Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 3 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá 3 2. Đặc điểm tổ chức quản lí 5 2.1. Đặc điểm bộ máy quản lý 5 2.2 Đặc điểm về phân cấp quản lí 7 3. Đặc điểm quy trình công nghệ 9 4 . Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 10 4.1. Bộ máy kế toán 10 4.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 13 4.2.1 Vận dụng chế độ chứng từ kế toán 13 4.2.2 Vận dụng chế độ tài khoản kế toán 14 4.2.3 Vận dụng chế độ sổ sách kế toán 14 4.2.4 Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 16 6. Đặc điểm kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến chi phí và tính giá thành 16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH HOÁ 18 1. Đặc điểm về hạch toán chi phí sản xuất 18 1.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất 18 1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí 18 1.3 Các khoản mục chi phí sản xuất 19 1.4 Trình tự hạch toán tại Công ty 19 1.4.1 Những quy định quản lý có ảnh hưởng đến việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty 19 1.4.2 Tài khoản sử dụng 21 1.4.3 Trình tự hạch toán 21 2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23 3.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 27 4. Hạch toán chi phí máy thi công 32 5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 36 6. Tổng hợp chi phí và đánh giá sản phẩm dở dang 42 6.1. Tổng hợp chi phí 42 6.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 45 7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 47 7.1. Đối tượng, kỳ tính tính giá thành 47 7.2. Phương pháp tính giá thành 47 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐÀU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH HOÁ 52 1 Đánh giá chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá 52 1.1. Những điều đã đạt được trong công tác tổ chức hoạt động kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng 52 1.2. Những tồn tại và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá 54 1.2.1. Trong công tác quản lý 54 1.2.2 Trong công tác kế toán 56 3. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, phương hướng giảm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá 64 3.1 Đánh giá hiệu quả kinh doanh 64 3.2 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí của Công ty 67 2.3 Phương hướng hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 69 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C 31/12 KÕt chuyÓn CP NCTT BGa 154 622 86.394.559 3 KC 31/12 KÕt chuyÓn CP SXC BGa 154 627 82.269.301 Céng 548.643.177 §ång thêi kÕ to¸n më sæ chi tiÕt TK 154 ®Ó theo dâi gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cho tõng c«ng tr×nh. Sè liÖu tõ c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¨n cø ®Ó vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154. Sæ nµy ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña tõng c«ng tr×nh, tõ ®ã thÊy ®­îc sù biÕn ®éng chi phÝ thùc tÕ so víi dù to¸n, ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tr¹ng qu¶n lý chi phÝ ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt phï hîp BiÓu sè 19: Sæ chi tiÕt TK 154 C«ng ty §T& XD Thanh Ho¸ XN x©y l¾p 9 Sæ chi tiÕt TK 154 Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang C«ng tr×nh: Khu biÖt thù B¾c ga QuÝ IV N¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT 621 379.797.317 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT 622 86.394.559 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC 627 82.269.301 31/12 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 465.952.381 Ph¸t sinh Nî: 548.461.177 Ph¸t sinh Cã: 465.952.381 Sè d­ cuèi kú: 82.508.796 Ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n lËp biÓu Tõ sæ chi tiÕt, kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh cña tõng c«ng tr×nh ®Ó lËp b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Trong b¶ng nµy, chi phÝ s¶n xuÊt cña mçi c«ng tr×nh ®­îc ghi trªn mét dßng vµ chi tiÕt theo tõng kho¶n môc chi phÝ. MÆt kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty, cuèi mçi quý c¸c ®éi, xÝ nghiÖp cßn ph¶i lËp “ B¸o c¸o chi tiÕt tµi kho¶n 154” cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh mµ ®¬n vÞ ®ã ®ang ®¶m nhËn thi c«ng. B¸o c¸o nµy gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ tæng qu¸t khèi l­îng c«ng viÖc mµ ®¬n vÞ ®ang thi c«ng còng nh­ ®· hoµn thµnh ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p chØ ®¹o hîp lý. Cuèi quý, kÕ to¸n sau khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dë dang cuèi kú vµ tÝnh ra gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh, thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn tõ TK 154 sang bªn Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó lµm c¨n cø h¹ch to¸n tiªu thô trong quý. C«ng ty §T& XD Thanh Ho¸ XN x©y l¾p 9 BiÓu sè 20: B¸o c¸o chi tiÕt tµi kho¶n 154 B¸o c¸o chi tiÕt TK 154 Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang QuÝ IV N¨m 2003 STT Tªn c«ng tr×nh Dë dang ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú Dë dang cuèi kú Nî Cã 1 CT CB tinh bét ng« 61.154.342 61.154342 2 CT CB tinh bét s¾n 422.269.142 146.732.000 569.028.142 3 Côc dù tr÷ quèc gia 51.993.610 334.886.882 386.830.492 4 Khu biÖt thù B¾c Ga 548.461.177 465.952.381 82.508.796 5 Tr­êng TH §Þnh H¶i 412.631.333 363.029.746 775.661.678 Tæng céng 949.048.427 1.393.109.805 2.197.472.693 143.663.138 Ngµy31 th¸ng 12 n¨m 2003 Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n lËp biÓu 6.2 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang V× ®Æc ®iÓm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th­êng cã thêi gian kÐo dµi qua kú quyÕt to¸n. Do ®ã, s¶n phÈm dë dang ë c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh dë dang ch­a hoµn thµnh hoÆc khèi l­îng s¶n phÈm dë dang trong kú ch­a ®­îc bªn chñ ®Çu t­ nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang hîp lý lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh trung thùc, hîp lý cña gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong kú. Víi ®Æc ®iÓm riªng cã cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh x©y l¾p th­êng cã gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú rÊt lín. Tuy nhiªn, do s¶n phÈm x©y l¾p cã kÕt cÊu vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt phøc t¹p, nªn ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ rÊt khã. V× vËy, kÕ to¸n ®¬n vÞ ph¶i kÕt hîp víi c¸n bé kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®­îc chÝnh x¸c nhÊt . T¹i C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸, viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª vµ tiÕn hµnh vµo cuèi mçi quý víi sù tham gia cña gi¸m ®èc, phßng tµi vô, phßng kü thuËt vµ qu¶n lÝ c«ng tr×nh vµ c¸c ®éi tr­ëng c¸c ®éi. