Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 2

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3 I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3 1-/ Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 3 1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4 2-/ Giá thành sản phẩm và các loại giá thành. 7 2.1. Giá thành sản phẩm. 7 2.2. Các loại giá thành. 8 3-/ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9 4-/ Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 10 II-/ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 10 1-/ Đối tượng tập hợp và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 10 1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 10 1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 11 2-/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 13 2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 14 2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 20 3-/ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 23 3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí của nguyên vật liệu chính hoặc nguyên vật liệu trực tiếp. 23 3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương. 23 3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. 24 4-/ Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 24 4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 24 4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước. 25 4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm có loại trừ chi phí của sản phẩm phụ. 27 4.4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 28 4.5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 28 4.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 29 5-/ Sự cần thiết và nội dung hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 30 5.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 30 5.2. Nội dung hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 31 PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 34 I-/ VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 34 1-/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 34 2-/ Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 34 3-/ Tình hình tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty. 35 3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất. 35 3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 37 II-/ THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2. 39 1-/ Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 39 1.1. Phân loại chi phí sản xuất của công ty xây dựng số 2. 39 1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 40 2-/ Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 41 2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 41 2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 45 2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công. 51 2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 55 3-/ Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 59 4-/ Tính giá thành sản phẩm. 60 4.1. Đối tượng tính giá thành: 60 4.2. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành. 61 4.3. Trình tự tính giá thành. 61 PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 65 I-/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2. 65 1-/ Nguyên tắc chung trong hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm. 65 2-/ Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 2. 66 3-/ Những tồn tại trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 69 II-/ NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2. 70 1-/ Đối với chi phí vật tư. 70 2-/ Đối với chi phí nhân công (công nhân sản xuất tạp vụ, công nhân lái máy, .) công tác hạch toán cần thêm một số cong việc sau: 72 3-/ Đối với chi phí sản xuất chung. 73 4-/ Đối với việc lập bảng tổng hợp chi phí cuối kỳ kế toán. 75 5-/ Về phần mềm kế toán công ty sử dụng. 75 6-/ Về hệ thống tài khoản công ty sử dụng. 76 KẾT LUẬN 78

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh xem mét c«ng nh©n h­ëng tæng céng lµ bao nhiªu (mét c«ng nh©n cã thÓ thùc hiÖn mét hay nhiÒu hîp ®ång). Trong tr­êng hîp cuèi th¸ng vÉn ch­a hÕt h¹n lµm hîp ®ång kho¸n, c¸c ®éi tr­ëng cïng c¸n bé kü thuËt x¸c ®Þnh giai ®o¹n c«ng tr×nh ®Ó tÝnh ra l­¬ng cho c«ng nh©n (®èi víi bé phËn lao ®éng t¹p vô, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó x¸c ®Þnh sè c«ng ®­îc h­ëng vµ tÝnh ra tiÒn l­¬ng cña bé phËn nµy). Sau khi tÝnh l­¬ng xong cho tæng sè lao ®éng trong ®éi, ®éi tr­ëng lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng c«ng nh©n theo tõng tæ, trong ®ã ghi sè c«ng cña tõng ng­êi vµ tiÒn l­¬ng cña ng­êi ®ã. B¶ng 5: b¶ng tæng hîp l­¬ng C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Bé phËn: NÒ - ®éi 1. Th¸ng 12/1999 STT Hä vµ tªn Sè c«ng Sè tiÒn l­¬ng 1 NguyÔn Hoµng Dòng 26 910.000 2 §inh V¨n Hoµng 21,5 645.000 3 Ph¹m Huy Th«ng 21 630.000 4 M¹c V¨n §iÒn 26 639.880 5 NguyÔn V¨n H­ng 31,5 808.380 ... ... ... ... Céng 235 5.348.000 Sau ®ã, ®éi tr­ëng hoÆc nh©n viªn kÕ to¸n ®éi göi lªn phßng kÕ to¸n c¸c hîp ®ång lµm kho¸n, b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®èi chiÕu chóng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho tõng tæ theo tõng c«ng tr×nh. B¶ng 6: b¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 12/1999 §¬n vÞ : C«ng tr×nh K/S La Thµnh Bé phËn : NÒ - ®éi 1 Hä tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng thêi gian Ngoµi giê Phô cÊp Tæng sè T¹m øng kú I KhÊu trõ 6% Kú II ®­îc lÜnh Sè SP Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Sè c«ng Sè tiÒn Ng.H. Dòng 26 910.000 - - - - - 910.000 273.000 54.600 582.400 §.V.Hoµng 21,5 645.000 - - - - - 645.000 183.000 38.700 423.300 Ng.V.H­ng 26 659.880 - - 5,5 148.500 - 808.380 246.000 48.503 513.877 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 219,5 4.929.500 15,5 418.500 5.348.000 1.604.000 320.880 3.423.120 §ång thêi, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh (®éi 1 vµ nhiÒu ®éi kh¸c tham gia x©y dùng c«ng tr×nh). B¶ng 7: Tæng hîp l­¬ng th¸ng 12/1999 C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹ng La Thµnh TT Tæ nhãm Hä tªn tæ tr­ëng Sè c«ng Thµnh tiÒn TrÝch 6% khÊu trõ Cßn l¹i ®­îc lÜnh TrÝch 19% tÝnh vµo chi phÝ 1 NÒ Ng.H.Dòng 235 5.348.000 320.880 5.027.120 1.016.120 2 NÒ Anh TuÊn 198 4.740.000 284.400 4.455.600 900.600 3 èp l¸t H÷u §¹t 227 6.720.400 403.224 6.317.176 1.276.876 4 B¬m n­íc ViÖt Hoµng 29 725.000 43.500 681.500 137.750 5 Méc Hoµng V©n 291 6.775.120 406.507 6.368.613 1.287.273 ... ... ... ... ... ... ... ... Céng 370.104.750 22.206.285 347.898.470 70.319.902 Sau ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng (xem trang ). Sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi bót to¸n tÝnh l­¬ng vµo tê chøng tõ gèc quy ®Þnh cña c«ng ty. Dùa trªn chøng tõ gèc ®ã, kÕ to¸n vµo Sæ NhËt ký chung vµ tõ sæ NhËt ký chung kÕ to¸n vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 622. Sau khi ®èi chiÕu khíp víi sè liÖu, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n nh­ l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) cña tõng c«ng tr×nh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm (TK 154), ghi bót to¸n kÕt chuyÓn vµo sæ NhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 622, TK 154. Chi phÝ nh©n c«ng t¹i c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n theo bót to¸n sau: Nî TK 622 Cã TK 141 B¶ng 8: b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng Th¸ng 12/1999 §¬n vÞ: VN ®ång. STT §èi t­îng sö dông Ghi Nî TK Tæng Chi tiÕt ra c«ng tr×nh KS La Thµnh NH L.Doanh V-L .... A TK 622 1 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt 555.157.120 370.104.750 111.031.420 ... 