Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sơn Lâm

LỜI NÓI ĐẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 CHƯƠNG I 4 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LÂM 4 1.1Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM 4 1.1.1 Lịch sử hình thành 4 1.1.2 Qúa trình phát triển 5 1.1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty 8 *Chức năng cụ thể của các bộ phận 9 1.2. Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM. 10 CHƯƠNG II 13 THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LÂM 13 2.1 Đặc điểm tiêu thụ ở công ty và các phương thức bán hàng và thanh toán tiền hàng mà công ty đang áp dụng. 13 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH thương mại Sơn Lâm 17 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 17 2.2.1.1 Kế toán theo phương thức bán trực tiếp qua kho 19 2.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng theo phương pháp bán lẻ thu tiền trực tiếp 26 2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và các khoản phải thu của khách hàng 27 2.2.2.1 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 27 2.2.2.2 Kế toán các khoản phải thu 28 2.2.3. Kế toán thuế GTGT của hàng bán ra ở Công ty TNHH thương mại Sơn Lâm 31 2.2.3.1. Kế toán giá vốn bán hàng 37 2.2.3.2 Kế toán chi phí bán hàng 44 2.2.3.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng 47 CHƯƠNG III 52 3.1. Nhận xét chung tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Sơn Lâm. 52 3.1.1. Ưu điểm 52 3.1.2. Nhược điểm 54 3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH thương mại Sơn Lâm 55 3.2.1. Công ty nên trích lập dự phòng các khoản phải thu khó dòi 55 3.2.2. Lập chứng từ ghi sổ 57 3.2.2. Công ty nên hạch toán riêng các khoản chiết khấu và giảm giá hàng bán 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1703 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sơn Lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ t×nh h×nh thanh to¸n gi÷a C«ng ty víi kh¸ch hµng, kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ: + Hãa ®¬n GTGT. + PhiÕu xuÊt kho. + Hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®«ng th­¬ng m¹i. + PhiÕu thu, giÊy b¸o cña ng©n hµng … KÕ to¸n sö dông TK 511 – “ Doanh tu b¸n hµng ” ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp trong mét kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tµi kho¶n 511 ®­îc më chi tiÕt thµnh TK 511.1 – “ Doanh thu b¸n hµng hãa ” ; TK 511.2 – “ Doanh thu vËn chuyÓn, xÕp dë l­u kho ”, TK 131- “ Doanh thu dÞch vô ”. Tuy nhiªn do em chän ®Ò tµi lµ doanh thu b¸n hµng hãa cho nªn em chØ ®Ò cËp ®Õn TK 511.1 – “ Doanh thu b¸n hµng hãa ”. ViÖc theo dâi doanh thu cßn ®­îc thùc hiÖn trªn sæ chi tiÕt b¸n hµng. Sæ chi tiÕt b¸n hµng võa theo dâi ®­îc doanh thu võa theo dâi ®­îc sè l­îng mÆt hµng trong tõng hãa ®¬n GTGT. Ngoµi ra, kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK cã liªn quan kh¸c nh­: TK 3331, TK 111, TK 112, TK 131 … Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Theo ph­¬ng thøc thu tiÒn. - §èi víi mçi h×nh thøc b¸n hµng thu tiÒn th× c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kh¸c nhau. Trong tr­êng hîp b¸n hµng thu tiÒn ngay, kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 Cã TK 5111 Cã TK 3331 VÝ dô trong th¸ng 03/2011 C«ng ty TNHH TM S¬n L©m b¸n cho C«ng ty CP Tæng hîp B¾c Giang. Tr­êng hîp tr¶ tiÒn ngay kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 111: 110.000.000 Cã TK 5111 : 104.761.904 Cã TK 3331 : 5.238.096 Tr­êng hîp kh¸ch hµng tr¶ chËm tiÒn hµng, kÕ to¸n më “ Sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî víi kh¸ch hµng” .Trong tr­êng hîp nµy, kh¸ch hµng ®· chÊp nhËn thanh to¸n nh­ng ch­a thanh to¸n tiÒn ngay, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo bªn nî TK 131 – “ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” . Trong tr­êng hîp nµy kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 131 : 110.000.000 Cã TK 5111 : 104.761.904 Cã TK 3331 :5.238.096 Khi kh¸ch hµng tr¶ toµn bé tiÒn hµng kÕ to¸n ghi : Nî TK 111,112 : 110.000.000 Cã TK 131 : 110.000.000 ë C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m, c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt TK 131. 2.2.1.1 Kế toán theo phương thức bán trực tiếp qua kho C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m mäi nghiÖp vô b¸n hµng hãa ®Òu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c hîp ®ång hoÆc x¸c nhËn ®Æt hµng ®­îc ký kÕt gi÷a C«ng ty víi kh¸ch hµng. Khi kh¸ch hµng ®Õn mua hµng, trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký vµ lÖnh duyÖt hµng gåm gi¸ b¸n, sè l­îng hµng b¸n ra do Gi¸m ®èc ký duyÖt, c¨n cø vµo biªn b¶n giao hµng phßng kÕ to¸n viÕt hãa ®¬n GTGT theo ®óng sè l­îng chñng lo¹i trong hîp ®ång. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc LËp – Tù Do – H¹nh Phóc š›œ Hîp ®ång kinh tÕ Sè 35/DNATM- HDMB C¨n cø LuËt Th­¬ng M¹i n­íc C«ng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 23/05/1997. C¨n cø Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ c«ng bè ngµy 25/09/1989 cña Héi ®ång Nhµ N­íc. C¨n cø NghÞ ®Þnh 17/H§BT ngµy 16/01 n¨m 1990 qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ. Trªn c¬ së chøc n¨ng vµ nhu cÇu cña c¸c bªn. H«m nay ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2011 hai bªn gåm: Bªn A: C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m. §Þa ChØ: Sè 21B18 – L¸ng H¹ – TP Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 0436423618 Fax: 04.3.6423620 M· sè thuÕ: 0101605114 TK sè : 040.431100 000 30769-8 t¹i Ng©n hµng TMCP Nhµ Hµ Néi – Chi nh¸nh Hµm Long. Do «ng : §ç §øc C­êng Chøc vô : Gi¸m ®èc, ®¹i diÖn MST: 0101328911. Bªn B: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ §iÖn Lùc. §Þa chØ: 150 Hµ Huy TËp – Long Biªn – Gia L©m – Hµ Néi. §iÖn tho¹i: … M· sè thuÕ: 0101644733 TK sè: Do «ng: Chøc vô: Tæng Gi¸m §èc, ®¹i diÖn. Hai bªn cïng tháa thuËn vµ ký hîp ®ång víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Hµng Hãa Tªn hµng: TÊm Inox Sus 304 XuÊt xø: §µi Loan, hµng cã chøng chØ chÊt l­îng thµnh phÇn ( CQ) vµ chøng chØ cña n­íc s¶n xuÊt ( CO). Sè l­îng, ®¬n gi¸, trÞ gi¸. STT Tªn, quy c¸ch hµng hãa §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 TÊm Inox Sus 304 10 x 1.500 x 6.000 mm kg 11.523 76.000 875.748.000 Céng tiÒn hµng 875.748.000 ThuÕ GTGT 5% 43.787.400 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 919.535.400 B»ng ch÷: ChÝn tr¨m m­êi chÝn triÖu, n¨m tr¨m ba l¨m ngh×n, bèn tr¨m ®ång ch½n. §iÒu 2: Ph­¬ng thøc vµ thêi gian giao hµng: Giao hµng theo c©n thùc tÕ. Giao hµng sau 30 – 40 ngµy kÓ tõ ngµy ký xong hîp ®ång kinh tÕ vµ ®Æt cäc. §iÒu 3: Thanh to¸n: §Æt cäc tr­íc 150.000.000 ® ( Mét tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång ch½n) ngay sau khi ký xong hîp ®ång kinh tÕ, phÇn cßn l¹i thanh to¸n sau 10 -15 ngµy kÓ tõ ngµy bªn B nhËn ®ñ hµng vµ hã ®¬n tµi chÝnh. §iÒu 4: Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn. ………………………………… §iÒu 5: Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. ………………………………. §iÒu 6: HiÖu lùc cña hîp ®ång. …………………………….. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B ( ký tªn, ®ãng dÊu ) ( ký tªn, ®ãng dÊu ) Hãa ®¬n GTGT ®­îc ghi theo ®óng h­íng dÉn cña bé tµi chÝnh vÒ c¸ch ghi chÐp hãa ®¬n, chøng tõ. HOÁ ĐƠN GTGT Liên 2: Giao khách hàng Ngày 01 tháng 03 năm 2011 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m. Địa chỉ: Sè 21 – B18 L¸ng H¹ - Hµ Néi. Số tài khoản: Mã số thuế: 0101605114 Tên khách hàng: Công ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ §iÖn lùc. Địa chỉ: Số 150 Hµ Huy TËp – Long Biªn – Gia L©m – Hµ Néi. Số tài khoản: Hình thức thanh toán: TM/CK Mã số thuế: 0101604733 STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Thép D25 SD390 kg 11.523 76.000 875.748.000 Cộng: 875.748.000 Thuế suất: 5% Tiền thuế GTGT: 43.787.400 Tổng cộng tiền thanh toán: 919.535.400 Số tiền viết bằng chữ: ChÝn tr¨m m­êi chÝn triÖu, n¨m tr¨m ba l¨m ngh×n,bèn tr¨m ®ång ch½n. Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, họ tên) Hãa ®¬n GTGT ®­îc lËp thµnh 3 liªn ®Æt giÊy than ®Ó viÕt. Liªn 1: L­u gèc. Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng. Liªn 3: L­u hµnh néi bé. BiÓu 2.5: PhiÕu xuÊt kho §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i S¬n L©m §Þa chØ: Sè 21- B18 L¸ng H¹- Hµ NéÞ MÉu sè: 02 - VT Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/Q§- BTC Ngµy 20/03/2006 cña BT BTC) PHIÕU XUÊT KHO Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2011 Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ §iÖn lùc Sè: 5602 Lý do xuÊt: XuÊt b¸n Nî TK 632 XuÊt t¹i kho: Kho c«ng ty Cã TK 156 TT DiÔn gi¶i §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Y/C T/X 01 ThÐp D25 SD390 Kg 11.523 11.523 58.461 673.646.103 Céng 11.523 11.523 673.646.103 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): S¸u tr¨m b¶y ba triÖu s¸u tr¨m bèn s¸u ngh×n mét tr¨m linh ba ®ång. Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2011 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) KÕ to¸n (Ký, hä tªn) KÕ to¸n sau khi ph©n lo¹i, tËp hîp c¸c hãa ®¬n b¸n hµng lËp b¶ng kª sau ®ã c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ, råi tõ chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ d¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i TK 5111. BiÓu sè 1 : B¶ng kª doanh thu b¸n hµng th¸ng 03/2011 STT Néi dung Ghi nî c¸c tµi kho¶n Ghi cã c¸c tµi kho¶n TK Sè tiÒn 3331 TK doanh thu Sè TK I. Doanh thu hµng hãa 3.722.736.012 177.273.142 3.545.462.870 01 TiÒn mÆt 111 188.909.080 8.995.670 179.913.410 5111 02 Thu b»ng sÐc,chuyÓn kho¶n 1121 2.437.867.820 116.088.943 2.321.778.877 5111 03 TiÒn hµng ph¶I thu 131 1.095.959.112 52.188.529 1.043.770.583 5111 Tæng céng 3.722.736.012 177.273.142 3.545.462.870 C¨n cø b¶ng kª nµy, kÕ to¸n sÏ ghi vµo chøng tõ ghi sæ. MÉu chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Cét 1: Ghi danh môc c¸c hµng hãa tiªu thô mµ C«ng ty kinh doanh. Cét 2: Ghi sè hiÖu tµi kho¶n theo ®Þnh kho¶n trong b¶ng kª. Cét 3: Ghi sè tiÒn ®· tæng hîp ®­îc trong b¶ng kª theo trËt tù nh­ trong chøng tõ ghi sæ ë d­íi. BiÓu sè 2: §¬n vÞ: Cty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m §¬n vÞ: Sè 21-B 18 L¸ng H¹- Hµ Néi Chøng Tõ Ghi sæ Ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2011 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 1. Doanh thu hµng hãa 131 1.095.959.112 111 188.909.080 1121 2.437.867.820 3331 177.273.142 5111 3.545.462.870 2. KÕt chuyÓn doanh thu - Hµng hãa 5111 3.545.462.870 911 3.545.462.870 Céng KÌm theo… chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp ( ký hä tªn) ( ký hä tªn) Chøng tõ ghi sæ ®­îc C«ng ty lËp vµo cuèi th¸ng b»ng c¸ch tõ b¶ng kª doanh thu ghi vµo chøng tõ ghi sæ theo tõng danh môc hµng hãa. Tuy nhiªn trong th¸ng nÕu c¸c nghiÖp vô b¸n hµng ph¸t sinh Ýt th× kÕ to¸n tËp hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i ®Ó trùc tiÕp ghi vµo chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ ghi sæ nµy lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. BiÓu sè 3: C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m Sæ c¸i Tµi kho¶n: 511 – Doanh thu hµng hãa Tõ ngµy: 01/ 03/ 2011 ®Õn ngµy 30/ 03/ 2011 Sè d­ ®Çu kú: 0 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Chøng tõ Ng­êi nép hoÆc nhËn tiÒn Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nî Cã 02/03 953 Cty Kh¶i Minh B¸n hµng 131 43.388 02/03 954 Cty V¹n Xu©n B¸n hµng 131 6.637 ….. …. 14/03 963 VNC B¸n hµng 131 114.271,428 ….. ….. KÕt chuyÓn X§KD 911 3.545.462.670 Tæng ph¸t sinh nî: 3.545.462,870 Tæng ph¸t sinh cã: 3.545.462,870 Sè d­ cuèi kú : 0 LËp, Ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2011 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ ( Ký,hä tªn) ( Ký, hä tªn) §Ó theo dâi cô thÓ tõng nghiÖp vô b¸n hµng ph¸t sinh, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt b¸n hµng. Sæ nµy ®­îc më cho tõng lo¹i hµng hãa dÞch vô ®· b¸n ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn ngay hay chÊp nhËn thanh to¸n. Sæ nµy më cho c¶ n¨m, mçi th¸ng ®­îc ghi trªn mét vµi trang sæ liªn tiÕp. C¸ch ghi sæ nh­ sau: Cét 1: Ghi ngµy th¸ng kÕ to¸n ghi sæ. Cét 2,3: Ghi sè hiÖu,ngµy th¸ng cña chøng tõ. Cét 4: Ghi néi dung nghiÖp vô cña kinh tÕ ph¸t sinh. Cét 5: Ghi lo¹i hµng hãa b¸n ra. Cét 6: Ghi tµi kho¶n ®èi øng. Cét 7,8,9: Ghi sè l­îng, ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn cña khèi l­îng hµng hãa ®· b¸n ra. Cét 10: Ghi sè kho¶n ph¶i gi¶m trõ vµo doanh thu ( nÕu cã) nh­: ChiÕt khÊu b¸n hµng, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n…. Cét 11: Ghi sè thuÕ GTGT cña hµng b¸n ra. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tÝnh tæng céng doanh thu tiªu thô, sè l­îng tiªu thô cña tõng mÆt hµng b¸n ra. 2.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng theo phương pháp bán lẻ thu tiền trực tiếp HiÖn nay c«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m rÊt nhiÒu kh¸ch hµng lÎ ®Õn t¹i c«ng ty ®Ó lÊy hµng, khi cã kh¸ch hµng nh©n viªn kinh doanh tiÕn hµnh c©n hoÆc tÝnh barem cho kh¸ch sau ®ã thu tiÒn råi b¸o cho kÕ to¸n xuÊt hãa ®¬n cho kh¸ch. ViÖc theo dâi tiªu thô ®­îc kÕ to¸n ë C«ng ty thùc hiÖn trªn sæ chi tiÕt tiªu thô cho tõng mÆt hµng d­íi d¹ng b¸o c¸o b¸n hµng do nh©n viªn kinh doanh chuyÓn sang cho phßng kÕ to¸n: BiÓu sè 4: C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m B¸o c¸o b¸n hµng chi tiÕt theo tõng mÆt hµng Tõ ngµy 10/ 03/ 2011 ®Õn ngµy 31/03/2011 STT M· vËt t­ §VT Sè l­îng Doanh thu ThuÕ GTGT Tæng sè tiÒn 1 Tñ ChiÕc 15 1.361.400 68.070 1.429.470 2 Bµn GhÕ ChiÕc 25 1.900.000 95.000 1.995.000 3 S¾t thÐp ChiÕc 31.5 1.638.000 81.900 1.719.900 Tæng céng 4.899.400 244.970 5.144.370 2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và các khoản phải thu của khách hàng 2.2.2.1 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng rÊt m¹nh vµ cã uy tÝn cao ®èi víi c¸c b¹n hµng, C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m rÊt chó träng tíi chÊt l­îng hµng hãa cho nªn C«ng ty ®· thùc hiÖn rÊt tèt c«ng t¸c thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n cho ®Õn kh©u tiªu thô hµng hãa. Do ®ã ë C«ng ty nµy, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i hÇu nh­ kh«ng x¶y ra. Trong mét sè tr­êng hîp h¹n h÷u th× C«ng ty trùc tiÕp th­¬ng l­îng víi kh¸ch hµng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hµng nhËp l¹i kho. §èi víi tr­êng hîp gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, kÕ to¸n kh«ng theo dâi trªn TK 532, TK 521 mµ trong tr­êng hîp hµng kÐm chÊt l­îng hoÆc kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín, gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp duyÖt gi¸ b¸n vµ gi¸ b¸n nµy ®­îc ghi lu«n trªn hãa ®¬n GTGT theo gi¸ ®· duyÖt cña gi¸m ®èc. C«ng ty ®· ¸p dông c¸c møc gi¸ v« cïng linh ho¹t tïy theo tõng tr­êng hîp ¸p dông. Do vËy mµ C«ng ty ngµy cµng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng kh¾p c¶ n­íc vµ ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa. Tõ ®ã mµ lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ. 