Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây

LỜI NÓI ĐẦU Tại đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt nam, Nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá sang cơ chế hạch toán kinh doanh XHCN. Đến đại hội lần thứ VII, Đảng ta xác định việc đổi mới cơ chế kinh tế ở nước ta là một tất yếu khách quan và trên thực tế, nền kinh tế nước ta đang được chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Trong những năm qua, trên lĩnh vực công tác kế toán, Nhà nước ta bước đầy đã xây dựng và vận hành một hệ thống chế độ kế toán về cơ bản phù hợp với cơ chế quản lý mới. Tuy nhiên trước yêu cầu của một nền kinh tế thị trường, hệ thống kế toán này vẫn còn nhiều tồn tại, các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán chưa được ban hành. Trong công cuộc đổi mới đó, tất yếu nền kinh tế phải có sự xáo trộn gây ảnh hưởng đến các công ty và các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình đem lại lợi nhuận và đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng của các nhà kinh doanh trong cơ chế thị trường. Do vậy, việc tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp bù đắp được các chi phí bỏ ra, lấy lãi và tiếp tục quá trình kinh doanh. Sự thay đổi của cơ chế kinh tế dẫn đến sự thay đổi về phương thức tiêu thụ và thay đổi về mục đích và yêu cầu của quản lý. Kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới. Chính vì vậy, trong kỳ thực tập tại Công ty công nghệ phẩm Hà tây em nhận thấy nên chọn đề tài : << Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty công nghệ phẩm Hà tây >>. Bố cục của chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại công ty Công nghệ phẩm Hà tây. Phần III: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại công ty Công nghệ phẩm Hà tây PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. Xã hội loài người cho đến nay đã trải qua hai hình thức sản xuất, đó là sản xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá. Khi lực lượng sản xuất càng phát triển, sự phân công lao động xã hội càng sâu sắc thì nền sản xuất hàng hóa càng phát triển và ngày nay đã phát triển đến giai đoạn cao độ là kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, ở đó sản xuất cái gì, như thế nào, cho ai, được quyết định thông qua thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế của các cá nhân, các doanh nghiệp đều biểu hiện qua mua bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Hoạt động kinh doanh thương mại thực hiện chức năng nối liên giữa sản xuất và tiêu dùng. Đối tượng kinh doanh của nghành thương mại là hàng hoá- đó là những sản phẩm lao động được doanh nghiệp thương mại mua về để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Hàng hoá trong kinh doanh thương mại được phân theo các nghành hàng như: +Hàng vật tư- thiết bị. +Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng. +Hàng lương thực- thực phẩm. Tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua bán, trao đổi và dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại được gọi là lưu chuyển hàng hoá. Quá trình bán hàng trong doanh nghiệp thường được thực hiện theo 2 phương thức: bán buôn và bán lẻ. Đặc trưng của bán buôn là bán số lượng lớn, khi chấm dứt quá trình mua, bán thì hàng hoá chưa đến tay người tiêu dùng mà phần lớn hàng hoá vẫn còn trong lĩnh vực lưu thông, hoặc vào lĩnh vực sản xuất để chế biến rồi trở lại lĩnh vực lưu thông. Còn đặc trưng của bán lẻ hàng hoá là bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, kết thúc quá trình bán lẻ là hàng hoá đó đã vào lĩnh vực tiêu dùng. Trong các doanh nghiệp thương mại, vốn hàng hoá là vốn chủ yếu nhất và nghiệp vụ kinh doanh hàng hoá là nghiệp vụ phát sinh thường xuyên và chiếm 1 khối lượng công việc lớn . và quản lý hàng hoá là nội dung quản lý quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp thương mại. Vì vậy, việc tổ chức tốt công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. II. VỊ TRÍ CỦA TIÊU THỤ, KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN. 1. Khái niệm, vị trí của tiêu thụ và kết quả tiêu thụ. a. Khái niệm:

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1409 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghiÖp trªn thÞ tr­êng, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh, ®¸nh gi¸ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, lµ cë së ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. MÆt kh¸c nã cßn ph¶n ¸nh gi¸n tiÕp viÖc tæ chøc nghiÖp vô mua hµng, lùa chän mÆt hµng kinh doanh còng nh­ c«ng t¸c dù tr÷, b¶o qu¶n hµng ho¸. ViÖc tiªu thô hµng ho¸ lµ cë së, lµ tiÒn ®Ò cho sù tån t¹i ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i mµ cßn ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhê ®ã mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù ®¸nh gi¸ ®­îc hµng ho¸ cña m×nh kinh doanh hay s¶n xuÊt ®­îc chÊp nhËn ë møc ®é nµo. Cã thÓ nãi b¸n hµng võa lµ c«ng viÖc hµng ngµy võa lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhµ kinh doanh. Do ®ã, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ thùc sù cã ý nghÜa ®èi víi viÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. Nh­ vËy, t×m ra ph­¬ng thøc b¸n hîp lý lµ c«ng viÖc hµng ngµy, lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhµ kinh doanh, ®Æc biÖt trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ quan träng nh­ vËy, kÕ to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô còng lµ phÇn hµnh kÕ to¸n ®­îc ®Æc biÖt quan t©m trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Do vËy, nhËn thøc ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ vÞ trÝ cña c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ lµ rÊt cÇn thiÕt cho mçi c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng viÖc ph¸t triÓn vµ t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 2. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô: Doanh ngiÖp tiªu thô s¶n phÈm hay nãi c¸ch kh¸c lµ b¸n hµng cã nghÜa doanh nghiÖp mÊt quyÒn së h­ò vÒ hµng ho¸ ®ång thêi ®­îc quyÒn së h÷u vÒ tiÒn tÖ. §ã chÝnh lµ ho¹t ®éng trao ®æi gi÷a doanh nghiÖp ( ng­êi b¸n ) víi kh¸ch hµng. Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nhau. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc sö dông ph­¬ng thøc b¸n hµng nµo vµ thanh to¸n tiÒn hµng lµ do tho¶ thuËn gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua sao cho c¶ hai bªn ®Òu cãlîi. Sau ®©y lµ c¸c h×nh thøc b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng chñ yÕu: C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng: a. Ph­¬ng thøc b¸n bu«n: Lµ qu¸ tr×nh b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, c¸c ®¬n vÞ th­¬ng m¹i ®Ó tiÕp tôc chuyÓn b¸n ®­a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn t¹o ra s¶n phÈm ®Ó b¸n. Hµng ho¸ b¸n bu«n bao gåm chñ yÕu lµ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ mét phÇn lµ vËt phÈm tiªu dïng. KÕt thóc qu¸ tr×nh b¸n hµng, hµng ho¸ vÉn n»m trong lÜnh vùc l­u th«ng ( ®­îc tiÕp tôc ®em b¸n hoÆc gia c«ng chÕ biÔn ®Ó b¸n ra ). B¸n hµng theo ph­¬ng thøc nµy th­êng ®­îc ¸p dông víi nh÷ng l« hµng cã khèi l­îng lín. Nh­ vËy, ®èi t­îng b¸n bu«n rÊt ®a d¹ng, nã cã thÓ lµ b¸n cho s¶n xuÊt, th­¬ng m¹i trong n­íc, ngo¹i th­¬ng... Cã 2 h×nh thøc b¸n bu«n ®ã lµ b¸n bu«n qua kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng: - B¸n bu«n qua kho: Lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ hµng hãa ®­îc ®­a vÒ kho cña ®¬n vÞ b¸n råi míi tiÕp tôc chuyÓn b¸n. Ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua kho ®­îc tiÕn hµnh d­íi 2 h×nh thøc: + B¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi hµng: Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty b¸n bu«n c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi ng­êi mua hµng ®Ó göi hµng cho ng­êi mua b»ng ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn tù cã hoÆc thuª ngoµi. Hµng ho¸ ®­îc giao cho bªn mua t¹i kho cña bªn mua hoÆc t¹i ®Þa ®iÓm bªn mua ®· tho¶ thuËn tr­íc trong hîp ®ång. Hµng ho¸ göi ®i vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña ®¬n vÞ b¸n bu«n, chØ khi nµo thu ®­îc tiÒn b¸n hµng hoÆc bªn mua x¸c nhËn ®· nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n th× míi ®­îc coi lµ tiªu thô. + B¸n hµng theo h×nh thøc trùc tiÕp giao hµng t¹i kho: Theo h×nh thøc nµy, bªn mua c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt, giao cho c¸n bé nghiÖp vô cña m×nh trùc tiÕp ®Õn tËn kho cña ®¬n vÞ b¸n bu«n ®Ó nhËn hµng hoÆc ®Õn mét ®Þa ®iÓm ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång ®Ó lÊy hµng. C¸n bé nghiÖp vô ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ¸p t¶i hµng ®· nhËn vÒ ®¬n vÞ m×nh b»ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hiÖn cã hoÆc thuª ngoµi. Sè hµng ho¸ bªn b¸n giao cho ®¹i diÖn bªn mua ®­îc coi lµ tiªu thô khi ng­êi mua nhËn hµng xong, thanh to¸n hoÆc nhËn nî. §èi víi ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua kho: ViÖc b¸n hµng ®­îc thùc hiÖn lµ bªn b¸n giao hµng cho bªn mua t¹i kho th× ng­êi mua nhËn hµng xong thanh to¸n tiÒn hoÆc ký nî th× ®­îc ghi chÐp lµ hµng b¸n. NÕu ®­a hµng ®Õn kho cña ng­êi mua hoÆc göi hµng qua c¬ quan vËn chuyÓn th× thêi ®iÓm ghi chÐp lµ khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng hay ®­îc giÊy chÊp nhËn thanh to¸n cña ng­êi mua. - B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng: Lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng mµ hµng ho¸ b¸n cho bªn mua ®­îc giao th¼ng tõ kho cña bªn cung cÊp ( ®¬n vÞ b¸n cho c«ng ty b¸n bu«n ) hoÆc giao th¼ng tõ trªn bÕn c¶ng, nhµ ga chø kh«ng qua kho cña c«ng ty b¸n bu«n. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng hîp lý nhÊt, nã cho phÐp tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ l­u th«ng ®Õn møc tèi ®a ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh sù vËn ®éng cña hµng ho¸. Song ph­¬ng thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông trong ®iÒu kiÖn cung øng hµng ho¸ cã kÕ ho¹ch, khèi l­îng hµng ho¸ lín, hµng ho¸ kh«ng cÇn qua c«ng t¸c tæ chøc l¹i nh­ ph©n lo¹i, chän läc, ®ãng gãi cña ®¬n vÞ b¸n bu«n. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng ®­îc thùc hiÖn b»ng hai h×nh thøc b¸n: B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n. Theo h×nh thøc 1, C«ng ty b¸n bu«n võa tiÕn hµnh thanh to¸n víi bªn cung cÊp vÒ hµng mua ®ång thêi võa tiÕn hµnh thanh to¸n víi bªn mua hµng vÒ hµng b¸n, nghÜa lµ ë c«ng ty b¸n bu«n võa ph¸t sinh nghiÖp vô mua hµng võa ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng. Theo h×nh thøc 2, C«ng ty b¸n bu«n lµ ®¬n vÞ trung gian trong mèi quan hÖ gi÷a bªn cung cÊp víi bªn mua. C«ng ty b¸n bu«n uû nhiÖm cho bªn mua trùc tiÕp nhËn hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng víi bªn cung cÊp sè hµng thuéc hîp ®ång mµ C«ng ty ®· ký víi bªn cung cÊp. Trong tr­êng hîp nµy, c«ng ty kh«ng ph¸t sinh nghiÖp vô mua hµng , b¸n hµng. Tuú theo ®iÒu kiÖn ký kÕt hîp ®ång mµ c«ng ty ®­îc h­ëng mét kho¶n tiÒn hoa hång do bªn cung cÊp hoÆc bªn mua tr¶. §èi víi tr­êng hîp b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng, th× thêi ®iÓm ghi chÐp hµng b¸n ®­îc x¸c ®Þnh khi nhËn ®­îc tiÒn cña ng­êi mua hoÆc ng­êi mua ký nhËn nî. b. Ph­¬ng thøc b¸n lÎ: B¸n lÎ hµng ho¸ lµ viÖc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng cã thÓ lµ c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ. Kh¸c víi b¸n bu«n, b¸n lÎ nh»m phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cña ng­êi tiªu dïng mµ kh«ng mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt. §Æc tr­ng cña ph­¬ng thøc b¸n lµ sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh b¸n, hµng ho¸ rêi khái lÜnh vùc l­u th«ng chuyÓn sang lÜnh vùc tiªu dïng. Khèi l­îng hµng ho¸ mçi lÇn b¸n th­êng lµ nhá v× ®èi t­îng cña b¸n lÎ lµ tÇng líp d©n c­, c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ víi môc ®Ých tiªu dïng, thanh to¸n chñ yÕu b»ng tiÒn mÆt ngay sau khi mua hµng. Trong b¸n lÎ hiÖn nay ¸p dông hai h×nh thøc chñ yÕu sau: - B¸n hµng thu tiÒn tËp trung: Lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng mµ nghiÖp vô thu tiÒn vµ giao hµng t¸ch rêi nhau. Mçi quÇy b¸n hµng cã nh©n viªn thu ng©n lµm nhiÖm vô viÕt ho¸ ®¬n vµ thu tiÒn cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng sÏ cÇm ho¸ ®¬n ®Õn nhËn hµng ë quÇy do mËu dÞch viªn giao vµ tr¶ ho¸ ®¬n cho mËu dÞch viªn. Cuèi ca, cuèi ngµy, nh©n viªn thu ng©n kiÓm tiÒn, lµm giÊy nép tiÒn b¸n hµng cßn mËu dÞch viªn th× c¨n cø vµo sè hµng ®· giao theo c¸c ho¸ ®¬n vµ thu l¹i hoÆc kiÓm kª sè hµng ho¸ cßn l¹i cuèi ca, cuèi ngµy ®Ó x¸c ®Þnh sè hµng ®· giao, lËp b¸o c¸o b¸n hµng trong ca ( ngµy). §èi chiÕu víi sè tiÒn nép theo giÊy nép tiÒn víi doanh thu b¸n hµng theo b¸o c¸o b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh thõa thiÕu tiÒn vµ hµng. Do ®ã viÖc t¸ch rêi gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi thu tiÒn nh­ vËy sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt, mÊt m¸t hµng ho¸ hoÆc nÕu x¶y ra tr­êng hîp sai sãt, mÊt m¸t hµng ho¸ cã thÓ quy tr¸ch nhiÖm chÝnh x¸c cho nh©n viªn thu ng©n. NÕu doanh thu ®óng th× sè chªnh lÖch thõa thiÕu lµ thiÕu vÒ tiÒn b¸n hµng thuéc tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn thu ng©n. NÕu tiÒn hµng nép ®ñ mµ kiÓm kª hµng ë quÇy sai lÖch kh«ng phï hîp víi sè thùc b¸n trong ho¸ ®¬n th× sè sai lÖch thõa thiÕu lµ thõa thiÕu ë quÇy hµng thuéc tr¸ch nhiÖm cña mËu dÞch viªn. ViÖc t¸ch rêi, ph©n râ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña nh©n viªn ng­êi thu ng©n vµ mËu dÞch viªn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý tiÒn hµng. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc b¸n hµng nµy lµ t¸ch rêi gi÷a ng­êi gi÷ hµng víi ng­êi gi÷ tiÒn do ®ã tr¸nh ®­îc nh÷ng nhÇm lÉn sai sãt, mÊt m¸t vÒ tiÒn vµ hµng. Ng­êi b¸n hµng kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm do sù nhÇm lÉn vÒ tiÒn trong qu¸ tr×nh b¸n, h¬n n÷a hä sÏ cã nhiÒu thêi gian h¬n ®Ó chuÈn bÞ hµng ho¸ phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n. Tuy nhiªn h×nh thøc b¸n nµy cã nh­îc ®iÓm g©y sù phiÒn hµ cho kh¸ch hµng. Do vËy nã Ýt ®­îc ¸p dông vµ chØ ®­îc ¸p dông trong viÖc b¸n nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao. - B¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp: §©y lµ ph­¬ng thøc ®­îc ¸p dông réng r·i trong c¸c cöa hµng, siªu thÞ hiÖn nay. Theo ph­¬ng thøc nµy, ng­êi mua sÏ ®­îc toµn quyÒn lùa chän hµng ho¸ mµ m×nh cÇn trong c¸c cöa hµng, siªu thÞ. Tøc lµ trong c¸c cöa hµng, siªu thÞ kh«ng cßn c¸c nh©n viªn b¸n hµng giao hµng cho kh¸ch mµ chØ cã c¸c nh©n viªn thu ng©n cã nhiÖm vô lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng giao cho kh¸ch vµ thu tiÒn cña kh¸ch. Nh­ng b¸n hµng theo h×nh thøc nµy, viÖc qu¶n lý ph¶i thËt chÆt chÏ v× dÔ x¶y ra mÊt m¸t nÕu quÇy thu ng©n qu¸ ®«ng kh¸ch do nh©n viªn thu ng©n võa thu tiÒn võa giao hµng do vËy hä sÏ kh«ng cã thêi gian chuÈn bÞ hµng phôc vô ng­êi mua. §ã lµ nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc nµy. Ph­¬ng thøc b¸n nµy ®ßi hái nh©n viªn lµ ng­êi cã nghiÖp vô chuyªn m«n giái. Nh­ vËy, ®èi víi ph­¬ng thøc b¸n lÎ th× thêi ®iÓm hµng ®­îc coi lµ b¸n khi ng­êi mua nhËn hµng vµ tr¶ tiÒn, ë nghiÖp vô nµy th­êng kh«ng cÇn lËp chøng tõ cho tõng nghiÖp vô b¸n hµng vµ cuèi ca, cuèi ngµy tiÕn hµnh lËp mét chøng tõ chung ®ã lµ b¸o c¸o b¸n hµng. Tr­êng hîp doanh nghiÖp cã lËp ho¸ ®¬n b¸n lÎ hµng nh­ ph­¬ng thøc tù phôc vô th× cuèi mçi ca, mçi ngµy nh©n viªn b¸n hµng sÏ lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng cßn tiÒn hµng ghi theo giÊy nép tiÒn hµng. §èi chiÕu doanh thu trªn b¸o c¸o víi sè tiÒn thùc nép sÏ x¸c ®Þnh ®­îc sè tiÒn thõa ( thiÕu ) khi b¸n hµng. c. Göi hµng ®¹i lý b¸n vµ nhËn b¸n hµng ®¹i lý: Göi hµng ®¹i lý lµ h×nh thøc mµ ®¬n vÞ bá vèn ra mua hµng ho¸ vµ göi ®i tiªu thô mµ ®¬n vÞ kh«ng trùc tiÕp tham gia tiªu thô hµng ho¸ ®ã. NhËn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi lµ h×nh thøc mµ ®¬n vÞ b¸n kh«ng ph¶i dïng vèn kinh doanh cña m×nh mµ chØ lµm nhiÖm vô tiªu thô hé ®¬n vÞ ®¹i lý vµ nhËn tiÒn hoa hång do viÖc b¸n ®¹i lý ®ã. ViÖc thanh to¸n tiÒn hµng cã thÓ ®­îc ¸p dông theo h×nh thøc: b¸n hµng xong, giao tiÒn cho ®¬n vÞ gi÷ ®¹i lý vµ ®­îc h­ëng tû lÖ hoa hång theo tho¶ thuËn, gi¸ c¶ hµng ho¸ b¸n ra do bªn göi ®¹i lý quy ®Þnh. §¬n vÞ nhËn ®¹i lý kh«ng cã quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸, nh­ng l¹i cã quyÒn sö dông hµng ho¸. Ng­îc l¹i ®¬n vÞ göi ®¹i lý cã quyÒn së h÷u hµng ho¸ nh­ng kh«ng cã quyÒn sö dông. 3. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô. Nh­ trªn ®· kh¼ng ®Þnh, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô còng lµ phÇn hµnh kÕ to¸n gi÷ vai trß hÕt søc quan träng v× nã lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®Ó thu nhËn, xö lý cung cÊp th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nãi trªn cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý tiªu thô lµ qu¶n lý kÕ ho¹ch b¸n hµng vµ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®èi víi tõng thêi kú, tõng kh¸ch hµng, tõng hîp ®ång kinh tÕ. Yªu cÇu ®èi víi viÖc qu¶n lý lµ ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ th­êng xuyªn hµng ho¸ b¸n ra trªn tÊt c¶ c¸c ph­¬ng diÖn: Sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, mÉu m·.. Tr¸nh hiÖn t­îng mÊt m¸t h­ háng hoÆc tham «, l·ng phÝ. Gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phi l­u th«ng, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña c¸c kho¶n chi phÝ ®ång thêi ph©n bæ cho hµng tiªu thô ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng. Ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng, lùa chän h×nh thøc b¸n hµng cho hîp lý víi tõng kh¸ch hµng, tõng thêi kú trªn thÞ tr­êng. §Ó ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu ®ã h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: Thø nhÊt: Ghi chÐp ph¶n ¶nh ®óng, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi sù vËn ®éng cña hµng ho¸, khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra, ®· giao cho cöa hµng tiªu thô ®èi víi c¸c mÆt hµng ®ã. Vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ doanh thu b¸n hµng thu ®ñ vµ kÞp thêi tiÒn b¸n hµng. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ ë kh©u b¸n, ®¶m b¶o ph¶n ¸nh hµng c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. Thø hai: Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vÒ t×nh h×nh tiªu thô phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i cô thÓ: Ph¶i b¸o c¸o th­êng xuyªn kÞp thêi t×nh h×nh tiªu thô, t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng theo tõng lo¹i hµng, tõng lo¹i hîp ®ång kinh tÕ. Thø ba: Ph¶n ¸nh, kiÓm tra tiÕn ®é t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô hµng ho¸, kû luËt thanh to¸n vµ qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn b¸n hµng, kû luËt thu nép ng©n s¸ch vÒ thuÕ doanh thu. KÕ to¸n ph¶i ghi chÐp, ph¶n ¶nh kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra th­êng xuyªn c¸c chi tiÕt kÕ ho¹ch ®ã. Thø t­: X¸c ®Þnh chÝnh x¸c trÞ gi¸ vèn cña hµng b¸n ra nh»m x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ tiªu thô, cung cÊp th«ng tin cho viÖc lËp quyÕt to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi , ®óng chÕ ®é. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô trªn, kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cÇn thùc hiÖn tèt mét sè néi dung chñ yÕu sau: - Ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®¾n thêi ®iÓm hµng ®­îc coi lµ tiªu thô, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n thêi ®iÓm hµng ®­îc coi lµ tiªu thô th× sÏ x¸c ®Þnh ®­îc thêi ®iÓm kÕt thóc qu¶n lý chung, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n sö dông ®óng ®¾n tµi kho¶n kÕ to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c doanh thu thu cña qu¸ tr×nh tiªu thô. Trªn c¬ së ®ã ph¶n ¸nh chÝnh x¸c thuÕ doanh thu vµ kÕt qu¶ tiªu thô trong kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý nh»m ph¶n ¸nh ®­îc c¸c sè liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh, tr¸nh ghi chÐp trïng lÆp, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. - B¸o c¸o kÞp thêi t×nh h×nh b¸n hµng. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ l­u th«ng vµ ph©n bæ hîp lý chi phÝ l­u th«ng cho hµng cßn l¹i vµ hµng b¸n ra, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n trÞ gi¸ vèn cña hµng b¸n ra, tõ ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ b¸n hµng. III. H¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông: - Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: lµ ph­¬ng ph¸p theo dâi th­êng t×nh h×nh hiÖn cã vµ ph¶n ¸nh mét c¸ch th­êng xuyªn vµ liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt- tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu, s¶n phÈm hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n sau mçi lÇn ph¸t sinh nghiÖp vô mua b¸n hoÆc nhËp xuÊt x¶y ra. - §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiªu thô kÕ to¸n sö dông mét sè tµi kho¶n sau: +Tµi kho¶n 156 “ Hµng hãa”: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña c¸c lo¹i hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i bao gåm hµng ho¸ t¹i kho hµng, quÇy hµng cña doanh nghiÖp, chi tiÕt tõng kho, tõng quÇy, tõng nhãm hµng ho¸... KÕt cÊu cña tµi kho¶n 156: Bªn Nî: - TrÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ t¨ng - Chi phÝ thu mua hµng ho¸ Bªn Cã: - TrÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ cña hµng ho¸ gi¶m - Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng ho¸ ®· tiªu thô trong kú D­ Nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua hµng tån kho vµ chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng ch­a tiªu thô. TK 156 cã 2 tiÓu kho¶n cÊp 2: TK 1561: Gi¸ mua hµng ho¸ TK 1562: Chi phÝ thu mua hµng ho¸ + Tµi kho¶n 157( hµng göi b¸n ): dïng ®Ó ph¸n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ ®· göi b¸n theo kÕ ho¹ch hîp ®ång, göi b¸n cho ®¹i lý nh­ng ch­a ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn thanh to¸n, kÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt tõng lÇn göi hµng vµ tõng lo¹i hµng göi b¸n cho ®Õn khi x¸c nhËn lµ tiªu thô. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 157: Bªn nî : Gi¸ thùc tÕ hµng göi b¸n ch­a thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Bªn cã: - Gi¸ thùc tÕ cña s¶n phÈm hµng ho¸ göi ®i ®· ®­îc thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸ göi ®i bÞ kh¸ch hµng tõ chèi, tr¶ l¹i. D­ Nî: Gi¸ h¹ch to¸n ch­a ®­îc chÊp nhËn. + Tµi kho¶n 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n”: dïng ®Ó theo dâi gi¸ thµnh thùc tÕ cña hµng ho¸ dÞch vô xuÊt b¸n trong kú. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 632: Bªn nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng tiªu thô trong kú Bªn cã:- Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i trong kú. - KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· tiªu thô ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Cuèi kú tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­. 