Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư ­ Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦUTrong cơ chế thị trờng, với quy luật cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt, tồn tại và phát triển là một vấn để mang tính sống còn với tất cả các doanh nghiệp. Muốn thắng thế trong cạnh tranh và có chỗ đứng vững chắc trên thị trờng thì mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là hiện đại hoá sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận và tích luỹ. Điều này, buộc các doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến việc tăng năng suất lao động, nâng cao chất lợng sản phẩm mà còn phải tăng cờng công tác quản lý, giám đốc chặt chẽ việc sử dụng vật t, tiền vốn, lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, không ngừmg tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy , công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đợc coi là công tác trọng tâm của kế toán. Vì nó vừa cung cấp thông tin chính xác về những chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất đồng thời đa ra các biện pháp, phơng hớng hoàn thiện nâng cao vai trò quản lý chi phí và giá thành. Nhận thức đợc vai trò quan trọng của kế toán đặc biệt là kế toán chi phí sản xuát và tính giá thành sản phẩm, qua thời gian tìm hiểu thực tế tại xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật t Hà Nội, cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Trần Quý Liên và các cán bộ công nhân viên ở phòng kế toán tài chính, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề : "Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào nhiều vấn đề cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật t Hà Nội . Nội dung của chuyên đề đợc trình bày gồm 2 chơng: Chơng I: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chơng II : Hoàn thiện công các hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1551 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư ­ Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yªn liÖu chÝnh lµ v¶i méc nilon tr¸ng 2 líp cña Nam TriÒu Tiªn vµ vËt liÖu phô lµ thÐp f 8, que hµn, chØ nilon, mùc in phô gia dung m«i. * Ph©n x­ëng s¶n xuÊt d©y m×n ®iÖn: Cã sè c«ng nh©n lµ 21 ng­êi, cã 1 qu¶n ®èc, 1 phã qu¶n ®èc. + NhiÖm vô: Cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra d©y m×n ®iÖn ®óng tiªu chuÈn kü thuËt ®· quy ®Þnh, ®ång ®­îc kÐo j 3 ly- j 0,45 ly vµ ph¶i ®­îc bäc ®óng t©m cho ®Õn khi kiÓm nghiÖm nhËp kho thµnh phÈm. Ph©n x­ëng ®­îc chia ra thµnh: - Bé phËn bäc (h¹t nhùa PVC) - Bé phËn cuèn d©y thµnh phÈm… Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm ë ph©n x­ëng nµy lµ ®é chÝnh x¸c vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt v« cïng lín, cho nªn tõ ®Çu ®Õn cuèi ®Òu ®­îc kiÓm tra gi¸m s¸t cña Qu¶n ®èc vµ bé phËn KCS c¸n bé xÝ nghiÖp . Khi cuén d©y thµnh phÈm th× phßng kü thuËt - kÕ ho¹ch vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kiÓm tra xong míi cho nhËp kho thµnh phÈm. S¬ ®å m« t¶ quy tr×nh c«ng nghÖ vµ d©y m×n ®iÖn Ngyªn liÖu chÝnh (®ãng M1), nhùa h¹t PVC M¸y kÐo tõ f 3 ly - 0,45 ly KCS XuÊt Kho XÝ nghiÖp NhËp kho thµnh phÈm M¸y bäc PVC PKT-KH vµ chØ huy KT M¸y cuén thµnh phÈm (500m/c) + VÒ trang bÞ kü thuËt: M¸y mãc ®¬n gi¶n, gän nhÑ, tiÕng ån Ýt, ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh vÒ kü thuËt. + VÒ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt: VËt liÖu chÝnh lµ ®ång M1, h¹t nhùa PVC, vËt liÖu phô lµ: b¹c, xµ phßng b«i tr¬n… * Ph©n x­ëng bao b× thuèc næ: Cã sè c«ng nh©n lµ 9 ng­êi víi 1 Qu¶n ®èc, 1 phã qu¶n ®èc ph©n x­ëng. + NhiÖm vô: S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× thuèc næ c«ng nghiÖp víi nhiÒu kÝch cì kh¸c nhau (40kg, 25kg, 10kg, 3kg) víi 2 s¶n phÈm lµ bao PP vµ tói PE. Bao PP lµ líp vá bªn ngoµi (bæ sung) vµ tói PE lµ líp ë trong cã nhiÖm vô chèng Èm ­ít. + Nguyªn liÖu s¶n xuÊt: Nguyªn liÖu chÝnh lµ c¸c cuén PP vµ cuén PE C¸c cuén PP vµ PE nhËn tõ kho xÝ nghiÖp, chuyÓn cho bé phËn c¾t theo yªu cÇu vÒ kü thuËt chÊt l­îng cña s¶n phÈm Víi PP th× may ® in xong ®Ó kiÓm tra nhËp kho. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao b× thuèc næ ë ph©n x­ëng bao b× Kho XN NVL chÝnh PP vµ PE C¾t May In xanh In ®á D¸n ®¸y KCS Kho PP PE 5. tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 5.1. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã quy m« nhá, ®Þa bµn ho¹t ®éng tËp trung t¹i 1 ®iÓm. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng thu thËp vµ xö lý cung cÊp th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Qua ®ã kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, gi¸m ®èc b»ng ®ång tiÒn sö dông vËt t­, lao ®éng, tiÒn vèn vµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong xÝ nghiÖp, thóc ®Èy thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña xÝ nghiÖp, tõ yªu cÇu thùc tÕ qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé biªn chÕ nh©n viªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n gåm 5 ng­êi víi tæ chøc c«ng viÖc nh­ sau : + KÕ to¸n tr­ëng : - Cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh thèng kª vµ bé m¸y kÕ to¸n xÝ nghiÖp phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo yªu cÇu vµ nhiÖm vô c«ng t¸c kÕ to¸n mµ c«ng ty ph©n cÊp. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, kÕ to¸n tr­ëng c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ c«ng viÖc thuéc ph¹m vi, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña m×nh. - H­íng dÉn c«ng t¸c chØ ®¹o h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n, h­íng dÉn lËp c¸c b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú. + Phã phßng kÕ to¸n : - Gióp kÕ to¸n tr­ëng trong viÖc t¹o lËp c¸c th«ng tin kinh tÕ nh­ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, tæ chøc th«ng tin kinh tÕ, ph©n tÝch th«ng tin kinh tÕ, ghi vµo mét sè TK tæng hîp. - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - TËp hîp x¸c ®Þnh gi¸ vèn vµ gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng tiªu thô - H¹ch to¸n c¸c nguån vèn, c¸c quü ®¬n vÞ - X¸c ®Þnh doanh thu lç (l·i) tiªu thô + KÕ to¸n thanh to¸n : - Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n t×nh h×nh thu, chi tiÒn mÆt, TGNH, t×nh h×nh thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn vÒ tiÒn th­ëng, tiÒn l­¬ng, t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé xÝ nghiÖp. + KÕ to¸n c«ng nî, TK cã nhiÖm vô - Ph¶n ¸nh, h¹ch to¸n, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng ®èi víi ng­êi mua hµng cña xÝ nghiÖp, c«ng nî t¹m øng vµ ng­êi b¸n hµng cho xÝ nghiÖp tõng ngµy. - H¹ch to¸n t¨ng, gi¶m TSC§ vÒ nguyªn gi¸, trÝch khÊu hao, gi¸ trÞ cßn l¹i. + Mét thñ quü kiªm vËt t­ hµng ho¸, thµnh phÈm cã nhiÖm vô : - Qu¶n lý quü tiÒn mÆt, thu chi tiÒn mÆt theo chøng tõ cô thÓ - Më sæ, thÎ theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, vËt t­, hµng ho¸, thµnh phÈm. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng (KÕ to¸n tæng hîp) Phã phßng kÕ to¸n (KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm) KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n c«ng nî TS Thñ quü kiªm vËt t­ néi bé Ghi chó Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ cung cÊp sè liÖu 5.2. Sæ s¸ch kÕ to¸n + HiÖn nay, h×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ vµ xÝ nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. + HÖ thèng sæ kÕ to¸n gåm : C¸c nhËt ký chøng tõ, sæ c¸i vµ c¸c TK, c¸c b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ sè 1,2,3 vµ c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ ThÎ vµ sæ KT chi tiÕt B¶ng kª Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 5.3. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh XÝ nghiÖp lËp 2 lo¹i b¸o c¸o 5.3.1. C¸c b¸o c¸o göi c«ng ty XÝ nghiÖp lËp c¸c b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn chñ së h÷u vµ c«ng nî còng nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o tµi chÝnh cã nhiÒu lo¹i, tuy nhiªn theo chÕ ®é hiÖn hµnh chia lµm 2 lo¹i : * B¸o c¸o b¾t buéc - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (B01 - DN) - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (B02 - DN) - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (B03 - DN) - B¸o c¸o h­íng dÉn, b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (B09 -DN) * Ngoµi ra, cßn cã mét sè mÉu b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh cña c«ng ty mµ hµng th¸ng xÝ nghiÖp ph¶i göi kÌm cïng b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh. (LËp theo c«ng v¨n sè 383/CV - KTTCTK ngµy 17/6/1999) 5.3.2. C¸c b¸o c¸o th¸ng l­u t¹i xÝ nghiÖp Cuèi th¸ng sau khi kho¸ sæ tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, kÕ to¸n lªn b¸o c¸o th¸ng l­u t¹i xÝ nghiÖp theo c¸c mÉu c¸c b¶ng kª, NKCT, b¶ng ph©n bæ theo mÉu biÓu thèng nhÊt cña Bé tµi chÝnh, gåm : - C¸c mÉu NKCT - C¸c b¶ng kª - 3 b¶ng ph©n bæ B. T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi. I. §èi t­îng , ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc cña kÕ to¸n chi phÝ. VÖc nµy sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c vµ thuËn lîi. Do ®Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc vµo s¶n xuÊt theo chØ tiªu giao hµng n¨m cña c«ng ty Ho¸ chÊt Má. V× vËy nªn xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c ph©n x­ëng vµ chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm. §Ó thÝch øng cho ®èi t­îng ®ã, xÝ nghiÖp thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Khi cã lÖnh s¶n xuÊt cña phßng kü thuËt kÕ to¸n vµ chØ huy s¶n xuÊt ®­a xuèng, c¸c ph©n x­ëng sÏ ®­îc nhËn c¸c vËt t­ kh¸c tõ kho (v× mçi ph©n x­ëng s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm). Lóc nµy, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt c¨n cø vµo chØ tiªu vÒ ®­a møc tiªu hao vËt t­ vµ lao ®éng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. VD : Víi ph©n x­ëng s¶n xuÊt d©y ®iÖn §Þnh møc tiªu hao cho 100m d©y lµ 1,4261 kg ®ång M1 vµ 1,603 kg h¹t nhùa PVC vµ ®Þnh møc lao ®éng lµ 2460m/c«ng. Khi ®ã, ®¬n gi¸ chung ¸p dông lµ 5,4®/m. 2. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ bao gåm nhiÒu lo¹i vµ cã tÝnh chÊt kinh tÕ kh¸c nhau. §Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh xÝ nghiÖp ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè chi phÝ. C¸c chi phÝ ®­îc chia ra nh­ sau : - YÕu tè nguyªn liÖu : Bao gåm v¶i, cóc, chØ, kho¸ (®èi víi s¶n phÈm may) Bao gåm ®ång, nhùa h¹t P VC (®èi víi s¶n phÈm d©y m×n ®iÖn). - YÕu tè nhiªn liÖu : Bao gåm xµ phßng b«i tr¬n dÇu, mì, chØ may. - YÕu tè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp. Gåm nh÷ng kho¶n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho c¸n bé – c«ng nh©n viªn. - YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§ : TrÝch theo quy ®Þnh. - YÕu tè khÊu hao TSC§ - YÕu tè chi phÝ mua ngoµi : §­îc tÝnh lµ nh÷ng kho¶n thuª b¶o vÖ tµi s¶n bèc xÕp vËt t­, t­ vÊn kiÓm to¸n, chi phÝ ®¨ng kiÓm. - YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : Gåm c¸c kho¶n c«ng t¸c phÝ, b¶o hiÓm thiÕt bÞ TS, qu¶ng c¸o, thuÕ, tr¶ l·i vay ng©n hµng vµ tæng C«ng ty. II. Néi dung c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi. 1. C¸c tµi kho¶n dïng ®Ó h¹ch to¸n §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xÝ nghiÖp sö dông c¸c TK sau : * TK621 – chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : Dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp cÊu thµnh s¶n phÈm. TK nµy ®­îc chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng. + TK622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Dïng ®Ó ph¶n ¸nh l­¬ng nh©n c«ng trùc tiÕp cho hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt. TK nµy ®­îc chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng. + TK627 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung : Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp cho hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt. TK nµy còng ®­îc chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng. + TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang : TËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë tõng ph©n x­ëng. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp cßn sö dông c¸c TK kh¸c cã liªn quan nh­ : TK111,TK138, TK152, TK153, TK334, TK214… 2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 2.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô ®­îc trùc tiÕp ®em vµo sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c vËt liÖu nµy ®­îc xÝ nghiÖp b¶o qu¶n trong kho vµ do phßng vËt t­ qu¶n lý. Do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm víi môc ®Ých sö dông kh¸c nªn mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i sö dông nguyªn vËt liÖu chÝnh kh¸c nhau. Nguyªn vËt liÖu chÝnh cña xÝ nghiÖp bao gåm : §ång M, nhùa h¹t PVC, v¶i c¸c lo¹i, cuén PD vµ PE. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh chiÕm tØ träng lín kho¶ng 80-85% trong chi phÝ. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp sö dông c¸c vËt liÖu phô nh»m gióp t¨ng thªm vÎ ®Ñp cña s¶n phÈm nh­ : B¹c hµn , xµ phßng b«i tr¬n, dÇu mì, chØ cóc, mùc in,… nguyªn vËt liÖu ®­îc xÝ nghiÖp mua ë ngoµi vµ viÖc xuÊt nguyªn vËt liÖu ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ vµ tu©n theo nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. * Nguyªn t¾c sö dông nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt: XuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô s¶n xuÊt cô thÓ vµ dùa vµo nhu cÇu vµ ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu ®· ®­îc lªn kÕ ho¹ch tõ tr­íc ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi khi xuÊt nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo lÖnh s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc ®· ®­îc phßng kÕ ho¹ch tÝnh to¸n. Khi c¸c ph©n x­ëng lÜnh vËt t­, nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¸c ph©n x­ëng nµy sÏ ph¶i gi¶i tr×nh vÒ sè vËt t­, nguyªn vËt liÖu ®· dïng cho phßng kÕ to¸n. Trong h¹ch to¸n xuÊt, nhËp nguyªn vËt liÖu, xÝ nghiÖp chän h×nh thøc thÎ kho. * Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ nhËp kho ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ NVL nhËp kho = Gi¸ mua ghi trªn H§ + Chi phÝ mua (nÕu cã) * Gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho cña nguyªn vËt liÖu ®­îc xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc. * Tr×nh tù h¹ch to¸n : Bé phËn vËt t­ cña xÝ nghiÖp c¨n cø vµo tõng lo¹i s¶n phÈm lµm ra cña mçi ph©n x­ëng mµ nhËp sè l­îng nguyªn vËt liÖu cho ®Çy ®ñ. C¨n cø vµo lÖnh s¶n xuÊt do phßng kÕ ho¹ch, kü thuËt vµ chØ huy s¶n xuÊt giao xuèng tõng ph©n x­ëng, thèng kª x­ëng tÝnh to¸n x¸c ®Þnh kh«Ý l­îng nguyªn vËt liÖu sö dông. S H×nh thøc kÕ to¸n mµ xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông Sau ®ã kÕ to¸n vËt t­ sÏ kiÓm tra l¹i, ®èi chiÕu gi÷a lÖnh s¶n xuÊt víi nhu cÇu vËt t­, ®Þnh møc vËt t­ cña xÝ nghiÖp víi viÖc tÝnh to¸n cña thèng kª x­ëng. NÕu ®óng, kÕ to¸n sÏ viÕt phiÕu xuÊt kho. Sau ®©y lµ c¸c m©ò chøng tõ ban ®Çu * LÖnh s¶n xuÊt : + Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp yªu cÇu : Ph©n x­ëng : s¶n xuÊt d©y ®iÖn - Thùc hiÖn nhiÖm vô : s¶n xuÊt d©y m×n ®iÖn - Sè l­îng : 480.000m - Thêi gian thùc hiÖn : Th¸ng 1/2002 C¸c ph©n x­ëng c¨n cø vµo lÖnh s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc vËt t­ ®· ban hµnh, sè l­îng vËt t­ xin xuÊt lªn phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n kiÓm tra l¹i sau ®ã viÕt phiÕu xuÊt kho vËt liÖu nh­ sau : XNSX vµ cung øng vËt t­ PhiÕu xuÊt kho Hµ Néi Ngµy 3/1/2002 Hä tªn ng­êi nhËn hµng : NguyÔn Thanh TuÊn – PX D©y Lý do xuÊt kho : s¶n xuÊt d©y m×n ®iÖn XuÊt t¹i kho : A STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, vËt t­ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ (®) Thµnh tiÒn (®) Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 §ång Kg 295 295 34.000 8.806.000 2 Nhùa Kg 200 200 14.000 2.800.000 Céng 11.606.000 Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi nhËn Thñ kho sö dông (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) T­¬ng tù nh­ trªn, phßng kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho cho 2 ph©n x­ëng cßn l¹i. C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt NVL, CCDC tËp hîp l¹i cuèi th¸ng kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt TK1521,1522, TK153 råi lªn b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC. Sè liÖu ghi trªn b¶ng xuÊt nµy ghi trùc tiÕp vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n sè ph¸t sinh cuèi th¸ng vµ b¶ng kª sè 4, nhËt ký chøng tõ sè 7. Sè NVL xuÊt dïng cuèi th¸ng cßn thõa sÏ ®­îc nhËp l¹i kho vµ theo dâi trªn thÎ kho. B¶ng ph©n bæ Nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô Th¸ng 1 n¨m 2002 TT Ghi cã TK Ghi nî TK ®èi t­îng sö dông TK152 TK153 152.1 152.2 Céng 1 TK621 – CPNVLTT 427.359.589 53.658.711 481.018.300 a TK621.1 – PX d©y ®iÖn 240.412.000 2.612.220 243.024.220 B TK621.2 – PX may BH 99.447.468 6.301.030 105.748.498 C TK621.3 – PX giã lß 21.941.184 1.416.976 23.358.160 D TK621.4 – PX bao PP 39.104.400 1.415.081 40.519.481 E TK621.5 – PX bao PE 26.454.537 52.205.898 76.660.435 F TK621.6 – PXSX PVC 810.000 810.000 2 TK627 – CPSX chung . 129.010 3 TK641 – CP b¸n hµng 8.897.556 8.897.556 2.915.432 Céng 427.359.589 62.556.267 489.915.856 3.044.442 5 b¶ng ngang  XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng VËt t­ Hµ Néi PhiÕu xuÊt kho Ngµy 3/1/2002 Kho xuÊt hµng : M·o Hä tªn ng­êi nhËn : Lª Xu©n C«ng Bé phËn : Ph©n x­ëng s¶n xuÊt d©y ®iÖn TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch s¶n phÈm, vËt t­, hµng ho¸ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn XuÊt ®ång j 26 x 0,45 Kg 5184,8 207.392.000 Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi nhËn Thñ kho sö dông (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè rÊt quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó tËp hîp ®­îc chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh c« sù gãp mÆt rÊt nhiÒu cña yÕu tè nguyªn vËt liÖu. Tr­íc khi vËt liÖu ®­îc xuÊt ra ®Ó s¶n xuÊt kÕ bé phËn vËt t­ ph¶i nhËp kho vËt liÖu. Tuú tõng s¶n phÈm lµm ra cña c¸c ph©n x­ëng mµ nhËp vËt liÖu t­¬ng øng cho s¶n xuÊt. VD : Ngµy 1/1/2002 nhËp kho ®ång j 26 x 0,45 cho bé phËn s¶n xuÊt d©y ®iÖn. Bang ke 4 TiÐp baN4 Sá CAI 621 PhiÕu nhËp kho Sè : Ngµy 1/1/2002 Nî TK: Cã TK : Hä vµ tªn ng­êi giao hµng : §Æng ThÞ Hå Theo ho¸ ®¬n sè 6823 ngµy 1/1/2002 cña C«ng ty TNHH Hoµng Anh NhËp t¹i kho : M·o STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch s¶n phÈm, vËt t­ hµng ho¸ M· sè §vt Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn NhËp ®ång j 26 x 0,45 Kg 4916,6 186.664.000 Céng tiÒn hµng : 186.664.000 ThuÕ GTGT 10% : 18.666.400 Tæng thanh to¸n : 205.330.400 B»ng ch÷ : Hai tr¨m linh n¨m triÖu ba tr¨m ba m­¬i ngh×n bèn tr¨m ®ång ch½n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho Ng­êi giao hµng Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Trong ®ã : §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm d©y ®iÖn = 250.000 x 1.92 = ®/m 22 c«ng x ®Þnh møc s¶n phÈm §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm may BHC§ = 250.000 x 1.78 = ®/bé 22 c«ng x ®Þnh møc s¶n phÈm §¬n gi¸ l­¬ng SP èng giã lß = 250.000 x 1.78 = ®/m 22 c«ng x ®Þnh møc s¶n phÈm §¬n gi¸ l­¬ng SP bao b× = 250.000 x 1.78 = ®/bao 22 c«ng x ®Þnh møc s¶n phÈm 2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ vÒ lao ®éng còng chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. Do vËy, viÖc h¹ch to¸n ®óng vµ ®ñ chi phÝ nh©n c«ng, tr¶ l­¬ng kÞp thêi cã ý nghÜa rÊt quan träng, nã kh«ng nh÷ng cung cÊp th«ng tin h÷u hiÖu cho qu¶n lý,ph¶n ¸nh nhu cÇu thùc sù vÒ lao ®éng t¹i mçi ph©n x­ëng ®Ó cã biÖn ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt thÝch hîp mµ nã cßn cã t¸c dông t©m lý víi ng­êi lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm NVL, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång thêi ®¶m b¶o thu nhËp cho b¶n th©n. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë ®©y ®­îc hiÓu lµ nh÷ng kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô nh­ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c, trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt do ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ nªn xÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®­îc ¸p dông trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña ViÖt Nam ®èi víi c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hoµn thµnh ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh. C¨n cø vµo sè s¶n phÈm giao nép cña tõng c¸ nh©n víi ®¬n gi¸ giao hµng. ¸p dông c«ng thøc: L­¬ng s¶n phÈm cña c¸ nh©n = S¶n phÈm giao nép cña tõng c¸c nh©n X §¬n gi¸ giao nép VD : trong th¸ng 01/2002, mét c«ng nh©n s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng d©y ®iÖn lµm viÖc ®ñ 22 ngµy lµm theo ®óng ®Þnh møc quy ®Þnh lµ 2460m/ c«ng víi ®¬n gi¸ lµ 5,4®/m. Nh­ vËy, sè l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n ®ã nhËn trong th¸ng lµ 2460 x 22 x 5,4 = 292.248 ® Ngoµi ra, xÝ nghiÖp cßn sö dông c¶ h×nh thøc tiÒn l­¬ng b¶o l­u ®Ó khuyÕn khÝch vµ ph¸t huy tµi n¨ng