Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH IC Farma

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH THỰC TẾ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IC FARMA 1.1 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH IC FARMA 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH IC FARMA 1.1.2 Đặc điểm về tổ chức quản lý của Công ty 1.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 1.2 Đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán 1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 1.2.2 Hình thức kế toán áp dụng 1.3 Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH IC FARMA 1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.3.2 Tài khoản sử dụng 1.3.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp c. Hạch toán chi phí sản xuất chung 1.4 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 1.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 1.4.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 1.5 Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH IC FARMA CHƯƠNG2: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH IC FARMA 2.1 Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tịnh giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữu hạn IC FARMA 2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH IC FARMA KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH IC Farma, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h vµ thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao phï hîp víi chøc n¨ng cña m×nh. §Þnh kú cã nghÜa vô b¸o c¸o vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt víi Ban Gi¸m ®èc, tõ ®ã lµm c¨n cø ®Ó Ban Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®Þnh h­íng cho C«ng ty. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA Gi¸m ®èc phã Gi¸m ®èc dinh doanh phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng kinh doanh Phßng thÞ tr­êng Phßng TH N. sù Phßng kÕ to¸n Tæng kho P.kü thuËt Ph©n x­ëng TN1 Ph©n x­ëng TN 2 C«ng ty cã tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 307 ng­êi, trong ®ã: - V¨n phßng C«ng ty : 60 c¸n bé - Sè lao ®éng trùc tiÕp : 237 c¸n bé - Sè lao ®éng gi¸n tiÕp : 10 c¸n bé VÒ c¬ cÊu tæ chøc ®­îc ph©n bæ nh­ sau: - Ban Gi¸m ®èc gåm cã 3 ng­êi: Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng, lµ ng­êi ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi lµ ng­êi chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Õn c¸c phßng ban cña C«ng ty. Trong C«ng ty Gi¸m ®èc lµ ng­êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan Nhµ n­íc vÒ ph¸p luËt, tr­íc kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Hai Phã Gi¸m ®èc, tham m­u cho Gi¸m ®èc trong kh©u qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, thay mÆt Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt nh÷ng phÇn viÖc Gi¸m ®èc giao bªn c¹nh c¸c phßng ban trùc thuéc. - Phßng Tæ chøc tæng hîp nh©n sù : Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ tæ chøc qu¶n lý c¸n bé trong C«ng ty ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô thèng kª b¸o c¸o c«ng t¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é thanh to¸n víi c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý tµi s¶n vµ tham m­u cho Gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Phßng kÕ to¸n : Tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ ®Þnh h­íng s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho Ban Gi¸m ®èc n¾m râ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ®¬n vÞ theo tõng chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é Nhµ n­íc ban hµnh vµ ®óng ph¸p luËt. - Phßng kinh doanh: Tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho ®Õn chu kú h¹ch to¸n, gióp cho Gi¸m ®èc ®Ò ra chiÕn l­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n. - Phßng Kü thuËt kiÓm nghiÖm: Nghiªn cøu s¶n xuÊt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng vµ kü thuËt vµ s¶n phÈm cña m×nh s¶n xuÊt ra ph¶i ®¶m b¶o. - Phßng ThÞ tr­êng: Cã nhiÖm vô t×m kiÕm më réng thÞ tr­êng, tiÕp thÞ chµo hµng vµ cung øng thuèc cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng. C¸c hiÖu thuèc huyÖn, thµnh thÞ, nh»m ®­a thuèc ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. - Tæng kho: Lµ n¬i dù tr÷ vµ nhËp xuÊt thuèc ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi sè l­îng thuèc phôc vô cho kh¸ch hµng. - Ph©n x­ëng s¶n xuÊt: Bao gåm hai x­ëng s¶n xuÊt. X­ëng s¶n xuÊt thuèc n­íc 1vµ X­ëng s¶n xuÊt thuèc n­íc 2, Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc n­íc nh­ :Bacchum-F,kogin-D,Red kogin D,Nuíc PT... 1.1.3. §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: Dùa vµo qui m« s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty lµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n khÐp kÝn, chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ liªn tôc. §Ó cã s¶n phÈm hoµn thµnh ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn v× vËy viÖc s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm n»m trän vÑn trong mét ph©n x­ëng. S¶n xuÊt thuèc n­íc vµ thuèc ®«ng d­îc lµ hai mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty víi quy tr×nh s¶n xuÊt ®­îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc n­íc. Nguyªn liÖu Dung m«i C©n §ong Chai lä, n¾p, nót Pha chÕ Xö lý s¹ch KN b¸n thµnh phÈm §ãng lä D¸n nh·n §ãng hép thïng Nh·n Hép thïng KiÓm nghiÖm thµnh phÈm NhËp kho - Nguyªn liÖu: Bao gåm n­íc cÊt, ho¸ chÊt dùa vµo c«ng thøc pha chÕ. C¸n bé kü thuËt c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó lµm phiÕu ®Ò xuÊt xem ph¶i lÜnh nguyªn vËt liÖu g×, chuÈn bÞ dông cô pha chÕ, c©n ®ong vµ thïng pha chÕ. - Pha chÕ: D­îc liÖu lÜnh tõ kho vÒ ®­îc tiÕn hµnh pha chÕ b»ng ph­¬ng ph¸p hoµ tan sau ®ã läc dung dÞch vµ ®­îc kiÓm nghiÖm tr­íc khi ®­a vµo lä. - Xö lý s¹ch: Chai, lä, n¾p, nót sau khi lÜnh vÒ ®­îc röa s¹ch c¶ trong lÉn ngoµi sau ®ã ®em soi xem ®· ®¹t tiªu chuÈn ch­a nÕu ®¹t ®em qua bé phËn ®ãng lä. - §ãng lä: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô b¬m thuèc vµo lä theo qui ®Þnh. - D¸n nh·n: Sau khi ®ãng lä thuèc ®­îc ®­a vµo d¸n nh·n qua kh©u nµy biÓu hiÖn lo¹i thuèc, c«ng dông cña lo¹i thuèc ®ã trong nh·n, trong nh·n còng nãi râ c¸ch dïng cho ng­êi sö dông. §ãng hép, thïng: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô ®ãng gãi thuèc ®Ó tiÖn cho viÖc ®ãng hßm kiÖn sau khi qua bé phËn kiÓm nghiÖm tiÕn hµnh nhËp kho thµnh phÈm. