Đề tài Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh chứng khoán của CTCK Ngân hàng Công thương

MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Chương I2 Những lý luận chung về công ty chứng khoán. 2 và các hoạt động kinh doanh của công ty. 2 1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán. 2 1.1.1. Khái niệm2 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ. 2 1.1.3. Vai trò. 3 1.1.4 Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán. 5 1.2. Các hoạt động của Công ty chứng khoán. 6 1.2.1. Các hoạt động chính. 6 1.2.1.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 6 1.2.1.2. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.7 1.2.1.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.8 1.2.1.4. Nghiệp vụ tự doanh. 10 1.2.1.5. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. 12 1.2.1.6. Lưu ký chứng khoán:13 1.2.2 Các nghiệp vụ hỗ trợ. 13 1.2.2.1. Quản lý thu nhập của khách hàng (quản lý tổ chức):13 1.2.2.2. Nghiệp vụ tín dụng:13 1.2.2.3. Nghiệp vụ cầm cố chứng khoán cho vay. 14 1.3 Chất lượng hoạt động của CTCK14 1.3.1 Khái niệm chất lượng hoạt động. 14 1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá. 14 1.3.2.1. Chỉ tiêu định lượng. 15 1.3.2.2. Chỉ tiêu định tính.16 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của công ty chứng khoán.17 1.4.1. Nhân tố khách quan. 17 1.4.2. Nhân tố chủ quan. 19 ChươngII21 Thực trạng các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Công thương. 21 2.1. Hoạt động của TTCK Việt Nam thời gian qua.21 2.2 Giới thiệu về Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam22 2.2.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.22 2.2.2 Các lĩnh vực kinh doanh. 24 2.2.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Chứng khoán Công Thương Việt Nam25 2.2.4 Môi trường cạnh tranh. 29 2.3 Thực trạng các hoạt động kinh doanh của Công ty. 30 2.3.1 Phòng môi giới31 2.3.2 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư. 33 2.3.3 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. 35 2.3.4 Phòng tự doanh. 35 2.3.5 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. 36 2.3.6 Nghiệp vụ lưu ký và đăng ký chứng khoán. 37 2.4 Đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty40 2.4.1 Những thuận lợi và thời cơ của IBS.48 2.4.2 Điểm yếu, thách thức và nguyên nhân.50 2.4.3 Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động kinh doanh của CTCK .52 2.4.3.1 Nhân tố chủ quan. 52 2.4.3.2 Nhân tố khách quan. 55 Chương III57 HOàN THIệN Và nâng cao CHấT lượng các hoạt động của công ty chứng khoán công thương. 57 3.1. Định hướng hoạt động của UBCKNN và của IBS trong thời gian tới.57 3.1.1. Định hướng của UBCKNN.57 3.1.2. Định hướng của IBS. 58 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.61 3.2.1 Đa dạng và phát triển đồng bộ các hoạt động. 61 3.2.2 Xây dựng chiến lược về nguồn nhân lực.62 3.2.3 Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện, hợp lý:63 3.2.4 Hiện đại hoá cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động kinh doanh.66 3.2.5 Tăng cường xây dựng các mối quan hệ công ty chứng khoán nước ngoài.67 3.3 Một số kiến nghị.68 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ.68 3.3.1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý.68 3.3.1.2 Ưu đãi thuế cho hoạt động chứng khoán. 70 3.3.2. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và trung tâm giao dịch chứng khoán.70 3.3.2.1. Giám sát và quản lý vốn khả dụng đối với công ty chứng khoán71 3.3.2.2.Quy định về chế độ báo cáo và công khai hoá thông tin. 71 3.3.2.3. Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và TTCK73 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng công Thương Việt Nam.73 3.3.3.1 Tăng vốn điều lệ.73 3.3.3.2 Về cơ chế chính sách. 74 3.3.3.3 Đào tạo nước ngoài.74 Kết luận. 75 tài liệu tham khảo. 76 Mục lục. 77 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh chứng khoán của CTCK Ngân hàng Công thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o”. IBS ®­îc ®Çu t­ 100% vèn tõ ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam- mét ng©n hµng cã ho¹t ®éng tèt nhÊt hiÖn nay, víi m¹ng l­íi kh¸ch hµng réng kh¾p trªn toµn quèc. IBS ra ®êi thõa kÕ ®­îc bÒ dµy ho¹t ®éng cña ng©n hµng mÑ, hiÖn cã tíi chi nh¸nh t¹i c¸c tØnh, thµnh phè, quËn huyÖn trong c¶ n­íc vµ cã quan hÖ ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh vµ ®ang tµi trî cho nhiÒu dù ¸n lín trong vµ ngoµi n­íc. Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng tÝch cùc trong TTCK. Nh÷ng dÞch vô cña ng©n hµng mÑ còng gióp Ých rÊt nhiÒu cho IBS trong b­íc ®Çu ho¹t ®éng cña m×nh. MÆt kh¸c, IBS cã ®éi ngò c¸n bé trÎ, t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n vµ cã giÊy phÐp hµnh nghÒ. §©y còng lµ ®iÓm thuËn lîi cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh. 2.4.2 §iÓm yÕu, th¸ch thøc vµ nguyªn nh©n. Víi nh÷ng g× mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong h¬n ba n¨m qua cã thÓ nhËn thÊy r»ng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ rÊt lín. Sù quan t©m cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, ChÝnh phñ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ho¹t ®éng ph¸t triÓn. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua sù quyÕt t©m cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty nh»m tõng b­íc ®­a c«ng ty trë thµnh c«ng ty hµng ®Çu ho¹t ®éng trªn TTCK ViÖt Nam. Tuy nhiªn víi nh÷ng h¹n chÕ tr­íc m¾t nh­ trªn ®ßi hái cÇn ph¶i cã sù ®¸nh gi¸ nghiªm tóc vµ rót ra nh÷ng bµi häc ®Ó tõ ®ã c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n. Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l·nh ®¹o cña c«ng ty còng ®· d¸m nh×n th¼ng vµo nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cña thÞ tr­êng còng nh­ tõ b¶n th©n c«ng ty, tõ ®ã ®­a ra nh÷ng ®èi s¸ch phï hîp víi thùc tiÔn. VÒ nh÷ng h¹n chÕ kÓ trªn xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn nh©n sau: Ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty cßn yÕu: TiÒm n¨ng kh¸ch hµng cña thÞ tr­êng rÊt lín nh­ng kh¸ch hµng hiÖn t¹i cßn qu¸ Ýt. Mét phÇn do c¸c ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty ch­a ph¸t triÓn, ch­a tiÕp cËn ®­îc víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. nh»m ph©n lo¹i kh¸ch hµng, x©y dùng mét quy tr×nh cung cÊp dÞch vô t­¬ng øng cho mäi lo¹i kh¸ch hµng. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®­îc tËp trung vµo c¸c kh©u: Qu¶ng c¸o, tiÖn Ých vµ chÕ ®é ­u ®·i vÒ phÝ. Tuy nhiªn cho ®Õn nay, c«ng t¸c Marketing cña c«ng ty vÉn ch­a tèt, dÉn ®Õn th«ng tin ch­a ®Çy ®ñ ¶nh h­ëng ®Õn ph©n tÝch chøng kho¸n, ¶nh h­ëng ®Õn t­ vÊn ®Çu t­ cho kh¸ch hµng. Trªn thùc tÕ, c«ng ty vÉn ch­a chñ ®éng trong c«ng t¸c t×m kiÕm kh¸ch hµng. HÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng ®· më tµi kho¶n t¹i c«ng ty lµ nh÷ng kh¸ch hµng tù ®Õn víi c«ng ty. MÆt kh¸c, viÖc tuyªn truyÒn vÒ chøng kho¸n vµ TTCK ch­a ®­îc c«ng ty chó träng ph¸t triÓn. Cho ®Õn nay c«ng ty vÉn ch­a x©y dùng ®­îc trang Web ®Ó c«ng chóng ®Çu t­ t×m hiÓu vµ theo dâi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. IBS vÉn ch­a tËn dông ®­îc hÕt lîi thÕ cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam lµ mét trong bèn ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh lín nhÊt n­íc ta hiÖn nay. Víi sè vèn ®iÒu lÖ 1700 tû ®ång ng©n hµng c«ng th­¬ng cã c¸c chi nh¸nh giao dÞch trªn toµn quèc, sè l­îng kh¸ch hµng rÊt lín trong mäi lÜnh vùc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. IBS cã thÓ dùa vµo vÞ thÕ, tiÒm n¨ng cña ng©n hµng mÑ ®Ó më réng thªm c¸c dÞch vô mµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh¸c kh«ng cã ®­îc. Tõ thùc tr¹ng cña IBS trong thêi gian qua, cïng víi c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc còng nh­ c¸c mÆt h¹n chÕ, c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó tiÕp tôc ph¸t huy thÕ m¹nh, kh¾c phôc ®iÓm yÕu ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng vµng trªn TTCK ViÖt Nam. ThiÕu kinh nghiÖm kinh doanh thùc tÕ nªn c«ng ty vÉn cßn lóng tóng khi triÓn khai c¸c nghiÖp vô kinh doanh. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu khi TTCK ViÖt Nam võa míi ®i vµo ho¹t ®éng vµ lµ c«ng ty chøng kho¸n thµnh lËp muén so víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh¸c. C¸c nghiÖp vô cña c«ng ty tuy ®· triÓn khai hÕt nh­ng cßn h¹n chÕ, chñ yÕu chØ lµ nghiÖp vô m«i giíi vµ tù doanh, l­u ký cßn c¸c nghiÖp vô kh¸c th× ch­a ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, sè c«ng ty niªm yÕt trªn thÞ tr­êng cßn Ýt, hµng ho¸ cho thÞ tr­êng hiÕm hoi th× nghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t hµnh cña c«ng ty khã ®Ó ®­îc thùc hiÖn ®­îc. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty vÉn ch­a më réng tèi ®a quan hÖ ®èi ngo¹i cña m×nh ®Ó tÝch luü kinh nghiÖm qu¶n lý, kinh nghiÖm kinh doanh, khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i... C¬ së vËt chÊt ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kinh doanh: Khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt kinh doanh bÞ hao mßn v« h×nh rÊt nhanh. MÆt kh¸c viÖc bu«n b¸n chøng kho¸n diÔn ra rÊt nhanh, thêi gian lµ tiÒn b¹c, hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin ph¶i ®ñ m¹nh ®Ó xö lý chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. MÆc dï v¨n phßng lµm viÖc còng nh­ c¸c trang thiÕt bÞ cña ®­îc ®¸nh gi¸ lµ kh¸ tèt so víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh¸c, nh­ng muèn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô l­u ký chøng kho¸n, nghÜa lµ kh¸ch hµng ký göi chøng kho¸n cho c«ng ty, c«ng ty tiÕn hµnh kinh doanh hé kh¸ch hµng, thanh to¸n tiÒn l·i vµ cæ tøc, trªn thùc tÕ, hÖ thèng tin häc ch­a ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §ång thêi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ mµ c«ng ty ch­a thÓ nhanh chãng n©ng cÊp ®­îc hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt s½n cã cña m×nh nªn hiÖn t¹i vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc tèt yªu cÇu cña kinh doanh chøng kho¸n. T©m lý cña nhµ ®Çu t­ : §a sè viÖc mua b¸n cæ phiÕu diÔn ra gi÷a c¸c nhµ ®Çu t­ nhá víi t©m lý ®Çu t­ “ng¾n h¹n” nh»m mua cæ phiÕu theo biÕn ®éng gi¸ h¬n lµ dùa vµo ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng tµi chÝnh vµ thÞ tr­êng mét c¸ch toµn diÖn. C¸c nhµ ®Çu t­ ViÖt Nam ch­a cã thãi quen ph¶i tr¶ tiÒn khi sö dông c¸c dÞch vô hä ®­îc cung cÊp, thÞ tr­êng chØ cã rÊt Ýt lo¹i chøng kho¸n nªn hä vÉn cã thÓ theo dâi vµ tù quyÕt ®Þnh cho b¶n th©n nªn mua, b¸n chøng kho¸n nµo, vµo lóc nµo. ChÝnh v× thÕ, dÞch vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ ch­a thùc sù ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ cho lµ cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, hä vÉn ch­a thÊy ®­îc lîi Ých khi cã mét danh môc ®Çu t­ hîp lý mµ chØ sî mÊt phÝ, cho nªn mÆc dï lµ mét dÞch vô tèt vµ rÊt cã hiÖu qu¶ nh­ng qu¶n lý danh môc ®Çu t­ còng kh«ng ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ quan t©m. 2.4.3 Nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng ho¹t ®éng kinh doanh cña CTCK . 2.4.3.1 Nh©n tè chñ quan 2.4.3.1.1 YÕu tè tæ chøc qu¶n lý Ta ®· biÕt ho¹t ®éng cña CTCK rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p kh¸c h¼n víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i th«ng th­êng v× CTCK lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®Æc biÖt. V× v©y, øng víi c¸c TTCK kh¸c nhau, c¸c CTCK kh¸c nhau sÏ cã hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý kh¸c nhau. Së dÜ nh­ vËy, v× viÖc tæ chøc qu¶n lý cña mét CTCK sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng cña c«ng ty. NÕu tæ chøc qu¶n lý kh«ng khoa häc sÏ lµm cho viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh«ng ®ång bé, ¨n khíp dÉn ®Õn sai sãt vµ kÕt qu¶ lµ ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Do c¸c nghiÖp vô cña CTCK cã ®Æc thï lµ ®éc lËp víi nhau nh­ng vÉn cã nh÷ng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh víi nhau, v× vËy tæ chøc qu¶n lý cña CTCK ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy. C¸c phßng ban ph¶i tæ chøc hîp lý sao cho võa ®¶m b¶o nghiÖp vô ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, chÝnh x¸c, võa b¶o mËt th«ng tin. Cã nh­ vËy th× CTCK míi cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch an toµn vµ æn ®inh. 2.4.3.1.2. YÕu tè con ng­êi YÕu tè con ng­êi ë ®©y chñ yÕu lµ nãi ®Õn ®éi ngò nh©n viªn cña CTCK. Chøng kho¸n lµ mét lÜnh vùc ®ßi hái ng­êi nh©n viªn ph¶i cã chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng vµ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ còng nh­ kh¶ n¨ng nh¹y bÐn ®èi víi c¸c th«ng tin cña thÞ tr­êng. V× vËy cã thÓ nãi nh©n viªn cña CTCK ph¶i lµ nh÷ng chuyªn gia trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. NÕu hä nhËn ®inh sai mét th«ng tin nµo ®ã sÏ dÉn ®Õn viÖc c¸c nhµ ®Çu t­ mÊt lßng tin vµo c«ng ty. Trong tr­êng hîp sai sãt ®ã cßn nhá th× kh¸ch hµng sÏ tõ bá c«ng ty nµy sang c«ng ty kh¸c, nh­ng nÕu sai sãt lín th× kh«ng nh÷ng h×nh ¶nh cña c«ng ty bÞ ¶nh h­ëng mµ nã cßn t¸c ®éng ®Õn thÞ tr­êng, bëi kh¸ch hµng sÏ g©y ra ph¶n øng d©y truyÒn nhanh chãng vµ khã cã thÓ dù ®o¸n ®iÒu g× x¶y ra. Ngoµi ra còng kh«ng thÓ phñ nhËn ¶nh h­ëng cña c¸c nhµ qu¶n lý c¸c CTCK trong yÕu tè vÒ con ng­êi. Hä lµ ng­êi quyÕt ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc cña c«ng ty, ngoµi viÖc ph¶i am hiÓu tæng thÓ c¸c nghiÖp vô, hä cßn cÇn cã kh¶ n¨ng tæ chøc l·nh ®¹o. V× vËy ®èi víi CTCK, yªu cÇu ®èi víi mét ng­êi qu¶n lý lµ rÊt cao. 2.4.3.1.3. YÕu tè tµi chÝnh §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× vÊn ®Ò tµi chÝnh còng lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty tèt tøc lµ c«ng ty lµm ¨n hiÖu qu¶, cã l·i. Nã sÏ quyÕt ®Þnh ®Þnh h­íng còng nh­ quy m« ho¹t ®éng kinh doanh trong giai ®o¹n tiÕp theo cña c«ng ty. NÕu tµi chÝnh kh«ng tèt, kh«ng nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh«ng thÓ më réng ®­îc mµ cßn lµm gi¶m sót uy tÝn vµ lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. Mµ ®èi víi CTCK ¶nh h­ëng cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng lµ rÊt quan träng. V× trong chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty thùc chÊt lµ ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô, ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ chøng kho¸n cña kh¸ch hµng, nÕu kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh ®Ó ®­a ra c¸c tiÖn Ých phôc vô kh¸ch hµng th× sÏ kh«ng cßn ai muèn hîp t¸c víi c«ng ty n÷a. Riªng ®èi víi ViÖt Nam th× yÕu tè tµi chÝnh cßn ®Æc biÖt quan träng bëi sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty quyÕt ®Þnh c¶ c¸c nghiÖp vô mµ c«ng ty ®­îc phÐp ho¹t ®éng. H¬n n÷a, do kh¸ch hµng më tµi kho¶n t¹i CTCK nªn c«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i coi träng tµi chÝnh cña m×nh mµ cßn ph¶i quan t©m tíi c¸c tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. C«ng ty ph¶i më vµ qu¶n lý tµi s¶n cña kh¸ch hµng t¸ch biÖt víi nhau. 2.4.3.1.4. YÕu tè c«ng nghÖ Cuéc sèng ngµy cµng ph¸t triÓn nªn c«ng nghÖ ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ ®Òu rÊt quan träng. Nh­ng ®èi víi ngµnh chøng kho¸n th× thêi gian g¾n liÒn víi tiÒn b¹c nÕu th«ng tin kh«ng nhanh chãng, chÝnh x¸c th× sÏ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ ®¸ng tiÕc. Do CTCK lµ trung gian nªn hä lµ cÇu nèi gi÷a c¸c chñ thÓ cña thÞ tr­êng, v× vËy th«ng tin hä cËp nhËt ®­îc còng nh­ ph¶i c«ng bè l¹i cho nhiÒu ®èi t­îng, nhiÒu ®Þa ®iÓm. VËy nÕu kh«ng cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, th«ng tin kh«ng truyÒn ®Õn ®­îc víi c¸c