Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất thiết bị điện

LỜI NÓI ĐẦU Từ năm 1986, đất nước ta chuyển sang cơ chế thị trường và đang dần đi vào quỹ đạo của trong những năm gần đây-một quỹ đạo đầy thử thách và cũng đầy chông gai đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Nền kinh tế thị trường với những quy luật đặc trưng của nó như cung cầu, cạnh tranh đang ngày càng thể hiện rõ nét trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế. Sự cạnh tranh quyết liệt tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả là có những doanh nghiệp kinh doanh làm ăn phát đạt, thị trường luôn mở rộng. Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất thậm chí phải tuyên bố giải thể, phá sản. Do đó, để tồn tại và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự mình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh “ Lời ăn, lỗ chịu ”. Doanh nghiệp nào tổ chức tốt thì sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Muốn vậy, doanh nghiệp phải áp dụng tổng hợp các biện pháp, trong đó quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí về nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy, một trong những yếu tố nhằm đạt lợi nhuận cao là: ổn định nguồn nguyên liệu, tính toán đúng đắn, vừa đủ lượng nguyên liệu cần dùng, tránh lãng phí nguyên vật liệu, không ngừng giảm đơn giá nguyên liệu, vật liệu (giá mua, cước phí vận chuyển,bốc dỡ .), giảm các chi phí để bảo quản sẽ giải phóng được một số vốn lưu động đáng kể. Đó cũng là yêu cầu và mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt. Kế toán vật liệu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiệu nói trên. Tổ chức tốt công tác kế toán vật liệu sẽ giúp cho người quản lý lập dự toán nguyên vật liệu đảm bảo được việc cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng và đúng lúc cho sản xuất, giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng, đúng kế hoạch, tránh làm ứ đọng vốn và phát sinh các chi phí không cần thiết, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường . Với ý nghĩa đó, coi trọng cải tiến nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất là một vấn đề hết sức cần thiết, khách quan. Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của công tác quản lý và hạch toán vật liệu kết hợp với việc tìm hiểu thực tế công tác kế toán vật liệu tại Công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí-Xí nghiệp sản xuất thiết bị điện, trên cơ sở những kiến thức đã học và tích luỹ trong nhà trường cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Cẩn và các cô chú cán bộ phòng kế toán, em đã chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Mục đích của đề tài này là: Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn để có thêm sự hiểu biết, thông qua sự so sánh lý luận với thực tiễn để đánh giá những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế. Từ đó,đưa ra phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán,nâng cao hiệu quả kinh tế,phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp được tốt hơn. Trong bài luận văn này, em đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp hệ thống, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp kế toán .cùng phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận , luận văn này gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vật liệu tại Công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí - Xí nghiệp sản xuất thiết bị điện . Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất thiết bị điện. Trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp, mặc dù đã có sự cố gắng nỗ lực nhưng do thời gian và kinh nghiệm nghiên cứu cũng như thực tiễn còn hạn chế nên luận văn này khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong các thầy cô giáo, các cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ ở công ty thông cảm và góp ý chỉ bảo để luận văn này được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn !

doc111 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất thiết bị điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
to¸n ®­îc sö dông trong phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu bao gåm : + PhiÕu nhËp kho ( MÉu sè 01- VT ) + Ho¸ ®¬n GTGT ( MÉu sè 01- GTGT ) + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ ( mÉu sè 05 - VT ) + PhiÕu xuÊt kho ( MÉu sè 01- VT ) Sæ s¸ch ®­îc sö dông chñ yÕu lµ : thÎ kho, sæ tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu : ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë xÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : + T¹i kho : Hµng ngµy, c¨n cø vµo phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu thñ kho tiÕn hµnh ph©n lo¹i cho tõng thø nguyªn vËt liÖu. Trªn c¬ së ®èi chiÕu sè liÖu thùc nhËp, thùc xuÊt thñ kho ghi vµo thÎ kho theo chØ tiªu sè l­îng ( BiÓu sè 2.14 ). Cuèi th¸ng, thñ kho ph¶i tÝnh ra sè vËt liÖu tån kho trªn thÎ kho. Thñ kho còng th­êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu tån kho ghi trªn thÎ kho vµ sè vËt liÖu thùc tÕ cßn l¹i ë trong kho ®Ó ®¶m b¶o sæ s¸ch vµ hiÖn vËt lu«n khíp nhau. Mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu ®­îc më riªng mét thÎ kho. Cuèi th¸ng, thñ kho cïng kÕ to¸n ®èi chiÕu thÎ kho vµ thÎ kÕ to¸n ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt cña xÝ nghiÖp ®­îc chÆt chÏ. + T¹i phßng kÕ to¸n : KÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp sö dông thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ( do kÕ to¸n lËp ) ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho. ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt do kÕ to¸n vËt liÖu lËp ®­îc më cho tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu. ThÎ nµy còng ph¶n ¸nh tÝnh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho nh­ng theo c¶ chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ ( BiÓu sè 2.15 ). Cuèi th¸ng, kÕ to¸n xuèng d­íi kho ®Ó lÊy phiÕu nhËp - xuÊt vËt liÖu, khi xuèng d­íi kho kÕ to¸n kiÓm tra c¸c ho¸ ®¬n nhËp xuÊt. C¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp, xuÊt ®Ó ®èi chiÕu víi thÎ kho cña thñ kho råi ký x¸c nhËn vµo thÎ kho. KÕ to¸n vËt liÖu c¨n cø vµo thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cña tõng lo¹i vËt liÖu, sau ®ã tiÕn hµnh ghi vµo sæ tæng hîp nhËp - xuÊt - tån ( BiÓu sè 2.16 ) ®Ó tÝnh ra sè vËt liÖu tån cuèi th¸ng vµ ®èi chiÕu sè liÖu víi kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu : HiÖn nay ë xÝ nghiÖp ®ang vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ, h¹ch to¸n vËt liÖu tån kho theo ph­¬ng thøc kª khai th­êng xuyªn. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®­îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶o ®¶m c¸c mÆt kÕ to¸n nµy ®­îc tiÕn hµnh song song vµ viÖc sö dông sè liÖu, kiÓm tra sè liÖu ®­îc th­êng xuyªn. Do ®ã, kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi, nh¹y bÐn víi yªu cÇu qu¶n lý. T¹o mét lèi lµm viÖc míi cã tÝnh rµng buéc lÉn nhau. Cô thÓ nguyªn vËt liÖu ®­îc xÝ nghiÖp h¹ch to¸n nh­ sau : 2.3.3.1.Chøng tõ sæ s¸ch sö dông trong kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu : Khi tiÕn hµnh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. Do ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, ®ång thêi phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nªn c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu ë xÝ nghiÖp ®· sö dông c¸c lo¹i sæ : §èi víi vËt liÖu nhËp kÕ to¸n sö dông c¸c sæ sau : + NhËt ký chøng tõ sè 1 + NhËt ký chøng tõ sè 2 + NhËt ký chøng tõ sè 5 BiÓu sè 2.14 : Bé th­¬ng m¹i Sè thÎ : C«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ Ngµy lËp thÎ : 6/2003 XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn Thñ kho : TrÇn Kim Phi §Þa ®iÓm : Gia L©m ThÎ kho Tªn vËt t­ : T«n silic 70 X 210. Quy c¸ch : §¬n vÞ tÝnh : Kg Hîp ®ång ®· ký : Ngµy Chøng tõ DiÔn gi¶i NhËp XuÊt Tån Ghi chó NhËp XuÊt 10/6 18/6 ..... 