Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nguyễn Hiệu

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 2 I. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 2 1.1.Khái niệm 2 1.2 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3 II. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. 4 2.1 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : 4 2.2. Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7 2.3. Xác định phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 9 2.4. Xác định kỳ tính giá và đánh giá sản phẩm đở dang trong doanh nghiệp 14 2.5. Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 16 III. Quy trình hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp. 19 3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 19 3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 20 3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 21 3.4. Kế toán tổng hợp và tính giá thành. 22 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TƯ NHÂN NGUYÊN HIỆU 25 I. Sự hình thành và phát triển của công ty 25 1.1. Sự hình thành. 25 1.2. Tình hình hoạt động của công ty. 26 II. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty 30 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 30 2.2. Tổ chức sản xuất của công ty. 32 2.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 32 PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NGUYỄN HIỆU 53 I. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nguyễn Hiệu. 53 1. Đối với việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 54 2. Đối với việc hạch toán nguyên vật liệu. 54 3. Đối với quá trình hạch toán chi phí sản xuất chung còn nảy sinh nhiều vấn đề. 55 4. Đối với việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 55 II. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Nguyễn Hiệu. 56 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 56 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty Nguyễn Hiệu. 56 2.1. Tổ chức nâng cao trình độ đội ngũ quản lý nói chung và nhân viên bộ phận kế toán nói riêng. 56 2.2. Thực hiện chế độ tiền lương theo luật định. 57 2.3. Hoàn thiện công tác tính giá thành. 58 2.4. Hoàn thiện hơn việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế. 58 KẾT LUẬN 60

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nguyễn Hiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h. (2)- XuÊt dïng vËt t­ cho s¶n xuÊt trong kú (3)- Ph©n bá chi phÝ tr¶ tr­íc (ng¾n h¹n, dµi h¹n),chi phÝ ph¶i tr¶ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. (4)- TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. (5)- Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c ph¸t sinh trong kú (tiÒn mÆt, dÞch vô mua ngoµi…) (6)- C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung (phÕ liÖu thu håi, vËt t­ dïng kh«ng hÕt nhËp kho…) (7)- KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh. 3.4. KÕ to¸n tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh. TK155 §Õn kú tÝnh gi¸ (cuèi th¸ng, quý, mïa, n¨m…), trªn c¬ së sè liÖu c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®­îc tËp hîp vµ kÕt chuyÓn, kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®ång thêi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chØ ®¹o cña ng­êi qu¶n lý ®Ó lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n TK154 ®Ó tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®­îc tr×nh bµy qua s¬ ®å nh­ sau : TK621 TK154 TK152,111 (1) (4) TK622 (2) TK627 (5) TK157 (3) TK155 (6) TK632 (7) (1) KÕt chuyÓn CPNVLTT (2) KÕt chuyÓn CPNCTT (3) KÕt chuyÓn CPSXC (4) C¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (5) Gi¸ trÞ thµnh phÈm nhËp kho (6) Hµng göi b¸n kh«ng qua kho (7) XuÊt b¸n thµnh phÈm tùc tiÕp kh«ng qua kho * Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. VÒ c¬ b¶n viÖc h¹ch to¸n vµ tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh gièng víi ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. S¬ ®å kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. TK631 TK111,112,331… TK621 TK611 TK154 (1) (3) (5a) (6a) (6b) TK152 (2a) TK632 TK622 (2b) TK334,338 (4a) (5b) (7) TK627 TK111,112,214,331… (5c) (4b) (1) – Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu t¨ng (nhËp) trong kú. (2a) – KÕt chuyÓn vËt liÖu ch­a dïng ®Çu kú. (2b) – KÕt chuyÓn gi¸ trÞ cßn l¹i ch­a dïng cuèi kú (3) – Gi¸ trÞ NVL dïng ®Ó s¶n xuÊt trong kú (4a) – Tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. (4b) – TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. (5a) – KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt. (5b) – KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. (5c) – KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. (6a) – KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú (6b) – KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú (7) – Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho göi b¸n hoÆc tiªu thô ngay.  PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty t­ nh©n Nguyªn HiÖu Tªn c«ng ty: C«ng ty t­ nh©n NguyÔn HiÖu. Trô së chÝnh: C17- Thanh X­¬ng- H.§iÖn Biªn- T.§iÖn Biªn. §iÖn tho¹i: 023926997 I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.1. Sù h×nh thµnh. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, nhu cÇu vËt liÖu x©y dùng cho x©y dùng c¬ b¶n ngµy mét t¨ng cao. ViÖc t×m kiÕm khai th¸c cung øng vËt t­ g×, nh­ thÕ nµo cho ngµnh x©y dùng lµ mét vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra cho c¸c nhµ ®Çu t­. Cïng víi c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng kh¸c, §¸ còng lµ mét lo¹i vËt liÖu x©y dùng quan träng ®èi víi ngµnh x©y dùng, lµ mét thµnh phÇn quan träng trong c¬ cÊu vËt liÖu x©y dùng ®Ó kiªn cè ho¸ c¸c c¬ së h¹ tÇng. C«ng ty T­ nh©n NguyÔn HiÖu ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 8/2001, theo giÊy phÐp kinh doanh sè: 23010032 ngµy 24/8/2001, do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tØnh Lai Ch©u cÊp. Nay chÞu sù qu¶n lý S ë kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tØnh §iÖn Biªn theo sè ®¨ng ký kinh doanh cÊp l¹i : 201000020 ngµy 11/2/2004. Víi nghµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh lµ: Khai th¸c vµ cung øng vËt liÖu x©y dùng, trong ®ã khai th¸c ®¸ lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, ngoµi ra hiÖn nay c«ng ty cã tham gia vµo ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n (quy m« nhá). S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i ®¸ dïng cho x©y dùng nhµ ë, cÇu ®­êng… ngoµi ra c«ng ty còng nhËn cung øng c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng kh¸c nh­ : xi m¨ng, c¸c lo¹i c¸t. ThÞ tr­êng tiªu thô chñ yÕu lµ ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c c«ng tr×nh t¹i ®Þa ph­¬ng, mét phÇn phôc vô cho nhu cÇu ë c«ng ty (dïng cho x©y dùng) Thêi gian ®Çu, do míi ®­îc thµnh lËp nªn ho¹t ®éng khai th¸c, kinh doanh cßn h¹n hÑp. C«ng ty tËp chung chñ yÕu vµo viÖc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt, t×m kiÕm th¨m dß ®Þa ®iÓm khai th¸c, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô. Do vËy s¶n l­îng khai th¸c trong thêi gian nµy cßn Ýt. Sau h¬n hai n¨m ho¹t ®éng sè vèn cña c«ng ty ®· cã sù gia t¨ng, c¬ së vËt chÊt còng ®­îc trang bÞ ®óng møc vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ban ®Çu cña c«ng ty. 1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1.2.