Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung

Mục lục Các ký hiệu viết tắt Lời mở đầu 1 Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. I.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 3 1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất. . 3 2. Phân loại chi phí sản xuất 4 2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố . 4 2. 2. Phân loại chi phí sản xuất theo chức năng .5 2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với chi tiêu 5 2. 4. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với đối tượng chịu chi phí 6 2. 5. Phân loại theo quan hệ với công nghệ sản xuất 6 2. 6. Phân loại theo quan hệ với công nghệ sản xuất 6 3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cư xác định 7 4. Phương pháp tập chi phí sản xuất 8 5. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9 6. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 10 7. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung 12 8. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 14 8. 1. Hạch toán thiệt hại do sản phẩm hỏng 14 8. 2. Hạch toán thiệt hại do ngừng sản xuất 16 9. Tập hợp chi phí sản xuât toàn doanh nghiệp 17 9. 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 17 9. 2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 20 10. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 21 10.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22 10. 2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương 23 10. 3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 23 II. Các phương pháp tính giá thành 24 1. Giá thành và các loại giá thành 24 1. 1. Khái niệm giá thành 24 1. 2. Các loại giá thành sản phẩm 24 2. Đối tượng tính giá thành 25 3. Kỳ tính giá thành 26 4. Các phương pháp tính giá thành 27 4. 1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 28 4. 2. Phương pháp tính giá thành phân bước 29 4. 3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 31 4. 4. Phương pháp tính giá thành có loại trừ chi phí 32 4. 5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 33 4. 6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 34 4. 7. Phương pháp tính giá thành theo định mức 35 III. Tổ chức hệ thống sổ để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 35 1. Các chứng từ hạch toán ban đầu 35 2. Tổ chức hạch toán tổng hợp 36 2.1. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. 37 2.2. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký – sổ Cái. 38 2.3 Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ. 39 2.4. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký – chứng từ. 40 Chương 2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. I. Đặc điểm và tình hình chung của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 41 1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 41 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp 43 2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 43 2.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại xí nghiệp. 43 2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ. 46 3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. 47 3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp. 47 3.2. Tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp. 49 II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 52 1. Hạch toán chi phí sản xuất. 52 1.1. Phân loại chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 52 1.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 54 1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 54 1.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp. 55 1.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 55 1.4.2. Chi phí nhân công trực tiếp. 60 1.4.3. Chi phí sản xuất chung. 65 1.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ. 71 2. Tính giá thành sản phẩm. 77 2.1. Đặc điểm tính giá thành tại xí nghiệp. 77 2.2. Phương pháp và trình tự tính giá thành áp dụng tại xí nghiệp. Chương III. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. I. Đánh giá chung về công tác quản lý chi phí và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 82 1. Đánh giá về công tác quản lý chi phí tại xí nghiệp. 82 1.1. Những thành tựu đạt được về công tác quản lý chi phí. 82 1.2. Hạn chế về công tác quản lý chi phí. 84 2. Đánh giá về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp. 85 2.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại xí nghiệp. 85 2.2. Đánh giá về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp. 86 2.2.1. Những thành tựu đạt được. 86 2.2.2. Một số hạn chế cần khắc phục. 87 II. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 89 1. Điều kiện của việc hoàn thiện. 89 2. Nội dung hoàn thiện. 90 2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí vận chuyển nguyên vật liệu trực tiếp. 90 2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất và chi phí nhân viên phân xưởng. 91 2.3. Hoàn thiện việc hạch toán các khoản thiệt hại do sản phẩm hỏng. 94 2. 4. Hoàn thiện hệ thống sổ sách. 95 2.5. Hoàn thiện việc mở thẻ tính giá thành. 98 Kết luận 100 Danh mục tài liệu tham khảo

doc106 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
îp trªn TK 1421 vµ hµng th¸ng ph©n bæ cho chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trªn phiÕu kÕ to¸n. Tõ phiÕu kÕ to¸n, kÕ to¸n chi phÝ tËp hîp vµo Sæ tËp hîp chi phÝ cña TK 627. KÕ to¸n tæng hîp lªn NKCT sè 7 lµm c¬ së vµo sæ C¸i TK 6277. Ø Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c. Ngoµi c¸c chi phÝ trªn, cã mét sè chi phÝ ph¸t sinh ë c¸c ph©n x­ëng nh­: tiÒn mµi kÐo, chÌ... ®­îc tËp hîp trªn TK 6278. PhÇn lín c¸c chi phÝ nµy ®­îc thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt. KÕ to¸n chi phÝ tõ c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt vµo sæ tËp hîp chi phÝ cña TK6278. KÕ to¸n tæng hîp dùa vµo NKCT sè 1, sè 2 vµo NKCT sè 7, lµm c¬ së lªn sæ C¸i TK 6278. 1.4.4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú. a. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tõ c¸c sæ tËp hîp chi phÝ, kÕ to¸n chi phÝ sö dông phiÕu kÕ to¸n (biÓu sè 17) ®Ó kÕt chuyÓn sè ph¸t sinh tõ c¸c TK chi phÝ s¶n xuÊt vµo TK 154. Tõ c¸c phiÕu kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp lªn NKCT sè7 (biÓu sè 18: trÝch phÇn NKCT sè 7 cho tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt). Tõ NKCT sè 7 vµ b¶ng kª sè 3, kÕ to¸n vµo sæ C¸i c¸c TK chi phÝ s¶n xuÊt vµ TK 154 (biÓu sè 19). Ghi chó: BiÓu sè 17: trang 74 BiÓu sè 18: trang 73 BiÓu sè 19: trang 74 BiÓu sè 18 NhËt ký chøng tõ sè 7 Th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ: §ång DiÔn gi¶i TK Nî TK Cã 3341 3342 3344 3382 3383 3384 242 1421 2141 CPSX (621, 622…) TK Sè tiÒn BK sè 3 152 6212 54.423 PKT 1004 6212 6212 (54.423) PKT 1007 6221 267.287.435 6222 48.190.272 55.046.000 64211 39.705.424 223.949.300 5.565.000 PKT 1008 6277 36.040.817 6427 10.223.283 PKT 1009 6274 57.677.324 6424 15.050.702 PKT1010 62733 2.245.403 6428 5.809.686 PKT 1011 6413 2.000.000 62733 5.455.811 PKT 1002 6222 6.363.007 44.566.185 5.942.158 64211 844.522 6.611.565 881.542 PKT 1006 3341 17.059.250 3.411.850 PKT 1014 154 6211 92.063.092 6212 249.588.685 6221 627.287.435 6222 160.107.622 62731 8.850.000 62732 9.419.685 62733 7.701.214 6274 57.677.324 6277 36.040.817 6278 2.851.500 Céng 355.183.131 223.949.300 60.611.000 7.207.529 68.237.000 10.235.550 7.455.811 54.319.189 72.728.026 BiÓu sè 17 PhiÕu