13/6 19/6 ..... Tån ®Çu th¸ng 6: NhËp mua b»ng TM XuÊt cho s¶n xuÊt NhËp kho XuÊt kho ..... Céng ph¸t sinh Tån kho cuèi th¸ng 970 2.050 ..... 4.850 800 1.820 ..... 4.210 200 1.170 370 2.420 600 ..... 840 BiÓu sè 2.15 : Bé th­¬ng m¹i C«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt Tªn, quy c¸ch vËt t­ : T«n silic 70 X 210 Ngµy lËp thÎ : 6/2003 Ng­êi lËp thÎ : TrÇn Kim Phi STT Chøng tõ DiÔn gi¶i NhËp XuÊt Tån Ghi chó NhËp XuÊt SL §G TT SL §G TT SL §G TT Tån ®Çu th¸ng 970 13.500 13.095.000 200 13.000 2.600.000 10/6 NhËp mua b»ng tiÒn mÆt 200 970 13.000 13.500 2.600.000 13.095.000 13/6 XuÊt cho s¶n xuÊt 200 600 13.000 13.500 2.600.000 8.100.000 370 13.500 4.995.000 18/6 NhËp kho 2.050 13.500 27.675.000 2.420 13.500 32.670.000 19/6 XuÊt kho 1.820 13.500 24.570.000 600 13.500 8.100.000 ... ... ... Céng ph¸t sinh 4.850 65.475.000 4.210 56.735.000 Tån cuèi th¸ng 840 11.340.000 BiÓu sè 2.16 : B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt- tån nvl, CCDC. Th¸ng 6 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång. STT Tªn vËt t­ Tån ®Çu th¸ng NhËp XuÊt Tån cuèi th¸ng SL GT SL GT SL GT SL GT I,VËt liÖu chÝnh : 28.500.000 362.250.500 330.200.220 60.550.280 1 T«n silic 70 X 210 200 2.600.000 4850 65.475.000 4.210 56.735.000 840 11.340.000 2 §ång ®á 50 250.000 500 2.500.000 462 2.310.000 88 440.000 3 D©y ®ång dÑt 71 390.500 223 1.226.500 287 1.578.500 7 38.500 ......................... II,VËt liÖu phô : 11.990.200 101.050.000 97.880.510 15.159.690 16 S¾t vu«ng 100 1.200.000 880 10.648.000 651 7.867.100 329 3.980.900 17 Ghen quang dÇu 30 45.000 122 183.000 107 160.500 45 67.500 18 D©y thuû tinh 115 2.070.000 300 5.400.000 325 5.850.000 90 1.620.000 .......................... III, Nhiªn liÖu : 2.582.450 22.026.521 24.050.000 558.971 25 X¨ng - - 25 132.500 25 132.500 - - 26 Dung m«i pha s¬n 5 15.000 12 36.000 15 45.000 2 6.000 .......................... IV,C«ng cô dông cô: 7.000.200 55.000.200 51.289.270 10.711.130 34 K×m hµn - - 90 1.890.000 80 1.680.000 10 210.000 35 KhÈu trang - - 100 220.000 100 220.000 - - ............................ Céng : 50.072.850 540.327.221 503.420.000 86.980.071 + NhËt ký chøng tõ sè 10 ( phÇn ghi Cã TK 141 ) §èi víi vËt liÖu xuÊt, kÕ to¸n sö dông : + B¶ng ph©n bæ sè 2 ( Ph©n bæ NVL, CCDC ) Ngoµi ra, ®Ó tËp hîp chi phÝ, lªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ to¸n vËt liÖu cßn sö dông mét sè b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ kh¸c. 2.3.3.2. Tµi kho¶n sö dông : Do quy tr×nh s¶n xuÊt còng nh­ t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm vËt liÖu ë xÝ nghiÖp nªn xÝ nghiÖp ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n nhËp- xuÊt vËt liÖu. §Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp ®· ¸p dông c¸c tµi kho¶n sau : - Tµi kho¶n 152 “ Nguyªn liÖu, vËt liÖu ” : Tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu ®· nªu nh­ ë phÇn lý luËn. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp, tµi kho¶n nµy ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2 nh­ sau : + TK 1521 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh ( §ång dÑt, t«n silic,...) + TK 1522 : VËt liÖu phô ( D©y thñy tinh, ghen vulong,... ) + TK 1523 : Nhiªn liÖu ( X¨ng, dÇu, .... ) + TK 2524 : Phô tïng thay thÕ ( VÝt, bul«ng ,... ) Tµi kho¶n 1331 “ thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ”. Tµi kho¶n 331 “ Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n ”_§èi víi nh÷ng ng­êi b¸n hµng cã quan hÖ th­êng xuyªn víi c«ng ty ®Òu ®­îc theo dâi chi tiÕt. Tµi kho¶n 111 “ TiÒn mÆt ”. Tµi kho¶n 112 “ TiÒn göi ng©n hµng ”. Tµi kho¶n 114 “ T¹m øng ”. Tµi kho¶n 621 “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ”. Ngoµi ra, kÕ to¸n vËt liÖu cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­ : TK241, TK 627, TK 641, TK 642,... 2.3.3.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n : KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu : Trong th¸ng, khi vËt liÖu vÒ nhËp kho, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cÇn thiÕt (ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, hîp ®ång - nÕu cã ) ®Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. + Tr­êng hîp mua nguyªn vËt liÖu bªn ngoµi, trùc tiÕp tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng : C¨n cø ho¸ ®¬n GTGT ( BiÓu sè 2.2 ) mua t«n silic 70 X 210, c¨n cø vµo phiÕu chi ngµy 10/6/2003 vµ phiÕu nhËp kho ( BiÓu sè 2.8 ) kÕ to¸n h¹ch to¸n : Nî TK 1521 : 13.095.000 (Chi tiÕt : T«n silic 70 x 210 : 13.095.000 ) Nî TK 1331 : 1.309.500 Cã TK 111 : 14.404.500 BiÓu sè 2.17 : §¬n vÞ : XNSXTB§ MÉu sè : 02- TT §Þa chØ : Gia L©m Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT ngµy 1- 11- 1995 cña BTC PhiÕu chi Ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî : 152 ( 1521 ) Cã : 111 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn : TrÇn Kim Phi. §Þa chØ : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn - Gia L©m - HN. Lý do chi : Mua vËt t­ cho s¶n xuÊt. Sè tiÒn : 14.404.500 ® ( ViÕt b»ng ch÷ ) : M­êi bèn triÖu bèn tr¨m linh bèn ngh×n n¨m tr¨m ®ång ch½n . KÌm theo : 01 Chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷ ) : M­êi bèn triÖu bèn tr¨m linh bèn ngh×n n¨m tr¨m ®ång ch½n . Ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2003. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn (Ký tªn, ®ãng dÊu ) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) + Tr­êng hîp mua nguyªn vËt liÖu tõ nguån mua ngoµi vÒ nhËp kho thanh to¸n theo h×nh thøc tr¶ chËm kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp kho ®Ó h¹ch to¸n. VÝ dô : C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ngµy 13/6/2003 ( BiÓu sè 2.4 ) vµ phiÕu nhËp kho sè 27 ngµy 14/6/2003 ( BiÓu sè 2.10 ), kÕ to¸n h¹ch to¸n : Nî TK 152 ( 2 ) : 5.000.000 ( Chi tiÕt : S¾t vu«ng : 5.000.000 ) Nî TK 133 ( 1 ) : 500.000 Cã TK 331 : 5.500.000. ( Chi tiÕt c«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó ) Ngµy 16/6/2003, XÝ nghiÖp nhËn ®­îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng b¸o ®· chuyÓn tr¶ tiÒn cho C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, sè tiÒn 6.880.020. C¨n cø giÊy b¸o nî cña ng©n hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n : Nî TK 331 : 6.880.020 ( Chi tiÕt c«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó ) Cã TK 112 : 6.880.020 §Ó theo dâi quan hÖ thanh to¸n víi ng­êi b¸n, xÝ nghiÖp sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n. ViÖc theo dâi, ghi chÐp trªn sæ nµy ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c theo dâi chi tiÕt cho tõng ho¸ ®¬n khi ph¸t sinh ®Õn khi thanh to¸n xong ho¸ ®¬n ®ã. Mçi ho¸ ®¬n ghi mét dßng theo thø tù thêi gian nhËn chøng tõ. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®­îc ghi vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së c¸c chøng tõ ®· tËp hîp ®­îc. TrÝch dÉn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ( BiÓu sè 2.18 ). +Tr­êng hîp c¸n bé phßng kÕ ho¹ch vËt t­ trùc tiÕp øng tiÒn ®i mua vËt liÖu, kÕ to¸n tæng hîp theo dâi chi tiÕt c¸ nh©n c¸n bé ®i mua hµng trªn tµi kho¶n 141 “ T¹m øng ’’. Khi nghiÖp vô t¹m øng ph¸t sinh, c¨n cø vµo ®¬n xin t¹m øng vµ phiÕu t¹m øng, kÕ to¸n thanh to¸n viÕt phiÕu chi vµ ghi sæ theo dâi. VÝ dô : C¨n cø vµo phiÕu chi ngµy 24/6/2003 t¹m øng tiÒn mua ®ång ®á lµ 2.750.000 ®ång cïng phiÕu t¹m øng cho anh NguyÔn Quang Hïng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh : BiÓu sè 2.18 : C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Th¸ng 6 n¨m 2003. Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó. §¬n vÞ tÝnh : ®ång. STT Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu th¸ng 13.000.500 13/6 Mua s¾t vu«ng 152(2) 5.000.000 ThuÕ GTGT 10% 133(1) 500.000 16/6 Vay tr¶ cho c«ng ty 112 6.880.020 18/6 Mua ®éng c¬ 3 pha 152(1) 19.560.700 ThuÕ GTGT 10% 133(1) 1.956.070 ............................... Céng ph¸t sinh 6.880.020 32.424.788 Sè d­ cuèi th¸ng 38.545.268 Nî TK 141 : 2.750.000 ( Chi tiÕt : T¹m øng cho NguyÔn Quang Hïng ) Cã TK 111 : 2.750.000. Khi sè ®ång ®á mua b»ng tiÒn t¹m øng ®· vÒ nhËp kho xÝ nghiÖp víi sè thùc chi lµ 2.750.000 ®ång, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ngµy 24/6/2003 vµ phiÕu nhËp kho ngµy 25/6/2003 ®Ó h¹ch to¸n : Nî TK 1521 : 2.500.000 ( Chi tiÕt §ång ®á : 2.500.000 ) Nî TK 133 : 250.000 Cã TK 141 : 2.750.000 ( Chi tiÕt NguyÔn Quang Hïng ) ( Xem biÓu sè 2.19-PhiÕu t¹m øng vµ biÓu sè 2.20-PhiÕu chi trang 76, 77). + Tr­êng hîp sè thùc chi theo chøng tõ gèc nhá h¬n sè ®· t¹m øng, c¨n cø vµo sè thùc chi kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 : ( Chi tiÕt ) Nî TK 133 (1) : ( ThuÕ VAT ®Çu vµo ) Cã TK 141 : Sè thùc chi. §Ó xö lý kho¶n t¹m øng chi kh«ng hÕt, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 : NÕu nhËp l¹i quü tiÒn mÆt. Nî TK 334 : KhÊu trõ vµo l­¬ng. Cã TK 141 : Sè t¹m øng cßn thõa. (Chi tiÕt : Tªn ng­êi t¹m øng ). + Tr­êng hîp sè thùc chi theo chøng tõ gèc lín h¬n sè t¹m øng, c¨n cø vµo sè thùc chi kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 ( chi tiÕt ) Nî TK 133.1 Cã TK 141 Sau ®ã, kÕ to¸n sÏ lËp phiÕu chi thanh to¸n bæ sung cho ng­êi nhËn t¹m øng víi lý do chi bï t¹m øng : Nî TK 141 ( Chi tiÕt tªn ng­êi t¹m øng ) Cã TK 111 ( Sè tiÒn chi thªm ) + Tr­êng hîp nhËn vËt liÖu tõ néi bé : C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 ( Chi tiÕt ) Cã TK 336 + Tr­êng hîp nhËn vËt liÖu tõ gia c«ng ®Õn chÕ biÕn : §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 138 “ Ph¶i thu kh¸c ” ®Ó theo dâi c«ng nî riªng vÒ vËt liÖu ®­a ®i gia c«ng mµ kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ”. Cô thÓ khi nhËp kho vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 ( Chi tiÕt ) Cã TK 138 BiÓu sè 2.19 : §¬n vÞ : XNSXTB§. MÉu sè : 01- VT PhiÕu t¹m øng Sè ............ Tªn t«i lµ : NguyÔn Quang Hïng. Bé phËn c«ng t¸c : Phßng kÕ ho¹ch vËt t­. §Ò nghÞ t¹m øng : 2.750.000 ® ( b»ng ch÷ ) : Hai triÖu b¶y tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n. Lý do t¹m øng : Mua ®ång ®á. Thêi h¹n thanh to¸n : ...................... Ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2003 DuyÖt t¹m øng : 2.750.000 ®ång. Ng­êi xin t¹m øng Phô tr¸ch bé phËn c«ng t¸c Ng­êi duyÖt ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) BiÓu sè 2.20 : §¬n vÞ : XNSXB§ MÉu sè : 02- TT §Þa chØ : Gia L©m. Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT ngµy 1-11-1995 cña BTC PhiÕu chi Ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2003. Nî : 141 Cã : 111 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn : NguyÔn Quang Hïng. §Þa chØ : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn - Gia L©m - Hµ Néi. Lý do chi : T¹m øng tiÒn mua ®ång ®á. Sè tiÒn : 2.750.000 ® ( ViÕt b»ng ch÷ ) : Hai triÖu b¶y tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo : 01 Chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷ ) : Hai triÖu b¶y tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n. Ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2003. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn (Ký tªn, ®ãng dÊu) ( ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi mua nguyªn vËt liÖu b»ng tiÒn mÆt, c¨n cø vµo c¸c sè liÖu ë phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n lËp sæ NhËt ký chøng tõ sè 1 ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã tµi kho¶n 111“ TiÒn mÆt ”phÇn chi ®èi øng Nî víi c¸c tµi kho¶n liªn quan(BiÓu sè 2.21-trang 78 ). T­¬ng tù nh­ nhËt ký chøng tõ sè 1, kÕ to¸n lªn tiÕp NhËt ký chøng tõ sè 2 “TiÒn göi ng©n hµng ” ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã tµi kho¶n 112 ®èi øng Nî víi c¸c tµi kho¶n liªn quan ( BiÓu sè 2.22-trang 79 ). BiÓu sè 2.21 : C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. NhËt ký chøng tõ sè 1 Th¸ng 6 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång STT Ngµy Ghi Cã TK 111, ghi Nî c¸c tµi kho¶n 152(1) 152(2) 152(3) Céng TK 152 153 331 133(1) Céng Cã TK 111 1 5/6 257.523 257.523 3.000.000 300.000 3.557.523 2 8/6 5.500.000 5.500.000 16.500.000 550.000 22.550.000 3 10/6 13.095.000 13.095.000 1.309.500 14.404.500 4 15/6 6.700.000 3.320.200 10.020.200 1.002.020 11.022.220 5 ....... 6 ....... Céng 69.530.330 25.540.225 10.020.200 105.090.755 13.369.907 .............. ............. ............... §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng.....n¨m 2003. Ngµy ..... th¸ng 6 n¨m 2003. KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) BiÓu sè 2.22 : C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. NhËt ký chøng tõ sè 2 Th¸ng 6 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång STT Ngµy Ghi Cã TK 112, ghi Nî c¸c tµi kho¶n 141 152 153 331 138 133 Céng Cã TK 111 1 ....... 75.000 811.102 .............. 2 8/6 750.000 825.000 3 11/6 3.650.000 3.650.000 4 15/6 8.111.020 15.742.701 24.664.823 5 20/6 2.561.152 2.561.152 ....... ................ Céng ........ 125.473.205 17.230.000 104.720.200 .............. .............. ................. §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng.....n¨m 2003. Ngµy ..... th¸ng 6 n¨m 2003. KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu tæng hîp ë c¸c sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n, kÕ to¸n ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 5 “ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n ” ( BiÓu sè 2.23 ). Mçi ng­êi b¸n ®­îc ghi vµo mét dßng trªn sæ. KÕt cÊu NhËt ký chøng tõ sè 5 gåm c¸c cét : + Cét thø tù. + Cét tªn ®¬n vÞ hoÆc ng­êi b¸n : ghi tªn tõng ®¬n vÞ, ng­êi b¸n cã quan hÖ thanh to¸n trong th¸ng. + Cét sè d­ ®Çu th¸ng : ghi sè d­ cuèi th¸ng tr­íc cña tµi kho¶n 331, chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n. + PhÇn ghi Cã TK 331, ghi Nî c¸c TK : ghi sè tiÒn ph¶i thanh to¸n víi ng­êi b¸n. + PhÇn ghi Nî TK 331, ghi Cã c¸c TK : Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· thanh to¸n cho ng­êi b¸n trong th¸ng. + Cét sè d­ cuèi th¸ng : ghi sè d­ cuèi th¸ng cña TK 331, chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n. NÕu d­ Cã : Sè tiÒn xÝ nghiÖp cßn ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n. NÕu d­ Nî : Sè tiÒn xÝ nghiÖp øng tr­íc hoÆc tiÒn hµng thõa. C¨n cø vµo sè liÖu ë dßng céng trong sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n (TK 331 ) cña tõng ng­êi b¸n ®Ó ghi vµo c¸c cét t­¬ng øng trong NhËt ký chøng tõ sè 5. Sau khi ghi xong NhËt ký chøng tõ sè 5, kÕ to¸n ph¶i céng NhËt ký chøng tõ sè 5 ®Ó lÊy sè liÖu ghi sæ c¸i TK 331. Cã thÓ thÊy râ, nhËt ký chøng tõ sè 5 ®­îc më ra víi môc ®Ých tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n cña toµn xÝ nghiÖp, lµm c¬ së ghi sæ C¸i TK 331. Víi nguån nhËp vËt liÖu th«ng qua t¹m øng, cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu nhËp vËt liÖu cã liªn quan ®Õn tµi kho¶n 141 “ T¹m øng ” ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 10 phÇn ghi Cã TK 141 ( BiÓu sè 2.24 ). BiÓu sè 2.23 : C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn NhËt ký chøng tõ sè 5 Th¸ng 6 n¨m 2003 STT Tªn ®¬n vÞ hoÆc ng­êi b¸n Sè d­ ®Çu th¸ng Ghi Cã TK 331, ghi Nî c¸c TK Ghi Nî TK 331, ghi Cã c¸c TK Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 152 153 133(1) Céng Cã TK 331 111 112 Céng Nî TK 331 Nî Cã HT TT HT TT 1 C«ng ty TNHH H¶i V©n 10.000.000 29.875.000 9.200.000 10.807.500 48.882.500 16.500.000 - 16.500.000 42.382.500 2 C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó 13.000.500 29.658.780 - 2.965.878 32.424.788 - 6.880.020 6.880.020 38.545.268 3 .......... 4 .......... Céng 53.670.200 149.528.162 15.630.288 .......... 188.050.230 36.820.000 104.720.200 141.540.200 100.180.230 §· ghi sæ c¸i ngµy....th¸ng.....n¨m 2003 Ngµy....th¸ng 6 n¨m 2003 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) BiÓu sè 2.24 : C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn NhËt ký chøng tõ sè 10 ( TrÝch : Ghi Cã TK 141 ) Th¸ng 6 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång STT DiÔn gi¶i Sè d­ ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 141, ghi Cã c¸c TK Ghi Cã TK 141, ghi Nî c¸c TK Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 111 ... Céng Nî TK 141 152 153 133(1) ... Céng Cã TK 141 Nî Cã 1 NguyÔn Quang Hïng 2.000.000 3.300.000 - 3.300.000 4.000.000 60.000 46.000 - 4.106.000 2 NguyÔn Thu HuyÒn 5.299.000 6.820.000 - 6.820.000 9.781.500 - 978.150 - 10.759.650 3 .............................. 4 .............................. Céng : 105.234.899 8.770.005 §· ghi sæ c¸i ngµy....th¸ng.....n¨m 2003 Ngµy....th¸ng 6 n¨m 2003 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu : Qu¶n lý vËt liÖu kh«ng nh÷ng chØ qu¶n lý t×nh h×nh thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vËt liÖu mµ cßn ph¶i qu¶n lý c¶ viÖc xuÊt dïng vËt liÖu. §©y lµ kh©u qu¶n lý cuèi cïng rÊt quan träng tr­íc khi vËt liÖu chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ cña nã vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. KÕ to¸n vËt liÖu cÇn theo dâi ®­îc gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt dïng lµ bao nhiªu, sö dông vµo môc ®Ých g×, ë ®©u. T¹i xÝ nghiÖp, vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu sö dông cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Ngoµi ra, vËt liÖu cßn ®­îc xuÊt kho cho c¸c yªu cÇu kh¸c cña doanh nghiÖp nh­ : thuª ngoµi gia c«ng, qu¶n lý doanh nghiÖp, xuÊt b¸n, ... + Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ngµy 14/6/2003 ( BiÓu sè 2.12 ), kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 : 13.420.000 Cã TK 1521 : 13.420.000 (Chi tiÕt : T«n silic 70 x 250 : 13.420.000) + Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt chung : C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ngµy 16/6/2003 ( BiÓu sè 2.13 ), kÕ to¸n ghi : Nî TK 627 : 3.780.012 Cã TK 1522 : 3.780.012 (Chi tiÕt : S¾t vu«ng : 3.780.012) + Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu ®Ó sö dông vµo mét sè nhu cÇu kh¸c nh­ dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp, phôc vô cho qu¸ tr×nh b¸n hµng,...kÕ to¸n còng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho nh­ tr­êng hîp trªn ®Ó h¹ch to¸n cho c¸c ®èi t­îng sö dông nh­ sau : Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 241- ( 2412, 2413 ) Cã TK 152 ( Chi tiÕt ) + Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu ®Ó b¸n kÕ to¸n ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña vËt t­ xuÊt b¸n trong kú : Nî TK 632 Cã TK 152 ( Chi tiÕt ) + Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu cho c«ng ty ®Ó trõ vµo sè c«ng ty cÊp cho xÝ nghiÖp, kÕ to¸n ghi : Nî TK 336 Cã TK 152 ( Chi tiÕt ) + Tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, kÕ to¸n ghi : Nî TK 138 Cã TK 152 ( Chi tiÕt ) T¹i xÝ nghiÖp, kÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ sè 2 ( Ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ). B¶ng nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng theo tõng lo¹i vËt liÖu cho tõng ®èi t­îng sö dông. B¶ng ph©n bæ sè 2 còng ®­îc sö dông lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ c¸c sè ph¸t sinh cã tµi kho¶n 152. KÕt cÊu b¶ng ph©n bæ sè 2 gåm : cét thø tù, c¸c cét ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong th¸ng ( theo gi¸ trÞ thùc tÕ ) t­¬ng ®­¬ng víi c¸c dßng ngang ph¶n ¸nh c¸c ®èi t­îng sö dông vËt liÖu, c«ng cô dông cô ( nh­ c¸c TK 621, TK 627, TK 642,... ). Bªn c¹nh ®ã, viÖc tæng kiÓm kª tån kho nguyªn vËt liÖu trªn sæ s¸ch víi sè tån kho nguyªn vËt liÖu thùc tÕ t¹i kho ®­îc tiÕn hµnh vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng 6 vµ cuèi n¨m, tr­íc khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n do ban kiÓm kª cña c«ng ty tiÕn hµnh. C«ng t¸c kiÓm kª ®­îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¶ 2 mÆt : sè l­îng vµ chÊt l­îng cña tõng lo¹i vËt liÖu trong kho. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ghi trªn biªn b¶n kiÓm kª tån kho nguyªn vËt liÖu, héi ®ång kiÓm kª ra quyÕt ®Þnh xö lý, ®ång thêi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu dùa trªn quyÕt ®Þnh ®ã ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ. BiÓu sè 2.25 : Bé th­¬ng m¹i C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. B¶ng ph©n bæ sè 2 ( TrÝch ) ( Ph©n bæ NVL, CCDC ) Th¸ng 6 n¨m 2003. STT Ghi cã c¸c Ghi TK Nî c¸c TK TK 152 ( 1521 ) TK 152 ( 1522 ) TK 152 ( 1523 ) Céng TK 152 TK 153 HT TT HT TT HT TT HT TT HT TT 1 TK 621 84.102.000 1.820.350 91.940.350 2 TK 627 15.002.642 23.780.568 38.786.210 10.350.725 3 TK 142 8.000.000 4 TK 336 ..... ..... ..... ..... ..... 5 TK 642 ..... ..... ..... ..... ..... ....... ..... ..... ..... ..... ..... Céng 330.200.220 97.880.510 24.050.000 452.130.730 51.289.270 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) Cuèi th¸ng, kÕ to¸n lªn sæ c¸i tµi kho¶n 152 (BiÓu sè 2.26). Sæ c¸i tµi kho¶n 152 ®­îc më cho c¶ n¨m, gåm c¸c phÇn : sè d­ ®Çu n¨m, cét ghi Cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî víi tµi kho¶n nµy, dßng céng sè ph¸t sinh, dßng sè d­ cuèi th¸ng. C¨n cø vµo c¸c nhËt ký chøng tõ liªn quan ®Ó ghi sè liÖu vµo sæ theo tõng th¸ng. + Tæng cét sè ph¸t sinh Nî cña TK 152 ®èi øng víi bªn Cã cña TK 111 lÊy trªn nhËt ký chøng tõ sè 1. + Tæng cét sè ph¸t sinh Nî cña TK 152 ®èi øng víi Cã cña TK 112 lÊy trªn nhËt ký chøng tõ sè 2. + Tæng cét sè ph¸t sinh Nî cña TK 152 ®èi øng víi Cã cña TK 331 lÊy trªn nhËt ký chøng tõ sè 5. + Tæng cét sè ph¸t sinh Nî cña TK 152 ®èi øng víi Cã cña TK 141 lÊy trªn nhËt ký chøng tõ sè 10 ( ghi Cã cho TK 141 ). Sè d­ cuèi th¸ng ®­îc tÝnh nh­ sau : Sè d­ cuèi th¸ng = Sè d­ ®Çu th¸ng + Sè ph¸t sinh Nî - Sè ph¸t sinh Cã ( Trong ®ã, sè d­ ®Çu th¸ng nµy ®­îc lÊy tõ dßng sè