2 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y 13.050.000 5.220.000 1.566.000 ... Tæng céng (A) 568.207.120 375.324.750 112.597.420 ... B TK 627 1 TrÝch 19% BHXH... cña c«ng nh©n SX 210.959.690 70.319.902 21.095.969 ... 2 TiÒn l­¬ng bé phËn qu¶ lý 85.468.695 34.187.478 10.256.243 ... 3 TrÝch 19% BHXH... cña bé phËn qu¶n lý 16.239.052 6.495.622 1.948.686 ... Tæng céng (1+2+3) 312.667.437 111.003.002 33.300.898 ... 4 TrÝch 19% BHXH... cña c«ng nh©n l¸i m¸y 2.479.500 991.800 297.540 ... Tæng céng (B) 315.146.937 111.994.802 33.598.438 ... B¶ng 9: sæ chi tiÕt TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Tõ ngµy 1/12/1999 ®Õn ngµy 31/12/1999 Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô TK ®èi øng Sè tiÒn ph¸t sinh Sè céng dån SH NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ x TiÒn l­¬ng c«ng nh©n SX vµ t¹p vô 141 370.104.750 370.104.750 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 370.104.750 Chi phÝ nh©n c«ng l¸i m¸y 141 5.220.000 5.220.000 K/c chi phÝ NC l¸i m¸y vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 5.220.000 Céng x 375.324.750 375.324.750 2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng x©y dùng, c«ng ty cÇn cã m¸y thi c«ng. M¸y thi c«ng cña c«ng ty bao gåm: m¸y trén bª t«ng, cÈu thiÕu nhi, m¸y vËn th¨ng, cÇn cÈu KATO, ®Çm cãc NhËt,... Ngoµi ra, c«ng ty cßn cÇn nhiÒu lo¹i m¸y thi c«ng kh¸c, lý do lµ ®èi víi nh÷ng lo¹i nµy, chi phÝ ®i thuª rÎ h¬n so víi mua, v× vËy, c«ng ty cö ng­êi ®i thuª. Th«ng th­êng c«ng ty thuª lu«n c¶ m¸y, ng­êi l¸i vµ c¸c lo¹i vËt t­ cho ch¹y m¸y (thuª trän gãi). Khi b¾t ®Çu ®i thuª, c«ng ty vµ ®¬n vÞ cho thuª m¸y lËp hîp ®ång thuª thiÕt bÞ. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y sÏ ®­îc theo dâi qua nhËt tr×nh sö dông m¸y thi c«ng vµ lÖnh ®iÒu ®éng m¸y. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª m¸y, nhËt tr×nh sö dông m¸y vµ lÖnh ®iÒu ®éng xe m¸y, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ thuª m¸y mét th¸ng cho tõng c«ng tr×nh theo tõng lo¹i m¸y. VÝ dô: chi phÝ thuª m¸y bóa rung cho c«ng tr×nh kh¸ch s¹n La Thµnh th¸ng 12 lµ: 800.000®/ngµy x 19 = 15.200.000 Ngoµi ra cã tr­êng hîp c«ng ty thuª m¸y tÝnh trän gãi trong mét th¸ng nh­ chi phÝ thuª m¸y cÈu KRON cho c«ng tr×nh kh¸ch s¹n La Thµnh mét th¸ng lµ: 12.500.000®. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ thuª cña tõng m¸y trªn tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y. B¶ng 10: b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Th¸ng 12/1999 Lo¹i m¸y Sè ca ho¹t ®éng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. Bóa rung 19 800,000 15.200.000 2. Ph¸t ®iÖn 23,5 700,000 16.450.000 3. CÈu KRON 12.500.000 ... ... ... ... Céng 65.976.000 X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ thuª m¸y cho tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi bót to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ thuª m¸y vµo tê chøng tõ gèc riªng cña c«ng ty vµ nhËp vµo m¸y lªn sæ NhËt ký chung tõ sæ NhËt ký chung, kÕ to¸n vµo sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK 627,331. Sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ thuª m¸y sang TK 154. * §èi víi nh÷ng lo¹i m¸y mãc thuéc së h÷u cña c«ng ty, ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ tiÕn hµnh thi c«ng, c«ng ty giao cho c¸c ®éi tù qu¶n lý nh÷ng m¸y mãc cÇn dïng. §èi víi nh÷ng lo¹i chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y mãc, c¸c ®éi ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi vÒ c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ Chi phÝ cho ch¹y m¸y bao gåm chi phÝ nhiªn liÖu (x¨ng, dÇu, mì,...) tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n l¸i m¸y, phô m¸y vµ c¸c chi phÝ kh¸c (chi phÝ khÊu hao m¸y mãc, chi phÝ ®iÖn, n­íc mua ngoµi). - Chi phÝ vËt liÖu cho ch¹y m¸y: viÖc h¹ch to¸n chi phÝ x¨ng, dÇu, mì cho ch¹y m¸y t­¬ng tù nh­ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, khi cã nhu cÇu, c¸c ®éi tù lo mua s¾m b»ng tiÒn t¹m øng, sau ®ã h¹ch to¸n l¹i cho c«ng ty theo nguyªn t¾c: chi phÝ ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nµo, øng víi m¸y nµo th× tËp hîp riªng cho c«ng tr×nh ®ã, cho m¸y ®ã. Sau ®ã, kÕ to¸n phÇn hµnh liªn quan ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo tê chøng tõ gèc cña c«ng ty lµm c¨n cø ®Ó vµo sæ NhËt ký chung vµ tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 141,621. Cuèi th¸ng, trªn c¬ së b¶ng chi tiÕt vËt t­ sö dông cho m¸y thi c«ng, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ vËt t­ cho ch¹y m¸y thi c«ng sang TK 154. - TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n l¸i m¸y vµ phô m¸y: chøng tõ ban ®Çu còng lµ b¶ng chÊm c«ng, nhËt tr×nh sö dông xe m¸y vµ c¸c hîp ®ång lµm kho¸n. Hµng ngµy, ®éi tr­ëng theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tæ l¸i m¸y qua b¶ng chÊm c«ng. KÕt thóc hîp ®ång lµm kho¸n, ®éi tr­ëng tÝnh tiÒn l­¬ng cho tæ, cho ph©n viÖc ®ã. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp l­¬ng, thanh to¸n l­¬ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ kÕ to¸n tæng hîp ghi nghiÖp vô vµo tê chøng tõ gèc lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó vµo sæ NhËt ký chung vµ tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 622, 141. Sau khi khíp sè liÖu, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng l¸i m¸y vµo TK 154 (xem b¶ng 8). - Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao, c«ng ty lËp cho mäi lo¹i TSC§ trong c«ng ty ®· ®¨ng ký víi Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n, sæ chi tiÕt TSC§, lÖnh ®iÒu ®éng xe m¸y cña c«ng ty, kÕ to¸n trÝch khÊu hao m¸y mãc thi c«ng cho tõng lo¹i m¸y, cho tõng c«ng tr×nh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ c«ng ty sö dông lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo tû lÖ (m¸y thi c«ng ho¹t ®éng ë c«ng tr×nh nµo th× trÝch cho c«ng tr×nh ®ã). Trªn c¬ së ®ã, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. B¶ng 11: B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Th¸ng 12/1999 STT Lo¹i tµi s¶n Sè n¨m sö dông cßn l¹i Toµn doanh nghiÖp Chi tiÕt ra c«ng tr×nh Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i KhÊu hao KS La Thµnh NH LD V-L ..... A M¸y thi c«ng ... 1 M¸y vËn th¨ng 27m 5 24.500.000 21.560.000 359.333 359.333 - ... 2 M¸y trén bª t«ng 3 5.000.000 2.900.000 80.556 - 80.556 ... 3 M¸y kinh vÝ DT 106 6 24.953.000 24.953.000 346.153 346.153 - ... 