Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại và dịch vụ Traserco

Mục lục Lời mở đầu Phần I: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp. I. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá 1. Khái niệm về tiêu thụ hàng hoá 2. Các phương pháp xác định giá vốn của hàng tiêu thụ 3. Tài khoản chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hoá II. Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ III. Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán 1. Hạch toán chiết khấu bán hàng 2. Hạch toán bán hàng bị trả lại 3. Hạch toán giảm giá hàng bán IV. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp va xác định kết quả tiêu thụ 1. Hạch toán chi phí bán hàng 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 3. Hạc toán xác định kết quả tiêu thụ Phần II : Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Traserco. I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy 1. Quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của công ty 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 3. Chức năng nhiệm vụ của công ty 4. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty. 1. Vai trò nhiệm vụ của bộ máy kế toán 2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty III. Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Thương mạI và dịch vụ Traserco: 1. Đặc điểm hàng hoá của Công ty TM và DV Traserco 2. Tài khoản, chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hoá của Công ty TM và DV Traserco 3. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và phương pháp hạch toán 4. Hàng hoá tiêu thụ, chiết khấu và giảm giá hàng bán 5. Hạch toán gốc vốn hàng tiêu thụ trong kỳ 6. Hạch toán chi phí bán hàng 7. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 8. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh Phần III: Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Traserco. 1. Nhận xét chung 2. Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty 3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ Traserco.

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại và dịch vụ Traserco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
qu¶ kinh doanh + KÕt chuyÓn chiÕt khÊu b¸n hµng, hµng b¸n tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 521 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i Cã TK 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641 Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 151, 156, TK 611(61112) TK 151, 156 TK 632 TK 911 K/c gi¸ trÞ cña HH K/C gi¸ trÞ HH tån ®Çu kú tån cuèi kú TK 111,112, 331 K/C gi¸ vèn HH ®· tiªu Gi¸ trÞ cña HH Gi¸ trÞ HH xuÊt b¸n ®­îc x¸c thô trong kú mua vµo trong kú ®Þnh lµ tiªu thô trong kú TK 133 thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ III- h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chiÕt khÊu b¸n hµng, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n: 1) H¹ch to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng: a) TK sö dông: TK 521 “ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i”: TµI kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹I mµ doanh nghiÖp ®· gi¶m trõ, hoÆc ®· thanh to¸n cho ng­êi mua hµng do viÖc ng­êi mua hµng ®· mua hµng (s¶n phÈm, hµng ho¸), dÞch vô víi khèi l­îng lín theo tho¶ thuËn vÒ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· ghi trªn hîp ®ång kinh tª mua, b¸n hµng. H¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè qui ®inh sau: - Tr­êng hîp ng­êi mua hµng nhiÒu lÇn míi ®¹t ®­îc l­îng hµng mua ®­îc h­ëng chiÕt khÊu th× kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i nµy ®­îc ghi gi¶m trõ vµo gi¸ b¸n trªn “ho¸ ®¬n (GTGT)”hoÆc “ho¸ ®¬n b¸n hµng” lÇn cuèi cïng. Tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng tiÕp tôc mua hµng, hoÆc khi sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹I ng­êi mua ®­îc h­ëng lín h¬n sè tiÒn b¸n hµng ®­îc ghi trªn ho¸ ®¬n lÇn cuèi cïng th× ph¶I chi tiÒn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i cho ng­êi mua. Kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹I trong c¸c tr­êng hîp nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo tµI kho¶n 521. - Tr­êng hîp ng­êi mua hµngvíi khèi l­îng lín ®­îc h­ëng triÕt khÊu th­¬ng m¹I, gi¸ b¸n ph¶n ¸nh trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ ®· gi¶m gi¸( ®· trõ triÕt khÊu th­¬ng m¹I) th× kho¶n triÕt khÊu th­¬ng m¹I nµy kh«ng ®­îo h¹ch to¸n vµo tµI kho¶n 521, Doanh thu b¸n hµng ph¶n ¸nh theo gi¸ ®· trõ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i. - Ph¶i theo dâi chi tiÕt chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· thùc hiÖn cho tõng kh¸ch hµng vµ tõng lo¹i hµng b¸n, nh­: b¸n hµng ( s¶n phÈm, hµng ho¸), dÞch vô. Tr«ng kú chiÕt khÊu th­¬ng m¹I ph¸t sinh thùc tÕ ®­îc ph¶n ¸nhvµo bªn nî TK521. Cuèi kú, kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®­îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña khèi l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thùc tÕ thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n. Néi dung vµ kÕt cÊu cña tµi kho¶n 521: - Bªn nî: Sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· chÊp nhËn thanh to¸n cho kh¸ch hµng. - Bªn cã: KÕt chuyÓn toµn bé sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹I sang TK 511 ®Ó x¸c ®inh doanh thu thuÇn cña kú h¹ch to¸n. TµI kho¶n 521 kh«ng cã sè d­ cuèi kú b) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng: + Ph¶n ¸nh chiÕt khÊu thùc tÕ ph¸t sinh trong kú: Nî TK 521 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i Nî TK 3331 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 111, 112.. + Cuèi kú kÕt chuyÓn sè tiÒn chiÕt khÊu th­¬ng m¹I d· chÊp thuËn cho ng­êi mua sang TK 511 ghi: Nî TK 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 521 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i S¬ ®å h¹ch to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng: TK 111, 112 TK 521 TK 511 Sè chiÕt khÊu ®· chi cho kh¸ch hµng b»ng tiÒn TK 131 Cuèi kú kÕt chuyÓn sè chiÕt khÊu Sè chiÕt khÊu ®· chÊp nhËn cho kh¸ch hµng 2) H¹ch to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: a) Tµi kho¶n sö dông: TK 531 “Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè doanh thu cña hµng b¸n, thµnh phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña ng­êi mua, do vi ph¹m cam kÕt, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ hµng bÞ mÊt, kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng chñng lo¹i quy c¸ch. * KÕt cÊu TK 531: - Bªn nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i trong kú - Bªn cã: KÕt chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i sang TK doanh thu b¸n hµng. - TK nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. b) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - Khi Doanh nghiÖp nhËn l¹i sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ ®· nhËp l¹i sè hµng nµy vµo kho ghi: Nî TK 155 Thµnh phÈm Nî TK 156 Hµng ho¸ Cã TK 632 Gi¸ vèn cña hµng b¸n - Thanh to¸n sè tiÒn cho kh¸ch hµng: Nî TK 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (DT hµng b¸n tr¶ l¹i- Gi¸ ch­a cã thuÕ). Nî TK 3331 ThuÕ GTGT cña hµng bÞ tr¶ l¹i Cã TK 111 TiÒn mÆt Cã TK 112 TiÒn göi ng©n hµng Cã TK 131 Ph¶i thu ng­êi mua (trõ vµo sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng). - KÕt chuyÓn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Nî TK 511 Doanh thu b¸n hµng. Cã TK 