Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế tại nhà máy thiết bị bưu điện

LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế kế hoạch hoá, Nhà nước cấp phát vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước để thực hiện các hoạt động kinh doanh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ mà các doanh nghiệp được giao. Từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, đặc biệt là từ sau khi Nhà nước thực hiện “quy chế giao vốn” cho các doanh nghiệp Nhà nước (chỉ thị 138CT ngày 25/4/1991 của HĐBT) thì Nhà nước không tiến hành cấp phát thêm vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước nữa. Trên cơ sở số vốn được giao, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo toàn vốn, thường xuyên bổ sung vốn để đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ để phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trên thực tế hiện nay, quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước được thể hiện chủ yếu thông qua hoạt động: doanh nghiệp nộp thuế và các loại lệ phí cho ngân sách Nhà nước. Thuế là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước và góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Những năm qua, hệ thống Pháp luật về thuế ở nước ta đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung ngày càng phong phú và hoàn thiện hơn. Cùng với những đổi mới trong hệ thống thuế đòi hỏi công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thuế nói riêng cũng không ngừng được hoàn thiện để đạt được mục tiêu đồng bộ giữa cơ chế tài chính và các quy định của hệ thống kế toán. Với tư cách là công cụ quản lý tài chính, kế toán đảm nhận chức năng phản ánh và kiểm soát, cung cấp thông tin căn bản không những cho ban lãnh đạo mà còn cho những đối tượng quan tâm bên ngoài qua hệ thống báo cáo tài chính. Vì vậy, số liệu kế toán phải đảm bảo chính xác, trung thực, hợp lý. Nhận thức được vấn đề đó, với những kiến thức đã tiếp thu tại nhà trường cùng thời gian ngắn tìm hiểu thực tế tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện -Tổng Cty BCVTVN, và với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo -Tiến sĩ Nguyễn Thị Đông em xin mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện". Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm kết hợp các quy định của Luật thuế, quy định của hệ thống kế toán hiện hành với thực tế công tác hạch toán kế toán các loại thuế tại doanh nghiệp. Từ đó, phân tích đánh giá về công tác hạch toán kế toán thuế tại doanh nghiệp và các chính sách thuế của Nhà nước. Do trình độ còn hạn chế, thời gian thực tập không dài nên em chỉ giới hạn nghiên cứu trong phạm vi hạch toán các loại thuế trên lý luận chung, và thực tế hạch toán các loại thuế tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện. Trong quá trình nghiên cứu lý luận và tiếp cận với thực tế để khai thác tài liệu cho đề tài, em đã vận dụng các kiến thức về phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích thống kê với các quan điểm đổi mới của Đảng, các kiến thức về hạch toán kế toán, kiến thức kinh tế học vi mô, vĩ mô và kiến thức về quản lý. Luận văn được chia làm ba phần chính: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về thuế và tổ chức hạch toán kế toán thuế trong doanh nghiệp. Phần thứ hai: Thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện. Phần thứ ba: Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện.

doc96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế tại nhà máy thiết bị bưu điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thu chËm nép. 2.2.2 H¹ch to¸n chi tiÕt. Nhµ m¸y kh«ng më sæ chi tiÕt thuÕ nhËp khÈu ph¸t sinh trong th¸ng mµ khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ vÒ nhËp khÈu, kÕ to¸n tæng hîp vµo tê kª, mçi chøng tõ cho mét l« hµng nhËp khÈu sÏ ®­îc më mét tê kª. VÝ dô: Víi c¸c chøng tõ vÒ nhËp khÈu trªn vµ c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 230/VT ngµy 15/12/00 cña l« hµng, kÕ to¸n tæng hîp viÕt tê kª nh­ sau (BiÓu 12): BiÓu 12: Tªn ng­êi b¸n: KRONE Lo¹i hµng nhËp: B¨ng b¶o an 3 ®iÓm. Sè phiÕu nhËp: 230/VT ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000. DiÔn gi¶i TN TC Nguyªn tÖ USD Tû gi¸ Thµnh tiÒn VN§ Gi¸ mua 43.500 14.510 631.185.000 ThuÕ nhËp khÈu 31.540.000 Phô thu VËn chuyÓn (trõ GTGT) 495.654 å 152 331 663.220.654 GTGT ®Çu vµo 133 331 22983 GTGT hµng NK 133 33312 66.233.000 ThuÕ nhËp khÈu cña Nhµ m¸y ®­îc kª khai trªn B¶ng kª chøng tõ TK331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n chi tiÕt cho nhµ cung cÊp n­íc ngoµi(BiÓu 13). BiÓu 13: B¶ng kª chøng tõ tµi kho¶n 331 (Khi nhËp khÈu) Th¸ng 12-2000 STT Tªn ng­êi b¸n SLCT TKN TKC Sè tiÒn Th¸ng 26 KRONE 1 152 331 663.220.654 12 KRONE 133 331 22.983 12 KRONE 331 3333 (31.540.000) 12 27 SENTAL 5 152 331 769.835.979 12 SENTAL 133 331 32.867 12 SENTAL 331 3333 (56.457.000) 12 SENTAL 331 131 (217.786.101) 12 ... ... ... ... ... ... ... Tæng ph¸t sinh 1.614.756.500 Khi nép thuÕ nhËp khÈu b»ng tiÒn mÆt hay tiÒn göi, tiÒn vay kÕ to¸n vµo sæ nhËt ký quü t­¬ng øng ghi gi¶m sè tiÒn ®· nép ®èi øng víi tµi kho¶n 3333- thuÕ nhËp khÈu. §Õn ngµy 31/12/00, nhµ m¸y nép thuÕ nhËp khÈu, c¨n cø vµo biªn lai thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu (BiÓu 14), kÕ to¸n ghi gi¶m tiÒn trong NhËt ký quü tiÒn göi (BiÓu 15) nh­ sau: BiÓu 14: Sè 005260 Biªn lai thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu Vµ thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu Liªn 2: Giao ng­êi nép tiÒn Hä tªn ng­êi nép tiÒn: ..Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn ......... §Þa chØ:......... 61 TrÇn Phó - Ba §×nh - Hµ Néi..... Thuéc ®¬n vÞ: ......................................MST 01_0068686_ 5_ _ _ 1 Theo tê khai hµng ho¸ xuÊt/ nhËp khÈu sè: .... 5387NKD ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000... Vµ th«ng b¸o sè:......... 5220ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000........ Nép t¹i cöa khÈu:......gf ....... thuéc: HQVN STT Tªn hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ThuÕ GTGT TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ (®) ThuÕ suÊt (%) TiÒn thuÕ (®) ThuÕ suÊt (%) TiÒn thuÕ (®) 1 2 3 4 5=3*4 6 7=(5+3)*6 UNC 5/12/00 631.185.000 5 31.540.000 10 66.233.318 Céng: 31.540.000 66.233.318 Tæng sè thuÕ nép (5+7): 97.773.318® Tæng sè thuÕ nép b»ng ch÷: ChÝn m­¬i b¶y triÖu, b¶y tr¨m b¶y m­¬i ba ngh×n ba tr¨m m­êi t¸m ®ång Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 Ng­êi viÕt biªn lai Ng­êi thu tiÒn BiÓu 15: NhËt ký quü Tµi kho¶n: TiÒn göi ng©n hµng- 1121 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng SPS SH NT Nî Cã Nî Cã Quý 4 2312 12/10 T.to¸n tiÒn mua vËt t­ 331 112 18.850.000 2365 25/10 Cty TB x¨ng dÇu tr¶ tiÒn 112 131 17.661.000 ... ... ... ... ... ... ... 