4 CÈu KATO NhËt 6 1.754.283.000 1.754.283.000 24.356.043 8.118.681 2.706.217 ... ... ... .... ... .... ... ... .... ... B Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1 ¤ t« t¶i KTA 6 122.850.000 122.850.000 1.706.250 1.706.250 ... ... ... ... .... ... ... .... ... C Trô së c«ng ty 15 226.005.292 198.824.870 1.104.582 - ... .... ... ... .... ... ... .... ... Tæng céng 3.825.669.350 3.588.060.794 36.547.564 11.012.600 4.077.560 Sau ®ã, kÕ to¸n phÇn hµnh liªn quan ghi chi phÝ khÊu hao vµo tê chøng tõ gèc, tõ sè liÖu ë chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung vµ tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 627, 214. §ång thêi c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n ghi bót to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo NhËt ký chung sau ®ã tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 627,141. Sau khi kiÓm tra sè liÖu, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y vµo TK 154. C¨n cø vµo chi phÝ thuª ngoµi, chi phÝ vËt t­, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ kh¸c vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y tÝnh vµo chi phÝ, sè liÖu c¨n cø trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶ng ph©n bæ khÊu hao, kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ c¨n cø ®Ó vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cho mçi c«ng tr×nh. B¶ng 12: B¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng Th¸ng 12/1999 C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1. Chi phÝ thuª ngoµi 65.976.000 2. Chi phÝ vËt t­ 1.200.000 3. Chi phÝ nh©n c«ng 5.220.000 4. Chi phÝ kh¸c 12.004.400 Céng 84.400.400 2.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. §Ó tiÕn hµnh thi c«ng, ngoµi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng, c«ng ty cßn ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ chung kh¸c. Nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh trong tõng ®éi x©y l¾p vµ nÕu kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh th× ®­îc tËp hîp theo ®éi vµ cuèi kú ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh. Bao gåm: - Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho bé phËn qu¶n lý ®éi (®éi tr­ëng, nh©n viªn kÕ to¸n, thñ kho,...). - C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ trªn tæng sè tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ®éi. - Chi phÝ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (®iÖn, n­íc,...). - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (chi phÝ giao dÞch, b¶o hiÓm c«ng tr×nh). * Chi phÝ nh©n c«ng thuéc chi phÝ s¶n xuÊt chung: hµng th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, hÖ sè l­¬ng vµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ l­¬ng ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi trong bé phËn qu¶n lý ®éi, lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng vµ b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng bé phËn theo ®éi. Do mét ®éi cã thÓ cïng mét lóc thi c«ng trªn nhiÒu c«ng tr×nh nªn l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi ®­îc ph©n bæ ®Òu cho c¸c c«ng tr×nh. B¶ng 13 B¶ng tæng hîp l­¬ng bé phËn qu¶n lý §éi 1 Th¸ng 12/1999 Hä tªn chøc vô L­¬ng c¬ b¶n Phô cÊp Th­ëng Tæng TrÝch 19% Tæng Lª V¨n Thµnh - §éi tr­ëng 658.000 263.200 928.800 1.850.000 351.500 2.201.500 NguyÔn Thu H¶i - Kü thuËt viªn 360.000 144.000 896.000 1.400.000 266.000 1.666.000 .... ... ... .... ... ... .... Céng 3.230.000 1.292.000 4.024.000 8.546.000 1.623.000 10.169.740 Do ®éi 1 tham gia thi c«ng 2 c«ng tr×nh do ®ã tiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi 1 ph©n bæ cho c«ng tr×nh KS La Thµnh lµ: = = 4.273.000 C¸ch tÝnh t­¬ng tù, kÕ to¸n trÝch l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi kh¸c ph©n bæ cho c«ng tr×nh KS La Thµnh. Tæng céng l¹i, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ tiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi cho c«ng tr×nh KS La Thµnh vµ ghi vµo b¶ng tæng hîp l­¬ng. Sè liÖu trªn b¶ng nµy lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng (B¶ng 8). * Chi phÝ c«ng cô, dông cô: t¹i c«ng ty, c«ng cô dông cô kh¸ cè ®Þnh theo th¸ng t¹i c¸c c«ng tr×nh, bao gåm: cuèc, xÎng, cét chèng, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng,... vµ ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc tæng chi phÝ c«ng cô, dông cô trong th¸ng, ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô (b¶ng 3) vµ ghi vµo sæ NhËt ký chung tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 627, 153 vµ kÕt chuyÓn vµo TK 154. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ c«ng cô dông cô vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt. * C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn, kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ nµy theo nguyªn t¾c: chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n th¼ng vµo chi phÝ cña c«ng tr×nh ®ã,... C¨n cø vµo kÕt qu¶ tæng hîp ®ång, kÕ to¸n tæng hîp ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vµ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. B¶ng 13: b¶ng ph©n bæ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Th¸ng 12/1999 Tªn lo¹i chi phÝ Tæng Chi tiÕt ra c«ng tr×nh KS La Thµnh NH LD V-L ..... 1. Chi phÝ DVMN 80.775.000 32.310.000 9.693.000 ... 2. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 119.350.000 47.740.000 14.241.000 ... Tæng 200.125.000 80.050.000 23.934.000 ... Sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ trªn lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi nghiÖp vô vµo tê chøng tõ gèc cña c«ng ty, lÊy ®ã lµm c¬ së ghi vµo NhËt ký chung tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK 627, 331. Sau ®ã, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn vµo TK 154. * Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: lo¹i chi phÝ nµy ph¸t sinh trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh. Hµng ngµy, chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña c«ng tr×nh ®ã. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tÝnh ®­îc tæng chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. B¶ng 14: Sæ chi tiÕt TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng tr×nh: Tõ ngµy 1/12/1999 ®Õn ngµy 31/12/1999 Chøng tõ Néi dung nghiÖp vô TK ®èi øng Sè tiÒn ph¸t sinh Sè céng dån SH NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ x 1/12/99 Chi phÝ BH c«ng tr×nh 1111 102.000 102.000 ... ... ... ... ... ... ... 4/12/99 Chi phÝ thuª bóa rung 331 15.200.000 62.940.000 ... ... ... ... ... ... ... 31/12/99 K/c chi phÝ thuª m¸y vµo gi¸ thµnh SP 154 65.976.000 47.740.000 8/12/99 TrÝch BHXH.... cña c«ng nh©n l¸i m¸y 141 991.800 48.731.800 8/12/99 TrÝch KH m¸y thi c«ng 214 11.012.600 59.744.400 31/12/99 K/c c¸c kho¶n trÝch BHXH... vµo gi¸ thµnh SP 154 991.800 58.752.600 31/12/99 K/c kho¶n trÝch khÊu hao vµo gi¸ thµnh 154 11.012.600 47.740.000 8/12/99 TiÒn l­¬ng c¸n bé qu¶n lý 334 34.187.478 81.927.478 ... ... ... ... ... ... ... 31/12/99 K/c tiÒn l­¬ng c¸n bé qu¶n lý vµo gi¸ thµnh SP 154 34.187.478 137.060.132 ... ... ... ... ... ... ... 31/12/99 K/c chi phÝ c«ng cô dông cô vµo gi¸ thµnh SP 154 12.504.608 47.740.000 12/12/99 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 331 32.310.000 80.050.000 31/12/99 K/c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµo gi¸ thµnh SP 154 32.310.000 47.740.000 31/12/99 K/c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vµo gi¸ thµnh SP 154 47.740.000 Céng x 281.538.010 281.538.010 X¸c ®Þnh xong c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ chung. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ chung lµ c¨n cø ®Ó vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh. B¶ng 15: B¶ng tæng hîp chi phÝ chung C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh. Th¸ng 12/1999 Lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1. Nh©n c«ng 111.003.002 2. C«ng cô, dông cô 12.504.608 3. DÞch vô mua ngoµi 32.310.000 4. B»ng tiÒn kh¸c 47.740.000 Céng 203.557.610 3-/ Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Sau khi ®· h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh­ trªn. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Òu ®­îc tæng hîp vµo Bªn Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. TK 154 ®­îc më chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 154 Cã TK 621,622,627 - Khi c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 154 * §Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña phÇn viÖc hoµn thµnh, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n còng t­¬ng tù nh­ trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp th«ng th­êng kh¸c. Tuy nhiªn, do ®Æc tr­ng cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n nªn viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang th­êng ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p kiÓm kª. Khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuãi quý lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t tíi tiªu chuÈn kü thuËt. Cuèi quý, c¸n bé kü thuËt, chñ nhiÖm c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ vµ bªn chñ ®Çu t­ ra c«ng tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh phÇn viÖc ®· hoµn thµnh vµ dë dang cuèi quý. C¸n bé phßng kü thuËt göi sang phßng kÕ to¸n b¶ng kiÓm kª khè l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong quý vµ dë dang cuèi quý theo dù to¸n tõng kho¶n môc c¨n cø vµo ®ã cïng víi tæng chi phÝ thùc tÕ ®Çu kú, ph¸t sinh trong kú, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ dë dang thùc tÕ cuèi quý the c«ng thøc sau: = x Ta cã b¶ng kª chi phÝ dë dang thùc tÕ cuèi quý. B¶ng 16: B¶ng kª chi phÝ dë dang thùc tÕ cuèi quý 4/1999 C«ng tr×nh: kh¸ch s¹n La Thµnh Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ trÞ thùc tÕ 1. Chi phÝ NVL trùc tiÕp 37.845.012 2. Chi phÝ NC trùc tiÕp 18.431.179 3. Chi phÝ m¸y thi c«ng 4.203.061 4. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 10.137.148 Tæng céng 70.616.400 4-/ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 4.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh: §Ó ®o l­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®óng, ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Víi ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p th­êng trïng víi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ x©y l¾p. Do vËy, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2 còng lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, viÖc x©y dùng th­êng kÐo dµi (hai ®Õn ba n¨m) nªn hÕt 1 quý, c«ng ty l¹i tÝnh gi¸ thµnh cho phÇn viÖc ®· hoµn thµnh ®Ó thanh to¸n víi chñ ®Çu t­. Lóc nµy, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ phÇn viÖc ®· thùc hiÖn xong t¹i ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. 4.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng quý mét ®Ó thanh to¸n víi chñ ®Çu t­. Cuèi quý, sau khi ®· hoµn thµnh viÖc ghi sæ kÕ to¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ mµ c¸c ®éi ®· tËp hîp ®­îc ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi, chÝnh x¸c. Do ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ x©y l¾p, ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh, c«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp). C«ng thøc tÝnh nh­ sau: = + - 4.3. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh. XuÊt ph¸t tõ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh nh­ trªn, cuèi quý, kÕ to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh khè l­îng x©y l¾p hoµn thµnh cña tõng c«ng tr×nh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Thµnh phÇn cña gi¸ thµnh gåm 4 kho¶n môc: nguyªn vËt liÑu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, m¸y thi c«ng vµ s¶n xuÊt chung kh¸c. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng, b¶ng tæng hîp chi phÝ chung, kÕ to¸n lËp ®­îc sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh chotõng th¸ng. Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt tõng th¸ng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho mét quý riªng ®èi víi chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung, do nh÷ng lo¹i chi phÝ nµy gåm nhiÒu kho¶n môc chi phÝ cô thÓ nªn kÕ to¸n cßn lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo quý. B¶ng 17: sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Th¸ng 12/1999 TT Tªn kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp N.c«ng trùc tiÕp M¸y thi c«ng S¶n xuÊt chung Tæng Thuª ngoµi Nh©n c«ng Kh¸c VËt t­ 6271 6273 6277 6278 1 NVL trùc tiÕp 759.953.000 759.953.000 2 NC trùc tiÕp 370.104.750 370.104.750 3 M¸y thi c«ng 65.976.000 5.220.000 12.004.400 1.200.000 84.400.400 4 S¶n xuÊt chung 111.003.002 12.504.608 32.310.000 47.740.000 203.557.610 Tæng céng 759.953.000 370.104.750 65.976.000 5.220.000 12.004.400 1.200.000 111.003.002 12.504.608 32.310.000 47.740.000 1.418.015.760 B¶ng 18: B¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng Quý 4/1999 C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh. Tªn chi phÝ Th¸ng VËt t­ Nh©n c«ng Kh¸c Thuª ngoµi Tæng 10 1.068.000 4.645.800 10.683.916 58.718.640 75.116.356 11 1.092.000 4.750.200 10.924.000 60.038.160 76.804.364 12 1.200.000 5.220.000 12.004.400 65.976.000 84.400.400 Tæng 3.360.000 14.616.000 33.612.000 184.732.800 236.321.120 B¶ng 19: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý 4/1999 C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Tªn chi phÝ Th¸ng Nh©n c«ng C«ng cô dông cô DÞch vô mua ngoµi B»ng tiÒn kh¸c Tæng 10 98.792.670 11.129.101 28.755.900 42.488.600 181.166.271 11 101.012.730 11.379.192 29.402.100 43.443.400 185.237.422 12 111.003.002 12.504.608 32.310.000 47.740.000 203.557.610 Tæng 310.808.402 35.012.901 90.468.000 133.672.000 569.961.303 B¶ng 20: B¶ng tæng hîp chi phÝ Quý 4/1999 C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Tªn chi phÝ Th¸ng Nh©n c«ng C«ng cô dông cô DÞch vô mua ngoµi B»ng tiÒn kh¸c Tæng 10 676.358.170 329.393.227 75.116.356 181.166.271 1.262.034.024 11 691.557.230 336.795.322 76.804.364 185.237.422 1.290.394.338 12 759.953.000 370.104.750 84.400.400 203.557.610 1.418.015.760 Tæng 2.127.868.400 1.036.293.299 236.321.120 569.961.303 3.970.444.122 Cuèi cïng, dùa vµo c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®­îc kÕ to¸n ghi vµo b¶n b¸o c¸o gi¸ thµnh x©y l¾p. B¶ng 21: B¸o c¸o gi¸ thµnh x©y l¾p Quý 4/1999 C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Kho¶n môc chi phÝ Tæng ph¸t sinh trong kú Dë dang ®Çu kú Dë dang cuèi kú Gi¸ thµnh 1. NVL trùc tiÕp 2.127.868.400 45.956.400 37.845.012 2.135.979.788 2. NC trùc tiÕp 1.036.293.299 22.206.240 18.431.179 1.040.068.360 3. M¸y thi c«ng 236.321.120 5.064.000 4.203.061 237.182.059 4. SX chung 569.961.303 12.213.432 10.137.148 572.037.587 Tæng 3.970.44.122 86.440.072 70.616.400 3.985.267.794 PhÇn III Ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2 I-/ NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét bé phËn quan träng chñ chèt trong nÒn kinh tÕ. Do ®ã Nhµ n­íc cÇn qu¶n lý chÆt chÏ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. ViÖc qu¶n lý chi phÝ x©y l¾p trong c¸c c«ng ty x©y dùng vÉn cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c nªn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. 