Đề tài Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng số 6

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển ổn định không ngừng đi lên, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có tính quyết định về mọi mặt. Trong sự thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp hoạt động thuộc mọi lĩnh vực. Và để tạo nên một doanh nghiệp ổn định có khả năng đứng vững được trong nề n kinh tế thị trường thì kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong cấu thành doanh nghiệp.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1450 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng số 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
öm: väún kinh doanh, väún læu âäüng, âáöu tæ taìi chênh. II. TAÌI SAÍN LÆU ÂÄÜNG VAÌ VÄÚN LÆU ÂÄÜNG CUÍA DOANH NGHIÃÛP 1. Taìi saín læu âäüng (TSLÂ): a. Khaïi niãûm: Laì nhæîng khoaín váût tæ vaì tiãön tãû phaït sinh trong quaï trçnh læu âäüng. b. Âàûc âiãøm: - TSLÂ chè tham gia vaìo mäüt chu kyì saín xuáút kinh doanh, giaï trë cuía TSLÂ âæåüc chuyãøn dëch toaìn bäü mäüt láön vaìo giaï trë cuía saín pháøm måïi. - TSLÂ luän thay âäøi hçnh thaïi biãøu hiãûn qua caïc kháu cuía quaï trçnh saín xuáút kinh doanh. - TSLÂ saín xuáút bao gäöm caïc loaûi sau: nguyãn váût liãûu, phuû tuìng thay thãú saín pháøm dåí dang, baïn thaình pháøm. - TSLÂ trong læu thäng: thaình pháøm, haìng hoaï, väún bàòng tiãön, väún trong thanh toaïn. 2. Väún læu âäüng cuía doanh nghiãûp: a. Khaïi niãûm: VLÂ laì väún âáöu tæ æïng træåïc vãö taìi saín læu âäüng (TSLÂ) phuûc vuû cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh maì chuí yãúu laì taìi saín læu thäng. Nhàòm âaím baío cho quaï trçnh taïi saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp âæåüc thæåìng xuyãn vaì liãn tuûc bao gäöm: Väún bàòng tiãön, caïc khoaín phaíi thu, haìng täön kho vaì TSLÂ khaïc. b. Âàûc âiãøm: VLÂ cuía doanh nghiãûp chu chuyãøn toaìn bäü ngay trong mäüt láön vaìo giaï thaình saín pháøm hoaìn thaình mäüt voìng tuáön hoaìn sau mäüt chu kyì saín xuáút vaì hçnh thaïi váût cháút cuía VLÂ thæåìng xuyãn biãún âäøi. Säú VLÂ cáön thiãút cuía doanh nghiãûp coï mäúi quan hãû chàût cheî våïi chu kyì saín xuáút tiãut huû cuía doanh nghiãûp âoï. III. NÄÜI DUNG QUAÍN LYÏ VÄÚN LÆU ÂÄÜNG - Viãûc quaín lyï VLÂ mäüt caïch coï hiãûu quaí trãn cå såí cán nhàõc yãúu täú ruíi ro vaì tênh sinh låüi trong tæìng khoaín muûc cuía giaï trë taìi saín trong doanh nghiãûp. Nãúu doanh nghiãûp cháúp nháûn sæû an toaìn cao thç táút yãúu låüi nhuáûn âem laûi tháúp vaì ngæåüc laûi. Tênh sinh låüi åí âáy noï thãø hiãûn sæû âáöu tæ maûnh vaìo cå cáúu väún. Chàóng haûn, doanh nghiãûp cháún nháûn khoaíng nåü ngàõn haûn caìng nhiãöu thç thu nháûp caìng cao, buì laûi âoï laì mæïc ruíi ro cao laì khäng traí