2.2.2.2 Kế toán các khoản phải thu §Ó khuyÕn khÝch hµng hãa cña m×nh tiªu thô nhanh, C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m còng nh­ bao C«ng ty kh¸c hiÖn nay ®Òu ¸p dông chÝnh s¸ch b¸n chÞu hµng hãa. ChÝnh s¸ch nµy C«ng ty chØ ¸p dông cho c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ quen biÕt víi C«ng ty. C¸c c«ng ty nµy th­êng cã uy tÝn vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh c«ng nî, kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ sæ s¸ch sau: PhiÕu x¸c nhËn nî cña c¸c kh¸ch hµng. Sæ chi tiÕt ph¶i thu cu¶ kh¸ch hµng. B¶ng c©n ®èi TK 131 – ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Sæ c¸i TK 131. Tµi kho¶n sö dông lµ tµi kho¶n 131- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖu cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Khi h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng ph¶i thu, theo tõng kho¶n nî vµ tõng lÇn thanh to¸n. Sæ chi tiÕt ®­îc më cho tõng ®èi t­îng, mçi mät sæ theo dâi tõ 5 -7 ®èi t­îng, mçi ®èi t­îng sö dông mét vµi trang sæ liªn tiªp. ViÖc më sæ nµy gióp cho kÕ to¸n cã thÓ qu¶n lý chÆt chÏ vµ theo dâi th­êng xuyªn c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng tr¸nh t×nh tr¹ng gian lËn. §ång thêi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã giao dÞch th­êng xuyªn hoÆc cã sè d­ nî lín th× kÕ to¸n lu«n tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu tõng kho¶n nî ®· ph¸t sinh, ®· thu håi vµ sè cßn nî, trong mét sè tr­êng hîp th× yªu cÇu kh¸ch hµng x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n. MÉu sæ chi tiÕt TK 131 nh­ sau: BiÓu sè 5: Sæ chi tiÕt c«ng nî Tµi kho¶n : 131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Kh¸ch hµng: C«ng ty CP c¬ khÝ §iÖn Lùc Tõ ngµy 01/ 03/ 2011 ®Õn ngµy 31/03/ 2011 Sè d­ nî ®Çu kú: 50.000.000 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/­ Nî Cã 02/03 PT -12/09 Thu tiÒn ®Æt cäc 111 150.000.000 20/03 H§ -962 B¸n hµng 5111 20.000.000 20/03 H§ -962 B¸n hµng 33311 1.000.000 Tæng ph¸t sinh 21.000.000 150.000.000 D­ cuèi kú 129.000.000 Tæng ph¸t sinh nî: 21.000.000 Tæng ph¸t sinh cã: 150.000.000 Sè d­ cã cuèi kú: 129.000.000 Ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2011 Ng­êi lËp biÓu (Ký,ghi râ hä tªn) Cuèi mçi th¸ng, kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp chi tiÕt c«ng nî d­íi d¹ng “ B¶ng c©n ®èi TK 131” . B¶ng nµy sÏ ph¶n ¸nh chi tiÕt tõng kho¶n nî cña kh¸ch hµng víi C«ng ty. BiÓu sè 6: C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m Sæ c¸i Tµi kho¶n: 131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Tõ ngµy: 01/ 03/ 2011 ®Õn ngµy 31/03/ 2011 Sè d­ nî ®Çu kú: 341.233.189 Sè chøng tõ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nî Cã 02/ 03 HD 953 Cty Kh¶i Minh B¸n hµng 5111 43.388.000 02/ 03 HD 953 Cty Kh¶i Minh B¸n hµng 33311 2.169.400 02/ 03 HD 954 Cty V¹n Xu©n B¸n hµng 5111 6.637.000 02/ 03 HD 954 Cty V¹n Xu©n B¸n hµng 33311 331.850 02/ 03 PT 12/09 Cty §iÖn Lùc Thu tiÒn ®Æt cäc 1111 150.000.000 14/ 03 HD 963 ViÖn nghiªn cøu B¸n hµng 5111 114.271.428 14/ 03 HD 963 ViÖn nghiªn cøu B¸n hµng 33311 5.713.572 …. 20/ 03 UNC - 32 ViÖn nghiªn cøu Thu tiÒn hµng 1121 119.985.000 Tæng sè ph¸t sinh nî: 3.722.736.012 Tæng ph¸t sinh cã : 2.626.776.900 Sè d­ nî cuèi kú: 1.437.192.301 Ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2011 Ng­êi lËp sæ ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) C¸c kho¶n c«ng nî trong C«ng ty lu«n ®­îc ph©n lo¹i ®Ó theo dâi nh­ng C«ng ty kh«ng lËp dù phßng c¸c kho¶n nî khã ®ßi. 2.2.3. Kế toán thuế GTGT của hàng bán ra ở Công ty TNHH thương mại Sơn Lâm ThuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ gi¸n thu, ®­îc tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. C«ng ty TNHH TH­¬ng M¹i S¬n L©m thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ C«ng ty ph¶i sö dông ho¸ ®¬n GTGT, trong ®ã ghi râ vµ ®Çy ®ñ gi¸ b¸n ch­a thuÕ, phÝ tÝnh ngoµi gi¸ b¸n ( nÕu cã ), thuÕ GTGT vµ tæng gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ. Sè thuÕ GTGT mµ C«ng ty ph¶i nép ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Sè thuÕ GTGT thuÕ GTGT ThuÕ GTGT ®Çu vµo Ph¶i nép = ®Çu ra - ®­îc khÊu trõ Trong ®ã: ThuÕ GTGT ®Çu ra b»ng (=) gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra nh©n víi (x) thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã. ThuÕ GTGT ®Çu vµo b»ng (=) tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸, dÞch vô ( Bao gåm c¶ tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ), sè thuÕ GTGT ghi trªn chøng tõ nép thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu. Khi h¹ch to¸n thuÕ GTGT : ThuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, C«ng ty sö dông TK 133 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ: + TK 13311: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô. + TK 13312: ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. ThuÕ GTGT ®Çu ra, C«ng ty sö dông TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép: + TK 33311 – ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép. + TK 33312 – ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. Møc thuÕ suÊt ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ cña C«ng ty b¸n ra trong n­íc chñ yÕu lµ 5%. KÕ to¸n C«ng ty sö dông “ B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra “ MÉu sè: 01 – 1/ GTGT Ban hµnh theo th«ng t­ sè 60/2007/TT – BTC ngµy 14/ 06/ 2007 cña Bé tµi chÝnh” ®Ó theo dâi sè thuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng ho¸ ®­îc tiªu thô ph¸t sinh trong th¸ng vµ “ Tê khai thuÕ GTGT” mÉu sè: 01/ GTGT, “ B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô mua vµo” mÉu sè: 01 – 2/GTGT ®Ó kª khai thuÕ GTGT ph¸t sinh trong th¸ng, sè thuÕ ®­îc khÊu trõ, sè thuÕ ®· nép vµ sè thuÕ cßn ph¶i né trong th¸ng. Tê khai thuÕ GTGT ®­îc lËp hµng th¸ng theo qui ®Þnh cña c¬ quan thuÕ. C¨n cø ®Ó lËp tê khai thuÕ lµ b¶ng kª chøng tõ, ho¸ ®¬n hµng hãa, dÞch vô mua vµo vµ b¸n ra, sæ chi tiÕt b¸n hµng vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c. B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng hãa dÞch vô b¸n ra vµ tê khai thuÕ GTGT lµm c¨n cø ®Ó C«ng ty nép vµ quyÕt to¸n thuÕ GTGT víi Nhµ n­íc. BiÓu sè 8 MÉu sè: 01/ GTG Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Ban hµnh theo th«ng t­ §éc LËp – Tù Do – H¹nh Phóc 60 / 2007 / TT – BTC ngµy 14/06/2007 Cña Bé Tµi ChÝnh Tê Khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ( gtgt) [01] Kú kª khai: Th¸ng 03 n¨m 2011 [02] Ng­êi nép thuÕ: C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m [03] M· sè thuÕ: 0101605114. [04] §Þa chØ trô së: Sè 21B18 L¸ng H¹ - §èng §a – Hµ Néi. [05] Qô©n/huyÖn: Hoµng Mai. [06] TØnh/ Thµnh phè: Hµ Néi [07] §iÖn tho¹i: 04.36423618 [08] Fax: 04.36423620 [09] Email:.... §¬n vÞ tiÒn: §ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ HH ( ch­a cã thuÕ) ThuÕ GTGT A Kh«ng cã ho¹t ®éng mua b¸n ph¸t sinh trong kú ( §¸nh dÊu “X”) B ThuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ kú tr­íc chuyÓn sang. [11] 10.683.960 C Kª khai thuÕ GTGT ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ N­íc. I Hµng ho¸ dÞch vô (HHDV ) mua vµo. 1 Hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong kú([12]=[14]+[16]; [13]= [15] + {17] . [12] 3.666.082.599 [13] 184.504.558 a HHDV mua vµo trong n­íc. [14] 409.713.479 [15] 21.686.102 b HHDV nhËp khÈu. [16] 3.256.369.120 [17] 162.818.456 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT mua vµo c¸c kú tr­íc. a §iÒu chØnh t¨ng. [18] [19] b §iÒu chØnh gi¶m. [20] [21] 3 Tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo {22]= [13] + [19] – [21] [22] 4 Tæng sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ kú nµy. [23] 184.504.558 II Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra. 1 HHDV b¸n ra trong kú ([24] = [26] + [27]; [25] = [28]) [24] 3.545.462.870 [25] 177.273.142 1.1 HHDV b¸n ra kh«ng chÞu thuÕ GTGT. [26] 1.2 HHDV b¸n ra chÞu thuÕ GTGT ({27] = [29] + [30] +[32]: [28] = [31] + [32]) [27] 3.545.462.870 [28] 177.273.142 a HHDV xuÊt khÈu: 0% [29] b HHDV b¸n ra thuÕ xuÊt 5% [30] 3.545.462.870 [31] 177.273.142 c HHDV b¸n ra thuÕ xuÊt 10% [32] [33] 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra c¸c kú tr­íc. a §iÒu chØnh t¨ng. [34] [35] b §iÒu chØnh gi¶m [36] [37] 3 Tæng doanh thu vµ thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra ([38] = [24] + [34] – [36]; [39] = [25] + [35] – [37]) [38] 3.545.462.870 [39] 177.273.142 III X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú. 1 ThuÕ GTGT ph¶i nép trong kú ([40] = [39] – [23] – [11]) [40] 2 ThuÕ GTGT ch­a khÊu trõ hÕt kú nµy ([41] = [11] + [22] – {39]) [41] 17.915.376 2.1 ThuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn kú nµy. [42] 2.2 ThuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ chuyÓn kú sau ([43] = {41] – [42] [43] 17.915.376 T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn ®óng sù thËt vµ tù tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng sè liÖu ®· kª khai. Hµ Néi ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2011 §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së kinh doanh Ký tªn ®ãng dÊu ( ghi râ hä tªn vµ chøc vụ BiÓu sè 9: MÉu sè: 01 – 1/GTGT Ban hµnh theo th«ng t­ 60/2007/TT – BTC ngµy 14/03/2011 cña Bé TC B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra ( KÌm theo tê khai thuÕ GTGT theo mÉu 01/GTGT) Kú tÝnh thuÕ : Th¸ng 03 n¨m 2011 Ng­êi nép thuÕ: C«ng ty TNHH TM S¬n L©m. §Þa chØ: Sè 21B18 L¸ng H¹ - §èng §a – Hµ Néi. MST: 0101605114. §¬n vÞ tÝnh: §ång ViÖt Nam STT Ho¸ ®¬n chøng tõ b¸n Tªn ng­êi mua MST ng­êi mua MÆt hµng Doanh sè b¸n ch­a cã thuÕ ThuÕ suÊt ThuÕ GTGT (b¸n ra) Ghi chó Ký hiÖu ho¸ ®¬n Sè ho¸ ®¬n Ngµy, th¸ng, n¨m ph¸t hµnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT: Tæng 2. Hµng ho¸,dÞch vô chÞu thuÕ suÊt 0%; Tæng 3. Hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ suÊt 5%: 1 LG/2008B 953 02/09 Cty K/Minh ... C©y ®Æc 43.388.000 5% 2.169.400 2 ... 3 ... 7 LG/2008B 963 14/09 ViÖn NC C©y ®Æc 114.271.428 5% 5.713.571 8 LG/2008B 968 17/09 Cty §.N.¸ TÊm Inox 3.321.778.877 5% 166.088.944 Tæng 4. Hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ 10% Tæng Tæng doanh thu hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra: 3.545.462.870 Tæng thuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra: 177.273.142 Hµ Néi, ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2011 Ng­êi nép thuÕ hoÆc §¹i diÖn hîp ph¸p cña ng­êi nép thuÕ ( Ký, tªn ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô) BiÓu sè 10: MÉu sè: 01 – 2/GTGT Ban hµnh theo th«ng t­ 60/2007/TT – BTC ngµy 14/ 03/2011 cña Bé TC B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ mua vµo ( KÌm theo tê khai thuÕ GTGT theo mÉu 01/GTGT) Kú tÝnh thuÕ: Th¸ng 03 n¨m 2011 Ng­êi nép thuÕ: C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m §Þa chØ: Sè 21B18 L¸ng H¹ - §èng §a – Hµ Néi MST: 0101605114 §¬n vÞ tÝnh: §ång ViÖt Nam STT Ho¸ ®¬n chøng tõ, Biªn lai nép thuÕ Tªn ng­êi b¸n MST ng­êi b¸n MÆt hµng Doanh sè mua ch­a cã thuÕ ThuÕ suÊt ThuÕ GTGT (b¸n ra) Ghi chó Ký hiÖu ho¸ ®¬n Sè ho¸ ®¬n Ngµy th¸ng n¨m ph¸t hµnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Hµng ho¸, dÞch vô dïng riªng cho SXKD chÞu thuÕ GTGT: 1 HQ/2002 TK 13 24/08 Yich hoe ... NhËp khÈu hµng 3.256.369.120 5% 162.818.4556 2 ... 3 ...... BS/07B 630 21/09 Cty K/Anh TiÕp kh¸ch 3.037.000 10% 303.700 ..... Tæng 2. Hµng ho¸, dÞch vô dïng chung cho SXKD kh«ng chÞu thuÕ GTGT: Tæng 3..Hµng ho¸, dÞch vô dïng chung cho SXKD chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT: Tæng 4. Hµng ho¸, dÞch vô dïng cho dù ¸n ®Çu t­ Tæng Tæng gi¸ trÞ hµngg ho¸, dÞch vô mua vµo: 3.666.082.599 Tæng thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo: 184.504.558 Hµ Néi, ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2011 Ng­êi nép thuÕ hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ng­êi nép thuÕ Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô) 2.2.3.1. Kế toán giá vốn bán hàng ë C«ng ty TNHH TM S¬n L©m, kÕ to¸n h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ tÝnh gi¸ thµnh hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. ViÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng xuÊt b¸n ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng. Trong th¸ng mäi ghi chÐp kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh xuÊt kho hµng ho¸ chØ ®­îc thÓ hiÖn ë chØ tiªu sè l­îng. Hµng ho¸ hiÖn cã ë C«ng ty TNHH TM S¬n L©m bao giê còng ph¶n ¸nh trong sæ kÕ to¸n vµ trong b¸o c¸o kÕ to¸n theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ – tøc lµ ®óng v¬Ý sè tiÒn mµ C«ng ty bá ra vÒ nh÷ng hµng ho¸ ®ã. Vµ C«ng ty TNHH TM S¬n L©m lµ C«ng ty th­¬ng m¹i nªn trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng ho¸. TrÞ gi¸ vèn hµng mua nhËp kho = TrÞ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n ( ch­a cã thuÕ GTGT) + Chi phÝ thu mua + ThuÕ nhËp khÈu ( nÕu cã) Hµng ho¸ mua vÒ sÏ lµm thñ tôc kiÓm nhËn nhËp kho hoÆc chuyÓn b¸n th¼ng. NÕu hµng ho¸ ®­îc nhËp kho th× thñ kho vµ bé phËn mua hµng ph¶i kiÓm nhËn hµng ho¸ nhËp kho theo ®óng thñ tôc quy ®Þnh vÒ kiÓm nhËn hµng ho¸. Chhøng tõ vÒ nghiÖp vô kiÓm nhËn hµng ho¸ lµ phiÕu nhËp kho do bé phËn mua hµng lËp vµ thñ kho sÏ ghi sè l­îng thùc nhËp vµo phiÕu. BiÓu 11 §¬n vÞ: Cty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m MÉu sè 02 – VT §Þa chØ: Sè 1 – Gi¸p B¸t – Hµ Néi Q§ sè : 48/2006/Q§ - BTC Ngµy 14/09/2006 cña Bé tr­ëng BTC PhiÕu nhËp kho Nî TK 156: 166.640.000 Sè : 15 Ngµy 17 th¸ng 03 n¨m 2011 Nî TK 13311: 5.832.000 Cã TK 331: 122.472.000 Hä tªn ng­êi giao hµng: TrÞnh §×nh HiÓu Theo H§TC sè 65933 Ngµy 17 th¸ng 03 n¨m 2011 cña C«ng ty TNHH XNK C¸t T­êng NhËp t¹i kho: Kho Hµ Néi STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ ( s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 Nh«m tÊm: 2,95 ly Kg 2.268 2.268 51.428.571 116.640.000 ThuÕ GTGT 5% 5.832.000 Céng 2.268 2.268 122.472.000 Thµnh tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m hai m­¬i hai triÖu, bèn tr¨m b¶y hai ngh×n ®ång ch½n. NhËp, ngµy 17 th¸ng 03 n¨m 2011 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho ( Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) Sau khi nhËp kho xong thñ kho cïng ng­êi nhËp ký vµo phiÕu. PhiÕu nhËp kho lËp thµnh 2 liªn – Thñ kho gi÷u liªn 2 ®Ó ghi thÎ kho vµ sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ liªn 1 l­u ë n¬i lËp phiÕu. TrÞ gi¸ vèn hµng = TrÞ gi¸ mua thøc tÕ cña + Chi phÝ mua hµng hµng ho¸ xuÊt kho ®Ó b¸n Khi xuÊt b¸n hµng ho¸, thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho nhËn ®­îc (sau khi ®· kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p chøng tõ) ghi vµo sè thùc xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho, cuèi ngµy tÝnh ra sè tån ®Ó ghi vµo cét tån trªn thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi c¸c chøng tõ xuÊt ®· ph©n lo¹i theo tõng vËt t­ cho phßngg kÕ to¸n ®Ó ghi sæ. MÉu phiÕu xuÊt kho nh­ sau: BiÓu 12 §¬n vÞ : Cty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m §Þa chØ: Sè 21B18 L¸ng H¹ - §èng §a – Hµ Néi PhiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2011 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Nghiªm Anh Vò. §Þa chØ: ViÖn nghiªn cøu c¬ khÝ - §­êng Ph¹m V¨n §ång – CÇu GiÊy – Hµ Néi. Lý do xuÊt kho: B¸n hµng XuÊt kho t¹i: Kho Hµ Néi. Sè : 23/03 Nî TK 632: Cã TK 156: STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ ( s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè L­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 C©y ®Æc Inox Sus 304 150 x 6000mm kg 1.263 ..... Céng 1.263 XuÊt, ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2011 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký.hä tªn) ( Ký,hä tªn) ( Ký, hä tªn) KÕ to¸n khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt thñ khogöi tªn, kiÓm tra l¹i sau ®ã ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸. §Õn cuèi th¸ng, kÕ to¸n xac ®Þnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ h·nguÊt b¸n bao gåm trÞ gi¸ mua thùc tÕ vµ chi phÝ mua hµng. Tuy nhiªn C«ng ty kh«ng tËp hîp chi phÝ mua hµng vµoTK 1562. VÝ dô: Trong th¸ng 03 n¨m 2011, KÕ to¸n tÝnh gi¸ vèn nh­ sau: §¬n gi¸ TrÞ gi¸ thùc tÕ + TrÞ gi¸ thùc tÕ B×nh qu©n gia quyÒn hµng tån ®Çu kú hµng nhËp trong kú ( MÆt hµng c©y ®Æc) = Sè l­îng hµng + Sè l­îng hµng nhËp tån ®Çu kú kho trong kú §¬n gi¸ 3.256.369.120 + 162.818.456 B×nh qu©n = = 68.607,41 (®/kg) Gia quyÒn 47.465 + 2.372 TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho = Sè l­îng xuÊt b¸n x §¬n gi¸ b×nh qu©n ( cña ho¸ ®¬n ngµy 14/03/2011)=1.263 x 68.607,41 = 86.651.159 ® C¨n cø vµo ®ã, kÕ to¸n lËp b¶ng kª nhËp xuÊt tån vµ b¸o c¸o chi tiÕt TK 156 Cuèi kú, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ: BiÓu sè 13 Doanh nghiÖp: Cty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m Chøng tõ ghi sæ Sè : 14/3 Ngµy 31th¸ng 03n¨m 2011 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 1) Gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt b¸n 632 3.314.427.594 156 3.314.427.594 3) KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 911 3.314.427.594 Céng KÌm theo... chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp ( Ký hä tªn ) ( Ký hä tªn) Tõ chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 632 B¶ng sè 14 §¬n VÞ: C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n: 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n Tõ ngµy: 01/03/2011 ®Õn ngµy 31/3/2011 Sè d­ ®Çu kú: 0 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Chøng tõ Ng­êi nép (nhËn tiÒn) Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Sè d­ Ngµy Sè Nî Cã 02/03 953 Cty Kh¶i Minh B¸n hµng 131 31.728.925 02/03 954 Cty V¹n Xu©n B¸n hµng 131 5.923.361 ... 14/03 063 ViÖn nghiªn cøu B¸n hµng 131 86.651.159 ... ... ... K/C sang TK 911 911 3.314.427.594 Tæng ph¸t sinh nî: 3.314.427.594 Tæng ph¸t sinh cã: 3.314.427.594 Sè d­ cuèi kú: 0 LËp, Ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2011 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) 2.2.3.2 Kế toán chi phí bán hàng Néi dung chi phÝ b¸n hµng: Chi phÝ b¸n hµng thùc chÊt lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty nh­ chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ vËt liÖu bao b×, chi phÝ dÞch vô ®å dïng cho b¸n hµng, chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n... Do ®Æc ®iÓm kinh doanh th­¬ng m¹i nªn chi phÝ b¸n hµng ë C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m ph¸t sinh t­¬ng ®èi lín. Tuy nhiªn, chi phÝ b¸n hµng ë C«ng ty kh«ng ph©n bæ cho hµng b¸n ra mµ toµn bé chi phÝ b¸n hµng ®­îc tÝnh toµn bé cho hµng b¸n ra trong kú. §iÒu nµy lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh gi¶m ®i trong kú vµ khã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. Chøng tõ ban ®Çu: PhiÕu chi tiÒn mÆt, chøng tõ vËn chuyÓn, ho¸ ®¬n thanh to¸n c¸c dÞch vô mua ngoµi, b¶ng tÝnh vµ thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH, b¶ng trÝch khÊu hao... vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c. Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n C«ng ty sö dông TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng ®Ó tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng vµ ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. TK 641 kh«ng ®­îc më chi tiÕt thµng c¸c TK cÊp 2. Ph­¬ng ph¸p ghi sæ: Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ c¸i TK 641 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng Cã TK : cã liªn quan C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh­ c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt, b¶ng trÝch khÊu hao... kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ sau: BiÓu sè 15 §¬n vÞ: Cty TNHH TM S¬n L©m Chøng tõ ghi sæ Sè: 15/3 Ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2011 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 1. Tr¶ tiÒn c­íc vËn chuyÓn 641 5.720.000 111 5.720.000 2. Tr¶ tiÒn thuª v¨n phßng + kho 641 15.000.000 111 15.000.000 3. Tr¶ tiÒn c«ng nh©n b¸n hµng 641 17.500.000 334 17.500.000 …… ….. …….. ……… ..... KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kqkd 911 52.119.300 52.119.300 Céng 52.119.300 52.119.300 KÌm theo... chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu ( Ký hä tªn) ( Ký hä tªn) BiÓu sè 16 §¬n vÞ: Cty TNHH TM S¬n L©m Sæ c¸i tµi kho¶n Tµi kho¶n: 641 – Chi phÝ b¸n hµng Tõ ngµy: 01/03/2011 ®Õn ngµy 31/3/2011 Sè d­ ®Çu kú:0 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Chøng tõ Ng­êi nép (nhËn tiÒn) Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Sè d­ Ngµy Sè Nî Cã 07/03 PC15 Cty X/ViÖt Tr¶ tiÒn c­íc vËn chuyÓn 111 5.720.000 07/03 PC18 Cty Ph¸p V©n Tr¶ tiÒn thuª v¨n phßng + kho b·i 111 15.000.000 ... ... 