d­ cuèi th¸ng cña th¸ng tr­íc liÒn kÒ ). TiÕp theo, c¨n cø vµo c¸c sè liÖu tËp hîp ®­îc tõ c¸c sæ liªn quan ®Ó më sæ c¸i tµi kho¶n 331 ( BiÓu sè 2.27 ). Sæ c¸i tµi kho¶n 331 còng ®­îc më cho c¶ n¨m, gåm c¸c phÇn: Sè d­ ®Çu n¨m, cét ghi Cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng Nî víi tµi kho¶n nµy, dßng céng sè ph¸t sinh, dßng sè d­ cuèi th¸ng. C¨n cø vµo c¸c nhËt ký chøng tõ liªn quan ®Ó ghi sè liÖu vµo sæ theo tõng th¸ng, c¸ch ghi t­¬ng tù nh­ c¸ch ghi sæ c¸i tµi kho¶n 152. C¸ch tÝnh sè d­ cuèi th¸ng còng gièng nh­ ®· tr×nh bµy cho sæ c¸i tµi kho¶n 152. BiÓu sè 2.26 : Sæ c¸i tµi kho¶n 152 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 87.751.104 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 4 Th¸ng 5 Th¸ng 6 111 112 331 141 105.090.755 125.473.205 149.528.162 105.234.899 Céng ph¸t sinh: Nî 485.327.021 Cã 452.130.730 Sè d­ cuèi th¸ng: Nî 43.072.650 76.268.941 Cã BiÓu sè 2.27 : Sæ c¸i tµi kho¶n 331 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 109.351.600 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 4 Th¸ng 5 Th¸ng 6 111 112 36.820.000 104.720.200 Céng ph¸t sinh: Nî 141.540.200 Cã 188.050.230 Sè d­ cuèi th¸ng: Nî Cã 53.670.200 100.180.230 2.3.4. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn : ¦u ®iÓm : + VÒ mÆt tæ chøc : Bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc hîp lý, ho¹t ®éng cã nguyªn t¾c. ChÝnh v× thÕ , c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®­îc tiÕn hµnh nhÞp nhµng, gióp cho viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh sè liÖu ®­îc chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, ®«i khi kh«ng tr¸nh khái sù chËm trÔ do nguyªn nh©n kh¸ch quan. + VÒ mÆt qu¶n lý : ë kh©u thu mua : XÝ nghiÖp ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu. Víi ®éi ngò c¸n bé cung tiªu t­¬ng ®èi linh ho¹t, n¨ng ®éng am hiÓu vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao nªn ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi vËt t­ cho nhu cÇu s¶n xuÊt, kh«ng lµm gi¸n ®o¹n quy tr×nh s¶n xuÊt. Nh­ vËy, phßng kÕ ho¹ch vËt t­ ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t×m nguån mua nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o ®ñ vÒ chñng lo¹i, chÊt l­îng, sè l­îng ®Ó phôc vô kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ë kh©u sö dông : XÝ nghiÖp ®· qu¶n lý vËt liÖu ®­a vµo s¶n xuÊt t­¬ng ®èi chÆt chÏ, ®¶m b¶o vËt liÖu mua vÒ ®óng môc ®Ých. ë kh©u dù tr÷, b¶o qu¶n : XÝ nghiÖp ®· ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý vµ dù tr÷ vËt liÖu trong kho phï hîp víi ®Æc ®iÓm vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu trong kho ®­îc s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc, hîp lý. MÆt kh¸c, xÝ nghiÖp còng ®¶m b¶o kh«ng ®Ó tån kho vËt t­ qu¸ nhiÒu g©y ø ®äng vèn. + VÒ mÆt h¹ch to¸n : ViÖc ¸p dông kÕ to¸n vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, viÖc thùc hiÖn kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song lµ rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp cã mét ®éi ngò kÕ to¸n cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh c«ng t¸c ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng t¸c tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp. VÒ hÖ thèng chøng tõ : viÖc sö dông vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ tr×nh tù ghi chÐp ë xÝ nghiÖp ®· ®¶m b¶o chøng tõ lËp ra cã c¬ së thùc tÕ vµ cã c¬ së qu¶n lý, gióp cho c«ng t¸c gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu ®­îc kÞp thêi, cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. Nh×n chung, cã thÓ thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt, ®¶m b¶o tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña xÝ nghiÖp, ®¶m b¶o theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu, tÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu cho tõng ®èi t­îng sö dông. H¹n chÕ : Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt, xÝ nghiÖp vÉn cßn mét sè Ýt h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. + VÒ viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu : Tuy xÝ nghiÖp còng ®· lËp sæ danh ®iÓm ®Ó theo dâi vµ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu,... nh­ng ch­a cã cét ký hiÖu cho mçi nhãm vËt liÖu ®Ó gióp viÖc qu¶n lý ®­îc dÔ dµng, thuËn tiÖn h¬n, tr¸nh nhÇm lÉn mµ míi chØ cã cét thø tù. + VÒ viÖc øng dông tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n : Ngµy nay, khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn, c¸c th«ng tin, d÷ liÖu ®­îc m· ho¸, l­u tr÷ vµ ®¶m b¶o chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm c«ng søc, tiÒn cña. Do ®ã, viÖc ¸p dông m¸y tÝnh vµo h¹ch to¸n ë xÝ nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. + VÒ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vËt liÖu : XÝ nghiÖp sö dông gi¸ nhËp tr­íc - xuÊt tr­íc ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho lµ ch­a ®­îc hîp lý, v× ch­a ph¶n ¸nh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. Ngoµi ra, khi cã cïng mét khèi l­îng vËt liÖu xuÊt dïng th× l¹i ®­îc tÝnh b»ng nhiÒu ®¬n gi¸ kh¸c nhau. + ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng ë xÝ nghiÖp kÕ to¸n ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 138 “ Ph¶i thu kh¸c ” lµ ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. KÕt luËn ch­¬ng 2 : Nh­ vËy, qua thêi gian t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n ë XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn th× nh×n chung, trong ch­¬ng 2 em ®· nªu kh¸ râ vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp. Tãm l¹i c¸c vÊn ®Ò ®· nªu cô thÓ gåm cã : Tæng quan vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu vµ sæ s¸ch, tµi kho¶n sö dông t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó qu¶n lý sù biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu. Qua thùc tr¹ng ®· nªu cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm vµ mét vµi h¹n chÕ cßn tån t¹i ë XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. Ch­¬ng 3: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp S¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn 3.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn : ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Òu xuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do sau: KÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh. Nã cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, trong ®ã h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, muèn ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã sù lùa chän nµo h¬n lµ ph¶i qu¶n lý tèt viÖc nhËp, xuÊt hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm xuèng møc thÊp nhÊt cã thÓ ®­îc vµ sau mét chu kú kinh doanh thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét néi dung cña kÕ to¸n qu¶n trÞ, ®­îc sö dông trong néi bé xÝ nghiÖp. ChÝnh v× vËy, nh÷ng tin vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu kh«ng nh÷ng cÇn thiÕt cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ®Ó qu¶n lý, kiÓm so¸t chi phÝ, ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi mµ cßn gióp cho c¸c ®èi t­îng kh¸c nh­ c¸c nhµ cung cÊp, c¬ quan thuÕ,... cã c¬ së ®Ó x¸c nhËn vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ, toµn diÖn vÒ xÝ nghiÖp, cã c¨n cø lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­, liªn doanh hîp t¸c ... XuÊt ph¸t tõ lý luËn trªn, cã thÓ nãi viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc, hîp lý t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa rÊt quan träng vµ lµ yªu cÇu cÊp b¸ch trong c¬ chÕ hiÖn nay. 3.2. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn : 3.2.1 Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn : Sau mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn, trªn c¬ së nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®· nªu, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp cßn mét sè vÊn ®Ò ch­a thËt hîp lý cÇn t×m hiÓu, xem xÐt ®Ó hoµn thiÖn h¬n. Do vËy, cÇn x¸c ®Þnh mét ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n ®Ó hoµn thiÖn c¸c vÊn ®Ò ®ã mét c¸ch tèt nhÊt. §ã lµ ph¶i ®­a ra ®­îc c¸c ý kiÕn, gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ mµ xÝ nghiÖp ®ang gÆp ph¶i. Nh­ vËy, xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp, víi môc ®Ých hoµn thiÖn h¬n n÷a kÕ to¸n vËt liÖu th× viÖc ®­a ra c¸c ý kiÕn, gi¶i ph¸p ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c nguyªn t¾c sau : Phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý hiÖn hµnh, cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn trong t­¬ng lai gÇn. Phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. TÝnh kh¶ thi cao trªn c¬ së hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm. 3.2.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt : Trªn c¬ së ph­¬ng h­íng ®· nªu, lµ mét sinh viªn thùc tËp em xin m¹nh d¹n nªu ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m kh¾c phôc, cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. ý kiÕn 1 : Ph©n lo¹i vµ lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu : §Ó ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu ®­îc chÝnh x¸c th× ph©n lo¹i vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ hîp lý. Nh×n chung, xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn kh¸ tèt viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu nh­ sau : Lo¹i 1 : ( 1521 ) - Nguyªn vËt liÖu chÝnh : T«n silic, ®ång dÑt,... Lo¹i 2 : ( 1522 ) - VËt liÖu phô : D©y thuû tinh, s¾t vu«ng,... Lo¹i 3 : ( 1523 ) - Nhiªn liÖu : X¨ng, dÇu,... Lo¹i 4 : ( 1524) - Phô tïng thay thÕ : VÝt, bul«ng,... Lo¹i 5 : ( 1525 ) - VËt liÖu kh¸c. Trong mçi lo¹i c¨n cø vµo tÝnh chÊt lý ho¸ cña vËt liÖu ®Ó chia ra thµnh c¸c nhãm cho phï hîp. §ång thêi ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ®­îc tèt th× ph¶i më sæ danh ®iÓm vËt liÖu. ë xÝ nghiÖp ®· cã sæ danh ®iÓm vËt liÖu, tuy nhiªn cßn cã sù sai lÖch trong viÖc ph©n lo¹i víi viÖc ghi trªn sæ. Cã thÓ thÊy vÝt, bul«ng ®­îc ph©n lo¹i thuéc phô tïng thay thÕ, nh­ng trªn sæ ë xÝ nghiÖp l¹i xÕp vµo vËt liÖu phô lµ ch­a hîp lý. H¬n n÷a, sæ danh ®iÓm ë xÝ nghiÖp chØ lËp cét sè thø tù mµ kh«ng thùc hiÖn m· ho¸ b»ng c¸c tµi kho¶n chi tiÕt nh­ ®· ph©n lo¹i. ViÖc m· ho¸ tªn c¸c vËt liÖu b»ng danh ®iÓm vµ s¾p xÕp thø tù c¸c vËt liÖu ë sæ danh ®iÓm còng ph¶i khoa häc, ®óng ®èi t­îng vµ ®Ó viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chÝnh x¸c kÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c chñng lo¹i vËt t­ xem ®©u lµ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô,... Nh­ vËy, viÖc x©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vµ m· ho¸ vËt liÖu trªn sæ s¸ch danh ®iÓm theo thø tù c¸c lo¹i vËt liÖu sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý, h¹ch to¸n vËt liÖu ®­îc tiÖn lîi, chÝnh x¸c, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c vi tÝnh ho¸ phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu. NÕu c«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn tèt, ch¾c ch¾n sÏ gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc tÝnh to¸n thñ c«ng, viÖc xö lý vµ cung cÊp th«ng tin ®­îc nhanh chãng, kÞp thêi. Sæ danh ®iÓm cã thÓ ®­îc x©y dùng theo mÉu sau : (Xem biÓu sè 3.1) ý kiÕn 2 : ViÖc ¸p dông tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng : HiÖn nay, nhu cÇu th«ng tin ngµy cµng cao c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng . N­íc ta ®ang diÔn ra qu¸ tr×nh tin häc ho¸ c¸c ho¹t ®éng ë nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. XÐt riªng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, viÖc ®­a m¸y tÝnh vµ ¸p dông c¸c tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ tin häc ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng lµ phï hîp vµ hoµn toµn cÇn thiÕt. Thùc tÕ t¹i nhiÒu n¬i ®· øng dông cho thÊy hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng c«ng viÖc ®­îc n©ng cao râ rÖt. ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn, viÖc trang bÞ m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n còng nh­ c¸c phßng ban kh¸c ch­a ®­îc thùc hiÖn, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n vÉn lµm hoµn toµn b»ng tay. Nh­ vËy, viÖc trïng lÆp c«ng viÖc lµ ®iÒu tÊt yÕu, dÔ dÉn ®Õn viÖc khã ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c trong c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn vµ t¹o hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý, trong thêi gian tíi xÝ nghiÖp nªn trang bÞ m¸y vi tÝnh cho phßng kÕ to¸n. MÆc dï chi phÝ ban ®Çu cao nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ ®em l¹i lµ kh«ng nhá. øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n chñ yÕu lµ h­íng vµo x©y dùng hÖ thèng ch­¬ng tr×nh phï hîp víi ®Æc ®iÓm h¹ch to¸n riªng cña xÝ nghiÖp. ViÖc triÓn BiÓu sè 3.1: Sæ danh ®iÓm vËt t­ Ký hiÖu nhãm vËt t­ Danh ®iÓm VËt t­ Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Ghi chó 1521 VËt liÖu chÝnh 1521.01 T«n silic 70 x 210 Kg 1521.02 T«n silic 70 x 250 Kg 1521.03 §ång ®á Kg 1521.04 D©y ®ång dÑt Kg 1521.05 §éng c¬ 3 pha C¸i ..... .... 1522 VËt liÖu phô 1522.01 D©y thuû tinh Kg 1522.02 Ghen quang dÇu MÐt 1522.03 S¾t vu«ng Kg .... .... 1523 Nhiªn liÖu 1523.01 X¨ng LÝt 1523.02 DÇu ®iªzen Hép 1523.03 Dung m«i pha s¬n LÝt .... .... 1524 Phô tïng thay thÕ 1524.01 VÝt C¸i 1524.02 Bul«ng Bé 1524.03 Long®en C¸i .... .... khai ¸p dông m¸y vi tÝnh trong kÕ to¸n ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo tõng c«ng ®o¹n ®Ó tr¸nh g©y x¸o trén lín trong c¸c qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. XÝ nghiÖp cã thÓ xem xÐt vµ lùa chän c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n cña nhiÒu h·ng kh¸c nhau nh­ : ch­¬ng tr×nh AC - NET, IMAS QUIK, FAST ACOUNTING,... C¸c ch­¬ng tr×nh nµy cã nhiÒu chøc n¨ng ­u viÖt nh­ : cã thÓ tù ®éng kÕt chuyÓn sè d­, sè ph¸t sinh vµo c¸c tµi kho¶n t­¬ng øng mét c¸ch nhanh chãng. Ch­¬ng tr×nh ho¸ tù ®éng toµn bé qu¸ tr×nh vÒ xö lý, l­u tr÷, b¶o qu¶n chøng tõ. NhiÖm vô cña kÕ to¸n lóc nµy lµ nhËp sè liÖu tõ chøng tõ vµo m¸y, kiÓm tra tÝnh khíp ®óng cña sè liÖu trong m¸y vµ c¸c chøng tõ gèc. H¹ch to¸n b»ng m¸y vi tÝnh sÏ gi¶m bít ®­îc khèi l­îng ghi chÐp vµ kh¶ n¨ng chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu kÕ to¸n sÏ cao. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y khi ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ ph¶i x©y dùng ®­îc sæ danh ®iÓm vµ m· ho¸ chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt liÖu nh­ ®· nªu trong ý kiÕn 1. Cã nh­ vËy th× c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu b»ng m¸y vi tÝnh míi ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý phÇn hµnh kÕ to¸n. Cïng víi viÖc trang bÞ sè l­îng m¸y tÝnh cÇn thiÕt, viÖc thuª chuyªn gia gióp ®ì vµ cè vÊn ®Ó lùa chän, cµi ®Æt phÇn mÒm kÕ to¸n phï hîp víi xÝ nghiÖp th× c«ng t¸c ®µo t¹o c¸c kü n¨ng sö dông ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n cho c¸n bé kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy r»ng viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong kÕ to¸n ®ßi hái nh÷ng chi phÝ ®Çu t­ kh«ng nhá, song trong t­¬ng lai nã lµ mét xu thÕ tÊt yÕu nh»m hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, ®¶m b¶o cho kÕ to¸n ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý. Cã thÓ thÊy t¸c dông to lín cña viÖc ¸p dông c«ng nghÖ tin häc trong h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc. V× thÕ, ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn nãi riªng nªn ®Çu t­ theo chiÒu s©u, h­íng tíi l©u dµi. ý kiÕn 3 : VÒ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vËt liÖu : Trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vËt liÖu, kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp ch­a thÓ hiÖn ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho. HÇu hÕt c¸c kho¶n liªn quan ®Õn thu mua nh­ vËn chuyÓn , bèc dì ®Òu ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 627 “ Chi phÝ s¶n xuÊt chung ” mµ kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 152 “ Nguyªn liÖu vËt liÖu ” ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ nhËp kho nh­ chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. ViÖc sö dông ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ë xÝ nghiÖp lµ ch­a hîp lý, bëi v× nã ch­a ph¶n ¸nh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. Ngoµi ra, cã khi cïng mét khèi l­îng vËt liÖu xuÊt dïng nh­ng l¹i ®­îc tÝnh b»ng nhiÒu ®¬n gi¸ kh¸c nhau, Do ®ã, c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm cña vËt liÖu ë xÝ nghiÖp th× theo em, kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp nªn sö dông ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho víi c«ng thøc tÝnh lµ : TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho = Sè l­îng vËt liÖu xuÊt kho X §¬n gi¸ b×nh qu©n Trong ®ã : §¬n gi¸ b×nh qu©n = TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp trong kú Sè l­îng vËt liÖu tån ®Çu kú + Sè l­îng vËt liÖu nhËp trong kú Sö dông c¸ch ®¸nh gi¸ nµy tuy cuèi th¸ng míi tÝnh ®­îc gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng, nh­ng nã phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña xÝ nghiÖp. H¬n n÷a, ph­¬ng ph¸p nµy còng ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n, dÔ hiÓu, gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n. ý kiÕn 4 : ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng. XÝ nghiÖp th­êng xuÊt mét sè vËt liÖu ®Ó thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. Khi xuÊt vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt ( ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho ) kÕ to¸n ghi : Nî TK 138 Cã TK 152 ( Chi tiÕt ) Khi nhËp vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng, c¨n cø vµo chøng tõ nhËp (phiÕu nhËp vËt t­) kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 ( Chi tiÕt ) Cã TK 138 C¨n cø vµo chÕ ®é quy ®Þnh th× viÖc kÕ to¸n vËt liÖu h¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp- xuÊt nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nh­ trªn lµ ch­a ®óng. VËy ®Ó thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, ®Ó thùc hiÖn ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× : Khi xuÊt vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi : Nî TK 154 Cã TK 152 ( Chi tiÕt ) Khi nhËp vËt liÖu, c¨n cø vµo chøng tõ nhËp kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 ( Chi tiÕt ) Cã TK 154 3.3. ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn : Trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu cña xÝ nghiÖp, c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt ®­îc nªu ra nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu, ®¶m b¶o theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ë xÝ nghiÖp, lµm cho h¹ch to¸n vËt liÖu thùc sù trë thµnh c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ ®¾c lùc vµ cã hiÖu qu¶. KÕt luËn ch­¬ng 3 : Víi thùc tr¹ng ®· nªu, cïng ­u - nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i ë XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn, trong ch­¬ng nµy em ®· m¹nh d¹n ®­a ra ph­¬ng h­íng ®Ó kh¾c kiÕn ®ãng gãp ®ã sÏ gióp ®­îc phÇn nµo viÖc hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë xÝ nghiÖp. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ-XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn,nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n cïng ban l·nh ®¹o c«ng ty,em ®· nhËn thøc râ mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ trong ho¹t ®éng h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp,®ång thêi em ®· cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu t×m hiÓu vµ hoµn thµnh bµi luËn v¨n víi ®Ò tµi:” Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn”. Bªn c¹nh ®ã,em cßn thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt còng nh­ tÇm quan träng cña h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng-®ã lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn,cã hiÖu qu¶ phôc vô cho qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp nh­ hiÖn nay. Th«ng qua ®Ò tµi tèt nghiÖp nµy,em muèn ®Ò cËp ®Õn c¬ së lý luËn cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu nãi chung còng nh­ thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn nãi riªng. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy,c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp còng béc lé mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn .Tõ nh÷ng kiÕn thøc mang tÝnh lÝ luËn häc tËp ë nhµ tr­êng vµ qua t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp,em ®· m¹nh d¹n nªu mét sè quan ®iÓm cña m×nh víi hy väng ®Ó xÝ nghiÖp tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë xÝ nghiÖp.Tõ ®ã,em mong muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. V× thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu còng nh­ kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh.Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n ®Ó b¶n luËn v¨n nµy thùc sù cã ý nghÜa trªn c¶ ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn. Mét lÇn n÷a , em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Quèc CÈn vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n t¹i C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ-XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn ®· gióp ®ì,t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. Hµ Néi ,ngµy 22 th¸ng 08 n¨m 2003. Phô lôc sè 01: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ( Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141 ngµy 1/11/1995, ®· söa ®æi, bæ sung theo Th«ng t­ sè 89/2002/TT - BTC ngµy 9/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh ) Sè hiÖu TK Tªn tµi kho¶n Ghi chó CÊp 1 CÊp 2 1 2 3 4 LO¹i TK 1 Tµi s¶n l­u ®éng 111 TiÒn mÆt 1111 TiÒn ViÖt Nam 1112 Ngo¹i tÖ 1113 Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý 112 TiÒn göi Ng©n hµng 1121 TiÒn ViÖt Nam 1122 Ngo¹i tÖ 1123 Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý 113 TiÒn ®ang chuyÓn 1131 TiÒn ViÖt Nam 1132 Ngo¹i tÖ 121 §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 1211 Cæ phiÕu 1212 