Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 1.1.1 Chi phí sản xuất. 1.1.2 Giá thành sản phẩm. 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1.3 Hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. 1.3.1 Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1.3.2 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TÂN VIỆT . 2.1 Tổng quan về Công ty Tân Việt 2.1.1 Sự ra đời, chức năng và nhiệm vụ của Công ty Tân Việt . 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Tân Việt . 2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Tân Việt . 2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty Tân Việt . 2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại Công tyTân Việt . 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty. 2.2.3 Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất. 2.2.4 Hạch toán chi phí trả trước. 2.2.5 Hạch toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh phụ. 2.2.6 Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất. 2.2.7 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng. 2.3 Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm ở Công ty Tân Việt 2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 2.3.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 2.3.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty. CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYTÂN VIỆT . 3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân VIệt . 3.1.1 Những ưu điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 3.1.2 Một số nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân Việt . 3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân Việt . 3.2.1 Ý kiến 1: Hoàn thiện về việc trích BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn. 3.2.2 Ý kiến 2: Hoàn thiện phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung. 3.2.3 Ý kiến 3: Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng 3.2.4 Ý kiến 4: Hoàn thiện Bảng tính giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí. KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1483 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh¸c cho nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. . .phôc vô cho qu¶n lý t¹i c¸c XÝ nghiÖp, ph©n x­ëng, tæ ®éi, chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng t¹i c¸c XÝ nghiÖp, ph©n x­ëng, tæ ®éi. §èi víi chi phÝ khÊu hao TSC§: ViÖc tÝnh to¸n khÊu hao thiÕt bÞ, m¸y mãc ®­îc dùa trªn nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ trong th¸ng kÕ to¸n TSC§ x¸c ®Þnh sè khÊu hao ph¶i trÝch trong th¸ng nµy theo c«ng thøc: Sè KH TSC§ gi¶m trong th¸ng nµy Sè KH TSC§ t¨ng trong th¸ng nµy Sè KH TSC§ ®· trÝch trong th¸ng tr­íc Sè KH TSC§ ph¶i trÝch trong th¸ng nµy = + - C«ng viÖc nµy do kÕ to¸n TSC§ thùc hiÖn vµ sè liÖu tÝnh to¸n ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ sè 3, “B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§” (BiÓu sè 8) Ph­¬ng ph¸p tÝnh vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ sè 1, kÕ to¸n ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6271 (Chi tiÕt theo tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn) Cã TK 334 Cã TK 338 (Chi tiÕt liªn quan) C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ sè 2, kÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ NVL, c«ng cô, dông cô chi dïng cho s¶n xuÊt chung t¹i c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6272 (Chi tiÕt theo tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn) Cã TK 152 Cã TK 153 C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ sè 3, kÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt t¹i c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6274 (Chi tiÕt theo tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn) Cã TK 214. C¨n cø vµo c¸c NhËt ký chøng tõ sè 1, 2, 3, 4, 5. . . , kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô cho viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt t¹i c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6278 (Chi tiÕt theo tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn) Cã TK 111, 112 Cã TK 331 Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung t©p hîp ®­îc ®­îc kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶n ¸nh vµo “B¶ng kª ph¸t sinh TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung” (BiÓu sè 9). Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo B¶ng kª ph¸t sinh TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n gi¸ thµnh tiÕn hµnh lËp "B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung theo XÝ nghiÖp thµnh viªn" (BiÓu sè 10) Cuèi th¸ng, tõ B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung, tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt chung cña tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn ®­îc ph¶n ¸nh vµo "B¶ng kª sè 4" (BiÓu sè 17) vµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung toµn C«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh vµo phÇn I cña “NhËt ký chøng tõ sè 7” (BiÓu sè 18). PhÇn I cña NhËt ký chøng tõ sè 7 nµy lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n ghi vµo “Sæ c¸i tµi kho¶n 627” (BiÓu sè 11). BiÓu sè 11 Sæ c¸I tµI kho¶n 627 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 . . . NKCT sè 7 (TK 111, TK 112) NKCT sè 7 (TK 152) NKCT sè 7 (TK 156) NKCT sè 7 (TK 153) NKCT sè 7 (TK 214) NKCT sè 7 (TK 334) NKCT sè 7 (TK 335) NKCT sè 7 (TK 338) 321.048.227 167.497.414 6.190.728 31.627.278 375.044.136 126.979.100 200.000.000 157.061.958 Céng sæ ph¸t sinh Nî 1.385.448.841 Tæng sè ph¸t sinh Cã 1.385.448.841 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 0 Cã 0 2.2.4 H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc vµ chi phÝ ph¶i tr¶. a. H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc. Chi phÝ tr¶ tr­íc lµ c¸c chi phÝ thùc sù C«ng ty ®· ph¶i thanh to¸n nh­ng chi phÝ nµy cã gi¸ trÞ lín vµ liªn quan ®Õn kÕt qu¶ cña nhiÒu kú kinh doanh sau nªn ch­a thÓ tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú h¹ch to¸n ®ã nªn chi phÝ nµy ®­îc ph©n bæ dÇn vµo c¸c kú h¹ch to¸n sau. T¹i C«ng ty T©n ViÖt chi phÝ tr¶ tr­íc th­êng lµ nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn thuª c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm . Th­êng c¸c chi phÝ nµy C«ng ty ph¶i tr¶ tr­íc cho nhiÒu th¸ng sau ®ã, do vËy chóng ®­îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 142- Chi phÝ tr¶ tr­íc. Hµng th¸ng chi phÝ nµy ®­îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng. C«ng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc ®­îc ph¶n ¸nh vµo “B¶ng kª ph¸t sinh tµi kho¶n 142- Chi phÝ tr¶ tr­íc” (BiÓu sè 12). Cuèi th¸ng theo sè liÖu tõ b¶ng kª ph¸t sinh TK 142, KÕ to¸n gi¸ thµnh tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ tr¶ tr­íc ®­îc ph©n bæ trong th¸ng vµo nh÷ng kho¶n môc chi phÝ thÝch hîp cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong th¸ng vµ ph©n bæ theo tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn, tõng ph©n x­ëng. §ång thêi ph¶n ¸nh chi phÝ ph¸t sinh vµo "B¶ng kª sè 6- TËp hîp chi phÝ tr¶ tr­íc" (BiÓu sè 16a) vµ c¨n cø vµo c¸c NhËt ký chøng tõ liªn quan ®Ó ph¶n ¸nh vµo "Sæ c¸i TK 142" (BiÓu sè 13) BiÓu sè 13 Sæ c¸I tµI kho¶n 142 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 . . . NKCT sè 1 (TK 111) NKCT sè 10 (TK 141) 37.476.000 15.000.000 Céng sæ ph¸t sinh Nî 52.476.000 Tæng sè ph¸t sinh Cã 50.419.109 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 196.234.000 198.290.891 Cã b. H¹ch to¸n chi phÝ ph¶i tr¶. Chi phÝ ph¶i tr¶ trong th¸ng ë C«ng ty T©n ViÖt lµ nh÷ng chi phÝ ®­îc trÝch tr­íc theo kÕ ho¹ch söa ch÷a lín nhµ x­ëng, thiÕt bÞ m¸y mãc, tiÒn l­¬ng nghØ phÐp, c¸c chi phÝ ph¶i tr¶ trong kú nh­ng C«ng ty ch­a tr¶. . . C¸c chi phÝ nµy ®· ®­îc ghi nhËn lµ chi phÝ trong kú nh­ng thùc tÕ chóng ch­a ®­îc ph¸t sinh, C«ng ty trÝch tr­íc chi phÝ nµy khi cã kÕ ho¹ch söa ch÷a lín nhµ x­ëng, thiÕt bÞ m¸y mãc, chi phÝ nµy nh»m môc ®Ých lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Ýt bÞ biÕn ®éng gi÷a c¸c th¸ng. C«ng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ ®­îc ph¶n ¸nh vµo “B¶ng kª ph¸t sinh tµi kho¶n 335- Chi phÝ ph¶i tr¶” (BiÓu sè 14). Cuèi th¸ng theo sè liÖu tõ b¶ng kª ph¸t sinh TK 335, KÕ to¸n gi¸ thµnh tiÕn hµnh tËp hîp nh÷ng chi phÝ trÝch tr­íc liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh trong th¸ng ®Ó ph©n bæ vµo c¸c kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh theo tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn, tõng ph©n x­ëng. §ång thêi ph¶n ¸nh chi phÝ ph¸t sinh vµo "B¶ng kª sè 6- TËp hîp chi phÝ ph¶i tr¶" (BiÓu sè 16b) vµ phÇn I cña "NhËt ký chøng tõ sè 7" (BiÓu sè 18). Tõ ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo "Sæ c¸i TK 335" (BiÓu sè 15) BiÓu sè 15 Sæ c¸I tµI kho¶n 335 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 . . . NKCT sè 7 (TK 2143) 125.500.000 Céng sæ ph¸t sinh Nî 125.500.000 Tæng sè ph¸t sinh Cã 200.000.000 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 453.600.000 528.100.000 2.2.5 H¹ch to¸n tËp hîp, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô. S¶n xuÊt kinh doanh phô t¹i C«ng ty T©n ViÖt lµ ph©n x­ëng tæ chøc ra nh»m phôc vô s¶n xuÊt cho s¶n xuÊt chÝnh nh­ ph©n x­ëng s¶n xuÊt bao b×. ViÖc s¶n xuÊt bao b× ®ãng gãi cña C«ng ty dùa trªn c¸c lo¹i mÉu m·, s¶n phÈm cña c¸c ®¬n ®Æt hµng tøc lµ ®èi víi mçi lo¹i mÉu m· s¶n phÈm cña c¸c ®¬n ®Æt hµng th× cÇn sö dông mét lo¹i bao b× kh¸c nhau. V× lµ s¶n phÈm phô ®éc lËp víi s¶n xuÊt chÝnh nªn kÕ to¸n tiÕn hµnh më tµi kho¶n riªng cho Ph©n X­ëng Bao B×: TK 6217- Chi PhÝ NVL trùc tiÕp: 353.006.567 ®ång. TK 6227- Chi PhÝ Nh©n C«ng trùc tiÕp: 13.332.200 ®ång. TK 627: -TK 62729- Chi phÝ NVL cho s¶n xuÊt chung: 409.130 ®ång. -TK 62789- Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c: 16.236.500 ®ång. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô ph¸t sinh ®­îc kÕ to¸n tËp hîp vµo c¸c tµi kho¶n trªn trong cïng c¸c B¶ng ph©n bæ sè 1 “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” (BiÓu sè 6), B¶ng ph©n bæ sè 2 “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô, dông cô” (BiÓu sè 3), vµ “B¶ng kª ph¸t sinh TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung” (BiÓu sè 9) cïng víi chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh. Cuèi th¸ng, tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô còng ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo "B¶ng kª sè 4" (BiÓu sè 17) vµ phÇn I cña “NhËt ký chøng tõ sè 7” (BiÓu sè 18) vµ “Sæ c¸i tµi kho¶n 627” (BiÓu sè 11) cïng víi chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh. 2.2.6 H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng kÕ to¸n kho¸ sæ b¶ng kª ph¸t sinh tµi kho¶n 142, 335, tÝnh to¸n, ph©n bæ vµ trÝch tr­íc chi phÝ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ghi vµo “B¶ng kª sè 6- TËp hîp chi phÝ tr¶ tr­íc” (BiÓu sè 16a) vµ “B¶ng kª sè 6- TËp hîp chi phÝ ph¶i tr¶” (BiÓu sè 16b) (Nî TK 154, 621, 622, 627; Cã TK 142, 335). Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi chÐp vµo “B¶ng kª sè 4- TËp hîp chi phÝ theo XÝ nghiÖp” (BiÓu sè 17) dùa trªn tr×nh tù nh­ sau: C¨n cø vµo c¸c B¶ng ph©n bæ sè 1: “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” (BiÓu sè 6), B¶ng ph©n bæ sè 2: “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô, dông cô” (BiÓu sè 3) vµ B¶ng ph©n bæ sè 3: “B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§” (BiÓu sè 8) ®Ó ghi vµo B¶ng kª sè 4 (Nî c¸c TK 154, 621, 622, 627; Cã c¸c TK 152, 153, 334, 338, 214). Khãa sæ tµi kho¶n 111, 112, 331. . .phÇn chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ghi vµo B¶ng kª sè 4 (Nî TK 627; Cã TK 111, 112, 331. . .). Tõ sè liÖu cña B¶ng kª sè 6 kÕ to¸n ghi vµo B¶ng kª sè 4 (Nî TK 154, 621, 622, 627; Cã TK 142, 335). Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm toµn C«ng ty trªn “NhËt ký chøng tõ sè 7” (BiÓu sè 18), NhËt ký chøng tõ sè 7 gåm ba phÇn: PhÇn I - "TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty": C¨n cø vµo céng Nî cña c¸c TK 154, 621, 622, 627, trªn B¶ng kª sè 4 ®Ó x¸c ®Þnh tæng sè céng Nî cña tõng TK 154, 621, 622, 627 ghi vµo c¸c cét vµ dßng phï hîp. LÊy sè liÖu tõ B¶ng kª sè 5 phÇn ghi bªn Nî cña TK 641, 642 ®Ó ghi vµo c¸c dßng TK 641, 642 ë c¸c cét phï hîp. LÊy sè liÖu tõ B¶ng kª sè 6 phÇn ghi bªn Nî cña TK 142, 335 ®Ó ghi vµo c¸c dßng TK 142, 335 ë c¸c cét phï hîp. C¨n cø vµo c¸c B¶ng ph©n bæ, c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi vµo c¸c dßng phï hîp trªn môc B cña NhËt ký chøng tõ sè 7. Sè liÖu tæng céng cña phÇn I cña NhËt ký chøng tõ sè 7 ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo Sæ C¸i c¸c TK 621, 622, 627, 154. PhÇn II - "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè": YÕu tè nguyªn vËt liÖu: C¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã cña c¸c TK 152, 153 ®èi øng víi bªn Nî cña c¸c TK ë môc A phÇn I sau khi ®· trõ ®i phÇn nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. YÕu tè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT vµ Kinh phÝ c«ng ®oµn: C¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã cña TK 334, 338 ®èi øng víi Nî cña c¸c TK ghi trªn môc A phÇn I ®Ó ghi vµo yÕu tè nh©n c«ng ë dßng phï hîp. YÕu tè KhÊu hao TSC§: C¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã TK 214, ®èi øng Nî c¸c TK ë môc A phÇn I ®Ó ghi vµo yÕu tè khÊu hao TSC§ ë dßng phï hîp. YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c: C¨n cø vµo c¸c NhËt ký chøng tõ sè 1, sè 2, sè 5 . . .phÇn liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ghi vµo yÕu tè dÞch vô mua ngoµi ë c¸c dßng phï hîp. PhÇn III - "Lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh": C¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã TK 621, 622, 627, 142, 335 ®èi øng bªn Nî TK 154, 641 ë môc A phÇn I ®Ó ghi vµo cét phï hîp ë dßng TK 154, 641. C¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã cña TK 2413 ®èi øng víi bªn Nî TK 335 ë môc A phÇn I ®Ó ghi vµo cét phï hîp ë c¸c dßng TK 335 2.2.7 C«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm ®ang trong qu¸ tr×nh gia c«ng, s¶n xuÊt chÕ biÕn. Hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm ®ang n»m trªn d©y truyÒn s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh cña nh÷ng s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc phÇn chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng mµ khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng ph¶i chÞu. C«ng viÖc ®ã gäi lµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Tuú theo lo¹i h×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm cña chi phÝ vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh mµ vËn dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cho thÝch hîp. C«ng ty T©n ViÖt lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt gia c«ng hµng dÖt may, lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt lµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t, khèi l­îng s¶n phÈm lín, quy tr×nh c«ng nghÖ ®­îc chia ra lµm nhiÒu giai ®o¹n, do vËy s¶n phÈm dë dang cã khèi l­îng lín, gi÷a c¸c th¸ng biÕn ®éng kh¸ nhiÒu vµ ph¸t sinh ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ vµ khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ë mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ l¹i cã sù kh¸c nhau, Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cña tõng s¶n phÈm ®­îc KÕ to¸n ®¸nh gi¸ vµ theo dâi trªn “Sæ chi tiÕt theo dâi NVL chÝnh vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo NVL chÝnh ” (BiÓu sè 19) theo tõng nhãm s¶n phÈm riªng biÖt, tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn. a/. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ë kh©u may. S¶n phÈm dë dang ë kh©u may bao gåm toµn bé nh÷ng s¶n phÈm cßn ®ang gia c«ng ë c«ng ®o¹n nµy. Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª cña c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn göi lªn kÕ to¸n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ë kh©u may theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ SP kh©u c¾t chuyÓn sang trong th¸ng Gi¸ trÞ SP tån ®Çu th¸ng Gi¸ trÞ SP dë dang cuèi th¸ng Sè l­îng SP dë dang cuèi th¸ng + = x Sè l­îng SP dë dang cuèi th¸ng Sè l­îng SP hoµn thµnh trong th¸ng + b/. §¸nh gi¸ s¶n phÈm phô dë dang cuèi kú. §èi víi s¶n phÈm phô, viÖc ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú còng t­¬ng tù nh­ s¶n phÈm chÝnh, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang còng ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu dë dang cuèi kú. Nh­ng viÖc ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang kh«ng theo tõng lo¹i s¶n phÈm mµ theo tæng sè s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng (tæng sè s¶n phÈm dë dang ®· quy ®æi). Theo sè liÖu th¸ng 2 n¨m 1999: - Sè d­ ®Çu th¸ng cña s¶n phÈm bao b× lµ: 99.244.925 ®. - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trong kú cho s¶n xuÊt bao b× lµ: 353.006.567 ® - Sè bao b× hoµn thµnh (s¶n phÈm ®· quy ®æi) trong kú lµ: 13.953 hßm. - Sè bao b× dë dang (s¶n phÈm ®· quy ®æi) cuèi kú lµ: 18.605 hßm. Gi¸ trÞ SP 99.244.925 +353.006.567 bao b× dë = x 18.605 = 258.435.377 ®. dang CTh¸ng 13.953 + 18.605 VËy gi¸ trÞ s¶n phÈm bao b× nhËp kho trong th¸ng lµ: (99.244.925 + 353.006.567) - 258.435.377 = 193.816.115 ®. C¨n cø vµo "NhËt ký chøng tõ sè 7" (BiÓu sè 18) vµ NhËt ký chøng tõ sè 5 kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt vµo "Sæ c¸i tµi kho¶n 154" (BiÓu sè 21). Sæ c¸i TK 154 ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chung cho c¶ s¶n xuÊt chÝnh vµ s¶n xuÊt phô. BiÓu sè 21 Sæ c¸I tµI kho¶n 154 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 . . . NKCT sè 7 (TK 621) NKCT sè 7 (TK 622) NKCT sè 7 (TK 627) NKCT sè 5 (TK 331) 2.759.896.027 1.431.996.600 1.368.032.911 638.053.996 Céng sæ ph¸t sinh Nî 6.198.269.534 Tæng sè ph¸t sinh Cã 6.600.209.787 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 1,784,731,569 1.382.791.314 Cã 2.3 Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty T©n ViÖt 2.3.1 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty, c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ C«ng ty s¶n xuÊt, tÝnh chÊt s¶n xuÊt. . . ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh tÝnh gi¸ thµnh cho thÝch hîp, ®óng ®¾n. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ë C«ng ty T©n ViÖt lµ quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu liªn tôc, bao gåm c¸c b­íc c«ng nghÖ cÊu thµnh, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, chØ cã s¶n phÈm hoµn thµnh ë b­íc c«ng nghÖ cuèi cïng míi lµ thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm cña C«ng ty kh«ng cã gi¸ trÞ sö dông hoµn chØnh trong nÒn kinh tÕ vµ C«ng ty còng kh«ng cã b¸n chóng ra ngoµi. Trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy, C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ë b­íc c«ng nghÖ cuèi cïng. 2.3.2 Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc kú tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nh­ chóng ta ®· biÕt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kiÓu phøc t¹p liªn tôc, chñng lo¹i mÆt hµng kh«ng nhiÒu l¾m, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ, s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho liªn tôc. Do vËy, C«ng ty ®· x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh lµ hµng th¸ng vµo cuèi th¸ng, phï hîp víi kú b¸o c¸o kÕ to¸n. Cuèi th¸ng, sau khi ®· hoµn thµnh viÖc ghi sæ kÕ to¸n vµ kiÓm tra chÝnh x¸c ®Ó kho¸ sæ, kÕ to¸n gi¸ thµnh c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng ®· tËp hîp ®­îc cho s¶n xuÊt chÝnh, s¶n xuÊt phô, vËn dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho nh÷ng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho trong th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty, ®¶m b¶o tÝnh to¸n gi¸ thµnh mét c¸ch kÞp thêi, nhanh chãng phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. 2.3.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty. Nh­ chóng ta ®· biÕt, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i g©y ra chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ lµm c¬ së cho viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, phôc vô yªu cÇu kiÓm tra, ph©n tÝch qu¸ tr×nh chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. Cßn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ nh÷ng thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm, c«ng viÖc lao vô, dÞch vô hoµn thµnh ®ßi hái ph¶i tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña chóng. Nh­ vËy ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vÒ c¬ b¶n lµ kh¸c nhau song chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt, h÷u c¬ víi nhau vµ trong nhiÒu tr­êng hîp cã sù phï hîp víi nhau. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nµo cho thÝch hîp. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ, phï hîp víi c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, qu¶n lý gi¸ thµnh, C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n c«ng nghÖ cuèi cïng, nh­ vËy ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty lµ hoµn toµn phï hîp nhau. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo nhãm s¶n phÈm, khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo nhãm s¶n phÈm th× gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p liªn hîp, tøc lµ KÕ to¸n gi¸ thµnh sö dông ®ång thêi mét sè ph­¬ng ph¸p, cô thÓ lµ: §èi víi chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th× KÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, cßn ®èi víi chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung th× KÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p hÖ sè. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ tõng kho¶n môc chi phÝ ®­îc KÕ to¸n tiÕn hµnh cô thÓ nh­ sau: a. §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh Cuèi th¸ng kÕ to¸n gi¸ thµnh c¨n cø vµo “B¶ng kª chi tiÕt xuÊt NVL chÝnh theo s¶n phÈm” (BiÓu sè 1) mµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cung cÊp ®Ó tËp hîp chi phÝ NVL chÝnh cho s¶n xuÊt vµ ph¶n ¸nh vµo phÇn chi phÝ NVL chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng kh©u c¾t theo tõng s¶n phÈm, tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn trong “Sæ chi tiÕt theo dâi NVL chÝnh vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo NVL chÝnh kh©u c¾t” (BiÓu sè 19). Trªn c¬ së B¶ng theo dâi vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo NVL chÝnh kh©u c¾t cña tõng s¶n phÈm, tõng XN thµnh viªn KÕ to¸n gi¸ thµnh tiÕn hµnh tæng hîp chi phÝ NVL chÝnh kh©u c¾t hoµn thµnh trong th¸ng chuyÓn sang cho kh©u may theo tõng lo¹i s¶n phÈm vµ ®­îc ph¶n ¸nh vµo phÇn chi phÝ NVL chÝnh ph¸t sinh kh©u may theo tõng lo¹i s¶n phÈm trong “Sæ theo theo dâi NVL chÝnh vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo NVL chÝnh kh©u may” (BiÓu sè 20). Cuèi th¸ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc gi¸ trÞ NVL chÝnh n»m trong s¶n phÈm thµnh phÈm hoµn thµnh trong th¸ng theo tõng lo¹i s¶n phÈm ë b¶ng theo dâi vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo NVL chÝnh kh©u may, KÕ to¸n gi¸ thµnh kÕt chuyÓn phÇn chi phÝ NVL chÝnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh theo tõng s¶n phÈm trong th¸ng vµo kho¶n môc chi phÝ NVL chÝnh trong “B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc” (BiÓu sè 22). §èi víi chi phÝ NVL phô. Toµn bé chi phÝ NVL phô ph¸t sinh trong th¸ng ®Òu ®­îc tÝnh hÕt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng, KÕ to¸n gi¸ thµnh c¨n cø vµo “B¶ng kª chi tiÕt xuÊt NVL phô theo xÝ nghiÖp vµ s¶n phÈm ” (BiÓu sè 2) theo tõng s¶n phÈm, tõng XN thµnh viªn ®Ó tæng hîp chi phÝ NVL phô cho tõng lo¹i s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Cuèi th¸ng KÕ to¸n gi¸ thµnh kÕt chuyÓn phÇn chi phÝ NVL phô theo tõng s¶n phÈm vµo kho¶n môc chi phÝ NVL phô trong “B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc” (BiÓu sè 22). b. §èi víi kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trªn “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” (BiÓu sè 6), KÕ to¸n tiÒn l­¬ng chØ tËp hîp chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt theo tõng XN thµnh viªn, tõng ph©n x­ëng mµ kh«ng tËp hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt, bëi vËy khi tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt theo tõng lo¹i s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè. HÖ sè cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc tÝnh dùa vµo ®¬n gi¸ gia c«ng thùc cña tõng s¶n phÈm mµ C«ng ty gia c«ng trong kú, cô thÓ lµ: LÊy mét s¶n phÈm chuÈn ®Ó lµm tiªu chuÈn ph©n bæ, c¨n cø vµo ®¬n gi¸ gia c«ng thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm kÕ to¸n x¸c ®Þnh cho mçi lo¹i s¶n phÈm mét hÖ sè quy ®æi. c. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung. T­¬ng tù nh­ ®èi víi chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt chung khi tËp hîp trªn c¸c b¶ng ph©n bæ chi phÝ ch­a ®­îc chi tiÕt theo tõng lo¹i s¶n phÈm do ®ã ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm kÕ to¸n còng ph¶i ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng lo¹i s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè nh­ ®èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. C¨n cø vµo tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp ®­îc trong “B¶ng kª chi tiÕt ph¸t sinh tµi kho¶n 627-chi phÝ s¶n xuÊt chung” (BiÓu sè 9) vµ tæng s¶n phÈm quy ®æi cña c¸c lo¹i s¶n phÈm, KÕ to¸n gi¸ thµnh tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng lo¹i s¶n phÈm theo c«ng thøc: Chi phÝ SX chung ph©n bæ cho tõng lo¹i SP Sè SP ®· quy ®æi cña tõng lo¹i SP Tæng chi phÝ SX chung ®· tËp hîp = x Tæng SP quy ®æi cña c¸c lo¹i SP Toµn bé c«ng viÖc tÝnh to¸n, ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph¶n ¸nh trªn “B¶ng ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo s¶n phÈm ” (BiÓu sè 23). Tõ nh÷ng chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cña tõng lo¹i s¶n phÈm tÝnh to¸n ®­îc trong B¶ng ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy vµo kho¶n môc t­¬ng øng trong “B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc ” ( BiÓu sè 22). Ngoµi ra trong B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn cã mét kho¶n môc chi phÝ kh¸c lµ l­¬ng gia c«ng, ®©y lµ nh÷ng chi phÝ vÒ gia c«ng mét sè s¶n phÈm mµ C«ng ty thuª ngoµi gia c«ng. Kho¶n môc nµy ®­îc kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt theo tõng lo¹i s¶n phÈm thuª ngoµi gia c«ng vµ tõ ®ã kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo “B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc” (BiÓu sè 22). Tõ B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ, KÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm theo kho thµnh phÈm xuÊt khÈu vµ kho thµnh phÈm néi ®Þa vµo “B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho” (BiÓu sè 24). d. §èi víi viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phô. S¶n phÈm phô cña C«ng ty lµ nh÷ng bao b× ®­îc s¶n xuÊt ra nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty vµ ®­îc h¹ch to¸n ®éc lËp víi s¶n phÈm chÝnh, nh÷ng s¶n phÈm phô nµy cã h×nh d¸ng t­¬ng ®èi gièng nhau vµ chØ kh¸c nhau vÒ kÝch th­íc do ®ã dÉn ®Õn sù kh¸c nhau vÒ l­îng tiªu hao nguyªn vËt liÖu, tõ ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh hÖ sè cho tõng lo¹i bao b× dùa trªn l­îng tiªu hao nguyªn vËt liÖu cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Dùa vµo hÖ sè ®· x©y dùng ®­îc kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ kh¸c (bao gåm chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung) theo c«ng thøc: Sè SP ®· quy ®æi cña tõng lo¹i SP Tæng chi phÝ NVL vµ chi phÝ kh¸c ®· tËp hîp Chi phÝ NVL vµ chi phÝ kh¸c ph©n bæ cho tõng lo¹i SP Tæng s¶n phÈm quy ®æi cña c¸c lo¹i SP = x C«ng viÖc tÝnh to¸n, ph©n bæ chi phÝ cho s¶n phÈm bao b× ®­îc thùc hiÖn trªn “B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm bao b× nhËp kho” (BiÓu sè 25). Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹I c«ng ty T©n ViÖt 3.1 NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹I c«ng ty T©n VIÖt 3.1.1 Nh÷ng ­u ®iÓm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng t¹i C«ng ty T©n ViÖt em nhËn thÊy: Tr¶i qua h¬n n¨m m­¬i n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty T©n VIÖt ®· dÇn kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ thÕ cña m×nh trong ngµnh dÖt may nãi riªng vµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ nãi chung. §¹t tíi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é qu¶n lý nh­ hiÖn nay lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu liªn tôc cña toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn vµ ban gi¸m ®èc C«ng ty. C«ng ty ®· cè g¾ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµ nhËp b­íc ®i cña m×nh cïng víi nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. §Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, sù nh¹y bÐn, linh ho¹t trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý s¶n xuÊt ®· thùc sù trë thµnh ®ßn bÈy tÝch cùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. Cïng víi viÖc vËn dông s¸ng t¹o c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng, c¶i tæ bé m¸y qu¶n lý, ®æi míi d©y truyÒn c«ng nghÖ,... C«ng ty T©n ViÖt ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong s¶n xuÊt kinh doanh, hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô cÊp trªn giao phã vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty, bé phËn kÕ to¸n thùc sù lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng cña hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý doanh nghiÖp. §éi ngò c¸n bé kÕ to¸n trÎ tuæi, cã tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi phÇn hµnh kÕ to¸n do m×nh phô tr¸ch. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty vµ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc gän nhÑ, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vÒ c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña mçi C¸n bé trong phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n vµ sù ph©n c«ng c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - Chøng tõ vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Tuy hiÖn nay c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh nh­ng hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®¸p øng nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cung cÊp c¸c th«ng tin h÷u dông ®èi víi tõng yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty còng nh­ c¸c ®èi t­îng quan t©m kh¸c. HÖ thèng sæ s¸ch ®­îc thiÕt lËp theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ theo ®óng h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. Tr×nh tù ghi sæ vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. Tõ nh÷ng b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, b¶ng kª chi tiÕt xuÊt NVL chÝnh, NVL phô, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh,. . . do KÕ to¸n viªn c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t­¬ng øng cung cÊp, KÕ to¸n phÇn hµnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i. C¸c c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc sö dông trªn m¸y tÝnh t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc thuËn lîi cho c¸c C¸n bé kÕ to¸n hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh chãng nhÊt. HÖ thèng tµi kho¶n sö dông ë C«ng ty. HÖ thèng tµi kho¶n, sæ s¸ch ®­îc thiÕt lËp ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, ngoµi ra c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n còng ®· s¸ng t¹o, më thªm mét sè tiÓu kho¶n chi tiÕt ®èi víi mét sè c¸c tµi kho¶n ®Ó thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n nãi chung vµ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng cô thÓ lµ: -Trong s¶n xuÊt C«ng ty sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu do ®ã ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n ®· chi tiÕt tµi kho¶n 152- Nguyªn vËt liÖu thµnh c¸c tiÓu kho¶n: TK 1521, 1525: Nguyªn vËt liÖu chÝnh. TK 1522, 1526: Nguyªn vËt liÖu phô. TK 1524, 1528: Nguyªn vËt liÖu phô cho s¶n xuÊt chung. -C«ng ty T©n ViÖt gåm nhiÒu XÝ nghiÖp thµnh viªn, c¸c ph©n x­ëng do ®ã ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c KÕ to¸n trªn m¸y tÝnh, c¸c kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cña mçi XÝ nghiÖp thµnh viªn, mçi ph©n x­ëng ®­îc kÕ to¸n theo dâi riªng trªn tõng tiÓu kho¶n chi phÝ t­¬ng øng ®­îc më chi tiÕt theo tõng XÝ nghiÖp, tõng ph©n x­ëng ®ã, cô thÓ: §èi víi tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n: + TK 62111- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho XÝ nghiÖp I. + TK 62112- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho XÝ nghiÖp II. +. . . §èi víi tµi kho¶n 622, 627 còng ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n t­¬ng tù nh­ ®èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ¸p dông t¹i C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo nhãm s¶n phÈm, theo ph­¬ng ph¸p nµy c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ theo nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i. T­¬ng øng víi ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo nhãm s¶n phÈm kÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh b»ng ph­¬ng ph¸p liªn hîp kÕt hîp gi÷a ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp víi ph­¬ng ph¸p hÖ sè, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nµy phï hîp víi ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, cô thÓ: §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cu¶ C«ng ty lµ mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh do ®ã kÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp, tøc lµ c¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt xuÊt NVL chÝnh, NVL phô kÕ to¸n tÝnh trùc tiÕp gi¸ trÞ NVL thùc tÕ xuÊt dïng sö dông cho s¶n xuÊt ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm cô thÓ. §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Trªn b¶ng ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng do KÕ to¸n tiÒn l­¬ng cung cÊp kh«ng ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ mµ chØ ph¶n ¸nh tæng sè chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn mµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh l¹i lµ tõng nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i do ®ã ®Ó tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh kÕ to¸n ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ thÝch hîp lµ ph­¬ng ph¸p hÖ sè, hÖ sè ph©n bæ nµy ®­îc tÝnh to¸n cho tõng lo¹i s¶n phÈm dùa trªn gi¸ gia c«ng thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®ã. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: Còng nh­ ®èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n tËp hîp ®­îc kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng lo¹i s¶n phÈm mµ chØ ®­îc ph¶n ¸nh cho tõng XÝ nghiÖp do ®ã kÕ to¸n còng sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ nh­ ®èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®ã lµ ph­¬ng ph¸p hÖ sè. 3.1.2 Mét sè nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty T©n VIÖt Bªn c¹nh nhøng ­u ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc vÉn cßn tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m ®¸p øng h¬n n÷a yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý ë C«ng ty. Nh÷ng nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i ®ã lµ: Ph­¬ng ph¸p trÝnh BHXH, BHYT vµ Kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty ®ang thùc hiÖn viÖc tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt ch­a ®­îc phï hîp víi quy ®Þnh chung cña viÖc trÝch c¸c kho¶n nµy. C«ng ty tÝnh tÊt c¶ 19% c¸c kho¶n BHXH, BHYT, Kinh phÝ c«ng ®oµn cña chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý XÝ nghiÖp, chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng vµ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý C«ng ty vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung nh­ mét kho¶n chi phÝ riªng n»m trong chi phÝ s¶n xuÊt chung. Víi c¸ch tÝnh BHXH, BHYT, KPC§ nh­ hiÖn nay ®ang ¸p dông t¹i C«ng ty th× ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn néi dung chi phÝ cña tõng kho¶n môc chi phÝ trong B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Kho¶n môc chi phÝ nµy bÞ gi¶m ®i rÊt nhiÒu so víi thùc tÕ v× lo¹i h×nh s¶n xuÊt chñ yÕu ë C«ng ty lµ gia c«ng s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng, nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp, do ®ã chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ t­¬ng ®èi lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh v× thÕ mµ c¸c kho¶n trÝch theo chi phÝ nµy còng lín. Kho¶n môc chi phÝ nµy chØ ®­îc tÝnh cho tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt mµ ch­a cã c¸c kho¶n trÝch theo sè tiÒn l­¬ng nµy, kÕ to¸n cÇn trÝch 19% BHXH, BHYT, KPC§ theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Ó ®­a vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §èi víi kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: Kho¶n môc chi phÝ nµy bÞ t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi thùc tÕ v× tÊt c¶ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña toµn C«ng ty ®Òu ®­îc ®­a vµo chi phÝ nµy. §Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n chØ ®­îc trÝch 19% BHXH, BHYT, KPC§ theo tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn, con sè trÝch nµy sÏ rÊt nhá so víi tæng sè ph¶i trÝch cña toµn C«ng ty. §èi víi chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng vµ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý toµn C«ng ty: Hai chi phÝ nµy gi¶m ®i so víi thùc tÕ tõ ®ã lµm gi¶m chi phÝ tiªu thô hµng hãa vµ chi phÝ qu¶n lý toµn C«ng ty. MÆt kh¸c viÖc trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, Kinh phÝ c«ng ®oµn kh«ng ®­îc thèng nhÊt c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT th× ®­îc tÝnh theo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n, cßn ®èi víi kho¶n trÝch Kinh phÝ c«ng ®oµn l¹i ®­îc tÝnh theo tiÒn l­¬ng thùc tÕ vµ con sè nµy còng chØ lµ t¹m tÝnh, ®Õn cuèi n¨m míi ®­îc ®iÒu chØnh chÝnh x¸c. X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt chung. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ë C«ng ty hiÖn nay cßn tån t¹i hai vÊn ®Ò sau: Trong B¶ng kª ph¸t sinh TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung, cßn cã c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng tr­íc nh­ng ch­a ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña th¸ng ®ã mµ l¹i ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña th¸ng nµy. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung gi÷a c¸c th¸ng. C«ng ty ®ang sö dông B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao ch­a thÓ hiÖn ®­îc râ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m Tµi s¶n cè ®Þnh trong th¸ng mµ chØ thÓ hiÖn ®­îc sè ph¶i trÝch khÊu hao trong th¸ng. X¸c ®Þnh sè l­îng nguyªn vËt liÖu chÝnh ë kh©u c¾t vµ kh©u may kh«ng thèng nhÊt. Trong b¶ng theo dâi vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo nguyªn vËt liÖu chÝnh ë kh©u c¾t kÕ to¸n chØ ph¶n ¸nh sè l­îng nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc theo dâi b»ng ®¬n vÞ m v¶i, nh­ng trong b¶ng theo dâi vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang kh©u may sè l­îng nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc theo dâi theo ®¬n vÞ chiÕc, sù kh«ng thèng nhÊt vÒ mÆt sè l­îng nµy g©y khã kh¨n cho viÖc theo dâi nguyªn vËt liÖu chÝnh vÒ mÆt sè l­îng tõ kh©u c¾t chuyÓn sang kh©u may. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. HiÖn nay kÕ to¸n thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo nguyªn vËt liÖu chÝnh, mµ ë C«ng ty s¶n xuÊt chñ yÕu lµ gia c«ng s¶n phÈm theo ®Æt hµng, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ cña kh¸ch hµng, C«ng ty chØ bá ra chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì nguyªn vËt liÖu nµy, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì nµy ®­îc tÝnh lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. Nh­ vËy chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ rÊt nhá so víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung mµ s¶n phÈm dë dang l¹i ®­îc ®¸nh gi¸ theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, do ®ã gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ s¸t víi thùc tÕ. ViÖc lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ. HiÖn nay trong B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc cña C«ng ty gåm 5 kho¶n môc chi phÝ lµ: Kho¶n môc chi phÝ nguyªn liÖu. Kho¶n môc chi phÝ phô liÖu. Kho¶n môc chi phÝ l­¬ng gia c«ng. Kho¶n môc chi phÝ tiÒn l­¬ng. Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. Do ®ã trong B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc nµy ch­a lµm næi bËt nªn néi dung cña ba kho¶n môc chi phÝ c¬ b¶n ®ã lµ: Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty T©n VIÖt Víi kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nhá nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty T©n ViÖt. 3.2.1 ý kiÕn 1: Hoµn thiÖn vÒ viÖc trÝch BHXH, BHYT, Kinh phÝ c«ng ®oµn. VÒ viÖc trÝch BHXH, BHYT, Kinh phÝ c«ng ®oµn ë C«ng ty cßn tån t¹i hai vÊn ®Ò sau: X¸c ®Þnh thèng nhÊt c¬ së ®Ó trÝch BHYT, BHXH, Kinh phÝ c«ng ®oµn. HiÖn nay viÖc trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, Kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty ch­a ®­îc thèng nhÊt. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng, Do ®ã C«ng ty cÇn thùc hiÖn viÖc trÝch c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng thèng nhÊt theo l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n: §èi víi kho¶n trÝch BHXH tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: C«ng ty cÇn trÝch = 15% l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n. §èi víi kho¶n trÝch BHYT tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh : C«ng ty cÇn trÝch = 2% l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n. §èi víi kho¶n trÝch Kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: C«ng ty cÇn trÝch = 2% l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n. X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng trÝch BHXH, BHYT, Kinh phÝ c«ng ®oµn. ViÖc tÝnh tÊt c¶ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung nh­ mét kho¶n môc chi phÝ riªng nh­ ë C«ng ty hiÖn nay lµm ¶nh h­ëng tíi néi dung chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cña toµn C«ng ty, c¸c néi dung chi phÝ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c chi phÝ thùc tÕ cña nã. Tõ ®ã còng ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. Do ®ã, nh÷ng chi phÝ vÒ l­¬ng c«ng nh©n ph¸t sinh ë kho¶n môc chi phÝ nµo th× cÇn thùc hiÖn viÖc trÝch trùc tiÕp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµo kho¶n môc chi phÝ ®ã. Ngoµi ra viÖc tÝnh c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn b¸n hµng vµ nh©n viªn qu¶n lý C«ng ty vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· ®Èy chi phÝ nµy lªn cao tõ ®ã kÐo theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm lªn cao h¬n so víi thùc tÕ. Ngoµi ra trong B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ë C«ng ty hiÖn nay ch­a ph¶n ¸nh râ tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn do ®ã trong b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cÇn cã thªm mét cét tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tÝnh to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trªn m¸y tÝnh ®­îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Toµn bé c¸c kiÕn nghÞ trªn vÒ viÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc thÓ hiÖn chi tiÕt trong "B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi" (BiÓu sè 26) 3.2.2 ý kiÕn 2: Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 1) H¹ch to¸n chi phÝ ph¸t sinh th¸ng tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt th¸ng nµy. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ mét trong ba kho¶n môc chi phÝ c¬ b¶n trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, do ®ã nã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm. Nh­ vËy viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt chung mét c¸ch chÝnh x¸c rÊt quan träng ®èi víi gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong B¶ng kª ph¸t sinh chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng cña C«ng ty cßn cã nh÷ng chi phÝ mµ thùc tÕ ®· ph¸t sinh ë th¸ng tr­íc nh­ng ch­a ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt th¸ng tr­íc mµ ®Õn th¸ng nµy míi ®­îc tÝnh Tõ sù ¶nh h­ëng trªn lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷a c¸c th¸ng cã sù biÕn ®æi ®¸ng kÓ. Trong ®iÒu kiÖn c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn ë xa, c«ng viÖc cuèi th¸ng nhiÒu hay v× mét lý do nµo ®ã kh«ng thÓ thanh to¸n kÞp thêi c¸c chi phÝ ph¸t sinh ngay trong th¸ng ®ã th× kÕ to¸n cã thÓ ­íc tÝnh c¸c chi phÝ nµy vµ h¹ch to¸n nh­ mét kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ vµo Tµi Kho¶n 331 vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ngay trong th¸ng ph¸t sinh c¸c chi phÝ nµy, khi thanh to¸n chi phÝ nµy sè chªnh lÖch nhá kh«ng ®¸ng kÓ cã thÓ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng nµy. 2) LËp B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. Trong B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh C«ng ty ®ang sö dông hiÖn nay chØ thÓ hiÖn ®­îc chi phÝ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh cho tõng XÝ nghiÖp thµnh viªn mµ ch­a thÓ hiÖn chi tiÕt ®­îc mét sè chi tiÕt sau: Sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tr­íc. Sè khÊu hao t¨ng trong th¸ng vµ cô thÓ cho tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng trong th¸ng. Sè khÊu hao gi¶m trong th¸ng vµ cô thÓ cho tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m trong th¸ng. V× thÕ C«ng ty nªn sö dông b¶ng mÉu nh­ "B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§" (BiÓu sè 27) ®Ó ph¶n ¸nh ®­îc ®Çy ®ñ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m cña tõng lo¹i Tµi S¶n cè ®Þnh phôc vô yªu cÇu qu¶n lý Tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch râ rµng, chi tiÕt. 3.2.3 ý kiÕn 3: Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng. ViÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng cã mét ý nghÜa quan träng ®èi víi gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng. NÕu gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ th× sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng nhá h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña nã vµ gi¸ thµnh trong th¸ng sau sÏ t¨ng lªn, ng­îc l¹i nÕu gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng ®­îc ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ th× sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng t¨ng lªn vµ gi¸ thµnh th¸ng sau sÏ gi¶m ®i. Nh­ vËy dï gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n hay thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña nã ®Òu ¶nh h­ëng tíi gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm thay ®æi kh¸ lín gi÷a c¸c th¸ng. H×nh thøc s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty lµ gia c«ng s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ cña kh¸ch hµng, C«ng ty chØ h¹ch to¸n phÇn chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh do ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ rÊt nhá so víi chi phÝ kh¸c, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh chØ chiÕm tõ 2% ®Õn 3% trong tæng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hµng gia c«ng trong khi ®ã chi phÝ gia c«ng lµ chi phÝ chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm sau lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung, chÝnh v× thÕ kÕ to¸n ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng theo nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ch­a chÝnh x¸c. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng, kÕ to¸n cã thÓ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo ph­¬ng ph¸p ­íc tÝnh s¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng theo c«ng thøc: Sè l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú Chi phÝ NVL chÝnh ph¸t sinh trong kú Gi¸ trÞ NVL chÝnh dë dang ®Çu kú Gi¸ trÞ Sp dë dang cuèi kú + Sè l­îng SP hoµn thµnh + Sè l­îng SP dë dang cuèi kú = x §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung (chi phÝ bá dÇn theo møc ®é chÕ biÕn): Sè l­îng SP dë dang cuèi kú Gi¸ trÞ SP dë dang ®Çu kú Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Gi¸ trÞ SP dë dang cuèi kú % hoµn thµnh + = - x % hoµn thµnh Sè l­îng SP dë dang cuèi kú Sè l­îng SP hoµn thµnh + x Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng b»ng tæng cña c¶ hai gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang trªn. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng mét c¸ch s¸t víi gi¸ trÞ dë dang thùc tÕ cña nã h¬n. §Ó tiÕn hµnh ®¸ng gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng theo s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng th× cuèi th¸ng c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn cïng víi c¸c C¸n bé kü thuËt cÇn lËp c¸c biªn b¶n ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng göi cho kÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó kÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt, tõ ®ã tÝnh to¸n ®óng gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng vµ gi¸ thµnh cña c¸c s¶n phÈm nhËp kho trong th¸ng ®ã. 3.2.4 ý kiÕn 4: Hoµn thiÖn B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ. Trong B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc ch­a ph¶n ¸nh ®­îc næi bËt ba kho¶n môc chi phÝ c¬ b¶n ®ã lµ: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Do ®ã ngoµi B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc, kÕ to¸n cÇn lËp thªm "B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ" (BiÓu sè 29) ®Ó ph¶n ¸nh ®­îc næi bËt ba kho¶n môc chi phÝ cë b¶n trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Ó t¹o sù thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý, ph©n tÝch nghiªn cøu vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña ban gi¸m ®èc còng nh­ c¸c c¸n bé kü thuËt. §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Trong B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp gåm hai chi phÝ lµ chi phÝ vÒ nguyªn liÖu vµ chi phÝ phô liÖu, do ®ã ta cã thÓ gép hai chi phÝ ®ã thµnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ ph¶n ¸nh vµo B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ. §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Trong B¶ng tÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm hai kho¶n môc lµ chi phÝ l­¬ng thuª ngoµi gia c«ng vµ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Do ®ã hai kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc gép thµnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ. §Ó thùc hiÖn viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng chØ ®ßi hái sù phÊn ®Êu nç lùc cña tÊt c¶ c¸c c¸n bé trong phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n mµ cßn ®ßi hái sù gióp ®ì cña tÊt c¶ c¸c phßng ban trong C«ng ty vµ sù chØ ®¹o, gi¸m s¸t cña l·nh ®¹o C«ng ty. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty T©n ViÖt, cïng víi sù gióp ®ì cña C« gi¸o h­íng dÉn, em ®· nhËn thøc ®­îc ý nghÜa cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ã lµ mét kh©u quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña bÊt kú mét qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kinh tÕ nµo. Do ®ã em ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi "KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty T©n ViÖt ". Trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña b¶n th©n, ®Ò tµi ®· gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng néi dung vµ yªu cÇu c¬ b¶n sau: VÒ mÆt lý luËn: §· tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp, tõ ®ã cã sù vËn dông thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp cô thÓ. VÒ mÆt thùc tÕ: Trªn c¬ së t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty T©n ViÖt ®Ó ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung. Trªn ®©y lµ néi dung cña ®Ò tµi, cã thÓ thÊy r»ng c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò võa mang tÝnh lý luËn võa mang tÝnh thùc tiÔn. §Ó lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n thùc sù ph¸t huy t¸c dông cña m×nh, trë thµnh mét c«ng cô s¾c bÐn vµ cã hiÖu lùc phôc vô cho qu¶n lý kinh tÕ, C«ng ty cÇn kiÖn toµn vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý h¬n. Nh÷ng ý kiÕn ë trªn còng lµ nh»m môc ®Ých hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy nhiªn, víi thêi gian thùc tËp ng¾n, hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ kh«ng nhiÒu do ®ã kh«ng tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c« gi¸o h­íng dÉn, c¸c C¸n bé trong phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty T©n ViÖt ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù nhiÖt t×nh chØ b¶o cña c« gi¸o h­íng dÉn Ph¹m Thu Thuû vµ c¸c C¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1 KÕ to¸n doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. PTS. NguyÔn V¨n C«ng. §¹i häc KTQD. 2 H­íng dÉn thùc hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n doanh nghiÖp. NguyÔn V¨n NhiÖm. Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª- 1997. 3 H­íng dÉn thùc hµnh kÕ to¸n doanh nghiÖp. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh- 1997. 4 Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n. GS.PTSNguyÔn Quang Quynh PTS. NguyÔn ThÞ §«ng. §¹i häc KTQD. 5 Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. PTS. Ph¹m ThÞ G¸i. §¹i häc KTQD. 6 Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n. Nhµ xuÊt b¶n thèng kª- 1996. 7 150 s¬ ®å kÕ to¸n doanh nghiÖp. Nhµ xuÊt b¶n thèng kª- 1996 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. 3 1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. 3 1.1.1 Chi phÝ s¶n xuÊt. 3 1.1.2 Gi¸ thµnh s¶n phÈm. 6 1.1.3 Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 7 1.1.4 NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 7 1.2 §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 8 1.2.1 §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . 8 1.2.2 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 9 1.3 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. 9 1.3.1 H¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 9 1.3.2 H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 14 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty T©n ViÖt . 30 2.1 Tæng quan vÒ C«ng ty T©n ViÖt 30 2.1.1 Sù ra ®êi, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty T©n ViÖt . 31 2.1.2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty T©n ViÖt . 31 2.1.3 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i C«ng ty T©n ViÖt . 31 2.1.4 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty T©n ViÖt . 33 2.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng tyT©n ViÖt . 36 2.2.1 §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 36 2.2.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. 37 2.2.3 H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt. 38 2.2.4 H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc. 43 2.2.5 H¹ch to¸n tËp hîp, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô. 44 2.2.6 H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 45 2.2.7 C«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng. 47 2.3 Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty T©n ViÖt 49 2.3.1 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. 49 2.3.2 Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty. 49 2.3.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty. 50 Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng tyT©n ViÖt . 53 3.1 NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng tyT©n VIÖt . 53 3.1.1 Nh÷ng ­u ®iÓm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. 53 3.1.2 Mét sè nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng tyT©n ViÖt . 55 3.2 Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng tyT©n ViÖt . 57 3.2.1 ý kiÕn 1: Hoµn thiÖn vÒ viÖc trÝch BHXH, BHYT, Kinh phÝ c«ng ®oµn. 57 3.2.2 ý kiÕn 2: Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 58 3.2.3 ý kiÕn 3: Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng 59 3.2.4 ý kiÕn 4: Hoµn thiÖn B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ. 60 KÕt luËn. 61 TµI liÖu tham kh¶o. 62

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt.DOC
Luận văn liên quan