Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng số 1

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN THỨ NHẤT 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 2 I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2 1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 2 2-/ Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 3 3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4 4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 6 4.1- Vai trò. 6 4.2- Ý nghĩa. 6 II-/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 7 1-/ Khái niệm,phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 7 1.1-Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 7 1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 8 2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 10 2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 10 2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 11 2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 12 2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 14 III-/ NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 14 1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 14 1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14 1.2- Đối tượng tính giá thành. 15 1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 15 2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 16 2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 16 2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp. 17 3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21 3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 22 3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 22 3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 22 4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 23 4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp) 23 4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24 4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 25 5-/ Sổ kế toán. 26 5.1 - Hình thức sổ kế toán nhật ký chung. 26 5.2 - Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái 26 5.3 - Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ. 26 PHẦN THỨ HAI 28 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Ở XÍ NGHIỆP 101 - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 28 I-/ Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 1 28 1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 28 2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty 29 3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp: 33 4-/Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1: 34 II-/ Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 101-công ty xây dựng 38 A-/Kế toán chi phí sản xuất: 38 B-/Phương pháp tính giá thành 57 PHẦN THỨ BA 58 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 58 I-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 58 II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 60 KẾT LUẬN 62

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
víi tªn gäi c«ng ty kiÕn tróc khu nam Hµ Néi trùc thuéc Bé KiÕn Tróc (nay lµ Bé X©y Dùng). §Õn ngµy 18/3/1977 c«ng ty ®æi tªn thµnh c«ng ty x©y dùng sè 1 trùc thuéc Bé X©y dùng. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty trong thêi gian nµy lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi nh­ cung v¨n ho¸ h÷u nghÞ ViÖt X«. Trong thêi gian nµy c«ng ty ®· ®­îc Nhµ n­íc trao hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c x©y dùng ngµy cµng ph¸t triÓn cña thñ ®« ngµy 31/8/1983 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi ®­îc thµnh lËp vµ tõ ®ã ®Õn nay c«ng ty x©y dùng sè 1 chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan cÊp trªn lµ Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. C«ng ty x©y dùng sè 1 bao gåm nhiÒu xÝ nghiÖp trùc thuéc cã quy m« lín. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng lín cña x©y dùng, theo ®Ò nghÞ cña c«ng ty, Tæng c«ng ty, Bé x©y dùng lÇn l­ît ra quyÕt ®Þnh t¸ch ba xÝ nghiÖp thuéc c«ng ty thµnh c¸c c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty. + N¨m 1984 t¸ch XN 104 trùc thuéc c«ng ty thµnh c«ng ty x©y dùng sè 2. + N¨m 1986 t¸ch XN trùc thuéc 106 thµnh c«ng ty x©y dùng T©y Hå + N¨m 1992 t¸ch XN hoµn thiÖn trùc thuéc thµnh c«ng ty x©y dùng sè 5. Lµ mét ®¬n vÞ thµnh lËp sím, tõ khi cßn Bé KiÕn tróc l¹i ®­îc ®ãng trô së t¹i trung t©m thñ ®« gÇn víi c¬ quan chñ qu¶n nªn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn, cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín vµ ®­îc ¸p dông sím c¸c thµnh tùu KHKT, c«ng nghÖ tiªn tiÕn do ®ã c«ng ty cã ®éi ngò kü thuËt v÷ng m¹nh, ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. Tuy nhiªn c«ng ty còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nh­ thêi bao cÊp kÐo dµi, c«ng ty kh«ng nh÷ng chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®«ng. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty thi c«ng vµ bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp víi chÊt l­îng cao, bµn giao ®óng tiÕn ®é. C«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, t¹o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ ®· gióp ®êi sèng ng­êi lao ®éng phÇn nµo n©ng cao. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty lu«n lu«n lµ mét ®¬n vÞ m¹nh cña Tæng c«ng ty vµ ®· nhËn ®­îc nhiÒu hu©n huy ch­¬ng cña Nhµ n­íc. - Ngµy 21/8/1979 nhËn hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 3. - Ngµy 15/8/1983 nhËn hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 2. - Ngµy 17/11/1985 nhËn hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 1. - Ngµy 21/9/1994 theo quyÕt ®Þnh 1219 c«ng ty x©y dùng sè 1 ®­îc c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp h¹ng 1 cña Bé X©y dùng. HiÖn nay c«ng ty x©y dùng sè 1 ®· cã 16 xÝ nghiÖp ®éi trùc thuéc, trong ®ã xÝ nghiÖp 101 lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ m¹nh nhÊt. XÝ nghiÖp 101 ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1978 cã trô së ®Æt t¹i 59 Quang Trung-Hµ Néi. XÝ nghiÖp 101 tiÒn th©n lµ ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh d­îc phÈm 2,n¨m 1990 ®æi tªn lµ xÝ nghiÖp dÞch vô x©y dùng 101.Ngµy 13 /7/1998 xÝ nghiÖp 101 trùc thuéc c«ng ty x©y dùng sè 1 chÝnh thøc ra ®êi víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp trong ph¹m vi c¶ n­íc. XÝ nghiÖp 101 ®· ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña c«ng ty b»ng c¸c dù ¸n lín ®¹t chÊt l­îng cao mµ xÝ nghiÖp ®· thi c«ng nh­ :ViÖn kiÓm so¸t nh©n d©n tèi cao, Kh¸ch s¹n quèc tÕ T©y Hå(cao 20 tÇng), Th¸p trung t©m Hµ Néi (cao 25 tÇng)....Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña XÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña c«ng ty nãi chung nh­ ngµy h«m nay chÝnh lµ sù nh¹y bÐn víi c¸i míi, c¹nh tranh b»ng chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng, ¸p dông c«ng nghÖ vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i cïng víi ®é ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, lµnh nghÒ. 2-/ §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty HiÖn nay c«ng ty gåm s¸u xÝ nghiÖp trùc thuéc. §©y lµ mét c«ng ty cã quy m« lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng réng nªn viÖc tæ chøc lùc l­îng lao ®éng thµnh c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc qu¶n lý vµ ph©n c«ng lao ®éng ë nhiÒu ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau víi nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tõ tr­íc 1/1/1995 c«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ph©n t¸n, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc tæ chøc h¹ch to¸n riªng, c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n tõ xö lý chøng tõ ban ®Çu ®Õn lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi vÒ c«ng ty do bé phËn kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp thùc hiÖn, trªn c¬ së ®ã phßng kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp b¸o c¸o chung toµn c«ng ty. Tõ 1/1/1995 ®Õn nay c«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp chung. Bé phËn kÕ to¸n xÝ nghiÖp thu nhËp xö lý chøng tõ ban ®Çu, ghi chÐp, theo dâi mét sè sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng, xÝ nghiÖp giao nép chøng tõ gèc vÒ c«ng ty ®Ó n¹p vÒ m¸y tÝnh toµn bé sæ s¸ch tæng hîp. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty gåm cã: Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. - §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tr­íc ph¸p, luËt ®¹i diÖn quyÒn lîi cña toµn bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty ®ång thêi cïng víi tr­ëng phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ hai phã gi¸m ®èc: phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch tiÕp thÞ vµ hai phã gi¸m ®èc kü thuËt thi c«ng c¬ ®iÖn. Trong tr­êng hîp gi¸m ®èc ®i v¾ng phã gi¸m ®èc thay mÆt ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. - BÝ th­ §¶ng uû chñ tÞch c«ng ®oµn, §oµn thanh niªn gióp cho ban gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - C¸c phßng chøc n¨ng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn ®«n ®èc thùc hiÖn thi c«ng, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, lËp vµ kiÓm tra c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, chÕ ®é qu¶n lý cña c«ng ty. §ång thêi lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m b¹n hµng cung cÊp th«ng tin sè liÖu, ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh gióp ®èc cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. MÆt kh¸c gi¶i quyÕt mäi c«ng t¸c liªn quan ®Õn nh©n sù, chÝnh s¸ch lao ®éng tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. D­íi ®©y lµ c¸c phßng ban trong c«ng ty vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña tõng phßng. + Phßng kü thuËt thi c«ng c¬ ®iÖn cã nhiÖm vô gi¸m s¸t chÊt l­îng mü thuËt, an toµn, tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña toµn c«ng ty. Tham gia nghiªn cøu tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, tÝnh khèi l­îng söa ch÷a n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh néi bé. Theo dâi sè l­îng, chÊt l­îng toµn bé thiÕt bÞ. Thu thËp th«ng tin vµ phæ biÕn c¸c quy tr×nh quy ph¹m míi. Chñ tr× xem xÐt s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt. Tæ chøc h­íng dÉn ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña phßng víi ®¬n vÞ trùc thuéc. + Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh Thèng kª cã bèn nhiÖm vô chÝnh. NhiÖm vô c«ng t¸c Tµi chÝnh tham m­a cho l·nh ®¹o thùc hiÖn quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi s¶n,... thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ liªn doanh, liªn kÕt thùc hiÖn quyÒn chuyÓn nh­îng, thay thÕ, cho thuª, thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n. Thùc hiÖn trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. NhiÖm vô c«ng t¸c Thèng kª. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª vµ bé m¸y kÕ to¸n thèng kª phï hîp víi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. NhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc so¹n th¶o hîp ®ång giao kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (theo quy chÕ 189) vµ x©y dùng quy chÕ ph©n cÊp vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cho c¸c ®¬n vÞ. NhiÖm vô kiÓm tra kiÓm so¸t. + Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ tiÕp thÞ víi ba nhiÖm vô chÝnh. C«ng t¸c kÕ ho¹ch gåm lËp kÕ ho¹ch, giao kÕ ho¹ch triÓn khai, h­íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch. C«ng t¸c vËt t­ gåm x¸c ®Þnh mÆt b»ng gi¸ chuÈn cho tõng lo¹i vËt liÖu ë tõng thêi ®iÓm, t×m nguån hµng, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý vËt liÖu. C«ng t¸c tiÕp thÞ: th­êng xuyªn quan hÖ c¬ quan cÊp trªn c¸c c¬ quan h÷u quan, kh¸ch hµng,... + Phßng qu¶n lý khèi l­îng cã nhiÖm vô tÝnh to¸n khèi l­îng c¸c c«ng tr×nh. LËp tæng dù to¸n thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Phèi hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh thèng kª, phßng kÕ ho¹ch vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, thùc hiÖn c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n thu håi vèn ®èi víi A. + Phßng hµnh chÝnh Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, v¨n th­ vµ ®êi sèng y tÕ. - D­íi c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc l¹i ph©n ra thµnh c¸c bé phËn chøc n¨ng: kü thuËt, tµi vô, lao ®éng tiÒn l­îng, an toµn, c¸c ®éi s¶n xuÊt. Trong c¸c ®éi s¶n xuÊt ph©n ra thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ nh­ tæ s¾t, tæ méc, tæ nÒ, tæ lao ®éng,... §øng ®Çu xÝ nghiÖp lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp m×nh. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt ë c«ng ty XD sè 1 gi¸m ®èc c«ng ty kÕ to¸n tr­ëng phã gi¸m ®èc kinh tÕ p. gi¸m ®èc kÕ ho¹ch tiÕp thÞ p.G§ kü thuËt phßng tµi chÝnh kÕ to¸n phßng tæ chøc hµnh chÝnh phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch phßng qu¶n lý dù ¸n vµ ®Êu thÇu phßng kü thuËt XN xd 101 xnxd 102 xnxd 103 xnxd 105 Xnxd 106 Xnxl méc néi thÊt ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh p.G§ dù ¸n Xnxl ®iÖn n­íc xd C¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty Xn gia c«ng c¬ khÝ Víi c¸ch tæ chøc lao ®éng, qu¶n lý ë c«ng ty x©y dùng sè 1 t¹o ®iÒu kiÖn qu¶n lý chÆt chÏ c¸c mÆt kinh tÕ kü thuËt ë tõng xÝ nghiÖp ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh liªn tôc, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p cã ¶nh h­ëng lín ®Õn tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng th­êng cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, s¶n phÈm ®¬n chiÕc, thêi gian thi c«ng l©u dµi ®ßi hái mét quy m« lín c¸c yÕu tè ®Çu vµo. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ®ßi hái ph¶i lËp dù to¸n c«ng tr×nh. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt nªn chÞu ¶nh h­ëng cña n¬i ®Æt c«ng tr×nh nh­ ®Þa h×nh, thêi tiÕt gi¸ c¶ thÞ tr­êng,... c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ, ng­êi lao ®éng ph¶i di chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm s¶n phÈm. §iÒu nµy lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý sö dông tµi s¶n cña c«ng ty rÊt khã kh¨n. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty lu«n tu©n thñ theo quy tr×nh c«ng nghÖ x©y l¾p sau: Mua vËt t­, tæ chøc nh©n c«ng LËp kÕ ho¹ch thi c«ng NhËn thÇu Tæ chøc thi c«ng NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh 3-/ §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¬ chÕ qu¶n lý gi÷a c«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp: 3.1.