Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hùng Hưng

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta hiện nay là một nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải đáp ứng tốt nhu cầu thị trường đề ra, hay nói cách khác các doanh nghiệp phải tuân thủ đồng thời các quy luật cung cầu, quy luật giá trị và đặc biệt là quy luật cạnh tranh trên thị trường. Để sản phẩm của mình có thể đứng vững trên thị trường, doanh nghiệp phải thúc đẩy công tác nghiên cứu thị trường, thay đổi mẫu mã sản phẩm cho phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp phải sử dụng và quản lý chi phí sản xuất một cách có hiệu quả, phải hạch toán chính xác, đầy đủ, kịp thời các chi phí sản xuất bỏ ra để tính chính xác giá thành sản phẩm. Từ đó có những biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp đem lại sự tăng tích luỹ cho nền kinh tế. Do đó, hạ giá thành sản phẩm không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp mà còn là vấn đè quan tâm của toàn ngành, toàn xã hội. Doanh nghiệp làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp tính toán giá thành một cách chính xác để từ đó xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bộ máy quản lý để các nhà quản trị đưa ra những biện pháp chiến lược phù hợp, giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Công ty TNNH Hùng Hưng chuyên sản xuất động cơ, phụ tùng xe máy, sản phẩm của công ty luôn gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các sản phẩm trong và ngoài nước. Vì vậy, vấn đề hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh là vấn đề quan tâm hàng đầu của công ty. Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Hùng Hưng, qua tìm hiểu thực tế và nhận thấy tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đồng thời được sự giúp đỡ của phòng kế toán và của thầy giáo hướng dẫn cộng với sự nghiên cứu cố gắng của bản thân, em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hùng Hưng”. Tuy nhiên, trong phạm vi chuyên đề này do thời gian thực tập có hạn, trình độ và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và cán bộ kế toán của công ty để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. Chuyên đề gồm có 3 chương: Chương I : Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hùng Hưng. Chương III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất phụ tùng xe máy Hùng Hưng.

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hùng Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÈm. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo c«ng thøc: D®k + C Dck = × S’d Sht + S’d Trong ®ã S’d = Sd x %HT ( khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ®· tÝnh ra khèi luîng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng theo møc ®é hoµn thµnh). Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo khèi luîng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng ®¶m b¶o tÝnh hîp lý h¬n vµ ®é tin cËy cao h¬n cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, thµnh phÈm, gi¸ vèn hµng b¸n trong b¸o c¸o kÕ to¸n. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy còng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm lµ khèi l­îng tÝnh to¸n nhiÒu, viÖc x¸c ®Þnh mËt ®é chÕ biÕn hoµn thµnh cña s¶n phÈm dë dang mang nÆng tÝnh chñ quan, phøc t¹p. 1.4.1.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc Theo ph­¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm dë dang, møc ®é hoµn thµnh s¶n phÈm dë dang ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tõng kho¶n môc chi phÝ ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ ®Þnh møc. C«ng thøc: Dck = Sd x §Þnh møc chi phÝ. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm tÝnh to¸n nhanh chãng ®¬n gi¶n tuy nhiªn ®é chÝnh x¸c kh«ng cao v× chi phÝ thùc tÕ kh«ng thÓ s¸t víi chi phÝ ®Þnh møc ®­îc. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm th× doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc. 1.5. KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.5.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô ®· hoµn thµnh do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cÇn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n dùa vµo c¸c c¨n cø sau: * VÒ tæ chøc s¶n xuÊt: - Tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc -> ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm tõng c«ng viÖc - Tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t -> ®­îc tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm - NÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt khèi l­îng lín -> ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ mçi lo¹i s¶n phÈm * VÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n -> s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi cïng quy tr×nh c«ng nghÖ. - Quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, liªn tôc -> s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ, còng cã thÓ lµ c¸c nöa thµnh phÈm h×nh thµnh ë tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt. -Quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu song song -> s¶n phÈm ®­îc l¾p r¸p hoµn chØnh, còng cã thÓ lµ bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm * C¨n cø vµo yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é ho¹ch to¸n cña doanh nghiÖp. ViÖc x©y dùng ®óng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp gióp cho kÕ to¸n më sæ kÕ to¸n, tæ chøc c¸c b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 1.5.2. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph­¬ng ph¸p sö dông sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú ®Ó tÝnh to¸n tæng hîp gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ theo tõng kho¶n chi phÝ quy ®Þnh cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Tuú thuéc vµo ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, mèi quan hÖ gi÷a ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, tr×nh ®é cña nh©n viªn kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp lùa chän mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p tÝnh kh¸c nhau. 1.5.2.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gi¶n ®¬n ( trùc tiÕp) Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi doanh nghiÖp cã lo¹i h×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, khÐp kÝn, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh t­¬ng øng phï hîp víi ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, kú tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh kú n¨m, th¸ng, quý phï hîp víi kú b¸o c¸o. Gi¸ thµnh s¶n phÈm tÝnh theo c«ng thøc: Z = D®k + C – Dck Z z = Sht Trong ®ã: Z : Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm z : Gi¸ thµnh ®¬n vÞ D®k,, Dck : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu k×, cuèi k×. C : Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Sht : S¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµn Tr­êng hîp cuèi th¸ng, kh«ng cã s¶n phÈm lµm dë hoÆc cã Ýt vµ æn ®Þnh nªn kh«ng tÝnh to¸n th× tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú còng ®ång thêi lµ tæng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn chØnh. 1.5.2.