âæåüc nåü ngàõn haûn trong thanh toaïn. Do váûy, âãø quaín lyï coï hiãûu quaí doanh nghiãûp cáön quan tám váún âãö sau: 1. Quaín lyï tiãön màût taûi doanh nghiãûp: Baín thán tiãön màût tæû noï khäng tæû sinh ra låüi nhuáûn, do váûy phaíi âæa noï vaìo tham gia quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, âáøy nhanh sæû luán chuyãøn cuía tiãön màût. a. Muûc tiãu quaín lyï tiãön màût: Trong hoaût âäüng kinh doanh luän naíy ra caïc hoaût âäüng chi tiãu hàòng ngaìy nhæ: mua sàõm giao dëch traí læång... nãn cáön coï mäüt læåüng tiãön màût âãø buì âàõp caïc khoaín naìy. Taûi doanh nghiãûp luän duy trç mäüt læåüng tiãön täúi thiãøu taûi mäüt thåìi âiãøm laì bao nhiãu âãø khäng laìm giaím tênh sinh låìi cuía taìi saín. Do âoï, muûc tiãu quaín lyï tiãön màût laì täúi thiãøu hoaï læåüng tiãön màût maì doanh nghiãûp cáön âãø sæí duûng nhàòm duy trç cho hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp mäüt caïch bçnh thæåìng. Ngoaìi ra, tiãön màût âãø phuûc vuû cho caïc biãún âäüng ngáùu nhiãn khäng læåìng træåïc cuía doìng tiãún vaìo ra. b. Näüi dung quaín lyï: - Quaín lyï tiãön màût taûi doanh nghiãûp laì viãûc kiãøm soaït læåüng tiãön màût taûi doanh nghiãûp thäng qua viãûc dæû træî tiãön màût. - Xaïc âënh nhu cáöu väún bàòng tiãön âënh mæïc ngán quyî thæåìng xuyãn nàm kãú hoaûch. Dæûa vaìo säú liãûu thäúng kã cuía kyì træåïc vaì kãút håüp dæû toaïn nàm kãú hoaûch. - Dæû tênh caïc khoaín thu haìng thaïng cuía kyì kãú hoaûch (doanh thu baïn haìng vaì caïc khoaín tênh tæång tæû). Xaïc âënh chãnh lãûch thu chi trong thaïng. Tçm hæåïng giaíi quyãút säú chãnh lãûch thu chi âãø coï chãnh lãûch täúi æu. 2. Caïc khoaín phaíi thu trong doanh nghiãûp: a. Khoaín muûc ql caïc khoaín phaíi thu: - Doanh nghiãûp âæa ra caïc quyãút âënh tên duûng, xaïc âënh âuïng thæûc traûng caïc khoaín phaíi thu vaì âaïnh giaï tênh hiãûu quaí cuía caïc chênh saïch thu tiãön cuía doanh nghiãûp. Khoaín thu luän biãún âäøi nãn theo doîi quaín lyï. b. Näüi dung quaín lyï: - Trong hoaût âäüng kinh doanh, caïc doanh nghiãûp thæåìng chuäün phæång thæïc baïn haìng thu tiãön ngay hån laì phæång thæïc baïn haìng tên duûng. Tæì âoïm, naíy sinh khoaín phaíi thu khaïch haìng. Quaín lyï khoaín phaíi thu tæì khaïch haìng laì váún âãö ráút quan troüng vaì phæïc taûp trong cäng taïc quaín lyï taìi chênh. Vç váûy, caïc doanh nghiãûp khi quaín lyï cuîng phaíi âaím baío caïc yãúu täú cuía chênh saïch tên duûng: + Tiãu chuáøn tên duûng: tuyì theo tæìng ngaình kinh doanh vaì tuyì theo doanh nghiãûp maì quyãút âënh cáúp tên duûng khaïc nhau. Tuy nhiãn, khi tiãút láûp cáön xeït caïc yãúu täú. . Xaïc xuáút vãö tçnh traûng khaïch haìng khäng traí tiãön trong træåìng håüp khaïch haìng laì nhæîng doanh nghiãûp thuäüc nhæîng ruíi ro cao hay nhæîng doanh nghiãûp coï vë thãú taìi chênh yãúu thç aïp duûng nhæîng âiãöu kiãûn tên duûng haûn chãú nhàòm loaûi boí ruíi ro. . Âäü låïn cuía tên duûng: âäúi våïi nhæîng khoaín tên duûng coï giaï trë nhoí thåìi gian baïn chëu ngàõn hån. Vaì âáy laì nhæîng giao dëch täún keïm våïi nhæîng khaïch haìng keïm quan troüng. . Tênh âàûc træng cuía haìng hoaï: nãúu haìng hoaï coï giaï trë tháúp vaì thuäüc loaûi mau hoíng thç khäng nãn aïp duûng tên duûng thæång maûi. + Chiãút kháúu thæång maûi: laì pháön tiãön chiãút kháúu âäúi våïi nhæîng giao dëch mua haìng bàòng tiãön. AÏp duûng chiãút kháúu baïn haìng nhàòm khuyãún khêch baïn haìng thanh toaïn såïm træåïc haûn, âem laûi låüi êch cho khaïch haìng bàòng khoaín tiãön âæåüc chiãút kháúu vaì låüi êch cuía doanh nghiãûp qua viãûc väún âáöu tæ cuía caïc khoaín phaíi thu luán chuyãøn nhanh vaì coï âäü an toaìn cao, âäöng thåìi thu huït âæåüc khaïch haìng måïi. - Kyì haûn tên duûng: laì thåìi gian tên duûng thæång maûi sau khi âaî thæûc hiãûn xong caïc âiãöu kiãûn cáúp tên duûng. Âáy laì thåìi gian buäüc khaïch haìng phaíi thanh toaïn cäng nåü kãø tæì khi khaïch haìng nháûn âæåüc saín pháøm, haìng hoaï doanh nghiãûp. 3. Quaín lyï haìng täön kho doanh nghiãûp: a. Muûc tiãu quaín lyï haìng täön kho: Mäüt trong nhæîng váún âãö quan troüng quaín lyï haìng täön kho âãø tàng täúc âäü luán chuyãøn väún, náng cao hiãûu quaí sæí duûng VLÂ laì phaíi sæí duûng täút dæû træî. Viãûc quaín lyï haìng dæû træî gäöm hai muûc tiãu: - Täø chæïc håüp lyï viãûc dæû træî âãø âaím baío cho quaï trçnh SXKD diãùn ra liãn tuûc, traïnh sæû giaïn âoaûn trong viãûc dæû træî gáy ra. - Giaím tåïi mæïc tháúp nháút coï thãø âæåüc säú haìng cáön thiãút cho viãûc dæû træî. b. Näüi dung quaín lyï: Quaín lyï haìng täön kho trong doanh nghiãûp laì tênh læåüng haìng täön kho täúi æu sao cho phê täön kho laì nhoí nháút. Ngoaìi ra, phaíi baío âaím mæûc dæû træî càn baín âãø âaïp æïng nhu cáöu saín xuáút kinh doanh âæåüc liãn tuûc. Tuyì âàûc âiãøm cuû thãø cuía tæìng loaûi haìng hoaï maì coï mæûc dæû træî an toaìn tàng thãm âãø æïng phoï våïi biãún cäú trong kinh doanh (do ng cung æïng sai heûn hay âuïng heûn maì váût tæ haìng hoaï sai tiãu chuáøn, quy caïch). Tæì âoï, haûn chãú âæåüc chi phê täøn tháút do thiãúu nguyãn liãûu saín xuáút, do nguäön saín xuáút. c. Nhæîng näüi dung cáön læu yï: Haìng täön khoï âäúi våïi doanh nghiãûp thæång maûi chuí yãúu laì haìng âãø baïn, mäùi loaûi dæî træî coï âàûc âiãøm riãng, do váûy bäú trê håüp lyï âäúi våïi tæìng màût haìng. * Sæû cáön thiãút cuía VLÂ âäúi våïi hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh (SXKD) VLÂ laì âiãöu kiãûn váût cháút khäng thãø thiãúu âæåüc trong quaï trçnh SXKD. Âãø quaï trçnh âæåüc duy trç liãn tuûc vaì phaït triãøn, doanh nghiãûp phaíi