30/03 PKT TrÝch khÊu hao thiÕt bÞ b¸n hµng T05 214 8.250.000 ... ... ... K/C TK 641 sang TK 911 911 52.119.300 Tæng ph¸t sinh nî: 52.119.300 Tæng ph¸t sinh cã: 52.119.300 D­ cuèi kú: 0 LËp, ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2011 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) Ngoµi chi phÝ vÒ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i S¬n L©m cßn sö dông TK 635 ( Chøng tõ sæ sè 18/9 ngµy 30/03/2011 – Chi phÝ tµi chÝnh h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ tµi chÝnh nh­: Chªnh lÖch tû gi¸ cña hµng ho¸ nhËp khÈu, l·i vay bai gåm c¸c kho¶n vay c¸ nh©n, kho¶n vay kÕ ­íc ng©n hµng. C¸ch h¹ch to¸n vµo sæ c¸h còng nh­ TK 641, TK 642. trong th¸ng khi tËp hîp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ tµi chÝnh vµo chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i. Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. VD: Trong th¸ng 03 C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ sau: GiÊy b¸o nî cña Ng©n hµng Habubank ngµy 30/03/2011.C¾t l·i kÕ ­íc sè 040ILC07KR000785 tõ ngµy 01/03 ®Õn ngµy 30/03 sè tiÒn lµ: 12.530.496 ® KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 635: 12.530.496 Cã TK 1121: 12.530.496 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn Nî TK 911: 12.530.496 Cã TK635: 12.530.496 2.2.3.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng KÕt qu¶ = Doanh thu - Gi¸ vèn - Chi phÝ - Chi phÝ qu¶n lý B¸n hµng thuÇn hµng b¸n b¸n hµng doanh nghiÖp Trong ®ã: Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu b¸n hµng - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu KÕt qu¶ b¸n hµng lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh trong kú cña C«ng ty. Tµi kho¶n sö dông: + TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. + TK 421 – Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi Tr×nh tù h¹ch to¸n: C¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng theo c¸c ®Þnh kho¶n sau: C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ sè 12/9, kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK 911, ghi: Nî TK 511: 3.545.462.870 Cã TK 911: 3.545.462.870 C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ sè 14/9, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn cña hµng hãa, ghi: Nî TK 911: 3.314.427.594 Cã TK 632: 3.314.427.594 C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ sè 15/9, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, ghi: Nî TK 911: 52.119.300 Cã TK 641:52.119.300 C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ sè 16/9, kÕ to¸n kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 911: 45.928.321 Cã TK 642: 45.928.321 C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ sè 18/9, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ tµi chÝnh, ghi : Nî TK 911: 12.530.496 Cã TK 635: 12.530,496 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo c«ng thøc ë trªn th×: KÕt qu¶ KD = 3.545.462.870 – 3.314.427.594 – 52.119.300 – 45.928.321 – 12.530.496 = 120.457.159 ®ång Kho¶n l·i nµy ®­îc kÕt chuyÓn: Nî TK 911: 120.457.159 Cã TK 421: 120.457.159 Sau ®ã, kÕ to¸n sÏ ghi vµo sæ c¸i TK 911. BiÓu sè 17 §¬n vÞ: CTY TNHH TM S¬n L©m Sæ c¸i Tµi kho¶n: 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Tõ ngµy: 01/03/2011 ®Õn ngµy 31/3/2011 Sè d­ ®Çu kú: 0 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Chøng tõ Ng­êi nép (nhËn tiÒn) Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Ngµy Sè Nî Cã 31/3 PKT 01 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng 5111 3.545.462.870 31/3 PKT 02 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 632 3.314.427.594 31/3 PKT 03 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 641 52.119.300 31/3 PKT 04 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý DN 642 45.928.321 31/3 PKT 05 KÕt chuyÓn chi phÝ tµi chÝnh 635 12.530.496 ……….. PKT 06 KÕt chuyÓn l·i 4212 120.457.159 Tæng ph¸t sinh nî: 3.545.462.870 Tæng ph¸t sinh cã: 3.545.462.870 Sè d­ cuèi kú: 0 KÕ to¸n truëng Ng­êi lËp phiÕu ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh BiÓu sè 18 MÉu sè: B – 02/DNN Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 48/2006/Q§ - BTC Ngµy 14/09/2006 cña Bé tr­ëng BTC B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tõ ngµy: 01/03/2011 ®Õn ngµy 31/3/2011 ChØ tiªu M· sè ThuyÕt minh Kú nµy Kú tr­íc (1) (2) (3) (4) (5) 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 IV. 08 3.545.462.870 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 3.Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( 10 = 01 – 02) 10 3.545.462.870 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 3.314.427.594 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( 20 = 10 – 11) 20 231.035.276 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 12.530.496 L·i vay 23 12.530.496 8. Chi phÝ b¸n hµng 24 52.119.300 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 45.928.321 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh ( 30 = 20 + 21 – 22 – 24 -31) 30 120.457.159 11. Thu nhËp kh¸c 31 12. Chi phÝ kh¸c 32 13. Lîi nhuËn kh¸c ( 40 = 31 – 32) 40 Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ ( 50 = 30 + 40) 50 IV. 09 120.457.159 15. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 51 16. Lîi nhu©n sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ( 60 = 50 – 51) 60 120.457.159 LËp, ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2011 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ( Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu) ë C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m, l·i lç ®­îc h¹ch to¸n vµo cuèi th¸ng nh­ng cuèi quý, dùa vµo sæ s¸ch ®· lËp, kÕ to¸n tæng hîp lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý I/2011. CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LÂM 3.1. Nhận xét chung tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Sơn Lâm. 3.1.1. Ưu điểm Cïng víi sù ph¸t triÓn c¶u ®Êt n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, t¨ng tr­ëng nhanh, bÒn v÷ng vµ lîi nhuËn lµ môc tiªu lín nhÊt cña bÊt cø C«ng ty, doanh nghiÖp nµo. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy, ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m nãi chung vµ bé phËn kª to¸n nãi riªng ®· ph¶i lç lùc cè g¾ng kh«ng biÕt mÖt mái ®Ó hoµn thiÖn vµ gia t¨ng thÞ phÇn cña Cång ty trªn thÞ tr­êng. Sù lç lùc vµ cè g¾ng nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn tõng b­íc ®i cña C«ng ty. Tõ lóc h×nh thµnh, C«ng ty chØ lµ mét C«ng ty nhá bÐ víi vèn ®Çu t­ ban ®aïa thÊp vµ chØ thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp vËt t­ cho c¸c C«ng ty c¬ khÝ gia c«ng, khu vùc miÒn B¾c, tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp ch­a cao, ch­a ®ång bé, ®Æc biÖt lµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. Nh­ng hiÖn nay, C«ng ty kh«ng chØ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng mµ cßn lín m¹nh h¬n tr­íc rÊt nhiÒu, qui m« ho¹t ®éng réng kh¾p tõ b¾c vµo nam. Cïng víi sù ph¸t triÓn nµy th× bé m¸y kÕ to¸n còng ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi cña C«ng ty. HiÖn nay, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®· ®­îc s¾p xÕp l¹i trªn c¬ së gän nhÑ vµ khoa häc. C«ng ty lùa chän nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. ThÕ nªn bé m¸y kÕ to¸n ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng ngµy nay cña C«ng