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo ph©n b­íc : Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc, s¶n phÈm tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn kÕ tiÕp nhau, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu, æn ®Þnh . §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë tõng giai ®o¹n, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh h×nh thµnh ë tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ vµ thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng cña qui tr×nh c«ng nghÖ. a. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm (Ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn tuÇn tù chi phÝ). Theo ph­¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n ph¶i lÇn l­ît tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n tr­íc kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n sau mét c¸ch tuÇn tù ®Ó tÝnh tiÕp gi¸ ë giai ®o¹n sau. Qu¸ tr×nh cø tiÕp tôc vËy cho ®Õn khi tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng. S¬ ®å 1: kÕt chuyÓn tr×nh tù chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2 ……… Giai ®o¹n n Chi phÝ NTP g® (n-1) chuyÓn sang Chi phÝ NTP g® 1 chuyÓn sang Chi phÝ NVLC + + + Chi phÝ chÕ biÕn giai ®o¹n n Chi phÝ chÕ biÕn giai ®o¹n 2 Chi phÝ chÕ biÕn giai ®o¹n 1 ∑ gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cña g® n Gi¸ thµnh NTP giai ®o¹n 2 Gi¸ thµnh NTP giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 1: ZNTP1 = D§k1 + C1 – DCK2 zNTP1 = ZNTP1 SlNTP1 Giai ®o¹n 2: ZNTP2 = D§K2 + CFNTP1 + C2 – DCK2 zNTP2 = ZNTP2 SlNTP2 …… Giai ®o¹n n: Tæ chøc kÕt chuyÓn CFNTP c¸c giai ®o¹n tr­íc chuyÓn sang c¨n cø vµo chi phÝ tËp hîp ®­îc giai ®o¹n cuèi, sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, sè l­îng lµm dë. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Tõ ®ã : ZTP = D§Kn + CFNTPn-1 + Cn - DCKn zTP = ZTP SlTP b/ Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc kh«ng tÝnh ZNTP (Ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song) Theo ph­¬ng ph¸p nµy, ZSP chØ tÝnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ, hoÆc c¸c doanh nghiÖp cã NTP ë tõng giai ®o¹n kh«ng b¸n ra ngoµi. D§ki + Ci SLTP SLHTi + SLDDi M%) C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp ®­îc trong kú theo tõng giai ®o¹n, kÕ to¸n tÝnh ®­îc ZSP hoµn thµnh theo tõng kho¶n môc CF. CZi = (i = ) ZTP = Trong ®ã: D§Ki : Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú giai ®o¹n i SLHTi : S¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh giai ®o¹n i SLDDi : S¶n l­îng s¶n phÈm lµm dë giai ®o¹n i SLTP : S¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh giai ®o¹n cuèi cïng CZi : Chi phÝ s¶n xuÊt cña giai ®o¹n i tÝnh vµo ZTP S¬ ®å 2: S¬ ®å kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh NTP Giai ®o¹n 1 (P1) Giai ®o¹n 2 ………… Giai ®o¹n n Chi phÝ SX g® 2 Chi phÝ SX g® 1 Chi phÝ SX g® n CF g® 2 trong TP CF g® 1 trong TP CF g® n trong TP Tæng gi¸ thµnh TP, gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1.5.2.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh Z theo hÖ sè 1.5.2.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông víi doanh nghiÖp cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ, cïng mét nguyªn liÖu sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thu ®­îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ng­êi ta c¨n cø vµo c¸c ®Æc tr­ng kinh tÕ kü thuËt ®Ó x©y dùng hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh vµ chän mét s¶n phÈm cã hÖ sè lµ1 (H = 1), c¸c s¶n phÈm kh¸c quy ®æi vÒ nã Tæng s¶n phÈm quy ®æi vÒ hÖ sè tÝnh Z = Hi i SLi : S¶n l­îng thùc tÕ SPi Hi : HÖ sè quy ®æi SPi Sau ®ã tÝnh hÖ sè ph©n bæ gi¸ thµnh cho tõng s¶n phÈm (H’SPi) SLi Hi H’SPi = Hi TÝnh Z cho tõng lo¹i s¶n phÈm Zi = (D§K + C - DCK) H’SPi zi = Zi SLi 1.5.2.4 Ph­¬ng ph¸p tÝnh Z theo tû lÖ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong tr­êng hîp cïng quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt, cïng 1 lo¹i nguyªn liÖu, s¶n xuÊt ra nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i nh­ng quy c¸ch, kÝch cì kh¸c nhau. Tr×nh tù tÝnh Z Chän tiªu chuÈn ph©n bæ tÝnh tû lÖ, th­êng chän ZKH, Z§M . TÝnh tæng tiªu chuÈn ph©n bæ Z theo s¶n l­îng thùc tÕ cña tÊt c¶ quy c¸ch, kÝch cì = Ti SLi : S¶n l­îng thùc tÕ cña quy c¸ch kÝch cì thø i Ti : Tiªu chuÈn ph©n bæ cña quy c¸ch kÝch cì thø i TÝnh tû lÖ ph©n bæ Z D§K + C - DCK = 100% = 100% Ti Ti Tû lÖ trªn ®­îc tÝnh cho tõng kho¶n môc Sau ®ã tÝnh tæng gi¸ thµnh cho tõng quy c¸ch, kÝch cì ZQuy c¸ch kÝch cì thø i = Z(tû lÖ ph©n bæ) (SLi Ti) (Sli Ti) : Tiªu chuÈn ph©n bæ tÝnh theo s¶n l­îng thùc tÕ cña quy c¸ch kÝch cì thø i 1.5.2.5 Ph­¬ng ph¸p tÝnh Z lo¹i trõ chi phÝ. ¸p trong tr­êng hîp cïng 1 quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®ång thêi víi viÖc chÕ t¹o ra s¶n phÈm chÝnh cßn thu ®­îc s¶n phÈm phô Khi ®ã muèn tÝnh ®­îc ZSPchÝnh th× ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ cña s¶n phÈm phô ®Ó lo¹i trõ ra ZC = D§k + C – DCk - Cp 1.5.2.6 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt æn ®Þnh s¶n phÈm ®i vµo s¶n xuÊt liªn tôc vµ æn ®Þnh C¸c lo¹i ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®· ®­îc x©y dùng 1 c¸ch hîp lý, chÕ ®é qu¶n lý ®Þnh møc ®· ®i vµo nÒ nÕp. Tr×nh ®é tæ chøc vµ nghiÖp vô kÕ to¸n vÒ CFSX vµ Z v÷ng vµng, c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch quy cñ, chÆt chÏ. C¨n cø vµo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt hiÖn hµnh vµ dù to¸n chi phÝ ®­îc duyÖt ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh ®Þnh møc cña s¶n phÈm tæ chøc h¹ch to¸n riªng CFSX thùc tÕ phï hîp víi ®Þnh møc vµ sè chi phÝ chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc (l·ng phÝ hoÆc tiÕt kiÖm). Khi thay ®æi ®Þnh møc ph¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh sù chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc cña s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú ZTT = Z§M Chªnh lÖch tho¸t Chªnh lÖch thay ly ®Þnh møc ®æi ®Þnh møc Chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc : TiÕt kiÖm (-) L½ng phÝ (+) Chªnh lÖch thay ®æi ®Þnh møc : T¨ng (-) Gi¶m (+) Trªn ®©y lµ toµn bé lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay PhÇn sau ®©y em xin ®­îc tr×nh bµy thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n CFSX vµ tÝnh ZSP ë c«ng ty TNHH Hïng H­ng. Ch­¬ng ii T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty tnhh hïng h­ng 2.1 §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty C«ng ty TNHH s¶n xuÈt vµ th­¬ng m¹i Hïng H­ng lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÈt ®éng c¬,phô tïng « t« ,xe m¸y ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 0102001145 ngµy 19-9-2000. Trô së chÝnh: 261 Phóc T©n-Hoµn KiÕm –Hµ Néi M· sè thuÕ: 010158140 Nhµ m¸y s¶n xuÊt: km29+500 ®­êng L¸ng-Hoµ L¹c-Hµ T©y. Vèn ®iÒu lÖ: 2.500.000.000 VN§ Lo¹i h×nh DN: C«ng ty TNHH 2 thµnh viªn trë lªn. Tæng vèn ®Çu t­: 21.426.105.831 VN§. DiÖn tÝch ®Êt sö dông: 20.000 m2 2.1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn qua c¸c giai ®o¹n. 2.1.1.1. Tõ ngµy thµnh lËp ®Ðn ngµy 31-12-2002. - Giai ®o¹n nµy chñ yÕu tËp trung x©y dùng c¬ së vËt chÊt, c¬ së h¹ tÇng theo dù ¸n cña UBND tØnh Hµ T©y phª duyÖt vµ mua m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ phôc vô cho sx. -TuyÓn dông vµ ®µo t¹o 300 lao ®éng ®Þa ph­¬ng cho cac ngµnh nghÒ: hµn ®óc, tiÖn, phay, bµo, gia c«ng c¬ khÝ, m¹…… - H×nh thµnh bé m¸y qu¶n lý nhµ m¸y vµ s¾p xÕp c«ng nh©n kü thuËt cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. - §¨ng ký th­¬ng hiÖu vµ c«ng bè chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm do nhµ m¸y cña c«ng ty chÕ t¹o víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc. Cuèi n¨m 2002 c«ng t¸c x©y dùng ®· c¬ b¶n hoµn thµnh, nghiÖm thu bµn giao ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông. a.KÕt qu¶ ®Çu t­ nh­ sau: - X©y dùng nhµ x­ëng : 10.884 m2 - Nhµ ®iÒu hµnh : 400 m2 - S©n ®­êng néi bé : 1.690 m2 - V­ên hoa c©y xanh : 3.820 m2 - C¸c c«ng tr×nh phô trî : 3.206 m2 b. Thùc hiÖn vèn ®Çu t­: - Vèn ®Çu t­ ®­¬c duyÖt : 36.512.000.000 - Vèn ®Çu t­ thùc hiÖn : 21.426.105.831 Trong ®ã : + Vèn x©y l¨p : 12.795.597.399 + Vèn thiÕt bÞ : 6.974.710.725 - Gi¸ trÞ s­ dông ®Êt : 1.570.188.140 - Tµi s¶n l­u ®éng : 85.609.567 c. Nguån vèn ®Çu t­: Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Òu do c¸c thµnh viªn s¸ng lËp ®ãng gãpvµ tù huy ®éng tõ vèn nhµn rçi cña c¸ nh©n. 2.1.1.2. Giai ®o¹n tõ 2003-2004. a. NhiÖm vô chñ yÕu cña giai ®o¹n nµy lµ: - TiÕp tôc hoµn thiÖn phÇn cßn l¹i cña dù ¸n ®Çu t­ XDCB chñ yÕu lµ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c d©y truyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. - Tæ chøc s¶n xuÊ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®· ®­îc ®Þnh h­íng. - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vµ m¹ng l­íi ®¹i lý b¸n hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu, tiÕp thÞ…. b. Ho¹t ®éng sxkd * ThÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc vµ xuÊt khÈu - ThÞ tr­êng trong n­íc: C«ng ty cã hÖ thèng b¸n hµng vµ ®¹i lý t¹i Hµ Néi, §µ N½ng, TP Hå ChÝ Minh vµ mét sè tØnh kh¸c - ThÞ tr­êng quèc tÕ: C«ng ty ®ang xóc tiÕn th­¬ng m¹i h­íng tíi c¸c thÞ tr­êng ch­a s¶n xuÊt ®­îc xe m¸y nh­: Ch©u Phi, khu vùc §«ng nam ¸, B¾c ¸, Nam Mü….T¹i c¸c thÞ tr­êng nµy ®ang cã tiÒm n¨ng tiªu thô lín. - Ph­¬ng thøc b¸n hµng: xuÊt khÈu, b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n tr¶ gãp, khuyÕn m¹i kÝch cÇu….. * N¨ng lùc vµ uy tÝn cña c«ng ty: C«ng ty TNHH Hïng H­ng lµ ®¬n vÞ chuyªn sx phô tïng l¾p r¸p ®éng c¬ xe g¾n m¸y lo¹i 2 b¸nh. MÆc dï míi thµnh lËp song c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. Ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ: “chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶”, mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty dÒu h­íng tíi môc tiªu nµy. C«ng ty lu«n chó träng ®Çu t­ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giái, c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ ®ñ n¨ng lùc ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng SP cã chÊt l­îng cao, tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng. Mçi SP cña c«ng ty ®Òu ®­îc kiÓm tra chÆt chÏ vÒ mÉu m·, nh·n m¸c vµ ®­îc c¬ quan ®¨ng kiÓm cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l­îng chÊt l­îng theo tiªu chuÈn cña ViÖt Nam vµ quèc tÕ. C«ng ty còng ®­îc Bé c«ng nghiÖp, Bé KHCN, Bé tµi chÝnh, Tæng côc ®o l­êng chÊt l­îng quèc gia c«ng nhËn ®ñ n¨ng lùc, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt phô tïng l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y. Th¸ng 7 - 2003 c«ng ty ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9001-2000 vÒ qu¶n lý chÊt l­îng cho mäi s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt. * N¨ng lùc sx cña c«ng ty: - Lùc l­îng lao ®éng: + Tæng sè lao ®éng : 315 ng­êi Trong ®ã: Trùc tiÕp : 201 ng­êi Gi¸n tiÕp : 114 ng­êi +Tr×nh ®é ®¹i häc : 26 ng­êi + C«ng nh©n kü thuËt : 257 ng­êi +C«ng nh©n phæ th«ng : 32 ng­êi - N¨ng lùc sx (s¶n l­îng): +S¶n xuÊt ®éng c¬ : 80.000 chiÕc/n¨m +L¾p r¸p xe m¸y : 50.000 chiÕc/ n¨m +L¾p r¸p « t« t¶i < 5 tÊn : 10.000 chiÕc/n¨m +S¶n xuÊt phô tïng : 60.000 tÊn / n¨m - N¨ng lùc tµi chÝnh: Vèn ®iÒu lÖ ®¨ng ký n¨m 2000 lµ 2,5 tû ®ång. Sau 3 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn nay vèn chñ së h÷u ®· t¨ng lªn 17.598.000.000 VN§. Nguån vèn tµi chÝnh cña c«ng ty bao gåm: + Cæ ®«ng gãp vèn + Liªn doanh liªn kÕt + Vay ng©n hµng + Vay c¸ nh©n + C¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c + Mua s¾m thiÕt bÞ tr¶ chËm Víi uy tÝn vµ n¨ng lùc cña m×nh c«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng huy ®éng ®¸p øng ®Çy ®ñ cho nhu cÇu vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh víi quy m« ngµy cµng lín. * KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 vµ 2004 nh­ sau - N¨m 2003: + Doanh thu b¸n hµng 9.220.500.000 + Nép ng©n s¸ch 923.848.060 + Lîi nhuËn sau thuÕ 76.281.534 + Thu nhËp b×nh qu©n 829.300 ®/ng­êi/th¸ng - N¨m 2004: + Doanh thu b¸n hµng 12.022.540.007 + Nép ng©n s¸ch 1.202.873.078 + Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 188.221.339 + Thu nhËp b×nh qu©n 953.636 ®/ng­êi/th¸ng B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 31-12-2004 nh­ sau : Tµi s¶n Nguån vèn Tk Tªn TK Sè tiÒn Tk Tªn TK Sè tiÒn 111 Tm 120.539.000 311 Vay ng¾n h¹n 5.711.384.576 131 Ptckh 893.565.900 331 PTCNB 3.863.625.093 133 t.GTGT ®­îc khÊu trõ 847.409.997 334 PTCNV 76.636.593 152 Nvl 777.250.000 411 NVCSH 17.589.000.000 153 Ccdc 85.609.567 421 LNCPP 188.221.339 154 Cpsxkdd 2.219.446.337 155 Tp 1.144.550.559 211 Tsc® 21.340.496.246 Céng 27.428.867.601 Céng 27.428.867.601 * §¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty: - Vèn l­u ®éng / tæng vèn : 22,2% - Vèn cè ®Þnh / tæng vèn : 77,8% - Nî ph¶i tr¶ / tæng nguån vèn: 35,19% - Nî ph¶i tr¶ / vèn chñ : 54,87% - Lîi nhuËn / vèn chñ : 1,07% - Doanh thu / tæng vèn : 43,83% Qua xem xÐt mét sè chØ tiªu tµi chÝnh n¨m 2004 ta thÊy: - T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ kh¶ quan. - C¸c mèi quan hÖ vÒ tµi chÝnh ®­îc xö lý tèt. - C¬ cÊu thµnh phÇn vèn hîp lý. - Vèn ®­îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn. - C¸c chØ tiªu thu nép ng©n s¸ch ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. - Thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng kh¸. - Tuy nhiªn tû suÊt lîi nhuËn cßn thÊp. c. Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi. * ThuËn lîi: - C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giái,®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ. - C¸c d©y truyÒn thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ tiªn tiÕn,c«ng nghÖ míi. -Sö dông nguån vèn ®Çu t­ hîp lý, nguån vèn æn ®Þnh, kh«ng cã c¨ng th¼ng vÒ vèn. - C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ th«ng tho¸ng t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp sxkd. * Khã kh¨n: - C«ng ty míi thµnh lËp, kinh nghiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh sxkd cßn bÞ h¹n chÕ. -ThÞ tr­êng ViÖt Nam cã kh¸ nhiÒu DN cïng s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty, v× vËy sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cµng gay g¾t h¬n. 2.1.