Đề tài Kế toán bán hàng, phân bổ chi phí thu mua và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại điện máy Việt Long

LỜI NÓI ĐẦU Từ sau những năm 1986 với chính sách “Đổi mới” nền kinh tế Việt Nam dần dần chuyền từ nên kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang một nền kinh tế mới mang tính chất thị trường. Với chính sách đổi mới này Nhà nước đã tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều lợi thế nhưng cũng không ít khó khăn. Tiêu thụ hàng hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một số doanh nghiệp thương mại. Tiêu thụ để doanh nghiệp thu hồi vốn kinh doanh, tiêu thụ để thực hiên nghĩa vụ với ngân sách, cải thiện đời sống người lao động Doanh thu tiêu thụ hàng hóa là nguồn thu chủ yếu để trang trải chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng kiếm lời của doanh nghiệp phụ thuộc trước hết vào khả năng tiêu thụ hàng hóa. Từ những ý nghĩa trên, tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra của doanh nghiệp sản xuất cũng như tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển, tăng khả năng cạnh tranh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bên cạnh đó, kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hóa vốn được coi là phức tạp nên hầu hết các hộ kinh tế đều chưa có một hệ thống kế toán nghiêm chỉnh. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh gay gắt, Công ty CP Thương mại điện máy Việt Long đã tồn tại và phát triển. Song song với những điều kiện đó bộ phận kế toán của Công ty cũng từng bước được hoàn thiện. Qua qua trình đi sâu tìm hiểu công ty và được sự giúp đỡ của các anh chị phòng kế toán công ty em đã lựa chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng, phân bổ chi phí thu mua và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại điện máy Việt Long” Chuyên đề này tập trung đánh giá tình hình chung về quản lý và kế toán, phân tích quy trình kế toán hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của Công ty và nêu ra một số giải pháp giải quyết một số vấn đề còn tồn tại. Chuyên đề được chia làm 3 phần chính: Chương 1: Tổng quan về Công ty CP Thương mại điện máy Việt Long Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng, phân bổ chi phí thu mua và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại điện máy Việt Long Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán bán hàng, phân bổ chi phí thu mua và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại điện máy Việt Long. Do những hạn chế về trình độ và thời gian nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót,khiếm khuyêt nhất định,em mong được thầy cô cùng cán bộ trong công ty nơi em đang thực tập thông cảm. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TÔ Bá Nhân cùng các anh chị trong công ty cổ phần thương mại điện máy Vịêt Long đã giúp đỡ chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán bán hàng, phân bổ chi phí thu mua và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại điện máy Việt Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé lao ®éng vµ th­¬ng binh x· héi Tr­êng cao ®¼ng v¨n lang hµ néi Khoa kÕ to¸n @&? ®Ò c­¬ng chi tiÕt Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n b¸n hµng, ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty CP th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y viÖt long Gi¶ng viªn h­íng dÉn : ThÇy Lª B¸ Nh©n Sinh viªn thùc hiÖn : PhÝ ThÞ Th­¬ng Líp : KTTH K5 M· sinh viªn : KTTC K50128 Hµ néi – 2011 Lêi më ®Çu 3 Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn ®iÖn m¸y ViÖt Long 5 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty CP th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 5 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CP th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 5 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng ty CP Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long 8 1.2.1 Chøc n¨ng-nhiÖm vô 8 1.2.1.1 Chøc n¨ng 8 1.2.1.2 NhiÖm vô 9 1.2.2 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long 10 1.2.3 Quy tr×nh kinh doanh 12 1.3 C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long 13 Lêi nãi ®Çu Tõ sau nh÷ng n¨m 1986 víi chÝnh s¸ch “§æi míi” nÒn kinh tÕ ViÖt Nam dÇn dÇn chuyÒn tõ nªn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung bao cÊp sang mét nÒn kinh tÕ míi mang tÝnh chÊt thÞ tr­êng. Víi chÝnh s¸ch ®æi míi nµy Nhµ n­íc ®· t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu lîi thÕ nh­ng còng kh«ng Ýt khã kh¨n. Tiªu thô hµng hãa cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét sè doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Tiªu thô ®Ó doanh nghiÖp thu håi vèn kinh doanh, tiªu thô ®Ó thùc hiªn nghÜa vô víi ng©n s¸ch, c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi lao ®éng… Doanh thu tiªu thô hµng hãa lµ nguån thu chñ yÕu ®Ó trang tr¶i chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng kiÕm lêi cña doanh nghiÖp phô thuéc tr­íc hÕt vµo kh¶ n¨ng tiªu thô hµng hãa. Tõ nh÷ng ý nghÜa trªn, tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng nh­ tiªu thô hµng hãa cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù tån t¹i, ph¸t triÓn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa vèn ®­îc coi lµ phøc t¹p nªn hÇu hÕt c¸c hé kinh tÕ ®Òu ch­a cã mét hÖ thèng kÕ to¸n nghiªm chØnh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi sù c¹nh tranh gay g¾t, C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Song song víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty còng tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn. Qua qua tr×nh ®i s©u t×m hiÓu c«ng ty vµ ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n c«ng ty em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ KÕ to¸n b¸n hµng, ph©n bæ chi phÝ thu mua vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long” Chuyªn ®Ò nµy tËp trung ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chung vÒ qu¶n lý vµ kÕ to¸n, ph©n tÝch quy tr×nh kÕ to¸n hµng hãa, tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa cña C«ng ty vµ nªu ra mét sè gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i. Chuyªn ®Ò ®­îc chia lµm 3 phÇn chÝnh: Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng, ph©n bæ chi phÝ thu mua vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long Ch­¬ng 3: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng, ph©n bæ chi phÝ thu mua vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long. Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,khiÕm khuyªt nhÊt ®Þnh,em mong ®­îc thÇy c« cïng c¸n bé trong c«ng ty n¬i em ®ang thùc tËp th«ng c¶m. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o T¤ B¸ Nh©n cïng c¸c anh chÞ trong c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y VÞªt Long ®· gióp ®ì chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Sinh viªn thùc tËp PhÝ ThÞ Th­¬ng Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1998 theo QuyÕt ®Þnh sè: 3798QP/TLDN do UBND TP Hµ Néi cÊp ngµy 03/11/1998, ®¨ng ký kinh doanh sè 070252 do Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t Hµ Néi cÊp ngµy 09/11/1998. HiÖn nay C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 187 – Gi¶ng Vâ - §èng §a – Hµ Néi (§T: 04 7665245) Th«ng tin c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp: 1- Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 2- §Þa chØ: 187 – Gi¶ng Vâ - §èng §a – Hµ Néi 3- §iÖn tho¹i: 04 37665245 – Fax: 37665797 4- Email: vietlong.plaza@com.vn – Website: 5- GiÊy CN §KKD sè: 070252 – Ngµy cÊp 9/11/1998 C¬ quan cÊp: Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ Néi 6- Tªn ng­êi ®¹i diÖn ph¸p lý: NguyÔn ThÞ Thanh H»ng - Chøc vô: Tæng Gi¸m ®èc 7- Ngµnh nghÒ kinh doanh : §iÖn tö - §iÖn l¹nh vµ §iÖn gia dông 8- Chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn : Sè 8 Quang Trung – QuËn Hµ §«ng – Hµ Néi ViÖt Long lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i míi thµnh lËp chuyªn kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, ®iÖn gia dông vµ mét sè mÆt hµng kh¸c. C«ng ty hiÖn cã 3 c¬ së b¸n lÎ t¹i -187 – Gi¶ng Vâ – §èng §a – Hµ Néi - sè 8 Quang Trung-Hµ §«ng-Hµ Néi -80,®­êng Ng« Gia Tù- Long Biªn- Hµ Néi 2showroom -Sonny Center Trµng TiÒn Plaza :24 Hai Bµ Tr­ng-Hoµn KiÕm-Hµ Néi -Sony Center Big C: TÇng 1 siªu thÞ Big C sè 222 TrÇn Duy H­ng,Hµ NéÞ Hµng kinh doanh cña c«ng ty lµ nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao nh­ng lîi nhuËn thÊp, phong phó, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, yªu cÇu cao vÒ chÊt l­îng nh­ng ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi nh÷ng mÆt hµng nhËp lËu kÐm chÊt l­îng trªn thÞ tr­êng. NhiÒu mÆt hµng võa nhËp vÒ ®É bÞ lç do hµng nhËp lËu trµn ngËp vµo thÞ tr­êng qu¸ nhiÒu vµ thuÕ mét sè mÆt hµng nhËp khÈu còng t¨ng nªn viÖc tiªu thô hµng hãa trªn thÞ tr­êng cã xu h­íng chËm vµ gi¶m dÇn. Nh÷ng trë ng¹i nãi trªn qu¶ lµ mét thö th¸ch kh«ng nhá ®èi víi mét doanh nghiÖp míi thµnh lËp vµ ph¸t triÓn h¬n 10 n¨m nh­ ViÖt Long. Tuy nhiªn, víi nç lùc vµ lu«n cè g¾ng trong h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng, víi ph­¬ng ch©m kinh doanh: “Chinh phôc kh¸ch hµng b»ng chÊt l­îng vµ dÞch vô” c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, lín m¹nh, më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m v¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. B¾t ®Çu ho¹t ®éng vµo n¨m 1998, víi sè vèn ban ®Çu lµ 5 tû ®ång, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­: c¬ së vËt chÊt phôc vô cho nh©n viªn qu¶n lý còng nhñ cho c«ng viÖc kinh doanh cßn nghÌo nµn, kho b·i chøa hµng cßn chËt hÑp, c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n chñ yÕu lµm thñ c«ng b»ng tay, khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i sao chÐp nhiÒu vµ ®Æc biÖt ph­¬ng tiÖn v¶i t¶i hµng hãa phôc vô cho b¸n hµng chñ yÕu lµ xe m¸y… Cïng víi sù më réng qui m« cña c«ng ty vµ sù ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt , Ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®· nhËn ra ®­îc ­u ®iÓm vµ hiÖu qu¶ cña viÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý. §Çu n¨m 2000 c«ng ty mua m¸y tÝnh, m¸y in phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®Õn cuèi n¨m 2001 th× trang bÞ phÇn mÒm kÕ to¸n. TÝnh cho ®Õn thêi ®iÓm nµy c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ. C¸c phßng ban nh­: phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng kinh doanh, phßng dù ¸n, phßng marketing, phßng hç trî b¸n hµng, phßng ch¨m sãc kh¸ch hµng… ®Òu ®­îc trang bÞ m¸y tÝnh néi bé, kÕt nèi Internet, lËp Website vµ b¸n hµng qua m¹ng… Sau 13 n¨m thµnh lËp, cïng víi sù më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, c«ng ty ®· trang bÞ 10 chiÕc xe t¶i phôc vô c«ng t¸c b¸n hµng, sè l­îng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 400 ng­êi. C«ng ty rÊt quan t©m tíi chiÕn l­îc ®µo t¹o con ng­êi, hµng n¨m ®Òu t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn ®I häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ nh»m n©ng cao tr×nh ®é c«ng viÖc. C«ng ty ViÖt Long hiÖn lµ ®¹i lý ph©n phèi chÝnh thøc cho hÇu hÕt c¸c h·ng lín nh­: Sony, Sanyo, LG, Toshiba, Panasonic, Elextrolux… Ngoµi 2 trung t©m b¸n lÎ lín, c«ng ty cßn cã mét hÖ thèng b¸n bu«n, ph©n phèi c¸c s¶n phÈm ra c¸c thÞ tr­êng nh­: Hµ Néi, §«ng Anh, Gia L©m, Hµ T©y, H­ng Yªn, H¶i D­¬ng, B¾c Ninh… Môc tiªu chÝnh cña c«ng ty vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng b¸n hµng vµ chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng tr­íc còng nh­ sau khi b¸n nh»m t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®­îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tinh thÇn cña c«ng ty lµ kh«ng b¸n hµng nh¸i, hµng kÐm chÊt l­îng, hµng nhËp lËu mµ chØ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chÝnh H·ng, cã nguån gèc xuÊt sø râ rµng. C«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng ®Ó kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng víi sù tin yªu vµ mÕn mé cña kh¸ch hµng. Sù cè g¾ng ®ã ®· ®­îc nhµ s¶n xuÊt c«ng nhËn b»ng viÖc cÊp giÊy chøng nhËn: Danh hiÖu héi viªn vµng cña Toshiba n¨m 2004,2005 Danh hiÖu ®¹i lý b¸n hµng xuÊt s¾c cña Samsung 2005 Gi¶i Topten vÒ kinh doanh hµng ®iÖn l¹nh cña Sanyo 2005 Danh hiÖu ®¹i lý b¸n hµng xuÊt s¾c cña LG 2005 Danh hiÖu ®¹i lý b¸n hµng xuÊt s¾c cña Panasonic 2005 §Ó thÊy râ ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ta cã thÓ xem méi vµi chØ tiªu tµi chÝnh trong n¨m 2008, 2009 vµ n¨m 2010 nh­ sau: (§¬n vÞ tÝnh: ®ång) ChØ tiªu N¨m 2009 N¨m 2010 Chªnh