2523 19/12 TiÒn thuª ®Êt KVT§/00 3336 1121 181.000.000 2840 5/12 Nép thuÕ TNDN Q4/00 3334 1121 278.400.000 Gnép 31/12 Nép thuÕ NK tê khai 5387 3333 1121 31.540.000 Gnép 31/12 Nép gtgt hµng NK tê khai 5387 33312 1121 66.233.318 Céng: 28.116.000.000 23.484.518.000 2.2.3 H¹ch to¸n tæng hîp. Cuèi quý, kÕ to¸n tæng hîp tËp hîp tÊt c¶ c¸c tê kª tÝnh ra tæng sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ph¸t sinh trong quý sau ®ã ®èi chiÕu b»ng c¸ch so s¸nh víi tæng sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép trªn c¸c b¶ng kª chøng tõ TK 331 cña ba th¸ng trong quý nÕu cã sai sãt kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra l¹i. Tæng sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ph¸t sinh trong quý 4 trªn c¸c tê kª khíp víi sè tæng céng trªn b¶ng kª chøng tõ TK 331 cña ba th¸ng 10,11,12 lµ : 2.013.745.219®. Sè thuÕ nµy sÏ ®­îc vµo NhËt ký- chøng tõ sè 10 phÇn ghi Cã TK333 ghi Nî tµi kho¶n 331(dßng thuÕ xuÊt, nhËp khÈu). Sè thuÕ nhËp khÈu ®· nép trong kú sÏ ®­îc tÝnh b»ng c¸ch nhÆt trªn c¸c nhËt ký tiÒn vay, tiÒn mÆt, tiÒn göi... sau ®ã ghi vµo NhËt ký- chøng tõ sè 10 phÇn ghi Nî TK3333 ghi Cã c¸c tµi kho¶n TK111, 112, 311 sè thuÕ thùc nép (dßng thuÕ xuÊt, nhËp khÈu). §ång thêi kÕ to¸n tæng hîp dùa trªn c¸c chøng tõ nhËp khÈu trong quý liÖt kª nh÷ng chøng tõ ch­a nép thuÕ nhËp khÈu råi vµo b¶ng Nî ng©n s¸ch thuÕ nhËp khÈu t¹i thêi ®iÓm cuèi quý(BiÓu 16). BiÓu 16: Nî ng©n s¸ch thuÕ nhËp khÈu Cuèi ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 Sè PN Ngµy PN Tªn h·ng XK Ngµy TB Sè TB thuÕ Sè thuÕ NK 230VT 25/12 KRONE 15/12 5220 31.540.000 232VT 30/12 SENTAL 22/12 5382 11.365.000 236VT 30/12 SENTAL 22/12 5386 20.236.000 237VT 30/12 Wealland Electronic 29/12 5563 2.000 222VT 12/12 TORY 14/12 4614 3.623.250 220VT 12/12 Henan Machinery 4/12 4613 1.277.587 233TuyÕn 30/12 FONNOSA 21/12 11726 144.699.072 227VT 23/12 COM10 7/12 5058 266.416.000 235VT 30/12 EAGRACT 27/12 5485 7.035.000 Sè d­ cuèi quý 4 n¨m 2000: 486.220.909 Do Nhµ m¸y kh«ng më sæ chi tiÕt theo dâi thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ph¸t sinh trong kú nªn th­êng cã sù chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ ph¶i nép Ng©n s¸ch víi sè ®· thùc nép. V× vËy sau khi tÝnh ra sè thuÕ nhËp khÈu cßn ph¶i nép cuèi kú, phÇn chªnh lÖch gi÷a sè d­ ®Çu kú céng (+) PS t¨ng trõ (-) sè PS gi¶m víi sè d­ cuèi quý sÏ ®­îc kÕ to¸n ®iÒu chØnh b»ng bót to¸n sau: Nî TK3333: (ghi phÇn Cã TK621: chªnh lÖch) Cô thÓ: Sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ®Çu quý 4 lµ : 605.631.988® Sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ph¸t sinh trong quý 4 lµ: 2.013.745.219® Sè thuÕ nhËp khÈu ®· nép trong quý lµ: 1.461.973.778® Sè thuÕ nhËp khÈu cßn ph¶i nép cuèi kú lµ: 486.220.909® PhÇn chªnh lÖch lµ : 668.182.520® §­îc kÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: Nî TK3333: 668.182.520 (ghi gi¶m sè thuÕ vËt t­ Cã TK621: 668.182.520 nhËp khÈu vµo CF nguyªn vËt liÖu ) Vµ ghi vµo NhËt ký- chøng tõ sè 10 (BiÓu 23) PhÇn ghi Nî TK333 ghi Cã TK621 (dßng thuÕ xuÊt, nhËp khÈu). Tõ NhËt ký- chøng tõ sè 10 kÕ to¸n vµo Sæ C¸i TK333 (BiÓu 24): lÊy sè tæng céng trªn cét PS Cã TK333 dßng thuÕ xuÊt, nhËp khÈu trªn NhËt ký- chøng tõ sè 10 vµo sæ C¸i TK333 cét PS Cã. Cét PS Nî trªn sæ C¸i TK333 ®­îc lÊy tõ sè tæng céng trªn cét PS Nî TK333 dßng thuÕ xuÊt, nhËp khÈu trªn NhËt ký- chøng tõ sè 10. 2.3- H¹ch to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2.3.1 Chøng tõ h¹ch to¸n. Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo ph­¬ng thøc hµng quý t¹m nép, cuèi n¨m quyÕt to¸n. Sè thuÕ TNDN t¹m nép hµng quý cña Nhµ m¸y ®­îc tÝnh c¨n cø vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tr­íc vµ kh¶ n¨ng cña n¨m sau lËp b¶n kª khai thuÕ TNDN cña n¨m trong ®ã tÝnh ra sè thuÕ TNDN ph¶i nép trong n¨m. B¶n kª khai nµy th­êng ®­îc kÕ to¸n tæng hîp Nhµ m¸y lËp vµo gi÷a th¸ng 1 vµ göi cho Côc ThuÕ Hµ Néi. Sau khi nhËn ®­îc tê khai, c¬ quan thuÕ kiÓm tra x¸c ®Þnh sè thuÕ t¹m nép c¶ n¨m, cã chia ra tõng quý ®Ó th«ng b¸o cho Nhµ m¸y nép thuÕ. Sè thuÕ TNDN ph¶i nép hµng quý = ThuÕ TNDN c¶ n¨m : 4 C¨n cø vµo sè t¹m tÝnh hµng quý Nhµ m¸y nép thuÕ cho Nhµ n­íc vµo ngµy cuèi quý Cuèi n¨m khi b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc duyÖt tÝnh ra sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép vµ thanh to¸n sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong n¨m. TN chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ DT ®Ó tÝnh TN chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ CF hîp lý trong kú tÝnh thuÕ TN chÞu thuÕ kh¸c (nÕu cã) trong kú tÝnh thuÕ = - + ThuÕ thu nhËp cña Nhµ m¸y ®­îc tÝnh theo nguyªn t¾c sau: doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trong kú lµ toµn bé sè tiÒn thu vÒ b¸n hµng. Ngoµi ra nÕu trong kú cã ph¸t sinh mét sè nguån thu phô thuéc diÖn ®iÒu chØnh cña thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh­ thu vÒ thanh lý TSC§, l·i tiÒn göi... còng ®­îc ®­a vµo doanh thu tÝnh thuÕ. §èi víi chi phÝ ®­a vµo kª khai tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña Nhµ m¸y ®­îc thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c: kho¶n chi thùc tÕ, cã chøng tõ hîp ph¸p, møc chi hîp lý. Nhµ m¸y còng thùc hiÖn nguyªn t¾c kh«ng h¹ch to¸n vµo chi phÝ ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp c¸c kho¶n chi do c¸c nguån ®µi thä nh­: chi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i tham quan nghØ m¸t... Tõ nguyªn t¾c tÝnh chi phÝ hîp lý nh­ trªn, Nhµ m¸y kª khai chi phÝ trong kú ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp c¸c kho¶n chi phÝ sau: + Chi phÝ khÊu hao TSC§. + Chi phÝ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu. + Chi phÝ tiÒn l­¬ng, ¨n ca. + C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Vd: §Çu n¨m 2000, c¨n cø vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 1999 vµ kh¶ n¨ng cña Nhµ m¸y n¨m 2000, kÕ to¸n tæng hîp lËp Tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 2000 theo mÉu sè 1a cña Tæng Côc ThuÕ nh­ sau (BiÓu 17): BiÓu 17: MÉu sè 1a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tæng côc thuÕ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp N¨m 2000 Tªn c¬ së kinh doanh: nhµ m¸y thiÕt bÞ b­u ®iÖn M· sè: 0100686865-1 §Þa chØ: 61 TrÇn Phó - Hµ Néi. §¬n vÞ tÝnh: 1000® ChØ Tiªu Thùc hiÖn n¨m 1999 Dù kiÕn n¨m 2000 Thùc hiÖn 9 th¸ng ¦íc quý 4 ¦íc c¶ n¨m 99 1. Tæng doanh thu 79.968.688 65.500.000 145.468.688 170.000.000 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 1.250.950 1.250.950 0 * ChiÕt khÊu b¸n hµng * Gi¶m gi¸ hµng b¸n 24.391 * Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 1.226.559 3. Doanh thu thuÇn (1-2) 78.717.738 65.500.000 144.217.738 170.000.000 4. Chi phÝ SX,KD hîp lý 75.509.062 63.967.000 139.476.062 167.020.000 Trong ®ã: * KhÊu hao TSC§ 8.256.967 4.000.000 12.256.967 14.000.000 * Chi phÝ nguyªn, nhiªn, VL 51.854.047 48.767.000 100.621.047 120.500.000 * Chi phÝ tiÒn l­¬ng, ¨n ca 5.207.677 1.200.000 6.407.677 8.520.000 * C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c 10.190.371 10.000.000 20.190.371 24.000.000 5. Thu nhËp ho¹t ®éng tõ SXKD (3-4) 3.208.676 1.533.000 4.741.676 2.980.000 6. Thu nhËp kh¸c 943.109 500.000 1.443.109 500.000 7. Lç NT chuyÓn sang 8. Tæng TN chÞu thuÕ (5+6+7) 4.151.785 2.033.000 6.184.785 3.480.000 9. ThuÕ suÊt c¬ b¶n 32% 32% 32% 32% 10. ThuÕ thu nhËp (8*9) 1.328.571 650.560 1.979.131 1.113.600 11. Thu nhËp chÞu thuÕ TN bæ sung Trong ®ã: TN tõ gãp vèn cæ phÇn, liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ 12. ThuÕ suÊt thuÕ bæ sung 13. ThuÕ bæ sung (11*12) 14. Tæng sè thuÕ (10+13) 1.328.571 650.560 1.979.131 1.113.600 Ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng gi¸m ®èc Dùa trªn tê khai nµy, Nhµ m¸y dù kiÕn trong n¨m 2000 thu nhËp tr­íc thuÕ lµ 3.480.000.000® , møc thuÕ suÊt c¬ b¶n lµ 32% nªn tæng sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong n¨m 1.113.600.000®. Nh­ vËy hµng quý Nhµ m¸y ph¶i nép 278.4.00.000® tiÒn thuÕ. Hµng quý c¬ quan thuÕ göi th«ng b¸o nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ ®©y lµ chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n thuÕ. §Çu n¨m 2001, khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2000 ®­îc duyÖt, kÕ to¸n tæng hîp lµm quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 2000 (BiÓu 18). C¨n cø vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña 4 quý ®· ®­îc duyÖt, tÝnh ra tæng doanh thu thuÇn ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ 148.621.726.751®. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý lµ 146.943.080.423® trong ®ã: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ 73.463.381.491® (kho¶n chi phÝ nµy ®­îc tÝnh b»ng c¸ch tæng hîp toµn bé tæng sè ph¸t sinh bªn Cã TK152,153 trªn c¸c B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña 4 quý). + Chi phÝ nh©n c«ng lµ 9.112.395.105®: trong ®ã tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Nhµ m¸y lµ 8.612.652.392®; C¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng: BHYT, BHXH, KPC§ lµ 499.742.713® ( ®­îc tÝnh b»ng c¸ch tÝnh tæng sè ph¸t sinh Cã cña TK334, tæng sè ph¸t sinh Cã cña TK338 trªn B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi trong 4 quý n¨m 2000). + Chi phÝ khÊu hao TSC§ lµ 21.829.570.872® (®­îc tÝnh b»ng c¸ch tÝnh tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch trong 4 quý trªn c¸c B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña 4 quý). + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi lµ 3.224.235.712®. + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn lµ 39.313.497.243®. Thu nhËp kh¸c lµ 7.168.325.180®. B¶ng quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc lËp theo mÉu sè 2a cña Tæng côc ThuÕ nh­ sau: BiÓu 18: MÉu sè 2a céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Tæng côc thuÕ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp N¨m 2000 Tªn c¬ së kinh doanh: nhµ m¸y thiÕt bÞ b­u ®iÖn M· sè: 0100686865-1 §Þa chØ: 61 TrÇn Phó - Hµ Néi Tel: 8233429 Fax: 8234128 N¨m quyÕt to¸n tõ ngµy1 th¸ng 1 n¨m 2000 ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Tæng sè tiÒn Ghi chó 1 2 3 1. Tæng doanh thu tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ 148.621.726.751 2. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý 146.943.080.423 3. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng SX,KD (1-2) 1.678.646.328 4. Thu nhËp kh¸c 7.168.325.180 5. Lç n¨m tr­íc chuyÓn sang 6. Tæng thu nhËp (3+4-5) trong ®ã: 8.846.971.508 Thu nhËp ­u ®·i ®Çu t­ n¨m thø 2 1.512.832.128 7. ThuÕ suÊt 32% 8. ThuÕ thu nhËp (6*7) 2.588.977.742 9. Thu nhËp tÝnh thuÕ bæ sung 0 10. ThuÕ suÊt bæ sung 11. ThuÕ thu nhËp bæ sung 12. Tæng thuÕ thu nhËp ph¶i nép (8+11) 2.588.977.742 13. Thanh to¸n thuÕ: - N¨m tr­íc chuyÓn sang: nép thiÕu(+) 2.157.819.338 Bæ sung n¨m 1999 vµ n¨m 1997 theo biªn b¶n kiÓm tra thuÕ Nép thõa(-) - Ph¶i nép n¨m nay 2.588.977.742 - §· t¹m nép trong n¨m 2.803.791.946 - Trõ thuÕ ®· nép ë n­íc ngoµi - Sè cßn ph¶i nép 1.943.005.134 C¸c sè liÖu trªn ®©y b¶o ®¶m chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan thuÕ kiÓm tra ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, c¬ së sÏ chÞu ph¹t vi ph¹m theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Hµ Néi, ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2001 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Trong ®ã: Ù Kho¶n thu nhËp ­u ®·i ®Çu t­ n¨m thø 2 : 1.512.832.128® lµ kho¶n thu nhËp ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i ®Çu t­ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®iÖn tho¹i n¨m 1999. Theo quy ®Þnh vÒ miÔn gi¶m thuÕ TNDN th× trong n¨m 1999 thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t­ më réng c«ng nghÖ s¶n xuÊt d©y chuyÒn ®iÖn tho¹i ®­îc miÔn vµ trong 2 n¨m 2000 vµ 2001 thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®iÖn tho¹i ®­îc gi¶m 50%. Sè thuÕ TNDN ®­îc gi¶m 50% lµ: 1.512.832.128 * 32% * 50% = 242.053.140,48®. Ù ThuÕ TN ph¶i nép = 8.846.971.508 * 32% - 242.053.140 = 2.588.977.742®. Nh­ vËy tæng sè thuÕ TNDN ph¶i nép n¨m 2000 lµ 2.588.977.742®. C¨n cø vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1999 PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc cã ®­îc sè thuÕ TNDN cßn ph¶i nép ®Çu n¨m 2000 lµ 1.693.191.956®. Theo biªn b¶n kiÓm tra thuÕ ph¶i nép bæ sung sè thuÕ TNDN n¨m 1997 lµ 226.703.080®, cña n¨m 1999 lµ 237.924.302®. Ù Sè thuÕ n¨m tr­íc chuyÓn sang lµ: Sè cßn ph¶i nép ®Çu n¨m 2000: 1.693.191.956® ThuÕ bæ sung n¨m 1997: 226.703.080® ThuÕ bæ sung n¨m 1999: 237.924.302® Céng: 2.157.819.338® Trong n¨m Nhµ m¸y ®· nép 2.803.791.946®. Sè cßn ph¶i nép cuèi n¨m 2000 lµ: (2.588.977.742 + 2.517.819.338) - 2.803.791.946 = 1.943.005.134(®) GiÊy th«ng b¸o t¹m nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ vµ c¸c phiÕu chi...lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi sæ 2.3.2 H¹ch to¸n chi tiÕt. Hµng quý khi nhËn ®­îc giÊy th«ng b¸o thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¬ quan thuÕ, kÕ to¸n tæng hîp ghi t¨ng sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong kú vµ ghi gi¶m tµi kho¶n 421- Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi. KÕ to¸n ng©n hµng nép thuÕ qua ng©n hµng, khi nhËn ®­îc biªn lai thuÕ, kÕ to¸n ghi gi¶m tiÒn trong NhËt ký quü tiÒn göi (BiÓu 15) cét PS Cã ®èi øng víi TK3334, sè tiÒn thuÕ TNDN nhµ m¸y ®· nép quý 4 ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 3334: 278.400.000 Cã TK 1121 278.400.000 2.3.3 H¹ch to¸n tæng hîp. Cuèi quý, kÕ to¸n tæng hîp lÊy sè liÖu trªn NhËt ký quü tiÒn göi (BiÓu 15) (sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép trªn c¬ së biªn lai thuÕ) ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 10 (BiÓu 23) phÇn ghi Nî TK333 ®èi øng víi Cã TK112 (ghi ë dßng thuÕ TNDN). Sau ®ã vµo Sæ C¸i TK333 (BiÓu 24), ghi sè thuÕ TNDN trong quý ph¶i nép vµo cét PS Cã TK333 ®èi øng víi TK421. LÊy sæ tæng céng trªn cét PS Nî TK333 trªn NhËt ký chøng tõ sè 10 ghi vµo sæ C¸i TK333 cét PS Nî (BiÓu 24). 2.4- H¹ch to¸n thu sö dông vèn. 2.4.1 Chøng tõ h¹ch to¸n Theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã sö dông vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp ®Òu ph¶i nép kho¶n thu sö dông vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. V× vËy Nhµ m¸y ph¶i tÝnh vµ nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn cho NSNN. C¨n cø vµo sè vèn ng©n s¸ch cÊp, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh lËp Tê khai nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn nh­ sau(BiÓu 19) BiÓu 19: tê khai nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn 6 th¸ng cuèi n¨m 2000 Tªn tæ chøc kinh doanh: Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn. §Þa ®iÓm ®Æt trô së: 61 TrÇn Phó - Ba §×nh - Hµ Néi. Ngµnh kinh doanh: S¶n xuÊt, l¾p r¸p c¬ khÝ. N¬i më Tµi kho¶n: Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ba §×nh - Hµ Néi. Sè hiÖu tµi kho¶n: 710A-00009 Kª khai Vèn Ng©n s¸ch cÊp vµ tiÒn thu vÒ sö dông vèn nh­ sau: Tæng sè Vèn Ng©n s¸ch cÊp: 7.065.296.511®. (Vèn cè ®Þnh + Vèn l­u ®éng) ®Õn 1/1/1999. Tû lÖ thu: 0.3% Tæng sè tiÒn ph¶i nép: 21.195.889® * 6 = 127.175.334® Sè tiÒn nép thõa kú tr­íc: 5.397.000® Sè tiÒn ph¶i nép trong kú nµy: 121.778.334®. Ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2001. ý kiÕn cña c¸n bé thuÕ Ng­êi lËp biÓu KTT TT ®¬n vÞ Tê khai sö dông vèn nµy lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 2.4.2 H¹ch to¸n chi tiÕt. C¨n cø vµo tê khai nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn kÕ to¸n ghi gi¶m sè lîi nhuËn ch­a ph©n phèi trong kú. TiÒn thu vÒ sö dông vèn tr­íc ®©y th­êng ®­îc Nhµ m¸y khai vµ nép hµng th¸ng, nh­ng trong n¨m 2000 Nhµ m¸y chØ lËp tê khai cho 6 th¸ng cuèi n¨m, toµn bé tiÒn thu sö dông vèn trong 6 th¸ng ®­îc Nhµ m¸y tÝnh trõ vµo lîi nhuËn ch­a ph©n phèi cña quý 4 mµ kh«ng thùc hiÖn ph©n bæ ra tõng quý. Khi nép tiÒn thu sö dông vèn, kÕ to¸n nhµ m¸y c¨n cø vµo biªn lai thu sö dông vèn ghi gi¶m tiÒn trong nhËt ký quü. 2.4.3 H¹ch to¸n tæng hîp. Tê khai nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n vµo NhËt ký chøng tõ sè 10 (BiÓu 23) PhÇn ghi Cã TK333 ®èi øng víi Nî TK421 ë dßng Thu trªn vèn. Cuèi quý lÊy sè tæng céng trªn cét Céng PS Cã TK333 dßng ThuÕ vèn vµo Sæ C¸i TK333 (BiÓu 24) ë cét PS Cã ®èi øng víi TK421. Cßn sè tæng céng trªn cét PS Nî TK333 dßng ThuÕ vèn sÏ ®­îc ghi vµo Sæ C¸i TK333 (BiÓu 24) cét PS Nî TK333 ®èi øng víi TK liªn quan. 2.5- H¹ch to¸n thuÕ m«n bµi, tiÒn thuª ®Êt vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. 2.5.1 Chøng tõ kÕ to¸n. ThuÕ m«n bµi Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, hµng n¨m ph¶i nép thuÕ m«n bµi theo quy ®Þnh, møc thuÕ m«n bµi ph¶i nép lµ 850.000®. Theo quy ®Þnh vÒ nép thuÕ m«n bµi th× thuÕ m«n bµi ®­îc nép vµo th¸ng ®Çu cña n¨m kinh doanh. Biªn lai thu thuÕ (BiÓu 20) lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. BiÓu 20: Bé Tµi chÝnh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam MÉu CTT 03 Tæng côc thuÕ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc CE / 98 Côc, chi côc thuÕ QuyÓn sè: 026 Biªn lai thuÕ m«n bµi (Liªn 2: Giao cho ng­êi nép thuÕ) Ng­êi, ®¬n vÞ nép thuÕ:... Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn............................. Sè nhµ: ..61.... Phè (xãm)....... TrÇn Phó....... ph­êng (x·)................. HuyÖn (quËn).. Ba §×nh ..... TØnh (TP)...... Hµ Néi................................ Sè thuÕ nép (b»ng sè )............ 850.000®............................................... (B»ng ch÷): T¸m tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n...................... M«n bµi bËc: I cña ......... n¨m 2000 Ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2000 Ng­êi nhËn tiÒn TiÒn thuª ®Êt: Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn ®­îc quyÒn sö dông m¶nh ®Êt ë 61 TrÇn Phó víi diÖn tÝch 9.300m2 vµ khu ®Êt ë 63 NguyÔn Huy T­ëng- Thanh Xu©n víi diÖn tÝch 13.000m2, khu ®Êt ë Lim víi diÖn tÝch 6.500m2. XÐt riªng khu ®Êt ë 63 NguyÔn Huy T­ëng: thuéc diÖn ®Êt lo¹i 2, cã ®¬n gi¸ hiÖn hµnh theo quy ®Þnh lµ 3,98 triÖu®/m2. Sè tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép DiÖn tÝch ®Êt tÝnh thuÕ §¬n gi¸ tÝnh thuÕ trªn 1m2 = * * 0.7% Sè tiÒn thuª ®Êt Nhµ m¸y tÝnh theo c«ng thøc sau: Nh­ vËy sè tiÒn thuª ®Êt khu vùc Th­îng §×nh n¨m 2000 Nhµ m¸y ph¶i nép lµ’: 13.000m2 * 3,98 triÖu ®/m2 * 0.7% = 362.000.000®. Sè tiÒn thuª ®Êt nµy ®­îc nép mét n¨m 2 kú vµo quý 2 vµ quý 4 hµng n¨m. Trong mçi kú sè tiÒn ph¶i nép b»ng 50% tæng sè tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép trong n¨m. Sè tiÒn thuª ®Êt nµy kh«ng ®­îc Nhµ m¸y ph©n bæ ®Òu vµo c¸c quý mµ ®­îc tÝnh toµn bé vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo quý ph¸t sinh nghiÖp vô nép tiÒn thuª. Biªn lai nép tiÒn thuª ®Êt lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n (BiÓu 21) BiÓu 21: Bé Tµi chÝnh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam MÉu Tæng côc thuÕ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc QuyÓn sè 036 Côc, chi côc thuÕ Biªn lai nép tiÒn thuª ®Êt (Liªn 2: Giao cho ng­êi nép tiÒn) Ng­êi, ®¬n vÞ nép: Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn. §Þa chØ: 61 TrÇn Phó - Ba §×nh - Hµ Néi. Sè tiÒn thuª ®Êt nép: Kv Th­îng §×nh (nép lÇn 2): 181.000.000® B»ng ch÷: mét tr¨m t¸m m­¬i mèt triÖu ®ång ch½n. Ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2000 Ng­êi nhËn tiÒn 2.5.2 H¹ch to¸n chi tiÕt. C¨n cø vµo tê khai vµ biªn lai nép tiÒn thuª ®Êt, biªn lai nép thuÕ m«n bµi ghi vµo sæ theo dâi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (BiÓu 22 ), vµo nhËt ký quü (BiÓu15) ghi gi¶m tiÒn göi ng©n hµng ®èi øng víi TK333. Kho¶n thuÕ m«n bµi ®· ®­îc nép trong quý I, Nhµ m¸y nép b»ng tiÒn vay nªn ®­îc ph¶n ¸nh trªn NhËt ký quü tiÒn vay më cho TK311 (quý I), cã mÉu t­¬ng tù NhËt ký quü tiÒn göi ng©n hµng. BiÓu 22: Sæ theo dâi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Quý 4 n¨m 2000 NT DiÔn gi¶i TK ®./­ PS Nî PS Cã 1/10 CFQLDN b»ng tiÒn mÆt 111 5.000.000 5/10 CFQLDN b»ng tiÒn göi 112 9.250.000 ... ... ... ... 1/12 KÕt chuyÓn thuÕ ®Êt n¨m 2000 3336 181.000.000 31/12 Céng ph¸t sinh 7.961.750.982 7.961.750.982 Sè d­ cuèi kú 0 2.5.3 H¹ch to¸n tæng hîp. Tê khai vµ biªn lai nép tiÒn thuª ®Êt, biªn lai thu thuÕ m«n bµi lµ nh÷ng c¨n cø ®Ó ghi NhËt ký- chøng tõ sè 10 (BiÓu 23), phÇn ghi Cã TK333 ghi Nî c¸c TK642 ë dßng thuÕ m«n bµi vµ tiÒn thuª ®Êt. Cuèi quý lÊy sè liÖu tæng céng cã ë cét Cã TK333 dßng tiÒn thuª ®Êt vµ dßng thuÕ m«n bµi trªn NhËt ký- chøng tõ sè 10 ®Ó vµo sæ C¸i TK333 ë cét PS Cã cña TK333 (BiÓu 24). BiÓu 24: V¨n phßng nhµ m¸y Sæ c¸i TK 333 Quý 4 n¨m 2000 Ngµy DiÔn gi¶i TK PS Nî PS Cã Sè d­ 1/10 Sè d­ ®Çu kú 1.104.0520560 ThuÕ NK vµ GTGT hµng NK 111 8.697.000 Nép ng©n s¸ch 112 4.778.977.695 Nép ng©n s¸ch 311 926.487.299 KhÊu trõ gtgt quý IV 133 3.352.101.755 §/c thuÕ NK Quý IV 621 668.182.520 ThuÕ GTGT ®Çu ra 111 49.997.069 ThuÕ GTGT ®Çu ra 131 290.723.042 ThuÕ NK ph¶i nép 331 2.013.745.219 ThuÕ GTGT hµng NK 133 2.650.474.262 K/c thuÕ ®Êt kvT§Q4 642 181.000.000 Gtgt ®¬n vÞ phô thuéc 136 3.967.193.371 ThuÕ vèn quý 3,4/00 421 127.175.334 B/s gtgt b¸n phÕ liÖu 821 9.852.093 ThuÕ TNDN Quý IV 421 1.653.313.394 Nép thuÕ thay ng­êi b¸n ‘99- BBKT thuÕ 421 13.192.480 Bæ sung thuÕ TNDN’ 99- BBKT thuÕ 421 237.924.302 Tæng PS Quý IV/00 9.734.446.269 11.194.590.566 31/12 Sè d­ cuèi kú 2.564.196.856 III. Thùc tr¹ng qu¶n lý c¸c kho¶n thanh to¸n thuÕ víi NSNN t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn. Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp víi Nhµ n­íc ®­îc biÓu hiÖn qua viÖc doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ph¶i nép thuÕ vµ c¸c lo¹i lÖ phÝ cho Nhµ n­íc theo LuËt ®Þnh. ThuÕ ph¶i nép lµ mét kho¶n chi phÝ cña doanh nghiÖp (trõ thuÕ GTGT tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ). §ång thêi thuÕ còng lµ yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸, tõ ®ã ¶nh h­ëng tíi sù chÝnh x¸c cña viÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu ®­îc. Qua viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc thuÕ doanh nghiÖp ph¶i nép sÏ gãp phÇn t¨ng c­êng chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh ®­îc thùc chÊt chÊt l­îng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. NhËn biÕt ®­îc tÇm quan träng nh­ vËy, Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn ®· cè g¾ng tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý c¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép NSNN. Cô thÓ nh­ sau: ViÖc theo dâi sè thuÕ ph¶i nép trong kú ®­îc kª khai trªn c¸c tê kª hµng th¸ng theo tõng lo¹i thuÕ. §èi víi thuÕ GTGT lµ tê khai thuÕ hµng th¸ng, thuÕ nhËp khÈu ®­îc theo dâi trªn tõng hîp ®ång vµ x¸c ®Þnh sè thuÕ cßn