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª vµ sö dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú theo c«ng thøc sau : Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi k× = Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu k× Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p thùc hiÖn trong k× Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi k× + Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi k× + x Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong k× Theo c«ng thøc trªn, trong quý 4 n¨m 2003, c«ng tr×nh Khu biÖt thù B¾c Ga cã c¸c sè liÖu nh­ sau: -Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú : - Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú : - Dù to¸n KLXL hoµn thµnh : - Dù to¸n KLXL dë dang cuèi quý : 0 ®ång 548.461.177 ®ång 550.800.000 ®ång 97.533.000 ®ång Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc chi phÝ khèi l­îng x©y l¾p dë dang thùc tÕ cuèi kú Chi phÝ khèi l­îng 0 + 548.461.177 x©y l¾p dë dang = X 97.533.000 thùc tÕ cuèi kú 550.800.000 + 97.533.000 = 82.508.796 Tõ ®ã, kÕ to¸n lËp b¶ng kª chi phÝ dë dang cuèi quý nh­ sau : BiÓu sè 21: B¶ng kª chi chÝ thùc tÕ dë dang cuèi quý C«ng ty ®Çu t­ & x©y dùng XNXL 9 B¶ng kª chi phÝ thùc tÕ dë dang cuèi quý IV/ 2002 C«ng tr×nh : Khu biÖt thù B¾c Ga STT Kho¶n môc Sè tiÒn 1 2 3 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung 53.630.717 16.501.759 12.376.320 Tæng céng 82.508.796 7. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 7.1 §èi t­îng, kú tÝnh tÝnh gi¸ thµnh §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh S¶n phÈm cña C«ng ty mang tÝnh ®¬n chiÕc, thùc hiÖn theo hîp ®ång nhËn thÇu nªn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trïng víi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §ã lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay lµ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao. Kú tÝnh gi¸ thµnh XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña nghµnh x©y dùng vµ cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn ®Ó ®¸p øng cho c«ng t¸c qu¶n lý, kú tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo quý vµ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. 7.2 `Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh TÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh. Toµn bé chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ cho tõng c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng x©y dùng cho ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã. Tuy nhiªn, ngoµi viÖc tÝnh gi¸ thµnh khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, cuèi mçi quý C«ng ty ph¶i tÝnh c¶ khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh vµ bµn giao trong kú. Gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p trong kú b¸o c¸o ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Chi phÝ thùc tÕ dë dang cuèi kú Gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh Chi phÝ thùc tÕ dë dang ®Çu kú Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú = + - Theo c¸ch tÝnh trªn, gi¸ thµnh s¶n xuÊt quý 4 n¨m 2003 c«ng tr×nh Khu biÑt thùc B¾c Ga ®­îc tÝnh nh­ sau: - Chi phÝ thùc tÕ dë dang ®Çu kú : - Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú : - Chi phÝ thùc tÕ dë dang cuèi kú : 0 ®ång 548.461.177 ®ång 82.508.796 ®ång Gi¸ thµnh KLXL hoµn thµnh = 0 + 548.461.177- 82.508.796 = 465.952.381 ®ång TÝnh gi¸ thµnh toµn bé Do s¶n phÈm x©y l¾p cã tÝnh ®¬n chiÕc, t¸ch biÖt vÒ ho¹t ®éng thi c«ng, cã gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ doanh thu riªng nªn viÖc theo dâi t×nh h×nh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp kh«ng chØ ®­îc thùc hiÖn trªn gi¸c ®é tæng hîp mµ cßn cÇn ®­îc t¸ch riªng cho tõng c«ng tr×nh ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ sö dông vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng b×nh qu©n ho¸ hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ cña c¸c c«ng tr×nh riªng biÖt. Do ®ã, trong ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n, chØ tiªu gi¸ thµnh toµn bé ®­îc sö dông ®Ó lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn trªn tõng c«ng tr×nh so víi dù to¸n. Gi¸ thµnh toµn bé ®­îc tÝnh nh­ sau: Gi¸ thµnh toµn bé = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + CPQL ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh Tuú theo ®Æc ®iÓm riªng cña tõng doanh nghiÖp mµ tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý ®­îc lùa chän kh¸c nhau. C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ quy ­íc thèng nhÊt thu 5% gi¸ trÞ c«ng tr×nh ( theo doanh thu) lµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh. Tõ ®ã kÕ to¸n tÝnh ®­îc gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p trong kú Cuèi quý , kÕ to¸n ®¬n vÞ lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh mµ ®¬n vÞ thi c«ng, sau ®ã chuyÓn toµn bé chøng tõ sæ s¸ch cho phßng Tµi vô C«ng ty . C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu do kÕ to¸n ®¬n vÞ chuyÓn vÒ, cuèi quý( hoÆc khi c«ng tr×nh quyÕt to¸n), kÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra, tæng hîp chi phÝ trªn B¸o c¸o chi tiÕt TK 154 (BiÓu sè 20) vµ lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh (BiÓu sè 23) BiÓu sè 22 : B¶ng tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh C«ng ty §T& XD Thanh Ho¸ XN x©y l¾p 9 B¶ng tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Quý IV/2003 STT Tªn c«ng tr×nh DD §kú Ph¸t sinh trong kú DD Ckú Gi¸ thµnh SPXL VËt liÖu Nh©n c«ng SXC 1 CTy CB TBét Ng« 31.154.342 61.154.342 2 CTy CB TB S¾n 422.269.142 95.375.800 29.346.400 22.009.800 569.001.142 3 Chi côc dù tr÷ 51.993.610 234.420.817 66.977.376 33.488.689 386.880.492 4 Tr­êng TH §Þnh H¶i 412.631.333 254.121.241 72.303.069 36.303.035 775.661.678 5 Khu biÖt thù B¾c Ga 379.797.317 86.394.559 82.269.301 82.508.796 465.952.381 Tæng céng 949.048.427 963.715.175 255.324.404 174.070.825 143.663.138 2.197.495.693 BiÓu sè 23 : B¶ng tÝnh gi¸ thµnh C«ng ty §T& XD Thanh Ho¸ Sè 5, Phan Chu Trinh, §iÖn Biªn B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Quý IV/2003 STT Tªn c«ng tr×nh Gi¸ trÞ H§ Doanh thu VËt liÖu Nh©n c«ng SXC Gi¸ thµnh SX CP QL Gi¸ thµnh toµn bé 2 CTy CB TB S¾n 630.560.626 369.850.742 113.800.228 85.350.172 569.001.142 28.450.057 597.451.199 3 Chi côc dù tr÷ 428.733.000 270.816.344 77.376.098 38.688.050 386.880.492 19.344.024 406.224.516 4 Tr­êng §Þnh H¶i 859.572.308 522.331.608 155.132.336 98.197.734 775.661.678 38.783.083 814.444.761 5 Khu biÖt thù B¾c Ga 575.000.000 379.797.317 86.394.559 82.269.301 465.952.381 23.297.619 489.250.000 ...... ......................... ......... ................. .................... ....................... ............... ................... .................. .............. ch­¬ng III Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty §µu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ 1 §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ 1.1. Nh÷ng ®iÒu ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1961, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ ®· kh«ng ngõng më réng c¶ vÒ quy m« vµ ®Þa bµn h¹t ®éng. Trong suèt h¬n 40 n¨m qua, mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, song C«ng ty ®· dÇn dÇn æn ®Þnh vµ duy tr× ®­îc s¶n xuÊt, t¹o ®ñ viÖc lµm, ®¶m b¶o cuéc sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Õn nay ®· trë thµnh C«ng ty lín m¹nh hµng ®Çu trong tØnh. Cã ®­îc thµnh tùu ®ã lµ do sù cè g¾ng nç lùc cña C«ng ty trªn c¸c lÜnh vùc sau: VÒ tæ chøc qu¶n lý Nh×n chung C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét bé m¸y qu¶n lý t­¬ng ®èi phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng. C¸c phßng ban nghiÖp vô kh«ng qu¸ cång kÒnh nh­ng vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao vµ duy tr× th­êng xuyªn viÖc cung cÊp, trao ®æi th«ng tin ®· ®¶m nhËn kh¸ tèt vai trß tham m­u cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp trong viÖc ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®­îc triÓn khai theo m« h×nh ph©n cÊp qu¶n lý, cïng víi viÖc ¸p dông c¬ chÕ kho¸n gän c«ng tr×nh ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®· tá ra kh¸ linh ho¹t, phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. MÆt kh¸c, nã còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã tÝnh tù chñ ë møc ®é nhÊt ®Þnh trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch, tiÕn ®é quy ®Þnh, g¾n tr¸ch nhiÖm víi quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. Do ®ã, c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp ph¸t sinh ®Ó truyÒn ®¹t mÖnh lÖnh tõ trung t©m cã thÓ ®­îc gi¶m bít. MÆc dï ®­îc giao quyÒn tù qu¶n nh­ng C«ng ty vÉn n¾m quyÒn chØ ®¹o vµ th­êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh còng nh­ thùc hiÖn qu¶n lý vèn chÆt chÏ. Nhê ®ã, c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty ®¶m nhËn lu«n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ kü - mü thuËt, gãp phÇn lín trong c«ng cuéc t¹o c¶nh quan ®« thÞ. VÒ bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hoµn chØnh, chÆt chÏ, quy tr×nh lµm viÖc khoa häc víi ®éi ngò kÕ to¸n cã n¨ng lùc, ý thøc tr¸ch nhiÖm cao vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, lu«n ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. C«ng t¸c kÕ to¸n gi÷a ®¬n vÞ vµ C«ng ty ®­îc t¸ch biÖt mét c¸ch hîp lý theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n ®· ®¶m b¶o ®­îc sù kh«ng chång chÐo, thèng nhÊt trong qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh. Nhê ®ã ®· ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chÝnh x¸c kÞp thêi trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n trÞ C«ng ty VÒ chøng tõ vµ sæ s¸ch ¸p dông HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch ®­îc tæ chøc kh¸ ®Çy ®ñ. Chøng tõ ®­îc ph©n lo¹i t­¬ng ®èi râ rµng vµ ®­îc sö dông, l­u gi÷ mét c¸ch khoa häc, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh tµi chÝnh vÒ sö dông, lu©n chuyÓn vµ b¶o qu¶n chøng tõ. TÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ®Òu cã chøng tõ hîp lÖ. Do ®ã, c¸c nghiÖp vô ghi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty ph¶n ¸nh ®óng c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh t¹i c«ng tr­ßng HiÖn nay, ë phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Òu ¸p dông h×nh thøc ghi sæ thèng nhÊt lµ Chøng tõ ghi sæ . §©y lµ h×nh thøc sæ t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. HÖ thèng sæ s¸ch ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét sè sæ s¸ch kÕ to¸n ®Æc thï t­¬ng ®èi phï hîp vµ thuËn lîi víi quy m«, c­êng ®é ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cña C«ng ty. Sæ kÕ to¸n bao gåm sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt cho phÐp theo dâi t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông vèn ë tõng c«ng tr×nh còng nh­ trong toµn doanh nghiÖp. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh, C«ng ty ®· c¬ b¶n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña h¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho phÐp cung cÊp th«ng tin tæng hîp vµ chi tiÕt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh trong mçi kú h¹ch to¸n còng nh­ c¶ n¨m tµi chÝnh, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý. Ngoµi ra c«ng t¸c ®¸nh gi¸ kiÓm kª khèi l­îng s¶n phÈm dë dang còng ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, ®óng theo quy ®Þnh. 1.2. Nh÷ng tån t¹i vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, xÐt trªn mét sè khÝa c¹nh cô thÓ trong qu¶n lý vµ kÕ to¸n, vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cÇn ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸, ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, em ®· ®­îc nghiªn cøu, t×m hiÓu s©u s¾c vµ ®· n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng t¹i C«ng ty. Víi tr×nh ®é lý luËn vµ sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty §Çu t­ vµ x©y d­ng Thanh Ho¸ 1.2.1. Trong c«ng t¸c qu¶n lý C¬ chÕ qu¶n lý Kho¸n lµ m« h×nh qu¶n lý míi ®ang ®­îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. M« h×nh nµy ®Æc biÖt phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cã c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trùc thuéc cã ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý d­íi sù gi¸m s¸t cña C«ng ty, thi c«ng trªn c¸c ®Þa bµn ë xa trung t©m do tÝnh linh ho¹t vµ chñ ®éng cña nã. Tuy nhiªn, h¹n chÕ cña m« h×nh kho¸n, ®Æc biÖt lµ kho¸n gän lµ lµm gi¶m vai trß cña kÕ to¸n trong viÖc kiÓm so¸t c¸c chøng tõ chi phÝ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. Do ®ã dÔ t¹o ra khe hë trong qu¶n lý tµi chÝnh, cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn. MÆt kh¸c, viÖc bè trÝ c¸n bé qu¶n lý theo dâi, gi¸m s¸t c«ng tr×nh cßn Ýt, ®Æc biÖt lµ c¸n bé kÕ to¸n lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n phô thuéc nhiÒu h¬n vµo tr¸ch nhiÖm cña ®éi tr­ëng, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®èi víi tÝnh trung thùc cña c¸c chøng tõ, sæ s¸ch chuyÓn chuyÓn vÒ. V× thÕ t¹o ra sù khã kh¨n trong c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu kÕ to¸n. Tõ nh÷ng thùc tÕ ®ã, C«ng ty nªn tæ chøc th­êng xuyªn kho¸ båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý ng¾n h¹n cho c¸c nh©n viªn qu¶n lý ®éi ®Ó cung cÊp cho hä nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. §ång thêi, t¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a bé phËn qu¶n lý nghiÖp vô cña C«ng ty víi bé phËn qu¶n lý t¹i ®¬n vÞ thi c«ng trùc thuéc th«ng qua viÖc ®iÒu ®éng c¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé kÕ to¸n xuèng gi¸m s¸t t¹i c«ng tr×nh. ViÖc lµm nµy võa th¾t chÆt ®­îc sù qu¶n lý cña C«ng ty víi c¸c ho¹t ®éng t¹i c«ng tr­êng, võa ®¶m b¶o thu thËp c¸c th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho viÖc qu¶n lý, sö dông vèn tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. HiÖn nay, tû lÖ giao kho¸n cao mµ C«ng ty ®ang ¸p dông cã mÆt tÝch cùc lµ t¹o ra ®éng lùc vËt chÊt lín cho c¸c ®éi c«ng tr×nh nh­ng mÆt kh¸c lµm gi¶m møc lîi nhuËn thu ®­îc trªn mçi c«ng tr×nh. Thªm vµo ®ã, møc giao kho¸n cao kh«ng cho thÊy ®­îc mét c¸ch râ nÐt hiÖu qu¶ còng nh­ kh¶ n¨ng cña c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã, C«ng ty nªn x©y dùng mét møc giao kho¸n hîp lý c¨n cø trªn c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh vµ møc lîi nhuËn mong muèn. Ph©n cÊp qu¶n lý Theo m« h×nh ph©n cÊp qu¶n lý ë C«ng ty th× c¸c ®éi vµ xÝ nghiÖp ®Òu cã chøc n¨ng vµ thÈm quyÒn ngang nhau vµ ®Òu ®Æt d­íi sù qu¶n trùc tiÕp cña l·nh ®¹o c«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty cã 16 xÝ nghiÖp vµ 25 ®éi x©y dùng trùc thuéc. Víi viÖc ph©n quyÒn nh­ vËy sÏ t¹o ra sù cång kÒnh trong viÖc qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc còng nh­ t¹o ra g¸nh nÆng kh¸ lín lªn phßng tµi vô trong viÖc tæng hîp