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. S¬ ®å h¹ch to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i : TK 111, 112 TK 531 Tr¶ l¹i tiÒn cho ng­êi mua vÒ sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 3331 ThuÕ GTGT TK 632 TK 131 TK 511 Doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i TK 155, 156 KÕt chuyÓn doanh thu TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i bÞ tr¶ l¹i nhËp kho (PP KKTX) TK 611(6112) TrÞ gi¸ vèn cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nhËp kho (PPKK§K) 3) H¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n: a) TK sö dông: KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 532 “Gi¶m gi¸ hµng b¸n” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi toµn bé c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng trªn gi¸ b¸n ®· tho¶ thuËn (gi¶m gi¸, bít gi¸, håi khÊu). KÕt cÊu tµi kho¶n: + Bªn nî: C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· chÊp thuËn cho ng­êi mua. + Bªn cã: KÕt chuyÓn toµn bé sè gi¶m gi¸ hµng b¸n sang tµi kho¶n doanh thu b¸n hµng. + Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. b) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - Khi tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch hµng ghi: Nî TK 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n Cã TK 111, 112 TiÒn mÆt; tiÒn göi Ng©n hµng - Khi kh¸ch hµng ch­a thanh to¸n: Nî TK 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n Cã TK 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. - KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n: Nî TK 511 Doanh thu b¸n hµng Cã TK 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n S¬ ®å h¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n TK 111, 112 TK 532 TK 511 Tr¶ l¹i sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng TK 131 KÕt chuyÓn sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n. Sè tiÒn chÊp nhËn gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng iii- H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô: 1) H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng: a) Kh¸i niÖm: Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ l­u th«ng vµ chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n thµnh phÈm, hµng ho¸ lao vô, dÞch vô. Chi phÝ b¸n hµng ®­îc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh giao dÞch, giao hµng, qu¶ng c¸o, ®ãng gãi, vËn chuyÓn. * Nh­ vËy chi phÝ b¸n hµng bao gåm c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ nh©n viªn: Gåm tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ theo l­¬ng cho nh©n viªn b¸n hµng, ®ãng gãi vËn chuyÓn b¶o qu¶n s¶n phÈm, hµng ho¸. - Chi phÝ vËt liÖu: C¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu, bao b× dïng ®Ó ®ãng gãi b¶o qu¶n s¶n phÈm, hµng ho¸. - Chi phÝ dông cô ®å dïng: Chi phÝ vÒ c«ng cô, ®å dïng dông cô phôc vô kh©u b¸n hµng. - Chi phÝ khÊu hao TSC§: Chi phÝ khÊu hao c¸c TSC§ dïng trong kh©u b¸n hµng: Nhµ kho, cöa hµng, bÕn b·i... - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Chi phÝ thuª ngoµi söa ch÷a TSC§, tiÒn thuª kho, thuª b·i. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Chi phÝ tiÕp kh¸ch thuéc bé phËn b¸n hµng, chi phÝ qu¶ng c¸o, chµo hµng. b) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông TK 641 “Chi phÝ b¸n hµng” * KÕt cÊu tµi kho¶n: - Bªn nî: Chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú - Bªn cã: + C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ b¸n hµng. + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng trõ vµo kÕt qu¶ trong kú. - Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­. Tµi kho¶n 641 cã 7 tiÓu kho¶n cÊp 2 t­¬ng øng víi tõng lo¹i chi phÝ b¸n hµng nªu trªn: - TK 6411 Chi phÝ nh©n viªn - TK 6412 Chi phÝ vËt liÖu bao b×. - TK 6413 Chi phÝ dông cô ®å dïng. - TK 6414 Chi phÝ khÊu hao TSC§ - TK 6415 Chi phÝ b¶o hµnh . - TK 6417 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK 6418 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. * Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - TiÒn l­¬ng vµ phô cÊp cho nh©n viªn bé phËn b¸n hµng: + C¨n cø vµo chøng tõ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ kÕ to¸n ghi: Nî TK 641(6411) Chi phÝ nh©n viªn Cã TK 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + TrÝch BHXH, KPC§, BHYT cho nh©n viªn bé phËn b¸n hµng: Nî TK 641(6411) Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 338 Ph¶i tr¶ kh¸c - TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng phôc vô cho qu¸ tr×nh b¸n hµng: Nî TK 641(6412) Chi phÝ vËt liÖu bao b× Cã TK 152 Nguyªn vËt liÖu(theo ph­¬ng ph¸p KKTX) Cã TK 611 Mua hµng (theo ph­¬ng ph¸p KK§K) - Gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng cho khÊu b¸n hµng: Nî TK 641 (6413) Cã TK 153 C«ng cô, dông cô (KKTX) (lo¹i ph©n bæ 1 lÇn) Cã TK 611(6111) Mua hµng (KK§K) Cã TK 142(1421) Lo¹i ph©n bæ tõ 2 lÇn trë lªn - Chi phÝ KHTSC§ ë bé phËn b¸n hµng: Nî TK 641 (6414) Cã TK 214 Hao mßn TSC§ - H¹ch to¸n chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸ tiªu thô Nî TK 641 (6415) Cã TK: 111, 112, 152, 334 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (®iÖn n­íc...) Nî TK 641 (6417) Nî TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (nÕu ch­a tr¶ tiÒn) Cã TK 111, 112 TiÒn mÆt, TGNH (nÕu ®· tr¶ råi) - Tr­êng hîp cã trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a TSC§: + Khi trÝch tr­íc ®Þnh kú hµng th¸ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 (6418) Cã TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶. + Khi thùc tÕ ph¸t sinh chi phÝ ph¶i tr¶ kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (nÕu ch­a tr¶ tiÒn) Cã TK 241 XDCB dë dang Cã TK 111 TiÒn mÆt Cã TK 112 TiÒn göi Ng©n hµng * Tr­êng hîp chi phÝ söa ch÷a TSC§ ph¸t sinh mét lÇn cã gi¸ trÞ lín vµ liªn quan viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña nhiÒu kú h¹ch to¸n: KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 142 “Chi phÝ tr¶ tr­íc” - §Þnh kú tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng tõng phÇn chi phÝ ®· ph¸t sinh kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc - Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 TiÒn mÆt Nî TK 112 TiÒn göi ng©n hµng Nî TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ Cã TK 641 Chi phÝ b¸n hµng - Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh kÕ to¸n ghi: Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641 Chi phÝ b¸n hµng §èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cã chu kú kinh doanh dµi trong kú kh«ng cã hoÆc cã Ýt s¶n phÈm tiªu thô, th× cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµo tµi kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc kÕ to¸n ghi: Nî TK 142(1422) Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 641 Chi phÝ b¸n hµng ë kú h¹ch to¸n sau khi cã s¶n phÈm hµng ho¸, tiªu thô, chi phÝ b¸n hµng ®· ®­îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 142 (1422) sÏ ®­îc kÕt chuyÓn toµn bé sang tµi kho¶n 911 kÕ to¸n ghi nh­ sau: Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 142 (1422) Chi phÝ tr¶ tr­íc 2) H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp: a) Kh¸i niÖm: Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc qu¶n trÞ Doanh nghiÖp vµ qu¶n lý hµnh chÝnh. - Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp gåm nh÷ng kho¶n sau: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: Chi phÝ tiÒn l­¬ng, phô cÊp BHXH... cña