Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà nội

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ, trong đó, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau cùng tồn tại, cạnh tranh với nhau và bình đẳng trước pháp luật. Trước đây, trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, Nhà nước can thiệp rất sâu vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhà nước quyết định tất cả các vấn đề kinh doanh như mặt hàng kinh doanh, đối tượng phân phối, giá cả, số lượng và doanh nghiệp sẽ được bù đắp nếu làm ăn thua lỗ. Vì vậy, vấn đề tiêu thụ hàng hoá chỉ mang tính pháp lệnh và hình thức, không được quan tâm và thúc đẩy. Hiện nay, môi trường kinh tế mới buộc các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hoạt động kinh doanh của mình, nắm bắt được các quy luật của cơ chế thị trường để từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo thu được lợi nhuận để có thể tồn tại và đứng vững. Thị trường là thách thức lớn lao đối với mỗi doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng hoá. Doanh thu bán hàng có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, nó là nguồn quan trọng để đảm bảo trang trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho các doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn cũng như có thể tái sản xuất mở rộng, là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp . Vì vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược tiêu thụ thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, quyết định kịp thời khi có cơ hội, huy động tất cả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Xuất phát từ quan điểm trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà nội em đã nghiên cứu, tìm hiểu về công tác bán hàng của Công ty. Công ty đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực phục vụ cho việc điều hành quản lý kinh doanh trong Công ty. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên trong Công ty nói chung và các nhân viên phòng kế toán nói riêng, cùng sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà nội”. Luận văn tốt nghiệp của em gồm ba phần: Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. Chương II: Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà nội. Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà nội. CHƯƠNG MỘT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1. Hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Nước ta hiện nay đang phát triển theo một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước. Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường, kinh tế thị trường không phải là một giai đoạn khác biệt,độc lập, tách rời với kinh tế hàng hoá. Trong nền kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế giữa các cá nhân, các doanh nghiệp đều được thể hiện bằng quan hệ trao đổi ( mua - bán ) hàng hoá, dịch vụ thông qua thị trường và quan hệ này được tiền tệ hoá. Bởi vậy lợi nhuận được coi là mục đích, động lực trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại do đó dẫn đến cạnh tranh là tất yếu trong thị trường này. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như vậy các chủ thể hoạt động kinh doanh nói chung cũng như doanh nghiệp thương mại nói riêng đều phải nắm vững nhu cầu thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, sự biến động của quy luật kinh tế, quan hệ cung – cầu, giá cả từ đó có các chiến lược kinh doanh đúng đắn, phù hợp. Do đó hoạt động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp có đặc điểm sau: - Các doanh nghiệp thương mại phải tuân theo giá cả thị trường. Giá cả thị trường chịu sự tác động của các quy luật kinh tế của thị trường: quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh. Trong thị trường người mua và người bán có quan hệ lợi ích đối lập nhau, nếu giá cả điều hoà được lợi ích này thì được gọi là giá cả thị trường. - Thương mại nhiều thành phần và do hoạt động trong nền kinh tế thị trường nên tất yếu có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

doc106 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸c chØ tiªu tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh tr×nh Së Th­¬ng m¹i. - Mét kÕ to¸n thanh to¸n: theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî kiªm h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng kª cña ®¬n vÞ tiÕn hµnh vµo nhËt ký chøng tõ sè 5 vµ sè 1, viÕt phiÕu thu, phiÕu chi khi cã chøng tõ hîp lÖ, kiÓm tra ph¸t hiÖn sai sãt vµ yªu cÇu kÕ to¸n ®¬n vÞ söa ®æi - Mét kÕ to¸n chi phÝ: h¹ch to¸n toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ t¹i c«ng ty; hµng th¸ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n bæ chi phÝ,lªn NKCT sè 6, 7; ngoµi ra cßn phô tr¸ch m¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi. - Mét kÕ to¸n ng©n hµng: phô tr¸ch c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi ng©n hµng, tËp hîp b¶ng kª cña c¸c ®¬n, lªn b¶ng kª doanh thu gi¸ vèn, cuèi th¸ng lªn c¸c NKCT sè 2, 3 sau khi ®èi chiÕu víi c¸c bé phËn liªn quan. - Mét thñ quü: cã tr¸ch nhiÖm thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu khi cã chøng tõ hîp lÖ. Hµng ngµy ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ quü tiÒn mÆt, kiÓm kª sè l­îng tån quü vµ ®èi chiÕu víi sè trªn sæ s¸ch, thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c vÒ qu¶n lý quü do nhµ n­íc ban hµnh. Ngoµi ra t¹i mçi ®¬n vÞ trùc thuéc ®Òu cã tæ kÕ to¸n ®­îc bè trÝ tõ 2 ®Õn 4 nh©n viªn trong ®ã cã 1 tæ tr­ëng kÕ to¸n. Hä tiÕn hµnh ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ m×nh. Cuèi t¸ng tæ tr­ëng kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng kª chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. Nh×n chung c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cã n¨ng lùc, tËn t©m víi c«ng viÖc, phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Thêi trang Hµ néi Tr­ëng phßng kÕ to¸n Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n chi phÝ KÕ to¸n ng©n hµng Thñ quü Tæ tr­ëng kÕ to¸n cöa hµng TMDVTT Hµng Gai Tæ tr­ëng kÕ to¸n cöa hµng TMDVTT Hµng Ngang… KÕ to¸n quÇy 13 Hµng Gai KÕ to¸n quÇy 70 hµng Trèng… KÕ to¸n viªn c¸c cöa hµng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Thêi trang Hµ néi §Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña ng­êi d©n, c«ng ty cã nhiÒu cöa hµng, trung t©m xuÊt nhËp khÈu cïng ho¹t ®éng víi quy m«, tÝnh chÊt kh¸c nhau vµ tæ chøc c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng phong phó, ®a d¹ng nh­ b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý, ký göi, gia c«ng, hµng ®æi hµng... Mét trong nh÷ng ®iÓm kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt lµ cöa hµng Th­¬ng m¹i DÞch vô Thêi trang 13 Hµng Gai. Do vËn dông ®­îc lîi thÕ kinh doanh lµ n»m ë trung t©m Thñ ®« Hµ néi, cöa hµng th­¬ng m¹i nµy lu«n ®i ®Çu vÒ sè l­îng kh¸ch tham quan vµ mua hµng, chñng lo¹i hµng ho¸ nh­ng quan träng h¬n lµ ®· ®¹t chØ tiªu doanh thu vÒ l·i gép kh¸ cao.Trung t©m th­¬ng m¹i nµy ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh ®èi víi hiÖu qu¶ chung cña toµn c«ng ty, lµ tÊm g­¬ng s¸ng ®Ó c¸c ®¬n vÞ kh¸c häc tËp c¶ vÒ tr×nh ®é tæ chøc, c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕt qu¶ kinh doanh... Cöa hµng cã mét ®éi ngò qu¶n lý n¨ng ®éng, cã kinh nghiÖm vµ mét ®éi ngò mËu dÞch viªn ch¨m chØ, nhanh nhÑn, ®­îc bè trÝ vµo vÞ trÝ phï hîp víi n¨ng lùc c¸ nh©n. Do vËy, c¸ch thøc s¾p xÕp tõng gian hµng, tõng mÆt hµng rÊt khoa häc, ®Ñp m¾t vµ dÔ dµng qu¶n lý. HiÖn nay, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh, ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸, cöa hµng TMDVTT 13 Hµng Gai ®· ¸p dông nhiÒu ph­¬ng thøc b¸n hµng linh ho¹t nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Nh­ng nh×n chung ph­¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu cña cöa hµng lµ b¸n bu«n qua kho vµ b¸n lÎ tù chän. - B¸n bu«n qua kho: §©y lµ h×nh thøc b¸n hµng chñ yÕu cña cöa hµng ®­îc ¸p dông víi c¸c kh¸ch hµng lín vµ l©u n¨m cña c«ng ty. Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua bu«n sÏ liªn hÖ víi cöa hµng, nh©n viªn b¸n hµng tiÕn hµnh lËp Ho¸ ®¬n GTGT thµnh 3 liªn (®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn) sau ®ã chuyÓn cho tæ tr­ëng kÕ to¸n ký duyªt, ®ãng dÊu, trong ®ã 1 liªn ®Ó l­u sæ gèc, 1 liªn dïng lµm chøng tõ thanh to¸n vµ ghi sæ cßn 1 liªn th× giao cho kh¸ch hµng. §ång thêi kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho thµnh 3 liªn(®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn), liªn 1 l­u, liªn 2 giao cho kh¸ch hµng, liªn 3 thñ kho gi÷ ®Ó ghi thÎ kho råi chuyÓn cho nh©n viªn kÕ to¸n ghi sæ. - B¸n lÎ tù chän: Theo h×nh thøc nµy, kh¸ch hµng ®Õn mua sÏ tù lùa chän mÆt hµng mµ m×nh ­ng ý sau ®ã sÏ thanh to¸n tiÒn t¹i quÇy cho nh©n viªn b¸n hµng. Nh©n viªn b¸n hµng cã nhiÖm vô thu tiÒn vµ ghi sæ b¸n hµng. §èi víi tr­êng hîp b¸n lÎ nµy th«ng th­êng kh¸ch hµng kh«ng yªu cÇu viÕt ho¸ ®¬n GTGT do ®ã cuèi ngµy nh©n viªn b¸n hµng sÏ kiÓm kª quÇy vµ cïng thñ kho tÝnh ra sè l­îng hµng xuÊt b¸n trong ngµy theo c«ng thøc c©n ®èi: Sè l­îng hµng = Sè l­îng hµng + Sè l­îng hµng - Sè l­îng hµng xuÊt b¸n trong ngµy tån ®Çu ngµy nhËp trong ngµy tån cuèi ngµy Sau khi ®èi chiÕu sæ b¸n hµng víi kÕt qu¶ kiÓm kª, nh©n viªn b¸n hµng sÏ lËp B¸o c¸o b¸n hµng hµng ngµy vµ chuyÓn b¸o c¸o b¸n hµng cïng víi tiÒn b¸n hµng lªn phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n sÏ lËp phiÕu thu vµ chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc thu tiÒn. T¹i phßng kÕ to¸n: khi nhËn ®­îc PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu nhËp kho do thñ kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh lËp thÎ quÇy. HiÖn nay, cöa hµng thùc hiÖn h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p FIFO. TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho bao gåm c¶ trÞ gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua cña hµng xuÊt kho: - TrÞ gi¸ mua cña hµng nhËp kho ®­îc x¸c ®Þnh: + §èi víi hµng mua cã ho¸ ®¬n GTGT: lµ gi¸ ch­a cã thuÕ trªn ho¸ ®¬n + §èi víi hµng mua cã ho¸ ®¬n b¸n hµng: lµ gi¸ thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n trõ ®i sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cho sè hµng ®ã (Tõ th¸ng 10/2002, ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ mua vµo cã ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ®­îc khÊu trõ thuÕ víi thuÕ suÊt 1%) + §èi víi hµng mua kh«ng cã ho¸ ®¬n: lµ gi¸ thanh to¸n trªn b¶ng kª mua hµng ThÎ quÇy ®­îc më cho tõng mÆt hµng vµ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tÝnh ra ®¬n gi¸ xuÊt kho. Trªn c¬ së ®¬n gi¸ tÝnh ®­îc kÕ to¸n sÏ lËp b¸o c¸o b¸n hµng hµng ngµy. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ho¹t ®éng b¸n hµng cña cöa hµng ®­îc ph¶n ¸nh qua s¬ ®å sau: Ho¸ ®¬n GTGT B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ PhiÕu xuÊt kho B¸o c¸o b¸n hµng (ngµy) ThÎ quÇy B¸o c¸o b¸n hµng (th¸ng) B¶ng kª nhËp xuÊt tån hµng ho¸ (quÇy) B¶ng kª kho hµng ho¸ TK 156 B¶ng kª TK 511 B¶ng kª TK 632 B¶ng kª TK 3331 Sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng B¶ng kª thanh to¸n víi ng­êi mua B¶ng kª H§, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra Tê khai thuÕ GTGT - B¶ng kª 632 toµn c«ng ty - B¶ng kª 511 toµn c«ng ty - B¶ng kª 156 toµn c«ng ty - B¶ng kª 3331 toµn c«ng ty NhËt ký chøng tõ sè 8 Sæ c¸i TK632, 511 Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kh¸c nhau kÕ to¸n sÏ lËp c¸c chøng tõ t­¬ng øng do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh §èi víi tr­êng hîp b¸n bu«n kÕ to¸n sö dông Ho¸ ®¬n GTGT BiÓu mÉu sè 01: Hãa ®¬n (GTGT) MÉu sè: 01 GTKT -3LL Liªn 2 (Giao kh¸ch hµng) 02-B Ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2003 AC 056263 §¬n vÞ b¸n hµng:........Cöa hµng TMDVTT Hµng Gai............................................... §Þa chØ : ......13 Hµng Gai.......................Sè tµi kho¶n:....................................... 0 1 0 0 1 0 6 8 3 5 4 §iÖn tho¹i:8.456535-8.513302 MS: Hä vµ tªn ng­êi mua hµng:...............ChÞ B¶y - H¶i D­¬ng................................... §¬n vÞ:........................................................................................................................ 0 1 0 0 1 9 4 3 6 0 1 66 1 §Þa chØ:.................................... Sè tµi kho¶n:.............................................................. H×nh thøc thanh to¸n:TT chËm MS: STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ¸o ph«ng in tr¾ng ChiÕc 30 28.000 840.000 Céng tiÒn hµng: 840.000 Thóª suÊt thuÕ GTGT:10% TiÒn thuÕ GTGT 84.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 924.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:chÝn tr¨m hai t­ ngµn ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký , ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) §Ó h¹ch to¸n gi¸ vèn th× kÕ to¸n sö dông PhiÕu xuÊt kho (®èi víi tr­êng hîp b¸n bu«n) BiÓu mÉu sè 02 §¬n vÞ..Trung t©m TM DV TT Hµng Gai ..... MÉu sè : 02-VT §Þa chØ.......13 Hµng Gai......... Ban hµnh theo Q§ sè : 1441-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña B« tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Sè: 23 Nî:................... Ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2003 Cã:................... -Hä tªn ng­êi nhËn hµng :...ChÞ B¶y .....§i¹ chØ: ......H¶i D­¬ng ........................ -Lý do xuÊt kho:.......XuÊt b¸n.............................................................................. -XuÊt t¹i kho:..................13 Hµng Gai................................................................. STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­, (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4=2*3 1 ¸o ph«ng in tr¾ng ChiÕc 30 14 000 420 000 Céng 420.000 XuÊt ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2003 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) VD: Ngµy 1/3/2003 theo H§GTGT sè 56263 (BiÓu mÉu sè 01) cöa hµng b¸n cho chÞ B¶y - H¶i D­¬ng sè hµng ho¸ sau: ¸o ph«ng in tr¾ng : 30 chiÕc, §¬n gi¸ 28.000 ®/chiÕc Tæng gi¸ b¸n: 840.000® ThuÕ GTGT (10%): 84.000® Tæng gi¸ thanh to¸n: 924.000®; kh¸ch hµng nî KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 131 924.000 Cã TK511 840.000 Cã TK 3331 84.000 C¨n cø vµo PhiÕu xuÊt kho vµ B¶ng kª b¸n lÎ, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp ThÎ quÇy. BiÓu mÉu sè 03 §¬n vÞ: Trung t©m th­¬ng m¹i dÞch vô th­ßi trang Hµng Gai §Þa chØ: 13 Hµng Gai ThÎ QuÇy MS 15BH Sè §K... Tê sè 2 Q§ sè:1141-C§KT Ngµy §K... Ngµy 01/11/95 cña Bé TC Tªn Hµng:¸o ph«ng in tr¾ng Quy c¸ch: ..... §VT : chiÕc §¬n gi¸ : 9.864 Ngµy Tªn ng­êi b¸n Tån ®Çu ca (ngµy) NhËp tõ kho trong ca, (ngµy) NhËp kh¸c trong ca Céng nhËp vµ tån trong ca XuÊt b¸n XuÊt