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n: 1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Lµ mét c«ng ty cã qui m« lín, v× vËy C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc tËp trung xö lý t¹i phßng kÕ to¸n vµ phßng kÕ to¸n chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng kiªm TSC§ CCDC, nguån vèn KÕ to¸n ng©n hµng c«ng nî Phã phßng kiªm K.to¸n T.hîp, T.mÆt Thñ quÜ KÕ to¸n hµng tån kho KÕ to¸n tr­ëng kiªm TSC§ CCDC, nguån vèn S¬ ®å 3: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n - KÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng: Qu¶n lý chØ ®¹o chung mäi ho¹t ®éng cña phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. + Theo dâi c¸c nguån h×nh thµnh cña C«ng ty. + §«n ®èc thanh to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®Ò xuÊt c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n. + Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ c«ng cô dông cô. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tæng hîp, tiÒn mÆt: + Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. + LËp vµ tæng hîp b¸o c¸o hµng th¸ng vµ theo dâi ®Þnh kú. + Theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt + LËp b¸o c¸o quÜ: Th¸ng, quÝ, n¨m - KÕ to¸n Ng©n hµng vµ c«ng nî: + Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn göi ng©n hµng Theo dâi c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ cña C«ng ty nh­ ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé ph¶i tr¶ tiÒn vay, thanh to¸n t¹m øng. - KÕ to¸n hµng tån kho: Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸ trªn c¸c b¶ng kª tæng hîp. - KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: KÕ to¸n cña c¸c hiÖu thuèc hµng th¸ng b¸o sæ vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trong th¸ng. §Ó tõ ®ã Phßng kÕ to¸n tæng hîp lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nªn h×nh thøc kÕ to¸n hiÖn nay mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chøng tõ" vµ thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/TC-CDKT ngµy 01 - 11 - 1995 ®· söa ®æi bæ sung vµ Th«ng t­ sè 120/TT-BTC ngµy 07 - 10 - 1999; QuyÕt ®Þnh sè 167/Q§-TC ngµy 25 - 10 - 2000. Theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh theo tõng kho¶n môc chi phÝ, c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy còng chÝnh lµ bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ to¸n më sæ chi tiÕt ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: C¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 154 ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng kª sè 4 "TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt" c¬ së sè liÖu ®Ó lËp b¶ng kª sè 4 c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ nh­: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH, b¶ng ph©n bæ c«ng cô, dông cô kÕt qu¶ sè liÖu ë b¶ng kª sè 4 ®­îc lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõng s¶n phÈm cña ph©n x­ëng. Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ë b¶ng kª sè 4 ®­îc ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7. C¬ së sè liÖu ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 cßn c¨n cø vµo b¶ng kª sè 5 vµ b¶ng kª sè 6, b¶ng kª nhËp kho thµnh phÈm vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan, phÇn ph¸t sinh cã cña c¸c tµi kho¶n 142, 152, 153, 154, 214, 334, 335, 338, 611, 621, 627, 631 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan. §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n cÇn chó ý: - Chi phÝ vËt liÖu: Ph¶i tõ vËt liÖu thu håi, vËt liÖu cßn l¹i kh«ng dïng tr¶ l¹i kho hoÆc ®Ó l¹i ph©n x­ëng. - Chi phÝ nh©n c«ng: LÊy ph¸t sinh cã tµi kho¶n 334, 338 ë nhËt ký chøng tõ sè 1 ®èi øng nî ë c¸c tµi kho¶n liªn quan. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: C¨n cø vµo ph¸t sinh cã cña tµi kho¶n 214 ®èi øng víi nî c¸c tµi kho¶n 641, 642, 627 vµ nhËt ký chøng tõ sè 1, sè 2 ®èi øng víi nî tµi kho¶n 641, 642, 627 vµ cã c¸c tµi kho¶n 111, 112, 331. Trong qu¸ tr×nh lµm, ®èi chiÕu chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc víi tæng chi phÝ. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA theo h×nh thøc chøng tõ ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 4: Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ICFARMA theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ chi phÝ (B¶ng ph©n bæ sè 1,2,3 nhËt ký chøng tõ sè 1,2...) B¶ng tÝnh gi¸ thµnh B¸o c¸o Sæ c¸i tµi kho¶n NhËt ký chøng tõ sè 7 B¶ng kª sè 4 (662,627,154) B¶ng kª sè 5 (241,641,642) B¶ng kª sè 6 (142,335) 1.3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ic farma: 1.3.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA cã qui tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc khÐp kÝn, s¶n phÈm s¶n xuÊt tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau trªn cïng mét d©y truyÒn c«ng nghÖ. C«ng ty th­êng s¶n xuÊt theo tõng l« mÎ, chu kú s¶n xuÊt th­êng ng¾n, mçi lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ mét lo¹i ho¸ chÊt kh¸c nhau, theo nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn C«ng ty ®· lùa chän ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng x­ëng s¶n xuÊt vµ chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh. 1.3.2. tµi kho¶n sö dông. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Tµi kho¶n 621 "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" - Tµi kho¶n 622 " Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" - Tµi kho¶n 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" 6271"Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng" 6272"chi phÝ vËt liÖu" 6273"chi phÝ dông cô s¶n xuÊt" 6274"Chi phÝ khÊu hao TSC§" 6275"Chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt" 6277"Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi" 6278"Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c" Tµi kho¶n 214 "Hao mßn TSC§" Tµi kho¶n 334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" Tµi kho¶n 335 "Chi phÝ ph¶i tr¶" Tµi kho¶n 338 " Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c" - Tµi kho¶n 142 "Chi phÝ tr¶ tr­íc" Tµi kho¶n 152 "Nguyªn vËt liÖu" - Tµi kho¶n 153 "C«ng cô, dông cô" - Tµi kho¶n 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" 1.3.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. a.H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt t¹o s¶n phÈm ,nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®ãng vai trß hÕt søc quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ,mçi lo¹i ®Òu ®ãng vai trß riªng ®Ó cïng t¹o s¶n phÈm .Bëi vËy viÖc qu¶n lý vËt liÖu tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh­ toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty . Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA lµ :Rot¸ium ,tocoppheerd ,Axitbonic , Natriclorua ,Cao nh©n s©m ,Potasium sulfate ... - Hµng th¸ng khi cã kÕ ho¹ch s¶n l­îng ®­îc giao cho tõng tæ s¶n xuÊt bé phËn qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt c¨n cø vµo s¶n l­îng kÕ ho¹ch cña tõng mÆt hµng ®Ó ®Ò xuÊt nguyªn vËt liÖu cÇn lÜnh dùa trªn phiÕu ®Þnh møc vËt t­ s¶n xuÊt phßng kÕ ho¹ch viÕt phiÕu xuÊt kho sau ®ã chuyÓn sang cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. VÝ dô Trong k× cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 3000 lÝt n­íc PT vµ 5000 lÝt SMPT .Khi ®ã bé phËn qu¶n kÝ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt tÝnh to¸n vµ ®Ò xuÊt sè nguyªn vËt liÖu cÇn ®­a vµo s¶n xuÊt .Sau ®ã phßng kÕ ho¹ch viÕt phiÕu xuÊt kho vµ chuyÓn sang cho phßng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh.Trªn mçi "PhiÕu xuÊt kho" kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho mçi s¶n phÈm theo tõng l«, mÎ riªng biÖt lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc kÕ to¸n tËp hîp vµo tµi kho¶n 621 "Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" Cuèi th¸ng phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt gi÷ hå s¬ gåm phiÕu nhËp kho, phiÕu ®Þnh møc vËt t­ s¶n xuÊt, phiÕu lu©n chuyÓn s¶n phÈm vµ kiÓm nghiÖm lªn phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè nguyªn liÖu xuÊt dïng cho s¶n phÈm nhËp kho. NÕu nh­ trong th¸ng c¸c l«, mÎ s¶n xuÊt ®Òu hoµn thµnh nhËp kho th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph¸t sinh trong kú vµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang tån ®Çu kú. B¶ng kª sè 4 (TK 621) Th¸ng 4 n¨m 2002 Ph©nx­ëng Nî Cã 152.1 1521 Tængcéng 621.1 TN 1 621.1 39.360.782 8.621.218 47.982.000 TN 2 621.1 194.229.544 83.241.239 277.470.783 Céng 233.590.326 91.862.457 325.452.783 Tõ b¶ng kª sè 4 (TK621) kÕ to¸n cã c¸c bót to¸n. Nî TK 621"FXTNI" 39 360 782 Cã TK 1521 39 360 782 Nî TK 621"FXTNI" 8 621 218 Cã TK 1522 8 621 218 Nî TK 621"FXTNI" 194 229 544 Cã TK 1521 194 229 544 NîTK621"FXTNI" 83 241 239 CãTK1522 83.241.239 BiÓu 1 C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA phiÕu ®Þnh møc vËt t­ s¶n xuÊt (Kiªm gi¸ thµnh s¶n phÈm) Sè KS: 07-0400 Ngµy 5 th¸ng 3 §¬n vÞ nhËn : X­ëng thuèc n­íc 1 MÆt hµng s¶n xuÊt :N­íc PT Sè l­îng ®Þnh møc :3000 lÝt Sè TT Tªn vËt vµ quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng vËt t­ ®Þnh møc Sè l­îng vËt t­ kho thùc cÊp Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn §Þnh kho¶n VËt t­ thõa nép kho LÇn 1 LÇn 2 BX Céng Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 A xÝt bo ric Gam 90.000 15.52 1.396.800 2 Natriclorua Gam 12.000 17.46 209.000 3 Menton Gam 750 388 291.000 4 Glycerin Gam 9.000 36.98 332.820 5 Tinh dÇu quÕ Gam 300 335.39 100.617 6 Cån 90 LÝt 3 4.000 12.000 7 Chai pÐp C¸i 2.850 679 1.935.150 8 Mµng co C¸i 7.000 30 210 9 Hép giÊy C¸i 120 1.200 144.000 10 Nh·n PT C¸i 2.950 170 501.500 11 D©y thÐp Gam 400 11 4.400 12 B«ng hót Gam 200 45 9.000 13 Keo d¸n Hép 10 20.000 200.000 Céng 5.346.807 BiÓu 2: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA phiÕu ®Þnh møc vËt t­ s¶n xuÊt (Kiªm gi¸ thµnh s¶n phÈm) Sè KS: 07 -0400 Ngµy 5 th¸ng 4 §¬n vÞ nhËn : X­ëng thuèc n­íc 2 MÆt hµng s¶n xuÊt : N­íc SMPT Sè l­îng ®Þnh møc : 5000 lÝt Sè TT Tªn vËt t­ vµ quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îngvËt t­ ®Þnh møc Sè l­îng vËt t­ kho thùc cÊp Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn §Þnh kho¶n VËt t­ thõa nép kho LÇn 1 LÇn 2 BX Céng 1 Lecithin Gam 20.000 162,25 3.245.000 2 Retinol acetate Gam 15610 120 1.873.200 3 Ertinolciferol Gam 350 1003 351.050 4 Tocoppherol Gam 260 1500 390.000 5 Thiamin nØtate Gam 400 625 250.000 6 Riboflavin Gam 200 4100 820.000 7 Ascor Gam 5850 45 263.250 8 Nicotinamide Gam 320 500 160.000 9 Calcium Gam 1000 150 150.000 10 Eslive Gam 400 300 120.000 11 Hép giÊy C¸i 250 500 125.000 12 Keo d¸n Hép 20 20.000 400.000 13 Nh·n SMPT C¸i 4950 210 1.039.500 Tæng 9.187.000 Tr­êng hîp trong th¸ng cã mÎ s¶n xuÊt ch­a hoµn thµnh cã nghÜa lµ ph¸t sinh s¶n phÈm dë dang chuyÓn sang th¸ng sau, kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n phÈm dë g¸nh chÞu, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Chi phÝ NVL trùc tiÕp cho SP hoµn thµnh trong kú = TrÞ gi¸ NVL xuÊt ®­a vµo sö dông + TrÞ gi¸ NVL dë ®Çu kú - TrÞ gi¸ NVL dë cuèi kú - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp c¸c PhiÕu ®Þnh møc vËt t­ s¶n xuÊt ®­îc ghi trªn Sè gi¸ thµnh cña tõng s¶n phÈm. Sau ®ã ph¶n ¸nh lªn B¶ng kª sè 4 råi tæng hîp sè liÖu tõ B¶ng kª sè 4 ®Ó ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7. b.H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ sè tiÒn mµ C«ng ty ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm lao vô dÞch vô nh­: L­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp... ®Ó bï ®¾p vµ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. TiÒn l­¬ng (TiÒn c«ng) g¾n liÒn víi thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn. ë C«ng ty ¸p dông hai chÕ ®é tr¶ l­¬ng ,tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng thêi gian = Thêi gian lµm viÖc x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng thêi gian L­¬ng s¶n phÈm = Khèi l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh ®ñ tiªu chuÈn chÊt l­îng x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n ph¶m Nh­ vËy tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt sÏ ®­îc tÝnh nh­ sau: TiÒn l­¬ng cña mét c«ng nh©n s¶n xuÊt = L­¬ng thêi gian (nÕu cã) + L­¬ng s¶n phÈm + Phô cÊp Sau ®ã tiÕn hµnh trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn nh­ sau: TrÝch BHXH tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh = L­¬ng c¬ b¶n x 15% TrÝch KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh = L­¬ng c¬ b¶n x 2% TrÝch BHYT tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh = L­¬ng c¬ b¶n x 2% L­¬ng c¬ b¶n ®­îc quy ®Þnh theo chÕ ®é tiÒn l­¬ng do Nhµ n­íc ban hµnh. Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n chi phÝ tiÒn l­¬ng sö dông tµi kho¶n 622 “Chi phÝ c«ng trùc tiÕp” ®Ó tËp hîp chi phÝ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. * H¹ch to¸n chi phÝ tiÒn l­¬ng: - Hµng th¸ng, Qu¶n ®èc tÝnh sè ngµy c«ng cña mçi c«ng nh©n trªn c¬ së B¶ng chÊm c«ng cña x­ëng, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n l­¬ng c¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng, sè l­îng s¶n phÈm nhËp kho ®¬n gi¸ l­¬ng cho mét s¶n phÈm ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho tõng x­ëng s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng kÕ to¸n l­¬ng göi B¶ng thanh to¸n l­¬ng cho kÕ to¸n chi phÝ. KÕ to¸n chi phÝ tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l­¬ng cña tõng x­ëng s¶n xuÊt tõ c¸c B¶ng thanh to¸n l­¬ng ®Ó lËp B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH. Nî TK 622: (Chi tiÕt theo ®èi t­îng) Cã TK 334: (Tæng tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶). Cô thÓ: C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n l­¬ng T6/2001 cña c¸c x­ëng s¶n xuÊt nh­ : X­ëng thuèc n­íc, x­ëng ®«ng d­îc, kÕ to¸n tËp hîp l¹i ®Ó lËp B¶ng ph©n bè tiÒn l­¬ng vµ BHXH. BiÓu 3 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 6/ 2001 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT Ghi cã c¸c tµi kho¶n Ghi nî c¸c tµi kho¶n L­¬ng C¬ b¶n TK 334 - PT CNV TK 338 - PTPN kh¸c Tæng céng chi phÝ L­¬ng thùc tÕ Phô cÊp Céng cã TK 334 KPC§ (3382) BHXH (3383) BHYT (3384) Céng cã TK 338 1 TK 622 - CF NCNT 8.555.400 14.416.600 171.108 1.283.310 171.108 1.625.526 16.042.126 - X­ëng TN 1 2.842.200 7.409.600 56.844 426.330 56.844 540.018 7.949.618 - X­ëng TN 2 5.713.200 7.007.000 114.264 856.980 114.264 1.085.508 8.092.508 2 TK 627 CFSXC 67.576 506.370 67.516 641.402 5.776.302 - X­ëng TN 1 1.746.000 2.372.400 34.920 261.900 34.920 331.740 2.704.140 - X­ëng TN 2 1.629.800 2.762.500 32.596 244.470 32.596 309.662 3.072.162 3 TK 642 - CFQLDN 8.484.300 10.132.100 169.686 1.272.645 169.686 1.612.017 11.744.117 Tæng céng 20.415.500 29.683.600 408.310 3.062.325 408.310 3.878.945 33.562.545 Ngµy ........ th¸ng ........ n¨m ........ Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng Theo sè liÖu tÝnh to¸n t¹i C«ng ty tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ: 14.416.600® *H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: C¸c kho¶n trÝch theo l­êng lµ: 1.625.526® Trong dã: TrÝch KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 8.555.400 x 2% = 171.108 TrÝch BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 8.555.400 x 15% = 1.283.310 TrÝch BH YT vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 8.555.400 x 2% = 171.108 Nh­ vËy chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ: 16.042.126® Tõ sè liÖu tÝnh to¸n ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH. Tõ B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 : 16.042.126 (®) Cã TK 334 : 14.416.600 Cã TK 338 : 1.625.526 (®) Sau khi vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, KÕ to¸n ph¶n ¸nh kho¶n chi phÝ nµy vµo B¶ng kª sè 4 sau ®ã tæng hîp l¹i ®Ó ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chøng tõ sè 7. Tõ B¶ng kª sè 4 kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154: 16.042.126 (®) Cã TK 622: 16. 042.126 (®) c. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ toµn bé nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp .Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng bao gåm c¸c chi phÝ sau: + Chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng:6271 + Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu dïng cho qu¶n lý ph©n x­ëng:6272 + Chi phÝ vÒ c«ng cô phôc vô s¶n xuÊt:6273 + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh:6274 +H¹ch to¸n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt:6275 +H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: 6277 + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c phô vô ph©n x­ëng:6278 C¸c chi phÝ nµy ®­îc kÕ to¸n tËp hîp vµo tµi kho¶n 627 " Chi phÝ s¶n xuÊt chung" vµ ®Õn cuèi th¸ng tiÕn hµnh ph©n bá cho tõng s¶n phÈm. *H¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng :6271 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng lµ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n ë bé phËn va­n phßng ,ë ph©n x­ëng (nh÷ng c«ng nh©n kh«ng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt )C¨n cø tõ B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng kÕ tãan ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627 : 5 776 302 (®) Cã TK 334 : 5 134 900 (®) Cã TK 338 : 641 402 (®) C¨n cø vµo sè liÖu tËp hîp ®­îc trªn NhËt ký chøng tõ sè 7 kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng lo¹i thuèc theo tiªu thøc “Ngµy c«ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt” Sè liÖu ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc ghi vµo Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh . *H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu:6272 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo B¶ng kª xuÊt vËt liÖu, c«ng cô vµo gi¸ thµnh B¶ng thanh to¸n l­¬ng cña phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, NKCT sè 1, NKCT sè 2... ®Ó tiÕn hµnh tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 BiÓu 4: TrÝch b¶ng kª tæng hîp NVL, CCDC vµo gi¸ thµnh §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã c¸c TK Ghi nî c¸c TK §¬n vÞ tÝnh TK 152 TK 153 Céng 1. TK 627 CPSXC - X­ëng TN 1 §ång 12.453.094 12.453.094 - X­ëng TN 2 §ång 243.500 243.500 Céng 12.696.594 12.696.594 B¶ng kª nµy ®­îc tËp hîp cho tÊt c¶ c¸c lo¹i NVL ®­îc lËp trªn c¬ së B¶ng kª chi tiÕt c¨n cø vµo sè liÖu B¶ng kª kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp cho phÝ NVL phôc vô cho viÖc qu¶n lý ph©n x­ëng vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 KÕ to¸n ghi theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627 : 12.696.594 (®) - TN1 : 12.453.094 (®) - TN2 : 243.500 (®) Cã TK 152: 12.696.594 (®) *H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh:6274 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo QuyÕt ®Þnh sè 1062 TC/ Q§ - TSC§ ngµy 14/1/1996 tû lÖ khÊu hao ®­îc tÝnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm trong tõng nhãm TSC§ Sè khÊu hao TSC§ = Nguyªn gi¸ TSC§ Thêi gian sö dông Sè khÊu hao TSC§ trÝch trong th¸ng = Sè khÊu hao TSC§ trong n¨m 12 Do ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng lo¹i s¶n phÈm vµ kú tÝnh gi¸ thµnh lµ hµng th¸ng nªn kÕ to¸n trÝch khÊu hao trong th¸ng §Ó tËp hîp khÊu hao TSC§ c«ng ty sö dông TK 214 “Hao mßn TSC§” §èi víi kho¶n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét trong nh÷ng néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt chung. Do ®ã chi phÝ khÊu hao ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 627 vµ më tiÓu kho¶n 6274 “ Chi phÝ khÊu hao TSC§” ®Ó theo dâi kho¶n chi phÝ nµy. Hµng th¸ng kÕ to¸n kh«ng sö dông B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao mµ c¨n cø vµo sè liÖu tõng B¶ng chi tiÕt khÊu hao TSC§ do kÕ to¸n TSC§ lËp vµ chuyÓn sang. Trong ®ã tæng sè tiÒn khÊu hao dïng cho bé phËn nµo th× tÝnh cho bé phËn ®ã. Theo tÝnh to¸n t¹i C«ng ty sè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng 6/2001 lµ: 39.715.321 (®) kÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: Nî TK 627: 39.715.321 (®) Cã TK214: 39.715.321 (®) TiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt chung tõ B¶ng kª sè 4 ®Ó ghi vµo NhËt ký sè 7 *H¹ch to¸n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt:6275 Chi phÝ thiÖt trong s¶n xuÊt cña c«ng ty nh÷ng chi phÝ veõe s¶n phÈm háng .