Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật liệu xây dựng Cầu Ngà

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I. Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3 I. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 3 1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất 3 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 3 1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3 2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 5 2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 5 2.2. Các loại giá thành sản phẩm 6 3. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7 4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8 II. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất 8 1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8 2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9 3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10 3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 11 3.2 Kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 18 III. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong các doanh nghiệp sản xuất 20 1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) 21 2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 21 3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 22 IV. Kế toán tính giá thành sản phẩm 22 1. Đối tượng tính giá thành 22 2. Các phương pháp tính giá thành 23 2.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 23 2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 23 2.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 26 2.4. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 26 2.5 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 27 2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ 27 2.7 Phương pháp tính giá thành thành phẩm theo giá thành định mức 28 V. Sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29 1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 30 2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - sổ Cái 31 3. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ 31 4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ 31 Chương II. Tình hình thực tế về tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty vật liệu xây dựng cầu ngà 33 I. Đặc điểm chung của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 33 1. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 33 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 33 2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2.2. Thị trường tiêu thụ của công ty 36 2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây (2000, 2001, 2002): (Biểu số 01) 38 3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 38 4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 40 4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 40 4.2. Đặc điểm về tổ chức vận dụng chế độ kế toán 41 II. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 44 1. Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 44 1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại công ty 44 1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty 45 1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 45 2. Tình hình thực tế về công tác tính giá thành ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà 62 2.1. Đối tượng tính giá thành ở Công ty 63 2.2. Kỳ tính giá thành ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 63 2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 63 Chương III. Một số ý kiến trao đổi nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật liệu xây dựng cầu ngà. 66 I. Một vài nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật liệu xây dựng cầu ngà. 66 II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà. 68 1. ý kiến thứ nhất: Mở chi tiết TK621 68 2. ý kiến thứ 2: Tính BHXH, BHYT, KPCĐ đúng theo chế độ quy định 68 3. ý kiến thứ 3: Lập bảng phân bổ vật liệu 68 4. ý kiến thứ 4: Tính giá thành đơn vị sản phẩm 70 5.ý kiến thứ 5: Hệ thống sổ sách hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 70 6. ý kiến thứ 6: Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 71 Kết luận 73

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật liệu xây dựng Cầu Ngà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trung ®­îc trÝ tuÖ tËp thÓ do vËy viÖc s¶n xuÊt kinh doanh dÔ gÆp rñi ro v× chñ yÕu d­¹ vµo quyÕt ®Þnh chñ quan cña ng­êi l·nh ®¹o. 4. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ 4.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty C¨n cø vµo quy m« SXKD vµ khèi l­îng nghiÖp vô kÕ to¸n cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. Mäi c«ng t¸c kÕ to¸n nh­ kh©u tËp hîp sè liÖu, ghi sæ, tÝnh to¸n, lËp b¸o c¸o, ph©n tÝch b¸o c¸o vµ kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu tËp trung ë phßng kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc nh­ sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n kho vËt t­, tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n kho thµnh phÈm Thñ quü Thñ kho - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi ®¹i diÖn cña phßng gióp Gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, thèng kª, qu¶n lý, ®iÒu hµnh hÖ thèng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. H­íng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô, gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong tõng kh©u nghiÖp vô. Theo dâi, gi¸m s¸t, ®«n ®èc, ®èi chiÕu kiÓm tra tiÕn ®é vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc tõng kh©u, ®¶m b¶o tiÕn ®é hoµn thµnh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ SXKD, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh ®óng tiÕn ®é vµ thêi h¹n quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ sè liÖu vµ c¸c th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp. - KÕ to¸n kho vËt t­, tæng hîp: Theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp tån kho vËt t­; lËp, vµo sæ, thÎ chi tiÕt vËt t­ hµng ngµy ®Ó theo dâi kho hµng ®­îc chÆt chÏ. Ph©n tÝch thèng kª chi phÝ cña tõng lo¹i vËt t­, ph¸t sinh cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Lµm kÕ to¸n tæng hîp, tÝnh chi tiÕt tiÒn l­¬ng, phÝ SX, phÝ qu¶n lý ... lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ XD møc chi phÝ. - KÕ to¸n thanh to¸n: KiÓm tra toµn bé chøng tõ thu chi ®¶m b¶o hîp lý, hîp ph¸p tr­íc khi lËp phiÕu thu, chi, uû nhiÖm chi. LËp b¸o c¸o c¸c tµi kho¶n tiÒn mÆt, tiÒn göi vµ c¸c tµi kho¶n vay. Lªn kÕ ho¹ch thu chi (vay, tr¶ c¸c mãn nî ®Õn h¹n vµ ph¸t sinh...), theo dâi vµ qu¶n lý vèn. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh khÊu hao TSC§; lËp b¶ng kª b¸o c¸o thuÕ ®Çu vµo, ®Çu ra. - KÕ to¸n kho thµnh phÈm, c«ng nî, tiªu thô, XDCB dë dang: ChÞu tr¸ch nhiÖm nhËn, kiÓm tra toµn bé chøng tõ b¸n hµng ra; kÕ to¸n doanh thu vµ tiªu thô thµnh phÈm, hµng ho¸, ph©n tÝch chi tiÕt tõng lo¹i hµng tiªu thô trong th¸ng. Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n cña tõng lo¹i thµnh phÈm tõng th¸ng, tõng thêi ®iÓm. Theo dâi c¸c hîp ®ång mua, b¸n cña kh¸ch hµng ®Ó gi¶i quyÕt ®«n ®èc c«ng nî. LËp b¸o c¸o c«ng nî. KÕ to¸n XDCB dë dang cña C«ng ty tµi kho¶n 241. - Thñ kho: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc nhËp, xuÊt vËt liÖu vËt t­ vµ thµnh phÈm ®óng chñng lo¹i, ®ñ sè l­îng ®¶m b¶o chÊt l­îng. B¶o qu¶n kho ®óng nguyªn t¾c. LËp b¸o c¸o xuÊt nhËp tån hµng th¸ng vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm kª th­êng xuyªn. - Thñ quü: lËp, kª ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c kho¶n thanh to¸n víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ víi kh¸ch hµng. Cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n, nép, lÜnh tiÒn ë Ng©n hµng, kho b¹c theo lÖnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc cÊt gi÷ b¶o qu¶n s¾p xÕp tiÒn. KiÓm kª vµ lËp b¸o c¸o sè d­ quü hµng ngµy. 4.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 kÕt thóc vµo ngµy 31/12 cña mét n¨m §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n: VN ®ång Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: C«ng ty VLXD CÇu Ngµ ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. 4.2.1. Tæ chøc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n §¬n vÞ sö dông c¸c chøng tõ, mÉu biÓu do nhµ n­íc ban hµnh vµ c¸c chøng tõ, mÉu biÓu riªng cña c«ng ty ®­îc sù cho phÐp cña Së tµi chÝnh. C¸c chøng tõ mÉu biÓu ®­îc ®¬n vÞ sö dông nh­: PhiÕu thu, PhiÕu chi, PhiÕu nhËp kho, Chøng tõ ghi sæ, Ho¸ ®¬n, GiÊy biªn nhËn, PhiÕu xuÊt kho, B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ... C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, yªu cÇu cña qu¶n lý, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n: chøng tõ ghi sæ Theo quy ®Þnh viÖc lËp chøng tõ ph¶i lËp hµng ngµy sau ®ã vµo sæ ®¨ng kÝ chøng tõ råi vµo sæ c¸i nh­ng c«ng ty kh«ng lËp chøng tõ hµng ngµy mµ l­u chøng tõ gèc ®Õn cuèi th¸ng lËp chøng tõ ghi sæ råi vµo th¼ng sæ c¸i. C«ng ty ®¸nh sè chøng tõ ghi sæ theo néi dung kinh tÕ, vÝ dô c¸c chøng tõ ghi sæ liªn quan ®Õn viÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn sÏ ®­îc ®¸nh sè ®Çu tiªn sau ®ã lµ c¸c chøng tõ ghi sæ tæng hîp c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn tiªu thô. ViÖc lËp chøng tõ ghi sæ vµo cuèi th¸ng lµm gi¶m bít ®­îc khã kh¨n vµ thêi gian trong c«ng t¸c h¹ch to¸n còng nh­ cho c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n. Tuy nhiªn nguyªn t¾c ghi sæ cña c«ng ty kh«ng ®­îc chÆt chÏ l¾m. C«ng ty cÇn cã mét quy ®Þnh cô thÓ ®Ó ®¸nh sè chøng tõ ghi sæ theo mét hÖ thèng ®Ó viÖc theo dâi c¸c chøng tõ ghi sæ ®­îc dÔ dµng h¬n. S¬ ®å h¹ch to¸n Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ chi tiÕt Sæ tæng hîp chi tiÕt Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : Quan hÖ ®èi chiÕu 4.2.2. Tæ chøc vËn dông chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty VLXD CÇu Ngµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo ®Þnh kú Quý I Quý II vµ 6 th¸ng Quý III vµ 9 th¸ng QuÝ IV vµ 1 n¨m C¸c lo¹i b¸o c¸o gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ H§SXKD, ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ mét sè b¸o c¸o theo biÓu mÉu quy ®Þnh chung cña ngµnh. Cuèi mçi kú c«ng ty lËp B¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó nép cho Së tµi chÝnh, Së kÕ ho¹ch ®Çu t­, Côc thuÕ, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn vµ l­u t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. II. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ. 1. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ. 1.1. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ lµ mét C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹ch ®Ó phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng. Do ®ã chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c mµ c«ng ty ph¶i chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¹ch. Do ®Æc thï cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i g¹ch th«ng th­êng cho x©y dùng nªn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng lín so víi tæng chi phÝ s¶n xuÊt. NhiÒu c«ng ®o¹n s¶n xuÊt g¹ch cÇn lao ®éng thñ c«ng do vËy chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp so víi toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt lµ t­¬ng ®èi lín. C¸c c«ng cô dông cô vµ nguyªn vËt liÖu phô trî ®­îc sö dông nhiÒu ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt, kho¶n chi phÝ khÊu hao trong ®ã chi phÝ khÊu hao tõ nhµ x­ëng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ lµ lín nhÊt còng chiÕm tû träng t­¬ng ®èi l¬n. Do vËy chi phÝ s¶n xuÊt chung chiÕm tû lÖ kh«ng nhá trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. Theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ th× C«ng ty ®· ph©n chia toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ra lµm c¸c lo¹i chi phÝ sau: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt g¹ch. Nguyªn vËt liÖu ®­îc trùc tiÕp sö dông vµo s¶n xuÊt g¹ch bao gåm mét sè lo¹i kh¸c nhau, mçi lo¹i cã c«ng dông kh¸c nhau trong viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. Cô thÓ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm: + Than + §Êt sÐt + DÇu, x¨ng c¸c lo¹i dïng vµo s¶n xuÊt + G¹ch chÞu löa + C¸t vµng, c¸t ®en + Xi m¨ng + M¹t ®¸, ®¸ 0,5 + Bét ®á - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm bao gåm c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c phßng, tæ s¶n xuÊt ®Ó qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô trî + Chi phÝ c«ng cô, dông cô + Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng trong s¶n xuÊt + Chi phÝ dÞch vô thuª ngoµi + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 1.2. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty Do ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty lµ theo kiÓu liªn tôc tõ kh©u ®Çu cho ®Õn kh©u cuèi cïng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, viÖc s¶n xu©t s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn qua nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau do ®ã ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ toµn bé c¸c c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ. 1.3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ViÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong viÖc x¸c ®Þnh l­îng tiªu hao vËt chÊt trong s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n 152: nguyªn liÖu, vËt liÖu. * H¹ch to¸n chi phÝ vÒ than Thñ tôc xuÊt nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt khi bé phËn s¶n xuÊt cã nhu cÇu sö dông nguyªn vËt liÖu, nh©n viªn lµm GiÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt t­, sau ®ã ®­a cho phô tr¸ch s¶n xuÊt, kÕ to¸n tr­ëng vµ l·nh ®¹o xÐt duyÖt vµ ký. Sau khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký, GiÊy phÐp ®Ó nghÞ cÊp vËt t­ ®­îc chuyÓn xuèng cho thñ kho, thñ kho c¨n cø vµo yªu cÇu nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh thùc tÕ nguyªn vËt liÖu trong kho ®Ó xuÊt nguyªn vËt liÖu. PhiÕu xuÊt kho ®­îc thñ kho ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú 5 ngµy mét lÇn thñ kho sÏ chuyÓn nh÷ng chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra c¸c chøng tõ xuÊt kho, nÕu thÊy hîp lý th× kÕ to¸n viªn sÏ vµo sæ kÕ to¸n xuÊt NVL ®Ó cuèi th¸ng tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng. VÒ mÆt gi¸ trÞ: kÕ to¸n x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. TrÞ gi¸ thùc tÕ + TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh NVL tån ®Çu th¸ng nhËp trong th¸ng qu©n cña NVL xuÊt = dïng trong th¸ng Sè l­îng NVL + Sè l­îng NVL ®Çu th¸ng nhËp trong th¸ng Tæng gi¸ trÞ thùc tÕ NVL Tæng sè l­îng NVL §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh xuÊt dïng trong kú = xuÊt dïng trong kú x qu©n gia quyÒn NVL VÝ dô: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh 1.766.400 + 53.466.600 qu©n cña §Êt sÐt (m3) = = 19.000 (VND) xuÊt dïng trong th¸ng 92 + 2.815 Tæng gi¸ trÞ thùc tÕ §Êt sÐt xuÊt dïng trong kú = 2.742 x 19.000 = 52.098.000 (NVD) Cuèi th¸ng c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt sÏ göi lªn phßng kÕ to¸n mét b¶ng tæng hîp NVL tiªu dïng cña th¸ng ®ã. Sè l­îng tiªu thô ®­îc b¸o c¸o chi tiÕt theo tõng lo¹i s¶n phÈm g¹ch. KÕ to¸n viªn nhËn ®­îc b¶ng nµy sÏ ®èi chiÕu víi sè l­îng NVL xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt tæng hîp ®­îc xem cã phï hîp kh«ng. Sau ®ã kÕ to¸n sÏ lËp mét b¶ng kª xuÊt NVL dïng cho s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm trong th¸ng. TrÝch “B¶ng kª xuÊt than vµo s¶n xuÊt” th¸ng 12 n¨m 2002 BiÓu 02: b¶ng kª xuÊt than vµo s¶n xuÊt Th¸ng 12 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Stt S¶n phÈm Sè xuÊt kho thùc tÕ (Kg) §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tªn s¶n phÈm Sè l­îng thùc tÕ L­îng quy ®æi 1 G¹ch 2 lç 1.846.422 1.846.422 249.959 266 66.489.094 2 G¹ch 2 lç EG5 241.945 241.945 32.663 - 8.688.358 3 G¹ch ®Æc 30.439 42.614 5.753 - 1.530.298 4 G¹ch l¸ dõa kÐp 48.731 97.462 13.193 - 3.509.338 5 G¹ch Nem 25.492 50.984 6.902 - 1.835.932 6 G¹ch Dõa ®¬n 18.099 18.099 2.450 - 651.700 7 G¹ch 6 lç 7.400 17.760 2.450 - 639.730 8 …. ….. Céng 2.319.267 2.408.133 326.000 86.716.000 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Qu¶n ®èc ph©n x­ëng KÕ to¸n C¨n cø vµo sè liÖu tæng hîp cña b¶ng kª xuÊt than kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 621: 86.716.000 Cã TK152: 86.716.000 * H¹ch to¸n chi phÝ vÒ ®Êt sÐt §Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹ch nung th× nguyªn vËt liÖu chÝnh chñ yÕu lµ ®Êt sÐt. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ vÒ ®Êt còng t­¬ng tù nh­ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ vÒ than. KÕ to¸n sö dông gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n. Cuèi th¸ng dùa trªn c¸c phiÕu xuÊt vµ b¶ng tæng hîp cña c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, kÕ to¸n lËp b¶ng kª xuÊt ®Êt. TrÝch “B¶ng kª xuÊt ®Êt vµo s¶n xuÊt” th¸ng 12/2002 BiÓu 03: b¶ng kª xuÊt ®Êtvµo s¶n xuÊt Th¸ng 12 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Stt S¶n phÈm Sè xuÊt kho thùc tÕ (Kg) §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tªn s¶n phÈm Sè l­îng thùc tÕ L­îng quy ®æi 1 G¹ch 2 lç 1.846.422 1.846.422 2.103 19.000 39.957.000 2 G¹ch 2 lç EG5 241.945 241.945 276 - 5.244.000 3 G¹ch ®Æc 30.439 42.614 48 - 912.000 4 G¹ch l¸ dõa kÐp 48.731 97.462 111 - 2.109.000 5 G¹ch Nem 25.492 50.984 58 - 1.102.000 6 G¹ch Dõa ®¬n 18.099 18.099 20 - 380.000 7 G¹ch 6 lç 7.400 17.760 20 - 380.000 8 …. ….. Céng 2.319.267 2.408.133 2.742 52.098.000 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Qu¶n ®èc ph©n x­ëng KÕ to¸n KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 621: 52.098.000 Cã TK 152: 52.098.000 Cuèi th¸ng, tõ c¸c phiÕu xuÊt kho trong th¸ng vµ c¸c b¶ng kª, kÕ to¸n tæng hîp l¹i c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh xuÊt dïng vµo s¶n xuÊt trong th¸ng vµ lËp mét phiÕu xuÊt kho nh­ sau: PhiÕu xuÊt kho Sè: 49/12 MÉu sè 02-VT Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Nî: TK 621 Q§ sè:141TC/Q§/C§KT Cã: TK 152 Ngµy 1/11/1995 cña BTC Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ H¹nh Lý do xuÊt: XuÊt NVL vµo SX T12/2002 XuÊt t¹i kho: Anh Th¸u Stt Tªn VËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ (VN§) Thµnh tiÒn 1 Than c¸m 5 §Êt sÐt Kg M3 326.000 2.742 266 19.000 86.716.000 52.098.000 Céng 138.814.000 XuÊt, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho Ng­êi nhËn Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ kÕ to¸n cã liªn quan nh­ chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: 01 SKT Ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 Sè: 71 KÌm theo ... ... ... chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Kho xuÊt nguyªn vËt liÖu chÝnh th¸ng 12/02 621 152 138.814.000 138.814.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ chøng tõ ghi sæ trªn ta lµm c¨n cø vµo sæ c¸i tµi kho¶n 621 Sæ C¸i tµi kho¶n 621 N¨m 2002 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ Nguyªn VËt LiÖu trùc tiÕp Ngµy th¸ng Sè CTGS Sè TK ®èi øng DiÔn gi¶i Sè ph¸t sinh Sè D­ Nî Cã Nî Cã Nî Cã 31/12 71 621 152 XuÊt kho NVL cho s¶n xuÊt T12 138.814.000 138.814.000 1.3.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia chÕ t¹o s¶n phÈm nh­ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. T¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ViÖc tÝnh l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, kÕt hîp víi l­¬ng theo thêi gian. Hµng th¸ng phßng kÕ to¸n cña c«ng ty c¨n cø vµo c¸c b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng tÝnh khèi l­îng s¶n phÈm cña tõng ph©n x­ëng, phßng ban göi lªn ®Ó tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng phßng kÕ to¸n sÏ lËp mét b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ “b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng” * TiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc tÝnh nh­ sau: Ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2002, Gi¸m ®èc C«ng ty ra quyÕt ®Þnh ®Ó quy ®Þnh c¸c møc l­¬ng cho mçi lo¹i c«ng viÖc theo s¶n phÈm. (TrÝch “Phô lôc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng n¨m 2002” (BiÓu 04). Trong thêi gian lµm viÖc theo quy ®Þnh cña LuËt lao ®éng (48 tiÕng/tuÇn) th× l­¬ng cña c«ng nh©n ®­îc tÝnh theo s¶n phÈm. Ngoµi thêi gian ®­îc quy ®Þnh, l­¬ng cña c«ng nh©n ®­îc tÝnh theo thêi gian. + Giê lµm viÖc: 8 tiÕng/1 ngµy + Sè ngµy c«ng tiªu chuÈn: theo quy ®Þnh cña c«ng ty c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc nghØ ngµy Chñ nhËt. Nh­ vËy sè ngµy c«ng tiªu chuÈn sÏ b»ng tæng sè ngµy lµm viÖc trõ ®i c¸c ngµy Chñ nhËt trong th¸ng. TiÒn l­¬ng lµm viÖc ngoµi giê quy ®Þnh ®­îc tÝnh nh­ phô cÊp lµm thªm, phô cÊp ca 3. Ngoµi ra c«ng ty cßn tr¶ thªm kho¶n phô cÊp BHXH. C¸ch tÝnh c¸c kho¶n nµy nh­ sau: L­¬ng s¶n phÈm = Sè l­îng s¶n phÈm x ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng L­¬ng gi¸n tiÕp phôc vô chung = 25% tæng quü l­¬ng s¶n xuÊt TLT - Phô cÊp lµm thªm giê = x Sè giê lµm thªm x Tû lÖ 26 x 8 Tû lÖ ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: + NÕu lµm thªm vµo ngµy th­êng th× tû lÖ lµ 150% + NÕu lµm thªm vµo ngµy nghØ hoÆc ngµy chñ nhËt th× tû lÖ lµ 200% - Phô cÊp lµm ®ªm (ca 3) TLT Phô cÊp ca 3 = x 30% x Sè ca 3 26 TLT - Trî cÊp BHXH 3 = x Tû lÖ x Sè ngµy nghØ h­ëng BHXH 26 Tû lÖ ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: + Tû lÖ 75% ®èi víi tr­êng hîp nghØ èm, con èm + Tû lÖ 100% ®èi víi tr­êng hîp thai s¶n (nghØ ®Î, kh¸m thai) - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. + TiÒn ¨n: tiÒn ¨n cña mçi c«ng nh©n t¹i c«ng ty trong th¸ng sÏ bÞ trõ vµo tiÒn l­¬ng + Theo quy ®Þnh C«ng ty sÏ trõ 5% tiÒn