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm cña c«ng ty. C«ng ty Hïng H­ng cã nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu ph©n x­ëng sx rÊt kh¸c nhau. Mçi ph©n x­ëng l¹i cã c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt ®Æc thï cña mçi mÆt hµng còng kh¸c nhau. Víi khu«n khæ chuyªn ®Ò nµy chØ cã thÓ nªu ®­îc mét quy tr×nh c«ng nghÔ ®iÓn h×nh: ®ã lµ quy tr×nh c«ng nghÖ m¹ kim lo¹i: a. M« t¶ quy tr×nh c«ng nghÖ: VËt m¹ lµ nh÷ng SP b»ng kim lo¹i, ®­îc ®¸nh phít rÊt mÞn bÒ mÆt,sau ®ã ®­a vµo bÓ tÈy röa : lµm s¹ch gØ sÐt, dÇu mì vµ c¸c t¹p chÊt kh¸c b¸m vµo SP b»ng chÊt dung m«i vµ ho¸ chÊt tÈy m¹nh, chuyÓn qua buång ng¨n « xi kh«ng ®Ó vËt m¹ bÞ « xi ho¸ . §­a vµo bÓ m¹ líp lãt thø nhÊt 15’ chuyÓn sang bÓ m¹ kÏm m¹ líp thø 2 råi chuyÓn qua bÓ m¹ líp phñ kÏm bãng. Ho¸ chÊt ë c¸c bÓ nµy ®­îc gi÷ nhiÖt æn ®Þnh 200 0C , mçi giai ®o¹n 20’ chuyÓn sang bÓ ng©m cho æn ®Þnh kim lo¹i t¨ng ®é liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö nguyªn tö kim lo¹i. Cuèi cïng ®­a qua bÓ tÈy röa n­íc s¹ch vµ sÊy kh« - kÕt thóc quy tr×nh m¹ kim lo¹i. b. S¬ ®å c«ng nghÖ m¹ kÏm: BÓ tÈy 1 BÓ tÈy 2 BÓ m¹ 3 BÓ m¹ 2 BÓ röa BÓ m¹ 1 §ãng gãi nh·n m¸c BÓ ng©m BÓ röa n­íc s¹ch Buång sÊy nãng D©y truyÒn nµy mçi ngµy m¹ ®­îc 1000 SP c¸c lo¹i, c«ng nghÖ m¹ tiªn tiÕn, khÐp kÝn, liªn hoµn, liªn tôc cã s¶n phÈm ®­îc hoµn thµnh 24/24h. 2.1.3. HÖ thèng bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Tæ chøc cña c«ng ty n»m trªn 2 ®Þa bµn kh¸c nhau la Hµ Néi vµ Hµ T©y nªn ph¶i cã 2 hÖ thèng qu¶n lý riªng. Mét bé phËn qu¶n lý c«ng ty vµ mét bé phËn qu¶n lý nhµ m¸y. 2.1.4.1. HÖ thèng qu¶n lý c«ng ty. Theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®­îc bè trÝ nh­ sau: a. Héi ®ång qu¶n trÞ: gåm nh÷ng thµnh viªn s¸ng lËp ra c«ng ty vµ gãp vèn ®iÒu lÖ. Héi ®ång nµy chi phèi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Chøc n¨ng: lµ chØ huy tèi cao cña c«ng ty, ®Þnh h­íng chiÕn l­îc vÒ tæ chøc nh©n sù, quy m« ph¸t triÓn, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c mèi quan hÖ phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. - NhiÖm vô: + Xem xÐt kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc nh©n sù. + Gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c cña gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. + Tæ chøc häp th­êng kú vµ bÊt th­êng trong néi bé + QuyÕt ®Þnh thay ®æi ®Þa ®iÓm, thay ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh, ®Çu t­ gãp vèn ra ngoµi c«ng ty. + QuyÕt ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, tµi s¶n, thÕ chÊp tµi s¶n vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh. b. Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn kiªm gi¸m ®èc: - Chøc n¨ng: tham m­u chÝnh cho H§TV vÒ tæ chøc bé m¸y, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn chiÕn l­îc nh»m ph¸t triÓn mäi mÆt c«ng ty trong ph¹m vi nhiÖm vô cña m×nh, lµ ng­êi ®¹i diªn ph¸p nh©n cña c«ng ty. - NhiÖm vô: + §iÒu hµnh toµn bé c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn tæ chøc nh©n sù, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. + Trùc tiÕp qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hiÖn tèt nghÞ quyÕt th­êng kú vµ bÊt th­êng cña H§TV. + Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng hîp ®ång nµy. + B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kinh tÕ, tµi chÝnh th­êng kú cho H§TV. + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p kuËt vÒ nh÷ng sai tr¸i, vi ph¹m ph¸p luËt trong ph¹m vi nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh. c. Phã gi¸m ®èc kinh doanh. - Chøc n¨ng: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ lÜnh vùc kinh doanh. - NhiÖm vô: + Theo dâi gi¸m s¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty + Tæ chøc m¹ng l­íi b¸n hµng, phô tr¸ch c¸c ®¹i lý, nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô, tiÕp thu ý kiÕn cña kh¸ch hµng, x©y dùng kÕ ho¹ch b¸n hµng + Trùc tiÕp phô tr¸ch phßng kinh doanh , XNK, t×m nguån hµng, vËt t­ cung cÊp cho s¶n xuÊt. d. Phã gi¸m ®èc kü thuËt phô tr¸ch s¶n xuÊt - Chøc n¨ng: Tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ lÜnh vùc kü thuËt vµ s¶n xuÊt. - NhiÖm vô: + Trùc tiÕp lµm gi¸m ®èc nhµ m¸y s¶n xuÊt t¹i Hµ T©y + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm + Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt + QuyÕt ®Þnh mäi c«ng viÖc ph¸t sinh t¹i nhµ m¸y vµ b¸o c¸o ®Þnh kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y vãi gi¸m ®èc c«ng ty. e. KÕ to¸n tr­ëng c«ng ty - Chøc n¨ng: Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh vµ bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. - NhiÖm vô: Thùc hiÖn ®óng luËt kÕ to¸n thèng kª f. Phßng kinh doanh: - Chøc n¨ng: Tham m­u cho G§, PG§ vÒ lÜnh vùc kinh doanh - NhiÖm vô: + Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, trùc tiÕp quan hÖ víi kh¸ch hµng, ch¨m sãc kh¸ch hµng. + Theo dâi b¸n hµng vµ thu tiÒn b¸n s¶n phÈm + B¸o c¸o t×nh h×nh tiªu thô SP vµ thu tiÒn + Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ngo¹i th­¬ng tõ kh©u ®Æt hµng, ký kÕt hîp ®ång, lµm c¸c thñ tôc më L/C thanh to¸n tiÒn hµng víi n­íc ngoµi, lµm tê khai h¶i quanvµ tiÕp nhËn hµng nhËp khÈu vÒ kho cña c«ng ty g. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - Chøc n¨ng: Tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tæ chøc nh©n sù, hµnh chÝnh qu¶n trÞ - NhiÖm vô : + Theo dâi gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông lao ®éng + S¾p xÕp nh©n sù cho c¸c phßng ban, c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt + Tæ chøc ®µo t¹o, thi tay nghÒ, n©ng bËc hµng n¨m cho c«ng nh©n kü thuËt. + Tæ chøc ®éi ngò b¶o vÖ, kh«ng ®Ó x¶y ra mÊt m¸t vËt t­, s¶n phÈm, b¶o ®¶m an toµn lao ®éng + Theo dâi quü tiÒn l­¬ng, trang bÞ b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm, PCCC, vÖ sinh m«i tr­êng + L­u gi÷ hå s¬ nh©n sù, c«ng v¨n ®i, ®Õn vµ c¸c v¨n b¶n giÊy tê cã liªn quan dÕn c«ng ty. + Tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng, héi th¶o, lÔ t©n, th¨m hái èm ®au, hiÕu, hû vµ c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng. S¬ då bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Héi ®ång thµnh viªn PG§ kü thuËt Gi¸m ®èc Nhµ m¸y sx Hµ T©y PG§ kinh doanh Tæ chøc hµnh chÝnh KÕ to¸n tµi chÝnh C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt Phßng kinh doanh C¸c ®¹i lý b¸n hµng 2.1.3.2. Bé m¸y qu¶n lý t¹i Hµ T©y gåm: + Gi¸m ®èc nhµ m¸y + Bé phËn KCS + Kho vËt t­, s¶n phÈm + Trî lý: kü thuËt, b¶o vÖ, ®éi xe… + C¸c ph©n x­ëng sx: c¬ khÝ , s¬n, m¹, ®óc, ®¸nh bãng, gia c«ng, l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y. + Thèng kª c¸c ph©n x­ëng, thñ quü, kÕ to¸n. 2.1.4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc gän nhÑ, trang bÞ ph­¬ng tiÖn kh¸ ®Çy ®ñ, ®éi ngò nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o rÊt c¬ b¶n. a. Biªn chÕ vµ nhiÖm vô. + KÕ to¸n tr­ëng : Phô tr¸ch chung + KÕ to¸n tæng hîp : Phô tr¸ch tæng hîp BCTC, gi¸ thµnh, tËp hîp chi phÝ + KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c tµi kho¶n thanh to¸n: TK131,133,333,311,331 . ViÕt phiÕu thu chi quü tiÒn mÆt, tiÒn göi TK 111, 112, ®èi chiÕu c«ng nî, b¸o c¸o thuÕ. + KÕ to¸n vËt t­ : Theo dâi vËt t­, s¶n phÈm, TSC§, khÊu hao TK:152, 153, 155, 156, 157, 511, 211, 214, 241, 627, 642. B¸o c¸o nhËp xuÊt, tån kho vËt t­ SP, c¸c ®¹i lý b¸n hµng, lËp thÎ kho, thÎ TSC§. TÝnh vµ trÝch ph©n bæ khÊu hao TSC§, ®«n ®èc kiÓm tra, h­íng dÉn nghiÖp vô kÕ to¸n, thèng kª t¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt Hµ T©y. KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ëng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n nhµ m¸y C¸c cöa hµng ®¹i lý b¸n hµng, thèng kª c¸c ph©n x­ëng S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n: Ghi chó: ChØ ®¹o trùc tiÕp : Quan hÖ t­¬ng hç: - H×nh thøc kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông : Chøng tõ ghi sæ - Sæ kÕ to¸n ¸p dông theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : Kª khai th­êng xuyªn. - C¸c b¶ng kª theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao :Theo h­íng dÉn t¹i Q§ 266 cña Bé tµi chÝnh: khÊu hao theo d­êng th¼ng - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ : Chi phÝ thùc tÕ - H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n : theo kiÓu tËp trung Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc “chøng tõ ghi sæ” Chøng tõ gèc Sæ quü ThÎ, sæ h¹ch to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Do ®iÒu kiÖn trang bÞ kü thuËt kh¸ tèt, viÖc h¹ch to¸n rÊt kÞp thêi, chÝnh x¸c, mäi ng­êi ®Òu hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao vµ chÊp hµnh ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n­íc. §Æc biÖt c«ng t¸c ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng ng­êi rÊt hîp lý, kh«ng chång chÐo, b¶o ®¶m tÝnh kh¸ch quan vµ trung thùc cña kÕ to¸n. 2.2. Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp kÕ to¸n tËp CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty TNHH Hïng H­ng. 2.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty. 2.2.1.1. §Æc ®iÓm, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty. * §Æc ®iÓm. Mçi s¶n phÈm hoµn thµnh ®ßi hái s¶n xuÊt rÊt nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau, do ®ã chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt, c«ng dông vµ yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau. Toµn bé chi phÝ s¶n xu©t cña c«ng ty ®­îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c«ng cô, dông cô sö dông trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm, chi phÝ nµy th­êng chiÕm kho¶ng 70% tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty. Cô thÓ: + Chi phÝ vËt liÖu chÝnh sö dông vµo s¶n xuÊt: bé linh kiÖn ®éng c¬ xe m¸y, bé ly hîp xe m¸y, bé ®iÖn, lèc m¸y, xi lanh,…. + Nguyªn vËt liÖu phô: VËt liÖu phô ë c«ng ty th­êng lµ dÇu nhên, mì, s¬n, c¸c ho¸ chÊt kh¸c. + C«ng cô dông cô: thiÕt bÞ hµn ®èt, c©y cua roa, ra to, quÇn ¸o, g¨ng tay b¶o hé lao ®éng. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng gåm BHXH, BHYT, ë c«ng ty kh«ng cã kho¶n KPC§ do kh«ng cã tæ chóc c«ng ®oµn. + BHXH: trÝch 15% l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. + BHYT: trÝch 2% l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Cßn 6% c«ng nh©n ph¶i chÞu trªn sè tiÒn l­¬ng cña m×nh. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ chi phÝ dïng vµo viÖc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt chung t¹i bé phËn s¶n xuÊt bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: Gåm chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn thèng kª, nh©n viªn tiÕp liÖu, nh©n viªn b¶o vÖ t¹i ph©n x­ëng + Chi phÝ vËt liÖu, dông cô s¶ xuÊt: Gåm vËt t­ sö dông cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung t¹i ph©n x­ëng. + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: lµ sè tiÒn khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nhµ x­ëng. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm c¸c kho¶n chi vÒ dÞch vô mua ngoµi ®Ó sö dông cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung cña ph©n x­ëng: ®iÖn dïng vµo s¶n xuÊt, ®iÖn th¾p s¸ng, ®iÖn tho¹i, n­íc. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: nh­ chi phÝ vÒ giao dÞch, chi tiÕp t©n héi nghÞ, ph« t«, in tµi liÖu, v¨n phßng phÈm,…. * §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty. C«ng ty TNHH Hïng H­ng chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm lµ ®éng c¬ xe m¸y, phô tïng xe m¸y ®­îc chia thµnh nhiÒu ph©n x­ëng s¶n xuÊt kh¸c nhau. Trong ®ã ®éng c¬ xe m¸y lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. §éng c¬ xe m¸y ®­îc s¶n xuÊt t¹i mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®éng c¬. Do ®iÒu kiÖn lµm chuyªn ®Ò cã h¹n nªn chØ lÊy mét ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph©n x­ëng l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y víi mét s¶n phÈm lµ ®éng c¬ xe m¸y do ®©y lµ ph©n x­ëng ®iÓn h×nh cña c«ng ty. 2.2.1.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty TNHH Hïng H­ng. a. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ NVLTT ë c«ng ty bao gåm: NVL chÝnh, vËt liÖu phô, c«ng cô dông cô sö dông trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm trong ®ã NVL chÝnh chiÕm kho¶ng 70%. ViÖc xuÊt dïng NVL vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc qu¶n lý vµ tu©n thñ theo nguyªn t¾c: “ TÊt c¶ nhu cÇu sö dông ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô s¶n xu¸t” cô thÓ lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm. Theo quy ®Þnh, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt do phong kü thuËt s¶n xuÊt lËp vµ ®Þnh møc tiªu hao NVL s¶n xuÊt sanr phÈm hµng th¸ng giao xuèg cho tõng ph©n x­ëng, phßng vËt t­ lËp phiÕu b¸o xuÊt kho NVL víi sè l­îng, chñng lo¹i cô thÓ cho tõng lo¹i vËt t­ ®Ó xuÊt cho c¸c ph©n x­ëng. KÕ to¸n vËt t­ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt liÖu thùc tÕ cho tõng s¶n phÈm ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm Theo tµi liÖu thu thËp ®­îc ta sÏ trÝch mét sè phiÕu xuÊt kho sau PhiÕu xuÊt kho sè 10 Ngµy 15 - 11 - 2004 Nî TK 621 Cã TK 152 Hä tªn ng­êi nhËn hµng : Anh Hoµn §Þa chØ : Ph©n x­ëng l¾p r¸p ®éng c¬ LÝ do xuÊt kho : s¶n xuÊt ®éng c¬ xe m¸y STT Tªn nh·n hiÖu MS §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 Bé linh kiÖn ®éng c¬ xe m¸y C¸i 4000 4000 1.183.336 4.733.344.000 PhiÕu xuÊt kho sè 13 Ngµy 18 - 11 – 2004 Nî TK 621 Cã TK 152 Hä tªn ng­êi nhËn hµng : anh Hïng §Þa chØ : ph©n x­ëng l¾p r¸p ®éng c¬ LÝ do xuÊt kho : s¶n xuÊt ®éng c¬ xe m¸y STT Tªn nh·n hiÖu MS §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 Bé ly hîp xe m¸y C¸i 4636 4000 147.095 588.380.000 §Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ c«ng ty sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt kho NVL. Sau khi tÝnh to¸n, tËp hîp kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL sö dông cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong k× (s¶n phÈm lµ ®éng c¬) quý IV n¨m 2004. Nî TK 621 : 7.868.844.292 Nî TK 627 : 37.394.831 Cã TK 152 : 7.896.868.313 Cã TK 153 : 9.370.810 TrÝch B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC Quý IV- 2004 STT Ghi cã TK §èi t­îng södông (nîTK) TK 152 (bé linh kiÖn ®éng c¬ xe m¸y) TK 152 (bé ly hîp xe m¸y) ... Céng TK 152 TK153 1 TK 621 CF NVLtrùc tiÕp ph©n x­ëng ®éng c¬ 4.733.344.000 588.380.000 7.861.418.692 7.425.600 2 TK 627 CF s¶n xuÊt chung ph©n x­ëng ®éng c¬ 35.449.621 1.945.210 3 TK 642 CFQLDN 34.611.577 749.566 Céng 7.931.479.890 10.120.376 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ NVL c«ng cô dông cô Quý IV – 2004 kÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ ghi sæ : TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 15 Ngµy 31- 12- 2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã XuÊt vËt t­ 152 7.931.479.890 S¶n xuÊt s¶n phÈm ®éng c¬ 621 7.861.418.692 Phôc vô bé phËn s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng ®éng c¬ 627 35.449.621 XuÊt x¨ng dÇu, phô tïng phôc vô bé m¸y qu¶n lý DN 642 34.611.577 TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 17 Ngµy 31 - 12 - 2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã XuÊt CCDC lo¹i ph©n bæ 100% 153 10.120.376 S¶n xuÊt s¶n phÈm ®éng c¬ 621 7.425.600 Phôc vô bé phËn s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng 627 1.945.210 Phôc vô bé m¸y qu¶n lý DN 642 749.566 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ NVL TT sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 20 Ngµy 31- 12- 2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã KÕt chuyÓn sang gi¸ thµnh 154 621 7.868.844.292 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 621 TrÝch Sæ c¸i TK 621 Th¸ng 12 – 2004 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 15 31-12 XuÊt vËt t­ SXSP 152 7.861.418.692 17 31-12 XuÊt CCDC SXSP 153 7.425.600 20 31-12 KÕt chuyÓn sang gi¸ thµnh 154 7.868.844.292 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp SXSP, bao gåm tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng BHXH, BHYT. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng lµ l­¬ng theo s¶n phÈm vµ l­¬ng thêi gian. - Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm : theo h×nh thøc nµy viÖc tr¶ l­¬ng ®­îc tÝnh theo sè chi tiÕt s¶n phÈm mµ c«ng nh©n s¶n xuÊt ra. C¨n cø vµo sè s¶n phÈm c«ng nh©n s¶n xuÊt ra vµ ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng t­¬ng øng, kÕ to¸n ph©n x­ëng tÝnh ra tiÒn l­¬ng cho tõng lo¹i s¶n phÈm t­¬ng øng. ViÖc qu¶n lý ®¬n gi¸ ë c«ng ty rÊt chÆt chÏ, mçi s¶n phÈm ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i, nghiÖm thu vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, quy c¸ch, ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn vµ nhËp kho. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ ®èi víi s¶n phÈm A §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm = Sè l­îng s¶n phÈm A hoµn thµnh §èi víi c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: BHXH, BHYT, kÕ to¸n thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Cô thÓ h¹ch to¸n nh­ sau : + BHXH : TrÝch 15% l­¬ng thùc tÕ ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cßn 5% c«ng nh©n ph¶i nép kÕ to¸n khÊu trõ vµo l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n. + BHYT : TrÝch 3% l­¬ng thùc tÕ trong ®ã: 2% h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, 1% khÊu trõ vµo l­¬ng thùc tÕ. - Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian : viÖc tr¶ l­¬ng theo thêi gian chñ yÕu lµ tr¶ vµo c¸c dÞp ngµy nghØ, lÔ tÕt, èm ®au. Nh­ vËy, víi c«ng ty TNHH Hïng H­ng viÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n theo s¶n phÈm lµ chñ yÕu. §Ó viÖc tÝnh to¸n l­¬ng s¶n phÈm vµ l­¬ng thêi gian cña c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng ®­îc chÝnh x¸c hµng ngµy tõng ph©n x­ëng cÇn ph¶i theo dâi chÆt chÏ sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, thêi gian lao ®éng cña tõng c«ng nh©n s¶n xuÊt lµm c¬ së ®Ó kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng. C¨n cø vµo ®ã, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt råi ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 : 108.400.350 Cã TK 334 : 108.400.350 KÕ to¸n tÝnh: BHXH : 15% × 108.400.350 = 16.260.053 5% × 424.247.186 = 21.212.35 BHYT : 2% × 108.400.350 = 2.168.007 1% × 424.247.186 = 4.242.472 KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 : 18.428.060 Cã TK 338 : 18.428.060 Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT ®· tËp hîp ®­îc sang TK154 ®Ó tËp hîp chi phÝ SX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nî TK 154 : 126.828.410 Cã TK 622 : 126.828.410 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n ghi vµo c¸c chøng tõ ghi sæ: TrÝch chøng tõ ghi sæ: sè 20 Ngµy 31- 12-2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 622 126.828.410 Chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt SP 334 108.400.350 Ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 338 18.428.060 TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 23 Ngµy 31- 12- 2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT sang gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 622 126.828.410 TrÝch Sæ c¸i TK 622 Th¸ng 12- 2004 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 20 31-12 CFNC s¶n xuÊt SP 334 108.400.350 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 338 18.428.060 23 31-12 KÕt chuyÓn sang gi¸ thµnh SP 154 126.828.410 c. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty TNHH Hïng H­ng bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ nh­: chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ vËt liÖu, chi phi dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. * Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®éng c¬: TrÝch b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 : 17.114.336 Cã TK 334 : 17.114.336 Nî TK 627 : 2.909.437 Cã TK 338 : 2.909.437 Víi tµi liÖu thu thËp ®­îc ta cã: TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 18 Ngµy 31- 12- 2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 627 20.023.773 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng 334 17.114.336 Ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 338 2.909.437 * Chi phÝ vËt liÖu, dông cô s¶n xuÊt Trong c«ng ty TNHH Hïng H­ng, chi phÝ vËt liÖu phô lµ chi phÝ vÒ dÇu nhên, s¬n, ho¸ chÊt c¸c lo¹i…. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ NVL ta cã: Nî TK 627 : 35.449.621 Cã TK 152 : 35.449.621 Nî TK 627 : 1.945.210 Cã TK 153 : 1.945.210 Víi tµi liÖu thu thËp ®­îc ta cã : TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 13 Ngµy 31-12-2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TËp hîp CFSXC 627 37.394.831 Chi phÝ vËt liÖu s¶n xuÊt ph©n x­ëng ®éng c¬ 152 35.449.621 Chi phÝ CCDC s¶n xuÊt ph©n x­ëng ®éng c¬ 153 1.945.210 * Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ TSC§ N¨m sö dông 12 ë c«ng ty, viÖc tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc tiÕn hµnh theo th¸ng víi ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng vµ mçi n¨m ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ. Møc khÊu hao TSC§ theo th¸ng = 3 ´ Møc khÊu hao TSC§ theo th¸ng = Møc KH TSC§ theo quý Víi tµi liÖu thu ®­îc ta cã : TrÝch b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Quý IV – 2004 STT ChØ tiªu N¨m sö dông N¬i sö dông Toµn Doanh nghiÖp TK 627 Chi phÝ SXC TK 642 Chi phÝ QLDN Nguyªn gi¸ TSC§ Sè khÊu hao IV. Sè khÊu hao ph¶i trÝch trong quý nµy 101.141.365 76.633.040 24.508.325 1. Nhµ cöa 20 1.619.934.080 20.249.176 16.147.349 4.101.827 2. M¸y mãc thiÕt bÞ 7 1.945.336.960 69.476.320 60.485.691 8.990.629 3. ThiÕt bÞ v¨n phßng 7 319.644.332 11.415.869 0 11.415.869 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ kÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ ghi sæ TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 25 Ngµy 31-12-2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Ph©n bæ khÊu hao quý IV – 2004 cho 214 101.141.365 CFSXC ph©n x­ëng ®éng c¬ 627 76.633.040 CFQLDN 642 24.508.325 * Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Lµ c¸c kho¶n c«ng ty chi ra ®Ó tr¶ cho c¸c dÞch vô bªn ngoµi nh­: tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, ®iÖn tho¹i…Hµng th¸ng c¨n cø vµo sè ®iÖn n­íc ®· sö dông kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra theo dâi ho¸ ®¬n vµ tiÕn hµnh thanh to¸n. Sau khi thanh to¸n, kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ c¸i TK 627 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627 : 8.230.118 Cã TK 111 : 8.230.118 TrÝch chøng tõ ghi sæ sè12 Ngµy 31-12-2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TiÒn ®iÖn dïng vµo s¶n xuÊt 627 111 8.230.118 * Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c : Lµ c¸c kho¶n chi ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ nªu trªn, chi phÝ nµy phôc vô yªu cÇu s¶n xuÊt chung nh­: chi phÝ giao dÞch, chi tiÕp kh¸ch, héi nghÞ, in Ên tµi liÖu … ®­îc ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ c¨n cø vµo c¸c phiÕu chi thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc t¹m øng. Nî TK 627 : 5.113.069 Cã TK 111 : 5.113.069 TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 19 Ngµy 31-12-2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Chi phÝ vÒ giao dÞch tiÕp kh¸ch 627 111 5.113.069 Sau khi tËp hîp ®­îc tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ trªn kÕ to¸n ghi theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 : 147.394.831 Cã TK 334 : 16.826.700 Cã TK 338 : 3.197.073 Cã TK 152 : 35.449.621 Cã TK 153 : 1.945.210 Cã TK 214 : 76.633.040 Cã TK 331 : 8.230.118 Cã TK 111 : 5.113.069 Cuèi k×, c¨n cø vµo phiÕu s¶n phÈm hoµn thµnh c¸c chøng tõ ghi sæ ®Ó kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang TK 154. TrÝch chøng tõ ghi sæ sè 28 Ngµy 31-12-2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã KÕt chuyÓn CFSXC sang gi¸ thµnh SP 154 627 147.394.831 TrÝch Sæ c¸i TK 627 Th¸ng 12-2004 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 18 31-12 CF nh©n viªn ph©n x­ëng 334 16.826.700 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 338 3.197.073 13 31-12 CF vËt liÖu 152 35,449.621 CF dông cô s¶n xuÊt 153 1.945.210 25 31-12 CF khÊu hao TSC§ 214 76.633.040 19 31-12 CF dÞch vô mua ngoµi 331 8.230.118 12 31-12 CF b»ng tiÒn kh¸c 111 5.113.069 28 31-12 KÕt chuyÓn CF sang gi¸ thµnh 154 147.394.831 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ vµo sæ c¸i TK, kÕ to¸n ghi TrÝch Sæ c¸i TK 154 Th¸ng 12-2004 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 20 31-12 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT sang gi¸ thµnh 621 7.868.844.292 23 31-12 KÕt chuyÓn CFNCTT sang gi¸ thµnh 622 126.828.410 28 31-12 KÕt chuyÓn CFSXC sang gi¸ thµnh 627 147.394.831 2.2.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cña c«ng ty. Do chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tØ träng lín vµ chñ yÕu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn c«ng ty ®· ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ NVL TT. Theo ph­¬ng ph¸p nµy chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi kú chØ tÝnh cho chi phÝ NVL TT cßn c¸c kho¶n CF kh¸c tÝnh cho c¶ s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. Dë dang + Chi phÝ ®Çu kú NVLTT S¶n l­îng + S¶n l­îng hoµn thµnh dë dang = Chi phÝ s¶n phÈm DD cuèi kú S¶n l­îng dë dang Theo tµi liÖu thu thËp ®­îc quý IV – 2004 ta ®¸nh gi¸ ®­îc dë dang cuèi kú nh­ sau : 758.841.288 + 7.868.844.292 4.636 + 321 = Chi phÝ s¶n phÈm DD cuèi kú (CFNVLTT) 321 = 558.927.072 Nh­ vËy, tõ biªn b¶n kiÓm kª vËt t­ s¶n phÈm hµng ho¸ tån kho ta x¸c ®Þnh ®­îc tæng CFSPDD cuèi kú b»ng 558.927.072 (®ång). C¨n cø vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi quý IV- 2004 vµ chi phÝ s¶n xuÊt trong k× ®· tËp hîp ®­îc, ta x¸c ®Þnh ®­îc tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm. Zsp = DD®k + C – DDck Ta cã: Zsp = 758.841.288 + 8.143.067.533 – 558.927.072 = 8.342.981.749 X¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho . Nî TK 155 : 8.342.981.749 Cã TK 154 : 8.342.981.749 2.2.3. KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty 2.2.3.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh C«ng ty TNHH Hïng H­ng cã ph©n x­ëng l¾p r¸p ®éng c¬ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n víi s¶n phÈm lµ ®éng c¬ xe m¸y. ë ®©y, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh lµ ®éng c¬ xe m¸y doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra tõ ®ã mµ c¨n cø vµo nh÷ng chi phÝ tËp hîp trong kú ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh ®éng c¬ xe m¸y. 2.2.3.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Do s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ ®éng c¬ xe m¸y nªn kÕ to¸n sÏ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. KÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ tËp hîp ®­îc trong kú vµ biªn b¶n kiÓm kª vËt t­ s¶n phÈm hµng ho¸ tån kho cuèi kú, tÝnh ra ®­îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm nhËp kho theo tõng kho¶n môc chi phÝ. TrÝch b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. S¶n phÈm : §éng c¬ xe m¸y S¶n l­îng : 4.636 c¸i STT Kho¶n môc DD ®Çu kú CF ph¸t sinh trong kú DD cuèi kú Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1 Chi phÝ NVLTT 758.841.288 7.868.844.292 558.927.072 8.068.758.508 1.740.457 2 Chi phÝ NCTT 126.828.410 126.828.410 27.357 3 Chi phÝ SXC 147.394.831 147.394.831 31.794 Céng 8.143.067.533 8.342.981.749 1.799.608 TrÝch phiÕu nhËp kho Ngµy 31- 12 - 2004 Nî TK 155 Cã TK 154 STT Tªn nh·n hiÖu s¶n phÈm MS §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøngtõ Thùc nhËp ®éng c¬ xe m¸y C¸i 4636 4636 1.799.608 8.342.981.749 Ch­¬ng III. Mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty tnhh hïng h­ng 3.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty tnhh hïng h­ng C«ng ty TNHH Hïng H­ng thùc sù lµ mét doanh nghiÖp cã tr×nh ®é rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta. Doanh nghiÖp cã quy m« võa ph¶i, tæ chøc gän nhÑ vµ hiÖu qu¶, vèn ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých, s¶n xuÊt ra nhiÒu mÆt hµng cã chÊt l­îng rÊt cao, ®¸p øng vµ c¹nh tranh tèt trªn thÞ tr­êng. Møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, ®Çu t­ c«ng nghÖ phï hîp, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giái lu«n ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra. Phßng kÕ to¸n tµi vô lµ mét trong nh÷ng phßng ban chñ lùc cña c«ng ty. Cïng víi c¸c phßng kh¸c, phßng tµi vô ®· ®ãng gãp kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lµ kh©u qu¶n lý cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mäi sè liÖu vÒ tµi chÝnh ®Òu ®­îc xö lý mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, ®¸p øng ®Çy ®ñ cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. T¹i phßng tµi vô, moi ng­êi ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch c¸c phÇn viÖc rÊt cô thÓ, kh«ng chång chÐo. Mäi ng­êi lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, chÊp hµnh tèt mäi chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n cña nhµ n­íc. Víi c«ng viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty, ë bé phËn nµy mäi chøng tõ chi phÝ ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vµ kiÓm tra rÊt kü, ®èi chiÕu víi tõng lo¹i ®Þnh møc ®­îc chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. C«ng t¸c ph©n bæ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, tiÒn l­¬ng, KHTSC§, tiÒn l­¬ng, chi phÝ qu¶n lý ®Òu cã ®Þnh møc rÊt cô thÓ. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh, gi¸ b¸n s¶n phÈm ®­îc theo dâi qu¶n lý rÊt chÆt chÏ vµ lu«n theo s¸t thÞ tr­êng tiªu thô. Sæ s¸c kÕ to¸n ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. ViÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang còng cã sù ®¸nh gi¸ ®óng møc theo chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, tõng s¶n phÈm, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Tãm l¹i c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty Hïng H­ng ®· ®¸p øng tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp, gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch riªng vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty, gióp cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 3.