Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ

Lêi më ®Çu Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nước nói chung đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau và một trong những công cụ quản lý không thể thiếu được đó là kế toán. Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Vì đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và cạnh tranh quyết liệt, khi quyết định lựa chọn phương án sản xuất một loại sản phẩm nào đó đều cần phải tính đến lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và lợi nhuận thu được khi tiêu thụ. Điều đó có nghĩa doanh nghiệp phải tập hợp đầy đủ và chính xác chi phí sản xuất. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản phẩm thấp hay cao, giảm hay tăng thể hiện kết quả của việc quản lý vật tư, lao động, tiền vốn. Điều này phụ thuộc vào quá trình tập hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Chính vì thế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên tục, mật thiết với nhau. Thông qua chỉ tiêu về chi phí và giá thành sản phẩm các nhà quản lý sẽ biết được nguyên nhân gây biến động chi phí và giá thành là do đâu và từ đó tìm ra biện pháp khắc phục. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Công ty TNHH Tân Mỹ là một doanh nghiệp sản xuất trẻ đang phấn đấu dành được vị trí vững chắc trên thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các cán bộ kế toán có nghiệp vụ vững vàng giữa lý luận và thực tế . Qua thời gian thực tập tại công ty với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán tại công ty Tân Mỹ , em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ” Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất 1.1 Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất: 1.1.1 Khái niệm bản chất của chi phí sản xuất( CPSX) và giá thành sản phẩm: 1.1.1.1 Khái niệm và bản chất của chi phí: 1.1.1.2 Khái niệm và bản chất của giá thành: 1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 1.2.1.1 Phân loại CPSX theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 1.2.1.1 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí : 1.2.1.1 Phân loại CPSX theo khoản mục: 1.2.1.4 Phân loại theo phương pháp tính nhập chi phí vào giá thành: 1.2.1.5 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí: 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: 1.2.2.1 Căn cứ vào góc độ quản lý giá thành, thời gian và cơ sở số liệu để tính giá thành: 1.2.2.1 Căn cứ vào phạm vi chi phí trong giá thành: 1.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 1.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 1.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí: 1.1.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp: 1.1.2.2 Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp: 1.3.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.3.3.1.1 Nội dung: 1.3.3.1.2 Chứng từ sử dụng: 1.3.3.1.3 Tài Khoản sử dụng: 1.3.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 1.3.3.2.1 Nội dung: 1.3.3.2.2 Chứng từ sử dụng: 1.3.3.2.3 Tài khoản sử dụng: 1.3.3.3. Hạch toán CPSX Chung trong phân xưởng: 1.3.3.3.1 Nội dung: 1.3.3.3.2 Chứng từ sử dụng: 1.3.3.3.3 Tài khoản sử dụng: 1.1.1 Kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 1.2 Tập hợp chi phí sản xuất, Đánh giá sản phẩm dở dang: 1.4.1 Tổng hợp CPSX : 1.4.1.1 Nội dung: 1.4.1.3 Tài khoản sử dụng: 1.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 1.4.2.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp( hoặc chi phí vật liệu trực tiếp): 1.4.2.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương: 1.5 Tính giá thành sản phẩm hoàn thành: 1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 1.5.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm: 1.5.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 1.5.3.1 Phương pháp giản đơn: 1.5.3.2 Phương pháp hệ số: 1.5.3.4 Phương pháp tính giá thành phân bước 1.5.3.4.1 Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm: 1.6 Hình Thức Kế toán: 1.6.1 Hỡnh thức kế toỏn Nhật ký chung: Chương 2: Thực tế tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Mỹ: 2.1 Đặc điểm và tình hình chung của Công ty Tân Mỹ 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tân Mỹ: 2.1.2 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của của Công ty Tân Mỹ. 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Tân Mỹ. 2.1.2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty 2.1.2.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ: 2.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 2.2 4 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: 2.1.4.1 Hình thức kế toán: 2.1.4.2 Sổ sách chứng từ: 2.1.4.3. Chính sách kế toán áp dụng: 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Tân Mỹ: 2.2.1 Đặc đIểm CPSX và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ: 2.2.1.1 Chi phí sản xuất: 2.2.1.2 Giá thành sản phẩm: 2.2.2 Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ: 2.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 2.2.3 Tổ chức khai báo mã hoá ban đầu trong phần mềm kế toán: 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất: 2.2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 2.2.4.1.1 Nội dung chi phí NVLTT tại công ty: 2.2.4.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng trong hạch toán CP NVLTT : 2.2.4.1.3 Chứng từ sử dụng trong hạch toán chi phí NVLTT: 2.2.4.1.4 Quy trỡnh nhập liệu, tập hợp, luõn chuyển chứng từ và hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp tại cụng ty. 2.2.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 2.2.4.2.1 Nội dung : 2.2.4.2.2 Chứng từ sử dụng: 2.2.4.2.3 Tài khoản sử dụng: 2.2.4.2.3 Quy trình hạch toán : 2.2.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung: 2.2.4.3.1 Nội dung: 2.2.4.3.3 Tài khoản sử dụng: 2.2.4.3.2 Chứng từ sử dụng: 2.2.4.3.4 Quy trình hạch toán: 2.2.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ở công ty: 2.2.6 Tính giá thành sản phẩm hoàn thành: 2.2.6.1 Kỳ tính giá thành: 2.2.6.2 Đối tượng tính giá thành: 2.2.6.3 Phương pháp tính giá thành: 2.3 Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ: 2.3.1 Những ưu điểm: 2.3.1.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của Công ty: 2.3.1.2 Vấn đề Kế toán hàng tồn kho: 2.3.1.3 Vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại: 2.3.2.1 Vấn đề tập hợp Chi phí NVL 2.3.2.2 Vấn đề tập hợp Chi phí Nhân Công Trực tiếp: 2.3.2.4 Vấn đề tập hợp Chi Phí sản xuất Chung: Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty 1.Giải pháp về Chi phí NVL trực tiếp: 2.Giải pháp về việc tính gía thành sản phẩm: 3.Giải pháp về Chi phí Nhân công Trực tiếp: 4. Giải pháp Tập hợp Chi phí Sản xuất Chung: 5. Bên cạnh đó công ty cũng nên chú trọng đến vấn đề kế toán quản trị. Kết luận