lÖch Tæng nguån vèn 85.790.475.120 110.582.958.700 24.792.483.600 Doanh thu 94.768.303.920 142.152.455.900 47.384.151.960 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 15.794.714.520 23.692.075.980 7.897.361.460 Sè l­îng lao ®éng (ng­êi) 384 408 24 Thu nhËp b×nh qu©n 3.200.000 3.900.000 700.000 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Tuy b­íc ®Çu c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng m¹nh. Nh­ng ®Õn n¨m 2010 tæng vèn cña c«ng ty ®¹t 110.582.958.700 (®ång), t¨ng so víi n¨m 2009 lµ 24.792.483.600 (®ång). Doanh thu n¨m 2010 ®¹t 142.152.455.900 (®ång), t¨ng so víi n¨m 2009 lµ 47.384.151.960 (®ång) vµ lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña c«ng ty n¨m 2010 lµ 23.692.075.980 (®ång), t¨ng so víi n¨m 2009 lµ 7.897.361.460 (®ång). §ång thêi kÐo theo thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi còng t¨ng theo, cô thÓ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2010 so víi n¨m 2009 lµ 700.000 (®ång). §iÒu nµy chøng tá mét lÇn n÷a c«ng ty lµm ¨n rÊt cã hiÖu qu¶. 1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 1.2.1 Chøc n¨ng – nhiÖm vô 1.2.1.1 Chøc n¨ng Chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ chuyªn mua b¸n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, ®iÖn gia dông vµ c¸c mÆt hµng kh¸c víi môc ®Ých phôc vô ®Çy ®ñ, ®óng yªu cÇu vµ phï hîp víi thÞ tr­êng ®ång thêi thu nhËp th«ng tin ph¶n håi tõ thÞ tr­êng ®Ó kh«ng ngõng ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng hãa còng nh­ uy tÝn cña c«ng ty. 1.2.1.2 NhiÖm vô C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Th­êng xuyªn kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò nh©n viªn ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña c«ng ty. B¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ban gi¸m ®èc cã kinh nghiÖm dµy dÆn, phÊn ®Êu doanh thu vµ lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. 1.2.2 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty S¬ ®å 1.1: S¬ ®å tæ chøc C«ng ty Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Trung t©m ch¨m sãc kh¸ch hµng V¨n phßng c«ng ty Trung t©m b¸n hµng gi¶ng vâ Trung t©m b¸n hµng thanh xu©n Phô tr¸ch trung t©m Phô tr¸ch trung t©m KÕ to¸n Thu ng©n §iÒu phèi KÕ to¸n Thu ng©n §iÒu phèi Kho hµng §iÒu phèi P. Kinh doanh P. KÕ to¸n P. Hµnh chÝnh nh©n sù P. Mua hµng P. Marketing Phô trach trung t©m Phßng kÕ to¸n: CËp nhËt vµ xö lý sè liÖu ®ång thêi cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh cho ban gi¸m ®èc, cho chi côc thuÕ, thùc hiÖn chÕ ®é thanh quyÕt ®óng theo quy ®Þnh c¶u Nhµ n­íc. Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô trong viÖc më réng hÖ thèng b¸n hµng, chñ yÕu lµ b¸n bu«n. Tõ ®ã ®Æt ra chÝnh s¸ch b¸n hµng vµ kÕ ho¹ch nhËp hµng th«ng qua sù chØ ®¹o c¶u ban gi¸m ®èc. Phßng mua hµng: Cã nhiÖm vô t×m kiÕm nguån hµng vµ më réng mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Liªn hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp tham kh¶o gi¸ c¶, n¾m b¾t th«ng tin vÒ nh÷ng s¶n phÈm c«ng ty cã nhu cÇu nhËp vµ tiÕn hµnh ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång. Phßng marketing: §­a ra chiÕn l­îc kinh doanh ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n, nghiªn cøu thÞ tr­êng. Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: Lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho toµn c«ng ty, tæ chøc héi diÔn b¸n hµng giái cho c¸c nh©n viªn ë c¸c Trung t©m, më c¸c khãa ®µo t¹o nghiÖp vô ng¾n h¹n cho nh©n viªn. C¸c trung t©m b¸n lÎ: Cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¸ c¶ vµ hµng hãa cïng mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn b¸n hµng. Trung t©m ch¨m sãc kh¸ch hµng: Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu phèi vËn chuyÓn, b¶o hµnh, xö lý mét sè vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. 1.2.3 Quy tr×nh kinh doanh Ký hîp ®ång Thanh to¸n hîp ®ång NhËn hµng Ph©n phèi 1.3 C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 1.3.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ bé phËn quan träng phôc vô ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý cã vai trß hÕt søc quan träng trong c«ng viÖc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. C«ng ty ®· chó träng tíi viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng nhiÖm vô cña kÕ to¸n ®èi víi qu¶n lý ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp chung thèng nhÊt cña gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng ®èi víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh tËp chung bao gåm: S¬ ®å 1.2 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n c«ng nî ph¶ithu KÕ to¸n c«ng nî ph¶i tr¶ KÕ to¸n hµng hãa KÕ to¸n gi¸ vèn kiªm kiÓm so¸t néi bé Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n kho KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh chung toµn bé ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n: s¾p xÕp nh©n lùc, ph©n bè c«ng viÖc cho nh©n viªn, gi¸m s¸t t×nh h×nh lµm viÖc cña nh©n viªn, ®«n ®èc viÖc giao nép chøng tõ, b¸o c¸o cña nh©n viªn phßng kÕ to¸n. Lµ ng­êi kiÓm tra t×nh h×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c«ng ty, cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, toµn diÖn ®Ó ban gi¸m ®èc dùa vµo ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n tæng h¬p: Lµ ng­êi kiÓm tra toµn bé chøng tõ gèc cña c¸c kÕ to¸n chi tiÕt, kiÓm so¸t c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong th¸ng, rµ so¸t c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng. KiÓm tra tæng hîp xö lý c¸c sè liÖu cña toµn c«ng ty. Lµm b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh toµn c«ng ty vµ c¸c bé phËn vµo ngµy mïng 06 th¸ng göi BG§ vµ c¸c tr­ëng trung t©m. Hoµn thµnh b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, quyÕt to¸n c¸c lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµo ngµy 20/01 hµng n¨m. KÕ to¸n thuÕ: Cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l¹i hãa ®¬n ®Çu ra vµ ®Çu vµo, hoµn thµnh sæ b¸o c¸o tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o thuÕ GTGT hµng th¸ng. Lµm thñ tôc xin in, ®¨ng kÝ sö dông, quyÕt to¸n toµn bé hãa ®¬n GTGT ®Çu ra cña c«ng ty víi c¬ quan thuÕ. LËp b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông hãa ®¬n vµo ngµy 