Đề tài Hoàn thiện quá trình lập và phát hành kiểm toán tài chính ở Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà nội

Mục lục Mục lục 2 Lời nói đầu 4 Chương 1 4 Lý luận chung về báo cáo kiểm toán 5 báo cáo tài chính 5 1.1 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 5 1.1.1 Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính 5 1.1.2 Chủ thể kiểm toán báo cáo tài chính 6 1.1.2.1Kiểm toán viên Nhà nước 6 1.1.2.2Kiểm toán viên nội bộ 6 1.1.2.3Kiểm toán viên độc lập 6 1.1.3 Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính 7 1.1.3.1Rủi ro thông tin tài chính và các biện pháp khắc phục 7 1.1.3.2 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 9 1.2 Lý luận chung về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 9 1.2.1 Định nghĩa báo cáo kiểm toán 9 1.2.2 Nội dung báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 10 1.2.2.1 Các yếu tố của một báo cáo kiểm toán báo cáo cáo tài chính 10 1.2.2.2 Các nội dung cơ bản của một báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 10 1.2.3 Các loại báo cáo kiểm toán 14 1.2.3.1 ý kiến nhận xét hoàn hảo ( báo cáo chấp nhận toàn phần ) 14 1.2.3.2 ý kiến chấp nhận từng phần (Báo cáo kiểm toán chấp nhận từng phần) 15 1.2.3.3 ý kiến nhận xét “từ bỏ”(Báo cáo kiểm toán dạng từ chối bày tỏ ý kiến ) 17 1.2.3.4 ý kiến “trái ngược” ( Báo cáo kiểm toán có ý kiến trái ngược ) 18 1.3 Quy trình kiểm toán 18 1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 19 1.3.2 Thực hiện kiểm toán 22 1.3.3 Hoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán 23 Chương 2 29 2.1 Khái quát chung về Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội (cpa Hanoi ) 29 2.1.2 Sự hình thành và phát triển của Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội 29 2.1.2 Phạm vi hoạt động của CPA Hanoi 30 2.1.2.1 Dịch vụ kiểm toán 31 2.1.2.2 Dịch vụ tư vấn 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty CPA Hanoi 32 2.1.3.1 Sáng lập viên 34 2.1.3.2 Ban giám đốc 34 2.1.3.3 Ban kiểm soát 35 2.1.3.4 Kế toán trưởng 35 2.1.3.5 Các phòng nghiệp vụ 36 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của CPA Hanoi 38 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và hình thức kế toán áp dụng 38 2.1.4.2 Niên độ kế toán 40 2.1.4.3 Đồng tiền hạch toán 40 2.1.5 Chính sách kế toán và thuế áp dụng ở công ty 40 2.1.5.1 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định 40 2.1.5.2 Hạch toán doanh thu 41 2.1.5.3 Nghĩa vụ thuế 41 2.2 Thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ở 41 Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) 41 2.2.1 Khái quát về việc lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ở CPA Hanoi 41 2.2.2 Quy trình tiến hành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính ở CPA HANOI 42 2.2.2.1 Tiếp cận khách hàng 42 2.2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 44 2.2.2.3 Thực hiện kiểm toán 46 2.2.2.4 Hoàn thành cuộc kiểm toán 47 2.2.3 Các công việc trong giai đoạn hoàn thành cuộc kiểm toán. 47 2.2.3.1 Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán 47 2.2.3.2 Lập dự thảo báo cáo và thư quản lý( nếu có) 52 2.2.3.3 Soát xét dự thảo báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán. 57 2.2.3.4 Đánh giá tổng quát 60 2.2.3.5 Thảo luận lại với khách hàng và phát hành báo cáo kiểm toán 63 Chương 3 64 3.1 Đánh giá, nhận xét thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty CPA Hà nội 64 3.1.1 Những ưu điểm 64 3.1.2 Những vấn đề cần hoàn thiện 66 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 67 Kết luận 74

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1647 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện quá trình lập và phát hành kiểm toán tài chính ở Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Çu tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy phÐp. 2.1.4.3 §ång tiÒn h¹ch to¸n C«ng ty sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong h¹ch to¸n lµ VN§ vµ h¹ch to¸n theo nguyªn t¾c gi¸ gèc. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®Òu ®­îc quy ®æi sang VN§ theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong kú ®­îc ph¶n ¸nh ë b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. 2.1.5 ChÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ thuÕ ¸p dông ë c«ng ty 2.1.5.1 Tµi s¶n cè ®Þnh vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n theo nguyªn gi¸, hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö... Chi phÝ thµnh lËp c«ng ty bao gåm c¸c chi phÝ: chi phÝ xin phÐp thµnh lËp c«ng ty, chi phÝ cho qu¶ng c¸o khai tr­¬ng,…,chi phÝ vÒ tiÒn ph¹t cña l·nh ®¹o, nh©n viªn do th«i viÖc ë c«ng ty kh¸c ®­îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh vµ ®­îc ph©n bæ dÇn trong 5 n¨m. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ v« h×nh ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng theo thêi gian sö dông ­íc tÝnh cña tµi s¶n. Tû lÖ khÊu hao ®­îc tÝnh phï hîp theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Tû lÖ khÊu hao cô thÓ cña c«ng ty nh­ sau: ThiÕt bÞ v¨n phßng: 20% Chi phÝ tr­íc hîp ®ång (TSC§) v« h×nh : 30% 2.1.5.2 H¹ch to¸n doanh thu TiÒn thu ®­îc cña kh¸ch hµng trªn c¬ së hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ghi nhËn lµ sè doanh thu khi dÞch vô ®· hoµn thµnh vµ thu tiÒn. Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c lµ sè tiÒn thùc thu vÒ thanh lý tµi s¶n, tµi liÖu, s¸ch b¸o… Mäi kho¶n doanh thu ®Òu ph¶i ®­îc lËp ho¸ ®¬n hoÆc cã chøng tõ hîp lÖ. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n doanh thu ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty. Sè tiÒn mµ kh¸ch hµng tr¶ tr­íc hay t¹m øng theo hîp ®ång kiÓm to¸n ch­a ®­îc ghi nhËn lµ doanh thu mµ ®­îc h¹ch to¸n vµo thanh to¸n víi ng­êi mua. 2.1.5.3 NghÜa vô thuÕ C«ng ty trùc tiÕp thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ víi côc thuÕ Hµ Néi. Cô thÓ lµ: VAT10% C¨n cø vµo b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty, nÕu cã l·i th× C«ng ty thùc hiÖn nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo luËt ®Þnh lµ 32% . 2.2 Thùc tr¹ng lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty KiÓm to¸n vµ KÕ to¸n Hµ Néi (CPA HANOI) 2.2.1 Kh¸i qu¸t vÒ viÖc lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh ë CPA Hanoi Trong n¨m 2001, CPA Hanoi ®· thùc hiÖn dÞch vô t­ vÊn kiÓm to¸n cho trªn 200 kh¸ch hµng. Trong ®ã, kh¸ch hµng th­êng xuyªn chiÕm trªn 50%. C¬ cÊu doanh thu cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp,®ång thêi ®i kÌm víi lo¹i h×nh dÞch vô. Theo h¹ch to¸n cña kÕ to¸n c«ng ty th× doanh thu n¨m 2001 ®¹t kho¶ng 1400 triÖu ®ång vµ dù kiÕn n¨m 2002 ®¹t 2000 triÖu ®ång.C¬ cÊu doanh thu cña c«ng ty ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp : - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 50% - Doanh nghiÖp Nhµ n­íc 10% - C¬ quan Nhµ n­íc vµ tæ chøc x· héi 30% - C¸c doanh nghiÖp kh¸c 10% Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty ®· ph¸t hµnh trªn 500 b¸o c¸o kiÓm to¸n vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh. Trong ®ã: - B¸o c¸o kiÓm to¸n chÊp nhËn toµn phÇn 30% - B¸o c¸o kiÓm to¸n d¹ng ngo¹i trõ 70% 2.2.2 Quy tr×nh tiÕn hµnh mét cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh ë CPA HANOI TiÕp cËn kh¸ch hµng LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n Thùc hiÖn kiÓm to¸n Hoµn thµnh cuéc kiÓm to¸n Quy tr×nh tiÕn hµnh mét cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh ë CPA HANOI cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t thµnh c¸c giai ®o¹n sau: 2.2.2.1 TiÕp cËn kh¸ch hµng Nh»m tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong lÜnh vùc kiÓm to¸n ®éc lËp còng nh­ t¨ng c­êng søc m¹nh c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n lín ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, CPA HANOI lu«ng chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cña C«ng ty cã thÓ chia lµm 2 lo¹i sau: Kh¸ch hµng th­êng xuyªn Kh¸ch hµng kiÓm to¸n n¨m ®Çu tiªn Kh¸ch hµng th­êng xuyªn Kh¸ch hµng th­êng xuyªn lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®· ®­îc CPA Hanoi kiÓm to¸n n¨m tr­íc. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nµy, C«ng ty th­êng thùc hiÖn nh÷ng thñ tôc sau: - Cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, C«ng ty sÏ göi cho kh¸ch hµng mét th­ chµo hµng ®· cã phÝ kiÓm to¸n hoÆc göi cho hä mét hîp ®ång kiÓm to¸n sau khi ®· t×m hiÓu s¬ bé vÒ ®¬n vÞ. ViÖc t×m hiÓu ë ®©y chñ yÕu lµ xem xÐt nh÷ng thay ®æi trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ quy chÕ kiÓm so¸t néi bé cña ®¬n vÞ… - C«ng ty sÏ th¶o luËn víi kh¸ch hµng vÒ th­ chµo hµng hoÆc hîp ®ång kiÓm to¸n dù th¶o. Sau khi hai bªn thèng nhÊt th× sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång chÝnh thøc Trong tr­êng hîp, C«ng ty ®· ký ®­îc hîp ®ång kiÓm to¸n cho nhiÒu n¨m th× trong nh÷ng n¨m sau, nÕu cã sù thay ®æi c¬ b¶n trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò ¶nh h­ëng ®Õn cuéc kiÓm to¸n còng nh­ phÝ kiÓm to¸n tíi tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn th× kiÓm to¸n viªn cña C«ng ty ph¶i trao ®æi víi ®¬n vÞ ®Ó söa ®æi, bæ sung hîp ®ång kiÓm to¸n. Kh¸ch hµng kiÓm to¸n n¨m ®Çu tiªn vµ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nµy,C«ng ty sÏ göi th­ chµo hµng. Th­ chµo hµng ®­îc xem nh­ lêi qu¶ng c¸o vÒ uy tÝn, chÊt l­îng dÞch vô còng nh­ ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Sau khi nhËn ®­îc th­ chµo hµng, nÕu kh¸ch hµng cã nhu cÇu kiÓm to¸n th× hä sÏ mêi kiÓm to¸n viªn tham quan v¨n phßng vµ trao ®æi ý kiÕn. Sau khi t×m hiÓu s¬ bé vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng vµ hai bªn cïng thèng nhÊt th× hîp ®ång kiÓm to¸n sÏ ®­îc ký kÕt. 2.2.2.2 LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n Giai ®o¹n nµy bao gåm: ChiÕn l­îc kiÓm to¸n LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n a.X©y dùng chiÕn l­îc kiÓm to¸n ChiÕn l­îc kiÓm to¸n th­êng do Ban gi¸m ®èc cña C«ng ty so¹n th¶o hoÆc uû quyÒn cho mét sè nh©n viªn thùc hiÖn mét sè néi dung trong phÇn chiÕn l­îc. Khi chiÕn l­îc kiÓm to¸n ®­îc lËp xong vµ ®­îc Ban gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt th× sÏ ®­îc phæ biÕn cho nhãm kiÓm to¸n thùc hiÖn kiÓm to¸n ë doanh nghiÖp. C¨n cø vµo chiÕn l­îc kiÓm to¸n,chñ nhiÖm kiÓm to¸n thùc hiÖn viÖc lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt. Bªn c¹nh ®ã, chiÕn l­îc kiÓm to¸n cßn thÓ hiÖn ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty . LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n KÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®­îc C«ng ty lËp cho mét cuéc kiÓm to¸n hoÆc mét n¨m kiÓm to¸n. KÕ ho¹ch kiÓm to¸n bao gåm 2 néi dung chÝnh sau: * Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ mÆt kü thuËt, bao gåm: - KiÓm to¸n viªn thùc hiÖn thñ tôc ph©n tÝch ®Ó hç trî trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc. - X¸c ®Þnh rñi ro kiÓm to¸n - T×m hiÓu hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña doanh nghiÖp + T×m hiÓu c¸c quy chÕ kiÓm so¸t néi bé cña ®¬n vÞ vÒ thñ tôc ban hµnh, thÈm quyÒn ban hµnh, c¸ch thøc vµ ph­¬ng ph¸p ban hµnh, hiÖu lùc cña c¸c quy chÕ, c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ gi¸m s¸t viÖc thùc thi c¸c quy chÕ. + T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp: chÕ ®é kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông, hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n, hÖ thèng sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ to¸n vµ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. - X¸c ®Þnh møc ®é träng yÕu vÒ mÆt ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng - §èi víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn, kiÓm to¸n viªn sÏ xem xÐt vµ thu thËp l¹i c¸c vÊn ®Ò tån t¹i cña n¨m kiÓm to¸n tr­íc - LËp b¶ng ghi nhí kÕ ho¹ch vµ l­u vµo hå s¬ kiÓm to¸n n¨m. B¶n ghi nhí kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, sau khi ®­îc Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt sÏ ®­îc th«ng b¸o cho nhãm kiÓm to¸n vµ lµm c¬ së ®Ó thiÕt kÕ vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n chi tiÕt. - Xem xÐt tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc cña doanh nghiÖp. * Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ mÆt hËu cÇn, bao gåm: - X¸c ®Þnh thêi gian tiÕn hµnh cuéc kiÓm to¸n - X¸c ®Þnh nh©n lùc thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n: tuú thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n mµ kiÓm to¸n viªn dù kiÕn sè l­îng ng­êi tham gia cuéc kiÓm to¸n còng nh­ sù hç trî cña c¸c chuyªn gia, c¸c kiÓm to¸n viªn kh¸c vµ kiÓm to¸n néi bé. - X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn, ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n - Dù kiÕn chi phÝ kiÓm to¸n Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®­îc CPA Hanoi x©y dùng bao gåm nh÷ng môc tiªu kiÓm to¸n cô cho tõng kho¶n môc TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kiÓm to¸n ®­îc thùc hiÖn ph¶i thÓ hiÖn râ hoÆc chØ ra c¸c néi dung sau: - Môc tiªu cña c¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn - C¸c c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn ®· n»m trong kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n ®­îc chän ®Ó kiÓm tra - KÕt qu¶ c«ng viÖc ®­îc kiÓm to¸n - KÕt luËn Phô lôc 01: Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n 2.2.2.3 Thùc hiÖn kiÓm to¸n Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn cña c«ng ty th­êng thùc hiÖn c¸c thñ tôc sau: - KiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t. - Ph©n tÝch so¸t xÐt - KiÓm tra chi tiÕt ViÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n ®­îc tiÕn hµnh theo tõng phÇn hµnh cô thÓ, bao gåm: KiÓm to¸n tµi kho¶n tiÒn KiÓm to¸n c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n KiÓm to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu. KiÓm to¸n hµng tån kho KiÓm to¸n TSL§ kh¸c KiÓm to¸n chi phÝ sù nghiÖp KiÓm to¸n TSC§ vµ hao mßn KiÓm to¸n tµi s¶n v« h×nh vµ c¸c TSC§ kh¸c. KiÓm to¸n tµi kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¹n KiÓm to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch trªn l­¬ng KiÓm to¸n doanh thu KiÓm to¸n gi¸ vèn hµng b¸n .……. §èi víi mçi chu kú hoÆc mçi lo¹i tµi kho¶n, kiÓm to¸n viªn x¸c ®Þnh nh÷ng ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n thÝch hîp nh»m gi¶m thiÓu rñi ro kiÓm to¸n, n©ng cao hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm thêi gian vµ h¹ chi phÝ. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n chñ yÕu mµ kiÓm to¸n viªn th­êng sö dông lµ: KiÓm kª, chän mÉu, kho¶n môc chñ yÕu, kiÓm tra 100% chøng tõ, göi th­ x¸c nhËn... 2.2.2.4 Hoµn thµnh cuéc kiÓm to¸n §©y lµ giai ®o¹n kÕt thóc qu¸ tr×nh kiÓm to¸n. Trong giai ®o¹n nµy, kiÓm to¸n viªn ®­a ra mét s¶n phÈm quan träng nhÊt cña cuéc kiÓm to¸n. §ã lµ b¸o c¸o kiÓm to¸n thÓ hiÖn ý kiÕn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña kiÓm to¸n viªn vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc kiÓm to¸n. 2.2.3 C¸c c«ng viÖc trong giai ®o¹n hoµn thµnh cuéc kiÓm to¸n. C¸c c«ng viÖc trong giai ®o¹n hoµn thµnh cuéc kiÓm to¸n ë CPA Hµ néi cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n vµ th¶o luËn víi kh¸ch hµng LËp dù th¶o b¸o c¸o vµ th­ qu¶n lý( nÕu cã) So¸t xÐt dù th¶o b¸o c¸o vµ hå s¬ kiÓm to¸n §¸nh gi¸ tæng qu¸t Th¶o luËn l¹i víi kh¸ch hµng vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n 2.2.3.1 Tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ l¹i kÕt qu¶ kiÓm to¸n Dùa vµo tÝnh cÈn träng nghÒ nghiÖp, kiÓm to¸n viªn cña C«ng ty th­êng thùc hiÖn kiÓm tra l¹i c¸c kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn vµ th­êng x¶y ra 2 kh¶ n¨ng: - NÕu kiÓm to¸n viªn thÊy tho¶ m·n vÒ kÕt qña ®¸nh gi¸ th× kiÓm to¸n viªn sÏ ®­a ra d¹ng nhËn xÐt thÝch hîp víi kÕt qu¶ kiÓm to¸n. - NÕu kiÓm to¸n viªn ch­a tho¶ m·n ë mét khÝa c¹nh nµo ®ã th× kiÓm to¸n viªn sÏ thu thËp thªm b»ng chøng ®Ó chøng minh bæ sung. NÕu b»ng chøng bæ sung lµ tho¶ m·n ( tøc lµ b»ng chøng kh«ng b¸c bá kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn) th× kiÓm to¸n viªn sÏ lùa chän d¹ng nhËn xÐt thÝch hîp trong b¸o c¸o kiÓm to¸n Sau khi thùc hiÖn kiÓm to¸n ë ®¬n vÞ kh¸ch hµng, nhãm kiÓm to¸n sÏ häp vµ th¶o luËn tæng hîp c¸c kÕt qu¶ kiÓm to¸n. C¸c kÕt qu¶ kiÓm to¸n nµy bao gåm: - C¸c vÊn ®Ò mµ kiÓm to¸n viªn ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n. - C¸c sai sãt vµ c¸c bót to¸n mµ kiÓm to¸n viªn ®Ò nghÞ doanh nghiÖp ®iÒu chØnh vµ tr×nh bµy l¹i. ViÖc tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn cuéc kiÓm to¸n. T¸c dông cña nã ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh chñ yÕu sau: + C¸c kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®­îc tæng hîp gióp cho kiÓm to¸n viªn lùa chän d¹ng nhËn xÐt phï hîp víi b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ång thêi gióp kiÓm to¸n viªn viÕt th­ qu¶n lý göi cho ®¬n vÞ. Th­ qu¶n lý ®­îc hiÓu lµ th­ mµ kiÓm to¸n viªn göi cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ®Ó gi¶i tr×nh chi tiÕt c¸c sai ph¹m trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña doang nghiÖp. Trong th­, kiÓm to¸n viªn ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ hÆc nh÷ng ý kiÕn t­ vÊn. Th­ qu¶n lý cã thÓ cã hoÆc kh«ng, tuú thuéc vµo yªu cÇu cña c¸c nhµ qu¶n trÞ. + C¸c vÊn ®Ò, sai sãt mµ kiÓm to¸n viªn ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n sÏ ®­îc ghi vµo trong hå s¬ kiÓm to¸n h»ng n¨m ®Ó chuÈn bÞ cho cuéc kiÓm to¸n n¨m sau. Khi thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n cho doanh nghiÖp vµo n¨m sau, kiÓm to¸n viªn sÏ xem xÐt liÖu c¸c sai sãt nµy ®· ®­îc doanh nghiÖp kh¾c phôc ch­a. Tõ ®ã cã thÓ nhanh chãng ph¸t hiÖn nh÷ng tån t¹i cña doanh nghiÖp, rót ng¾n thêi gian kiÓm to¸n còng nh­ phÝ kiÓm to¸n. Sau khi ph¸t hiÖn ra c¸c sai sãt trong h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, kiÓm to¸n viªn th­êng ®­a ra c¸c bót to¸n yªu cÇu doanh nghiÖp ®iÒu chØnh. * Sau khi tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn sÏ th¶o luËn víi kh¸ch hµng vÒ nh÷ng sai sãt ph¸t hiÖn trong cuéc kiÓm to¸n (nÕu cã) vµ ®­a ra c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, yªu cÇu ®¬n vÞ tr×nh bµy l¹i. Tham kh¶o sè liÖu kiÓm to¸n C«ng ty ABC: Sau khi tiÕn hµnh kiÓm to¸n tõng phÇn hµnh cô thÓ cña C«ng ty ABC, mét c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi ho¹t ®«ng trong lÜnh vùc chÕ biÕn rau qu¶ víi s¶n l­îng tiªu thô néi ®Þa lµ 40% vµ s¶n l­îng xuÊt khÈu lµ 60%, kiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh tæng hîp kÕt qu¶ cña tõng phÇn hµnh kiÓm to¸n. PhÇn thuÕ C«ng ty ph¶n ¸nh thiÕu kho¶n thuÕ VAT ph¶i nép cña viÖc thanh lý xe « t«. HiÖn t¹i kho¶n thuÕ ®ã, C«ng ty h¹ch to¸n nhÇm sang tµi kho¶n thuÕ xuÊt nhËp khÈu. Do vËy, C«ng ty cÇn ®iÒu chØnh Nî TK 3333: 12.380.952 Cã TK 3331: 12.380.952 Khi kÕt chuyÓn VAT ®­îc khÊu trõ th¸ng 5, doanh nghiÖp ®· h¹ch to¸n: Nî TK 1331: 92.890.819 Cã TK 3331: 92.890.819 Do vËy, ®· lµm t¨ng ph¸t sinh cña TK 3331. C«ng ty cÇn ®iÒu chØnh theo bót to¸n sau: Nî TK 1331: ( 92.890.819 ) Cã TK 3331: ( 92.890.819 ) §iÒu chØnh kho¶n VAT khÊu trõ lín h¬n møc cho phÐp Nî TK 3331: ( 452.868.646 ) Cã TK 133: ( 452.868.646 ) 4.§èi víi kho¶n thuÕ nhËp khÈu vµ VAT nhËp khÈu: kiÓm to¸n viªn ®· tiÕn hµnh kiÓm tra 100% chøng tõ nhËp khÈu trong kú. KÕt qu¶ kiÓm tra ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng tæng hîp nhËp khÈu. - Bæ sung kho¶n thuÕ VAT nhËp khÈu h¹ch to¸n thiÕu: Nî TK 133: 31.108.151 Cã TK 333: 31.108.151 - ThuÕ nhËp khÈu h¹ch to¸n thiÕu cña dÇu cä: Nî TK 152: 18.506.292 Nî TK 632: 48.733.605 Cã TK 3333: 67.239.897 - Bæ sung kho¶n nhËp khÈu lä, C«ng ty ch­a h¹ch to¸n: Nî TK 152: 159.195.998 Cã TK 3333: 26.811.382 Cã TK 331: 132.384.616 5.ThuÕ nhËp khÈu ®­îc thanh kho¶n Nî TK 3333: 168.425.713 Cã TK 721: 168.425.713 6. ThuÕ VAT ®­îc thanh kho¶n Nî TK 3331: 94.448.080 Cã TK 133: 94.448.080 7. KÕt chuyÓn thuÕ m«n bµi Nî TK 642: 850.000 Cã TK 333: 850.000 PhÇn TSC§ vµ khÊu hao TSC§ KiÓm to¸n viªn ®· tiÕn hµnh kiÓm tra 100% chøng tõ ®èi víi viÖc t¨ng gi¶m TSC§ vµ tÝnh khÊu hao TSC§, ph¸t hiÖn: mét sè lo¹i tµi s¶n mµ doanh nghiÖp mua vµo ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn trë thµnh TSC§ nh­ng kÕ to¸n ®· h¹ch to¸n t¨ng TSC§. Do vËy cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i. Ph©n lo¹i t¨ng TSC§ do ch­a h¹ch to¸n t¨ng mµ h¹ch to¸n t¨ng nguyªn vËt liÖu: Nî TK 211 : 114.611.384 Cã TK 152: 114.611.384 2.Ph©n lo¹i l¹i do h¹ch to¸n mét sè lo¹i kh«ng ®ñ diÒu kiÖn trë thµnh TSC§ Nî TK 142: 23.603.161 Cã TK 211: 23.603.161 3.§iÒu chØnh sæ khÊu hao: Nî TK 214: 101.878.637 Cã Tk 632: 101.878.637 L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 1.TrÝch l­¬ng cña Ban gi¸m ®èc trÝch thiÕu th¸ng 8: Nî TK 6421: 19.500.000 Cã TK 334: 19.500.000 Xö lý tiÒn l­¬ng n¨m 2000 cña nh©n viªn do kh«ng ph¶i tr¶: Nî TK 334: 19.500.000 Cã TK 721: 19.500.000 Hµng tån kho -Cuèi n¨m tµi chÝnh,doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh kiÓm kª hµng tån kho nh­ng ch­a ghi c¸c bót to¸nph¶n ¸nh gi¸ tri hµng ßn kho thõa trong kiÓm kª.Do vËy, cÇn ph¶i bæ sung: Nî TK 152: 495.600 Cã TK: 495.600 - Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, doanh nghiÖp ch­a h¹ch to¸n: Nî TK 155: 36.540.206 Cã TK 632: 36.540.206 Sau khi tæng hîp kÕt qu¶ sau kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh dù th¶o göi cho kh¸ch hµng. Cty TNHH ABC Tæng hîp c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh STT Néi dung TK Nî TK Cã Sè tiÒn 1 Tr×nh bµy l¹i kho¶n thuÕ VAT thanh lý xe do c«ng ty h¹ch to¸n nhÈm 333 333 12.380.952 2 Söa l¹i VAT khÊu trõ th¸ng 5 do h¹ch to¸n sai 133 333 (92.890.819) 3 §iÒu chØnh l¹i kho¶n VAT khÊu trõ lín h¬n møc cho phÐp 333 133 (452.868.646) 4 Bæ sung kho¶n VAT nhËp khÈu h¹ch to¸n thiÕu 133 333 31.108.151 5 ThuÕ nhËp khÈu h¹ch to¸n thiÕu cña dÇu cä 152 333 18.506.292 6 ThuÕ nhËp khÈu h¹ch to¸n thiÕu cña dÇu cä 632 333 48.733.605 7 Bæ sung kho¶n nhËp khÈu lä c«ng ty ch­a h¹ch to¸n 152 331 132.384.616 8 Bæ sung kho¶n nhËp khÈu lä c«ng ty ch­a h¹ch to¸n 152 333 26.811.382 9 ThuÕ nhËp khÈu ®­îc thanh kho¶n 333 721 168.425.713 10 ThuÕ VAT ®­îc thanh kho¶n 333 133 94.448.080 11 KÕt chuyÓn thuÕ m«n bµi 642 333 850.000 12 Ph©n lo¹i t¨ng TSC§ 211 152 114.611.384 13 Ph©n lo¹i l¹i do h¹ch to¸n mét sè lo¹i kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn trë thµnh TSC§ 142 211 23.603.161 14 §iÒu chØnh sè khÊu hao 214 632 101.878.637 15 L­¬ng Ban gi¸m ®èc trÝch thiÕu 642 334 19.500.000 16 Xö lý tiÒn l­¬ng n¨m 2000 do kh«ng ph¶i tr¶ 334 721 19.500.000 17 Bæ sung gi¸ trÞ vËt liÖu thõa trong kiÓm kª 152 721 495.600 18 Gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, c«ng ty ch­a h¹ch to¸n 155 632 36.540.206 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n T¹i ngµy 31/12/2001 §¬n vÞ tÝnh: VND Sè tr­íc ®/c Sè ®/c Sè sau ®/c Tµi s¶n A. TSL§ & §Çu t­ ng¾n h¹n I. TiÒn 78.322.565 78.322.565 1. TiÒn mÆt 3.442.041 3.442.041 2. TiÒn göi NH 74.880.524 74.880.524 II. C¸c kho¶n ph¶i thu 1.Ph¶i thu kh¸ch hµng 416.371.245 416.371.245 2. ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ 391.085.978 391.085.978 3. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 15.116.937 15.116.937 III. Hµng tån kho 1. Nguyªn vËt liÖu 1.605.219.881 292.290.906 1.897.510.797 2. C«ng cô dông cô 30.303.753 30.303.753 3. Thµnh phÈm 1.887.314.483 36.540.206 1.913.854.689 B. TSC§ & §Çu t­ dµi h¹n 1.TSC§ h÷u h×nh 17.130.870.289 192.886.860 17.322.757.149 2. Nguyªn gi¸ 21.834.844.959 91.008.223 21.843.836.736 3. Gi¸ trÞ hao mßn luý kÕ (4.703.974.670) 101.878.637 (4.602.096.033) Tæng tµi s¶n Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ 1. Vay ng¾n h¹n 219.350.782 219.350.782 2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 2.386.598.549 132.384.616 2.518.982.965 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NS 570.243.570 4. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 76.731.038 76.731.038 B. Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001 §¬n vÞ tÝnh: VND PhÈn I - L·i, lç ChØ tiªu Sè tr­íc ®/c Sè ®/c Sè sau ®/c Tæng doanh thu 7.103.853.268 Trong ®ã: Doanh thu hµng XK 6.755.963.460 Doanh thu néi ®Þa 347.889.808 1. Doanh thu thuÇn 7.103.853.268 7.103.853.268 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 7.078.980.824 89.685.238 7.168.666.062 3. Chi phÝ b¸n hµng 207.699.874 207.699.874 4. Chi phÝ qu¶n lý DN 1.548.223.777 20.350.000 1.568.573.777 5. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§ SX KD (1.731.051.207) (1.841.086.446) 6. Lîi nhu©n H§ TC (19.522.153) (19.522.153) Thu nhËp H§ TC 10.429.585 10.429.585 Chi phÝ H§ TC 29.951.738 29.951.738 7. Lîi nhuËn bÊt th­êng 159.975.533 547.641.166 Thu nhËp bÊt th­êng 259.219.853 188.421.313 448.396.846 Chi phÝ bÊt th­êng 99.244.320 99.244.320 Tæng lîi nhu©n tr­íc thuÕ (1.590.597.827) (1.247.923.133) 2.2.3.2 LËp dù th¶o b¸o c¸o vµ th­ qu¶n lý (nÕu cã) a. LËp dù th¶o b¸o c¸o kiÓm to¸n Sau khi tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n, nhãm kiÓm to¸n sÏ lËp dù th¸o b¸o c¸o , bao gåm: B¸o c¸o kiÓm to¸n dù th¶o B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n sau ®iÒu chØnh B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh dù th¶o B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ dù th¶o (nÕucã) B¸o c¸o kiÓm to¸n ®­îc do CPA Hanoi lËp bao gåm ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña mét b¸o c¸o kiÓm to¸n ®­îc quy ®Þnh trong chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt nam vµ chuÈn mùc kiÓm to¸n quãc tÕ sè 700. Dùa vµo kÕt qu¶ tæng hîp cña cuéc kiÓm to¸n C«ng ty ABC,so s¸nh víi møc träng yÕu,th¶o luËn vµ yªu cÇu ®¬n vÞ söa l¹i b¸o c¸o tµi chÝnh theo sè liÖu cña kiÓm to¸n viªn,nhãm kiÓm to¸n lËp lËp dù th¶o b¸o c¸o kiÓm to¸n d¹ng ngo¹i trõ do ph¹m vi kiÓm to¸n bÞ h¹n chÕ. B¸o c¸o kiÓm to¸n d¹ng ngo¹i trõ do C«ng ty lËp bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: - Tªn vµ ®Þa chØ CPA Hanoi - Sè hiÖu vµ ngµy th¸ng ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n: b¸o c¸o kiÓm to¸n do CPA Hanoi ph¸t hµnh ®· ghi râ sè hiÖu b¸o c¸o theo sè ®¨ng ký chÝnh thøc trong hÖ thèng v¨n b¶n cña C«ng ty ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tham chiÕu. - Tiªu ®Ò c¶u b¸o c¸o ®· nªu râ: b¸o c¸o cña kiÓm to¸n viªn ®éc lËp vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ABC cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc vµo ngµy31/12/2001 - Ng­êi nhËn b¸o c¸o kiÓm to¸n: Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc C«ng ty ABC - Më ®Çu b¸o c¸o kiÓm to¸n: b¸o c¸o kiÓm to¸n ®· nªu râ b¸o c¸o tµi chÝnh lµ ®èi t­îng cña cuéc kiÓm to¸n còng nh­ sè tham chiÕu cña b¸o c¸o tµi chÝnh - Tr¸ch nhiÖm cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty ABC ®èi víi viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn trong viÖc ®­a ra lêi nhËn. - C¬ së cña ý kiÕn: trong phÇn nµy, kiÓm to¸n viªn m« t¶ kh¸i qu¸t c¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn trong cuéc kiÓm to¸n lµm c¬ së cho nhËn xÐt cña m×nh trong b¸o c¸o kiÓm to¸n nh­ kiÓm tra theo ph­¬ng ph¸p chän mÉu, ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕ ho¹ch quan träng cña Ban gi¸m ®èc. §ång thêi kh¼ng ®Þnh r»ng c¸c c«ng viÖc ®ã ®· cung cÊp nh÷ng c¬ së hîp lý cho ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn. - Giíi h¹n ph¹m vi kiÓm to¸n: trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nÕu kiÓm to¸n viªn kh«ng thÓ thu thËp ®­îc ®Çy ®ñ b»ng chøng lµm c¬ së cho nhËn xÐt cña m×nh th× kiÓm to¸n viªn sÏ m« t¶ trong phÇn nµy. §èi víi C«ng ty ABC, kiÓm to¸n viªn thÊy r»ng: c«ng ty ch­a cã ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh hîp lý. V× vËy, nh÷ng b»ng chøng mµ kiÓm to¸n viªn thu thËp ®uîc ®· kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ c¬ së cho sù ®¸nh gi¸ cña kiÓm to¸n xien vÒ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang vµ gi¸ trÞ thµnh phÈm cuèi kú. §ång thêi kiÓm to¸n viªn ch­a ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu vÒ kho¶n thu nhËp vµ nép thuÕ thu nhËp ph¸t sinh t¹i n­íc ngoµi. - ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn: ®èi víi mét b¸o c¸o kiÓm to¸n d¹ng ngo¹i trõ, kiÓm to¸n viªn sÏ nªu râ: ngo¹i trõ nh÷ng vÊn ®Ò cã ¶nh h­ëng tíi b¸o c¸o tµi chÝnh nh­ ®· nªu t¹i phÇn giíi h¹n ph¹m vi kiÓm to¸n, xÐt trªn khÝa c¹nh träng yÕu th× b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ABC ®· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, c«ng nî cña c«ng ty; phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Phô lôc 02: B¸o c¸o kiÓm to¸n (d¹ng ngo¹i trõ) b. Th­ qu¶n lý Sau khi hoµn thµnh cuéc kiÓm to¸n , ngoµi B¸o c¸o kiÓm to¸n, CPA Hµ néi còng göi kÌm theo th­ qu¶n lý tíi doanh nghiÖp ®­îc kiÓm to¸n. Trong th­ qu¶n lý, kiÓm to¸n viªn ghi chÐp nh÷ng ®¸nh gi¸ cña m×nh vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ®¸nh gi¸ nµy, kiÓm to¸n viªn ®· rót ra ®­îc tõ cuéc kiÓm to¸n nh»m cung cÊp c¸c ý kiÕn trî gióp mang tÝnh chÊt x©y dùng ®èi víi ban gi¸m ®èc doanh nghiÖp, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh. Néi dung cña th­ qu¶n lý ®­îc kiÓm to¸n viªn tr×nh bµy râ rµng, dÔ hiÓu. §èi víi mét vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn th× th­êng bao gåm c¸c môc: KiÓm tra cña kiÓm to¸n viªn, ph¸t hiÖn vµ ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn. Th­ qu¶n lý th­êng bao gåm hai néi dung sau: - HÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé - C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu 2.2.3.3 So¸t xÐt dù th¶o b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ hå s¬ kiÓm to¸n. a. So¸t xÐt dù th¶o b¸o c¸o kiÓm to¸n. Dù th¶o b¸o c¸o kiÓm to¸n ®­îc so¸t xÐt theo c¸c néi dung sau: - B¸o c¸o kiÓm to¸n +Sè vµ ngµy trong b¸o c¸o kiÓm to¸n ®· ®­îc ghi chÝnh x¸c + Hä tªn vµ sè giÊy phÐp hµnh nghÒ kiÓm to¸n viªn cña ng­êi ký b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc ghi chÝnh x¸c + ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn: . B¸o c¸o n¨m tr­íc: Trong tr­êng hîp b¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m tr­íc ®· ®­a ra ý kiÕn “ ngo¹i trõ” hoÆc l­u ý ®Õn mét vÊn ®Ò nµo ®ã th× nh÷ng ý kiÕn nµy ®· ®­îc ®Ò cËp trong b¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m nay . B¸o c¸o n¨m nay: b¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m nay ®· tu©n theo c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ hay hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam - C¸c tiªu ®Ò ( tªn c«ng ty, kú kiÓm to¸n,tªn b¸o c¸o kiÓm to¸n ) ®· ®­îc ghi chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt trong c¸c trang cña b¸o c¸o tµi chÝnh. -“ Kú kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n” ®· ®­îc