c¸n bé qu¶n lý. + Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý: Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý Doanh nghiÖp. + Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng: Gi¸ trÞ dông cô ®å dïng v¨n phßng dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý. + Chi phÝ KHTSC§: Chi phÝ khÊu hao nhµ cöa vËt kiÕn tróc ph­¬ng tiÖn vËn t¶i dïng chung cho Doanh nghiÖp. + ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ: ThuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ, ®Êt, lÖ phÝ giao th«ng cÇu phµ. + Chi phÝ dù phßng: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: TiÒn ®iÖn, n­íc, thuª nhµ dïng chung cña Doanh nghiÖp. + C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: §µo t¹o c¸n bé, héi nghÞ, c«ng t¸c phÝ. Chi phÝ QLDN cÇn ph¶i lËp dù to¸n vµ qu¶n lý chi tiªu hîp lý. Chi phÝ QLDN liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng trong Doanh nghiÖp do vËy cuèi kú ®­îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 911 - “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. b) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông TK 642 vµ cã 8 tµi kho¶n cÊp 2 - TK 6421 Chi phÝ nh©n viªn bé phËn b¸n hµng - TK 6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. - TK 6423 Chi phÝ dông cô qu¶n lý - TK 6424 Chi phÝ khÊu hao - TK 6425 ThuÕ vµ lÖ phÝ . - TK 6426 Chi phÝ dù phßng - TK 6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - TK 6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. + Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - TiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã) ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý Doanh nghiÖp (Ban Gi¸m ®èc, nh©n viªn c¸c phßng ban qu¶n lý) kÕ to¸n ghi: Nî TK 642(6421) Chi phÝ QLDN Cã TK 334 Ph¶i tr¶ CNV - TrÝch BHXH, KPC§, BHYT cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 642 (6421) Chi phÝ QLDN Cã TK 338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c - Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho QLDN nh­: x¨ng dÇu, mì ®Ó ch¹y xe, vËt liÖu dïng cho söa ch÷a TSC§ chung cña Doanh nghiÖp: Nî TK 642(6422) Chi phÝ QLDN Cã TK 152 NVL (PPKKTX) Cã TK 611 Mua hµng ( PP KK§K ) - TrÞ gi¸ c«ng cô, ®å dïng v¨n phßng xuÊt dïng ®­îc tÝnh trùc tiÕp mét lÇn cho chi phÝ qu¶n lý: Nî TK 642 (6423) Chi phÝ QLDN Cã TK 153 hoÆc 611 C«ng cô dông cô (lo¹i ph©n bæ 1 lÇn) Cã TK 142 (1421) (lo¹i ph©n bæ tõ 2 lÇn trë lªn) - TrÝch KHTSC§ dïng chung cho Doanh nghiÖp nh­: Nhµ cöa lµm viÖc cña c¸c phßng ban, vËt kiÕn tróc kho tµng, thiÕt bÞ truyÒn dÉn, m¸y mãc thiÕt bÞ. Nî TK 642(6424) Chi phÝ QLDN Cã TK 214 KhÊu hao TSC§ - ThuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt... ph¶i nép Nhµ n­íc; Nî TK 642(6425) Chi phÝ QLDN Cã TK 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc - LÖ phÝ giao th«ng, lÖ phÝ qua cÇu, phµ ph¶i nép Nî TK 642(6425) Chi phÝ QLDN Cã TK 111 TiÒn mÆt Cã TK 112 TiÒn göi ng©n hµng - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ SXKD: Nî TK 642(6426) Chi phÝ QLDN Cã TK 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Cã TK 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho - TiÒn ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o, ®iÖn, n­íc mua ngoµi ph¶i tr¶: Nî TK 642(6427) Chi phÝ QLDN Nî TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 335 Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 111, 112 TiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng - Khi ph¸t sinh chi phÝ vÒ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ, tµu xe ®i phÐp, chi phÝ ®µo t¹o, in Ên tµi liÖu... Nî TK 642(6428) Chi phÝ QLDN Cã TK 111 TiÒn mÆt Cã TK 112 TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n - L·i vay vèn dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i tr¶ hoÆc ®· tr¶ trong kú: Nî TK 642(6428) Chi phÝ QLDN Cã TK 111 TiÒn mÆt Cã TK 112 TiÒn göi Ng©n hµng Cã TK 335 Chi phÝ tr¶ tr­íc - Chi phÝ söa ch÷a TSC§ mét lÇn cã gi¸ trÞ nhá Nî TK 642(6424) Chi phÝ QLDN Cã TK 331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã TK 111, 112 TiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng - Tr­êng hîp sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh tr­íc vÒ chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ + Khi tÝnh tr­íc chi söa ch÷a TSC§ kÕ to¸n ghi Nî TK 642 Chi phÝ QLDN Cã TK 335 Chi phÝ tr¶ tr­íc + Khi chi phÝ söa ch÷a TSC§ thùc tÕ ph¸t sinh ghi: Nî TK 335 Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã TK 241 XDCB dë dang Cã TK 111 TiÒn mÆt Cã TK 112 TiÒn göi Ng©n hµng - Cuèi kú x¸c ®Þnh sè ph¶i nép cÊp trªn vÒ chi phÝ qu¶n lý Nî TK 642 Chi phÝ QLDN Cã TK 336 Ph¶i tr¶ néi bé - Khi ph¸t sinh ghi gi¶m chi phÝ QLDN kÕ to¸n ghi Nî TK 111 TiÒn mÆt Nî TK 112 TiÒn göi Ng©n hµng Nî TK 138 Ph¶i thu kh¸c Cã TK 642 Chi phÝ QLDN - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ QLDN vµo TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 642 Chi phÝ QLDN - §èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cã chu kú kinh doanh dµi, trong kú kh«ng cã s¶n phÈm tiªu thô cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ QLDN vµo tµi kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc ghi: Nî TK 142 (1422) Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 642 Chi phÝ QLDN - Khi cã s¶n phÈm tiªu thô, chi phÝ QLDN ®· ®­îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 142 (1422) sÏ ®­îc kÕt chuyÓn toµn bé sang TK 911 Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 142(1422) Chi phÝ tr¶ tr­íc s¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng - chi phÝ qu¶n lý DN TK 111 TK334, 338 TK 641, 642 TK 911 Thanh to¸n l­¬ng TiÒn l­¬ng trÝch BHXH Ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cho CNV ph¶i tr¶ cho NVBH, chi phÝ QL cho sè vµ NV qu¶n lý DN hµng ®· b¸n TK 152, 153, 142 VËt liÖu, ccô, dcô xuÊt dïng cho qu¸ tr×nh b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý TK 142(1422 TK 214 KhÊu hao TSC§ cña bé phËn b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho hµng cßn l¹i TK 111, 331 TK 142, 335 Chi phÝ ®iÖn n­íc TrÝch tr­íc chi phÝ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ 3) H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: a) Tµi kho¶n sö dông: §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n sö dông TK 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” vµ TK 421 “L·i ch­a ph©n phèi” Tµi kho¶n 911 kh«ng quy ®Þnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2. Song tõng Doanh nghiÖp cã thÓ më c¸c chi tiÕt cho TK 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” Theo ®èi t­îng chi tiÕt cÇn thu nhËn th«ng tin. Chi tiÕt cña tµi kho¶n 911 ®­îc më chi tiÕt t­¬ng øng víi chi tiÕt cña c¸c tµi kho¶n 632 “Gi¸ vèn b¸n hµng” vµ 511 “Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô”... * Néi dung kÕt cÊu TK 911 - Bªn nî: + Tæng gi¸ vèn cña hµng tiªu thô trong kú + Chi phÝ kh¸c + Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN trong kú. + L·i tr­íc thuÕ vÒ ho¹t ®éng SXKD trong kú. - Bªn cã: + Tæng doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô trong kú. + Thu nhËp kh¸c. + Thùc lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú. b) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD: - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n kÕ to¸n ghi: Nî TK 911 KÕt qu¶ SXKD Cã TK 632 Gi¸ vèn hµng b¸n - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911 KÕt qu¶ SXKD