§èi víi nh÷ng chi phÝ thiÖt h¹i vÒ s¶n phÈm háng nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho s¶n phÈm háng tõ kho ph¶n ¸nh lªn "B¶ng nhËp xuÊt tån thµnh phÈm" víi bót to¸n. Nî TK 6275 Cã TK 155 *H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi lµ chi phÝ vÒ ®iÖn n­íc vµ chi phÝ söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi víi bót to¸n. Nî TK 62771 Cã TK 331,111 -Chi phÝ söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi. Nî TK 62772 Chi tiÕt tõng ph©n x­ëng Cã TK 331,111 §èi víi nh÷ng kÕ ho¹ch söa ch÷a lín,®Ó ®¶m b¶o chi phÝ söa ch÷a kh«ng g©y nbiÕn ®éng ®Õn gi¸ thµnh ,kÕ to¸n sÏ trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a víi bót to¸n . Nî TK 62772 Chi tiÕt tõng ph©n x­ëng Cã TK 3352 * H¹ch to¸n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c:6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ë nhµ m¸y kh«ng nhiÒu ,kÕ to¸n còng vµo b¶ng kª sè 4(TK627) cho lo¹i chi phÝ nµy víi bót to¸n. Nî TK 6278 Cã TK 1111, 141 331 1.4. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.4.1 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. ë C«ng ty khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë ®Õn cuèi kú kh«ng nhiÒu chiÕm tû lÖ thÊp so víi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh trong kú. Do chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt nªn C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë cuèi kú theo chi phÝ “Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” Theo ph­¬ng ph¸p nµy s¶n phÈm dë dang chØ bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cßn nh÷ng chi phÝ kh¸c ®Òu tÝnh trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh viÖc x¸c ®Þnh sè l­îng vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang phôc vô tÝnh gi¸ thµnh kh«ng chØ dùa vµo sè liÖu h¹ch to¸n trªn sæ s¸ch mµ ph¶i kÕt hîp víi viÖc kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ. Víi quy tr×nh s¶n xuÊt khÐp kÝn liªn tôc, s¶n xuÊt theo l«, mÎ s¶n xuÊt hoµn thµnh mÎ nµy míi chuyÓn sang mÎ kh¸c. V× vËy s¶n phÈm lµm dë chØ cã ë mét sè mÎ s¶n xuÊt ch­a hoµn thµnh. Cuèi th¸ng sau khi cã s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho kÕ to¸n dùa vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu ®Þnh møc vËt t­ s¶n xuÊt cña mçi s¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn trªn Sæ gi¸ thµnh. KÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo c«ng thøc: Qd = Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo Thùc tÕ - Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho X¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë, kÕ to¸n sÏ x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú. V× viÖc chän ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng s¶n phÈm nªn sÏ gióp cho viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh còng lµ tõng lo¹i thuèc kh¸c nhau, chØ cã nh÷ng lo¹i thuèc hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi cña qui tr×nh c«ng nghÖ th× míi ®­îc tÝnh gi¸ thµnh. §Ó phñ hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i thuèc kh¸c nhau, víi khèi l­îng ®¬n vÞ s¶n phÈm nhá nªn ®Ó tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n th× ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh cña ph©n x­ëng lµ: Lä thuèc víi x­ëng s¶n xuÊt thuèc n­íc. MÆt kh¸c víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt nhiÒu, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ liªn tôc, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n nªn kú tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty lµ hµng th¸ng vµ vµo cuèi th¸ng. 1.4.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. XuÊt ph¸t tõ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i thuèc kh¸c nhau cho nªn khi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho mçi lo¹i thuèc hoµn thµnh nhËp kho kÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p hÖ sè.C«ng thøc tÝnh ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau. å Z = CPSXDD§K + CPSXPSTK - CPSXDDCK Z®v = å Z Sè l­îng s¶n phÈm nhËp kho Cuèi mçi th¸ng ,kÕ to¸n c¨n cø vµo nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ,nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh cña C«ng ty ®­îc lËp b»ng c¸ch lÊy sè liÖu tæng hîp tõ c¸c “ phiÕu ®Þnh møc vËt t­ s¶n xuÊt” ®­îc ghi vµo cét TK 152, cét ngµy c«ng, cét sè l­îng s¶n phÈm kÕ ho¹ch. Tõ phiÕu nhËp kho ®Ó ghi vµo cét sè l­îng s¶n phÈm thùc tÕ cßn c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ nµy tõ c¸c sè liÖu ®· ®­îc ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm. -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. +Nguyªn vËt liÖu chÝnh . C¨n cø vµo PhiÕu ®Þnh møc nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong kú,b¶ng kª sè 4 (TK621) phÇn nguªn liÖu chÝnh (TK 1521) ®Ó l;Êy sè liÖu ®­a vµo cét "Nguyªn liÖu chÝnh ®­a cµo s¶n xuÊt" trªn "kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt chÝnh xuÊt dïng cho mçi s¶n phÈm. Tªn s¶n phÈm s¶nl­îngnhËp kho NL®­avµo sx Tån ®Çukú Tåncuèikú gi¸thµnh sèl­îng TiÒn sèlg tiÒn sèlg tiÒn sèlg TiÒn PT 3000 112.650 5.346.807 5.346.807 NSPT 5000 44.390 9.187.000 9.187.000 ... ... ... ... ... Tæng 14.533.807 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tËp hîp trªn sæ gi¸ thµnh theo tõng mÎ s¶n xuÊt c¸c chi phÝ tËp hîp trªn NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ c¸c chi phÝ ®· ®­îc ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. KÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho tõng s¶n phÈm theo tiªu thøc : Chi phÝ NCTT = §Þnh møc ®¬n gi¸ l­¬ng x Q ph©n bæ cho s¶n phÈm i s¶n phÈm i VÝ dô : §¬n gi¸ l­¬ng cña 1 lÝt n­íc PT lµ : 1205 ® Trong kú s¶n xuÊt ®­îc :3000 lÝt Suy ra: Chi phÝ NCTT = 1205® x 3000 = 3 616 000 ® ph©n bæ cho sp n­ícPT -Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ,kÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng kª sè 4 (TK 627) kÕ to¸n lÊy tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm theo tiªu thøc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . KhÊu hao c¬ b¶n ph©n = Tæng sè khÊu hao c¬ b¶n x Chi phÝ NVLtrùc bæ cho s¶n phÈm i Tæng chi phÝ NVL trùc tiÕp tiÕp s¶n phÈm i VÝ dô ; KhÊu hao c¬ b¶n ph©n bæ = 256.768.217® x 9.187.000 ® = 7.248.147® cho s¶n phÈm n­íc SMPT 325 452 783® KhÊu hao c¬ b¶n ph©n bæ = 256.768.217® x5.346.807 = 4.218.400® cho s¶n phÈm n­íc SMPT 325 452 783® BiÓu 5 TrÝch b¶ng kª sè 4 Th¸ng 3 n¨m 2002 TK ghi nî TK ghi cã TK152 TK 153 TK 334 TK 338 TK 214 TK 621 TK 622 TK 627 C¸c kho¶n ph¶n ¸nh cã Tæng céng NKCT sè 1 NKCT sè 2 1. TK 154 325.452.783 16.042.126 256.768.217 598..263.126 X TN1 47.982.000 7.949.618 67.570.184 123.501.784 X TN2 277.470.783 8.092.508 189.187.993 474.751.284 2. TK 621 325.452.783 325.452.783 X TN1 47.982.000 47.982.000 X TN2 277.470.783 277.470.786 3. TK 622 14.416.600 1.625.526 16.042.126 X TN! 7.409.600 540.018 7.949.618 X TN2 7.007.000 1.085.508 8.092.508 4. TK 627 12.696.594 5.134.900 641.402 39.715.321 128770000 69.800.000 256.758.217 X TN1 12.453.094 2.372.400 331.740 2.842.950 26.770.000 22.800.000 67.570.184 X TN2 243.500 2.762.500 309.662 36.872.371 102000000 47.000.000 