trªn b¶ng chÊm c«ng, kÕ to¸n tÝnh tæng sè c«ng tõ ®ã tÝnh ®¬n gi¸ mét c«ng: Tæng quü l­¬ng §¬n gi¸ c«ng= Tæng sè c«ng L­¬ng kho¸n = sè c«ng x ®¬n gi¸ c«ng x hÖ sè c«ng Cã hîp ®ång lµm kho¸n sau:(trang bªn) MÆt sau cña hîp ®ång lµm kho¸n lµ b¶ng chÊm c«ng, kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo ®ã ®Ó chia l­¬ng cho tõng ng­êi vµ lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng më cho tõng bé phËn. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång lµm kho¸n hîp ®ång thuª nh©n c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n tÝch l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh. B¶ng ph©n tÝch l­¬ng th¸ng 9/99 C«ng tr×nh: Tr­êng Hïng V­¬ng Hä vµ tªn L­¬ng CNBC L­¬ng CNTN Céng Vò V¨n L©m TrÇn V¨n TuÊn ............. TrÇn V¨n Hïng N«ng M¹nh Dòng ............ 7.000.000 1.845.000 ........... ............. 7.584.000 750.000 ............. 7.000.000 1.845.000 .......... 7.584.000 750.000 ............ Céng 13.338.000 37.981.000 51.319.000 C¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng ph©n bæ l­¬ng cho toµn C«ng ty . ( B¶ng tæng hîp vµ ph©n tÝch l­¬ng ), ®Þnh kho¶n vµo sæ NhËt ký chung vµ sæ c¸i TK Nî TK 622 ( CT Hïng V­¬ng): 51.319.000 Cã TK 334 : 51.319.000 PhÇn BHXH, BHYT, KPC§, ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt sÏ ®­îc tÝnh nh­ sau: + §èi víi c«ng nh©n trong biªn chÕ trÝch ®ñ 19% theo quy ®Þnh . BHXH = 15% x L­¬ng c¬ b¶n. BHYT = 2% x L­¬ng c¬ b¶n. KPC§ = 2% x L­¬ng thùc tÕ. víi: L­¬ng c¬ b¶n = 180.000 x HÖ sè l­¬ng + Phô cÊp (nÕu cã). L­¬ng thùc tÕ ®­îc nhËn cña c«ng nh©n viªn kÕ to¸n c¨n cø trªn c¬ së B¶ng thanh to¸n l­¬ng. §èi víi lao ®éng thuª ngoµi, C«ng ty chØ tÝnh 2% KPC§ trªn tæng sè l­¬ng ®­îc nhËn. BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc trÝch trong th¸ng 9, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 ( Hïng V­¬ng) 1.957.000 Cã TK 338 1.957.000 Còng t­¬ng tù víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 6271 ( Hïng V­¬ng) 7.893.000 Cã TK 334 7.033.000 Cã TK 338 860.000 TrÝch sæ chi tiÕt chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Õn th¸ng 9 n¨m 1999. sæ chi tiÕt TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §èi t­îng: C«ng tr×nh tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng. N¨m 1999. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã . … 22 24 27 …. 30/9 30/9 30/9 …………… Cp nh©n c«ng T9/99 TrÝch BHXH T9/99 Kc Cp nh©n c«ng T9 ….. 334 338 154 ……… 51.319.000 1.957.000 ……. 53..276.000 Céng 53.276.000 53.276.000 c. H¹ch toÊn chi phÝ m¸y thi c«ng. Chi phÝ m¸y thi c«ng lµ lo¹i chi phÝ ®Æc thï trong lÜnh vùc s¶n xuÊt x©y l¾p. chi phÝ nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc sö dông m¸y thi c«ng nh»m hoµn thµnh khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng. HiÖn nay, m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i xÝ nghiÖp bao gåm hai lo¹i: mét lo¹i ®i thuª mét lo¹i thuéc quyÒn c«ng tr×nh qu¶n lý sö dông. - Tr­êng hîp m¸y thi c«ng thuéc quyÒn c«ng tr×nh qu¶n lý sö dông. §èi víi lo¹i m¸y thi c«ng thuéc quyÒn c«ng tr×nh qu¶n lý sö dông, hµng th¸ng xÝ nghiÖp tiÕn hµnh trÝch khÊu hao cho tõng lo¹i TSC§. ViÖc tÝnh toÊn trÝch khÊu hao TSC§ ®­îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 1062 TC/Q§/ CSTC ngµy 14/11/1990. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao lµ ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. Møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng ®èi víi tõng TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Møc khÊu hao th¸ng = Nguyªn gi¸ TSC§ Thêi gian sö dông * 12 Trong ®ã thêi gian sö dông TSC§ ®­îc c«ng ty ®¨ng kÝ víi côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp. ViÖc trÝch khÊu hao ®­îc sö dông trªn sæ theo theo dâi khÊu hao TSC§ (m¸y thi c«ng), hµng th¸ng xÝ nghiÖp sÏ ghi sæ theo dâi khÊu hao m¸y thi c«ng møc trÝch cña nh÷ng tµi s¶n ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý. M¸y