Cã TK 641 Chi phÝ b¸n hµng - HoÆc 1422 - KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN Nî TK 911 KÕt qu¶ SXKD Cã TK 642 Chi phÝ QLDN - HoÆc 1422 - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô: Nî TK 511, 512 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - KÕt chuyÓn kÕt qu¶ tiªu thô trong kú (l·i) Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 421(4212) L·i ch­a ph©n phèi Tr­êng hîp nÕu lç th× ghi ng­îc l¹i: Nî TK 421(4212) L·i ch­a ph©n phèi Cã TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh S¬ ®å h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô TK 632 TK 911 TK 511 K/C trÞ gi¸ vèn hµng b¸n K/C doanh thu thuÇn TK 641, 642 K/C chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý TK 421 TK 421 K/C L·i K/C lç phÇn I I thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹I c«ng ty I- §Æc ®IÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y Qu¸ tr×nh ra ®êi, x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: Tªn gäi: C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô Traserco Tªn giao dÞch: Trade and service Company(Traserco) Trô së chÝnh:Sè 2B Lª Phông HiÓu - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Bé th­¬ng m¹I®­îc thµnh lËp n¨m 1988 theo quyÕt ®Þnh 14/NT/Q§1 ngµy 12/2/1988 cña bé th­¬ng m¹i( Bé néi th­¬ng ) víi tªn gäi C«ng ty thiÕt bÞ ¨n uèng vµ dÞch vô. C«ng ty ra ®êi ®óng lóc giao thêi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, Trong viÖc më réng thÞ tr­êng vµ thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi ®èi víi tuyÖt ®¹I bé phËn c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o theo kiÓu quan liªu bao cÊp. N¨m 1993 theo tinh thÇn s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, C«ng ty thiÕt bÞ th­¬ng nghiÖp ¡n uèng vµ DÞch vô ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty th­¬ng m¹I vµ dÞch vô theo quyÕt ®Þnh sè 446/Q§-H§BT trùc tiÕp do bé th­¬ng m¹I qu¶n lý. Vèn ban ®Çu do nhµ n­íc cÊp lµ 1.040 triÖu ®ång, trong ®ã vèn l­u ®éng lµ 866,4 triÖu ®ång vµ vèn cè ®Þnh lµ 173,6 triÖu ®ång. MÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Æc biÖt lµ thiÕu vèn kinh doanh nh­ng ngay sau khi thµnh lËp C«ng ty v·n chñ ®éng trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, lÊy nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ quyÕt ®Þnh kinh doanh. Chñ ®éng s¸ng t¹o, d¸m nghÜ, d¸m lµm vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn ph­¬ong thøc kinh doanh, b¸m s¸t nh÷ng thay ®æi trong thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng ®­îc cho kh¸ch hµg mét c¸ch phï hîp. §Õn n¨m 1998 sè vèn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty®· t¨ng lªn 3.296 triÖu ®ång TR«ng ®ã vèn l­u ®éng chioÕm74% vµ vè cè ®Þnh ®¹t 26%. Nh­ng®Õn n¨m 1999 vèn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn lµ 4.397 triÖu ®ång. §ång thêi C«ng ty cßn ®a dang ho¸ c¸c mÆt hµng cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh hiÖn t¹i, ngoµi trô së chÝnh C«ng ty cßn thµnh lËp 5 ®¬n vÞ chi nh¸nh thµnh viªn t¹i Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Chi nh¸nh C«ng ty Th­¬ng m¹I vµ DÞch vô miÒn nam §Þa chØ: 95 TrÇn B×nh Träng, QuËn 5, Thµnh phè Hå ChÝ Minh XÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× nhËp khÈu §Þa chØ: thÞ trÊn Yªn Viªn, Gia L©m, Hµ Néi Cöa hµng kinh doanh vËt t­ tæng hîp §Þa chØ: 42 Hµng §Ëu, Hoµn KiÕm,Hµ Néi Tr¹m thiÕt bÞ th­¬ng nghiÖp ¨n uèng dÞch vô §Þa chØ: 210 TrÇn Quanng Kh¶i, Hoµn KiÕm, Hµ Néi - Cöa hµng thiÕt bÞ ¨n uèng vµ dÞch vô Hµ néi C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã con dÊu tµi kho¶n thanh to¸n vµ ®Þa chØ kinh daonh riªng, h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh ®éc lËp, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn phô thuéc vµo hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ c¬ së. DiÒu nµy gióp cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn chñ ®éng trong kinh doanh vµ tËn dông n¨ng lùc ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ nµy. 2-C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô Traserco Ban gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng nhgiÖp vô KD vµ XNK Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh Cöa hµng thiÕt bÞ ¨n uèng vµ dÞch vô Hµ Néi XÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× XNK Hµ Néi Cña hµng kinh doanh vËt t­ tæng hîp Hµ Néi Tr¹m thiÕt bÞ th­¬ng nghiÖp ¨n uèng vµ dÞch vô Hµ Néi C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y xÝ nghiÖp theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng ®· phÇn nµo thÝch øng ®­îc t×nh h×nh biÕn ®æi cña thÞ tr­êng ®¸p øng nhu cÇu c¶u nÒn kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tuy nhiªn vÒ l©u dµi, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn M«i tr­êng kinh doanh lu«n biÕn ®æi ®Ó n¨m b¾t ®­îc th«ng tin cÇn thiÕt C«ng ty kh«ng ngõng kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý. §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc do Bé tr­ëng Bé th­¬ng m¹i bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tr­íc nhµ n­íc vµ Bé chñ qu¶n. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty lµ 2 phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng. Mçi phã gi¸m ®èc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét hoÆc mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®­îc giao. Mèi quan hÖ vµ lÒ lèi lµm viÖc phï hîp víi yªu cÇu, nhiÖm vô ®­îc giao trªn nguyªn t¾c gän nhÑ linh ho¹t. Mçi phßng ban ®Òu cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cô thÓ nh­ng l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tr­ëng phßng tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc vÒ s¾p xÕp tæ chøc vµ sö dông lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi... ®èi víi ng­êi lao ®éng. Thùc hiÖn c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹I cña c«ng ty. Phßng kinh doanh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh néi ®Þa. §ång thêi cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m ®èi t¸c, b¹n hµng, x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ò ®Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc cho c«ng ty, giao c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m xuèng c¸c d¬n vÞ v¬ së, kiÓm tra thùc hiÖn vµ cã ph­¬ng ¸n ®iÒu trÞ cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tr­ëng phßng kiªm kÕ to¸n tr­ëng tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty sau ®ã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, kiÕn nghÞ víi gi¸m ®èc ®Ó dÒ ra chiÕn l­îc kinh doanh cho n¨m sau. C¸c cöa hµng: Lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô cã t­ c¸ch ph¸p nh©n riªng, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®Þnh møc ®­îc më tµ kho¶n thanh to¸n t¹i ng©n hµng vµ ®­îc sö dông con dÊu theo mÉu vµ thÓ thøc quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Hµng quý, n¨m ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vÒ c«ng ty. 3 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty: Lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco - Bé th­¬ng m¹i cã chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh, tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n vµ tËp thÓ. Lµ mét m¾t xÝch quan trängtrong m¹ng l­íi th­¬ng m¹iquèc doanh, C«ng ty ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c cung øng tiªu thô hµng ho¸ ®Þch vô, nhanh chãng chuyÓn hµng ho¸ tõ nhµ cung cÊp ®Õn tay