læûa choün phæång aïn âáöu tæ âuïng mæïc, håüp lyï säú læåüng VLÂ. Båíi vç, nãúu VLÂ khäng âuí âãø âaïp æïng thç viãûc täø chæïc, sæí duûng väún seî gàûp tråí ngaûi vaì khäng âaût hiãûu quaí cao. Vç váûy, âaïp æïng nhu cáöu VLÂ thäng qua viãûc âáöu tæ âuïng mæïc seî laì viãûc hãút sæïc quan troüng nhàòm hæåïng vaìo muûc tiãu chung laì täúi âa hoaï låüi nhuáûn, täúi âa hoaï giaï trë cuía doanh nghiãûp. VLÂ laì âiãöu kiãûn cáön thiãút âãø mäüt doanh nghiãûp âaím baío hoaût âäüng SXKD. Täøng säú väún kinh doanh vaì tênh cháút sæí duûng cuía doanh nghiãûp. Laì âiãöu kiãûn âãø thæûc hiãûn caïc nghéa vuû våïi ngán saïch, traí nåü vay ngán haìng, thanh toaïn cho nhaì cung cáúp, cho nhán viãn... Do âoï, viãûc quaín lyï vaì sæí duûng VLÂ mäüt caïch khoa hoüc vaì hiãûu quaí seî náng cao, hiãûu quaí hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp tàng æu thãú caûnh tranh. 4. Quaín lyï taìi saín læu âäüng khaïc cuía doanh nghiãûp: Laì viãûc xem xeït kiãøm tra håüp lyï cuía taìi saín chi phê, TSLÂ khaïc hoaût âäüng cho phuûc vuû SXKD âãø nháûn âënh nhæ thãú naìo, taïc âäüng ra sao trong täøng TSLÂ vaì âæåüc cháúp nháûn åí mæïc khaí dé laì bao nhiãu? 4.1. Phán têch tçnh hçnh dæû træî TSLÂ cuía doanh nghiãûp: Trong SXKD váún âãö dæû truî TSLÂ cho quaï trçnh SXKD cuía doanh nghiãûp phaíi âaím baío theo yãu cáöu væìa âuí vãö säú læåüng. Nãúu dæû træî quaï låïn dáùn âãún æï âoüng väún, tàng caïc chi phê liãn quan, laìm giaím hiãûu quaí kinh doanh. Màût khaïc, nãúu dæû træî quaï tháúp coï thãø dáùn âãún tçnh traûng thiãúu huût, laìm giaïn âoaûn quaï trçnh SXKD, giaím nàng suáút lao âäüng vaì thiãút bë, dáùn âãún hiãûu quaí SXKD seî bë giaím tháúp. Båíi váûy, viãûc dæû træî TSLÂ cuía doanh nghiãûp phaíi âæåüc âiãöu hoaì theo yãu cáöu, væìa âaím baío tiãút kiãûm väún, nhàòm khäng ngæìng náng cao hiãûu quaí sd väún cuía doanh nghiãûp. Viãûc phán têch tçnh hçnh dæû træî TSLÂ cuía doanh nghiãûp coï thãø tiãún haình trãn caïc màût sau: Phán têch sæû thay âäøi vãö kãút cáúu caïc loaûi TSLÂ dæû træî, phán têch sæû biãún âäüng cuía tæìng loaûi TSLÂ dæû træî, so saïnh dæû træî TSLÂ thæûc tãú våïi dæû træî TSLÂ håüp lyï, phuì håüp våïi tênh cháút vaì quy mä SXKD cuía doanh nghiãûp. 4.2. Phán têch mæïc âäü âaím baío nguäön VLÂ cho viãûc dæû træî TSLÂ cuía doanh nghiãûp: Giæîa nguäön VLÂ vaì tçnh hçnh dæû træî TSLÂ coï mäúi quan hãû máût thiãút våïi nhau. Båíi váûy, ngoaìi viãûc phán têch tçnh hçnh tàng giaím cuía tæìng nguäön väún, sæû biãún âäüng cuía TSLÂ dæû træî thæûc tãú, phuûc vuû cho viãûc âaím baío âiãöu kiãûn cuía SXKD. Viãûc tênh toaïn mæïc âäü âaím baío thæìa hay thiãúu cuía nguäön VLÂ âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc: Mæïc âäü âaím baío thæìa (+) hoàûc thiãúu (-) cuía NVLÂ = Nguäön VLÂ thæûc tãú - TSLÂ dæû træî thæûc tãú Tæì cäng thæïc trãn cho tháúy: khi mæïc âäü âaím baío thæìa nguäön VLÂ, doanh nghiãûp bë chiãúm duûng väún. Coìn khi mæïc âäü âaím baío thiãúu nguäön VLÂ, doanh nghiãûp âi chiãúm duûng väún. Tuy váûy, trong træåìng håüp nguäön VLÂ thæûc tãú cán bàòng våïi TSLÂ dæû træî thæûc tãú váùn coï khi xaíy ra hiãûn tæåüng chiãúm duûng vaì bë chiãúm duûng väún láùn nhau. 5. Phán têch khaí nàng thanh toaïn: Chè tiãu naìy phaín aïnh khaí nàng thanh toaïn cuía caïc khoaín nåü hiãûn haình (nåü ngàõn haûn) cuía doanh nghiãûp. Khaí nàng âoï tuyì thuäüc vaìo chênh saïch baïn haìng, chênh saïch tên duûng baïn haìng. Khaí nàng quaín lyï nåü phaíi thu, quaín lyï haìng täön kho. Âoï laì cå såí hçnh thaình nãn doìng tiãön doanh nghiãûp âaïp æïng yãu cáöu thanh toaïn cuía mçnh. Màût khaïc, mäüt doanh nghiãûp khäng coï khaí nàng thanh toaïn khäng chè thãø hiãûn tçnh traûng taìi chênh täöi tãû cuía chênh doanh nghiãûp âoï maì coìn quan troüng hån noï coìn taûo ra phaín æïng dáy chuyãön, taïc âäüng âãún moüi màût cuía âåìi säúng - chênh trë - xaî häüi trong mäüt quäúc gia. Vç thãú phán têch khaí nàng thanh toaïn laì viãûc hãút sæïc cáön thiãút khi phán têch taìi chênh noïi chung VLÂ noïi riãng. Khi phán têch ta xáy dæûng mäüt säú chè tiãu sau: - Hãû säú khaí nàng thanh toaïn ngàõn haûn: Hãû säú khaí nàng thanh toaïn ngàõn haûn = TSLÂ + ÂTNH Täøng nåü ngàõn haûn Hãû säú naìy cho tháúy khaí nàng âaïp æïng caïc khoaín nåü ngàõn haûn cuía doanh nghiãûp cao hay tháúp, noï thãø hiãûn mæïc âäü âaím baío cuía TSLÂ âäúi våïi caïc khoaín nåü ngàõn haûn. Hãû säú naìy caìng låïn, chæïng toí doanh nghiãûp coï khaí nàng thanh toaïn, tuy nhiãn nãúu hãû säú naìy quaï cao thç doanh nghiãûp âáöu tæ quaï nhiãöu vaìo TSLÂ, hiãûu quaí sæí duûng väún tháúp. Theo kinh nghiãûm cuía caïc nhaì phán têch, hãû säú naìy bàòng 2 laì täút. Hãû säú khaí nàng thnah toaïn ngàõn haûn seî khäng phaín æïng chênh xaïc khaí nàng thanh toaïn cuía doanh nghiãûp trong træåìng håüp doanh nghiãûp coï nåü khoï âoìi, giaím giaï haìng täön kho, giaím giaï chæïng khoaïn ngàõn hanh nhæng chæa thêch håüp dæû phoìng hoàûc chæa trêch láûp âuí dæû phoìng. - Hãû säú khaí nàng thanh toaïn nhanh Hãû säú khaí nàng thanh toaïn ngàõn haûn = TSLÂ + ÂTNH - Haìng täön kho Täøng nåü ngàõn haûn Chè tiãu naìy chè roî caïc khoaín nåü âãún haûn hoàûc quaï haûn cuía doanh nghiãûp. Chè tiãu naìy caìng låïn caìng thãø hiãûn doanh nghiãûp coï khaí nàng thaïnh toaïn nhanh nhæng nãúu chè tiãu naìy quaï låïn thç seî laìm cho väún æï âäüng, hiãûu quaí sinh låìi keïm. Hãû säú naìy khäng phaín aïnh chênh xaïc khaí nàng thanh toaïn cuía doanh nghiãûp coï giaím giaï ÂTTCNH nhæng chæa trêch láûp dæû phoìng hoàûc trêch láûp chæa âuí. Theo kinh nghiãûm cuía caïc nhaì phán têch, hãû säú naìy tæì 0,5 - 1 laì cháúp nháûn. - Hãû säú khaí nàng thanh toaïn tæïc thåìi: Hãû säú khaí nàng thanh toaïn tæïc thåìi = Tiãön Täøng nåü ngàõn haûn Theo kinh nghiãûm cuía nhaì phán têch, hãû säú naìy bàòng 0,5 laì täút. Tuy nhiãn, coìn tuyì thuäüc vaìo âàûc âiãøm kinh doanh cuía doanh nghiãûp. 6. Phán têch hiãûu quaí sæí duûng VLÂ trong doanh nghiãûp: Muäún kinh doanh ta phaíi xeït âãún tênh sinh låìi cuía noï, sæí duûng nhæ thãú naìo cho coï hiãûu quaí nháút. Trong âoï, viãûc quay nhanh VLÂ coï yï nghéa khäng chè tiãút kiãûm väún maì coìn náng cao khaí nàng sinh ra tiãön, náng cao låüi nhuáûn cuía doanh nghiãûp. Hiãûu quaí sæí duûng väún âæåüc âaïnh giaï qua caïc chè tiãu sau: Täúc âäü luán chuyãøn VLÂ, sæïc sinh låìi cuía VLÂ, täúc âäü luán chuyãøn haìng täön kho, täúc âäü voìng quay cuía caïc khoaín phaíi thu. 6.1. Täúc âäü luán chuyãøn VLÂ: Säú voìng quay cuía VLÂ = Doanh thu thuáön (voìng) VLÂ bçnh quán Trong âoï: VLÂ bçnh quán = VLÂ âáöu quyï + VLÂ cuäúi quyï 2 Chè tiãu naìy cho tháúy säú voìng quay cuía VLÂ trong kyì phán têch hay mäüt âäöng VLÂ boí ra thç âaím nhiãûm bao nhiãu âäöng DTT. Säú voìng caìng nhanh thç hiãûu quaí sæí duûng VLÂ tàng. Säú ngaìy mäüt voìng quay VLÂ = 90 (ngaìy) Säú voìng quay VLÂ Chè tiãu naìy thãø hiãûn säú ngaìy cáön thiãút cho VLÂ quay âæåüc mäüt voìng. Thåìi gian cuía mäüt voìng (kyì) luán chuyãøn caìng nhè thç täúc âäü luán chuyãøn caìng låïn. Ngoaìi 2 chè tiãu trãn, khi phán têch coï thãø tênh ra chè tiãu "hãû säú âaím nhiãûm cuía VLÂ". Hãû säú naìy caìng nhoí, chæïng toí hiãûu quaí sæí duûng väún caìng cao, säú voïn tiãút kiãûm âæåüc caìng nhiãöu. Qua chè tiãu naìy, ta biãút âæåüc âãø coï mäüt âäöng luán chuyãøn thç cáön máúy âäöng VLÂ. Hãû säú âaím nhiãûm cuía VLÂ = VLÂ bçnh quán Täøng säú doanh thu thuáön 6.2. Sæïc sinh låìi cuía VLÂ: Âáy laì chè tiãu phaín aïnh xem mäüt âäöng VLÂ bçnh quán laìm ra âæåüc bao nhiãu âäöng låüi nhuáûn. Sæïc sinh låìi VLÂ = Låüi nhuáûn (træåïc thuãú hoàûc sau thuãú) VLÂ bçnh quán Hãû säú naìy caìng cao thç sæïc sinh låìi tæì VLÂ caìng cao. Nãúu säú chãnh lãûch vãö säú ngaìy tiãu hao cho mäüt voìng quay VLÂ giæîa caïc kyì, ta coï thãø tênh âæåüc mæïc VLÂ âaî tiãút kiãûm âæåüc hay laîng phê. Säú VLÂ tiãút kiãûm hay laîng phê = Doanh thu thuáön kyì phán têch x Säú ngaìy 1 voìng quay VLÂ kyì phán têch - Säú ngaìy mäüt voìng quay VLÂ kyì gäúc x 1 90 Bãn caûnh tênh toaïn caïc chè tiãu, âãø phán têch sáu hån hiãûu quaí cuía VLÂ cáön thiãút phaíi phán têch nguyãn nhán vaì täúc âäü aính hæåíng cuía caïc nhán täú. Tæì âoï, nhæîng biãûn phaïp thêch håüp nhàòm âáøy maûnh täúc âäü luán chuyãøn väún vaì náng cao hiãûu quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp. 6.3. Täúc âäü luán chuyãøn cuía haìng täön kho: Täúc âäü luán chuyãøn haìng hoaï hay täúc âäü hoaïn chuyãøn thaình tiãön cuía haìng täön kho âæåüc tênh dæûa trãn hãû säú voìng quay cuía haìng täön kho. Hãû säú voìng quay haìng täön kho = Giaï väún haìng baïn trong kyì (voìng) Haìng täön kho bçnh quán Hãû säú naìy phaín aïnh täúc âäü luán chuyãøn cuía haìng täön kho. Voìng quay naìy caìng nhanh thç caìng täút. Doanh nghiãûp coï mäüt chênh saïch tiãu thuû täút vç haìng täön kho laì khoaín dæû træî chiãúm tyí troüng tæång âäúi låïn trong doanh nghiãûp. Song vãö phæång diãûn quaín lyï ta cuîng cáön phaíi xem xeït hãû säú naìy tàng laì do nguyãn nhán naìo. Säú ngaìy mäüt voìng quay haìng täön kho = 90 (ngaìy) Säú voìng quay haìng täön kho Säú ngaìy caìng låïn thç æï âoüng haìng täön kho caìng nhiãöu. 6.4. Täúc âäü hoaïn chuyãøn thaình tiãön cuía caïc khoaín phaíi thu: Âáy laì chè tiãu haín aïnh täúc âäü cuía caïc khoaín phaíi thu hoaïn chuyãønt haình tiãön, chè tiãu naìy âæåüc thãø hiãûn qua kyì thu tiãön bçnh quán. Càn cæï vaìo voìng quay caïc khoaín phaíi thu, ta coï thãø tênh âæåüc kyì thu tiãön bçnh quán trong kyì. Säú voìng quay caïc khoaín phaíi thu = Doanh thu thuáön + Thuãú GTGT (voìng) Säú dæ bçnh quán cuía khoaín phaíi thu Kyì thu tiãön bçnh quán = 90 Säú voìng quay cuía caïc khoaín phaíi thu Hãû säú naìy caìng cao chæïng toí khaí nàng hoaïn chuyãøn thaình tiãön cuía caïc khoaín phaíi thu tàng. Hiãûu quaí sæí duûng VLÂ tæì caïc khoaín phaíi thu cuîng cáöng phaíi âæåüc xem xeït trong muûc tiãu quaín lyï cuía doanh nghiãûp. PHÁÖN II PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH QUAÍN LYÏ VAÌ SÆÍ DUÛNG VLÂ TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN HOAÏ CHÁÚT VLÂ ÂAÌ NÀÔNG A. KHAÏI QUAÏT QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH, PHAÏT TRIÃØN VAÌ CÅ CÁÚU TÄØ CHÆÏC CÄNG TY CÄØ PHÁÖN HOAÏ CHÁÚT VLÂ ÂAÌ NÀÔNG I. VAÌI NEÏT VÃÖ QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH & PHAÏT TRIÃØN CÄNG TY CÄØ PHÁÖN HOAÏ CHÁÚT VLÂ ÂAÌ NÀÔNG Våïi nãön kinh tãú haìng hoaï nhiãöu thaình pháön theo cå cáúu thë træåìng, âáút næåïc ta âang trãn con âæåìng phaït triãøn cäng nghiãûp hoaï hiãûn âaûi hoaï. Do váûy, nhu cáöu tiãu thuû váût liãûu cho saín xuáút ngaìy caìng cao. Nãn sau khi nghiãn cæïu kyî thë træåìng cäüng våïi nguäön väún tæû coï, caïc thaình viãn quyãút âënh kinh doanh caïc màût haìng phuì håüp våïi âæåìng läúi vaì phaït triãøn cuía âáút næåïc. Cäng ty Cäø pháön Hoaï cháút VLÂ Âaì Nàông âæåüc thaình láûp ngaìy 07/10/2002 do Såí Kãú hoaûch - Âáöu tæ thaình phäú Âaì Nàông cáúp giáúy pheïp thaình láûp doanh nghiãûp säú 3203000051. Vàn phoìng Cäng ty âàût taûi 245 Phan Cháu Trinh, quáûn Haíi Cháu, thaình phäú Âaì Nàông. II. ÂÀÛC ÂIÃØM TÄØ CHÆÏC KINH DOANH TAÛI CÄNG TY Cäng ty Cäø pháön Hoaï cháút VLÂ Âaì Nàông chuí