Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thang

92 trang Mục lục Lời mở đầu 1 Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 4 I- Thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm- ý nghĩa và nhiệm vụ của việc hạch toán- chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm. 4 1. Khái niệm thành phẩm 4 2. Tiêu thụ thành phẩm và các hình thức tiêu thụ thành phẩm. 5 21. Tiêu thụ thành phẩm 5 22. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 6 3. Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 7 4. Tổ chức chứng từ tiêu thụ 10 5. ý nghĩa của việc hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 12 6. Nhiệm vụ của hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 13 7. Các nguyên tắc kế toán áp dụng trong hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 14 II- hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 15 1. Đánh giá thành phẩm 15 11. Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế 15 12. Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán 17 2. Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên. 17 21. Tài khoản sử dụng 17 22. Phương pháp hạch toán 19 3. Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 29 31. Tài khoản sử dụng 30 32. Trình tự và phương pháp hạch toán 30 III- hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 31 1. Hạch toán chi phí bán hàng 31 11 Tài khoản sử dụng 31 12 Trình tự và phương pháp hạch toán 32 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 33 21. Tài khoản sử dụng 33 22. Trình tự và phương pháp hạch toán 34 IV- hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm 35 V- Bộ sổ kế toán sử dụng trong hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 36 1. Hệ thống sổ chi tiết 36 2. Hệ thống sổ tổng hợp 37 VI- So sánh công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong kế toán việt nam với kế toán một số nước trên thế giới. 40 1. Kế toán Mỹ 40 2. Kế toán Pháp 41 Phần II: Thực trạng hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty may chiến thắng 44 I- Đặc điểm chung về công ty may chiến thắng 44 1. Sự hình thành và phát triển của Công ty May Chiến Thắng 44 2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chính của Công ty May Chiến Thắng. 47 3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty May Chiến Thắng 48 II- Đặc điểm tổ chức quản lý bộ máy kế toán tại công ty may chiến thắng 50 III- hạch toán thành phẩm tại công ty may chiến thắng 55 1. Đặc điểm thành phẩm và đánh giá thành phẩm 55 11 Đặc điểm thành phẩm 55 12 Đánh giá thành phẩm 56 2. Trình tự luân chuyển chứng từ nhập xuất thành phẩm 56 21. Chứng từ nhập 56 22. Chứng từ xuất 57 3. Hạch toán thành phẩm 58 31. Tài khoản sử dụng 58 32. Trình tự hạch toán 59 IV- Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty may Chiến Thắng 61 1. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thắng 61 2. Tài khoản sử dụng 62 3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 64 31 Kế toán doanh thu tiêu thụ 64 32 Kế toán giá vốn hàng bán 67 V- Hạch toán các nghiệp vụ giảm giá hàng bán tại công ty may chiến thắng 68 VI- hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty may chiến thắng 69 1. Tài khoản sử dụng 69 2. Hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm 69 21. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 69 22. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 71 Phần III: Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty may chiến thắng 76 I. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 76 1. Yêu cầu thống nhất 76 2. Yêu cầu kịp thời chính xác 77 3. Yêu cầu phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng chế độ kế toán tài chính. 77 4. Yêu cầu tiết kiệm và nâng cao hiệu quả 77 II. Đánh giá chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty may chiến thắng 77 1. Những ưu điểm cơ bản 77 2. Những hạn chế còn tồn tại 78 21 Về hạch toán thành phẩm 78 22 Về kế toán doanh thu tiêu thụ 79 23 Về kế toán giá vốn hàng bán 79 24.Vệ kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 80 25.Vệ kế toán xác định kết quả tiêu thụ 80 26 Về hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán 81 III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty may chiến thắng 82 1. về công tác hạch toán thành phẩm 82 2. Về công tác hạch toán doanh thu tiêu thụ 82 4Vệ kế toán giá vốn hàng bán 83 4. Về phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 84 5. Về kế toán xác định kết quả tiêu thụ 85 6. Về hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán 85 Kết luận 87 Tài liệu tham khảo 88 Lời mở đầu Sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng là dòng vận động không ngừng của mọi phương thức sản xuất, mọi xã hội. Trong đó sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Khi nói đến sản xuất phải nói đến tiêu dùng vì tiêu dùng tạo ra mục đích và là động cơ thúc đẩy sản xuất phát triển. Từ sau Đại hội Đảng VI năm 1986, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương chuyển đổi từ nền kinh tế quản lý tập t rung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Các doanh nghiệp hoạt động dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN và chịu sự tác động của quy luật cung cầu, quy luật giá trị trên thị trường. Cơ chế này tạo nên sự chủ động thực sự của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chủ động trong việc xây dựng phương án sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tự trang trải bù đắp chi phí, chịu rủi ro, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp muốn tồn tại trên thị trường đều phải hoạt động có hiệu quả, tự khẳng định mình để vươn lên. Vậy một doanh nghiệp như thế nào thì được coi là hoạt động có hiệu quả? Có rất nhiều yếu tố tác động nhưng một yếu tố quan trọng nhất không thể thiếu được khi đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đó chính là lợi nhuận. Một doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó luôn bị thua lỗ. Muốn vậy, doanh nghiệp phải nâng cao doanh thu để vừa bù đắp được các khoản chi phí bỏ ra vừa để tái sản xuất mở rọngViẹc^. nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp thực chất là công việc nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. Bởi vậy, công tác hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm luôn được các doanh nghiệp nói chung và Công ty May Chiến Thắng nói riêng cũng như các cơ quan nhà nước có liên quan tâm. Có thể nói rằng, trong thời buổi hiện nay, việc sản xuất sản phẩm đã khó, việc tiêu thụ lại càng khó hơn, tiêu thụ hay không tiêu thụ sản phẩm quyết định đến sự tồn tại hay không tồn tại, sự phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp. Việc tiêu thụ như thế nào, doanh thu thu được bao nhiêu là vấn đề mấu chốt trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có đầy đủ những thông tin cần thiết về quá trình tiêu thụ từ đó ra các quyết định đúng đắn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa, có rất nhiều chủ đầu tư cũng như các cơ quan có liên quan muốn biết về quy mô tăng trưởng và dĩ nhiên là sự tăng trưởng tiềm năng của doanh nghiệp bằng việc phân tích các dữ liệu bán hàng. Từ đó chủ đầu tư mới có quyết định nên đầu tư vào doanh nghiệp nào thì có lợi. Tất cả các yếu tố trên chỉ có thể thực hiện được thông qua hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. Nhận thức được tầm quan trọng của hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp cũng như là trong Công ty May Chiến Thắng, cùng với hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ cũng như các co,chu,ấnh, chị trong phòng Tài Vụ, phòng Tổ Chức tại Công ty May Chiến Thắng, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thang”(' Ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận, bài viết của em được trình bày ba phần với kết cấu như sau: Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phần 2: Thực trạng hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thắng. Phần 3: Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thắng.