ng­êi tiªu dïng gãp phÇn ®Èy m¹nh tèc ®é chu chyuÓn hµng ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®ång thêi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tãm t¾t c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô trªn cña C«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco- Bé th­¬ng m¹I kh«ng ng­êng t×m tßi h­íng ®i vµ ®Ò ra môc ®Ých ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ: Th«ng qua kinh do¹nh khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c ngu«ng nguyªn liÖu hµng ho¸, dÕn vÊn ®Ò ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, tiªu dïng gãp phÇn t¹o viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn, tæ chøc nguån hµng xuÊt khÈu vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ cho Nhµ n­íc. 4 - Mét sè chØ tiªu cô thÓ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng doanh thu 430.547.716.043 372.509.094.106 341.889.539.116 1. Doanh thu thuÇn 430.547.716.043 372.509.094.106 341.889.539.116 2. Gi¸ vèn b¸n hµng 419.879.001.895 359.710.240868 329.927.009.954 3. Lîi nhuËn gép 10.668.759.148 12.605.230.438 11.962.529.162 4. Chi phÝ b¸n hµng 8.092.825.625 2.971.312.155 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 9.382.751.553 636.412.921 5.759.592.304 6. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD 1.241.687.595 3.875.991.892 3.231.624.703 7. Thu nhËp H§TC 321.949.355 100.284.874 21.777.594 8. Chi phÝ ho¹t ®éng TC 1.1136.388.417 1.190.415.591 566.960.007 9. Lîi nhuËn tõ H§TC -814.439.062 -1.090.130.717 -545.182.413 10. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 62.431.329 44.604.348 291.492.246 11. Chi phÝ bÊt th­êng 433.166.778 2.471.789.011 2.507.027.418 12. Lîi nhuËn bÊt th­êng -370.735.449 -2.247.184.663 -2.215.535.172 13. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 100.833.084 358.676.512 470.907.118 14. ThuÕ TNDN ph¶i nép 32.266.586 114.776.483 150.690.278 15. Lîi nhuËn sau thuÕ 68.556.498 243.900.029 320.216.840 II. §Æc diÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Vai trß vµ nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n. Lµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹I nªn vai trß cña bé m¸y kÕ to¸n ph¶I cung cÊp ®­îc c¸c th«ng tin chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶, sè l­îng, chÊt l­îng, chi phÝ tû gi¸. - Gi¸m s¸t t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty... t×nh h×nh sö dông nguån kinh phÝ cña c¸c ®¬n vÞ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, hiÖu qu¶ nguån vèn cÊp ph¸t... trªn c¬ së thùc hiÖn luËt ph¸p vµ c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ hiÖn hµnh. - Ghi nhËn l­îng hµng ho¸ vµ ph¶n ¸nh c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ ph¸t sinh. - Ph©n lo¹i hÖ thèng hµng ho¸ vµ tËp hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Tæng hîp vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu th«ng tin trong vµ ngoµi c«ng ty. - Cung cÊp th«ng tin vÒ kinh tÕ tµi chÝnh cho nh÷ng ng­êi ra quyÕt ®Þnh. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc s¾p xÕp phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm 5 ng­êi cã chøc n¨ng cô thÓ nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp: Tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, ®«n ®èc gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ sö lý mäi nghiÖp vô kinh tÕ cã liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, chØ ®¹o c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, qu¶n lý tµI chÝnh cña c«ng ty sau ®ã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ lËp b¸o c¸o tµI chÝnh. KiÕm nghÞ víi Gi¸m ®èc ®Ó ®Ò ra chiÕn l­îc kinh doanh. KÕ to¸n ng©n hµng: Trùc tiÕp lµm c«ng t¸c giao dÞch víi: + Së giao dÞch ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam. + Ng©n hµng ngo¹I th­¬ng ViÖt Nam. + Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam + Ng©n hµng c«ng th­¬ng Ba §×nh - LËp khÕ ­íc vay vµ theo dâi c¸c kho¶n vay, tr¶ nî ng©n hµng. 2.3.KÕ to¸n tiÒn mÆt kiªm thñ quü: KiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ chØ tiªu tiÒn mÆt, chøng tõ thanh to¸n nî, h¹ch to¸n bï trõ c«ng nî, theo dâi thanh to¸n l­¬ng... Qu¶n lý viÖc thu, chi quü, lËp b¸o c¸o quü. 2.4. KÕ to¸n c«ng nî: - TËp hîp chøng tõ c«ng nî - Lªn chi tiÕt c«ng nî hµng ngµy - rót sè d­ - thu håi c«ng nî. - Hµng th¸ng ®èi chiÕu c«ng nî víi ®èi t¸c vµ lªn b¶ng tæng hîp c«ng nî b¸o c¸o kÕ to¸n tr­ëng. 2.5. KÕ to¸n kh¸c: - Theo dâi nhËp xuÊt hµng ho¸, tËp hîp chøng tõ nhËp xuÊt, vµo sæ theo dâi hµng ho¸, ®èi chiÕu sè liÖu hµng ho¸ thùc tÕ so víi sæ s¸ch cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu nhËp xuÊt tån. - Hµng th¸ng theo dâi t×nh h×nh thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶I nép Nhµ n­íc, cuèi th¸ng lËp tê khai nép c¬ quan thuÕ trªn c¬ së ho¸ ®¬n mua hµng, b¸n ph¸t sinh trong th¸ng. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n kh¸c KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n c«ng nî + Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ 01/ 01 ®Õn 31/ 12 - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ VN§ - Ph­¬ng ph¸p quy ®æi ®ång tiÒn kh¸c theo tû gi¸ h¹ch to¸n - C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty. Còng nh­ ho¹t ®éng cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh. Quy m« cña C«ng ty g¾n liÒn víi khèi l­îng møc ®é phøc t¹p cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mµ C«ng ty sö dông kÕ to¸n m¸y víi h×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung vµ s¬ ®å cô thÓ nh­ sau: S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc ®· xö lý nhËp d÷ liÖu trªn phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y C¸c sæ chi tiÕt TK, sæ quü thÎ TSC§, sæ theo dâi chi tiÕt thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu, GTGT cña hµng ho¸ nhËp khÈu B¶ng kª c«ng nî, tµi kho¶n tæng hîp,chi tiÕt, sæ c¸i tµi kho¶n NhËt ký chung B¸o c¸o kÕ to¸n HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty tho¶ m·n nh­ yªu cÇu chÕ ®é tµi chÝnh ®· quy ®Þnh vµ cã sù bæ sung mét sè chØ tiªu cÇn thiÕt, ®¸p øng yªu cÇu tæng hîp vµ chi tiÕt. - Tæ chøc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n: C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô Traserco cã hÖ thèng b¸o c¸o ®­îc tæ chøc kh¸ hoµn chØnh, ®¸p øng yªu cÇu tæng hîp vµ chi tiÕt. HÖ thèng b¸o c¸o theo mÉu vµ thêi gian Nhµ n­íc quy ®Þnh, C«ng ty lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo mÉu biÓu quy ®Þnh gåm: + B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. + B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. + B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD. + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. + C¸c b¸o c¸o kh¸c nh­: (B¸o c¸o khÊu hao TSC§, B¸o c¸o t¨ng gi¶m TSC§....) III- Tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng m¹I vµ dÞch vô Traserco: 1- §Æc ®iÓm hµng ho¸ cña C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco: C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco lµ mét Doanh nghiÖp kinh doanh nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸. Hµng ho¸ cña C«ng ty ®¶m b¶o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, trùc tiÕp hoÆc th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ víi ®iÒu kho¶n vÒ tiªu chuÈn sè l­îng, chÊt l­îng gi¸ c¶, thêi gian giao hµng ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Tõ ngµy 01/01/1999 luËt thuÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp cña Nhµ n­íc cã hiÖu lùc thi hµnh. C«ng ty Th­¬ng m¹I vµ dÞch vô Traserco lµ Doanh nghiÖp ¸p dông luËt thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Khi tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty chñ yÕu lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT víi c¸c møc thuÕ suÊt kh¸c nhau vµ cã s¶n phÈm lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 2- Tµi kho¶n, chøng tõ h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco: a) Chøng tõ ban ®Çu: C«ng ty c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång mua b¸n thanh lý hîp ®ång ®· ®­îc ký gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng ®Ó viÕt ho¸ ®¬n vµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng trùc tiÕp kh«ng th«ng qua hîp ®ång. Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®Ó chuyÓn hµng tõ kho nµy ®Õn kho kh¸c trong néi bé ®¬n vÞ. Ho¸ ®¬n xuÊt kho lµ ho¸ ®¬n GTGT ®­îc lËp thµnh 3 liªn: + Liªn01: L­u cuèng phiÕu + Liªn 02: Giao cho kh¸ch hµng + Liªn 03: Dïng thanh to¸n. §ång thêi lËp phiÕu thu, thu tiÒn b¸n hµng (nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt). PhiÕu thu ®­îc lËp thµnh 03 liªn: + Liªn 1: L­u cuèng phiÕu + Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng + Liªn 3: Giao cho thñ quü lµm c¨n cø thu tiÒn (Vµo sæ quü vµ chuyÓn cho kÕ to¸n lµm c¨n cø h¹ch to¸n) b) Tµi kho¶n sö dông h¹ch to¸n: C«ng ty h¹ch to¸n hµng ho¸ theo ph­ong ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Do ®ã C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 111, 112, 133, 331 TK 156 Hµng ho¸ TK 632 Gi¸ vèn hµng b¸n TK 511 Doanh thu b¸n hµng TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 3 - C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: a) C¸c ph­ong thøc tiªu thô hµng ho¸: + B¸n hµng trùc tiÕp t¹i kho: Hµng ®­îc b¸n trùc tiÕp t¹i kho cña C«ng ty vµ th«ng qua ho¸ ®¬n xuÊt kho (ho¸ ®¬n GTGT) kh¸ch hµng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt, sÐc. + B¸n bu«n (vËn chuyÓn th¼ng): §­îc thùc hiÖn khi hµng mua võa vÒ ®Õn C¶ng (kh«ng qua kho). + Göi hµng cho ng­êi mua theo hîp ®ång: §­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång ®· ký víi kh¸ch hµng, C«ng ty cã thÓ giao hµng ngay t¹i C¶ng hoÆc ë c¸c kho cña C«ng ty. Giao theo ®Þa ®iÓm, thêi gian mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Kh¸ch hµng cã thÓ thanh to¸n khi ®ã sè hµng ho¸ nµy ®­îc coi lµ tiªu thô vµ ®­îc ph¶n ¸nh vµo doanh thu chi phÝ vËn chuyÓn tiªu thô l« hµng nµy ®· ®­îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång cña 2 bªn. Sau khi lµ thñ tôc giao hµng, thu tiÒn xong ph¶i thanh lý hîp ®ång. + B¸n lÎ: ViÖc b¸n lÎ cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn t¹i hai cöa hµng: .Cöa hµng kinh doanh vËt t­ tæng hîp- 42 Hµng §Ëu, Hoµn kiÕm, Hµ Néi .Tr¹m thiÕt bÞ th­¬ng nghiÖp ¨n uèng dÞch vô - 210 TrÇn Quang Kh¶i, Hoµn KiÕm, Hµ Néi b) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + Ph­¬ng ph¸p b¸n trùc tiÕp t¹i kho: Phßng kinh doanh lµm nhiÖm vô viÕt ho¸ ®¬n. Trªn ho¸ ®¬n ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung: Tªn ng­êi mua, ®Þa chØ, h×nh thøc thu mua. Sè l­îng vµ ®¬n gi¸ (ch­a cã thuÕ GTGT). Tæng sè tiÒn hµng, tiÕn thuÕ GTGT vµ tæng sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n. KÕ to¸n kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña chøng tõ xem ®· hîp lÖ ch­a (vÝ dô gi¸ b¸n ph¶i cã giÊy duyÖt cña Gi¸m ®èc) Sau ®ã chuyÓn sang Phßng kÕ to¸n liªn thø 3, chøng tõ sau khi ®· kiÓm tra ®­îc lµm c¨n cø h¹ch to¸n doanh thu vµ ghi sæ kÕ to¸n. Cßn liªn 1 l­u l¹i cuèng phiÕu, liªn 2 giao cho kh¸ch hµng lµm chøng tõ ®i ®­êng. - Khi xuÊt hµng b¸n trùc tiÕp t¹i kho C«ng ty h¹ch to¸n: Nî TK 632 Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156 Hµng ho¸ - Khi thu tiÒn kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 111 TiÒn mÆt (Tæng sè tiÒn thanh to¸n) Cã TK 511 Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 ThuÕ GTGT ph¶i nép - Khi kÕt chuyÓn gi¸ vèn tiªu thô kÕ to¸n ghi: Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632 Gi¸ vèn hµng b¸n - §ång thêi kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Nî TK 511 Doanh thu b¸n hµng Cã TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh VÝ dô: Ngµy 04 Th¸ng 03 N¨m 2003 C«ng ty xuÊt b¸n cho C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa, t¹i kho TrÇn Quang Kh¶i H¹t nhùa PP 27.000kg §¬n gi¸(cã VAT) : 11.000 ®ång/kg C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa thanh to¸n 70%, cßn l¹i 30% thanh to¸n sau 10 ngµy. Ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 2003 kÕ to¸n b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng: MÉu ho¸ ®¬n GTGT Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu 01 - GTKT- 3LL Liªn 1 (L­u) 02 - B Ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 2003 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco §Þa chØ: Sè 2B Lª Phông HiÓu, Hoµn KiÕm, Hµ Néi §iÖn tho¹i: MS 0100123589 Hä tªn ng­êi mua hµng: Anh Long §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa §Þa chØ: Sè 7 Väng ®øc, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: ............ TM MS …… …………… … …… STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1x2 1 H¹t nhùa Kg 27.000 10.000 270.000.000 Céng tiÒn hµng: 270.000.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT: 27.000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 297.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai tr¨m chÝn b¶y triÖu ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä, tªn) (Ký, ghi râ hä, tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä, tªn) PhiÕu xuÊt kho §¬n vÞ: ..........… MÉu sè: 02-VT §Þa chØ: ..........… Q§ sè 1145 TC/Q§/C§KTngµy1-11-1995 Cña Bé TµI chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 2003 nî : ............. cã: ................... Hä tªn ng­êi nhËn hµng : Anh Long Lý do xuÊt kho : XuÊt b¸n ®¹i lý XuÊt t¹i kho : TrÇn Quang Kh¶i S TT Tªn hµng,nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 H¹t nhùa PP kg 27.000 27.000 11.000 297.000.000 Céng Céng thµnh tiÒn (B»ng ch÷) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n Phô tr¸ch Ng­êi nhËn Thñ kho tr­ëng cung tiªu KÕ to¸n C«ng ty c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu xuÊt kho... Sau ®ã tËp hîp vµo sæ, chøng tõ kÕ to¸n xuÊt hµng ho¸ , më cho nhãm hµng nhùa ®ång thêi h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 632.11: 280.000.000 Cã TK 156.11: 280.000.000 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®· ®­îc kh¸ch hµng ký nhËn, kÕ toÊn ghi vµo sæ chi tiÕt , ph¸t sinh c«ng nî TK 131, Kh¸ch hµng lµ C«ng ty Cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa vµo nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 111: 207.000.000 Nî TK 131( CT Cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa) 90.000.000 Cã TK 511: 270.000.000 Cã TK 3331 :27.000.000 Ngµy 15/03/2003 C«ng ty cæ phµn ho¸ chÊt nhùa Tr¶ nèt sè tiÒn cßn l¹I lµ 30% *T¹i bé phËn Ng©n hµng Ngµy 15/3/2003 Ng©n hµng b¸o cã cho C«ng ty sè tiÒn lµ 90.000.000® cña kh¸ch hµng C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa tr¶ tiÒn mua hµng theo hîp ®ång sè 70/KD/H§MB ngµy 4/3/2003 ( kÌm theo uû nhiÖm chi cña C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa). Ng©n hµng B§ Hµ néi GiÊy b¸o cã Sè 82 Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2003 Sè TK nî .................... ______________ Sè TK cã 4311 000051 -------------------- Sè tiÒn b»ng sè _90.000.000_ Gi¸m ®èc §¬n vÞ tr¶ tiÒn : C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa §Þa chØ : sè 7 Väng ®øc §¬n vÞ nhËn tiÒn: Cty Th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco §Þa chØ : 2B Lª Phông HiÓu, Hoµn KiÕm, hµ Néi. Néi dung : Tr¶ tiÒn mua h¹t nhùa PP H§ sè 70/KD/H§MB Ngµy 05/03/2003 Sè tiÒn b»ng ch÷ : ChÝn m­¬i triÖu ®ång ch½n KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng * T¹i bé phËn kÕ to¸n KÕ to¸n ghi nhËt ký chung, sæ chi tiÕt c¸c TK liªn quan: Nî TK 112 : 90.000.000 Cã TK 131 : 90.000.000 nhËt ký chung n¨m 2003 trang 06 ®¬n vÞ: 1000 ®ång NTGS chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i SH TK sè ph¸t sinh SH NT nî cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè trang tr­íc mang sang 15/3 PT105 15/3 Kh¸ch hµng tr¶ nî b»ng tiÒn GNH 112 90.000 131 90.000 16/3 H§38 16/3 mua hµng ho¸ cña NCC”A”®· nhËp kho 156 48.000 133 4.800 331A 52.000 Céng mang trang sau Ngµy Th¸ng N¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, ®ãng dÊu) C«ng ty sö dông sæ c¸i lµ lo¹i sæ tê rêi lËp riªng cho tõng tµi kho¶n, kÕ to¸n theo dâi lÇn l­ît theo sè thø tù ®· ®¸nh cña tê sæ. Cuèi mçi tê sæ kÕ to¸n tËp hîp ” mang sang” ®Ó chuyÓn sang tê sæ sau. Cuèi kú h¹ch to¸n c«ng luü kÕ è ph¸t sinh vµ rót sè d­( ®èi víi nh÷ng tµi kho¶n cã sè d­). Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn sang TK 911, ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸ch ghi sæ c¸i . Sæ ®­îc lËp cho tõng TK Cét 1 : Ghi ngµy th¸ng n¨m ghi sæ Cét 2,3 : Ghi sè hiÖu, ngµy th¸ng cña chøng tõ Cét 4 : Ghi néi dung kinh tÕ ph¸t sinh Cét 5 : Trang nhËt ký chung Cét 6 : Sè hiÖu TK ®èi øng Cét 7,8 : Ghi sè tiÒn bªn nî ( cã ) cña TK §èi víi TK 131 më sæ c¸i TK 131 tõng c¸ nh©n theo tõng trang sæ , ®ång thêi më sæ chi tiÕt TK 131 cña tõng c¸ nh©n . §èi chiÕu sè tiÒn gi÷a sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt . Bé th­¬ng m¹I C«ng ty th­¬ng m¹I vµ dÞch vô TrÝch Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n : Ph¶i thu ng­êi mua Sè hiÖu 131 (C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt nhùa) Th¸ng 3 /2003 §¬n vÞ tÝnh : 1000 ® NTGS chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC SHTK ®/­ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã Th¸ng 3/2003 sè d­ ®Çu kú 23.255 4/3 PT 4/3 Thu tiÒn h¹t nhùa 05 111 207.000 5/3 T1 5/3 Ph¶I thu tiÒn s¬n 05 511 26.000 333.1 2.600 Céng ph¸t sinh sè d­ cuèi kú Ngµy th¸ng 3 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc C«ng ty Bé th­¬ng m¹I C«ng ty th­¬ng m¹I vµ dÞch vô TrÝch Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n : TiÒn mÆt SH: 111 Th¸ng 3 /2003 §¬n vÞ tÝnh : 1000 ® NTGS chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC SHTK ®/­ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã Th¸ng 3/2003 Sè d­ ®Çu kú ****** 4/3 PC 4/3 Mua hµng ho¸ nhËp kho 05 156 20.000 133 2.000 4/3 PT 4/3 Thu tiÒn cöa hµng, hµng ®Ëu 05 511 36.000 3331 3.600 Céng ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú Ngµy th¸ng 3 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc C«ng ty Bé th­¬ng m¹I C«ng ty th­¬ng m¹I vµ dÞch vô TrÝch Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n : 333 Th¸ng 3/2003 §¬n vÞ tÝnh : 1000 ® NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC SHTK ®/­ sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu th¸ng 5/3 02 5/3 TiÒn thuÕ GTGT ph¶I nép 05 131 22.250 Céng ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú Ngµy th¸ng 3 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc C«ng ty ------------------------------------------------------------ B¤J th­¬ng m¹I C«ng ty th­¬ng m¹I vµ dÞch vô NhËt ký b¸n hµng Ngµy th¸ng3 n¨m 2002 NT GS chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi nî TK 131 Ghi cã TK doanh thu SH NT Hµng ho¸ Thµnh phÈm DÞch vô 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè trang tr­íc chuyÓn sang Céng chuyÓn sang trang sau Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 5) Thanh to¸n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n: Nh÷ng l« hµng ®­îc gi¶m gi¸ hoÆc ®­îc h­ëng chiÕt khÊu lµ nh÷ng l« hµng mµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n cã biÕn ®éng vÒ thÞ tr­êng gi¸ c¶. Kh¸ch hµng xin gi¶m gi¸, C«ng ty chÊp nhËn gi¶m gi¸ cho kh¸ch kÕ to¸n ghi : * Tr­êng hîp ch­a thu tiÒn ghi gi¶m c«ng nî cña kh¸ch vÒ doanh thu sè hµng ®· mua vµ thuÕ GTGT cña sè gi¶m ®ã, kÕ to¸n ghi chøng tõ ghi sæ theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 532 Nî TK 3331 Cã TK 131 §ång thêi kÕt chuyÓn sè tiÒn lµm gi¶m doanh thu ë TK 511 Cuèi kú kÕ to¸n ghi : Nî TK 511 Cã TK 532 * Tr­êng hîp ®· thu tiÒn, kÕ to¸n lËp phiÕu chi sè tiÒn chiÕt khÊu (gi¶m gi¸) kh¸ch ®­îc h­ëng vµ lËp chøng tõ ghi sæ theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 532 Cã TK 3331 Cã TK 111 §ång thêi kÕt chuyÓn gi¶m doanh thu cuèi kú Nî TK 511 Cã TK 532 VÝ dô: Theo hîp ®ång sè 70/KD/H§MB ngµy 5/3/2003 C«ng ty chÊp nhËn gi¶m gi¸ l« hµng cho kh¸ch lµ 3®/kg . Tæng sè tiÒn kh¸ch ®­îc gi¶m lµ 300.000 kg x 3®/kg = 900.000 ® Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2003 C«ng ty viÕt phiÕu chi vµ chi b»ng tiÒn mÆt tr¶ cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi : Nî TK 532 : 857.142 Nî TK 3331 : 42.858 Cã TK 111 : 900.000 §ång thêi ghi gi¶m Doanh thu ë sæ c¸i TK 511 Nî TK 511 857.142 Cã TK 532 857.142 6/ H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú Doanh nghiÖp h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ - ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Gi¸ thùc tÕ cña l« hµng mua vµo (ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 156). ChØ bao gåm gi¸ mua thùc tÕ trªn ho¸ ®¬n mua hµng cßn toµn bé chi phÝ thu mua hµng ho¸ C«ng ty h¹ch to¸n ë TK 641 (chi phÝ b¸n hµng). §èi víi nh÷ng l« hµng b¸n theo ph­¬ng thøc vËn chuyÓn th¼ng (kh«ng qua kho) C«ng ty vÉn sö dông TK 156 ®Ó h¹ch to¸n. ViÖc tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n C«ng ty dïng ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh nghÜa lµ khi l« hµng ®· ®­îc tiªu thô th× lÊy gi¸ trÞ mua cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®­îc x¸c ®Þnh hµng ®· tiªu thô cïng víi viÖc ph¶n ¸nh doanh thu kÕ to¸n cßn ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña tõng l« hµng vµo chøng tõ ghi sæ . VÝ dô : Gi¸ vèn l« h¹t nhùa 100 tÊn x 9.000.000 ®/tÊn = 900.000.000® 50 tÊn x 89.000.000 ®/tÊn = 445.000.000® 1.345.000.000® Víi l« hµng mua vÒ , kh«ng nhËp kho mµ giao th¼ng cho kh¸ch t¹i C¶ng ghi Nî TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156 : Hµng ho¸ Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n vµo bªn nî TK 911" X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh " Nî TK 911 Cã TK 632 7/ H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng: Trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, C«ng ty ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ cho kh©u b¸n hµng. C¸c chi phÝ nµy ®­îc tËp hîp vµo TK 641"Chi phÝ b¸n hµng". Chi phÝ b¸n hµng ë C«ng ty bao gåm : - Chi phÝ vËt liÖu, bao b×, dông cô. - Chi phÝ bèc xÕp. - Chi phÝ vËn chuyÓn . - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ b¸n hµng sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Nî TK 911 : Cã TK 641 : * Chi phÝ b¸n hµng ®èi víi hµng xuÊt khÈu còng bao gåm - C­íc vËn t¶i - PhÝ b¶o hiÓm - PhÝ uû th¸c - PhÝ ®øng tµu - Bao b× kh¸ch hµng theo tµu. 8/ H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp cña C«ng ty bao gåm : - KhÊu hao TSC§ - L·i vay Ng©n hµng. - L­¬ng - BHXH - BHYT - KPC§ - C«ng cô, dông cô - Hao hôt hµng ho¸ trong ®Þnh møc - ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ - C¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c . Hµng ngµy tõ c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo c¸c sæ c¸i liªn qua. Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ qu¶n lý sang TK 911 gièng nh­ ®èi víi chi phÝ b¸n hµng. Tõ sæ c¸i 642 c¨n cø vµo khèi l­îng hµng néi ®Þa hay xuÊt khÈu ®Ó ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp, kÕ to¸n míi lËp sæ c¸i TK 642 N§ vµ sæ c¸i TK 642 XK. Cßn c¸c chi phÝ qu¶n lý doanh kh¸c®· ®­îc ph©n bæ theo møc kho¸n. Cuèi kú chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n tæng hîp l¹i ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ . 9/ H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh a) Tµi kho¶n sö dông §Ó tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, KÕ to¸n c«ng ty sö dông mét sè TK sau : TK 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng TK 642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 511 : Doanh thu b¸n hµng TK 421 : L·i ch­a ph©n phèi b) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n C¨n cø vµo sè liÖu ®· tËp hîp trong NhËt ký chung, sæ c¸i, sæ chi tiÕt, cuèi kú kÕ to¸n lËp sæ c¸i TK 911. 1. KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Nî TK 511 Cã TK 911 2. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng tiªu thô néi ®Þa Nî TK 911 Cã TK 632 3. KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911 Cã TK 641 4. KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 911 Cã TK 642 5. KÕt chuyÓn l·i trong kú Nî TK 911 Cã TK 421 PhÇn III ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµn ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh T¹I c«ng ty th­¬ng m¹I vµ dÞch vô traserco I/ Mét sè nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶n kinh doanh ë C«ng ty: PhÇn kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp, kÕt hîp nghiªn cøu gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, em nhËn thÊy kÕ to¸n “tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh“võa mang tÝnh lý luËn, võa mang tÝnh thùc tiÔn cao. Lµ mét ®ßi hái mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi C«ng ty Th­¬ng m¹ vµ dÞch vô Traserco nãi riªng vµ c¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nãi chung. §©y lµ mét môc tiªu ®Ó c¸c Doanh nghiÖp th«ng qua ®ã ph¸t triÓn ®i lªn vµ kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i cña m×nh. §Ó ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh trong qu¶n lý kinh tÕ th«ng qua viÖc ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc mét c¸ch chÆt chÏ toµn diÖn tµi s¶n, tiÒn vèn cña C«ng ty ë mäi kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vµ hîp lý phôc vô cho l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty lµ mét tÊt yÕu, nhÊt lµ trong chuyÓn ®æi m«i tr­êng kinh tÕ, tiªu thô hµng ho¸ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu th× viÖc tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®ßi hái còng ph¶i kiÖn toµn. Do sù hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ, lý luËn cßn h¹n chÕ, víi thêi gian thùc tËp ë C«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ tr×nh bµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp vµ gióp ®ì cña c« gi¸o Lª Kim Ngäc cïng toµn thÓ c¸n bé kÕ to¸n Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco em xin m¹nh d¹n nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy víi mét sè ®Ò xuÊt ®Ó gióp cho ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ thÝch øng ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Lª Kim Ngäc ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸n bé Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n nãi riªng cïng toµn thÓ c¸n bé C«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco nãi chung ®· gióp ®ì em trong qóa tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò ®óng kú h¹n. Tµi liÖu tham kh¶o 1- Gi¸o tr×nh “H¹ch to¸n kÕ to¸n phÇn I vµ II” - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n. 2- HÖ thèng s¬ ®å tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt - Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 3- HÖ thèng kÕ to¸n Doanh nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 4- Gi¸o tr×nh kÕ to¸n, kiÓm to¸n, ph©n tÝch tµi chÝnh - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n. 5- Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. 6- Tµi chÝnh Doanh nghiÖp - ThuÕ VAT - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n Môc lôc néI DUNG Trang Lêi më ®Çu 1 PhÇn I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong Doanh nghiÖp. 3 I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô hµng ho¸ 3 1. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô hµng ho¸ 3 2. C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng tiªu thô 4 3. Tµi kho¶n chøng tõ h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ 8 II. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 10 III. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chiÕt khÊu b¸n hµng, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n 15 1. H¹ch to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng 15 2. H¹ch to¸n b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i 16 3. H¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n 18 IV. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp va x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 19 1. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng 19 2. H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 3. H¹c to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 27 PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô Traserco. 29 I. §Æc ®iÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y 29 1. Qu¸ tr×nh ra ®êi, x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 29 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 29 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty 31 4. Mét sè chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 32 II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. 34 1. Vai trß nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n 34 2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 34 III. Tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng m¹I vµ dÞch vô Traserco: 37 1. §Æc ®iÓm hµng ho¸ cña C«ng ty TM vµ DV Traserco 37 2. Tµi kho¶n, chøng tõ h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty TM vµ DV Traserco 37 3. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 38 4. Hµng ho¸ tiªu thô, chiÕt khÊu vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n 47 5. H¹ch to¸n gèc vèn hµng tiªu thô trong kú 48 6. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng 48 7. H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 49 8. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 50 PhÇn III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô Traserco. 51 1. NhËn xÐt chung 51 2. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty 51 3. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Traserco. 54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại và Dịch vụ TRASERCO.DOC
Luận văn liên quan