thi c«ng sö dông cho c«ng tr×nh nµo tËp hîp riªng chi phÝ cho c«ng tr×nh ®ã. sæ theo dâi trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng. Th¸ng 9/1999 - c«ng tr×nh Hïng V­¬ng. STT DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ KHCB KHSCL 1 2 3 M¸y c¾t s¾t f 40 M¸y thuû chÊn M¸y b¬m vËn hµnh 12.800.000 9.930.000 928.880.445 609.800 190.000 7.765.500 926.850 Céng 8.565.300 926.850 Sè liÖu trªn sÏ ®­îc vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6234 (HV) 8.565.300 Cã TK 214 8.565.300 Ngoµi ra ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ C«ng ty ®Òu tiÕn hµnh trÝch chi phÝ SCL hµng th¸ng. TrÝch tr­íc chi phÝ SCLTSC§: Nî TK 6234(HV) 926.850 Cã TK 335 962.850 §èi víi nh©n c«ng sö dông m¸y, quy tr×nh h¹ch to¸n nh­ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (qua hîp ®ång lµm kho¸n). Chi phÝ BHXH, BHYT,KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh ®­îc trÝch vao chi phÝ sö dông m¸y TK 6231 Nî TK 6231 (HV): 1.744.000 Cã TK 334 1.542.000 Cã TK 338 202.000 C¸c chi phÝ kh¸c, vËt liÖu ….. ®­îc tËp hîp, h¹ch to¸n nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, víi chi phÝ b»ng tiÒn h¹ch to¸n vµo TK 6238. §Ó tiÖn cho viÖc vµo sæ chi tiÕt chi phÝ, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng . B¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: Tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng th¸ng 9/1999. STT Lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1 2 3 Chi phÝ nh©n c«ng sö dông m¸y Chi phÝ khÊu hao m¸y + trÝch tr­íc Chi phÝ b»ng tiÒn 1.774.000 9.492.150 120.000 Céng 11.356.150 + Tr­êng hîp ®i thuª m¸y. Trong tr­êng hîp m¸y thi c«ng thuª ngoµi. Chøng tõ tr­íc tiªn lÊy lµm c¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ thuª m¸y lµ hîp ®ång thuª m¸y. Trong hîp ®ång thuª m¸y nªu râ néi dung khèi l­îng c«ng viÖc, ®¬n gi¸ thuª… Khi c«ng viÖc hoµn thµnh, ®éi tr­ëng thi c«ng tËp hîp nh÷ng chøng tõ gèc, thuª thiÕt bÞ bao gåm hîp ®ång thuª m¸y, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång gëi lªn phßng kÕ to¸n. PhÇn lín m¸y mãc thi c«ng ®Òu do nh©n c«ng cña ®éi sö dông do ®ã chi phÝ nh©n c«ng ë ®©y h¹ch to¸n nh­ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Sau ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng nh­ ®èi víi tr­êng hîp m¸y thuéc quyÒn qu¶n lý cña ®éi, trªn c¬ së ®ã ®Þnh kho¶n, n¹p sè liÖu vµo sæ NhËt ký chung, lªn sæ c¸i, sæ chi tiÕt chi phÝ . sæ chi tiÕt TK 623- Chi phÝ m¸y thi c«ng §èi t­îng: C«ng tr×nh tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng. N¨m 1999. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã . … …. 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 …………… Cp nh©n c«ng T9/99 TrÝch BHXH T9/99 TrÝch khÊu hao T9 TrÝch Cp SCL T9/99 Kc Cp nh©n c«ng T9 ….. 334 338 214 335 154 ……… 1.542.000 202.000 8.565.300 926.850 ……. 11.356.150 Céng 17.034.200 17.034.200 d. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®ã lµ chi phÝ dïng ®Ó qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt trong tõng bé phËn trong doanh nghiÖp x©y l¾p. chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp theo tõng c«ng tr×nh (ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nµo tËp hîp cho c«ng tr×nh ®ã). Kho¶n chi phÝ nµo kh«ng tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh nµo th× dïng ph­¬ng thøc ph©n bæ theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. C«ng thøc ph©n bæ nh­ sau: Cp s¶n xuÊt chung Cp NCTT CTi Tæng chi phÝ ph©n bæ cho = x s¶n xuÊt chung c«ng tr×nh i Tæng Cp NCTT cÇn ph©n bæ. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c kho¶n sau: * Chi phÝ nh©n viªn xÝ nghiÖp (TK 6271) * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu (TK 6272) * Chi phÝ c«ng cô dông cô (TK 6273) * Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TK 6274) * Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (TK 6277) * Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (TK 6278) Sau khi ph©n bæ c¸c chi phÝ chung cho tõng c«ng tr×nh kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh vµ ghi vaß sæ nhËt ký chung, sæ c¸i. + Chi phÝ nh©n viªn xÝ nghiÖp. Chi phÝ nh©n viªn xÝ nghiÖp bao gåm l­¬ng chÝnh, c¸c kho¶n phô cÊp, trÝch theo l­¬ng theo quy ®Þnh (phÇn h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp). Hµng th¸ng chñ nhiÖm c«ng tr×nh theo dâi thêi gian lao ®éng cho tõng nh©n viªn trªn b¶ng chÊm c«ng. ViÖc h¹ch to¸n l­¬n chÝnh, c¸c kho¶n phô cÊp, b¶o hiÓm lao ®éng… do phßng kÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn. Cô thÓ trong th¸ng 9/1999 c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh l­¬ng theo hÖ sè vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n ghi: (phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp). Nî TK 6271 (H.V­¬ng) 7.033.000 Cã TK 334 7.033.000 Nî TK 6271 (H. V­¬ng) 860.000 Cã TK 338 860.000 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. C¨n cø vµo b¶ng chi tiÕt xuÊt vËt t­, c«ng cô dông cô(h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp) kÕ to¸n ghi: Nî TK 6272 (Chi tiÕt c«ng tr×nh) Nî TK 6273 (Chi tiÕt c«ng tr×nh) Cã TK 152,153. Cô thÓ trong th¸ng 9/1999. Nî TK 6273 (H.V­¬ng) 1.595.914 Cã TK 153 1.595.914 §èi víi nguyªn vËt liÖu, c«ng cô xuÊt cho ph©n bæ: NÕu gi¸ trÞ nhá ph©n bæ mét lÇn ghi: Nî TK 6273 (chi tiÕt c«ng tr×nh) Cã TK 142 §èi víi c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín ph©n bæ nhiÒu lÇn th× ph©n bæ theo tiªu thøc: Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô = GÝa trÞ c«ng cô dông cô Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh Cô thÓ trong th¸ng 9/1999 xÝ nghiÖp ph©n bæ tiÒn cèt pha, thÐp cho c«ng tr×nh Hïng V­¬ng (Tê kª chi tiÕt - PhÇn h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp). Nî TK 6273 (H.V­¬ng) 4.671.000 Cã TK 142 4.671.000 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho qu¶n lý ®éi. §èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ phuôc vô cho qu¶n lý ®éi sÏ ®­îc khÊu hao theo nghÞ ®Þnh sè 1062 cña BTC. Khi trÝch khÊu hao kÕ to¸n ghi: Nî TK 6274 (chi tiÕt c«ng tr×nh) Cã TK 214 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi bao gåm nh÷ng chi phÝ nh­ tiÒn ®iÖn, tiÒn ®iÖn tho¹i,.. khi ph¸t sinh kÕ to¸n ghi: Nî TK 6277 (Chi tiÕt c«ng tr×nh) Cã TK 111, 112, 331 T­¬ng tù víi chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Nî TK 6278 (Chi tiÕt c«ng tr×nh) Cã TK 111, 112 Cô thÓ trong th¸ng 9 chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp cho c«ng tr×nh Hïng V­¬ng nh­ sau: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. C«ng tr×nh: Tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng. Th¸ng 9 n¨m 1999. Néi dung Sè tiÒn 1. Chi phÝ nh©n c«ng T9/99 7.893.000 2. Chi phÝ CCDC xuÊt trong T9/99 1.595.914 3.Chi phÝ CCDC ph©n bæ cho T9/99 4.671.000 4.Chi phÝ khÊu hao TSC§ T9/99 12.860.000 5.Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 5.128.986 6. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 5.800.000 Céng 37.948.900 TrÝch sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Õn th¸ng 9 n¨m 1999. sæ chi tiÕt TK 623- Chi phÝ m¸y thi c«ng §èi t­îng: C«ng tr×nh tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng. N¨m 1999. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã . … …. 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 …………… Ph©n bæ cpha T9/99 XuÊt CCDC T9/99 Cp nh©n c«ng T9 TrÝch BHXH T9/99 …………. Kc Cp sx chung T9 ….. 1421 153 334 338 … 154 ……… 4.671.000 1.595.000 7.033.000 860.000 …….. ……. 37.948.862 Céng 75.432.862. 75.432.862 Sæ c¸i TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tõ ngµy 1/9 ®Õn ngµy 30/9/1999 NCT Néi dung TK §¦ Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã D­ nî D­ cã 1 14 30 30 30 30 … 30 30 30 30 Ph« t« biÓu mÉu C«ng ty cÊp sÐc tiÒn vÒ CTHV Ph« t« biÓu mÉu CTHV Nép tiÒn ®iÖn tho¹i Ph©n bæ cèt pha CTHV XuÊt BHL§ CTHV … Kc' CPNC trùc tiÕp Kc' CPNVL gi¸n tiÕp Kc' CPDV mua ngoµi Kc' CP b»ng tiÒn kh¸c 1111 3368 1111 1111 142 153 154 154 154 154 12.000 1.000.000 63.000 3.356.708 1.671.000 1.595.914 7.893.000 11.665.278 21.835.833 30.812.200 Céng 114.715.311 114.715.311 TrÝch sæ nhËt ký chung. Th¸ng 9/1999 NCT Néi dung TK Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã 1 2 4 6 9 34 30 30 30 XÝ nghiÖp vay vèn CBCNV T¹m øng mua vËt t­ CTHV C«ng ty cÊp tiÒn vay thi c«ng C«ng tr×nh hïng v­¬ng CTHV mua s¾t. Chi l­¬ng kú 2 CTHV CTHV tr¶ tiÒn vËn chuyÓn CTHV ph©n bæ cèt pha T.9 Ph©n bæ l­¬ng T9 (T. tiÕp) C P NVPX KCCPNVLTT 111 341 141 1111 111 3368 152 331 334 111 6278 1111 6273 142 622 6271 334 … 154 624 12.900.000 10.000.000 46.331.000 121.402.700 12.331.000 9.000.000 4.671.000 66.099.000 7.033.000 300.127.532 12.900.000 10.000.000 46.331.000 121.402.700 12.331.000 9.000.000 4.671.000 73.132.000 300.127.532 Céng 9.671.915.524 9.671.915.524 4. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. a. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. T¹i c«ng ty x©y dùng sè mét. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ ®­îc x¸c ®Þnh lµ c«ng tr×nh. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp theo c«ng tr×nh ®ã. Gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh trong th¸ng ®­îc c«ng ty x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ phÊt sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh ë sæ chi tiÕt gi¸ thµnh. Khi tËp hîp chi phÝ tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n thùc hiÖn b­íc kÕt chuyÓn ph©n bæ vËt liÖu vµo tõng c«ng tr×nh. Nî TK 154 (Chi tiÕt c«ng tr×nh, HMCT) Cã TK 621 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Nî TK 154 (Chi tiÕt c«ng tr×nh, HMCT) Cã TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 154 (Chi tiÕt tõng c«ng tr×nh, HMCT) Cã TK 623 Nî TK 154 (Chi tiÕt tõng c«ng tr×nh, HMCT) Cã TK 627 KÕ to¸n tæng hîp sè liÖu vµo m¸y lªn sæ nhËt ký chung, sæ chi tiÕt, sæ c¸i tµi kho¶n. sæ chi tiÕt TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang §èi t­îng: C«ng tr×nh tr­êng chuyªn Hïng V­¬ng. N¨m 1999. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã . … …. 30/9 30/9 30/9 30/9 …………… Kc Cp NVLTT Kc Cp NCTT Kc Cp MTC Kc Cp SXC ….. 621 622 623 627 ……… 280.358.729 53..276.000 11.356.150 37.948.900 ……. Céng 706.718.912 Sæ c¸i TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanhdë dang Th¸ng 9/1999 NCT Néi dung TK§¦ Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã D­ nî D­ cã 30 30 30 30 30 30 D­ ®Çu kú Kc' CPNVLTT T9.99 Kc' CPNCTT T9.99 Kc' CPMTC T9.99 Kc' CPNN gi¸n tiÕp Kc' CPNVL gi¸n tiÕp Kc' CPDV mua ngoµi Kc'Cp hµng b¸n Q3.99 621 622 623 6271 6272 6278 632 300.127.532 69.286.000 13.540.000 7.893.000 11.665.278 21.835.833 1.390.495.905 2.380.429.137 Céng 449.782.677 1.424.134.905 1.406.073.909 b. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Do ®Æc ®iÓm thi c«ng cña c«ng tr×nh x©y dùng cã khèi l­îng gi¸ trÞ lín. KÕt cÊu phøc t¹p, thêi gia thi c«ng dµi. §ång thêi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, phï hîp víi kú h¹ch to¸n nªn kú tÝnh gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp ®­íc x¸c ®Þnh lµ quý. ViÖc tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang phô thuéc vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a bªn A vµ c«ng ty. V× khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi k× chÝnh lµ khèi l­îng ch­a ®­îc nghiÖm thu vµ bªn A ch­a chÊp nhËn thanh to¸n. NÕu quy ®Þnh thanh to¾n s¶n phÈm x©y dùng khi hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× s¶n phÈm dë dang lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®· quy ®Þnh vµ ®­îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh cho c¸c giai ®o¹n. NÕu trong hîp ®ång quy ®Þnh thanh to¸n chi phÝ x©y dùng sau khi hoµn thµnh toµn bé s¶n phÈm th× s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi kú ®ã. Theoph­¬ng ph¸p nµy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cña c«ng tr×nh Hïng V­¬ng quý 3/99 ®­îc x¸c ®Þnh lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi th¸ng 9 n¨m 1999 vµ b»ng tæng sè d­ Nî trªn TK 154. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú cña c«ng tr×nh Hïng V­¬ng lµ: 706.718.912 c. TÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ th­êng lµ khi kÕt thóc s¶n phÈm, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, cã khi lµ ®iÓm dõng kü thuËt nhÊt ®Þnh cña c«ng viÖc x©y l¾p. T¹i c«ng ty x©y dùng sè 1, víi nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh th× gi¸ thµnh thùc tÕ sÏ ®­îc thÓ hiÖn ë sè d­ cuèi kú trªn sæ c¸i TK 154 chi tiÕt theo c«ng tr×nh ®ã. NÕu trong tr­êng hîp cã phÕ liÖu, vËt liÖu thu håi th× gi¸ thµnh lµ phÇn cßn l¹i sau khi lÊy sè d­ t¹i thêi ®iÓm hoµn thµnh trªn sæ c¸i TK 154 trõ ®i phÇn sè liÖu, vËt liÖu thu håi. Gi¸ thµnh thùc tÕ = Chi phÝ dë dang ®Çu kú + Tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ dë dang cuèi kú §èi víi c«ng tr×nh Hïng V­¬ng: Chi phÝ dë dang ®Çu T9/99: 323.779.133 Chi phÝ ph¸t sinh trong T9/99: 382.939.779 Chi phÝ dë dang cuèi T9/99; 706.718.912 §Õn cuèi quý 3/99 c«ng tr×nh Hïng V­¬ng ch­a hoµn thµnh, cã gi¸ trÞ dë dang cuèi kú lµ: 706.718.91. B¶ng tæng hîp chi phÝ T9.99 C«ng tr×nh Hïng V­¬ng Néi dung phÝ Sè tiÒn 1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3. Chi phÝ m¸y thi c«ng 4. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 280.358.729 53.276.000 11.356.150 37.948.900 Céng 382.939.779 PhÇn thø ba. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 1. I. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty. 1.­u ®iÓm. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu b­íc vµo s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o,®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nhÊt lµ sù nç lùc cña b¶n th©n C«ng ty. C«ng ty x©y dùng sè 1 lu«n xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ hµng ®Çu cña Bé X©y dùng . C«ng ty ®· , ®ang vµ sÏ x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh cã tÇm quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt vÒ c¶ bÒ réng lÉn bÒ s©u®Ó ®¹t ®­îc tr×nh ®é qu¶n lÝ nh­ hiÖn nay vµ nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh­ võa qua. §ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu liªn tôc cña ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Nã trë thµnh mét ®ßn bÈy m¹nh mÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. ViÖc vËn dông s¸ng t¹o nh÷ng quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng ®ång thêi thùc hiÖn chñ tr­¬ng c¶i tiÕn qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc vµ Bé X©y dùng, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng em nhËn thÊy C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh qu¶n lý phï hîp, ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña kinh tÕ thÞ tr­êng. H×nh thøc kÕ to¸n ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty lµ h×nh thøc: NhËt ký chung. TËn dông nh÷ng ­u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ thiÕt kÕ, ghi chÐp, dÔ c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n C«ng ty ®· ®­a m¸y vi Ýnh vµo phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n, bëi vËy: C«ng ty víi quy m« lín, sè l­îng nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu vµ phøc t¹p song phßng kÕ to¸n C«ng ty vÉn ®­îc bè trÝ gän nhÑ, hîp lý, ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, chÝnh s¸ch nhiÒu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh víi c«ng t¸c kÕ to¸n , ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kÞp thêi. MÆt kh¸c, bé phËn kÕ to¸n C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸ch thøc ghi chÐp , ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét c¸ch hîp lý,khoa häc, phï hîp víi yªu cÇu, môc ®Ých cña chÕ ®é kÕ to¸n míi, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ, kÕ to¸n tµi chÝnh râ rµng, khoa häc. Cô thÓ: VÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n C«ng ty ®· h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tronh tõng th¸ng, tõng quý mét c¸ch râ rµng, ®¬n gi¶n, phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng t¸c kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c, phôc vô kÞp thêi c«ng t¸c tÝng gi¸ thµnh. Víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm quy tr×nh kü cña C«ng ty nh­ hiÖn nay th× ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ C«ng ty x¸c ®Þnh lµ hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh nhanh, gän, chÝnh x¸c. 2. Nh­îc ®iÓm. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, c«ng t¸c cña C«ng ty, nhÊt lµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng ph¶i kh«ng cßn nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i nhÊt ®Þnh. Cô thÓ: §èi víi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu : ViÖc cËp nhËt chøng tõ nhËp, xuÊt kho kh«ng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­ßng xuyªn. Th­êng vµo cuèi th¸ng, kÕ to¸n míi nhËn ®­îc chøng tõ . §iÒu nµy lµm dån khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng, cuèi quý khiÕn cho viÖc theo dâi sæ s¸ch kh«ng cËp nhËt, kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c, viÖc theo dâi chi phÝ nguyªn vËt liÖu ch­a râ rµng, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu mua vµo trong kú kh«ng bao gåm chi phÝ mua nh­ chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì,.. ViÖc ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn , c«ng cô dông cô kh«ng thèng nhÊt. Lóc ph©n bæ theo gi¸ trÞ s¶n l­îng, lóc ph©n bá theo sè lÇn sö dông. §èi víi kÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n khÊu hao TSC§. Theo nguyªn t¾c, hµng th¸ng kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh trÝch khÊu hao ®· tÝnh b×nh qu©n vµo gi¸ thµnh nh­ng ë C«ng ty viÖc trÝch hay kh«ng trÝch khÊu hao phô thuéc vµo gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t ®­îc trong kú. MÆt dï viÖc khÊu hao tµi s¶n ®· ®­îc ®¨ng ký víi côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña Nhµ n­íc . Víi c¸ch khÊu hao nh­ vËy, ®Õn hÕt n¨m C«ng ty vÉn ®¶m b¶o trÝch ®ñ khÊu hao nh­ng trong kú sÏ lµm gi¸ thµnh sai lÖch, ¶nh h­ëng tíi viÖc ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh. §èi víi kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . ViÖc trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh kh«ng ®­îc ®­a vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung mµ ®­a vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (còng nh­ vËy ®èi víi TK 6231). §èi víi gi¸ thµnh c«ng tr×nh th× ®iÒu nµy kh«ng ¶nh h­ëng nh­ng khi ph©n tÝch c¸c kho¶n môc phÝ sÏ cã sù sai lÖch trong viÖc tÝnh to¸n tû träng cña tõng lo¹i phÝ. G©y sai lÖch trong c«ng t¸c ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh. H¬n n÷a chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi qu¶n lý ch­a ®­îc theo ®âi râ rµng vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c. II. Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty nh­ sau: §èi víi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu , c«ng cô dông cô. §Ó gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cho kÕ to¸n vµ ®Ó theo dâi, ghi sæ mét c¸ch cËp nhËt vµ chÝnh x¸c th× viÖc xuèng kho lÊy chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n, kho¶ng tõ 7 ®Õn 10 ngµy hoÆc 15 ngµy®èi víi c¸c c«ng tr×nh ë xa. Cã nh­ vËy viÖc kiÓm tra, ®Þnh kho¶n, n¹p sè liÖu vµo m¸y ®­îc cËp nhËt h¬n. T¹o ®iÒu kiÖn cho cho c«ng t¸c kiÓm tra khèi l­îng vËt liÖu tiªu hao theo ®Þnh møc, v­ît ®Þnh møc bao nhiªu, viÖc sö dông vËt liÖu ®· hîp lý ch­a ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. §Ó viÖc tÝnh to¸n chi phÝ chÝnh x¸c, kÕ to¸n cÇn ph©n bæ chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu vµo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt. Cã