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1595 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yªn m«n ho¸ cña c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng cã biªn chÕ lµ 10 ng­êi vµ ®­îc tæ chøc theo phÇn hµnh kÕ to¸n nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng): Cã nhiÖm vô tham m­u cho gi¸m ®èc, b¸o c¸o sè liÖu cô thÓ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ m¸y cho gi¸m ®èc, tæ chøc l·nh ®¹o chung cho toµn phßng, ph©n chia tõng bé phËn kÕ to¸n còng nh­ bè trÝ tõng ng­êi phô tr¸ch, lµm c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ kiªm phô tr¸ch chung vÒ vèn vµ gi¸ c¶, lµ ng­êi chÞu tr¸c nhiÖm thùc thi h­íng dÉn thi hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é tµi chÝnh còng nh­ viÖc chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c quan hÖ tµi chÝnh víi c¬ quan nhµ n­íc. KÕ to¸n phã (Phã phßng kÕ to¸n): Lµ ng­êi trùc tiÕp gióp viÖc cho kÕ to¸n tr­ëng, lµm nh÷ng c«ng viÖc cña tr­ëng phßng khi tr­ëng phßng ®i v¾ng ngoµi ra cßn lµm c«ng viÖc kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô: Phô tr¸ch tµi kho¶n 152, 153 h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. Cuèi quý tæng hîp sè liÖu lËp b¶ng kª NhËp - XuÊt - Tån. KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ ng©n hµng: ViÕt phiÕu thu, phiÕu chi, ph¸t hµnh sÐc,hµng quý lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi cho ng©n hµng cã quan hÖ giao dÞch . KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua vµ ng­êi b¸n: Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ gi÷a C«ng ty víi kh¸ch hµng vµ gi÷a C«ng ty víi nhµ cung cÊp. KÕ to¸n c«ng nî : Theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî cña C«ng ty. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ph©n bæ l­¬ng: Phô tr¸ch tµi kho¶n 211, 214, 334, 338. Ph©n lo¹i TSC§ hiÖn cã trong C«ng ty vµ tÝnh khÊu hao. Hµng th¸ng c¨n cø vµo s¶n l­îng thùc tÕ cña tõng ph©n x­ëng vµ ®¬n gi¸ ®­îc h­ëng ®Ó tÝnh quü l­¬ng cña tõng ph©n x­ëng. Cuèi th¸ng, lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh : Hµng th¸ng nhËn c¸c b¸o c¸o tõ c¸c ph©n x­ëng göi lªn .C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 1, b¶ng tËp hîp chi phÝ ®Ó cuèi quý ghi vµo b¶ng kª sè 4, tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. KÕ to¸n tiªu thô: Theo dâi t×nh h×nh NhËp - XuÊt - Kho thµnh phÈm, ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 155, doanh thu b¸n hµng vµ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶, cuèi quý lËp b¶ng kª sè 8 vµ b¶ng kª sè 11. Thñ quü: cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh tiÒn mÆt t¹i quü còng nh­ c¸c nghiÖp vô nhËp quü, xuÊt quü. S¬ ®å 16: bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu chÝnh KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu phô vµ phô tïng thay thÕ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng Thñ quü KÕ to¸n tËp hî chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµng KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua vµ ng­êi b¸n KÕ to¸n tæng hîp Nh©n viªn thèng kª c¸c ph©n x­ëng thuéc c¸c c¬ s¬ s¶n xuÊt HiÖn nay, C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n m¸y. C¸c chøng tõ minh chøng cho c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n kiÓm tra, s¾p xÕp sè liÖu ®Ó nhËp vµo m¸y vi tÝnh theo c¸c ®Þnh kho¶n (xö lý nghiÖp vô), m¸y sÏ tù ®éng ph©n lo¹i nghiÖp vô vµ ghi vµo b¶ng kª ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. §Õn cuèi kú, ng­êi sö dông cã thÓ in ra Sæ c¸i tõng lo¹i tµi kho¶n, c¸c lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh. Víi viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y, tr×nh tù c«ng viÖc xö lý sè liÖu nh­ sau: S¬ ®å 17: tr×nh tù c«ng viÖc sö lý sè liÖu kÕ to¸n ë c«ng ty may chiÕn th¾ng Chøng tõ gèc Xö lý nghiÖp vô NhËp d÷ liÖu Vµo b¶ng kª ph¸t sinh tµi kho¶n C¸c b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh C¸c sæ tæng hîp NhËp- XuÊt- Tån Vµo Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh In vµ l­u tr÷ Kho¸ sæ chuyÓn sang kú III- h¹ch to¸n thµnh phÈm t¹i c«ng ty may chiÕn th¾ng 1. §Æc ®iÓm thµnh phÈm vµ ®¸nh gi¸ thµnh phÈm 1.1. §Æc ®iÓm thµnh phÈm MÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i ¸o Jacket, ¸o v¸y n÷, quÇn ¸o ®ång phôc... vµ c¸c s¶n phÈm may da, th¶m len. Mçi lo¹i mÆt hµng cã nhiÒu kÝch cì, mÇu s¾c kh¸c nhau. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n còng nh­ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh, C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Æt m· sè cho c¸c lo¹i s¶n phÈm. S¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc ph©n lµm hai lo¹i: - S¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng gia c«ng xuÊt khÈu - S¶n phÈm s¶n xuÊt ®Ó tiªu thô néi ®Þa Trong ®ã, l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng gia c«ng xuÊt khÈu chiÕm tû träng lín trong tæng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú cña C«ng ty. 1.2. §¸nh gi¸ thµnh phÈm T¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng, thµnh phÈm nhËp xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt kho hay gi¸ vèn hµng b¸n ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 2. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ nhËp xuÊt thµnh phÈm C¸c chøng tõ vÒ nhËp xuÊt kho thµnh phÈm lµ c¨n cø ®Ó thñ kho tiÕn hµnh nhËp xuÊt kho vµ lµ minh chøng ph¸p lý vÒ tÝnh cã thËt cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Tr×nh tù lu©n chuyÓn mét sè chøng tõ ë C«ng ty nh­ sau: 2.1 Chøng tõ nhËp Ph©n x­ëng hoµn thµnh Kho thµnh phÈm Bªn sö dông chøng tõ Phßng tµi vô kÕ to¸n (1) (2) (1): S¶n phÈm sau khi hoµn thµnh ®­îc phßng kiÓm tra chÊt l­îng kiÓm tra, ®¹t yªu cÇu míi ®­îc nhËp kho. Nh©n viªn ë c¸c xÝ nghiÖp lËp phiÕu lËp kho (chØ ghi sè l­îng) råi chuyÓn cho thñ kho. (1): Thñ kho nhËn phiÕu nhËp kho, kiÓm nhËn hµng vµ nhËp kho, sau ®ã cïng ng­êi nhËp ký vµo phiÕu. Thñ kho gi÷ l¹i mét liªn ®Ó ghi thÎ kho, sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ghi ®¬n gi¸, tÝnh thµnh tiÒn vµ ghi sæ. PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1: L­u t¹i ph©n x­ëng Liªn 2: Phßng kÕ to¸n l­u gi÷ Liªn 3: Ng­êi nhËp gi÷. MÉu sè 01: PhiÕu nhËp thµnh phÈm Ngµy .23.. th¸ng ..01.. n¨m..2002.. Sè: 13/2 Nî: Cã: Hä tªn ng­êi nhËp:........XN May I Theo.........sè...........ngµy...........th¸ng............n¨m 2002 NhËp t¹i kho: Nguyªn Thµnh C«ng Sè TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 2 3 ¸o T 5368 ¸o 2 líp 5403 QuÇn ©u TE cì 7 ChiÕc ChiÕc ChiÕc 30 20 65 100.000 30.000 32. 000 3000.000 600.000 2080.000 Céng 115 5680.000 NhËp, ngµy...23...th¸ng..01..n¨m..2002.. Ng­êi phô tr¸ch Ng­êi giao Thñ kho 2.2 Chøng tõ xuÊt Thµnh phÈm cña C«ng ty chia lµm hai lo¹i: thµnh phÈm gia c«ng xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng vµ thµnh phÈm s¶n xuÊt tiªu thô trong n­íc (tiªu thô trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cã nhu cÇu lín). §èi víi c¶ hai lo¹i h×nh tiªu thô nµy, khi xuÊt kho phßng phôc vô s¶n xuÊt lËp “PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé”. PhiÕu nµy ®­îc lËp lµm 3 liªn: + Liªn 1: l­u t¹i phßng phôc vô s¶n xuÊt + Liªn 2: dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng + Liªn 3: dïng ®Ó thanh to¸n néi bé MÉu sè 02: §Þa chØ: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng.......... MÉu sè: 03- VT Ban hµnh theo Q§ sè:1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 1 n¨m1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè:...582..... Sè:..029081....... PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2002 Liªn 2: dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng C¨n cø lÖnh ®iÒu ®éng sè:....................................ngµy......... th¸ng.......n¨m..... Cña........................................................................vÒ viÖc Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: ChÞ Thoa Hîp ®ång sè: XuÊt t¹i kho: Nguyªn TC NhËp t¹i kho: Sè TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm, hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thùc xuÊt Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 2 3 4 ¸o 2 líp 221602 ¸o CT A ¸o 2 líp 70975 ¸o TE 386 ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc 4 1 2 15 60.000 20.000 60. 