kÕ to¸n Sè phiÕu: 1014 Ngµy 31/01/2004 §¬n vÞ: §ång Néi dung TK Vô viÖc Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt T1/04 154 891.587.374 6211 92.063.092 6212 249.588.685 6221 267.287.435 6222 160.107.622 62731 8.850.000 7  62732 9.419.685 62733 7.701.214 6274 57.677.324 6277 36.040.817 6278 2.851.500 Céng 891.587.374 891.587.374 BiÓu sè 19 Sè d­ ®Çu n¨m Sæ C¸i Nî Cã 111.830.670 Tµi kho¶n 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang §¬n vÞ: §ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Céng TK 6211 92.063.092 TK 6212 249.588.685 TK 6221 267.287.435 TK 6222 160.107.622 TK 62731 8.850.000 TK 62732 9.419.685 TK 62733 7.701.214 TK 6274 57.677.324 TK 6277 36.040.817 TK 6278 2.851.500 Céng sè ph¸t sinh Nî 891.587.374 Tæng sè ph¸t sinh Cã 731.158.941 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 272.259.103 Cã Sè d­ ®Çu n¨m Sæ C¸i Nî Cã Tµi kho¶n 6212 - Chi phÝ phô liÖu §¬n vÞ: §ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Céng B¶ng kª sè 3, TK 1522 249.643.108 Theo NKCT sè 7, TK 6212 (54.423) Céng sè ph¸t sinh Nî 249.588.685 Tæng sè ph¸t sinh Cã 249.588.685 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 0 Cã 0 Sè d­ ®Çu n¨m Sæ C¸i Nî Cã Tµi kho¶n 6221 – L­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp §¬n vÞ: §ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Céng Theo NKCT sè 7, TK 3341 267.287.435 Céng sè ph¸t sinh Nî 267.287.435 Tæng sè ph¸t sinh Cã 267.287.435 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 0 Cã 0 Sè d­ ®Çu n¨m Sæ C¸i Nî Cã Tµi kho¶n 62731 - Chi phÝ nhiªn liÖu §¬n vÞ: §ång Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Céng Theo NKCT sè 7, TK 1523 8.850.000 Céng sè ph¸t sinh Nî 8.850.000 Tæng sè ph¸t sinh Cã 8.850.000 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 0 Cã 0 (Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n kh¸c ®­îc më t­¬ng tù) b. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. S¶n phÈm dë dang t¹i xÝ nghiÖp lµ nh÷ng s¶n phÈm ch­a kÕt thóc giai ®o¹n chÕ biÕn, ®ang n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt ng¾n, s¶n xuÊt tËp trung mét m· hµng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. C¸c ph©n x­ëng chØ tiÕn hµnh nhËp kho thµnh phÈm khi hoµn thµnh toµn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña m· hµng ®ã. XÝ nghiÖp thùc hiÖn tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt theo sè l­îng s¶n phÈm nhËp kho, tøc lµ chØ khi s¶n phÈm hoµn thµnh ®Õn kh©u cuèi cïng vµ lµm c¸c thñ tôc nhËp kho th× míi ®­îc tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Nh­ vËy, gi¸ trÞ dë dang cuèi kú cña mét m· hµng ch­a hoµn thµnh nhËp kho chØ bao gåm chi phÝ nguyªn phô liÖu cña m· hµng ®ã vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n kh¸c cña tiÒn l­¬ng ®­îc ph©n bæ. Do ®ã, gi¸ trÞ dë dang cña mét m· hµng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Ø Chi phÝ nguyªn phô liÖu. Chi phÝ nµy ®­îc tËp hîp chi tiÕt vµo tõng m· hµng c¨n cø vµo Sæ chi tiÕt sö dông nguyªn phô liÖu (biÓu sè 5). Gi¸ trÞ phô liÖu dë dang cuèi kú cña m· hµng ch­a hoµn thµnh nhËp kho lµ chi phÝ phô liÖu(cña m· hµng) xuÊt cho ph©n x­ëng ch­a hoµn thµnh s¶n xuÊt m· hµng ®ã. Ø Chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n kh¸c cña tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n thùc hiÖn tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (NKCT sè7, TK 627, 6222), råi tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm (cho c¶ sè s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho vµ sè s¶n phÈm ch­a nhËp kho (tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña c¸c s¶n phÈm ch­a nhËp kho ®­îc tÝnh to¸n dùa vµo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng) (biÓu sè 20). Tæng quü tiÒn l­¬ng c¸c m· hµng X Ph©n bæ chi phÝ cho m· hµng i Tæng sè CP ph¸t sinh Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm m· hµng i = C¸c s¶n phÈm ch­a nhËp kho mµ ®­îc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c s¶n phÈm ®· hoµn thµnh c¬ b¶n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tuy nhiªn v× mét sè nguyªn nh©n nh­ thiÕu mét chi tiÕt nhá, ch­a hoµn thµnh giai ®o¹n hoµn chØnh s¶n phÈm... nªn ch­a lµm thñ tôc nhËp kho thµnh phÈm. Ø VÝ dô: M· hµng G13A451 - Chi phÝ phô liÖu ph¸t sinh trong th¸ng lµ:10.148.988 ®. Trong th¸ng 1, m· hµng G13A451 do 3 ph©n x­ëng may thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n chÕ biÕn. Ph©n x­ëng may sè 2 ch­a hoµn thµnh nhËp kho thµnh phÈm (dë dang 6.030 chiÕc), do ®ã chi phÝ phô liÖu dë dang cuèi kú m· hµng nµy lµ chi phÝ phô liÖu xuÊt cho ph©n x­ëng 2 (5.621.590 ®), (biÓu sè 5) - Chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng ®­îc ph©n bæ cho 6030 s¶n phÈm m· G13A451 ch­a nhËp kho nh­ sau: = 27.431.978 X Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng cho s¶n phÈm ch­a nhËp kho G13A451 ma mam· hµng G13A451 365.842.097 282.648.162 21.193.838 = V©ygi¸ trÞ dë dang cuèi kú cña m· hµng G13A451 gåm: + Chi phÝ phô liÖu dë dang: 5.621.590 ® +Chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng ®­îc ph©n bæ: 21.193.838 2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.1. §Æc ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh t¹i xÝ nghiÖp. Do quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc, bao gåm c¸c c«ng ®o¹n nhá cÊu thµnh, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, chØ cã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ë c«ng nghÖ cuèi cïng míi ®­îc coi lµ thµnh phÈm. Ngoµi ra, mÆc dï mçi m· hµng bao gåm nhiÒu lo¹i kÝch cì kh¸c nhau, nh­ng do ®Æc ®iÓm gia c«ng kh«ng ph©n biÖt ®¬n gi¸ gi¸ c«ng cña c¸c kÝch cì kh¸c nhau. Bëi vËy, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho cña tõng m· hµng. §¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh lµ chiÕc hoÆc bé (tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña m· hµng). XÝ nghiÖp kh«ng qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch hay gi¸ thµnh ®Þnh møc mµ chØ x¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cho tõng m· hµng hoµn thµnh nhËp kho trong kú. Kú tÝnh gi¸ thµnh theo th¸ng. 2.2. Ph­¬ng ph¸p vµ tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp. a. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Do ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t­¬ng øng víi ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp. Cô thÓ: - §èi víi chi phÝ nguyªn liÖu phô trùc tiÕp vµ chi phÝ l­¬ng s¶n phÈm, chi phÝ ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo tõng m· hµng Tæng quü tiÒn l­¬ng c¸c m· hµng X Ph©n bæ chi phÝ cho m· hµng i Tæng sè CP ph¸t sinh Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm m· hµng i = - Víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c trong chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho tõng m· hµng theo tiªu thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm theo c«ng thøc sau: KÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cho tõng m· hµng theo c«ng thøc: + = - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú = S¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm b. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n më sæ tÝnh gi¸ thµnh cho th¸ng míi, kÕt chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cña c¸c m· hµng vµo cuèi th¸ng tr­íc sang th¸ng míi. Sæ tÝnh gi¸ thµnh ®­îc më chung cho c¸c m· hµng thuéc 3 ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau cña xÝ nghiÖp. Ø Chi phÝ nguyªn liÖu phô. Cuèi th¸ng, sau khi tËp hîp chi phÝ phô liÖu cho c¸c m· hµng trªn Sæ chi tiÕt sö dông nguyªn phô liÖu (biÓu sè 5), kÕ to¸n chuyÓn chi phÝ phô liÖu cho c¸c m· hµng trªn sæ tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô, m· hµng G13A541, chi phÝ phô liÖu ph¸t sinh trong th¸ng 1 lµ: 10.148.998 ®. Trong th¸ng 1, m· hµng G13A541 do 3 ph©n x­ëng may thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n chÕ biÕn. Ph©n x­ëng may sè 1 vµ ph©n x­ëng may sè 4 ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn nhËp kho 4.690 thµnh phÈm. Ph©n x­ëng may sè 2 ch­a hoµn thµnh nhËp kho thµnh phÈm (dë dang 6.030 chiÕc), do ®ã chi phÝ phô liÖu dë dang cuèi kú m· hµng nµy lµ chi phÝ phô liÖu xuÊt cho ph©n x­ëng 2 (5.621.590 ®) Ø Chi phÝ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm. Chi phÝ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp ®­îc tÝnh víi nh÷ng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho trong kú. C¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm nhËp kho vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n vµo chi phÝ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cho c¸c m· hµng. VÝ dô: Chi phÝ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña m· hµng G13A541 cho 4.690 s¶n phÈm nhËp kho lµ: 4.690 x 4.549,25 = 21.335.983 ® Ø Chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n kh¸c cña tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n thùc hiÖn tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, råi tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm (biÓu sè 20) cho c¶ sè s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho vµ sè s¶n phÈm ch­a nhËp kho (tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña c¸c s¶n phÈm ch­a nhËp kho ®­îc tÝnh to¸n dùa vµo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng). = 21.355.983 X Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng cho s¶n phÈm ®· nhËp kho G13A451 ma mam· hµng G13A451 365.842.097 282.648.162 16.499.548 = Ch¼ng h¹n ®èi víi m· hµng G13A451, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ cho 4690 s¶n phÈm ®· nhËp kho nh­ sau: Sau khi tËp hîp chi phÝ cho tõng kho¶n môc, sè chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc tæng gi¸ thµnh cho toµn bé s¶n phÈm nhËp kho vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ trªn sæ tÝnh gi¸ thµnh (biÓu sè 21). BiÓu sè 20 B¶ng tÝnh ph©n bæ chi phÝ cho c¸c m· hµng Th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ: §ång M· hµng Sè l­îng (chiÕc) §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng TiÒn l­¬ng s¶n phÈm Ph©n bæ chi phÝ SXC, c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng cho c¸c m· hµng 1. §· nhËp kho 267.287.434 206.505.218 GDR11 3.399 3.343,09 11.363.163 8.779.135 GDR05 20.292 2.957,76 60.018.866 46.370.339 J13EK2Q 18.632 4.234,75 78.901.862 60.959.268 AT09 (TK) 246 7.469,79 1.837.568 1.419.698 J19LV41 13.557 5.603,45 75.965.972 58.691.010 G13A451 4.690 4.549,25 21.335.983 16.499548 L13A541 3.426 5.214,25 17.864.021 13.801.672 2. Ch­a nhËp kho 98.554.663 76.142.944 MSH02 4.784 5.499,73 26.310.708 20.327.550 G13A451 6.030 4.549,25 27.431.978 21.193.838 YY93001 6.467 6.929,33 44.811.977 34.621.557 Céng (1+2) 365.842.097 282.648.162 BiÓu sè 21 Sæ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ: §ång M· hµng D­ ®Çu kú Sè ph¸t sinh D­ cuèi kú Tæng CPSX ®· trõ d­ cuèi kú Sè l­îng SP nhËp kho GT ®¬n vÞ SP Nguyªn liÖu Phô liÖu CPSXC Nguyªn liÖu Phô liÖu L­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp CPSXC, c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng Nguyªn liÖu Phô liÖu CPSXC, c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng J519LV41 12.694.789 75.965.972 58.691.010 0 0 0 147.351.771 13.557 10.869 G13A451 10.148.998 21.335.983 37.677.934 5.621.590 21.193.838 42.347.486 4.690 9.029 AT09TK 96.900 1.310.691 1.837.568 1.419.698 4.664.857 246 18.963 GDR05 20.941.344 126.842.671 60.018.866 46.370.339 0 0 0 254.173.220 20.292 12.526 J13EK2Q 15.532.679 39.837.097 76.607 78.901.862 60.959.268 0 0 0 195.307.513 18.632 10.482 YY93001 4.390.854 44.811.977 34.621.557 4.390.854 34.621.557 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Céng 15.532.679 96.297.991 92.063.092 249.588.685 267.287.435 282.648.162 91.966.192 104.149.967 76.142.944 731.158.941  Ch­¬ng 3 Mét sè Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung I. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. MÆc dï lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty v¶i sîi may mÆc miÒn B¾c, XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung lu«n chñ ®éng trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh. Trong gÇn 15 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, xÝ nghiÖp ®· t¹o ra ®­îc hµng tr¨m viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, më réng thÞ tr­êng tiªu thô, n©ng cao uy tÝn cña xÝ nghiÖp, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam. Trong nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña xÝ nghiÖp, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng kh©u cña hÖ thèng qu¶n lý ®­îc xÝ nghiÖp ®Æc biÖt coi träng. 1. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ t¹i xÝ nghiÖp. Chi phÝ lµ mét nh©n tè ¶nh h­ëng lín ®Õn lîi nhuËn cña mäi doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt cµng thÊp, gi¸ vèn hµng b¸n sÏ thÊp vµ lîi nhuËn thu ®­îc cña doanh nghiÖp sÏ cao. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng gi¶m chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh nh»m môc ®Ých n©ng cao lîi nhuËn. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. 1.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. T¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ ®­îc thùc hiÖn kh¸ chÆt chÏ, thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: Ø VÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. Nh»m môc ®Ých qu¶n lý chÆt chÏ sè l­îng v¶i ®­îc tr¶i vµ c¾t thµnh b¸n thµnh phÈm, xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n trªn bµn c¾t. Theo ®ã, dùa trªn c¸c PhiÕu theo dâi bµn c¾t, nh©n viªn kÕ to¸n cã thÓ theo dâi ®­îc sè l­îng nguyªn liÖu tiªu hao cho mçi lÇn tr¶i v¶i vµ sè b¸n thµnh phÈm ®­îc c¾t ra. Víi mçi m· hµng, tõ c¸c PhiÕu theo dâi bµn c¾t, kÕ to¸n tæng hîp vµo PhiÕu tæng hîp bµn c¾t vµ Sæ theo dâi bµn c¾t. Qua ®ã, kÕ to¸n sÏ x¸c ®Þnh ®­îc toµn bé nguyªn vËt liÖu tiªu hao cho tõng m· hµng, còng nh­ sè l­îng nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm nhËp kho, sè nguyªn vËt liÖu bÞ háng ph¶i ®æi, sè bµn thµnh phÈm c¾t ra… ViÖc qu¶n lý chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh tiªu hao trªn c¸c bµn c¾t t¹i xÝ nghiÖp phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh may, gióp cho kÕ to¸n qu¶n lý ®­îc chÆt chÏ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu chÝnh cho tõng m· hµng t¹i ph©n x­ëng c¾t, ®èi chiÕu, so s¸nh víi ®Þnh møc mµ phßng kü thuËt x©y dùng. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó theo dâi sè b¸n thµnh phÈm c¾t lu©n chuyÓn gi÷a ph©n x­ëng may vµ ph©n x­ëng c¾t, xÝ nghiÖp cßn sö dông phiÕu nhËp - xuÊt b¸n thµnh phÈm. Ph©n x­ëng c¾t giao b¸n thµnh phÈm cho ph©n x­ëng may b»ng phiÕu xuÊt b¸n thµnh phÈm, ®ång thêi ph©n x­ëng may sÏ viÕt phiÕu nhËp b¸n thµnh phÈm. Qu¸ tr×nh nhËp thµnh phÈm vµo kho còng ®­îc tæ chøc rÊt chÆt chÏ vµ quy cñ. Khi nhËp kho thµnh phÈm, bªn c¹nh phiÕu nhËp kho thµnh phÈm cña kho, c¸c ph©n x­ëng may cßn lËp phiÕu xuÊt thµnh phÈm. Tõ c¸c phiÕu nhËp xuÊt nµy, kÕ to¸n ph¶n ¸nh lªn sæ theo dâi b¸n thµnh phÈm c¾t. Qua sæ nµy, kÕ to¸n sÏ theo dâi ®­îc sù lu©n chuyÓn b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm gi÷a c¸c ph©n x­ëng vµ kho, nhê ®ã sÏ qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông b¸n thµnh phÈm ë c¸c ph©n x­ëng may. Ø VÒ nguyªn vËt liÖu phô Víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm may mÆc, nguyªn vËt liÖu phô ®­îc ®Þnh møc cho mét s¶n phÈm kh¸ chÝnh x¸c. Nguyªn vËt liÖu phô xuÊt dïng cho c¸c ph©n x­ëng ®­îc c¨n cø trªn sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc cho mçi lo¹i s¶n phÈm. V× vËy, chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô cña xÝ nghiÖp ®­îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c phï hîp víi chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Ø VÒ chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt . XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cho tÊt c¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. ViÖc ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ hîp lý, t¸c ®éng ®Õn lîi Ých vËt chÊt trùc tiÕp cña ng­êi lao ®éng. V× vËy nã cã t¸c dông khuyÕn khÝch c«ng nh©n h¨ng h¸i lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt, lµm gi¶m chi phÝ nh©n c«ng. L­¬ng s¶n phÈm ®­îc tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc tÝnh trªn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho tõng s¶n phÈm. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc phßng kü thuËt x©y dùng chi tiÕt, qua viÖc ®Þnh møc thêi gian lµm viÖc tõng c«ng ®o¹n, cÊp bËc thî cÇn sö dông ë c«ng ®o¹n ®ã. T¹i phßng kü thuËt, nh©n viªn x©y dùng ®Þnh møc sö dông ph­¬ng ph¸p bÊm giê lµm viÖc cho tõng kh©u s¶n xuÊt. Nhê ®ã, ®Þnh møc thêi gian lµm viÖc ph¶n ¸nh ®óng thêi gian thùc tÕ mµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt sö dông, khuyÕn khÝch hä ®¹t vµ v­ît ®Þnh møc, hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®­îc giao. ViÖc thùc hiÖn trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc xÝ nghiÖp thùc hiÖn trÝch theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. Ø VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Mäi chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c¸c ph©n x­ëng ®Òu ®­îc ký duyÖt chÆt chÏ, nh»m ®¶m b¶o c¸c chi phÝ ph¸t sinh lµ hîp lý vµ tiÕt kiÖm. 1.2. H¹n chÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¹i xÝ nghiÖp lu«n ph¸t sinh c¸c kho¶n thiÖt h¹i do s¶n phÈm háng g©y ra. Tuy nhiªn, viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ cña nh÷ng lo¹i s¶n phÈm nµy ch­a ®­îc coi träng ®óng møc. PhÇn lín xÝ nghiÖp coi ®ã lµ phÕ liÖu nhËp kho. XÝ nghiÖp ch­a x©y dùng ®Þnh møc cho s¶n phÈm háng, x©y dùng c¸c quy chÕ vÒ båi th­êng thiÖt h¹i do s¶n phÈm háng g©y ra. §iÒu nµy ¶nh h­ëng lín tíi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ t¹i xÝ nghiÖp, kh«ng quy kÕt tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt s¶n phÈm háng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, ý thøc cña c«ng nh©n trong s¶n xuÊt sÏ kh«ng cao, sÏ gãp phÇn lµm t¨ng chi phÝ cña xÝ nghiÖp. 2. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp. 2.1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. Trong 15 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp, bé phËn kÕ to¸n ®· thùc sù lµ mét trong nh÷ng bé phËn cèt lâi cña hÖ thèng qu¶n lý, ®· gãp phÇn kh«ng nhá cho sù ®i lªn cña xÝ nghiÖp. Víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý, hÖ thèng kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh vµ ®ang kh«ng ngõng tù hoµn thiÖn c¶ vÒ tæ chøc bé m¸y vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña qu¶n lý. Ø VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp kh¸ gän nhÑ, c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc mét c¸ch cô thÓ, khoa häc, kh«ng bÞ chång chÐo c«ng viÖc víi nhau, ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp, còng nh­ kh¶ n¨ng phèi kÕt hîp gi÷a c¸c kÕ to¸n viªn. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n còng phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n, tËn dông ®­îc kinh nghiÖm cña c¸c kÕ to¸n viªn l©u n¨m còng nh­ sù nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o cña líp trÎ. Vµ ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®Òu rÊt nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, lu«n cè g¾ng hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao. Ø VÒ tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Nh×n chung, hÖ thèng chøng tõ mµ xÝ nghiÖp ®ang sö dông ®Òu phï hîp víi biÓu mÉu do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh. Bªn c¹nh nh÷ng chøng tõ b¾t buéc, xÝ nghiÖp cßn tæ chøc lu©n chuyÓn mét sè chøng tõ h­íng dÉn nh»m ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ. Trong mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, c¸c chøng tõ ®Òu ®­îc lËp víi sè l­îng cÇn thiÕt, ®¶m b¶o tÝnh hîp lý vµ hîp ph¸p. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i xÝ nghiÖp ®­îc kiÓm so¸t kh¸ chÆt chÏ, gióp cho ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ tr­ëng phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n theo dâi s¸t c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. C¸c chøng tõ sau khi ®­îc ghi sæ ®Òu ®­îc l­u tr÷ ng¨n n¾p, ®Çy ®ñ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra khi cÇn thiÕt. HÖ thèng tµi kho¶n cña xÝ nghiÖp ®­îc më chi tiÕt ®Õn tµi kho¶n cÊp 4, ®¸p øng ®­îc c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt tµi s¶n vµ nguån vèn t¹i xÝ nghiÖp. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp còng ®­îc më vµ ghi chÐp mét c¸c linh ho¹t so víi chÕ ®é kÕ to¸n. C¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc lËp theo ®óng nguyªn t¾c vµ thêi gian quy ®Þnh. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp vÉn cßn ®iÓm bÊt cËp. HiÖn nay, bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp chØ cã 05 lao ®éng kÕ to¸n, l¹i ph¶i thùc hiÖn mét khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n kh¸ lín cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do ®ã, mçi kÕ to¸n viªn ph¶i ®¶m nhËn mét lóc nhiÒu phÇn hµnh. Sù kiªm nhiÖm nhiÒu phÇn hµnh mét lóc khiÕn cho c¸c kÕ to¸n viªn kh¸ bËn rén trong c«ng viÖc, th­êng xuyªn ph¶i lµm thªm giê. Riªng kÕ to¸n tr­ëng l¹i qu¸ ®i s©u vµo gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc sù vô nªn kh«ng cã thêi gian ®Çu t­ vµo nh÷ng vÊn ®Ò cña c«ng t¸c qu¶n trÞ kÕ to¸n, nh­ qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp, tham m­u víi gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tµi chÝnh... 2.2. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp. 2.2.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tiÕn hµnh hîp lý phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña xÝ nghiÖp. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp lµ tõng m· hµng, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm hoµn chØnh cña mçi m· hµng. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nh­ trªn lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña ngµnh may mÆc. §iÒu nµy cho phÐp xÝ nghiÖp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tõng m· hµng, tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kÞp thêi, phï hîp, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Kú tÝnh gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp lµ hµng th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp lµ ®óng ®¾n, ph¸t huy kh¶ n¨ng kiÓm tra, gi¸m ®èc cña kÕ to¸n ®èi víi c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c tr­êng hîp g©y thÊt tho¸t, l·ng phÝ chi phÝ ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp, ®¶m b¶o viÖc cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho yªu cÇu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp . C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng cña xÝ nghiÖp còng rÊt chÆt chÏ. XÝ nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè l­îng cña hµng kh«ng trÞ gi¸: hµng th¸ng sÏ ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n vµ thñ kho, ®Þnh kú thùc hiÖn kiÓm kª t¹i kho. Do ®ã kÕ to¸n cã thÓ qu¶n lý ®­îc chÆt chÏ l­îng nguyªn liÖu tån t¹i kho, l­îng nguyªn liÖu ®­îc sö dông vµ l­îng nguyªn liÖu tiÕt kiÖm ®­îc cña tõng m· hµng. 2.2.2. Mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®¹t ®­îc, trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp vÉn cßn mét sè ®iÓm ch­a hîp lý. Ø VÒ chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. HiÖn nay, chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (nhËn gia c«ng) tõ c¶ng H¶i Phßng vÒ ®­îc xÝ nghiÖp h¹ch to¸n vµo TK 641 “Chi phÝ b¸n hµng”. Trong hÖ thèng tµi kho¶n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh, TK 641 ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã, chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng nªn h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng mµ nªn h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt bëi chi phÝ vËn chuyÓn lµ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cho nguyªn vËt liÖu sö dông vµo s¶n xuÊt. ViÖc tËp hîp chi phÝ nh­ trªn cña xÝ nghiÖp ®· dÉn ®Õn sai lÖch néi dung vµ b¶n chÊt ph¸t sinh cña chi phÝ trong ph©n lo¹i vµ tr×nh bµy trªn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. §iÒu nµy dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m, chi phÝ thêi kú cña xÝ nghiÖp t¨ng. Ø VÒ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng. Theo c¸ch tÝnh chi phÝ nh©n c«ng hiÖn nay cña xÝ nghiÖp, chi phÝ nh©n c«ng h¹ch to¸n vµo TK 6221 “l­¬ng s¶n phÈm” ®­îc x¸c ®Þnh trªn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c¶ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng. Nh­ vËy, tiÒn l­¬ng s¶n phÈm, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 622 “chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt”. Theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh, TK 622 ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy nh÷ng kho¶n ph¶i tr¶ vÒ tiÒn l­¬ng, phô cÊp... cho nh©n viªn ph©n x­ëng. ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn cña xÝ nghiÖp ch­a phï hîp víi chÕ ®é tµi chÝnh vÒ ph©n lo¹i c¸c kho¶n môc chi phÝ. Ø VÒ h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i do s¶n phÈm háng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, xÝ nghiÖp ch­a x©y dùng ®Þnh møc s¶n phÈm háng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy, phÇn lín s¶n phÈm háng t¹i xÝ nghiÖp ®­îc nhËp kho vµ chê thanh lý. Toµn bé chi phÝ cña s¶n phÈm háng ®­îc ®­a vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn chØnh. NÕu trong mét kú s¶n xuÊt sè l­îng s¶n phÈm háng qu¸ nhiÒu, ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña xÝ nghiÖp, viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ ¶nh h­ëng lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh. Ø VÒ thÎ tÝnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn t¹i, xÝ nghiÖp chØ míi tÝnh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cña c¸c m· hµng trªn Sæ tÝnh gi¸ thµnh, ch­a më ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho tõng m· hµng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng kho¶n môc chi phÝ. Do kh«ng më ThÎ tÝnh gi¸ thµnh, kÕ to¸n sÏ kh«ng cã c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ møc biÕn ®éng vÒ chi phÝ gi÷a c¸c kú h¹ch to¸n cho tõng m· hµng nh»m t×m ra c¸c nguyªn nh©n g©y t¨ng, gi¶m chi phÝ vµ t×m c¸c biÖn ph¸p phï hîp h­íng tíi môc tiªu gi¶m tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. Ø VÒ c¸c sæ s¸ch sö dông. XÝ nghiÖp sö dông h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n. Tuy nhiªn, trong hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp cã mét sè lo¹i sæ kh«ng phï hîp víi h×nh thøc ghi sæ nµy. - Theo quy ®Þnh, b¶ng kª sè 3 lµ b¶ng kª dïng ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu, chØ ¸p dông ë doanh nghiÖp cã sö dông gi¸ h¹ch to¸n trong h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. XÝ nghiÖp ¸p dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu, do ®ã sÏ kh«ng sö dông b¶ng kª sè 3 nµy. VÒ thùc chÊt, b¶ng kª sè 3 cña xÝ nghiÖp lµ sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®­îc më cho c¸c tiÓu kho¶n nh»m theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu theo tõng kho, kh«ng ph¶i sö dông ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt dïng. ViÖc xÝ nghiÖp ®Æt tªn sæ chi tiÕt nµy lµ B¶ng kª sè 3 ch¾c ch¾n g©y ra nhÇm lÉn cho c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin cña kÕ to¸n. - KÕ to¸n Ýt sö dông c¸c b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª cña h×nh thøc NhËt ký - chøng tõ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh mµ sö dông c¸c phiÕu kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh lªn NKCT sè 7. Do ®ã, NKCT sè 7 cña xÝ nghiÖp ®­îc thiÕt kÕ kh¸ phøc t¹p, kh«ng theo dâi ®­îc c¸c chi phÝ ph¸t sinh theo kho¶n môc chi phÝ, g©y khã kh¨n trong viÖc ph¶n ¸nh lªn sæ C¸i. II. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. Trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay, viÖc h¹ch to¸n ®óng vµ ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt ngµy cµng trë nªn quan träng, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ­u thÕ s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng tiªu thô còng nh­ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp trong t­¬ng lai. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi xÝ nghiÖp nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý xÝ nghiÖp ra ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. 1. §iÒu kiÖn cña viÖc hoµn thiÖn. §Ó hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n nãi chung vµ phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng, xÝ nghiÖp nªn më réng bé m¸y nh©n sù cña phßng kÕ to¸n. Nhê vËy, c¸c kÕ to¸n viªn cã thÓ chia sÎ nhiÖm vô cña m×nh, gi¶m g¸nh nÆng cho kÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n tr­ëng cã thÓ tËp trung vµo ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp chÆt chÏ h¬n; c¸c kÕ to¸n viªn sÏ cã thêi gian thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt; ho¹t ®éng trong c¶ phßng sÏ nhÞp nhµng vµ phèi hîp hiÖu qu¶ h¬n. Ngoµi ra, viÖc ph©n c«ng mét kÕ to¸n phÇn hµnh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm riªng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n viªn ®ã tËp trung thêi gian vµ c«ng søc vµo hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó hoµn thiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp. 2. Néi dung hoµn thiÖn. 2.1. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho hµng gia c«ng cña xÝ nghiÖp nªn ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt thay v× chi phÝ b¸n hµng nh­ hiÖn nay. Th«ng th­êng, chi phÝ nµy ph¸t sinh cho viÖc vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cña mét sè m· hµng. Do ®ã, xÝ nghiÖp nªn ph©n bæ chi phÝ vËn chuyÓn cho tõng m· hµng theo sè yard v¶i cña tõng m· hµng ®­îc vËn chuyÓn. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nµy, kÕ to¸n nªn sö dông TK 1421 “chi phÝ tr¶ tr­íc” ®Ó tËp hîp chi phÝ vËn chuyÓn, sau ®ã ph©n bæ chi phÝ cho tõng m· hµng trªn TK 6211 “chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh” (chi tiÕt cho tõng m· hµng). Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cã thÓ ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: - Khi ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1421: Chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 111, 331: Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶. x = Tæng sè yard v¶i ®­îc vËn chuyÓn Tæng chi phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ vËn chuyÓn ph©n bæ cho m· hµng i Sè yard v¶i cña m· hµng i - Khi thùc hiÖn gia c«ng mét m· hµng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ vËn chuyÓn cho m· hµng ®ã theo c«ng thøc sau: - KÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ vËn chuyÓn Nî TK 6211: chi tiÕt cho tõng m· hµng Cã TK 1421. (Ghi chó: xÝ nghiÖp sö dông ®¬n vÞ ®o l­êng chiÒu dµi cña v¶i lµ yard. 1 yard = 0,9144 m) 1847 2.367.000 VÝ dô, víi m· hµng G13A451, chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu trong th¸ng 1®­îc ph©n bæ nh­ sau: 834.665 = 651,3 x Chi phÝ vËn chuyÓn ph©n bæ cho G13A541 = Tõ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 1421, kÕ to¸n ph©n bæ chi phÝ vËn chuyÓn cña c¸c m· hµng s¶n xuÊt trong th¸ng vµo TK 6211 vµ ®­a lªn NKCT sè 7 ®Ó vµo sæ C¸i TK 621. Khi ph©n bæ chi phÝ vËn chuyÓn vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, gi¸ thµnh cña c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh sÏ t¨ng lªn so víi viÖc ®­a chi phÝ nµy vµo chi phÝ b¸n hµng (biÓu sè 29). 2.2. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng lµ chi phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng t¹i ph©n x­ëng, v× vËy nªn ®­a vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung thay v× ®­a vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ hiÖn nay. §Ó kh¾c phôc tån t¹i nµy, xÝ nghiÖp cÇn sö dông TK 6271 “chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng” ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña nh©n viªn ph©n x­ëng ®­îc tÝnh trªn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n xuÊt cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Do ®ã, kÕ to¸n nªn theo dâi c¶ hai lo¹i ®¬n gi¸ s¶n phÈm nµy. §Ó t¸ch chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, xÝ nghiÖp cÇn thiÕt kÕ l¹i B¶ng kª thµnh phÈm tÝnh l­¬ng (biÓu sè 22), Sæ trÝch l­¬ng (biÓu sè 23) vµ sæ trÝch BHXH, BHYT vµ KPC§ (biÓu sè 24). (Sè liÖu minh ho¹ ®­îc trÝch tõ chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng 1). Trªn B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña c¸c ph©n x­ëng ®· t¸ch kho¶n ph¶i tr¶ cho v¨n phßng ph©n x­ëng vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n lÊy sè liÖu tõ b¶ng nµy ®Ó vµo sæ trÝch l­¬ng vµ sæ trÝch BHXH, BHYT vµ KPC§ vµ x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ sau: BiÓu sè 22 b¶ng kª thµnh phÈm tÝnh l­¬ng Ph©n x­ëng 1 Th¸ng 01 n¨m 2004 M· hµng Sè l­îng (chiÕc) §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm TiÒn l­¬ng s¶n phÈm (®) Tæng C«ng nh©n SX VP ph©n x­ëng C«ng nh©n SX VP ph©n x­ëng ...   ...  ...  ...  ...  ...  ... G13A451  3.430  3.400,08  966,10 11.662.274,40  3.313.726  14.975.997,40 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... Tæng 89.870.969,07 8.377.153,08 98.248.122,15 BiÓu sè 23 Sæ trÝch l­¬ng Th¸ng 01 n¨m 2004 §¬n vÞ: §ång Bé phËn TiÒn l­¬ng s¶n phÈm TiÒn ¨n ca BHXH tr¶ thay l­¬ng Tæng thu nhËp 1. C«ng nh©n SX  244.541.940  52.180.000 11.481.400 345.959.772 PX1  89.870.969  14.304.000  4.180.300  108.355.269 PX2  78.374.095  17.577.000 5.206.720 101.157.815 PX4  66.454.937  16.730.000 4.069.900 121.497.880 PX C¾t  9.841.939  3.539.000 51.400  14.948.808 2. VP ph©n x­ëng  22.745.495  2.866.000 1.160.400 27.236.574 PX1  8.377.153  977.000  0  9.354.153 PX2  7.280.654  998.000 1.160.400  7.677.244 PX4  6.173.409  818.000 0 9.190.379 PX C¾t  914.279  100.000 0 1.014.798 3. Qlý vµ p.vô 39.705.424 5.565.000 2.740.500 53.871.885 Céng (1+2+3) 306.992.859 60.611.000 15.082.300 427.068.231 BiÓu sè 24 Sæ trÝch BHXH, KPC§, BHYT Th¸ng 01 n¨m 2004 §¬n vÞ: §ång §¬n vÞ Quü l­¬ng tÝnh BHXH Quü l­¬ng tÝnh BHYT Tæng thu nhËp (trõ ¨n ca) tÝnh KPC§ 5%BHXH trõ l­¬ng 1%BHYT trõ l­¬ng TrÝch 15%BHXH TrÝch 2%BHYT TrÝch 2%KPC§ 1. C«ng nh©n SX   274.685.400  274.685.400  292.833.749  13.731.170 2.746.853  41.202.810  5.493.708  5.856.675 PX1  83.841.900  83.841.900  93.075.246  4.192.095  838.419 PX2  93.903.100  93.903.067  83.580.815  4.695.155  939.031 PX4  83.164.200  83.164.153  104.767.880  4.155.115  831.642 PX C¾t  13.776.200  13.776.102 11.409.808 688.805 137.761 2. VP ph©n x­ëng 22.422.500 22.422.500 25.316.597 1.124.225 224.226 3.363.375 448.450 506.332 PX1  7.171.700  7.171.700  9.353.176  358.585  71.717 PX2  7.504.100  7.504.133  6.679.244  375.205  75.041 PX4  6.645.900  6.645.947  8.372.379  335.390  66.459 PX C¾t  1.100.800  1.100.898  911.798 55.045 11.009 3. Qlý vµ p.vô 44.077.100 44.077.100 42.226.079 2.203.855 440.771 6.611.565 881.542 844.522 Céng (1+2+3) 341.185.000 341.185.000 360.376.425 17.059.250 3.411.850 51.177.750 6.823.700 7.207.529 – C¨n cø trªn sæ trÝch l­¬ng, kÕ to¸n x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ nh©n viªn ph©n x­ëng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6221: tiÒn l­¬ng s¶n phÈm c«ngnh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Nî TK 6271: tiÒn l­¬ng s¶n phÈm nh©n viªn ph©n x­ëng. Cã TK 334: tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp SX – Tõ sæ trÝch l­¬ng, kÕ to¸n x¸c ®Þnh c¸c kho¶n thu nhËp cã tÝnh chÊt l­¬ng ph¶i trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6222: c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Nî TK 6271: c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña nh©n viªn ph©n x­ëng. Cã TK 334 – Tõ sæ trÝch BHXH, BHYT vµ KPC§, kÕ to¸n x¸c ®Þnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6222: c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp SX. Nî TK 6271: c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng. Cã TK 338. – Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. Nî TK 154 Cã TK 6221, TK 6222 Cã TK 6271 2.3. Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i do s¶n phÈm háng. Theo lÝ luËn th× mäi kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt cÇn ®­îc theo dâi mét c¸ch chÆt chÏ theo nguyªn t¾c: Nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i trong ®Þnh møc th× ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, cßn nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i ngoµi ®Þnh møc th× kh«ng ®­îc phÐp tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ coi chóng lµ chi phÝ thêi k× hoÆc quy tr¸ch nhiÖm båi th­êng víi nh÷ng ng­êi g©y ra. Nh»m môc ®Ých n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, phßng kü thuËt cña xÝ nghiÖp nªn x©y dùng ®Þnh møc s¶n phÈm háng cho phÐp ë mçi kh©u s¶n xuÊt, tuú thuéc vµo tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng viÖc ë kh©u ®ã. NÕu s¶n phÈm háng ë kh©u nµo trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt v­ît qu¸ ®Þnh møc, xÝ nghiÖp cÇn xem xÐt nguyªn nh©n râ rµng ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp vµ quy tr¸ch nhiÖm båi th­êng. §Ó h¹ch to¸n c¸c thiÖt h¹i do s¶n phÈm háng g©y ra, kÕ to¸n cÇn dùa vµo ®Þnh møc s¶n phÈm háng ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng s¶n phÈm háng trong ®Þnh møc vµ s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc, tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña s¶n phÈm háng. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm háng cã thÓ x¸c ®Þnh c¨n cø trªn chi phÝ nguyªn liÖu, chi phÝ nh©n c«ng tiªu hao cho l­îng s¶n phÈm ®ã, hoÆc tÝnh to¸n trªn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn chØnh... Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ sau: + Khi ph¸t sinh s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc: Nî TK 1381 Cã TK 154: Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng + Khi x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p xö lý s¶n phÈm háng: Nî TK 111, 334, 1388: Gi¸ trÞ nhËn båi th­êng. Nî TK 152: gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi. Nî TK 811, 415, 632: sè thiÖt h¹i thùc. Cã TK 1381 2.4. Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch. - Theo ph©n tÝch nh­ trªn, ®Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn kh«ng ®¸ng cã, xÝ nghiÖp nªn chuyÓn tªn cña B¶ng kª sè 3 thµnh Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n nguyªn vËt liÖu. Sæ chi tiÕt nµy ®­îc më cho tõng tiÓu kho¶n hµng tån kho, theo dâi biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu ë tõng kho, ®­îc lËp tõ b¸o c¸o kho. - XÝ nghiÖp nªn thay thÕ c¸c phiÕu kÕ to¸n b»ng c¸c b¶ng ph©n bæ vµ b¶ng kª, tõ ®ã thiÕt kÕ l¹i NKCT sè 7 nh»m môc ®Ých ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ ph¸t sinh mét c¸ch râ rµng h¬n. C¸c b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª vµ NKCT sè 7 cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau: B¶ng kª sö dông nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô (biÓu sè 26) ®­îc lËp tõ c¸c b¸o c¸o kho hµng th¸ng cña xÝ nghiÖp. ViÖc më b¶ng kª nµy sÏ gióp kÕ to¸n tæng hîp ®­îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông, lµm c¬ së vµo NKCT sè 7. B¶ng kª tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (biÓu sè 27) ®­îc lËp tõ sæ trÝch l­¬ng vµ sæ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña xÝ nghiÖp. ViÖc më b¶ng kª nµy sÏ gióp kÕ to¸n dÔ dµng qu¶n lý tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ph¸t sinh, lµm c¬ së vµo NKCT sè 7 (biÓu sè 28). BiÓu sè 26 B¶ng kª sö dông nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 01 n¨m 2004 §¬n vÞ: §ång STT Ghi Nî c¸c TK Ghi Cã c¸c TK TK 152 TK 153 1521 1522 1523 1524 1525 Céng 1 621 92.063.092   249.643.108 -  -  -  341.706.200  -  6211 92.063.092  -  - -  -  92.063.092 -  6212  -  249.643.108 -  -  -  249.643.108  -  2 627  - -   8.850.000   9.419.685 -  18.268.685  -  62731  - -  8.850.000  -   - 8.850.000   -  62732  -  - -  9.419.685   - 9.419.685   -  62733  -  - -   -  - -  -  3 641 ...  ...  ... ..  ...  ...   ... 4 642 ...  ...  ... ..  ...  ...   ... 6428 ... 51.620 ... ... ... ... ... 5 142  - -  -   -  - ...  ...  6 242  - -  -   -  - ...  ...  Céng BiÓu sè 27 B¶ng kª tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Th¸ng ... n¨m 200... §¬n vÞ: §ång STT Ghi Nî c¸c TK Ghi Cã c¸c TK Tæng céng TK 334 TK 338 L­¬ng SP L­¬ng TG TiÒn ¨n ca C¸c kho¶n kh¸c Céng KPC§ BHXH BHYT Céng 1 622 244.541.940   48.190.272  52.180.000  - 344.912.212  5.856.675   41.202.810 5.493.708  52.553.193  397.465.405  6221  244.541.940 - - - 244.541.940  - - - - 244.541.940  6222 - 48.190.272   52.180.000 - 100.370.272  5.856.675   41.202.810 5.493.708  52.553.193  152.923.465  2 627   22.745.495 - 2.869.000  - 25.614.495  506.332  3.363.375  448.450  4.318.157  29.932.652  3 642  39.705.424 - 5.565.000 - 45.270.424  844.522 6.611.565 881.542 8.337.629  53.608.053  Céng 306.992.859   48.190.272 60.611.000 - 415.797.131  7.207.529 51.177.750 6.823.700 65.208.979  481.006.110  2.5. Hoµn thiÖn viÖc më thÎ tÝnh gi¸ thµnh. Bªn c¹nh viÖc më sæ tÝnh gi¸ thµnh cho tÊt c¶ c¸c m· hµng, kÕ to¸n nªn më ThÎ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng m· hµng (biÓu sè 29) ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ cho tõng kho¶n môc chi phÝ. ThÎ tÝnh gi¸ thµnh sÏ gióp kÕ to¸n nhanh chãng n¾m b¾t ®­îc kho¶n môc chi phÝ nµo t¨ng so víi kú tr­íc, ®Ó t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. BiÓu sè 29 ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Th¸ng 1 n¨m 2004 M· hµng G13A541 Sè l­îng s¶n phÈm tÝnh gi¸ thµnh: 4.690 §¬n vÞ: §ång ChØ tiªu Tæng Chia ra theo kho¶n môc Chi phÝ nguyªn liÖu trùc tiÕp Chi phÝ phô liÖu TiÒn l­¬ng sp CP SXC vµ c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng 1. Chi phÝ SX dë dang ®Çu kú 0 0 0 0 0 2. Chi phÝ SX ph¸t sinh trong kú 69.162.915 0 10.148.998 21.335.983 37.677.934 3. Chi phÝ SX dë dang cuèi kú 26.815.428 0 5.621.590 0 21.193.838 4. Gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú 42.347.487 0 4.527.408 21.335.983 16.484.096 5. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. 9.029 0 965 4.549 3.515 ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Th¸ng 12 n¨m 2003 M· hµng G13A541 Sè l­îng s¶n phÈm tÝnh gi¸ thµnh: 8.813 §¬n vÞ: §ång ChØ tiªu Tæng Chia ra theo kho¶n môc Chi phÝ nguyªn liÖu trùc tiÕp Chi phÝ phô liÖu TiÒn l­¬ng sp CP SXC vµ c¸c kho¶n kh¸c cña l­¬ng 1. Chi phÝ SX dë dang ®Çu kú  0 0 0 0 0 2. Chi phÝ SX ph¸t sinh trong kú 79.151.756 0 8.337.098 40.092.540 30.722.118 3. Chi phÝ SX dë dang cuèi kú 0 0 0 0 0 4. Gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú 79.151.756 0 8.337.098 40.092.540 30.722.118 5. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. 8.981 0 946 4.549 3.486 B¶ng so s¸nh ChØ tiªu 12/2003 1/2004 Chªnh lÖch Tû lÖ % Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm 8.981 9.029 48 100,54 Chi phÝ phô liÖu /1 ®.vÞ sp 946 965 19 102,04 Chi phÝ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm/1 ®.vÞ sp 4.549 4.549 0 100,00 Chi phÝ SXC vµ c¸c kho¶n kh¸c/1®.vÞ sp 3.486 3.515 29 100,82 KÕt luËn Ho¹t ®éng trong ngµnh may mÆc, XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung ®ang tù hoµn thiÖn ®Ó v÷ng b­íc trªn con ®­êng ph¸t triÓn, tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Víi t­ c¸ch lµ mét “ng«n ng÷ kinh doanh”, bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp còng kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña t×nh h×nh míi. PhÇn hµnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ phÇn hµnh cã vai trß quan träng chñ yÕu, cung cÊp nhiÒu th«ng tin cho c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan tíi qu¶n lý chi phÝ cña xÝ nghiÖp. Qua luËn v¨n víi ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung”, em ®· tr×nh bµy mét sè néi dung c¬ b¶n sau: - Tr×nh bµy nh÷ng lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: b¶n chÊt cña chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ gi¸ thµnh, c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. §ång thêi còng lµm râ ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Kh¸i qu¸t néi dung vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. §ång thêi nªu ra hÖ thèng sæ s¸ch sö dông trong phÇn hµnh nµy øng víi tõng ph­¬ng ph¸p ghi sæ. - Tr×nh bµy mét sè ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung vÒ XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung cã ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c kÕ to¸n cña phÇn hµnh chi phÝ – gi¸ thµnh. - Tr×nh bµy thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. - §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp. - Trªn c¬ së c¸c ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn, luËn v¨n ®· ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp – HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, NXB Tµi chÝnh, Hµ Néi, 2000. 