10 hµng th¸ng, 20/01 hµng n¨m nép cho phßng Ên chØ – Côc thuÕ Hµ Néi. KÕ to¸n c«ng nî: + KÕ to¸n c«ng nî ph¶i thu: Cã tr¸ch nhiÖm cËp nhËt c¸c hãa ®¬n nî cña kh¸ch hµng ph¸t sinh ngµy h«m tr­íc c¨n cø vµo b¸o c¸o b¸n hµng. Hµng ngµy liªn hÖ víi c¸c c«ng ty ®«n ®èc t×nh h×nh tr¶ nî, theo dâi chÆt chÏ c¸c h¹n møc nî cña c¸c c«ng ty vµ kh¸ch lÎ ®Ó cã kÕ ho¹ch thu nî. §Þnh k× ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng vµ lËp b¸o c¸o tinh h×nh c«ng nî qu¸ h¹n cña c¸c kh¸ch hµng göi kÕ to¸n tr­ëng, ban gi¸m ®èc vµ c¸c bé phËn liªn quan vµo mïng 05 hµng th¸ng. + KÕ to¸n c«ng nî ph¶i tr¶: Lµ ng­êi kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c chøng tõ thanh to¸n cho nhµ cung cÊp, theo dâi c¸c kho¶n chiÕt khÊu, khuyÕn m¹i. LËp kÕ ho¹ch thanh to¸n cho c¸c nhµ cung cÊp ®Ó th«ng b¸o cho kÕ to¸n thanh to¸n, ®Þnh k× ®èi chiÕu c«ng nî víi c¸c nhµ cung cÊp. KiÓm tra toµn bé chøng tõ xuÊt kho ®Ó tÝnh gi¸ thµnh hµng b¸n cho chÝnh x¸c, ®èi chiÕu víi b¸o c¸o b¸n hµng trong th¸ng. Khãa sæ kÕt thóc chøng tõ vµo ngµy mïng 03 hµng th¸ng. KÕ to¸n hµng hãa: Lµ kÕ to¸n nhËp mua hµng ph¶I lu«n cËp nhËt sè liÖu mét c¸ch nhanh nhÊt, lµ bé phËn chuyªn theo dâi t×nh h×nh nhËp, tån hµng hãa, t×nh h×nh t¨ng gi¶m hµng tån kho. KÕ to¸n kho: Theo dâi nhËp xuÊt néi bé vµ xuÊt ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c kho, ®èi chiÕu sæ víi c¸c kho theo ®Þnh k×. KÕ to¸n Ng©n hµng kiªm kÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c kho¶n thu, chi, vay cña c¸c ng©n hµng, theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n vay, tr¶ nî ng©n hµng vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c. Lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn qua NH theo chøng tõ ®­îc duyÖt, theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n t¹m øng vµ ph¶I tr¶ néi bé. LËp c¸c phiÕu chi c¸c kho¶n tiÒn nhËp quü trong ngµy, cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o quü tiÒn mÆt, ng©n hµng, tiÒn vay vµo mïng 05 hµng th¸ng. KÕ to¸n kiÓm so¸t néi bé: Lµ ng­êi kiÓm tra toµn bé c¸c b¸o c¸o b¸n hµng cña c¸c trung t©m, c¸c H§ GTGT ®Çu ra, t×nh h×nh chÊp hµnh quy ®Þnh cña c«ng ty, c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i, gi¸ c¶, c¸c lo¹i thÎ ­u ®·i. Lµm thñ tôc xin lÜnh, ph¸t, thu håi, kiÓm tra, ®ãng gãi, b¶o qu¶n c¸c H§ GTGT ®Çu ra. Ph©n tÝch sè liÖu vµ lµm b¸o c¸o tæng hîp doanh thu hµng ngµy vµ hµng th¸ng. Thñ quü: Lµm c«ng viÖc xuÊt vµ thu tiÒn mÆt cña c«ng ty, ghi râ phiÕu thu, phiÕu chi qu¶n lý, gi¸m s¸t tiÒn mÆt cña c«ng ty. 1.3.2 H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long C«ng ty ViÖt Long lµ c«ng ty CP Th­¬ng m¹i víi lÜnh vùc kinh doanh lµ b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh,… HiÖn c«ng ty ®ang ¸p dông vµ tu©n thñ theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 c¶u Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông lµ kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh, ghi sæ kÕ to¸n ¸p dông theo h×nh thøc sæ NhËt ký chung. Kú kÕ to¸n cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. C¸c thao t¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn trªn phÇn mÒm kÕ to¸n Lemon 3, kÕ to¸n cËp nhËt chøng tõ ®Çu vµo theo tõng phÇn hµnh nh­ phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp kho, hãa ®¬n b¸n hµng… c¸c sè liÖu tù ®éng chuyÓn vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i. C«ng ty sö dông hÖ thèng sæ s¸ch do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh sæ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n… Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra vÒ tÝnh hîp lÖ, kÕ to¸n cËp nhËt sè liÖu vµo c¸c nhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan ( Thao t¸c nµy ®­îc lµm trªn phÇn mÒm kÕ to¸n). Víi h×nh thøc ghi sæ NhËt ký chung, kÕ to¸n sö dông c¸c sæ sau: + Sæ nhËt ký chung vµ c¸c sæ nhËt ký chuyªn dïng. + Sæ c¸i. + C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. + B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. + B¶ng tæng hîp chi tiÕt Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ. Tr­íc hÕt, kÕ to¸n ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung, sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu ®· ghi vµo sæ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n phï hîp. Tr×nh tù ghi sæ cã thÓ tãm t¾t qua s¬ ®å sau: tr×nh tù ghi sæ Theo h×nh thøc nhËt ký chung Sæ chi tiÕt TK131, 632,156,511... Sổ Nhật ký b¸n hµng Ho¸ ®¬n GTGT, PhiÕu thu, GiÊy b¸o cã, PhiÕu xuÊt kho... SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI TK 632. 511, 131, 3331, ... Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sæ tæng hîp TK511, 156, 131, 632 Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra T¹i c«ng ty, do ®Æc thï c«ng t¸c kÕ to¸n cã phÇn mÒm kÕ to¸n hç trî nªn c¸c mÉu sæ vµ c¸c chøng tõ ®­îc thiÕt kÕ trªn m¸y tÝnh ( mÉu sæ vÉn gi÷ nguyªn theo mÉu chuÈn ®· ban hµnh), lóc nµo cÇn sè liÖu ®Ó lµm b¸o c¸o th× kÕ to¸n míi in ra. ViÖc nµy t¹o mét thuËn lîi rÊt lín cho viÖc c¬ giíi hãa c«ng t¸c kÕ to¸n h¹n chÕ sai sãt vµ gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cho kÕ to¸n viªn c«ng ty. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng, ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Cp th­¬ng mai ®iÖn m¸y viÖt long 2.1 T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng, ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long. 2.1.1 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng hãa t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long C«ng viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song cô thÓ nh­ sau: *) T¹i kho: C¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp, xuÊt hµng hãa sau khi ®· ®èi chiÕu víi sè l­îng thùc nhËp, thùc xuÊt thñ kho ghi vµo thÎ kho cña c¸c hµng hãa, cuèi ngµy tÝnh ra sè tån vµ ghi vµo thÎ kho theo hcir tiªu sè l­îng. Hµng ngµy, thñ kho chuyÓn toµn bé phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. Cuèi th¸ng thñ kho céng tæng sè l­îng nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu trong th¸ng vµ tån cuèi th¸ng cña tõng lo¹i hµng hãa. C«ng ty chØ tiÕn hµnh tæng kiÓm kª x¸c ®Þnh sè hµng hãa tån kho vµo cuèi n¨m ngµy 31/12. *) T¹i phßng kÕ to¸n: Sau khi nhËn ®­îc chøng tõ bªn kho kÕ to¸n kiÓm tra sè l­îng hµng vÒ cã ®óng