Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần giải pháp mạng và phân phối máy tính

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Phần một Thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty C i- lịch sử hình thành, phát triển và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty FINTEC ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ . . 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty FINTEC .3 2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty FINTEC .5 ii- đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty FINTEC ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .8 2. Hàng hoá và các kênh phân phối của Công ty FINTEC 9 3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty FINTEC 10 iii- hạch toán tiêu thụ tại Công ty FINTEC 1. Phương thức tiêu thụ hàng hoá và tạì khoản sử dụng .12 2. Chính sách giá cả, phương thức thanh toán và phương pháp tính giá vốn hàng tiêu thụ tại Công ty FINTEC .13 3. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC .14 iv- hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty FINTEC 1. Hạch toán chi phí bán hàng 37 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp .38 v- hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC 1. Tài khoản sử dụng 40 2. Phương pháp hạch toán .40 phần hai hoàn thiên hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC I- Đánh giá thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC 1. Những ưu điểm 46 2. Những tồn tại cần khắc phục 48 II- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC 50 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC .51 Lời kết .65 tài liệu tham khảo 66

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần giải pháp mạng và phân phối máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hµng, ph©n tÝch c¸c mèi nî ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn. VÒ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông:Trªn b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty, c«ng ty ®¨ng ký ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Nh­ng trªn thùc tÕ c«ng ty cã kÕt hîp c¶ kª khai th­êng xuyªn víi ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú v× c¸c mÆt hµng cña c«ng ty tuy ®a d¹ng nh­ng mçi mÆt hµng cã gi¸ trÞ t­¬ng ®èi lín do vËy ngoµi viÖc kª khai th­êng xuyªn sè hµng ho¸ nhËp xuÊt tån hµng th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho cña c«ng ty vÉn ph¶i thùc hiÖn kiÓm kª ®Ó ®èi chiÕu sè liÖu thùc tÕ víi sæ s¸ch ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý ®­îc tèt h¬n. §èi víi hµng nhËp kho, kÕ to¸n tÝnh trÞ gi¸ hµng nhËp theo gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ ch­a cã chi phÝ thu mua, kho¶n chi phÝ nµy ®­îc C«ng ty h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 1562. §èi víi hµng xuÊt kho, kÕ to¸n tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho ®­îc coi lµ tiªu thô theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh tøc lµ tÝnh gi¸ mua céng víi c¸c chi phÝ thu mua kh¸c khi xuÊt b¸n. Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n tiªu thô, kÕ to¸n C«ng ty sö dông mét sè tµi kho¶n sau: + TK 156: hµng ho¸ Chi tiÕt: TK 1561 Gi¸ mua hµng ho¸ TK 1562 Chi phÝ thu mua hµng ho¸ + TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô + TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n + TK 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc + Tk 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Chi tiÕt: TK 33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép TK 33312 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh . 4.1. C¸c chøng tõ sö dông vµ c¸c qui ®Þnh chung ®­îc tu©n thñ trong tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty. C¸c chøng tõ ®­îc sö dông trong tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh gåm: PhiÕu xuÊt kho kiªm b¶o hµnh: Chøng tõ nµy do bé phËn b¸n hµng lËp khi cã yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®­îc kÝ duyÖt cña ng­êi cã tr¸ch nhiÖm liªn quan vµ nã còng ®ång thêi lµ phiÕu b¶o hµnh hµng ho¸ khi b¸n hµng ra khái c«ng ty. PhiÕu ®­îc lËp thµnh 03 liªn, lµ chøng tõ ®Ó Thñ kho xuÊt hµng ra khái kho . Ho¸ ®¬n b¸n hµng: Lµ ho¸ ®¬n GTGT do bé tµi chÝnh quy ®Þnh d­íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña chi côc thuÕ quËn Hoµng Mai dïng lµm chõng tõ thanh to¸n vµ ®i ®­êng cho hµng ho¸ xuÊt b¸n. Bªn c¹nh ®ã th× viÖc xuÊt hµng ra khái C«ng ty ph¶i tu©n theo mét sè qui ®Þnh sau: Hµng ho¸ xuÊt b¸n ra khái C«ng ty ph¶i cã PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty ®· ®­îc ký duyÖt. Thêi gian tr¶ chËn ®èi víi kh¸ch hµng ®­îc ¸p dông theo chÝnh s¸ch b¸n hµng cña C«ng ty. C«ng ty ®· x©y dùng chÝnh s¸ch b¸n hµng cho tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng, tõng mÆt hµng vµ tõng lÇn giao dÞch bao gåm: ChÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch thanh to¸n... ®Ó dÔ dµng cho viÖc thùc hiÖn vµ kiÓm tra. KÕ to¸n c«ng nî ph¶i theo dâi c«ng nî, nh¾c nhë kh¸ch hµng cã nî qu¸ h¹n vµ lËp b¸o c¸o nî qu¸ h¹n cña kh¸ch hµng mçi ngµy vµ göi cho KÕ to¸n tr­ëng ®Ó kiÓm tra viÖc thu nî vµ xuÊt hµng. Qui tr×nh h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ theo h×nh thøc NhËt ký chung t¹i C«ng ty CDN. ViÖc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: Hµng ngµy, nh©n viªn b¸n hµng nép c¸c chøng tõ gèc, (ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu xuÊt kho) ®Ó kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký b¸n hµng, NhËt ký chung, sæ chi tiÕt tµi kho¶n 156, 632, 511, nÕu kh¸ch hµng nî th× ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 131. Tõ NhËt ký chung, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i TK 632, 641, 642, 156. §Þnh kú kÕ to¸n lÊy sè liÖu tõ NhËt ký b¸n hµng ph¶n ¸nh vµo Sæ c¸i TK 511. Cuèi th¸ng, tõ sæ chi tiÕt TK 632, 511, 131, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Tõ sæ c¸i TK 632, 511, 641, 642, 156, kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Tõ b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt, kÕ to¸n lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. §ång thêi, kÕ to¸n ph¶i ®èi chiÕu, kiÓm tra gi÷a NhËt ký chung vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt, gi÷a sæ c¸i TK 632, 511, 156, 641, 642 víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt, gi÷a b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt. . Qui tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n t¹i C«ng ty . HiÖn nay th× C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc b¸n bu«n lµ: b¸n bu«n qua kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n. Qui tr×nh b¸n hµng diÔn ra nh­ sau: Bé phËn kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÖm vô ®i t×m kiÕm kh¸ch hµng, tho¶ thuËn gi¸ b¸n, nhËn ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ ký kÕt hîp ®ång b¸n (nÕu cã). Bé phËn b¸n hµng sau khi xÐt ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xuÊt hµng th× lËp phiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty ®ã lµ phiÕu xuÊt kho kiªm phiÕu b¶o hµnh (03 liªn) theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho b¶o hµnh sau khi ®­îc ký duyÖt cña Tr­ëng bé phËn b¸n hµng sÏ chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n ®Ó xuÊt ho¸ ®¬n GTGT hoÆc lËp c¸c chøng tõ ®i ®­êng. Ho¸ ®¬n GTGT ®­îc lËp thµnh 3 liªn (®Æt giÊy than viÕt mét lÇn): - Liªn 1: l­u t¹i quyÓn gèc - Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng - Liªn 3: Giao cho thñ kho ®Ó ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ vµ lµm thñ tôc thanh to¸n Trªn mçi ho¸ ®¬n cã ghi ®Çy ®ñ hä tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ, h×nh thøc thanh to¸n, khèi l­îng, ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i hµng b¸n ra, tæng tiÒn hµng, thuÕ GTGT vµ sè tiÒn ph¶i thanh to¸n. Ho¸ ®¬n GTGT vµ PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho b¶o hµnh ®­îc kÝ duyÖt cña gi¸m ®èc hoÆc phô tr¸ch bé phËn. NÕu kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ngay th× KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra viÖc thu tiÒn tr­íc khi kÝ duyÖt PhiÕu xuÊt kho b¶o hµnh ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty. Thñ kho c¨n cø vµo PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho b¶o hµnh ®· ®­îc kÝ duyÖt, ghi nhËn sè l­îng thùc xuÊt, cã ch÷ ký cña Thñ kho, ng­êi nhËn vµ xuÊt hµng ra khái kho. 01 liªn PhiÕu xuÊt kho kiªm phiÕu b¶o hµnh giao cho kh¸ch hµng hoÆc ng­êi giao hµng . 01 liªn ho¸ ®¬n GTGT ®­îc kh¸ch hµng ký nhËn khi giao hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, bé phËn kÕ to¸n ghi nhËn c«ng nî cña kh¸ch hµng (nÕu cã). Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng, kÕ to¸n sÏ viÕt ho¸ ®¬n vµ thñ kho xuÊt hµng t¹i kho (®èi víi tr­êng hîp b¸n bu«n qua kho), cßn víi tr­êng hîp b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n th× C«ng ty sÏ chuyÓn ngay hµng tíi cho kh¸ch sau khi mua hµng ho¸ cña nhµ cung cÊp. C«ng ty th­êng b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ th­êng xuyªn vµ th­êng lµ kh¸ch ®· quen biÕt tõ tr­íc, ®iÒu nµy gióp C«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, hao hôt, vì háng, tr¸nh ø ®äng hµng ho¸. VÝ dô sau ®©y sÏ minh ho¹ cho qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh . Ngµy 02/12/2003 phßng kinh doanh cña c«ng ty xuÊt b¸n l« hµng gåm 20 bé m¸y tÝnh nguyªn bé do c«ng ty nhËp linh kiÖn vÒ l¾p ®Æt cho chi nh¸nh ViÖt PC Nam §Þnh víi trÞ gi¸ vèn 135.000.000 ®ång. TrÞ gi¸ xuÊt ch­a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 150.000.000 ®ång. Sè tiÒn b¸n hµng kh¸ch hµng tr¶ tr­íc b»ng tiÒn mÆt lµ 50.000.000 ®ång phÇn cßn l¹i sÏ thanh to¸n sau mét th¸ng kÓ tõ khi giao hµng, phßng kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng sè 092903 (mÉu sè 1) vµ phiÕu xuÊt kho sè 2020 (mÉu 2). XuÊt tr×nh gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng duyÖt, sau ®ã giao cho kh¸ch hµng ®Ó ®i lÊy hµng. MÉu sè 1: Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT – 3LL Liªn 3 (dïng cho thanh to¸n ) DE03-B Ngµy 02/12/2003 Sè 009293 §¬n vÞ b¸n hµng : Phßng kinh doanh. §Þa chØ : 151 Lª Thanh NghÞ M· sè 0101512942 §iÖn tho¹i 6283650. Hä tªn ng­êi mua: NguyÔn V¨n Nho §¬n vÞ : Chi nhanh ViÖt PC nam §Þnh H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn MÆt. STT Tªn quy c¸ch hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 1*2 Bé m¸y tÝnh ASEAN Main 865 GVSR/ CPU Ce2.0/RAM 128/K/M/CD/Mo Bé 20 7.500.000 150.000.000 Céng 150.000.000 ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (05%) TiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng : 7500.000 Tæng sè tiÒn thanh to¸n : 157.500.000. Sè tiÒn thanh to¸n b»ng tr÷ : Mét tr¨m n¨m m­¬i b¶y triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) MÉu sè 2: C«ng ty cæ phÇn Gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh Trô Së : Côm 5 - Khèi Yªn Duyªn - Yªn Së - Hoµng Mai - Hµ Néi §iÖn Tho¹i : (04).6450563 V¨n Phßng Giao DÞch : 151 - Lª Thanh NghÞ - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi §iÖn Tho¹i : (04).6283650 PhiÕu xuÊt kho b¶o hµnh Liªn 2 : Giao kh¸ch hµng Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2003 Tªn kh¸ch NguyÔn V¨n Nho Sè H§ : 002020 §Þa ChØ : Chi nh¸n ViÖt PC Nam §Þnh………§iÖn Tho¹i :……………… Tt Tªn, quy c¸ch hµng ho¸ SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn B¶o hµnh 1 XuÊt bé m¸y tÝnh ASEAN 20 7500000 150000000 Main INTEL 865 GVSR 36 Th¸ng CPU CE 2.0 36 Th¸ng RAM 128MB 36 Th¸ng HDD MAXTOR 7200 12 Th¸ng FDD 1.44 MB MITSUMI 6 Th¸ng CD 52X SAMSUNG 12 Th¸ng MONITOR 17’ LG 24 Th¸ng KEY+MOUSE MIT 6 Th¸ng CASE HERO 6 Th¸ng Tæng céng : 150000000 Sè tiÒn (b»ng ch÷) :………………………………………………………………………………………….. Ghi chó: - Gi¸ trªn ch­a bao gåm VAT. Tû giÊ thanh toÊn lµ tû giÊ USD bÊn ra trªn thÞ tr­êng tù do t¹i thêi ®iÓm thanh toÊn. KH¤NG B¶O HµNH C¸C TR­êng hîp sau: - Trªn vËt t­ vµ thiÕt bÞ kh«ng cã tem b¶o hµnh hîp lÖ (Tem b¶o hµnh bÞ r¸ch, tÈy xo¸, kh«ng cã ch÷ ký cña nhµ s¶n xuÊt, nhµ cung cÊp ). - Kh«ng cã phiÕu xuÊt kho hoÆc phiÕu bÞ söa ch÷a, tÈy xo¸ . - Kh¸ch hµng tù ®éng më m¸y ®Ó söa ch÷a (C¸c lçi phÇn mÒm , lçi do ng­êi sö dông, hoÆc lçi do virus g©y ra…….). - C¸c h­ háng, do r¬i vì, do thiªn tai, ch¸y næ, nguån ®iÖn, hoÆc c¸c nguyªn nh©n kh¸c(VËt t­ tiªu hao trong khi sö dông - VD: mùc in, ®Çu in kim, qu¹t, mouse……). - HÕt thêi h¹n b¶o hµnh. L­u ý : Xin quý kh¸ch kiÓm tra hµng tr­íc khi mang hµng ra khái c«ng ty - Hµng ®· lÊy kh«ng ®­îc tr¶ l¹i. Ng­êi giao hµng KÕ to¸n thñ kho Ng­êi nhËn (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)P MÉu sè 3 C«ng ty CDN §Þa chØ: 151 Lª Thanh NghÞ, Hµ Néi ThÎ kho Th¸ng 12 n¨m 2003 Tªn hµng ho¸: Bé m¸y tÝnh ASEAN §¬n vÞ tÝnh:Bé Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån Tån kho ®Çu th¸ng 12/03 32 02020 02/12 ViÖt PC Nam §Þnh 20 12 02024 04/12 Siªu thÞ m¸y tÝnh DTIC 3 9 ... ... ... 06/12 Siªu thÞ m¸y tÝnh Dtic tr¶ l¹i hµng 02 11 ... ... ... C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi: 1, Nî TK 111: 50.000.000 Nî TK 131: 107.500.000 Cã TK 511 : 150.000.000 Cã TK 333.1: 7500.000 2, Nî TK 632 : 135.000.00 Cã TK156: 135.000.000 + B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng lµ ph­¬ng thøc b¸n bu«n mµ c«ng ty sau khi mua hµng ho¸, nhËn mua hµng vÒ nh­ng kh«ng nhËp kho mµ vËn chuyÓn th¼ng cho kh¸ch hµng. §©y lµ tr­êng hîp khi nh©n viªn kinh doanh cña nhËn ®­îc hîp ®ång cña kh¸ch hµng ®· ®Æt tr­íc tiÒn hµng hoÆc sè l­îng lín hµng ho¸, hoÆc kh¸ch quen cña c«ng ty gäi hµng nh­ng kho hÕt hµng th× bé phËn b¸n hµng hoÆc nh÷ng ng­êi cã liªn quan sÏ nhËp hµng vµ chuyÓn th¼ng ®Õn ®Þa ®iÓm kh¸ch hµng yªu cÇu mµ kh«ng cÇn qua kho cña c«ng ty. Tuy nhiªn khi ho¹ch to¸n kÕ to¸n vÉn ghi ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt kho...khi hµng ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô,kÕ to¸n míi tiÕn hµnh h¹ch to¸n sang TK 632- trÞ gi¸ vèn hµng b¸n. §èi víi nghiÖp vô kÕ to¸n tiªu thô nµy h¹c to¸n t­¬ng tù nh­ nghiÖp vô trªn. 5.2. H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi mµy tÝnh. HiÖn nay, C«ng ty CDN ¸p dông h×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp. Theo ph­¬ng thøc nµy viÖc b¸n lÎ chñ yÕu diÔn ra ë v¨n phßng c«ng ty, kh¸ch hµng ®Õn xem hµng nÕu ®ång