cña ng­êi c«ng nh©n. VD : Hoµn thµnh ®Þnh møc 95% trë lªn th× Bï b¶o l­u chªnh lÖch bËc thî = HÖ sè quy ®Þnh chung (2,5) hÖ sè l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc X Ngµy c«ng trong ph¹m vi ®­îc bï 22 c«ng Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo phiÕu b¸o sè l­îng s¶n phÈm nhËp kho cña c¸c ph©n x­ëng, bé phËn lao ®éng tiÒn l­¬ng cña xÝ nghiÖp thu thÊp c¸c tµi liÖu chøng tõ liªn quan tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng thùc chi cña mçi ph©n x­ëng. Tuy nhiªn, ngoµi kho¶n tiÒn l­¬ng chÝnh ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cßn cã c¸c kho¶n trÝch tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nh­ BHXH, BHYT – KPC§. ViÖc theo dâi tËp hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n s¶n xuÊt cña chung toµn xÝ nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH. Sau ®ã ®­îc ghi vµo sæ c¸i TK334 vµ TK338 vµ TK 622  B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Sæ c¸i TK 334 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 265.511.027 Ghi cã c¸c TK ®èi øng nî TK 334 Th¸ng 1 Th¸ng 2 … Th¸ng 12 Céng cuèi n¨m 111 83.560.000 138 54.000 338 2.791.992 Céng ph¸t sinh Nî 86.405.992 Cã 135.062.872 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 312.167.907 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng  Sæ c¸i TK 338 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 27.990.133 Ghi cã c¸c TK ®èi øng nî TK 338 Th¸ng 1 Th¸ng 2 … Th¸ng 12 Céng cuèi n¨m 111 24.971.160 Céng ph¸t sinh Nî 24.971.160 Cã 21.738.704 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 24.757.677 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng  Sæ c¸i TK 622 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã DiÔn gi¶i Th¸ng 1 Th¸ng 2 … Th¸ng 12 Céng cuèi n¨m 334 50.020.974 338 6.023.767 Céng ph¸t sinh Nî 56.044.741 Cã 56.044.741 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng 2.3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NCTT cßn cã c¸c chi phÝ mang tÝnh chÊt chung liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. C¸c chi phÝ ®ã bao gåm tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn ph©n x­ëng, CB, CNV kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt. C¸c chi phÝ VL, CCDC dïng cho s¶n xuÊt C¸c chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ Vµ c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cïng c¸c dÞch vô kh¸c b»ng tiÒn 2.3.1. Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng §©y lµ chi phÝ ®­îc tr¶ nh©n viªn ph©n x­ëng, qu¶n ®èc, gi¸m ®èc, thñ kho… Nh×n chung, lµ nh÷ng CP-CNV kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®èi víi bé phËn nµy. Theo h×nh thøc nµy, tiÒn th­ëng ®­îc tÝnh sÏ tuú thuéc vµo suÊt l­¬ng cÊp bËc, thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, møc ®é hoµn thµnh, xÐt th­ëng b×nh bÇu lao ®éng, suÊt l­¬ng ngµy ®­îc tÝnh ra tõ c¸c th¸ng l­¬ng theo quy ®Þnh : 1 th¸ng lµm viÖc 22 ngµy c«ng. Do ®ã, tiÒn l­¬ng ngµy c«ng : L­¬ng ngµy (suÊt l­¬ng ngµy) = L­¬ng cÊp bËc 22 Tõ ®ã, tiÒn l­¬ng chÝnh ®­îc nhËn cña tõng ng­êi ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Tæng l­¬ng = Sè ngµy c«ng ®­îc chÊm x SuÊt l­¬ng ngµy C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH), BHYT, KPC§) cïng ®­îc tÝnh nh­ ®èi víi CN trùc tiÕp s¶n xuÊt Sè liÖu vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo b¶ng còng ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH ë dßng TK627. 2.3.2. Chi phÝ vËt liÖu, CCDC cho s¶n xuÊt §©y lµ chi phÝ chiÕm tû träng kh¸ lín trong chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm c¸c dông cô phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt ë mçi ph©n x­ëng (KÐo, g¨ng tay cña c«ng nh©n, dao, th­íc…) C¸c chi phÝ c«ng cô, dông cô cã thêi gian sö dông ng¾n nªn ®­îc ph©n bæ 100% vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm chÞu chi phÝ trong kú.  2.3.3. Chi phÝ khÊu hao TSC§ TSC§ lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi. TSC§ ®­îc theo dâi chi tiÕt trªn sæ TSC§ vÒ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i vµ bé phËn sö dông. Chi phÝ – khÊu hao TSC§ ®­îc hiÓu lµ nh÷ng chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng, nhµ kho vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i…VÒ nguyªn t¾c, mçi lo¹i TSC§ cã mét ph­¬ng ph¸p khÊu hao riªng nh­ng do ®Æc ®iÓm m¸y mãc, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh nªn kÕ to¸n xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng. ViÖc tÝnh khÊu hao ®­îc cô thÓ ®èi víi tõng ph©n x­ëng. B¶ng ph©n bæ sè 1c XuÊt TK 153 th¸ng 1/2002 Sè phiÕu Ngµy th¸ng Néi dung Cã TK 153 Nî c¸c TK 641 627 01 4/1 XuÊt sæ s¸ch cho c¸c phßng 2.508.032 2.508.032 02 18/1 XuÊt che n¾ng cho xe 407.400 407.400 14 16/1 XuÊt g¨ng tay b¹t 129.010 129.010 Tæng 3.044.442 2.915.432 129.010 Nh÷ng TSC§ dïng chung cho c¸c ph©n x­ëng th× bé phËn kÕ to¸n TSC§ ®· tiÕn hµnh ph©n bæ ®Òu cho c¸c ph©n x­ëng. Møc trÝch khÊu hao TSC§. - Nhµ x­ëng s¶n xuÊt: 491.136.208 - Nhµ kho vËt t­ : 26.746.920 - Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i : 274.244.134 - M¸y mãc : 155.179.552 Tæng : 947.306.814 Møc KH (n¨m) = NGuyªn gi¸ TSC§ x Tû lÖ khÊu hao ®Þnh møc. Møc KH 1 (th¸ng) = Møc KH n¨m / 12 Víi nh÷ng TSC§ dïng chung cho c¸c ph©n x­ëng th× bé phËn kÕ to¸n TSC§ tiÐn hµnh ph©n bæ ®Òu cho c¸c ph©n x­ëng. ViÖc trÝch khÊu hao nµy ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng tÝnh KH TSC§ vµ sæ c¸i TK 627. 2.3.4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi kh¸c b»ng tiÒn. T¹i xÝ nghiÖp, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¸t sinh bao gåm: TiÒn ®iÖn , tiÒn n­íc, tiÒn thuª ngoµi söa ch÷a TSC§…. Cßn c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ®­îc tÝnh lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ båi d­ìng ®éc h¹i cho c«ng nh©n, chi phÝ héi nghÞ… * Tr×nh tù h¹ch to¸n nh­ sau: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n vÒ c¸c kho¶n dÞch vô sö dông cho s¶n xuÊt chung vµ c¸c chøng tõ kh¸c vÒ s¶n xuÊt chung nh­ phiÕu chi tiÒn mÆt, giÊy thanh to¸n t¹m øng.. kÕ to¸n tËp hîp ph¶n ¸nh vµo NKCT sè 1,2,3,5 vµ sæ c¸i TK627. sè c¸i TK 627. B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 1/2002 STT TªnTSC§ 627 d©y ®iÖn 627 PVC 627 giã lß 627 bao b× 627 PE 641 Tæng 1 Nhµ cña vËt kiÐn tróc 957.835 5883801 5456613 12.298.249 2 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 9209048 9.209.048 3 M¸y mãc thiÕt bÞ 2453199 525417 902278 2655301 500229 7.036.424 4 Dông cô qu¶n lý 306520 306.520 Tæng 2453199 525417 1860113 5883801 2655301 15472410 28850241 Do chi phÝ s¶n xuÊt chung chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng s¶n phÈm nªn chi phÝ s¶n xuÊt chung cuèi th¸ng ®­îc ph©n bæ trùc tiÕp cho sè l­îng thµnh phÈm nhËp kho. (Toµn bé sè liÖu trong th¸ng cã liªn quan ®Õn tæng s¶n phÈm ®­îc tæng hîp trªn b¶ng kª sè 4) B¶ng kª sè 4 3. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 3.1. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc c¨n cø vµo c¸c ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Mçi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ ®­îc më sæ chi tiÕt theo dâi theo tõng yÕu tè chi phÝ ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt sau khi ®· tËp hîp vµo bªn Nî c¸c TK 621, 622, 627, cuèi kú ®­îc kÕt chuyÓn sang bªn nî TK154 (chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng). Sæ C¸i. TK627 ` Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã DiÔn gi¶i Th¸ng1 Th¸ng 2 …. Th¸ng 11 Th¸ng 12 Céng cuèi n¨m 111 1.155.000 141 96.000 152.2 810.000 153 129.010 214 13.377.831 334 6.430.000 Céng ph¸t sinh Nî Cã Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã Ngµy…th¸ng…n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng NhËt ký chøng tõ sè 1 Trang 39 (giÊy) NhËt ký chøng tõ sè 2GiÊy thu tiÒn ®iÖn GTGT Së ®iÖn lùc Hµ Néi Ký tõ 30/12/2001 ®Õn 29/1/2002 §iÖn lùc Thanh Xu©n - Tel:5630853 Ký hiÖu AA/2002 §Þa chØ: 44 Lª Träng TÊn Sè : 1305416 §iÖn tho¹i (trùc) : 5630851 M· sè thuÕ : 0100101114-1 Tªn kh¸ch hµng : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ HN §Þa chØ :Tæ 44 - Ph­¬ng LiÖt - Thanh Xu©n - HN M· sè kh¸ch hµng :005042 MS thuÕ kh¸ch hµng : 01001010720071 Sæ sè GSS Phiªn GCS Sè c«ng t¬ ChØ sè míi ChØ sè cò HÖ sè DN tiªu thô Thµnh tiÒn Trong ®ã 5267 4.213.600 Ngµy th¸ng 1 n¨m 2002 Céng 4.213.600 ThuÕ GTGT 10% 421.360 Tæng thanh to¸n 4.634.960 Sè tiÒn b»ng ch÷ : Bèn triÖu s¸u tr¨m ba m­¬i bèn ngh×n chÝn tr¨m s¸u m­¬i ®ång B¶n chi tiÕt thu Së ®iÖn lùc Hµ Néi Kh¸ch hµng : XNSX & C¦VTHN §Þa chØ: 44 Lª Träng TÊn TK : 703 A - 01727 Ng©n hµng : Së GD NHCTVN M· kh¸ch hµng : 1127 040050402 MNN Sè c«ng t¬ §Þa chØ k/h Ngµy ghi chó CSCK CS§K HSN §TT Thµnh tiÒn XNSX cung øng vËt t­ HN 30/12/01 ®Õn 29/1/02 238972 233705 5267 4.213.600 Gi¸ : 800®/1 sè TiÒn ®iÖn TDH T.DNPK 4.213.600® 3 fa Céng : 4.213.600 ThuÕ GTGT 10% : 421.360 Tæng thanh to¸n : 4.634.960 Sè tiÒn b»ng ch÷ : bèn triÖu s¸u tr¨m ba m­¬i bèn ngh×n chÝn tr¨m s¸u m­¬i ®ång XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi PhiÕu chi TiÒn GNNH Sè : TK ghi nî TKghi cã : 112 §¬n vÞ nhËn : Së ®iÖn lùc Thanh Xu©n §Þa chØ : 46 - Lª Träng TÊn VÒ kho¶n : Thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng 1 Sè tiÒn : 4.634.960® B»ng ch÷ : Bèn triÖu s¸u tr¨m ba m­¬i bèn ngh×n chÝn tr¨m s¸u m­¬i ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo : 01 chøng tõ gèc Ngµy nép 1/2003 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n §¬n vÞ nhËn Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §Ó ®¶m b¶o cho viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, toµn bé sè liÖu trªn b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ ®­îc ph¶n ¸nh qua NKCT sè 7.  B¶ng NhËt ký chøng tõ sè 7  B¶ng Sæ TK154 3.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang (SPDD) S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm ch­a kÕt thóc giai ®o¹n chÕ biÕn cßn n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó tÝnh ®­îc s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c th× yªu cÇu cÇn thiÕt lµ ph¶i tÝnh ®óng vµ ®¸nh gi¸ SPDD ®óng víi thùc tr¹ng cña nã. Tuú theo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ míi doanh nghiÖp sÏ lùa chän cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cô thÓ hîp lý. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ cã quy tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n, s¶n phÈm s¶n xuÊt qua Ýt c«ng ®o¹n l¹i thªm n÷a gi¸ trÞ NVL trùc tiÕp chiÕm tû träng lín ( 80 -85%). V× vËy ®· chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ NVL. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®­îc tÝnh nh­ sau : Tæng gi¸ trÞ SPDD (1 lo¹i SP) = L­îng NVL (cña mçi lo¹i SP) X Gi¸ NVL xuÊt dïng trong th¸ng Tuy nhiªn, ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ do cã c«ng nghÖ gi¶n ®¬n vµ ng¾n nªn kh«ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh BTP cña c¸c b­íc mµ x¸c ®Þnh tõ khi chi ra chi phÝ ®Çu vµo ®Õn khi nhËp thµnh phÈm ®Çu ra lµ mét giai ®o¹n chÕ biÕn. §Ó x¸c ®Þnh l­îng s¶n phÈm dë dang, hµng th¸ng ®Õn ngµy 31 sau khi ®· chän läc, kiÓm nghiÖm ®­a vµo nhËp kho nh÷ng s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn cña mét thµnh phÈm cßn l¹i kiÓm kª nh÷ng s¶n phÈm cßn n»m bªn d©y chuyÒn s¶n phÈm (SPDD) Thµnh phÇn ®Ó kiÓm kª s¶n phÈm dë dang gåm : - Thµnh viªn cña phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vµ chØ huy s¶n xuÊt - Thµnh viªn cña phßng kÕ to¸n - Qu¶n ®èc vµ thèng kÕ ph©n x­ëng Sau khi kiÓm nghiÖm, ®Õm ®­îc sè l­îng s¶n phÈm dë dang, ban kiÓm kª cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ SPDD gi÷a tõng lo¹i s¶n phÈm. Biªn b¶n kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang th¸ng 5/2002 TT Tªn s¶n phÈm dë dang §¬n vÞ tÝnh Thµnh tiÒn (®ång) I Ph©n x­ëng d©y ®iÖn M 1.686.441 II Ph©n x­ëng may BHL§ Bé 23.897.938 III Ph©n x­ëng giã lß M 54.389.989 IV Ph©n x­ëng bao PE C¸i 5.443.843 V Ph©n x­ëng bao PP C¸i 6.655.546 VI Ph©n x­ëng bao PVC kg 3.122.412 3.3. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XÝ nghiÖp tÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh lµ c«ng t¸c cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xu¸t. §Ó tÝnh gi¸ thµnh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp (ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n). C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm (cña mét lo¹i) = S¶n phÈm SXDD ®Çu kú (1 lo¹i s¶n phÈm) + Chi phÝ ph¸t sinh trong kú (1 lo¹i s¶n phÈm) - Chi phÝ dë dang cuèi kú (1 lo¹i s¶n phÈm) * Tr×nh tù tiÕn hµnh : Sau khi tæ kiÓm kª x¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang c¶ ®Çu kú vµ cuèi kú (lËp biªn b¶n). KÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú (Dùa vµo sè liÖu tËp hîp trªn b¶ng kª sè 4 vµ NKCT sè 7 cña tõng ph©n x­ëng víi tõng lo¹i s¶n phÈm) råi ph¶n ¸nh chóng trªn b¸o c¸o CPSX theo yÕu tè . Dùa vµo sè l­îng hoµn thµnh s¶n phÈm mµ sè kiÓm kª x¸c ®Þnh ®­îc råi theo c«ng thøc tÝnh tæng mµ lùa chän tÝnh ra ®­îc gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Sau khi c¸c s¶n phÈm nµy ®­îc tæ kiÓm kª kiÓm tra lËp biªn b¶n nghiÖm thu. C¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn sÏ ®­îc nhËp kho. B¶ng b¸o c¸o s¶n phÈm hoµn thµnh th¸ng 1 n¨m 2002 (b¶ng nghiÖm thu s¶n phÈm) S¶n phÈm cña c¸c ph©n x­ëng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng D©y ®iÖn Cuén 6806 QuÇn ¸o BHL§ Bé 1289 PP Bao 1552 Tói PE C¸i 48358 èng giã lß èng 134 PVC kg 3710 B¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ d©y m×n ®iÖn (b¶ng 7)  B¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ PVC (b¶ng ngang) B¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ PE B¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ bao PP B¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ èng giã lß B¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ quÇn ¸o BHL§ Ch­¬ng II Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi. I. Sù cÇn thiÕt ph¶i h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn nay, cïng víi chi phÝ s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mçi doanh nghiÖp trong m«i tr­êng c¹nh tranh cña kinh tÕ thÞ tr­êng. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn c¬ së tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cã 1 vÞ trÝ rÊt quan träng. Tr­íc sù c¹nh tranh ®Çy khã kh¨n vµ gay g¾t ph¶i lµ 1 doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. NghÜa lµ ph¶i ®­îc bï ®¾p c¸c chi phÝ bá ra vµ cã lîi nhuËn, ®ång thêi ph¶i thùc hiÖn ®µy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. §©y lµ vÊn ®Ò xuyªn suèt, ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, nã thÓ hiÖn chÊt l­îng cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. Nhµ n­íc thùc hiÖn viÖc giao quyÒn sö dông vèn, tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh»m t¹o sù ®éc lËp t­¬ng ®èi trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc sö dông vèn. Do ®ã, viÖc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi phÝ ®· bá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng cÇn thiÕt mµ cßn lµ viÖc lµm mang tÝnh nguyªn t¾c theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ph¶i h¹ch to¸n kinh doanh víi môc ®Ých h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn. Muèn cã lîi nhuËn cao th× 1 trong nh÷ng biÖn ph¸p hµng ®Çu lµ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt bá ra. MÆt kh¸c, chi phÝ s¶n xuÊt l¹i cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. Bëi vËy, viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trªn c¬ së tiÕt kiÖn chi phÝ. Khi ®ã, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ phÇn hµnh kÕ to¸n quan träng nhÊt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt khi thùc hiÖn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ 1 kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. V× vËy, n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng chÝnh lµ n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Tõ ®ã gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña hä trªn th­¬ng tr­êng. II. Mét sè nguyªn t¾c hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt. BÊt kú mét ®¬n vÞ nµo tr­íc khi h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Òu ph¶i cè g¾ng b»ng mäi c¸ch nh»m ®¹t ®Õn môc tiªu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së gi¶i quyÕt song song c¸c vÊn ®Ò x· héi. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh chi tiªu vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn, lao ®éng 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tæ chøc ngµy cµng hîp lý quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh. Tõ ®ã, kÕ to¸n míi cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin qu¶n lý cÇn thiÕt cho nhµ qu¶n lý ®Ó kÞp thêi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý tèi ­u nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tr­íc tiªn c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nghÜa lµ bªn c¹nh viÖc tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ ph¸t sinh theo ®óng ®èi t­îng chÞu chi phÝ vµ theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ vÒ c¶ kh«ng gian vµ thêi gian. Chi phÝ ph¸t sinh trong thêi kú nµo ph¶i h¹ch to¸n vµo thêi kú ®ã theo ®óng néi dung yÕu tã chi phÝ ®· ph¸t sinh. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng chÞu chi phÝ, s¶n phÈm ph­¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ, kÕt chuyÓn chi phÝ hîp lý sÏ lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c kho¶n chi phÝ lµ yÕu tè cÊu thµnh t¹o nªn gi¸ thµnh, v× vËy, muèn x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh ph¶i h¹ch to¸n chi phÝ theo ®óng yÕu tè chi phÝ ®· ph¸t sinh. Gi¸ thµnh lµ 1 chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh c; ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt. ChØ tiªu nµy lµ 1 th«ng tin quan träng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt. V× vËy, gi¸ thµnh kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ph¶i tÝnh ®óng mµ cßn tÝnh ®ñ. TÝnh ®ñ gi¸ lµ tÝnh to¸n ®Çy ®ñ mäi hao phÝ ®· bá ra cho s¶n xuÊt kinh doanh, lo¹i bá h÷ng chi phÝ kh«ng liªn quan, kh«ng cÇn thiÕt, hay kh«ng phï hîp theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh. ViÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt gióp cho viÖc ph¶n ¸nh ®óng ®¾ng t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh trong ®¬n vÞ, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt q¶u tµi chÝnh, tr¸nh t×nh tr¹ng l·i gi¶, lç thËt. V× vËy, viÖc tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng vµ thiÕt thùc ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nãi riªng vµ c«ng cuéc ®æi míi qu¶n lý kinh doanh ë doanh nghiÖp nãi chung. Nh»m phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña xÝ nghiÖp, ®ång thêi dùa vµo ph­¬ng h­íng ®æi míi kÕ to¸n tµi chÝnh th× viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dùa theo nh÷ng nguyªn t¾c sau: (1). Ph¶i tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n­íc quy ®Þnh: chÕ ®é kÕ to¸n c¬ b¶n Nhµ n­íc ban hµnh lµ nh»m h­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n mét c¸ch thèng nhÊt, dÔ dµng cho viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n ph¶i ban hµnh ®ång bé bao gåm chÕ ®é chøng tõ, sæ tµi kho¶n kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh t¹o ®iÒu kiÖn ¸p dông thuËn lîi trong qu¶n lý thùc tÕ. Mäi doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ cô thÓ ho¸ vµ vËn dông mét c¸ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Song sù vËn dông phï hîp hay kh«ng phï hîp ®Õn møc nµo th× c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng còng ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é kÕ to¸n mµ Nhµ n­íc ban hµnh. Hay nãi c¸ch kh¸c nguyªn t¾c nµy ®ßi hái kh«ng nh÷ng kÕ to¸n ph¶i nh¹y bÐn, linh häat phï hîp víi c¸c qui luËt vÒ kinh doanh mµ cßn ph¶i tu©n thñ theo ®óng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch luËt ®Þnh, khi cã nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp n¶y sinh th× cÇn thiÕt ph¶i cã ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ lªn c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cho phï hîp. (2). Ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n. Mçi c¸ch tæ chøc kÕ to¸n ®Òu ®ßi hái nh÷ng ®iÒu kiÖn riªng biÖt ®ã lµ ®iÒu kiÖn vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp, tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé, vËt chÊt … Do ®ã, viÖc phï hîp gi÷a c«ng t¸c kÕ to¸n víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé trong xÝ nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. (3). §¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a c¸c chØ tiªu kinh tÕ mµ kÕ to¸n ph¶n ¸nh, thèng nhÊt vÒ hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ s¸ch b¸o c¸o kÕ to¸n. Sù thèng nhÊt ®ã thÓ hiÖn ë viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n khoa häc dùa vµo c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm. NghÜa lµ, bé m¸y kÕ to¸n ph¶i cã sù ph©n c«ng s¾p xÕp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, tr¸nh hiÖn t­îng chång chÐo, trïng lÆp c«ng viÖc kÕ to¸n, g©y l·ng phÝ thêi gian vµ chi phÝ cho c«ng t¸c kÕ to¸n. (4). §¶m b¶o cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶ cho mäi ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh»m phôc vô kÞp thêi cho viÖc chØ ®¹o vµ qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. (5). ViÖc hoµn thiÖn ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n tµi chÝnh víi kÕ to¸n qu¶n trÞ. III. Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ ®· ®­îc thµnh lËp ®­îc 9 n¨m nay. Trong nh÷ng n¨m qua, xÝ nghiÖp kh«ng nh÷ng kh«ng ngõng x©y dùng vµ ph¸t triÓn v­¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. XÝ nghiÖp ®· t¹o ®­îc viÖc lµm æn ®Þnh, gi¶i quyÕt tèt c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng trong toµn ®¬n vÞ, t¹o tinh thÇn ®oµn kÕt g¾n bã trong néi bé ®¬n vÞ, t¨ng phÇn ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 1) C¸c ­u ®iÓm: * VÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: XÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc 1 m« h×nh bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hîp lý. C¸c phßng ban chøc n¨ng c¸c ph©n x­ëng cña xÝ nghiÖp ®­îc s¾p xÕp phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng, phôc vô ®¾c lùc cho ho¹t ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. Bé m¸y qu¶n lý ®­îc tæ chøc chÆt chÏ, khoa häc song song víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· ®¸p øng tèt yªu cÇu vÒ th«ng tin qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. * VÒ bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung nªn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ë phßng tµi chÝnh thèng kª. H×nh thøc nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tËp hîp sè liÖu mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi vµ thuËn tiÖn. Bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tinh gi¶m gän nhÑ, cã sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ râ rµng, phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n, n©ng cao kh¶ n¨ng cña mçi thµnh viªn trong c«ng viÖc. * VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung: + H×nh thøc së h÷u sæ kÕ to¸n: ViÖc xÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp cã gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû lÖ cao trong gi¸ thµnh, nªn xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo nguyªn t¾c vËt liÖu trùc tiÕp lµ rÊt hîp lý. XÝ nghiÖp chän ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn cho phÐp ph¶n ¸nh mét c¸ch kÞp thêi vµ th­êng xuyªn t×nh h×nh s¶n xuÊt. + HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh. XÝ nghiÖp lu«n lËp ®ñ vµ ®óng thêi h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh b¾t buéc cña Bé tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o néi bé theo yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. * VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. + XÝ nghiÖp ®· chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ gióp cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®¬n gi¶n, nhanh gän, ®¸p øng yªu cÇu nhanh nhÊt b¸o c¸o th«ng tin vÒ gi¸ thµnh ®Ó cã sù chØ ®¹o kÞp thêi ë kh©u tiªu thô. + ViÖc xö lý chøng tõ ban ®Çu ®­îc tÝnh cho tõng ph©n x­ëng (ph­¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn ®iÖn n­íc …) nªn c¸c yÕu tè nµy ®· cÊu thµnh nªn s¶n phÈm lµ chÝnh x¸c. + §èi víi nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th«ng qua ®èi chiÕu gi÷a chøng tõ ban ®Çu (lÖnh s¶n xuÊt ® ®Þnh møc vËt t­ ® nhu cÇu vÒ vËt t­ ® viÕt phiÕu xuÊt kho) ®· h¹n chÕ sai sãt ë c¸c bé phËn, tr¸nh ®­îc sù l·ng phÝ kh«ng ®¸ng cã vÒ chi phÝ - nhiªn liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + XÝ nghiÖp ®· lËp ra c¸c ®Þnh møc tån kho nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt tõ 5 ® 10 ngµy nªn viÖc ¸p dông gi¸ nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc lµ hîp lý. (s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp cã gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chiÕm träng lín). + XÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p trÝch khÊu hao ®­êng th¼ng lµ phï hîp v× tµi s¶n cña xÝ nghiÖp cã nguyªn gi¸ thÊp, thêi gian sö dông l©u dµi. Víi ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ thµnh kh«ng bÞ biÕn ®éng cho chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. + Lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo yÕu tè chi phÝ trong ®ã chi phÝ b»ng tiÒn cã biÓu hiÖn chi tiÕt riªng ®· gióp cho viÖc tÝnh øc ®é ¶nh h­ëng cña tõng néi dung chi phÝ ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ hîp lý h¬n nh»m kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh×n chung, c«ng t¸c kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi hoµn chØnh, phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp vµ ®¶m b¶o yªu cµu qu¶n lý chi phÝ. 2) Nh÷ng tån t¹i vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng th× ph¶i n¾m v÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña h¹ch to¸n kÕ to¸n. H¬n n÷a, cÇn xuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã h­íng hoµn thiÖn thÝch hîp. Hoµn thiÖn chÝnh lµ viÖc söa ch÷a nh÷ng c¸i sai, nh÷ng c¸i ch­a khoa häc ®Ó ®i ®Õn nh÷ng c¸i ®óng, c¸i chuÈn mùc theo quy ®Þnh. §ã lµ mét qu¸ tr×nh tù nhËn thøc lµm thay ®æi thùc tÕ ®Ó kiÓm nghiÖm, ph¸t huy, bæ sung theo cho lý luËn vµ song song víi ®iÒu kiÖn ®ã ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý. Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ph¶i c¨n cø vµo m« h×nh chung trong h¹ch to¸n, nh÷ng quy ®Þnh vÒ ghi chÐp, lu©n chuyÓn chøng tõ cña tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh sao cho c¸c th«ng tin kinh tÕ mµ kÕ to¸n cung cÊp ph¶i phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ phï hîp víi yªu cÇu cña ®¬n vÞ m×nh. Trong xu thÕ hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi ®ang cè g¾ng hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng tèt c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. MÆc dï cã nhiÒu ­u ®iÓm song bªn c¹nh ®ã còng cã mét sè vÊn ®Ò cÇn kh ¾c phôc. 1. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè ®· céng chung chi phÝ trùc tiÕp víi chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh tiØng s¶n phÈm, nªn khi nh×n vµo yÕu tè cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng ph©n tÝch ®­îc c«ng t¸c trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ kh©u gi¸n tiÕp cña ph©n x­ëng. Nh­ vËy, nªn ch¨ng trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo yÕu tè chi phÝ nªn chia ra lµm 2 b­íc: yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt tùc tiÕp vµ yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt chung sau ®ã míi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho. ViÖc nµy sÏ gióp chóng ta ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña tõng c«ng viÖc, nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng. 2. ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l­îng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng ë phÇn nµy ®èi víi viÖc trÝch l­¬ng chÝnh vµ c¸c kho¶n l­¬ng kh¸c còng nh­ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt nh©n viªn ph©n x­ëng vµ l­¬ng c¶ bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp tõ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt cña bé phËn qu¶n ph©n x­ëng ë biÓu 3a sæ TK 334 th¸ng 01/2000 cho ta thÊy viÖc lµm nh­ vËy ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ l­¬ng cña c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng ph¶i h¹ch to¸n t¸ch biÖt. L­¬ng h¹ch to¸n chung nªn c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc h¹ch to¸n cïng kÕ to¸n ghi sæ TK 338: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c biÓu 3b ®Ó h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é th× c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña tõng c«ng nh©n s¶n xuÊt còng nh­ bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng. V× xÝ nghiÖp kh«ng më TK 642 (chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp) cho nªn chi phÝ bé phËn b¸n hµng vµ chi phÝ cña bé qu¶n lý gi¸n tiÕp ®Òu gép vµo TK 611 (chi phÝ b¸n hµng). Thùc tÕ cho thÊy xÝ nghiÖp víi t­ c¸ch h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, th× xÝ nghiÖp nªn më TK 642 (chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp). §Ó ph¶n ¸nh râ c¸c kho¶n chi phÝ phôc vô cho qu¶n lý chung nh­ng: chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng nh»m tiÕt kiÖm cã thÓ mµ kh«ng bÞ lÉn gi÷a chi phÝ nµy víi chi phÝ kh¸c. Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc ph¶n ¸nh trª b¶ng kÕ sè 5 mµ c¬ së ®Ó ghi vµo b¶ng ghi sè 5 lµ b¶ng ph©n bæ sè 1 + 2 + 3. Theo biÓu 3a sæ TK 334 ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ biÓu 3b sæ TK 338 ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c cña xÝ nghiÖp kh«ng thÓ biÕt ®­îc b¶ng l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña tõng bé phËn lµ bao nhiªu, mµ chØ biÕt ®­îc sè l­îng, së dÜ mµ kh«ng biÕt ®­îc lµ do biÓu mÉu kh«ng ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh. Do xÝ nghiÖp ph¶i lËp b¶ng ph©n bæ nµy lµ v× c¸c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt chung … ph¸t sinh nhiÒu nªn kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c nhËt ký vµ b¶ng kª liªn quan. KÕt cÊu vµ néi dung chñ yÕu cña b¶ng ph©n bæ nµy gåm c¸c cét ghi cã TK 334, TK 335, TK 338 (chi tiÕt 338.2, 338.3, 338.4) c¸c dßng ngang ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh cho c¸c ®èi t­îng sö dông lao ®éng chÞu. Dùa vµo c¸c b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, thanh to¸n lµm ®ªm, thªm giê … kÕ to¸n tËp hîp, ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng ®èi t­îng sö dông tÝnh to¸n, sè tiÒn ®Ó ghi vµo b¶ng ph©n bæ sè 1 theo c¸c dßng cét cã TK 334 hoÆc cã TK 335 (cét 6 vµ cét 11). Dùa vµo tû lÖ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµ tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh) theo tõng ®èi t­îng sö dông tÝnh ra sè tiÒn ph¶i tr¶ trÝch ghi vµo c¸c dßng phï hîp cét ghi cã TK 338 (338.2, 338.3, 338.4) Sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ sè 1 ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo c¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ vµ c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan, ®ång thêi ®­îc sö dông ®Ó tÝnh gi¸ thµn thùc tÕ s¶n phÈm hoµn thµnh. * Ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 + Cét sè 1: Ghi lÇn l­ît sè thø tù theo tõng ®èi t­îng + Cét sè 2: Ghi tæng hîp vµ chi tiÕt tõng ®èi t­îng ®­îc h­ëng l­¬ng. + Cét sè 3 + 4 + 5: LÊy sè liÖu tõ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña tõng ®éi mét ®Ó ghi vµo cét cho phï hîp. + Cét sè 6: Tæng hîp c¸c kho¶n l­¬ng cña tõng ®èi t­îng. + Cét 7 + 8 + 9: BHXH, BHYT, KPC§ ®· ®­îc tÝnh to¸n s½n ®Ó ghi vµo c¸c cét 7 + 8 + 9 cho phï hîp. + Cét sè 10: Céng tÊt c¶ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo hµng ngang cña tõng ®èi t­îng ®Ó ghi. + Cét sè 11: NÕu xÝ nghiÖp thùc hiÖn trÝch tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n nghØ phÐp. + Cét sè 12: Tæng hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n ë c¸c cét 6, 10, 11 kho¶n trÝch theo l­¬ng cña xÝ nghiÖp nh­ sau: (B¶ng trang sau) IV. Mét sè biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. TiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu. - C¸c nguyªn vËt liÖu v¶i thõa khi c¾t may quÇn ¸o b¶o hé, xÝ nghiÖp nªn tËn dông may g¨ng tay, khÈu trang, mò v¶i … c¸c s¶n phÈm cã thÓ kÕt hîp ®ång bé víi quÇn ¸o BHL§. ViÖc nµy sÏ tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu nhiÒu h¬n - §èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu mµ trong n­íc s¶n xuÊt ®­îc, chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nhËp ngoµi v× viÖc nµy sÏ cÇn thiÕt cho xÝ nghiÖp võa ph¶i bá chi phÝ ra nhiÒu h¬n so víi mua s¶n phÈm trong n­íc vµ bÞ ®éng trong tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng chÝnh lµ gi¶m møc hao phÝ lao ®éng cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. V× vËy, xÝ nghiÖp nªn cã nh÷ng øng dông m¸y mãc c«ng nghÖ kÞp thêi. Ngoµi ra, sö dông c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn th­ëng phï hîp kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt. 3. Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung th­êng bao gåm nhiÒu kho¶n chi phÝ nªn rÊt khã qu¶n lý. NhiÒu kho¶n môc th­êng kh«ng râ rµng vµ kh«ng cã chøng tõ gèc ®Ó x¸c minh nh­ chi phÝ tiÕp kh¸ch … Do vËy, xÝ nghiÖp nªn cã quy chÕ cô thÓ ®Ó h¹n chÕ kho¶n chi phÝ nµy. Tuy nhiªn, c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kÕ to¸n ®­îc nhiÒu nhµ kinh tÕ, qu¶n lý kinh doanh, chñ doanh nghiÖp quan niÖm nh­ mét “ng«n ng÷ kinh doanh” ®­îc coi nh­ lµ “nghÖ thuËt” ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô viÖc ra quyÕt ®Þnh phï hîp víi môc ®Ých kinh doanh cña tõng ®èi t­îng sö dông th«ng tin. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ngµy cµng gi÷ vai trß quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vµ lµ c¬ së x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi, ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n tµi chÝnh còng nh­ c¸c phßng ban kh¸c trong xÝ nghiÖp ®· gióp em n¾m b¾t, th©m nhËp thùc tÕ, cñng cè kiÕn thøc vµ hoµn thiÖn kiÕn thøc lý lu©n tiÕp thu trong nhµ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ Néi” MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng song do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin b¶y tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c víi thÇy TrÇn Quý Liªn cïng tËp thÓ c¸n bé phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, th¸ng 4/2003 Sinh viªn D­¬ng ThÞ V©n Anh Môc lôc  C¸c tõ viÕt t¾t - PX : Ph©n x­ëng - NCTT : Nh©n c«ng trùc tiÕp - NVL : Nguyªn vËt liÖu - CCDC : C«ng cô dông cô - TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh - BHXH : B¶o hiÓm x· héi - BHYT : B¶o hiÓm y tÕ - KPC§ : Kinh phÝ c«ng ®oµn - BHL§ : B¶o hé lao ®éng - CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư­ Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan