Đề tài Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

MÌNH DÙNG TRÊN SLIDE ( TRONG ĐẤY CÓ SƠ ĐỒ VẼ TAY KHÔNG COPY RA ĐƯỢC, CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÉ. Nội dung ã Nguyên tắc hạch toán ã Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu ã Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng ã Kế toán bán hàng trên PMKT

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán bán hàng và công nợ phải thu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
• Gi ng viên:ả • Khoa: • Tr ng:ườ K TOÁN BÁN HÀNG VÀ Ế CÔNG N PH I THUỢ Ả N i dungộ • Nguyên t c h ch toánắ ạ • Mô hình hóa ho t đ ng bán hàng và công ạ ộ n ph i thuợ ả • S đ h ch toán k toán bán hàngơ ồ ạ ế • K toán bán hàng trên PMKTế Nguyên t c h ch toánắ ạ Nguyên t c h ch toánắ ạ Mô hình hóa ho t đ ng bán hàng và ạ ộ công n ph i thuợ ả S đ h ch toán k toánơ ồ ạ ế bán hàng • Phân h k toán bán hàng trên PMKTệ ế • Quy trình x lý bán hàng trên PMKTử • Thi t l p danh m c s d ng trong qu n lý ế ậ ụ ử ụ ả bán hàng • Các ch ng t đ u vào liên quanứ ừ ầ • Nh p ch ng t vào PMKTậ ứ ừ • Xem và in báo cáo k toán bán hàngế K toán bán hàng trên PMKT ế Phân h k toán bán hàng trên ệ ế PMKT Quy trình x lý k toán bán hàng trên ử ế PMKT Thi t l p danh m c s d ng trong ế ậ ụ ử ụ qu n lý bán hàngả Các ch ng t đ u vào liên quanứ ừ ầ • Đ n đ t hàngơ ặ • Hóa đ n Bán hàngơ • Phi u giao hàngế • Phi u nh p hàng bán tr l iế ậ ả ạ • Ch ng t ph i thu công nứ ừ ả ợ • ... Hình nh m t s ch ng t đ u vào ả ộ ố ứ ừ ầ liên quan • Các b c ti n hành tr c khi nh p ch ng ướ ế ướ ậ ứ t vào PMKTừ • Thông tin c n nh p trên ch ng t trong ầ ậ ứ ừ PMKT • Ví d v giao di n nh p ch ng t k toán ụ ề ệ ậ ứ ừ ế bán hàng trong PMKT Nh p ch ng t vào PMKTậ ứ ừ Các b c ti n hành tr c khi nh p ướ ế ướ ậ ch ng t vào PMKTứ ừ Thông tin c n nh p trên ch ng t trong ầ ậ ứ ừ PMKT Thông tin c n nh p trên ch ng t ầ ậ ứ ừ trong PMKT • Quy trình bán hàng • L p đ n đ t hàngậ ơ ặ • L p hóa đ n bán hàngậ ơ • L p ch ng t hàng bán tr l i, gi m giáậ ứ ừ ả ạ ả • L p ch ng t thanh toán công n ph i thuậ ứ ừ ợ ả • Đ i tr công nố ừ ợ Ví d v giao di n nh p ch ng t ụ ề ệ ậ ứ ừ k toán bán hàng trong PMKT ế Quy trình bán hàng L p đ n đ t hàngậ ơ ặ L p hóa đ n bán hàngậ ơ L p ch ng t hàng bán tr l i,ậ ứ ừ ả ạ gi m giáả L p ch ng t thanh toán công n ậ ứ ừ ợ ph i thuả Đ i tr công nố ừ ợ • Nh t ký bán hàngậ • S chi ti t bán hàngổ ế • T ng h p công n ph i thuổ ợ ợ ả Xem và in báo cáo trong k toán ế bán hàng Nh t ký bán hàngậ Nh t ký bán hàngậ S chi ti t bán hàngổ ế S chi ti t bán hàngổ ế T ng h p công n ph i thuổ ợ ợ ả T ng h p công n ph i thuổ ợ ợ ả Tài li u tham kh oệ ả • Quy t đ nh 15/2006/TT-BTC ngày ế ị 20/03/2006 c a B Tài chính v ủ ộ ề Ch đ ế ộ k toán doanh nghi pế ệ • Quy t đ nh 48/2006/QĐ-BTC ngày ế ị 14/09/2006 c a B Tài chính v ủ ộ ề Ch đ ế ộ k toán doanh nghi p nh và v aế ệ ỏ ừ . Đ a ch download tài li uị ỉ ệ • Giáo trình K TOÁN MÁY:Ế • Slide bài gi ng 8 – K toán bán hàng và ả ế công n ph i thu:ợ ả oanMay/DN/GiaoTrinh/giao_trinh_ke_toan_may.pdf oanMay/DN/Slide/bai8_ke_toan_ban_hang.ppt Đ a ch download tài li uị ỉ ệ • Phim h ng d n th c hành: ướ ẫ ự oanMay/DN/Phim/ke_toan_ban_hang.wmv oanMay/DN/Phim/khai_bao_danh_muc_va_so_du_ban _dau.wmv

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKế toán bán hàng và công nợ phải thu.pdf
Luận văn liên quan