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. Míi ®­îc thµnh lËp nªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, nh­ng còng kh«ng Ýt ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh nhÊt ®Þnh. a. §iÒu kiÖn thuËn lîi. C¸c c«ng tr­êng khai th¸c ®¸ cña c«ng ty n»m gÇn víi thµnh phè ®iÒu biªn c¸ch trung t©m thµnh phè h¬n 23km vÒ h­íng cöa khÈu T©y Trang, ®Þa ®iÓm n»m gÇn víi trung t©m thµnh phè §iÖn Biªn, viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®­îc quan t©m nªn nhu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng lµ rÊt lín. Lµ vïng cã nhiÒu nói ®¸ cao nªn lo¹i tµi nguyªn nµy kh«ng ph¶i lµ hiÕm, khã t×m kiÕm vµ khai th¸c, cã nhiÒu má ®¸ gÇn víi trôc ®­êng giao th«ng, t¹o thuËn lîi cho viÖc khai th¸c vµ vËn chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô. V.v… b. Nh÷ng ®iÒu kiÖn khã kh¨n. C«ng ty n»m trong ®Þa bµn cña tØnh ®iÖn Biªn míi, mét tØnh bÞ bao bäc bëi ®åi nói, nªn viÖc s¶n xuÊt, khai th¸c ®¸ vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô sang c¸c tØnh l©n cËn gÆp rÊt nhiÒu trë ng¹i. ChØ tËp chung cung cÊp cho thÞ tr­êng trong tØnh. Míi ®­îc thµnh lËp nªn sè vèn cßn h¹n hÑp, kinh nghiÖm lÉn tr×nh ®é qu¶n lý cßn non kÐm, nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cßn ch­a cao. Nguyªn vËt liÖu chÝnh phôc vô s¶n xuÊt lµ chÊt liÖu næ ®©y lµ lo¹i vËt t­ h¹n chÕ trong l­u th«ng vµ rÊt nguy hiÓm. ViÕc l­u hµnh mua b¸n chÊt næ ph¶i cã giÊy phÐp l­u hµnh, nªn viÖc cung øng vËt t­ nµy cho s¶n xuÊt th­êng bÞ gi¸n ®o¹n g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc s¶n xuÊt vµ khai th¸c. 1.2.2. T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong 2 n¨m qua. MÆc dï míi chØ ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 2001, ho¹t ®éng s¶n xuÊt míi ®­îc h¬n hai n¨m trë l¹i ®©y, nh­ng ho¹t ®éng cña c«ng ty b­íc ®Çu ®· ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña n¨m sau th­êng cao h¬n n¨m tr­íc. Uy tÝn cña c«ng ty ®­îc cñng cè, gãp phÇn vµo viÖc æn ®Þnh vµ ®¸p øng nhu cÇu vËt t­ cho x©y dùng c¬ b¶n, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ t¹i ®Þa ph­¬ng. Còng chØ víi ba n¨m ®Çu ho¹t ®éng, nh­ng hµng n¨m c«ng ty vÉn th­êng xuyªn t¹o ra ®­îc lîi nhuËn kh«ng cã sù thua lç trong kinh doanh. Qui m« khai th¸c t¨ng: n¨m 2001 - 2002 c«ng ty chØ thùc hiÖn khai th¸c t¹i c«ng tr­êng T©y Trang, ®Õn n¨m 2003 do nhu cÇu vÒ ®¸ x©y dùng t¨ng, c«ng ty ®· më réng víi hai c«ng tr­êng khai th¸c cung øng vËt liÖu cho c¸c nhµ thÇu x©y dùng. ViÖc më réng qui m« ®· t¹o thªm ®­îc viÖc lµm gióp gi¶i quyÕt lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm ë ®Þa ph­¬ng. D­íi ®©y lµ mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua. B¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt – kinh doanh C«ng ty t­ nh©n NguyÔn HiÖu (2002-2003) ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2002 N¨m2003 Chªnh lÖch Vèn l­u ®éng 1000 1968300 1804537 (-163763) Vèn cè ®Þnh 1000 1096700 1750692 +653992 S¶n l­îng khai th¸c M3 35823 40156 +4333 Tæng doanh thu 1000 2686725 4276700 +1589975 Tæng chi phÝ 1000 2634850 4216427 +1581577 Tæng lîi nhuËn 1000 5287575 60273 +7398 TØ suÊt VL§/DT % 73.26 42.19 TØ suÊt VC§/DT % 40.82 40.94 TØ suÊt LN/DT % 2 1.4 CP/DT % 98 98.6 Sè vèn, s¶n l­îng, doanh thu cña c«ng ty n¨m 2003 ®Òu t¨ng so víi n¨m 2002. Tuy nhiªn tû suÊt lîi nhuËn kh«ng t¨ng mµ cßn gi¶m ë møc thÊp. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do chi phÝ còng t¨ng tØ lÖ thuËn víi doanh thu. Cô thÓ Doanh thu n¨m 2003 t¨ng h¬n 1,5 tØ ®ång so víi n¨m 2002. Nh­ng ®ång thêi kho¶n chi phÝ lµm gi¶m Doanh thu n¨m 2003 còng t¨ng h¬n 1,5 tØ ®ång, mét sù gia t¨ng kh«ng phï hîp trong quan hÖ doanh thu – chi phÝ. C«ng ty ®· tÝch cùc mua s¾m trang thiÕt bÞ, m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt nh»m t¨ng s¶n l­îng khai th¸c, gi¶m chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. C«ng ty lu«n lu«n t×m tßi nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ,ë réng quy m« vÒ vèn. B¶ng thÓ hiÖn t×nh h×nh c¬ së vËt chÊt , m¸y mãc, thiÕt bÞ cña c«ng ty (§Çu n¨m 2002) ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng TrÞ gi¸(®ång) ThiÕt bÞ v¨n phßng - Nhµ lµm viÖc - M¸y tÝnh v¨n phßng C¸i C¸i 01 03 50000000 29500000 ThiÕt bÞ s¶n xuÊt - M¸y khoan ®¸ - M¸y xay ®¸ - M¸y khoan tay - M¸y nÐn - §Çu næ ®«ng phong C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i 05 08 03 04 02 120000000 95000000 21000000 70000000 6200000 ThiÕt bÞ vËn t¶i -Xe IFA - Xe DZ C¸i C¸i 03 01 450000000 27000000 Tæng céng *** *** 868700000 Víi quy m« ch­a thùc sù lín vµ víi sè vèn hiÖn cã th× t×nh h×nh trang thiÕt bÞ hiÖn cã t¹i c«ng ty ®· ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty n¨m 2003 doanh gnhiÖp ®· tÝch cùc vµ m¹nh d¹n ®Çu t­ trang thiÕt bÞ míi. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003 trÞ gi¸ thiÕt bÞ m¸y mãc h¬n 2 tØ ®ång. C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng tµi s¶n hiÖn cã chiÕm tØ lÖ h¬n 60%. 1.2.3 T×nh h×nh lao ®éng t¹i c«ng ty. ViÖc thµnh lËp c«ng ty ®· t¹o ra viÖc lµm vµ thu hót ®­îc mét sè lao ®éng t¹I ®Þa ph­¬ng. Lao ®éng cña c«ng ty ®­îc tæ chøc thµnh hai bé phËn: - Bé phËngi¸n tiÕp : lµ nh÷ng nh©n viªn thuéc bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp, hä kh«ng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Bé phËn trùc tiÕp : lµ toµn bé nh÷ng lao c«ng tham gia trùc tiÕp vµo viÖc khai th¸c, t¹o s¶n phÈm. Do tÝnh chÊt cña c«ng viÖc nªn lao ®éng trùc tiÕp chñ yÕu lµ nh÷ng lao ®éng nam cã ®é tuæi d­íi 45 tuæi vµ cã søc khoÎ tèt. Lµ c«ng viÖc nÆng nhäc nªn rÊt Ýt lao ®éng n÷. ViÖc tuyÓn chän lao ®éng, vÊn ®Ò søc khoÎ cña lao ®éng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. TiÒn c«ng cña lao ®éng trùc tiÕp ®­îc tÝnh dùa trªn kÕt qu¶ khèi l­îng s¶n phÈm lµm ra. L­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp ®­îc chi tr¶ hµng th¸ng trªn c¬ së tho¶ thuËt trong hîp ®ång lao ®éng. Thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng trùc tiÕp hµng th¸ng trªn 1000000 ®ång/1L§ (theo sè liÖu 2003). B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng 2002- 2003 ChØ tiªu Sè lao ®éng (ng­êi) TØ lÖ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2002 N¨m 2003 Tæng sè lao ®éng 45 73 100% 100% * Ph©n lo¹i lao ®éng theo tÝnh chÊt - Lao ®éng gi¸n tiÕp - Lao ®éng trùc tiÕp 7 38 10 63 15.5% 84.5% 13.69% 86.31% * Ph©n lo¹i lao ®éng theo giíi tÝnh - Lao ®éng nam - Lao ®éng n÷ 41 4 67 6 91.1% 8.9% 91.7% 8.3% * Ph©n lo¹i theo tr×nh ®é - §¹i häc, cao ®¼ng. - Trung cÊp, phæ th«ng,… 3 42 3 70 6.7% 93.3% 4.1% 95.9% Hîp ®ång lao ®éng chñ yÕu lµ nh÷ng hîp ®ång ng¾n h¹n, viÖc khai th¸c phô thuéc vµo thêi tiÕt vµ nhu cÇu ngµnh x©y dùng nªn l­îng lao ®éng cña c«ng ty lu«n biÕn ®éng, vµo thêi ®iÓm mïa m­a, nhu cÇu vËt liÖu x©y dùng gi¶m, khai th¸c khã kh¨n nªn l­îng lao ®éng th­êng gi¶m xuèng møc thÊp nhÊt ( 30- 40 lao ®éng), thêi ®iÓm mïa kh« khai th¸c rÔ rµng h¬n, nhu cÇu x©y dùng còng lín h¬n, l­îng lao ®éng cã thÓ lªn tíi 60-70 lao ®éng. ë tõng thêi ®iÓm nh­ vËy doanh nghiÖp cã sù ®IÒu chØnh kÕ ho¹ch khai th¸c phï hîp. L­îng lao ®éng theo b¶ng trªn ®­îc doanh nghiÖp thèng kª vµo cuèi c¸c n¨m 2002- 2003. B¶ng t×nh h×nh lao ®éng cho thÊy sè lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é cßn rÊt Ýt. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh qu¶n lý hiÖn t¹i ë c«ng ty. II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 2.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Do ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, l¹i lµ mét c«ng ty T­ nh©n víi qui m« ch­a lín vµ sè vèn cßn nhá. ViÖc t×m ra ph­¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt cña chñ ®Çu t­ ( chñ doanh nghiÖp ). XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty, c«ng ty ®· vËn dông m« h×nh tæ chøc ®iÒu hµnh theo c¬ chÕ trùc tuyÕn. C¸ch tæ chøc nµy nã phï hîp víi qui m« sè vèn hiÖn t¹i cña c«ng ty. Tuy nhiªn, khi quy m« doanh nghiÖp më réng; trong nh÷ng n¨m tíi doanh nghiÖp h­íng ho¹t ®éng sang lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n th× m« h×nh hiÖn t¹i cña c«ng ty sÏ khã mµ ®¸p øng ®­îc. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty T­ Nh©n NguyÔn HiÖu Gi¸m ®èc Bé phËn kÕ to¸n Bé phËn kü thuËt C¸c ®éi khai th¸c, vËn chuyÓn trùc tiÕp §éi khai th¸c 2 §éi vËn chuyÓn 1 §éi khai th¸c 1 §éi vËn chuyÓn 2 Víi m« h×nh nµy: Gi¸m ®èc : lµ ng­êi ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o c«ng ty, lµ chñ ®Çu t­ vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n vÒ nghÜa vô tµi chÝnh. Mäi bé phËn ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. Bé phËn kü thuËt : cã nhiÖm vô thùc thi nhiÖm vô cña gi¸m ®èc giao. Th¨m dß t×m kiÕm ®Þa ®iÓm khai th¸c, kiÓm tra chÊt l­îng, kü thuËt, ®o ®¹c… ®é an toµn ®¶m b¶o cho viÖc khai th¸c an toµn vµ hiÖu qu¶. Bé phËn kÕ to¸n : cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª theo sù chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t cña kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc c«ng ty. Bé phËn s¶n xuÊt: bao gåm c¸c ®éi khai th¸c vµ c¸c ®éi vËn chuyÓn t¹i c¸c c«ng tr­êng. 2.2. Tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty. C¸c tæ, ®éi khai th¸c d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña c¸c qu¶n ®èc t¹i c¸c c«ng tr­êng. C¸c ®éi khai th¸c bao gåm toµn bé c«ng nh©n tham gia trùc tiÕp vµo c«ng viÖc khai th¸c:bèc xÕp, ph¸ ®¸… §éi vËn chuyÓn lµ ®éi cã nhiÖm vô vËn chuyÓn s¶n phÈm tíi n¬i tiªu thô hoÆc vÒ bÕn b·i cña c«ng ty. Do sè vèn cßn nhá nªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cßn Ýt chØ cã 4 ®Çu xe vËn chuyÓn, träng t¶i nhá. ViÖc vËn chuyÓn chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c hîp ®ång thuª ngoµi, bëi vËy mµ chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ gi¶m trõ doanh thu. Tæ kü thuËt t¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt bao gåm c¸c c«ng nh©n kÜ thuËt ®o l­êng, kÜ thuËt næ. Phôc vô nh÷ng yªu cÇu kü thuËt t¹i c«ng tr­êng ®Ó viÖc khai th¸c ho¹t ®éng ®­îc liªn tôc. ViÖc khai th¸c ®¸ dùa trªn nhu cÇu thÞ tr­êng th«ng qua c¸c hîp ®ång, ho¸ ®¬n ®Æt hµng cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng, nh»m khai th¸c hîp lý nguån tµi nguyªn nµy tr¸nh viÖc khai th¸c lµng phÝ tµi nguyªn. Bëi vËy c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lu«n ®­îc quan t©m cña chñ ®Çu t­ vµ bé phËn kÕ to¸n (kÕ to¸n tr­ëng ). Do ®Æc ®iÓm cña nghµnh nghÒ liªn quan ®Õn chÊt næ mang v¸c nÆng, kh¶ n¨ng x¶y ra tai n¹n lao ®éng lµ rÊt cao, nªn trong qu¸ tr×nh khai th¸c vÊn ®Ò ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi lao ®éng t¹i c¸c c«ng tr­êng ®­îc ®Æt ra mét c¸ch nghiªm tóc vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p, qui ®Þnh cô thÓ trong lao ®éng. 2.3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n cña doanh nghiÖp bao gåm 4 nh©n viªn : 1 kÕ to¸n tr­ëng (tù danh) - kiªm kÕ to¸n tæng hîp, 2 nh©n viªn kÕ to¸n (kÕ to¸n vËt t­, thµnh phÈm vµ kÕ to¸n thanh to¸n), 1 thñ kho. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vËt t­ thµnh phÈm Do tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm, qui m« cña doanh nghiÖp mµ l·nh ®¹o c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh chän h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tæ chøc tËp trung. Theo m« h×nh nµy toµn bé c«ng ty chØ tæ chøc mét bé phËn kÕ to¸n t¹i v¨n phßng cña doanh nghiÖp víi nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n mäi ngiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ë doanh nghiÖp. Mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i c¸c c«ng tr­êng th× thñ kho t¹i c«ng tr­êng ®ång thêi lµ nh©n viªn kinh tÕ xö lý sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n xö lý. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tr×nh ®é nh©n viªn kÕ to¸n, tæ chøc qu¶n lý, doanh nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh sö dông h×nh thøc kÕ to¸n: NhËt ký chung trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n víi hÖ thèng sæ s¸ch ®Çy ®ñ, c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi phï hîp víi ho¹t ®éng khai th¸c. M« h×nh tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung ë c«ng ty Chøng tõ gèc NhËt ký ®ÆcbiÖt NhËt ký chung Sæ chi tiÕt Sæ quü Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n dèi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Chó thÝch: Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng (n¨m) Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ¸p dông theo h×nh thøc NhËt ký chung cô thÓ lµ hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo sæ NhËt ký ®Æc biÖt (®èi víi c¸c nghiÖp vô gÆp nhiÒu lÇn ). C¨n cø vµo NhËt ký chung kÕ to¸n ghi vµo sæ C¸i. ViÖc ghi sæ quü vµ sæ chi tiÕt ®­îc c¨n cø trùc tiÕp qua chøng tõ gèc. Cuèi th¸ng kÕ to¸n kho¸ sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn ph¸t sinh Nî, Cã vµ sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i ®Ó lµm c¨n cø lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cuèi n¨m III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty NguyÔn HiÖu. 3.1. §èi t­îng vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty NguyÔn HiÖu. Còng gièng nh­ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt còng rÊt quan träng. ®Ó h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, hîp lý ng­êi kÕ to¸n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ ®èi t­îng tÝnh chi phÝ vµ ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ hîp lý vµ râ rµng. ViÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®­îc sö lý tËp trung ë bé phËn kÕ to¸n t¹i v¨n phßng cña c«ng ty th«ng qua chøng tõ thu thËp ®­îc trùc tiÕp cña nh©n viªn kÕ to¸n hoÆc nh©n viªn kinh tÕ t¹i c«ng tr­êng khai th¸c. 3.1.1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ cña doanh nghiÖp lµ khèi l­îng s¶n phÈm khai th¸c hoµn thµnh. Mäi kho¶n chi phÝ ®­îc më tê kª chi tiÕt, ®­îc tËp hîp chuyÓn qua bé phËn kÕ to¸n ®Ó sö lý. Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®­îc tËp hîp theo kho¶n môc ®Ó tiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp trùc tiÕp hµng th¸ng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ gi¸n tiÕp cho tõng th¸ng. 3.