ý vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng th× sÏ mua hµng nh©n viªn b¸n hµng thu tiÒn vµ trùc tiÕp giao hµng cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng th× C«ng ty vÉn cã thÓ cho tr¶ chËm. Víi gi¸ trÞ hµng b¸n ra thÊp d­íi møc qui ®Þnh th× kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n, nh­ng nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu th× C«ng ty vÉn lËp. B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ còng nh­ ho¸ ®¬n GTGT ®Òu lµ c¬ së ®Ó ghi vµo NhËt ký chung, NhËt ký b¸n hµng, sæ chi tiÕt hµng ho¸, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu, gi¸ vèn vµ thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép. VÝ dô: Ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2003, C«ng ty CDN b¸n cho C«ng ty TNHH V¹n Phóc mét bé m¸y tÝnh ASEAN vµ mét bé m¸y FAX UXP-220A, kÕ to¸n xuÊt ho¸ ®¬n GTGT sè 002918. Tõ ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n vµo sæ NhËt kÝ chung, nhËt ký b¸n hµng, ®ång thêi vµo b¶ng kª b¸n lÎ ®Ó ®­a ra th«ng tin vÒ sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép, doanh thu vµ gi¸ vèn. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸ (Qui tr×nh gièng nh­ ®èi víi nghiÖp vô b¸n bu«n hµng hãa). VÒ h×nh thøc thanh to¸n khi mét nghiÖp vô b¸n hµng ph¸t sinh cã thÓ thu tiÒn ngay hay thanh to¸n chËm, v× vËy ®Ó theo dâi c«ng nî ®­îc chÝnh x¸c kÕ to¸n cña c«ng ty më sæ theo dâi ph¶i thu cña kh¸ch hµng TK 131 ®Ó phôc vô cho viÖc theo dâi th«ng tin kh¸ch hµng. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n kÕ to¸n sÏ cËp nhËt c¸c th«ng tin ®Ó ®­a vµo sæ nµy VÝ dô Ngµy 15/12 Chi nh¸nh ViÖt PC Nam §Þnh thanh to¸n nèt tiÒn hµng theo phiÕu xuÊt ngµy 2020 Ngµy 02/12/03 kÕ to¸n thanh to¸n lËp phiÕu thu sè 402 víi sè tiÒn lµ 107.500.000 theo mÉu sau PhiÕu thu sè 402 §¬n vÞ : CDN MÉu sè C21-H Hä tªn ng­ßi nép tiÒn : NgyÔn V¨n Nho §Þa chØ :Chi nh¸nh ViÖt PC Nam §Þnh Lý do nép : Tr¶ tiÒn hµng Sè tiÒn : 107.500.000 (ViÕt b»ng ch÷) Mét tr¨m linh b¶y triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo : 01 chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn(ViÕt b»ng ch÷) Mét tr¨m linh b¶y triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ kÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép (®· ký ) (®· ký ) (®· ký ) (®· ký ) C¨n cø vµo phiÕu thu kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua, sæ quü tiÒn mÆt Nî TK 111: 107.500.000 Cã TK 131(ViÖt PC): 107.500.000 . H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. C«ng ty CDN cã chÝnh s¸ch gi¸ mÒm dÎo, ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n linh ho¹t, nªn th­êng chØ cã kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i míi lµm gi¶m trõ doanh thu cña C«ng ty. Khi b¸n hµng cho kh¸ch, nÕu nh­ x¶y ra sù cè g× mµ nguyªn nh©n thuéc tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty nh­: vi ph¹m hîp ®ång, hµng kÐm phÈm chÊt hoÆc kh«ng ®óng chñng lo¹i, qui c¸ch ®· ghi trong hîp ®ång th× C«ng ty cho phÐp kh¸ch hµng tr¶ l¹i mét phÇn hay toµn bé sè hµng ®· mua tuú theo møc ®é vi ph¹m. TrÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n gi¶m doanh thu. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô, ng­êi b¸n hµng sÏ lËp biªn b¶n tr¶ l¹i hµng, sau ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu nhËp kho cho sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. VÒ phÝa kh¸ch hµng, C«ng ty sÏ thanh to¸n cho hä b»ng tiÒn mÆt hoÆc trõ vµo sè nî cò mµ kh¸ch hµng ch­a thanh to¸n IV. H¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty cæ phÇn g¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh 4.1 H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng t¹i C«ng ty bao gåm c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô nh­: chi phÝ cho nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ tiÕp kh¸ch, chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ vËn chuyÓn hµng cho kh¸ch... Tµi kho¶n ®­îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng lµ TK 641, TK nµy ®­îc chi tiÕt thµnh 7 tµi kho¶n cÊp hai theo nh­ qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. C¨n cø vµo c¸c chøng tø gèc nh­: phiÕu chi, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, b¶ng trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, biªn lai nép thuÕ, kÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung sau ®ã vµo sæ chi tiÕt TK 641. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi TK råi ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt. VÝ dô sau sÏ minh ho¹ cô thÓ: Ngµy 02/12/03 ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn cho chi nh¸nh ViÖt PC Nam §Þnh theo ho¸ ®¬n ngµy c¨n cø vµo chøng tõ vËn chuyÓn, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 641: 450.000 Cã TK 111: 450.000 Ngµy 10/12/2003, chi in tê r¬i qu¶ng c¸o cho C«ng ty, C¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi: Nî TK 641: 2.000.000 Nî TK 133: 200.000 Cã TK 111: 2.200.000 KÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung, vµo sæ c¸i TK 641 (B¶ng 12), Sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng- tµi kho¶n 641 Th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i NKC TK§¦ Sè PS Sè Ngµy Trang Dßng Nî Cã 02/12 Chi vËn chuyÓn cho kh¸ch 111 450.000 10/03 Chi in tê r¬i qu¶ng c¸o 111 2.000.000 .... KÕt chuyÓn chi phÝ 911 39.237.000 Céng PS trong th¸ng 39.237.000 39.237.000 . H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i bao gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp nh­: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc v¨n phßng, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho qu¶n lý..... T­¬ng tù nh­ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty CDN còng ®­îc theo dâi vµ tËp hîp theo tõng kho¶n môc. C«ng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng t­¬ng tù nh­ h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng. T×nh h×nh h¹ch to¸n thùc tÕ cña c«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh trong th¸ng 12/2003 Sæ NhËt Ký Chung Th¸ng 12/2003( §¬n vÞ tÝnh 1.000®) Ngµyghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i ®· ghi sæ c¸i SH TK Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã 1/12 2017 01/12 XuÊt bé m¸y tÝnh Ph¶i thu kh¸ch hµng TK 131 6.990 Doanh thu b¸n hµng TK 511 6657 ThuÕ VAT ®Çu ra TK 3331 333 Gi¸ vèn hµng b¸n TK 632 6.750 Hµng hãa TK156 5500 1/12 2018 01/12 XuÊt main all round Ph¶i thu kh¸ch hµng TK 131 5.835 Doanh thu b¸n hµng TK 511 5557 ThuÕ VAT ®Çu ra TK 3331 556 Gi¸ vèn hµng b¸n TK 632 5.406 Hµng hãa TK156 5406 T358 02/12 Thu tiÒn m¸y Fx 2015 TK 111 15.000 B»ng tiÒn mÆt TK 131 15000 N 1987 02/12 NhËp linh kiÖn m¸y tÝnh TK 156 38.900 VAT ®Çu vµo TK 133 1.945 TT b»ng tiÒn mÆt TK 111 15845 Cßn ph¶i tr¶ TK 331 25000 1 2019 02/12 XuÊt CPUce 1.8 TK 131 12.064 Doanh thu b¸n hµng TK 511 11489 ThuÕ ®Çu ra TK3331 574 Gi¸ vèn hµng b¸n TK 632 11.040 Hµng ho¸ TK156 11040 3 2020 ... Céng sang trang ... Trang tr­íc chuyÓn sang N 1989 04/12 NhËp main allround TK 156 27.034 VAT ®Çu vµo TK 133 1.351 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n TK 331 28385 ..... Chi