sè liÖu. Theo em, C«ng ty nªn tæ chøc l¹i c¸c ®éi x©y dùng trë thµnh c¸c ®éi trùc thuéc xÝ nghiÖp vµ xÝ nghiÖp sÏ lµ nh÷ng ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. Nh­ thÕ, kÕ to¸n ë ®éi x©y dùng sÏ chØ tËp hîp chøng tõ ph¸t sinh vµ chuyÓn lªn cho kÕ to¸n xÝ nghiÖp. KÕ to¸n xÝ nghiÖp thùc hiÖn h¹ch to¸n tæng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vÞ m×nh vµ h¹ch to¸n phô thuéc víi C«ng ty th«ng qua tµi kho¶n " Ph¶i thu néi bé" vµ 'Ph¶i tr¶ néi bé". Víi c¸ch ph©n quyÒn nh­ vËy viÖc tæng hîp sè liÖu toµn C«ng ty sÏ ®­îc thùc hiÖn gän nhÑ h¬n vµ nhanh h¬n tr¸nh t×nh tr¹ng sè liÖu quý 4 ®Õn quý 1 n¨m sau ch­a thùc hiÖn xong. 1.2.2 Trong c«ng t¸c kÕ to¸n VÒ hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§-BTC cña Bé Tµi chÝnh ngµy 16/12/1998. Tuy nhiªn, hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n c«ng ty sö dông ®Òu ë d¹ng tµi kho¶n tæng hîp cÊp mét. Mét sè tµi kho¶n ®­îc chi tiÕt thµnh tµi kho¶n cÊp 2 l¹i ®­îc chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty chø ch­a cã tµi kho¶n ®­îc më theo quy ®Þnh cña bé Tµi chÝnh ®èi víi ngµnh x©y l¾p ( trõ TK 642). §Æc biÖt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ kho¶n môc chi phÝ riªng cã cña ngµnh vµ ®­îc h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 623, song c«ng ty l¹i sö dông TK 627 ®Ó h¹ch to¸n. Tõ ®ã cã thÓ thÊy r»ng: hÖ thèng tµi kho¶n cña C«ng ty ch­a thÓ hiÖn ®­îc ®Æc tr­ng cña doanh nghiÖp x©y l¾p. Do ®ã ®Ó phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n vµ viÖc tæ chøc h¹ch to¸n ®­îc khoa häc h¬n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña qu¶n ký kinh tÕ tµi chÝnh, C«ng ty nªn ®­a c¸c tµi kho¶n cÊp 2 vµ tµi kho¶n 623 vµo h¹ch to¸n. ViÖc chuyÓn ®æi sang hÖ thèng tµi kho¶n míi b­íc ®Çu cã thÓ g¾p rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ cÇn thêi gian song ®©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt VÒ hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§-BTC cña Bé Tµi chÝnh ngµy 16/12/1998. Tuy nhiªn mét sè mÉu chøng tõ cña C«ng ty ®ang sö dông l¹i theo chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/1995/Q§-BTC ngµy 1/1/1995 nh­ ThÎ kho, PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu nhËp kho… MÆc dï nh÷ng chøng tõ nµy theo hai quyÕt ®Þnh trªn kh«ng cã sù kh¸c biÖt nh­ng C«ng ty nªn thèng nhÊt sö dông theo mÉu in ghi râ theo quyÕt ®Þnh nµo. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ghi chÐp sæ kÕ to¸n ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc. C«ng ty sö dông h×nh thøc sæ Chøng tõ ghi sæ , c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ghi sæ theo tr×nh tù thêi gian vµ ph¶i cã chøng tõ chøng minh sù hiÖn h÷u cña c¸c nghiÖp vô ®ã. Trªn thùc tÕ, cã rÊt nhiÒu nghiÖp vô ®­îc ghi sæ mµ kh«ng râ dùa trªn chøng tõ nµo. §iÒu nµy kh«ng ®óng víi quy ®Þnh vÒ ghi sæ kÕ to¸n. Do ®ã C«ng ty nªn cã quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n n÷a viÖc ghi sæ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nh­ buéc lo¹i bá ra khái chi phÝ mµ kh«ng cã chøng tõ hîp lÖ Trong h¹ch to¸n tæng hîp C«ng ty sö dông h×nh thøc ghi sæ lµ chøng tõ ghi sæ, song l¹i kh«ng cã Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sæ nµy dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®ång thêi còng dïng ®Ó qu¶n lý Chøng tõ ghi sæ. MÆt kh¸c c«ng ty kh«ng më sæ c¸i tµi kho¶n theo ®óng mÉu quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Thay vµo ®ã C«ng ty sö dông B¶ng kª ph¸t sinh bªn cã TK ®Ó tæng hîp sè liÖu tr­íc khi chuyÓn sang sæ c¸i. ViÖc lµm nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty song viÖc kh«ng sö dông vµ ghi chÐp sæ c¸i theo quy ®Þnh ®· lµm cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu phøc t¹p h¬n vµ kh«ng phï hîp víi chÕ ®é V× vËy, theo em, C«ng ty nªn më sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t ®ång thêi ®Ó qu¶n lý chøng tõ ghi sæ. Sau khi vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n ghi sæ tiÒn tæng céng trªn chøng tõ ghi sæ vµo cét sè tiÒn vµ ghi sè hiÖu chøng tõ ghi sæ vµo cét sè hiÖu trªn Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. KÕt cÊu Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng Céng th¸ng Luü kÕ tõ ®Çu th¸ng C«ng ty nªn më thªm sæ c¸i tµi kho¶n vµ ghi theo ®óng mÉu quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh gióp viÖc tæng hîp sè liÖu vµ ®èi chiÕu víi sæ chi tiÕt ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n. Bªn c¹nh ®ã, khi cã ®iÒu kiÖn C«ng ty chuyÓn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y vi tÝnh, em c«ng ty nªn sö dông vµ ghi chÐp Sæ c¸i theo ®óng mÉu quy ®Þnh vµ bá lu«n B¶ng kª ph¸t sinh bªn cã tµi kho¶n. V× viÖc sö dông B¶ng kª ph¸t sinh bªn cã lµ rÊt phøc t¹p vµ khã kh¨n trong viÖc ®èi chiÕu, h¬n n÷a theo ®óng quy ®Þnh th× tõ Chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ph¶i vµo sæ c¸i. VÒ thêi gian ghi sæ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó cËp nhËt chøng tõ kÕ to¸n lµ phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh cËp nhËt chøng tõ vµo sæ s¸ch khi cã nghiÖp vô ph¸t sinh ®Ó cã thÓ tÝnh ®­îc ngay sè l­îng nhËp xuÊt tån. Tuy nhiªn c«ng t¸c nµy ë C«ng ty l¹i ®­îc cËp nhËt vµo cuèi th¸ng. H¬n n÷a, lµ doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n nªn t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t­ diÔn ra th­êng xuyªn nªn viÖc cËp nhËp chøng tõ thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng sÏ dÔ lµm chËm c«ng t¸c lªn b¸o c¸o sæ s¸ch cuèi quý. Do ®ã, ®èi víi chøng tõ vËt t­ C«ng ty nªn quy ®Þnh viÖc cËp nhËt ®­îc thùc hiÖn ®Þnh kú mét tuÇn khi kÕ to¸n nhËn ®­îc c¸c chøng tõ gèc. ViÖc lµm nµy gãp phÇn ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vË t­ vµ ®ång thêi cßn lµm gi¶m bít khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng VÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Khi h¹ch to¸n vµo kho¶n môc chi phÝ nµy, C«ng ty ph¶n ¸nh mét c¸ch ch­a chÝnh x¸c. VÝ dô nh­ c¸c lo¹i c«ng cô nh­ giµn gi¸o, c«p pha, v¸n ... khi xuÊt ra sö dông C«ng ty ®· h¹ch to¸n vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TÊt nhiªn viÖc lµm nµy kh«ng lµm thay ®æi tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh song nã kh«ng ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. V× theo lý thuyÕt, ®­îc coi lµ nguyªn vËt liÖu chi khi nã tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ d­íi t¸c dông cña lao ®éng chóng bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc mét phÇn h×nh th¸i ban ®Çu ®Ó t¹o thµnh h×nh th¸i vËt chÊt míi. Trong khi ®ã c¸c lo¹i c«ng cô th­êng tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ trong qu¸ tr×nh sö dông vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu. V× vËy C«ng ty h¹ch to¸n c«ng cô dông cô xuÊt dïng vµo chi phÝ nguyªn v©tl iÖu trùc tiÕp lµ kh«ng chÝnh x¸c. Do ®ã, ®Ó chÝnh x¸c h¬n vµ ®óng víi quy ®Þnh, C«ng ty nªn t¸ch chi phÝ c«ng cô xuÊt sö dông trong kú ra khái chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. B»ng c¸ch c¨n cø vµo ho¸ ®¬n xuÊt kho vµ c¨n cø vµo lo¹i c«ng cô xuÊt dïng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n chung cho c«ng tr×nh sö dông c«ng cô ®ã. Tiªu thøc ph©n bæ dùa vµo ®Æc ®iÓm cña c«ng cô ®ã. VÝ dô giµn gi¸o b»ng s¾t cã thÓ tiÕn hµnh ph©n bæ nhiÒu lÇn cßn c«p pha, v¸n.. chØ ph©n bæ hai lÇn VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C¸ch thøc tÝnh l­¬ng cña C«ng ty, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p kho¸n gän vµ ®­îc ®­a vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Tuy nhiªn trong ®¬n gi¸ kho¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n ®· bao gåm c¶ kho¶n trÝch theo l­¬ng. Do ®ã trong chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sÏ bao gåm c¶ kho¶n trÝch theo l­¬ng, mµ theo c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ trong ngµnh x©y l¾p th× kho¶n trÝch nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. ViÖc lµm nh­ vËy ®· lµm t¨ng mét phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp so víi dù to¸n vµ t¹o ra sai sè trong ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nµy còng nh­ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. §Ó kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc chÝnh x¸c h¬n , c«ng ty nªn t¸ch riªng c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ra khái kho¶n môc nµy. B»ng c¸ch c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n BHXH C«ng ty b¸o xuèng, kÕ to¸n lÊy tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trõ ®i tæng sè BHXH ph¶i nép cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®Ó tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ vÒ thanh to¸n l­¬ng, vµ BHXH kÕ to¸n ®Þnh kho¶n BT 1 Nî TK 622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 627 : Kho¶n trÝch 19% theo l­¬ng Cã TK 334: Sè tiÒn ph¶i tr¶ theo b¶ng l­¬ng . Khi nép l¹i BHXH cho C«ng ty BT 2 Nî TK 334: kho¶n trõ 23% theo l­¬ng Cã TK 336 VÒ h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Thø nhÊt: ViÖc sö dông m¸y thi c«ng ®èi víi C«ng ty lµ nhu cÇu tÊt yÕu vµ quan träng, tuy nhiªn viÖc h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cña C«ng ty l¹i ch­a hîp lý. Do viÖc kh«ng sö dông tµi kho¶n 623 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng mµ toµn bé chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627 bao gåm c¶ chi phÝ m¸y thi c«ng thuª ngoµi, cña C«ng ty vµ c¶ chi phÝ nhiªn liÖu ch¹y m¸y, nªn lµm cho c«ng ty kh«ng t¸ch ®­îc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ra khái chi phÝ s¶n xuÊt chung. Thø hai: ViÖc quy ®Þnh c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®­îc phÐp tù mua TSC§ ®­a vµo sö dông nªn mét sè m¸y thi c«ng cã gi¸ trÞ nhá C«ng ty cho phÐp h¹ch to¸n vµo chi phÝ c«ng cô dông cô ph©n bæ trong kú. Tuy nhiªn víi tiªu thøc ph©n bæ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông hiÖn nay lµ kh«ng chÝnh x¸c vµ phô thuéc nhiÒu h¬n vµo chñ quan cña ng­êi lµm kÕ to¸n. Thùc tÕ cho thÊy cã rÊt nhiÒu m¸y thi c«ng ®· ph©n bæ hÕt nguyªn gi¸ nh­ng ®Õn kú sau vÉn ®ang sö dông ®­îc. MÆt kh¸c còng cã nh÷ng tr­êng hîp m¸y thi c«ng xuÊt dïng trong kú nh­ng ®Ðn cuèi kú ch­a ph©n bæ hÕt kÕ to¸n l¹i ®Ó sè d­ trªn TK 153 C¸ch thøc h¹ch to¸n nh­ vËy lµ ch­a ®óng víi chÕ ®é vµ ®· ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Do ®ã, theo em cïng víi viÖc ®­a tµi kho¶n 623 vµo sö dông C«ng ty còng nªn thay ®æi l¹i c¸ch thøc h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nµy nh­ sau + §èi víi m¸y m¸y thi c«ng cña C«ng ty: Thay v× h×nh thøc cho thuª nh­ hiÖn nay, C«ng ty nªn ®Ó cho c¸c ®éi, xÝ nghiÖp tù h¹ch to¸n chi phÝ phÝ m¸y thi c«ng bao gåm c¸c kho¶n môc : Chi phÝ khÊu hao m¸y, chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y vµ chi phÝ nhiªn liÖu ch¹y m¸y, chi phÝ dich vô mua ngoµi kh¸c. Trong ®ã : Chi phÝ khÊu hao, C«ng ty c¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông hµng th¸ng sÏ b¸o nî xuèng cho ®¬n vÞ. Do ®ã ®Ó theo dâi ®­îc s¸t sao h¬n kÕ to¸n ®¬n vÞ nªn chi tiÕt tµi kho¶n 623 thµnh c¸c tiÓu kho¶n : 6231 chi phÝ nh©n c«ng, 6232 chi phÝ nhiªn liÖu ch¹y m¸y, 6234 chi phÝ khÊu hao m¸y, 6238 chi phÝ dÞch vô mua ngoµi kh¸c. §ång thêi kÕ to¸n nªn më sæ chi tiÕt TK 623 cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh vµ theo kú quyÕt to¸n. Trong ®ã mçi c«ng tr×nh ®­îc ghi trªn mét hoÆc métvµi trang sæ. Sæ chi tiÕt TK 623 Quý ….. C«ng tr×nh DiÔn gi¶i TK §¦ Tæng sè Chia ra 6231- nh©n c«ng 6232- vËt liÖu 6233 c«ng cô ............. Cuèi kú, tæng hîp sè liÖu tõ c¸c trang sæ nµy ®Ó tÝnh ra tæng chi phÝ ph¸t sinh. ViÖc nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh vµ nh­ thÕ khèi l­îng c«ng viÖc t¨ng nh­ng kh«ng lµm gia t¨ng ¸p lùc lªn kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh. Nhê ®ã, viÖc ghi chÐp, ®èi chiÕu sæ trë nªn ®¬n gi¶n vµ chÝnh x¸c h¬n. + §èi víi m¸y thi c«ng thuª ngoµi theo chÕ ®é th× chi phÝ thuª m¸y ph¶i h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627 (7)- chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Song theo em, ®Ó tiÖn trong viÖc theo dâi vµ ghi chÐp, C«ng ty vÉn nªn h¹ch to¸n trªn TK 623(7)- chi tiÕt theo c«ng tr×nh sö dông. ViÖc h¹ch to¸n nh­ thÕ sÏ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n cña c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ ®¶m b¶o tÝnh so s¸nh gi÷a dù to¸n vµ thùc tÕ + §èi víi m¸y thi c«ng cã gi¸ trÞ nhá: Theo quy ®Þnh míi vÒ tiªu chuÈn ghi nhËn tµi s¶n cè®Þnh lµ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trªn 10 triÖu ®ång , v× thÕ nh÷ng m¸y thi c«ng cã gi¸ trÞ d­íi 10 triÖu ®ång cã thÓ ®­îc coi lµ c«ng cô dông cô. Vµ nh­ thÕ th× khi xuÊt dïng tiÕn hµnh ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, theo em C«ng ty nªn ph©n bæ vµo chi phÝ theo ph­¬ng ph¸p ph©n bæ nhiÒu lÇn. Cïng víi viÖc lµm nµy, C«ng ty ph¶i ®­a tµi kho¶n 142 “ Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n” vµ tµi kho¶n 242 “chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n “vµo h¹ch to¸n. C¸ch thøc h¹ch to¸n nh­ sau: Khi ®­a m¸y míi vµo sö dông, c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ thêi gian sö dông, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 142, 242 : gi¸ trÞ m¸y xuÊt dïng Cã TK 153 Hµng quý, c¨n cø vµo ssè l­îng c«ng tr×nh thi c«ng sö dông, kÕ to¸n ph©n bæ vµo chi phÝ m¸y Nî TK 623 (3) : gi¸ trÞ ph©n bæ mçi lÇn mçi Cã TK 142,242 Khi b¸o háng, b¸o mÊt, hÕt h¹n sö dông … sau khi trõ sè thu håi, båi th­êng.. gi¸ trÞ cßn l¹i ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ nh­ bót to¸n trªn. §ång thêi khi xuÊt nhiªn liÖu cho ho¹t ®éng m¸y, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo chi phÝ m¸y thi c«ng chi tiÕt TK 623(2)- chi phÝ vËt liÖu vµ ®Þnh kho¶n Nî TK 623 (2) : Gi¸ trÞ nhiÖn liÖu dïng ch¹y m¸y Cã TK 152,111 VÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Thø nhÊt C«ng ty kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ vµo kho¶n môc chi phÝ nµy. Nguyªn nh©n lµ v× theo quy ®Þnh c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®­îc phÐp tù mua s¾m TSC§, song khi C«ng ty mua vµ giao cho c¸c ®¬n cÞ sö dông th× l¹i d­íi d¹ng cho thuª. Th­êng th× gi¸ cho thuª bao giê còng lín h¬n gi¸ trÞ khÊu hao TSC§. Nh­ vËy khi c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n chi phÝ nµy vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt. Thø hai Do quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý còng ®· lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt chung cña s¶n phÈm. §ã lµ viÖc C«ng ty tÝnh chi phÝ l·i vay theo ph­¬ng ph¸p l·i gép vµ tÝnh theo ngµy, trong khi ®ã ng©n hµng chØ l·i suÊt 0.8%/ th¸ng cho kho¶n tiÒn vay. Nh­ vËy theo c¸ch tÝnh cña c«ng ty ®· lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt chung t¨ng lªn mét phÇn Tõ thùc thÞ tr­êngÕ ®ã theo em c«ng ty nªn thay ®æi mét sè diÕmau khi h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Thø nhÊt §Ó viÖc h¹ch to¸n ®­îc chÝnh x¸c vµ dÔ dµng h¬n trong ph©n tÝch, ®èi chiÕu C«ng ty nªn chi tiÕt TK 627 ®ång thêi víi viÖc më l¹i sæ chi tiÕt theo tõng yÕu tè chi phÝ Sæ chi tiÕt TK 627 Stt DiÔn gi¶i TK §¦ Tæng sè Chia ra 6271- nh©n c«ng 6272- vËt liÖu 6273 c«ng cô ............. 