2. H­íng dÉn kÕ to¸n thùc hiÖn 4 chuÈn mùc kÕ to¸n, NXB Tµi chÝnh, Hµ Néi, 10/ 2002. 3. PGS. TS. Ng« ThÕ Chi, TS. Tr­¬ng ThÞ Thuû, gi¸o tr×nh: KÕ to¸n doanh nghiÖp , Häc viÖn Tµi ChÝnh, NXB Thèng Kª - Hµ Néi/ 2003. 4. PGS. TS. NguyÔn V¨n C«ng, gi¸o tr×nh: Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh , NXB Tµi chÝnh, Hµ Néi, 10/ 2003. 5. TS. NguyÔn ThÞ §«ng, gi¸o tr×nh: Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n, NXB Tµi chÝnh, Hµ Néi, 11/ 2004. 6. Tham kh¶o thªm mét sè luËn v¨n tèt nghiÖp kh¸c. C¸c ký hiÖu viÕt t¾t BHXH: B¶o hiÓm x· héi BHYT: B¶o hiÓm y tÕ CPNVLTT: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp CPSXC: Chi phÝ s¶n xuÊt chung §§H: §¬n ®Æt hµng GTGT: Gi¸ trÞ gia t¨ng KKTX: Kª khai th­êng xuyªn KK§K: KiÓm kª ®Þnh kú KH: KhÊu hao KPC§: Kinh phÝ c«ng ®oµn NKCT: NhËt ký chøng tõ TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh SP: S¶n phÈm SPLD: S¶n phÈm lµm dë Môc lôc C¸c ký hiÖu viÕt t¾t Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. I.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . 3 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt. . 3 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ..4 2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè . 4 2. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo chøc n¨ng .5 2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo quan hÖ víi chi tiªu 5 2. 4. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo quan hÖ víi ®èi t­îng chÞu chi phÝ 6 2. 5. Ph©n lo¹i theo quan hÖ víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt 6 2. 6. Ph©n lo¹i theo quan hÖ víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt 6 3. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¨n c­ x¸c ®Þnh 7 4. Ph­¬ng ph¸p tËp chi phÝ s¶n xuÊt 8 5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 9 6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 10 7. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung 12 8. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt 14 8. 1. H¹ch to¸n thiÖt h¹i do s¶n phÈm háng 14 8. 2. H¹ch to¸n thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt 16 9. TËp hîp chi phÝ s¶n xu©t toµn doanh nghiÖp 17 9. 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp trong tr­êng hîp doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 17 9. 2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp trong tr­êng hîp doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 20 10. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 21 10.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 22 10. 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo khèi l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng 23 10. 3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc 23 II. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 24 1. Gi¸ thµnh vµ c¸c lo¹i gi¸ thµnh 24 1. 1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh 24 1. 2. C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 24 2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh 25 3. Kú tÝnh gi¸ thµnh 26 4. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 27 4. 1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n 28 4. 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc 29 4. 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng 31 4. 4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cã lo¹i trõ chi phÝ 32 4. 5. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè. 33 4. 6. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ. 34 4. 7. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc 35 III. Tæ chøc hÖ thèng sæ ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 35 1. C¸c chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu 35 2. Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp 36 2.1. Doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. 37 2.2. Doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký – sæ C¸i. 38 2.3.. Doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ. 39 2.4. Doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký – chøng tõ. 40 Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. I. §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung 41 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp 41 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i xÝ nghiÖp 43 2.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp 43 2.2. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i xÝ nghiÖp. 43 2.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ. 46 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. 47 3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. 47 3.2. Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. 49 II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. 52 1. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 52 1.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. 52 1.2. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 54 1.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. 54 1.4. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp. 55 1.4.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 55 1.4.2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 60 1.4.3. Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 65 1.4.4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 71 2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 77 2.1. §Æc ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh t¹i xÝ nghiÖp. 77 2.2. Ph­¬ng ph¸p vµ tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp. 78 Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. I. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. 82 1. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ t¹i xÝ nghiÖp. 82 1.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. 82 1.2. H¹n chÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. 84 2. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp. 85 2.1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. 85 2.2. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp. 86 2.2.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. 86 2.2.2. Mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. 87 II. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. 89 1. §iÒu kiÖn cña viÖc hoµn thiÖn. 89 2. Néi dung hoµn thiÖn. 90 2.1. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 90 2.2. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. 91 2.3. Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i do s¶n phÈm háng. 94 2. 4. Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch. 95 2.5. Hoµn thiÖn viÖc më thÎ tÝnh gi¸ thµnh. 98 KÕt luËn ………………………………………………………………… 100 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung.DOC
Luận văn liên quan