§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ: Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ cña s¶n phÈm x©y dùng nªn quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm: s¶n xuÊt liªn tôc, phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau (®iÓm dõng kü thuËt) mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng vµ thi c«ng ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Do vËy, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c¸c c«ng tr×nh th­êng nh­ nhau: giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ, giai ®o¹n san nÒn, gi¶i quyÕt mÆt b»ng thi c«ng, ®µo ®Êt, lµm mãng, giai ®o¹n x©y tr¸t, trang trÝ néi thÊt. Mçi giai ®o¹n tiªu hao ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu hao phÝ nh©n c«ng lµ kh¸c nhau. 3.2.C¬ chÕ qu¶n lý gi÷a c«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp: Khi nhËn thÇu ®­îc mét c«ng tr×nh, do Tæng c«ng ty, c«ng ty hay xÝ nghiÖp t×m kiÕm ®­îc ®Òu thùc hiÖn c¬ chÕ giao kho¸n th«ng qua hîp ®ång giao kho¸n gi÷a c«ng ty vµ xÝ nghiÖp trùc thuéc theo quy chÕ t¹m thêi cã néi dung sau: + Møc giao kho¸n víi tû lÖ 97.5 ®Õn 98% gi¸ trÞ quyÕt to¸n ®­îc duyÖt. + Sè cßn l¹i c«ng ty chi cho c¸c kho¶n sau: Nép thuÕ doanh thu thuÕ lîi tøc. TiÒn sö dông vèn ng©n s¸ch vµ l·i vay ng©n hµng cña sè vèn c«ng ty ®Þnh møc cho xÝ nghiÖp. Phô phÝ cÊp trªn vµ c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý c«ng vµ trÝch lËp c¸c quü cña xÝ nghiÖp. + C¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau sÏ cã møc kho¸n kh¸c nhau. C¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n tæ chøc thi c«ng, chñ ®éng cung øng vËt t­, nh©n c«ng, ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng, kü thuËt, an toµn lao ®éng vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh. XÝ nghiÖp nhËn kho¸n tæ chøc tèt c«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu vµ lu©n chuyÓn chøng tõ nh»m ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kh¸ch quan chÝnh x¸c kÞp thêi mäi ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t sinh. TÊt c¶ c¸c chøng tõ ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ kû luËt tµi chÝnh. XÝ nghiÖp ph¶i lËp kÕ ho¹ch th¸ng vÒ vËt t­, nh©n c«ng, tiÕn ®é thi c«ng. Cuèi quý ph¶i kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang. + Trong tû lÖ kho¸n nÕu xÝ nghiÖp cã l·i ®­îc ph©n phèi nh­ sau: Nép 25% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. XÝ nghiÖp ®­îc sö dông 75% lËp quü khen th­ëng. Trong ®ã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ phô tr¸ch kÕ to¸n ®­îc h­ëng 10%. + NÕu bÞ lç xÝ nghiÖp ph¶i tù bï ®¾p. Trong ®ã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ phô tr¸ch kÕ to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty. C¬ chÕ kho¸n trªn ®· t¸c ®éng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty, gãp phÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. 4-/T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty x©y dùng sè 1: HiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· ®­îc trang bÞ m¸y vi tÝnh vµ nèi m¹ng trong toµn Tæng c«ng ty. Toµn bé kÕ to¸n tæng hîp vµ mét phÇn kÕ to¸n ph©n tÝch ®· ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y. Víi phÇn mÒm kÕ to¸n ®· ®­îc n©ng cÊp lªn nhiÒu lÇn vµ ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, c«ng t¸c kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh ngµy cµng hoµn thiÖn. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty cã 11 ng­êi vµ ®­îc tæ chøc theo s¬ ®å sau trong ®ã mçi ng­êi ®Òu ®­îc ph©n c«ng cô thÓ c«ng viÖc nh­ sau: S¬ ®å phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng sè 1 kÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kÕ to¸n vµ kÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n tæng hîp Phô tr¸ch thèng kª thu håi vèn KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n l­¬ng vµ BHXH KÕ to¸n TGNH Thñ quü KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Bé phËn kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp KÕ to¸n vËt t­ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu vµ doanh thu + KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn chØ ®¹o kiÓm tra c«ng viÖc do nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn. Tæ chøc lËp b¸o c¸o theo yªu cÇu qu¶n lý, tæ chøc nh©n viªn ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng ng­êi. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc, cÊp trªn vµ Nhµ n­íc vÒ c¸c th«ng tin kÕ to¸n. + Phßng kÕ to¸n tr­ëng gi÷ vai trß trî lý gióp ®ì kÕ to¸n tr­ëng phô tr¸ch c«ng t¸c tæng hîp, kÕ to¸n tµi chÝnh. + KÕ to¸n tæng hîp vËt t­ kiªm thñ quû qu¶n lý tiÒn mÆt, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ ®Ó ghi sæ ®ång thêi ghi chÐp sæ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu. + KÕ to¸n thèng kª thu vèn c¨n cø chøng tõ b¸o c¸o s¶n l­îng cña c¸c xÝ nghiÖp ®Ó thèng kª toµn bé s¶n l­îng cña c«ng ty. C¨n cø vµo quyÕt to¸n ®­îc A chÊp nhËn thanh to¸n, lµm thñ tôc thu vèn. + KÕ to¸n ng©n hµng vµ BHXH dùa vµo chøng tõ, giÊy b¸o nî cã, b¶ng sao kª ng©n hµng ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung. ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n BHXH thanh to¸n c¸c kho¶n chÕ ®é,... hµng th¸ng, cuèi quý tæng hîp quyÕt to¸n víi ®¬n vÞ cÊp trªn. + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh sè l­îng hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã. Ph¶n ¸nh kÞp thêi hao mßn TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông. + KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c¨n cø vµo chi phÝ thùc tÕ vµ chi phÝ theo dù to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn lç l·i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh (hai ng­êi). + KÕ to¸n thanh to¸n vµ tiÒn l­¬ng cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng tiÕn hµnh ph©n bæ vµo c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. C¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó viÕt phiÕu thu chi (hai ng­êi). HÖ thèng kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông lµ hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông chung cho c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141 TC/C§KT ngµy 1/11/1995. Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø chøng tõ gèc, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p ghi vµo sæ NhËt ký chung, sæ vµ thÎ chi tiÕt theo tr×nh tù thêi gian. Tõ NhËt ký chung tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo sæ C¸i. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu ë sæ C¸i lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chung Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C¸c sæ nhËt ký ®Æc biÖt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ nh­:PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o “nî”, giÊy b¸o “cã” cña ng©n hµng, c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n....Tr­íc hÕt, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký chung, sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo Sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp.Do ®¬n vÞ cã më sæ kÕ to¸n chi tiÕt nªn ®ång thêi víi viÖc ghi sæ NhËt ký chung, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, kÕ to¸n ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký ®Æc biÖt cã liªn quan. §Þnh kú 5 ngµy tæng hîp tõng sæ NhËt ký ®Æc biÖt, lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n phï hîp trªn Sæ c¸i. Cuèi th¸ng ( cuèi quý, cuèi n¨m ) céng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Sau khi ®· kiÓm tra, ®èi chiÕu khíp dóng víi sè liÖu ghi trªn Sæ c¸i vµ B¶ng tæng hîp chi tiÕt ( ®­îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt ), kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra, C«ng ty cßn thùc hiÖn ®µy ®ñ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o do Bé tµi chÝnh qui ®Þnh, bao gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lËp hµng quÝ. - KÕt qu¶ s¶n xuÊt ho¹t ®éng kinh doanh lËp hµng quÝ. - B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ lËp 6 th¸ng 1 lÇn. - B¶ng thuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh lËp hµng n¨m. §Ó phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh t­¬ng ®èi lín, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh th­êng xuyªn, liªn tôc. Do vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ®­îc C«ng ty ph©n lo¹i thµnh 4 kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (TK 621). - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (TK 622). - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng(TK 623). - Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 627). Ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc cña C«ng ty nh»m qu¶n lý chÆt chÏ, toµn diÖn, liªn tôc mäi kho¶n vËt t­, tµi s¶n, lao ®éng, tiÒn vèn....§ång thêi, còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸ctÝnh gi¸ vµ ®Þnh møc s¶n xuÊt cho kú sau. II-/ Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp 101-c«ng ty x©y dùng A-/KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: §Ó cã thÓ nghiªn cøu , ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ cao nghiÖp vô kinh tÕ kÕ to¸n mét c¸ch cô thÓ. Trong bµi viÕt nµy, t«i xin ®­îc chän c«ng tr×nh:ViÖn kiÓm s¸t Nh©n d©n Tèi cao. Nh­ vËy, c«ng tr×nh nµy chÝnh lµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.§©y lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh tiªu biÓu do XÝ nghiÖp 101 thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1 thi c«ng. D­íi ®©y, t«i xin tr×nh bµy c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt ë giai ®o¹n cuèi (Quý 4-2002). 1-/KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Th«ng th­êng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ lo¹i chi phÝ chiÕm tû träng lín, th­êng tõ 70% ®Õn 80% (tuú theo kÕt cÊu c«ng tr×nh) trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ thùc tÕ ®ã ®ßi hái ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­, c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu gãp phÇn ®¶m b¶o sö dông hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm vËt t­ nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng, tr¸nh viÖc vËn chuyÓn tèn kÐm nªn hiÖn n¸y XÝ nghiÖp tæ chøc kho vËt liÖu ngay ë tõng c«ng tr×nh, nh©n viªn kinh tÕ ®éi vad thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Sau ®ã, lËp phiÕu nhËp kho lµm 2 liªn (1 liªn thñ kho gi÷ vµ 1 liªn l­u l¹i ë phßng kÕ to¸n), khi cã nhu cÇu sö dông vËt t­,chñ nhiÖm c«ng tr×nh(®éi tr­ëng) viÕt phiÕu xuÊt kho cã ch÷ ký cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ chuyÓn cho thñ kho ®Ó xuÊt vËt t­ phôc vô thi c«ng.Gi¸ vËt t­ xuÊt kho ®­îc XÝ nghiÖp sö dông theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc.Tr­êng hîp vËt t­ mua vÒ kh«ng th«ng qua kho mµ chuyÓn th¼ng tíi ch©n c«ng tr×nh theo tiÕn ®é thi c«ng th× gi¸ vËt t­ sö dông cho viÖc tÝnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng tr×nh chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu. Khi ®ã, gi¸ vËt t­ xuÊt dïng ®­îc tÝnh nh­ sau: Li = * Ci Trong ®ã: + Li: TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n i + Ci: Sè c«ng cña c«ng nh©n i åL: Tæng tiÒn l­¬ng cña c¶ ®éi åC: Tæng sè c«ng thùc hiÖn cña c¶ ®éi Cã thÓ nãi, chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã vÞ trÝ chñ chèt vµ rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng còng nh­ trong tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ sè l­îng vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i vËt t­ nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho bé phËn qu¶n lý tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m tiªu hao nguyªn vËt liÖu vµ ®Þnh møc tiªu hao, ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu .§ã chÝnh lµ yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra cho XÝ nghiÖp. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i XÝ nghiÖp 101 TK 111,141,331... TK 152 TK 621 VËt t­ nhËp kho XuÊt NVL ®Ó chÕ t¹o (ch­a cã thuÕ) s¶n phÈm TK 133 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ Hµng ngµy, kÕ to¸n c¨n cø vµ phiÕu nhËp kho, xuÊt kho vËt t­ ®Ó ghi vµo sæ NhËt ký chung vµ Sæ c¸i c¸c TK liªn quan. - §èi víi vËt t­ mua vÒ nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK liªn quan (111,112,331...) - VËt t­ xuÊt th¼ng ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh: Nî TK 621 Chi tiÕt ®èi t­îng Nî Tk 133 Cã TK liªn quan (111,112,331...) C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc lµ phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, c¸c giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng...kÕ to¸n v©t liÖu lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ c«ng cô dung cô trong th¸ng. B¶NG TæNG HîP XUÊT VËT T¦ Th¸ng 12/2002 Tªn c«ng tr×nh Tæng sè tiÒn Ghi cã c¸c TK 152, 153, ghi Nî TK kh¸c TK 621 TK 627.3 TK 621 Nhµ bÕp TK 331 TK 152 CT VKS sè 4 Quang Trung Tho¸t n­íc CP 7A Kªnh Yªn Së ..... 169.595.977 36.430.450 166.974.372 36.430.450 88.625 2.532.980 TK 153 CT VKS sè 4 Quang Trung 32.000 32.000 Dùa trªn c¬ së b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­, c«ng cô dông cô, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh theo ®Þnh kho¶n: +Nî TK 621 Chi tiÕt ®èi t­îng Cã TK 152 Chi phÝ NVL +Nî TK 627.3 Chi tiÕt ®èi t­îng Cã TK 153 Chi phÝ CCDC Sæ CHI TIÕT TK 621 Th¸ng 12/2002 C«ng tr×nh:VKSNDTC Sè CT Ngµy CT Néi dung Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã 18 31/12 A NghÜa hoµn chøng tõ mua vËt t­ VKS 67.619.270 67.619.270 §C 31 31/12 §/chØnh gi¶m chªnh lÖch gi¸ vËt t­ 172.370 67.446.920 ............. ............. .......... 1703 31/12 K/C chi phÝ NVL trùc tiÕp c«ng tr×nh VKS 225.064.482 Céng 225.064.482 225.064.482 Cuèi kú, c¨n cø vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n vµo sæ tæng hîp chi tiÕt vµ kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nî TK 154 Chi tiÕt ®èi t­îng Cã TK 621 Chi tiÕt ®èi t­îng 2-/KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n chi phÝ trùc tiÕp ë XÝ nghiÖp vµ g¾n liÒn víi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. Do vËy, viÖc h¹ch to¸n ®óng, ®ñ chi phÝ nh©n c«ng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh l­¬ng, tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c, kÞp thêi cho ng­êi lao ®éng tõ ®ã nã cã t¸c dông tÝch cùc gãp phÇn khÝch lÖ ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm... Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë XÝ nghiÖp bao gåm: - TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trong danh s¸ch. - TiÒn l­¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi. - C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ HiÖn nay, lùc l­îng lao ®éng ë XÝ nghiÖp gåm hai lo¹i: CNVC trong danh s¸ch (cßn gäi lµ trong biªn chÕ) vµ CNVC ngoµi danh s¸ch (CN thuª ngoµi). CNVC trong biªn chÕ chiÕm tû träng nhá nh­ng lµ lùc l­îng nßng cèt, thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt cao, cßn l¹i lµ sè lao ®éng hîp ®ång. §iÒu nµy lµm cho c¬ cÊu cña XÝ nghiÖp trë nªn gän nhÑ, gi¶m bít ®­îc chi phÝ qu¶n lý. Bé phËn CNVC trong danh s¸ch gåm c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ lao ®éng gi¸n tiÕp (nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh). + §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. + §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp: XÝ nghiÖp tr¶ l­¬ng kho¸n theo c«ng viÖc cña tõng ng­êi (cã quy chÕ tr¶ l­¬ng riªng dùa theo cÊp bËc, n¨ng lùc vµ c«ng viÖc thùc tÕ hoµn thµnh cña tõng ng­êi. §èi víi bé phËn CNVC trong danh s¸ch XÝ nghiÖp tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Cô thÓ lµ: + 15% BHXH tÝnh theo l­¬ng c¬ b¶n. + 2% BHYT tÝnh theo l­¬ng c¬ b¶n. + 2% KPC§ tÝnh theo l­¬ng thùc tÕ. §èi víi bé phËn CNVC ngoµi danh s¸ch, XÝ NghiÖp kh«ng tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT theo th¸ng mµ ®· tÝnh to¸n trong ®¬n gi¸ nh©n c«ng tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng, cßn kho¶n KPC§,XÝ nghiÖpvÉn trÝch nh­ CNVC trong danh s¸ch. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i xÝ nghiÖp 101 TK 334(1),338(2,3,4) TK622 L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp(biªn chÕ) TK 334(2),338(4) TiÒn l­¬ng vµ trÝch KPC§ (2%) cho c«ng nh©n thuª ngoµi Chøng tõ ban ®Çu ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng lµ c¸c B¶ng chÊm c«ng ,c¸c hîp ®ång lµm kho¸n...Hîp ®ång lµm kho¸n ®­îc ký theo tõng c«ng viÖc hay tæ hîp c«ng viÖc vµ thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång cã thÓ lµ mét th¸ng hay dµi h¬n. Do vËy, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tr¶ tiÒn l­¬ng theo tõng th¸ng mµ cã thÓ tr¶ theo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh trong hîp ®ång. hîp ®ång lµm kho¸n Sè........ §¬n vÞ : XN 101 Nî TK 622 C«ng tr×nh : VKSNDTC Cã TK 334 Tæ : §iÖn n­íc TT Néi dung c«ng viÖc §VT §¬n gi¸ Khèi l­îng Thêi gian KL thùc hiÖn Thµnh tiÒn B¾t ®Çu KÕt thóc Céng Ng­êi nhËn kho¸n Ng­êi giao kho¸n MÆt sau cña hîp ®ång lµm kho¸n lµ b¶ng chÊm c«ng: TT Hä vµ tªn BËc l­¬ng Ngµy trong th¸ng Tæng sè c«ng HÖ sè Sè c«ng tÝnh theo bËc 1 Thµnh tiÒn 1 2 3 ... 1 NguyÔn §×nh Dòng 2.98 x x x 28 K 51,5 990.000 2 NguyÔn V¨n B¶n 2.18 x x x 26 K 47,8 909.000 .................. ............... Céng: 156,93 5.129.000 Tæ tr­ëng dùa vµo hîp ®ång lµm kho¸n vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n (cã x¸c nhËn cña chñ nhiÖm c«ng tr×nh). Cuèi th¸ng, tæ tr­ëng c¸c ®éi cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c giÊy tê trªn lªn phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n XÝ nghiÖp lËp B¶ng tæng hîp ph©n tÝch l­¬ng.(MÉu 1) Sau ®ã, tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ vµ ph¶n ¸nh vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng (B¶ng tÝnh l­¬ng). Tõ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 Chi tiÕt ®èi t­îng Cã TK 334(1,2) Cã TK 338 (2,3,4) Theo chÕ ®é hiÖn hµnh,tû lª trÝch BHXH 20%, BHYT 3%, KPC§ 2% trong ®ã ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ph¶i nép 19% vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh,cßn 6% (BHXH 5%, BHYT 1%) th× do ng­êi lao ®éng ®ãng gãp trùc tiÕp hoÆc trõ vµo l­¬ng, khi ®ã kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 111,334(1) Cã TK 338(2,3) Sè liÖu ë trªn Sæ c¸i vµ Sæ chi tiÕt TK 622 sÏ lµm c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi vµo Sæ tæng hîp chi tiÕt Sæ chi tiÕt Tk 622 Th¸ng 12/2002 C«ng tr×nh:VKSNDTC Sè CT Ngµy CT Néi dung CT PS trong kú D­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã CTLg 31/12 Ph©n bæ l­¬ng T12/2002 c«ng tr×nh VKS 10.150.000 BHXH 31/12 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ c«ng tr×nh VKS 2.380.000 1694 K/C chi phÝ NCTT 12.530.000 Céng 12.530.000 12.530.000 Cuèi kú, toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tËp hîp trªn TK 622 sÏ ®­îc kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Nî TK 154 Chi tiÕt ®èi t­îng Cã TK 622 3-/KÕ to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC) Theo chÕ ®é ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®­îc bé tµi chÝnh ban hµnh chÝnh thøc quyÕt ®Þnh sè 1864 Q§/BTC ngµy 16/12/98 ,C«ng ty x©y dùng sè 1 ®· më thªm TK623 dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Còng nh­ c¸c doanh nghÞªp x©y l¾p kh¸c, m¸y thi c«ng cña c«ng ty bao gåm c¸c ph­¬ng tiÖn, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh thi c«ng (gäi chung lµ xe,m¸y). §©y lµ mét trong nh÷ng bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ chiÕm mét tØ lÖ kh«ng nhá trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cßn gióp c«ng ty ®¶y nhanh tiÕn ®é thi c«ng, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh còng nh­ gi¶m 1 l­îng hao phÝ nh©n c«ng ®¸ng kÓ. Ngoµi m¸y thi c«ng ra,TSC§ cña c«ng ty cßn gåm 1 sè thiÕt bÞ, dông cô phôc vô cho qu¶n lý vµ nhµ x­ëng kh¸c. Trong 1 th¸ng, m¸y thi c«ng cã thÓ phôc vô ho¹t ®éng cho nhiÒu c«ng tr×nh. Do vËy, c«ng ty giao m¸y cho c¸c ®éi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn chñ ®éng còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý. §ång thêi d­íi c¸c ®éi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n m¸y th«ng qua chøng tõ ban ®Çu lµ “Quy ®Þnh ®iÒu ®éng xe,m¸y”. §Õn cuèi th¸ng, phiÕu nµy cïng c¸c giÊy tê cã liªn quan kh¸c nh­ nhËt tr×nh xe, m¸y,ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho...sÏ ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ vµ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng sö dông. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n cho c«ng tr×nh ®ã. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông MTC t¹i XÝ nghiÖp 101 TK 2141 TK 623 TrÝch khÊu hao TSC§ TK111, 112 Chi phÝ MTC thuª ngoµi ViÖc trÝch khÊu hao TSC§ ë XÝ nghiÖp 101 ®­îc thÓ hiÖn trªn B¶ng tæng hîp trÝch KHTSC§. B¶ng tæng hîp trÝch KHTSC§ th¸ng 12/2002 XÝ nghiÖp x©y dùng 101 STT Tªn TSC§ Nguyªn gi¸ KH TSC§ A Nguån vèn ng©n s¸ch 65.210.000 258.000 1 M¸y thuû chuÈnC32 17.860.000 0 6 M¸y ®Çm ®Êt MIKASA MTR 605 15.450.000 258.000 ............................. B Vèn tù bæ xung 157.430.000 868.000 I M¸y mãc thi c«ng 135.181.810 868.000 1 M¸y trén bª t«ng 19.730.000 330.000 2 M¸y kÝnh vÜ T©y §øc C10B 35.000.000 0 ................................ II ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 22.248.200 0 ................................ C Vèn kh¸c 40.763.510 822.000 I ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 12.773.320 355.000 1 M¸y in HP 1100 Singapo 5.774.000 160.000 ................................. II M¸y mãc thi c«ng 27.990.190 467.000 1 M¸y c¾t s¾t TQ GQ 40 10.476.190 175.000 .................................. Tæng céng 263.430.520 1.948.000 Nî TK:6324 CT VKS sè 4 QT =1.848.000® , CT CP7A=100.000® Cã TK: 214 VKS sè 4 QT=1.848.000® , CT CP7A=100.000® KÕ to¸n XÝ nghiÖp Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp Sè n¨m trÝch khÊu hao cña TSC§ ®­îc Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc duyÖt dùa trªn c¨n cø vµo chñng lo¹i, hiÖn tr¹ng cña TSC§ ®ång thêi møc trÝch khÊu hao th¸ng ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn b¶ng ®¨ng ký møc trÝch khÊu hao. Theo quyÕt ®Þnh sè 1062/TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng ®èi víi tõng xe, m¸y thi c«ng ®­îc tÝnh nh­ sau: = Nh­ vËy møc trÝch khÊu hao cña m¸y ®Çm ®Êt MIKASA MTR 605 sÏ lµ: 15.450.00/5*12=258.000 C¸c m¸y kh¸c tÝnh t­¬ng tù nh­ trªn. Sau ®ã , kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp trÝch khÊu hao theo quý, råi vµo sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 623(4) 1.848.000(c«ng tr×nh VKS ) Cã TK 154 1.848.000(c«ng tr×nh VKS ) Bªn c¹nh m¸y mãc thuéc quyÒn së h÷u, C«ng ty cã thÓ thuª xe m¸y ë ngoµi. ViÖc thuª m¸y nµy cã thÓ do ®éi tù thuª hoÆc th«ng qua C«ng ty ®Ó ký hîp ®ång. H¹ch to¸n kho¶n m¸y thi c«ng thuª ngoµi, kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång cho thuª, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång, c¸c ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn...®Ó ghi vµo sæ NhËt ký chung, Sæ c¸i TK 623 vµ Sæ chi tiÕt TK 623 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 623 Chi tiÕt ®èi t­îng Cã TK liªn quan (111,112,141,331....) Sæ chi tiÕt TK 623 Th¸ng 12/2002 C«ng tr×nh: VKS Sè CT Ngµy CT Néi dung CT Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã KHTS12 31/12 TrÝch KH TSC§ 1.848.000 1675 31/12 K/c chi phÝ KH M¸y thi c«ng T12/02 1.848.000 Céng 1.848.000 1.848.000 Cuèi kú,kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp vµ kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Nî TK 154 Chi tiÕt ®èi t­îng Cã TK 621 4-/Chi phÝ s¶n xuÊt chung §Ó thi c«ng c«ng tr×nh, ngoµi nh÷ng kho¶n chi phÝ trªn cßn cã kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung phôc vô s¶n xuÊt. T¹i XÝ nghiÖp 101 c¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 vµ nã bao gåm nh÷ng chi phÝ sau: -TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh©n viªn phôc vô, nh©n viªn qu¶n lý tr¶ cho c«ng tr×nh (TK 6271) ViÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ còng ®­îc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. - Chi phÝ vËt liÑu xuÊt dïng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt chung cña c«ng tr×nh (TK 6272). Chi phÝ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt (TK6273): Nh÷ng c«ng cô cã gi¸ trÞ lín nh­ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n cè ®Þnh, ®­îc sö dông nhiÒu lÇn th× tiÕn hµnh ph©n bæ dÇn, cßn nh÷ng c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá nh­ cuèc, xÎng…th× tiÕn hµnh ph©n bæ 1 lÇn cho c«ng tr×nh ®ã. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng ph¶i lµ m¸y thi c«ng phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt chung( TK 6274) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ( TK 6277) nh­ tiÒn ®iÖn, n­íc, thuª bao ®iÖn tho¹i… Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c( TK 6278) gåm: c¸c chi phÝ giao dÞch, tiÕp kh¸ch. XÝ nghiÖp 101 ®· më ®ñ 6 tiÓu kho¶n cÊp 2 nh»m theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh cã liªn quan tíi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× sÏ ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Cßn tr­êng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cã liªn quan tíi nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× kÕ to¸n sÏ tËp hîp chung vµ tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc nh©n c«ng trùc tiÕp S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung cña xÝ nghiÖp 101 TK 334,338 TK 214 TK 111,112 TK 153, 111 TK 142(1) TK 152 TK 627 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TËp hîp chi phÝ tr¶ tr­íc ph¸t sinh trong k× Ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr­íc vµo chi phÝ chung Chi phÝ c«ng cô dông cô Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÌn VËt liÖu xuÊt dïng Chi phÝ thi c«ng qu¶n lÝ thi c«ng c«ng tr×nh C¨n cø vµo c¸ chøng tõ gèc kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ b¶ng chÊm c«ng, phiÕu xuÊt kho vËt t­, c«ng cô dông cô, b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, c¸c phiÕu thanh to¸n tiÒn t¹m øng, phiÕu chi...vµ c¸c giÊy tê cps liªn quan kh¸c. KÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 ( chi tiÕt tiÓu kho¶n) Nî TK 133( thuÕ GTGT ®Çu vµo) Cã TK liªn quan 111, 112, 152, 331… §ång thêi kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 627 vµ sæ chi tiÕt TK 627 Sæ chi tiÕt TK 627 Th¸ng 12/ 2002 C«ng tr×nh: VKSNDTC Sè CT Ngµy CT Néi dung Ph¸t sinh trong kú D­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã 20/12 Hoµn chøng tõ Tto¸n chi vÆt 2.888.889 2.888.889 30/12 Hoµn chøng tõ ..... 2.037.318 4.926.237 ... ........................... 31/12 K/c chi phÝ vËt liÖu gi¸n tiÕp T12/02 5.011.100 31/12 K/c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 72.329.073 Céng 77.340.173 77.340.173 5-/ H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp 101 S¶n phÈm x©y l¾p cña xÝ nghiÖp 101 ®­îc x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p kiÓm kª theo k× b¸o c¸o( th¸ng, quý) vµ c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc x©y l¾p ®· thùc hiÖn. Bëi vËy, cuèi k× b¸o c¸o nh÷ng c«ng tr×nh nµo ch­a hoµn thµnh th× kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k×.Cô thÓ ngµy 31/12/2002t¹i c«ng tr×nh VKS cã b¶ng khèi l­îng dë dang nh­ sau: B¶ng khèi l­îng dë dang ®Õn ngµy 31/12/2002 PhÇn x©y dùng trô së vµ ®iÖn n­íc TT Néi dung c«ng viÖc §VT §¬n gi¸ Khèi l­îng Thµnh tiÒn 9 C«ng t¾c cÇu thang 3 cùc Bé 32.293 10 32.293 23 L¸t g¹ch granit Th¹ch bµn m2 216.905 107 23.400.882 71 S¶nxuÊt hoa s¾t,cöa s¾t V-14 m2 147.894 79,56 11.766.448 59 Cöa ®i Pan« b»ng gç lim m2 550.000 73,55 40.452.500 ............. Céng 2.582.438.371 Bé phËn tµi vô c«ng tr×nh sau khi nhËn ®­îc tµi liÖu nµy sÏ x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo c«ng thøc: = x Sè liÖu cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú sÏ ®­îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong quý cña C«ng ty theo tõng c«ng tr×nh ®Ó tõ ®ã tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong quý ®ã. Do c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nªn kÕ to¸n më sæ chi tiÕt TK 154 “ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” cho tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh nh»m theo dâi chi phÝ ph¸t sinh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng móc c«ng tr×nh. S¬ ®å: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp 101: TK 621 TK 627 TK 623 TK 622 TK 154 TK 632 K/c chi phÝ NVL trùc tiÕp K/c gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp K/c vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung K/c vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng §Ó cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú sÏ ®­îc tËp hîp trªn c¸c TK 621, 622, 623, 627. Chóng ®­îc theo dâi chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ®Õn cuèi kú toµn bé c¸c TK trªn sÏ ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó phôc vÞ cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp: Nî TK 154 Cã TK 621 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 154 Cã TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Nî TK 154 Cã TK 623 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 154 Cã TK 627 LÊy sè liÖu trªn sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt lµm c¨n cø ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 154 Sæ chi tiÕt TK 154 Th¸ng 12/ 2002 C«ng tr×nh: VKSNDTC Sè CT Ngµy CT Néi dung CT Ph¸t sinh trong kú D­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 179.837.931 1694 31 K/C chi phÝ NC trùc tiÕp (BHXH) 3.351.000 1694 31 K/C chi phÝ NC trùc tiÕp 12.530.000 1695 31 K/C chi phÝ sö dông m¸y 1.848.000 1703 31 K/C chi phÝ NVL trùc tiÕp 225.064.482 1692 31 K/C chi phÝ d/vô mua ngoµi 72.392.073 1706 31 K/C chi phÝ NVL gi¸n tiÕp 5.011.100 K/C gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p Tæng céng 913.476.965 Trªn ®©y, t«i ®· tr×nh bµy toµn bé qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh VKSNDTC th¸ng 12/2002. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cña th¸ng 10 vµ th¸ng 11 còng ®­îc h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ th¸ng 12. C«ng ty x©y dùng sè 1 XN 101 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Quý 4/2002 C«ng tr×nh :VKS STT Thµnh phÇn chi phÝ thùc tÕ Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Quý 4 1. 2. 3. 4. Chi phÝ NVL Chi phÝ NC Chi phÝ sö dông m¸y Chi phÝ s¶n xuÊt chung 215.979.254 23.012.000 1.848.000 30.972.594 67.793.296 14.122.000 1.848.000 54.619.486 225.064.482 12.530.000 1.848.000 84.001.922 508.837.032 49.664.000 5.544.000 169.594.002 Tæng 271.811.848 138.382.782 323.444.404 733.639.034 Thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ th­êng lµ khi c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh .GÝa thµnh cña c«ng tr×nh lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh tÝnh tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh ( ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ chi tiÕt TK 154 cho tõng c«ng tr×nh ) trõ ®i gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu , phÕ liÖu thu håi . Cuèi kú , kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trong kú sang TK 154. LÊy c«ng tr×nh VKS lµm vÝ dô , trong quý 4/2002 ph¸t sinh nh÷ng chi phÝ sau : Nî TK 154 : 733.639.034 Cã TK 621: 508.837.032 Cã TK 622: 49.664.000 Cã TK 623 : 5.544.000 Cã TK 627: 169.594.002 Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng quý cña xÝ nghiÖp ®­îc ph¶n ¸nh trªn B¶ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p .B¶ng nµy ®­îc lËp dùa trªn c¸c sæ chi tiÕt TK 621 , TK 622 , TK 623 , TK 627 , TK 154 . Qua th«ng tin trªn b¶ng nµy , xÝ nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña m×nh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. Sæ chi tiÕt TK154 chÝnh lµ c¬ së ®Ó lËp B¶ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm . B-/Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp 101 ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®ång thêi còng lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, cô thÓ ®ã lµ c«ng tr×nh hoÆc HMCT hoµn thµnh bµn giao theo c¸c giai ®o¹n quy ­íc gi÷a chñ thÇu ®Çu t­ vµ ®¬n vÞ thi c«ng . Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®­îc ¸p dôngt¹i XÝ nghiÖp 101 lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n.Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh b»ng c¸ch c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc cña c«ng tr×nh trong quý vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú, cuèi kú ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh theo c«ng thøc: = + - ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ thùc tÕ vµ tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p quý. Cô thÓ lµ tõ c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n XÝ nghiÖp lÊy sè liÖu ®­a vµo c¸c kho¶n môc chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh t­¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ thùc tÕ vµ tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p. Sau ®ã ¸p dung c«ng thøc(*)®Ó tÝnh gi¸ thµnh tõng c«ng t×nh. B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa th¶nh x©y l¾p chÝnh:MÉu 2 phÇn thø ba mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty x©y dùng sè 1 I-/ §¸nh gi¸ chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh t¹i c«ng ty x©y dùng sè 1. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu b­íc vµo s¶n xuÊt kinh doanh víi nç lùc phÊn ®Êu cña ban l·nh ®¹o vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, sù quan t©m cña Bé X©y dùng. C«ng ty x©y dùng sè 1 lu«n xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®øng ®Çu trong c¶ n­íc vÒ x©y dùng. C«ng ty ®·, ®ang vµ sÏ x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh cã tÇm quan träng trong nÒn kinh tÕ. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p nãi riªng, em nhËn thÊy c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp thuéc doanh nghiÖp Nhµ n­íc tuy nhiÒu mÆt cßn chÞu sù chØ ®¹o qu¶n lý cña Nhµ n­íc còng nh­ chÞu sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi, nh­ng c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n hîp lý, phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chñ ®éng ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ c«ng viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu, viÖc kiÓm tra hîp lý, hîp lÖ c¸c chøng tõ c¸c chøng tõ ®­îc tiÕn hµnh kh¸ cÈn thËn, ®¶m b¶o sè liÖu h¹ch to¸n cã c¨n cø ph¸p lý tr¸nh ®­îc sù ph¶n ¸nh sai lÖch nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. ViÖc lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh, cung cÊp kh¸ kÞp thêi sè liÖu cho kÕ to¸n nhËt ký chung lµm nhiÖm vô cËp nhËt. Víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· ®¶m b¶o qu¶n lý vµ h¹ch to¸n c¸c yÕu tè chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. Cô thÓ c«ng ty ®· qu¶n lý lao ®éng cã träng t©m vµ lu«n ®éng viªn khuyÕn khÝch ®èi víi lao ®éng cã tay nghÒ cao. Ngoµi ra, c«ng ty cßn chia lao ®éng thµnh lao ®éng trong danh s¸ch vµ lao ®éng ngoµi danh s¸ch ®Ó ®éng viªn, huy ®éng lao ®éng ®­îc linh ho¹t. Phßng kÕ to¸n c«ng ty (gåm 11 ng­êi) ®­îc bè trÝ mét c¸ch gän nhÑ, víi ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ trung thùc ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n - c¸ch thøc ghi chÐp, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét c¸ch khoa häc, hîp lý, phï hîp víi yªu cÇu - môc ®Ých cña chÕ ®é kÕ to¸n míi, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ, kÕ to¸n tµi chÝnh râ rµng, khoa häc ... gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n, ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ th«ng tin h÷u dông ®èi víi tõng yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty vµ cña c¸c ®èi t­îng liªn quan kh¸c. Cô thÓ : + C«ng ty ®· më nh÷ng sæ kÕ to¸n ph¶n ¸nh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng ®¬n vÞ ®¶m b¶o cho viÖc theo dâi kh¸ s¸t sao cho tõng c«ng tr×nh vµ ®¬n vÞ thi c«ng ®ã. + Do viÖc lËp c¸c sæ chi tiÕt nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tr­ëng phßng kÕ toµn cïng ban l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. C«ng t¸c nµy ®­îc tiÕn hµnh kh¸ tèt nªn ®· ®­a ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. VÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh, kÕ to¸n c«ng ty ®· h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong tõng th¸ng, tõng quý mét c¸ch râ rµng ®¬n gi¶n phôc vô tèt cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng t¸c kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. VÒ viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng còng gãp phÇn kh«ng nhá gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. + §· lËp ®­îc ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n riªng trªn m¸y vi tÝnh theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. + §· ®­a toµn bé phÇn kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ vµo m¸y vi tÝnh. + Cã thÓ ®­a ra b¸o c¸o kÕ to¸n vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo cÇn. + Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c sè liÖu kÕ to¸n cho ban l·nh ®¹o, phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. II-/ Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty x©y dùng sè 1 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u h¹ch to¸n chñ yÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña nã ®­îc ph¶n ¸nh b»ng nhiÒu lo¹i chøng tõ gèc b¾t nguån tõ tæ, ®éi s¶n xuÊt qua c¸c c¸n bé kü thuËt, thñ kho, lao ®éng tiÒn l­¬ng råi míi ®Õn kÕ to¸n xÝ nghiÖp ®Ó ph©n lo¹i, tæng hîp chøng tõ vµ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra h¹ch to¸n. §èi víi ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, chñ yÕu gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. §Ó bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o cã l·i, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng ty lu«n ph¶i ®èi chiÕu gi÷a chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh víi gi¸ trÞ dù to¸n. Ngoµi ra ®èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp x©y l¾p chiÕm tû träng rÊt lín nªn tiÕt kiÖm vËt t­ lµ cÇn thiÕt. TiÕt kiÖm ë ®©y kh«ng cã nghÜa lµ c¾t xÐn, mua vËt t­ kÐm chÊt l­îng... mµ thùc chÊt lµ xuÊt dïng ®óng viÖc, kh«ng l·ng phÝ, bõa b·i, cã kÕ ho¹ch b¶o qu¶n râ rµng, tr¸nh mÊt m¸t, h­ háng còng nh­ gi¶m chÊt l­îng vËt t­. XÝ nghiÖp nªn cö ra mét sè c¸n bé cã tr×nh ®é, n¨ng lùc, trung thùc nh¹y bÐn, chuyªn nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng vËt t­ bëi viÖc cung øng vËt t­ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. H¬n thÕ, c«ng ty cã nhiÒu c«ng tr×nh n»m d¶i d¸c kh¾p n¬i do ®ã ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh lín, cã thêi gian thi c«ng dµi xÝ nghiÖp nªn tiÕn hµnh ®Êu thÇu cung øng vËt t­. YÕu tè chi phÝ vËn chuyÓn vËt t­ còng cÇn quan t©m, c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch vËn chuyÓn vËt t­ sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt tøc lµ kho¶ng c¸ch tõ nhµ cung cÊp ®Õn kho hoÆc ®Õn ch©n c«ng tr×nh ph¶i cã gi¸ c¶ phï hîp, tr¸nh vËn chuyÓn nhiÒu g©y h­ háng, hao hôt... Tr­êng hîp c«ng ty ph¶i thuª xe ngoµi th× nªn thuª nh÷ng xe phï hîp víi nhu cÇu vËn chuyÓn... Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn ph¶i t×m kiÕm nh÷ng nguyªn vËt liÖu míi, cã sö dông hiÖu qu¶ cao, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ tÊt nhiªn gi¸ c¶ ph¶i phï hîp víi yªu cÇu c«ng tr×nh. Nãi chung chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm kho¶ng 75% gi¸ trÞ c«ng tr×nh bëi vËy xÝ nghiÖp cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸t thÝch øng víi ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh cô thÓ ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m gi¶m chi phÝ ®Õn møc cã thÓ. C«ng nh©n thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ lao ®éng thuª ngoµi, do ®ã xÝ nghiÖp ph¶i theo dâi, qu¶n lý chÆt chÏ c¶ vÒ mÆt sè l­îng lÉn chÊt l­îng. Qu¶n lý vÒ sè l­îng sÏ ®¶m b¶o l­îng lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét khèi l­îng c«ng viÖc x©y l¾p, tr¸nh ®Ó c«ng viÖc bÞ gi¸n ®o¹n do thiÕu nh©n c«ng còng nh­ ®Ó nh©n c«ng ph¶i chê viÖc. Cßn qu¶n lý chÊt l­îng tøc lµ nh÷ng c«ng nh©n tham gia x©y l¾p c«ng tr×nh ph¶i cã chuyªn m«n, tay nghÒ cao. C«ng t¸c qu¶n lý nh©n c«ng cÇn ph¶i cã khoa häc nghÖ thuËt biÕt dïng ®óng ng­êi, ®óng viÖc sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ còng ®¶m b¶o sö dông thêi gian hîp lý . Bªn c¹nh nh÷ng gi¶i ph¸p trªn xÝ nghiÖp cÇn ph¶i gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt ®Õn møc tèi thiÕu. Cã nh­ vËy, c«ng t¸c tiÕt kiÖm chi phÝ vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm míi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. KÕt luËn Trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i XNXD 101- C«ng ty x©y dùng sè 1 thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi, em nhËn thÊy r»ng thùc hµnh sinh ra hiÓu biÕt, chØ dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng lµ ch­a ®ñ. Bëi vËy ®©y lµ thêi gian cho em thö nghiÖm nh÷ng kiÕn thøc m×nh ®· häc khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng vµo c«ng t¸c thùc tÕ. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh thùc tËp gióp em hiÓu s©u h¬n, ®óng h¬n nh÷ng kiÕn thøc m×nh ®· häc. TÊt nhiªn con ng­êi chØ biÕt nhiÒu hay biÕt Ýt, khã cã thÓ biÕt cho ®ñ. Song em c¶m thÊy m×nh ch÷ng ch¹c lªn rÊt nhiÒu vµ hiÓu r»ng lý luËn ph¶i ®i ®«i víi thùc tiÔn míi lµm chóng ta tr­ëng thµnh. HiÓu ®­îc tÇm quan träng ®ã, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu, nghiªn cøu häc hái thªm vÒ lý luËn còng nh­ thùc tÕ c¸c c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ¸p dông kÕ to¸n míi ë n­íc ta. §­îc sù gióp ®ì, h­íng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh, tËn t©m cña C« gi¸o TrÇn Thu Phong vµ c¸c thÇy c« ë tr­êng, c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c anh chÞ trong XÝ nghiÖp mµ ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n XNXD 101, nªn em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty x©y dùng sè 1” Trong chuyªn ®Ò nµy, em xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè ý kiÕn nhá víi nguyÖn väng ®Ó c«ng ty tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty. Do tr×nh ®é vµ kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ, nªn trong bµi luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó nhËn thøc cña em ®­îc tiÕn bé h¬n n÷a. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù nhiÖt t×nh gióp ®ì chØ b¶o cña C« gi¸o TrÇn Thu Phong vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng, c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c anh, chÞ trong XNXD 101- C«ng ty x©y dùng sè 1 ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. môc lôc MÉu 1 B¶ng tæng hîp ph©n tÝch l­¬ng Th¸ng 12 n¨m 2002 XNXD 101 - C«ng ty x©y dùng sè 1 STT Néi dung L­¬ng CNBC L­¬ng CN thuª ngoµi Tæng céng BHXH 17% 2% Tæng céng I Tµi kho¶n 622 28.511.000 61.831.000 90.342.000 4.426.000 1.816.000 6.242.000 1 535-Kim M· 1.536.000 1.536.00 282.000 31.000 313.000 2 Nhµ kh¸ch L¹ng S¬n 2.769.000 2.769.000 332.000 55.000 387.000 3 VKSND Tèi Cao 9.300.000 850.000 10.150.000 2.538.000 203.000 2.741.000 4 C¶i t¹o nhµ A-VKSo¸t 5.112.000 33.656.000 38.768.000 316.000 775.000 1.091.000 .............. II Tµi kho¶n 6271 10.952.000 2.000.000 12.952.000 903.000 262.000 1.165.000 1 Giao tiÕp XN-§­êng 353 HPhßng 10.952.000 2.000.000 12.952.000 903.000 262.000 1.165.000 Tæng céng 39.463.000 63.831.000 103.294.000 5329.000 2.078.000 7.407.000 MÉu 2 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh x©y l¾p xÝ nghiÖp 101 Quý 4/2002 TT Tªn c«ng tr×nh Chi phÝ s¶n xuÊt kú b¸o c¸o Chi phÝ dë dang Gi¸ thµnh thùc tÕ bµn giao Chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tæng céng chi phÝ §Çu kú Cuèi kú VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y Tæng trùc tiÕp 1 Nhµ A-VKS 907.377.301 183.325.000 1.090.702.301 295.376.450 1.386.078.751 162.315.899 561.955.358 986.439.292 2 Nhµ D -VKS 136.596.335 22.855.000 159.451.335 6.859.200 166.310.535 245.326.850 76..284..256 335.353.129 3 VKSND Tèi Cao 716.806.709 58.727.000 5.544.000 781.077.790 132.399.175 913.476.965 7.968.207.543 2.568.090.947 6.313.593.561 4 535 –Kim M· 5.757.706 5.026.000 10.783.706 5.844.069 16.627.775 249.798.566 266.426.341 ............... Céng 10.141.019.077 504.227.900 5.844.000 10.651.090.977 667.939.299 11.330.080.278 15.792.125.645 19.030.841.481 8.100.814.480

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng số 1.DOC
Luận văn liên quan