nh­ vËy míi ph¶n ¸nh gi¸ trÞ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mét c¸ch chÝnh x¸c. §èi víi vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn, c«ng cô dông cô xuÊt sö dông. C«ng ty cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm sö dông cña tõng lo¹i nh»m ph©n bæ hîp lý cho c¸c c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, cÇn thèng nhÊt tiªu thøc ph©n bæ. Theo em, nÕu ph©n bæ theo sè lÇn sö dông th× sÏ hîp lý h¬n, gi¸ thµnh sÏ ®­îc tÝnh chÝnh x¸c h¬n. §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y, C«ng ty nªn bãc t¸ch kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo l­¬ng h¹ch to¸n vµo Tk 627. Nh­ vËy viÖc ph©n tÝch, tÝnh to¸n chi phÝ sÏ ®­îc chÝnh x¸c h¬n. §èi víi viÖc trÝch khÊu hao TSC§. KÕ to¸n C«ng ty cÇn tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n trong viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ khÊu hao vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. Tõ ®ã gióp cho nhµ qu¶n lý ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. Nh­ng tõ ®©y còng n¶y sinh vÊn ®Ò lµ Bé Tµi chÝnh cÇn xem xÐt l¹i quy ®Þnh khÊu hao ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. T¹i c¸c doanh nghiÖp x©y dùng khi khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p lín hoÆc khi C«ng ty ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng th× m¸y thi c«ng ph¶i ho¹t ®éng liªn tôc, lµm cho m¸y mãc hao mßn vµ h­ háng nhanh. Cã khi m¸y ch­a hÕt thêi gian khÊu hao ®· kh«ng thÓ sö dông ®­îc. Trong sè khÊu hao ch­a ®ñ khiÕn doanh nghiÖp ch­a cã vèn ®Ó mua, ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi, lµm ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt. Ng­îc l¹i, cã nh÷ng n¨m m¸y mãc hÇu nh­ kh«ng sö dông vÉn ph¶i trÝch khÊu hao ®Òu ®Æn nh­ mäi n¨m. §iÒu nµy lµm gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p t¨ng lªn. ChÝnh v× vËy, nªn ch¨ng Bé Tµi chÝnh cã quy ®Þnh míi vÒ viÖc trÝch khÊu hao TSC§ trong doanh nghiÖp x©y l¾p v× viÖc trÝch khÊu hao theo thêi gian sö dông cña m¸y mãc ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p lµ kh«ng phï hîp. §èi víi hÖ thèng chøng tõ, biÓu mÉu trong C«ng ty. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vµ tiÕn tíi sÏ nèi m¹ng gi÷a toµn bé C«ng ty. §iÒu nµy sÏ lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t trong néi bé C«ng ty thuËn lîi h¬n. Nh­ng khã kh¨n ë ®©y lµ cÇn cã sù thèng nhÊt vÒ sæ s¸ch ( ngoµi nh÷ng biÓu mÉu quy ®Þnh) trong C«ng ty còng nh­ tr×nh tù lËp c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n.Thùc tr¹ng C«ng ty hiÖn nay lµ hÖ thèng biÓu mÉu ë c¸c xÝ nghiÖp kh«ng thèng nhÊt, kh«ng cã h­íng dÉn cô thÓ. Trong mçi xÝ nghiÖp l¹i phô thuéc vµo ý muèn chñ quan cña ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n . kÕt luËn H¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c¸c ®în vÞ x©y l¾p nãi riªngcã hiÖu qu¶ nh»m ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò quan träng trong t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay khi Nhµ n­íc giao quyÒn qu¶n lý cho c¸c doanh nghiÖp, më réng quyÒn lµm chñ, t¨ng c­êng thªm tr¸ch nhiÖm cho c¸c doanh nghiÖp tr­íc sù biÕn ®æi phøc t¹p vµ tÝnh c¹nh tranh gay g¾t cu¶ thÞ tr­êng. ViÖc ®æi míi, kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¬ chÕ hiÖn nay lµ ®iÒu cÇn quan t©m. Víi môc tiªu gãp phÇn ®æi míi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng, bµi viÕt nµy ®Ò cËp ®Õn: §i s©u vµo nghiªn cøu, t×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n thuéc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. T×m hiÓu thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý, kÕ to¸n, ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi . Trªn c¬ së t×m hiÓu thùc tr¹ng, ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng h­íng c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. Do tr×nh ®é cã h¹n cïng víi thêi gian thùc tËp