1-/ Nguyªn t¾c chung trong h¹ch to¸n chi phÝ x©y l¾p vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tr­íc hÕt c¸c doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ néi dung vµ ph¹m vi cña chi phÝ x©y l¾p vµ gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh (hay h¹ng môc c«ng tr×nh) hoµn thµnh. Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, chi phÝ x©y l¾p bao gåm: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ m¸y thi c«ng. Kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kh¸c, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§). Chi phÝ x©y l¾p kh«ng bao gåm chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, tuy thùc chÊt chi phÝ qu¶n lý còng lµ ®Ó phôc vô cho q óa tr×nh thi c«ng vµ hoµn thµnh bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t­. Nh÷ng kho¶n chi phÝ nh­: chi phÝ ®Çu t­, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ bÊt th­êng còng kh«ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn nay, Nhµ n­íc ta qu¶n lý rÊt chÆt chÏ viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p th«ng qua c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc lËp dù to¸n x©y l¾p. Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m ra biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh cho viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ tèi ®a. Nh÷ng chi phÝ nµy ph¶i lµ chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng. TiÕt kiÖm chi phÝ nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, muèn vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt tæ chøc gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh ph¸t sinh vµ h¹ch to¸n chi phÝ. Nh»n hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n nãi chung vµ c«ng ty x©y dùng sè 2 nãi riªng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - §èi t­îng, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ. - ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh ®óng chÕ ®é. - Bé m¸y kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. - Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m theo dâi s©u s¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ trong doanh nghiÖp. Tãm l¹i, mét vÊn ®Ò c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m lµ t×m ra gi¶i ph¸p tèi ­u ®Ó ®­a chÕ ®é kÕ to¸n phï hîp víi thùc tiÔn cña ®¬n vÞ m×nh. 2-/ Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2, em nhËn thÊy trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y, cïng víi xu h­íng thay ®æi chung cña nÒn kinh tÕ th× ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty còng ®· cã nh÷ng biÕn ®æi ®Ó thÝch øng. Tõ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng theo c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung, khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong nh÷ng n¨m ®Çu. Nh­ng víi sù n¨ng ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ®Õn nay c«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n vµ ho¹t ®éng x©y l¾p ®· mang l¹i hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nµy, tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ®éi x©y l¾p cña c«ng ty ®· ®­îc tæ chøc s¾p xÕp l¹i cho phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty. Song song víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi Êy th× hÖ thèng c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty còng kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¶ vÒ c¬ cÊu lÉn ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n, nã gióp cho doanh nghiÖp thÊy ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh cô thÓ th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh, l·i lç,... §Ó thÊy râ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n trong viÖc h¹ch to¸n, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty, chóng ta cÇn thÊy râ nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña bé m¸y kÕ to¸n. * ¦u ®iÓm cña bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶, lu«n chÊp hµnh quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty ®­îc tæ chøc râ rµng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶, víi bé m¸y kÕ to¸n lu«n lµm viÖc nghiªm tóc, gi¸m ®èc cã thÓ kÞp thêi theo dâi t×nh h×nh thùc tÕ vµ cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng sai lÖch gi÷a thùc tÕ vµ dù to¸n. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cã c¸c nh©n viªn lu«n gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Phßng kÕ to¸n bè trÝ c¸c nh©n viªn cã tr×nh ®é, th­êng xuyªn cung cÊp th«ng tin cho phßng kÕ ho¹ch kü thuËt nªn qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch lu«n s¸t víi thùc tÕ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ NhËt ký chung, mét h×nh thøc phï hîp víi thùc tÕ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty. HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n ®­îc lËp theo ®óng quy ®Þnh vµ ®¶m b¶o phï hîp víi ho¹t ®éng kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp, ®· t¹o ra ®­îc mèi quan hÖ lÉn nhau gi÷a c¸c phÇn hµnh trong toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®óng vµ hîp lý gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c. Ngoµi ra c«ng ty cßn ®Æc biÖt chó träng tíi viÖc lËp hÖ thèng sæ chi tiÕt nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho ng­êi qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæng hîp kÕ to¸n cuèi kú vµ lËp b¸o c¸o gi¸ thµnh. C¸ch h¹ch to¸n vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty ®óng chÕ ®é, râ rµng, cô thÓ vµ phï hîp víi t×nh h×nh t¹i c«ng ty. C«ng ty sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nªn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n, cung cÊp th«ng tin nhanh, biÓu sæ ®Ñp. C«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ theo bèn kho¶n môc gi¸ thµnh nªn c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh gÆp nhiÒu thuËn lîi. C«ng ty giao kho¸n c«ng viÖc cho c¸c ®éi tù qu¶n lý nh­ng vÉn theo dâi chÆt chÏ nªn qu¸ tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o ®óng chÊt l­îng vµ kh«ng sai lÖch nhiÒu so víi dù to¸n. T¹i c«ng tr×nh, c«ng ty ®Òu bè trÝ nh©n viªn kÕ to¸n, thñ kho ®Ó tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú. C«ng ty ®· giao cho ng­êi chØ huy c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vÒ qu¸ tr×nh thi c«ng. * Nh÷ng ­u ®iÓm cô thÓ trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty. - C«ng ty h¹ch to¸n vµ qu¶n lý chi phÝ vËt t­. Hµng tuÇn, c¸c ®éi ph¶i lËp kÕ ho¹ch mua vËt t­. Sau khi duyÖt xong, c«ng ty cung cÊp vËt t­ vµ tiÒn vèn cho c¸c ®éi, c¸c ®éi ph¶i tù tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng võa ®¶m b¶o gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ vËt t­ võa ®¶m b¶o sù linh ho¹t trong ho¹t ®éng cña c¸c ®éi. ViÖc c«ng ty chØ giao cho c¸c ®éi mua s¾m c¸c lo¹i vËt t­ nhá, kh«ng quan träng mµ c«ng ty trùc tiÕp ký hîp ®ång mua b¸n nh­ng vËt t­ cã gi¸ trÞ lín, chÝnh vµ quan träng gióp c«ng ty n¾m v÷ng ®­îc thÞ tr­êng gi¸ c¶, tiÖn cho viÖc lËp kÕ ho¹ch lÇn sau. §ång thêi, c«ng ty cßn cã thÓ trùc tiÕp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ vËt t­ qua viÖc chän nguån hµng rÎ, cã ®iÒu kiÖn thiÕt lËp c¸c quan hÖ víi nhµ cung cÊp. VËt t­ mua do ®éi phô tr¸ch ph¶i qua duyÖt t¹m øng ®¶m b¶o qu¸ tr×nh sö dông vËt t­ phï