nhµ ®Çu t­, hay trung t©m giao dÞch kh«ng thÓ chuyÓn th«ng tin cho c¸c CTCK th× kh¸ch hµng bÞ thua lç, CTCK còng thua lç vµ thÞ tr­êng khã cã thÓ ho¹t ®éng lµnh m¹nh ®­îc. Ngay trong néi bé mét c«ng ty, viÖc trang bÞ c«ng nghÖ ®Ó th«ng tin gi÷a c¸c phßng ban, nh©n viªn còng lµ mét yÕu tè t¸c ®éng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. ë nh÷ng n­íc cã TTCK ph¸t triÓn, c«ng nghÖ cña hä v« cïng hiÖn ®¹i v× vËy hä cã thÓ më réng thÞ tr­êng, rót ng¾n mäi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c quèc gia vµ lµm cho nÒn kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn h¬n. Cßn ®èi víi mét TTCK míi ®i vµo ho¹t ®éng ch­a l©u nh­ ë n­íc ta th× vÊn ®Ò c«ng nghÖ cã ¶nh h­ëng rÊt lín vµ lµ yÕu tè cÇn thiÕt hiÖn nay cho c¸c CTCK ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô cña m×nh. 2.4.3.1.5. KiÓm so¸t néi bé Nguyªn t¾c b¶o mËt th«ng tin cña c¸c CTCK lµ mét nguyªn t¾c sÏ quyÕt ®Þnh yÕu tè th¾ng lîi trong c¹nh tranh cña c«ng ty. V× vËy c«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé lµ rÊt cÇn thiÕt. TÊt nhiªn kh«ng ph¶i chØ cã th«ng tin míi cÇn kiÓm so¸t, ngay tõ c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, c¸c thñ tôc tiÕn hµnh nghiÖp vô cña CTCK ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ ®Ó ®¶m b¶o kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c«ng ty. §Ó lé th«ng tin hay vi ph¹m ph¸p luËt ®Òu dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµ c«ng ty sÏ thÊt b¹i träng ho¹t ®éng kinh doanh. 2.4.3.2 Nh©n tè kh¸ch quan 2.4.3.2.1 Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ TTCK lµ mét bé phËn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh cña mét quèc gia hay nãi réng ra nã lµ mét bé phËn cña nÒn kinh tÕ. V× vËy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña TTCK. Vµ dÜ nhiªn CTCK còng chÞu sù t¸c ®éng rÊt nhiÒu cña nÒn kinh tÕ. NÕu kinh tÕ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp sÏ thu hót ®­îc nhiÒu lîi nhuËn, hä mong muèn ®­îc më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã hä cÇn vèn vµ ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®Ó cã nguån vèn trung vµ dµi h¹n lµ huy ®éng trªn TTCK. Khi ®ã hä ®· trë thµnh nh÷ng nhµ ph¸t hµnh. NÕu lµ c¸ nh©n b¹n cã thÓ dïng thu nhËp nhiÒu h¬n do kinh tÕ ph¸t triÓn ®Ó ®Çu t­ chøng kho¸n thu lîi nhuËn. TÊt c¶ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã CTCK ®Òu cã thÓ ®øng ra thùc hiÖn cho hä v× ®ã lµ chøc n¨ng cña CTCK. CTCK ph¸t triÓn sÏ thóc ®Èy TTCK ph¸t triÓn vµ TTCK l¹i thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §ã lµ ¶nh h­ëng tÝch cùc. Ng­îc l¹i, nÕu kinh tÕ kh«ng ph¸t triÓn mäi ®iÒu trªn kh«ng x¶y ra, kh«ng cã nhµ ®Çu t­ th× kh«ng cã thÞ tr­êng vµ còng kh«ng cã CTCK. 2.4.3.2.2 YÕu tè ph¸p lý §©y lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi TTCK nãi chung vµ víi CTCK nãi riªng. Nh­ mäi doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ, CTCK cÇn ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt cña mçi quèc gia mµ trong ®ã nã ®­îc thµnh lËp. Cã thÓ coi yÕu tè ph¸p lý ë ®©y lµ nh÷ng luËt ®Þnh cña c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ gi¸m s¸t TTCK cña mçi quèc gia. Hä cã quyÒn cao nhÊt trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh ®èi v¬i thÞ tr­êng vµ v× vËy nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi thÞ tr­êng. NÕu hä thay ®æi mét sè quy ®Þnh, gi¶ sö vÒ thñ tôc ph¸t hµnh,vÒ phiªn giao dÞch, vÒ h×nh thøc khíp lÖnh hay vÒ thuÕ mét c¸ch tiªu cùc hay tÝch cùc ®Òu cã nh÷ng t¸c ®éng t­¬ng øng ngay tíi c¸c CTCK. CTCK sÏ ho¹t ®éng thuËn tiÖn h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n hay sÏ bÞ bã buéc, lµm ¨n thua lç mét phÇn phô thuéc vµo yÕu tç ph¸p lý do c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng ban hµnh. 2.4.3.2.3. Sù ph¸t triÓn cña TTCK. CTCK kh«ng thÓ tån t¹i vµ t¸ch rêi khái TTCK. Sù ph¸t triÓn cña TTCK ë ®©y lµ sù ph¸t triÓn c¶ cung vµ cÇu chøng kho¸n, c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng cïng sù ph¸t triÓn cña c¸c trung gian tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Mét thÞ tr­êng kh«ng cã hµng ho¸ th× kh«ng tån t¹i v× kh«ng cã g× ®Ó mua vµ b¸n. NÕu TTCK kh«ng ph¸t triÓn th× CTCK còng kh«ng ph¸t triÓn ®­îc v× CTCK lµ mét chñ thÓ chÝnh tham gia trªn TTCK. TTCK ph¸t triÓn cïng víi hÖ thèng c«ng bè th«ng tin, hÖ thèng ®¨ng ký, hÖ thèng c«ng bè c«ng khai cña nã ®· cung cÊp cho c¸c nhµ ®Çu t­ c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c liªn quan ®Õn chøng kho¸n, t¨ng ®é tin cËy cho thÞ tr­êng vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th«ng tin kh«ng c©n xøng vµ rñi ro ®¹o ®øc. Tõ ®ã, c¸c nhµ ®Çu t­ cã niÒm tin tham gia ®Çu t­, mµ CTCK lµ cÇu nèi cho hä. 2.4.3.2.4. Nh©n tè con ng­êi §©y còng lµ nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty chøng kho¸n. Mét CTCK kh«ng thÓ ho¹t ®éng tèt nÕu c¸c nhµ ®Çu t­ cã t©m lý kh«ng tèt vÒ TTCK nãi chung vµ C«ng ty chøng kho¸n nãi riªng. Tõ ®ã c¸c C«ng ty chøng kho¸n lu«n ph¶i t×m c¸ch t¹o nh÷ng h×nh ¶nh tèt trong c¸c nhµ ®Çu t­ ®Ó tõ ®ã hä tin t­ëng vµo ho¹t ®éng cña C«ng ty. Trªn ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n, Sau ®©y chóng ta sÏ ®i t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña C«ng ty chøng kho¸n C«ng Th­¬ng. Ch­¬ng III HOµN THIÖN Vµ n©ng cao CHÊT l­îng c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n c«ng th­¬ng 3.1. §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña UBCKNN vµ cña IBS trong thêi gian tíi. 3.1.1. §Þnh h­íng cña UBCKNN. Do TTCK ViÖt Nam lµ thÞ tr­êng míi ra ®êi . Do ®ã cÇn ph¶i cã mét chiÕn l­îc cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2003-2010 víi chiÕn l­îc nµy th× Uû ban chøng kho¸n ®Ò ra môc tiªu tæng qu¸t lµ:“Cñng cè, æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, tõng b­íc më réng ph¹m vi, quy m« thÞ tr­êng; t¨ng c­êng hiÖu qu¶ qu¶n lý gi¸m s¸t thÞ tr­êng, b¶o vÖ ng­êi ®Çu t­. Gãp phÇn ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam, ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ an ninh tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc gia; n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ. T¹o ra m«i tr­êng nh»m thóc ®Èy tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ huy ®éng nguån vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn”. Môc tiªu giai ®o¹n 2003-2005 lµ cñng cè TTCK vµ hoµn thiÖn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¬ b¶n cho thÞ tr­êng, tõng b­íc ph¸t triÓn quy m«, ph¹m vi ho¹t ®éng TTCK. NhiÖm vô chñ yÕu cña giai ®o¹n nµy lµ hoµn thiÖn khung ph¸p luËt cho ho¹t ®éng TTCK, t¨ng cung hµng hãa, hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cña thÞ tr­êng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c ®Þnh chÕ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng. Mét sè chØ tiªu cô thÓ cña giai ®o¹n nµy lµ: PhÊn ®Êu ®­a tæng gi¸ trÞ thÞ tr­êng ®¹t møc 2-3% GDP. X©y dùng trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ban ®Çu cho cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Hµ Néi. Hoµn thiÖn, n©ng cÊp hÖ thèng giao dÞch tù ®éng t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó thay thÕ hÖ thèng giao dÞch ban ®Çu. Ph¸t triÓn c¸c c«ng ty niªm yÕt, c«ng ty chøng kho¸n, thµnh lËp mét sè c«ng ty qu¶n lý quü vµ quü ®Çu t­ chøng kho¸n. Môc tiªu giai ®o¹n 2006-2010 lµ t¨ng c­êng n¨ng lùc, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô cña TTCK. NhiÖm vô chñ yÕu lµ më réng vµ t¨ng c­êng n¨ng lùc cña thÞ tr­êng, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, dÞch vô, khuyÕn khÝch t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thóc ®Èy héi nhËp quèc tÕ. ChÝnh v× thÕ c¸c chØ tiªu cô thÓ cña giai ®o¹n nµy lµ: Tæng gi¸ trÞ thÞ tr­êng ®¹t møc 10-15% GDP. N©ng cÊp thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh thµnh Së giao dÞch chøng kho¸n, hÖ thèng gi¸m s¸t thÞ tr­êng, th«ng tin thÞ tr­êng tù ®éng ho¸ hoµn toµn. KÕt nèi m¹ng giao dÞch diÖn réng gi÷a Së giao dÞch víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®­a giao dÞch qua m¹ng Internet. Cïng víi ®iÒu ®ã, sÏ tiÕn hµnh n©ng cÊp thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi trë thµnh thÞ tr­êng phi tËp trung (OTC). §ång thêi thµnh lËp trung t©m l­u ký ®éc lËp, cung cÊp ®ång thêi c¸c dÞch vô thanh to¸n, l­u ký, ®¨ng ký chøng kho¸n tËp trung, phôc vô cho ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n cña Së giao dÞch chøng kho¸n vµ Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n; l­u ký chøng kho¸n ch­a niªm yÕt; tiÕn tíi më tµi kho¶n l­u ký ®Õn tõng nhµ ®Çu t­. T¨ng c­êng sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸c c«ng ty niªm yÕt, c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü vµ quü ®Çu t­ chøng kho¸n. Thµnh lËp thÝ ®iÓm mét sè c«ng ty ®Þnh møc tÝn nhiÖm. TTCK ViÖt Nam víi nh÷ng b­íc ®i cô thÓ vµ cã sù qu¶n lý s¸t sao cña UBCKNN sÏ tõng b­íc héi nhËp thÞ tr­êng vèn quèc tÕ. Më réng liªn kÕt thÞ tr­êng vèn víi c¸c n­íc trong khu vùc theo tiªu chuÈn chung. Tham gia quy chÕ niªm yÕt chÐo trªn c¸c së giao dÞch cña c¸c n­íc trong khu vùc ASEAN, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. 3.1.2. §Þnh h­íng cña IBS Lµ mét c«ng ty chøng kho¸n ra ®êi muén h¬n so víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh¸c trªn thÞ tr­êng, IBS thõa kÕ ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty ®i tr­íc vµ ®· cã nh÷ng b­íc ®i kh¸ bµi b¶n. Sau ®©y lµ ®Þnh h­íng cña IBS trong thêi gian tíi. - TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ban hµnh c¸c quy chÕ quy tr×nh ho¹t ®éng - Chó träng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ triÓn khai tr­¬ng tr×nh vÒ marketing ®Æc biÖt trong lÜnh vùc triÓn khai s¶n phÈm míi ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng, th©m nhËp ®­îc thÞ tr­êng, khai th¸c ®­îc c¸c nhu cÇu tiÒm Èn nh­ng còng ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña tõng ho¹t ®éng. - N©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng dÞch vô vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c ph©n tÝch vµ t­ vÊn ®Çu t­. - Tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o chuyªn s©u ®Ó n©ng cao kiÕn thøc cho c¸c bé phËn nh©n viªn ®Æc biÖt c¸c néi dung vÒ ph©n tÝch c¬ b¶n vµ kü thuËt. - Kh¶o s¸t, th¨m dß lùa chän vµ xóc tiÕn mua c¸c phÇn mÒm hç trî ph©n tÝch c¬ b¶n, ph©n tÝch kü thuËt, ®Þnh gi¸ c«ng ty vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t­ nh»m n©ng cao h¬n n÷a tÝnh chuyªn nghiÖp trong ho¹t ®éng cña c«ng ty - TiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin Môc tiªu chiÕn l­îc xuyªn suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña IBS lµ: “Ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng”. HiÖn t¹i, c«ng ty ®· qua giai ®o¹n h×nh thµnh (2001-2002) vµ b­íc vµo giai ®o¹n kiÖn toµn c«ng ty (2002-2005), trong giai ®o¹n nµy, IBS sÏ tÝch luü kinh nghiÖm trong kinh doanh chøng kho¸n, cÈn träng, b¶o toµn vèn, gãp phÇn lµm s«i ®éng TTCK vµ kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña IBS trªn TTCK. §Õn giai ®o¹n 2005-2010 lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn c«ng ty. Cho ®Õn nay, trªn thÞ tr­êng ®· cã 14 c«ng ty chøng kho¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. V× vËy, IBS sÏ ®èi mÆt víi t×nh h×nh c¹nh tranh rÊt gay g¾t. TTCK ViÖt Nam vÉn ch­a héi tô ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ khung ph¸p lý, sè l­îng c«ng ty niªm yÕt cßn Ýt, do vËy t×nh h×nh vÉn ch­a ®­îc c¶i thiÖn c¨n b¶n. HiÖn nay, gi¸ trÞ mçi phiªn giao dÞch rÊt thÊp, c¸c c«ng ty chøng kho¸n l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n, bëi v× c¸c kho¶n thu chñ yÕu tõ nghiÖp vô m«i giíi, c¸c nghiÖp vô kh¸c l¹i ch­a ph¸t triÓn. Thªm vµo ®ã sù hiÓu biÕt vÒ chøng kho¸n vµ TTCK cña c¸c nhµ kinh tÕ vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, chñ doanh nghiÖp cßn rÊt “khiªm tèn”, c¸c c«ng ty ng¹i lªn sµn giao dÞch, v× vËy trong h¬n 100 doanh nghiÖp ®ñ tiªu chuÈn niªm yÕt th× chØ cã 21 c«ng ty niªm yÕt. DiÔn biÕn gi¸ trªn thÞ tr­êng rÊt phøc t¹p, khã dù ®o¸n. Thêi gian ®Çu gi¸ t¨ng liªn tôc nh­ng khèi l­îng b¸n l¹i rÊt Ýt, ng­îc l¹i khi thÞ tr­êng xuèng dèc liªn tôc gi¸ gi¶m th× l¹i b¸n ra nhiÒu mµ kh«ng mua. §iÒu nµy lµm cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n thùc sù khã kh¨n. §ång thêi, khi thÞ tr­êng ho¹t ®éng tÎ nh¹t, kÐm s«i ®éng còng t¸c ®éng kh«ng Ýt ®Õn t©m lý cña nh©n viªn c«ng ty. C¶m gi¸c buån tÎ trªn sµn giao dÞch ®· phÇn nµo khiÕn c¸c nh©n viªn mÊt ®i c¶m gi¸c hµo høng vµ h¨ng say lµm viÖc. MÆt kh¸c, mÆc dï khung ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña TTCK ®· ®­îc ban hµnh nh­ng vÉn ch­a thùc sù hoµn chØnh, míi chØ cã nghÞ ®Þnh lµ v¨n b¶n ph¸p lý cao nhÊt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng vÒ chøng kho¸n vµ TTCK. Mét sè ®iÓm liªn quan ®Õn ph¸t hµnh chøng kho¸n ch­a ®­îc quy ®Þnh râ nh­: viÖc ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng kho¸n cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn... Bªn c¹nh ®ã, c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng khai s¶n xuÊt- kinh doanh, c¬ cÊu së h÷u, bé m¸y qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp ch­a ®­îc ¸p dông mét c¸ch réng r·i, ho¹t ®éng kinh doanh cña hÇu hÕt c¸c c«ng ty chøng kho¸n vµ c¸c chñ thÓ kh¸c tham gia cung cÊp dÞch vô trªn thÞ tr­êng ®Òu bÞ thua lç mµ ch­a t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. Theo ®¸nh gi¸ cña Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc th× IBS lµ thø 7 trong 14 c«ng ty chøng kho¸n. Sè c¸n bé Ýt song ®¹t lîi nhuËn cao, trong khi c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh¸c ®ang bÞ thua lç. Víi 55 tû vèn ®iÒu lÖ ®­îc cÊp ban ®Çu, c«ng ty vÉn ch­a triÓn khai tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô ®­îc phÐp do thiÕu vèn vµ thiÕu ng­êi. C«ng ty cÇn vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ ®Ò ¸n kinh doanh ®· ®Ò ra. Khi tiÕn hµnh nghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t hµnh, nÕu kh«ng ®ñ vèn, c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i liªn kÕt ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång b¶o l·nh, trong ®ã, c«ng ty nµo cã vèn ®iÒu lÖ lín sÏ ®ãng vai trß “cÇm chÞch”. Thùc tÕ cho thÊy, vèn cµng lín th× cµng cã lîi vµ søc c¹nh tranh cµng cao. Do vËy, hiÖn t¹i, IBS vÉn cßn thiÕu vèn, ®©y còng lµ mét khã kh¨n cña c«ng ty. MÆt kh¸c, IBS vÉn cã hÖ thèng c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn qu¸ máng. Toµn c«ng ty cã 57 c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¶ trô së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ chi nh¸nh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. Khi Nhµ n­íc më thªm Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n t¹i Hµ Néi nghÜa lµ c«ng viÖc vÒ ®¹i thÓ sÏ t¨ng gÊp ®«i, trong ®ã cã 3 ng­êi ph¶i nhËp lÖnh hµng ngµy t¹i sµn. Cïng víi ®iÒu ®ã, khi m¹ng l­íi chi nh¸nh më réng cÇn c¸n bé lµm viÖc t¹i chi nh¸nh vµ qu¶n lý c¸c ®¹i lý nhËn lÖnh, khi chuyÓn giai ®o¹n cÇn c¸n bé ®Ó më réng c¸c phßng vµ bæ sung c¸n bé cho c¸c bé phËn hiÖn míi b¾t ®Çu triÓn khai. Víi sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­ hiªn nay, thùc sù IBS gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. IBS lµ c«ng ty chøng kho¸n trùc thuéc Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Nh­ng cho ®Õn nay, IBS vÉn ch­a ®­îc c­ xö nh­ ®èi víi chi nh¸nh cÊp I, ch­a ®¸p øng hÕt tinh thÇn lµ mét c«ng ty TNHH mét thµnh viªn. 3.2 C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Sau khi nghiªn cøu nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n dÉn tíi ®iÒu ®ã, chóng ta thÊy r»ng IBS cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 3.2.1 §a d¹ng vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c ho¹t ®éng Mét ®Æc tr­ng cña CTCK lµ c¸c bé phËn ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®éc lËp, nh­ng ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ chóng kh«ng cã mèi quan hÖ ¶nh h­ëng lÉn nhau. Tr¸i l¹i, gi÷a c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ, bæ sung hç trî vµ ¶nh h­ëng lÉn nhau rÊt nhiÒu. Bëi vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng, IBS kh«ng cßn c¸ch nµo h¬n lµ ph¶i thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸, ph¸t triÓn ®ång ®Òu c¸c ho¹t ®éng cña m×nh, t¹o nªn mét søc m¹nh tæng hîp cho c«ng ty. ChÊt l­îng ho¹t ®éng ®­îc n©ng cao, C«ng ty sÏ t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n vµ do ®ã cã thÓ n©ng cao tiÒm lùc vÒ vèn. Ng­îc l¹i, uy tÝn vµ tiÒm lùc vèn cña C«ng ty cã t¸c dông thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng. Lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cã sè vèn ®iÒu lÖ lín hiÖn nay (55tû ®ång) céng víi sù hç trî cña ng©n hµng mÑ, IBS cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng. §èi víi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®· triÓn khai, IBS cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng. §ång thêi ph¶i tËp chung nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó triÓn khai më réng c¸c ho¹t ®éng ch­a thùc hiÖn ch­a thùc hiÖn. VÒ ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­, hiÖn nhu cÇu kh¸ch hµng ®èi víi ho¹t ®éng nµy lµ rÊt lín. §©y còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu v× ®a sè c¸c nhµ ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng hiÖn nµy lµ nh÷ng nhµ ®Çu t­ nhá, kh«ng chuyªn, cßn ®ang rÊt bì ngì tr­íc lÜnh vùc kinh doanh míi mÎ nµy. V× vËy, hä rÊt cÇn cã lêi khuyªn tõ nh÷ng ng­êi cã kiÕn thøc réng h¬n vµ nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ TTCK ®Ó gióp hä ®­a ra ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n nhÊt. Bªn c¹nh nh÷ng kh¸ch hµng ®· vµ ®ang tham gia TTCK, cßn mét khèi l­îng lín kh¸ch hµng tiÒm Èn chuÈn bÞ tham gia ®Çu t­ vµo TTCK th× nh÷ng kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK cña hä r©t h¹n chÕ do ®ã IBS cÇn sím ®­a ra kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó t­ vÊn cho kh¸ch hµng ®­îc tèt h¬n. 3.2.2 X©y dùng chiÕn l­îc vÒ nguån nh©n lùc. Nh­ ®· ph©n tÝch, ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña CTCK ®iÒu quan träng nhÊt lµ vèn vµ nh©n lùc. HiÖn nay IBS cã vèn ®iÒu lÖ 55 tû ®ång. Do ®ã ®µo t¹o vµ sö dông nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸nh hµng ®Çu mang tÝnh chiÕn l­îc trong bÊt cø giai ®o¹n ph¸t triÓn nµo cña c«ng ty. Do tÝnh non trÎ cña thÞ tr­êng nªn hÇu hÕt c¸c nh©n viªn cña c«ng ty ®Òu tõ ngµnh ng©n hµng chuyÓn sang, sè nh©n viªn cßn l¹i ®a sè míi ra tr­êng, sè nh©n viªn ®· cã kinh nghiÖm tõ nh÷ng thÞ tr­êng tiªn tiÕn rÊt Ýt. Tr­íc thùc tÕ nµy, C«ng ty ph¶i t×m c¸ch khai th¸c mäi nguån nh©n lùc, kÕt hîp vµ tËn dông c¸c m« h×nh ®µo t¹o vµ nguån tµi trî kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau - Cö c¸n bé tham gia c¸c c«ng tr×nh ®µo t¹o vµ kho¸ huÊn luyÖn ë trong vµ ngoµi n­íc vÒ phôc vô cho C«ng ty. - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu, tËn dông nguån tµi trî ®Ó tæ chøc c¸c kho¸ häc, n©ng cao tr×nh ®é cho nh©n viªn t¹i chÝnh c«ng ty. - KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nh©n viªn tù tóc ®i häc tËp vµ nghiªn cøu sau ®ã vÒ phôc vô C«ng ty. - Thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh tù nghiªn cøu, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, phæ biÕn kiÕn thøc trong néi bé C«ng ty. - Cã c¸c chÝnh s¸ch hç trî viÖc thuyªn chuyÓn, ®iÒu ®éng ®Ó ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña tõng c¸ nh©n trong C«ng ty. - ChuÈn ho¸ c¸c tiªu chuÈn vÒ nh©n viªn cña C«ng ty, vÒ bé m¸y nh©n lùc, tõ ®ã cã nh÷ng h×nh thøc khen th­ëng thÝch ®¸ng - Hµng n¨m trÝch lËp quü ®µo t¹o ®Ó phôc vô cho c¸c môc ®Ých vÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong giai ®o¹n tiÕp theo. Trong chÝnh s¸ch nh©n lùc, C«ng ty nªn quan t©m thùc hiÖn chÝnh s¸ch "hoµ nhËp". §ã lµ viÖc kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých kh¸ch hµng vµ lîi Ých C«ng ty th«ng qua sù t«n träng vµ hç trî nh÷ng s¸ng t¹o, n¨ng ®éng cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh nh­ phßng giao dÞch, c¸c chi nh¸nh, bé phËn ho¹t ®éng. Mét lý do cña chÝnh s¸ch "hoµ nhËp" lµ do nh÷ng biÕn ®éng trªn TTCK nhiÒu khi kh«ng l­êng tr­íc ®­îc nªn c¸c ®¬n vi kinh doanh cÇn ®­îc trao quyÒn tù quyÕt trong ph¹m vi nhÊt ®Þnh vµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Ðn c¸c ho¹t ®éng dµi h¹n cña c«ng ty. §iÒu nµy gióp C«ng ty b¾t ®­îc nh÷ng c¬ héi ®Õn nhanh chãng vµ ch¸nh ®­îc rñi ro khi cã sù thay ®æi bÊt th­êng cña TTCK. NÕu x©y dùng ®­îc hÖ thèng chuyªn tr¸ch ph©n tÝch thÞ tr­êng, C«ng ty sÏ tr¸nh ®­îc sù trïng lËp l·ng phÝ vµ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian còng nh­ chi phÝ trong qóa tr×nh nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ sö dông l­îng th«ng tin mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 3.2.3 X©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng toµn diÖn, hîp lý: ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng cã mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña mét c«ng ty chøng kho¸n. Víi ph­¬ng ch©m phôc vô: “HiÖu qu¶ kinh doanh cña nhµ ®Çu t­ lµ môc tiªu cña IBS” th× mét gi¶i ph¸p vÒ kh¸ch hµng ®óng ®¾n sÏ lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh vÞ trÝ cña IBS trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®Ó giµnh thÞ phÇn víi c«ng ty chøng kho¸n kh¸c. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng cã thùc hiÖn ®­îc hay kh«ng phô thuéc vµo kÕt qu¶ cña viÖc sö dông nhiÒu chÝnh s¸ch cô thÓ kh¸c nhau, mçi chÝnh s¸ch ®ã sÏ ®ãng vai trß nhÊt ®Þnh nh­ng cã mèi quan hÖ víi nhau. Mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý bao gåm: ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ hÊp dÉn: Trong m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay, c¸c møc phÝ cña c«ng ty ph¶i ®­îc ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp trªn c¬ së c©n ®èi chi phÝ, lîi nhuËn, thÞ phÇn vµ c¸c môc tiªu kh¸c mµ c«ng ty theo ®uæi. Møc phÝ ®­a ra ph¶i phï hîp tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng, tõng lo¹i dÞch vô, tõng thêi ®iÓm cô thÓ ®Ó võa duy tr× ®­îc mèi quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng, võa thu hót thªm kh¸ch hµng míi. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh ph©n tæ kh¸ch hµng theo nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh. VÝ dô, ®èi víi kh¸ch hµng cã uy tÝn, th­êng xuyªn cã nh÷ng giao dÞch víi gi¸ trÞ lín sÏ ®­îc h­ëng møc phÝ ­u ®·i. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, c¶i tiÕn quy tr×nh nghiÖp vô ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng. §iÒu nµy ®ßi hái IBS cÇn ph¶i nghiªn cøu, häc hái vµ ®­a ra c¸c dÞch vô míi, cung cÊp th«ng tin cËp nhËt nhÊt, nhËn lÖnh vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ khíp lÖnh tËn nhµ... Chñ ®éng t×m kh¸ch hµng lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu nh»m më réng vµ n©ng cao sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh. ChÝnh s¸ch nµy kh«ng nh÷ng nh»m vµo c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc mµ cßn nh»m vµo c¶ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, kh«ng nh÷ng nh»m vµo c¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n mµ cßn nh»m vµo c¸c tæ chøc. Thùc hiÖn ®­îc chÝnh s¸ch nµy, tøc lµ t×m ®­îc kh¸ch hµng míi, c«ng ty sÏ cã nhiÒu lîi nhuËn h¬n, cã c¬ héi tèt trong viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t hµnh cho kh¸ch hµng míi, tõ ®ã cã c¬ së thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô m«i giíi, qu¶n lý danh môc ®Çu t­... cho kh¸ch hµng ®Ó t×m kiÕm lîi nhuËn vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh. B¶o ®¶m phong c¸ch giao tiÕp v¨n minh, lÞch sù, tËn t×nh, chu ®¸o chÝnh lµ mét nghÖ thuËt gi÷ kh¸ch hµng hiÖu qu¶ nhÊt. Th¸i ®é cña nh©n viªn cã thÓ t¹o nªn h×nh ¶nh cña c«ng ty trong kh¸ch hµng. V× vËy, phong c¸ch giao tiÕp vµ t¸c phong lµm viÖc cña c¸n bé sÏ ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc thu hót kh¸ch hµng. Ngoµi ra, c¸c c¸n bé nh©n viªn cßn ph¶i lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cÈn thËn kh«ng ®Ó m¾c sai sãt, nhÇm lÉn t¹o sù an t©m, tin t­ëng tuyÖt ®èi tõ phÝa kh¸ch hµng. Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng: IBS cã thÓ ®Þnh kú tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng bëi v× ®©y sÏ lµ n¬i gÆp gì, trao ®æi, häc tËp kinh nghiÖm gi÷a c¸c nhµ ®Çu t­ víi nhau, gi÷a c¸c nhµ ®Çu t­ víi c«ng ty. Vµ h¬n thÕ n÷a, héi nghÞ kh¸ch hµng sÏ cã lîi cho c¶ hai bªn, kh¸ch hµng vµ c«ng ty. VÒ phÝa kh¸ch hµng, tr­íc hÕt hä sÏ ®­îc cung cÊp nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý míi nhÊt liªn quan ®Õn chøng kho¸n vµ TTCK, tr¸nh ®­îc nh÷ng sai ph¹m kh«ng ®¸ng cã khi tham gia ®Çu t­ trªn TTCK. TiÕp ®Õn, hä cã thÓ tham kh¶o nh÷ng bµi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia trong c«ng ty vÒ t×nh h×nh TTCK, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c c«ng ty niªm yÕt. C¸i lîi mµ kh¸ch hµng cã ®­îc chÝnh lµ ë chæ: dùa trªn c¸c th«ng tin cã ®­îc, hä tù biÕt ®iÒu g× nªn vµ kh«ng nªn lµm, ®Çu t­ nh­ thÕ nµo trong thêi gian tíi ®Ó cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. VÒ phÝa c«ng ty, héi nghÞ kh¸ch hµng lµ mét dÞp tèt ®Ó t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c nhµ ®Çu t­, lµ mét dÞp ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ hiÓu kü h¬n vÒ c«ng ty ty th«ng qua c¸c lo¹i h×nh dÞch vô mµ c«ng ty ®ang cung cÊp cho hä. Héi nghÞ kh¸ch hµng sÏ gióp cho c«ng ty tiÕp cËn, t×m hiÓu cÆn kÏ h¬n nhu cÇu vµ thu thËp th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa c¸c nhµ ®Çu t­ vµ c«ng chóng. H¬n n÷a, th«ng qua héi nghÞ kh¸ch hµng, c«ng ty cßn cho thÊy kh¸ch hµng lµ t©m ®iÓm cña mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña m×nh ®Ó tõ ®ã kh¸ch hµng cã niÒm tin v÷ng ch¾c vµo c«ng ty. 3.2.4 HiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng kinh doanh. C¬ së vËt chÊt, trang bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ phÇn mÒm lµ nh÷ng yÕu tè hç trî ®¾c lùc cho ho¹t ®éng cña c«ng ty diÔn ra su«n sÎ, ®¹t hiÖu qu¶ cao. V× vËy, C«ng ty cÇn chó träng ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy. Sau ®©y lµ mét sè gîi ý ®èi víi C«ng ty vÒ vÊn ®Ò nµy: - Th­êng xuyªn n©ng cÊp trang thiÕt bÞ ho¹t ®éng kinh doanh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty, ®¶m b¶o cho mäi ng­êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc theo t¸c phong c«ng nghiÖp, ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh. - §Ó phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n, C«ng ty cÇn cã mét mµn h×nh tèt, chç ngåi cho kh¸ch hµng réng r·i tho¶i m¸i. b¶ng ®iÖn tö hiÖn nay cña C«ng ty phÇn nµo ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty cÇn trang bÞ b¶ng ®iÖn tö tèt h¬n. - Thùc hiÖn ®Æt lÖnh trùc tiÕp qua Internet gióp cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh«ng ph¶i trùc tiÕp ®Õn C«ng ty ®Ó ®Æt lÖnh, tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ cho nhµ ®Çu t­. Tãm l¹i, gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ th«ng tin cÇn tËp chung vµo c¸c mÆt sau: - Tiªu chuÈn ho¸ hÖ thèng th«ng tin kh¸ch hµng bao gåm nhiÒu nguån d÷ liÖu kh¸c nhau, ph©n lo¹i th«ng tin ®Ó phôc vô cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. - ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt m¹ng côc bé còng nh­ m¹ng toµn diÖn ®Ó viÖc trao ®æi th«ng tin ®­îc diÔn ra nhanh chãng, thuËn lîi, an toµn. - Cã ch­¬ng tr×nh dù phßng kÕ ho¹ch s½n sµng øng phã víi t×nh tr¹ng vÞ x©m nhËp bÊt hîp ph¸p, bÞ mÊt liªn l¹c trong khi giao dÞch còng nh­ trong tr­êng hîp khÈn cÊp. Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ s«i ®éng cña TTCK, c«ng ty chøng kho¸n IBS còng buéc ph¶i cã sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn kinh doanh lµ mét tÊt yÕu ®ang ®­îc quan t©m hiÖn nay. Víi t×nh h×nh cña c«ng ty nh­ hiÖn nay, c«ng ty nªn tËp trung c¸c gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, ®ã lµ: Tiªu chuÈn hãa hÖ thèng th«ng tin kh¸ch hµng, bao gåm nhiÒu d÷ liÖu kh¸c nhau, h×nh thµnh ng©n hµng d÷ liÖu phôc vô cho nhiÒu môc ®Ých sö dông vµ khai th¸c kh¸c nhau. ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt côc bé còng nh­ m¹ng toµn diÖn ®Ó viÖc trao ®æi th«ng tin ®­îc diÔn ra nhanh chãng, thuËn lîi, an toµn. Cã ch­¬ng tr×nh dù phßng, kÕ ho¹ch s½n sµng øng phã víi t×nh tr¹ng bÞ x©m nhËp bÊt hîp ph¸p, bÞ mÊt liªn l¹c trong khi giao dÞch còng nh­ trong tr­êng hîp khÈn cÊp. Tr­íc m¾t, IBS cÇn hoµn thiÖn trang Web, ®ång thêi triÓn khai x©y dùng mét hÖ thèng tin häc m¹nh, ®¶m b¶o vi tÝnh ho¸ toµn bé c¸c nghiÖp vô chøng kho¸n, x©y dùng hÖ thèng cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ ®Çu t­, x©y dùng tr­íc mét b­íc c¬ së vËt chÊt ®Ó t¹o ®iÖu kiÖn cho kh¸ch hµng kinh doanh qua m¹ng. 3.2.5 T¨ng c­êng x©y dùng c¸c mèi quan hÖ c«ng ty chøng kho¸n n­íc ngoµi. §Ó gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng uy tÝn ®èi ngo¹i cña IBS, cÇn ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i, më réng quan hÖ ®Ó tranh thñ kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n n­íc ngoµi. IBS cÇn cñng cè vµ më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vèn cã, chän c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®èi t¸c n­íc ngoµi phï hîp víi tõng lÜnh vùc ®èi ngo¹i cña tõng khu vùc ®Ó thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty cã uy tÝn cao. T¨ng c­êng nghiªn cøu trao ®æi kinh nghiÖm, n¾m b¾t nhanh nh¹y c¸c xu thÕ míi cña thÞ tr­êng ®Ó thÝch øng vµ cã ®èi s¸ch kÞp thêi khi cã biÕn ®éng. §ång thêi, IBS cÇn më réng c¸c quan hÖ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c«ng ty chøng kho¸n c¸c n­íc ASEAN, ®Æc biÖt víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n cña c¸c n­íc l¸ng giÒng nh­: Th¸i Lan, Trung Quèc... 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ. §Ó CTCK C«ng th­¬ng thùc sù trë thµnh mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trªn TTCK, ph¸t huy tÝch cùc vai trß cña m×nh trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña TTCK nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung, chÝ víi sù nç lùc cña b¶n th©n c«ng ty th× ch­a ®ñ mµ cÇn ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã thÈm quyÒn liªn quan. DÜ nhiªn, sù quan t©m cña chÝnh phñ còng rÊt cÇn thiÕt. Trªn c¬ së nh÷ng tån t¹i vµ nh÷ng h¹n chÕ nh÷gn nhu cÇu ch­a ®­îc ®¸p øng cña c«ng ty trong qóa tr×nh ho¹t ®éng , bµi viÕt xin ®­îc ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi cæ phiÕu, Uû ban chøng kho¸n nn còng nh­ c¸c bé ngµnh liªn quan nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn. 3.3.1. KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ. 