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu sö dông cho viÖc khai th¸c bao gåm :VËt liÖu næ, nhiªn liÖu… - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ vÒ tiÒn c«ng cña nh©n c«ng trùc tiÕp sÈn xuÊt - Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh tõ c¸c c«ng tr­êng, kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt nh­ng nh»m môc ®Ých phôc vô s¶n xuÊt nh­ : chi phÝ cho qu¶n lý c«ng tr­êng, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ ®iÖn n­íc mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn cho s¶n xuÊt… 3.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty. T¹i doanh nghiÖp viÖc h¹ch to¸n hµng tån kho ®­îc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. C¸c tµi kho¶n mµ c«ng ty sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gåm : TK621- Chi phÝ nguyªn-nhiªn- vËt lÖu trùc tiÕp TK622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt theo néi dung TK154- Chi phÝ kinh doanh dë dang TK155- TrÞ gi¸ s¶n phÈm hoµn thµnh. Vµ mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan ViÖc h¹ch to¸n cô thÓ cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh h¹ch to¸n nh­ sau. 3.2.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh khai th¸c ®¸, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trong c«ng ty bao gåm vËt liÖu næ vµ nhiªn liÖu dïng cho m¸y mäc thiÕt bÞ khai th¸c. L­îng vËt t­ ®­îc mua vÒ sÏ ®­îc nhËp vµ b¶o qu¶n t¹i kho ë c¸c c«ng tr­êng. Do ®Æc thï cña vËt liÖu, th«ng th­êng vËt liÖu ®­îc mua vÒ sÏ ®em xuÊt dïng ngay cho nhu cÇu s¶n xuÊt. Sè liÖu ®­îc mua dùa trªn sè liÖu dù to¸n vµ ®Þnh møc ®· ®Þnh vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña bé phËn kÕ to¸n vµ gi¸m ®èc. VËt liÖu ®­îc mua vÒ khi nhËp kho b¶o qu¶n t¹i c¸c c«ng tr­êng th× kÕ to¸n vËt t­ cïng bé phËn kü thuËt vµ thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch theo hîp ®ång ®· ký, ®· tho¶ thuËn. Sau ®ã lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho vËt liÖu næ ®­îc tiÕn hµnh 2 liªn; liªn 1 thñ kho gi÷ ®Ó theo dâi trªn thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n kÌm theo chøng tõ gèc cña ng­êi b¸n (ho¸ ®¬n b¸n hµng). Khi cã nhu cÇu mua vËt t­ ®Ó phôc vô s¶n xuÊt khai th¸c th× ng­êi gi¸m s¸t t¹i c¸c c«ng tr­êng viÕt ®Ò nghÞ t¹m øng göi lªn bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty. BiÓu sè1: §¬n vÞ : C«ng ty NguyÔn HiÖu §Þa chØ: H.§iÖn Biªn GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng. Ngµy 05 Th¸ng 02 N¨m 2003 KÝnh göi : ¤ng gi¸m ®èc c«ng ty NguyÔn HiÖu. Tªn t«i lµ: Hµ V¨n C«ng §¬n vÞ : C«ng tr­êng khai th¸c ®¸ T©y Trang §Þa chØ: Ng­êi nhËn thay: §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn: 3000000 (ViÕt b»ng ch÷):(Ba triÖu ®ång ch½n) Lý do t¹m øng: mua vËt liÖu næ dïng ®Ó phôc vô khai th¸c ®¸ t¹i c«ng tr­êng T©y Trang. Thêi h¹n thanh to¸n : *** Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) Ng­êi t¹m øng (Ký, hä tªn) Khi xÐt thÊy lý do t¹m øng lµ hîp lý th× kÕ to¸n tr­ëng vµ thñ tr­ëng (Gi¸m ®èc) ký x¸c nhËn, c¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu chi, viÕt phiÕu chi chi tiÒn t¹m øng mua vËt liÖu t¹m øng hoÆc chi tiÒn mua trùc tiÕp vËt t­. BiÓu sè 2: §Þa chØ : Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp : MÉu sè 02-TT …. PhiÕu chi Ngµy 7 th¸ng 2 n¨m2003 (Liªn…) QuyÓn sæ : Sè : Nî : Cã : Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn : Hµ V¨n C«ng §Þa chØ : C«ng tr­êng khai th¸c ®¸ T©y Trang Lý do chi : mua vËt liÖu næ dïng ®Ó phôc vô khai th¸c ®¸ t¹i c«ng tr­êng T©y Trang. Sè tiÒn : 3000000 ViÕt b»ng ch÷ :(Ba triÖu ®ång ch½n) KÌm theo : 01chøng tõ . Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) :(Ba triÖu ®ång ch½n) Ngµy th¸ng n¨m Thñ quü (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) Khi mua hµng vÒ thñ kho kiÓm tra sau ®ã míi cho nhËp kho, ®ång thêi tiÕn hµnh viÕt phiÕu nhËp kho vµ ghi thÎ kho. BiÓu sè 3 : §¬n vÞ : C«ng ty NguyÔn HiÖu §Þa chØ : Thanh X­¬ng- HuyÖn §iÖn Biªn MÉu sè : 01-VT Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh : 186-TC/C§KT ngµy 14-3-1995 cña bé tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2003 Sè: Nî: Cã: Hä tªn ng­êi giao hµng: c«ng ty vËt liÖu næ §iÖn Biªn. Theo sè… ngµy … th¸ng … n¨m … NhËp t¹i kho : T©y Trang Sè thø tù Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch s¶n phÈm M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 ChÊt næ Kg 135 17600 2376000 Céng 2376000 Céng thµnh tiÒn ghi b»ng ch÷ :(hai triÖuba tr¨m b¶y m­¬i s¸u ngµn ®ång ch½n) NhËp ngµy10 th¸ng2 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn) Ng­êi giao hµng (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, hä tªn) Gi¸ cña vËt t­ xuÊt dïng ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc, tøc lµ mua gi¸ nµo th× xuÊt dïng theo gi¸ ®ã. C¨n cø vµo yªu cÇn thùc tÕ thñ kho xuÊt vËt t­ ®Ó phôc vô cho viÖc khai th¸c. Dùa vµ gi¸ trÞ thùc xuÊt kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho. BiÓu sè 4 : §¬n vÞ : C«ng ty NguyÔn HiÖu §Þa chØ : Thanh X­¬ng- HuyÖn §iÖn Biªn MÉu sè : 01-VT Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh : 186-TC/C§KT ngµy 14-3-1995 cña bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2003 Sè: Nî: Cã: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: ®Þa chØ (bé phËn): Lý do xuÊt: Ph¸ ®¸ XuÊt t¹i kho : T©y Trang Sè thø tù Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 VËt liÖu næ Kg 100 17600 1760000 Céng Céng thµnh tiÒn ghi b»ng ch÷ :(mét triÖu b¶y tr¨m s¸u m­¬i ngµn ®ång ch½n) XuÊt ngµy11 th¸ng02 n¨m 2003 Phô tr¸ch bé phÊn sö dông (ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, hä tªn) C¨n cø vµ c¸c chøng tõ gèc : ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt…kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ kÕ to¸n liªn quan. TrÝch tµi liÖu 5a : §¬n vÞ: c«ng ty NguyÔn HiÖu §Þa chØ: C17- Thanh X­¬ng- §iÖn Biªn. Sæ nhËt ký chung Ngµy… th¸ng… n¨m 2003 ®¬n vÞ tÝnh:®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô Sè hiÖu Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy th¸ng Nî Cã 2/1 01 2/1 Mua nhiªn liÖu 621 150000 111 150000 … … … … … 11/2 11/2 XuÊt vËt liÖu næ 621 1760000 … … … 152 1760000 … … … … … … … Ngµy… th¸ng … n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ång thêi kÕ to¸n ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n TK621 vµ c¸c tµi kho¶n chi tiÕt kh¸c cã liªn quan nh»m qu¶n lý chÆt chÏ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Th«ng qua sæ nhËt ký chung kÕ to¸n lµm c¨n cø më sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan, lËp vµ ®èi chiÕu víi sæ chi tiÕt, sæ quü… TrÝch tµi liÖu sæ c¸i tµi kho¶n TK621 doanh nghiÖp NguyÔn HiÖu trong n¨m 2003. BiÓu sè 6 : Sæ c¸i TK621 N¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô Tµi kho¶n ®èi øng Trang sæ NK Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy th¸ng Nî Cã 31/1 Mua nhiªn liÖu cho m¸y khoan 111 150000 … … … … … … 31/1 Mua nhiªn liÖu cho m¸y xóc 111 200000 … … … … … … 31/12 KÕt chuyÓn 154 1165556809 Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã 1165556809 1165556809 D­ cuèi kú *** *** Ngµy th¸ng 12 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) 3.2.