hîp víi dù to¸n. §ång thêi, ®èi víi vËt t­ c«ng ty ký, c¸c ®éi ph¶i cö ng­êi ®i lÜnh vÒ nªn gi¶m chi phÝ qu¶n lý t¹i c«ng ty (c«ng ty kh«ng cÇn lËp kho t¹i c«ng ty). C«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp t¹i c«ng ty rÊt cã hiÖu qu¶ vµ ®óng chÕ ®é. T¹i c¸c c«ng tr×nh, khi nghiÖp vô ph¸t sinh c¸c ®éi ph¶i kÞp thêi hoµn chøng tõ l¹i cho c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n. C«ng ty lËp c¸c b¶ng kª chi tiÕt vËt t­ chÝnh vµ phô gióp cho viÖc theo dâi vËt t­ vµo cuè kú dÔ dµng. C¸c ®éi còng ph¶i lËp b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu vµo cuèi kú. H¬n n÷a, viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ vËt t­ cho tÊt c¶ c¸c cong tr×nh gióp cho c«ng ty dÔ so s¸nh gi÷a c¸c c«ng tr×nh. - Qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng ty cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm nh­ h×nh thøc kho¸n ®­îc sö dông trong c«ng ty ®Ó giao viÖc cho c«ng nh©n t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng cã ý thøc tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc vÒ c¶ chÊt l­îng vµ thêi gian, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng ty. V× nÕu kh«ng kho¸n gän mµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian thi c«ng nh­ tr­íc dÔ dÉn ®Õn tr­êng hîp c«ng nh©n lµm cè tÝnh kÐo dµi thêi gian ®Ó h­ëng l­¬ng. MÉu hîp ®ång lµm kho¸n ®­îc lËp râ rµng, cô thÓ. Qu¸ tr×nh lao ®éng cña c«ng nh©n ®­îc theo dâi th­êng xuyªn qua b¶ng chÊm c«ng. B¶ng thanh to¸n l­¬ng ghi râ sè c«ng, sè tiÒn cña tõng c«ng nh©n (do c¸c ®éi tr­ëng lËp theo tõng ®éi) gióp cho kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng vµ tÝnh gi¸ thµnh râ rµng. - Qu¶n lý chi phÝ m¸y thi c«ng. C«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng thµnh mét kho¶n riªng, râ rµng, cô thÓ th«ng qua viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng. ViÖc sö dông nhËt tr×nh m¸y vµ lÖnh ®iÒu ®éng gióp c«ng ty x¸c ®Þnh râ kho¶ng thêi gian ho¹t ®éng t¹i mét c«ng tr×nh cña mét m¸y thi c«ng qua ngµy th¸ng ghi trªn lÖnh ®iÒu ®éng. Cuèi kú, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y (chi tiÕt theo lo¹i m¸y, sè ca, sè tiÒn mét ca), chi phÝ nhiªn liÖu cho ch¹y m¸y (chi tiÕt theo lo¹i vËt t­, lo¹i m¸y, sè l­îng vµ ®¬n gi¸), chi phÝ nh©n c«ng cho ch¹y m¸y. Qua ®ã, ng­êi qu¶n lý hiÓu râ cÊu thµnh chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ kÕ to¸n tæng hîp thuËn lîi trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông m¸y vµ tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ trong chi phÝ m¸y vµ tû träng chi phÝ m¸y trong gi¸ thµnh. * Chi phÝ chung kh¸c. T­¬ng tù chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tæng hîp thµnh b¶ng riªng trong ®ã chi tiÕt tõng lo¹i chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæng hîp cã hiÖu qu¶. §èi víi c«ng cô dông cô, do ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n cã ®Æc tr­ng lµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn c¸c lo¹i c«ng cô, dông cô th­êng kh¸ cè ®Þnh t¹i mét c«ng tr×nh. Do ®ã c«ng ty kh«ng ph¶i ph©n bæ chi phÝ nµy cho c¸c c«ng tr×nh vµ ®©y còng lµ ®iÓm thuËn lîi t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ t¹i c«ng ty còng cã nh÷ng ®iÓm tån t¹i. 3-/ Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ. Trªn thùc tÕ, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng c¬ b¶n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng so víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c. Do vËy c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, tËp hîp chi phÝ nãi riªng t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2 kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. - §èi víi chi phÝ vËt t­: c«ng ty tuy lËp b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ t¹i c¸c ®éi nh­ng vÉn ch­a theo dâi thËt cô thÓ viÖc nhËp, xuÊt vËt t­ t¹i c«ng tr­êng (c«ng ty kh«ng lËp phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho t¹i c«ng tr­êng,...). §ång thêi, b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ lËp chung cho mäi lo¹i vËt t­ nªn tÝnh tæng hîp ch­a cao. - §èi víi chi phÝ nh©n c«ng: c«ng ty lËp c¸c hîp ®ång lµm kho¸n cßn theo mÉu cò, ch­a ®æi míi. C«ng ty giao kho¸n cho tõng ®éi, ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chia l­¬ng nh­ng c«ng ty l¹i kh«ng theo dâi cô thÓ qu¸ tr×nh chia l­¬ng nªn dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng h­ëng kh«ng ®óng c«ng søc vµ ®éi tr­ëng dÔ h­ëng lîi. Khi c«ng ty lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh, ch­a ghi râ mçi c«ng nh©n lµm bao nhiªu ®èi víi mét hîp ®ång lµm kho¸n nhÊt ®Þnh vµ h­ëng bao nhiªu l­¬ng ®èi víi phÇn viÖc ®ã. Bé phËn t¹p vô còng kh«ng chi tiÕt cô thÓ c«ng viÖc cña tõng ng­êi. - §èi víi c¸c chi phÝ ®iÖn n­íc: c«ng ty míi chØ tËp hîp l¹i theo tæng sè mµ ch­a chi tiÕt ra theo tõng lo¹i. §èi víi chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c còng t­¬ng tù. Nh­ vËy, nh×n v¶o b¶ng tæng hîp chi phÝ chung vµ sæ chi tiÕt chi phÝ ng­êi qu¶n lý chØ biÕt tæng chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c chø kh«ng biÕt râ rµng gåm nh÷ng lo¹i chi phÝ g×. * VÒ bé m¸y kÕ to¸n: hiÖn nay bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2 chØ gåm 7 ng­êi. C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh, sè l­îng c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu. Do ®ã, bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty rÊt vÊt v¶ trong viÖc h¹ch to¸n c¸c lo¹i chi phÝ nhÊt lµ vµo lóc tæng hîp cuèi kú. Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ tiÒn mÆt do mét ng­êi phô tr¸ch lµ kh«ng ®ñ do c«ng ty ph¶i chi, thu tiÒn mÆt th­êng xuyªn. Ngoµi ra, c«ng ty chØ cã mét nh©n viªn kÕ to¸n tæng hîp, nh­ vËy lµ qu¸ t¶i. Sù thiÕu hôt nh©n viªn ch¾c ch¾n sÏ h¹n chÕ phÇn nµo kh¶ n¨ng cña bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty. II-/ Nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2. Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý chi phÝ nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty, c«ng ty cÇn tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm vµ t×m ra c¸c ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nh»m lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty thùc sù trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lý nh¹y bÐn. Qua nghiªn cøu t×m hiÓu t¹i c«ng ty, dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc thu ®­îc qua ghÕ nhµ tr­êng cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn ThiÖn §¹t vµ c¸c c« chó trªn c«ng ty, em xin m¹nh d¹n ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p sau: 1-/ §èi víi chi phÝ vËt t­. VËt t­ chiÕm tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh nªn viÖc qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ vËt t­ lµ rÊt cÇn thiÕt. - T¹i mçi c«ng tr×nh, c«ng ty cã bè trÝ thñ kho, nh©n viªn kÕ to¸n. V× vËy, c«ng ty nªn tËn dông lùc l­îng lao ®éng nµy ®Ó tæ chøc h¹ch to¸n chÆt chÏ h¬n n÷a qu¸ tr×nh nhËp vËt t­ vÒ c«ng tr­êng vµ qu¸ tr×nh xuÊt vËt t­ thùc cho thi c«ng. Tuy dù to¸n lËp hµng tuÇn nh­ng dù to¸n kh«ng thÓ hoµn thµnh chÝnh x¸c, do ®ã ®Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n n÷a, n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n n÷a qu¸ tr×nh qu¶n lý trong ®¬n vÞ, sö dông tiÕt kiÖm h¬n n÷a vËt t­ th× khi vËt t­ vÒ nhËp kho c«ng tr­êng, c¸c ®éi nªn lËp phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng. ViÖc lËp phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng cÇn cã sù gi¸m s¸t, x¸c nhËn cña ®éi tr­ëng, thñ kho, nh©n viªn kÕ to¸n, nh©n viªn phô tr¸ch thu mua. VÝ dô nh­ lóc mua d©y thÐp buéc mét ly vÒ c«ng tr×nh Kh¸ch s¹n La Thµnh, phiÕu nhËp kho ®­îc lËp nh­ sau: B¶ng phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng Sè:............ C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Ngµy 7/12/1999 Tªn ng­êi nhËp: NguyÔn Quèc ViÖt STT Tªn quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Xin nhËp Thùc nhËp 1 D©y thÐp buéc 1 ly kg 400 400 6.200 2.480.000 PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh hai liªn: mét liªn thñ kho gi÷ ®Ó lËp thÎ kho, mét liªn chuyÓn lªn cho kÕ to¸n ®éi gi÷ cïng ho¸ ®¬n ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ lËp b¶ng chi tiÕt vËt t­ vµo cuèi kú. Khi xuÊt vËt t­ cho thi c«ng, thñ kho ghi vµo thÎ kho, lÊy x¸c nhËn cña kÕ to¸n vµ ng­êi xin lÜnh vËt t­. Sau khi kiÓm tra ®ñ sè l­îng, chÊt l­îng, thñ kho xuÊt vËt t­ cho ng­êi cã nhu cÇu. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®éi tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vËt t­ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh nhËp vµ xuÊt vËt t­ chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶. Cuèi th¸ng, phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng, thÎ kho vµ c¸c ho¸ ®¬n mua hµng sÏ ®­îc göi lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó ghi sæ vµ ®èi chiÕu sè liÖu. B¶ng nµy sÏ ®­îc sö dông ®Ó lËp lu«n b¶ng tæng hîp vËt t­ sö dông cho c«ng tr×nh. C¸c ®éi sÏ kh«ng cÇn ph¶i lËp b¶ng theo dâi vËt t­. Nh­ vËy, ta cã thÓ thÊy viÖc lËp phiÕu nhËp kho c«ng tr×nh khiÕn cho qu¸ tr×nh tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu ®èi víi yÕu tè vËt liÖu trong c«ng ty râ rµng vµ chÆt chÏ h¬n, cã nghÜa lµ hiÖu qu¶ qu¶n lý chi phÝ cao h¬n. - Do vËt t­ ®­îc nhËp vµo kho, nÕu c«ng ty lËp phiÕu nhËp kho vµ thÎ kho, c«ng ty nªn lËp sæ danh ®iÓm b»ng c¸ch lËp cho mçi lo¹i vËt t­ mét danh môc vµ ®¸nh m· sè cho vËt t­. Mçi vËt t­ ®­îc ®¸nh mét m· duy nhÊt. VÝ dô: VT - 001 - Xi m¨ng. VT - 0011: Xi m¨ng cña nhµ m¸y Hoµng Th¹ch. VT - 0012: Xi m¨ng cña nhµ m¸y Clinfon. VT - 0013: Xi m¨ng cña c«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng. B¶ng: §¬n vÞ : C«ng ty x©y dùng sè 2 - Vinaconco 2. §iÖn tho¹i : sæ danh ®iÓm vËt t­ TT Danh ®iÓm Tªn vËt t­ §¬n vÞ §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 1 VT - 0011 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch tÊn 825.000 12.375.000 2-/ §èi víi chi phÝ nh©n c«ng (c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹p vô, c«ng nh©n l¸i m¸y,...) c«ng t¸c h¹ch to¸n cÇn thªm mét sè cong viÖc sau: - Nh­ trªn ta ®· thÊy, viÖc c«ng ty ®Ó cho c¸c ®éi tr­ëng tù chia l­¬ng cho c«ng nh©n dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng kh«ng nhËn ®­îc møc tiÒn c«ng xøng ®¸ng víi c«ng søc hä bá ra. §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng, c«ng ty nªn trùc tiÕp theo dâi qu¸ tr×nh chia l­¬ng cho c«ng nh©n cña c¸c ®éi. §ång thêi c¸c ®éi, c¸c tæ theo dâi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng nh©n qua b¶ng chÊm c«ng vµ theo dâi víi hîp ®ång nµy, c«ng nh©n nµo tham gia thi c«ng vµ tham gia thêi gian lµ bao l©u. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng theo tõng hîp ®ång lµm kho¸n. Sau khi kÕ to¸n trªn c«ng ty kiÓm tra khíp sè liÖu gi÷a c¸c b¶ng chÊm c«ng, hîp ®ång lµm kho¸n vµ b¶ng tæng hîp l­¬ng theo hîp ®ång do c«ng ty lËp vµ do ®éi lËp, kÕ to¸n c«ng ty míi lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng theo tõng c«ng tr×nh. B¶ng b¶ng tæng hîp l­¬ng theo hîp ®ång Hîp ®ång sè 234 Tæ: NÒ - ®éi 1. Tªn c«ng nh©n Sè c«ng Lo¹i c«ng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. NguyÔn Hoµng Dòng 6 Tæ tr­ëng 35.000 210.000 2. §inh V¨n Hoµng 4,5 C«ng thî 30.000 135.000 3. Ph¹m Huy Th«ng 4,5 C«ng thî 30.000 135.000 .... ... ... ... ... Tæng x x x 2.250.000 B¶ng nµy sÏ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng theo tæ vµ b¶ng tæng hîp l­¬ng theo c«ng tr×nh. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng kh«ng chØ cã vai trß lµ mét bé phËn cÊu thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty mµ cßn liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò x· héi phøc t¹p. Do vËy, ngoµi viÖc chó ý gi¶m chi phÝ nh©n c«ng, c«ng ty cÇn chó ý ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n b»ng c¸ch sö dông hîp lý lùc l­îng lao ®éng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o ®êi sèng còng nh­ an toµn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. 3-/ §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung. * C«ng cô, dông cô: HiÖn nay, c«ng ty kh«ng tæ chøc ghi chÐp qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ c«ng cô, dông cô râ rµng tr­íc khi lªn b¶ng ph©n bæ chi phÝ c«ng cô, dông cô. Do ®ã, viÖc kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc tæng hîp lo¹i chi phÝ nµy lµ rÊt khã kh¨n vµ tèn nhiÒu thêi gian. Theo ý kiÕn cña em, c«ng ty nªn quy ®Þnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ c«ng cô, dông cô. VÝ dô, ®èi víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n La Thµnh: c¨n cø vµo sæ chi tiÕt chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n vµ kÕt qu¶ kiÓm kª, tr­íc khi tæng hîp chi phÝ c«ng cô dông cô vµo sæ kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ c«ng cô, dông cô. MÉu cña b¶ng nµy nh­ sau: B¶ng b¶ng tæng hîp chi phÝ c«ng cô dông cô C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Th¸ng 12/1999 STT Tªn c«ng cô, dông cô Sè tiÒn 1 Cét chèng 6.716.690 2 Cèp pha 8.040.020 3 QuÇn ¸o b¶o hé 810.000 ... ... ... Tæng 12.504.608 Cã thÓ thÊy râ lµ víi b¶ng nµy, ng­êi qu¶n lý vµ b¶n th©n ®éi ngò kÕ to¸n trong c«ng ty cã thÓ kiÓm tra sè liÖu chi phÝ c«ng cô dông cô dÔ dµng. * C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tr­íc khi ghi nghiÖp vô chi phÝ theo sæ tæng céng (®èi víi chi phÝ dÞch vô mua ngoµi) hay tr­íc khi kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh (®èi víi chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c), kÕ to¸n nªn lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ råi sau ®ã míi h¹ch to¸n vµo c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan. B¶ng b¶ng tæng hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi C«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n La Thµnh Th¸ng 12/1999 STT Tªn lo¹i phÝ Sè tiÒn 1 §iÖn 24.098.250 2 N­íc 8.211.750 Tæng 32.310.000 Do hiÖn nay chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ®­îc ghi theo sæ tæng céng, ®Ó chi tiÕt h¬n kÕ to¸n nªn ghi theo tõng lo¹i nghiÖp vô chi phÝ. VÝ dô: 1. Nî TK 627 - §iÖn - K/s La Thµnh. Cã TK 331 2. Nî TK 627 - N­íc - K/s La Thµnh. Cã TK 331 Nh­ vËy, c¸ch h¹ch to¸n chi tiÕt nh­ trªn sÏ lµm t¨ng tÝnh cô thÓ cña th«ng tin kÕ to¸n. NÕu xem sæ chi tiÕt TK 627, ng­êi quan t©m cã thÓ biÕt ®­îc chi phÝ ®iÖn lµ bao nhiªu, n­íc lµ bao nhiªu. 