nî ng©n s¸ch t¹i thêi ®iÓm cuèi kú trªn b¶ng nî ng©n s¸ch thuÕ nhËp khÈu ®­îc chi tiÕt cho tõng hîp ®ång, l« hµng, nhµ cung cÊp. Tuy nhiªn trong Nhµ m¸y, c«ng t¸c qu¶n lý t×nh h×nh nép thuÕ nhËp khÈu kh«ng ®­îc theo dâi trong sæ riªng dÉn ®Õn bá sãt nh÷ng kho¶n nî thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép vµ Nhµ m¸y bÞ ph¹t tiÒn do chËm nép. Nh­ trong n¨m 2000, Nhµ m¸y ®· bá sãt mét sè hîp ®ång nhËp khÈu ch­a nép thuÕ ®· bÞ ph¹t chËm nép lµ 3.000.000® ®­îc kÕ to¸n gi¶m trõ vµo quü xÝ nghiÖp. Nhµ m¸y còng sö dông hÖ thèng b¸o c¸o ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi NSNN: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc (BiÓu 25) x¸c ®Þnh cô thÓ ®èi víi tõng kho¶n môc thuÕ trªn c¸c chØ tiªu SD§K, ph¸t sinh trong kú vµ SDCK. BiÓu 25: TrÝch: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý 4 n¨m 2000 PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Khu vùc Hµ néi. ChØ tiªu Sè cßn ph¶i nép ®Õn cuèi Q3/2000 Sè ph¶i nép quý 4/2000 Sè ®· nép quý 4/2000 Sè cßn ph¶i nép ®Õn cuèi Q4/2000 I- ThuÕ 1.124.936.034 12.552.364.452 11.113.103.630 2.564.196.856 1. ThuÕ GTGT 194.533.608 5.675.539.462 5.870.073.070 0 ThuÕ GTGT néi bé 0 784.067.759 784.067.759 0 2. ThuÕ GTGT hµngNK 0 2.650.474.262 2.650.474.260 0 3. ThuÕ TT§B 0 0 0 0 4. ThuÕ XNK 605.631.988 2.013.745.219 2.133.156.298 486.220.909 5. ThuÕ TNDN 330.167.438 1.891.237.695 278.400.000 1.943.005.133 6. Thu trªn vèn -5.397.000 127.175.334 0 121.778.334 7. ThuÕ tµi nguyªn 0 0 0 0 8. ThuÕ nhµ, ®Êt 0 0 0 0 9. TiÒn thuª ®Êt 0 181.000.000 181.000.000 0 10. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 0 13.192.480 0 13.192.480 §èi víi thuÕ GTGT ®­îc Nhµ m¸y qu¶n lý rÊt chÆt chÏ, râ rµng t×nh h×nh thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, ®­îc hoµn l¹i, ®­îc miÔn gi¶m, sè thuÕ ®Çu ra cña hµng b¸n néi ®Þa, sè ph¶i nép trong kú ®­îc gi¶i tr×nh rÊt tØ mØ (BiÓu 26). (Xem trang bªn) Tõ ®ã cung cÊp cho ban l·nh ®¹o mét c¸ch kh¸ ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc. PhÇn III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn. I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc cÊp vèn, vËt t­ tµi s¶n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, khi doanh nghiÖp cã l·i th× Nhµ n­íc thu, khi lç th× Nhµ n­íc bï. Do ®ã, kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc sù tù chñ, n¨ng ®éng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, kh«ng t¹o ®­îc lùc ®Èy trong nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ míi- kinh tÕ thÞ tr­êng, víi c¬ chÕ qu¶n lý míi trong ®ã Nhµ n­íc gi÷ vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ th«ng qua ph¸p lÖnh vµ nh÷ng c«ng cô, ®ßn bÈy kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng trong khu«n khæ ph¸p luËt ®· t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn. Cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ, viÖc h¹ch to¸n nãi chung vµ vËn dông vµo tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp nãi riªng còng ®­îc ®æi míi vµ hoµn thiÖn. §Æc biÖt chÕ ®é kÕ to¸n c¶i c¸ch ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864TC-C§KT ngµy 16/12/1998 vµ viÖc ban hµnh LuËt thuÕ GTGT, thuÕ TNDN cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/1999 víi nhiÒu lÇn söa ®æi, bæ sung ®· dÇn ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn, em ®· thu ®­îc nhiÒu ®iÒu vÒ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt phôc vô ngµnh BCVT - mét ngµnh cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Víi ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn “, em ®· t×m hiÓu c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y vµ nhËn thÊy mét sè nh÷ng ­u ®iÓm còng nh­ nh÷ng tån t¹i sau ®©y: 1- Nh÷ng ­u ®iÓm. Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua gÇn 50 n¨m, ®· lín m¹nh kh«ng ngõng c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng s¶n xuÊt. Mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu khi nãi ®Õn Nhµ m¸y lµ ë chç lu«n t×m c¸ch tiÕp cËn thÞ tr­êng, më réng quy m« s¶n xuÊt, thu hót kh¸ch hµng. Trªn c¬ së më réng s¶n xuÊt b»ng c¸ch ®Çu t­ vµo c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cïng víi ph­¬ng thøc b¸n hµng tiÕp thÞ kü thuËt, s¶n phÈm cña Nhµ m¸y ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt ®­îc s¶n xuÊt ë ViÖt Nam hiÖn nay. Cã ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nh­ vËy lµ do sù ph©n c«ng bè trÝ c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc, phï hîp víi chøc n¨ng cña c¸c bé phËn, phßng ban. Lµ c«ng cô qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n thuÕ nãi riªng cña Nhµ m¸y kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra, b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vÒ mÆt ph¹m vi vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kÕ to¸n víi c¸c bé phËn liªn quan còng nh­ gi÷a c¸c néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®ång thêi b¶o ®¶m cho sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh trung thùc hîp lý, râ rµng ®Çy ®ñ. Ù VÒ bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc gän nhÑ phï hîp víi quy m« cña Nhµ m¸y, quy tr×nh lµm viÖc khoa häc, c¸n bé kÕ to¸n ®­îc bè trÝ hîp lý, phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao. Do ®ã, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c, ®óng quy ®Þnh, gióp cho viÖc h¹ch to¸n néi bé cã hiÖu qu¶, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng toµn diÖn. Ù VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë Nhµ m¸y hiÖn nay t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ phï hîp: HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc tæ chøc hîp ph¸p, hîp lÖ vµ ®Çy ®ñ. C¸ch h¹ch to¸n cña Nhµ m¸y nãi chung ®· kh¸ h÷u hiÖu, phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n c¶i c¸ch. Tõ 1/1/1996, c«ng t¸c kÕ to¸n cña Nhµ m¸y ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n míi theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. Khi ®­a hÖ thèng kÕ to¸n míi vµo ho¹t ®éng, Nhµ m¸y ®· triÓn khai ¸p dông thèng nhÊt nh÷ng chøng tõ, mÉu sæ, mÉu b¸o c¸o vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý gióp cho Ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y theo dâi ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y. Trong c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n thuÕ GTGT, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y lµ sù ®a d¹ng, phong phó cña c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm víi c¸c møc thuÕ suÊt kh¸c nhau, kÕ to¸n ®· tÝnh to¸n vµ kª khai râ rµng tõng lo¹i thuÕ suÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tÝnh thuÕ GTGT ®Çu vµo, ®Çu ra còng nh­ viÖc lËp tê khai thuÕ. C¸c b¶ng tæng hîp ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô mua vµo hoÆc b¸n ra ®­îc lËp theo ®óng mÉu quy ®Þnh rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra theo dâi thuÕ cña tõng bé phËn. Sè l­îng vËt t­, thiÕt bÞ nhËp khÈu còng chiÕm mét sè l­îng lín trong tæng sè vËt t­ mua vµo cña Nhµ m¸y nªn sè thuÕ nhËp khÈu ph¸t sinh t­¬ng ®èi lín. ViÖc qu¶n lý thuÕ nhËp khÈu ®­îc theo dâi theo tõng hîp ®ång vµ c¸ch h¹ch to¸n thuÕ nhËp khÈu ®­îc gép chung vµo sè ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp theo tõng hîp ®ång, ®©y lµ ®iÓm kh¸c so víi c¸ch h¹ch to¸n chung. Theo c¸ch h¹ch to¸n nµy th× sè thuÕ nhËp khÈu cña hîp ®ång nµo sÏ ®­îc nhãm riªng víi tõng