189.187.993 Céng 338.149.377 19.551.500 2.266.928 39.715.321 325.452.783 16.042.126 256.768.217 128770000 69.800.000 1196506.252 BiÓu 6 TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 7 Th¸ng 3 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã TK Ghi nî TK TK 152 TK 153 TK 334 TK 338 TK 214 TK 621 TK 622 TK 627 NhËt ký chøng tõ Tæng céng chi phÝ Sè 1 Sè 2 1. TK 154 325452.783 16042126 256758217 598.253.126 2. TK 612 325.452.783 325.452.783 3. TK 622 14.416.600 1.625.526 16.042.126 4. TK 627 12.696.594 5.134.900 641.402 39715321 128.770.000 69.800.000 256.758.217 5. TK 641 50.000.000 50.000.000 6. TK 642 10.132.100 1.612.017 30.000.000 45.000.000 86.744.117 Tæng céng 338.149.377 29.683.600 3.878.945 39715321 325.452.783 16042126 256758217 208.770.000 114800000 1333250.369 + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 5.346.800 + Chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n SX 3.616.200 + Chi phÝ s¶n xuÊt chung 4.416.900 Tæng céng 13.379.900 VËy gi¸ thµnh cho 01 lÝt n­íc PT lµ: Trong ®ã: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ tæng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo phiÕu xuÊt kho phiÕu 11 ngµy 26/3/2002. ®Ó s¶n xuÊt 3000 lÝt n­íc PT. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: §­îc x¸c ®Þnh theo ®¬n gi¸ l­¬ng cña s¶n phÈm n­íc PT vµ thêi gian tr­c tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn ®iÖn n­íc phôc vô s¶n xuÊt vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. C¸c kho¶n chi phÝ trªn ®­îc tËp hîp trªn sæ gi¸ thµnh cña n­íc PT nh­ sau (trang bªn). Tõ sæ gi¸ thµnh cña dung dÞch n­íc PT kÕ to¸n vµo sæ tæng hîp gi¸ thµnh th¸ng 3/2002 vµ ghi sæ c¸i tµi kho¶n 154. BiÓu 7 TrÝch sæ gi¸ thµnh Dung dÞch n­íc pt Th¸ng3/2002 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè ®Þnh møc Sè l­îng s¶n phÈm Ngµy c«ng TK 152 TK 338 TK 334 TK 627 TK 214 Gi¸ thµnh c«ng x­ëng Gi¸ thµnh ®¬n vÞ KH TH D­ ®Çu kú ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... DM 05 3000 3000 65 5.346.8 00 524.500 3.091.700 3.216.400 1.200.500 13.379.900 4.460 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Céng ph¸t sinh 3000 3000 65 5.346.800 524.500 3.091.700 3.216.400 1.200.500 13.379.900 4.460 D­ cuèi kú Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng BiÓu 8 TrÝch sæ tæng hîp gi¸ thµnh Th¸ng 3 n¨m 2002 Danh môc §VT Ngµy c«ng Sè l­îng nhËp kho TK 621 TK 622 TK 627 S Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1. X­ëng thuèc n­íc lÝt ........ ......... ........ ........ ........ ........ ...... N­íc PT lä 6 3.000 5.346.800 3.616.200 4.416.900 13.379.900 4.460 2. X­ëng ®«ng d­îc ..... ....... ........ ....... ......... ......... ..... Tæng céng ..... ......... ........ ......... ........ ......... ....... BiÓu 9: TrÝch sæ c¸i TK154 (Th¸ng 3/2002) Dung dÞch n­íc PT Nî Cã C¸c TK ghi cã ®èi øng víi nî TK nµy Th¸ng 1 ....... Th¸ng 6 ....... Th¸ng 12 Céng n¨m TK 621 5.346.800 TK 622 3.616.200 TK 627 4.416.900 Céng ph¸t sinh nî 13.379.900 Tæng ph¸t sinh cã 13.379.900 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 1.5 NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH IC FARMA Trong thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng tØt¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA víi h×nh thøc kÕ to¸n NhËt Ký chøng tõ ta thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n ë ®©y ®­îc kÕ to¸n viªn thùc hiÖn mét c¸ch tuÇn tù tõ viÖc c¸c chøng tõ ®­îc ghi sæ nh­ thÕ nµo cho ®Õn c«ng viÖc cuèi cïng lµ lËp B¸o c¸o gi¸ thµnh (Sæ tæng hîp gi¸ thµnh). Cô thÓ c¸c chøng tõ ®­îc lËp vµ ghi sæ nh­ sau: Cuèi mçi th¸ng c¨n cø vµo PhiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu do kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu chuyÓn sang ®Ýnh kÌm PhiÕu ®Þnh møc vËt t­ s¶n xuÊt kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp s¶n xuÊt chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng cho tõng lo¹i s¶n phÈm sau ®ã ghi trùc tiÕp vµo Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng lo¹i thuèc. VÒ kho¶n chi phÝ tiÒn l­¬ng cuèi th¸ng khi kÕ to¸n l­¬ng tÝnh to¸n xong c¸c B¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tõng ph©n x­ëng, tæ s¶n xuÊt vµ lËp B¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng göi lªn cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ. C¨n cø vµo sè liÖu B¶ng nµy kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi sau ®ã ghi vµo NhËt Ký chøng tõ sè 7 víi sè liÖu trªn NhËt Ký chøng tõ sè 7 kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ ghi vµo Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh. §èi víi chi phÝ khÊu hao TSC§ cuèi th¸ng kÕ to¸n TSC§ göi B¶ng khÊu hao TSC§ lªn cho kÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n tËp hîp l¹i vµ ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ còng tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm. Cuèi cïng ghi vµo Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh. VÒ kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung dùa vµo B¶ng kª tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liªô vµo gi¸ thµnh trong th¸ng do kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lËp, kÕ to¸n chi phÝ tiÕn hµnh tËp hîp vµ ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7. Sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ kho¶n chi phÝ nµy ghi vµo Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh. C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt trong kú, kÕ to¸n chi phÝ tæng hîp tõ c¸c NhËt ký chøng tõ sè 1, sè 2, sè 5 do kÕ to¸n, thñ quü göi lªn sau ®ã ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7. Sau khi hoµn thµnh viÖc ghi vµo Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh. KÕ to¸n c¨n cø vµo sæ nµy ®Ó lËp B¸o c¸o gi¸ thµnh (Sæ tæng hîp gi¸ thµnh) theo th¸ng. ch­¬ng 2 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ Thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA 2.1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, c¬ së vËt chÊt, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý ë C«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh. §¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã lµ nhê sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ Ban l·nh ®¹o C«ng ty trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña phßng kÕ to¸n. Víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh g¨y g¾t, sù nhanh nhËy ho¹t b¸t trong c«ng t¸c qu¶n lý lµ vÊn ®Ò thiÕt thùc vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò ®ã, C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c chñ ch­¬ng c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý, ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ. Do vËy trong thêi gian qua C«ng ty d­îc ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch ®¸ng kÓ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho thÞ tr­êng lao ®éng ViÖt Nam, ®¸p øng nhu cÇu vÒ ch¨m sãc s¾c ®Ñp cña phô n÷ còng nh­ nhu cÇu vÒ søc khoÎ cña ng­êi d©n ViÖt Nam. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc kÕ toµn tr­ëng ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng kÕ to¸n viªn. Tuy khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu nh­ng do sù t×m tßi, häc hái vµ sù phÊn ®Êu cña ®éi ngò kÕ to¸n nªn h×nh thøc kÕ to¸n míi ®­îc vËn dông mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o.C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n nãi chung ®· ®­îc thùc hiÖn cã nÒ nÕp vµ ®i vµo æn ®Þnh. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. ViÖc tæ chøc qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n rÊt hîp lý ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu gi÷a c¸c phÇn h¹ch to¸n. ViÖc chän ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ tõng ph©n x­ëng chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm thuèc hoµn thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ hµng th¸ng thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n lµ hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. VÒ tµi kho¶n sö dông: Nh×n chung C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n ®óng víi qui ®Þnh vµ hîp lý víi viÖc h¹ch to¸n nªn ®· ph¶n ¸nh chÝnh x¸c néi dung cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn h¹ch to¸n vµ ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­: Do ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cßn bÞ h¹n chÕ vÒ sè l­îng, c«ng t¸c kÕ to¸n ch­a ®­îc tin häc ho¸ toµn bé, phßng kÕ to¸n cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®¶m nhËn nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n cña ph©n x­ëng l¹i rÊt lín nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mét sè c«ng viÖc kÕ to¸n cßn lµm t¾t ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. VÒ ph­¬ng ph¸p t×nh vµ ph©n bå khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Thùc tÕ hiÖn nay C«ng ty ch­a sö dông B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh mµ sè liÖu nµy ®­îc lÊy trùc tiÕp tõ sæ theo dâi tµi kho¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp do ®ã sè liªu kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh trªn B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dÉn ®Õn dÔ cã sù bá sãt hoÆc nhÇm lÉn vÒ sè liÖu. Do ®ã khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thiÕu chÝnh x¸c. VÒ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, chi phÝ c«ng ®oµn) ®­îc tÝnh dùa trªn c¬ së cña tiÒn l­¬ng c¬ b¶n lµ sai quy ®Þnh ban hµnh bëi v× khi trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, kÕ to¸n ph¶i trÝch theo sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¸t sinh. 2.2. MéT Sè KIÕN NGHÞ NH»M Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA . Qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA . Em nhËn thÊy r»ng: Nh×n chung c«ng t¸c nµy ®· ®­îc tiÕn hµnh theo ®óng tr×nh tù h¹ch to¸n cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª ®ång thêi ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y lµ mét trong nh÷ng mÆt tÝch cùc cña C«ng ty. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn mét sè tån t¹i cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn. KiÕn nghÞ 1: VÒ viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt thùc tÕ C«ng ty kh«ng trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt nghØ phÐp nÕu trong kú sè c«ng nh©n nghØ phÐp nhiÒu th× kho¶n chi phÝ tiÒn l­¬ng sÏ t¨ng lªn ¶nh h­ëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy C«ng ty nªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh theo kÕ ho¹ch. Khi trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 Cã TK 335 Khi ph¸t sinh chi phÝ tiÒn l­¬ng nghØ phÐp thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi Nî TK 335 Cã TK 334 Tr­êng hîp chi phÝ tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¸t sinh lín h¬n tæng chi phÝ ph¶i tr¶ ®· ghi nhËn th× kho¶n chªnh lÖch ®­îc ghi t¨ng bæ sung chi phÝ. Nî TK 622 Cã TK 335 - Tr­êng hîp chi phÝ tr¶ ghi nhËn tr­íc lín h¬n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, kho¶n chªnh lÖch ®­îc ghi t¨ng thu nhËp bÊt th­êng. Nî TK 335 Cã TK 721 ViÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng t¨ng ®ét biÕn chi phÝ ë mét kú nµo ®ã tõ ®ã gióp cho nhµ qu¶n lý kiÓm so¸t ®­îc gi¸ thµnh vµ æn ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. KiÕn nghÞ 2: VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao C«ng ty cÇn tiÕn hµnh tÝnh vµ ph©n bæ kh©u hao tµi s¶n cè ®Þnh cho hµng th¸ng mét c¸ch cô thÓ vµ chÝnh x¸c ®Ó trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao mét c¸ch chÝnh x¸c C«ng ty cÇn sö dông b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao theo mÉu sau (trang bªn). KiÕn nghÞ 3: VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ nµy ch­a hîp lý, ch­a chÝnh x¸c, kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ cña kÕ to¸n chi phÝ. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c kÕ to¸n cÇn ®iÒu chØnh l¹i cho ®óng víi chÕ ®é. Cô thÓ: TrÝch BHXH = L­¬ng thùc tÕ x 15% TrÝch KPC§ = L­¬ng thùc tÕ x 2% TrÝch BHYT = L­¬ng thùc tÕ x 2% Sau ®ã lËp l¹i b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH råi tËp hîp vµo B¶ng kª sè 4 sau ®ã vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 theo b¶ng kiÕn nghÞ (trang sau). BiÓu 9 b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tsc® Th¸ng ........ n¨m ........ §¬n vÞ tÝnh Sè TT ChØ tiªu Nguyªn gi¸ (®) Tû lÖ khÊu hao (thêi gian sö dông) Møc khÊu hao (®) Ghi cã TK214, nî c¸c TK liªn quan TK 627 TK641 TK641 ... PX PX ... Céng 1 I. Møc khÊu hao ®· trÝch trong th¸ng tr­íc 2 II. Møc khÊu hao t¨ng trong th¸ng III. Møc khÊu hao gi¶m trong th¸ng IV. Møc khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy (I+II-III) BiÓu 10 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 3/2002 (KiÕn nghÞ) §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT Ghi cã c¸c tµi kho¶n Ghi nî c¸c tµi kho¶n L­¬ng c¬ b¶n TK 334 - PT CNV TK 338 - PTPN kh¸c TK 335 CP PT Tæng céng chi phÝ L­¬ng thùc tÕ L­¬ng phô Céng cã TK 334 KPC§ (3382) BHXH (3383) BHYT (3384) Céng cã TK 338 1 TK 622 - CF NCNT 8.555.400 14.416.600 14.416.600 288.332 2.162.490 288.332 2.739.154 17.155.754 - X­ëng TN1 2.842.200 7.409.600 7.409.600 148.192 1.111.440 148.192 1.407.824 8.817.424 - X­ëng TN2 5.713.200 7.007.000 7.007.000 140.140 1.051.050 140.140 1.331.330 8.338.330 2 TK 627 CFSXC 3.375.800 5.134.900 5.134.900 102.698 770.235 102.698 975.631 6.110.531 - X­ëng TN1 1.746.000 2.372.400 2.372.400 47.448 355.860 47.448 450.756 2.823.156 - X­ëng TN2 1.629.800 2.762.500 