Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Minh

Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận vừa là mục tiêu, vừa là động lực của các Doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất – kinh doanh. Để đảm bảo cho Doanh nghiệp có lợi nhuận và phát triển lợi nhuân, từ đó nâng cao lơi ích của lao động, trong chính sách quản lý, các Doanh nghiệp phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí trong đó có chi phí tiến lương trên một đơn vị sản phẩm. Hạch toán tiền lương là một công cụ quản lý của Doanh nghiệp mà thông qua việc cung cấp chính xác số lượng lao động, thời gian lao động, kết quả của kế toán, các nhà quản trị có thể quản lý được chi phí tiến lương trong giá thành sản phẩm. Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần trọng yếu trong côgn tác tổ chức kế toán của Doanh nghiệp. Việc quản lý tốt tiền lương trong các Doanh nghiệp góp phần tăng tích luỹ trong xã hội, giảm đI chi phí trong kinh doanh, khuyến khích tinh thần tự giác trong lao động của công nhân viên. Tiền lương cho họ quan tâm đến kết quả kinh doanh, thúc đẩy họ phát huy khả năng sangkiên' cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề, chuyên môn góp phần không nhỏ vào việc phồn vinh của Doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế quốc dân nói chung. Ngày nay cuộc sống đang thay đổi theo sự phát triển của nền kinh tế, đòi hỏi nhu cầu sống ngày càng cao. Chính sự thay đổi đó làm cho tiền lương của công nhân viên trong bất kỳ Doanh nghiệp nào cũng phải có một mức thù lao xứng đáng để phù hơp với cuộc sống hiện tại thì khi đó quản lý tiền lương là yếu tố cực kỳ cần thiết. Nhận thức được vai trò của công tác kế toán, đặc biệt là tiền lương và các khoản trích lương trong quản lý chi phí kinh doanh của Doanh nghiệp là vấn đề trọng yếu. Với những kiến thức đã được trang bị tại trường cùng với một thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Minh. Em xin chọn đề tai:"Hoan` thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Minh” cho chuyên đề thực tập của mình. Nội dung của chuyên đề thực tập được chia làm 3 phần như sau: Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hach toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các Doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Minh. Phần III: Một số ý kiến nhằm tăng cường công tác quản lý và hoàn thiện hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Minh. Phần I Những vấn đề lý luận chung hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các Doanh nghiệp. I. Bản chất tiền lương trong Doanh nghiệp. 1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương: Quá trình kinh doanh là quá trình kết hợp đồng thời giữa các yếu tố cơ bản (lao động, đối tượng lao động và tiêu thu lao động). Trong đó, lao động với tư cách là hoạt động biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình, Để bảo đảm tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất, trước hết cần phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động. Tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp. Về bản chất tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá của yếu tố sức lao động mà người sử dụng phải trả cho người cung ứng sức lao động. Tiền lương tuân theo các nguyên tắc cung, cầu, giá cả của thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí vào của hoạt động kinh doanh. Còn đối với người cung ứng sức lao động, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu. Mục đích của các nhà kinh doanh là lợi nhuận, còn mục đích lợi ích của người cung ứng sức lao động là tiền lương. Do vậy, tiền lương không chỉ mang bản chất là chi phí, mà nó đã trở thành phương tiện tạo ra giá trị mới hay nói cách khác là nguồn cung ứng sức sáng tạo sức lao động và năng lực của người lao động trong quá trình kinh doanh. Đối với người lao động, tiền lương nhận được thoả đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Mặt khác, khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận Doanh nghiệp sẽ tăng, do đó nguồn phúc lợi của Doanh nghiệp mà người lao động được nhận lại cũng sẽ tăng lên, nó là phần bổ sung thêm cho tiền lương làm tăng thu nhập và tăng lợi ích cho người cung ứng lao động. Hơn nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng các mức lương thoả đáng nó sẽ tạo ra sự gắn kết cộng đồng những người lao động với mục tiêu và lợi ích của Doanh nghiệp xoá bỏ sự ngăn cách giữa chủ Doanh nghiệp với người cung ứng sức lao động, làm cho người lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động của Doanh nghiệp. Một vấn đề mà các doanh nghiệp không thể không quan tâm đó là mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu do lượng giá trị sức lao động thông thường trong điều kiện làm việc bình thường, yêu cầu một kỹ năng đơn giản, với một khung giá các tư liệu sinh hoạt hợp lý. Đây là cái “nguỡng”+ cuối cùng cho sự trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu được nhà nước quy định. Đồng thời doanh nghiệp phải tính toán giữa chi phí và doanh thu trong đó tiền lương là một chi phí rất quan trọng ảnh hưởng tới mức lao động sẽ thuê làm sao đó tạo ra được lợi nhuận cao nhất. 2. Chức năng của tiền lương - Chức năng tái sản xuất sức lao động: Như đã phân tích quá trình tái sản xuất sức lao động được thực hiện bởi việc trả công cho người lao động thông qua lương. Bản chất của sức lao động là sản phẩm lịch sử luôn được hoàn thiện chất lượng một cách tốt nhất, còn bản chất tái sản xuất sức lao động là có một lượng tiền lương sinh hoạt nhất định để họ có thể duy trì và phát triển sức lao động mới, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, hoàn thành kỹ năng lao động. - Chức năng là công cụ quản lý của Doanh nghiệp: Trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, người sử dụng lao động bao giờ cũng đứng trước một vấn đề đó là làm thế nào để lợi nhuận cao nhất. Để đạt được mục tiêu đó họ phải kết hợp nhịp nhàng và quản lý một cách nghệ thuật các yếu tố trong kinh doanh. Thông qua việc trả lương cho người lao động người sử dụng lao động có thể tiến hành kiểm tra, theo dõi quan sát người lao động làm việc theo kế hoạch, tổ chức của mình để đảm bảo tiền lương bỏ ra phải đem lại kết quả và hiệu quả cao. Nhờ đó mà người sử dụng sức lao động quản lý một cách chặt chẽ về số lượng và chất lượng lao động của mình để trả công xứng đáng cho sức lao động. - Chức năng kích thích sức lao động: Khi được trả công xứng đáng người lao động sẽ say mê hứng thú tích cực làm việc, phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, tự học hỏi để nâng cao trình độ. Họ sẽ gắn trách nhiệm của mình với lợi ích của doanh nghiệp nơi mà họ đang làm việc và công hiến. Một mức lương thoả đáng sẽ là động lực thúc đẩy quá trình kinh doanh, tăng hiệu quả công việc. Do vậy tiền lương là công cụ khuyến khích vật chất, tạo ra sức có hiệu quả trong công việc của người lao động. 3. Nguyên tắc tính trả lương: Theo điều 55 Bộ luật lao động, tiền lương của người lao động do người lao động sử dụng lao động và người lao động thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương trong hợp đồng lao động phảI lớn hơn mức lương tối thiểu do nhà nước qui định (290000. đthang/). Để điều tiết thu nhập giảm hố ngăn cách giữa người giầu và người nghèo, Nhà nước đã đề ra thuế thu nhập càng cao thì thuế suất càng cao (theo mức thuế suất luỹ tiến). Theo NĐ/ 197 Cp ngày 3112/1994/: Làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động và thoả ước tập thể. Đối với nhân viên văn phòng công sở thì cơ sở để xếp lương là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, đối với người phục vụ quản lý doanh nghiệp là tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp theo chế độ phức tạp về quản lý và hiệu quả kinh doanh. Việc trả lương phải theo kết quả kinh doanh và doanh nghiệp phải đảm bảo các nghĩa vụ đối với Nhà nước, không được thấp hơn mức