nhµ cung cÊp l« hµng ®ã. ViÖc kª khai thuÕ vµ nép thuÕ ®­îc Nhµ m¸y thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh, c¸n bé kÕ to¸n n¾m râ ®­îc c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n thuÕ vµ c¸c LuËt thuÕ míi söa ®æi, bæ sung. Nh÷ng ®iÓm lµm ®­îc trªn ®©y lµ do kÕt qu¶ c«ng søc lao ®éng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n Nhµ m¸y. Vµ mét phÇn kh«ng nhá trong ®ã lµ sù cè g¾ng cña phßng tµi vô thùc hiÖn vai trß h¹ch to¸n qu¶n lý tµi chÝnh cña m×nh. Nh÷ng tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm nªu trªn, c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ cña Nhµ m¸y vÉn cßn cã nh÷ng tån t¹i sau: Muèn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y, cÇn chØ ra ®­îc nh÷ng tån t¹i vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p söa ®æi nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Nhµ m¸y. 2.1-Vi ph¹m nguyªn t¾c bÊt kiªm nhiÖm ViÖc ph©n chia chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸n bé phßng kÕ to¸n cã sù vi ph¹m nguyªn t¾c bÊt kiªm nhiÖm, ®ã lµ viÖc kÕt hîp c«ng viÖc cña kÕ to¸n thanh to¸n víi c«ng viÖc cña thñ quü cho mét c¸n bé kÕ to¸n. ViÖc vi ph¹m nguyªn t¾c, chÕ ®é kÕ to¸n nµy cã thÓ sÏ dÉn ®Õn nhiÒu sai ph¹m trong c«ng t¸c kÕ to¸n, t¹o ra sù kh«ng kh¸ch quan, g©y ra kÏ hë trong qu¶n lý. 2.2-Tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ ch­a hîp lý Chøng tõ ®­îc chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n Nhµ m¸y nhiÒu khi ch­a kÞp thêi khiÕn cho c«ng viÖc tËp hîp vµ lËp b¸o c¸o th­êng chËm. 2.3-TÝnh vµ ph©n bæ thuÕ liªn quan tíi nhiÒu kú kÕ to¸n ch­a ®­îc thùc hiÖn Nh×n chung viÖc h¹ch to¸n thuÕ GTGT, nhËp khÈu ®· tu©n theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. Tuy nhiªn, viÖc tÝnh vµ ph©n bæ c¸c kho¶n thuÕ cã liªn quan ®Õn nhiÒu kú trong n¨m tµi chÝnh kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. Cô thÓ: Ù §èi víi thuÕ m«n bµi: Nhµ m¸y nép thuÕ vµo ®Çu n¨m nh­ng h¹ch to¸n toµn bé kho¶n thuÕ nµy vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong quý I, kh«ng thùc hiÖn ph©n bæ ®Òu cho c¸c th¸ng trong n¨m, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 642: 850.000 (Sè thuÕ m«n bµi ph¶i nép Cã TK 3338: 850.000 cña n¨m 2000) Khi nép thuÕ: Nî TK 3338: 850.000 (Sè tiÒn thuÕ ®· nép Cã TK 112: 850.000 b»ng chuyÓn kho¶n ) Ù §èi víi tiÒn thuª ®Êt, Nhµ m¸y ph¶i nép mét n¨m hai lÇn (nÕu sè tiÒn thuª lín) hoÆc nép toµn bé mét lÇn (nÕu sè tiÒn thuª nhá), kÕ to¸n còng thùc hiÖn h¹ch to¸n nh­ ®èi víi thuÕ m«n bµi: kh«ng thùc hiÖn ph©n bæ lµm cho chi phÝ trong c¸c quý ph¶i nép tiÒn thuª ®Êt th­êng cao h¬n c¸c quý kh¸c khiÕn viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c quý kh«ng chÝnh x¸c. Ù §èi víi tiÒn thu sö dông vèn: kÕ to¸n còng kh«ng thùc hiÖn viÖc ph©n bæ lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ gi÷a c¸c quý ph¶n ¸nh kh«ng ®óng kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. 2.4-H¹ch to¸n sai mét sè nghiÖp vô thuÕ Ù C¸ch h¹ch to¸n ®èi víi c¸c kho¶n thuÕ bÞ ph¹t do chËm nép kÕ to¸n trõ vµo quü xÝ nghiÖp mµ theo quy ®Þnh ph¶i trõ vµo lîi nhuËn sau thuÕ. Ù Víi kho¶n môc nép thuÕ thay ng­êi b¸n cña n¨m 1999 chuyÓn sang (theo biªn b¶n kiÓm tra thuÕ), kÕ to¸n trõ vµo lîi nhuËn nh­ng kÕ to¸n l¹i ®­a vµo môc thuÕ m«n bµi, nh­ vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c, kÕ to¸n ®· h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK421- Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi TK3338- thuÕ m«n bµi. Ù §èi víi thu nhËp bÊt th­êng: khi b¸n phÕ liÖu, kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n sè thuÕ GTGT ®Çu ra cña phÇn thu nhËp tõ b¸n phÕ liÖu khiÕn cho viÖc tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra kh«ng chÝnh x¸c lµm cho sè thuÕ GTGT ph¶i nép gi¶m. Theo chÕ ®é, thu nhËp tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT ®Çu ra nh­ng trªn thùc tÕ t¹i Nhµ m¸y ch­a ®­îc kª khai vµ thanh to¸n víi Ng©n s¸ch. 2.5-VËn dông hÖ thèng sæ NhËt ký- chøng tõ ch­a ®Çy ®ñ, ch­a thuÇn nhÊt. Trong 2 n¨m gÇn ®©y, Nhµ m¸y ®· chuyÓn h×nh thøc sæ kÕ to¸n tõ NhËt ký chung sang h×nh thøc NhËt ký chøng tõ, gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp hµng ngµy. Tuy nhiªn b­íc ®Çu cßn cã nh÷ng tån t¹i do ¶nh h­ëng cña h×nh thøc NhËt ký chung. ÙChñng lo¹i sæ: Trong h¹ch to¸n chi tiÕt còng nh­ tæng hîp, viÖc më c¸c sæ chi tiÕt, b¶ng tæng hîp ch­a ®Çy ®ñ nh­ trong viÖc theo dâi thuÕ nhËp khÈu, kh«ng cã b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c lo¹i thuÕ. Nhµ m¸y kh«ng më sæ chi tiÕt theo dâi víi ng©n s¸ch hµng th¸ng mµ chØ ®Õn cuèi quý khi lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ë PhÇn II míi cã thÓ biÕt ®­îc sè thuÕ ph¸t sinh trong quý, sè ®· nép vµ cßn ph¶i nép cuèi quý... Khi ®ã víi nh÷ng hîp ®ång nhËp khÈu, th­êng thêi h¹n nép thuÕ tõ 30 ®Õn 60 ngµy, nÕu kh«ng ®­îc theo dâi chÆt chÏ dÉn ®Õn tr­êng hîp bá sãt. Nhµ m¸y kh«ng më NhËt ký- chøng tõ cho tµi kho¶n 133, ®©y lµ mét thiÕu sãt khiÕn cho viÖc theo dâi thuÕ kh«ng ®­îc chÆt chÏ. Ù Néi dung sæ ch­a thèng nhÊt, cßn lai t¹p víi h×nh thøc sæ NhËt ký chung: Sæ C¸i më cho TK 133, TK333 sö dông kh«ng theo ®óng mÉu cña h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn. 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ. Trong thêi gian qua, c¸c LuËt thuÕ ®· nhiÒu lÇn ®­îc söa ®æi, bæ sung phÇn nµo ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý: LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c LuËt thuÕ míi ®· ®i vµo thùc tiÔn cuéc sèng cña c¸c doanh nghiÖp vµ ®­îc x· héi chÊp nhËn, tõng b­íc ph¸t huy nh÷ng ­u viÖt cña nã, gi÷ ®­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn khu vùc s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c LuËt thuÕ míi nµy ®· ph¸t huy t¸c dông trong viÖc khuyÕn khÝch ®Çu t­, xuÊt khÈu, b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc, s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu nÒn kinh tÕ còng nh­ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh, ho¹t ®éng kinh tÕ trong tõng doanh nghiÖp. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn cã nh÷ng nh­îc ®iÓm: viÖc sö dông tõng s¾c thuÕ cßn t¸ch rêi nhau, sö dông s¾c thuÕ nµy thay cho s¾c thuÕ kh¸c vµ mét vÊn ®Ò tån t¹i lín nhÊt hiÖn nay lµ hÇu hÕt c¸c møc thuÕ ®Òu qu¸ phøc t¹p víi nhiÒu møc thuÕ suÊt t¹o kÏ hë cho c¸c ®èi t­îng nép thuÕ trèn thuÕ vµ lµm cho viÖc qu¶n lý thu thuÕ trë nªn tèn kÐm vµ thÊt thu thuÕ kÐo dµi. Cïng víi viÖc ban hµnh vµ söa ®æi c¸c LuËt thuÕ hiÖn hµnh, Bé tµi chÝnh còng ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n thuÕ theo c¸c söa ®æi, bæ sung. C¸c doanh nghiÖp tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc ®iÓm h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña ®¬n vÞ m×nh mµ sö dông sæ s¸ch, quy tr×nh h¹ch to¸n thuÕ cho phï hîp. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, mÆc dï hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ ®· cã nh÷ng söa ®æi, bæ sung vÉn cßn cã nh÷ng tån t¹i, chÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c kÕ to¸n thuÕ còng cßn nhiÒu khã kh¨n: trong thùc tiÔn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thuÕ ë c¸c doanh nghiÖp nhiÒu khi kh«ng n¾m b¾t vµ ¸p dông sæ s¸ch, c¸ch tÝnh to¸n vµ quy tr×nh h¹ch to¸n thuÕ theo ®óng nh­ quy ®Þnh. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu, yªu cÇu cña viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c LuËt thuÕ míi còng nh­ ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ c¸c mÆt tÝch cùc cña LuËt thuÕ míi, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. Qua c«ng t¸c kÕ to¸n, sù c«ng b»ng vÒ nghÜa vô thuÕ gi÷a c¸c ®èi t­îng nép thuÕ sÏ ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ, t¹o m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh, ®ång thêi t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Trong quy ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ còng nh­ LuËt doanh nghiÖp ®Òu cã ®iÒu kho¶n quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¬ së kinh doanh ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. Tõ ®ã nhËn thÊy vai trß cña kÕ to¸n lµ hÕt søc quan träng, tr¸ch nhiÖm cña kÕ to¸n còng hÕt søc nÆng nÒ trong qu¸ tr×nh ¸p dông thùc hiÖn c¸c LuËt thuÕ míi. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc h¹ch to¸n c¸c lo¹i thuÕ lµ cÇn thiÕt, nÕu kh«ng sÏ trë ng¹i cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ thanh to¸n víi ng©n s¸ch, trë ng¹i cho viÖc lËp hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ cho viÖc kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ. 2. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn. Ph­¬ng h­íng chung ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, kÕ to¸n nãi chung còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý, kÕ to¸n thuÕ nãi riªng lµ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm hiÖn cã, t×m c¸ch kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nh»m ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®óng chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp, trong ®ã cã tÝnh ®Õn c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn. Theo ý kiÕn em, c¸c biÖn ph¸p cô thÓ kh¾c phôc tån t¹i trong qu¶n lý h¹ch to¸n thuÕ ë Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn nh­ sau: 2.1- T¨ng tÝnh kÞp thêi trong lu©n chuyÓn chøng tõ. Nhµ m¸y cã 2 ®¬n vÞ trùc thuéc ë Th­îng §×nh - Thanh xu©n vµ ë Lim - B¾c Ninh t¸ch rêi khái trô së chÝnh cña Nhµ m¸y ë TrÇn Phó, ®iÒu nµy mét phÇn còng khiÕn cho viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n Nhµ m¸y cã sù chËm trÔ. Chøng tõ thanh to¸n lu©n chuyÓn chËm dÉn ®Õn khèi l­îng c«ng viÖc dån vµo cuèi kú do ®ã viÖc h¹ch to¸n nhiÒu khi kh«ng chÝnh x¸c. Cã nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nh­ ghi thiÕu, ghi nhÇm lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho Ban l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh vµ ¶nh h­ëng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng thùc hiÖn ®óng yªu cÇu vÒ thêi h¹n nép thuÕ. ViÖc thanh to¸n chËm trÔ chøng tõ kh«ng chØ do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan cßn do nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa Nhµ m¸y. Do vËy phßng kÕ to¸n Nhµ m¸y nªn ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ ®Æc biÖt lµ thêi gian thanh to¸n chøng tõ chÝnh x¸c tr­íc khi lµm quyÕt to¸n vµ b¶ng kª khai nép thuÕ vµ ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý khi kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh. Ngoµi sù cè g¾ng cña phßng kÕ to¸n cÇn ph¶i cã sù hç trî ®¾c lùc cña Ban gi¸m ®èc trong viÖc n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc, thùc hiÖn chÕ ®é th­ëng, ph¹t râ rµng. 2.2- Hoµn thiÖn c¸ch tÝnh, ph­¬ng ph¸p ph©n bæ vµ h¹ch to¸n mét sè lo¹i thuÕ. â Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Nhµ m¸y nªn tiÕn hµnh thùc hiÖn ph©n bæ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép liªn quan ®Õn nhiÒu kú trong n¨m tµi chÝnh. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ ph¸t sinh trong kú, x¸c ®Þnh ®óng thu nhËp thùc tÕ cña Nhµ m¸y. Ù C¸c kho¶n thuÕ: m«n bµi, tiÒn thuª ®Êt liªn quan ®Õn nhiÒu kú Nhµ m¸y ph¶i tÝnh ph©n bæ, c¸c nghiÖp vô nµy sÏ ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: TiÒn thuÕ m«n bµi ( tiÒn thuª ®Êt ) ph¶i nép: Nî TK 142- Chi phÝ tr¶ tr­íc TK333- 3338: Khi thanh to¸n: Nî TK333- 3338: Cã TK112: V× Nhµ m¸y x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo quý nªn hµng quý thùc hiÖn viÖc ph©n bæ vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ sau: Nî TK642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK142: (ThuÕ m«n bµi mét quý ®­îc ph©n bæ vµo CF QLDN) Ù TiÒn thu sö dông vèn: Nhµ m¸y kª khai 6 th¸ng mét lÇn nh­ng kh«ng thùc hiÖn ph©n bæ, ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c lîi nhuËn trong quý. Nhµ m¸y nªn thùc hiÖn ph©n bæ theo c¸ch h¹ch to¸n sau: TiÒn thu sö dông vèn ph¶i nép: Nî TK142: Cã TK333- 3335: Khi nép tiÒn: Nî TK333- 3335: Cã TK112: Hµng quý Nhµ m¸y thùc hiÖn ph©n bæ nh­ sau: Nî TK421: (TiÒn thu sö dông vèn Cã TK142: trõ vµo lîi nhuËn cña doanh nghiÖp) â §èi víi c¸c kho¶n ph¹t thuÕ, c¸ch h¹ch to¸n nh­ Nhµ m¸y trõ vµo quü xÝ nghiÖp lµ kh«ng ®óng, kho¶n ph¹t nµy ph¶i ®­îc trõ vµo lîi nhuËn, c¸ch h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK421: (Sè tiÒn thuÕ bÞ ph¹t) Cã TK112: â §èi víi c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng ph¶i h¹ch to¸n kho¶n thuÕ GTGT ®Çu ra nh­ sau: Nî TK111,112,131: tiÒn thu tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng Cã TK721: thu nhËp ho¹t ®éng bÊt th­êng Cã TK333- 3331: thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép 2.3- Hoµn thiÖn tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp. Nh×n chung, viÖc ¸p dông sæ s¸ch cña Nhµ m¸y tu©n thñ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Nh­ng theo em, ®Ó thuËn tiÖn h¬n n÷a cho viÖc ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph©n bæ, ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thuÕ thùc tÕ ph¸t sinh mét c¸ch chÝnh x¸c, Nhµ m¸y cã thÓ xem xÐt tíi mét sè ý kiÕn sau: Ù HÖ thèng sæ chi tiÕt: sæ chi tiÕt lµ sæ dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n riªng biÖt mµ trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc. §Ó theo dâi chi tiÕt thuÕ GTGT Nhµ m¸y ®· sö dông c¸c b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ mua vµo, b¸n ra nh­ng víi c¸c lo¹i thuÕ kh¸c nh­ thuÕ nhËp khÈu kh«ng cã sæ chi tiÕt. Theo em, Nhµ m¸y nªn më thªm B¶ng kª hµng ho¸ nhËp khÈu (BiÓu 27) vµ Sæ chi tiÕt theo dâi thuÕ nhËp khÈu (BiÓu 28), chi tiÕt cho tõng hîp ®ång nhËp khÈu vÒ sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép hay ®· nép cña tõng hîp ®ång. Vµ cã mÉu nh­ sau: BiÓu 27 b¶ng kª hµng ho¸ nhËp khÈu Th¸ng ... n¨m ... Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tê khai Sè TBT H¹n nép thuÕ ThuÕ suÊt ThuÕ NK Gi¸ mua ch­a thuÕ SH NT Céng å å Dùa vµo b¶ng kª nµy, Nhµ m¸y sÏ dÔ dµng theo dâi thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu ®Ó ®¶m b¶o viÖc nép thuÕ ®óng h¹n. Sè thuÕ nhËp khÈu cña hîp ®ång nµo ®· nép th× ®­îc ghi vµo sæ chi thiÕt theo dâi thuÕ nhËp khÈu dßng ph¸t sinh cét PS Nî (BiÓu 28): BiÓu 28: Sæ chi tiÕt theo dâi thuÕ nhËp khÈu Tµi kho¶n: ................... §èi t­îng: ................... Lo¹i tiÒn: VN§ NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã 1. SD§K 2. Sè PS trong kú ....... Céng SPS 3. SDCK §Ó theo dâi sè thuÕ cßn ph¶i nép th¸ng th¸ng tr­íc, sè thuÕ ph¶i nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép th¸ng nµy Nhµ m¸y nªn më sæ chi tiÕt theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo mÉu sau (BiÓu 29): BiÓu 29: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng©n s¸ch Th¸ng...... n¨m...... Tµi kho¶n:....... Lo¹i tiÒn: VN§ NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng SPS Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Sè d­ ®Çu kú 2. Sè PS trong kú .... .... Céng SPS: 3. Sè d­ cuèi kú Ù Sæ tæng hîp: V× cã mét sè lo¹i thuÕ ph¸t sinh kh«ng th­êng xuyªn nh­ thuÕ m«n bµi, tiÒn thuª ®Êt, thu sö dông vèn nªn Nhµ m¸y kh«ng cÇn thiÕt ph¶i më sæ chi tiÕt cho c¸c lo¹i thuÕ nµy. §Ó cã thÓ theo dâi tõng lo¹i Nhµ m¸y nªn më B¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c lo¹i thuÕ (BiÓu 30) ®Ó khi ph¸t sinh c¸c lo¹i thuÕ trªn ta cã thÓ ®­a ngay vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c lo¹i thuÕ, cã mÉu nh­ sau: BiÓu 30: b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c lo¹i thuÕ Th¸ng ... n¨m ... §¬n vÞ tÝnh: STT DiÔn gi¶i KV Hµ néi Chi tiÕt P. KTTK TT1. TTBH PXPVC 1 ThuÕ GTGT ph¶i nép 2 ThuÕ nhËp khÈu 3 ThuÕ xuÊt khÈu 4 ThuÕ TNDN 5 ThuÕ vèn 6 TiÒn thuª ®Êt 7. ThuÕ m«n bµi 8. ThuÕ TNCN Céng: Bªn c¹nh ®ã, ®Ó viÖc theo dâi thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ vµ kh«ng ®­îc khÊu trõ chÆt chÏ h¬n, Nhµ m¸y nªn më thªm NhËt ký- chøng tõ cho TK 133- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ, sæ nµy cã kÕt cÊu t­¬ng tù nh­ NhËt ký- chøng tõ sè 10 mµ Nhµ m¸y ®· më cho TK333- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch. MÉu sæ C¸i kÕ to¸n Nhµ m¸y më ch­a ®óng víi mÉu quy ®Þnh cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký- chøng tõ, Nhµ m¸y nªn më sæ theo mÉu sau ®©y (BiÓu 31): BiÓu 31: Bé, Tæng côc:............. §¬n vÞ:....................... sæ c¸i Sè d­ ®Çu n¨m Tµi kho¶n: Nî Cã §¬n vÞ: Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî víi TK Quý1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 111 112 141 331 .... .... Céng SPS Nî Tæng SPS Cã Nî Sè d­ cuèi th¸ng Cã Ngµy ... th¸ng ... n¨m ... KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä vµ tªn) 2.4- Quy ®Þnh vµ thùc hiÖn linh ho¹t, hîp lý thêi ®iÓm nép thuÕ. Nh×n chung, Nhµ m¸y thùc hiÖn viÖc nép thuÕ ®óng h¹n. Riªng ®èi víi viÖc thanh to¸n thuÕ nhËp khÈu Nhµ m¸y th­êng nép rÊt sím ®©y còng lµ mét ®iÒu rÊt tèt. Tuy nhiªn, viÖc nép thuÕ nh­ vËy xÐt vÒ phÝa Nhµ m¸y lµ kh«ng kinh tÕ v× thùc tÕ, c¸c kho¶n thuÕ nµy Nhµ m¸y ®­îc phÐp nép trong thêi h¹n th­êng lµ 30 ngµy, tuy nhiªn còng cã nh÷ng th«ng b¸o thuÕ gia h¹n ®Õn 60 ngµy nghÜa lµ Nhµ m¸y ®­îc phÐp sö dông kho¶n tiÒn thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép nµy trong thêi h¹n 30 hoÆc 60 ngµy. Víi sè thuÕ nhËp khÈu lín th× trong thêi gian ch­a nép cã thÓ ®em l¹i mét kho¶n thu nhËp cho Nhµ m¸y b»ng c¸ch ®Çu t­ vµo mét kÕ ho¹ch nµo ®ã. Nhµ m¸y nªn nép thuÕ tr­íc khi hÕt thêi h¹n lµ 5 ngµy. §Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy, gi¶i ph¸p duy nhÊt lµ cÇn thiÕt ph¶i theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n thuÕ ®Ó võa cã thÓ tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng sö dông vèn võa cã thÓ nép thuÕ ®óng thêi h¹n. KÕt luËn NÒn kinh tÕ më ®em l¹i sù sèng cßn cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn nãi riªng. Víi thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp ph¶i linh ho¹t vµ nh¹y bÐn ®Ó tån t¹i víi sù sèng cña m×nh trong c¬ chÕ míi. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nµy ®ßi hái c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. Trong qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh doanh nghiÖp, h¹ch to¸n kÕ to¸n gi÷ vai trß hÕt søc quan träng, v× nã lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®Ó thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh ë doanh nghiÖp. Trong c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp, kÕ to¸n thuÕ lµ mét phÇn hµnh chÝnh cã vÞ trÝ quan träng vµ cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, ®èi t­îng ph¶n ¸nh cña kÕ to¸n thuÕ lµ c¸c lo¹i thuÕ - lµ nghÜa vô ®ãng gãp b¾t buéc cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc võa lµ c«ng cô ®­îc Nhµ n­íc sö dông ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ. ViÖc tæ chøc tÝnh ®óng c¸c lo¹i thuÕ vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c sè thuÕ ph¶i nép vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan sÏ gióp viÖc qu¶n lý tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp ngµy cµng chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶. Víi mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ trong doanh nghiÖp nãi chung vµ t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn nãi riªng, luËn v¨n ®· ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: Ú §i s©u nghiªn cøu, t×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n thuéc lÜnh vùc thuÕ. Ú T×m hiÓu thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý kÕ to¸n, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn. Ú §­a ra ®Ò xuÊt vÒ ph­¬ng h­íng c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ t¹i Nhµ m¸y. Do kh¶ n¨ng vµ kiÕn thøc cã h¹n, luËn v¨n nµy míi chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vµ ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o, cïng sù chØ b¶o cña c¸c c« b¸c phßng kÕ to¸n Nhµ m¸y ®Ó em cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng h¹n chÕ vµ häc hái ®­îc nhiÒu h¬n qua bµi luËn v¨n nµy. BiÓu 11: NhËt ký chøng tõ sè 10 TK333- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Quý 4 n¨m 2000 TK Tªn tiÓu kho¶n Sè d­ Cã cuèi quý III Nî TK 333 Cã c¸c TK Céng PS Nî Quý IV/00 111 112 133 621 ... 3331 ThuÕ GTGT 173.650.134 1.139.313.954 3.352.101.755 4.491.415.709 3332 VAT hµng NK 0 6.847.000 2.122.118.167 2.650.474.262 3333 ThuÕ XNK 605.631.988 1.850.000 1.058.145.574 668.182.520 2.133.156.298 3334 ThuÕ TNDN 330.167.438 278.400.000 278.400.000 3335 ThuÕ vèn -5.397.000 0 3336 Thuª ®Êt 0 181.000.000 181.000.000 3337 ThuÕ TNCN 0 0 3338 ThuÕ m«nbµi 0 0 Céng: 1.104.052.560 8.697.000 4.778.977.695 3.352.101.755 668.182.520 9.734.446.269 Cã TK333, Nî c¸c TK Céng PS Cã Quý IV/00 Sè d­ cuèi quý IV/00 111 133 331 ... 642 421 49.997.069 4.317.765.575 0 2.650.474.262 2.650.474.262 0 2.013.745.219 2.013.745.219 486.220.909 1.891.237.695 1.891.237.695 1.943.005.133 127.175.334 127.175.334 121.778.334 181.000.000 181.000.000 0 0 0 13.192.480 13.192.480 13.192.480 49.997.069 2.560.474.262 2.013.745.219 181.000.000 2.031.605.509 11.194.590.565 2.564.196.856 BiÓu 2: B¶ng Tæng hîp thuÕ GTGT ®Çu ra Th¸ng 12 n¨m 2000 §¬n vÞ: Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn M· sè: 0100686865-1 §Þa chØ: 61 TrÇn Phó - Ba §×nh - Hµ Néi. M· ®¬n vÞ Tªn ®¬n vÞ TK Doanh thu ch­a cã thuÕ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Lo¹i TS 0% 5% 10% Tæng DT Lo¹i TS 5% 10% Tæng thuÕ GTGT ®Çu ra Th¸ng 12 1 Phßng KTTK 111 212.742.280 29.248.636 241.990.916 10.637.120 2.924.864 13.561.984 1 Phßng KTTK 131 425.880.000 629.822.974 894.320.742 1.950.023.716 31.491.006 89.432.108 120.923.114 1 T. to¸n néi bé 136 1.447.917.468 6.721.666.679 8.169.584.147 72.395.872 672.166.669 744.562.541 2 Trung t©m 1 1.289.689.800 3.840.532.268 5.130.222.068 59.760.578 384.062.327 443.822.905 3 TTBH 10.410.000 362.394.824 372.804.824 520.500 36.239.483 36.759.983 4 PXPVC mÒm 39.331.188 159.561.156 198.892.344 1.967.798 15.938.344 17.906.142 å 425.880.000 3.629.913.710 12.007.724.305 16.063.518.015 176.772.874 1.200.763.795 1.377.536.669 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế tại Nhà máy Thiết bị Bưu Điện.DOC
Luận văn liên quan