thùc tÕ víi ®¬n hµng hay kh«ng, nÕu thõa thiÕu ph¶i ghi râ nguyªn nh©n ®Ó theo dâi vµ h¹ch to¸n ®ång thêi nhËp lu«n sè l­îng hµng thùc tÕ nhËp kho vµo m¸y theo mÉu. KÕ to¸n thùc hiÖn viÖc kiÓm tra chøng tõ vµo m¸y vµ m¸y tù ®éng cËp nhËt vµo sæ chi tiÕt hµng hãa. Sæ chi tiÕt ®­îc më cho tõng lo¹i hµng hãa. Cuèi ngµy, sau khi nhËn ®­îc chøng tõ xuÊt kho sÏ kiÓm tra hµng xuÊt trªn m¸y trong hãa ®¬n b¸n hµng cËp nhËt trªn phÇn mÒm vµ ®­îc in ra theo tõng ngµy. Dùa vµo nh÷ng hãa ®¬n nµy, kÕ to¸n kho sÏ kiÓm tra ®­îc m· hµng hãa xuÊt cã ®óng kh«ng, kÕ to¸n kiÓm so¸t néi bé kiÓm tra gi¸ vèn vµ viÖc xuÊt H§ VAT. Cuèi th¸ng, tõ c¸c sæ chi tiÕt lËp B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån. Víi b¸o c¸o nhËp xuÊt tån, khi kiÓm kª hµng kÕ to¸n ph¸t hiÖn ra sai lÖch gi÷a thùc tÕ víi sæ s¸ch, ®Ó kiÓm tra nguyªn nh©n sai lÖch kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt mét vËt t­ ®Ó biÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt tån c¶u mÆt hµng ®ã. 2.1.2 Tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long HiÖn c«ng ty ®ang sö dông nh÷ng tµi kho¶n nh­: TK 156, TK 641, TK 62, TK 128, TK 711, TK 811, TK 911, TK 211, TK 214, TK 411, TK 511, TK 515, TK635, TK 421, TK 133, TK 3331, TK 136, TK 142,… Trªn c¬ së nh÷ng tµi kho¶n hîp lÖ, doanh nghiÖp ®· x©y dung mét hÖ thèng tµi kho¶n chi tiÕt theo tiªu chÝ: râ rµng, x¸c thùc, dÔ theo dâi, dÔ qu¶n lý. Tµi kho¶n chi tiÕt cã thÓ lËp theo nhãm nghiÖp vô ph¸t sinh, nhãm nhµ cung cÊp hay theo tõng trung t©m b¸n hµng. VÝ dô: * TK 331 “ Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n” cña c«ng ty ®­îc chi tiÕt theo nhãm nhµ cung cÊp. Mçi nhµ cung cÊp cã 1 m· riªng ®Ó khi cÇn sè liÖu, kÕ to¸n cã thÓ t×m ngay sè tiÒn ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp nµo ®ã trªn tµi kho¶n chi tiÕt cña TK 331 TK 331.11 Ph¶i tr¶ c¸c nhµ cung cÊp lµ c¸c h·ng ( Sony, Toshiba…) TK 331.12 Ph¶i tr¶ c¸c nhµ cung cÊp lµ c¸c c«ng ty( Cty ViÖt Hµn, c«ng ty Phó Th¸i…) TK331.13 Ph¶i tr¶ c¸c nhµ cung cÊp nhá lÎ kh¸c ( Cöa hµng Hång Phóc, CH ChÞ DiÖp…) * TK 131 “ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” chi tiÕt còng cã thÓ ®­îc x©y dùng theo m· khu vùc nh­: TK131.HN Ph¶i ®ßi ë khu vùc Hµ Néi TK131.GL Ph¶i ®ßi ë khu vùc Gia L©m * TK 156 “ Hµng hãa” vµ TK 111 “ TiÒn mÆt” ®­îc chi tiÕt theo tõng trung t©m: TK 156NVN Hµng hãa t¹i kho NguyÔn V¨n Ngäc TK 156TX Hµng hãa t¹i TT Thanh Xu©n TK 156GV Hµng hãa t¹i TT Gi¶ng Vâ TK 111G TiÒn mÆt t¹i TT Gi¶ng Vâ TK 111T TiÒn mÆt t¹i TT Thanh Xu©n 2.2 Tæ chøc c«ng t¸c b¸n hµng, ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 2.2.1 Chøng tõ b¸n hµng - PhiÕu nhËp kho. - B¶ng kª hµng hãa nhËp – xuÊt – tån. - Hãa ®¬n GTGT. - PhiÕu xuÊt kho. - PhiÕu thu. - GiÊy b¸o cã. Vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan. 2.2.2 KÕ to¸n chi tiÕt hµng hãa - ThÎ kho. - Sæ chi tiÕt hµng hãa. 2.2.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ hµng hãa xuÊt kho C«ng ty tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng hãa xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. *Gi¸ hµng hãa nhËp kho T¹i c«ng ty ViÖt Long khi nhËp hµng vÒ th× viÖc vËn chuyÓn hµng hãa ®îc h¹ch to¸n riªng vµ gi¸ nhËp kho lµ gi¸ ghi trªn hãa ®¬n kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. VÝ dô 1: Ngµy 25/10/2010 c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT sè 4555 seri AA/2010 C«ng ty ViÖt Long ®· mua cña c«ng ty Samsung 50 chiÕc tivi Samsung 21M17 tæng céng tiÒn hµng cha thuÕ lµ 84.122.750 thuÕ GTGT 10%. Tæng céng tiÒn thanh to¸n cña hãa ®¬n lµ 92.535.025. Chi phÝ vËn chuyÓn do bªn c«ng ty Samsung chÞu. VËy sè tiÒn lµ gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho lµ 84.122.750. *Gi¸ hµng hãa xuÊtkho Hµng hãa xuÊt kho t¹i c«ng ty ®îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn, theo ph­¬ng ph¸p nµy sau mçi lÇn nhËp kho gi¸ vèn thùc tÕ b×nh qu©n cña ®¬n vÞ hµng tån kho ®îc x¸c ®Þnh vÝ dô nh­ sau: VÝ dô: Trong ngµy 26/10/2010 mÆt hµng tivi Samsung 21M17 ®­îc nhËp xuÊt nh­ sau: Tån ®Çu k× 06 c¸i, gi¸ trÞ tån ®Çu k× lµ 10.094.000. C¨n cø vµo phiÕu nhËp 27/10P cña c«ng ty Samsung 50 chiÕc ®¬n gi¸ lµ 1.682.455 C¨n cø vµo hãa ®¬n sè 45, b¸n cho c«ng ty ViÖt Hµn 20 chiÕc tivi Samsung 21M17. §¬n gi¸ xuÊt b¸n lóc nµy lµ: §¬n gi¸ thùc tÕ bqu©n cña tivi 21M17 = 10094000 + 1682455 * 50 = 1.697.549 6+50 Nhê ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n nªn hiÖn nay kÕ to¸n ko ph¶i tÝnh to¸n sau mçi lÇn nhËp mµ chØ cÇn gâ ®óng sè l­îng xuÊt vµ gi¸ b¸n th× m¸y sÏ tù ®éng tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. 2.2.4 C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô t¹i c«ng ty, ph­¬ng ph¸p x¸c ®inh gi¸ vèn hµng b¸n vµ theo dâi doanh thu 2.2.4.1 C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô t¹i C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long C«ng ty ViÖt Long hiÖn lµ ®¹i lý ph©n phèi chÝnh thøc cho hÇu hÕt c¸c h·ng lín nh­: Sony, Sanyo, Toshiba, LG, Panasonic, Electrolux… HiÖn nay c«ng ty b¸n hµng theo 2 kªnh chÝnh lµ b¸n lÎ vµ b¸n bu«n. C«ng ty cã 2 trung t©m b¸n lÎ lín t¹i 187 Gi¶ng Vâ vµ Km 9 thanh Xu©n, vµ mét hÖ thèng b¸n bu«n, ph©n phèi c¸c s¶n phÈm ra c¸c thÞ tr­êng nh­: Hµ Néi, §«ng Anh, Gia L©m, Hµ T©y, H­ng Yªn, B¾c Ninh, H¶I D­¬ng…Ngoµi ra c«ng ty cßn xóc tiÕn kªnh b¸n hµng dù ¸n vµ kªnh b¸n hµng qua m¹ng. * B¸n lÎ C«ng ty tËp trung vµo h×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn tËp trung ë c¸c trung t©m. §©y lµ h×nh thøc b¸n hµng ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt cho c«ng ty. Theo ph­¬ng thøc nµy, nghiÖp vô thu tiÒn vµ nghiÖp vô giao hµng t¸ch rêi nhau. Tr×nh tù b¸n hµng thu tiÒn tËp trung ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Kh¸ch hµng sau khi xem xong hµng hãa, mçi quÇy hµng hoÆc liªn quÇy hµng bè trÝ ng­êi viÕt “ hãa ®¬n b¸n lΔ giao cho kh¸ch hµng ®­a ®Õn chç nh©n viªn thu tiÒn, ng­êi thu tiÒn sau khi ®· thu xong tiÒn th× ®ãng dÊu x¸c nhËn “ ®· thu tiÒn” hoÆc kÝ tªn trªn hãa ®¬n b¸n lÎ x¸c nhËn ®ñ tiÒn, kh¸ch hµng cÇm hãa ®¬n ®ã ®Õn chç giao hµng ®Ó nhËn hµng. * B¸n bu«n Cßn víi hµng b¸n bu«n c«ng ty chñ tr­¬ng b¸n hµng víi sè l­îng lín vµ thu tiÒn tr¶ chËm. Theo ph­¬ng thøc nµy hµng hãa mua vÒ ®­îc nhËp kho tr­íc rïi míi tõ kho xuÊt b¸n ra. Cã 2 ph­¬ng thøc b¸n bu«n lµ b¸n bu«n qua kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. * Ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua kho: Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt giao cho nh©n viªn cña m×nh trùc tiÕp chë ®Õn tËn kho cña ®¬n vÞ b¸n bu«n ®Ó giao hµng hoÆc ®Õn mét ®Þa ®iÓm ®· ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång ®Ó giao hµng. Sè hµng hãa c«ng ty giao cho ®¹i diÖn bªn mua ®­îc coi lµ tiªu thô cßn viªc thanh to¸n tiÒn hµng víi bªn mua tïy thuéc vµo hîp ®«ng ký kÕt gi÷a hai bªn. * Ph­¬ng thøc b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng Lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng mµ hµng hãa b¸n cho bªn mua ®­îc c«ng ty giao th¼ng tõ kho cña bªn cung cÊp hoÆc giao th¼ng tõ bÕn c¶ng, nhµ ga chø ko qua kho. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng hîp lý nhÊt, nã cho phÐp tiÕt kiÖm tíi møc tèi ®a chi phÝ l­u th«ng ®«ng thêi t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh sù vËn ®éng cña hµng hãa. Song ph­¬ng thøc nµy chØ ¸p dông trong ®iÒu kiÖn cung øng hµng hãa cã kÕ ho¹ch, khèi l­îng hµng hãa lín, hµng hãa kh«ng cÇn qua c«ng t¸c tæ chøc l¹i nh­: ph©n lo¹i, ®ãng gãi… Ph­¬ng thøc b¸n bu«n th­êng sö dông mÉu hîp ®ång kinh tÕ sau: C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long 187 Gi¶ng Vâ - §èng §a – Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ===***=== Hîp ®ång kinh tÕ Sè: 040807/H§KT - C¨n cø vµo Bé luËt d©n sù n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®­îc Quèc Héi khãa 11 th«ng qua ngµy 14/06/2005 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh c¸c cÊp. - C¨n cø vµo luËt th­¬ng m¹i n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®­îc Quèc Héi khãa 11 th«ng qua ngµy 14/06/2005. - C¨n cø vµo nhu cÇu cña 2 bªn. H«m nay, ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2011 t¹i v¨n phßng C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long, Sè 8 Quang Trung – Hµ §«ng – Hµ Néi chóng t«I gåm: Bªn A :V¨n phßng ®¹i biÓu quèc héi tØnh Hµ T©y §Þa chØ  : Sè 2 Phïng H­ng – V¨n Mç – TP Hµ §«ng – TØnh Hµ T©y §iÖn tho¹i  : 034.820555 §¹i diÖn  : ¤ng Lª §×nh Phóc Chøc vô: Ch¸nh v¨n phßng Tµi kho¶n : 301010000048 T¹i: Kho B¹c Nhµ N­íc TØnh Hµ T©y Bªn B  :C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long §Þa chØ : 187 Gi¶ng Vâ - §èng §a – Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04.8516417/2850228 Fax: 04.5142750/2850230 §¹i diÖn : Bµ NguyÔn ThÞ T©m Dung Chøc vô: Phã Gi¸m §èc Tµi kho¶n : 1020-000004207-5 T¹i: CN Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh, HN Hai bªn cïng nhau bµn b¹c, tháa thuËn, thèng nhÊt bªn A kÝ hîp ®ång mua cña bªn B chñng lo¹i hµng hãa víi gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu I: Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶ STT Tªn hµng §VT Sè l­îng §¬n gi¸ (§VN) Thµn tiÒn (§VN) 1 Tñ l¹nh Toshiba Y13VPT C¸i 01 3.780.000 3.780.000 2 Tivi Sony HG21M50 C¸i 01 3.290.000 3.290.000 3 §Çu KTS VTC D901 C¸i 01 1.790.000 1.790.000 Tæng céng 03 8.860.000 Thµnh tiÒn b»ng ch÷: T¸m triÖu t¸m tr¨m s¸u m­¬i ngh×n ®ång ch½n. (Ghi chó: Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT 10%) §iÒu II: PhÈm chÊt – xuÊt sø hµng hãa Hµng hãa ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn chÊt l­îng lµ hµng chÝnh phÈm cña h·ng. Hµng ®¶m b¶o nguyªn ®ai nguyªn kiÖn, míi 100% ®­îc ®ãng gãi bëi nµh s¶n xuÊt. §iÒu III: Ph­¬ng thøc giao nhËn – b¶o hµnh Hµng ®­îc giao t¹i ®Þa ®iÓm: Sè 2 Phïng H­ng – TP Hµ §«ng – TØnh Hµ T©y. Khi giao hµng 2 bªn lËp biªn b¶n ghi râ quy c¸ch, chñng lo¹i, sè l­îng, t×nh tr¹ng khi giao hµng hãa vµ toµn bé tµi liÖu h­íng dÉn sö dông (nÕu cã) ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc theo dâi thanh to¸n, b¶o hµnh ®­îc thuËn lîi. Thêi gian b¶o hµnh theo phiÕu b¶o hµnh ®I kÌm ®óng theo qui ®Þnh cña h·ng s¶n xuÊt. §iÒu IV: Ph­¬ng thøc thanh to¸n Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ: 8.860.000 ( T¸m triÖu t¸m tr¨m s¸u m­¬I ngh×n ®ång ch½n) ghi t¹i ®iÒu I bªn A sÏ thanh to¸n cho bªn B b»ng chuyÓn kho¶n sau khi giao hµng. Thêi h¹n thanh to¸n kh«ng qu¸ 07 ngµy. Qu¸ thêi h¹n trªn bªn A sÏ ph¶I tr¶ tiÒn l·I cho bªn B lµ 1% ngµy trªn tæng sè tiÒn cÇn ph¶I thanh to¸n. §iÒu V: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn * Tr¸ch nhiÖm cña bªn B - §¶m b¶o giao hµng ®óng hµng vµ ®óng tiÕn ®é theo hîp ®ång ®· ký kÕt. - C¸c thiÕt bÞ trªn ®¶m b¶o ho¹t ®éng tèt sau khi l¾p ®Æt. - NÕu giao hµng chËm bÞ ph¹t 1% gi¸ trÞ hµng giao chËm. * Tr¸ch nhiÖm cña bªn A - Bªn A ph¶I tæ chøc kiÓm tra thiÕt bÞ ngay khi ®­îc bµn giao. - Cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho bªn B ®óng theo ®iÒu 4 cña b¶n hîp ®ång nµy. §iÒu VI: Cam kÕt chung Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng, ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi trong b¶n hîp ®ång nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× v­íng m¾c hai bªn ph¶I th«ng b¸o kÞp thêi cho nhau ®Ó cïng gi¶I quyÕt trªn tinh thÇn hîp t¸c, tr¸nh g©y thiÖt h¹i cho nhau. NÕu hîp ®ång bÞ vi ph¹m mµ hai bªn kh«ng tù gi¶I quyÕt ®­îc th× sÏ ®­îc khëi kiÖn ra tßa ¸n. Mäi ph¸n quyÕt cña tßa ¸n c¸c bªn ®­¬ng nhiªn ph¶i thùc hiÖn. Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh 04 b¶n, mçi bªn gi÷ 02 b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc hai bªn ph¶I gÆp nhau ®Ó thanh lý hîp ®ång theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ. ®¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B 2.2.4.2 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n vµ theo dâi doanh thu *)Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n §Ó tæng hîp gi¸ vèn sè l­îng hµng ®· xuÊt kho b¸n, c¨n cø vµo sè l­îng ®· ®­îc ghi trªn b¶ng tæng hîp xuÊt nhËp tån cña hµng hãa ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña sè hµng ®· xuÊt kho. Gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho tiªu thô ®­îc tÝnh theo gi¸ trung b×nh hµng xuÊt kho. Gi¸ b×nh qu©n = Gi¸ thùc tÕ hµng tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ hµng nhËp trong kú - Tån cuèi kú L­îng thùc tÕ tån ®Çu kú + L­îng thùc tÕ nhËp trong kú - Tån cuèi kú Gi¸ vèn hµng xuÊt kho = sè l­îng xuÊt kho x ®¬n gi¸ b×nh qu©n §Ó theo dâi t×nh h×nh hµng hãa vµ gi¸ vèn sè hµng ®· b¸n trong kú cña c«ng ty, kÕ to¸n sæ chi tiÕt