vËn chuyÓn hµng TK 641 2.000 B»ng tiÒn mÆt TK 111 2000 C 365 Chi tr¶ l·i ng©n hµng TK 642 4.200 TK 111 4200 ..... ..... KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn TK 511 TK 911 1.197.646 1.197.646 KÕt chuyÓn gi¸ vèn TK 911 TK 632 1.095.846 1.095.846 ...... Céng ph¸t sinh trong th¸ng Sæ c¸i Tµi kho¶n 156- Hµng ho¸ Th¸ng 12 n¨m 2003 ( §¬n vÞ tÝnh 1000®) Chøng tõ DiÔn gi¶i NKC TK§¦ Sè PS Sè Ngµy Trang Nî Cã Sè d­ ®Çu th¸ng 148.500 2017 01/12 XuÊt m¸y tÝnh bé 01 632 6.750 2018 01/12 XuÊt main allround 01 632 5.557 2019 01/12 Xu¸t cpu ce 1.8 01 632 11.489 2020 01/12 XuÊt m¸y tÝnh bé 01 632 135.000 05/12 NhËp m¸y tÝnh bé 01 01 331 67.500 ...... Céng PS trong th¸ng 1.085.321 1.095.846 D­ cuèi th¸ng 137.975 Sæ c¸i tµi kho¶n 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n ” Th¸ng 12/2003 §¬n vÞ tÝnh 1000® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ PS Nî PS Cã Sè Ngµy 2017 01/12 XuÊt bé m¸y tÝnh 156 6.750 2018 01/12 XuÊt main allround 156 5.406 2019 02/12 XuÊt CPU ce 1.8 156 11.040 2020 2/12 XuÊt m¸y bé 156 135.000 2021 2/12 Kh¸ch lÎ 156 520 2022 2/12 XuÊt Ram 128 156 5.939 2023 2/12 Kh¸ch lÎ 156 4.080 2024 4/12 ABB 156 3.690 ... 5/12 156 2036 8/12 DTIC 156 7.207 ... 2046 12/12 XuÊt Mouse mitsumi 156 2.419 ... 2058 14/12 XuÊt HDD 40 maxtor 156 15.820 ... KÕt chuyÓn gi¸ vèn ®Ó X§ kÕt qu¶ 911 1.095.846 Céng 1.095.846 1.095.846 Sæ c¸i Tµi kho¶n 511 §¬n vÞ tÝnh 1000® Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang nhËt ký Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 01/12 01/12 01/12 02/12 2017 2018 2019 2020 Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng ..... KÕt chuyÓn gi¶m doanh thu KÕt chuyÓn doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh KQKD. Céng sè ph¸t sinh. 131 131 131 131 131 531 911 13.500 1.197.646 1.211.146 6.657 5.557 11.489 150.000 580 ... 1.211.146 Sæ c¸i Tµi kho¶n 641-Chi phÝ b¸n hµng §¬n vÞ: 1000 ®ång Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang nhËt ký Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã L­¬ng NV B¸n hµng. Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ V/C bèc xÕp. Chi phÝ K/H TSC§. C¸c chi phÝ kh¸c ... K/C CFBH ®Ó XDKQKD Céng sè ph¸t sinh. 334 152 111 214 111 15.129 1.128 5.580 3.200 22.200 39.237 39.237 39.237 Sæ c¸i tµi kho¶n 642 Th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ: 1000 ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i NKC TK§¦ Sè PS Sè Ngµy Trang Dßng Nî Cã 3/12 Chi tiÕp kh¸ch 300 3/12 Chi l­¬ng nh©n viªn th¸ng 11 25000 15/12 Tr¶ tiÒn ®iªn tho¹i th¸ng 11 3.500.000 15/12 Tr¶ tiÒn ®iÖn th¸ng 11 650.500 ... Chi phÝ ng©n hµng 4300 ... KÕt chuyÓn chi phÝ 52.793 Céng PS trong th¸ng 52.793 52.793. Sæ c¸i Tµi kho¶n 911-x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh §¬n vÞ: 1000 ®ång Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang nhËt ký Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30 Cuèi kú K/C DT ®Ó X§KQ. Cuèi kú K/C gi¸ vèn ®Ó X§KQ. Cuèi kú K/C chi phÝ b¸n hµng ®Ó X§KQ. K/C chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó X§KQKD. KÕt qu¶ kinh doanh Céng sè ph¸t sinh. 511 632 641 642 421 1.095.846 39.237 52.730 9.833 1.197.646 1.197.646 1.197.646 3. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ViÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu cña C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi mµy tÝnh ®­îc h¹ch to¸n vµo cuèi mçi th¸ng. C«ng viÖc cña h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô gåm cã: kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kÕt chuyÓn gi¸ vèn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kÕt chuyÕn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô . Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô gåm : TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 421: lîi nhuËn ch­a ph©n phèi Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu c¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Doanh thu b¸n hµng thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp = - - - Nî TK 511: Doanh thu Cã TK 531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. X¸c ®Þnh doanh thu thuÇn vµ kÕt chuyÓn Nî TK 511: Doanh thu Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ KÕt chuyÓn gi¸ vèn Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n trong kú KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK 641: Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho l­îng hµng tiªu thô trong kú KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qña Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú X¸c ®Þnh kÕt qu¶ l·i hoÆc lç Nî TK 911 (nÕu l·i) Cã TK 421 HoÆc: Nî TK 421 (nÕu lç) Cã TK 911 T×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty CDN th¸ng 12/2003 nh­ sau; KÕt chuyÓn gi¶m doanh thu Nî TK 511: 13.500.000 Cã TK 531: 13.500.000 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Nî TK 511: 1.197.646.000 Cã TK 911: 1.197.646.000 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 911:1.095.846.090. Cã TK 632: 1.095.846.090. KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911: 39.237.000 Cã TK 641: 39.237.000 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 911: 52.729.854 Cã TK 642: 52.729.854 KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911: 9.833.056 Cã TK 421 (4212):9.833.056 B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh th¸ng 12/03 §¬n vÞ: 1000 ®ång C«ng ty Cæ PhÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tinh Sè 151 Lª Thanh NghÞ- Hai Bµ Tr­ng – HN KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Tõ ngµy: 01/12/2003 ®Õn ngµy: 31/12/2003 M· ChØ tiªu Sè tiÒn 01 Tæng doanh thu 1.211.146 02 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 03 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03=05+06+07) 05 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 06 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 13.500 07 - ThuÕ tiªu thô §B, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 10 1. Doanh thu thuÇn (10=01-03) 1.197.646 11 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 1.095.846 20 3. Lîi nhuËn gép (20=10-11) 101.799.910 21 4. Chi phÝ b¸n hµng 39.237 22 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 52.729.854 30 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 9.833.056 phÇn III hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh I NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh 1- NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty CDN Nh÷ng ­u ®iÓm C«ng ty cã ®­îc ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n trÎ tuy kh«ng cã ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm nh­ng n¨ng ®éng vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc vµ ham häc hái. Do vËy hä ®· kh«ng ngõng cè g¾ng hoµn thµnh tèt c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó kh«ng vi ph¹m c¸c chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. §ång thêi hä còng lu«n cËp nhËt theo c¸c quy ®Þnh vµ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n míi do bé tµi chÝnh quy ®Þnh. Hä thùc sù ®· gãp mét phÇn quan träng trong thµnh c«ng cña C«ng ty nh÷ng n¨m qua. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc mét c¸ch phï hîp: HÖ thèng bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty rÊt gän nhÑ kh«ng kång kÒnh nh­ng vÉn ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt mét khèi l­îng c«ng viÖc lín. C«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng phï hîp víi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña tõng ng­êi, ph¸t huy thÕ m¹nh cña mçi nh©n viªn lµm cho c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ tèt. Phßng kÕ to¸n ®· qu¶n lý tèt tiÒn hµng, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty, §Æc biÖt phßng kÕ to¸n cßn cã nhiÖm vô ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ th«ng tin cho ban qu¶n trÞ cña c«ng ty. Sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc ghi sæ : C«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ NhËt ký chung. H×nh thøc nµy hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Tuy cã ghi chÐp h¬i nhiÒu song viÖc h¹ch to¸n l¹i ®¬n gi¶n dÔ thùc hiÖn ®Æc biÖt phï hîp víi ®éi ngò nh©n viªn trÎ tuy kh«ng cã nhiÒu kinh nghiÖm nh­ng l¹i kh«ng ng¹i lµm viÖc nªn c¸c chøng tõ, sæ s¸ch vÉn ®­îc ®¸p øng tèt. C¸c chøng tõ : C¸c chøng tõ sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu ®­îc lËp ra ®Òu phï hîp víi yªu cÇu kinh tÕ vµ ph¸p lý cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Chøng tõ ®­¬c ph©n lo¹i hÖ thèng ho¸ theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ, theo thêi gian ph¸t sinh.... vµ ®­îc ®ãng thµnh tËp theo tõng th¸ng vµ theo thø tù thêi gian, thuËn lîi cho viÖc t×m kiÕm, kiÓm tra, ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt. KÓ tõ khi thµnh lËp, c«ng ty CDN ®· kh«ng ngõng nç lùc v­¬n lªn vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng ®èi víi ban qu¶n trÞ còng nh­ toµn thÓ c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. Ngoµi nh÷ng ®iÓm m¹nh nªu trªn th× c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cña m×nh, c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nãi riªng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Thø nhÊt lµ c«ng ty vÉn ®ang sö dông tØ gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n c¸c ph¸t sinh ngo¹i tÖ lµ ch­a hîp lý: C¸c ph¸t sinh cña c«ng ty vÒ ngo¹i tÖ lµ t­¬ng ®èi lín . Hµng mua vµo vµ b¸n ra trong c«ng ty ®Òu tÝnh b»ng ®« la mü. §ã lµ nh÷ng kho¶n ph¸t sinh hµng ngµy mµ C«ng ty l¹i sö dông tØ gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n. §iÒu nµy lµm cho c«ng viÖc ghi chÐp cña nh©n viªn kÕ to¸n trë nªn nÆng nÒ, th­êng xuyªn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i tØ gi¸ dÉn ®Õn dÔ g©y nhÇm lÉn. H¬n n÷a nh©n viªn kÕ to¸n l¹i kh«ng cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy nªn kh«ng thÓ cho ®­îc con sè chÝnh x¸c vÒ viÖc ®iÒu chØnh ngo¹i tÖ trong c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. C«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 159 dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: Tµi kho¶n 159 “ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho” lµ mét tµi kho¶n cÇn thiÕt ph¶i cã ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i. ViÖc C«ng ty CDN kh«ng më tµi kho¶n nµy sÏ g©y lóng tóng cho cho C«ng ty khi cã t×nh huèng bÊt th­êng x¶y ra. §Æc biÖt trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ th× c¸c ph¸t sinh c«ng nî x¶y ra ®èi víi CDN rÊt nhiÒu. Mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p tiªu thô hµng ho¸ tèt cña CDN lµ nhê cã chÝnh s¸ch c«ng nî vËy mµ kh«ng hiÓu nguyªn nh©n g× mµ c«ng ty vÉn ch­a më tµi kho¶n dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi theo em ®ã còng lµ mét thiÕu sãt lín cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ cña bé phËn kÕ to¸n trong c«ng ty. C«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 512 – Doanh thu néi bé: Tµi kho¶n 512 lµ tµi kho¶n cÇn ph¶i cã víi mét doanh nghiÖp nh­ CDN, bëi v× C«ng ty nµy b¸n bu«n hµng hãa rÊt nhiÒu cho c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty. ViÖc h¹ch to¸n c¶ doanh thu b¸n hµng néi bé vµo TK 511 kh«ng ®óng víi qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. Ch­a cã chÝnh s¸ch chiÕt khÊu: C«ng ty ®· cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶, chÝnh s¸ch thanh to¸n... nh­ng l¹i ch­a ¸p dông mét biªn ph¸p thóc ®Èy tiªu thô rÊt h÷u hiÖu lµ chiÕt khÊu thanh to¸n cho nh÷ng kho¶n thanh to¸n tr­íc thêi h¹n vµ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i cho nh÷ng kh¸ch mua hµng víi sè l­îng lín. §iÒu nµy lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh gi¶m ®i. §Æc biÖt lµ viÖc thu håi c«ng nî trë nªn khã kh¨n h¬n rÊt nhiÒu. Ch­a t¸ch riªng ho¹t ®éng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ: C«ng ty kh«ng t¸ch riªng ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ, v× thÕ kh«ng ph©n biÖt ®­îc doanh thu b¸n bu«n vµ doanh thu b¸n lÎ trong tæng doanh thu thuÇn. Ch­a ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: HiÖn nay, toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú ®Òu ®­îc kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Trong tr­êng hîp nh÷ng chi phÝ nµy lµ nhá th× kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty nh­ng nÕu nh÷ng chi phÝ nµy lín th× sù ¶nh h­ëng cña nã sÏ lµm cho viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú lµ kh«ng chÝnh x¸c. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi mµy tÝnh Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty CDN T¹i C«ng ty CDN, nghiÖp vô tiªu thô diÔn ra hµng ngµy, th­êng xuyªn, liªn tôc. C«ng ty cã nhiÒu mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, ®èi t¸c, ng©n hµng.... ViÖc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c cho chñ doanh nghiÖp vµ c¸c bªn liªn quan lµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, kÕ to¸n ®ãng mét vai trß kh«ng nhá v× nã lµ c«ng cô rÊt cã hiÖu lùc gióp cho viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ b»ng viÖc cung cÊp vµ ph©n tÝch c¸c sè liÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh kinh doanh cho phï hîp. Qua c¸c tµi liÖu kÕ to¸n, C«ng ty míi cã ®­îc mét ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh còng nh­ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. Nh­ vËy, hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña hÖ thèng kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô nãi riªng lµ mét yªu cÇu thiÕt yÕu, nhê ®ã nh÷ng ng­êi qu¶n lý cã thÓ nhËn ®­îc nh÷ng th«ng tin kÞp thêi nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt, ®Çy ®ñ nhÊt vµ ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n nhÊt, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n: ViÖc ¸p dông sæ NhËt ký Chung vµ Sæ C¸i ë c«ng ty hiÖn nay t­¬ng ®èi gièng víi mÉu sæ chÕ ®é quy ®Þnh, song ch­a cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho nhu cÇu qu¶n trÞ. Mçi cét trªn trang sæ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng riªng, cét “ngµy th¸ng ghi sæ” ph¶n ¸nh mÆt thêi gian chøng tõ gèc ®­îc vµo sæ nh­ng còng rÊt quan träng bëi ®ã lµ c¨n cø ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c sè liÖu