000 100.000 240.000 20.000 120.000 1500.000 Céng 22 1880.000 XuÊt, ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2002 NhËp, ngµy........ th¸ng.......n¨m....... Bé Tµi ChÝnh ph¸t hµnh Ng­êi lËp phiÕu Thñ kho xuÊt Ng­êi vËn chuyÓn Thñ kho nhËp 3. H¹ch to¸n thµnh phÈm 3.1 Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n thµnh phÈm, kÕ to¸n tiªu thô cña C«ng ty sö dông tµi kho¶n TK 155 ®­îc chi tiÕt thµnh hai tiÓu kho¶n sau: Tµi kho¶n 1550: Thµnh phÈm th¶m may Tµi kho¶n 1551: Thµnh phÈm may mÆc C«ng ty May ChiÕn Th¾ng sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n thµnh phÈm, kÕ to¸n dùa vµo phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt kho ®Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn thµnh phÈm 3.2 Tr×nh tù h¹ch to¸n C«ng ty ®· ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nªn c«ng t¸c kÕ to¸n trë nªn gän nhÑ, ®¬n gi¶n h¬n, gi¶m bít viÖc ghi chÐp b»ng tay. Tuy nhiªn mét sè c«ng viÖc vÉn ph¶i tÝnh to¸n, ghi chÐp bªn ngoµi. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm t¹i C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song, ë kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè l­îng cßn ë phßng kÕ to¸n theo dâi c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ. T¹i kho: Thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt nh­ “PhiÕu nhËp thµnh phÈm”, “PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé”, “Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng” ®Ó ghi thÎ kho (MÉu sè 03). ThÎ kho ®­îc lËp cho tõng lo¹i thµnh phÈm. Mçi chøng tõ nhËp xuÊt kho thµnh phÈm ®­îc ph¶n ¸nh trªn mét dßng cña thÎ kho. Sau ®ã thñ kho göi c¸c chøng tõ lªn cho kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm. Cuèi th¸ng, thñ kho céng thÎ kho x¸c ®Þnh sè tån vµ so s¸nh víi kÕ to¸n thµnh phÈm. §ång thêi thñ kho ph¶i ®èi chiÕu sè tån ghi trªn thÎ kho víi sè liÖu thùc tÕ cßn l¹i ë kho ®Ó ®¶m b¶o sæ s¸ch vµ hiÖn vËt lu«n lu«n khíp víi nhau. T¹i phßng kÕ to¸n: Khi nhËn ®­îc chøng tõ, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô tiÕn hµnh nhËp sè liÖu vµo m¸y tÝnh. Tõ c¸c chøng tõ nhËp xuÊt ®ã kÕ to¸n ghi vµo sæ theo dâi t×nh h×nh NhËp-XuÊt-Tån thµnh phÈm theo tõng h·ng (MÉu sè 04) vµ in ra b¶ng “Tæng hîp nhËp xuÊt tån” theo tõng th¸ng ®Ó theo dâi chi tiÕt viÖc nhËp xuÊt kho theo tõng lo¹i thµnh phÈm (MÉu sè 05). MÉu sè 03 §Þa chØ: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng.......... MÉu sè: 06- VT Tªn kho: Kho thµnh phÈm........ Ban hµnh theo Q§ sè:1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 1 n¨m1995 cña Bé Tµi ChÝnh ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 02/01/2002.... Tê sè: 1..... - Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, vËt t­: MÉu - §¬n vÞ tÝnh: ChiÕc - M· sè Sè TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp, xuÊt Sè l­îng Ký x¸c nhËn kÕ to¸n Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån 1 D­ ®Çu kú 2 125 01/01 NhËp tõ XN 1 03/01/2002 450 450 3 126 09/01 NhËp tõ XN 3 09/01/2002 300 750 4 235 13/01 XuÊt cho Woosung 13/01/2002 181 569 5 236 20/01 XuÊt cho Woosung 20/01/2002 60 509 MÉu sè 04: Sæ theo dâi t×nh h×nh NhËp-XuÊt-Tån Tµi kho¶n 1551: Thµnh phÈm may Th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ: VN§ H·ng Tån ®Çu kú NhËp XuÊt Tån cuèi kú Hµ ®«ng 573 244 156 437 480 040 658 442 507 352 281 689 Leisure 138 741 784 152 173 454 22 209 475 268 705 763 TNHH Pacific 439 766 335 439 766 335 WooBo 129 940 795 111 930 170 18 010 625 Néi ®Þa 143 415 397 61 719 762 205 135 159 0 B¾c Hµ 24 546 236 534 246 271 46 000 000 512 792 507 GARNCT 455 367 386 1 826 019 586 2 140 915 353 140 471 619 Thªu 0 49 815 756 49 815 756 0 Itochu 0 51 078 900 51 078 900 0 Nga 0 642 902 215 534 399 368 108 502 847 GARNCT 0 690 165 897 690 165 897 0 H­ng Yªn 0 136 546 344 136 546 344 0 TocenTap 0 123 051 804 0 123 051 804 WooSung 0 16 293 832 16 293 832 0 Tæng 1 905 022 089 4 721 493 861 4 662 932 761 1 963 583 189 IV- H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty may ChiÕn Th¾ng 1. §Æc ®iÓm tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng C«ng ty May ChiÕn Th¾ng thùc hiÖn viÖc tiªu thô thµnh phÈm theo ph­¬ng thøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu lµ chñ yÕu. Theo ph­¬ng thøc nµy, C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu tõ bªn ®Æt hµng ®Ó gia c«ng. C«ng ty chuyÓn giao s¶n phÈm cho kh¸ch hµng (theo ®¬n ®Æt hµng) cßn kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n cho C«ng ty kho¶n tiÒn gia c«ng t­¬ng øng ®Ó s¶n xuÊt ra sè s¶n phÈm ®ã theo gi¸ tho¶ thuËn gi÷a C«ng ty vµ bªn ®Æt hµng ®· ký kÕt trªn hîp ®ång. Khi kh¸ch hµng ®Õn mua hoÆc ®Õn ngµy giao hµng theo hîp ®ång, Phßng phôc vô s¶n xuÊt lËp ho¸ ®¬n GTGT (®¸nh sè thø tù theo th¸ng) (MÉu sè 06)råi chuyÓn cho Phßng Tµi vô, ë ®©y kÕ to¸n tr­ëng duyÖt vµ ký, sau ®ã ho¸ ®¬n ®­îc chuyÓn cho gi¸m ®èc vµ ®ãng dÊu. Sau khi ho¸ ®¬n ®­îc lËp, nh©n viªn Phßng phôc vô s¶n xuÊt cïng kh¸ch hµng hoÆc ®¹i diÖn kh¸ch hµng xuèng kho ®Ó kiÓm tra s¶n phÈm, ®ãng Contenter, kÑp ch× vµ chuyÓn thµnh phÈm ®Õn ®Þa ®iÓm giao hµng ®· ký kÕt trong hîp ®ång råi giao cho ban ®aÞ diÖn cña h·ng t¹i b·i göi hµng ®ã, ®iÓm giao hµng th­êng lµ C¶ng H¶i Phßng, S©n bay Néi Bµi hoÆc S©n bay T©n S¬n NhÊt. Ngoµi ra, C«ng ty cßn tiªu thô néi ®Þa nh­ng chiÕm mét phÇn nhá trong tæng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña C«ng ty. C«ng ty tù s¶n xuÊt sau ®ã b¸n trùc tiÕp cho c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp cã nhu cÇu. C«ng ty cã nhiÒu b¹n hµng nªn cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n. §èi víi nh÷ng b¹n hµng cã quan hÖ th­êng xuyªn, l©u dµi, cã tÝn nhiÖm trong ký kÕt hîp ®ång, C«ng ty cã thÓ cho hä thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm. §èi víi nh÷ng b¹n hµng kh«ng th­êng xuyªn th× tr­íc khi C«ng ty giao hµng kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n ®Çy ®ñ. MÉu sè 06: MÉu ho¸ ®¬n (GTGT) Ho¸ ®¬n (GTGT) C«ng ty May ChiÕn Th¾ng VAT Invoice Chien Thang Garment Company Thanh Cong Str- Ha Noi- Viet Nam (Liªn 3 dïng ®Ó thanh to¸n) Tel: 8312074, 8312078 Copy 3 for payment Pax: 8448312208 M· sè thuÕ: 0100101058-1 Ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2002 Ký hiÖu/Series: AA/99 Sè/No:000101 Tªn kh¸ch hµng/Customers name: C«ng ty §øc TÊn- Sµi Gßn §Þa chØ/Address: 307 Tam TrÞnh- Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi M· sè thuÕ/Code No:0100956705 Hîp ®ång sè/Contract No:432LF/00 Ngµy giao hµng/Date of delivery: §iÒu kiÖn giao hµng/Terms of delivery: Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i/Mean of Transport: Nam HD0340 VËn ®¬n sè/Transport Receipt: STT Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ¸o Blu cã in m¸c ChiÕc 300 27 272,72 8 181 818 Tæng céng 300 8 181 818 Céng tiÒn hµng/Total net Amount: 8 181 818 ThuÕ suÊt/VAT rate: 10% ThuÕ GTGT: 818 182 Tæng céng tiÒn thanh to¸n/Total Amount of Payment: 9 000 000 ViÕt b»ng ch÷/In word:ChÝn triÖu ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Buyer) (Chief Accountant) (Authority Signature) Ban hµnh theo c«ng v¨n sè 4414TCT/AC ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Tæng côc thuÕ 2. Tµi kho¶n sö dông §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ c¸c quy ®Þnh vÒ ph­¬ng thøc b¸n hµng, kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm cña C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: Tµi kho¶n 511 “Doanh thu b¸n hµng”: dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty, ®­îc chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n sau: Tµi kho¶n 5110- Doanh thu b¸n th¶m len Tµi kho¶n 5111- Doanh thu s¶n phÈm may Tµi kho¶n 5112- Doanh thu kinh doanh dÞch vô kh¸c Tµi kho¶n 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n”- dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm xuÊt b¸n ra trong kú. Tµi kho¶n nµy chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n: Tµi kho¶n 6320- Gi¸ vèn th¶m len Tµi kho¶n 6321- Gi¸ vèn s¶n phÈm may Tµi kho¶n 6322- Gi¸ vèn c¸c lo¹i hµng ho¸ dÞch vô kh¸c Tµi kho¶n 641 “Chi phÝ b¸n hµng”- dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng. Tµi kho¶n nµy t¹i C«ng ty ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n sau: Tµi kho¶n 6411- Chi phÝ bao b×. Tµi kho¶n nµy ®­îc chi tiÕt ®Õn tõng ph©n x­ëng nh­: Tµi kho¶n 64110- Chi phÝ bao b× ph©n x­ëng th¶m len, tµi kho¶n 64111- Chi phÝ bao b× ph©n x­ëng may, øng víi ph©n x­ëng may nµo th× l¹i ®­îc chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng may ®ã. Tµi kho¶n 6412- Chi phÝ vËn chuyÓn+xuÊt nhËp khÈu Tµi kho¶n 6413- Chi phÝ cöa hµng Tµi kho¶n 6414- Chi phÝ bèc v¸c Tµi kho¶n 6415- Chi phÝ thuª « t« Tµi kho¶n 6416- Chi phÝ giíi thiÖu kh¸ch hµng Tµi kho¶n 642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”- dïng ®Ó tËp hîp c¸c kho¶n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi kho¶n 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”- Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸ch hµng ®· chÊp nhËn thanh to¸n nh­ng ch­a tr¶ cho C«ng ty. Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt cho 2 tµi kho¶n bËc hai: Tµi kho¶n 1310- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng th¶m len Tµi kho¶n 1311- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng may Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n 111, 113, 141... 3. H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm 3.1. KÕ to¸n doanh thu tiªu thô Doanh thu tiªu thô cña C«ng ty lµ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn do ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty bao gåm doanh thu b¸n hµng cho bªn ®Æt hµng, doanh thu do xuÊt b¸n cho c¸c cöa hµng trong n­íc vµ doanh thu kh¸c. Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sè l­îng vµ ®¬n gi¸ gia c«ng mµ c¸c h·ng vµ C«ng ty ®· cïng tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång gia c«ng ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty theo tiÒn ngo¹i tÖ (USD) vµ quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam ®ång (theo tû gi¸ hiÖn hµnh cña th¸ng cã hµng xuÊt giao). §¬n gi¸ gia c«ng trong ®ã bao gåm: + TiÒn c«ng gia c«ng cho kh¸ch hµng theo hîp ®ång ®· ký kÕt + Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì nguyªn vËt liÖu tõ c¶ng vÒ C«ng ty + Chi phÝ thu mua thªm phô liÖu (nh­ chØ, cóc,... nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu) Doanh thu b¸n hµng trong n­íc còng ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hµng xuÊt b¸n cho c¸c cöa hµng. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt giao cho kh¸ch hµng nh­: phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, ho¸ ®¬n GTGT,... kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm tiÕn hµnh tËp hîp sè liÖu, ghi vµo “B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n hµng” (MÉu sè 07) cho c¶ sè hµng gia c«ng xuÊt khÈu vµ hµng néi ®Þa. Sau ®ã, kÕ to¸n tiªu thô tiÕn hµnh ghi “Sæ tæng hîp b¸n hµng” (MÉu sè 08) theo dâi doanh thu hµng b¸n ra c¶ b»ng tiÒn §«la vµ tiÒn ViÖt Nam ®ång ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, ®ång thêi tiÕn hµnh ghi vµo “Sæ theo dâi tiÒn hµng” (MÉu sè 09) theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña tõng kh¸ch hµng , kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 - 5110: Doanh thu th¶m len - 5111: Doanh thu s¶n phÈm may - 5112: Doanh thu hµng ho¸, dÞch vô kh¸c Cuèi kú, c¨n cø vµo “Sè tæng hîp hµng b¸n” kÕ to¸n tiªu thô vµo sè liÖu cét doanh thu trªn “B¶ng kª tµi kho¶n 911” (MÉu sè 14) vµ “LËp b¶ng kª sè 11” (MÉu sè 10) ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña tõng kh¸ch hµng MÉu sè 07: B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n hµng Tõ ngµy 01/01/2002 ®Õn ngµy 31/01/2002 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Gi¸ TiÒn Ngµy Sè H·ng WOOSUNG(HGC) 12/02 001951 TCT1 H·ng WOOSUNG(HGC) 1311 TPL 461-Hµng mÉu WOOSUNG C 98 133 745,36 13 107 045 13 107 045 12/02 001952 TCT1 H·ng WOOSUNG(HGC) 1311 TPL 461-Hµng mÉu WOOSUNG C 70 135 860,4 9 510 228 9 510 228 12/02 00955 TCT1 H·ng WOOSUNG(HGC) 1311 TPL 461-Hµng mÉu WOOSUNG C 13 134 989,54 1 754 864 1 754 864 19/02 001967 TCT1 H·ng WOOSUNG(HGC) 1311 TPL 461-Hµng mÉu WOOSUNG C 54 143 698,5 7 759 719 7 759 719 19/02 001968 TCT1 H·ng WOOSUNG(HGC) 1311 TPL 461-Hµng mÉu WOOSUNG C 6 143 698,5 862 191 862 191 Tæng 241 32 994 047 C«ng ty TNHH Nam S¬n(HGC50) 30/02 001872 TCT1 C«ng ty TNHH Nam S¬n 1311 TPL 464 M· 6049A C 792 49 351 39 085 992 39 085 992 Tæng 792 39 085 992 ...... ........ ............. ........ ....... ....... Tæng céng 62 172 437 5 224 838 924 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) MÉu sè 08: Sæ tæng hîp b¸n hµng th¸ng 1/2002 (S¶n phÈm may) STT H·ng Doanh thu USD Doanh thu VN§ 1 Hµ ®«ng 58 915,38 855 156 742 2 WOOBO 9 768,7 141 792 682 3 GAR NCT 190 026,28 2 758 231 455 4 ITOCHU 7 692,75 111 660 266 5 WOOSUNG 2 273,1 32 994 047 6 C«ng ty TNHH Nam S¬n 2 692,8 39 085 992 7 Nga 50 839,29 737 932 296 8 C«ng ty May H­ng Yªn (ThuÕ GTGT:10%) 10 520,12 1052,02 152 699 542 15 269 954 9 C«ng ty XNK B¾c Hµ (ThuÕ GTGT:10%) 10 090 909 1 009 091 10 NguyÔn V¨n TiÕn (ThuÕ GTGT:10%) 45 332 723 4 533 277 11 Kh¸ch s¹n Melia (ThuÕ GTGT:10%) 2 438 700 243 870 12 NguyÔn M¹nh H÷u (ThuÕ GTGT:10%) 16 363 636 1 636 364 Tæng doanh thu Trong ®ã: XuÊt khÈu Néi ®Þa 4 903 778 990 4 676 853 480 226 925 510 MÉu sè 09: Sæ theo dâi tiÒn hµng N¨m 2002 H·ng Th¸ng1/2002 1 USD=14515 VN§ Th¸ng 2/2002 Th¸ng... WOOBU D­ nî:2 889,28=41 937 899 FSN:7 692,75=111 660 266 FSC(12/01):1 367,88=19 854 778 FSC(17/01):1 358,6=19 720 079 FSC(22/01):7 617,75 =110 571 641 Chi phÝ:174=2 525 610 D­ nî:63,8=926 057 WOOSUNG D­ nî: 0 FSN:2 273,1=32 994 047 D­ nî:2 273,1=32 994 047 ........... ............... ........ .......... 3.2. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty chÝnh lµ gi¸ trÞ xuÊt kho cña hµng nhËn gia c«ng vµ hµng néi ®Þa xuÊt b¸n cho c¸c cöa hµng. V× C«ng ty s¶n xuÊt ra c«ng theo ®¬n ®Æt hµng cña n­íc ngoµi lµ chñ yÕu nªn chi phÝ cña ®¬n ®Æt hµng nµo tÝnh riªng cho ®¬n ®Æt hµng ®ã. ChÝnh v× vËy, C«ng ty tÝnh s¶n phÈm xuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh.Cßn ®èi víi s¶n phÈm tiªu thô néi ®Þa do sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ tiªu thô kh«ng nhiÒu nªn doanh nghiÖp vÉn tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh nh­ ®èi víi s¶n phÈm xuÊt khÈu. Hµng ngµy, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi “B¶ng kª chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n” (MÉu sè 11) dùa trªn PhiÕu xuÊt kho thµnh phÈm t­¬ng øng víi c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK 632(chi tiÕt tiÓu kho¶n)-Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 155- Thµnh phÈm Cuèi th¸ng kÕ to¸n dùa vµo “Sæ theo dâi t×nh h×nh NhËp-XuÊt-Tån” ®Ó ghi sè liÖu vµo B¶ng kª tµi kho¶n 911 (MÉu sè 14) MÉu sè 11: B¶ng kª chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n TK 6321 (Thµnh phÈm hµng may) §¬n vÞ: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/­ Nî Cã Ngµy Sè 02/02 001868 H·ng WOOBO 1511 64 302 372 04/02 001870 H·ng ITOCHU 1511 51 078 900 05/02 001996 H·ng GRANET CORP 1511 456 424 174 05/02 001872 C«ng ty TNHH Nam S¬n 1511 21 754 567 05/02 001871 H·ng da Hµ §«ng 1511 611 915 998 06/02 001844 H·ng WOOBO 1511 15 531 905 08/02 001887 ¤ng NguyÔn M¹nh H÷u 1511 12 153 564 17/02 001890 H·ng da Hµ §«ng 1511 46 526 509 ....... ......... .......... .......... ......... 