1 2 Thø hai NÕu c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã sö dông c¸c TSC§ cña c«ng ty ngoµi m¸y thi c«ng, C«ng ty chØ nªn b¸o nî khÊu hao thay v× cho thuª nh­ hiÖn nay. Lµm nh­ vËy sÏ gi¶m ®­îc mét phÇn chi phÝ s¶n xuÊt chung Thø ba Thay v× viÖc tÝnh l·i suÊt cho vay nh­ hiÖn nay, C«ng ty chØ nªn thùc hiÖn tÝnh l·i vay vµo cuèi th¸ng theo ng©n hµng VÒ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh Thø nhÊt C«ng ty thùc hiÖn viÖc ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý theo c¸ch trÝch 5% trªn doanh thu lµ kh«ng chÝnh x¸c víi chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. ViÖc lµm nh­ vËy ®· ph¶n ¸nh sai gi¸ thµnh toµn bé cña c«ng tr×nh x©y l¾p. Do ®ã ®Ó viÖc tÝnh gi¸ thµnh toµn bé ®­îc chÝnh x¸c h¬n, c«ng ty nªn tæng hîp to¸n bé chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh sau ®ã ph©n bæ theo gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh theo c«ng thøc sau Chi phÝ qu¶n lý ph©n bæ = Tæng chi phÝ qu¶n lý cÇn ph©n bæ x Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn cña c«ng tr×nh cÇn ph©n bæ Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn trong kú Thø hai C«ng ty kh«ng lËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh còng nh­ gi¸ trÞ dë dang ®Çu kú, cuèi kú vµ gi¸ thµnh cña c¸c c«ng tr×nh ®­îc tËp hîp vµ ph¶n ¸nh trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh (mçi c«ng tr×nh ghi mét dßng). XÐt vÒ môc ®Ých ph¶n ¸nh tæng hîp th«ng tin, b¶ng nµy cã tÝnh n¨ng nh­ thÎ tÝnh gi¸ thµnh, h¬n n÷a cho kÕ to¸n thÊy ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ, gi¸ thµnh cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh trong kú. Tuy nhiªn, b¶ng tÝnh gi¸ thµnh kh«ng thÓ thay thÕ cho thÎ tÝnh gi¸ thµnh v× th«ng tin trong b¶ng kh«ng thÓ hiÖn râ sù tham gia cña c¸c kho¶n môc chi phÝ vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh, do ®ã kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña viÖc ph©n tÝch, qu¶n trÞ chi phÝ. V× thÕ C«ng ty nªn lËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh ®Ó theo dâi gi¸ thµnh riªng cho mçi c«ng tr×nh T¨ng c­êng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt ViÖc lµm nµy cÇn ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn ®Ó duy tr× sù kiÓm so¸t chÆt chÏ ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh, ®¸nh gi¸ møc ®é phï hîp cña dù to¸n chi phÝ x©y dùng, thÊy ®­îc nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng hoÆc nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan cã thÓ ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, C«ng ty chØ tiÕn hµnh ph©n tÝch gi¸ thµnh khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn yªu cÇu qu¶n lý trong viÖc ph©n tÝch chi phÝ, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ kh¾c phôc nh÷ng nh÷ng nh©n tè tiªu cùc. Do ®ã C«ng ty nªn tiÕn hµnh ph©n tÝch gi¸ thµnh th­êng xuyªn vµo cuèi mçi quý ®Ó cã ®­îc th«ng tin cËp nhËt h¬n tõ ®ã cã kÕ ho¹ch qu¶n lý gi¸ thµnh cho hîp lý 3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng h­íng gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ 3.1 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n tµi vËt lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh víi tæng chi phÝ thÊp nhÊt. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, cã c¬ së khoa häc hiÖu qu¶ kinh doanh doanh nghiÖp , cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu phï hîp bao gåm c¸c chØ tiªu chi tiÕt. C¸c chØ tiªu ®ã ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc søc s¶n xuÊt, suÊt hao phÝ còng nh­ søc sinh lîi cña tõng yÕu tè. D­íi ®©y lµ mét sè chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Lîi nhuËn/Vèn kinh doanh: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Lîi nhuËn Lîi nhuËn/ Vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn kinh doanh bá ra ®em l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá hiÖu qu¶ kinh doanh bá ra cµng cao. Chi phÝ cho 1000 dång doanh thu: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1000 ®ång doanh thu th× ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång chi phÝ. C«ng thøc tÝnh Chi phÝ cho 1000 dång doanh thu Tæng chi phÝ = X 1000 Tæng doanh thu ChØ tiªu nµy cµng nhá tøc lµ chi phÝ bá ra cho 1000 ®ång doanh thu cµng thÊp, ®ã chÝnh lµ dÊu hiÖu tèt vµ còng chinh sè l­îngµ môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu : ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 100®ång doanh thu th× trong ®ã cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. C«ng thøc tÝnh: Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu Tæng lîi nhuËn = X 100 Tæng doanh thu ChØ tiªu nµy®¹t ®­îc cµng lín th× chøng tá hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty cµng cao. Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh : ChØtiªunµycho biÕtcø 100 ®ång chi phÝ bá ra sÏ thuvÒ ®­îcbao nhiªu ®ång lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh Tæng lîi nhuËn = X 100 Tæng gi¸ thµnh ChØ tiªu nµy ®¹t ®­îc cµng cao chøng tá doanh nghiÖp ho¹t ®éng cµng cã hiÖu qu¶. C¸c chØ tiªu trªn t¹i C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ trong 3 n¨m 2001, 2002, 2003 B¶ng sè 24: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh §VT: Ngh×n ®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Chªnh lÖch T­yÖt ®èi T­¬ng ®èi Vèn KD 6172523 10.713.852 9.878.389 -835,463 -7,8% Doanh thu 62.121.897 92.050.816 128.155.292 Tæng chi phÝ 61.510284 91.267.964 126.326.022 -Gi¸ thµnh 60.996.564 90.369.065 125.714.012 Lîi nhuËn 601.613 778.955 1.829.270 177.342 +134,9% LN/ VKD 9,75 7,27 18,85 +11,17% Chi phÝ / 1000® doanh thu 990 991 986 -5 99,5% LN/ Dthu 0,97 0,86 1,43 +0,57 LN/ gi¸ thµnh 0,99 0,87 1,46 +0,59 (Nguån b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty n¨m 2001, 2002, 2003) N¨m 2002 lµ c«ng ty triÓn khai nhiÒu dù ¸n míi nh­ triÓn khai nh­ c«ng ty chÕ biÕn tinh bét s¾n, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch … do ®ã vèn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn kh¸ cao. §Õn ®Çun¨m 2003 theo quyÕt ®Þnh míi cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ ®­îc tæ chøc l¹i theo m« h×nh c«ng ty “mÑ-con” theo ®ã tÊt c¶ c¸c c«ng tûtùcthuécvµ mét sè xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®­îc t¸ch ra thµnh c¸c c«ng tycæ phÇn ®éc lËp. Do ®ã vèn kinh doanh cña C«ng ty gi¶m ®i ®¸ng kÓ ®Æc biÖt lµ gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. §Ó thÊy râ h¬n sù thay ®æi nµy ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh dãnh cña c«ng ty ta ®i ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh trªn. Qua b¶ng trªn ta thÊy n¨m 2002 lîi nhuËn cña C«ng ty cã t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ 117 342 000 ®ång hay ®¹t t¨ng 29,5%. So 2002, n¨m 2003 lîi nhuËn cña C«ng ty ®· t¨ng lªn ®Õn 1.050.35.000 ngh×n ®ång hay ®¹t 134,9%. §iÒu ®ã s¬ bé cho thÊy doanh nghiÖp ®· cã sù nç lùc rÊt lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ còng nh­ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp XÐt vÒ chØ tiªu lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh th× n¨m 2002 l¹i gi¶m 2,4% còng. Cô thÓ n¨m 2002 cø 100 ®ång vèn kinh doanh bá vµo kinh doanh th× t¹o ra 9,75 ®ång lîi nhuËn, nh­ng ®Õn 2002 con sè nµy chØ lµ 7,27 ®ång tøc lµ gi¶m 2,4 ®ång, sang ®Õn n¨m 2003 con sè nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 18,52 ®ång tøc lµ so víi n¨m 2002 t¨ng lªn 11,17 ®ång lîi nhuËn tÝnh trªn 100 ®ång vèn bá vµo kinh doanh. Nh­ vËy chóng ta thÊy r»ng cïng víi viÖc tæ chøc l¹i c«ng ty , hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. XÐt vÒ chØ tiªu chi chi cho 1000 ®ång doanh thu th× n¨m 2001 ®Ó t¹o ra 1000 ®ång doanh thu chØ cÇn 990 ®ång nh­ng ®Õn n¨m 2002 l¹i cÇn ®Õn 991 ®ång nh­ vËy chi phÝ cña ®· t¨ng lªn 1 ®ång trªn 1000 ®ång doanh thu. §Õn n¨m 2003 chi phÝ trªn 1000 ®ång doanh thu chØ cßn 986 ®ång tøc lµ so víi n¨m 2002 ®· tiÕt kiÖm ®­îc 5 ®ång trªn . §iÒu nµy chøng tá ®oanh nghiÖp ®· qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶ h¬n so víi n¨m 2002 vµ lµm cho chi phÝ trªn 1000 ®ång doanh thu chØ b»ng 99,5 % so víi n¨m 2002 hay lµ gi¶m 0,5 ®ång. Song ta thÊy møc chi phÝ trªn 1000 ®ång doanh thu cña C«ng ty cßn kh¸ cao . Nh­ vËy C«ng ty cßn ph¶i nç lùc nhiÒu trong viÖc h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt Tû suÊt lîi nhuËn trªn gi¸ thµnh n¨m 2003 còng t¨ng so víi n¨m 2002. N¨m 2003 cø 100 ®ång gi¸ thµnh s¶n xuÊt th× t¹o ra 1,46 ®ång lîi nhuËn trong khi n¨m 2002 con sè ®ã lµ 0,87 ®ång, nh­ vËy lµ thÓ ®Ó t¹o ra mét ®ång lîi t¨ng lªn ®­îc 0,59 ®ång. Tuy tû suÊt lîi nhu©n gi¸ thµnh cã t¨ng lªn song kh«ng ®¸ng kÓ vµ nh×n chung tû suÊt nµy cña c«ng ty cßn kh¸ thÊp ch­a thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ®­îc. Song víi kªt qu¶ trªn, ta cã thÓ thÊy C«ng ty ®· cã nç lùc trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh ®ång thêi víi viÖc h¹ thÊp chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y lµ mét thµnh tÝch mµ C«ng ty ph¶i duy tr× vµ cÇn phÊn ®Êu h¬n n÷a nh»m n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu n¨m 2003 còng t¨ng lªn so víi n¨m 2002,song n¨m 2002 l¹i gi¶m so víi n¨m 2001 do cã nh÷ng biÕn ®éng trªn. Síi n¨m 2001 ®¹t 0,97% vµ n¨m 2003 ®¹t 1,43%. Tøc lµ cø 100 ®ång doanh thu th× n¨m 2001 cã 0,97 ®ång tiÒn l·i, n¨m 2002 chØ cã 0,86 vµ n¨m 2003 lµ 1,43 ®ång. Tøc lµ so víi n¨m 2002, n¨m 2003 trong 100 ®ångddoanh thu ®· t¨ng 0,57 ®ång tiÒn l·i. Nh­ vËy n¨m 2003 cïng víi sù thay ®æi trong tæ chøc, C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng h¬n trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm song chØ tiªu nµy cßn qu¸ thÊp ( trong 100 ®«ng doanhg thu mµ chØ cã 1,43 ®ång tiÒn l·i. Nh­ vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng h­íng , biÖn ph¸p cô thÓ vµ thiÕt thùc h¬n n÷a nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. 3.2 §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ cña C«ng ty BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo tõ gãc ®é qu¶n trÞ néi bé còng coi viÖc sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p hµng ®Çu ®Ó ®¹t vµ duy tr× mét suÊt lîi nhuËn cao. HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ ph¶n ¸nh râ nÐt kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn hay hiÖu qu¶ sö dông mét ®ång vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn nhu cÇu vµ ph­¬ng thøc huy ®éng vèn. §Ó thÊy râ h¬n ¶nh h­ëng cña c¸c kho¶n môc chi phÝ tíi tæng chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn C«ng ty ta ®i ph©n tÝch chi phÝ gi¸ thµnh qua b¶ng sau: B¶ng sè 25 : B¶ng ph©n tÝch chi phÝ gi¸ thµnh quý IV n¨m 2003 ChØ tiªu Dù to¸n Thùc tÕ Chªnh lÖch Sè tiÒn (1000®) Tû träng (%) Sè tiÒn (1000®) Tû träng (%) ± ( 1000 ®) % CP NVL TT 25.654.881 69,97 25.398.332 69,86 - 256.549 99 CP NCTT 6.970.865 19 5.923.693 16,29 -1.047.172 85,98 CP SXC 4.039.509 11,03 5.036.886 13,85 +997.377 124,69 Tæng 36.665.255 100 36.358.911 100 -306.344 99,16 Qua b¶ng trªn ta thÊy C«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc môc tiªu tiÕt kiÖm chi phÝ song cßn thÊp. Tæng chi phÝ thùc tÕ quý IV n¨m 2003 gi¶m so víi dù to¸n mét l­îng lµ 305.344.000 ®ång hay ®¹t 99,16 %. B­íc ®Çu cã thªt ®¸nh gi¸ ®­îc C«ng ty ®· cã sù cã g¾ng trong viÖc qu¶n lý chi phÝ , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Cô thÓ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ chØ b»ng 99% so víi dù to¸n hay gi¶m 1% so víi dù to¸n b»ng 256.549 ngh×n ®ång. Bªn c¹nh ®ã tû träng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong tæng chi phÝ cã gi¶m h¬n so víi dù to¸n.Sù chªnh lÖch nhá gi÷a thùc tÕ vµ dù to¸n mét mÆt cho thÊy doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc mét møc ®¬n gi¸ dù to¸n vËt liÖu t­¬ng ®èi hîp lý nh­ng mÆt kh¸c ph¶n ¸nh mét thùc tÕ lµ viÖc sö dông chi phÝ vËt liÖu ®¹t hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm ch­a cao. Song víi viÖc gi¶m ®­îc 256.549 ngh×n ®ång so víi dù to¸n cho thÊy C«ng ty ®· cè g¾ng trong tiÕt kiÖm chi phÝ vµ ®· cã sù qu¶n lý NVL t­¬ng ®èi chÆt chÏ. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gi¶m so víi dù to¸n mét l­îng t­¬ng ®ãi lín lµ 1.047.172 ngh×n ®ång chØ b»ng 85,98 % so víi dù to¸n tøc lµ gi¶m ®­îc 14,2%, bªn c¹nh ®ã tû träng chi phÝ nh©n c«ng trong tæng chi phÝ cã sù gi¶m ®¸ng kÓ. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do viÖc C«ng ty ¸p dông c¬ kho¸n ®Õn tËn tõng tæ thi c«ng, viÖc lµm nµy ®· t¨ng ®¸ng kÓ n¨ng suÊt lao ®éng dÉn ®Õn tiÕt kiÖm t­¬ng ®èi chi phÝ nh©n c«ng. Song bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· ¸p dông m¸y mãc nhiÒu h¬n trong qu¸ tr×nh thi c«ng còng ®· lµm gi¶m ®­îc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung t¨ng so víi dù to¸n 997.377 ngh×n ®ång tøc t¨ng lªn so víi dù to¸n 24,69 %. §iÒu nµy tuy v­ît so víi dù to¸n song cÇn ph¶i xem xÐt nÕu sù t¨ng lªn ®©y lµ do chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng t¨ng th× vÉn ®­îc coi lµ hîp lý. Tuy nhiªn nÕu viÖc gia t¨ng nµy lµ do chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c t¨ng lªn th× c«ng ty cÇn ph¶i ph©n tÝch kü h¬n vµ ®­a ra biÖn ph¸p phï hîp, hiÖu qu¶ trong qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt chung 2.3 Ph­¬ng h­íng h¹ thÊp gi¸ thµnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Ó t¨ng lîi nhuËn, ®iÒu mµ c¸c doang nghiÖp lu«n lu«n cÇn quan t©m ®Õn lµ ph¶i tiÕt kiªm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ trªn c¬ së ®¶m b¶o kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm Do ®ã, qu¶n trÞ chi phÝ víi môc tiªu sö dông tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ cã mét tÇm quan träng ®Æc biÖt víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Víi tÇm nh×n cña mét sinh