l­¬ng (TLT l­¬ng c¬ b¶n tÝnh theo thêi gian) cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Ó nép BHXH vµ 1% TLT ®Ó nép BHYT. B¶o hiÓm XH vµ BHYT ®­îc trÝnh theo th¸ng. L­¬ng thuÇn = TiÒn l­¬ng + C¸c kho¶n phô cÊp - C¸c kho¶n khÊu trõ (TrÝch “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2002 - BiÓu 05) - §èi víi tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622 bao gåm tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. - TiÒn l­¬ng cña c¸c bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng, phßng c¬ ®iÖn … ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627. TiÒn l­¬ng cña c¸c bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt kh¸c ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng vµ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. * KÕ to¸n chi phÝ BHXH, BHYT vµ KPC§ Trong chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ngoµi tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng C«ng ty cßn ph¶i tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt mét bé phËn chi phÝ bao gåm c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n tiÕn hµng trÝch c¸c kho¶n b¶o hiÓm vµ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng. HiÖn nay c«ng ty tÝnh c¸c kho¶n b¶o hiÓm nh­ sau: - BHXH ®­îc trÝch theo tû lÖ 20% trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng, trong ®ã: + 15% ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ + 5% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng (®­îc trÝch khÊu trõ ngay trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng) - BHYT ®­îc trÝch theo tû lÖ 3% trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong ®ã: + 2% ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ + 1% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng - KPC§ ®­îc trÝch theo tû lÖ 2% trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng. C¶ 2% KPC§ ®Òu ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ. (TrÝch “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng T12” - BiÓu 06) C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng kÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ ghi sæ sau: Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: 01 SKT Ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 Sè: 74 KÌm theo ... ... ... chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Ph©n bæ l­¬ng th¸ng 12/02 622 6271 641 6421 334 271.000.000 24.000.000 47.000.000 38.000.000 380.000.000 Céng 380.000.000 380.000.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) - TrÝch 2% KPC§ Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: 01 SKT Ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 Sè: 75 KÌm theo ... ... ... chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã TrÝch 2% KPC§ th¸ng 12/02 622 6271 641 6421 3382 5.420.000 480.000 940.000 760.000 7.600.000 Céng 7.600.000 7.600.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) - TrÝch B¶o hiÓm X· héi Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: 01 SKT Ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 Sè: 76 KÌm theo ... ... ... chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã TrÝch 2% KPC§ th¸ng 12/02 622 6271 641 6421 3383 5.421.800 732.000 84.230 1.118.300 8.114.400 Céng 8.114.400 8.114.400 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) - TrÝch B¶o hiÓm Y tÕ Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: 01 SKT Ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 Sè: 77 KÌm theo ... ... ... chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã TrÝch 2% KPC§ th¸ng 12/02 622 6271 641 6421 3384 722.900 97.600 112.300 149.100 1.081.900 Céng 1.081.900 1.081.900 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ghi vµo Sæ C¸i TK 622 theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 622: 396.796.300 Cã TK 334: 380.000.000 Cã TK 338: 16.796.300 TK 3382: 7.600.000 TK3383: 8.114.400 TK3384: 1.081.900 1.3.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty vµ kho¶n môc nµy bao gåm nhiÒu chi phÝ kh«ng cã tÝnh x¸c ®Þnh cô thÓ hay nãi c¸ch kh¸c kh«ng thÓ hiÖn râ kÕt qu¶ sau khi ®· chi dïng nªn ®©y lµ mét kho¶n môc chi phÝ rÊt khã qu¶n lý vµ dÔ bÞ thÊt tho¸t. V× vËy viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c kho¶n chi phÝ nµy cã ý nghÜa quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung c«ng ty sö dông TK627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt thµnh 06 tµi kho¶n cÊp 02. TK 6271: Chi phÝ nh©n c«ng gi¸n tiÕp (chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng) TK6272: Chi phÝ NVL phô trî TK6273: Chi phÝ c«ng cô dông cô TK6274: Chi phÝ khÊu hao TK6277: Chi phÝ dÞch vô thuª ngoµi TK6278: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Chi phÝ s¶n xuÊt chung tr­íc tiªn sÏ ®­îc tËp hîp cho tõng phßng liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt sau ®ã sÏ tæng hîp l¹i tÝnh ra chi phÝ s¶n xuÊt chung cña toµn c«ng ty. ViÖc h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau: * Chi phÝ nh©n c«ng gi¸n tiÕp T¹i c«ng ty chi phÝ nh©n c«ng gi¸n tiÕp cña c«ng ty bao gåm: chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn phôc vô s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, phßng c¬ ®iÖn, phßng hËu cÇn… ViÖc tÝnh tr¶ l­¬ng vµ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn t¹i c¸c phßng nµy t­ong tù nh­ viÖc trÝch l­¬ng vµ trÝch c¸c kho¶n b¶o hiÓm cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. C¨n cø vµo “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng” th¸ng 12 n¨m 2002 (BiÓu sè 06) tæng céng tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty lµ: 25.309.600 VND. KÕ ho¹ch ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ c¸i tµi kho¶n 6271 nh­ sau: Nî TK627 (6271): 25.309.600 Cã TK334: 24.000.000 Cã TK338: 1.309.600 * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô trî - Chi phÝ NVL ®­îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 627 (6272) lµ c¸c kho¶n chi phÝ vÒ vËt liÖu phô trî phôc vô thªm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­: x¨ng dïng cho m¸y ñi, dÇu diªzen, dÇu HD50…, mì b«i tr¬n cho c¸c m¸y mãc ®éng c¬ ch¹y hµng ngµy. C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho trong th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu vµ lËp b¶ng tæng hîp nguyªn vËt liÖu phô trî xuÊt dïng trong th¸ng 12 n¨m 2002. BiÓu 07. B¶ng tæng hîp NVL phô trî xuÊt dïng trong th¸ng 12 n¨m 2002 Stt Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng xuÊt §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 DÇu Diªzen lÝt 1.575 3.812 6.003.900 2 DÇu HD50 lÝt 93 9.500 883.500 3 X¨ng lÝt 219 5.071 1.110.549 4 DÇu l¹c lÝt 5.5 14.000 77.000 ……. Céng 9.844.000 Ng­êi duyÖt Ng­êi lËp C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ sè 71 råi ghi vµo sæ c¸I vµ c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt TK627(6272) theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 (6272): 9.844.000 Cã TK152: 9.844.000 * Chi phÝ c«ng cô dông cô Chi phÝ c«ng cô dông cô ph¶n ¸nh vµo TK 627 (6273) gåm c¸c chi phÝ vÒ: s¨m lèp xe, khÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, g¨ng tay, èc, vßng bi, d©y c¸p ®iÖn, cuèc xÎng … Thñ tôc nhËp xuÊt c«ng cô, dông cô phôc