quy định hiện hành. II. Các hình thức trả lương và nội dung quỹ lương 1. Hình thức trả lương: Việc tính và trả chi phí lao động có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Trên thực tế, các doanh nghiệp thường áp dụng các hình thức tiền lương theo thời gian. * Trả lương theo thời gian: Thường áp dụng cho lao động làm công tác văn phòng như hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ – kế toán Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề và trình độ thàn thạo nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của người lao động. Tuỳ theo tính chất lao động khác nhau mà mỗi ngành nghề, nghiệp vụ cụ thể có một thang lương riêng. Trong mỗi thang lương lại tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn mà chia thành nhiều bậc lương, mỗi bậc lương có một mức tiền lương nhất định. Đơn vị để tính tiền lương thời gian là lương tháng, lương ngày hoặc lương giờ: - Tiền lương tháng: Là tiền lương cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động, thường được áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động có tính chất sản xuất. - Tiền lương tuần: Là tiền lương cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động, thường được áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản xuất.

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1721 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H, BHYT vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. Nî TK 6411, 6412: PhÇn tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh (19%) Nî TK 334: PhÇn trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n viªn chøc (6%) Cã TK 338 (3382, 3384, 3383): Tæng sè kinh phÝ c«ng ®oµn, BHXH, BHYT ph¶i trÝch. - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng nh­ tiÒn t¹m øng thõa, BHXH, BHYT mµ ng­êi lao ®éng ph¶i nép, thuÕ thu nhËp (theo quy ®Þnh, sau khi ®ãng BHXH, BHYT vµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 30% sè cßn l¹i): Nî TK 334: Tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ Cã TK 333 (3338): ThuÕ thu nhËp ph¶i nép Cã TK 141: Sè t¹m øng trõ vµo l­¬ng Cã TK 138: C¸c kho¶n båi th­êng vËt chÊt, thiÖt h¹i… - Thanh to¸n thï lao (tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng….) tiÒn th­ëng cho c«ng nh©n viªn • NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn: Nî TK 334: C¸c kho¶n ®· thanh to¸n Cã TK 111: Thanh to¸n c«ng nh©n viªn chøc b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112: Thanh to¸n chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng • NÕu thanh to¸n b»ng s¶n phÈm, hµng ho¸: BT1: Ghi nhËn gi¸ s¶n phÈm, vèn hµng ho¸: Nî Tk 632 Cã TK liªn quan (152, 153, 154, 155….) BT2: Ghi nhËn gi¸ thanh to¸n Nî TK 334: Tæng gi¸ thanh to¸n (c¶ thuÕ VAT) Cã TK 512: Gi¸ thanh to¸n kh«ng cã thuÕ VAT Cã TK 3331: ThuÕ VAT ph¶i nép - NÕu doanh nghiÖp ®· chuÈn bÞ ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n víi ng­êi lao ®éng nh­ v× mét lý do nµo ®ã, ng­êi lao ®éng ch­a lÜnh th× kÕ to¸n lËp danh s¸ch ®Ó chuyÓn thµnh sè gi÷ hé: Nî TK 334 Cã TK 338 (3388) - Khi thanh to¸n sè tiÒn trªn cho ng­êi lao ®éng: Nî TK 338 (3388) Cã TK 111, 112 - Sè tiÒn l­¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ Nî TK 335 Cã TK 334 (3341) (H¹ch to¸n tæng hîp ®­îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å 1) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng TK 141, 138, 333… TK 334 TK 334 Tr¶ l­¬ng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CN TL NP thùc tÕ ph¶i tr¶ cho CNV TK 3383, 3384 TK 622 Thanh to¸n l­¬ng, th­ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNV TiÒn l­¬ng cña NV trùc tiÕp SX TK 641, 642 TiÒn l­¬ng cña NVBH vµ qu¶n lý DN TK 4311 TiÒn th­ëng TK 3383 BHXH Ph¶i tr¶ trùc tiÕp TK 111, 512…. PhÇn ®ãng gãp cho quü BHXH, BHYT 3. Tæ chøc h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trong doanh nghiÖp 3.1. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt C¨n cø vµo chÕ ®é ®· nªu, kÕ to¸n tÝnh to¸n c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng (19% tÝnh vµo chi phÝ, trõ vµo l­¬ng) Møc trÝch c¸c kho¶n theo l­¬ng = Tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ hµng th¸ng Tû lÖ trÝch c¸c kho¶n Tû lÖ trÝch: - BHXH trÝch 15% ®­a vµo chi phÝ vµ trõ 5% vµo l­¬ng - BHYT trÝch 2% ®­a vµo chi phÝ vµ trõ 1% vµo l­¬ng - KPC§ trÝch 2% ®­a vµo chi phÝ Sau khi tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bè KPC§, BHXH, BHYT. B¶ng ph©n bæ nµy dïng chung cho ph©n bæ tiÒn l­¬ng. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ “NghØ h­ëng BHXH” do c¬ quan y tÕ cÊp c¸c phiÕu chi liªn quan ®Õn chi cho BHYT, chi cho ho¹t ®éng C«ng ®oµn. KÕ to¸n tæng hîp lËp b¸o c¸o KPC§, BHXH, BHYT, göi lªn cÊp trªn. 3.2. H¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng: 3.2.1. TK sö dông: §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n, trÝch lËp, sö dông c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§, KÕ to¸n sö dông TK 338 – Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c víi 3 TK cÊp 2 sau: * TK 3382 – Kinh phÝ C«ng ®oµn Bªn nî: - Chu tiªu kinh phÝ C«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. - Kinh phÝ C«ng ®oµn ®· nép. Bªn cã: - TrÝch phÝ C«ng ®oµn vµo chi phÝ kinh doanh. D­ cã: - Kinh phÝ C«ng ®oµn v­ît thu. * TK 3383 – B¶o hiÓm x· héi. Bªn nî: - BHXH ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng. - BHXH ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý BHXH. Bªn cã: - TrÝch BHXH vµo chi phÝ kinh doanh. - TrÝch BHXH trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. D­ cã: - BHXH ch­a nép. D­ nî: - BHXH v­ît thu. * TK 3384 – B¶o hiÓm y tÕ: Bªn nî: - Nép b¶o hiÓm y tÕ. Bªn cã: - TrÝch b¶o hiÓm tÝnh trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. D­ cã: - B¶o hiÓm y tÕ ch­a nép. 3.2.2. Ph­¬ng ph¸p hach to¸n: - TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn kÕ to¸n ghi: Nî TK 622, 641, 642 …. : PhÇn tÝnh vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp Nî TK 344 : PhÇn trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) - Ph¶n ¸nh phÇn b¶o hiÓm x· héi trî cÊp cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp: Nî TK 338 (3383) Cã TK 334 - Ph¶n ¸nh chi tiªu kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ: Nî TK 338 (3382) Cã TK 11, 112 …. - Khi nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn: Nî TK 338 (3382, 3383, 3384) Cã TK 111, 112 - Tr­êng hîp quü b¶o hiÓm x· héi trî cÊp cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp: Nî TK 111, 112 Cã TK 338 (3383) H¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: S¬ ®å 2: S¬ ®å hach to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. TK 3382, 3383, 3384 TK111, 112 Nép KPC§, BHXH, BHYT TK 334 BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp TK 334 Cho CNV TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Theo tû lÖ quy ®Þnh BHXH, BHYT trõ vµo L­¬ng cña CNV KPC§ chØ v­ît ®­îc CÊp bï TK 664, 642, 622 TK 334 TK 112, 112 4. HÖ thèng sæ s¸ch sö dông trong h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trong doanh nghiÖp Tuú vµo quy m« doanh nghiÖp, ®Æc ®iÓm kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp mµ kÕ to¸n hiÖn ghi sæ theo 1 trong 4 h×nh thøc sau: 4.1. H×nh thøc NhËt ký chung: C¨n cø vµo chøng tõ gèc lµ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan, kÕ to¸n ghi vµo sæ NhËt ký chïgn theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ®ã, sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ NhËt kú ®Ó ghi sæ c¸c tµi kho¶n liªn quan (TK 334, TK 338). S¬ ®å ghi sæ ®­îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å sau: S¬ ®å: Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo h×nh thøc NhËt Ký Chung. Chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, BHXH NhËt ký chung Sæ c¸i TK 334, TK 338 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ chi tiÕt TK 334, 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o Tµi chÝnh H×nh thøc nµy ®¬n gi¶n, dÔ lµm, c«ng viÖc ph©n bæ ®Òu trong th¸ng do cã thÓ ¸p dông cho mäi h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt víi c¸c doanh nghiÖp cã sö dông m¸y tÝnh 4.2. H×nh thøc NhËt ký – Sæ c¸i: C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ sæ NhËt ký – Sæ c¸i. S¬ ®å: Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo h×nh thøc NhËt Ký – Sæ c¸i. Chøng tõ gèc NhËt ký – Sæ c¸i B¸o c¸o Tµi chÝnh Sæ chi tiÕt TK 334, 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt 4.3. H×nh thøc chøng tõ ghi sæ: C¨n cø vµo chøng tõ gèc vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n. S¬ ®å ghi sæ nh­ sau: S¬ ®å: Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo h×nh thøc Chøng tõ – Ghi sæ. Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 334, TK 338 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ chi tiÕt TK 334, 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o Tµi chÝnh Sæ ®¨ng ký chøng tõ 4.4. H×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ: §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ tæ chøc sæ s¸ch theo nguyªn t¾c tËp hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng (Th«ng th­êng lµ tæ chøc sæ NhËt ký – Chøng tõ theo bªn cã vµ ph©n tÝch chi tiÕt theo bªn nî cña tµi kho¶n ®èi øng). KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 (B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH) c¨n cø trªn c¸c chøng tõ gèc vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc vµ sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ sè 1 ®Ó ghi vµo NhËt ký chøng tõ sæ 7 (Ghi cã c¸c tµi kho¶n 334, 338), NhËt ký chøng tõ sè 10 (Ghi cã c¸c tµi kho¶n 111, 112 ghi cña tµi kho¶n 334, 338) dùa trªn c¸c chøng tõ thanh to¸n. Cuèi cïng, tæng hîp tõ c¸c B¶ng kª vµ NhËt ký – Chøng tõ ghi sæ c¸i tµi kho¶n 334, 338. S¬ ®å ghi sæ nh­ sau: S¬ ®å: Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ. Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ sè 1 NKCT sè 07 NKCT sè 10 Sæ c¸i TK 334, TK 338 Sæ chi tiÕt TK 334, 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o Tµi chÝnh B¶ng kª sè 1,2,4,5,6 PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty THNN th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty THNN th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh. 1. Giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: - C«ng ty THNN th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh lµ doanh nghiÖp cã phÇn vèn cña n­íc ngoµi ho¹t ®éng thoe LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi do c«ng ty Sanitar Co., Ltd cã trô së ®Æt t¹i 3F, No.406 Min An W.R.D., Hsin Chuang City, Taiper, §µi Loan lµm chñ ®Çu t­. Ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 1998 ®­îc Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu T­ cho phÐp më v¨n phßng chi nh¸nh t¹i Hµ Néi theo giÊy phÐp ®iÒu chØnh sè 1516/ GP, ®Æt trô së t¹i: 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc tr­ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: Chi nh¸nh C«ng ty THNN th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh thuéc Tæng c«ng ty “ThiÕt BÞ VÖ Sinh CAESAR – ViÖt Nam” t¹i khu c«ng nghiÖp A Tuy H¹ - Nh¬n Tr¹ch tØnh §ång Nai. C«ng viÖc chñ yÕu cña c«ng ty lµ nhËp hµng tõ Tæng c«ng ty sau ®ã b¸n ra thÞ tr­êng MiÒn B¾c v× vËy ®©y lµ c«ng ty th­¬ng m¹i, kh«ng cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. S¶n phÈm cña CAESAR rÊt ®a d¹ng vÌ chñng lo¹i tõ c¸c s¶n phÈm b»ng sí nh­ bµn cÇu, lavab«, tiÓu nam, tiÓu n÷, phô kiÖn sø trong phßng t¾m…. ®Õn c¸c s¶n phÈm b»ng kim lo¹i nh­ vßi n­íc, vßi sen vµ g­¬ng. C«ng ty ®· cung cÊp thiÕt bÞ cho gÇn 50 c«ng tr×nh x©y dùng lín, c¸c kh¸ch s¹n, cao èc v¨n phßng cho thuª, khu chung c­ t¹i c¸c khu vùc miÒn B¾c nh­ häc viÖn quèc phßng, B¶o hiÓm x· héi Thµnh phè Hµ Néi , khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng, khu b¸n ®¶o Linh §µm…vµ nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty : * Bé m¸y qu¶n lý chung: M« h×nh tæ chøc c«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Hång Minh Gi¸m ®èc chi nh¸nh Phßng hµnh chÝnh vµ nh©n sù Phßng kÕ to¸n Phßng dù ¸n Phßng b¸n lÎ T¹p vô B¶o vÖ Nhµ bÕp KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü Th­ ký B¶o vÖ TiÕp thÞ Th­ ký Kho TiÕp thÞ Trî lý L¸i xe NhiÖm vô cña gi¸m ®èc chi nh¸nh Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cho toµn bé nh©n viªn, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng ty , qu¶n lý c«ng ty víi t­ c¸ch lµ mét l·nh ®¹o cao nhÊt. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp. Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban: - Phßng hµnh chÝnh – nh©n sù: Cã nhiÖm vô tæ chøc mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, s¾p xÕp vµ thu nhËn ng­êi lao ®éng khi cã nhu cÇu, qu¶n lý vµ ph©n phèi quü tiÒn l­¬ng, ch¨m lo ®êi sèng cña toµn bé nh©n viªn trong C«ng ty. Thùc hiÖn chøc n¨ng gióp viÖc Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c t¸ch hµnh chÝnh trong C«ng ty, cã nhiÖm vô qu¶n lý vÒ v¨n th­, l­u tr÷ tµi liÖu, c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ ®íi sèng, y tÕ, chÝnh trÞ … - Phßng kÕ to¸n: NhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâi, ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty, ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty hµng th¸ng ®Ó b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc. - Phßng b¸n lÎ: Ph©n phèi hµng ra thÞ tr­êng tiªu dïng, qu¶ng b¸, giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty vµ t×m hiÓu nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty: Víi hÖ thèng m¸y vi tÝnh hiÖn ®¹i nªn viÖc tÝnh to¸n, xö lý sè liÖu ®­îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c h¬n. Do ®ã nhiÖm vô cña mçi nh©n viªn phßng kÕ to¸n tµi vô ®­îc tÝnh ho¸ vµ cã nh÷ng c«ng viÖc riªng cho tõng ng­êi, tuy nhiªn hä vÉn th­êng gióp ®ì, hç trî lÉn nhau ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc tèt h¬n. * NhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty: - Qu¶n lý b¶o toµn vèn kinh doanh cña C«ng ty, kiÓm tra vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi t×nh h×nh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh. - B¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô vµ c¸c chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi Nhµ n­íc. - Phßng kÕ to¸n gåm 6 ng­êi. * M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü Kho Thñ kho KÕ to¸n kho KÕ to¸n c«ng nî - KÕ to¸n tr­ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o h­íng dÉn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ n¾m b¾t c¸c th«ng tin kinh tÕ trong toµn C«ng ty, tÝnh l­¬ng cho c¸c nh©n viªn trong C«ng ty. - KÕ to¸n tæng h¬p: H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh thu – chi, tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n trong th¸ng, tÝnh sè l­îng hµng tån kho, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, nhËp d÷ liÖu vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n (TK 111, TK11211, TK 11212, TK 131, TK 13311, TK 141, TK 151, TK 1651, TK 157, TK 2141, TK 242, TK 33311, TK 3383, TK 334, TK 335, TK 3361, TK 3362, TK 3383, TK 3384, TK 4212, TK 5111, TK 515, TK 531, TK 632, TK 6411, TK 6413, TK 64171, TK 64172, TK 64173, TK 64174, TK 64175, TK 64176, TK 64177, TK 64182, TK 64185, TK 64187, TK 64211, TK 64212, TK 6423, TK 6424, TK 64271, TK 64273, TK 64274, TK 64275, TK 64278, TK 64282, TK 64283, TK 64284, TK 64289, TK 711, TK 811, TK 911), b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ chøng tõ kÕ to¸n. - KÕ to¸n c«ng nî: NhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâi, gi¶m trõ c«ng nî cña kh¸ch hµng vµ kiÓm tra ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng. - Thñ quü: Theo dâi, qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña C«ng ty, thùc hiÖn thu, chi tiÒn mÆt khi cã c¸c chøng tõ hîp lÖ, ghi chÐp vµo sæ quü tiÒn mÆt vµ lËp b¸o c¸o quü.