viªn thùc tËp t¹i C«ng ty trong hêi gian qua em xin cã mé sè ý kiÕn ®Ò xuÊ viÖc gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty nh­ sau TiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu T¹i C«ng ty ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh lµ kho¸n gän c«ng tr×nh cho c¸c ®éi, xÝ nghiÖp. C¸c ®éi, xÝ nghiÖp tù ®¶m b¶o cung øng vËt liÖu cho thi c«ng, nhiªn liÖu cho ch¹y m¸y. C«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý ®èi víi c¸c ®éi x©y dùng dùa trªn c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n víi ng­êi b¸n vµ c¸c chøng tõ sæ s¸ch do ®¬n vÞ chuyÓn lªn . Nh­ vËy, cã thÓ thÊy C«ng ty hÇu nh­ kh«ng cã sù kiÓm so¸t ®èi víi viÖc sö dông vËt liÖu thùc tÕ t¹i c«ng tr×nh. TÊt nhiªn viÖc C«ng ty thanh to¸n cho c¸c ®éi theo trÞ gi¸ kho¸n ®· buéc c¸c ®éi, xÝ nghiÖp cã ý thøc h¬n trong viÖc kiÓm so¸t chi phÝ sao cho tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh kh«ng v­ît qu¸ trÞ gi¸ kho¸n ghi trong hîp ®ång. §Ó h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc nµy, C«ng ty cã thÓ quy ®Þnh c¸c ®Þnh møc sö dông vËt liÖu cho thi c«ng, nhiªn liÖu cho ch¹y m¸y sao cho s¸t víi thùc tÕ thi c«ng t¹i c«ng tr×nh, t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t thùc tÕ thi c«ng ®ång thêi cho phÐp c¸c ®éi, xÝ nghiÖp ®­îc phÐp kÕt chuyÓn nh÷ng kho¶n tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu vµo quü khen th­ëng cña ®¬n vÞ ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng sö dông tiÕt kiÖm vËt liÖu tr¸nh nh÷ng hao phÝ mÊt m¸t kh«ng ®¸ng cã. Bªn c¹nh ®ã, ë C«ng ty còng nh­ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n hao hôt vËt t­ lµ do ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn (m­a, b·o lôt…). §©y lµ nguyªn nh©n kh¸c quan nªn ®Ó gi¶m hao hôt vËt liÖu cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu ngoaig trêi mÆt kh¸c còng cÇn ph¶i cã c¸c kho b·i b¶o qu¶n tèt tr¸nh mÊt m¸t h­ háng vµ tæ chøc ®éi b¶o vÖ cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao. TiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng ViÖc qu¶n lý sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng kh«ng cã nghÜa lµ c¾t gi¶m c¸c kho¶n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng ë ®©y cã nghÜa lµ víi mét l­îng chi phÝ nh©n c«ng cè ®Þnh ph¶i thùc hiÖn ®­îc mét khèi l­îng c«ng viÖc lín nhÊt. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, c«ng ty cÇn nghiªn cøu tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng mét c¸ch khoa häc hîp lý, ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng cÇn thiÕt nh­ c«ng cô, dông cô, b¶o hé lao ®éng, cung cÊp nguyªn vËt liÖu kÞp thêi. Nh­ vËy tæ chøc sö dông tèt c¸c nguån lao ®éng sÏ gióp doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm song vÉn ®¶m b¶o ®­îc thu nhËp cho ®éi ngò lao ®éng th­êng xuyªn cña doanh nghiÖp T¨ng c«ng suÊt sö dông TSC§ N©ng cao c«ng suÊt sö dông TSC§ nãi chung vµ m¸y thi c«ng nãi riªng sÏ gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cña C«ng ty. Thùc tÕ cho thÊy sè l­îng m¸y thi c«ng cña C«ng ty kh«ng nhiÒu vµ ®· qu¸ cò. Thªm vµo ®ã lµ viÖc C«ng ty quy ®Þnh cho thuª m¸y thay v× h×nh thøc b¸o nî khÊu hao cho c¸c ®éi xÝ nghiÖp sö dông nªn hÇu nh­ m¸y mãc cña c«ng ty ®­îc sö dông rÊt Ýt. Nh­ vËy mÆc dï kh«ng sö dông ®Õn nh­ng hµng th¸ng kÕ to¸n vÉn ph¶i trÝch khÊu hao cho sè m¸y mãc nµy. Do ®ã n©ng cao c«ng suÊt sö dông m¸y tr­íc hÕt C«ng ty ph¶i thay ®æi l¹i ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, sö dông m¸y thi c«ng. Sau ®ã trong ®iÒu kiÖn cô thÓ, C«ng ty nªn ®Çu t­ mua s¾m hoÆc thuª ngoµi c¸c lo¹i m¸y thi c«ng øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, mÆc dï gi¸ mua hoÆc thuª h¬i cao song c«ng suÊt sö dông m¸y sÏ rÊt lín, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ nhiªn liÖu ch¹y m¸y, gi¶m chi phÝ söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh cho thuª m¸y thi c«ng nh÷ng khi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng sö dông ®Ðn. Lµm nh­ vËy sÏ tËn dông ®­îc tèi ®a c«ng suÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y thi c«ng. MÆt kh¸c ®èi víi nh÷ng m¸y thi c«ng ®· qu¸ l¸c hËu, C«ng ty nªn thanh lý ®Ó ®Çu t­ míi tr¸nh ø ®äng vµ gi¶m chi phÝ b¶o d­ìng. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm nhiÒu lo¹i vµ rÊt dÔ x¶y ra t×nh tr¹ng chi dïng sai môc ®Ých. ChÝnh v× vËy C«ng ty nªn cã quy ®Þnh cô thÓ gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ nµy nhw c¸c kho¶n chi ®Òu ph¶i cã chøng tõ x¸c minh hîp lý, hîp lÖ, xö ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi hµnh vi l¹m chi, chi sai môc ®Ých .. Tãm l¹i cã thÓ thÊy r»ng, ®Ó cã thÓ n©ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng, C«ng ty ph¶i sö dông ®ång thêi rÊt nhiÒu biÖn ph¸p. Vµ ®Ó chÝnh s¸ch cña C«ng ty thùc sù ph¸t huy t¸c dông th× C«ng ty cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sao cho khi thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn biÖn ph¸p kia KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh lµnh m¹nh hiÖn nay, mét doanh nghiÖp chØ cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng khi biÕt sö dông kÕt hîp ®óng ®¾n c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Çu ra vµ tù c©n ®èi h¹ch to¸n kinh tÕ. TiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh t¹o c¬ së cho viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ c¹nh tranh vÒ gi¸, ®em l¹i nh÷ng c¬ héi lín ®Ó tham gia thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, th«ng tin kinh tÕ gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc chi phèi c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. Nã g¾n liÒn víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng.TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c vÒ gi¸ nh»m thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a mµ cßn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý t×nh h×nh cÊp ph¸p vµ sö dông vèn. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã, em ®· lùa chän ®Ò tµi vÒ vÊn ®Ò nµy. Trong thêi gian thùc tËp, em ®· cè g¾ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh t¹i C«ng ty vµ ®· cè g¾ng ®­a nh÷ng ®iÒu thu ®­îc vµo bµi viÕt. Song do tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, bµi viÕt khã tr¸nh khái sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù quan t©m gãp ý vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« cïng c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi c« gi¸o PGS..TS. Ph¹m ThÞ G¸i vµ c¸c c« chó , anh chÞ t¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh NXB Tµi chÝnh - 2001 2. ChÕ ®é kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p NXB Tµi chÝnh - 2000 3. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp NXB Tµi chÝnh - 1995 4. Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh NXB Thèng kª - 2001 5. KÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n NXB §¹i häc Quèc Gia - 2000 6. KÕ to¸n tµi chÝnh (¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam) NXB Thèng kª - 2000 7. C¸c tµi liÖu, b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c mÉu b¶ng biÓu cña C«ng ty §Çu t­ vµ x©y dùng Thanh Ho¸ Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá.DOC
Luận văn liên quan