ty. Trong bé m¸y kÕ to¸n, bé phËn kÕ to¸n liªn quan trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò cung cÊp th«ng tin vÒ doanh thu, lîi nhuËn ®ã chÝnh lµ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. V× tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, bé phËn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ®· cè g¾ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, ®ång thêi ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty ®· ¸p dông t­¬ng ®èi tèt luËt kÕ to¸n vµ c¸c quyÕt ®Þnh ban hµnh míi cña Bé Tµi ChÝnh. C«ng ty còng lu«n chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é thuÕ, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ N­íc. Qua thêi gian thùc tËp t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, ®i s©u vµo nghiªn cøu kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng, t«i xin cã mét sè nhËnn xÐt sau: VÒ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh cña C«ng ty vµ thùc tÕ ®· cho thÊy m« h×nh nµy ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Mäi nghiÖp vÞ kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, trung thùc vµ kh¸ch quan. KÕ to¸n ®÷ ¸p dông t­¬ng ®èi tèt hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, chøng tõ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n theo ®óng quyÕt ®Þnh sè 48/2006/Q§ - BTC cña Bé Taig ChÝnh. §ång thêi, viÖc lËp vµ tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ nãi chung lµ hîp lý, khoa häc. Mäi th«ng tin ®Òu th«ng suèt vµ kh«ng bÞ chång chÐo. VÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Trªn c¬ sá ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ cña C«ng ty, kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®· vËn dông linh ho¹t lý luËn vµo thùc tÕ ®Ó ®­a ra hÖ thèng sæ s¸ch ghi chÐp qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, ®¼m b¶o chÝnh x¸c doanh thu vµ gi¸ vèn hµng b¸n ra. Tõ ®ã c¨n cø x¸c ®Þnh ®óng sè thuÕ ph¶i nép, thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ vµ x¸c ®Þnh lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh bªn c¹nh viÖc cung cÊp th«ng tin cho bªn thuÕ, ng©n hµng,...Nhê vËy cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho ban l·nh ®¹o C«ng ty cã nh÷ng kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt ®óng ®¾n cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô. Theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh c«ng nî cña kh¸ch hµng, chó träng viÖc qu¶n lý vµ l­u tr÷ chøng tõ gèc bëi nã lµ c¬ sá ph¸p lý cho viÖc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n sau nµy. KÕ to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng: C«ng ty ®· sö dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp víi tõng kh¸ch hµng, gióp viÖc b¸n hµng ®ùoc nhanh chãng. Do ®ã, ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn hoÆc b¹n hµng l©u n¨m th× C«ng ty cã thÓ b¸n tr¶ chËm. Trong C«ng ty, c¸c kho¶n b¸n tr¶ chËm nµy ®­îc kÕ to¸n theo dâi khoa häc vµ rÊt chi tiÕt thuËn lîi cho viÖc ®ßi nî cña C«ng ty. KÕ to¸n x¸c ®ÞnhkÕt qu¶ tiªu thô: KÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ®ùoc kÕ to¸n tÝnh ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu. §éi ngò c¸n bé kÕ to¸n giµu kinh ngiÖp, nhiÖt t×nh vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc. Nh÷ng ­u ®iÓm trªn ®· gióp cho C«ng ty hµng n¨m tiªu thô mét khèi l­îng hµng ho¸ vµ lµm cho tèc ®é chu chuyÓn vèn diÏn ra nhanh h¬n. §ã lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty th­¬ng m¹i nµy. 3.1.2. Nhược điểm Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vÉn cßn cã nh÷ng bÊt cËp mµ C«ng ty nªn nghiªn cøu, kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn vµ ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý: Do ®Æc ®iÓm vÒ hµng hãa cña C«ng ty viÖc tiªu thô liªn quan ®Õn nhiÒu phßng ban kh¸c. Do vËy chøng tõ ban ®Çu vÒ tiªu thô cña C«ng ty th­êng vÒ muén h¬n so víi thêi gian thùc tÕ ph¸t sinh vµ cã thÓ chång chÐo dån dËp nhiÒu chøng tõ. Nh­ vËy lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh rÊt vÊt v¶ míi h¹ch to¸n chÝnh x¸c tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sù qu¶n lý gi÷a c¸c kh©u trong bé phËn kÕ to¸n b¸n hµng ch­a ®ång ®Òu. VÒ viÖc sö dông tµi kho¶n: Theo tµi kho¶n hµng hãa chÕ ®é hiÖn hµnh dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña hµng ho¸ theo gi¸ trÞ mua ( gi¸ ho¸ ®¬n) vµ chi phÝ mua hµng. HiÖn nay TK 156 chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ trªn ho¸ ®¬n cßn chi phÝ thu mua kÕ to¸n kh«ng më tµi kho¶n cÊp 2, hµng b¸n mäi chi phÝ ®Òu h¹ch to¸n vµo TK 6412 “ chi phÝ b¸n hµng” mÆc dï ®iÒu nµy kh«ng ¶nh h­ëng tíi b¸n hµng vµ x¸c®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nh­ng viÖc ph©n tÝch gi¸ vèn hµng b¸n vµ chi phÝ b¸n hµng kh«ng chÝnh x¸c. MÆc dï C«ng ty cã sö dông nhiÒu ph­¬ng thøc b¸n hµng kh¸c, song phÇn lín lµ ph­¬ng thøc b¸n tr¶ chËm ( chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu) nªn khã ®¶m b¶o nguån thu vµ vèn cña C«ng ty bÞ ø ®äng. VÒ chøng tõ ghi sæ: C«ng ty th­êng lËp chøng tõ ghi sæ vµo cuèi th¸ng nªn dÉn ®Õn khèi l­îng c«ng viÖc bÞ dån l¹i nhiÒu vµo cuèi th¸ng, dÔ g©y nhÇm lÉn thiÕu sãt. VÒ c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, C«ng ty kh«ng më tµi kho¶n riªng ®Ó theo dâi nªn khã x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nµy ph¸t sinh lµ bao nhiªu ®Ó cã kÕ ho¹ch cho kú tíi. C«ng ty ch­a thùc hiÖn trÝch lËp c¸c kho¶n dù phßng nh­ dù phßng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi, dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho...Nh­ vËy C«ng ty ®· bá qua nguyªn t¾c thËn träng trong kÕ to¸n. 3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH thương mại Sơn Lâm Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m, t«i xin ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n nòa c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë C«ng ty. 3.2.1. Công ty nên trích lập dự phòng các khoản phải thu khó dòi - LËp dù phßng ph¶i thu khãi ®ßi lµ viÖc doanh nghiÖp tÝnh tr­íc vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp mét kho¶n chi ®Ó khi cã c¸c kho¶n nî khã ®ßi, kh«ng ®ßi ®­îc th× t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ ¶nh h­ëng. - HiÖn nay C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m kh«ng trÝch lËp dù phßng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. §iÒu nµy kh«ng phï hîp víi mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nh­ Cty TNHH TM S¬n L©m víi ph­¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng chñ yÕu lµ thanh to¸n chËm. Thùc tÕ: Th¸ng 03/ 2011, Tæng doanh thu: 3.545.462.870 ®. Trong ®ã: Tæng doanh thu b¸n tr¶ chËm : 1.095.959.112 ®. Nh­ vËy : Tæng doanh thu b¸n chÞu chiÕm gÇn 31% tæng doanh thu. T×nh tr¹ng nµy cã thÓ g©y ra thÊt tho¸t vån, doanh nghiÖp khã b¶o toµn vèn, ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. §Ó ®Ò phßng tæn thÊt vµ h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu nh÷ng ®ét biÕn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú h¹ch to¸n th× cuèi mçi kú kÕ to¸n n¨m, kÕ to¸n nªn lËp dù phßng cho kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. C¨n cø vµo viÖc ph©n lo¹i nî vµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i