2.762.500 55.250 414.375 55.250 524.875 3.287.375 3 TK 642 - CFQLDN 8.484.300 10.132.100 10.132.100 202.642 1.519.815 202.642 1.925.099 12.057.199 Tæng céng 20.415.500 29.683.600 29.683.600 593.672 4.452.540 593.672 5.639.884 35.323.484 BiÓu 11 TrÝch b¶ng kª sè 4 Th¸ng 3 n¨m 2002 (KiÕn nghÞ) §¬n vÞ tÝnh: ®ång TK ghi nî TK ghi cã TK 152 TK 153 TK 334 TK 338 TK 214 TK 621 TK 622 TK 627 C¸c kho¶n ph¶n ¸nh cã Tæng céng NKCT sè 1 NKCT sè 2 1. TK 154 325.452.783 17.155.754 257.092.446 599.700.983 -X­áng TN 1 47.982.000 8.817.424 67.689.200 124.488.624 -X­ëng TN 2 277.470.783 8.338.330 189.403.246 475.212.359 2. TK 621 325.452.783 325.452.783 -X­áng TN 1 47.982.000 47.982.000 -X­áng TN 2 277.470.783 277.470.786 3. TK 622 14.416.600 2.739.154 17.155.754 -X­áng TN 1 7.409.600 1.407.824 8.817.424 -X­áng TN 2 7.007.000 1.331.330 8.338.330 4. TK 627 12.696.594 5.134.900 975.631 39.715.321 128.770.00 69.800.000 257.092.446 -X­áng TN 1 12.453.094 2.372.400 450.756 2.842.950 26.770.000 22.800.000 67.689.200 -X­áng TN 2 243.500 2.762.500 524.875 36.872.371 102.000.000 47.000.000 189.403.246 Céng 338.149.377 19.551.500 3.714.785 39.715.321 325.452.783 17.155.754 257.092.446 128.770.000 69.800.000 1.199.401.966 BiÓu 12 TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 7 Th¸ng3 n¨m 2002 (KiÕn nghÞ) §¬n gi¸: ®ång Ghi cã TK Ghi nî TK TK 152 TK 153 TK 334 TK 338 TK 214 TK 621 TK 622 TK 627 NhËt ký chøng tõ Tæng céng chi phÝ Sè 1 Sè 2 1. TK 154 325.452.783 17.155.754 257.092.446 599.700.983 2. TK 612 325.452.783 325.452.783 3. TK 622 14.416.600 2.739.154 17.155.754 4. TK 627 12.696.594 5.134.900 975.631 39.715.321 128.770.000 69.800.000 257.092.446 5. TK 641 50.000.000 50.000.000 6. TK 642 10.132.100 1.925.099 30.000.000 45.000.000 87.057.199 Tæng céng 338.149.377 29.683.600 5.639.884 39.715.321 325.452.783 17.155.754 257.092.446 208.770.000 114.800.000 1.336.459.165 BiÓu 13: Sæ c¸i Tµi kho¶n 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (KiÕn nghÞ) Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî víi tµi kho¶n nµy Th¸ng 1 ... Th¸ng 6 ... Th¸ng 12 Céng n¨m TK 334 29.683.600 TK 338 5.639.884 Céng P/S nî 35.323.484 å P/S cã 35.323.484 Sè d­ Nî Cuèi th¸ng Cã Qua c¸c b¶ng kiÕn nghÞ ta thÊy viÖc lËp B¶ng ph©n bè tiÒn l­¬ng b¶o hiÓm x· héi kh«ng ®óng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®· lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ sau: CPNCTT: 17.155.754 - 16.042.126 = 1.113.628 CPSXC: 8.338.330 - 5.776.302 = 2.562.028 CPQLDN: 12.057.199 - 11.744.117 = 313.082 Céng 3.988.738 Sù sai lÖch nµy dÉn ®Õn sù thiÕu chÝnh x¸c trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty ®ßi hái trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ®iÒu chØnh l¹i cho hîp lý. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay, c«ng t¸c qu¶n lý ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng. Bëi nhiÖm vô cña c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng lµ ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn, ®ã còng lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn §Æc biÖt lµ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng quy luËt c¹nh tranh gay g¾t, vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lý Doanh nghiÖp lµ kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh còng ®ång nghÜa víi sù t¨ng lªn vÒ lîi nhuËn, c¬ héi gi¶m gi¸ nhiÒu h¬n vµ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ®­îc më réng. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý ®Æc biÖt lµ ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. B»ng nh÷ng kiÕn thøc thu ®­îc ë tr­êng vµ qua thêi gian t×m hiÓu ë c«ng ty, em ®· ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn viÖc ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA . Tõ ®ã ®· ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ó C«ng ty tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Xong v× thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ cßn ng¾n, tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn nh÷ng vÊn ®Ò nªu ra kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý x©y dùng cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi chung vµ chuyªn ®Ò th­c tËp cña em nãi riªng ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy, C« gi¸o tr­êng §¹i häc §«ng §«, c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ ThÇy gi¸o §oµn §×nh NghiÖp ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh T.S NguyÔn V¨n C«ng - NXB tµi chÝnh 2000 2. 400 s¬ ®å kÕ to¸n tµi chÝnh - T.S NguyÔn V¨n C«ng - NXB tµi chÝnh 2000 3. KÕ to¸n qu¶n trÞ - Th.S Huúnh Lîi - Th.S NguyÔn Kh¾c T©m - NXB thèng kª 4. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - PGS.TS Ph¹m ThÞ G¸i - NXB gi¸o dôc 1997 5. Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n - T.S NguyÔn ThÞ §«ng - NXB tµi chÝnh 1997 6. Qu¸ tr×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ - T.S NguyÔn Minh Ph­¬ng - NXB tµi chÝnh 1998 7. Qu¸ tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp - T.S §Æng ThÞ Loan - NXB tµi chÝnh 1998 8. C¸c t¹p chÝ tµi chÝnh 9. LuËn v¨n cña c¸c kho¸ tr­íc 10. Tµi liÖu tham kh¶o cña C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1: T×nh h×nh thùc tÕ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA 3 1.1 §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH IC FARMA 3 1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty TNHH IC FARMA 3 1.1.2 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 4 1.1.3 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm 8 1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n 11 1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 11 1.2.2 H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông 12 1.3 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty TNHH IC FARMA 14 1.3.1 §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 14 1.3.2 Tµi kho¶n sö dông 14 1.3.3 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 15 a. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 15 b. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 19 c. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 22 1.4 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 25 1.4.1 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 25 1.4.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 26 1.5 NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH IC FARMA 32 Ch­¬ng2: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH IC FARMA 34 2.1 Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÞnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA 34 2.2 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH IC FARMA 35 KÕt luËn 43 Tµi liÖu tham kh¶o 44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH IC FARMA.DOC
Luận văn liên quan