3.3.1.1. Hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lý. TTCK lµ mét thÓ chÕ ®Æc biÖt bËc cao vµ lµ s¶n phÈm tinh tuý cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng víi nh÷ng thiÕt chÕ phøc t¹p vµ riªng biÖt, víi nh÷ng quy luËt chi phèi kh¾c nghiÖt, s©u s¾c vµ ¶nh h­ëng toµn diÖn ®Õn thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña mét ®Êt n­íc khi cã nh÷ng biÕn ®éng. Víi c¬ chÕ vËn hµnh phøc t¹p, nªn c¸c qu¸ tr×nh tõ ph¸t hµnh chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp cho ®Õn c¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng thø cÊp ®ßi hái ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh nghiªm ngÆt cña luËt ph¸p vÒ chøng kho¸n vµ TTCK. Ngoµi c¸c quy ®Þnh nªu trªn, ho¹t ®éng cña TTCK cßn chÞu sù chi phèi cña c¸c v¨n b¶n luËt kh¸c trong c¸c lÜnh vùc th­¬ng m¹i, d©n sù, ®Çu t­ n­íc ngoµi, ph¸ s¶n...vv. Ho¹t ®éng cña TTCK nãi chung, bªn c¹nh nh÷ng ®Æc tÝnh ­u viÖt, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, cßn chøa ®ùng nh÷ng h¹n chÕ, khuyÕt tËt cã thÓ dÉn tíi nh÷ng hËu qu¶ khã l­êng. V× vËy, sù ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ph¸p trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ TTCK nµy nh»m t¹o ra nh÷ng ®Æc tÝnh ­u viÖt, nh÷ng thÕ m¹nh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thÞ tr­êng. Gi÷a c¸c chñ thÓ cña thÞ tr­êng h×nh thµnh nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ-x· héi ®an xen. C«ng ty chøng kho¸n lµ mét chñ thÓ quan träng cña thÞ tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ tèt hay kh«ng, mét mÆt phô thuéc vµo t×nh h×nh chung cña thÞ tr­êng. Nh×n tæng thÓ, tuy ch­a cã mét ®¹o luËt chung vÒ ph¸t hµnh vµ kinh doanh chøng kho¸n nh­ mét sè n­íc trªn thÕ giíi, nh­ng trªn thùc tÕ, khung ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n víi ba bé phËn cÊu thµnh tèi thiÓu cña nã ®· ®­îc h×nh thµnh, bao gåm: Nh÷ng quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn hµng ho¸ vµ ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh, ®iÒu kiÖn vµ thÓ thøc kinh doanh, qu¶n lý Nhµ n­íc vµ gi¸m s¸t vÒ chøng kho¸n vµ TTCK. Tuy nhiªn, vÒ mÆt néi dung, c¸c quy ®Þnh hiÖn cã cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc: HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ TTCK hÇu hÕt lµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt, cã gi¸ trÞ thÊp. C¸c v¨n b¶n thiÕu tÝnh hÖ thèng, cßn ch¾p v¸, thiÕu tÝnh ®ång bé vµ cßn chång chÐo gi÷a c¸c quy ®Þnh. Cßn bá ngá nhiÒu vÊn ®Ò thuéc vÒ chøng kho¸n vµ nhiÒu quan hÖ trong TTCK ch­a ®­îc luËt ph¸p quy ®Þnh, ®iÒu chØnh. HÇu hÕt c¸c quy ®Þnh ®­îc x©y dùng trªn c¬ së tham kh¶o, häc tËp kinh nghiÖm tæ chøc TTCK cña n­íc ngoµi mµ ch­a ®­îc hay cßn Ýt ®­îc kiÓm nghiÖm qua thùc tÕ t¹i ViÖt Nam. Do ®ã, trong thêi gian tíi, ChÝnh phñ cÇn xem xÐt, söa ®æi, bæ sung c¸c luËt, ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n ë c¸c ngµnh, lÜnh vùc liªn quan kh¸c nh»m t¹o nªn sù thèng nhÊt cao vµ æn ®Þnh trong hÖ thèng ph¸p luËt, t¹o c¬ së ph¸p lý thuËn lîi cho sù vËn hµnh vµ ph¸t triÓn cña TTCK ViÖt Nam. ChÝnh phñ cÇn nhanh chãng hoµn thiÖn nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh, h­íng dÉn ho¹t ®éng cña TTCK còng nh­ c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn thùc tÕ cña TTCK ViÖt Nam. MÆt kh¸c, víi t×nh h×nh vµ xu h­íng cña thÞ tr­êng hiÖn nay, ChÝnh phñ còng cÇn cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ giao dÞch ®iÖn tö trong ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n. §iÒu nµy rÊt quan träng v× ®ã lµ c¬ së ph¸p lý cho c¸c giao dÞch sÏ rÊt phæ biÕn trong t­¬ng lai nµy. 3.3.1.2 ¦u ®·i thuÕ cho ho¹t ®éng chøng kho¸n ¦u ®·i thuÕ cho TTCK lµ chÝnh s¸ch quan träng v× nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. HiÖn nay ngoµi viÖc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong hai n¨m ho¹t ®éng, c¸c c«ng ty chøng kho¸n cßn ®­îc gi¶m 50% sè thuÕ doanh nghiÖp trong hai n¨m tiÕp theo. Tuy nhiªn, quy ®Þnh ­u ®·i thuÕ nh­ vËy ®èi víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n vÉn ch­a tho¶ ®¸ng do c¸c c«ng ty nµy míi ®i vµo ho¹t ®éng, doanh sè ch­a nhiÒu, TTCK ch­a s«i ®éng, ch­a ph¸t triÓn nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cßn thÊp. Ch¾c ch¾n c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®Òu bÞ l«c trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng. Do vËy, hÕt thêi h¹n ®­îc gi¶m thuÕ nh­ trªn c¸c c«ng ty chøng kho¸n sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n khi tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. ChÝnh v× thÕ cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ­u ®·i h¬n n÷a cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n míi cã thÓ khuyÕn khÝch sù tham gia tÝch cùc cña c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc vµo TTCK. Cô thÓ, møc ­u ®·i trong thêi gian tíi nªn lµ miÔn thuÕ cho 5 n¨m ®Çu ho¹t ®éng vµ gi¶m thuÕ cßn 50% trong 3 hoÆc 5 n¨m tiÕp theo. §èi víi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, mÆc dï Bé tµi chÝnh ®· cam kÕt sÏ chÝnh thøc ®­a ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n vµo diÖn kh«ng chÞu thuÕ VAT ®­îc ghi t¹i ®iÒu 4 luËt thuÕ nµy, nh­ng c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®· kh«ng mÊy høng khëi v× viÖc ®­a vµo diÖn kh«ng chÞu thuÕ VAT ®ång nghÜa víi viÖc sÏ kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo ®èi víi c¸c chi phÝ bá ra trong ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n. Cho nªn, c¸c c«ng ty chøng kho¸n nªn ®­îc ¸p dông thuÕ suÊt VAT ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n lµ 0%. Víi thuÕ suÊt nµy, c¸c c«ng ty sÏ ®­îc hoµn thuÕ ®Çu vµo ®èi víi c¸c chi phÝ bá ra vµ ®©y chÝnh lµ ®iÒu mµ kh«ng chØ IBS mµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh¸c ®Òu mong ®îi. 3.3.2. KiÕn nghÞ víi Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch c«ng b»ng, trung thùc, c«ng khai, b¶o vÖ lîi Ých cña nhµ ®Çu t­ vµ c«ng chóng tham gia ®Çu t­, c¸c chñ thÓ kinh doanh chøng kho¸n cßn ph¶i chÊp hµnh vÒ ®¹o ®øc kinh doanh, quy ®Þnh vÒ h¹n møc ¸p dông ®èi víi kinh doanh... do Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ trung t©m giao dÞch chøng kho¸n quy ®Þnh. 3.3.2.1. Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý vèn kh¶ dông ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n NOC NOCR = x 100 > =100% Tæng rñi ro Trong ®ã: NOC: chØ tiªu vèn ho¹t ®éng rßng NOC = Tµi s¶n rßng (Tæng tµi s¶n - Tæng nî) -Tæng c¸c kho¶n gia t¨ng + Tæng c¸c kho¶n gi¶m trõ. Tæng rñi ro = Rñi ro thÞ tr­êng + Rñi ro ®èi t¸c + Rñi ro c¬ b¶n + Rñi ro tËp trung tÝn dông - PhÇn bï rñi ro Quy ®Þnh vÒ viÖc trÝch lËp dù phßng vèn ®iÒu lÖ: Quy ®Þnh nµy yªu cÇu c«ng ty chøng kho¸n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ph¶i trÝch 5% l·i rßng hµng n¨m ®Ó lËp quü dù phßng, bæ sung vèn ®iÒu lÖ cho ®Õn møc b»ng 10% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. ViÖc thùc hiÖn quü nµy ®­îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi c¸c lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn vµ TNHH. 3.3.2.2.Quy ®Þnh vÒ chÕ ®é b¸o c¸o vµ c«ng khai ho¸ th«ng tin Quy ®Þnh nµy ®­îc ¸p dông ë c¸c TTCK trªn thÕ giíi, theo ®ã c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i c«ng khai ho¸ c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n cho c«ng chóng, ph¶i tu©n thñ chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú cho c¸c c¬ quan qu¶n lý ngµnh vµ Së giao dÞch chøng kho¸n nÕu c«ng ty lµ thµnh viªn. Ngoµi b¸o c¸o ®Þnh kú, c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®ét xuÊt khi cã sù kiÖn bÊt th­êng ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh x¶y ra. §Æc biÖt lµ c¸c b¸o c¸o hµng quý cña c«ng ty chøng kho¸n ph¶i ®­îc c«ng ty kiÓm to¸n ®· ®­îc c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ngµnh chøng kho¸n chÊp nhËn x¸c nhËn. MÆt kh¸c, th«ng tin vÒ TTCK lµ c¬ së ho¹t ®éng cña TTCK, lµ yÕu tè ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ ®Þnh gi¸ mua b¸n chøng kho¸n. ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi viÖc c«ng bè th«ng tin ®· trë thµnh mét thø v¨n ho¸ kinh doanh, bëi v× cæ ®«ng vµ nh÷ng ng­êi cã quyÒn lîi liªn quan ®Õn c«ng ty cÇn ®­îc th«ng tin kÞp thêi vµ chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng ty. C¸c th«ng tin sai lÖch trªn TTCK cã thÓ g©y nªn nh÷ng biÕn ®éng lín trong ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng còng nh­ sù ho¶ng lo¹n trong t©m lý cña c¸c nhµ ®Çu t­, ®Èy thÞ tr­êng ®Õn nh÷ng ®ét biÕn gi¸, t¹o nªn c¸c c¬n sèc ®èi víi hÖ thèng tµi chÝnh quèc gia, vµ do vËy ¶nh h­ëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ. Trong giai ®o¹n toµn cÇu ho¸ kinh tÕ hiÖn nay, th«ng tin kh«ng minh b¹ch cã thÓ g©y nªn sù x¸o trén thÞ tr­êng, dÉn ®Õn ph¶n øng xÊu cña TTCK vµ nÒn kinh tÕ quèc gia. ChÝnh v× vËy, c«ng khai ho¸ th«ng tin ®­îc coi lµ nguyªn t¾c quan träng nhÊt cña TTCK. Ngay tõ ®Çu x©y dùng TTCK t¹i ViÖt Nam, Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc ®· lu«n coi träng nguyªn t¾c nµy, vµ cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc b¾t buéc c«ng khai th«ng tin trªn TTCK. C¸c quy ®Þnh cña Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc ®èi víi viÖc c«ng bè th«ng tin cña c¸c tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vÒ th«ng tin trªn thÞ tr­êng. VÊn ®Ò cßn l¹i chÝnh lµ tÝnh tù gi¸c cña c¸c tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm ph¶i c«ng bè th«ng tin. XuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a cã thãi quen vµ ch­a s½n sµng c«ng bè c«ng khai th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m×nh. §Ó gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò nµy ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ®èi víi Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc. Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cÇn nghiªn cøu, bæ sung, söa ®æi, cô thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh vÒ th«ng tin nh­ thêi ®iÓm, c¸ch thøc vµ néi dung c«ng bè th«ng tin, ®Æc biÖt liªn quan tíi nh÷ng vÊn ®Ò nh­ ph¸t hµnh cæ phiÕu míi, thay ®æi chÕ ®é kÕ to¸n, hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh, c«ng bè Ên phÈm th­êng niªn, c«ng bè trªn b¸o... Nh÷ng quy ®Þnh nµy cÇn cô thÓ vµ phï hîp víi thùc tÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty niªm yÕt thùc hiÖn ®­îc tèt. §ång thêi Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cÇn t¨ng c­êng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®Ó ®Þnh h­íng ng­êi ®Çu t­, b¸c bá nh÷ng th«ng tin sai lÖch, g©y hoang mang hoÆc g©y nhiÔu. CÇn sím x©y dùng mét tê th«ng tin chÝnh thøc cña Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc, bªn c¹nh tê tin cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cïng víi viÖc cËp nhËt trang Web th«ng tin ®Ó ®­a ra nh÷ng quan ®iÓm chÝnh thøc cña Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chøng kho¸n vµ TTCK, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng chóng ®Çu t­ vµ nh÷ng ng­êi muèn t×m hiÓu lÜnh vùc nµy cã ®­îc nh÷ng th«ng tin ®¸ng tin cËy. 3.3.2.3. Tuyªn truyÒn vµ ®µo t¹o kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK ViÖc tuyªn truyÒn vµ qu¶ng b¸ réng r·i kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK cho c«ng chóng lµ ®iÒu hÕt søc quan träng vµ kh«ng nªn xem nhÑ v× ng­êi ta chØ cã thÓ tham gia “cuéc ch¬i” khi mµ hä tin r»ng ®· hiÓu “luËt ch¬i” vµ biÕt c¸ch tù m×nh giµnh chiÕn th¾ng trong cuéc ch¬i ®ã. Theo sè liÖu ®iÒu tra cña Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc, c«ng chóng cho r»ng tuy TTCK cßn lµ lÜnh vùc míi mÎ, chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nh­ng còng kh«ng ph¶i lµ Ýt tiÒm n¨ng ®¸ng tr«ng ®îi. §a sè c¸c nhµ ®Çu t­ lµ tæ chøc, cho dï cã hay kh«ng ý ®Þnh huy ®éng vèn th«ng qua TTCK ®Òu mong muèn cã ®­îc hiÓu biÕt vÒ chøng kho¸n vµ TTCK. §èi víi nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n, phÇn lín ®Òu ch­a qua ®µo t¹o kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK mµ chñ yÕu th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ c¸c buæi nãi chuyÖn ®Ò nªn hiÓu biÕt cña hä cßn h¹n chÕ. §iÒu nµy ph¶n ¸nh thùc tÕ lµ c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vµ ®µo t¹o kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ TTCK ch­a ®­îc triÓn khai m¹nh mÏ vµ hiÖu qu¶. Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc cÇn phèi hîp víi Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ chøng kho¸n vµ TTCK theo mét chuÈn nhÊt ®Þnh ®Ó tranh thñ sù liªn kÕt gi÷a ngµnh chøng kho¸n víi c¸c tr­êng ®¹i häc hoÆc c¸c trung t©m ®µo t¹o kh¸c gãp phÇn tuyªn truyÒn vµ ®µo t¹o mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 3.3.3 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng c«ng Th­¬ng ViÖt Nam. 3.3.3.1 T¨ng vèn ®iÒu lÖ. T¨ng vèn lªn 200 tû vµo n¨m 2005, Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cÇn t¨ng vèn ®iÒu lÖ cho c«ng ty. 3.3.3.2 VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch Nh­ ®· ®Ò cËp ë phÇn trªn, hiÖn t¹i IBS trong quan hÖ víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vÉn ch­a ®­îc c­ xö nh­ ®èi víi chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp I, ch­a ®¸p øng hÕt tinh thÇn cña ®iÒu lÖ c«ng ty lµ mét c«ng ty TNHH mét thµnh viªn. ChÝnh v× vËy, Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cÇn cho c¸c Ban chuyªn m«n phèi hîp víi IBS x©y dùng c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ vèn, kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, nh©n sù cho ®óng víi tinh thÇn cña ®iÒu lÖ vµ luËt ®Þnh ®èi víi c«ng ty TNHH mét thµnh viªn. 3.3.3.3 §µo t¹o n­íc ngoµi. §Ò ¸n thuª t­ vÊn vµ ®µo t¹o n­íc ngoµi do c¸c ®èi t¸c Th¸i Lan ®¶m nhiÖm lµ c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh bÒn v÷ng cña IBS vÒ l©u dµi. Do vËy, Ng©n hµng C«ng th­¬ng cÇn sím ®­a ®Ò ¸n vµo trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña m×nh. Ho¹t ®éng cña IBS ®­îc lé tr×nh ho¸ cho mét kho¶ng thêi gian dµi, trong ®ã n¨m 2003 lµ n¨m b¶n lÒ gi÷a hai giai ®o¹n. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña thêi gian võa qua lµ rÊt ®¸ng khÝch lÖ vµ ®· t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thµnh c«ng trong nh÷ng n¨m tíi. ViÖc sö dông vµ nghiªn cøu ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ trªn sÏ gãp phÇn gióp c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ cñng cè vÞ trÝ cña m×nh trªn TTCK ViÖt Nam. KÕt luËn ë ViÖt Nam hiÖn t¹i c¸c CTCK ®ang cßn trong giai ®o¹n ®Çu vµ cßn nhiÒu bì ngì khi tham gia vµo TTCK cho dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong ho¹t ®éng cña m×nh nh­ng c¸c c«ng ty còng ®· tÝch lòy ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn tèt trong t­¬ng lai kh«ng xa. Tõ nh÷ng buæi ®Çu thµnh lËp CTCK Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ®· tõng b­íc kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ t¹o ®­îc lßng tin noi kh¸ch hµng nh­ lßng tin ë c«ng chóng ®Çu t­. Tuy nhiªn, chÆng ®­êng tr­íc m¾t ®çi víi c«ng ty lµ rÊt khã kh¨n vµ ®Çy thö th¸ch. Do ®ã, c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng b­íc ®i cô thÓ ®Ó tù m×nh v­ît qua nhøng khã kh¨n thö th¸ch h­íng tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Qua thêi gian nghiªn cøu vµ thùc tËp t¹i CTCK Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, em ®· hiÓu phÇn nµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ m¹nh d¹n ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Em mong r»ng sÏ nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸n bé c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh thÞ tr­êng chøng kho¸n Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. NXB Tµi chÝnh, 2002. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. NXB ChÝnh trÞ quèc gia Gi¸o tr×nh nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc T¹p chÝ ®Çu t­ chøng kho¸n. Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ T¹p chÝ Chøng kho¸n. Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc Th«ng tin chøng kho¸n. Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam LuËn v¨n tèt nghiÖp kho¸ 41 9. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh chứng khoán của CTCK Ngân hàng Công thương.Doc
Luận văn liên quan