vô s¶n xuÊt còng t­¬ng tù nh­ thñ tôc nhËp xuÊt NVL nh­ng viÖc h¹ch to¸n c«ng cô dông cô xuÊt dïng cã hai tr­êng hîp sau: - Tr­êng hîp 1: khi xuÊt dïng CCDC cã gi¸ trÞ nhá ®Ó phôcvô s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ ®¸ mµi, cuèc xÎng, g¨ng tay kÕ to¸n thùc hiÖn ph©n bæ mét lÇn gi¸ trÞ CCDC trùc tiÕp vµo s¶n phÈm. - Tr­êng hîp 2: NÕu CCDC cã gi¸ trÞ lín th× khi xuÊt dïng, kÕ to¸n ph©n bæ mét phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ mét phÇn vµo chi phÝ chê kÕt chuyÓn TK 142 theo ®Þnh kho¶n” Nî TK6273 Nî TK142 Cã TK153 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho vµ b¸o c¸o sö dông CCDC cña c¸c phßng göi lªn ®Ó lËp b¶ng tæng hîp CCDC xuÊt dïng cña toµn c«ng ty. TrÝch “B¶ng Tæng hîp c«ng cô, dông cô xuÊt dïng th¸ng 12 n¨m 2002” (BiÓu 08) BiÓu 08. B¶ng tæng hîp c«ng cô dông cô xuÊt dïng Th¸ng 12 n¨m 2002 Stt Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng xuÊt §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 G¨ng tay §«i 453 3.000 1.359.000 2 KhÈu trang C¸i 263 800 210.400 3 Bãng ®iÖn - c«ng t¬ - cÇu dao C¸i 68 836 56.848 4 Que hµn Kg 260 8.500 2.210.000 5 B¸nh goßng C¸i 3 262.000 786.000 6 D©y c¸p ®iÖn m 268 7.278 1.950.505 7 Chæi ®ãt + chæi chÝt C¸i 30 2.500 75.000 8 Phô ting söa ch÷a m¸y ñi 16 147.968 2.367.488 9 Khu«n g¹ch C¸i 2.232 7.687 17.157.384 …….. Céng 46.879.686 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 Ng­êi duyÖt Ng­êi lËp biÓu VËy tæng chi phÝ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng cho c¸c ph©n x­ëng lµ: 46.879.686, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ sè 72. Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: 01 SKT Ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 Sè: 72 KÌm theo ... ... ... chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã XuÊt kho CCDC th¸ng 12/02 142 6273 153 20.000.000 46.879.686 66.879.686 Céng 66.879.686 66.879.686 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) KÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK6273 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK627 (6273): 46.879.686 Cã TK153: 46.879.686 * Chi phÝ khÊu hao: TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ tÝnh vµo chi phÝ mét phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó t¹o nguån t¸i s¶n xuÊt cho TSC§ ®ã. Kho¶n môc nµy ®­îc tËp hîp vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c kho¶n khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc vµ c¸c TSC§ v« h×nh kh¸c t¹i c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty trÝch khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh sè 1062TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 cña Bé Tµi ChÝnh. Nguyªn gi¸ TSC§ Møc khÊu hao = Trung b×nh 1 n¨m Thêi gian sö dông Møc khÊu hao TSC§ trong n¨m Møc khÊu hao TSC§ = trung b×nh 1 th¸ng 12 th¸ng Nh­ vËy møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng chØ thay ®æi khi cã sù thay ®æi vÒ nguyªn gi¸ TSC§. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sù t¨ng gi¶m TSC§, n¬i sö dông TSC§ kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§. TrÝch “B¶ng Ph©n bæ KhÊu hao” (BiÓu sè 09). C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: 01 SKT Ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 Sè: 38 KÌm theo ... ... ... chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã TrÝch KHTSC§ Quý IV/02 6274 641 6424 3383 356.050.409 731.500 53.028.473 409.810.382 Céng 409.810.382 409.810.382 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) KÕ to¸n ghi sæ c¸i TK6274 theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK627 (6274): 356.050.409 Cã TK214: 356.050.409 * Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña c«ng ty chñ yÕu lµ chi phÝ vÒ ®IÖn phôc vô cho s¶n xuÊt chung, chi phÝ thuª söa ch÷a m¸y mãc. C¨n cø vµo c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt, c¸c ho¸ ®¬n…. kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt liªn quan nh­ chøng tõ ghi sæ råi vµo sæ c¸i víi ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK627 (6277): 85.617.294 Cã TK111: 5.020.460 Cã TK311: 80.596.834 * Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c §Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cßn ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c nh­: c«ng t¸c phÝ, chi phÝ giao dÞch, chi phÝ tiÕp kh¸ch…. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cô thÓ kÕ to¸n lËp chøngtõ ghi sæ, råi vµo sæ c¸i theo ®Þnh kho¶n: Nî TK627 (6278): 10.916.063 Cã TK111: 10.916.063 1.3.4. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ë C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ tiÕn hµnh liªn tôc kh«ng thÓ ngõng ®­îc cho nªn t¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh cã mét bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®Çu t­ nh­ng khèi l­îng s¶n phÈm ®ã l¹i ch­a hoµn thµnh cho nªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt n»m trong s¶n phÈm dë. S¶n phÈm lµm dë cña c«ng ty chÝnh lµ g¹ch méc ®ang trong quy tr×nh s¶n xuÊt. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc s¶n phÈm dë dang mét c¸ch chÝnh x¸c th× cÇn ph¶i: KiÓm kª khèi l­îng lµm dë mét c¸ch nhanh gän, chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt Ph¶i tËp hîp ®­îc chi phÝ chi ra cho c«ng viÖc, lo¹i s¶n phÈm cÇn ®¸nh gi¸ C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo s¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy c¨n cø vµo sè s¶n phÈm méc tån kho cuèi kú, cô thÓ sè l­îng s¶n phÈm ch­a ra lß, s¶n phÈm méc cßn n»m trong bé phËn s¶n xuÊt nµo, bé phËn kü thuËt vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh cña tõng s¶n phÈm lµ bao nhiªu (%) sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh quy ®æi sè s¶n phÈm ®ã theo s¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. VÝ dô: S¶n phÈm g¹ch 2 lç méc tån kho cuèi kú vµ møc ®é hoµn thµnh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: G¹ch 2 lç: 245.490 viªn, møc ®é hoµn thµnh ®­îc x¸c ®Þnh lµ 50% vËy sè liÖu s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ®­îc quy ®æi ra s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng nh­ sau: 245.490 x 50% = 122.745 viªn Cuèi th¸ng sau khi x¸c ®Þnh ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ cho s¶n phÈm lµm dë kÕ to¸n lËp “B¶ng tÝnh gi¸ trÞ b¸n thµnh phÈm tån kho”. TrÝch “B¶ng tÝnh gi¸ trÞ b¸n thµnh phÈm tån kho ngµy 31/12/2002” (BiÓu 10). 1.3.5.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm toµn c«ng ty. Sau khi ®· tËp hîp ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c kho¶n môc nh­ ®· nªu trªn, cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm kÕt chuyÓn toµn bé sè chi phÝ ®· tËp hîp trªn TK621, TK622, TK627 sang TK154 “chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang”. Nh­ ®· tr×nh bµy ë c¸c phÇn trªn, ®èi víi c¸c kho¶n môc chi phÝ riªng biÖt ®­îc c«ng ty tËp hîp trªn c¸c TK624, TK622, TK627, cuèi th¸ng ph¶i lµm bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. C¨n cø vµo sæ c¸i cña c¸c TK621, TK622, TK627 kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ (thÓ hiÖn trªn Chøng tõ ghi sæ): Chøng tõ ghi sæ MÉu sè: 01 SKT Ngµy th¸ng 12 n¨m 2002 Sè: 98 KÌm theo ... ... ... chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã KÕt chuyÓn chi phÝ vµo gi¸ thµnh th¸ng 12/02 154 621 622 627 675.578.126 170.962.612 294.814.700 209.800.814 Céng 675.578.126 675.578.126 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ghi vµo Sæ c¸i tµi kho¶n 154. Sæ C¸i tµi kho¶n 154 N¨m 2002 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Ngµy th¸ng Sè CTGS Sè TK ®èi øng DiÔn gi¶i Sè ph¸t sinh Sè D­ Nî Cã Nî Cã Nî Cã 31/12 79 98 98 98 99 154 154 154 154 155 331 621 622 627 154 Sè d­ ®Çu kú Ph¸t sinh th¸ng 12 TiÒn thuª m¸y SX Block T12 KÕt chuyÓn CP NVLTT KÕt chuyÓn CP NCTT KÕt chuyÓn CP SXC NhËp kho TP T12 19.768.626 170.962.672 294.814.700 209.800.814 695.346.752 34.586.000 Céng ph¸t sinh trong th¸ng 675.578.126 695.346.752 Tån cuèi th¸ng 14.817.374 2. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ Gi¸ thµnh lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng cña c¸c doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy lu«n ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý cña c«ng ty quan t©m v× nã g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. TÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho ng­êi qu¶n lý biÕt ®­îc thùc chÊt chi phÝ mµ c«ng ty bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ so s¸nh chi phÝ ®ã víi chi phÝ mµ x· héi chÊp nhËn, tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n chiÕn l­îc s¶n xuÊt s¶n phÈm nµo b¸n ra víi gi¸ bao nhiªu. Th«ng qua chØ tiªu g¸i thµnh ng­êi qu¶n lý c«ng ty sÏ kiÓm ra, xem xÐt vµ ®Ò ra biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m ®­a ra s¶n phÈm ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. §Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý th× viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®­îc ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, cã nh­ vËy C«ng ty míi ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý sao cho tr¸nh ®­îc rñi ro thÊt b¹i cã thÓ x¶y ra trong c¹nh tranh. §©y còng chÝnh lµ môc tiªu mµ C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ th­êng xuyªn ®Ò ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 2.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt ra cÇn tÝnh gi¸ thµnh. S¶n phÈm hoµn thµnh cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i g¹ch víi kÝch th­íc vµ ®é rçng kh¸c nhau. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty®­îc chia thµnh 2 nhãm: g¹ch nung vµ g¹ch Block. C«ng ty h¹ch to¸n chi phÝ cña g¹ch nung vµ g¹ch Block mét c¸ch riªng biÖt. Trong g¹ch nung l¹i ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i g¹ch víi c¸c kÝch th­íc, h×nh d¹ng vµ ®é rçng, ®Æc kh¸c nhau; g¹ch block còng ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty lµ g¹ch nªn kh«ng cã chi phÝ ®ãng gãi. Nh­ vËy ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ lµ c¸c lo¹i g¹ch nh­: g¹ch 2 lç, g¹ch 6 lç, g¹ch ®Æc, g¹ch l¸ dõa kÐp, g¹ch block h×nh Sin, g¹ch block tay vît ... 2.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ. Chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm g¹hccña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi ng¾n vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc, ®Ó thÓ hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c nªn kú tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty lµ theo Quý. Hµng th¸ng kÕ to¸n vÉn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña c¶ th¸ng råi ®Õn cuèi quý sÏ tÝnh tæng chi phÝ, tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c¸c lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong quý ®ã. 2.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ. Do C«ng ty s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, khÐp kÝn, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ liªn tôc, kú tÝnh gi¸ thµnh lµ ®Þnh kú hµng quý nªn C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp). Trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc trong kú vµ chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang ®· x¸c ®Þnh, gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: ZT = D®k + C - Dck ZH = ZT/ STP Trong ®ã: ZT: Lµ tæng gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm D®k, Dck: Lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú, cuèi kú. ZH: Lµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng s¶n phÈm STP: Lµ sè l­îng s¶n phÈm xuÊt ra Nh­ chóng ta ®· biÕt ë phÇn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th× toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp cho c¶ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chø kh«ng thÓ tËp hîp riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm nªn khi tÝnh chi phÝ ®¬n vÞ cho tõng lo¹i s¶n phÈm th× c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm theo hÖ sè quy®æi. C«ng ty quy ®Þnh g¹ch 2 lç lµm chuÈn víi hÖ sè 1, c¸c lo¹i s¶n phÈm g¹ch kh¸c ®­îc quy ®æi vÒ g¹ch 2 lç. HÖ sè quy ®æi ®­îc tÝnh nh­ sau: Tªn s¶n phÈm HÖ sè quy ®æi Tªn s¶n phÈm HÖ sè quy ®æi G¹ch 2 lç 1 G¹ch nem t¸ch x 55 2 G¹ch 2 lç nhá 0.9 G¹ch nem t¸ch x 65 3 G¹ch 6 lç dµi 2.4 G¹ch l¸ dõa kÐp 2 G¹ch 6 lç 1/2 1.2 G¹ch l¸ dõa ®¬n 1 G¹ch ®Æc 1.4 G¹ch CN 3 lç 2.5 G¹ch ®Æc 245A 2 C¨n cø vµo sè liÖu ®· tËp hîp ®­îc trong c¸c th¸ng 10, 11, 12 n¨m 2002 kÕ to¸n lËp “B¶ng kª tÝnh gi¸ thµnh Quý IV n¨m 2002” BiÓu 11 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Quý IV n¨m 2002 S¶n l­îng quy tiªu chuÈn: 8.257.731 viªn g¹ch 2 lç Stt DiÔn gi¶i Sè tiÒn (VND) Tû lÖ trong gi¸ thµnh (Z) I 1 2 3 Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung 79.405.800 33.537.900 13.221.800 32.646.100 II 1 2 3 Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.832.754.502 508.122.800 489.348.000 835.283.702 III 1 2 3 Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung 30.600.000 12.916.300 5.092.000 12.591.800 IV 1 2 3 Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.881.560.302 528.744.400 497.477.800 855.338.102 100% 28,1% 26,43% 45,47% V 1 2 3 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung 227,85 64,03 60,24 103,58 Tõ sè liÖu trªn kÕ to¸n cã thÓ tÝnh ®­îc gi¸ thµnh ®¬n vj cña tõng lo¹i g¹ch nh­ sau: B¶ng gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm Quý IV n¨m 2002 Z®vÞbq: 227,85 §VT: VN§ Stt Tªn s¶n phÈm §VT SLSX thùc tÕ SL quy ®æi Tæng CPSX Z®¬n vÞ SP 1 G¹ch 2 lç Viªn 6.293.998 6.240.850 1.419.961.949 227,85 2 G¹ch ®Æc - 793.209 1.179.312 268.706.239 338,75 3 G¹ch nem t¸ch - 59.151 118.302 26.955.111 455,70 4 G¹ch chèng nãng 3 lç - 20.068 50.170 11.431.235 569,62 5 G¹ch chèng nãng 6 lç dµi - 56.269 135.045 30.770.003 546,83 6 G¹ch l¸ dõa ®¬n - 9.454 9.454 2.154.094 227,85 7 G¹ch l¸ dõa kÐp - 261.702 532.404 121.308.251 463,53 8 G¹ch CN 6 lç 1/2 - 1.000 1.200 273.420 273,42 Céng 7.494.851 8.257.737 1.881.560.302 Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn trao ®æi nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty vËt liÖu x©y dùng cÇu ngµ. I. Mét vµi nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty vËt liÖu x©y dùng cÇu ngµ. C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ kÓ tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi th× C«ng ty còng ph¶i ®èi diÖn víi rÊt nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch, song