kh«ng dµi, bµi viÕt nµy míi chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt, ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®­îc chÆt chÏ h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn §øc Vinh, c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa KÕ to¸n, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn kÕ to¸n C«ng ty x©y dùng sè1 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ néi th¸ng 5 n¨m 2000. Nh©n xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 3 A. C¬ së lý luËn vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 3 I. §Æc ®iÓm kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. 3 II. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt. 4 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt chi phÝ. 4 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 6 III. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. 9 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña gi¸ thµnh. 9 2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. 10 IV. Néi dung cña c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 12 1. Néi dung tËp hîp chiphÝ s¶n xuÊt. 12 2. Néi dung tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 15 B. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 19 I. Vai trß vµ nhiÖm vô cña h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 19 1. Vai trß. 19 2. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô. 20 3. Mèi quan hÖ gi÷a h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 21 II. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 23 1. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 23 2. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 24 3. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 25 4. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 26 5. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 29 6. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. 32 7. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh. 33 III. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng thøc kho¸n gän. 35 1. Tr­êng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 35 2. Tr­êng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n né bé kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. 36 PhÇn II. Thôc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1. 37 I. Nh÷ng nÕt chung vÒ C«ng ty x©y dùng sè 1. 37 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 37 2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ. 40 3.§Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh. 41 4. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý. 42 5. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 4 4 II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1. 51 1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ. 51 2. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 51 3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc phÝ. 52 4. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 73 PhÇn III. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè I 77 I §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty 77 1- ¦u ®iÓm 77 2-Nh­îc ®iÓm 78 II- Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè I 79 KÕt luËn 81 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n. Chñ biªn: TS. NguyÔn ThÞ §«ng. 2. KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp. Chñ biªn: TS. §Æng ThÞ Loan. 3. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. Chñ biªn: TS. Ph¹m ThÞ G¸i. 4. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh. Chñ biªn: TS. NguyÔn V¨n C«ng. 5. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp- Vô chÕ ®é kÕ to¸n. 6. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p. NXB TC- HN 1999. 7. Mét sè t¹p chÝ tµi chÝnh, t¹p chÝ kÕ to¸n, t¹p chÝ x©y dùng n¨m 1998. 1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1 - Tổng công ty xây dựng Hà nội.doc
Luận văn liên quan