30/02 KÕt chuyÓn 6321 sang 9111 9111 4662 932 761 Céng 4662 932 761 4662 932 761 Ng­êi lËp sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) V- H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô gi¶m gi¸ hµng b¸n t¹i c«ng ty may chiÕn th¾ng C«ng ty May ChiÕn Th¾ng xuÊt b¸n s¶n phÈm cho c¸c h·ng n­íc ngoµi nªn C«ng ty ¸p dông thuÕ GTGT 0% theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§-CP ngµy 31/07/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt th­¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu ,nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. C«ng ty còng kh«ng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu hay thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nªn kh«ng lµm gi¶m trõ doanh thu. H¬n n÷a, trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, C«ng ty kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu v× tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt th× Tæng gi¸m ®èc C«ng ty cïng c¸c h·ng n­íc ngoµi ®· ®µm ph¸n kü vÒ gi¸ c¶ gia c«ng vµ ®· ký hîp ®ång vÒ gi¸ gia c«ng cho nªn kh«ng cã sù thay ®æi vÒ gi¸. ChÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®Òu ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cña bªn ®Æt hµng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, mçi h·ng ®Æt hµng ®Òu cö nh©n viªn kü thuËt cña m×nh ®Ó gi¸m s¸t. Sau khi s¶n phÈm s¶n xuÊt song th× ph¶i th«ng qua sù kiÓm tra cña nh©n viªn kiÓm so¸t chÊt l­îng nÕu s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn th× míi ®­îc ®­a ®i ®ãng gãi vµ xuÊt giao hµng. V× vËy, mäi s¶n phÈm ®Òu ®¶m b¶o chÊt l­îng Cßn ®èi víi hµng néi ®Þa, do sè l­îng Ýt, thÞ tr­êng nhá v× thÕ C«ng ty kh«ng cã tiÕn hµnh gi¶m gi¸ hµng b¸n ®Ó khuyÕn kÝch ng­êi mua . C«ng ty tiÕn hµnh theo b¸n hµng theo c¸ch thuËn mua, võa b¸n, hµng ho¸ khi ®· ra khái c«ng ty th× kh«ng tr¶ l¹i. V× kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m trõ nªn doanh thu b¸n hµng chÝnh lµ doanh thu thuÇn. Vi- h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty may chiÕn th¾ng 1. Tµi kho¶n sö dông Lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ tiªu thô lµ chØ tiªu quan träng nhÊt nãi lªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. T¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng, ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n qu¸ tr×nh tiªu thô cã sö dông c¸c tµi kho¶n sau: Tµi kho¶n 641 “Chi phÝ b¸n hµng” Tµi kho¶n 642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” Tµi kho¶n 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” Tµi kho¶n 421 “L·i (lç) ch­a ph©n phèi” 2. H¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm 2.1 H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §èi víi chi phÝ b¸n hµng. Khi thùc hiÖn c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm, C«ng ty ph¶i bá ra mét sè chi phÝ ®Ó phôc vô cho kh©u b¸n hµng. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ thÓ hiÖn c¸c kho¶n chi phÝ hµng ho¸ ph¸t sinh trong th¸ng, kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ b¸n hµng ghi vµo “B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 641” (MÉu sè 12) theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 111: C¸c kho¶n chi b»ng tiÒn t¹i quü Cã TK 112: C¸c kho¶n chi b»ng tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 141: C¸c kho¶n chi b»ng t¹m øng ................ Víi mçi tiÓu kho¶n cña tµi kho¶n 641 C«ng ty lËp mét B¶ng kª chi tiÕt ®Ó theo dâi cô thÓ tõng lo¹i chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú. §èi víi kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty phat sinh c¸c kho¶n chi phÝ gåm: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kinh doanh, chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty bao gåm: Chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh­ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i.... , chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý vµ mét sè chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Còng gièng nh­ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng ®­îc theo dâi ë “B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 642” (MÉu sè 13). Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiªu thô tiÕn hµnh tÝnh tæng chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, tiÕn hµnh ph©n bæ toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho s¶n phÈm may mµ kh«ng ph©n bæ cho c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c. MÉu sè 12: B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 641 (TK 6411: Chi phÝ bao b×) Th¸ng 01 n¨m 2002 Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè tiÒn Nî Cã 05/02 36 Ph©n x­ëng 4 TC lÊy bao b× 1532 5 435 325 09/02 37 Ph©n x­ëng 2 TC lÊy bao b× 1532 11 157 313 09/02 38 Ph©n x­ëng 5 TC lÊy bao b× 1532 6 123 113 11/02 39 Ph©n x­ëng 3 TC lÊy bao b× 1532 6 202 862 29/02 40 Ph©n x­ëng 1 TC lÊy bao b× 1532 8 428 572 20/02 41 Ph©n x­ëng ITOCHU lÊy bao b× 1532 6 216 975 XÝ nghiÖp may 9 lÊy bao b× 1532 6 696 188 31/02 KÕt chuyÓn tõ TK 6411 sang 9111 9111 50 260 348 Tæng céng 50 260 348 50 260 348 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) MÉu sè 13: B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 642 (Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp) Th¸ng 01 n¨m 2002 Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè tiÒn Nî Cã 01/02 37 Phßng kü thuËt may lÊy mÉu hµng 1521 195 657 01/02 41 Phßng kü thuËt lÜnh phÊn may 1522 7 500 02/02 71 C¸c phßng ban lÊy chiÕu 153 750 000 02/02 07 TrÞnh ¢n mua vËt t­ 141 1 966 400 05/02 09 L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý 3341 126 485 500 05/02 05 NguyÔn Hång V©n mua thuèc 141 8 883 000 06/02 65 Lª Kho¶n rót l·i sæ 1111 601 641 ...... ... .............. ...... .......... 31/02 Hao mßn nhµ cöa nguån vay 2141 2 349 407 31/02 Hao mßn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 2141 3 850 000 ........ .... ............... ....... .......... 31/02 KÕt chuyÓn tõ TK 642 sang 9111 882 452 314 Tæng céng 882 452 314 882 452 314 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2 H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm KÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i (lç). KÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. ë C«ng ty May ChiÕn Th¾ng, kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm ®­îc x¸c ®Þnh riªng ®èi víi tõng h·ng. §ång thêi, kÕt qu¶ tiªu thô còng ®­îc tËp hîp riªng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm ®ã lµ s¶n phÈm may, th¶m len vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo c¸c sè liÖu ë Sæ tæng hîp b¸n hµng, B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n hµng, B¶ng kª chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n, Sæ theo dâi t×nh h×nh NhËp-XuÊt-Tån thµnh phÈm, B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 641, B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 642 ®Ó tiÕn hµnh lËp “B¶ng kª tµi kho¶n 911” (MÉu sè 14). §Õn cuèi kú, kÕ to¸n tæng hîp lËp sæ c¸i t­¬ng øng víi tõng tµi kho¶n 632, TK 641, TK 642, TK 511, TK 911 vµ “B¸o c¸o x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh”. “B¶ng kª tµi kho¶n 911” lµ b¶ng ®­îc më theo th¸ng, dïng ®Ó theo dâi tæng hîp c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nh­: TK 511- doanh thu tiªu thô ; TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh; TK 632- gi¸ vèn hµng b¸n; TK 641- Chi phÝ b¸n hµng; TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ TK 421- Lîi nhuËn ®Ó l¹i. Sè liÖu ®­îc lÊy tõ c¸c sæ chi tiÕt t­¬ng øng. Cô thÓ, doanh thu tiªu thô ®­îc lÊy tõ Sæ tæng hîp b¸n hµng, gi¸ vèn hµng b¸n ®­îc lÊy tõ Sæ theo dâi t×nh h×nh NhËp-XuÊt-Tån thµnh phÈm. Sè liÖu chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp c¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt TK 641, TK642. Tõ ®ã kÕ to¸n tÝnh ®­îc lîi nhuËn ®Ó l¹i. “B¶ng kª tµi kho¶n 911” ®­îc chi tiÕt ®Ó tÝnh kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng lo¹i s¶n phÈm. + “B¶ng kª tµi kho¶n 9110”- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®èi víi th¶m len. + “B¶ng kª tµi kho¶n 9111”- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®èi víi s¶n phÈm may. + “B¶ng kª tµi kho¶n 9112”-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô kh¸c. MÉu sè 14: B¶ng kª tµi kho¶n 9111 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh s¶n phÈm may Tõ ngµy 01/01/2002 ®Õn ngµy 31/01.2002 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/­ FS nî FS cã Ngµy Sè 31/02 PKT 33 Doanh thu may 5111 5 180 206 714 31/02 PKT 30 Gi¸ vèn hµng b¸n 6321 4 662 932 761 31/02 PKT 36 Chi phÝ bao b× 6411 50 260 348 31/02 PKT 37 Chi phÝ vËn chuyÓn+XNK 6412 122 493 906 31/02 PKT 38 Chi phÝ cöa hµng 6413 5 957 452 31/02 PKT 39 Chi phÝ bèc v¸c 6414 4 495 000 31/02 PKT 40 Chi phÝ thuª « t« 6415 751 000 31/02 PKT 41 Chi phÝ giíi thiÖu kh¸ch hµng 6416 27 812 673 31/02 PKT 56 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 642 882 452 314 31/02 PKT 50 L·i (lç) s¶n phÈm may 4211 576 948 740 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Sau ®ã, ®Õn cuèi kú kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh lËp sæ c¸i. Do giíi h¹n cña bµi viÕt em xin tr×nh bµy “Sæ c¸i tµi kho¶n 911” (MÉu sè 15). Sæ c¸i tµi kho¶n 911 lµ sæ tæng hîp cña tÊt c¶ c¸c tiÓu kho¶n 9110, 9111, 9112. Sè liÖu trªn sæ c¸i ®­îc lÊy tõ c¸c b¶ng kª chi tµi kho¶n 9110, 9111, 9112. MÉu sè 15: Sæ c¸i tµi kho¶n 911 ( trÝch) X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Ghi cã c¸c TK, ®èi øng víi nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 ......... 