nhê cã nh÷ng nç lùc cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty nªn ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tèt, s¶n phÈm cña c«ng ty cã chÊt l­îng æn ®Þnh vµ ngµy cµng ®­îc ®¸nh gi¸ cao trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh viÖc hoµn thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, nghiªn cøu vµ vËn dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng cña c«ng ty®· cã nhiÒu cè g¾ng ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña cÊp trªn. Trong thêi gain thùc tËp t¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ, d­íi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp lÇn ®Çu tiªn ®­îc lµm quen víi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty. Em xin cã mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty nh­ sau: Tuy c«ng ty ch­a ¸p dông ®­îc phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh (®ang trong thêi gian thö nghiÖm) c¸c phÇn viÖc cña kÕ to¸n vÉn lµm b»ng tay song víi nh÷ng cè g¾ng nç lùc phÊn ®Êu lµm tèt nhiÖm vô ®­îc giao, c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô. Nãi riªng vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm bé phËn kÕ to¸n ®· cung cÊp ®­îc cho l·nh ®¹o c«ng ty nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c gióp cho l·nh ®¹o ®Ò ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ mang l¹i lîi Ých cao cho C«ng ty kÕ to¸n ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ còng nh­ viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thÝch hîp. Xøng ®¸ng víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc phßng kÕ to¸n ®· ®­îc tÆng giÊy khen trong phong trµo thi ®ua cña Së X©y dùng B¾c Ninh vµ cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Bé m¸y kÕ to¸n: ®­îc tæ chøc gän nhÑ nh­ng hiÖu qu¶, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc, lu«n ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña tõng ng­êi. Song bªn c¹nh ®ã ®Ó thÝch øng víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi chung vµ x· héi nãi riªng, c«ng ty ®· vµ ®ang tæ chøc cho c¸n bé ®i häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, më réng tÇm hiÓu biÕt, nhËn thøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ trong thêi kú më cöa hiÖn nay. Tõ th¸ng 9/1996 c«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n míi. C¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n hÇu hÕt tuæi cßn trÎ víi lßng say mª nghÒ nghiÖp vµ tr¸ch nhiÖm cao, ®· nhanh chãng chÊp nhËn vµ thÝch øng víi chÕ ®é kÕ to¸n míi, viÖc ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n: kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nãi riªng ®­îc tiÕn hµnh kh¸ nÒ nÕp, ghi chÐp rÊt tû mû, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¶ l­îng vµ tiÒn. §©y lµ c¬ së ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm nãi trªn th× c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh g¸i thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ, ch­a thùc sù phï hîp víi chÕ ®é h¹ch to¸n nãi chung. Do ®ã cÇn ph¶i ph©n tÝch cô thÓ tõ ®ã cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh»m tiÕp tôc cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n. Cô thÓ nh­ sau: Thø nhÊt; C«ng ty ch­a sö dông tµi kho¶n cÊp 2 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Thø 2: ViÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ kh«ng hîp lý. C«ng ty sö dông lao ®éng nh­ng l¹i kh«ng thùc hiÖn ®ãng BHXH, BHYT, KPC§ cho tÊt c¶ ng­êi lao ®éng vµ chØ mét sè c«ng nh©n ®­îc ký hîp ®ång lao ®éng víi c«ng ty. Thø 3: C«ng ty kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Thø 4: ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm theo sè l­îng quy tiªu chuÈn (g¹ch 2 lç) th× dÉn ®Õn viÖc qu¶n lý, tÝnh gi¸ thµnh thiÕu cô thÓ, chÝnh x¸c. Thø 5: HÖ thèng sæ s¸ch h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ch­a ®Çy ®ñ g©y khã kh¨n trong viÖc h¹ch to¸n vµ theo dâi kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty. Thø 6: C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ ch­a tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé, do ®ã cßn h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý chÝ phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng tån t¹i nªu trªn, em xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m c¶i thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ. 1. ý kiÕn thø nhÊt: Më chi tiÕt TK621 HiÖn nay c«ng ty ®ang dïng tµi kho¶n cÊp 1, TK621 ®Ó tËp hîp chi phÝ chung cho c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ than, ®Êt sÐt (cho g¹ch nung), xi m¨ng, c¸t, m¹t ®¸ (cho g¹ch block). Theo em c«ng ty nªn më tµi kho¶n chi tiÕt cÊp 2 cho tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vÝ dô TK6211: chi phÝ vÒ ®Êt, TK6212: chi phÝ vÒ than, Tk6213: chi phÝ vÒ c¸t… Nh­ vËy, c«ng ty dÔ dµng theo dâi ®­îc sè l­îng vµ tæng chi phÝ xuÊt ra trong kú cña mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu. 2. ý kiÕn thø 2: TÝnh BHXH, BHYT, KPC§ ®óng theo chÕ ®é quy ®Þnh C«ng ty tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo s¶n phÈm vµ c¶ thêi gian nh­ng l¹i trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo møc l­¬ng thêi gian c¬ b¶n. Nh­ vËy sÏ thiÖt thßi cho ng­êi lao ®éng. Theo em c«ng ty nªn trÝch sè BHXH, BHYT, KPC§ theo sè l­îng thùc nhËn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ®ang sö dông h¬n 300 lao ®éng nh­ng chØ kho¶ng 3/4 trong tæng sè lao ®éng ®­îc ký hîp ®ång lao ®éng vµ ®­îc c«ng ty thùc hiÖn ®ãng BHXH, BHYT, KPC§. PhÇn cßn l¹i chØ ®­îc tr¶ l­¬ng mµ kh«ng ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é kh¸c. Nh­ vËy c«ng ty ®· vi ph¹m luËt lao ®éng vÒ sö dông lao ®éng. Theo em c«ng ty nªn thùc hiÖn ®óng luËt vÒ sö dông lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 3. ý kiÕn thø 3: LËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu HiÖn nay C«ng ty kh«ng lËp b¶ng ph©n phèi nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho nªn muèn biÕt trÞ gi¸ NVL, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho tõng ®èi t­îng th× kÕ to¸n l¹i ph¶I xem l¹i c¸c b¶ng tæng hîp NVL, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cña tõng ®èi t­îng sö dông nh­ vËy sÏ phøc t¹p vµ tèn thêi gian h¬n. Theo em C«ng ty nªn lËp b¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong th¸ng theo gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ kÕ ho¹ch ®ång thêi ph©n bæ gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng trong th¸ng. §Ó lËp ®­îc “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô” cã thÓ tiÕn hµnh nh­ sau: - C¨n cø vµo c¸c b¶ng tæng hîp NVL, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cña tõng phßng råi lÊy sè tæng céng ®Ó ghi vµo cét vµ c¸c dßng t­¬ng øng cña b¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô. - LÊy hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ h¹ch to¸n vµ gi¸ thùc tÕ ®· tÝnh ®­îc ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ NVL xuÊt dïng. Dùa vµo phÇn tr×nh bµy trªn cã thÓ lËp “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô nh­ sau”: B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô Th¸ng 12 n¨m 2002 Stt Ghi cã c¸c TK §èi t­îng sö dông. Ghi Nî c¸c TK TK152 - NVL