trªn sæ NhËt ký Chung ®· vµo ®ñ Sæ C¸i víi c¸c sæ, thÎ chi tiÕt, ®ång thêi nã cßn cho thÊy viÖc cËp nhËt chøng tõ vµo sæ nh­ thÕ nµo. Nh­ng kÕ to¸n cña c«ng ty l¹i bá cét nµy nªn khã cã thÓ theo dâi ®­îc. Do vËy, ®Ó theo dâi mét c¸ch chi tiÕt, chÝnh x¸c, phôc vô nhanh chãng cho qu¶n trÞ néi bé, Sæ NhËt kÝ Chung vµ Sæ C¸i nªn ghi thªm cét ngµy th¸ng ghi sæ cho phï hîp vµ hoµn chØnh theo ®óng víi mÉu ®­îc quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho: Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho hiÖn C«ng ty ®ang ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. C¸ch nµy tuy ®é chÝnh x¸c kh«ng cao nh­ng c«ng viÖc cña kÕ to¸n lµm trë nªn kh¸ vÊt v¶ v× l­îng hµng ho¸ hµng ngµy ra vµo kho lµ rÊt lín vµ ë møc ®é th­êng xuyªn, liªn tôc nªn ®Ó qu¶n lý hÕt m· sè hµng ho¸ ®Ó biÕt ®­îc ®Ých danh gi¸ nhËp cña hµng ®ã lµ mét viÖc lµm kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n v× gi¸ c¶ cña hµng ho¸ l¹i biÕn ®æi theo ngµy, h¬n n÷a hiÖn nay c«ng ty l¹i ®ang ¸p dïng h×nh thøc kÕ to¸n thñ c«ng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c s¶n phÈm tin hoc hay cã gi¸ c¶ th­êng xuyªn biÕn ®éng, sè l­îng vµ gi¸ trÞ mçi lÇn nhËp, xuÊt hµng cña C«ng ty l¹i th­êng lín. V× vËy, C«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp kho (Gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn). Sau mçi lÇn nhËp kho hµng ho¸, kÕ to¸n tÝnh l¹i gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n vµ lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hµng hãa ngay sau lÇn nhËp ®ã. B»ng ph­¬ng ph¸p nµy, trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho sÏ ®­îc tÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c, ®ång thêi, kÕ to¸n cã thÓ theo dâi, ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña hµng ho¸ vÒ mÆt gi¸ trÞ, theo dâi sù biÕn ®éng mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc vµ kÞp thêi, võa ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc nhµn h¬n. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, ®¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ ®¬n vÞ Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ tån kho sau mçi lÇn nhËp b×nh qu©n = --------------------------------------------------------- sau mçi lÇn nhËp L­îng thùc tÕ hµng ho¸ tån kho sau mçi lÇn nhËp Hoµn thiÖn h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Hµng tån kho cuèi kú lµ mét tÊt yÕu ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, kh«ng mét c«ng ty nµo cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc r»ng l­îng hµng mua vµo sÏ tiªu thô hÕt ngay vµ víi gi¸ cã l·i hay hoµ vèn. V× vËy, cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n sÏ xuÊt hiÖn mét l­îng hµng tån kho vµ viÖc dù tr÷ hµng ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®«i khi lµm doanh nghiÖp bÞ thiÖt h¹i do c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng tån kho trªn thÞ tr­êng. §Ó tr¸nh ®­îc thiÖt h¹i ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i trÝch lËp dù phßng. T¹i C«ng ty CDN, l­îng hµng tån kho cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n lµ kh«ng nhá. Do ®ã, cuèi niªn ®é, lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ viÖc rÊt cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty CDN. Dù phßng gi¶m gi¸ lµ sù x¸c nhËn vÒ ph­¬ng diÖn kÕ to¸n mét kho¶n gi¶m gi¸ trÞ tµi s¶n do nh÷ng nguyªn nh©n mµ hËu qu¶ cña chóng kh«ng ch¾c ch¾n. Nh­ vËy, dù phßng gi¶m gi¸ míi chØ lµ viÖc x¸c nhËn trªn ph­¬ng diÖn kÕ to¸n kho¶n gi¶m gi¸ trÞ cña tµi s¶n chø thùc tÕ ch­a x¶y ra, bëi v× nh÷ng tµi s¶n nµy doanh nghiÖp vÉn ®ang n¾m gi÷, ®ang chuyÓn ®æi hay nh­îng b¸n. Dù phßng gi¶m gi¸ ®­îc lËp cho c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ gi¸ b¸n trªn thÞ tr­êng thÊp h¬n gi¸ gèc ghi sæ kÕ to¸n. Nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµy thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp cã chøng cø chøng minh hµng ho¸ tån kho. Møc dù phßng cÇn lËp cho tõng lo¹i hµng tån kho, ®­îc c¨n cø vµo sè l­îng tõng lo¹i hµng tån kho thùc tÕ vµ møc gi¶m gi¸ cña tõng lo¹i hµng tån kho t¹i thêi ®iÓm cuèi niªn ®é kÕ to¸n ( kh«ng lÊy phÇn t¨ng gi¸ c¶ mÆt hµng nµy ®Ó bï cho phÇn gi¶m gi¸ cña mÆt hµng kia). Khi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiªn ®­îc cña hµng tån kho nhá h¬n gi¸ gèc th× ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®­îc lËp lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña hµng tån kho lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc cña chóng. Møc dù phßng Sè l­îng hµng tån kho i Møc gi¶m gi¸ gi¶m gi¸ cÇn lËp = gi¶m gi¸ t¹i thêi ®iÓm lËp X cña hµng tån cho hµng tån kho i b¸o c¸o t¹i chÝnh n¨m kho i Trong ®ã: Møc gi¶m Gi¸ gèc ghi sæ Gi¸ thùc tÕ trªn gi¸ cña hµng = kÕ to¸n cña - thÞ tr­êng cña tån kho i hµng tån kho i hµng tån kho i C«ng ty cã thÓ lËp b¶ng tÝnh trÝch dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cho nh÷ng mÆt hµng cÇn lËp dù phßng gi¶m gi¸ theo mÉu sau: BiÓu 3: MÉu b¶ng tÝnh dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho B¶ng tÝnh dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho STT MÆt hµng M· §¬n gi¸ hµng tån Gi¸ thÞ tr­êng Sè dù phßng n¨m cò cßn l¹i Sè dù phßng cÇn lËp cho niªn ®é tíi Sè ph¶i trÝch lËp thªm Sè ®­îc hoµn nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng Ngµy th¸ng n¨m 2003. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc §Ó h¹ch to¸n kho¶n dù phßng nµy, C«ng ty ph¶i bæ sung tµi kho¶n 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµo hÖ thèng tµi kho¶n cña m×nh. TK 159 cã kÕt cÊu nh­ sau: Bªn Nî: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho kh«ng dïng ®Õn. Bªn Cã: TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho D­ Cã: Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hiÖn cßn. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho nh­ sau: Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, ph¶n ¸nh sè dù phßng ®· x¸c ®Þnh cho c¸c mÆt hµng cÇn lËp dù phßng: Nî TK 632: Ghi t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 159: TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (Chi tiÕt tõng lo¹i) Trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, khi xuÊt b¸n c¸c lo¹i hµng tån kho, bªn c¹nh bót to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng tån kho xuÊt b¸n, kÕ to¸n ph¶i ghi bót to¸n hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp cña nh÷ng hµng tån kho nµy (nÕu cã) Nî TK 159: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· b¸n (Chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK 632: Ghi t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, : - Tr­êng hîp kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay lín h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m tr­íc th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®­îc lËp thªm ghi: Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n ( Chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) Cã TK 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Tr­êng hîp kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay nhá h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m