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiªu thô theo ph­¬ng ph¸p KKTX: 2.1. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp. -Khi xuÊt hµng ho¸ giao cho bªn mua, ®¹i diÖn bªn mua ký nhËn ®ñ hµng vµ ®· thanh to¸n tiÒn mua hµng hoÆc chÊp nhËn nî, kÕ to¸n ghi: + Doanh thu b¸n hµng: Nî TK111, 112, 131: Tæng gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua thùc tÕ( trÞ gi¸ vèn) cña hµng xuÊt b¸n. Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156(1561): Hµng ho¸ 2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng. - Khi xuÊt kho hµng ho¸ chuyÓn hµng ®Õn cho bªn mua: Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n Cã TK 156(1561): Hµng ho¸ - Khi hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô( nhËn ®­îc tiÒn cña bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o cã cña bªn mua ®· nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n). + Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112: TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng Nî TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ®· tiªu thô Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157: Hµng göi ®i b¸n - Tr­êng hîp cã bao b× tÝnh gi¸ riªng, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì doanh nghiÖp th­¬ng m¹i chi hé bªn mua: Nî TK 138(1388): Ph¶i thu kh¸c Cã TK 153: C«ng cô- dông cô(1532) Cã TK 111,112: TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 141: T¹m øng - Khi nhËn ®­îc tiÒn cña bªn mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn bao b×, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì: Nî TK 111,112: TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng Nî TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 138: Ph¶i thu kh¸c( 1388) 2.3 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng. * NÕu bªn b¸n cã tham gia thanh to¸n: -Khi hµng vÒ vµ chuyÓn th¼ng ®Õn cho bªn mua kÕ to¸n ghi: Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n Cã TK 111,112,331: Tæng gi¸ thanh to¸n - Khi hµng chuyÓn b¸n th¼ng ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô( khi thu ®­îc tiÒn cña bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o cã cña bªn mua ®· nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n) + Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Nî TK 111,112,131: Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng * Tr­êng hîp b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n: - NÕu kh«ng tham gia thanh to¸n, kÕ to¸n chØ theo dâi sè hoa hång ®­îc h­ëng tõ nghiÖp vô m«i giíi hµng cho nhµ cung cÊp, hoÆc cho kh¸ch hµng. Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 - NÕu cã ph¸t sinh chi phÝ m«i giíi: Nî TK 641 Cã TK 111, 112, 141.. 2.4 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ giÊy nép tiÒn cña nh©n viªn b¸n hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 111: TiÒn mÆt Nî TK 113: TiÒn ®ang chuyÓn Nî TK 112: TiÒn göi ng©n hµng Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng (5111) 2.5 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý: - Khi xuÊt kho göi b¸n ®¹i lý kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 Cã TK 156 - Tr­êng hîp mua hµng göi b¸n ®¹i lý ghi: Nî TK157 Cã TK 111, 112, 331... - Khi hµng göi ®¹i lý ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô: + Doanh thu hµng göi b¸n ®¹i lý: Nî TK 111, 112, 131 Nî TK 641: Hoa hång cho bªn nhËn ®¹i lý Nî TK 138(8): Sè tiÒn thuÕ nhê nép hé (nÕu cã) Cã TK 511: Doanh thu + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn: Nî TK 632 Cã TK 157 IV. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n - Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: lµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho cuèi kú cña hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ tõ ®ã tÝnh gi¸ trÞ cña hµng ho¸, vËt t­ ®· xuÊt b¸n trong kú . - §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiªu thô kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n sau: + TK 611(6112)- Mua hµng: §­îc sö dông ®Ó theo dâi gi¸ trÞ hµng ho¸ mua vµo bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 611(6112) Bªn Nî: - TrÞ gi¸ hµng hãa cßn l¹i ®Çu kú( tån kho, tån quÇy, ®ang ®i trªn ®­êng, ®ang göi b¸n) - TrÞ gi¸ hµng ho¸ ph¸t sinh trong kú Bªn Cã: - ChiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua - TrÞ gi¸ hµng ho¸ t¨ng thªm trong kú - TrÞ gi¸ hµng cßn l¹i cuèi kú( tån kho, quÇy, hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng, hµng göi b¸n) - TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ tiªu thô trong kú 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - §Çu kú: + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho ®Çu kú: Nî TK 6112 Cã TK 156(1561) + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng ®i ®­êng ®Çu kú: Nî TK 6112(61121) Cã TK 151 + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ mua hµng xuÊt kho göi b¸n ch­a x¸c ®Þnh tiªu thô ®Çu kú: Nî TK 6112 Cã TK 157 + KÕt chuyÓn chi phÝ thu mua liªn quan ®Õn kú tån kho vµ göi b¸n ch­a x¸c ®Þnh tiªu thô ®Çu kú: Nî TK 6112 Cã TK 1562 - Trong kú kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ mua hµng ghi: + Khi mua hµng: Nî TK 611 Cã TK 111, 112, 331... - Cuèi kú, kiÓm kª sè l­îng hµng ho¸ tån kho thùc tÕ, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cuèi kú, trÞ gi¸ hµng tiªu thô. + C¨n cø vµo kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®­îc cöa hµng hiÖn cßn cuèi kú ®Ó kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cuèi kú sang TK 156(1561) Nî TK 156(1561) Cã TK 6112 + KÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng ho¸ göi b¸n ch­a x¸c ®Þnh tiªu thô cuèi kú: Nî TK 157 Cã TK 6112 + TÝnh trÞ gi¸ mua hµng ho¸ xuÊt b¸n ®· x¸c ®Þnh tiªu thô trong kú: Nî TK 632 Cã Tk 6112 * KÕ to¸n b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc nhËn hµng: Trong kú khi tiªu thô hµng ho¸ kÕ to¸n chØ ph¶n ¸nh bót to¸n doanh thu b¸n hµng: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 Bót to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi nh­ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn mµ nã chØ ®­îc ph¶n ¸nh mét lÇn vµo cuèi kú sau khi ®· x¸c ®Þnh tæng trÞ gi¸ vèn cña hµng ®· b¸n: Nî TK 632: KÕt chuyÓn gi¸ vèn Cã TK 611(ghi mét lÇn vµo cuèi kú) * KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc göi hµng: §Çu kú kÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng göi b¸n ch­a tiªu thô lóc ®Çu kú: Nî TK 611 Cã TK 157 Trong kú khi xuÊt kho hµng göi b¸n kÕ to¸n kh«ng ghi sæ mµ chØ l­u bé chøng tõ vµo tËp hå s¬ riªng hµng göi b¸n. Trong kú nÕu hµng göi b¸n ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô th× c¨n cø vµo bé chøng tõ kÕ to¸n ghi nhËn doanh thu b¸n hµng: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 Cuèi kú: c¨n cø vµo bé chøng tõ göi hµng trong kú ch­a ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô vµo cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang TK 157: Nî TK 157 Cã TK 611 V. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ tiªu thô. 1. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng a. Chi phÝ b¸n hµng: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô trong kú nh­ chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ dông cô b¸n hµng, chi phÝ qu¶ng c¸o... * Tµi kho¶n h¹ch to¸n: TK 641 “ Chi phÝ b¸n hµng” Tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu nh­ sau: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn Cã: -C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng TK 641 cuèi kú kh«ng cã sè d­. b. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng: -TÝnh ra tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn: Nî Tk 641(6411) Cã TK 334 - TrÝch BHXH, KPC§ vµ BHYT theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng ph¸t sinh trong kú tÝnh vµo chi phÝ: Nî TK 641(6411) Cã Tk 338(3382, 3383, 3384) - Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng phôc vô cho b¸n hµng: Nî TK 641(6412) Cã TK 152 - C¸c chi phÝ vÒ dông cô, ®å dïng phôc vô cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸: Nî TK 641(6413) Cã TK 153: XuÊt dïng víi gi¸ trÞ nhá - TrÝch khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng: Nî TK 641(6414) Cã TK 214 -Chi phÝ b¶o hµnh thùc tÕ ph¸t sinh: Nî TK 641(6415) Cã TK 111, 112: Chi phÝ b»ng tiÒn Cã TK 152: Chi vËt liÖu söa ch÷a Cã TK 155: Chi s¶n phÈm ®æi cho kh¸ch hµng Cã TK 334, 338...C¸c chi phÝ kh¸c - Gi¸ trÞ dÞch vô mua ngoµi liªn quan ®Õn b¸n hµng Nî TK 641(6417): TrÞ gi¸ dÞch vô mua ngoµi Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n - Chi phÝ theo dù to¸n tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng kú nµy: Nî TK 641: Cã TK 142(1421): Ph©n bæ dÇn chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 335: TrÝch tr­íc chi phÝ ph¶i tr¶ theo kÕ ho¹ch - C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh trong kú: Nî TK 641(6418) : Cã TK liªn quan(111, 112...): - Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 142(1422): §­a vµo chi phÝ chê kÕt chuyÓn. Nî TK 911: Trõ vµo kÕt qu¶ trong kú. Cã TK 641: H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý: a. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan chung ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch riªng ra ®­îc cho bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i nh­ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chi phÝ chung kh¸c. * Tµi kho¶n h¹ch to¸n: TK 642 “ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” Bªn Nî: TËp hîp toµn bé chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: -C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. TK 642 cuèi kú kh«ng cã sè d­. b. H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: - Tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 642(6421) Cã TK 334 - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng ph¸t sinh: Nî TK 642(6421) Cã TK 338(3382, 3383, 3384) - Chi phÝ vËt liÖu dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý: Nî TK 642(6422) Cã TK 152 - Gi¸ trÞ c«ng cô nhá, dông cô, ®å dïng v¨n phßng: Nî TK 642(6423) Cã TK 153: XuÊt dïng mét lÇn víi gi¸ trÞ nhá - TrÝch khÊu hao TSC§ dïng chung cho toµn doanh nghiÖp: Nî TK 642(6424) Cã TK 214 - C¸c kho¶n thuÕ nhµ, ®Êt, thuÕ m«n bµi...ph¶i nép Nî TK 642(6425) Cã TK 333(3337,3338) - Sè lÖ phÝ giao th«ng, cÇu, ®­êng, phµ, bÕn b·i... Nî TK 642(6425) Cã TK 333(3339): Sè ph¶i nép Cã TK 111, 112: Sè ®· nép - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ Nî TK 642(6425) Cã TK 333(3339): Sè ph¶i nép Cã TK 111, 112: Sè ®· nép - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ Nî TK 642(6426) Cã TK 139: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Cã TK 159: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 642(6427) Cã TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi cung cÊp - TrÝch tr­íc c¸c kho¶n ph¶i tr¶ tÝnh vµo chi phÝ kú nµy: Nî TK 642(6421, 6423, 6427) Cã TK 335 - Ph©n bæ dÇn c¸c chi phÝ tr¶ tr­íc vµo chi phÝ kú nµy: Nî TK 642(6423, 6427, 6428) Cã TK 142(1421) - C¸c kho¶n chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi nghÞ, c«ng t¸c phÝ, phÝ ®µo t¹o... Nî TK 642(6428) Cã TK liªn quan(111, 112...) - Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Nî TK 911: Trõ vµo kÕt qu¶ kinh doanh( DN cã chu kú ng¾n) Nî TK 142(1422): §­a vµo chi phÝ chê kÕt chuyÓn( DN cã chu kú dµi) Cã TK 642. 3.H¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô: C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn trªn TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶. §©y lµ TK dïng ®Ó x¸c ®Þnh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n qu¶ tiªu thô: + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô: Nî TK 511: Doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô bªn ngoµi Nî TK 512: Doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô néi bé Cã TK 911: + KÕt chuyÓn gi¸ vèn s¶n phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô: Nî TK 911 Cã TK 632 + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 911 Cã TK 641, 1422: Chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng + KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý: Nî TK 911 Cã TK 642, 1422: Chi tiÕt CPQLDN + KÕt chuyÓn kÕt qu¶ tiªu thô: NÕu l·i: Nî TK 911 Cã TK 421 NÕu lç: Nî TK 421 Cã TK 91 PhÇn thø hai Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ t©y. I. §Æc ®iÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ t©y ®Õn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty c«ng nghÖ phÈm Hµ T©y thµnh lËp n¨m 1959. §Õn ngµy 1/3/1993 ®­îc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc theo nghÞ ®Þnh 338 H§BT mang tªn C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y. C«ng ty lµ lo¹i h×nh b¸n bu«n, b¸n lÎ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc së th­¬ng m¹i Hµ T©y. C«ng ty cã nh÷ng nhiÖm vô sau: Tæ chøc c«ng t¸c mua hµng tõ c¸c nguån hµng kh¸c nhau ®¶m b¶o ®ñ l­îng hµng cho c¸c nghiÖp vô kh¸c. Tæ chøc b¶o qu¶n tèt hµng ho¸ ®¶m b¶o cho l­u th«ng hµng hãa ®­îc th­êng xuyªn liªn tôc vµ æn ®Þnh thÞ tr­êng . Tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng ho¸ cho c¸c c¬ së th­¬ng nghiÖp ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ chñ yÕu phôc vô ng­êi tiªu dïng trªn ph¹m vi toµn tØnh. Tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ, lµm ®¹i lý cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸ nh©n. Lµm nghÜa vô kinh tÕ ®èi víi nhµ n­íc th«ng qua c¸c chØ tiªu giao nép ng©n s¸ch hµng n¨m. Trong suèt thêi gian tõ n¨m 1959 ®Õn n¨m 1989 viÖc mua b¸n hµng ho¸ cña c«ng ty ®Òu theo cÊp trªn giao mét c¸ch chñ quan cøng nh¾c, t¸ch rêi nhu cÇu thùc tÕ ®ã lµ : mua theo kÕ ho¹ch, b¸n theo tiªu chuÈn. V× vËy nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ ®¶m b¶o qu¶n lý vµ ph©n phèi hµng ho¸. Tõ n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh 217- H§BT c«ng ty chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng n¨m ®Çy khã kh¨n ®èi víi c«ng ty do hËu qu¶ nhiÒu n¨m ho¹t ®éng theo c¬ chÕ bao cÊp ®ång thêi ph¶i tiÕp cËn ngay mét thÞ tr­êng th­¬ng nghiÖp hÕt søc s«i ®éng, sù c¹ch tranh diÔn ra víi ®ñ mäi h×nh thøc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. MÆc dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi nµy, tr­íc t×nh h×nh ®ã c«ng ty C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y ®· m¹nh d¹n s¸ng t¹o vËn dông ­u thÕ cña c¬ chÕ vµo thÞ tr­êng qua tõng thêi ®iÓm ®Ó th¸o gì khã kh¨n chuyÓn dÇn sang h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, lÊy hiÖu qu¶ lµm môc tiªu cô thÓ. C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y kinh doanh rÊt nhiÒu mÆt hµng thuéc c¸c ngµnh hµng phôc vô vµ nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n nh­: - Ngµnh hµng thùc phÈm c«ng nghÖ. - Ngµnh may mÆc- v¶i sîi. - Ngµnh ®å dïng gia ®×nh. C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ c¬ chÕ c¹nh tranh nh÷ng th­¬ng nghiÖp t­ nh©n cßn nhiÒu c¬ së chèn lËu thuÕ kinh doanh hµng kÐm chÊt l­îng, c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c kh«ng cã chøc n¨ng kinh doanh còng tham gia kinh doanh lµm cho thÞ tr­êng phøc t¹p vµ c¹nh tranh kh«ng c©n søc. Trong khi ®ã c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty cò kü l¹c hËu. Nh÷ng n¨m tr­íc gi¸ c¶ thÞ tr­êng bÊt æn ®Þnh còng lµm cho th­¬ng nghiÖp quèc doanh trong ®ã cã C«ng ty C«ng nghÖ thùc phÈm Hµ T©y gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. Tr­íc hoµn c¶nh ®ã ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng ty më réng quan hÖ víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ bao gåm: C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, t­ nh©n, c¸c c¬ së s¶n xuÊt gia c«ng chÕ biÕn. Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËn ®¹i lý ký göi hµng cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. §èi víi hµng uû th¸c göi b¸n xong c«ng ty míi thanh to¸n tiÒn. Cuèi kú sè tån kho lín, nh­ng do nhËn b¸n uû th¸c lµ chñ yÕu nªn vèn kh«ng bÞ ø ®äng. C«ng ty ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh b¸n ra, gi¶m chi phÝ kinh doanh, liªn doanh liªn kÕt víi ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh. 2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty: - C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Së th­¬ng m¹i Hµ T©y. Bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã chøc n¨ng: Qu¶n lý vËt t­, hµng ho¸, tiÒn vèn, tæ chøc chØ ®¹o thu mua, khai th¸c ph¸t huy vai trß chØ ®¹o cña th­¬ng nghiÖp quèc doanh. - Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: + Sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Së th­¬ng m¹i Hµ T©y giao. NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®­îc giao. + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc, Së th­¬ng m¹i Hµ T©y vµ cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do C«ng ty cung cÊp +X©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh phï hîp víi yªu cÇu cña cÊp trªn, nhu cÇu cña thÞ tr­êng. + §æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý. + Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng. + Qu¶n lý vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty thùc hiÖn ®óng quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty. + Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.2 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty: Bé m¸y cña c«ng ty lu«n ®­îc ban l·nh ®¹o quan t©m x©y dùng cñng cè ®æi míi vµ tõng b­íc hoµn thiÖn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh doanh cña c«ng ty nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña m×nh. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc nh­ sau: * Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty tr­íc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong viÖc ®Ò ra chÝnh s¸ch ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån vèn. Cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh trùc tiÕp chØ ®¹o kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c phßng ban cã liªn quan trong c«ng ty. * Phßng kÕ to¸n tµi vô: Theo dâi th­êng xuyªn liªn tôc vÒ sù biÕn ®éng vÒ tµi s¶n vµ nguån vèn b»ng hÖ thèng sæ s¸ch theo chÕ ®é hiÖn hµnh, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, b¸o c¸o kÕ to¸n, kiÓm tra thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lýtµi chÝnh cña c«ng ty. Theo dâi chÆt chÏ qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c lîi nhuËn cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ngoµi ra phßng kÕ to¸n cßn cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®é tin cËy, tÝnh chÝnh x¸c vÒ c¸c th«ng tin ®ã. * Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn chøc n¨ng tæ chøc nguån hµng, nghiªn cøu thÞ tr­êng, gi¸ c¶, chØ ®¹o c¸c kh©u nghiÖp vô vÒ kinh doanh hµng ho¸, ®Ò xuÊt ph­¬ng h­íng kinh doanh vµ thiÕt lËp m¹ng l­íi kinh doanh. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Lµm c«ng t¸c tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ viÖc tæ chøc c¸n bé, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng, v¨n th­ hµnh chÝnh, tiÕp t©n hµng ngµy, tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua, ®Ò ra chÝnh s¸ch khen th­ëng, kû luËt...®èi víi ng­êi lao ®éng. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña c«ng ty : Gi¸m ®èc Phßng KTTV Phßng TCHC Phßng NVKD C¸c cöa hµng trùc thuéc II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ t©y. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. - NhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n: Do sù ph©n cÊp h¹ch to¸n gåm C«ng ty vµ c¸c cöa hµng trùc thuéc h¹ch to¸n kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n t¸n. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty thùc hiÖn c¸c phÇn hµng c«ng viÖc kÕ to¸n ph¸t sinh ë c«ng ty vµ c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty, h­íng dÉn vµ kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n phô thuéc, thu nhËn vµ kiÓm tra b¸o c¸o kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ phô thuéc göi lªn cïng víi b¸o c¸o kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n ë c«ng ty ®Ó lËp b¸o c¸o tæng hîp toµn c«ng ty. KÕ to¸n ë c¸c cöa hµng thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t sinh ë ®¬n vÞ m×nh; tæ chøc thu thËp, xö lý vµ hÖ thèng ho¸ toµn bé th«ng tin kÕ to¸n ë ®¬nvÞ m×nh ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. Tõng ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n ë ®¬n vÞ m×nh ®Ó x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n ë ®¬n vÞ cho thÝch hîp - Chøc n¨ng cña tõng bé phËn: * KÕ to¸n tr­ëng h­íng dÉn vµ kiÓm tra vÒ mÆt nghiÖp vô ®èi víi c¸c cöa hµng vµ ®¬n vÞ trùc thuéc. §ång thêi kÕ to¸n tr­ëng chØ ®¹o trùc tiÕp vÒ mÆt chuyªn m«n vµ nghiÖp vô kÕ to¸n ë khèi v¨n phßng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ tÝnh trung thùc cña sè liÖu tµi liÖu kÕ to¸n vµ thay mÆt cho ban gi¸m ®èc qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n, nguån vèn cña c«ng ty, b¸o c¸o th«ng tin lªn ban gi¸m ®èc vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn. Ngoµi ra kÕ to¸n tr­ëng cßn phô tr¸ch ®iÒu hµnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. Gióp viÖc cho kÕ to¸n tr­ëng lµ kÕ to¸n tæng hîp thu nhËn kiÓm tra b¸o c¸o kÕ to¸n cña ®¬n vÞ trùc thuéc göi lªn ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp toµn c«ng ty. ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña kÓ to¸n tr­ëng vµ kÕ to¸n tæng hîp lµ kÕ to¸n thanh to¸n, kÕ to¸n ng©n hµng, kÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n quü vµ kÕ to¸n hµng ho¸. * KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi toµn bé t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty vµ kh¸ch hµng trong kú. Tuy nhiªn, mét phÇn c«ng viÖc thanh to¸n qua ng©n hµng ®· do kÕ to¸n ng©n hµng ®¶m nhiÖm nªn chØ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ c«ng nî cña kh¸ch hµng. * KÕ to¸n ng©n hµng: Theo dâi ®èi chiÕu sè d­ víi ng©n hµng, c¸c kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay ë ng©n hµng, theo dâi viÖc trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña c«ng ty. * KÕ to¸n chi phÝ: Theo dâi bé phËn chi phÝ l­u th«ng, chi phÝ qu¶n lý cña c«ng ty vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh. * KÕ to¸n quü: Cã nhiÖm vô th­êng xuyªn kiÓm tra quü ®Ó ®¶m b¶o sù phï hîp gi÷a tiÒn mÆt vµ tån quü víi sè d­ trªn sæ quü. * KÕ to¸n hµng ho¸: Theo dâi vÊn ®Ò tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c phßng kinh doanh sao cho tiÒn vµ hµng vËn ®éng khíp nhau, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn... theo dâi hµng ho¸ nhËp xuÊt kho c«ng ty, x¸c ®Þnh doanh sè, gi¸ vèn, thuÕ, theo dâi c«ng nî néi bé. Cßn ë c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n trùc thuéc, c¸c bé phËn kÕ to¸n còng thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô nh­ c¸c bé phËn kÕ to¸n t­¬ng øng ë phßng kÕ to¸n c«ng ty, nh­ng chØ kh¸c lµ chØ ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh ë ®¬n vÞ trùc thuéc. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng (Kiªm kÕ to¸n TSC§) KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n chi phÝ KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n hµng ho¸ KÕ to¸n quü KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n . C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ t©y ¸p dông h×nh thøc “ NhËt ký- chøng tõ”. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n b¸n hµng theo h×nh thøc NhËt ký- Chøng tõ t¹i c«ng ty Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ sè 8 B¶ng tæng hîp chi tiÕt NhËt ký chøng tõ kh¸c cã liªn quan Sæ chi tiÕt doanh thu, TTNS... B¶ng kª sè 8, 10, 11 Sæ c¸i TK 632, 511, 156, 157,111... B¸o c¸o tµi chÝnh III. H¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô t¹i C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ t©y. 1. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng cña C«ng ty: C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y víi chøc n¨ng lµ l­u th«ng hµng hãa nh»m phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n. V× vËy nghiÖp vô b¸n hµng lµ nghiÖp vô chñ yÕu ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty nªn c«ng ty rÊt chó träng ®Õn viÖc ®­a hµng ho¸ tíi tËn tay ng­êi tiªu dïng víi chi phÝ thÊp vµ lîi nhuËn cao. ë C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y viÖc b¸n hµng hãa ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu lµ h×nh thøc b¸n bu«n. Cô thÓ lµ: - B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp - B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc göi hµng. Ngoµi ra ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty chñ yÕu lµ tæ chøc b¸n lÎ. Tuú thuéc vµo møc ®é tÝn nhiÖm trong quan hÖ mua b¸n, sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng mµ viÖc thanh to¸n cã thÓ lµ thanh to¸n ngay hoÆc thanh to¸n tr¶ chËm, cã thÕ b»ng chuyÓn tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, ng©n phiÕu, sÐc chuyÓn kho¶n... 2. Tr×nh tù h¹ch to¸n. 2.1 B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp. §©y lµ ph­¬ng thøc b¸n bu«n chñ yÕu cña C«ng ty: Trªn c¬ së hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng, phßng kinh doanh lËp PhiÕu xuÊt kho(BiÕu 3), viÕt Ho¸ ®¬n (GTGT)(BiÓu 1): Ho¸ ®¬n(GTGT). PhiÕu xuÊt kho sau khi ®· cã ®Çy ®ñ c¸c ch÷ ký, ®ãng dÊu ®­îc giao cho kh¸ch hµng mang xuèng kho nhËn hµng.Thñ kho kiÓm tra nÕu thÊy cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè hîp lÖ sÏ xuÊt hµng cho ng­êi mua. BT1: Ph¶n ¸nh doanh thu. Nî TK 111: NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Nî TK 112: NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng. Cã TK 511(5111): Doanh thu ghi trªn ho¸ ®¬n. Cã TK 333(3331):ThuÕ GTGT ®Çu ra. NÕu kh¸ch hµng chÊp nhËn nî, kª to¸n ghi: Nî TK 131: Tæng sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n. Cã TK 511(5111):Doanh thu ghi trªn ho¸ ®¬n. Cã TK 333(3331): ThuÕ GTGT ®Çu ra. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112... Cã TK 131: Ghi gi¶m c«ng nî cho kh¸ch hµng. BT2: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632: TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n. Cã TK 156 Cô thÓ: C¨n cø vµo- Ho¸ ®¬n (GTGT) sè 78058 ngµy 8/01/2002 C«ng ty b¸n qua kho cho C«ng ty CNP Hoµ B×nh thanh to¸n sau 15 ngµy. KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: BT1: Khi ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô hµng ho¸, kÕ to¸n ghi: Nî TK 131: 231.650.000 Cã TK 511(5111): 211.500.000 Cã TK 333(3331): 21.150.000 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 3331( BiÓu 8), Sæ chi tiÕt thanh to¸n kh¸ch hµng ( BiÓu 9), Sæ chi tiÕt doanh thu TK 511( BiÓu 11). C«ng ty CNP Hoµ B×nh thanh to¸n tiÒn hµng , c¨n cø vµo phiÕu thu sè 8421 ngµy 13/1/2002, kÕ to¸n ghi gi¶m c«ng nî cho kh¸ch hµng. Nî TK 111: 232.650.000 Cã TK 131: 232.650.000 KÕ to¸n viªn ghi vµo B¶ng kª sè 1( BiÓu 5) BT2: §ång thêi kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632: 219.700.000 Cã TK 156: 219.700.000 Trong ®ã gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña qu¹t c©y Vinamin: 340.000®/chiÕc vµ qu¹t trÇn Vinamin: 330.000®/ chiÕc. §èi víi mçi mÆt hµng b¸n ra, c«ng ty ®Òu x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng ph¸p NhËp tr­íc- xuÊt tr­íc. Sau khi x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng b¸n kÕ to¸n vµo B¶ng kª sè 8(BiÓu 6) Ph­¬ng thøc b¸n hµng nµy cã c¸c chøng tõ sö dông cho viÖc h¹nh to¸n taÞ C«ng ty bao gåm: BiÓu 1: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t­ng sö dông theo mÉu do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh ®­îc lËp thµnh 3 liªn - Liªn 1: §­îc l­u t¹i quyÓn ho¸ ®¬n - Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng. - Liªn 3: Dïng ®Ó lu©n chuyÓn chøng tõ trong néi bé c«ng ty vµ lµ c¬ së ®Ó ghi sæ doanh thu. Trªn ho¸ ®¬n GTGT ghi râ gi¸ b¸n ch­a thuÕ, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, tæng gi¸ thanh to¸n. Ho¸ ®¬n(GTGT) MÉu sè 01GTGT-3LL Liªn 1: L­u DM/01-B Ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 2002 N0 0078058 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng nghÖ phÈm Hµ t©y. §Þa chØ:12 TrÇn phó-Hµ ®«ng: Sè tµi kho¶n:710A- 00049 §iÖn tho¹i: 034.824236 M· sè: 0100108529-1 Hä tªn ng­êi mua: ChÝ Minh. §¬n vÞ: C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hoµ B×nh. §Þa chØ:Hoµ B×nh. H×nh thøc thanh to¸n: sau 15 ngµy M· sè: 0400394366 Stt Tªn hµng ho¸ dÞch vô §vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Qu¹t trÇn VinaMin C 600 350.000 105.000.000 2 Qu¹t c©y VinaMin C 450 355.000 106.500.000 Céng tiÒn hµng 211.500.000 ThuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 21.150.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 232.650.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:(Hai tr¨m ba hai triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ) Ng­êi mua hµng (Ký ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký ghi râ hä tªn) BiÓu 2: PhiÕu thu Khi kh¸ch hµng nhËn hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng ngay b»ng tiÒn mÆt, ng©n phiÕu th× chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu lµ phiÕu thu. PhiÕu thu do kÕ to¸n thanh to¸n lËp vµ ®­îc lËp thµnh 3 liªn. Sau ®ã chuyÓn cho thñ qòy lµm thñ tôc nhËp quü. Sau khi ®· nhËn ®ñ sè tiÒn, thñ quü ®èi chiÕu sè tiÒn thu thùc tÕ víi sè tiÒn ghi trªn phiÕu tr­íc khi ký tªn. - 1 liªn l­u t¹i quyÓn phiÕu thu cña c«ng ty. - 1 liªn giao cho kh¸ch hµng. - 1 liªn giao cho thñ quü. Cuèi ngµy, toµn bé phiÕu thu kÌm theo chøng tõ gèc chuyÓn cho kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. §¬n vÞ: C«ng ty c«ng nghÖ phÈm hµ t©y §Þa chØ: 12 TrÇn Phó- Hµ §«ng M· sè thuÕ: 0100108529-1 §iÖn tho¹i: 034.824236 MÉu sè 01-TT Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh Sè 1141 TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña BTC PhiÕu thu Sè CT 8421 Ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2002 TK Nî 111 Tk Cã 131 Ng­êi nép tiÒn: C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hoµ B×nh. §Þa chØ : 216-Lª DuÈn- Hoµ B×nh Lý do : Thanh to¸n tiÒn hµng. Sè tiÒn : 232.650.000 ®ång. B»ng ch÷ : Hai tr¨m ba m­¬i hai triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång. KÌm theo:............. Chøng tõ gèc:...................................................................................................