632 4 680 996 206 641 211 770 379 642 882 452 314 Céng FS Nî 5 775 218 899 Tæng FS Cã 5 775 218 899 D­ nî D­ cã Cuèi cïng, kÕ to¸n tæng hîp ph¶i lËp “B¸o c¸o x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh”. Cét tæng doanh thu tiªu thô lµ tæng hîp doanh thu cña tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ trong doanh nghiÖp. Sè liÖu ®­îc lÊy tõ Sæ tæng hîp b¸n hµng trong kú Cét tæng doanh thu thuÇn chÝnh lµ doanh thu tiªu thô v× C«ng ty kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. Cét gi¸ vèn hµng b¸n lµ tæng céng cña c¸c lo¹i gi¸ vèn hµng b¸n. Sè liÖu ®­îc lÊy tõ Sæ theo dâi t×nh h×nh NhËp-XuÊt-Tån trong kú. Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc lÊy tõ b¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 641, 641. Víi nh÷ng sè liÖu vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n nh­ ®· tr×nh bµy, ta cã thÓ lËp B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh th¸ng 1 n¨m 2002 nh­ sau: MÉu sè 16: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (trÝch) Th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu M· sè Sè tiÒn 1 2 3 Tæng doanh thu + Doanh thu may 01 5 224 838 924 5 180 206 714 C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 0 1. Doanh thu thuÇn(01-03) 10 5 224 838 924 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 4 680 996 206 3. Lîi tøc gép (10-11) 20 543 842 718 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 211 770 379 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 882 452 314 6. Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng KD (20-(21+22)) 30 (550 379 975) PhÇn III Mét sè ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty may chiÕn th¾ng C¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia s¶n xuÊt kinh doanh, c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn. Do vËy, muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ph¶i cã l·i. Lµ mét c«ng cô quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ- tµi chÝnh, ®æi míi vµ hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét nhu cÇu cÇn thiÕt cña c«ng t¸c qu¶n lý, lµ tiÒn ®Ò quan träng cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô lµ c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt gãp phÇn t¨ng doanh thu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng g× ®· lµm ®­îc vµ ph¸t hiÖn nh÷ng g× ch­a lµm ®­îc ®Ó rót ra nh÷ng néi dung chñ yÕu, cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn. I. Yªu cÇu c¬ b¶n cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 1. Yªu cÇu thèng nhÊt §©y lµ mét yªu cÇu c¬ b¶n nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt vÒ chÕ ®é kÕ to¸n gi÷a ngµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp víi chÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh. Yªu cÇu nµy ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i thèng nhÊt vÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®¸nh gi¸ tµi s¶n, thèng nhÊt vÒ tªn gäi c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh... 2. Yªu cÇu kÞp thêi chÝnh x¸c Yªu cÇu nµy còng chÝnh lµ chøc n¨ng cña kÕ to¸n: Cung cÊp nh÷ng th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ phï hîp víi yªu cÇu vÒ qu¶n lý còng nh­ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. §¸p øng ®­îc tèt yªu cÇu nµy míi chøng tá ®­îc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n, t¹o c¬ së cho l·nh ®¹o C«ng ty ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi. 3. Yªu cÇu phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn c¬ së t«n träng chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh. Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sù vËn dông mét c¸ch linh ho¹t chÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh víi ngµnh kinh doanh lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt. Nh­ng ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t huy hiÖu qu¶, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o, phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh. 4. Yªu cÇu tiÕt kiÖm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ Môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu h­íng tíi lîi nhuËn. Mçi doanh nghiÖp kh«ng thÓ thùc hiÖn mét ph­¬ng ¸n nµo ®ã mµ kh«ng tÝnh ®Õn tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. V× vËy, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô còng ph¶i qu¸n triÖt yªu cÇu nµy. II. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty may chiÕn th¾ng 1. Nh÷ng ­u ®iÓm c¬ b¶n H¬n 30 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, C«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ mäi mÆt. Trong nh÷ng n¨m qua khi chuyÓn ®çi tõ nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sanh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty vÉn ®øng v÷ng víi môc tiªu t¨ng tr­ëng nhanh lµ ®iÒu mong muèn lín nhÊt cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cïng víi sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña C«ng ty, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm nãi riªng còng kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng vÒ mäi mÆt, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®æi míi, hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hoµn chØnh, gän nhÑ, ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô mét c¸ch râ rµng, víi sù trî gióp cña hÖ thèng phÇn mÒm m¸y tÝnh hiÖn ®¹i. Qua t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty cho thÊy viÖc h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®· ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra nh­ viÖc ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ mÆt ph¹m vi , ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kÕ to¸n vµ c¸c bé phËn liªn quan còng nh­ néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®ång thêi ®¶m b¶o sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc, hîp lý, dÔ hiÓu. C«ng ty lu«n chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸, thuÕ, tæ chøc sæ s¸ch mét c¸ch phï hîp ®Ó ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc viÖc x¸c ®Þnh thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm. Tæ chøc kÕ to¸n ®Çy ®ñ, hîp thøc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhê ®ã kÕ to¸n tiªu thô ®· gãp phÇn b¶o vÖ tµi s¶n cña C«ng ty, ®¶m b¶o lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l­u th«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Do ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt t¹i C«ng ty lµ c¸c nghiÖp vô xuÊt kho diÔn ra th­êng xuyªn víi khèi l­îng lín v× vËy viÖc theo dâi thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm thùc tÕ kh«ng ®¬n gi¶n. Song nhê ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n hiÖn ®¹i, C«ng ty ®· tæ chøc kh©u tiªu thô mét c¸ch linh ho¹t sao cho võa ®¬n gi¶n võa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña qu¶n lý. 2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i 