kh¸c Tån cuèi ca Ngµy L­îng TiÒn L­îng TiÒn A B 1 2 3 4 5 6 7 - 8 2/12 ¸o - 42 - 42 - - 42 8/12 - - 0 30 ..... Céng - 752 - 752 585 - Nh­ vËy lµ sè hµng trªn ®­îc nhËp vµo kho nh­ng ®­îc ghi nhËn gi¸ vèn ngay trªn thÎ quÇy. ThÎ quÇy ®­îc ph©n lo¹i râ ®èi víi hµng ho¸ mua vµo cña ng­êi s¶n xuÊt tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ hay trùc tiÕp, kh«ng cã ho¸ ®¬n GTGTth× sè hµng nhËp vµo ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu lµ cã b¶ng kª mua hµng hoÆc lµ ho¸ ®¬n th«ng th­êng th× cöa hµng sÏ ®­îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo víi tû lÖ nhÊt ®Þnh lµ 1%. Th­êng khi mua hµng ë thÞ tr­êng tù do th× thùc hiÖn thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt. Cßn nÕu thu mua cña ®¬n vÞ b¹n th× theo ph­¬ng ph¸p thanh to¸n tr¶ chËm. ThÎ quÇy ®­îc më cho tõng th¸ng vµ cho tõng mÆt hµng, trõ tr­êng hîp hµng gièng nhau vÒ chÊt liÖu, quy c¸ch th× ®Ó gi¶m bít sè l­îng ThÎ quÇy, kÕ to¸n cã thÓ ghi chung 2 lo¹i hµng ho¸ trªn cïng mét thÎ. ThÎ quÇy lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tÝnh ra ®¬n gi¸ xuÊt kho. Tõ ®¬n gi¸ xuÊt kho tÝnh ®­îc trªn ThÎ quÇy, kÕ to¸n sÏ hoµn chØnh B¸o c¸o b¸n hµng. Tõ c¸c Ho¸ ®¬n GTGT vµ B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸, kÕ to¸n lËp B¸o c¸o b¸n hµng hµng ngµy. BiÓu mÉu sè 04 B¸o c¸o b¸n hµng Ngµy 1/3/2002 §¬n vÞ: ®ång Tªn hµng §VT SL Gi¸ thµnh Gi¸ b¸n ch­a thuÕ Gi¸ vèn ThuÕ GTGT §¬n gi¸ Thµnh tiÒn §¬n gi¸ Thµnh tiÒn §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ¸o ph«ng in tr¾ng 30 30.800 924.000 28.000 840.000 14.000 420.000 Tranh s¬n mµi 1 1.595.000 1.595.000 1.450.000 1.450.000 594.000 594.000 Tranh s¬n mµi 1 935.000 935.000 850.000 850.000 339.500 339.500 Kh¨n bµn 5 132.000 660.000 120.000 600.000 60.000 300.000 ¸o ph«ng in trÎ em 10 18.150 181.500 16.500 165.000 8.000 80.000 4.2895.500 3.905.000 1.733.500 390.500 L·i: 2.171.500 Dùa vµo môc “§¬n gi¸” trªn ThÎ quÇy, kÕ to¸n ghi vµo cét “Gi¸ vèn” trong B¸o c¸o b¸n hµng. Dùa vµo Ho¸ ®¬n GTGT ®Ó ghi vµo c¸c cét liªn quan. Cuèi ngµy tÝnh ra sè l·i tiªu thô. V× B¸o c¸o b¸n hµng më cho tõng ngµy nªn th­êng ®­îc ghi chÐp toµn bé nghiÖp vô ph¸t sinh mµ kh«ng kÓ b¸n theo ph­¬ng thøc b¸n bu«n hay b¸n lÎ. Tr­êng hîp kh¸ch hµng mua thanh to¸n theo h×nh thøc tr¶ chËm th× c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT mµ kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo “Sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng TK131” BiÓu mÉu sè 05 MÉu sè: 04/SCT Ban hµnh theo TT sè 28 ngµy 31/3/95 cña BTC Sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng Tªn kh¸ch hµng: ChÞ B¶y - H¶i D­¬ng §¬n vÞ : ®ång Lo¹i tiÒn : VN§ Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ SH Ngµy Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 20.000.000 08/3 15 08/3 Mua tr¶ chËm 511 3331 840.000 84.000 18/3 45 Tr¶ tiÒn 111 20.000.000 Céng Psinh 924.000 20.000.000 D­ cuèi th¸ng 924.000 C«ng ty TM DV TT Hµ néi §¬n vÞ: ........................... B¶ng kª TK331 Th¸ng 3 n¨m 2003 DiÔn gi¶i Sè ®Çu kú Ghi nî TK 131 cã Tk kh¸c Ghi cã TK 131 nî Tk kh¸c Sè cuèi kú 13 H.gai Nî Cã 111 Céng nî 156 133 Céng cã Nî Cã 20 H.gai 258.330.783 506.802.103 468.129.000 42.721.050 262.378.730 70 H.gai 24.105.200 139.137.800 111.666.000 10.466.600 7.100.000 33 H.Trèng 5.100.000 102.045.668 89.691.772 12.353.896 5.100.000 68 H.Trèng 13.596.740 35.406.628 21.628.116 2.162.812 1.981.040 Thªu ren 64.873.131 8.259.164 7.090.980 709.098 64.414.045 34.564.199 108.333.665 78.412.373 12.035.363 58.618.270 Céng 400.570.053 899.985.028 818.558.241 80.448.819 399.592.085 Hµ néi, ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2003 BiÓu mÉu sè 06 B¸o c¸o b¸n hµng th¸ng 3/2003 QuÇy 13 Hµng Gai §¬n vÞ: ®ång Ngµy Doanh sè (kh«ng thuÕ) Gi¸ vèn L·i gép ThuÕ GTGT 10% 1 3.905.000 1.733.500 2.171.500 390.500 2 2.954.545 2.418.600 535.945 295.455 3 1.244.600 1.000.000 244.600 125.400 4 645.546 506.400 148.156 65.454 5 164.008.500 146.490.000 17.518.500 16.400.850 6 6.500.000 6.230.000 270.000 650.000 7 645.500 500.000 145.500 64.500 8 23.409.100 23.013.500 2.395.600 2.340.000 9 331.818 300.000 31.818 32.182 10 3.920.000 2.134.000 1.786.000 392.000 11 1.652.700 1.173.700 479.000 165.300 12 12.740.000 10.098.800 2.641.200 1.274.000 13 1.000.000.000 91.135.000 8.865.000 10.000.000 14 10.072.000 9.696.000 1.024.000 1.072.000 15 18.620.000 13.084.100 5.539.900 1.862.000 16 2.316.000 17.714.500 4.897.590 2.260.910 17 22.612.090 1.976.000 349.000 234.000 18 909.090 660.000 249.090 90.910 19 4.830.000 4.158.200 671.800 483.000 20 20.450.000 16.744.625 3.705.375 2.045.000 21 180.000 145.000 35.000 18.000 22 71.520.000 68.754.400 2.765.600 7.152.000 23 15.651.000 14.128.800 1.522.200 1.565.100 24 590.900 520.000 70.900 59.100 25 12.600.000 11.563.200 1.036.800 1.260.000 26 NghØ 27 10.085.400 9.450.457 634.993 1.008.540 28 133.990.910 125.428.200 8.562.710 13.399.090 29 9.564.000 8.381.900 1.245.100 956.000 30 3.041.810 2.599.600 642.210 304.190 31 42.000.000 40.909.000 1.091.000 4.200.000 Céng 517.984.948 464.081.053 53.903.895 51.798.195 Nh÷ng ngµy ®Çu th¸ng sau, tæ tr­ëng kÕ to¸n lÊy sè liÖu tæng céng trªn b¸o c¸o b¸n hµng c¶ th¸ng cña tÊt c¶ c¸c quÇy råi tËp hîp vµo b¶ng kª liªn quan: BiÓu mÉu sè 07 B¶ng kª tµi kho¶n 632 TN Th¸ng 3 n¨m 2003 DiÔn gi¶i Ghi nî TK632, ghi cã TK kh¸c Ghi cã TK 632, ghi nî TK kh¸c TK 156 C«ng Nî TK911 Céng cã QuÇy 13 Hµng Gai 464.081.053 QuÇy 20 Hµng Gai 128.671.200 QuÇy 70 hµng Gai 181.9833.774 QuÇy 33 Hµng Trèng 33.243.816 QuÇy 68 Hµng Trèng 7.550.066 QuÇy 19 hµng Trèng 28.296.083 QuÇy 23 Hµng Trèng 21.690.340 QuÇy 67 Hµng Trèng 42.338.707 857.855.039 857.855.039 LËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng Ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2003 Sè liÖu trªn b¶ng kª nµy lÊy tõ dßng tæng céng cét “gi¸ vèn” trªn B¸o c¸o b¸n hµng c¶ th¸ng cña c¸c quÇy. B¶ng kª tµi kho¶n 511 Th¸ng 12/2002 Tªn quÇy Ghi Nî TK 511, ghi Cã TK kh¸c Ghi Cã TK 511, ghi Nî TK kh¸c TK 911 Céng nî TK111 TM Céng cã QuÇy 13 Hµng Gai 517.984.948 QuÇy 20 Hµng Gai 138.672.800 QuÇy 70 hµng Gai 141.320.344 QuÇy 33 Hµng Trèng 35.244.000 QuÇy 68 Hµng Trèng 8.100.066 QuÇy 19 hµng Trèng 35.700.457 QuÇy 23 Hµng Trèng 26.354.546 QuÇy 67 Hµng Trèng 47.013.364 950.996.525 950.996.525 Gi¸m ®èc TT LËp biÓu Hµ Néi ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2003 BiÓu mÉu sè 10 C«ng ty th­¬ng m¹i dÞch vô thêi trang Hµ néi §¬n vÞ: Trung t©m th­¬ng m¹i dÞch vô thêi trang Hµng Gai B¶ng kª TK 156 Th¸ng 3/2003 Sè d­ ®Çu kú: 503.852.051 DiÔn gi¶i Ghi nî TK156, ghi cã TK kh¸c Ghi cã TK 156 , ghi nî TK kh¸c Sè d­ cuèi kú Céng nî Céng cã 818.558.241 835.115.468 487.394.824 Céng LËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng Ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2003 KÕ to¸n thuÕ GTGT ph¶i nép Cöa hµng TMDVTT Trµng TiÒn thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× sè thuÕ GTGT cöa hµng ph¶i nép ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sè thuÕ GTGT ®Çu ra trõ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo. Trong ®ã Møc thuÕ suÊt ®èi víi hµng ho¸ b¸n ra cña cöa hµng lµ 10% ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 3331 ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ ®Çu ra TK 1331 ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ ®Çu vµo C¸c TK kh¸c cã liªn quan Chøng tõ vµ c¸c biÓu mÉu kÕ to¸n sö dông: Ho¸ ®¬n GTGT (MS03GTKT - 3LL) Tê khai thuÕ GTGT (MS01GTGT) B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra (MS02/GTGT) B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô mua vµo (MS03/GTGT) Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng kª TK 3331 BiÓu mÉu sè 11 B¶ng kª tk 333.1 Th¸ng 12/2002 DiÔn gi¶i Ghi Nî TK 333.1, Ghi Cã TK kh¸c Ghi Cã TK 333.1, ghi Nî tµi kho¶n kh¸c Céng Nî TK 111 Céng cã 98.859.934 Gi¸m ®èc TT LËp biÓu Ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2003 C«ng ty th­¬ng m¹i dÞch vô thêi trang Hµ néi §¬n vÞ: TT 13 Hµng Gai B¶ng kª TK911 Th¸ng 3 n¨m 2003 DiÔn gi¶i Ghi nî TK911 cã TK kh¸c 632 641 phÝ L·i vay 421 Céng 511 D.thu thuÇn Céng cã 857.854.039 73.648.759 19.493.727 950.996.525 LËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng Ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2003 T¹i c«ng ty: Tõ c¸c b¶ng kª do c¸c cöa hµng göi vÒ hµng th¸ng, kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng kª tæng hîp toµn c«ng ty. BiÓu mÉu sè 14 B¶ng kª sè 4: NhËp xuÊt hµng ho¸ - TK 156 Th¸ng 12/2002 §¬n vÞ D­ ®Çu kú Ghi Nî TK 156, ghi Cã tµi kho¶n kh¸c Ghi Cã TK 156, ghi Nî TK kh¸c D­ cuèi kú 111 331 Céng Nî 632 Céng Cã Trµng TiÒn 609.812.353 1.060.995.683 1.060.995.683 955.444.477 955.444.477 715.363.559 Gi¶ng Vâ 358.779.683 556.965.845 51.729.887 608.695.732 613.202.690 613.202.690 354.272.725 May LT 33.741.133 78.786.451 78.786.451 73.511.323 73.511.323 39.016.261 TT XNK Hµng Gai 60.616.214 757.962.160 757.962.160 779.958.405 779.958.405 38.619.969 Phè HuÕ 174.704.980 201.794.526 29.497.612 231.292.138 248.335.203 248.335.203 157.661.915 Hµng §µo 687.812.110 569.374.607 61.656.850 631.031.457 577.120.947 577.120.947 741.722.620 Hµng Ngang 799.517.716 977.454.747 5.166.875 982.621.622 1.128.992.283 1.128.992.283 653.147.055 Céng 2.724.984.189 2.384.376.176 1.967.009.067 4.351.385.243 4.376.565.328 4.376.565.328 2.699.804.104 BiÓu mÉu sè 15 CTTMDVTT Hµ Néi Phßng kÕ to¸n B¶ng kª TK 632 Th¸ng 12/2002 Tªn ®¬n vÞ Ghi nî TK 632, ghi cã TK kh¸c Ghi cã TK 632, ghi nî TK kh¸c TK156 Céng nî TK911 Céng cã Trµng TiÒn 955.444.477 955.444.477 955.444.477 955.444.477 Gi¶ng Vâ 556.965.845 556.965.845 556.965.845 556.965.845 May LT 73.511.323 73.511.323 73.511.323 73.511.323 TTXNKH.Gai 857.854.039 857.854.039 857.854.039 857.854.039 PHè HuÕ 248.335.203 248.335.203 248.335.203 248.335.203 T §øcTh¾ng 56.236.845 56.236.845 56.236.845 56.236.845 Hµng §µo 56.236.845 56.236.845 56.236.845 56.236.845 Hµng Ngang 577.120.947 577.120.947 577.120.947 577.120.947 Céng 4.376.565.328 4.376.565.328 4.376.565.328 4.376.565.328 Sau khi lªn b¶ng kª TK 632, kÕ to¸n tiÕp tôc lªn b¶ng kª TK 511 cña toµn c«ng ty. B¶ng kª nµy còng gièng nh­ mäi b¶ng kª kh¸c ®Òu ®­îc chi tiÕt cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng c¸ biÖt BiÓu mÉu sè 16 Phßng kÕ to¸n B¶ng kª TK 511 Th¸ng 12/2002 Tªn ®¬n vÞ Ghi nî TK 511,cã TK kh¸c Ghi cã TK 511, ghi nî TK kh¸c TK 911 C«ng nî 111- TM 111- SÐc TK 131 Céng cã Trµng TiÒn 1.056.742.841 1.056.742.841 680.812.601 115.429.240 260.501.000 10.560.742.841 Gi¶ng Vâ 597.421.167 597.421.167 578.649.349 18.771.818 597.421.167 May LT 88.839.341 88.839.341 88.839.341 88.839.341 TTXNKHgai 950.996.525 950.996.525 950.996.525 950.996.525 Phè HuÕ 269.931.791 269.931.791 263.881.791 6.050.000 269.931.791 T §øcTh¾ng 65.268.700 65.268.700 65.268.700 65.268.700 Hµng §µo 611.664.485 611.664.485 611.664.485 611.664.485 Hµng Ngang 1.154.268.968 1.154.268.968 1.102.304.379 51.964.589 1.154.268.968 Céng 4.677.155.945 4.677.155.945 4.202.947.389 213.707.556 260.501.000 4.677.155.945 BiÓu mÉu sè 17 NhËt ký chøng tõ sè 8 Th¸ng 3 n¨m 2003 TK 131 TK 156 TK 511 ... TK 632 ... TK 911 ... Céng TK111 4.416.654.944 TK112 TK131 260.501.000 TK511 4.677.155.945 ... TK632 4.376.565.328 ... TK 911 4.376.565.328 ... Céng 4.376.565.328 4.677.155.945 4.376.565.328 4.677.155.945 BiÓu mÉu sè 18 Trang sæ c¸i TK 632 TN (trÝch) §¬n vÞ: ®ång Ghi Cã c¸c Tk ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng ... Th¸ng 3 Th¸ng ... Th¸ng 12 Céng c¶ n¨m TK 156 3.451.173.475 4.955.337.380 Sè ph¸t sinh Nî 3.451.173.475 4.955.337.380 Cã 3.451.173.475 4.955.337.380 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã BiÓu mÉu sè 19 Trang sæ c¸i TK 511 (TrÝch ) §¬n vÞ: ®ång Ghi Cã TK kh¸c ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng... Th¸ng 3 Th¸ng... Th¸ng 12 Céng c¶ n¨m TK 911 3.729.382.048 5.277.323.286 Ph¸t sinh Nî 3.729.382.048 5.277.323.286 Cã 3.729.382.048 5.277.323.286 Sè d­ cuèi th¸ng Nî - - - Cã - - - PhÇn thø ba Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i dÞch vô thêi trang hµ néi I. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng ty Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty Th­¬ng m¹i DÞch vô Thêi trang Hµ néi lu«n lµm ¨n cã l·i. §ã lµ kÕt qu¶ kh¶ quan sau mét qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi t­ t­ëng kinh doanh, ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng. Tuy nhiªn ®Ó tiÕp tôc v÷ng b­íc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× ban l·nh ®¹o c«ng ty còng cÇn quan t©m ®Ó tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh, ®ång thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó xo¸ tan nh÷ng ¶nh h­ëng cña nh÷ng h¹n chÕ hiÖn nay. Víi mét thêi gian ng¾n, c«ng ty ®· ®Çu t­ n©ng cÊp rÊt nhiÒu c¬ së vËt chÊt kü thuËt tõ thêi bao cÊp ®Ó thÝch øng víi nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. §ã lµ b­íc ®i ®óng ®¾n t¹o tiÒn ®Ò cho sù më r«ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Do vËy mµ hiÖn nay tû träng vèn cè ®Þnh trªn tæng vèn kinh doanh ®· lín h¬n tû träng vèn l­u ®éng mµ ®Æc thï cña doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i lµ vèn l­u ®éng chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× thÕ mµ tr­íc m¾t Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®ang cè g¾ng dïng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn vèn l­u ®éng, t¨ng nhanh vßng quay, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, qu¶n lý sö dông vµ b¶o toµn vèn l­u ®éng. §ã lµ mét ®iÒu hÕt søc phøc t¹p, nã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp kh«ng chØ n¾m v÷ng lý thuyÕt mµ ®iÒu c¬ b¶n nhÊt lµ ph¶i cã ®Çu ãc thùc tÕ vµ cã nghÖ thuËt qu¶n lý. C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng dåi dµo, cã kh¶ n¨ng vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. NhËn thøc ®­îc r»ng con ng­êi chÝnh lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp nªn gÇn ®©y c«ng ty rÊt quan t©m tíi viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé chñ chèt nh»m n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é chuyªn m«n, phôc vô ®¾c lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn tiÕn hµnh kiÖn toµn, s¾p xÕp, ®iÒu chuyÖn c¸n bé ®Ó bè chÝ hä vµo nh÷ng c«ng viÖc thùc sù phï hîp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cho hä cã thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng b¶n th©n, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn c«ng . ®©y lµ mét ­u ®iÓm cÇn tiÕp tôc ®­îc duy tr× trong t­¬ng lai. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty tu©n theo chÕ ®é tËp chung thèng nhÊt mét thñ tr­ëng ®· t¹o sù dÔ dµngkiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng diÔn ra t¹i c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty còng thùc hiÖn h×nh thøc kho¸n kinh doanh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc t¹o ®µ ddÓ hä tù n¨ng ®éng ph¸t huy kh¶ n¨ng c¸ nh©. KÕt qu¶ kh¶ quan ®¹t ®­îc sau nhiÒu cè g¾ng, nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty ®· chøng minh r»ng con ®­êng mµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· chä lµ ®óng ®¾n vµ s¸ng suèt , thùc sù ph¸t huy ®­îc t¸c dông h÷u hiÖu, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn chung cña toµn c«ng ty. C«ng ty ®· thµnh lËp ®­îc phßng XNK víi ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô, b­íc ®Çu ®· XK thµng c«ng l« hµng ®Çu tiªn ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ ®ang tõng b­íc t×m kiÕm b¹n hµng më réng thÞ tr­êng quan hÖ t¹o ®µ ph¸t triÓn cho c«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. MÆc dï ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh song vÉn nhËn thÊy r»ng c«ng ty ®· vµ ®ang gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nã chÝnh lµ nguyªn nh©n k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, cô thÓ nh­ sau: - Chñng lo¹i hnµg ho¸ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh nh­ng chñ yÕu mang tÝnh tù ph¸t, thùc hiÖn mua b¸n theo nhiÒu tÇng cÊp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng n©ng gi¸ ®Çu ra ë thÞ tr­êng trong n­íc. ThÞ tr­êng x· h«Þ cã dÇu hiÖu ch÷ng l¹i ngµy cµng râ,cung t¨ng nhanh h¬n cÇu, ®ã lµ sù biÓu hiÖn ø ®äng chËm tiªu thô hµng ho¸ - CÇn thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ l©u dµi gi÷a c«ng ty víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn h×nh thµnh kªnh l­u th«ng æn ®Þnh, thóc ®Èy tiªu thô ,h­íng dÉn tiªu dïng , b×nh æn gi¸ c¶ ... - Ch­a chó träng ®óng møc t¬Ý ¸p dông nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc cña Marketing hiÖn ®¹i dÉn ®Õn viÖc lµm gi¶m søc tiªu thô hµng ho¸... II.Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n h¹n chÕ sù ¶nh h­ëng cña nh÷ng khã kh¨n CÇn khai th¸c vµ sö dông triÖt ®Ó , cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a c¸c nguån lùc s½n cã cña c«ng ty, ®¶m b¶o sù c©n ®èi trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông c¸c yÕu tè ®ã. §Èy nhanh tèc ®é quay vonhg vèn, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thu håi c¸c kho¶n nî. §Èy m¹nh c«ng t¸c dù b¸o tµi chÝnh trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n ®Ó n¾m b¾t vµ dù ®o¸n ®­îc nhu cÇu tµi chÝnh trong kú kinh doanh tiÕp theo. §Ò ra chiÕn l­îc dù tr÷ hµng ho¸ phï hîp, x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn mua b¸n hµng ho¸ chñ lùc cña riªng m×nh. Thùc hiÖn viÖc mua hµng kÞp thêi,®óng thêi cã nghÜa lµ mua hµng vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn cña s¶n phÈm, mua hµng theo thêi vô... Ph¶i cã chÝnh s¸ch ph©n phèi theo ®óng nguyªn t¾c ; “®­a ®óng hµng ®Õn n¬i yªu cÇu cña kh¸ch hµng víi chi phÝ thÊp nhÊt” Sö dông c¸c c«ng cô Marketing hiÖn ®¹i , ®Ò ra chÝnh s¸ch xóc tiÕn vµ hç trî kinh doanh. Dïng chiÕn thuËt tiªu thô b»ng qu¶ng c¸o , tuyªn truyÒn, TÝch cùc tham gia c¸c héi chî trong n­íc vµ quèc tÕ ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®Ó ®Èy m¹nh XK tiÕn tíi ®­a XK lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty. III. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Sau mét thêi gian ®i s©u t×m hiÓu vµ häc hái t¹i C«ng ty TMDVTT Hµ Néi, t«i nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cã nh÷ng mÆt tÝch cùc ®· lµm ®­îc cÇn ph¸t huy trong t­¬ng lai: C«ng ty TMDVTT Hµ néi hiÖn ®ang ¸p dông m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n ph©n t¸n. Phßng kÕ c«ng ty chñ yÕu lµ tæng hîp c¸ tµi liÖu kÕ to¸n do c¸c ®¬n vÞ göi lªn, thùc hiÖn ghi chÐp , ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn c«ng ty. Cßn kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô t­¬ng ®èi hoµn chØnh theo sù ph©n cÊp cña phßng kÕ to¸n, thùc hiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu , h¹ch to¸n tæng hîp, chi tiÕt t¹i ®¬n vÞ m×nh lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. ViÖc ¸p dông m« h×nh kÕ to¸n nµy cho phÐp c«ng t¸c kÕ to¸n g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c¸c bé phËn, t¹o cho kÕ to¸n thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin kÞp thêi, kiÓm tra gi¸m s¸t trùc tiÕp t¹i chç c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý cña l·nh ®¹o tõng ®¬n vÞ trùc thuéc. Tuy nhiªn m« h×nh nµy ®ßi hái bé m¸y kÕ to¸n cång kÒnh, g©y khã kh¨n trong viÖc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c cña c¸n bé kÕ to¸n , viÖc tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n chung toµn doanh nghiÖp chËm nªn doanh nghiÖp kh«ng thÓ n¾m b¾t kÞp thêi th«ng tin kÕ to¸n , h¹n chÕ sù kiÓm tra vµ chØ ®¹o s¸t sao, kÞp thêi l·nh ®¹o ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty kh¸ hîp lý. Phßng kÕ to¸n gåm 6 c¸n bé, mçi ng­êi kiªm nhiÖm hai hay mét sè phÇn thµnh nªn ®· gi¶m bít ®­îc sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp mµ vÉn ®¶m b¶o hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Hä chÝnh lµ ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ®­îc bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng së tr­êng, cã tinh thÇn hîp t¸c gióp ®ì lÉn nhau hoµn thµnh tèt c«ng viÑc ®­îc giao. §èi víi hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n , c«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ s¸ch nhËt ký chøng tõ ®¶m b¶o ®­îc tÝn chuyªn m«n ho¸ cao cña sæ kÕ to¸n. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n c«ng lao ®éng ®­îc dÔ dµng b»ng c¸ch kÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian v¬Ý viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ. §Ó phôc vô yªu cÇu ph©n tÝch vµ kiÓm tra, ngoµi phÇn chÝnh ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã, mét sè NKCT cã bè trÝ thªm c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh nî , sè d­ ®Çu kú vµ SDCK c¸c tµi kho¶n. Sè liÖu cña cét ph¶n ¸nh SPS bªn Nî tµi kho¶n trong tr­êng hîp nµy chØ dïng cho môc ®Ých kiÓm tra, ph©n tÝch , kh«ng dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. Vµ mét ­u ®iÓm n÷a cho viÖc ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ lµ nhiÒu chØ tiªu qu¶n lý ®­îc tÝnh to¸n ngay trªn NKCT ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®óng kú h¹n C«ng ty hiÖn nay ®ang sö dông kh¸ phæ biÕn h×nh thøc sæ tê r¬i, nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph©n c«ng lao ®éng nh­ng dÔ g©y ra thÊt l¹c. V× vËy c«ng t¸c qu¶n lý tê sæ cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng nµy x¶y ra. Tuy nhiªn ngoµi nh÷ng ®iÓm tÝch cùc trªn, c«ng ty còng ph¶i ®èi mÆt víi h¹n chÕ lín nhÊt cña h×nh thøc nµy lµ kÕt cÊu sæ phøc t¹p, khã vËn dông m¸y tÝnh vµo c«ng viÖc khi xö lý chøng tõ ®Ó ghi sæ ®ßi hái nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é cao. Toµn bé hÖ thèng chøng tõ ®· sö dông trong c«ng ty ®Òu ®­îc lËp tu©n thñ chÆt chÏ c¸ quy ®Þnh, nguyªn t¾c cña bé tµi chÝnh vµ chÕ ®é kÕ to¸n. Mäi c¸n bé trong c«ng ty lu«n thùc hiÖn tèt viÖc ghi sæ kÕ to¸n cã kü thuËt. TÊt c¶ c¸c sè liÖu ghi trªn sæ th­êng thÓ hiÖn ®­îc chøng tõ ban ®Çu hoÆc chó thÝch râ sè liÖu n»m trªn sæ ®­îc lÊy tõ sæ trung gian nµo. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn liªn tôc trong niªn ®é, khi xuÊt hiÖn sù chuyÓn sæ nh­ng ch­a kÕt thóc niªn ®é th× kÕ to¸n th­êng ghi râ “céng mang sang” ë trang tr­íc vµ ghi ch÷ “céng trang tr­íc” ë trang liÒn kÒ. §iÒu nµy cho phÐp ®¶m b¶o r»ng sè liÖu ghi chÐp lµ khoa häc chÝnh x¸c. C¸c sæ kÕ to¸n Ýt thÊy t×nh tr¹ng söa ch÷a sai sãt chøng tá r»ng ®éi ngò kÕ to¸n lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn nghiªm tóc vµ hä cã tÝnh c¸ch cÈn thËn cao. Liªn quan trùc tiÕp ®Õn qóa tr×nh b¸n hµng trong c«ng ty hiÖn nay còng cã nhiÒu ®iÓm tÝch cùc.T¹i ®¬n vÞ, viÖc ghi nhËn gi¸ ®Çu vµo ngay trªn thÎ quÇy t¹o sù dÔ dµng, nhanh chãng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n khi ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ . Sè l­îng thÎ quÇy ®­îc më rÊt lín do cña hµng kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau nªn cac nh©n viªn b¸n hµng ®· tù ®Ò ra ph­¬ng thøc s¾p xÕp, ph©n lo¹i chóng mét c¸ch khoa häc ®Ó ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý, ®©y chÝnh lµ sù s¸ng t¹o cÇn ®­îc tiÕp tôc duy tr× trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. NghiÖp vô kinh tÕ cña cöa hµng chñ yÕu lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ theo h×nh thøc tù chän, Ýt ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô bÊt th­êng nªn c«ng viÖc h¹ch to¸n kh«ng mÊy khã kh¨n v× cã sù trïng lÆp. Cuèi mçi th¸ng tæ tr­ëng kÕ to¸n th­êng tiÕn hµnh tËp hîp sè liÖu vµ lªn rÊt nhiÒu b¶ng kª kh¸c nhau. Mçi b¶ng kª chØ ph¶n ¸nh mét néi dung kinh tÕ nªn ng¾n gän, dÔ kiÓm so¸t. TÊt c¶ sè liÖu liªn quan ®Òu ®­îc t×m thÊy trªn NKCT sè 1 do tæ tr­ëng kÕ to¸n lËp, ký tªn chÞu tr¸ch nhiÖm ®· ®¶m b¶o ®­îc tÝnh trung thùc, hîp thøc hîp lÖ cña c¸c con sè. Ngoµi nh÷ng mÆt m¹nh tÝch cùc trªn ®©y th× c«ng ty cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, cô thÓ nh­ sau: - C¸c th­¬ng vô b¸n bu«n víi sè l­îng lín cho c¸c b¹n hµng quen thuéc, cã quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c«ng ty diÔn ra th­êng xuyªn nh­ng cho tíi nay c«ng ty vÉn ch­a cã chÕ ®é ­u tiªn cho hä nh­ chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hay bÊt kú mét kho¶n ­u ®·i nµo kh¸c. Mµ trong m«i tr­êng kinh doanh t­¬ng ®èi phøc t¹p hiÖn nay th× ®ã chÝnh lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó duy tr× b¹n hµng cò, ph¸t triÓn thªm mét sè b¹n hµng míi. - ThÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng, c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian bu«n b¸n hµng ho¸ lµ chÝnh nªn l­îng hµng mua vµo dù tr÷ t­¬ng ®èi lín nh­ng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy c«ng ty vÉn ch­a thùc hiÖn viÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. §©y chÝnh lµ mét ®iÒu thuËn lîi mµ c«ng ty ch­a tËn dông ®­îc . - Ch­a thùc hiÖn viÖc lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cã thÓ lµ m¹o hiÓm ®èi víi c«ng ty v× “th­¬ng tr­êng nh­ chiÕn tr­êng ” con ng­êi kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc mäi ®iÒu x¶y ®Õn víi m×nh. - C«ng ty kh«ng lËp b¶ng tæng hîp doanh thu, l·i gép ®èi víi toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh c¸ biÖt ®· g©y l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n liªn quan. IV. Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty TMDVTT Hµ néi 1.Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm nãi riªng cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Bëi h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh nhµ n­íc, ®¶m b¶o nhËn chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin cã Ých cho mäi ®èi t­îng quan t©m trong viÖc ®­a ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i mçi doanh nghiÖp lµ c¬ së gióp Ých cho nhµ qu¶n lý trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. §ång thêi kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nµy liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña c¸c ®èi t­îng liªn quan nh­ nhµ n­íc ,ng­êi ®Çu t­, chñ nî ..Do vËy nÕu mét doanh nghiÖp nµo ®ã ch­a tæ chøc tèt kh©u nµy ®Ó thùc sù phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× sÏ dÉn ®Õn nhiÒu hËu qu¶ ®¸ng kÓ mµ trong mét sè tr­êng hîp kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc . ChÝnh v× vËy mµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i mçi ®¬n vÞ lµ viÖc lµm cÊp thiÕt hiÖn nay. 2.Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty TMDVTT Hµ néi Sau mét thêi gian kh¶o s¸t t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty TMDVTTHN, t«i nhËn thÊy nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng kh¸ khoa häc, chÝnh x¸c, tu©n thñ nghiªm ngÆt mäi quy ®Þnh hiÖn hµnh. §¶m b¶o ®­îc tÝnh chung thùc kh¸ch quan cña c¸c chi tiªu tµi chÝnh . Tuy nhiªn ®Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n vµ chÊp hµnh ®óng chÕ ®é kÕ to¸n th× ngoµi viÖc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh s½n cã c«ng ty cÇn thùc hiÖn thªm mét sè biÖn ph¸p h÷u hiÖu n÷a. Dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc ®­îc trang bÞ t¹i tr­êng vµ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn, hy väng r»ng nã sÏ gióp Ých phÇn nµo cho c¸c c«, c¸c chó trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng t¸c t¹i c«ng ty. 2.1.VÒ viÖc x©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm hµng ho¸ Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i, s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng nªn sè l­îng, chñng lo¹i hµng ho¸ cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch, kÝch cì. Tuy nhiªn, c«ng ty l¹i ch­a x©y dùng ®­îc hÖ thèng dah ®iÓm hµng ho¸, ®iÒu nµy g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý hµng ho¸ vµ kÕ to¸n kho, kÕ to¸n gi¸ vèn, viÖc theo dâi, h¹ch to¸n hµng ho¸ trªn sæ còng sÏ phøc t¹p, r¾c rèi vµ dÔ ph¸t sinh sai sãt. C«ng ty nªn x©y dùng mét hÖ thèng danh ®iÓm hµng ho¸, viÖc lµm nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, ghi chÐp vµ ®èi chiÕu sè liÖu, ®ång thêi nã sÏ t¹o thuËn lîi cho c«ng ty khi øng dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. VÝ dô: C«ng ty cã thÓ lËp danh ®iÓm cho c¸c mÆt hµng kinh doanh nh­ sau Nhãm hµng Lo¹i hµng Tªn hµng Quy c¸ch Danh ®iÓm V¶i 01 OFTO 01.01 OFTO-A 01.01.01 K: 1,2 01.01.01.01 K: 1,5 01.01.01.02 OFTO-B 01.01.02 ............ Tuytsilen 01.02 ........ QuÇn ¸o 02 ¸o s¬ mi 02.01 S¬ mi nam 02.01.01 Cì XL 02.01.01.01 Cì L 02.01.01.02 ........ S¬ mi n÷ 02.01.02 Cì M 02.01.02.01 ........ .......... Mü phÈm 03 S÷a röa mÆt 03.01 Pond 03.01.01 100ml 03.01.01.01 200ml 03.01.01.02 ............ 2.2. VÒ viÖc tæ chøc theo dâi chi tiÕt doanh thu HiÖn nay doanh thu cña tõng cöa hµng vµ cña toµn c«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh trªn B¶ng kª TK 511. Sè liÖu trªn b¶ng kª nµy t­¬ng ®èi tæng hîp, nã theo dâi tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ tÊt c¶ c¸c ph­¬ng thøc b¸n. §iÒu nµy sÏ t¹o ra h¹n chÕ trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. Víi th«ng tin tæng hîp nh­ vËy, nhµ qu¶n lý sÏ kh«ng biÕt ®­îc doanh sè cña tõng lo¹i hµng ho¸, tõng ph­¬ng thøc b¸n, do ®ã còng sÏ g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh c¸c nhµ qu¶n trÞ lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ kinh doanh c¸c mÆt hµng, lùa chän ph­¬ng thøc b¸n nh»m ®em l¹i lîi Ých tèi ®a cho c«ng ty. Doanh thu lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý. ViÖc theo dâi chi tiÕt doanh thu kh«ng chØ gióp chóng ta qu¶n lý doanh thu mµ nã cßn lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng lo¹i hµng, tõng ph­¬ng thøc b¸n lµ lç hay l·i, lç l·i bao nhiªu,.. tõ ®ã sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ c«ng ty cã c¬ së ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ viÖc sÏ tiÕp tôc ®Çu t­ kinh doanh hay kinh doanh cÇm chõng ®èi víi tõng mÆt hµng, lùa chän nh÷ng ph­¬ng thøc b¸n ®em l¹i doanh sè vµ hiÖu qu¶ cao, lùa chän nh÷ng ph­¬ng h­íng kinh doanh cã lîi nhÊt. Bëi vËy, nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña viÖc cung cÊp th«ng tin, kÕ to¸n c«ng ty, ngoµi viÖc theo dâi chi tiÕt doanh thu nh­ trªn th× nªn theo dâi chi tiÕt doanh thu h¬n n÷a. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ, kÕ to¸n cã thÓ theo dâi chi tiÕt doanh thu tõng nhãm, tõng lo¹i hµng ho¸. ViÖc theo dâi nh­ vËy sÏ gióp kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu cña tõng lo¹i, tõng nhãm hµng ho¸, tõ ®ã sÏ cung cÊp th«ng tin gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ biÕt ®­îc mÆt hµng nµo tiªu thô tèt, doanh sè cao ®Ó tõ ®ã lùa chän mÆt hµng cÇn chó träng ®Çu t­ kinh doanh. §Ó cã thÓ tæ chøc theo dâi chi tiÕt doanh thu nh­ vËy, t«i xin ®­a ra ph­¬ng h­íng thùc hiÖn nh­ sau: HiÖn nay, c«ng ty vÉn dïng kÕ to¸n thñ c«ng, bëi vËy dùa trªn sù ph©n lo¹i hµng ho¸ s½n cã cña c«ng ty, kÕ to¸n cã thÓ tæ chøc theo dâi chi tiÕt doanh thu theo tõng nhãm hµng nh­ sau: + X©y dùng hÖ thèng TK cÊp ba ®Ó theo dâi doanh thu cña tõng nhãm hµng ho¸ theo m« h×nh sau: Néi dung Tµi kho¶n Doanh thu b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô 511 Doanh thu tiªu thô trong n­íc 511.1 Doanh thu v¶i sîi, len d¹, t¬ lôa 511.1.01 Doanh thu hµng may s½n 511.1.02 Doanh thu hµng thªu ren 511.1.03 Doanh thu mü phÈm, trang søc 511.1.04 Doanh thu XK 511.2 Doanh thu hµng ®iÖn m¸y 511.2.01 Doanh thu hµng thñ c«ng mü nghÖ 511.2.02 + X©y dùng hÖ thèng sæ chi tiÕt t­¬ng øng ®Ó theo dâi tõng nhãm hµng: §Ó theo dâi doanh thu theo tõng nhãm hµng, kÕ to¸n cã thÓ më sæ chi tiÕt theo tõng nhãm hµng. Hµng ngµy, khi ph¸t sinh nghiÖp vô, kÕ to¸n ph©n lo¹i chøng tõ vµ vµo c¸c sæ chi tiÕt doanh thu. Tõ c¸c Sæ chi tiÕt nµy, cuèi th¸ng kÕ to¸n cã thÓ lËp B¶ng tæng hîp doanh thu ®Ó ®èi chiÕu víi sæ c¸i. B¶ng tæng hîp doanh thu b¸n hµng (TK511) Th¸ng 12 n¨m 2002 STT Tµi kho¶n SD§T Sè ph¸t sinh nî Sè ph¸t sinh cã SDCT M· Tµi kho¶n Néi dung tµi kho¶n Nî Cã Nî Cã 1 TK511 Doanh thu b¸n hµng (2 + 7) - - - - 2 TK511.1 DT tiªu thô trong n­íc - - - - 3 TK511.1.01 DT v¶i sîi, len d¹... - - - - 4 TK511.1.02 DT hµng may s½n - - - - 5 TK511.03 DT hµng thªu ren - - - - 6 TK511.04 DT hµng mü phÈm - - - - 7 TK511.2 Doanh thu xuÊt khÈu (8 + 9) - - - - 8 TK511.2.01 DT hµng ®iÖn m¸y - - - - 9 TK511.2.01 DT hµng thñ c«ng mü nghÖ - - - - Céng - - 2.3. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch mua Trong tæng sè doanh thu b¸n hµng hiÖn nay cña c«ng ty th× doanh thu chËm tr¶ chiÕm tû lÖ tuy kh«ng cao nh­ng còng cã ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty th× nghiÖp vô b¸n bu«n lµ chñ yÕu mµ kh¸ch hµng mua bu«n chñ yÕu lµ kh¸ch mua chÞu. Cïng víi viÖc t¨ng doanh thu th× doanh sè b¸n chÞu còng t¨ng khiÕn cho c«ng ty bÞ chiÕm dông mét kho¶n vèn nhÊt ®Þnh, ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Bëi vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó c¶i thiÖn vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nî nÇn tån ®äng. §Ó qu¶n lý tèt c¸c kho¶n nî, kÕ to¸n cã thÓ thùc hiÖn theo nh÷ng ph­¬ng h­íng sau: - KÕ to¸n ph¶i th­êng xuyªn theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n nî, ®èi chiÕu c«ng nî ®Þnh kú víi kh¸ch hµng vµ ®èc thu khi ®Õn h¹n tr¶. §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p cøng r¾n ®Ó thu håi nh­ quy ®Þnh tû lÖ l·i qu¸ h¹n ®èi víi kh¸ch hµng tr¶ chËm, ngõng cung cÊp hµng nÕu kh«ng thanh to¸n nî cò, nhê sù can thiÖp cña toµ kinh tÕ nÕu nh­ thÊy cã nguy c¬ kh¸ch hµng trèn nî, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kho¶n nî lín. NÕu c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n ®ñ ®iÒu kiÖn lËp dù phßng th× c«ng ty ph¶i tËp hîp c¸c chøng cø chøng minh kho¶n nî khã ®ßi vµ lËp dù phßng cho n¨m tíi. Møc dù phßng nµy tèi ®a chØ b»ng 20% tæng sè nî ph¶i thu vµo thêi ®iÓm lËp B¸o c¸o tµi chÝnh (Th«ng t­ 107/2001/TT-BTC) vµ ®­îc tÝnh vµo Chi phÝ QLDN theo ®Þnh kho¶n: Nî TK642 Cã TK139 ViÖc lËp dù phßng nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp cã nguån tµi chÝnh ®Ó bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt vÒ nä khã ®ßi cã thÓ x¶y ra trong n¨m tíi, nh»m b¶o toµn vèn kinh doanh, ®¶m b¶o cho viÖc ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu kh«ng cao h¬n gi¸ trÞ cã thÓ thu håi ®­îc t¹i thêi ®iÓm lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. - X©y dùng chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n: §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n nî nhanh, gióp c«ng ty mau chãng thu håi vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn c«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n víi nh÷ng kh¸ch hµng tr¶ nî sím. Kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n nµy sÏ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh (theo th«ng t­ 89/2002/TT-BTC ngµy 9/10/2002) vµ ®­îc kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK635 Cã TK131 - C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng ho¸ víi sè l­îng nhiÒu vµ thùc hiÖn thanh to¸n tr­íc. §iÒu nµy gióp c«ng ty b¶o toµn vèn vµ l­u th«ng hµng ho¸ nhanh chãng ®ång thêi khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng ho¸ nhiÒu vµ thanh to¸n nhanh. Khi thùc hiÖn gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, kÕ to¸n ghi: Nî TK521 - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 1333 - ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã TK 111, 112, 331 - Ph¶i tr¶ kh¸ch hµng Cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK511 “Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” Nî TK511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 521, 532 - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n 2.4.VÒ tæ chøc kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n * H¹n chÕ: HiÖn nay, gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty míi chØ ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp chø kh«ng ®­îc theo dâi mét c¸ch chi tiÕt. ViÖc theo dâi nh­ vËy sÏ kh«ng cung cÊp ®­îc nh÷ng th«ng tin chi tiÕt cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. Dùa trªn nh÷ng sæ tæng hîp mµ c«ng ty ®ang sö dông, kÕ to¸n sÏ kh«ng biÕt ®­îc gi¸ vèn cña tõng lo¹i, tõng nhãm hµng, tõ ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc theo dâi chi tiÕt kÕt qu¶ kinh doanh tõng nhãm hµng, tõng mÆt hµng vµ viÖc lËp c¸c B¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ. * Ph­¬ng h­íng: Nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ, kÕ to¸n cã thÓ theo dâi chi tiÕt gi¸ vèn theo tõng nhãm hµng mµ c«ng ty ®· ph©n lo¹i nh­ sau: + Më c¸c TK cÊp hai, ba chi tiÕt theo tõng nhãm hµng. VD c«ng ty cã thÓ x©y dùng c¸c TK theo dâi chi tiÕt gi¸ vèn nh­ sau: Néi dung M· sè Tµi kho¶n Gi¸ vèn nhãm hµng v¶i sîi, len d¹, t¬ lôa 632.1 Gi¸ vèn nhãm hµng may s½n 632.2 Gi¸ vèn nhãm hµng thªu ren 632.3 Gi¸ vèn nhãm hµng mü phÈm, trang søc 632.4 