tr­íc th× sè chªnh lÖch nhá h¬n ®­îc hoµn nhËp, ghi: Nî TK 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Cã TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n ( Chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) Hoµn thiÖn h¹ch to¸n doanh thu néi bé HiÖn C«ng ty CDN kh«ng sö dông tµi kho¶n 512 – Doanh thu néi bé mµ h¹ch to¸n toµn bé doanh thu vµo tµi kho¶n 511. §iÒu nµy lµ tr¸i víi qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. H¬n n÷a, l­îng doanh thu néi bé cña C«ng ty ph¸t sinh lµ rÊt lín do C«ng ty b¸n bu«n hµng hãa cho c¸c chi nh¸nh cña m×nh. V× vËy, theo em C«ng ty nªn h¹ch to¸n riªng kho¶n doanh thu néi bé nµy. Tµi kho¶n ®­îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n doanh thu néi bé lµ TK 512 - Doanh thu néi bé: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tiªu thu néi bé doanh nghiÖp. Néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 512 t­¬ng tù nh­ tµi kho¶n 511 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cho kho¶n doanh thu néi bé Tr­êng hîp cña C«ng ty CDN lµ tr­êng hîp tiªu thô néi bé gi÷a ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp víi ®¬n vÞ cÊp trªn. Khi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp lµ chi nh¸nh cña C«ng ty…kÕ to¸n ghi: BT1) Ph¶n ¸nh gi¸ vèn Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 1561: TrÞ gi¸ mua cña hµng xuÊt. BT2) Ph¶n ¸nh doanh thu néi bé Nî TK 111,112,1368…Sè tiÒn ph¶i thu néi bé. Cã TK 512: Doanh thu b¸n hµng néi bé. Cã TK 3331: ThuÕ GTGT ®Çu ra. Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé doanh thu néi bé vÒ TK 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu vµ kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty Nî TK 512 Cã TK 511 2.5 Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chiÕt khÊu thanh to¸n vµ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, C«ng ty ch­a cã chÕ ®é chiÕt khÊu cho nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n tr­íc thêi h¹n vµ nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín. Theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, chiÕt khÊu thanh to¸n lµ kho¶n tiÒn th­ëng cho kh¸ch hµng tÝnh trªn tæng tiÒn hµng mµ hä ®· thanh to¸n tr­íc thêi h¹n qui ®Þnh cßn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp gi¶m trõ hoÆc thanh to¸n cho kh¸ch hµng do hä ®· mua hµng víi khèi l­îng lín. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chiÕt khÊu thanh to¸n: Thùc chÊt th× sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n lµ chi phÝ cho viÖc C«ng ty sím thu håi ®­îc vèn bÞ kh¸ch hµng tr¶ chËm chiÕm dông. BiÖn ph¸p nµy nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n, thóc ®Èy vßng quay cña vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, theo em , C«ng ty nªn chiÕt khÊu thanh to¸n cho nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n sím. C«ng ty cã thÓ c¨n cø vµo thêi gian thanh to¸n vµ h×nh thøc thanh to¸n mµ ®­a ra mét tØ lÖ chiÕt khÊu phï hîp. TØ lÖ nµy kh«ng nªn qu¸ thÊp ®Ó thóc ®Èy kh¸ch hµng vµ còng kh«ng nªn qu¸ cao ®Ó ®¶m b¶o môc tiªu lîi nhuËn. Khi chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng, tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n nh­ sau: Khi chÊp nhËn chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 635: Tæng sè chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng Cã TK 111, 112: Tr¶ tiÒn cho kh¸ch hµng Cã TK 131: Trõ vµo sè tiÒn ph¶i thu cña ng­êi mua Cã TK 3388: Sè chiÕt khÊu chÊp nhËn nh­ng ch­a thanh to¸n cho ng­êi mua Cuèi k×, kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 635: Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i Thùc chÊt th× chiÕt khÊu th­¬ng m¹i lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp th­ëng cho kh¸ch hµng do kh¸ch hµng ®· mua hµng víi sè l­îng lín. §©y còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p kÝch thÝch tiªu thô cã hiÖu qu¶ cao cho nªn theo em C«ng ty CDN nªn x©y dùng mét chÝnh s¸ch cho biÖn ph¸p nµy. §Ó h¹ch to¸n kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, C«ng ty cÇn thªm vµo hÖ thèng tµi kho¶n cña m×nh tµi kho¶n 521 – ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i. KÕt cÊu tµi kho¶n nµy nh­ sau: Bªn Nî: Sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· chÊp nhËn thanh to¸n cho kh¸ch hµng Bªn Cã: KÕt chuyÓn toµn bé sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i sang tµi kho¶n 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña kú h¹ch to¸n Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ sau: - Ph¶n ¸nh sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i thùc tÕ ph¸t sinh trong kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 521 : Sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i chÊp nhËn thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Cã TK 111, 112...: NÕu thanh to¸n cho kh¸ch b»ng tiÒn Cã TK 131: NÕu trõ vµo kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cuèi kú, kÕt chuyÓn sè tiÒn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· chÊp thuËn cho ng­êi mua sang tµi kho¶n doanh thu: Nî TK 511 Cã TK 521: KÕt chuyÓn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i trong kú 2.7. Hoµn thiÖn viÖc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp C«ng ty hiÖn nay vÉn tiÕn hµnh kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n ký doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú vµo tµi kho¶n 911, viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh trong ký ®­îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ. V× vËy, theo em, C«ng ty cÇn ph©n bæ c¸c chi phÝ nµy cho sè hµng tiªu thô trong kú vµ sè hµng tån kho nh»m ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp gi÷a chi phÝ vµ doanh thu. Khi ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, cã thÕ ¸p dông c«ng thøc sau: Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng (Chi phÝ QLDN) = (Chi phÝ QLDN) + (Chi phÝ QLDN) - chi phÝ QLDN) ph©n bæ cho hµng ®Çu kú ph¸t sinh trong kú ph©n bæ cho hµng b¸n ra tån kho cuèi kú Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng (Chi phÝ QLDN) + (Chi phÝ QLDN) (Chi phÝ QLDN) ®Çu k× ph¸t sinh trong kú TrÞ gi¸ ph©n bæ cho hµng = ----------------------------------------------- x hµng tån kho tån kho cuèi kú TrÞ gi¸ hµng tiªu + TrÞ gi¸ hµng tån thô trong kú kho cuèi kú Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ sau: Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng tiªu thô trong kú vµ hµng tån kho cuèi kú vµ ®Þnh kho¶n: Nî TK 911: L­îng chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú Nî TK 1422: L­îng chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng tån kho cuèi kú Cã TK 641: Chi phÝ bµn hµng ph¸t sinh trong kú Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn sÏ lµm cho lîi nhuËn thùc tÕ cña C«ng ty chÝnh x¸c h¬n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp. Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña em nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a m¶ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, cã mét thùc tÕ lµ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ biÖn chøng kh¨ng khÝt víi nhau. Do ®ã, theo em C«ng ty nªn t¨ng c­êng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh vµ ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ vµo qu¶n lý doanh nghiÖp. NÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng thuéc tÝnh vèn cã cña nã. Trong bèi c¶nh nh­ vËy, kÕ to¸n qu¶n trÞ ®­îc h×nh thµnh, ph¸t triÓn mét c¸ch tÊt yÕu vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm cña nã trong nh÷ng n¨m qua. Chøc n¨ng cña kÕ to¸n qu¶n trÞ lµ cung cÊp vµ truyÒn ®¹t c¸c th«ng tin kinh tÕ vÒ mét tæ chøc cho c¸c ®èi t­îng sö dông kh¸c nhau. Kh¸c víi kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ kinh tÕ tµi chÝnh mét c¸ch cô thÓ, chi tiÕt vµ nã sö dông mét sè néi dung cña khoa häc kh¸c nh­ khoa häc thèng kª, kinh tÕ ngµnh, qu¶n trÞ kinh doanh… nªn nã ®­îc coi nh­ mét hÖ thèng trî gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh tèi ­u. KÕ to¸n qu¶n trÞ thu thËp, xö lý vµ thiÕt kÕ th«ng tin kÕ to¸n ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o phï hîp víi nhu cÇu cô thÓ cña c¸c nhµ qu¶n trÞ, c¸c cÊp trong doanh nghiÖp, khi sö dông nh÷ng th«ng tin chi tiÕt ®· tãm l­îc theo yªu cÇu sö dông nhµ qu¶n trÞ sÏ thÊy ®­îc ë ®©u cã vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nhanh chãng, cÇn c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó cã hiÖu qu¶. V× vËy mµ ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ trong C«ng ty lµ mét viÖc rÊt nªn lµm. VÒ ®Çu ra th× C«ng ty chØ cã hai h×nh thøc lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. §Ó thóc ®Èy tiªu thô th× theo em C«ng ty nªn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc tiªu thô b»ng c¸ch më ®¹i lý . Trªn thùc tÕ th× C«ng ty vÉn cã nh÷ng ®¹i lý, ®ã chÝnh lµ c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty. Song C«ng ty l¹i kh«ng göi b¸n qua chi nh¸nh. Quan hÖ gi÷a C«ng ty víi chi nh¸nh chØ lµ quan hÖ bªn mua – bªn b¸n. C¸c chi nh¸nh thùc chÊt chØ lµ kh¸ch hµng quen thuéc cña C«ng ty. Do chØ lµ ng­êi mua hµng nªn c¸c ®¹i lý cã quyÒn tù ®iÒu chØnh gi¸ b¸n hµng ho¸ theo ý. §iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn mét sè bÊt lîi cho C«ng ty. V× vËy, theo em th× C«ng ty nªn thùc hiÖn ph­¬ng thøc göi hµng qua ®¹i lý ®èi víi c¸c chi nh¸nh cña m×nh vµ Ên ®Þnh mét gi¸ b¸n cho phï hîp ®ång thêi cho chi nh¸nh h­ëng mét tû lÖ hoa hång tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty CDN cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ, v× vËy, nªn sö dông tØ gi¸ h¹ch to¸n ®èi víi c¸c ph¸t sinh ngo¹i tÖ. KÕt luËn Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung chuyªn ®Ò thùc tËp víi ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh”. KÕt hîp gi÷a viÖc nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i C«ng ty CDN vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng nhÊt lµ c«ng t¸c tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ta thÊy ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu sèng cßn cña m×nh lµ lîi nhuËn, doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®­îc s¶n phÈm hµng ho¸, trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i thùc sù cïng víi viÖc theo dâi vµ qu¶n lý chÝnh x¸c khoa häc kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. Ngµy nay tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô nãi riªng ®· vµ ®ang lµ mét c«ng cô quan träng gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Trong chuyªn ®Ò nµy em ®· lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nh­ sau: VÒ lý luËn: tr×nh bµy c¬ së lý luËn chung vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. VÒ thùc tiÔn : chuyªn ®Ò ®i s©u vµo cô thÓ ho¸ phÇn lý luËn b»ng c«ng t¸c tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt tiÖu thô t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p m¹ng vµ ph©n phèi m¸y tÝnh. Trªn c¬ së thùc tiÔn ®ã ch­¬ng III tr×nh bµy mét sè h¹n chÕ vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty CDN. MÆc dï ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o - ThS. Ph¹m Thµnh Long cïng sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n t¹i C«ng ty CDN, song do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ vµ b­íc ®Çu ®i tõ lý luËn vao thùc tÕ cßn bì ngì nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em mong nhËn ®­îc ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ nh÷ng ng­êi quan t©m. môc lôc Lêi më ®Çu........................................................................................................ 1 PhÇn mét Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty C i- lÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty FINTEC ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty FINTEC.........................3 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty FINTEC.......................................5 ii- ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty FINTEC ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n.............................................................8 Hµng ho¸ vµ c¸c kªnh ph©n phèi cña C«ng ty FINTEC........................9 §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña C«ng ty FINTEC..........................10 iii- h¹ch to¸n tiªu thô t¹i C«ng ty FINTEC Ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ vµ t¹× kho¶n sö dông...........................12 ChÝnh s¸ch gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng tiªu thô t¹i C«ng ty FINTEC...................................................13 Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC.............14 iv- h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i C«ng ty FINTEC H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng......................................................................37 H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.................................................38 v- h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC Tµi kho¶n sö dông......................................................................................40 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n.............................................................................40 phÇn hai hoµn thiªn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC §¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC Nh÷ng ­u ®iÓm..........................................................................................46 Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc....................................................................48 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC..................................................................50 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC...........................................................51 Lêi kÕt...............................................................................................................65 tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................66

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần giải pháp mạng và phân phối máy tính.DOC
Luận văn liên quan