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiªn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty TNHH Hïng H­ng Nh­ trªn ®· nãi, C«ng ty Hïng H­ng lµ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt phô tïng vµ l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y, s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt nh¹y c¶m víi thÞ tr­êng v× xe m¸y lµ ph­¬ng tiÖn trùc tiÕp tham gia giao th«ng. Do ®ã mçi s¶n phÈm ®Òu ®­îc kiÓm nghiÖm rÊt kh¾t khe cña ng­êi tiªu dïng. Tuy nhiªn, C«ng ty l¹i ®Çu t­ s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu s¶n phÈm, n¨ng lùc s¶n xuÊt l¹i cã h¹n. Nh­ vËy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu hôt vÒ tiÒn vèn, vÒ tæ chøc nh©n sù, vÒ ®Çu t­ c«ng nghÖ vµ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý. §Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu hôt nµy, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt víi C«ng ty mét sè gi¶i ph¸p sau: . VÒ s¶n xuÊt: Nªn chän ra mét sè s¶n phÈm chñ lùc, cã thÕ m¹nh vµ kinh nghiÖm cña C«ng ty. Lµm ®­îc nh­ vËy, C«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn liªn tôc mÉu m·, gi÷ v÷ng ®­îc th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr­ßng vµ gi¶m bít ®­îc nhiÒu ®Çu mèi qu¶n lý, hiÖu qu¶ kinh tÕ ch¾c ch¾n sÏ nhiÒu h¬n. 3.2.2. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: Víi qui m« s¶n xuÊt nh­ hiÖn nay th× lùc l­îng kÕ to¸n cña c«ng ty cßn máng, ë nh÷ng ph©n x­áng cã qui m« s¶n xuÊt lín nªn bè trÝ mét kÕ to¸n ®Ó theo dâi trùc tiÕp ®Þnh møc chi phÝ, ng¨n ngõa ®­îc l·ng phÝ vËt t­ vµ gióp cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, gi¸ thµnh cña C«ng ty ®­îc kÞp thêi vµ chÝnh x¸c h¬n. - C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hiÖn t¹i ch­a thùc sù chi tiÕt ®Õn tõng s¶n phÈm: VD: T¹i ph©n x­ëng ®óc vá th©n m¸y ®éng c¬, cÇn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh theo tõng c«ng ®o¹n (ph©n b­íc) chÕ t¹o s¶n phÈm nh­: C«ng ®o¹n ®óc, c«ng ®o¹n gia c«ng, s¬n vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm råi tÝnh gi¸ vèn ®Ó giao cho ph©n x­ëng l¾p r¸p ®éng c¬. Lµm ®­îc nh­ vËy ta ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ hay kh«ng hiÖu qu¶ cña ph©n x­ëng ®óc -T­¬ng tù nh­ vËy viÖc tËp hîp chi phÝ ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt èng gi¶m thanh còng ch­a ph©n b­íc tÝnh chi phÝ vµ gi¸ thµnh chÝnh x¸c cho tõng c«ng ®o¹n chÕ t¹o s¶n phÈm. HiÖn t¹i ph©n x­ëng nµy chØ tÝnh gép gi¸ thµnh mµ th«i. - ViÖc kho¸n l­¬ng s¶n phÈm vµ tÝnh ®Þnh møc tiÒn l­¬ng ch­a hîp lý, mét sè c«ng ®o¹n kho¸n qu¸ cao vµ mét sè c«ng viÖc kh¸c l¹i kho¸n qu¸ thÊp: VD: ë ph©n x­ëng ®óc cã c­êng ®é lao ®éng nÆng nhäc h¬n, m«i tr­êng bôi vµ nãng bøc, tiÕng ån nhiÒu th× møc l­¬ng b×nh qu©n mét c«ng nh©n chØ ®¹t 1.200.000®. Trong khi ®ã ë ph©n x­ëng m¹, c«ng viÖc nhÑ h¬n, m«i tr­ßng lµm viÖc tèt h¬n l¹i cã møc thu nhËp 1.500.000®/ th¸ng. - Nh­ vËy ®èi víi chi phÝ tiÒn l­¬ng cho hai ph©n x­ëng nµy nªn ®­îc ®iÒu chØnh l¹i cho hîp lý ®Ó ®¶m b¶o c¬ cÊu tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh ®­îc chÝnh x¸c h¬n, phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt vµ khuyÔn khÝch ng­êi lao ®éng. + Chi phÝ tiÒn l­¬ng cho ph©n x­ëng ®óc chiÕm 12% trªn tæng gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (qu¸ thÊp) + Chi phÝ tiÒn l­¬ng cho ph©n x­ëng m¹ chiÕm 17% trªn tæng gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (qu¸ cao). Nh­ vËy, dÉn ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ sai vÒ hiÖu qu¶ cña ph©n x­ëng m¹ vµ ph©n x­ëng ®óc. VÒ c«ng t¸c trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ còng cÇn ®­îc tÝnh to¸n l¹i. ë C«ng ty thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghÖ hÇu hÕt cã gi¸ trÞ lín, viÖc x¸c ®Þnh thêi gian sö dông thiÕt bÞ qu¸ ng¾n, d·n ®Õn chi phÝ hao mßn tµi s¶n vµo gi¸ thµnh qu¸ nhiÒu ®· lµm cho lîi nhuËn kh«ng cao. VD: nguyªn gi¸ cña d©y chuyÒn m¹ lµ 6,7 tû ®ång. C«ng ty x¸c ®Þnh thêi gian sö dông lµ 05 n¨m, tÝnh ra mçi n¨m ph¶i khÊu hao 1,34 tû ®ång. Tr­êng hîp nµy, theo em nªn x¸c ®Þnh thêi gian sö dông lµ 07 n¨m, mçi n¨m khÊu hao tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ 0,97 tû ®ång vµ gi¶m c hi phÝ gÇn 400 triÖu ®ång, ®­¬ng nhiªn lîi nhuËn thu ®­îc còng t¨ng lªn t­¬ng øng dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµ gi¸ thµnh h¹, tiªu thô s¶n phÈm t¨ng vµ lîi nhuËn còng t¨ng, søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­ßng còng m¹nh h¬n. Trªn ®©y lµ mét sè ®ãng gãp ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o C«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp qu¸ ng¾n em tù nghiªn cøu vµ rót ra tõ thùc tÕ víi chuyªn ®Ò: “ TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm”. Em hy väng víi nh÷ng ®ãng gãp nh nµy gióp ®­îc cho sù hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh ë C«ng ty ngµy cµng tèt h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. KÕt luËn Qua 3 th¸ng thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty TNHH Hïng H­ng . T¹i ®©y em ®· nghiªn cøu vµ viÕt chuyªn ®Ò “ TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm”. Víi ®Ò tµi nµy, em ®­îc tiÕp xóc víi nhiÒu phßng ban, nhiÒu bé phËn ®iÒu hµnh vµ trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n. Tõ kÕ to¸n thanh to¸n, kÕ to¸n vËt t­, tiÒn l­¬ng, TSC§, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, gi¸ thµnh, tiªu thô,vv…. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phi s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng t¸c rÊt quan träng, cÇn thiÕt ë c¸c doanh nghiÖp. VÊn ®Ò h¹ thÊp chi phÝ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t×m ra vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c l·nh ®¹o c«ng ty, nhÊt lµ khi s¶n phÈm cña c«ng ty gÆp ph¶i sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c s¶n cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ hµng ngo¹i nhËp. NhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy, Ban gi¸m ®èc c«ng ty, c¸c phßng ban, ph©n x­ëng, nhÊt lµ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· nç lùc t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m gi¶m thÊp chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong khi v·n ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm.. B­íc ®Çu, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng tyTNHH Hïng H­ng ®· ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh song vÉn cßn nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt cÇn kh¾c phôc. Trong thêi gian ®i thùc tÕ thùc tËp t¹i c«ng ty, em rÊt biÕt ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng vµ nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng tµi vô ®Ó t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. §©y thùc sù lµ m«i tr­êng tèt ®· gióp t«i nh×n nhËn ®óng gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, tõ thùc tÕ trë vÒ lý luËn. Chuyªn ®Ò: “ TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm” lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i tr­êng vµ tõ m«i tr­êng thùc tÕ t¹i c«ng ty TNHH Hïng H­ng. Hµ Néi ngµy 2 - 4 - 2004 Sinh viªn thùc hiÖn: Ph¹m Kh¸nh Hµ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hùng Hưng.doc
Luận văn liên quan