TK153 - CCDC HT TT HT TT 1 TK621: CPNVLTT 2 TK627: CPSXC Céng 138.814.000 46.879.686 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô” kÕ to¸n ghi vµo Sæ c¸i theo ®Þnh kho¶n: a. Nî TK621: 138.814.000 Cã TK152: 138.814.000 b. Nî TK627: 46.879.686 Cã TK153: 46.879.686 4. ý kiÕn thø 4: TÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n cÇn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c s¶n phÈm lµm dë cuèi kú, tËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ ph¸t sinh trong kú ®Ó tõ ®ã lµm c¨n cø lªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. ë c«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ s¶n phÈm chñ yÕu lµ g¹ch ®­îc s¶n xuÊt víi nhiÒu quy c¸ch kh¸c nhau ®­îc x¸c ®Þnh theo kÝch th­íc, ®é dµy, ®é rçng cña tõng lo¹i g¹ch nªn chØ tÝnh gi¸ thµnh theo sè l­îng quy tiªu chuÈn (g¹ch 2 lç) th× dÉn ®Õn viÖc qu¶n lý tÝnh gi¸ thµnh thiÕu chÝnh x¸c, thiÕu cô thÓ. Do ®ã, ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy theo em viÖc tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty nªn thùc hiÖn nh­ sau: Do quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ sö dông cïng lo¹i nguyªn vËt liÖu nªn kÕ to¸n cã thÓ tÝnh ®­îc cô thÓ sè l­îng nguyªn vËt liÖu xuÊt ra cho s¶n xuÊt mçi lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. Cßn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, CPSX cã thÓ tÝnh theo hÖ sè quy ®æi cho tõng lo¹i quy c¸ch kh¸c nhau. 5.ý kiÕn thø 5: HÖ thèng sæ s¸ch h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm HÖ thèng sæ s¸ch h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ch­a hoµn toµn ®Çy ®ñ. C«ng ty nªn lËp thªm Sæ §¨ng ký Chøng tõ ghi sæ ®Ó viÖc theo dâi c¸c chøng tõ ghi sæ ®­îc hÖ thèng vµ tiÖn lîi h¬n. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cã thÓ ®­îclËp theo mÉu sau: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2002 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng : : : : : : : : : : : : : : : - Céng - Céng th¸ng - Céng luü kÕ tõ ®Çu quý §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n nªn më thªm c¸c sæ chi tiÕt nh­ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c TK621, TK622, TK627, TK154. Sæ ®­îc lËp nh­ sau: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 621 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Tæng sè tiÒn Ghi Nî TK621 chia ra SH NT PXI PXII PXIII - XuÊt vËt liÖu chÝnh cho SX - XuÊt VL phô - - Céng ph¸t sinh Cã TK 621 152 6. ý kiÕn thø 6: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c h¹ch to¸n néi bé vµ t¨ng c­êng qu¶n lý doanh nghiÖp C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ nªn thµnh lËp bé phËn kiÓm to¸n néi bé ®Ó ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c bé phËn, cã th­ëng ph¹t cô thÓ ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. Bªn c¹nh c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé, ®Þnh kú kÕ to¸n tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh, v¹ch ra nguyªn nh©n hoµn thµnh hoÆc kh«ng hoµn thµnh, nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng cã thÓ khai th¸c vµ ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu kh«ng ngõng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ s¶n xuÊt ra g¹ch x©y dùng, ®©y lµ mÆt hµng tiªu thô lín hiÖn nay nh­ng trªn thùc tÕ mét sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vÉn cßn bÞ tån ®äng do nhiÒu nguyªn nh©n nh­ s¶n phÈm kh«ng c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng. Do vËy C«ng ty kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy mét tèt h¬n, kh«ng ®Ó s¶n phÈm bÞ tån ®äng. Qua t×nh h×nh thùc thÕ em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh nh­ sau: - §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu: C«ng ty x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu hîp lý kÕt hîp víi viÖc t¨ng c­êng mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó tr¸nh ®­îc tíi møc tèi ®a viÖc l·ng phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, ®ång thêi khai th¸c vÒ nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu víi gi¸ c¶ hîp lý ®Ó gi¶m chi phÝ thu mua nguyªn vËt liÖu. - VÒ viÖc th­ëng ph¹t: C«ng ty nªn khuyÕn khÝch ph¸t huy ¸p dông s¸ng kiÕn c¶i tiÕn trong qu¸ tr×nh lao ®éng, cã chÕ ®é th­ëng cho ng­êi lao ®éng mét c¸ch xøng ®¸ng ®èi víi nh÷ng ng­êi, nh÷ng bé phËn lµm viÖc cã n¨ng suÊt cao v­ît kÕ ho¹ch. Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh ph¹t cô thÓ víi nh÷ng ng­êi cã hµnh vi sai tr¸i trong lao ®éng nh»m g¾n tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. - §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung cã thÓ b»ng biÖn ph¸p n©ng cao tr×nh ®é vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n trong viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông c¸c c«ng cô dông cô lao ®éng còng nh­ lµ tµi s¶n cè ®Þnh nh»m chèng nh÷ng thÊt tho¸t vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ c«ng cô lao ®éng, ®ång thêi t¨ng c­êng ho¹t ®éng còng nh­ chÊt l­îng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng s¾p xÕp bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Trªn ®©y lµ mét vµi ý kiÕn ®ãng gãp cña em nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng t¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ. KÕt luËn PhÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ con ®­êng c¬ b¶n gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng bëi v× chØ cã trªn c¬ së h¹ gi¸ thµnh, chÊt l­îng s¶n phÈm tèt th× doanh nghiÖp míi cã thÓ h¹ gi¸ b¸n, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng ®ång thêi t¨ng thªm doanh lîi cho doanh nghiÖp. §Ó ph¸t huy mét c¸ch cã hiÖu lùc c«ng cô kÕ to¸n nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng th× ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng thùc sù trë thµnh c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ngay tõ khi míi ®i vµo s¶n xuÊt C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ ®· thùc sù quan t©m, chó träng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n nµy. Song do ®i vµo ho¹t ®éng ch­a l©u nªn ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm do vËy c«ng ty vÉn cßn mét sè nh÷ng ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc. Sau 8 tuÇn thùc tËp t¹i c«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ, ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o Ph¹m BÝch Chi cïng c¸c c« chó trong C«ng ty em ®· ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n nµy. Víi mong muèn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn em còng ®· m¹nh d¹n ®­a ra c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt. Song víi thêi gian thùc tËp ng¾n, kh¶ n¨ng cã h¹n nªn trong bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, em rÊt mong nhËn ®­îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty, c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ®­îc c¶m ¬n c« gi¸o Ph¹m BÝch Chi, ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em hoµn thiÖn ®Ò ¸n nµy, xin c¶m ¬n sù gióp ®â, chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n cña C«ng ty VËt liÖu X©y dùng CÇu Ngµ trong suèt thêi gian em thùc tËp t¹i ®©y. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà.DOC
Luận văn liên quan