thu ®­îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng ch¾c ch¾n thu ®­îc, kÕ to¸n tÝnh to¸n x¸c ®Þnh sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cÇn trÝch lËp: Khi trÝch lËp dù phßng kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Cã TK 139 – Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. - Sang niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, nÕu sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi n¨m ®ã lín h¬n sã d­ cña kho¶n dù phêng ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é tr­íc, th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®­îc h¹ch to¸n vµo cho phÝ, ghi: Nî TK 642: Cã TK 139: - NÕu sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cÊn trÝch lËp n¨m ®ã nhá h¬n sè d­ cña kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· trich lËp ë cuèi niªn ®é tr­íc ch­a sö dông hÕt, th× sè chªnh lÖch ®ù¬c hoµn nhËp ghi gi¶m chu phÝ, ghi: Nî TK 139: Cã TK 642 (Chi tiÕt hoµn nhËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi) C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi khi x¸c ®Þnh thùc sù lµ kh«ng ®ßi ®­îc, ®­îc phÐp xo¸ nî. ViÖc xo¸ nî c¸c kho¶n thu khã ®ßi ph¶i theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xo¸ nî ph¶i thu khã ®ßi, ghi: Nî TK 139: Cã TK 131: §èi víi nh÷ng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi ®· xö lý xo¸ nî, nÕu sau ®ã thu håi ®­îc, kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tªa cña kho¶n nî ®· thu håi ®­îc, ghi: Nî TK 111, 112 : Cã tk 711 – Thu nhËp kh¸c. §ång thêi ghi cã TK 004. C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m lµ mét C«ng ty kinh doanh lín l­îng hµng ho¸ b¸n ra mµ cô thÓ lµ b¸n chÞu còng t­¬ng ®èi lín. V× vËy C«ng ty nªn lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi gióp C«ng ty ho¹t ®éng ®­îc æn ®Þnh h¬n trong thêi buæi kinh doanh khã kh¨n nh­ hiÖn nay. Vµ viÖc trÝch lËp dù phßng bao nhiªu th× C«ng ty nªn c¨n cø vµo doanh thu b¸n chÞu trong n¨m lµ bao nhiªu ®Ó cã møc trÝch lËp phï hîp. Trong h¹ch to¸n TK 156 kÕ to¸n nªn më TK cÊp 2: TK 1561: Gi¸ mua hµng hãa. TK 1562: Chi phÝ mua hµng. Chi phÝ mua hµng C«ng ty nªn h¹ch to¸n vµo tK 1562 chø kh«ng nªn h¹ch to¸n vµo TK chi phÝ b¸n hµng. §Ó kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n C«ng ty còng nªn thu hÑp h×nh thøc b¸n hµng tr¶ chËm. 3.2.2. Lập chứng từ ghi sổ HiÖn nay C«ng ty th­êng lËp chøng tõ ghi sæ vµo cuèi mâi th¸ng. Do ®ã c«ng viÖc dån vµo cuèi th¸ng lµ rÊt lín, dÔ g©y ra sai sãt, nhÇm lÉn. §ång thêi viÖc ghi nh­ vËy kh«ng khoa häc g©y mÊt nhiÒu thêi gian. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy, kÕ to¸n nªn ®Þnh kú 10 ngµy lËp chøng tõ ghi sæ: ViÖc lËp chøng tõ ghi sæ nµy cã kh¸c so chøng tõ ghi sæ mµ C«ng ty ®· lËp. MÉu nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Sè: TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Céng Mçi lo¹i chøng tõ ghi sæ, ghi nî hoÆc ghi cã 1 TK cßn ®èi øng víi c¸c tµi kho¶n kh¸c. Nh­ v©y, C«ng ty cã bao nhiªu TK th× cã bÊy nhiªu lo¹i chøng tõ ghi sæ trong kú. Tuy nhiÒu chøng tõ ghi sæ nh­ng c«ng viÖc ®­îc dµn ®Òu ra sÏ d¶m b¶o ghi sæ hiÖu qu¶ h¬n vµ c«ng t¸c qu¶n lý còng dÔ dµng h¬n. 3.2.2. Công ty nên hạch toán riêng các khoản chiết khấu và giảm giá hàng bán HiÖn nay C«ng ty kh«ng h¹ch to¸n riªng c¸c kho¶n doanh thu nh­: chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n mµ C«ng ty gi¶m gi¸ ngay trªn ho¸ ®¬n GTGT. Nªn C«ng ty kh«ng n¾m ®­îc c¸c kho¶n nµy lµm gi¶m ®i bao nhiªu doanh thu trong kú, tõ ®ã kh«ng ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ c¸c khuyÕt ®iÓm trªn. V× vËy, C«ng ty nªn h¹ch to¸n riªng c¸c kho¶n nµy ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n cho C«ng ty. KẾT LUẬN Qua thêi gian thùc tËp, kÕt hîp nghiªn cøugi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, em nhËn thÊy “ kÕ to¸n b¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng” võa mang tÝnh lý luËn, võa mang tÝnh thùc tiÔn cao. Lµ mét ®ßi hái mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m – nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nãi chung. §©y lµ môc tiªu ®Ó c¸c doanh nghiÖp th«ng qua ®ã ph¸t triÓn ®i lªn vµ kh¼ng ®Þnh sô tån t¹i cña m×nh. §Ó ph¸t huy ®­îc vai trß trong qu¶n lý kinh tÕ th«ng qua viÖc ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ toµn diÖn tµi s¶n, tiÒn vèn cña C«ng ty ë mäi kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, nh»m cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vµ hîp lý phôc vô cho l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty lµ mét tÊt yÕu, nhÊt lµ trong chuyÓn ®æi m«i tr­êng kinh tÕ, tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu th× viÖc tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®ßi hái ph¶i kiÖn toµn. Do dù hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ, lý luËn cßn h¹n chÕ, víi thêi gian thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ tr×nh bµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp vµ gióp ®ì cña C« gi¸o NguyÔn Quúnh Ch©m cïng toµn thÓ c¸n bé kÕ to¸n cña C«ng ty em xin m¹nh d¹n nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy víi mét sè ®Ò xuÊt ®Ó gióp cho ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ thÝch øng ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng h¬n n÷a. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o NguyÔn Quúnh Ch©m ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thanh chuyªn ®Ò nµy. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸n bé phßng kÕ to¸n nãi riªng cïng toµn thÓ c¸n bé C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i S¬n L©m nãi chung ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò ®óng kú h¹n. Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2011 Sinh viên Vũ văn Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế toán doanh nghiệp - Nhà xuất bản thống kê 2004 Hệ thống Kế toán Việt Nam – Nhà xuất bản tài chính 2006 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới – Nhà xuất bản tài chính Một số tài liệu trong Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM Một số luận văn và chuyên đề tốt nghiệp của các anh (chị) khóa trước. MỤC LỤC Lêi cam ®oan KÝnh göi: THẦY C¤ GIÁO CÙNG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Tªn em là: Vò V¨n Th¶o Lµ sinh viªn lớp: CKT 08.5 Qua thời gian thực tập tại C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i S¬n L©m ®· được t×m hiểu và đi s©u vµo chuyªn đề: “Kế to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng”. Em xin cam đoan B¸o c¸o thực tập trªn là hoàn toàn do em tự viết kết hợp với tài liệu thực tế của doanh nghiệp, tài liệu giảng dạy của thầy, c« gi¸o Nhà trường và những điều hiểu biết mà thầy c« đã dạy em. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu tr¸ch nhiệm trước thầy c« và Nhà trường. Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2011 Ng­êi cam ®oan Vò V¨n Th¶o NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Hµ Néi, ngµy….. th¸ng …. n¨m 20…. Gi¸o viªn h­íng dÉn NhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn Hµ Néi, ngµy….. th¸ng …. n¨m 20…. Gi¸o viªn ph¶n biÖn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sơn Lâm.doc
Luận văn liên quan