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Hµng th¸ng kÕ to¸n thanh to¸n c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®Ó tÝnh vµ chi tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp khai th¸c. Nh­ vËy ë c«ng ty ®· thùc hiÖn tr¶ l­¬ng theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh. Theo quy ®Þnh th× mäi l×nh vùc kinh doanh kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i thùc hiÖn viÖc trÝch : BHYT, BHXH,KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ng ë c«ng ty hiÖn ch­a thùc hiÖn viÖc trÝch l­¬ng, do vËy chi phÝ nh©n c«ng ë ®©y chØ bao gåm kho¶n l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm vµ c¸c kho¶n phô trî tiÒn ¨n, tiÒn th­ëng. Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc khuyÕn khÝch khai th¸c b»ng c¸ch sö dông møc th­ëng cho nh÷ng c«ng nh©n lµm ra nhiÒu s¶n phÈm. Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp khai th¸c hµng th¸ng ®­îc tÝnh nh­ sau : Tæng khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh Trong th¸ng * Gi¸ ®¬n vÞ tiÒn c«ng trªn 1 ®¬n vÞ thµnh phÈm = Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ hµng th¸ng BiÓu sè 7 : §¬n vÞ: C«ng ty NguyÔn HiÖu Bé phËn: C«ng tr­êng M­êng Ph¨ng MÉu sè: 06-L§TL Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 186-TC/C§KT ngµy 14-3-1995 cña bé tµi chÝnh Sè: PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Tªn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n):tæ cña anh ChiÕn Theo hîp ®ång sè: STT Tªn s¶n phÈm (c«ng viÖc) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó A B C 1 2 3 4 1 §¸ r¨m m3 4604 10000 46040000 2 Céng * * * 46340000 * Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): (bèn m­¬i s¸u triÖu bèn m­¬i ngµn ®ång) Ng­êi giao viÖc (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn viÖc (Ký, hä tªn) Ng­êi kiÓm tra chÊt l­îng (Ký, hä tªn) Ng­êi duyÖt (Ký, hä tªn) Víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, thêi gian t¹o ra s¶n phÈm rÊt ng¾n cã thÓ ch­a ®Çy mét ngµy. Do vËy hµng ngµy nh©n viªn gi¸m s¸t t¹i c«ng tr­êng cïng ®éi kü thuËt tiÕn hµnh kiÓm tra khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc khai th¸c trong ngµy ®Ó ghi vµo sæ theo râi lÊy c¨n cø cuèi th¸ng tÝnh ra tæng sè khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña c«ng nh©n ®Ó cã c¬ së tÝnh ra sè tiÒn l­¬ng ph¶i chi tr¶. C¨n vµo ®ã kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp hµng th¸ng ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung. TrÝch tµi liÖu 5b §¬n vÞ: c«ng ty NguyÔn HiÖu §Þa chØ: C17- Thanh X­¬ng- §iÖn Biªn. Sæ nhËt ký chung Th¸ng… n¨m 2003 ®¬n vÞ tÝnh:®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô Sè hiÖu Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy th¸ng Nî Cã … … … … … … 15/01 Tr¶ l­¬ng 334 172000 622 172000 111 172000 334 172000 … … … … … … 25/01 Tr¶ l­¬ng 334 324000 622 324000 … … … … … … … … … … … … Ngµy th¸ng 12 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ë c«ng ty lu«n lu«n thay ®æi, khi nhu cÇu ®¸ t¨ng cao c«ng ty nhËn ®­îc nhiÒu hîp ®ång mua s¶n phÈm tõ nh÷ng ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng c¬ b¶n. Khi ®ã doanh nghiÖp cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng khai th¸c t¹i c¸c c«ng tr­êng. Khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh lu«n lu«n thay ®æi nªn kho¶n chi phÝ tiÒn l­¬ng chho bé phËn trùc tiÕp còng lu«n thay ®«Ø theo. C¨n cø vµo sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cuèi th¸ng kÕ to¸n sÏ ghi sæ c¸i tµi kho¶n 622- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh ®Ó ®èi chiÕu víi sæ chi tiÕt tiÒn l­¬ng cña bé phËn trùc tiÕp, vµ lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. TrÝch sæ c¸i TK622 n¨m 2003. BiÓu sè 8 : Sæ c¸i TK622 Th¸ng … n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô Tµi kho¶n ®èi øng Trang sæ NK Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy th¸ng Nî Cã 2/2 Tr¶ l­¬ng th¸ng 1 334 46342000 4/3 Tr¶ l­¬ng th¸ng 2 334 30084000 … … … … 31/12 Tr¶ l­¬ng th¸ng 12 334 50012000 31/12 KÕt chuyÓn 154 487653000 Céng ph¸t sinh Nî 487653000 *** Céng ph¸t sinh Cã *** 487653000 D­ cuèi kú *** *** Ngµy th¸ng 12 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) 3.1.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ toµn bé nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phôc vô chung cho qu¸ tr×nh khai th¸c.Mäi kho¶n ph¸t sinh ®Òu ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 627 cïng víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh vµo cuèi kú (cuèi n¨m). Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë doanh nghiÖp gåm : chi phÝ nh©n viªn gi¸m s¸t c«ng tr­êng. Chi phÝ vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt chung. Chi phÝ c«ng cô, dông cô. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. ThuÕ tµi nguyªn… - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn gi¸m s¸t t¹i c¸c c«ng tr­êng. ViÖc chi tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn nµy dùa trªn c¬ së sè tiÒn tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng. Kho¶n chi phÝ nµy chØ gåm l­¬ng theo tho¶ thuËn c«ng ty còng kh«ng thùc hiÖn trÝch l­¬ng tÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n liªn quan theo ®Þnh kho¶n: Nî TK627: 100.000.000 Cã TK334: 100.000.000(gi¸ trÞ c¶ n¨m) Do l­¬ng ®­îc tr¶ theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®èi víi nh©n viªn gi¸m sat c«ng tr­êng, nªn møc l­¬ng tr¶ hµng th¸ng cña bé phËn nµy th­êng æn ®Þnh. - KÕ to¸n vËt t­ xuÊt dïng cho s¶n xuÊt. VËt t­ chñ yÕu lµ gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô, nh÷ng t­ liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn xÕp vµo tµi s¶n cè ®Þnh. ViÖc h¹ch to¸n xuÊt nhËp còng gièng víi h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu chÝnh. Th«ng th­êng gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®­îc ph©n bæ trù tiÕp ghi mét lÇn. Khi cã nhu cÇu sö dông c«ng cô, dông cô thñ tôc lËp phiÕu xuÊt còng nh­ thñ tôc lËp phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n ®· ghi sæ kÕ to¸n cã liªn quan theo ®Þnh kho¶n: Nî TK627: Cã TK153: TrÝch dÉn tµi liÖu phiÕu xuÊt dïng c«ng cô, dông cô dïng cho khai th¸c ë c«ng ty víi néi dung nh­ sau: Ngµy 1/11/2003 mua tre, nøa dông l¸n tr¹i trÞ gi¸ 245000 ®ång. Ngµy 9/11/2003 xuÊt cuèc, xÎng cho s¶n xuÊt trÞ gi¸ 296000 ®ång. Ngµy 20/11/2003 xuÊt c«ng cô cÇm tay (bóa, r×u) trÞ gi¸ 427000 ®ång. Néi dung c¸c nghiÖp vô trªn ®­îc ph¶n ¸nh theo ®Þnh kho¶n: Nî TK627: 968000 Cã TK153: 968000 - KÕ to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho s¶n xuÊt bao gåm: b·i chøa,m¸y mãc thiÕt bÞ khai th¸c (m¸y ñi, xóc, m¸y nghiÒn…) . §Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ kÕ to¸n x¸c ®Þnh tØ lÖ khÊu hao hµng n¨mcña tõng ®èi t­îng cÇn tÝnh khÊu hao.x¸c ®Þnh trÞ gi¸ khÊu hao hµng n¨m b¨ng c«ng thøc nh­ sau: * = TØ lÖ khÊu hao hµng n¨m TrÞ gi¸ ph¶i trÝch khÊu hao n¨m Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh C¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao hµng n¨m kÕ to¸n ®· thùc hiÖn tÝnh khÊu hao vµ ghi sæ kÕ to¸n theo ®Þnh kho¶n: (gi¸ trÞ khÊu hao ®­îc tÝnh vµ tæng hîp vµo cuèi n¨m) Nî