tr×nh bµy nhÊt qu¸n. - Kú/n¨m tµi chÝnh vµ ®ång tiÒn sö dông ®· ®­îc tr×nh bµy chÝnh x¸c vµ nhÊt qu¸n - DÊu c¸ch hµng ngh×n trong b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc tr×nh bµy chÝnh x¸c. . TiÕng Anh- dÊu c¸ch hµng ngh×n VND vµ USD lµ dÊu ph¶y(,) . TiÕng ViÖt- dÊu c¸ch hµng ngh×n VND vµ USD lµ dÊu chÊm(.) - Sè trang ®· ®­îc ®¸nh ®óng thø tù - Sè trang trong phÇn môc lôc ®· ®­îc ®¸nh ®óng thø tù - Sè liÖu trong phÇn “ Ghi chó c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh” ®· ®­îc tr×nh bµy chÝnh x¸c - Nh÷ng sè liÖu trong phÇn “ghi chó bæ sung” (nÕu cã) ®· ®­îc tr×nh bµy chÝnh x¸c - Nh÷ng sè liÖu trong phÇn nªu d­íi ®©y ®· ®­îc tr×nh bµy nhÊt qu¸n víi phÇn “ Ghi chó c¸c b¸o c¸otµi chÝnh” + B¸o c¸o cña kiÓm to¸n viªn ®éc lËp: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n; + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh; + B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ( nÕu cã) - §o¹n v¨n “C¸c ghi chó kÌm theo tõ trang… ®Õn trang… lµ mét bé phËn hîp thµnh cña b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc ghi chÝnh x¸c. - Sè liÖu trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc nªu d­íi ®©y ®· ®­îc tr×nh bµy nhÊt qu¸n (bao gåm c¶ sè liÖu so s¸nh): + Sè liÖu vÒ lç luü kÕ hoÆc l·i l­u gi÷ tr×nh bµy trong b¸o c¸o kÕt qña kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + Sè l·i/ lç n¨m nay trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - Chi phÝ khÊu hao,c¸c kho¶n dù phßng ®· ®­îc tr×nh bµy nhÊt qu¸n trong c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, phÇn ghi chó c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh (bao gåm c¶ sè liÖu so s¸nh) Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ ®· ®­îc tr×nh bµy ®óng ®¾n vµ hîp lý trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông - Sè d­ tµi kho¶n thuÕ ph¶i tr¶ trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®· ®­îc tr×nh bµy nhÊt qu¸n trong phÇn ghi chó b¸o c¸o tµi chÝnh vµ nghÜa vô thuÕ ®èi víi Nhµ n­íc(¸p dông cho hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam) - C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n chñ yÕu doanh nghiÖp ¸p dông ®· ®­îc tr×nh bµy trong phÇn ghi chó b¸o c¸o tµi chÝnh - C¸c sè d­ tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc céng l¹i kiÓm tra - Kh«ng cã lçi ®¸nh m¸y trong b¸o c¸o tµi chÝnh - §èi víi c¸c sè liÖu so s¸nh trong b¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m tr­íc: + C¸c sè liÖu so s¸nh ®· khíp ®óng víi sè liÖu tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n cña n¨m tr­íc; + C¸c bót to¸n ph©n lo¹i l¹i ®· ®­îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m nay. b.So¸t xÐt hå s¬ kiÓm to¸n KiÓm to¸n viªn thùc hiÖn so¸t xÐt hå s¬ kiÓm to¸n vÒ tr×nh bµy vµ néi dung hå s¬ * So¸t xÐt vÒ tr×nh bµy hå s¬ kiÓm to¸n - §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña c«ng ty, nhãm kiÓm to¸n sÏ lËp vµ l­u tr÷ hå s¬ thµnh hai lo¹i. + Hå s¬ kiÓm to¸n chung + Hå s¬ kiÓm to¸n n¨m - C¸c kiÓm to¸n viªn xem xÐt c¸c tµi liÖu trong mçi lo¹i hå s¬ cã ®­îc: + S¾p xÕp theo thø tù quy ®Þnh cña c«ng ty hay kh«ng? + C¸c tµi liÖu cã ®­îc ®¸nh tham chiÕu ®óng quy ®Þnh kh«ng? + Mçi lo¹i tµi liÖu trong hå s¬ cã dïng c¸c ký hiÖu, hoÆc c¸ch ®¸nh dÊu ®Ó ph©n biÖt (mÇu s¾c cña giÊy tê lµm viÖc)? + Bªn ngoµi mçi lo¹i hå s¬ ®Òu ghi tªn, ®Þa chØ, tel,fax cña kh¸ch hµng vµ ng­ßi thùc hiÖn? + Mçi lo¹i hå s¬ ®Òu ®¶m b¶o c¸c tµi liÖu theo quy ®Þnh cña c«ng ty ? - C¸c hå s¬ kiÓm to¸n ®­îc lËp vµ kiÓm tra so¸t xÐt cña kiÓm to¸n viªn chÝnh tr­íc khi tr×nh chñ nhiÖm kiÓm to¸n vµ ban gi¸m ®èc. * So¸t xÐt vÒ néi dung hå s¬ kiÓm to¸n - Trong mçi lo¹i hå s¬ kiÓm to¸n ®Òu bao gåm ®Çy ®ñ nh÷ng tµi liÖu vµ néi dung theo quy ®Þnh cña c«ng ty ? +Hå s¬ kiÓm to¸n chung . Tªn gäi vµ sè hiÖu hå s¬, ngµy th¸ng lËp vµ l­u tr÷ . C¸c th«ng tin chung vÒ kh¸ch hµng: quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®iÒu lÖ c«ng ty, giÊy phÐp ®Çu t­, ®¨ng ký kinh doanh , m«i tr­êng kinh doanh, m«i tr­êng ph¸p lý… . C¸c tµi liÖu vÒ thuÕ: v¨n b¶n riªng trong ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng . C¸c tµi liÖu vÒ nh©n sù: tho¶ ­íc lao ®éng, hîp ®ång lao ®éng… . Tµi liÖu vÒ kÕ to¸n: v¨n b¶n chÊp thuËn. +Hå s¬ kiÓm to¸n n¨m: bao gåm c¸c tµi liÖu ®­îc s¾p xÕp theo quy ®Þnh cña c«ng ty - C¸c giÊy tê ®Òu ®­îc: + Ghi chÐp theo quy ®Þnh cña c«ng ty tõ tê tæng hîp ®Õn c¸c tê chi tiÕt. + TÊt c¶ c¸c giÊy tê lµm viÖc ®Òu ghi ®ñ c¸c yÕu tè: tªn ®¬n vÞ, niªn ®é kÕ to¸n, ng­êi lËp, ngµy th¸ng, ng­êi kiÓm tra, ngµy th¸ng kiÓm tra, ®¸nh sè tham chiÕu, ch÷ ký ng­êi lËp vµ ng­êi so¸t xÐt … +C¸c th«ng tin vÒ tõng néi dung ®Òu ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñvµ râ rµng vµ lµ c¬ së ®Ó ®­a ra ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn. -C¸c b»ng chøng kiÓm to¸n ®Òu ®­îc: + §¸nh sè tham chiÕu + Thu thËp mét møc ®é cÇn thiÕt vµ hîp lý. + Cã tÝnh thuyÕt phôc + Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Òu ®­îc ®¸nh dÊu 2.2.3.4 §¸nh gi¸ tæng qu¸t ViÖc ®¸nh tæng qu¸t ®­îc thµnh viªn Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý hîp ®ång qu¶n lý thùc hiÖnvµ ®­îc lËp thµnh b¶n so¸t xÐt tæng hîp bao gåm c¸c c©u tr¶ lêi Cã, Kh«ng vµ Kh«ng ¸p dông. §èi víi c¸c c©u tr¶ lêi Kh«ng vµ Kh«ng ¸p dông cÇn ®­îc gi¶i thÝch. B¶n so¸t xÐt tæng hîp ®­îc l­u trong hå s¬ kiÓm to¸n cïng víi c¸c giÊy tê lµm viÖc. B¶n so¸t xÐt tæng hîp bao gåm c¸c c©u hái vÒ nh÷ng vÊn ®Ò sau: a. LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n . 1. Chóng ta cã thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ ®¸nh gi¸ rñi ro theo h­íng dÉn cña c«ng ty vµ theo h­íng dÉn cña c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam hoÆc chuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ hay kh«ng? 2. Chóng ta cã xem xÐt vµ ®ång ý víi c¸c kÕt luËn chung vÒ viÖc chÊp nhËn cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng míi vµ tiÕp tôc dÞch vô cho kh¸ch hµng cò theo c¸c mÉu “ b¶n phª duyÖt thùc hiÖn kiÓm to¸n kh¸ch hµng míi” hoÆc “ b¶n phª duyÖt tiÕp tôc thùc hiÖn kiÓm to¸n” hay kh«ng? 3. Trong tr­êng hîp rñi ro ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cao h¬n møc trung b×nh, vÊn ®Ò nµy cã ®­îc th¶o luËn víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong Ban gi¸m ®èc hay kh«ng? 4. Chóng ta cã thùc hiÖn ®Çy ®ñ cam kÕt vÒ tÝnh ®éc lËp vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m©u thuÉn lîi Ých (nÕu cã) hay kh«ng? B¶n cam kÕt vÒ tÝnh ®éc lËp cã ®­îc kiÓm to¸n viªn ký tr­íc khi kiÓm to¸n hay kh«ng? 5. Chóng ta cã thùc hiÖn xem xÐt “ hîp ®ång kiÓm to¸n” vµ ®ång ý víi c¸c ®iÒu kho¶n nªu trong hîp ®ång hay kh«ng? b. Thùc hiÖn kiÓm to¸n 1. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®­îc lËp, chóng ta cã thùc hiÖn kÕ ho¹ch so¸t xÐt mét c¸ch tæng qu¸t hÖ thèng kÕ to¸n vµ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng kh«ng? 2. Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé nªu trªn cïng mét sè d÷ liÖu s½n cã, chóng ta ®· cã kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ sù tin cËy vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé hay kh«ng? 3. Chóng ta cã so¸t xÐt ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê lµm viÖc cÇn thiÕt bao gåm kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, c¸c b¶n ph©n tÝch, b»ng chøng kiÓm to¸n ®Ó kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ kiÓm tra vµ kÕt luËn kiÓm to¸n hay kh«ng? 4. Toµn bé c¸c néi dung nh­ c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, sù kiÖn bÊt th­êng, c¸c vÊn ®Ò quan träng kh¸c cã ®­îc ®Ò cËp ®Çy ®ñ trong b¶n so¸t xÐt giÊy tê lµm viÖc hay kh«ng? 5. Toµn bé c¸c néi dung quan träng nªu trong b¶n so¸t xÐt giÊy tê lµm viÖc bao gåm c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, nh÷ng ®iÓm cÇn nªu trong th­ qu¶n lý cã ®­îc th¶o luËn, xö lý, gi¶i thÝch râ rµng vµ l­u trong hå s¬ kiÓm to¸n hay kh«ng? c. LËp b¸o c¸o vµ qu¶n lý kiÓm to¸n 1.Trªn c¬ së kÕt qu¶ c¸c cuéc häp, chóng ta cã tæng hîp vµ ®Ò cËp ®Çy ®ñ c¸c néi dung quan träng trong b¶n tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n vµ b¶n ®¸nh gi¸ c¸c sai sãt? 2.Chóng ta cã ®Ò cËp, vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò nh­ c¸c sù kiÖn ph¸t sinh sau ngµy lËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n bao gåm c¶ vÊn ®Ò vÒ tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc hay kh«ng? 3.Tr­íc khi ph¸t hµnh b¸o c¸o, chóng ta cã thu thËp ®Çy ®ñ tõ kh¸ch hµng th­ gi¶i tr×nh cña ban Gi¸m ®èc ®· ®­îc ký, cam kÕt nh÷ng vÊn ®Ò chung cña doanh nghiÖp hoÆc th­ x¸c nhËn cña ng­êi thø ba hoÆc cña luËt s­ vÒ nh÷ng c«ng nî bÊt th­êng cña kh¸ch hµng vµ kh¼ng ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®· ®­îc ®Ò cËp trong th­ hay kh«ng? 4. Toµn bé hå s¬ nh­ th­ qu¶n lý dù th¶o, th«ng tin vÒ t×nh h×nh kh¸ch hµng( nÕu cã), giÊy tê lµm viÖc cña phÇn ghi chó c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, giÊy tê lµm viÖc cña phÇn b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh,c¸c sè d­ cuèi kú cã ®­îc cËp nhËt, l­u tr÷ vµ so¸t xÐt mét c¸ch ®Çy ®ñ hay kh«ng? 5. Chóng ta cã thùc hiÖn so¸t xÐt ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o tiÕng Anh, vµ tiÕng ViÖt theo c¸c chuÈn mùc cña c«ng ty hay kh«ng? 6. Chóng ta cã thùc hiÖn so¸t xÐt ®Çy ®ñ viÖc tr×nh bµy b¸o c¸o kiÓm to¸n theo c¸c chuÈn mùc cña c«ng ty hay kh«ng? 7. Sau khi hoµn thµnh viÖc so¸t xÐt, chóng ta cã lËp vµ ký tªn ®Çy ®ñ vµo b¶n phª duyÖt ph¸t hµnh, so¸t xÐt vµ l­u tr÷ b¸o c¸o kiÓm to¸n theo c¸c chuÈn mùc cña c«ng ty hay kh«ng? 8. C¸c tµi liÖu kh¸c, vµ b¶n ®¸nh gi¸ nh©n viªn cã ®­îc lËp vµ so¸t xÐt ®Çy ®ñ kh«ng? 9. Kh«ng cã sai sãt nµo kh¸c ph¸t sinh sau ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh g©y ¶nh h­ëng ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m kÕt thóc cïng ngµy. 2.2.3.5 Th¶o luËn l¹i víi kh¸ch hµng vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n Sau khi ®­a ra b¸o c¸o kiÓm to¸n d­íi d¹ng dù th¶o, kiÓm to¸n viªn sÏ göi cho kh¸ch hµng ®Ó lÊy ý kiÕn ®ång thêi th¶o luËn víi kh¸ch hµng. Cuéc th¶o luËn nµy xoay quanh nh÷ng vÊn ®Ò, nh÷ng sai ph¹m mµ kiÓm to¸n viªn ph¸t hiÖn ®­îc trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n. NÕu kh¸ch hµng kh«ng tho¶ m·n vµ ®­a ra c¸c b»ng chøng míi ®Ó chøng minh th× kiÓm to¸n viªn còng ®­a ra c¸c b»ng chøng( hå s¬ kiÓm to¸n ) ®­îc dïng lµm c¬ së cho nhËn xÐt cña m×nh. NÕu c¸c b»ng chøng cña kh¸ch hµng kh«ng thuyÕt phôc hoÆc kh¸ch hµng kh«ng ®­a ra ®­îc nh÷ng b»ng chøng gi¶i tr×nh hoÆc kh¸ch hµng kh«ng cã ý kiÕn g× vÒ nh÷ng ph¸t hiÖn cña kiÓm to¸n viªn th× hai ngµy sau khi nhËn ®­îc ý kiÕn cuèi cïng cña kh¸ch hµng vÒ b¸o c¸o kiÓm to¸n dù th¶o, kiÓm to¸n viªn sÏ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n chÝnh thøc. Ngoµi ra, c¸c kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n còng tiÕn hµnh xem xÐt c¸c sù kiÖn x¶y ra sau ngµy c«ng bè b¸o c¸o kiÓm to¸n. Trong truêng hîp, kiÓm to¸n viªn ph¸t hiÖn cã nh÷ng sai ph¹m nghiªm träng lµ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh trung thùc vµ hîp lý cña c¸c th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh hoÆc lµ sù xuyªn t¹c c¸c th«ng tin nµy qua viÖc kh«ng tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n th× kiÓm to¸n viªn sÏ yªu cÇu kh¸ch hµng më mét cuéc kiÓm to¸n bæ sung ®Ó c«ng khai c¸c kÕt qu¶ kiÓm to¸n bæ sung theo luËt ph¸p hiÖn hµnh th× kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù kiÖn nµy. Tuy nhiªn theo c¸c nguyªn t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, kh«ng cho phÐp kiÓm to¸n viªn cña CPA Hµ néi bá qua c¸c sai ph¹m nãi trªn. KiÓm to¸n viªn sÏ thùc hiÖn quyÒn lùc cao nhÊt mµ ph¸p luËt cho phÐp lµ yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i më cuéc kiÓm to¸n bæ sung ®Ó c«ng khai kÕt qu¶ bæ sung ®ã. NÕu kh¸ch hµng tõ chèi th× kiÓm to¸n viªn sÏ th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó c«ng khai nh÷ng ph¸t hiÖn cña m×nh vµ tuyªn bè sù mÊt hiÖu lùc vÒ lêi nhËn xÐt cña m×nh trªn b¸o c¸o kiÓm to¸n. Ch­¬ng 3 Hoµn thiÖn qu¸ tr×nh lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh ë c«ng ty kiÓm to¸n vµ kÕ to¸n Hµ néi 3.1 §¸nh gi¸, nhËn xÐt thùc tr¹ng lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh ë CPA Hµ néi CPA Hanoi lµ c«ng ty TNHH kiÓm to¸n chuyªn nghiÖp hîp ph¸p ®Çu tiªn ë Hµ néi, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kiÓm to¸n, t­ vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n. Sau 3 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. CPA Hanoi ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn, vÞ trÝ cña m×nh trong lÜnh vùc kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt nam. Trong n¨m qua, c«ng ty ®· tiÕn hµnh kiÓm to¸n cho trªn 200 kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt m¹nh mµ c«ng ty cã ®­îc khi thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n ®éc lËp th× c«ng ty cßn mét sè tån t¹i cÇn ph¶i hoµn thiÖn ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc tèt nhÊt cho c¸c nhu cÇu vÒ kiÓm to¸n cña kh¸ch hµng 3.1.1 Nh÷ng ­u ®iÓm a. VÒ nh©n sù Ban l·nh ®¹o c«ng ty lµ nh÷ng nguêi n¨ng ®éng, cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kiÓm to¸n, ®· tõng gi÷ nh÷ng vÞ trÝ then chèt quan träng trong c¸c c«ng ty kiÓm to¸n cã uy tÝn ë ViÖt nam. Do ®ã, c«ng viÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n ®­îc tæ chøc mét c¸ch cã khoa häc, t¹o sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c nh©n viªn. ViÖc ph©n c«ng c¸c nhãm kiÓm to¸n thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n ®­îc tiÕn hµnh chÆt chÏ, hîp lý, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é kiÓm to¸n. §ång thêi th¸i ®é lµm viÖc cña ban l·nh ®¹o c«ng ty rÊt nghiªm tóc, lu«n t«n träng kh¸ch hµng vµ cè g¾ng t¹o mäi kiÒu kiÖn ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt h¬n §éi ngò nh©n viªn cña c«ng ty rÊt trÎ. ChÝnh nhê ®iÒu nµy, víi lßng nhiÖt t×nh, ham häc hái cña tuæi trÎ ®· t¹o ra mét kh«ng khÝ lµm viÖc khÈn tr­¬ng, gióp cho c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao, t¹o thªm søc m¹nh c¹nh tranh, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña C«ng ty trong lÜnh vùc kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam. VÒ chuyªn m«n nghiÖp vô C«ng ty cã mèi quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu C«ng ty kiÓm to¸n lín trªn ThÕ giíi ®­îc phÐp ®­îc ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam. Qua ®ã, C«ng ty ®· tiÕp cËn, häc hái nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm lµm viÖc khoa häc cña hä, vËn dông s¸ng t¹o sao cho vËn dông phï hîp víi c«ng viÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n cña C«ng ty. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc 1 hÖ thèng c¸c quy chÕ kiÓm so¸t néi bé chÆt chÏ, gióp cho ho¹t ®éng cña c«ng ty diÔn ra mét c¸ch hiÖu qu¶ Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc ®¬n gi¶n, gän nhÑ phï hîp víi quy m« vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty §Æc biÖt trong kh©u lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ qu¶n lý cuéc kiÓm to¸n, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng chuÈn mùc thùc hiÖn so¸t xÐt riªng nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng cña b¸o c¸o kiÓm to¸n ®­îc ph¸t hµnh. HÖ thèng chuÈn mùc thùc hiÖn so¸t xÐt nµy mang s¾c th¸i riªng cña CPA Hanoi – mét h·ng chuyªn ngµnh tµi chÝnh kÕ to¸n – kiÓm to¸n, bao gåm: so¸t xÐt b¸o c¸o kiÓm to¸n, so¸t xÐt vÒ tr×nh bµy hå s¬ kiÓm to¸n, so¸t xÐt vÒ néi dung hå s¬ kiÓm to¸n… Hå s¬ kiÓm to¸n cña C«ng ty ®­îc tr×nh bµy khoa häc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tham chiÕu, nghiªn cøu còng nh­ viÖc kiÓm tra so¸t xÐt. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nhãm kiÓm to¸n lu«n ®­îc sù hç trî vÒ mäi mÆt cña ban l·nh ®¹o. Sau mçi cuéc kiÓm to¸n, C«ng ty th­êng tæ chø mét cuéc häp ®Ó rót kinh nghiÖm, t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt c¸c cuéc kiÓm to¸n sau. KÕt qu¶ ho¹t ®éng trong 3 n¨m qua cña C«ng ty ®· chøng minh ®iÒu nµy. Nhê cã nh÷ng ­u thÕ ®ã, C«ng ty ®ang dÇn chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc,trong qu¸ tr×nh lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cßn mét sè vÊn ®Ò tån t¹i cÇn ph¶i hoµn thiÖn. - Ghi chÐp cña kiÓm to¸n viªn: CPA Hanoi cã quy ®Þnh riªng vµ phï hîp víi chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt nam vÒ c¸ch s¾p xÕp, l­u tr÷ vµ thiÕt kÕ hå s¬ kiÓm to¸n mét c¸ch hîp lý. §iÒu nµy kh«ng chØ gióp cho kiÓm to¸n viªn ghi chÐp mét c¸ch nhanh h¬n mµ cßn gióp cho c¸c chñ nhiÖm kiÓm to¸n vµ Ban Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc so¸t xÐt l¹i kÕt qu¶ cña toµn bé cuéc kiÓm to¸n Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ kiÓm to¸n viªn chØ ghi chÐp nh÷ng ph¸t hiÖn trªn giÊy tê lµm viÖc, nh÷ng th«ng tin kh¸c nh­ møc ®é träng yÕu ®­îc ph©n bæ nh­ thÕ nµo, quy m« mÉu….kh«ng ®­îc ghi chÐp mét c¸ch ®Çy ®ñ. §Æc bÞªt, trong qu¸ tr×nh lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n, theo kÕ ho¹ch kiÓm to¸n th× kiÓm to¸n viªn ph¶i tiÕn hµnh tæng hîp kÕt qu¶ c¸c phÇn hµnh kiÓm to¸n. Nh­ng trong mét sè hå s¬ kiÓm to¸n, viÖc tæng hîp kÕt qu¶ sau kiÓm to¸n ch­a ®­îc kiÓm to¸n viªn ghi chÐp vµ l­u vµo hå s¬ kiÓm to¸n. §iÒu nµy lµ do sù h¹n chÕ vÒ thêi gian kiÓm to¸n nh­ng sÏ g©y khã kh¨n cho Ban Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc xem xÐt c¸c kÕt qu¶ kiÓm to¸n, lùa chän d¹ng nhËn xÐt trªn b¸o c¸o kiÓm to¸n còng nh­ viÖc ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c - Thñ tôc trong qu¸ tr×nh lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n CPA Hanoi ®· x©y dùng mét hÖ thèng c¸c quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n, bao gåm: So¸t xÐt b¸o c¸o kiÓm to¸n, so¸t xÐt hå s¬ kiÓm to¸n, qu¶n lý kiÓm to¸n, ®¸nh gi¸ tæng qu¸t dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ nhãm kiÓm to¸n, phª duyÖt ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ mét sè thñ tôc trong qu¸ tr×nh nµy ch­a ®­îc c¸c kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÆt chÏ. Ch¼ng h¹n viÖc ®¸nh gi¸ tæng qu¸t dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ nhãm kiÓm to¸n, b¶n phª duyÖt ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n còng nh­ viÖc xem xÐt tiÕp tôc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng míi chØ lµ c¸c b¶n mÉu ®­îc l­u vµo hå s¬ kiÓm to¸n. - Møc ®é träng yÕu: Møc ®é träng yÕu cña cuéc kiÓm to¸n ®­îc kiÓm to¸n viªn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Møc ®é träng yÕu = Doanh thu x Tû lÖ phÇn tr¨m Trong c¸c cuéc kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn míi chØ x¸c ®Þnh møc ®é träng yÕu cho toµn bé cuéc kiÓm to¸n mµ ch­a ph©n bæ møc ®é träng yÕu ®ã cho tõng kho¶n môc ®­îc kiÓm to¸n.TÝnh träng yÕu rÊt quan träng ®èi víi mét cuéc kiÓm to¸n. §ã lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é trung thùc vµ hîp lý cña c¸c th«ng tin trong b¸o c¸o tµi chÝnh, yªu cÇu ®¬n vÞ ®iÒu chØnh l¹i theo sè liÖu cña kiÓm to¸n viªn.C¨n cø vµo ®ã, kiÓm to¸n viªn sÏ quyÕt ®Þnh lùa chän d¹ng nhËn xÐt trªn b¸o c¸o kiÓm to¸n. 3.2 Hoµn thiÖn viÖc lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh ë CPA Hanoi Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ quy tr×nh lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i CPA Hanoi, bªn c¹nh nh÷ng mÆt m¹nh mµ C«ng ty ®¹t ®­îc th× cßn cã nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc.Do ®ã, t«i xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn vµ n¨ng cao chÊt l­îng cña quy tr×nh nµy. * Thñ tôc trong qu¸ tr×nh lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n B¸o c¸o kiÓm to¸n lµ s¶n phÈm cuèi cïng vµ quan träng nhÊt cña tÊt c¶ c¸c cuéc kiÓm to¸n, thÓ hiÖn ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc kiÓm to¸n. V× vËy, b¸o c¸o kiÓm to¸n ph¶i ®­îc so¸t xÐt chÆt chÏ vÒ c¶ h×nh thøc vµ néi dung. §ång thêi, kiÓm to¸n viªn ph¶i l­u gi÷ ®Çy ®ñ c¸ thñ tôc nµy trong hå s¬ kiÓm to¸n. HiÖn nay, thñ tôc cña CPA Hanoi vÒ viÖ so¸t xÐt b¸o c¸o kiÓm to¸n míi chØ dõng l¹i ë viÖc so¸t xÐt h×nh thøc b¸o c¸o kiÓm to¸n. Do vËy, C«ng ty nªn bæ sung thªm nh÷ng quy ®Þnh trong viÖc so¸t xÐt néi dung b¸o c¸o kiÓm to¸n. Nh÷ng quy ®Þnh nµy ph¶i ®­îc lËp thµnh mét b¶n mÉu vÒ so¸t xÐt néi dung b¸o c¸o kiÓm to¸n. B¶n mÉu nµy cã thÓ ®­îc lËp nh­ sau: B¶n so¸t xÐt néi dung b¸o c¸o kiÓm to¸n Kh¸ch hµng: Kú kiÓm to¸n: 1. C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña b¸o c¸o kiÓm to¸n ®· ®­îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ theo chuÈn mùc kiÓm to¸n. 2. KiÓm tra c©u tõ, m½u biÓu cña b¸o c¸o kiÓm to¸n phï hîp víi c¸c quy ®Þnh mÉu cña C«ng ty vµ b¸o c¸o theo chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam vµ Quèc tÕ ®ang ¸p dông. §Æc biÖt kiÓm tra c©u tõ vµ mÉu biÓu sö dông cho b¸o c¸o kiÓm to¸n ®­a ra ý kiÕn kh«ng ph¶i lµ d¹nh ý kiÕn chÊp nhËn toµn bé. 3.§èi chiÕu c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng nî bÊt th­êng , kiÖn tông hoÆc vÊn ®Ò kh¸c víi b¸o c¸o tµi chÝnh , th­ gi¶i tr×nh cña Ban gi¸m ®èc. 4. So s¸nh sè liÖu trªn b¸o c¸o kiÓm to¸n víi sè liÖu trªn th­ gi¶i tr×nh cña Ban gi¸m ®èc. 5. Trong tr­êng hîp, C«ng ty lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n b»ng tiÕng Anh, kiÓm to¸n viªn ph¶i so s¸nh c¸c th«ng tin trªn b¸o c¸o tiÕng Anh víi tiÕng ViÖt vµ ng­îc l¹i. Kh¼ng ®Þnh c©u tõ trong b¶n dÞch tiÕng Anh lµ ®Çy ®ñ vµ b¶n chÊt cña nh÷ng th«ng tin gi¶i tr×nh trong b¸o c¸o tiÕng Anh vµ tiÕng ViÖt lµ t­¬ng ®­¬ng nhau. Ng­êi so¸t xÐt Ngµy/th¸ng/n¨m 1 2 3 *Thñ tôc xem xÐt tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng KiÓm to¸n viªn ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy sÏ cã thÓ lµ c¬ së ®Ó thiÕt lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n thÝch hîp. §Æc biÖt, viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ãng mét vai trß quan träng khi ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n. V× b¸o c¸o kiÓm to¸n chØ cã gi¸ trÞ khi doanh nghiÖp sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng trong t­¬ng lai.V× vËy, c¸c kiÓm to¸n viªn nªn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÆt chÏ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tr­íc khi ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n. ViÖc ph©n tÝch nµy cã thÓ bao gåm nh÷ng néi dung sau: C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng xÊu ®Õn tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp C¸c dÊu hiÖu vÒ tµi chÝnh - Nguån vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp lµ ©m - Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tr¶ c¸c kho¶n vay ®Õn h¹n - C¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ h¹n lín mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi - L¹m dông tÝn dông ng¾n h¹n ®Ó tµi trî cho c¸c kho¶n tÝn dông dµi h¹n - Ng­êi cung cÊp tõ chèi b¸n hµng tr¶ chËm mµ chØ giao hµng khi ®­îc thanh to¸n ngay - Kh«ng t×m ®­îc c¸c nguån tµi trî dÓ ph¸t triÓn mét s¶n phÈm míi hoÆc c¸c kho¶n ®Çu t­ cÊp thiÕt kh¸c C¸c dÊu hiÖu vÒ ho¹t ®«ng kinh doanh cña doanh nghiÖp - Thµnh viªn quan träng cña ban gi¸m ®èc tõ chøc mµ kh«ng cã ng­êi thay thÕ - MÊt mét thÞ tr­êng quan träng, mét nhµ cung cÊp chÝnh.. - Rèi lo¹n trong nh©n sù - ThiÕu nh÷ng nguyªn vËt liÖu thiÕt yÕu - Kh¸c C¸c dÊu hiÖu kh¸c - Kh«ng ®ñ hoÆc kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ vèn ph¸p ®Þnh hoÆc c¸c quy ®Þnh kh¸c trong ®iÒu lÖ - Doanh nghiÖp ®ang cã nh÷ng vô kiÖn cã thÓ cã kÕt côc xÊu ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp - Sù thay ®æi trong ph¸p luËt hoÆc chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ C¸c yÕu tè gi¶m nhÑ - VÒ tµi chÝnh - VÒ ho¹t ®éng kinh doanh - Kh¸c: ho¹t ®éng kinh doanh lç nh­ng n»m trong kÕ ho¹ch * Møc ®é träng yÕu C¸c kÕt luËn cña kiÓm to¸n viªn vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp chØ ®­îc xem xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu. Do ®ã, viÖc xem xÐt tÝnh trängyÕu ®ãng vai trß quan träng träng mäi cuéc kiÓm to¸n. Tuy nhiªn, viÖc vËn dông tÝnh träng yÕu trong c¸c cuéc kiÓm to¸n cña CPA Hanoi cßn ch­a chÆt chÏ vµ do ®ã cÇn ph¶i ®­îc hoµn thiÖn. C¸c kiÓm to¸n viªn cÇn cã mét sù hiÓu biÕt thÊu ®¸o vÒ viÖc vËn dông tÝnh träng yÕu vµ cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ trong viÖc kiÓm to¸n tõng phÇn hµnh cô thÓ. M« h×mh vËn dông tÝnh träng yÕu cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: B­íc 1: ¦íc l­îng s¬ bé vÒ tÝnh träng yÕu Sù ­íc l­îng ban ®Çu vÒ tÝnh träng yÕu lµ l­îng tèi ®a mµ kiÓm to¸n viªn tin r»ng ë ®ã c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cã thÓ bÞ sai nh­ng ch­a ¶nh h­ëngtíi c¸c quyÕt ®Þnh cña nh÷ng ng­êi sö dông th«ng tin. B­íc 2: Ph©n bæ ­íc l­îng ban ®Çu vÒ tÝnh träng yÕu cho c¸cbé phËn Sè ­íc tÝnh ban ®Çu vÒ tÝnh träng yÕu sÏ ®­îc ph©n bæ cho tõng bé phËn, kho¶n môc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh, h×nh thµnh møc ®é träng yÕu cña tõngbé phËn, kho¶n môc ®­îc kiÓm to¸n. B­íc 3: ¦íc tÝnh tæng qu¸t sè sai sãt trong tõng bé phËn Khi tiÕn hµnh kiÓm to¸n tõng kho¶n môc, bé phËn cña b¸o c¸o tµi chÝnh, kiÓm to¸n viªn dùa trªn nh÷ng sai sãt ph¸t hiÖn trong mÉu ®Ó ­íc tÝnh sai sãt cña toµn bé mét kho¶n môc, bé phËn. Sai sãt nµy ®­îc gäi lµ sai sãt dù kiÕn vµ ®­îc dïng víi sai sãt cã thÓ bá qua nh»m quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng kho¶n môc ®ã hoÆc ph¶i tiÕn hµnh thªm c¸c thñ tôc kiÓm to¸n thÝchhîp. B­íc 4: ¦íc tÝnh sai sè kÕt hîp cña b¸o c¸o tµi chÝnh Trªn c¬ së sai sãt dù kiÕn cña tõng bé phËn, kho¶n môc, kiÓm to¸n viªn tæng hîp sai sãt dù kiÕn cña tÊt c¶ c¸c kho¶n môc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. B­íc 5: So s¸nh ­íc tÝnh sai sè tæng hîp víi ­íc l­îng ban ®Çu vÒ tÝnh träng yÕu Sai sãt ­íc tÝnh tæng hîp cña toµn bé b¸o c¸o tµi chÝnh sÏ ®­îc so s¸nh víi ­íc tÝnh ban ®Çu vÒ tÝnh träng yÕu cña toµn bé b¸o c¸o tµi chÝnh hoÆc ­íc l­îng sai sè ®· ®­îc ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n. ViÖc so s¸nh nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ toµn bé c¸c sai sãt trong c¸c kho¶n môc cã v­ît qu¸ giíi h¹n vÒ møc träng yÕu chung cña toµn bé b¸o c¸o tµi chÝnh hay kh«ng. KÕt hîp víi viÖc so s¸nh sai sãt dù kiÕn vµ sai sãt cã thÓ bá qua cña tõng kho¶n môc (b­íc 3), kiÓm to¸n viªn sÏ quyÕt ®Þnh lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n chÊp nhËn toµn bé, chÊp nhËn tõng phÇn hoÆc b¸o c¸o kiÓm to¸n d¹ng tr¸i ng­îc ®èi víi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®ùoc kiÓm to¸n. 3.3 Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam - B¸o c¸o kiÓm to¸n Theo chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam vµ chuÈn mùc kiÓm to¸n Quèc tÕ sè 700, tån t¹i 4 d¹ng nhËn xÐt trªn b¸o c¸o kiÓm to¸n, bao gåm: + D¹ng nhËn xÐt chÊp nhËn toµn bé + D¹ng nhËn xÐt ngo¹i trõ + D¹ng nhËn xÐt tr¸i ng­îc + D¹ng tõ chèi bµy tá ý kiÕn Tuy nhiªn, theo xu h­íng Quèc tÕ vµ dù th¶o bæ sung, ®iÒu chØnh chuÈn mùc kiÓm to¸n Quèc tÕ th× chØ tån t¹i 2 d¹ng nhËn xÐt trong b¸o c¸o kiÓm to¸n. §ã lµ: + D¹ng nhËn xÐt chÊp nhËn toµn bé + D¹ng nhËn xÐt kh«ng chÊp nhËn toµn bé Trong d¹ng nhËn xÐt kh«ng chÊp nhËn toµn bé l¹i bao gåm: + D¹ng nhËn xÐt ngo¹i trõ + D¹ng nhËn xÐt tr¸i ng­îc + D¹ng tõ chèi bµy tá ý kiÕn XÐt vÒ b¶n chÊt, sù ph©n lo¹i vÒ c¸c d¹ng nhËn xÐt trong b¸o c¸o kiÓm to¸n kh«ng cã sù kh¸c biÖt. Tuy nhiªn, xÐt vÒ t­ duy l«zÝch, l¹i cã sù kh¸c biÖt. Sù ph©n lo¹i cña dù th¶o bæ sung, ®iÒu chØnh chuÈn mùc kiÓm to¸n Quèc tÕ ë mét t­ duy cao h¬n. C¸c b¸o c¸o kiÓm to¸n ë d¹ng nhËn xÐt thø ( d¹ng nhËn xÐt kh«ng chÊp nhËn toµn ) chøa ®ùng mét sù c¶nh b¸o ®èi víi ng­êi ®äc, ph¶i xem xÐt l¹i ®é tin cËy cña c¸c th«ng tin tµi chÝnh tr­íc khi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi khu vùc vµ ThÕ giíi, hiÖn nay ngµy cµng cã nhiÒu h·ng kiÓm to¸n Quèc tÕ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Do vËy, Bé Tµi chÝnh còng nªn xem xÐt ®Ó bæ sung,söa ®æi l¹i chuÈn mùc kiÓm to¸n cho phï hîp víi xu h­íng chungcña Quèc tÕ. - Ban hµnh chuÈn mùc kiÓm to¸n vÒ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng ViÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng chØ lµc¬ së thiÐt lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n thÝch hîp mµ cßn ®Æc biÖt quan träng khi ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n. HiÖn nay, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh 16 chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt nam. Trong ®ã, cã 6 chuÈn mùc míi ban hµnh th¸ng 5 n¨m 2002. Tuy nhiªn, vÉn ch­a cã chuÈn mùc vÒ viÖc xem xÐt tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Do vËy, Bé Tµi chÝnh nªn nhanh chãng xem xÐt vµ ban hµnh chuÈn mùc nµy c¨n cø vµo chuÈn mùc kiÓm to¸n Quèc tÕ sè 570 nh»m n©ng cao gi¸ trÞ ph¸p lý cña b¸o c¸o kiÓm to¸n. - H­íng dÉn thùc hiÖn chuÈn mùc kiÓm to¸n HiÖn nay, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh 16 chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam. Tuy nhiªn, ch­a cã v¨n b¶n nµo h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc nµy. Do vËy, ®· g©y nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ¸p dông chuÈn mùc trong thùc tÕ. ThiÕt nghÜ,Bé Tµi chÝnh nªn sím ban hµnh mét v¨n b¶n h­íng h­íng dÉn chuÈn mùc. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty KiÓm to¸n vµ KÕ to¸n Hµ néi, tuy thêi gian ng¾n nh­ng em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ quy tr×nh tiÕn hµnh mét cuéc kiÓm to¸n còng nh­ c¸c c«ng viÖc cô thÓ trong qu¸ tr×nh lËp vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n cña c«ng ty, nh÷ng ­u ®iÓm còng nh­ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty cïng toµn thÓ nh©n viªn rÊt n¨ng ®«ng, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, lu«n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ bæ sung cho nhau ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, môc tiªu cña C«ng ty. Trong luËn v¨n tèt nghiÖp nµy, mÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng ®Ó so¹n th¶o nh­ng do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tr×nh ®é b¶n th©n nªn luËn v¨n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®¸nh gi¸, gãp ý cña thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn. Em xin göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy V­¬ng §×nh HuÖ, xin c¶m ¬n sù chØ b¶o h­íng dÉn tËn t×nh cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty KiÓm to¸n vµ KÕ to¸n Hµ néi còng nh­ toµn thÓ c¸c anh chÞ ë phßng nghiÖp vô 2 ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m hiÓu thùc tÕ vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2002 Sinh viªn thùc hiÖn V­¬ng ThÞ Thuý

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện quá trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội- CPA Hanoi.doc
Luận văn liên quan