hµng hãa, sæ c¸i TK 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n”. *) Doanh thu KÕ to¸n dùa vµo hãa ®¬n b¸n hµng, c¸c chøng tõ gèc ®Ó vµo sæ nhËt ký, sæ chi tiÕt, c¨n cø vµo sæ nhËt ký chung ®Ó vµo sæ c¸i TK 511 “ doanh thu b¸n hµng”. C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ nªn doanh thu tiªu thô kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2.2.5 KÕ to¸n theo dâi thanh to¸n víi ng­êi mua - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua. - Sæ tæng hîp theo dâi thanh to¸n víi tÊt c¶ mäi ng­êi mua. 2.2.6 Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµo gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú 2.2.7 Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ mua hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c kho¶n thu nhËp, chi phÝ cã liªn quan ®Õn x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh *) H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng §Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa, C«ng ty CP Th­¬ng m¹i ®iÖn m¸y ViÖt Long ®· chi ra mét sè kho¶n chi phÝ cho qu¸ tr×nh b¸n hµng gäi lµ chi phÝ b¸n hµng, kho¶n chi phÝ nµy ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i theo dâi mét c¸ch s¸t sao. §Ó theo dâi sè chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK 641 “ Chi phÝ b¸n hµng” ®Ó h¹ch to¸n sè chi phÝ trong qu¸ tr×nh b¸n hµng. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng c«ng ty kh«ng sö dông chi tiÕt b¸n hµng mµ khi cã nghiÖp vô ph¸t sinh kÕ to¸n tËp hîp chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø vµo sæ nhËt ký, cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo sæ c¸i tµi kho¶n 641. Chi phÝ b¸n hµng ®­îc theo dâi tong chøng tõ ph¸t sinh vµ ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 911 “ x¸c ®inh kÕt qu¶ kinh doanh”. Chi phÝ b¸n hµng gåm: Chi phÝ tiÕp thÞ, chi tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, c¸c kho¶n chi cho nh©n viªn b¸n hµng trong qu¸ tr×nh b¸n hµng nh­ chi phÝ c«ng t¸c, chi phÝ ®i l¹i, chi tiÕp kh¸ch,… *) H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ chi phÝ liªn quan ®Õn mét ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i C«ng ty ViÖt Long gåm: Chi phÝ tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, ®iÖn n­íc,… ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh kÕ to¸n sö dông TK 642 “ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, kÕ to¸n vµo sæ nhËt ký vµ ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i tµi kho¶n 642 vµo cuèi th¸ng. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ 100% cho hµng cßn l¹i vµ hµng b¸n ra vßa cuèi th¸ng vµ cuèi th¸ng chi phÝ nµy ®­îc kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 2.2.8 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh kÕ to¸n sö dông TK 911 “ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” Hµng th¸ng kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú theo c«ng thøc: KÕt qu¶ kinh doanh = Doanh thu thuÇn – Gi¸ vèn hµng b¸n – Chi phÝ b¸n hµng – ChÝ phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Th¸ng 05 n¨m 2011 §VT: VN§ ChØ tiªu M· sè Kú nµy 1.Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1 75.130.947.348 2.C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 2 3.Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 10 75.130.947.348 4.GÝa vèn hµng b¸n 11 63.050.396.049 5.Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 20 12.080.551.299 6.Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 550.249.331 7.Chi phÝ tµi chÝnh 22 350.992.000 8.Chi phÝ b¸n hµng 24 4.168.608.498 9.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 838.754.781 10.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 7.272.405.351 11.Thu nhËp kh¸c 31 155.204.619 12 .Chi phÝ kh¸c 32 123.344.167 13.Lîi nhuËn kh¸c 40 31.860.452 14.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 50 7.304.305.830 15.Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 1.826.076.451 16.Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 17. Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN 60 5.478.229.352 18.L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2011 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty CP th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long 3.1. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty CP Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long 3.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty HÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hoµn chØnh, gän nhÑ, phï hîp víi qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty vµ cã ®é tin cËy cao. C«ng ty lu«n chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é kÕ to¸n, tµi chÝnh, vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc. - VÒ mÆt qu¶n lý hµng ho¸ C«ng ty ®· vµ ®ang cè g¾ng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ hiÖn nay ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh sau: + Kh©u ®iÒu phèi hµng ho¸ (phßng kinh doanh) do ®éi ngò nh©n viªn cã chuyªn m«n vµ giµu kinh nghiÖm qu¶n lý. Nªn viÖc ®¸p øng nhu cÇu vµ ®¶m b¶o cung cÊp hµng ho¸ ®Çy ®ñ, kÞp thêi, gióp c«ng ty chñ ®éng trong kinh doanh. +ViÖc tæ chøc b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho ®­îc c«ng ty quan t©m, c«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng kho hµng kh¸ t«t, c¸ch s¾p xÕp kh¸ hîp lý, râ rµng theo nhãm hµng, lo¹i hµng. Do mÆt hµng cña c«ng ty ®Òu cã b×a vá cèt t«ng bao ngoµi nªn dÔ ch¸y, næ nªn c«ng t¸c phßng ch¸y ch­c ch¸y lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. ViÖc phßng chèng Èm mèc, mèi… còng ®ùoc quan t©m. - VÒ mÆt kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®ùîc tæ chøc hîp lý, ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n n¨ng ®éng, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã kh¶ n¨ng cËp nhËt c¸c quy ®Þnh míi vÒ kÕ to¸n, thuÕ do Bé tµi chÝnh ban hµnh, øng dông tèt tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. Do vËy phßng kÕ to¸n lu«n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ- tµi chÝnh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c cho Ban lanh ®¹o c«ng ty. ViÖc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n lµm gi¶m khèi l­îng c«ng viÖc, nhÊt lµ khèi l­îng c«ng viÖc t¹i c¸c thêi ®iÓm quyÕt to¸n, mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Th«ng tin cung cÊp cã ®é chÝnh x¸c cao vµ nhanh chãng. C¸c chøng tõ ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu ®Òu phï hîp víi yªu cÇu c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh, c¸c chøng tõ mµ c«ng ty sö dông ®Òu ®óng mÉu quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh ban hµnh, nh÷ng th«ng tin kinh tÕ vÒ néi dung c¸c nghiÖp vô kinh tÐ ph¸t sinh ®Çu ®­îc ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµo c¸c chøng tõ. C«ng ty CP Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long kinh doanh nhiÒu lo¹i mÆt hµng víi nhiÒu chñng lo¹i, sè l­îng hµng lín v× vËy c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn kÕ to¸n hµng ho¸ t­¬ng ®èi nhiÒu do ®ã c«ng ty kh«ng h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®inh kú mµ c«ng ty h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ hîp lý. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung lµ rÊt phï hîp víi viÖc xö lý c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh nªn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh thèng nh©t cña c¸c nguån sè liÖu ban ®Çu, cung cÊp nguån th«ng tin kinh tÕ cÇm thiÕt cho tõng bé phËn kÕ to¸n liªn quan, qua ®ã c¸c bé phËn cã thÓ dÔ dµng kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a sai sãt trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. 3.1.2. Nh÷ng tån t¹i vµ kh¾c phôc trong h¹ch to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶, thµnh tÝch ®¹t ®­îc, c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty CP Th­¬ng n¹i §iÖn m¸y ViÖt Long cßn nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ thiÕu sãt mµ kÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. Thø nhÊt: Tr­êng hîp h¹ch to¸n hµng vÒ nh­ng ho¸ ®¬n ch­a vÒ trong th¸ng vµ ng­îc l¹i nÕu cã kÕ to¸n còng ®îi hµng vÒ míi h¹ch to¸n mµ kh«ng sö dông tµi kho¶n 151 - “ Hµng mua dang ®i ®­êng”. Thø hai: Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña c«ng ty th­êng ph©n bæ cho hµng tiªu thô vµo cuèi th¸ng, v× vËy kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng mÆt hµng ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch kinh doanh cho phï hîp 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty CP Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long §Ó gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty em xin ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ sau: 3.2.1. KiÕn nghÞ thø nhÊt Tr­êng hîp hµng ho¸ vÒ mµ ho¸ ®¬n ch­a vÒ trong th¸ng vµ ng­îc l¹i kh«ng sö dông tµi kho¶n 151 -“ hµng mua ®ang ®i ®­êng” lµ ch­a ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh, ®ång thêi kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c , kÞp thêi vÒ thêi gian lu©n chuyÓn cña hµng ho¸, ®«ng thêi còng g©y sai sãt. §Ó kh¾c phôc nh­îc diÓm nµy kÕ to¸n cÇn ph¶i theo dâi t×nh h×nh ®i ®­êng cho ®Õn kho qua tµi kho¶n 151 -“ hµng mua ®ang ®i ®­êng”. - Tr­êng hîp trong th¸ng ®· nhËn ®­îc ho¸ ®¬n, c«ng ty ®· thanh to¸n tiÒn hµng nh­ng hµng ch­a vÒ kho kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 151: Hµng mua ®ang ®i ®­êng Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 112 Khi hµng vÒ ®Õn kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 156: Hµng ho¸ Cã TK 151: Hµng mua ®ang ®i ®­êng 3.2.2. KiÕn nghÞ thø hai Ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho tõng mÆt hµng tiªu thô ®Ó tÝnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng mÆt hµng. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt trong kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ lùa chän tiªu thøc ph©n bæ hîp lý - §èi víi chi phÝ b¸n hµng cã thÓ ph©n bæ theo doanh sè hµng b¸n Chi phÝ b¸n hµng cã thÓ ph©n bæ theo hµng i = Chi phÝ b¸n hµng cÇn ph©n bæ Tæng doanh thu x Doanh thu b¸n hµng - §èi víi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cã thÓ ph©n bæ t­¬ng tù: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng b¸n i = Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ph©n bæ Tæng doanh thu x Doanh thu b¸n hµng i 3.2.3. KiÕn nghÞ thø 3 Do ®Æc thï kinh doanh cña c«ng ty lµ c«ng ty ®· më ®­îc ba siªu thÞ t¹i ba ®Þa ®iÓm kh¸c nhau ®ã lµ Gi¶ng Vâ, Hµ §«ng, vµ Long Biªn ®ång thêi qu¶n lý 2 quÇy ®iÖn tö t¹i Trµng TiÒn Plaza vµ BigC. Trô së lµm viÖc chÝnh cña c«ng ty ®­îc ®Æt t¹i Hµ §«ng, do vËy c¸c ho¸ ®¬n GTGT ®Òu ®­îc ®ãng dÊu ë ®©y tr­íc råi míi ®­îc vËn chuyÓn tíi c¸c siªu thÞ. Do vËy c«ng ty nªn bè trÝ mét nh©n viªn lµm nhiÖm vô chuyªn giao, nhËn chøng tõ víi c¸c siªu thÞ ®Ó tr¸nh tr­êng hîp thÊt l¹c hoÆc mÊt chøng tõ. KÕt luËn B¸n hµng cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. G¾n liÒn víi ho¹t ®éng b¸n hµng th× c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Qu¸ tr×nh häc tËp ë nhµ tr­êng vµ qu¸ tr×nh ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty CP Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long, ®­îc sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o T« B¸ Nh©n cïng víi c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty CP Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long chuyªn ®Ò cuèi kho¸ cña em ®· hoµn thµnh víi ®Ò tµi “KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty CP Th­¬ng m¹i §iÖn m¸y ViÖt Long”. MÆc dï sù cè g¾ng häc hái, trao ®æi kiÕn thøc song thêi gian h¹n hÑp nªn chuyªn ®Ò cuèi kho¸ cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, khiÕm khuyÕt vÒ néi dung vµ h×nh thøc. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò thùch tËp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Víi mong muèn ®ãng gãp thªm mét phÇn kiÕn thøc häc t¹i tr­êng th«ng qua chuyªn ®Ò cuèi kho¸ cuae m×nh. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®· cè g¾ng ®i s©u kh¶o s¸t thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt vµ kÕt luËn cho ®Ò tµi nµy. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o T« B¸ Nh©n vµ c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· chØ b¶o, h­íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 01th¸ng 07n¨m 2011 Sinh viªn PhÝ ThÞ Th­¬ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán bán hàng, phân bổ chi phí thu mua và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại điện máy Việt Long.doc
Luận văn liên quan