2.1. VÒ h¹ch to¸n thµnh phÈm §Æc ®iÓm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng lµ sè l­îng chñng lo¹i thµnh phÈm lín. §Ó thuËn lîi trong viÖc qu¶n lý thµnh phÈm còng nh­ thÝch hîp víi viÖc ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n m¸y, kÕ to¸n C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Æt m· ho¸ s¶n phÈm. Tuy nhiªn viÖc ®Æt m· ho¸ nµy kh«ng thèng nhÊt víi kho thµnh phÈm nªn trong qóa tr×nh ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n vµ kho gÆp nhiÒu khã kh¨n, vÉn ph¶i kiÓm tra theo tªn gäi cña s¶n phÈm. 2.2. VÒ kÕ to¸n doanh thu tiªu thô Ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng lµ gia c«ng hµng xuÊt khÈu cßn l­îng hµng tiªu thô néi ®Þa chiÕm phÇn kh«ng ®¸ng kÓ trong tæng doanh thu tiªu thô nªn trong c¸c b¶ng kª còng nh­ c¸c sæ tæng hîp kÕ to¸n tiªu thô kh«ng theo dâi riªng biÖt gi÷a doanh thu tiªu thô néi bé còng nh­ doanh thu tiªu thô xuÊt khÈu. §iÒu nµy, ®· g©y khã kh¨n trong viÖc ®èi chiÕu so s¸nh gi÷a hµng tiªu thô trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng cho n­íc ngoµi cã ph¸t sinh nh÷ng kho¶n chi phÝ nh­ chi phÝ bèc dì, chi phÝ mua thªm c¸c nguyªn phô liÖu... Theo hîp ®ång gia c«ng kho¶n nµy do bªn ®Æt hµng chÞu vµ thanh to¸n l¹i cho C«ng ty cïng víi tiÒn gia c«ng. HiÖn nay, C«ng ty l¹i h¹ch to¸n phÇn chi phÝ nµy vµo doanh thu tiªu thô thµnh phÈm. PhÇn nµy thùc ra kh«ng n»m trong ®¬n gi¸ gia c«ng mµ chØ lµ mét kho¶n chi hé kh¸ch hµng nªn viÖc h¹ch to¸n vµo doanh thu lµ kh«ng hîp lý. 2.3. VÒ kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n Doanh nghiÖp kh«ng h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n riªng biÖt ®èi víi s¶n phÈm tiªu thô xuÊt khÈu vµ s¶n phÈm tiªu thô néi ®Þa nªn g©y khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô gi÷a hµng tiªu thô trong n­íc vµ n­íc ngoµi. ViÖc giao hµng cña C«ng ty do Phßng phôc vô s¶n xuÊt ®¶m nhiÖm. Chñ yÕu giao hµng cña C«ng ty lµ t¹i kho nh­ng trong mét sè tr­êng hîp vÉn ph¶i giao hµng t¹i nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c do kh¸ch hµng yªu cÇu nh­ C¶ng H¶i Phßng, S©n bay T©n S¬n NhÊt, S©n bay Néi Bµi... vµ nh­ vËy lµ ph¶i vËn chuyÓn hµng. Nh­ng mçi khi xuÊt hµng ra khái kho, C«ng ty ®· x¸c nhËn lµ ®· tiªu thô ngay vµ ®­îc ghi nhËn gi¸ vèn theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 632 Cã TK 155 Tr­êng hîp C«ng ty giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm rÊt xa nh­ S©n bay T©n S¬n NhÊt th× hµng kh«ng thÓ giao ngay cho kh¸ch hµng nªn cã thÓ gÆp nh÷ng rñi ro nªn ch­a thÓ x¸c ®Þnh ®­îc lµ hµng ®· tiªu thô. C«ng ty nªn h¹ch to¸n sè hµng qua tµi kho¶n 157- hµng göi b¸n. §èi víi kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n ®èi víi hµng tiªu thô néi ®Þa, C«ng ty tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Trong ®iÒu kiÖn l­îng hµng tiªu thô néi ®Þa Ýt th× viÖc C«ng ty tÝnh gi¸ vèn hµng tiªu thô néi ®Þa theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh kh«ng g©y khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n. Nh­ng nÕu C«ng ty muèn më réng thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc, khi l­îng hµng tiªu thô néi ®Þa t¨ng lªn th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n tiªu thô néi ®Þa theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh lµ kh«ng phï hîp v× nã g©y khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý gi¸ vèn hµng b¸n, dÔ g©y nhÇm lÉn v× chñng lo¹i hµng ho¸ nhiÒu, l­îng hµng xuÊt nhËp kho nhiÒu lÇn. 2.4.VÒ kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc theo dâi trªn b¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 641, 642. Song chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc ph©n bæ hÕt cho s¶n phÈm may mµ kh«ng hÒ ph©n bæ cho c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c. §©y lµ vÊn ®Ò ch­a thÝch hîp v× nã lµm ¶nh h­ëng ®Õn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng ®¬n ®Æt hµng, tõng kh¸ch hµng. Nã cã thÓ t¹o ra sù sai sãt trong viÖc ký kÕt hîp ®ång do ®· v« t×nh lµm gi¶m søc c¹nh tranh qua viÖc ®­a ®¬n gi¸ s¶n phÈm may lªn cao 2.5.VÒ kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô C«ng ty kh«ng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh riªng cho s¶n phÈm tiªu thô néi ®Þa vµ s¶n phÈm tiªu thô n­íc ngoµi mµ c«ng ty h¹ch to¸n chung ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm th«ng qua B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 911 ®­îc chi tiÕt thµnh TK 9110, TK 9111, TK 9112. 2.6. VÒ hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n HiÖn nay, C«ng ty ®ang sö dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ, tuy nhiªn ch­a ®­îc ®Çy ®ñ vµ cßn béc lé mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong viÖc ghi chÐp. §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty kh«ng më “NhËt ký chøng tõ sè 8” ®Ó theo dâi ph¸t sinh bªn Cã cña tµi kho¶n : TK 155, TK 156, TK 158, TK 131, TK 511, TK 632, TK 641, TK 642... TK 911 ®Ó tõ ®ã lµm c¨n cø ghi sæ C¸i c¸c tµi kho¶n. Thay vµo ®ã C«ng ty lËp B¶ng kª tµi kho¶n 911 ®Ó theo dâi sè ph¸t sinh cña c¸c tµi kho¶n 511, 632, 641, 642 vµ 911. NÕu ta chØ quan t©m ®Õn chØ tiªu lîi nhuËn mµ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn sù liªn quan ®Õn c¸c tµi kho¶n kh¸c th× viÖc lËp B¶ng kª tµi kho¶n 911 lµ phï hîp. Nh­ng cßn nhiÒu th«ng tin mµ C«ng ty cÇn ®èi chiÕu so s¸nh nªn nÕu chØ ph¶n ¸nh ë B¶ng kª tµi kho¶n 911 th× kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc sù liªn kÕt gi÷a c¸c sè liÖu cã liªn quan trªn cïng mét sæ tæng hîp. §Ó qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, C«ng ty më Sæ theo dâi tiÒn hµng ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cuèi kú, kÕ to¸n tæng hîp c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng trªn “B¶ng kª sè 11”. Nh­ng B¶ng kª nµy l¹i kh«ng theo dâi chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ®èi øng víi sè d­ Cã TK 131, mµ chØ theo dâi tæng céng sè ph¸t sinh cã TK 131 vµ theo dâi chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ®èi øng víi sè d­ Nî TK 131. §iÒu nµy g©y ra khã kh¨n trong viÖc theo dâi chi tiÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng trªn B¶ng kª sè 11. H¬n n÷a trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ C«ng ty ®· ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n m¸y th× viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ lµ kh«ng phï hîp nã t¹o ra nhiÒu khã kh¨n trong viÖc lËp vµ in ra c¸c b¶ng kª còng nh­ c¸c chøng tõ. §©y lµ mét sè tån t¹i cña kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm ë C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. III. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty may chiÕn th¾ng Qua phÇn trªn, cã thÓ nãi c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· cã nh÷ng c¶i tiÕn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cßn mét sè ®iÓm ch­a hoµn toµn hîp lý. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm nãi riªng. Trªn c¬ së thùc tr¹ng cña c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm vµ tr­íc yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy ë C«ng ty May ChiÕn Th¾ng, em xin ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt sau: 1. vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm Gi÷a kÕ to¸n tiªu thô vµ thñ kho nªn thèng nhÊt vÒ viÖc ®Æt m· s¶n phÈm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c ®èi chiÕu sæ s¸ch gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n. 2. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n doanh thu tiªu thô C«ng ty nªn lËp c¸c b¶ng kª theo dâi riªng kho¶n doanh thu tiªu thô néi ®Þa vµ doanh thu hµng xuÊt khÈu. §Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®èi chiÕu so s¸nh gi÷a hµng tiªu thô néi ®Þa vµ hµng tiªu thô n­íc ngoµi ®Ó tõ ®ã gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý cã c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp trong viÖc ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ë n­íc ngoµi. Trong viÖc x¸c ®Þnh doanh thu, C«ng ty ®· h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh gia c«ng kh«ng n»m trong ®¬n gi¸ gia c«ng vµo doanh thu tiªu thô lµ kh«ng hîp lý v× thùc chÊt ®©y chØ lµ mét kho¶n tr¶ hé cho kh¸ch hµng. §Ó ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña kho¶n chi phÝ ph¸t sinh nµy, C«ng ty nªn h¹ch to¸n qua Tµi kho¶n 138 “C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c”, vµ ®­îc h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau: Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi hé kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi sè tiÒn ph¸t sinh: Nî TK 138 (1388)- Ph¶i thu kh¸c Cã TK 111, 112, 338... Khi kh¸ch hµng thanh to¸n sè tiÒn nµy cho C«ng ty, ghi ng­îc l¹i: Nî TK 111, 112... Cã TK 138 (1388) Bót to¸n ghi doanh thu chØ ph¶n ¸nh tiÒn c«ng nhËn gia c«ng theo hîp ®ång. 4.VÒ kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n C«ng ty nªn lËp b¶ng kª chi tiÕt riªng ®èi víi hµng tiªu thô néi ®Þa vµ hµng xuÊt khÈu. ViÖc lËp nh­ vËy sÏ gióp cho doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n trong viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña hµng néi ®Þa vµ hµng xuÊt khÈu. Trong viÖc ghi nhËn gi¸ vèn hµng b¸n, C«ng ty lu«n coi hµng ®· ®­îc tiªu thô khi hµng xuÊt ra khái kho, do vËy kÕ to¸n lu«n ghi lu«n bót to¸n ghi nhËn doanh thu vµ bót to¸n ghi nhËn gi¸ vèn hµng b¸n. §iÒu nµy thËt sù ch­a phï hîp. NÕu trong tr­êng hîp hµng giao nhËn t¹i kho cña C«ng ty víi sù kiÓm tra cña ng­êi ®¹i diÖn kh¸ch hµng vµ nh©n viªn Phßng phôc vô cã nhiÖm vËn chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Tr­êng hîp nµy coi nh­ hµng ®· tiªu thô vµ cã thÓ ghi nhËn doanh thu vµ gi¸ vèn hµng b¸n, v× lóc nµy m×nh chØ thùc hiÖn nhiÖm vô vËn chuyÓn hé kh¸ch hµng. Cßn tr­êng hîp thµnh phÈm kh«ng ®­îc giao nhËn t¹i kho cña C«ng ty mµ ®­îc vËn chuyÓn ®Õn ®iÓm giao nhËn (C¶ng H¶i Phßng, S©n bay T©n S¬n NhÊt...) råi míi giao hµng cho bªn ®¹i diÖn cña kh¸ch hµng. Lóc nµy, hµng hµng xuÊt ra khái kho cña C«ng ty nh­ng ch­a giao cho kh¸ch hµng nªn ch­a ®­îc coi lµ tiªu thô. §iÒu nµy hoµn toµn hîp lý v× thø nhÊt hµng thùc chÊt ch­a giao, thø hai lµ vËn chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm giao nhËn mÊt nhiÒu ngµy, møc ®é rñi ro cao. V× vËy, trong tr­êng hîp hµng giao hµng t¹i c¸c ®Þa ®iÓm xa, ch­a nªn coi hµng ®· tiªu thô ngay sau khi xuÊt kho C«ng ty ®Ó phßng ngõa rñi ro, khi hµng xuÊt kho chØ cÇn ghi qua tµi kho¶n 157 “Hµng göi b¸n” víi bót to¸n ghi nhËn hµng xuÊt kho cô thÓ nh­ sau: Nî TK 157- Hµng göi b¸n Cã TK 155- Thµnh phÈm Khi hµng ®· ®­îc giao nhËn cho bªn ®¹i diÖn cña kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng ®· chÊp nhËn thanh to¸n, Phßng tµi vô nhËn ®­îc c¸c chøng tõ hîp lÖ cÇn thiÕt nh­ “Biªn b¶n giao nhËn hµng”... míi ghi bót to¸n ghi nhËn doanh thu vµ gi¸ vèn nh­ sau: Bót to¸n ghi nhËn doanh thu: Nî TK 131- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 511- Doanh thu tiªu thô thµnh phÈm Bót to¸n ghi nhËn gi¸ vèn hµng b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157- Hµng göi b¸n §èi víi gi¸ vèn hµng b¸n ®èi víi hµng tiªu thô néi ®Þa nh­ ®· tr×nh bÇy ë phÇn thùc tr¹ng, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc doanh nghiÖp nªn dÇn dÇn chuyÓn ®æi ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n ®èi víi hµng tiªu thô néi ®Þa theo ph­¬ng ph¸p phï hîp. 4. VÒ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. C«ng ty phÊn bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp toµn bé cho s¶n phÈm may, cßn c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh­ th¶m len, c¸c hµng ho¸ dÞch vô kh¸c th× doanh nghiÖp kh«ng ph©n bæ chi phÝ b¸n hµn vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh­ vËy, toµn bé hµng th¶m len vµ c¸c hµng ho¸ dÞch vô kh¸c kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø mét kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng nµo. §iÒu nµy theo em lµ ch­a hîp lý. Doanh nghiÖp nªn ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp theo c«ng thøc sau: Chi phÝ b¸n hµng (Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm = Doanh thu tiªu thô hµng tÝnh theo tõng lo¹i s¶n phÈm Tæng doanh thu tiªu thô x Tæng chi phÝ b¸n hµng (Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp) toµn C«ng ty 5. VÒ kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô Nh­ ®· tr×nh bÇy ë phÇn trùc tr¹ng, C«ng ty nªn lËp “B¶ng kª tµi kho¶n 911” riªng ®èi víi hµng tiªu thô néi ®Þa vµ hµng xuÊt khÈu. §iÒu ®ã gióp doanh nghiÖp thuËn tiÖn h¬n trong viÖc x¸c ®Þnh l·i (lç) cã ®­îc hµng tiªu thô néi ®Þa vµ hµng xuÊt khÈu. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ®ang cã sù c¹nh tranh gay g¾t trong cïng mét lo¹i s¶n phÈm. ViÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh sÏ gióp C«ng ty thu ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng h¬n, më réng thÞ phÇn. 6. VÒ hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n HiÖn nay, C«ng ty ®ang sö dông “B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 911” ®Ó theo dâi kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm. Nh­ ®· tr×nh bÇy ë phÇn thùc tr¹ng, NÕu C«ng ty chØ quan t©m ®Õn mçi kÕt qu¶ kinh doanh thu ®­îc th× viÖc më “B¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 911” lµ hîp lý. Nh­ng nÕu muèn xÐt ®Õn mèi quan hÖ víi c¸c tµi kho¶n cã liªn quan, th× C«ng ty nªn më “NhËt ký chøng tõ sè 8” (MÉu sè 1). ViÖc lËp “NhËt ký chøng tõ sè 8”kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh mµ cßn ph¶n ¸nh ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. Trong viÖc h¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n C«ng ty ®· sö dông “B¶ng kª sè 11”. Nh­ng mÉu b¶ng kª nµy kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh bªn Cã TK 131 ®èi øng víi c¸c tµi kho¶n cã liªn quan mµ chØ ph¶n ¸nh sè liÖu tæng céng ph¸t sinh sè d­ cã TK 131. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho nh÷ng ng­êi muèn biÕt chi tiÕt tõng lo¹i nghiÖp vô ph¸t sinh ®èi øng víi bªn Cã TK 131. V× vËy, C«ng ty nªn sö dông “B¶ng kª sè 11” theo MÉu sè 2. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay, viÖc c¸c doanh nghiÖp tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng ®¾n thu nhËp ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng, em nhËn thÊy vÊn ®Ò h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm mang tÝnh lý luËn vµ thùc tiÔn cao. Tuy nhiªn, lý luËn vµ thùc tiÔn kh«ng ph¶i lóc nµo còng gièng nhau do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty nãi chung còng nh­ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng. Bëi vËy, viÖc vËn dông lý luËn ®Ó phï hîp víi thùc tÕ mµ vÉn ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, cã hiÖu qu¶, ®óng chÕ ®é kÕ to¸n lu«n lµ c«ng viÖc cña ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty ®· ph¸t huy ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i. §Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò ch­a hoµn thiÖn ®ã, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp víi môc ®Ých hoµn thiÖn thªm phÇn h¹ch to¸n kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm ë C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n mµ em l¹i lµ mét sinh viªn khoa Qu¶n Lý nghiªn cøu vµ viÕt vÒ kÕ to¸n nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« Sau cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong Khoa Khoa Häc Qu¶n Lý,c¸c b¹n Khoa KÕ To¸n vµ nhµ tr­êng, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh cña tr­ëng phßng Tæ chøc lµ c« Nga, phßng Tµi Vô C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh ®Ò ¸n tèt nghiÖp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh- NXB Tµi ChÝnh/ 2000 - PTS. NguyÔn V¨n C«ng. KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp- NXB Tµi ChÝnh/1998- PTS. §Æng Thi Loan. H­íng dÉn thùc hµnh ghi chÐp chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp- NXB Thèng Kª- NguyÔn V¨n NhiÖm. 30 n¨m C«ng ty May ChiÕn Th¾ng Cïng mét sè luËn v¨n vµ tµi liÖu cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thang.DOC
Luận văn liên quan