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷): Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Ngµy .... th¸ng..... n¨m..... Ng­êi nép tiÒn Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu 3: PhiÕu xuÊt kho: PhiÕu xuÊt kho dïng ®Ó theo dâi sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho b¸n cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Ngoµi ra phiÕu xuÊt kho cßn dïng ®Ó theo dâi sè l­îng c«ng cô, dông cô, bao b× xuÊt kho lµm c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ. §¬n vÞ: C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y §Þa chØ: 12 TrÇn Phó- Hµ §«ng MÉu sè 02-VT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña BTC PhiÕu xuÊt kho Ngµy 8 th¸ng 01 n¨m 2001 Sè: 9a Hä tªn ng­êi nhËn hµng: C«ng ty CNP Hoµ B×nh §Þa chØ: Hoµ B×nh Lý do xuÊt kho: B¸n cho kh¸ch XuÊt t¹i kho: H÷u STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt VT MS §v tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 Qu¹t trÇn Vinamin C¸i 300 300 350.000 105.000.000 2 Qu¹t c©y Vinamin C¸i 300 300 355.000 106.500.000 Céng 232.650.000 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Hai ba m­¬i hai triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2 B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng. KÕ to¸n c«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 157 mµ ph¶n ¸nh lu«n nghiÖp vô b¸n hµng vµ ghi nh­ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp. BT 1: Ph¶n ¸nh doanh thu. Nî TK 111, 112: Thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt hoÆc TGNH Nî TK 131: Tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng b¸n ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn nî. Cã TK 511( 5111): Doanh thu b¸n hµng ch­a cã thuÕ GTGT. Cã TK 333(3331): ThuÕ GTGT ph¶i nép. BT 2: Ph¶n ¸nh gi¸ mua thùc tÕ cña hµng göi b¸n. Nî TK 632: TËp hîp trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng b¸n. Cã TK 156: Hµng ho¸ . Cô thÓ: C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT sè 78072 ngµy 23/01 C«ng ty b¸n cho Cöa hµng CNP S¬n La: 1000 bao thuèc l¸ Vinataba víi ®¬n gi¸ b¸n ch­a thuÕ lµ 5800®/ bao vµ 5000 bao thuèc l¸ du lÞch víi ®¬n gi¸ ch­a thuÕ lµ 1600 ®/bao. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5%, gi¸ vèn lµ 5700®/bao vinataba vµ 1500®/bao du lÞch BT 1 :Khi ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô hµng ho¸, kÕ to¸n ghi: Nî TK 131: 13.800.000 Cã TK 511(5111): 13.110.000 Cã TK 333(3331): 690.000 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 3331(BiÓu 8 ), Sæ chi tiÕt thanh to¸n kh¸ch hµng( BiÓu 9), Sæ chi tiÕt doanh thu TK 511( BiÓu 11). BT 2: §ång thêi kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 632: 13.200.000 Cã TK 156: 13.200.000 Sau ®ã kÕ to¸n ghi vµo B¶ng kª sè 8(BiÓu 6) 2.3 B¸n bu«n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. KÕ to¸n c«ng ty kh«ng sö dông TK 521 ®Ó ph¸n ¸nh doanh thu néi bé mµ h¹ch to¸n chung vµo TK 511 nh­ c¸c ®¬n vÞ mua ngoµi kh¸c. C«ng ty coi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh­ mét kh¸ch hµng cña m×nh. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: BT 1: Khi ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô néi bé, kÕ to¸n ghi: Nî TK 136, 111, 112: Tæng gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511(5111): Gi¸ b¸n ch­a thuÕ. Cã TK 333(331): ThuÕ GTGT ®Çu ra. BT 2: §ång thêi ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n néi bé, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632: TËp hîp trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng b¸n. Cã TK 156: TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng b¸n ®­îc chÊp nhËn. Cô thÓ: C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n(GTGT) sè 78054 ngµy 2/01 C«ng ty b¸n cho cöa hµng CNP sè 1 Quang Trung 1000 tËp giÊy viÕt. §¬n gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT lµ 1100®/ tËp, thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10% víi gi¸ vèn lµ 980®/tËp. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: BT 1: Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng: Nî TK 136: 1.100.000 Cã TK 511(5111): 990.000 Cã TK 333(3331): 110.000 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 3331( BiÓu 8, Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ®¬n vÞ néi bé (BiÓu 10), Sæ chi tiÕt doanh thu( BiÓu 11). BT 2: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn n«i bé, kÕ to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632: 980.000 Cã TK 156: 980.000 Sau ®ã, kÕ to¸n viªn ghi vµo B¶ng kª sè 8 Trong ph­¬ng thøc b¸n hµng nµy c¸c chøng tõ sö dông cho viÖc h¹ch to¸n bao gåm: - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. BiÓu 4: PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé PhiÕu nµy dïng ®Ó theo dâi sè l­îng vËt t­, hµng ho¸ di chuyÓn tõ kho nµy ®Õn kho trong néi bé ®¬n vÞ, lµ c¨n cø ®Ó thñ kho ghi vµo thÎ kho, kÕ to¸n ghi râ chi tiÕt, lµm chøng tö vËn chuyÓn trªn ®­êng. Thñ kho nhËp( th­êng lµ cöa hµng tr­ëng, tæ tr­ëng quÇy hµng) nhËn hµng vµ ghi sè thùc nhËp. Thñ kho nhËp gi÷ l¹i liªn 2 cßn liªn 1 chuyÓn cho thñ kho xuÊt ®Ó ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ghi vµo sæ kÕ to¸n. §¬n vÞ: C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y §Þa chØ: Hµ §«ng MÉu sè:03- VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141 TC/Q§/C§KT cña BTC AM/99- B PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2002 (Liªn 2: dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng) Sè 1a C¨n cø lÖnh ®iÒu ®éng sè 32 ___________________ ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2002 Cña C«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ T©y- VÒ viÖc : Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: NguyÔn M¹nh Hïng- Xe-5835 XuÊt t¹i kho: H÷u NhËp t¹i kho: Cöa hµng CNP Hµ §«ng. STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt VT M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 GiÊy viÕt TËp 1000 1000 980 980.000 Céng 980.000 Céng thµnh tiÒn(b»ng ch÷): ChÝn tr¨m t¸m m­¬i ngh×n ®ång Ng­êi lËp biÓu Thñ kho xuÊt Ng­êi vËn chuyÓn Thñ kho nhËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 3. HÖ thèng sæ kÕ to¸n c«ng ty sö dông cho c«ng t¸c nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ bao gåm hai lo¹i: - Sæ kÕ to¸n tæng hîp. - Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Bªn c¹nh nh÷ng sæ më theo mÉu quy ®Þnh chung cña Bé Tµi ChÝnh, c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty cßn tù thiÕt kÕ mét sè mÉu sæ phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n trªn c¬ së c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë c«ng ty ®ßi hái. KÕt luËn ChuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kinh doanh trong mét m«i tr­êng míi, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng bì ngì ®«I khi lµ sù kh«ng thÝch øng ®­îc. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, quyÕt ®Þnh tíi sù sèng cßn cña mçi ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i V× vËy ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m chó träng. Tr­íc nh÷ng biÕn ®éng lín vÒ kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc, c«ng ty C«ng nghÖ phÈm Hµ t©y ®· biÕt râ ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c nµy vµ ngµy cµng chó träng ®Õn nã h¬n, c«ng ty ®· ®æi míi c¸ch nghÜ, c¸ch lµm ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. Qua nghiªn cøu kÕt hîp víi nh÷ng lý luËn vµ thùc tÕ em nhËn thÊy c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô nãi riªng võa mang tÝnh lý luËn, tÝnh thùc tiÔn. NÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy nã sÏ trë thµnh c«ng cô s¾c bÐn gióp cho Ban l·nh ®¹o C«ng ty kÞp thêi n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu hµnh kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. TµI liÖu tham kh¶o. - HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp- vô chÕ ®é kÕ to¸n. - Lý thuyÕt vµ thùc kÕ to¸n tµi chÝnh. Chñ biªn tiÕn sÜ NguyÔn V¨n C«ng-Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh - Gi¸o tr×nh th­¬ng m¹i doanh nghiÖp Chñ biªn PGS,PTS §Æng §×nh §µo Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp- nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây.DOC
Luận văn liên quan