TK6274: 107.164.140 Cã TK214: 107.164.140 KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b¨ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi bao gåm c¸c chi phÝ mua ngoµi nh­: tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc… phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c bao gåm: chi phÝ giao dÞch, tiÕp kh¸ch, chi tr¶ tiÒn thuÕ tµi nguyªn… Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung vµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK6277, 6278: Cã TK111, 112, 331: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ®· ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan c¸c kho¶n chi tiÒn kh¸c, mua ngoµi cho s¶n xuÊt chung. TrÝch mét sè néi dung trong sæ chi tiÕt tµi kho¶n TK627 cña cong ty NguyÔn HiÖu: BiÕu sè 9 : Sæ chi tiÕt TK627 N¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy th¸ng Nî Cã … … … … … … … 10/2 01 01/2 XuÊt cuèc, xÎng. 153 95000 … … … … … … … … 05/11 1/11 Mua tre nøa 153 245000 … … … … … … … 10/11 9/11 XuÊt c«ng cô cÇm tay 153 427000 … … … … … … … Céng ph¸t sinh 364358346 Céng kÕt chuyÓn 364358346 Sè cuèi kú *** *** Ngµy th¸ng 12 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt cæ nhËt ký chung lËp b¶ng tæng hîp cho chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ghi sæ c¸i tµi kho¶n TK627 . TrÝch b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung n¨m 2003. BiÓu sè 10: §¬n vÞ: C«ng ty NguyÔn HiÖu §Þa chØ: §iÖn tho¹i: B¶ng tæng Hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung N¨m 2003 ®¬n vÞ: ®ång STT Néi dung chi phÝ Sè tiÒn Ghi chó 1 Chi phÝ nh©n viªn phô tr¸ch c«ng tr­êng 100000000 2 Chi phÝ vËt t­ cho s¶n xuÊt chung 7856000 3 KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 107164140 4 TiÒn thuÕ tµi nguyªn 14274120 5 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ b»ng tiÒn kh¸c 135064086 6 Tæng ph¸t sinh 364358346 Ngµy th¸ng 12 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) 3.2.4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty NguyÔn HiÖu. Kú tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty: mÆc dï quy tr×nh s¶n xuÊt rÊt ng¾n kh«ng ®Õn mét ngµy lµ cho s¶n phÈm nh­ng ë c«ng ty viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh vÉn ®­îc chän tÝnh vµo cuèi n¨m. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú ®­îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n TK154.Cuèi n¨m kÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®· ph¸t sinh, lÊy sè tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng, nguyªn vËt liÖu, s¶n xuÊt chung trùc tiÕp vµo tµi kho¶n TK154 ghi sæ kÕ to¸n cã liªn quan. TrÝch sæ NhËt ký chung c¸c nghiÖp vô kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt. TrÝch tµi liÖu 5c §¬n vÞ: c«ng ty NguyÔn HiÖu §Þa chØ: C17- Thanh X­¬ng- §iÖn Biªn. Sæ nhËt ký chung Ngµy… th¸ng… n¨m 2003 ®¬n vÞ tÝnh:®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy th¸ng Nî Cã … … … … … … … … 31/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT 154 1165556809 621 1165556809 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT 154 487653000 622 487653000 31/12 KÕt chuyÓn CPSXC 154 364358346 627 364358346 31/12 KÕt chuyÓn thµnh phÈm 155 2017568155 154 2017568155 … … … … … … … … Céng chuyÓn trang sau Ngµy th¸ng 12 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) TrÝch tµi liÖu sæ c¸i TK154. BiÓu sè 10 : Sæ c¸i TK154 N¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy th¸ng Nî Cã D­ ®Çu kú *** *** 31/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT 621 1165556809 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT 622 487653000 31/12 KÕt chuyÓn CPSXC 627 364358346 Céng ph¸t sinh Nî 2017568155 *** Céng ph¸t sinh Cã *** 2017568155 D­ cuèi kú *** *** Ngµy th¸ng 12 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ, b¶ng tËp hîp chi phÝ, c¸c sæ c¸i tµi kho¶n chi phÝ vµ tµi kho¶n TK154 kÕ to¸n lËp b¸o c¸o gi¸ thµnh khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh vµo cuèi n¨m. Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh ë c«ng ty ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n (kho¶n môc chi phÝ). Gi¸ trÞ dë dang cuèi kú ChiphÝ s¶n xuÊt trong kú Dë dang ®Çu kú Gi¸ thµnh khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thnhf _ + = Nh­ng do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm lµm ra vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý nªn ë c«ng ty ch­a h¹ch to¸n gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang (kh«ng ®¸nh gi¸ trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang). Nh­ vËy c«ng thøc tÝnh gi¸ ®­îc rót gän nh­ sau: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Gi¸ thµnh khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh = ViÖc tÝnh to¸n nµy ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh nh­ sau: TrÝch b¶ng tÝnh gi¸ thµnh khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ë c«ng ty NguyÔn HiÖu: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh (gi¸ ®¬n vÞ ®· ®­îc lµm trßn) B¶ng tÝnh gi¸ thµnh S¶n phÈm: §¸ r¨m S¶n l­îng: 40156 m3 N¨m: 2003 ®¬n vÞ: ®ång Kho¶n môc Gi¸ trÞ dë dang ®Çu kú Gi¸ trÞ dë dang cuèi kú Gi¸ trÞ dë dang cuèi kú Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Chi phÝ NVLTT *** 1165556809 *** 1165556809 29026 Chi phÝ NCTT *** 487653000 *** 487653000 12144 Chi phÝ SXC *** 364358346 *** 364358346 9073 Céng *** 2017568155 *** 2017568155 50243 Ngµy 01th¸ng 01 n¨m 2004 KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) B¶ng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh vµ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn tiªu thô cña tõng l« hµng ®em ®i tiªu thô. PhÇn III NhËn xÐt vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty NguyÔn HiÖu I. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty NguyÔn HiÖu. Lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu cña nh÷ng nhµ kinh doanh. Lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c vËt liÖu x©y dùng, mÆc dï quy tr×nh khai th¸c ®¬n gi¶n nh­ng ®Ó thùc thiÖn môc tiªu mét c¸ch cã hiÖu qña th× ®ßi hái viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt- kinh doanh kh«ng nh÷ng chÆt chÏ chÝnh x¸c mµ cßn ph¶i phï hîp vµ hîp lý víi quy m«, ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp. Qua viÖc t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ë c«ng ty khai th¸c ®¸ NguyÔn HiÖu em xin ®­a ra mét vµi nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh nµy nh­ sau: VÒ ­u ®iÓm: Nh×n kh¸i qu¸t th× c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty ®­îc tæ chøc phï hîp vµ ®¶m b¶o ®­îc vai trß cña h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng gióp nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®­îc thùc tr¹ng s¶n xuÊt ®ang diÔn ra ë c«ng ty tõ ®ã cã nh÷ng chØ ®¹o hîp lý cho c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ lµ: M« h×nh tæ chøc kÕ to¸n tËp chung lµ hÕt søc phï hîp vµ hîp lý víi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung mµ c«ng ty ®ang ¸p dông rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc, quy m« doanh nghiÖp. Vµ nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tin häc ho¸ bé phËn kÕ to¸n v× h×nh thøc nµy dÔ ¸p dông trong vi tÝnh ë c«ng ty, tõ ®ã gióp bé phËn kÕ to¸n ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc cËp nhËt hµng ngµy ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho ng­êi qu¶n lý c«ng ty. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, x©y dùng d­îc hÖ thèng tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n vµ sö dông ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝvµ tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi dÆc ®iÓm c«ng ty. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng ®­îc cËp nhËt kÞp thêi vµ ®¶m b¶o ®­îc tÝnh phï hîp trong viÖc h¹ch to¸n chiphÝ s¶n xuÊt còng nh­ c«ng t¸c tÝnh gi¸ gióp c«ng ty cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi. Ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm trªn c«ng ty cßn cã nh÷ng ®iÒu chØnh vÒ tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó phï hîp v¬Ý nh÷ng thay ®æi cña chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh (tuy cßn chËm). Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, víi thêi gian ho¹t ®éng cßn ng¾n nªn tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp nãi chung vµ tæ chøc bé phËn kÕ to¸n nãi riªng ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ khuyÕt ®iÓm mµ c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc vµ h¹n chÕ. 1. §èi víi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. C«ng ty ®· sö dông ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm c¸ch tr¶ l­¬ng nµy nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®Ó cã ®­îc thu nhËp cao. Tuy nhiªn theo quy ®Þnh hiÖn nay th× mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cÇn thiÕt ph¶i trÝch c¸c quü BHYT,BHXH,KPC§ theo l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c«ng ty. §èi chiÕu ®iÒu nµy th× ë c«ng ty ch­a thùc hiÖn viÖc tÝnh l­¬ng theo quy ®Þnh tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµm cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ch­a ®­îc ®Çy ®ñ. 2. §èi víi viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. KÕ to¸n th­êng kh«ng ph¶n ¸nh chi phÝ thuª chë nguyªn vËt liÖu vÒ kho vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp kho vµ cã sù nhÇm lÉn kho¶n nµy víi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Khi gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc ®Çy ®ñ gi¸ trÞ cña nã sÏ lµm cho viÖc h¹ch to¸n gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ, tõ ®ã dÉn ®Õn sai sãt trong viÖc tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm vµ kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ë c«ng ty th­êng chiÕm mét tØ trong t­¬ng ®èi trong tæng chi phÝ lµm gi¶m trõ doanh thu. 3. §èi víi qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung cßn n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò. + ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ ®iÖn, n­íc, cßn ch­a ph©n biÖt gi÷a bé phËn qu¶n ly vµ bé phËn s¶n xuÊt, hiÖn nay c«ng ty th­êng h¹ch to¸n kho¶n nµy vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. + ViÖc h¹ch to¸n khÊu hao còng vËy, ë c«ng ty tÊt c¶ chi phÝ khÊu hao vÒ m¸y mãc kh«ng ph©n biÖt ë bé phËn nµo ®Òu ®­îc tËp hîp vµo chÝ phi s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 4. §èi víi viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Nh­ ®· ®Ò cËp ë phÇn thùc tr¹ng c«ng ty kh«ng h¹ch to¸n gi¸ trÞ s¶n ph¶m dë dang cuèi kú. ®èi víi ®Æc ®iÓm laäi h×nh s¶n xuÊt nµy th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu xuÊt cho s¶n xuÊt kh«ng nh­ nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, nã rÊt khã nhËn biÕt trong gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë (kÓ c¶ c¸c chi phÝ kh¸c nãi chung). Trong thùc tÕ gi¸ trÞ dë dang lu«n tån t¹i vµ c«ng ty cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ dë dang. Víi nh÷ng sai sãt trªn, nã ®· ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn c«ng t¸c tÝnh fgi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp. Trªn ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò bÊt hîp lý trong c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh nãi riªng ë c«ng ty NguyÔn HiÖu mµ em nhËn thÊy trong thêi gian thùc tËp. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè vÊn ®Ò mµ c«ng ty cÇn l­u t©m ®ã lµ: HiÖn nay hÖ thèng sæ kÕ to¸n cña c«ng ty chØ míi ®¸p øng nhu cÇu ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, ch­a phôc vô tèt c«ng t¸c ph©n tÝch th«ng tin, nãi c¸ch kh¸c chØ dõng l¹i ë gãc ®é kÕ to¸n tµi chÝnh mµ ch­a thÓ hiÖn ®­îc vai trß, chøc n¨ng lµm kÕ to¸n qu¶n trÞ, ®©y còng lµ ®iÒu cßn tån t¹i ë doanh nghiÖp ë n­íc ta nãi chung. Ngoµi ra ®Ó ghi chÐp ®¬n gi¶n vµ tr¸nh hiÖn t­îng ghi trïng l¾p, c«ng ty nªn sö dông mét sè nhËt ký hµng ngµy ®Ó tæng hîp nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¶n ¸nh cïng mét néi dung II. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty NguyÔn HiÖu. 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn. Trªn ®ay lµ nh÷ng nh¹n xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty NguyÔn HiÖu. Nh÷ng nhËn xÐt nµy cã thÓ mang nÆng tÝnh lý thuyÕt. Víi vai trß vµ chøc n¨ng cña minh th× c«ng t¸c h¹ch to¸n ë c«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖnvµ kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm ®ang tån t¹i, nhõm môc ®Ých lµ ho¹t ®éng c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tèt h¬n hiÖu qu¶ h¬n, thùchiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng vai trß cña m×nh. H¬n n÷a trong ho¹t ®äng s¶n xuÊt kinh doanh viÖc thu thËp th«ng tin, sö lý th«ng tin vµ ®­a ra quyÕt ®inh lu«n lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu. Bëi vËy viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tÞa c«ng ty NguyÔn HiÖu lµ m«t yÕu tè cÇn thiÕt. 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty NguyÔn HiÖu. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng t¸c kÕ to¸n víi nh÷ng kiÕn thøc thu thËp ®­îc ë tr­êng, nh÷ng t­ liÖu kh¸c vµ qua sù t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh­ sau: 2.1. Tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò qu¶n lý nãi chung vµ nh©n viªn bé phËn kÕ to¸n nãi riªng. Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× kh«ng thÓ thiÕu ng­êi qu¶n lý giái, hä ph¶i lµ ng­êi kh«ng nh÷ng cã kinh nghiÖm chuyªn m«n mµ hä ph¶i cã mét c¬ së lý luËn v÷ng vµng. Ng­êi qu¶n lý cã kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n céng víi kinh nghiÖm cña m×nh th× sÏ gióp hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý tr¸nh ®­îc rñi ro ®Õn møc thÊp nhÊt. Ho¹t ®éng kinh tÕ lu«n cã nh÷ng thay ®æi, viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch ngµy cµng phøc t¹p, do vËy … Nh­ ®· nãi ë phÇn tr­íc hiÖn nay c«ng ty chØ cã 4 ng­êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn. Bé phËn kÕ to¸n cã 1 tr×nh ®é ®¹i häc 2 ng­êi chØ cã tr×nh ®é trung cÊp. Víi nh÷ng kinh nghiÖm hä ®· thùc hiÖn ®­îc vai trß cña m×nh trong doanh nghiÖp. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m qua ë n­íc ta lu«n cã nh÷ng thay ®æi trong chÕ ®é kÕ to¸n nh»m phï hîp víi quèc tÕ. XÐt thùc tÕ nh©n viªn kÕ to¸n t¹i c«ng ty cho thÊy viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n gÆp nhiÒu khã kh¨n. ViÖc sö lý tËp chung ë ng­êi kÕ to¸n tr­ëng. Tõ ®ã cã thÓ thÊy cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao ®éi tr×nh ®é ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc h¹ch to¸n hiÖu qu¶ h¬n vµ ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n mét khi doanh nghiÖp muèn më réng quy m«. Ngoµi ra doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn viÖc ph©n ®Þnh râ nhiÖm vô, chøc n¨ng cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n theo ®óng phÇn hµnh ®­îc giao,lµm nh­ vËy viÖc h¹ch to¸n sÏ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. HiÖn ë c«ng ty vÒ h×nh thøc ®­îc chia lµm hai b« phËn. Trong thùc tÕ ch­a cã sù ph©n ®Þnh râ rµng trong c«ng t¸c kÕ to¸n. 2.2. Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng theo luËt ®Þnh. Nh­ ®· nãi ë trªn c«ng ty ch­a thùc hiÖn viÖc tÝnh c¸c kho¶n theo l­¬ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh. Víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ, c«ng nh©n rÔ gÆp rñi ro, tai n¹n trong lao ®éng. Mét khi tai n¹n x¶y ra th× doanh nghiÖp th× sÏ ph¶i mÊt mét kho¶n chi phÝ bá ra båi th­êng. NÕu nh­ doanh nghiÖp thùc hiÖn nép b¶o hiÓm cho c«ng nh©n trong thêi gian khai th¸c ë c«ng ty th× kho¶n chi phÝ nµy sÏ ®­îc b¶o hiÓm g¸nh v¸c, tr¸nh sù t¨ng lªn ®ét biÕn vÒ chi phÝ khi x¶y ra tai n¹n bÊt ngê. ViÖc tÝnh vµ trÝch BHXH, BHYT… sÏ mang l¹i ®iÒu lîi cho c¶ ®«i bªn (chñ doanh nghiÖp vµ lao ®éng). Kho¶n nµy sÏ ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng yªn t©m khi khai th¸c. Theo quy ®Þnh hiÖn nay c¸c kho¶n trÝch ®­îc tÝnh theo c¸c tØ lÖ sau: BHYT trÝch 3% theo l­¬ng trong ®ã: 1% ®­îc khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶; 2% ®­îc nép tõ quü cña c«ng ty BHXH trÝch 20% theo l­¬ng trong ®ã: 5% ®­îc khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶;15% ®­îc nép tõ quü cña c«ng ty. KPC§ trÝch 2% theo l­¬ng. Khi thùc hiÖn ®iÒu nµy kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. C¨n cø vµo ®ã ®Ó ghi sæ kÕ to¸n liªn quan. Cô thÓ ë c«ng ty (chØ xÐt ë bé phËn lao ®éng trùc tiÕp, c¸c bé phËn kh¸c tÝnh t­¬ng tù): ViÖc tÝnh to¸n vµ ghi sæ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo ®Þnh kho¶n sau: a- TrÝch b¶o hiÓm y tÕ (BHYT) bé phËn trùc tiÕp. Nî TK334:(1%- theo l­¬ng) Nî TK622:(2%- theo l­¬ng) Cã TK3382:(BHYT trÝch 3% theo l­¬ng) b- TrÝch b¶o hiÓm x· héi (BHXH) bé phËn trùc tiÕp. Nî TK334:(trÝch 5% theo l­¬ng) Nî TK622:(trÝch 15% theo l­¬ng) Cã TK3383:(trÝch BHXH 20% theo l­¬ng) c- TrÝch kinh phÝ c«ng ®oµn (KPC§) Nî TK622:(trÝch 2% theo l­¬ng) Cã TK3384:KPC§ Ngoµi ra c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nh­ chi phÝ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, khÊu hao TSC§… nh»m ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c h¬n. 2.3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn gi¸m ®Þnh, ®¸nh gi¸, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy do ®éi ngò kü thuËt kiÓm ®Þnh vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang. Tr­êng hîp nµy doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p ­íc l­îng trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. HiÖn c«ng ty ®· vµ ®ang s¶n xuÊt theo nh÷ng ®¬n ®Æt hµng do vËy doanh nghiÖp cã thÓ võa sö dông ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp lÉn ph­¬ng ph¸p ®¬n ®Æt hµng… 2.4. Hoµn thiÖn h¬n viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ. C«ng ty hiªn ®ang sö dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. Nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ rÔ x¶y ra hiÖn t­îng ghi trïng l¾p. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy c«ngt y nªn dïng mét sè sæ nhËt ký ®Æc biÖt ®Ó ghi nh÷ng nghiÖp vô cã cïng néi dung s¶y ra th­êng xuyªn hµng ngµy, hµng th¸ng. Sæ nhËt ký mµ c«ng ty nªn dïng lµ: NhËt ký chi tiÒn, NhËt ký b¸n hµng. Cã thÓ minh ho¹ viÖc ghi chÐp lo¹i sæ nµy nh­ sau: MÉu sè 1: Sæ NhËt ký chi tiÒn N¨m 2003 ®¬n vÞ: 1000®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÒn gi¶i Ghi Cã TK 111 Ghi Nî c¸c TK Ngµy th¸ng Sè hiÖu 334 627 621 642 … … … … … … … … … … … 2/2 Tr¶ l­¬ng 3000 3000 … … … … … … … … … 10/2 Tr¶ l­¬ng 250 250 … … … … … … … … … 25/2 Tr¶ l­¬ng 350 350 … … … … … … … … … … Tæng céng (*) (*) (*) (*) (*) (*) KÕ to¸n sÏ lÊy sè liÖu (*) ®Ó ghi ®èi øng vµo sæ C¸i (ë ®©y doanh nghiÖp th­êng x¶y ra nghiÖp vô thanh to¸n l­¬ng) MÉu sè 2: Sæ NhËt ký B¸n hµng N¨m 2003 ®¬n vÞ: 1000®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÒn gi¶i Ghi Cã TK doanh thu Ghi Nî TK Ngµy, th¸ng Sè S¶n phÈm Hµng ho¸ DÞch vô 331 111 112 5/1 7/1 … 6/3 … VËn chuyÓn ®¸ cho Cty XD sè 2 LC XÝ nghiÖp XD sè 2 LC … C«ng tr×nh ®åi A1 … 4578 3476 … … … 3122 … … … 1456 3476 … … Tæng céng (*) (*) (*) KÕt luËn NÒn kinh tÕ më ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· t¹o ra rÊt nhiÒu rÊt nhiÒu c¬ héi kinh doanh. Nh­ng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cã sÏ lµ mét vÊn ®Ò lín cña c¸c nhµ ®Çu t­, bëi ë ®ã thÞ tr­êng chÞu sù chi phèi cña quy luËt c¹nh tranh. ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ®Ó tån t¹i ho¹ ph¶i tham gia cuéc c¹nh tranh khèc liÖt nh»m t¹o chç ®øng cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Nh­ vËy, ®Ó tån t¹i, kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ë mäi lÜnh vùc kh¸c nhau, thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh hay ngoµi quèc doanh ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn rÊt nhiÒu yÕu tè. Trong ®ã, yÕu tè gi¸ c¶ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh bu«n b¸n trung gian. Trong khi ®ã, c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ lµ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm. §èi víi c«ng ty NguyÔn HiÖu lµ mét doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh (thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n) ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc c«ng nghiÖp khai th¸c. HiÖn nay, víi ®Æc thï s¶n phÈm vµ ®Æc ®iÓm ®Þa lý cã phÇn ®Æc biÖt nªn doan nghiÖp chÞu ¶nh h­ëng kh«ng nhiÒu sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng. MÆc dï víi thêi gian ®­îc thµnh lËp ch­a l©u, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc quy m« ho¹t ®éng doanh nghiÖp ®· cã sù quan t©m vµ lu«n t×m nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh khoa häc nhÊt. Tuy nhiªn c«ng t¸c nµy vÇn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm. H¹n chÕ kh«ng chØ cã ë doanh nghiÖp NguyÔn HiÖu mµ nã còng tån t¹i trong nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c nãi chung. C«ng ty ®· vµ ®ang t×m nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm ®ã. Lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh kÕ to¸n víi kiÕn thøc c¬ b¶n cña m×nh, em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò cßn cã nh÷ng sai sãt trong lý luËn còng nh­ nhËn thøc, em rÊt mong ®­îc sù nhËn xÐt, gãp ý, h­íng dÉn cña thÇy c« vµ c¸c anh chÞ bé phËn kÕ to¸n c«ng ty NguyÔn HiÖu. Mét lÇ n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c anh chÞ bé phËn kÕ to¸n c«ng ty NguyÔn HiÖu ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nguyễn Hiệu.DOC
Luận văn liên quan