Tr¸i phiÕu 128 §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 129 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Chi tiÕt theo ®èi t­îng 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1331 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô 1332 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña TSC§ 136 Ph¶i thu néi bé 1361 Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Dïng ë ®¬n 1368 Ph¶i thu néi bé kh¸c vÞ cÊp trªn 138 Ph¶i thu kh¸c 1 2 3 4 1381 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 1382 Ph¶i thu kh¸c 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 141 T¹m øng Chi tiÕt theo ®èi t­îng 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc 1421 Chi phÝ tr¶ tr­íc 1422 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn DN cã chu Kú KD dµi 144 CÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n 151 Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu Chi tiÕt theo yªu cÇu QL 153 C«ng cô, dông cô 1531 C«ng cô, dông cô 1532 Bao b× lu©n chuyÓn 1533 §å dïng cho thuª 154 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 155 Thµnh phÈm 156 Hµng ho¸ 1561 Gi¸ mua hµng ho¸ 1562 Chi phÝ thu mua hµng ho¸ 157 Hµng göi ®i b¸n 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 161 Chi sù nghiÖp 1611 Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 1612 Chi sù nghiÖp n¨m nay Lo¹i TK 2 Tµi s¶n cè ®Þnh 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 2112 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 2113 M¸y mãc, thiÕt bÞ 2114 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 2115 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 2116 C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm 2118 TSC§ kh¸c 212 TSC§ thuª tµi chÝnh 213 TSC§ v« h×nh 1 2 3 4 2131 QuyÒn sö dông ®Êt 2132 QuyÒn ph¸t hµnh 2133 B¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ 2134 Nh·n hiÖu hµng ho¸ 2135 PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh 2136 GiÊy phÐp vµ giÊy phÐp nh­îng quyÒn 2138 TSC§ v« h×nh kh¸c 214 Hao mßn TSC§ 2141 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh 2142 Hao mßn TSC§ thuª tµi chÝnh 2143 Hao mßn TSC§ v« h×nh 221 §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 2211 Cæ phiÕu 2212 Tr¸i phiÕu 222 Gãp vèn liªn doanh 228 §Çu t­ dµi h¹n kh¸c 229 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 2411 Mua s¾m TSC§ 2412 X©y dùng c¬ b¶n 2413 Söa ch÷a lín TSC§ 242 Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 244 Ký quü, ký c­îc dµi h¹n Lo¹i tk 3 Nî ph¶i tr¶ 311 Vay ng¾n h¹n 315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 3331 ThuÕ GTGT 33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra 33312 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 3332 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 3333 ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 3334 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 3335 Thu trªn vèn 3336 ThuÕ tµi nguyªn 3337 ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt 3338 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 1 2 3 4 3339 PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 336 Ph¶i tr¶ néi bé 338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 3381 Tµi s¶n thõa chê xö lý 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3383 B¶o hiÓm x· héi 3384 B¶o hiÓm y tÕ 3387 Doanh thu ch­a thùc hiÖn 3388 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 341 Vay dµi h¹n 342 Nî dµi h¹n 344 NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n Lo¹i tk 4 Nguån vèn chñ së h÷u 411 Nguån vèn kinh doanh 412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 413 Chªnh lÖch tû gi¸ 414 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 415 Quü dù phßng tµi chÝnh 416 Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm 421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 4211 Lîi nhuËn n¨m tr­íc 4212 Lîi nhuËn n¨m nay 431 Quü khen th­ëng, phóc lîi 4311 Quü khen th­ëng 4312 Quü phóc lîi 4313 Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 441 Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 451 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn Dïng cho c¸c TCT, tËp ®oµn.. 461 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 4611 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 4612 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 466 Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 1 2 3 4 Lo¹i TK 5 Doanh thu 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 5111 Doanh thu b¸n hµng ho¸ Chi tiÕt theo 5112 Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm yªu cÇu 5113 Doanh thu cung cÊp dÞch vô qu¶n lý 5114 Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ 512 Doanh thu néi bé 5121 Doanh thu b¸n hµng ho¸ ChØ dïng ë 5122 Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm c¸c ®¬n vÞ 5123 Doanh thu cung cÊp dÞch vô thµnh viªn 515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 521 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 5211 ChiÕt khÊu hµng ho¸ 5212 ChiÕt khÊu thµnh phÈm 5213 ChiÕt khÊu dÞch vô 531 Hµng b¸n tr¶ l¹i 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n Lo¹i tk 6 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh 611 Mua hµng ¸p dông 6111 Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu cho pp 6112 Mua hµng ho¸ KK§K 621 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 623 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 6231 Chi phÝ nh©n c«ng 6232 Chi phÝ vËt liÖu 6233 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 6234 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng 6237 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6238 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 6271 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng 6272 Chi phÝ vËt liÖu 6273 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 6274 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 1 2 3 4 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 631 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ¸p dông pp KK§K 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 635 Chi phÝ tµi chÝnh 641 Chi phÝ b¸n hµng 6411 Chi phÝ nh©n viªn 6412 Chi phÝ vËt liÖu, bao b× 6413 Chi phÝ dông cô, ®å dïng 6414 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6415 Chi phÝ b¶o hµnh 6417 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6418 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6421 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 6424 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6425 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 6426 Chi phÝ dù phßng 6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Lo¹i tk 7 Thu nhËp kh¸c 711 Thu nhËp kh¸c Lo¹i tk 8 Chi phÝ kh¸c 811 Chi phÝ kh¸c Lo¹i tk 9 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 1 2 3 4 Lo¹i tk 0 Tµi kho¶n ngoµi b¶ng 001 Tµi s¶n thuª ngoµi 002 VËt t­, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng Chi tiÕt 003 Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi theo yªu 004 Nî khã ®ßi ®· xö lý cÇu qu¶n lý 007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 008 H¹n møc kinh phÝ 0081 H¹n møc kinh phÝ thuéc Ng©n s¸ch TW 0082 H¹n møc kinh phÝ thuéc Ng©n s¸ch §P 009 Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất thiết bị điện.doc
Luận văn liên quan