4-/ §èi víi viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cuèi kú kÕ to¸n. T¹i c«ng ty, viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang vµ hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn vµo mçi quý. V× vËy c«ng ty lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh vµo cuèi quý. Tuy nhiªn, ®Ó tiÖn cho viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ chung hµng quý, c«ng ty nªn lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty hµng th¸ng nh­ sau: B¶ng b¶ng tæng hîp chi phÝ th¸ng 12/1999 TT Tªn c«ng tr×nh NVL trùc tiÕp NC trùc tiÕp M¸y thi c«ng S¶n xuÊt chung Tæng 1 2 3 4 5 6 7 1 K/s La Thµnh 759.953.000 370.104.750 84.400.400 203.557.610 1.418.015.760 2 NH liªn doanh 227.985.900 111.031.420 26.093.900 69.709.771 434.821.991 3 B§ LËp Th¹ch .... ... .... ... ... ... .... .... ... .... .... .... Tæng 1.899.882.500 555.157.120 211.001.000 544.123.985 3.210.164.605 B¶ng nµy cã ­u ®iÓm lµ gióp ng­êi qu¶n lý cã thÓ n¾m ®­îc mét c¸ch tæng qu¸t t­¬ng quan tõng lo¹i chi phÝ gi÷a c¸c c«ng tr×nh trong mét th¸ng. 5-/ VÒ phÇn mÒm kÕ to¸n c«ng ty sö dông. Thùc tÕ sö dông t¹i c«ng ty x©y dùng sè 2 cho thÊy, tuy phÇn mÒm kÕ to¸n c«ng ty sö dông rÊt cã t¸c dông trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty nh­ng phÇn mÒm nµy vÉn cßn tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n n÷a. - ViÖc nhËp chøng tõ vµo m¸y t¹i c«ng ty hiÖn nay chØ cho phÐp nhËp nh÷ng nghiÖp vô cã ®Þnh kho¶n ®¬n. §èi víi nh÷ng ®Þnh kho¶n kÐp, kÕ to¸n viªn t¹i c«ng ty ph¶i chia nghiÖp vô ®ã ra lµm nhiÒu nghiÖp vô nhá h¬n. Nh­ vËy lµ rÊt mÊt thêi gian. VËy c«ng ty nªn nghiªn cøu t×m ra biÖn ph¸p cã thÓ nhËp ®­îc nghiÖp vô cã ®Þnh kho¶n kÐp. - - Do c«ng ty lµ ®¬n vÞ x©y dùng nªn c¸c c«ng tr×nh c«ng c«ng ty thi c«ng lµ theo hîp ®ång kinh tÕ. §èi víi nh÷ng hîp ®ång c¶i t¹o, söa ch÷a n©ng cÊp c«ng tr×nh hoÆc cã thÓ x©y míi, cã gi¸ trÞ nhá, chØ khi hoµn thµnh míi quyÕt to¸n bµn giao cho chñ ®Çu t­ nªn viÖc tÝnh gi¸ thµnh theo hîp ®ång thuËn lîi h¬n. Nh­ng hiÖn t¹i c«ng ty míi chØ cã hÖ thèng m· sè cho c¸c c«ng tr×nh. Theo ý kiÕn em, c«ng ty nªn x©y dùng hÖ thèng m· sè cho c¸c hîp ®ång nµy vµ qu¶n lý nh÷ng c«ng tr×nh nµy theo m· sè hîp ®ång. VÝ dô: HD - 001 : Hîp ®ång c¶i t¹o Tr­êng cÊp II Hµm Yªn. HD - 002 : Hîp ®ång tr¹m thu phÝ giao th«ng. - ViÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®· lµm gi¶m nhÑ rÊt nhiÒu c«ng søc cho nh©n viªn kÕ to¸n trong c«ng ty. Tuy nhiªn, viÖc sö dông m¸y vi tÝnh ®Ó lµm kÕ to¸n kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc ®¬n gi¶n. V× vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n n÷a, c«ng ty nªn tæ chøc cö c¸n bé ®i häc thªm vÒ m¸y vi tÝnh ®Ó hä cã kh¶ n¨ng khai th¸c mäi chøc n¨ng ­u viÖt cña m¸y vi tÝnh. 6-/ VÒ hÖ thèng tµi kho¶n c«ng ty sö dông. Do trong thµnh phÇn gi¸ thµnh cña mét c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm 4 kho¶n môc chi phÝ: nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, m¸y thi c«ng vµ s¶n xuÊt chung. Trong ®ã chi phÝ m¸y thi c«ng gåm chi phÝ v©t liÖu cho ch¹y m¸y, chi phÝ nh©n c«ng l¸i m¸y, chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng... V× vËy, cÇn ph¶i theo dâi riªng kho¶n môc chi phÝ nµy. ViÖc theo dâi kho¶n môc chi phÝ nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh tû träng cña chóng trong gi¸ thµnh. HiÖn t¹i, ë c«ng ty chi phÝ vËt liÖu cho ch¹y m¸y ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 621, kho¶n môc chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 622 vµ cã nh÷ng kho¶n môc chi phÝ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627. Vµo cuèi kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n tæng hîp chØ cã thÓ c¨n cø vµo c¸c b¶ng chi tiÕt vµ tæng hîp chi phÝ cña tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó tæng hîp chi phÝ. Nh­ vËy, ®é chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ vÒ thêi gian sÏ thÊp. Do ®ã em thÊy c«ng ty nªn më thªm mét tµi kho¶n - TK 623 - Chi phÝ m¸y thi c«ng, gåm c¸c tµi kho¶n cÊp II: - TK 6231 : Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y, ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng tÝnh vµo chi phÝ cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. - TK 6232 : Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng cho m¸y thi c«ng. - TK 6234 : Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng. - TK 6237 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ thuª ca m¸y thi c«ng, thuª ngoµi söa ch÷a m¸y thi c«ng. - TK 6238 : Chi phÝ kh¸c ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ trªn, trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a m¸y thi c«ng. Ta cã thÓ thÊy r»ng, viÖc sö dông TK 623 sÏ lµm t¨ng tÝnh chi tiÕt cña sæ s¸ch kÕ to¸n trong c«ng ty. Ta sÏ cã sæ kÕ to¸n riªng cho TK 623 mµ kh«ng ph¶i chung víi sæ kÕ to¸n cña TK 621, 622, 627 nh­ tr­íc vµ quy m« c¸c lo¹i sæ cña c«ng ty sÏ bít cång kÒnh h¬n. Tãm l¹i, cã thÓ thÊy r»ng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ thi c«ng vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh nãi riªng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty nãi chung, c«ng ty cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó sö dông. Tuy nhiªn, ®Ó sù thay ®æi ®em l¹i t¸c dông lín, c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt vµ ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sao cho biÖn ph¸p nµy cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi biÖn ph¸p kia. Cã nh­ vËy c«ng cuéc ®æi míi t¹i c«ng ty míi cã tÝnh l©u dµi. §©y lµ nguyªn t¾c chung cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tham gia kinh doanh trªn thÞ tr­êng. kÕt luËn Tãm l¹i, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh v« cïng gay g¾t, quyÕt liÖt, yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo víi mét khèi l­îng nguyªn vËt liÖu vµ tiÒn vèn nhÊt ®Þnh cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó cã ®­îc lîi nhuËn phôc vô cho t¸i s¶n xuÊt më réng, mçi doanh nghiÖp ph¶i h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp h¬n gi¸ thµnh b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng. H¹ ®­îc gi¸ thµnh nh­ng chÊt l­îng ph¶i ®¶m b¶o, mÉu m· ph¶i ®Ñp vµ ®é thÈm mü cao. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Kh«ng nh÷ng thÕ yªu cÇu ®èi víi chÊt l­îng vµ ®é thÈm mý cña s¶n phÈm x©y dùng cßn kh¾t khe h¬n. §Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­, chñ doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mét thùc tr¹ng ®Æt ra lµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn ®­îc kh«ng ngõng hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu ®ã, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty X©y dùng sè 2” víi hy väng ®ãng gãp ®­îc chót g× dï rÊt nhá bÐ vµo c«ng cuéc ®æi míi cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn ThiÖn §¹t cïng c¸c c« chó, anh chÞ t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. môc lôc tµi liÖu tham kh¶o 1- KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp. Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n - NXB Tµi chÝnh - Hµ Néi - 7/1998. 2- Tµi chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt - Tr­êng §H Tµi chÝnh kÕ to¸n - NXB Tµi chÝnh - Hµ Néi -1997. 3- KÕ to¸n chi phÝ (theo hÖ thèng kÕ to¸n Mü) - NXB Thèng kª - 1994. 4- KÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp - NXB Tµi chÝnh 1996. 5-/ HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy vÒ ®æi míi qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng - TËp 1 - NXB X©y dùng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 2.DOC
Luận văn liên quan