Gi¸ vèn nhãm hµng thñ c«ng mü nghÖ 632.5 Gi¸ vèn nhãm hµng ®iÖn m¸y 632.6 Gi¸ vèn nhãm hµng xuÊt khÈu 632.7 + Më c¸c sæ chi tiÕt t­¬ng øng ®Ó theo dâi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh: Hµng ngµy, bªn c¹nh viÖc vµo c¸c B¶ng, sæ tæng hîp nh­ hiÖn nay, kÕ to¸n c«ng ty cã thÓ vµo c¸c Sæ chi tiÕt gi¸ vèn theo tõng TK chi tiÕt ®· x©y dùng ë trªn. Cuèi th¸ng, c¨n cø sè céng cña c¸c Sæ chi tiÕt nµy, kÕ to¸n lËp B¶ng tæng hîp gi¸ vèn ®Ó ®èi chiÕu sè liÖu víi Sæ c¸i. Sæ chi tiÕt gi¸ vèn TK632.1- Gi¸ vèn nhãm hµng v¶i sîi Th¸ng 12 n¨m 2002 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §¬n vÞ tÝnh TK ®èi øng Gi¸ vèn SH Ngµy Sl §G TT - - 1/12 ................... - 8/12 B¸n cho DÖt Nam ®Þnh OFTO 2 tr¾ng A-K:1,5 OFTO 2 tr¾ng B-K: 1,5 m m 632 3000 126,4 9.864 9.373 29.592.000 1.184.747 Céng sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp gi¸ vèn (TK632) Th¸ng 12 n¨m 2002 STT TK SD§T Sè ph¸t sinh nî Sè ph¸t sinh cã SDCT M· TK Néi dung tµi kho¶n Nî Cã Nî Cã 1 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 2 632.1 Gi¸ vèn nhãm hµng v¶i sîi, t¬ lôa 3 632.2 Gi¸ vèn nhãm hµng may s½n 4 632.3 Gi¸ vèn nhãm hµng thªu ren 5 632.4 Gi¸ vèn nhãm hµng mü phÈm, trang søc 6 632.5 Gi¸ vèn nhãm hµng thñ c«ng mü nghÖ 7 632.6 Gi¸ vèn nhãm hµng ®iÖn m¸y 8 632.7 Gi¸ vèn nhãm hµng xuÊt khÈu Céng 2.5. VÒ viÖc tæ chøc kÕ to¸n lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ThÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng, ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i th× viÖc dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng lµ v« cïng cÇn thiÕt nh­ng thùc tÕ ®· chøng minh r»ng kh«ng mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ lµm ®­îc viÖc ®ã mét c¸ch tuyÖt ®èi. MÆt kh¸c, chñng lo¹i mÆt hµng ë c«ng ty rÊt ®a d¹ng, nhiÒu mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín mµ nhu cÇu tiªu dïng th× thay ®æi theo thãi quen, mïa vô... kh«ng thÓ dù ®o¸n tr­íc. V× vËy ®Ó ®Ò phßng nh÷ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra ®Ó h¹n chÕ c¸c ®ét biÕn trong kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c thËn träng trong kÕ to¸n, c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ dù phßng phÇn gi¸ trÞ dù kiÕn bÞ tæn thÊt sÏ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh do gi¶m gi¸ hµng tån kho cã thÓ x¶y ra trong n¨m kÕ ho¹ch. C«ng ty cã thÓ lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho nÕu t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nh÷ng hµng ho¸ ®ã cã gi¸ trÞ b¸n trªn thÞ truêng thÊp h¬n gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n, hµng ho¸ thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng ty. Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®­îc lËp lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña hµng tån kho lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc cña chóng. ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho chØ ®­îc lËp vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n, tr­íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. KÕ to¸n ph¶i tÝnh dù phßng riªng cho tõng lo¹i hµng ho¸ bÞ gi¶m gi¸ vµ tæng hîp vµo b¶ng kª chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. B¶ng kª chi tiÕt gi¶m gi¸ hµng tån kho STT Tªn hµng Sè l­îng kiÓm kª Gi¸ h¹ch to¸n Gi¸ thÞ tr­êng Chªnh lÖch Tæng céng tiÒn 1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 = 6 x 3 Ngµy........th¸ng......n¨m....... Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Cuèi niªn ®é kÕ to¸n sau c«ng ty ph¶i hoµn nhËp toµn bé sè dù phßng ®· lËp cuèi n¨m tr­íc. §ång thêi kÕ to¸n lËp dù phßng cho n¨m tiÕp theo. S¬ ®å kÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 159 632 TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (NÕu sè ph¶i lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay lín h¬n sè ®· lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m tr­íc) Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (NÕu sè ph¶i lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay nhá h¬n sè ®· lËp cuèi kú kÕ to¸n n¨m tr­íc) 2.6. VÒ viÖc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Nh­ trªn chóng ta thÊy, sè l­îng, chñng lo¹i hµng ho¸ mµ c«ng ty hiÖn ®ang kinh doanh rÊt phong phó, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu, viÖc ¸p dông kÕ to¸n thñ c«ng ë c«ng ty khiÕn cho viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ gÆp nhiÒu khã kh¨n, khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n l¹i lín, do ®ã dÔ ph¸t sinh sai sãt. §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, theo kÞp nh÷ng thay ®æi nhanh chãng trong thêi ®¹i hoµ nhËp nµy, c«ng ty nªn ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý, trong ®ã cã viÖc øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®ang dÇn dÇn ¸p dông kÕ to¸n m¸y rÊt nhiÒu. ViÖc sö dông kÕ to¸n m¸y sÏ lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc ®¬n gi¶n h¬n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi viÖc theo dâi chi tiÕt c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµ lËp c¸c B¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp ®ang cã m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi , nh­ng còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n tõ sù t¸c ®éng cña quy luËt canh tranh. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng, v­ît qua sù chän läc kh¾t khe cña thÞ tr­êng, kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ trÝ cña m×nh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kinh doanh; trong ®ã ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn, ®ã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ngµy mét ngµy hai mµ ®ßi hái ph¶i cã sù nghiªn cøu, hoµn thiÖn c¶ vÒ mÆt chÝnh s¸ch, chÕ ®é còng nh­ kh¶o s¸t thùc tÕ, vËn dông trong c¸c ®¬n vÞ, c¬ së, ®ßi hái sù tham gia, phèi hîp cña nhiÒu cÊp, ngµnh. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i, s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô, mÆc dï C«ng ty TMDVTT Hµ néi ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhÊt ®Þnh vÒ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khi b­íc sang c¬ chÕ míi nh­ng víi bÒ dÇy ho¹t ®éng cña m×nh, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, chÝnh v× vËy C«ng ty b­íc ®Çu ®· cã ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. Cho ®Õn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®x t­¬ng ®èi hoµn thiÖn, tuy vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn xem xÐt gi¶i quyÕt nh»m tæ chøc hîp lý h¬n n÷a, thÝch øng víi nhu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ míi. Do thêi gian thùc tËp ng¾n vµ ®©y lµ b­íc ®Çu nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ kinh doanh cña c«ng ty nªn c¸c vÊn ®Ò em ®­a ra trong luËn v¨n cã thÓ ch­a cã tÝnh kh¸i qu¸t, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ch­a h¼n hoµn toµn thÊu ®¸o vµ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó c¸n bé t¹i CT TMDVTT Hµ néi. Em xin ®­îc ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Phó Giang vµ sù gióp ®ì cña c¸c phßng ban C«ng ty TMDVTT Hµ néi ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Hµ néi, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2003 Sinh viªn: Ng« ThÞ Ph­¬ng Loan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà nội <KTDNTM>.DOC
Luận văn liên quan