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña vËt t­. - KÕ to¸n TSC§ vµ thanh to¸n: Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî cña C«ng ty víi c¸c ®èi t¸c, c¸c tæ chøc kinh tÕ cã liªn quan, ®ång thêi quyÕt ®Þnh toµn bé c¸c nghiÖp vô thu chi cña C«ng ty, kiªm nhiÖm thªm kÕ to¸n TSC§. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho ng­êi lao ®éng. - Thñ quü: Lµm nhiÖm vô qu¶n lÝ quÜ tiÒn mÆt vµ theo dâi tiÒn nhËp, xuÊt quÜ tiÒn mÆt. 2.2..4 H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty: 2.1.4.1 H×nh thøc kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ ®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh SXKD. C«ng ty sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n TTSOFT 1A. 2.1.4.2 Sæ s¸ch chøng tõ: C¸c b¶ng kª, NhËt ký chøng tõ, Sæ Chi tiÕt Tµi Kho¶n, Sæ C¸i. 2.1.4.3. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông: - Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ 1/1, kết thúc vào 31/12 hàng năm. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Tiền Việt Nam. - Nguyên tắc kế toán ngoại tệ: Quy đổi tương đương theo tỷ giá giao dịch liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. - Chế độ kế toán áp dụng: quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: + Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi theo giá gốc + Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Nhập trước xuất trước + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên - Kế toán TSCĐ: Đánh giá theo giá mua thực tế - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí hoạt động tài chính 2.2 Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty TNHH T©n Mü: 2.2.1 §Æc ®IÓm CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH T©n Mü: 2.2.1.1 Chi phÝ s¶n xuÊt: C«ng ty TNHH T©n Mü lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i cã quy m« t­¬ng ®èi lín vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®Þnh møc kho¸n nªn chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp dùa trªn møc kho¸n cña tõng kú. Chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp gåm chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kú nhÊt ®Þnh. T¹i C«ng ty, chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ vÒ nh©n c«ng, chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c... Cã rÊt nhiÒu kho¶n môc chi phÝ kh¸c nhau ph¸t sinh t¹i c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh lµ: Bån n­íc Inox, chËu röa Inox vµ b×nh n¨ng l­îng mÆt trêi cã quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ mçi lo¹i s¶n phÈm chÝnh nµy cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau vµ do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m·, quy c¸ch, chi tiÕt kh¸c nhau, bªn c¹nh ®ã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹i phøc t¹p v× vËy chi phÝ ph¸t sinh ë c«ng ty ph¶i tËp hîp theo tõng lo¹i, tõng kho¶n môc chi phÝ vµ ph¶i ®­îc th­êng xuyªn theo dâi chi tiÕt ë tõng ph©n x­ëng vµ chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm. 2.2.1.2 Gi¸ thµnh s¶n phÈm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh vµ tËp hîp bao gåm nh÷ng chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ kh¸c cña tõng møc kho¸n cña c«ng ty. 2.2.2 §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH T©n Mü: 2.2.2.1 §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Việc tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như quy trình công nghệ được chia ra làm các bộ phận sản xuất (mỗi bộ phận sản xuất tương ứng với một phân xưởng sản xuất) bao gồm: phân xưởng cơ khí và phân xưởng lắp ráp. Mặc dù ở mỗi phân xưởng sử dụng những loại nguyên liệu khác nhau nhưng thống nhất với nhau về mặt thời gian và tiến độ thực hiện kế hoạch. Những chi tiết, bộ phận sản xuất phải trải qua các công đoạn sản xuất và thực hiện tại phân xưởng cơ khí, sau đó chuyển sang phân xưởng lắp ráp máy hoàn chỉnh. Giai đoạn sản xuất bộ phận, chi tiết và giai đoạn lắp ráp máy hàn (bao gồm 2 phân xưởng, đây chính là quy trình công nghệ sản xuất) được kế toán Nhà máy xác định là một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Các khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung đều được tập trung cho cả 2 phân xưởng này. 2.2.2.2 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Công ty xác định đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm do công ty sản xuất ra cần phải tính giá thành. Mặc dù xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty là sản xuất những bộ phận, chi tiết để cấu thành sản phẩm, lại vừa sản xuất những loại sản phẩm hoàn chỉnh nhưng kế toán công ty xác định đối tượng tính giá thành chỉ là những sản phẩm hoàn chỉnh. 2.2.3 Tæ chøc khai b¸o m· ho¸ ban ®Çu trong phÇn mÒm kÕ to¸n: HiÖn t¹i, c«ng ty ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n A1. PhÇn mÒm nµy cho phÐp ng­êi dïng qu¶n lý c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n theo c¸c danh môc kÕ to¸n. Danh môc kÕ to¸n lµ mét tËp hîp d÷ liÖu dïng ®Ó qu¶n lý mét c¸ch cã tæ chøc vµ kh«ng nhÇm lÉn c¸c ®èi t­îng th«ng qua viÖc m· hãa c¸c ®èi t­îng ®ã. Mçi danh môc gåm nhiÒu danh ®iÓm. Mét danh ®iÓm lµ mét ®èi t­îng cô thÓ cÇn qu¶n lý nh­ mét tµi kho¶n kÕ to¸n, mét lo¹i vËt t­ hµng hãa,...vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét m· duy nhÊt. ViÖc m· hãa ®­îc thùc hiÖn sao cho ®¶m b¶o phôc vô ®­îc c«ng t¸c qu¶n lý, lªn ®­îc c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt ®ång thêi dÔ nhí, dÔ sö dông. ViÖc m· hãa c¸c danh môc ®­îc thùc hiÖn ngay tõ khi b¾t ®Çu sö dông phÇn mÒm vµ cã thÓ thay ®æi, thªm bít trong qu¸ tr×nh sö dông sao cho phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Trªn mµn h×nh m¸y tÝnh cã hiÖn c¸c phÝm chøc n¨ng phôc vô cho viÖc m· hãa. * Danh môc tµi kho¶n kÕ to¸n: C¨n cø vµo danh môc tµi kho¶n mÉu do Bé tµi chÝnh ban hµnh, C«ng ty TNHH T©n Mü x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng tµi kho¶n riªng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ m×nh. Tr­êng hîp muèn söa th«ng tin nh­ sè liÖu tµi kho¶n, tªn tµi kho¶n chon menu “KÕ to¸n tæng hîp” sau ®ã chän tiÕp menu “Danh môc tµi kho¶n”, Ên phÝm F3 ®Ó söa, tr­êng hîp doanh nghiÖp muèn thªm tµi kho¶n con th× Ên phÝm F4 råi khai b¸o tªn, sè hiÖu tµi kho¶n vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. * Danh môc kho hµng: bao gåm c¸c kho thµnh phÈm, kho s¶n phÈm dë dang, kho vËt t­. ViÖc m· hãa kho b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i ký hiÖu tªn kho sau ®ã ®¸nh sè chi tiÕt cho tõng kho VÝ dô: M· nguyªn vËt liÖu : VT; M· Inox SU 304: SU 304 M· Inox SU 202: SU 202 M· Inox SU 201:SU 201 C¸ch khai b¸o nh­ sau: Tõ nÒn giao diÖn chung ta vµo kÕ to¸n hµng tån kho/ Danh môc tõ ®iÓn/ Danh môc Nguyªn vËt liÖu . ¢n phÝm F4, m¸y sÏ hiÖn ra mµn h×nh khai b¸o, gi¶ sö khai b¸o kho vËt t­ sè 01: + M· nguyªn vËt liÖu : SU 304 + Tªn nguyªn vËt liÖu : Inox SU 304 Cuèi cïng kÝch chuét vµo nót “NhËn” ®Ó kÕt thóc khai b¸o. C¸c khai b¸o vÒ c¸c danh môc kh¸c t­¬ng tù. 2.2.4 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc kÕ to¸n cña c«ng ty tiÕn hµnh mét c¸ch tr×nh tù, hîp lý vµ khoa häc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . 2.2.4.1 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 2.2.4.1.1 Néi dung chi phÝ NVLTT t¹i c«ng ty: Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm, nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng tõ 70-80% trong gi¸ thµnh vµ th­êng æn ®Þnh trong c¬ cÊu mçi lo¹i s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, c¨n cø vµo vai trß vµ t¸c dông cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt th× nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty ®­îc chia thµnh 3 lo¹i: Nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm: Inox, s¾t Nguyªn vËt liÖu phô bao gåm : vÝt, keo d¸n, ®Ò can, phao ®iÖn, s¬n kÎ ch÷ ... Nhiªn liÖu bao gåm: x¨ng, ®iÖn, than, dÇu. 2.2.4.1.2 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông trong h¹ch to¸n CP NVLTT : §Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n sö dông TK 152- nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ ®­îc më chi tiÕt theo 3 tiÓu kho¶n: TK 1521 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh TK 1522 : VËt liÖu phô TK 1523 : Nhiªn liÖu. Sử dụng Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tổ chức theo dõi và hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Tµi kho¶n 621 ®­îc më tµi kho¶n chi tiÕt theo tõng NVL: TK 6211: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Inox 304 TK 6212: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Inox 202 TK 6213: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Inox 201 TK 6214: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp c¸c c«ng cô dông cô kh¸c Sử dụng Tài khoản 154 2.2.4.1.3 Chøng tõ sö dông trong h¹ch to¸n chi phÝ NVLTT: Phiếu xuất kho (tr×nh bµy t¹i biÓu sè ), phiếu lĩnh vật tư; hóa đơn bán hàng; phiếu chi, phiếu thu, giấy thanh toán tiền tạm ứng, lệnh chi qua ngân hàng; biên bản bàn giao vật tư,... Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty chia lµm hai lo¹i; Lo¹i 1 ®­îc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi: Inox: SU 304, SU 202, SU 201 Lo¹i 2 ®­îc mua trùc tiÕp ë trong n­íc: t«n, phao ®IÖn, keo d¸n, ®Ò can... 2.2.4.1.4 Quy trình nhập liệu, tập hợp, luân chuyển chứng từ và hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty. C¨n cø vµo t×nh h×nh kÕ ho¹ch tõng th¸ng, phßng kinh doanh vµ phßng kü thuËt thèng nhÊt ®Þnh møc s¶n phÈm dµnh cho 4 lo¹i bån inox chñ yÕu ®­îc lËp thµnh biÓu sè : BiÓu sè 2.4 C«ng ty TNHH T©n Mü KÕ ho¹ch s¶n xuÊt bån n­íc th¸ng 5 §¬n vÞ tÝnh: C¸i Sè TT Dung tÝch (lÝt) Bån ®øng Bån n»m 1 1000 25 25 2 1200 20 20 3 1500 15 10 4 2000 10 15 Tæng sè 70 70 Hµ Néi, Ngµy 02/05/2010 Tr­ëng P.KÕ ho¹ch Tr­ëng P. Kü ThuËt Gi¸m §èc (Ký, ghi râ Hä tªn) (Ký, ghi râ Hä tªn) (Ký, ghi râ Hä tªn) Sau khi cã quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th¸ng 5, Bé phËn s¶n xuÊt lËp phiÕu lÜnh vËt t­ chuyÓn sang cho phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n viªn sÏ kiÓm tra vµ tr×nh lªn Gi¸m ®èc ký duyÖt, sau ®ã KÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo phÇn mÒm kÕ to¸n. Quy tr×nh nhËp liÖu nh­ sau: KÕ to¸n viªn vµo mµn h×nh giao diÖn phÇn mÒm kÕ to¸n; Chän môc Chøng tõ. Chän môc KÕ to¸n VËt t­/ XuÊt VËt t­. NhÊn vµo « “Thªm” ®Ó mµn h×nh hiÖn ra cöa sæ PhiÕu XuÊt VËt t­. KÕ to¸n b¾t ®Çu thùc hiÖn nhËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt: Sè Chøng tõ: XV05001 Ngµy Chøng tõ: 07/05/2010 Ngµy Ghi sæ:07/05/2010 Bé PhËn: Ph©n x­ëng s¶n xuÊt bån Inox Néi dung: XuÊt kho s¶n xuÊt s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch th¸ng 5/2010 Kho hµng: Kho VTHH §VT: Kg Sè l­îng: 9000 §¬n gi¸: 100000 PhÇn mÒm sÏ tù ®éng tÝnh tæng gi¸ trÞ l« hµng xuÊt. KÕ to¸n Ên vµo nót Ghi sæ ®Ó ghi sæ nghiÖp vô ph¸t sinh vµ Ên vµo nót “L­u” ®Ó l­u l¹i. Vµ Ên nót “In” ®Ó in PhiÕu xuÊt kho ( BiÓu sè : Mµn h×nh hiÓn thÞ PhiÕu xuÊt kho). Sau ®ã Ên vµo nót Thªm ®Ó tiÕp tôc ®èi víi c¸c lo¹i NVL kh¸c cña PhiÕu XuÊt Kho ®ã. PhiÕu XuÊt kho Nguyªn VËt LiÖu ( BiÓu sè 2.5) lµm 2 liªn. 1liªn giao cho ng­êi ®i lÜnh vËt t­ ®Ó mang xuèng kho xuÊt vËt t­. 1 liªn l­u t¹i Phßng KÕ to¸n. BiÓu sè 2.5 C«ng ty TNHH T©n Mü MÉu sè 02-VP (Ban hµnh theo Q§ sè 48/2006/Q§-BTC) PhiÕu xuÊt kho Sè : PXK125 Nî : TK 621 Cã : TK 152 Ngµy 07/05/2010 Tªn ng­êi nhËn hµng : Ph©n x­ëng s¶n xuÊt bån Inox Lý do xuÊt kho : XuÊt kho s¶n xuÊt s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch th¸ng 5/2010 XuÊt t¹i kho : Kho hµng c«ng ty TNHH T©n Mü TT Chñng lo¹i §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (ngh×n ®ång) Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C 1 2 3 4 1 Inox SU 304 kg 9.000 9.000 100.000 900.000 2 Inox SU 202 kg 6.500 6.500 70.000 455.000 3 Inox SU 201 kg 3.000 3.000 50.000 150.000 Tæng sè tiÒn ( viÕt b»ng sè ) : 1.505.000.000 đ Tæng sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Một tỷ năm trăm linh năm triệu đồng. Sè chøng tõ gèc kÌm theo: 1 Ngµy 07 th¸ng 05 n¨m 2010 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) BiÓu sè 2.5 C«ng ty TNHH T©n Mü MÉu sè 02-VP (Ban hµnh theo Q§ sè 48/2006/Q§-BTC) PhiÕu xuÊt kho Sè : PXK127 Nî : TK 621 Cã : TK 152 Ngµy 12/05/2010 TT Chñng lo¹i §vt Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (®ång) Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C 1 2 3 4 1 Keo d¸n Hép 50 50 60.000 3.000.000 2 §Ò can M3 150 150 15.000 2.250.000 Tªn ng­êi nhËn hµng : Ph©n x­ëng s¶n xuÊt bån Inox Lý do xuÊt kho : S¶n XuÊt s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch th¸ng 5/2010 XuÊt t¹i kho : Kho hµng C«ng ty TNHH T©n Mü Tæng sè tiÒn ( viÕt b»ng sè ) : 5.250.000 Tæng sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång Sè chøng tõ gèc kÌm theo: 1 Ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2010 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cuèi quý, kÕ to¸n thùc hiÖn tËp hîp, tÝnh to¸n trªn Excel vµ in ra b¶ng tæng hîp xuÊt Nguyªn VËt LiÖu - C«ng cô Dông Cô th¸ng 5- BiÓu sè 2.8. C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng Tæng hîp XuÊt Nguyªn VËt LiÖu – C«ng Cô Dông Cô, kÕ to¸n thùc hiÖn nhËp vµo NhËt ký chøng tõ sè 7, B¶ng kª sè 4. NhËt ký chøng tõ sè 7 ®­îc tr×nh bµy t¹i BiÓu 2.7 , B¶ng kª sè 4 ®­îc tr×nh bµy t¹i BiÓu 2.6. - BiÓu sè 2.6 C«ng ty TNHH T©n Mü B¶ng kª sè 4 Tõ ngµy 01/05/2010-31/05/2010 TK Tên tài khoản Cộng PS Nợ Có TK 152 Có TK 153 Có TK 334 Có TK 338 Có TK 111 Có TK 214 621 CP NVL trực tiếp 2.600.000.000 2.600.000.000 622 CP nhân công trực tiếp 1.053.72.280 865.328.000 188.644.280 627 CP sản xuất chung 757.440.150 6271 CP nhân công trực tiếp 669.101.420 592.418.000 76.683.420 6273 CP Công cụ dụng cụ 15.488.530 15.488.530 6274 CP khấu hao TSCĐ 58.322.000 58.322.000 6278 CP dịch vụ mua ngoài bằng tiền 14.528.200 14.528.200 Tổng cộng 3.462.812.430 2.600.000.000 15.488.530 1.457.746.000 265327700 14.528.200 58.322.000 Ngµy 24 th¸ng 05 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ký, ghi râ Hä tªn TK Tên tài khoản Cộng PS Nợ Có TK 152 Có TK 153 Có TK 334 Có TK 338 Có TK 111 Có TK 214 621 CP NVL trực tiếp 2.600.000.000 2.600.000.000 622 CP nhân công trực tiếp 1.053.72.280 865.328.000 188.644.280 627 CP sản xuất chung 757.440.150 15.488.530 592.418.000 76.683.420 14.528.200 58.322.000 Tổng cộng 3.462.812.430 2.600.000.000 15.488.530 1.457.746.000 265327700 14.528.200 58.322.000 BiÓu sè 2.7 C«ng ty TNHH T©n Mü NhËt ký chøng tõ sè 7 Tõ ngµy 01/05/2010-31/05/2010 Ngµy 24 th¸ng 05 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ký, ghi râ Hä tªn BiÓu sè 2.8 C«ng ty TNHH T©n Mü B¶ng tæng hîp xuÊt NVL - CCDC Th¸ng 5 n¨m 2010 Chøng tõ Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (ngh×n ®ång) SH NT PXK124 7/5 Inox SU 304 kg 9.000 100.000 900.000 PXK124 7/5 Inox SU 202 kg 6.500 70.000 455.000 PXK124 7/5 Inox SU 201 kg 3.000 50.000 150.000 PXK127 12/5 Keo d¸n Hép 50 60.000 3000 PXK127 12/5 §Ò Can M3 150 15.000 2250 PXK129 13/5 Van ®iÖn Hép 100 150.000 15.000 PXK130 16/5 S¬n kÎ ch÷ Hép 50 120.000 6000 PXK131 20/5 Que hµn Inox Hép 50 200.000 10.000 ... ... ...... ... ... ...... ... Tæng céng 2.600.000 Hµ Néi, Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2010 Ng­êi lËp B¶ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, Hä vµ tªn) (Ký, Hä vµ tªn) PhÇn mÒm kÕ to¸n tù ®éng thùc hiÖn bót to¸n sau: Nî TK 621 2.600.000.000 Có TK 152 2.600.000.000 Sau ®ã KÕ to¸n viªn thùc hiÖn bót to¸n cuèi cïng kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp sang tµi kho¶n 154 theo c¸c b­íc sau : Chän ¤ Bót to¸n kÕt chuyÓn trªn mµn h×nh phÇn mÒm kÕ to¸n. Chän KÕt chuyÓn CPSX/ KÕt chuyÓn CP NVL TT  Sau ®ã chän « LËp Chøng tõ KÕt chuyÓn Vµ chän « Thùc hiÖn. PhÇn mÒm sÏ tù ®éng kÕt chuyÓn