­ - Kho: Trong kho cã Thñ quü KÕ to¸n kho, Thñ kho lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc xuÊt – khÈu hµng ho¸, cßn kÕ to¸n kho trî gióp cho thñ kho trong viÖc vµo thÎ kho hµng ngµy, viÕt phiÕu nhËp – phiÕu kho xuÊt kho mçi khi nhËn ®­îc ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Cuèi th¸ng Thñ kho sÏ cïng víi kÕ to¸n tæng hîp kiÓm tra sè l­îng hµng tån kho thùc tÕ trong kho vµ trªn sæ s¸ch. Niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. Mét niªn ®é kÕ to¸n gåm 4 quý. H×nh thøc sæ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông: Chøng tõ ghi sæ. 5. §Æc ®iÓm lao ®éng vµ ph©n lo¹i lao ®éng t¹i C«ng ty: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Hång Minh lµ c«ng ty ®ang ph¸t triÓn, do vËy quy m« cña c«ng ty ngµy cµng më réng víi tæng sè nh©n viªn lµ 26 ng­êi, trong ®ã cã 9 nh©n viªn n÷ vµ 16 nh©n viªn nam. Do tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ nhËp hµng vÒ b¸n trùc tiÕp ra thÞ tr­êng nªn lao ®éng trong c«ng ty cã thÓ ph©n thµnh c¸c lo¹i sau: - C¸c tr­ëng phßng: tr­ëng phßng b¸n lÎ, tr­ëng phßng hµnh chÝnh nh©n sù. + Tr­ëng phßng b¸n lÎ: LËp kÕ ho¹ch tiÖu thô s¶n phÈm tõng th¸ng, quý, n¨m. T×nh h×nh tiªu thô tõng vïng nh»m më réng diÖn tÝch thÞ tr­êng tiªu thô hµng. Tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô vÒ sè l­îng, chñng lo¹i theo kÕ ho¹c ®Î Gi¸m ®èc ®¸ng gi¸ vµ cã quyÕt ®Þnh vÒ ph­¬ng h­íng kinh doanh trong thêi gian tíi. + Tr­ëng phßng hµnh chÝnh – nh©n sù: cã nhiÖm vô tæ chøc mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, s¾p xÕp lùc l­îng lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng cña nh©n viªn. - Nh©n viªn tiÕp thÞ: cã nhiÖm vô qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty víi c¸c kh¸ch hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm tiªu thô hµng ra thÞ tr­êng, më réng thÞ tr­êng b¸n hµng nh»m n©ng cao thÞ phÇn tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång tiªu thô hµng cña C«ng ty víi kh¸ch hµng cña C«ng ty v¬i kh¸ch hµng … - Th­ ký: cã nhiÖm vô trî gióp tr­ëng phßng vµ c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ trong viÖc cung cÊp tµi liÖu, catalog ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch hµng, lµm c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh, v¨n th­ l­u tr÷ tµi liÖu… - L¸i xe: cã nhiÖm vô ®­a ®ãn Gi¸m ®èc, chuyªn chë hµng ho¸ cña C«ng ty ®Õn cho kh¸ch hµng. - B¶o vÖ: cã nhiÖm vô tr«ng coi v¨n phßng C«ng ty, toµn bé tµi s¶n cña C«ng ty ph¶i ®­îc b¶o toµn nguyªn ven, kh«ng ®­îc ®Ó x¶y ra thÊt tho¸t. - T¹p vô: cã nhiÖm vô lµm vÖ sinh v¨n phßng, lu«n gi÷ cho v¨n phßng gän gµng, sach sÏ. - Nhµ bÕp: cã nhiÖm vô ch¨m lo ®Õn böa ¨n tr­a cho nh©n viªn trong v¨n phßng vµ c¸c b÷a ¨n cña Gi¸m ®èc trong ngµy. 6. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty: 6.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng: C¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®ang thùc hiÖn tuyÓn dông lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng, ng­êi lao ®éng ph¶i tu©n thñ nh÷ng cam kÕt ®· ký trong hîp ®ång lao ®éng. Doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng trong ®ã tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng còng nh­ c¸c kho¶n kh¸c theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. ViÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc nh­: H×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo sp Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cÇn cã c¸c tr­êng hîp tr¶ l­¬ng nh­: + Ng­êi lao ®éng lµm thªm giê + §iÒu ®éng ng­êi lao ®éng tõ c«ng viÖc nµy sang c«ng viÖc kh¸c hoÆc giao viÖc tr¸i nghÒ. + Ng­êi lao ®éng lµm ra s¶n phÈm háng, xÊu do nguyªn nh©n kh¸ch quan. + Ngõng s¶n xuÊt bÊt th­êng doanh nghiÖp bè trÝ cho c«ng nh©n lµm viÖc kh¸c hoÆc c«ng nh©n nghØ vµ h­ëng 70% l­¬ng. + Ngoµi l­¬ng b¶o hiÓm x· héi c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c ®­îc h­ëng c¸c kho¶n th­ëng, viÖc tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh, chÕ ®é khen th­ëng hiÖn hµnh. Tõ lý thuyÕt ®· häc so víi thùc tÕ c¸c h×nh thøc l­¬ng t¹i C«ng ty mµ em thùc tËp th× h×nh thøc cña C«ng ty cã phÇn kh«ng gièng lý thuyÕt trong nhµ tr­êng. V× c«ng ty nµy cã ®Æc ®iÓm kinh doanh lµ nhËp hµng tõ nhµ m¸y §ång Nai ®Ó ph©n phèi hµng ra thÞ tr­êng nªn viÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ë c«ng ty thùc hiÖn theo h×nh thøc: - Tr¶ l­¬ng theo tho¶ thuËn bao gåm: + L­¬ng c¬ b¶n: §­îc ¸p dông cho tÊt c¶ nh©n viªn trong C«ng ty (tuú thuéc vµo n¨ng lùc cña mçi ng­êi mµ C«ng ty tr¶) + L­¬ng tr¸ch nhiÖm: §­îc ¸p dông cho c¸c tr­ëng phßng hoÆc mét sè c¸ nh©n cã c«ng viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao (tuú thuéc vµo c«ng viÖc mµ C«ng ty tr¶). - L­¬ng ®è víi nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷: §­îc ¸p dông cho nh÷ng nh©n viªn mµ c«ng viÖc cña hä cã liªn quan ®Õn ngo¹i ng÷ (tuú thuéc vµo c«ng viÖc mµ C«ng ty tr¶). - Ngoµi ra cßn cã c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c nh­: Tתn lµm thªm giê: theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®­îc tÝnh theo hÖ sè sau: - Ngµy th­êng tÝnh hÖ sè : 1,5 - Ngµy chñ nhËt tÝnh hÖ sè: 2 - Ngµy lÔ, tÝnh hÖ sè : 3 L­¬ng lµm thªm giê = L­¬ng tho¶ thuËn X Sè giê lµm thªm X HÖ sè 26 TiÒn l­¬ng phÐp: C«ng ty TNHH Minh Long lµ C«ng ty ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ViÖt Nam, nªn ®èi víi nghØ phÐp sè ngµy ®­îc nghØ cña nh©n viªn ®­îc t¨ng dÇn cïng víi sè n¨m c«ng t¸c t¹i C«ng ty. - Thêi gian ®Çu lµm viÖc thÊp h¬n 5 n¨m ®Õn 10 n¨m: §­îc nghØ thªm 1 ngµy. - Thêi gian ®Çu lµm viÖc tõ 10 n¨m ®Õn 15 n¨m: §­îc nghØ thªm 2 ngµy - Thêi gian ®Çu lµm viÖc tõ 15 n¨m ®Õn 20 n¨m: §­îc nghØ thªm 3 ngµy - Thêi gian ®Çu lµm viÖc tõ 20 n¨m ®Õn 25 n¨m: §­îc nghØ thªm 4 ngµy - Thêi gian ®Çu lµm viÖc tõ 25 n¨m ®Õn 30 n¨m: §­îc nghØ thªm 5 ngµy - Thêi gian ®Çu lµm viÖc tö 30 n¨m ®Õn 35 n¨m: §­îc nghØ thªm 6 ngµy L­¬ng nghØ phÐp = L­¬ng tho¶ thuËn x Sè ngµy nghØ phÐp 26 TiÒn lÔ tÕt: Tuú vµo t×nh h×nh kinh doanh thùc tÕ cña m×nh mµ C«ng ty trÝch cho nh©n viªn. - Ngµy lÔ tõ 50.000 ® ®Õn 100.000 ® - Ngµy lÔ ®­îc h­ëng thªm th¸ng l­¬ng tõ 13 (tuú vµo møc l­¬ng cña mçi nh©n viªn trong C«ng ty). TiÒn th­ëng: (Tr­êng hîp b¸n hµng ®¹t kÕ ho¹ch ®Æt ra) - §èi víi nh©n viªn kÕ to¸n, hµnh chÝnh v¨n phßng, l¸i xe, thñ kho, b¶o hµnh th× tÝnh nh­ sau: Th­ëng = L­¬ng tho¶ thuËn x 10% - §èi víi nh©n viªn tiÕp thÞ: + §¹t chØ tiªu kÕ ho¹c: Th­ëng = DT X 10% + V­ît kÕ ho¹ch: Th­ëng = (DT x 0.1%) + (sè v­ît x 0.15%). C«ng ty cßn cã h×nh thøc l­¬ng chuyªn cÇn: C«ng ty trÝch cho nh©n viªn mét kho¶n tiÒn th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch nh©n viªn ®i lµm ®óng giê, ch¨m chØ (TÊt c¶ nh©n viªn ®Òu ®­îc h­ëng mét møc nh­ nhau) lµ 60.000®/th¸ng. 6.2. Mèt sè chÕ ®é kh¸c khi tÝnh l­¬ng: Ngoµi tiÒn l­¬ng lao ®éng ®­îc h­ëng nh­ trªn ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp, tiÒn th­ëng, h­ëng chÕ ®é BHXH, BHYT theo quy ®Þnh chung trong c¸c tr­êng hîp tai n¹n lao ®éng, èm ®au, thai s¶n, …. ViÖc tÝn møc trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së chÕ ®é vÒ BHXH, BHYT quy. C¸c kho¶n trÝch nép theo quy ®Þnh: + Møc ®é BHYT; hµng th¸ng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 2%, BHYT trÝch tõ quü l­¬ng theo tho¶ thuËn cho sè lao ®éng lµm viÖc vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 1% tiÒn l­¬ng tõng ng­êi. + Møc ®ãng vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi: - Hµng th¸ng c«ng ty ®ãng 15% trÝch tõ quü l­¬ng theo tho¶ thuËn cho sè lao ®éng lµm viÖc vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 5% tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi. - §èi víi ng­êi nghØ lµm, nghØ viÖc riªng, nghØ chÕ ®é vÒ BHXH (èm, con èm, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng …) mµ kh«ng cã l­¬ng trªn b¶ng l­¬ng th× kh«ng ghi thu 55 vµ c¸c thêi gian nghØ trªn kh«ng ®­îc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®Ó h­ëng chÕ ®é BHXH. Ng­êi lao ®éng nµo muèn tÝnh thêi gian c«ng t¸c trong thêi gian ngØ kh«ng h­ëng l­¬ng nh­ trªn ph¶i lµm ®¬n tù nguyÖn ®ãng 20% l­¬ng theo tho¶ thuËn hµng th¸ng. - §èi víi lao ®éng míi tuyÓn, chuyÓn c«ng t¸c trong thêi gian nghØ kh«ng h­ëng l­¬ng nh­ trªn ph¶i lµm ®¬n tù nguyÖn ®ãng 20% l­¬ng theo th¶o thuËn hµng th¸ng. §èi víi nh÷ng viÖc ®­îc tuyÓn dông míi vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty, sau 3 th¸ng lµm viÖc t¹i c«ng ty míi ghi thu 5% trªn b¶ng l­¬ng vµ c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm trÝch ®ãng 15% trÝch tõ quü l­¬ng theo tho¶ thuËn cho sè lao ®éng tõ th¸ng thø t­ trë ®i. - Phßng kiÓm to¸n cã tr¸ch nhiÖm ®ãng ®ñ sè tiÒn ph¶i nép cña C«ng ty víi c¬ quan BHXH vµ chuyÓn chøng tõ vÒ phßng tæ chøc ®Ó lµm c¨n cø quyÕt to¸n c¸c chÕ ®é BHXH vµ chuyÓn chøng tõ vÒ phßng tæ chøc ®Ó lµm c¨n cø quyÕt to¸n c¸c chÕ ®é BHXH ®· chi (èm, con èm, thai s¶n …). Nh­ vËy c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 175 (15% BHXH, 2% BHYT) trÝch tõ quü l­¬ng theo tho¶ thuËn vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 6% (5% BHXH, 15 BHYT) tiÒn l­¬ng theo tho¶ thuËn cña tõng ng­êi ®Ó nép cho nhµ n­íc vµ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Do lµ C«ng ty n­íc ngoµi nªn møc thu nhËp tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng lµm viÖc cña mçi ng­êi, cã ng­êi thu nh©p ¬ møc trung b×nh, cã ng­êi thu nhËp ë møc cao nªn C«ng ty thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ViÖt Nam lµ ¸p dông thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi nh÷ng nh©n viªn cã møc thu nhËp cao. C¨n cø Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao sè 35/2001/ PL – UBTVQH 10 ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2001, c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 78/ 2001/ N§ - CP ngµy 23/10/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 Ph¸p lÖnh thÕ thu nhËp: BiÓu thuÕ ®èi víi ng­êi cã thu nhËp th­êng xuyªn: §Õn 3.000.000 ® : 0% Tõ 3.000.000 ®Õn 6.000.000®: 10% Tõ 6.000.000 ®Õn 9.000.000®: 20% Tõ 9.000.000 ®Õn 12.000.000® : 30% Tõ 12.000.000 ®Õn 15.000.000®: 40% Tõ 15.000.000® trë lªn : 50% §èi víi c¸ nh©n, sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i biÓu thuÕ nµy, nÕu phÇn thu nhËp cßn l¹i b×nh qu©n trªn 15.000.000 ®/th¸ng th× thu bæ sung 30% sè v­ît lªn trªn 15.000.000 ®. II. Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty 1. Thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 1.1. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng: Phßng hµnh chÝnh nh©n sù cã tr¸ch nhiÖm theo dâi ghi chÐp sè l­îng lao ®éng cã mÆt, v¾ng mÆt, nghØ phÐp, nghØ èm vµo b¶ng chÊm c«ng. B¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp theo mÉu do Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vµ ®­îc treo t¹i chç ®Ô nh×n ®Ó theo dâi ngµy c«ng cña m×nh. Cuèi th¸ng sau khi c¾t c«ng, phßng nh©n sù chuyÓn b»ng chÊm c«ng cho kÕ to¸n lµm l­¬ng, kÕ to¸n tæng hîp tÝnh ra sè c«ng ®i lµm, c«ng nghØ phÐp, c«ng lµm thªm giê, tiÒn th­ëng … cña tõng ng­êi trong C«ng ty. KÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tÝnh ra sè c«ng ®i lµm, c«ng nghØ phÐp cña tõng ng­êi trong C«ng ty, dùa vµo sè c«ng tæng hîp ®­îc tõ b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi tõ ®ã lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng. B¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c¸c nh©n viªn ph¶i cã x¸c nhËn cña Gi¸m ®èc sau ®ã ®­îc ®­a vÒ phßng nh©n sù ®Ó thanh to¸n l­¬ng. Ta cã mÉu b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng nh­ sau: §¬n vÞ:……………………….. B¶ng chÊm c«ng MÉu sè: 01 – L§TL Bé phËn:……………………… Th¸ng……..n¨m………. Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh Sè TT Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng hoÆc cÊp bËc c.vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S.c«ng h­ëng l­¬ng sp S.c«ng h­ëng l­¬ng t.gian S.c«ng ngbØ viÖc ngõng viÖc hg 100% l­¬ng S.c«ng nghØ viÖc ngõng viÖc hg….. l­¬ng S.è c«ng h­ëng BHXH Ký hiÖu chÊm c«ng A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 2 3 -L­¬ng SP: K -L­¬ng t.gian + 4 - èm ®iÒu d­ìng: O - Cßn èm: Cè 5 - Thai s¶n: TS - NghØ phÐp: P 6 - Héi nghÞ, häc tËp: H - NghØ bï: NB 7 - NghØ kh«ng l­¬ng: Ro - Ngõng viÖc: N 8 9 10 - Tai n¹n: T 11 - L­¬ng nghÜa vô: L§ 12 13 14 Céng Ng­êi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) Ng­êi duyÖt (Ký, hä tªn) §¬n vÞ:……………………….. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng MÉu sè: 02 – L§TL Bé phËn:……………………… Th¸ng……..n¨m………. Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh Sè TT Hä v¨ tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng thêi gian vµ nghØ viÖc, ngõng viÖc h­ëng 100% l­¬ng NghØ viÖc, ngõng viÖc h­ëng….. % l­¬ng Phô cÊp thuéc quü l­¬ng Phô cÊp kh¸c Tæng sè ThuÕ thu nhËp ph¶i nép T¹m øng kú I C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ Kú III ®­îc lÜnh Sè SP Sè tiÒn S.c«ng Sè tiÒn S.c«ng Sè tiÒn S.c«ng Sè tiÒn Sè tiÒn Ký nhËn … ….. Céng Sè tiÒn Ký nhËn A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Céng KÕ to¸n thanh to¸n (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) 1.2. H¹ch to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: • B¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ: B¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ do c¬ quan b¶o hiÓm x· héi Thµnh phè Hµ Néi qu¶n lý. B¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ ®­îc qu¶n lý theo chÕ ®é thùc chi thùc thanh, khi trÝch ®­îc b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ C«ng ty nép cho c¬ quan b¶o hiÓm, trong quý C«ng ty chØ lµm nhiÖm vô thu hé. Cuèi n¨m C«ng ty quyÕt to¸n víi c¬ quan b¶o hiÓm. Khi nh©n viªn èm ®au cã giÊy kh¸m cña bÖnh viÖn, sau ®ã nép cho kÕ to¸n, kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o víi c¬ quan b¶o hiÓm ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n cho nh©n viªn. Sau khi xem xÐt c¸c thñ tôc ®· hîp lÖ th× c¬ quan b¶o hiÓm sÏ chuyÓn sè tiÒn ®­îc thanh to¸n cña nh©n viªn b»ng chuyÓn kho¶n. • ThuÕ thu nhËp ph¶i nép: KÕ to¸n sÏ dùa vµo tæng thu nhËp cña tõng nh©n viªn trong C«ng ty, nÕu thu nhËp cña hä ®¹t møc ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n th× tuú vµo møc thuÕ suÊt mµ kÕ to¸n sÏ khÊu trõ vµo l­¬ng vµ ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng l­¬ng. 2. Thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: 2.1. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng: • Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, th­ëng - B¶ng kª trÝch nép BHXH - B¶ng kª trÝch nép BHYT - B¶ng thu BHXH, BHYT - B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng • H×nh thøc tr¶ l­¬ng: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh lµ C«ng ty th­¬ng m¹i, do ®ã viÖc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ph¶i theo l­¬ng cÊp bËc mµ C«ng ty tr¶ l­¬ng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng. Tr­íc khi vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty th× ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng ®· ký hîp ®ång víi nhau vÒ møc l­¬ng c¬ b¶n vµ ®­îc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sö dông møc l­¬ng ®ã ®Ó tÝnh phô cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ng­êi lao ®éng trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc ®Õn khi hÕt h¹n hîp ®ång. • C¸ch tÝnh l­¬ng: ViÖc tÝnh l­¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. + C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, b¶ng chÊm c«ng, phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh….. kÕ to¸n tÝnh tiÒn l­¬ng thêi gian, tiÒn lµm thªm giê cho ng­êi lao ®éng. + C¨n cø vµo tiÒn l­¬ng tÝnh ®­îc cho tõng ng­êi vµ tæng hîp ®ång tõng bé phËn sö dông lao ®éng vµ vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc lËp cho tõng bé phËn. + C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña tõng bé phËn ®Ó chi tr¶ thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn ®ång thêi tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong kú theo tõng ®èi t­îng sö dông lao ®éng. §¬n vÞ:……………………….. B¶ng chÊm c«ng MÉu sè: 01 – L§TL Bé phËn:……………………… Th¸ng……..n¨m………. Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh Sè TT Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng hoÆc cÊp bËc c.vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S.c«ng h­ëng l­¬ng sp S.c«ng h­ëng l­¬ng t.gian S.c«ng ngbØ viÖc ngõng viÖc hg 100% l­¬ng S.c«ng nghØ viÖc ngõng viÖc hg….. l­¬ng S.è c«ng h­ëng BHXH Ký hiÖu chÊm c«ng A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 §µo.T Hoa 2 Ng. Phi Hïng 3 -L­¬ng SP: K -L­¬ng t.gian + 4 - èm ®iÒu d­ìng: O - Cßn èm: Cè 5 - Thai s¶n: TS - NghØ phÐp: P 6 - Héi nghÞ, häc tËp: H - NghØ bï: NB 7 - NghØ kh«ng l­¬ng: Ro - Ngõng viÖc: N 8 9 10 - Tai n¹n: T 11 - L­¬ng nghÜa vô: L§ 12 13 14 Céng Ng­êi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) Ng­êi duyÖt (Ký, hä tªn) Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tæng hîp sè ngµy ®i lµm cña tõng nh©n viªn trong C«ng ty tõ ®ã tÝnh to¸n l­¬ng cho tõng ng­êi. VD1: TÝnh l­¬ng cña chÞ §.T.Hoa Theo hîp ®ång lao ®éng ký gi÷a C«ng ty vµ chÞ Hoa th× l­¬ng c¬ b¶n cña chÞ Hoa lµ 900.000®. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i C«ng ty l­¬ng thùc lÜnh cña chÞ lµ 1.720.000® trong ®ã c¸c kho¶n thu nhËp vµ c¸c kho¶n khÊu trõ nh­ sau: L­¬ng kü thuËt, l­¬ng ®Æc biÖt, l­¬ng tr¸ch nhiÖm, thu nhËp kh¸c, l­¬ng chuyªn cÇn, thªm giê vµ th­ëng….. c¸ch tÝnh l­¬ng cho c¸c phÇn trªn ®­îc kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng lao ®éng trong C«ng ty. V× kh«ng ph¶i bÊt kú ai trong C«ng ty còng cã c¸c chuyªn m«n trªn mµ tuú thuéc vµo tr×nh ®é n¨ng lùc cña tõng ng­êi. Nh­ chÞ Hoa: L­¬ng c¬ b¶n : 900.000® L­¬ng ®Æc biÖt : 20.000® L­¬ng kü thuËt : 48.000® L­¬ng tr¸ch nhiÖm : kh«ng cã PhÇn l­¬ng chuyªn cÇn ®­îc theo quy ®Þnh cña C«ng ty, mét lao ®éng ®i lµm ®ñ 26 ngµy sÏ ®­îc h­ëng 60.00®/th¸ng. L­¬ng thªm giê còng theo quy ®Þnh cña C«ng ty, ai lµm thªm giê vµ ngµy chñ nhËt h­ëng 200% l­¬ng, lµm thªm giê vµo ngµy th­êng h­ëng 150% l­¬ng. C¸c kho¶n cßn l¹i ®­îc kÕ to¸n ph©n bæ hîp lý. VD2: TÝnh l­¬ng cña anh Hïng L­¬ng c¬ b¶n cña anh Hïng ký hîp ®ång víi C«ng ty lµ:1.700.000 ®. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc vµ l­¬ng mµ C«ng ty chi tr¶ thªm thùc lÜnh lµ3.262.000 ®. Trong ®ã l­¬ng kü thuËt ®­îc kÕ to¸n ph©n bæ: 480.000 ®, l­¬ng ®Æc biÖt: 300.000 ®. Anh Hïng do lµm tr­ëng phßng c«ng tr×nh v× vËy tr¸ch nhiÖm cña anh cao h¬n so víi c¸c nh©n viªn kh¸c do ®ã l­¬ng tr¸ch nhiÖm cña anh ®­îc h­ëng lµ: 700.000 ®. Thu nhËp kh¸c: 550.000 ® L­¬ng chuyªn cÇn: 60.000 ®, theo quy ®Þnh cña C«ng ty lµm thªm giê vµ ngµy chñ nhËt h­ëng 200% l­¬ng, lµm thªm giê vµo ngµy th­êng h­ëng 150% l­¬ng . Cßn l¹i c¸c kho¶n còng ®­îc kÕ to¸n ph©n bæ hîp lý. Trªn ®©y lµ hai vÝ dô ®iÓn h×nh vÒ c¸ch tÝnh l­¬ng cña C«ng ty . §èi víi nh÷ng nh©n viªn cßn l¹i trong C«ng ty còng ®­îc tÝnh nh­ phÇn trªn. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng ph©n bæ l­¬ng thùc lÜnh cña nh©n viªn vµo c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c vµ trõ tiÒn l­¬ng c¬ b¶n ra. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, c¸ch tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng nh­ sau: §¬n vÞ:……………………….. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng MÉu sè: 02 – L§TL Bé phËn:……………………… Th¸ng……..n¨m………. Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh Sè TT Hä v¨ tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm Thu nhËp kh¸c L­¬ng ®Æc biÖt L­¬ng kü thuËt L­¬n g tr¸ch nhiÖm L­¬ng chuyªn cÇn Th­ëng Tæng Sè SP Sè tiÒn A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 §.T. Hoa 900.000 31,5 1.092.000 0 20.000 48.000 0 60.000 500.000 1.720.000 2 Ng.Phi Hïng 1.000.000 30,5 1.172.000 550.000 300.000 480.000 700.000 60.000 3.262.000 Céng KÕ to¸n thanh to¸n (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) - Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan, kÕ to¸n ph©n bæ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng theo tõng ®èi t­îng ghi ë b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 641 : 12.665.600 Nî TK 642 :10.859.420 CãTK 334 : 23.525.020 - KhÊu trõ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµo l­¬ng cña nh©n viªn: Nî TK 334 : 29.120 Cã TK 3338(H.M.Hïng): 29.120 - TrÝch BHXH khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 : 770.750 Cã TK 3383 :770.750 - TrÝch BHYT khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 : 154.150 Cã TK : 154.150 - Thanh to¸n tæng sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu nhËp kh¸c cho c«ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt: Nî TK 334 : 22.571.000 Cã TK : 22.571.000 2.2. H¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh kh«ng sö dông quü Kinh phÝ c«ng ®oµn mµ trõ lu«n vµo thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi nh÷ng ng­êi cã sè l­¬ng thùc lÜnh trªn 3.000.000®. Theo quy ®Þnh chÕ ®é hiÖn hµnh hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 20% BHXH, trong ®ã 15% do doanh nghiÖp sö dông lao ®éng chÞu chi phÝ vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 5% trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. Còng theo chÕ ®é hiÖn hµnh trÝch 3% BHYT trªn tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong ®ã 2% do doanh nghiÖp sö dông lao ®éng chÞu, 1% trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. Mçi C«ng ty cã mét c¸ch tÝnh BHXH, BHYT riªng nh­ ë Chi nh¸nh C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh tÝnh BHXH, BHYT theo quü l­¬ng c¬ b¶n + l­¬ng kü thuËt + l­¬ng ®Æc biÖt, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n C«ng ty ¸p dông theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ luËt lao ®éng cña Nhµ n­íc ViÖt Nam. C¸ch tÝnh nh­ sau: VD: TÝnh BHXH, BHYT cña chÞ §.T.Hoa L­¬ng c¬ b¶n : 900.000® L­¬ng kü thuËt : 84.000® L­¬ng ®Æc biÖt : 20.000® TrÝch BHXH vµo chi phÝ = (900.000 + 48.000 + 20.000) x 15% TrÝch BHYT vµo chi phÝ = (900.000 + 48.000 + 20.000) x 2% + Hµng th¸ng c¨n cø vµo tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, C«ng ty trÝch BHXH, BHYT cho tõng ®èi t­îng theo tû lÖ quy ®Þnh, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ BHXH, BHYT kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt c¸c TK 641, TK 642, TK 338 (3383, 3384) theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 642 : 1.259.190 Nî TK 641 : 1.361.360 Cã TK 3383, 3384 : 2.620.550 + Cuèi th¸ng nép BHXH, BHYT cho c¬ quan qu¶n lý b»ng chuyÓn kho¶n, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 112, TK 338 (3383, 3384) theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 3383, 3384 : 3.545.450 Cã TK : 3.545.450 + Khi nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña c«ng nh©n viªn cho c¬ quan thuÕ b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 111, TK 3383 theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 3338 : 29.120 Cã TK 111 : 29.120 C¨n cø vµo c¸ch tÝnh b¶o hiÓm, ta cã c¸c chøng tõ thu – chi b¶o hiÓm nh­ sau: VD: Chøng tõ thu BHXH §V: CTy TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh PhiÕu thu Sè 12/12 MSC21-11 ban hµnh Theo Q§ sè 999-TC/Q§CDKT ngµy 2/11/1996 cña BTC Ngµy 31/10/04 Nî TK: 334 Cã TK: 3383 Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn : NguyÔn ThÞ Th¬m §Þa chØ : C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh Lý do thu : Thu tiÒn ®ãng b¶o hiÓm x· héi Sè tiÒn : 770.750® ViÕt b»ng ch÷ : B¶y tr¨m b¶y m­¬i ngµn b¶y tr¨m n¨m m­¬i ®ång KÌm theo : 01 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ghi b»ng ch÷): B¶y tr¨m b¶y m­¬i ngµn b¶y tr¨m n¨m m­¬i ®ång. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ phiÕu thu BHXH cña c«ng nh©n viªn, C«ng ty ph¶i chi sè tiÒn ®Ó ®ãng BHXH cho nh©n viªn víi møc chi 15% theo quy ®Þnh §V: CTy TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh PhiÕu chi Sè 12/12 MSC21-11 ban hµnh Theo Q§ sè 999-TC/Q§CDKT ngµy 2/11/1996 cña BTC Ngµy 31/10/04 Nî TK: 3383 Cã TK: 112 Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn : NguyÔn ThÞ Th¬m §Þa chØ : C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh Lý do thu : Chi tiÒn ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho nh©n viªn Sè tiÒn : 2.312.250® ViÕt b»ng ch÷ : Hai triÖu ba tr¨m m­êi hai ngµn hai tr¨m n¨m m­¬i ®ång. KÌm theo : 01 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ghi b»ng ch÷): Hai triÖu ba tr¨m m­êi hai ngµn hai tr¨m n¨m m­¬i ®ång. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ta cã b¶ng kª trÝch hîp BHXH, BHYT… CÊp qu¶n lý:………….. Tªn ®¬n vÞ sö dông lao ®éng:………… §Þa chØ:……………………….. §iÖn tho¹i:…………………… Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------***------ (MÉu sè: C45-BH) M· ®¬n vÞ:…………………. M· thÎ BHYT: Tµi kho¶n sè:……………… T¹i:………………………… Tû lÖ trÝch nép:…………% Danh s¸ch lao ®éng vµ quü tiÒn l­¬ng trÝch nép BHXH Quý…….n¨m……. STT Hä vµ tªn Ngµy th¸ng n¨m sinh Sè sæ BHXH Chøc danh nghÒ nghiÖp §Þa chØ TL, tµi chÝnh pcÊp trÝch nép BHXH 1 th¸ng Tæng sè nép BXH N¬i ®¨ng ký kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu Ghi chó Nam N÷ L­¬ng c¬ b¶n Phô cÊp trÝch nép BHXH Tæng sè Trong ®ã KV…§§ Tæng céng C¸n bé thu (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc BHxh (Ký, ®ãng dÊu) Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) Ngµy……..th¸ng…….n¨m…… Thñ tr­ëng ®¬n vÞ sö dông lao ®éng (Ký, ®ãng dÊu) Do C«ng ty sö dông h×nh thøc ghi sæ theo "chøng tõ ghi sæ", c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng – b¶o hiÓm cho bé phËn b¸n hµng vµ bé phËn qu¶n lý, kÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ Sè: 01 Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó N C C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n tæng hîp vµ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng 641 642 334 12,665,600 10,859,420 23,525,020 Chøng tõ ghi sæ Sè: 02 Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó N C Sè BHXH, BHYT trõ vµo l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n viªn 334 338 3383 3384 924,900 924,900 770,750 154,150 Chøng tõ ghi sæ Sè: 03 Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó N C C¨n cø vµo tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ®Ó trÝch BHXH, BHYT theo tû lÖ quy ®Þnh vµo chi phÝ kinh doanh (17%) 641 642 338 3383 3384 1,259,190 1,361,360 2,620,550 2,312,250 308,300 Chøng tõ ghi sæ Sè: 04 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó N C Thanh to¸n tæng sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNV 334 111 22,571,000 22,571,000 Chøng tõ ghi sæ Sè: 06 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó N C Nép BHXH, BHYT cho c¬ quan qu¶n lý b»ng chuyÓn kho¶n 338 3383 3384 112 2,545,450 3,083,000 462,450 3,545,450 Chøng tõ ghi sæ Sè: 09 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó N C Sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n trõ vµo l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n viªn 334 3338 29,120 29,120 Chøng tõ ghi sæ Sè: 10 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó N C Nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cho c¬ quan thuÕ b»ng tiÒn mÆt 3338 111 29,120 29,120 Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång CT-GS Sè tiÒn SH NT 1 23,525,020 2 924,900 3 2,620,550 4 22,571,000 6 3,545,450 9 29,120 10 29,120 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 334, TK 338 §V: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh Sæ c¸i TK 334 Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång CT DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT N C D­ ®Çu kú 0 01 Tæng hîp vµ ph©n bæ l­¬ng 641 642 12,156,000 10,415,000 02 BHXH, BHYT trõ vµo l­¬ng thùc tÕ cña CNV 338 924,900 04 Tæng tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 111 22,571,000 09 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n trõ vµo l­¬ng thùc tÕ cña CNV 3338 29,120 Céng sè PS: 22,571,000 23,525,020 D­ cuèi kú 954,020 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §V: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh Sæ c¸i TK 338 Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång CT DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT N C D­ ®Çu kú 0 01 BHXH, BHYT trõ vµo l­¬ng thùc tÕ cña CNV 334 924,900 02 TrÝch BHXH, BHYT theo tû lÖ quy ®Þnh vµo chi phÝ kinh doanh 641 642 1,259,190 1,361,360 06 Nép BHXH, BHYT cho c¬ quan qu¶n lý b»ng chuyÓn kho¶n 112 3,545,450 Céng sè PS: 3,545,450 3,545,450 D­ cuèi kú 0 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh TK 334 D§K: 0 (132) 29.120 (133) 770.750 (134) 154.150 (135) 22.571.000 23.525.020 (131) PS:23.525.020 23.525.020 DCK: 0 TK 338 D§K: 0 770.750 (133) 154.150 (134) (138) 3.545.450 3.545.450 PS:3.545.450 DCK: 0 2.312.250 (136) 308.300 (137) TK 338(3) (138) 3.083.000 PS:3.083.000 DCK: 0 TK 3338 (3) (138)3.083.000 PS: 462.450 D§K: 0 12.665.600(134) 29.120 (131) D§K: 0 TK 641 D§K: 0 29.120 (131) D§K: 0 14.026.960 308.300 (137) (137) 160.160 (136) 1.201.200 14.026.960 D§K: 0 D§K: 0 TK 3338 D§K: 0 (133) 770.750 (136) 2.312.250 3.083.000 D§K: 0 (132) 29.120 29.120 DCK: 0 K/c: 12.118.610 (140) TK 642 D§K: 0 (131) 10.859.420 (136) 1.111.050 (137) 148.140 PS:12.118.610 12.118.610 DCK: 0 TK 642 D§K: 42.000.000 3.545.450 DCK: 38.454.550 TK 111 D§K: 25.000.000 PS:0 22.600.000 DCK: 2.399.880 22.571.000(135) 29.120(139) PhÇn III Mét sè ý kiÕn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i Chi nh¸nh C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh 1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh Trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch nãi riªng, c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng gi÷ vai trß quan träng. Trong thêi gian trùc thùc tËp tiÕp xóc víi kÕ to¸n thùc tÕ ë C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh liªn hÖ lý luËn luËn vµ tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc ë tr­êng em cã nhËn xÐt: Chi nh¸nh C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh, phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ lµ hîp lý. Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, nh­ng xÐt riªng vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng em thÊy C«ng ty kh«ng sö dông kinh phÝ c«ng ®oµn tõ thùc tÕ so víi lý thuyÕt em ®· häc th× viÖc sö dông kinh phÝ c«ng ®oµn ®Ó phôc vô chi tiªu cho ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng lµ cÇn thiÕt. Qua thêi gian nghiªn cøu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë chi nh¸nh C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh, ®ång thêi em còng ®· thùc hµnh tæng qu¸t c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ®­îc sö dông t¹i phßng kÕ to¸n. Em nhËn thÊy sù hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ph¶i dùa trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty. KÕ to¸n sö dông theo dâi c¸c phÇn hµnh theo ®óng quy ®Þnh vµ chÕ ®é ®­îc ban hµnh ®Ó qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh kinh doanh cã hiÖu qu¶. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý theo h­íng dÉn cña Nhµ n­íc nªn ®¶m b¶o tr¸nh nhÇm lÉn, trïng lÆp. Ph¶n ¸nh râ rµng c¸c kho¶n môc vµ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, song víi c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· ®æi míi nh­ hiÖn nay th× c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty cã mét sè thuËn lîi, khã kh¨n. * ThuËn lîi: - VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n: do c¸n bé kÕ to¸n cña C«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, hä ®­îc ®µo t¹o vµ häc tËp mét c¸ch th­êng xuyªn c¸c nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh, qua ®ã hä ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña m×nh. - M¸y vi tÝnh lµ c«ng cô qu¶n lý rÊt cã hiÖu qu¶ ë C«ng ty víi khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng ®èi nhiÒu nªn kÕ to¸n ®· ®­a m¸y vi tÝnh vµ sö dông, nh»m gi¶m bít viÖc ghi chÐp vµo sæ s¸ch vµ cung cÊp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi. * Khã kh¨n: - S¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng s¶n phÈm thiÕt bÞ vÖ sinh phôc vô chñ yÕu cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, v× vËy s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng ®­îc tiªu thô theo tõng thêi kú, theo mïa x©y dùng (do phô thuéc vµo thÞ tr­êng) nªn c«ng t¸c b¸n hµng gÆp mét sè khã kh¨n. Do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n còng ph¶i phô thuéc vµo viÖc b¸n hµng, khi kh«ng ph¶i mïa x©y dùng th× c«ng viÖc kÕ to¸n cã phÇn nµo gi¶m bít cßn khi vµo mïa x©y dùng th× phßng kÕ to¸n lu«n bËn rén vµ kÕ to¸n ph¶i th­êng xuyªn lµm thªm giê. - Trong khi ®ã C«ng ty kh«ng sö dông quü kinh phÝ c«ng ®oµn nªn viÖc ch¨m lo ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n viªn bÞ gi¶m bít. Møc tÝnh th­ëng cña C«ng ty ®èi víi nh©n viªn cßn thÊp ®· lµm cho tinh thÇn lµm viÖc cña nh©n viªn bÞ gi¶m ®i phÇn nµo. 2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh - Hoµn thiÖn ph¶i tu©n thñ hÖ thèng kÕ to¸n. KÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc. Mçi quèc gia ®Òu cã mét c¬ chÕ tµi chÝnh nhÊt ®Þnh vµ x©y dùng mét chÕ ®é kÕ to¸n riªng, phï hîp víi c¬ chÕ tµi chÝnh ¸p dông thèng nhÊt trong toµn bé nÒn kinh tÕ cña n­íc m×nh. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông linh ho¹t nh­ng ph¶i tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ®ã. ViÖc tu©n thñ nµy nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c c¬ quan chøc n¨ng. - Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HÖ thèng kÕ to¸n ®­îc ban hµnh dï lµ rÊt chi tiÕt song ®ã vÉn lµ mét b¶n thiÕt kÕ tæng thÓ. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ nh­ng kh«ng ph¶i mét c¸ch cøng nh¾c mµ vÉn cã thÓ ¸p dông linh ho¹t mét c¸ch nhÊt ®Þnh, phï hîp víi lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Æc ®iÓm tæ chøc cña tõng doanh nghiÖp nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cung cÊp th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý. - Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ, môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ hiÖu qu¶ kinh doanh nªn bÊt cø ho¹t ®éng nµo còng kh«ng thÓ t¸ch rêi yªu cÇu tiÕt kiÖm chi phÝ vËt t­. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng còng ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lu«n lµ mét c«ng viÖc cÇn thiÕt v× h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý doanh nghiÖp víi nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin, ph¶n ¸nh theo dâi chi tiÕt cã quan hÖ kinh tÕ ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cã vai trß quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ng­êi lao ®éng. Víi nh÷ng tån t¹i trªn em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: - CÇn ph¶i tæ chøc bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp víi néi dung quy tr×nh c«ng viÖc ®Ó tËn dông triÖt ®Ó kh¶ n¨ng ho¹t ®éng vµ ph©n phèi tiÒn l­¬ng theo hiÖu qu¶ ®ãng gãp lao ®éng ®­îc chÝnh x¸c c«ng b»ng cÇn ph¶i: + X¸c ®Þnh néi dung c«ng viÖc, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm quy tr×nh c«ng nghÖ, yªu cÇu vÒ khèi l­îng c«ng viÖc cho tõng chøc danh cô thÓ. + X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng, sè l­îng c«ng viÖc. - C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cÇn ph¶i lu«n cËp nhËt th«ng tin míi nhÊt vÒ chÕ ®é kÕ to¸n ®Ó vËn dông vµo hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty cho ®óng quy ®Þnh. - Thùc hiÖn viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña ng­êi lao ®éng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nghØ phÐp theo ®óng chÕ ®é. TiÒn nghØ phÐp sÏ tÝnh theo l­¬ng c¬ b¶n cña mçi ng­êi. ViÖc kh«ng trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n viªn lµ ch­a hîp lý v× chØ dùa vµo thùc tÕ cña n¨m tr­íc nªn tiÒn l­¬ng nghØ phÐp ph¸t sinh t¨ng ®ét ngét, do ®ã C«ng ty nªn thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña ng­êi lao ®éng theo c«ng thøc sau: Tû lÖ trÝch tr­íc ®­îc x©y dùng cho c¶ n¨m kÕ ho¹ch (%) = Tæng tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña n¨m kÕ ho¹ch ph¶i tr¶ cho CNV Tæng tiÒn l­¬ng chÝnh ph¶i tr¶ cho CNV cña n¨m kÕ ho¹ch Møc trÝch tr­íc tõng th¸ng = % (trÝch) x TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV - C«ng ty nªn bæ sung thªm TK 3382 "Kinh phÝ c«ng ®oµn" nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc nhiÖt t×nh h¬n, cÇn bæ sung vµ söa ®æi chÕ ®é khen th­ëng cña nh©n viªn cho phï hîp ®Ó gióp cho ng­êi lao ®éng thªm tinh thÇn h¨ng h¸i lµm viÖc h¬n. - Møc th­ëng hiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n viªn cßn thÊp, C«ng ty nªn thay ®æi møc tiÒn th­ëng ®Ó khen th­ëng kÞp thêi cho c«ng nh©n viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say, ®ãng gãp vµo viÖc ngµy cµng ph¸t triÓn cña C«ng ty. KÕt luËn Lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ mét trong ba yÕu tè quan träng trong bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh nµo, nªn h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng nãi riªng lµ c«ng cô quan träng trong qu¶n lý kinh tÕ trong doanh nghiÖp. ViÖc qu¶n lý chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ lao ®éng tèt ®ång nghÜa víi viÖc tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ kinh doanh, ®iÒu mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng rÊt quan t©m. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng còng cã vÞ trÝ quan träng, nã kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, cho c¬ quan phóc lîi x· héi, mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®ñ tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ c«ng phï hîp víi søc lao ®éng mµ hä bá ra ®Ó lµm viÖc, ®iÒu nµy sÏ t¸c ®éng khuyÕn khÝch, thóc ®Èy ng­êi lao ®éng tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong c¸c doanh nghiÖp. §Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng võa lµ c«ng cô h÷u hiÖu cho c¸c nhµ qu¶n lý võa lµ chç dùa ®¸ng tin cËy cho ng­êi lao ®éng th× kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng lµm ®­îc. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp khÐo lÐo gi÷a c¸c chÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng hiÖn hµnh vµ ®Æc thï lao ®éng t¹i ®¬n vÞ. KÕ to¸n cÇn ph¶i n¾m v÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i c¨n cø vµo m« h×nh chung cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng quy ®Þnh vÒ ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ cïng víi ®Æc tr­ng cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã h­íng hoµn thiÖn thÝch hîp. MÆt kh¸c, khi h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng còng nh­ h¹ch to¸n kÕ to¸n phÇn hµnh kh«ng thÓ t¸ch rêi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c nhÊt cho c¸c nhµ qu¶n lý qua ®ã phÇn qu¶n trÞ nh©n sù, ®Ò ra biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. TÊt c¶ ®iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù cÇn cï, s¸ng t¹o cña ng­êi kÕ to¸n. Sau thêi gian thùc tËp em ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp vÒ ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i Hång Minh. Tuy rÊt cè g¾ng nh­ng do kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó luËn v¨n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin c¶m ¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Minh.DOC
Luận văn liên quan