toµn bé CP NVL TT sang TK §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang - TK 154. KÕ to¸n viªn chän Danh môc “Sæ kÕ to¸n/Sæ chi tiÕt Tµi Kho¶n” ®Ó kiÓm tra sè liÖu trªn Sæ chi tiÕt Tµi Kho¶n 6211 vµ thùc hiÖn lÖnh “In”. PhÇn mÒm kÕ to¸n sÏ tù ®éng thùc hiÖn vµo sæ Chi tiÕt tµi kho¶n 6211 vµ sæ c¸i 621 dùa trªn phiÕu NhËp Kho ®· ®­îc nhËp vµo. Sau ®ã KÕ to¸n viªn sÏ thùc hiÖn lÖnh “In” ra sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 6211 (biÓu sè 2.9) vµ sæ c¸i TK 621 (BiÓu sè 2.10) BiÓu sè 2.9 C«ng ty TNHH T©n Mü MÉu sè S20-DNN (Ban hµnh theo Q§ 48/2006/Q§-BTC) Sæ chi tiÕt theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n 6211 Th¸ng 5 n¨m 2010 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i NhËt ký Chung Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Trang sè STT dßng Nî Cã 7/5 PXK 125 7/5 XuÊt kho Inox SU 304, 09 08 1521 900.000 12/5 PXK 127 12/5 XuÊt kho Inox SU 304 09 09 1521 80.000 16/5 PXK 131 16/5 XuÊt kho S¬n kÎ ch÷ cho bé phËn l¾p r¸p 09 14 1522 120.000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24/05 KÕt chuyÓn TËp hîp CPSX 11 02 154 1.500.000 Tæng sè ph¸t sinh 1.500.000 1.500.000 Sè d­ cuèi th¸ng 0 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) BiÓu sè 2.10 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Mỹ MÉu sè S20-DNN (Ban hµnh theo Q§ 48/2006/Q§-BTC) Sæ c¸I Tµi Kho¶n 621 Số dư đầu năm 2010 Nợ Có D §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Ghi Nợ TK này Ghi Có các TK đối ứng … Tháng 5 … Cộng Nhật ký chứng từ số 7 2.600.000.000 TK 152 2.600.000.000 Cộng số phát sinh Nợ 2.600.000.000 Có 2.600.000.000 Số dư cuối tháng Nợ Có Ngày 28 tháng 5 năm 2010 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) 2.2.4.2 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 2.2.4.2.1 Néi dung : CPNCTT cña c«ng ty lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng. CPNCTT bao gåm tiÒn l­¬ng cÊp bËc, tiÒn l­¬ng s¶n phÈm, tiÒn th­ëng.... vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng bao gåm BHXH, BHYT, KPC§ vµ BH ThÊt nghiÖp víi tØ lÖ trÝch ®­a vµo CPNCTT ®èi víi c«ng nh©n trong toµn c«ng ty lµ nh­ nhau. Cô thÓ : PhÇn do c«ng ty ph¶i nép: BHXH trÝch 16%, BHYT trÝch 3%, KPC§ trÝch 2% vµ BHTN trÝch 1% trªn tæng tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶. PhÇn do ng­êi lao ®éng ph¶i nép: BHXH trÝch 6%, BHYT 1.5%, KPC§ 0% vµ BHTN trÝch 1% tÝnh trõ trªnl­¬ng tèi thiÓu cña ngõ¬i lao ®éng. Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng thñ c«ng do c¸c qu¶n ®èc gi÷a c¸c ph©n x­ëng kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c ph©n x­ëng vµ thèng kª, sau ®ã nép cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®Ó nhËp liÖu vµo phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ tù tæng hîp sè liÖu tiÒn l­¬ng. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o viÖc chÊm c«ng chÝnh x¸c, ban gi¸m ®èc cã cö mét ban kiÓm so¸t ®i kiÓm tra t×nh h×nh chÊm c«ng ë c¸c ph©n x­ëng, nÕu cã sai sãt th× qu¶n ®èc sÏ bÞ trõ ngµy c«ng t­¬ng øng víi ngµy chÊm c«ng bÞ sai sãt. C«ng ty sö dông viÖc chÊm giê c«ng cho tõng ng­êi vµ s¶n phÈm lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n theo tõng tæ, nã khuyÕn khÝch c«ng nh©n ®i lµm ®Çy ®ñ ®óng giê ®Ó h­ëng ®Çy ®ñ l­¬ng cña tõng c¸ nh©n vµ cã n¨ng suÊt cao s¶n xuÊt ra s¶n phÈm v­ît ®Þnh møc ®Ó ®­îc h­ëng l­¬ng th­ëng theo tæ khi lµm ®­îc v­ît møc s¶n phÈm. ViÖc quy ®Þnh møc l­¬ng chi tiÕt cho tõng bé phËn, tõng tæ, tõng c¸ nh©n cã xem xÐt ®Õn møc l­¬ng chung cña toµn ngµnh gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n vµ gi¸ trÞ lao ®éng ®­îc c«ng b»ng vµ cã sù khuyÕn khÝch cao. C¸c b­íc tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng: B­íc 1: Ban kiÓm so¸t vµ c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng x¸c nhËn b¶ng chÊm c«ng. B­íc 2: Phßng kü thuËt vµ kÕ to¸n kiÓm tra sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng ph©n x­ëng. B­íc 3: Nép b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng khèi l­îng s¶n phÈm tõng ph©n x­ëng cho kÕ to¸n l­¬ng. B­íc 4: KÕ to¸n l­¬ng tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo phÇn mÒm kÕ to¸n vµ tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng. B­íc 5: Gi¸m ®èc xÐt duyÖt vµ ký nhËn KÕ to¸n l­¬ng tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng tõng c¸ nh©n theo giê c«ng vµ theo sè s¶n phÈm v­ît møc cña tõng tæ nÕu cã. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n l­¬ng tiÕn hµnh in B¶ng tÝnh l­¬ng vµ B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, B¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng. Hµng th¸ng, c«ng ty thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn vµo ngµy 05, t¹m øng cho c«ng nh©n vµo ngµy 25. Møc t¹m øng tèi ®a b»ng 31% tiÒn l­¬ng th¸ng tr­íc cña tõng c¸ nh©n. 2.2.4.2.2 Chøng tõ sö dông: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng kª s¶n phÈm hoµn thµnh, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (biÓu sè 2.12) ... 2.2.4.2.3 Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n “ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” – TK 622, ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n : TK 334, TK 338, TK 111, TK 112, ... 2.2.4.2.3 Quy tr×nh h¹ch to¸n : KÕ to¸n viªn lËp b¶ng Ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng BiÓu sè 2.12 trªn Excel dùa trªn b¶ng chÊm c«ng do Qu¶n lý ph©n x­ëng cung cÊp. Biểu số 2.8: Bảng phân bổ Tiền lương và Các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Mỹ. Tháng 5 năm 2010 GhiCó TK Ghi NợTK Ghi có TK 334 Ghi có TK 338 Tổng Lương cơ bản Ăn ca Tổng có TK 334 TCTN (3389)(1%) KPCĐ (3382)(2%) BHXH (3383)(16%) BHYT (3384)(3%) Tổng có TK 338 TK 622 865.328 865.328 8.574,74 17.149,48 137.195,84 25.724,22 188.644.28 1.053.972,28 TK 6221 857.474 857.474 8.574,74 17.149,48 137.195,84 25.724,22 TK 6222 7.854 7.854 TK 627 348.561 592.418 3.485,61 6.971,22 55.769,76 10.456,83 76.683,42 669.101,42 TK 6271 348.561 348.561 3.485,61 6.971,22 55.769,76 10.456,83 TK 6278 243.857 243.857 TK 641 125.865 131.083 1.258,65 2.517,3 20.138,4 3.775,95 27.690,3 158.152,3 TK 6411 125.865 125.865 1.258,65 2.517,3 20.138,4 3.775,95 TK 6418 5.218 5.218 TK 642 348.268 387.243 3.482,68 6.965,36 55.722,88 10.448,04 76.618,3 463.861,3 TK 6421 348.268 348.268 3.482,68 6.965,36 55.722,88 10.448,04 TK 6248 38.975 38.975 Tổng 1.688.022 288.050 1.976.072 16.801,68 33.603,36 268.826,88 50.405,04 369.636,3 KÕ to¸n viªn sÏ nhËp liÖu vµo phÇn mÒm kÕ to¸n theo c¸c b­íc nh­ sau : Trªn mµn h×nh giao diÖn chän Chøng tõ/ NghiÖp vô Kh¸c/ PhiÕu L­¬ng vµ tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu nh­ sau : Sè chøng tõ : KT 05001 Ngµy chøng tõ : 25/05/2010 Ngµy ghi sæ : 25/05/2010 Néi dung : L­¬ng cho C«ng nh©n ph©n x­ëng s¶n xuÊt TK Nî : 622 §èi t­îng Nî : Bån lo¹i 1 TK Cã : 334 Sè tiÒn : 847747000 Sau khi nhËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo mÉu phiÕu trªn mµn h×nh, kÕ to¸n viªn chän « L­u vµ « Ghi sæ ®Ó tiÕn hµnh l­u sè liÖu võa nhËp vµ ghi sæ. Sau ®ã kÕ tãan viªn tiÕp tôc nhËp c¸c ®Þnh kho¶n kh¸c vµo. Sau ®ã KÕ to¸n viªn thùc hiÖn bót to¸n cuèi cïng kÕt chuyÓn chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp sang tµi kho¶n 154 theo c¸c b­íc sau : Chän ¤ Bót to¸n kÕt chuyÓn trªn mµn h×nh phÇn mÒm kÕ to¸n. Chän KÕt chuyÓn CPSX/ KÕt chuyÓn CP Nh©n c«ng TT  Sau ®ã chän « LËp Chøng tõ KÕt chuyÓn Vµ chän « Thùc hiÖn. PhÇn mÒm sÏ tù ®éng kÕt chuyÓn toµn bé CP Nh©n C«ng Trùc tiÕp sang TK §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang - TK 154. KÕ to¸n viªn chän Danh môc Sæ kÕ to¸n/Sæ chi tiÕt Tµi Kho¶n ®Ó kiÓm tra sè liÖu trªn Sæ chi tiÕt Tµi Kho¶n 6221 vµ thùc hiÖn lÖnh “In”. PhÇn mÒm kÕ to¸n sÏ tù ®éng thùc hiÖn vµo sæ Chi tiÕt tµi kho¶n 6221 vµ sæ c¸i 622 dùa trªn c¸c bót to¸n ®· ®­îc nhËp vµo. Sau ®ã KÕ to¸n viªn sÏ thùc hiÖn lÖnh “In” ra sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 6221 (BiÓu sè 13) vµ sæ c¸i TK 622 (BiÓu sè 14) PhÇn mÒm m¸y tÝnh sÏ tiÕn hµnh thao t¸c xö lý nh­ sau: Nî TK 622 1.053.972,28 Cã TK 334 865.328 Có TK 338 188.644.28 BiÓu sè 2.13 C«ng ty TNHH T©n Mü MÉu sè S02a-DN (Ban hµnh theo Q§ 48/2006/Q§-BTC) Sæ Chi tiÕt Tµi kho¶n 6221 Tµi kho¶n Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt Th¸ng 5 n¨m 2008 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n §ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i NhËt ký chung Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy Trang sè STT dßng Nî Cã 27/5 27/5 TÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n ph©n x­ëng s¶n xuÊt 334 857.474 28/5 28/5 TrÝch c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 338 188.644,28 KÕt chuyÓn sang TK 154 154 1.046.118,28 Céng sè ph¸t sinh 1.046.118,28 1.046.118,28 Sè d­ cuèi th¸ng 0 Ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2010 KÕ to¸n L­¬ng KÕ to¸n Tr­ëng (Ký,ghi râ hä tªn) ( Ký,ghi râ hä tªn BiÓu sè 2.14 : C«ng ty TNHH T©n Mü MÉu sè S02a-DN Ban hµnh theo Q§ 48/2006/Q§-BTC Sổ cái Tài Khoản 622 Sè d­ ®Çu n¨m 2010 Nợ Có Ghi Nợ TK này Ghi Có các TK đối ứng … Tháng 5 … Cộng TK 334 865.328.000 TK 338 188.644.280 Cộng số phát sinh Nợ 1.053.927.28 Có 1.053.927.28 Số dư cuối tháng Nợ Có Đơn vị tính: Đồng Ngày 28 tháng 5 năm 2010 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) 2.2.4.3 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: 2.2.4.3.1 Néi dung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ ®­îc tËp hîp t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt, bao gåm: chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c,... 2.2.4.3.2 Chøng tõ sö dông: B¶ng tÝnh c«ng, b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, hãa ®¬n mua hµng, hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ... 2.2.4.3.3 Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK627 vµ më chi tiÕt c¸c tµi kho¶n con: Chi phí nhân viên phân xưởng: TK 6271 Chi phí dụng cụ sản xuất: TK6273 Chi phí khấu hao TSCĐ: TK6274 Chi phí khác bằng tiền: TK6278 Ngoµi ra cßn sö dông c¸c lo¹i tµi kho¶n kh¸c nh­: TK 334, TK 338, TK 214, TK 111,TK 112... 2.2.4.3.4 Quy tr×nh h¹ch to¸n: a. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: C«ng ty tiÕn hµnh trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. C¨n cø vµo t×nh tr¹ng m¸y mãc, nhµ x­ëng ®· ®­îc dù tÝnh khÊu hao tõ tr­íc vµ c¸c sè liÖu ®· ®­îc nhËp tõ ban ®Çu khi mua Tµi s¶n cè ®Þnh vÒ sö dông, kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho tõng bé phËn vµ tõng ph©n x­ëng. KÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao vµo cuèi th¸ng PhÇn mÒm kÕ to¸n sÏ tù ®éng c¨n cø vµo c¸c th«ng tin ®· cã cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ngay tõ khi mua vÒ: nguyªn gi¸, thêi h¹n sö dông, møc khÊu hao,... ®Ó tù ®éng tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo th¸ng. KÕ to¸n viªn thùc hiÖn lÖnh In B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§- BiÓu sè nh­ sau: Chän ¤ NghiÖp Vô/KhÊu hao TSC§ Chän ¤ In ®Ó tiÕn hµnh in ra B¶n ph©n bè khÊu hao TSC§. Biểu số 2.15 B¶ng ph©n bæ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng 5 n¨m 2010 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Ngµy th¸ng Bé phËn sö dông Sè khÊu hao th¸ng Tæng céng Nhµ x­ëng M¸y mãc thiÕt bÞ Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c Bé phËn s¶n xuÊt 12.500 19.580 1.240 33.320 Bé phËn l¾p r¸p 7.500 7.583 820 15.903 Bé phËn gß hµn 5.300 3.245 354 8899 Tæng 25.500 30.408 2414 58.322 Sau ®ã PhÇn mÒm m¸y tÝnh tù ®éng tiÕn hµnh xö lý theo bót to¸n sau: Nî TK 627 58.322.000 Cã TK 214 58.322.000 b. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi b»ng tiÒn kh¸c: Hµng th¸ng kÕ to¸n sÏ tËp hîp c¸c ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n mua hµng trong th¸ng ®Ó tËp hîp c¸c chi phÝ mua ngoµi, bao gåm: tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn m¹ng, chi phÝ vËn chuyÓn, thuª kho hµng, tiÒn sö ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh th­êng xuyªn, ... C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ tËp hîp ®­îc, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh nhËp liÖu vµ tÝnh to¸n ph©n bæ cho tõng bé phËn. Vµ c¨n cø theo b¶ng kª sè 4 biÓu sè phÇn mÒm kÕ to¸n tù ®éng xö lý theo bót to¸n sau: Nî TK 627 14.528.200 Cã TK 111,112, 331 14.528.200 c. Chi phÝ nh©n c«ng ph©n x­ëng: Chi phÝ c«ng nh©n ph©n x­ëng còng ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn chøng tõ lµ b¶ng chÊm c«ng nh­ ®èi víi nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, kÕ to¸n l­¬ng còng tiÕn hµnh ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ( Theo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BiÓu sè 2.12). KÕ to¸n viªn nhËp d÷ liÖu vµo nh­ ®èi víi phÇn tËp hîp Chi PhÝ Nh©n C«ng trùc tiÕp ®· nªu ë trªn. PhÇn mÒm kÕ to¸n tù ®éng xö lý theo bót to¸n sau: Nî TK 627 669.101,42 Cã TK 334 592.418 Cã TK 338 76.683,42 d. Chi phÝ c«ng cô dông cô ®­îc tËp hîp dùa trªn b¶ng xuÊt c«ng cô dông cô nh­ ®èi víi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. KÕ to¸n viªn nhËp d÷ liÖu vµo nh­ ®èi víi phÇn tËp hîp Chi PhÝ NVL trùc tiÕp ®· nªu ë trªn c¨n cø theo B¶ng kª sè 4 - BiÓu sè 2.6 PhÇn mÒm kÕ to¸n tù ®éng xö lý theo bót to¸n sau: Nî TK 627 15.488.530 Cã TK 153 15.488.530 Sau ®ã KÕ to¸n viªn thùc hiÖn bót to¸n cuèi cïng kÕt chuyÓn chi phÝ S¶n xuÊt Chung sang tµi kho¶n 154 theo c¸c b­íc sau : Chän ¤ Bót to¸n kÕt chuyÓn trªn mµn h×nh phÇn mÒm kÕ to¸n. Chän KÕt chuyÓn CPSX/ KÕt chuyÓn CP S¶n xuÊt Chung Sau ®ã chän « LËp Chøng tõ KÕt chuyÓn Vµ chän « Thùc hiÖn. PhÇn mÒm sÏ tù ®éng kÕt chuyÓn toµn bé Chi phÝ S¶n xuÊt Chung sang TK §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang - TK 154. KÕ to¸n viªn chän Danh môc Sæ kÕ to¸n/Sæ chi tiÕt Tµi Kho¶n ®Ó kiÓm tra sè liÖu trªn Sæ chi tiÕt Tµi Kho¶n 627 vµ thùc hiÖn lÖnh “In”. PhÇn mÒm kÕ to¸n sÏ tù ®éng thùc hiÖn vµo sæ Chi tiÕt tµi kho¶n 6271 vµ sæ c¸i 627 dùa trªn c¸c bót to¸n ®· ®­îc nhËp vµo. Sau ®ã KÕ to¸n viªn sÏ thùc hiÖn lÖnh “In” ra sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 627 (BiÓu sè 2.16) vµ sæ c¸i TK 627 (BiÓu sè 2.17) BiÓu sè 2.16 C«ng ty TNHH T©n Mü MÉu sè S02a-DN Ban hµnh theo Q§ 48/2006/Q§-BTC Sæ Chi TiÕt Tµi Kho¶n 627 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i NhËt ký Chøng Tõ Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Trang sè STT dßng Nî Cã 27/5 27/5 TrÝch khÊu hao TSC§ 214 58.322 27/5 27/5 TÝnh l­¬ng cho nh©n viªn ph©n x­ëng 334 592.418 27/5 27/5 TrÝch c¸c kho¶n theo trÝch l­¬ng 338 76.683,42 28/5 24/5 TËp hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c 111 14.528,2 28/5 12/5 XuÊt CCDC cho ph©n x­ëng 153 15.488,53 ... ... ... ... ... ... ... ... ... KÕt chuyÓn sang TK154 154 757.440.15 Céng Sè ph¸t sinh 757.440.15 757.440.15 Tæng céng 0 Th¸ng 5 n¨m 2010 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång Ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2010 KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) BiÓu sè 2.17 C«ng ty TNHH T©n Mü MÉu sè S02a-DN Ban hµnh theo Q§ 48/2006/Q§-BTC Sæ c¸i Số dư đầu năm 2010 Nợ Có Tài Khoản 627 Đơn vị tính: Đồng Ghi Nợ TK này Ghi Có các TK đối ứng Tháng 5 … Cộng TK 153 15.488.530 TK 334 592.418.000 TK 338 76.683.420 TK 214 58.322.000 TK 111 14.528.200 Cộng số phát sinh Nợ 757.440.150 Có 757.440.150 Số dư cuối tháng Nợ Có Ngày 28 tháng 5 năm 2010 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) 2.2.4.4 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ trong toµn doanh nghiÖp: Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn thao t¸c kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ ®­îc tËp hîp trong th¸ng trªn 3 tµi kho¶n: TK 621, TK 622, TK 627 sang tµi kho¶n Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang TK 154 theo tr×nh tù ®· nªu trªn. Bót to¸n : Nî TK 154: 3.462.812.430 Cã TK 621: 2.600.000.000 Cã TK 622: 1.053.972,28 Cã TK 627: 757.440.150 Sau ®ã KÕ to¸n viªn chän vµo ¤ Sæ kÕ to¸n/Sæ C¸i Tµi Kho¶n Chän ¤ In ®Ó thùc hiÖn in ra Sæ C¸i Tµi Kho¶n 154 BiÓu sè 2.18 Ghi Nợ TK này Ghi Có các TK đối ứng Tháng 5 … Cộng TK 621 2.600.000.000 TK 622 1.053.248.200 TK 627 757.440.150 Cộng số phát sinh Nợ 3.462.812.430 Có 3.462.812.430 Số dư cuối tháng Nợ Có BiÓu sè 2.18 C«ng ty TNHH T©n Mü MÉu sè S02a-DN Ban hµnh theo Q§ 48/2006/Q§-BTC Sæ c¸i Tài Khoản 154 Số dư đầu năm 2010 Nợ Có Đơn vị tính: Đồng Ngày 28 tháng 5 năm 2010 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) 2.2.5 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ë c«ng ty: HiÖn nay, t¹i C«ng ty T©n Mü viÖc x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh lµ th¸ng. Hµng ngµy, x­ëng s¶n xuÊt lµm viÖc theo kÕ ho¹ch phßng kinh doanh ®­a xuèng. Tr­ëng x­ëng c¨n cø vµo sè c«ng nh©n cã mÆt vµ c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó nhËn kÕ ho¹ch, chu kú s¶n xuÊt ng¾n .V× vËy, kÕ ho¹ch ®Æt ra bao nhiªu yªu cÇu s¶n xuÊt hoµn thµnh hÕt . C«ng ty kh«ng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm lµm dë. 2.2.6 TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh: 2.2.6.1 Kú tÝnh gi¸ thµnh: Kú tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty T©n Mü vµo cuèi th¸ng, sau khi kÕ to¸n l­¬ng, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng vµ tËp hîp c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ giao cho kÕ to¸n tæng hîp tÝnh gi¸ thµnh. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµo cuèi th¸ng gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n dÔ dµng, thuËn tiÖn h¬n vµ ®­a ra nh÷ng th«ng tin thÝch hîp cho ban gi¸m ®èc ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ ®óng ®¾n. 2.2.6.2 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh: §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty lµ tõng lo¹i mÆt hµng: bån Inox víi cac kÝch cì kh¸c nhau. 2.2.6.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tÝnh nh­ sau :C¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho theo tõng lo¹i dung tÝch tõ sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 154, kÕ to¸n lËp B¶ng tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng lo¹i bån theo ®Þnh møc BiÕu sè 2.19 b»ng Excel sau ®ã in ra. BiÓu sè 2.19 C«ng ty TNHH T©n Mü B¶ng tæng hîp CPNVL TT theo ®Þnh møc Lo¹i bån §Þnh møc nguyªn vËt liÖu Sè l­îng s¶n phÈm § 1000l 136.768.500 110 §1200l 169.938.440 110 § 1500l 226.862.160 120 § 2000l 251.544.000 100 N 1000l 142.115.200 100 N 1200l 204.678.200 100 N 1500l 206.145.264 80 N 2000l 217.694.400 80 Ph©n bæ theo tû lÖ = Chi phÝ NVL 1 lo¹i s¶n phÈm ph¸t sinh trong kú Tæng sè chi phÝ NVL ph¸t sinh trong kú Tõ cét céng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i bån trªn B¶ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Þnh møc, kÕ to¸n tÝnh tû lÖ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ ®· tËp hîp ®­îc trong th¸ng cho tõng lo¹i bån theo c«ng thøc : TÝnh tû lÖ cho lo¹i bån 1000 § - Sè l­îng : 110 c¸i Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Þnh møc : 136.768.500 Tæng chi phÝ NVL ph¸t sinh trong kú : 1.548.248.200 Tû lÖ ph©n bæ = 136.768.500 x 100 % = 8.834% 1.548.248.200 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph©n bæ cho lo¹i bån 1000 § = 8.834 % x 2.600.000.000 = 229.684.000 Chi phÝ nh©n c«ng ph©n bæ cho lo¹i bån 1000 § = 8.834% x 1.053.972,28 = 93.107.910 Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho lo¹i bån 1000 § = 8.834% x 757.440.150 = 66.912.263 Tæng gi¸ thµnh cña 110 bån 1000 § = 389.704.173 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = 3.542.765 T­¬ng tù tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c lo¹i bån kh¸c nhËp kho trong th¸ng vµ sai sè sÏ ®­îc lµm trßn ®Õn hµng Ngh×n ®ång. Sau ®ã KÕ to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh tÝnh to¸n trªn Excel vµ t¹o B¶ng ph©n bæ CPSX vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm th¸ng 5/2010 (BiÓu sè 2.20) BiÓu sè 2.20 C«ng ty TNHH T©n Mü B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Th¸ng 5 n¨m 2010 Lo¹i bån Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm § 1000l 379.830.000 3.543.000 § 1200l 437.800.000 3.980.000 § 1500l 505.200.000 4.210.000 § 2000l 472.800.000 4.728.000 N 1000l 376.200.000 3.762.000 N 1200l 401.000.000 4.010.000 N 1500l 362.000.000 4.525.000 N 2000l 408.000.000 5.100.000 §Õn ®©y, toµn bé quy tr×nh kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty T©n Mü ®· hoµn thµnh. Trªn c¬ së c¸c chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc, kÕ to¸n ®· tÝnh ra ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng lo¹i bån n­íc theo dung tÝch . Sau khi tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú, kÕ to¸n nhËp kho thµnh phÈm theo bót to¸n : Nợ TK 155 : 3.642.812.430 Nợ TK 154 : 3.642.812.430 KÕ to¸n viªn thùc hiÖn nhËp d÷ liÖu cho bót to¸n nhËp kho thµnh phÈm vµo phÇn mÒm kÕ to¸n. 2.3 NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH T©n Mü: B­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi sù biÕn ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ vµ chÕ ®é kÕ toµn, C«ng ty ®· nç lùc kh¾c phôc khã kh¨n, tõng b­íc hoµ nhËp vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ víi nh÷ng b­íc tiÕn râ rÖt. Thùc tÕ cho thÊy r»ng, trong giai ®o¹n m« h×nh c«ng ty TNHH ®ang h×nh thµnh víi tèc ®é lín nh­ hiÖn nay, sè l­îng c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ kh«ng ph¶i lµ nhiÒu. Bªn c¹nh ®ã, m« h×nh c«ng ty TNHH ch­a thùc sù cã ®é tin cËy cao ®èi víi c¸c bªn cã liªn quan nh­ : Kh¸ch hµng, Ng©n hµng ... v× tuy cã t­ c¸ch ph¸p nh©n nh­ng do h×nh thøc së h÷u vèn lµ së h÷u t­ nh©n. Víi nh÷ng khã kh¨n chung vµ nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu míi thµnh lËp, c«ng ty T©n Mü trong nh÷ng n¨m qua ®· nç lùc phÊn ®Êu vµ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng ghi nhËn. C«ng ty ®· t×m ra h­íng ®i thÝch hîp ®Ó hoµ nhËp vµo nÒn Kinh tÕ thÞ tr­êng s«i ®éng b»ng c¸ch më réng quy m« s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi gãp 1 phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc. s¶n phÈm cña C«ng ty ®ang ngµy cµng chiÕm ®­îc ­u thÕ trªn thÞ tr­êng, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. §iÒu ®ã chøng tá sù nh¹y bÐn trong qu¶n lý vµ sù cè g¾ng cña toµn thÓ CBCNV ®· trë thµnh ®ßn bÈy tÝch cùc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn cña C«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp trÎ ®ang trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn, bªn c¹nh nh÷ng cè g¾ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, s¶n phÈm cña c«ng ty tiªu thô ch­a nhiÒu so víi l­îng vèn ®Çu t­ do vËy lîi nhuËn thu ®­îc nhá. C«ng ty vÉn ®ang tiÕp tôc x©y dùng nh÷ng chiÕn l­îc ®Ó ®Èy m¹nh søc tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, ®­îc t×m hiÓu vµ tiÕp xóc víi thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, t«i nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng cña C«ng ty cã nhiÒu ®iÓm tÝch cùc, vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty mét c¸ch s¸ng t¹o ®¸ng häc tËp nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn tån t¹i nh÷ng ®iÓm bÊt hîp lý cÇn ®­îc söa ®æi hoµn thiÖn. D­íi gi¸c ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp, lÇn ®Çu tiªn ®­îc lµm quen víi thùc tÕ, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt cña m×nh vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty nh­ sau: 2.3.1 Nh÷ng ­u ®iÓm: 2.3.1.1 H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: VÒ c¬ b¶n lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®¶m b¶o tÝnh gän nhÑ, hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn, quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc s¾p xÕp khoa häc quy ®Þnh vai trß tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn, ph©n c«ng c«ng t¸c râ rµng cô thÓ nh­ng linh ho¹t, mét ng­êi cã thÓ chuyªn mét nghiÖp vô, mét phÇn hµnh kÕ to¸n nh­ng cã thÓ kiªm nhiÖm phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Ó cïng nhau hoµn thiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Gi÷a bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi c¸c bé phËn kÕ to¸n kh¸c cã sù phèi hîp chÆt chÏ ®ång bé gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc thuËn lîi h¬n. Tr×nh ®é kÕ to¸n viªn ®ang dÇn ®­îc n©ng cao vÒ chuyªn m«n, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc gióp cho kÕ to¸n tr­ëng thùc hiÖn ®­îc sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc hîp lý. V× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bån n­íc yªu cÇu khèi l­îng nguyªn vËt liÖu lín, l¹i phong phó ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i c¸c nghiÖp vô vÒ nguyªn vËt liÖu ph¸t sinh nhiÒu th­êng xuyªn nªn C«ng ty ®· bè trÝ riªng mét kÕ to¸n chuyªn theo dâi vÒ vËt liÖu lµ hoµn toµn hîp lý. 2.3.1.2 VÊn ®Ò KÕ to¸n hµng tån kho: ViÖc C«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KKTX lµ thÝch hîp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ t¹o kh¶ n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.3.1.3 VÊn ®Ò tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: VÊn ®Ò tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty nh×n chung ®· ®i vµo nÒ nÕp æn ®Þnh. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· cung cÊp ®­îc nh÷ng th«ng tin sè liÖu cÇn thiÕt, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n cè g¾ng, tõng b­íc hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®· gãp mét phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n C«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi häp mÆt rót kinh nghiÖm, ®Ò ra c¸c ph­¬ng h­íng míi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n. VÒ hÖ thèng chøng tõ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n: Víi ®éi ngò kÕ to¸n nhiÒu kinh nghiÖm, v÷ng chuyªn m«n ®· vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ mét c¸ch s¸ng t¹o, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh×n chung, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ty ®· sö dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cho h×nh thøc chøng tõ ghi sæ vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ tõng kho¶n môc mµ mÉu sæ quy ®Þnh. 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i: Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ë C«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm ch­a hoµn chØnh. Cã thÓ nh÷ng ®iÓm nµy ®em l¹i nh÷ng thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty vµ phï hîp víi thùc tÕ cña C«ng ty nh­ng vÒ mÆt lý thuyÕt th× ch­a ®­îc ®óng l¾m so víi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh. D­íi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp, quan thêi gian nghiªn cøu thùc tÕ t¹i C«ng ty, t«i xin ®­îc ®­a ra mét sè ý kiÕn riªng nh­ sau: 2.3.2.1 VÊn ®Ò tËp hîp Chi phÝ NVL T¹i c«ng ty T©n Mü, tuy chØ cã mét x­ëng s¶n xuÊt nh­ng vÉn ph©n chia thµnh c¸c bé phËn s¶n xuÊt cho tõng c«ng ®o¹n trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, v× vËy viÖc x­ëng s¶n xuÊt kh«ng cã ng­êi kiÓm so¸t sÏ dÉn ®Õn viÖc theo dâi, qu¶n lý kh«ng ®­îc kÞp thêi vµ chÆt chÏ. Tõ ®ã kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn v©t liÖu, kh«ng theo dâi ®­îc thêi gian lµm viÖc dÉn ®Õn tÝnh gi¸ thµnh kh«ng ®óng, ®ñ. 2.3.2.2 VÊn ®Ò tËp hîp Chi phÝ Nh©n C«ng Trùc tiÕp: C«ng ty sö dông b¶ng chÊm c«ng do Qu¶n ®èc ph©n x­ëng theo dâi vµ ghi nhËn kh«ng ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng, dÔ dµng cã sù bao che. 2.3.2.4 VÊn ®Ò tËp hîp Chi PhÝ s¶n xuÊt Chung: C¸c kho¶n Chi phÝ mua ngoµi th­êng ®­îc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt nªn dÔ cã sù mãc ngoÆc gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua g©y nªn viÖc tham «, thÊt tho¸t tiÒn cña C«ng ty. Chi phÝ C«ng cô dông cô kh«ng ®­îc x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vµ ph©n bæ dÇn theo tõng th¸ng mµ thùc hiÖn ph©n bæ ngay trong th¸ng ®Çu tiªn ®em vµo sö dông. 2.3.2.4 VÊn ®Ò TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: - ViÖc c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo Ph­¬ng ph¸p tû lÖ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng chÝnh x¸c. V× Chi phÝ Nh©n c«ng vµ Chi phÝ S¶n xuÊt chung còng cã tû träng kh«ng nhá trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm. - C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gÝa s¶n phÈm dë dang khi tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh ë cuèi mçi th¸ng dÉn ®Õn viÖc CPSX bÞ t¨ng lªn lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm f¶i g¸nh thªm mét phÇn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang. Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Trªn c¬ së nh÷ng lý luËn chung vµ t×nh h×nh thùc tÕ ë C«ng ty, t«i nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn cã mét sè c¶i tiÕn ®Ó phôc vô tèt h¬n yªu cÇu qu¶n lý. D­íi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tËp ®­îc ë tr­êng kÕt hîp víi kiÕn thøc thùc tÕ trong thêi gian thùc tËp. T«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn víi hy väng trong mét chõng mùc nµo ®ã gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ - gi¸ thµnh ë C«ng ty T©n Mü. 1.Gi¶i ph¸p vÒ Chi phÝ NVL trùc tiÕp: Bæ sung Nh©n viªn gi¸m s¸t x­ëng s¶n xuÊt : Mçi bé phËn cã mét nh©n viªn gi¸m s¸t lµm c«ng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t trong ph¹m vi bé phËn cña m×nh tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu. X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao NVL trùc tiÕp vµ Chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã lµm c¨n cø ®èi chiÕu víi viÖc sö dông NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 2.Gi¶i ph¸p vÒ viÖc tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm: C«ng ty nªn theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña tõng ph©n x­ëng vµ thèng kª ®­îc sè s¶n phÈm dë dang ë cuèi mçi th¸ng ®Ó dùa vµo ®ã lµm c¨n cø tÝnh ®­îc gi¸ trÞ chi phÝ s¶n xuÊt n»m trong s¶n phÈm dë dang, sau ®ã tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c. ¸p dông Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng ®Ó tÝnh chÝnh x¸c ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm. 3.Gi¶i ph¸p vÒ Chi phÝ Nh©n c«ng Trùc tiÕp: C«ng ty cÇn ®Çu t­ mét hÖ thèng kiÓm tra ngµy c«ng cña tõng c«ng nh©n chÆt chÏ. ViÖc tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm ph¶I quy vÒ tõng c«ng nh©n ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, chÝnh x¸c vµ lµm ®ßn bÈy cho viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 4. Gi¶i ph¸p TËp hîp Chi phÝ S¶n xuÊt Chung: Yªu cÇu thanh to¸n chuyÓn kho¶n qua Ng©n Hµng víi mçi hãa ®¬n cã gi¸ trÞ tõ 2triÖu trë lªn ®Ó ®¶m b¶o kh«ng cã sù thÊt tho¸t. X©y dùng ®Þnh møc C«ng cô dông cô dïng trong s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn viÖc ph©n bæ CCDC theo tõng th¸ng nÕu CCDC ®ã ®­îc dïng trong nhiÒu th¸ng. 5. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng nªn chó träng ®Õn vÊn ®Ò kÕ to¸n qu¶n trÞ. Mô hình kế toán quản trị công ty áp dụng cần đảm bảo đủ những yêu cầu gồm những lý luận và nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản sau: Phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí theo từng phạm vi chuyên môn, hoặc cấp bậc quản trị. Xác định, kiểm soát, đánh giá giá thành sản phẩm, chủ yếu là giá thành trong từng quá trình sản xuất. Dự toán ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm theo từng bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý ở từng cấp bậc quản trị. Thu thập, phân tích dữ liệu, từ đó thiết lập thông tin thích hợp, phục vụ cho việc xây dựng giá bán, phương án kinh doanh ngắn hạn và dài hạn theo từng bộ phận, cấp bậc quản trị. Phân tích, dự báo chỉ số tài chính ở từng bộ phận hoạt động. Bên cạnh đó vì công ty có hệ thống quản lý chủ yếu dự trên nền tảng từng quá trình hoạt động (được hiểu là bao gồm tất cả các công đoạn, bộ phận như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất, dịch vụ, thiết kế, tiến trình sản xuất, sản phẩm, marketing, phân phối, dịch vụ sau phân phối hoặc bao gồm một nhóm công đoạn, bộ phận gắn kết nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh), thì nội dung kế toán quản trị được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin định lượng về tình hình kinh tế tài chính theo từng quá trình hoạt động để phục vụ cho việc hoạch định, tổ chức, phối hợp thực hiên, đánh giá hiệu quả của từng nhóm thực hiện quá trình hoạt động (những người có chuyên môn khác nhau cùng thực hiện một quá trình kinh doanh). Cụ thể là: Phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí theo từng quá trình hoạt động. Dự toán ngân sách của từng quá trình hoạt động và đánh giá hiệu quả của từng nhóm thực hiện quá trình. Thu thập, phân tích dữ liệu để xây dựng thông tin thích hợp, phục vụ cho việc lựa chọn từng quá trình hoạt động và phối hợp thực hiện của nhóm thực hiện quá trình. Phân tích, dự báo các chỉ số tài chính của thưo từng quá trình hoạt động. Kế toán quản trị được hình thành song song với kế toán tài chính nhằm cung cấp thông tin một cách đầy đủ cho nhà quản lý. Để sử dụng hiệu quả công cụ này, doanh nghiệp cần chú ý một số vấn đề sau: Hệ thống kế toán quản trị không có một quy chuẩn pháp lý chung nào về hình thức lẫn nội dung báo cáo. Do đó, doanh nghiệp phải tự xây dựng một hệ thống chỉ tiêu kế toán quản trị cụ thể theo mục tiêu quản trị đặt ra. Các chỉ tiêu này phải đảm bảo so sánh được giữa các thời kỳ để đưa ra được các đánh giá chính xác về thực tế tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hội nhập, doanh nghiệp có thể tham khảo các mô hình báo cáo, hệ thống chỉ tiêu của các tập đoàn kinh tế trên thế giới để áp dụng phù hợp với thực tế của mình. Doanh nghiệp cần xây dựng qui trình sản xuất thống nhất, thiết lập hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Điều này không những giúp doanh nghiệp chuẩn hoá hoạt động mà còn là cơ sở để cung cấp nguồn số liệu chính xác cho kế toán quản trị trong quá trình lập báo cáo. Chính sự thống nhất về bản chất số liệu sẽ giúp việc so sánh các chỉ tiêu hiệu quả hơn. Cần xây dựng một đội ngũ nhân sự làm công tác kế toán không những có chuyên môn nghiệp vụ mà còn có sự hiểu biết về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó mới có thể đưa ra các phân tích, đánh giá chính xác trên cơ sở số liệu thu thập được. Báo cáo của kế toán quản trị đựoc sử dụng kết hợp với các báo cáo khác của doanh nghiệp như báo cáo về thị trường, đối thủ cạnh tranh, công nghệ sản xuất... để có cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố đang tác động đến hoạt động của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý số liệu. Hiện nhiều doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng một hệ thống phần mềm quản trị thống nhất, mà chỉ mới áp dụng phần mềm kế toán, nên việc lấy số liệu chỉ dừng ở việc tận dụng nguồn thông tin từ kế toán tài chính, trong khi chưa có sự liên kết giữa các bộ phận khác nhau. Đây là một nguyên nhân khiến quá trình lấy số liệu bị sai sót và không kịp thời. KÕt luËn Qua thêi gian nghiªn cøu t¹i c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n T©n Mü em nhËn thÊy c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý t¹i c«ng ty nãi chung, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng, vÒ c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, nÕu c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý th× c«ng ty sÏ ph¸t huy vai trß cña m×nh ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. §èi víi mçi doanh nghiÖp, qu¶n lý lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n trong ®ã kÕ to¸n lµ mét c«ng cô ®¾c lùc, kh«ng chØ lµ sù cung cÊp th«ng tin cho nh÷ng nhµ cung cÊp, nhµ qu¶n lý mµ cßn gióp ban l·nh ®¹o, c¸c nhµ qu¶n lý ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· thu nhËn trong trong thêi gian häc tËp t¹i tr­êng Häc ViÖn Ng©n Hµng kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tiÔn t¹i c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n T©n Mü, em ®· häc hái ®­îc mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu nhÊt ®Þnh. - T×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò chung trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nµy. N¾m v÷ng b¶n chÊt néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c¸c ph©n lo¹i chi phÝ, gi¸ thµnh ®­îc sö dông trong kÕ to¸n tµi chÝnh. - Nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm bån n­íc Inox t¹i c«ng ty.Em nghÜ khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, kÕ to¸n ®­a ra ®­îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt phï hîp, ®ã lµ ch×a khãa cña viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §Ò xuÊt ®­îc 1 sè ý kiÕn ®ãng gãp hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n cã hiÖu qu¶. Trªn ®©y lµ toµn bé luËn v¨n nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH T©n Mü. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kế to¸n - KiÓm to¸n, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« NguyÔn DiÖu Linh. Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu em ®· cã c¬ héi tiÕp cËn thùc tiÔn tuy nhiªn thêi gian ®ã ch­a ®ñ ®Ó em cã thÓ t×m hiÓu s©u vµ réng h¬n vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c t¹i c«ng ty. Thªm vµo ®ã, tõ kiÕn thøc häc ë tr­êng cho ®Õn thùc tiÔn cßn rÊt nhiÒu kho¶ng c¸ch. V× vËy, nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu trong bài luận văn nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó cã thÓ hoµn thµnh bài luận văn nµy ®­îc hoµn chØnh h¬n. Hµ Néi, Ngµy th¸ng n¨m Sinh Viªn NguyÔn Hång Nhung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Mỹ.doc
Luận văn liên quan