yãúu laì hoaût âäüng kinh doanh caïc màût haìng nhæ hoaï cháút, váût liãûu vaì duûng cuû cå khê ... Hoaût âäüng Cäng ty nhàòm muûc âêch khai thaïc hiãûu quaí nguäön haìng váût tæ, sæïc lao âäüng nhàòm âáøy maûnh hoaût âäüng kinh doanh, âaïp æïng këp thåìi nhu cáöu cuía ngæåìi saín xuáút. Quy mä hoaût âäüng cuía Cäng ty räüng, cung cáúp haìng hoaï cho khu væûc miãön Trung vaì hai âáöu âáút næåïc. Do yãu cáöu phaït triãøn kinh doanh ngaìy caìng låïn nãn Cäng ty coïn hæîng phæång aïn kãú hoaûch kinh doanh måïi ngaìy caìng maûnh daûn hån. Xuáút nháûp kháøu træûc tiãúp caïc màût haìng hoaï cháút, phuû gia xàng dáöu, nhæûa vaì caïc loaûi nguyãn váût liãûu hoaï. 1. Täø chæïc bäü maïy quaín lyï: a. Så âäö täø chæïc bäü maïy: Giaïm âäúc Phoï Giaïm âäúc Phoìng Kãú toaïn Phoìng Kinh doanh Phoìng Täø chæïc Cæía haìng säú 3 Cæía haìng säú 4 Cæía haìng säú 5 C.nhaïnh TP. HCM C.nhaïnh TP. Haì Näüi Cæía haìng säú 2 Ghi chuï: Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc nàng Quan hãû âäúi chiãúu b. Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía caïc bäü pháûn: - Giaïm âäúc Cäng ty: Træûc tiãúp chè âaûo vaì quaín lyï toaìn bäü hoaût âäüng saín xuáút, kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Âäöng thåìi laì ngæåìi âaûi diãûn cho quyãön låüi vaì nhiãûm vuû cuía Cäng ty, chëu traïch nhiãûm træåïc phaïp luáût vaì toaìn thãø caïn bäü Cäng nhán viãn. - Phoï Giaïm âäúc Cäng ty: Häù tråü giaïm âäúc tham mæu hoaûch âënh chiãún læåüc hoaût âäüng kinh doanh, thay màût giaíi quyãút moüi váún âãö khi giaïm âäúc vàõng màût. - Phoìng täø chæïc haìng chênh: Tham mæu cho Giaïm âäúc vãö viãûc sàõp xãúp nhán sæû, laìm cäng viãûc quaín lyï haình chênh, tiãön læång, theo doîi kiãøm tra âän âäúc täøng håüp cäng taïc thi âua, khen thæåíng, kyí luáût cuía Cäng ty. - Phoìng kãú toaïn: quaín lyï tiãön, väún, cuîng nhæ phaín aïnh caïc nghiãûp vuû kinh tãú mäüt caïch këp thåìi chênh xaïc, liãn tuûc vaì coï hãû thäúng, theo doîi toaìn bäü taìi saín cuía Cäng ty vãö màût giaï trë cuîng nhæ sæû biãún âäüng cuía noï. Xáy dæûng caïc kãú hoaûch vãö väún, haûch toaïn kãút quaí laîi, läù cuía hoaût âäüng kinh doanh trong kyì, quyãút toaïn taìi chênh theo tæìng quyï, nàm theo chãú âäü. - Phoìng kinh doanh: Tham mæu cho giaïm âäúc vãö thäng tin kinh tãú thë træåìng, täø chæïc maûng læåïi kinh doanh, theo doîi täøng håüp caïc baïo caïo vãö hoaût âäüng SXKD cuía Cäng ty. B. PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG Hiãûu quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp nhæ thãú naìo laì mäüt pháön do cäng taïc quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng, âiãöu âoï khàóng âënh âæåüc táöm quan troüng cuía cäng taïc quaín lyï vaì sæí duûng väún. Nhæng âãø cäng taïc quaín lyï vaì sæí duûng väún coï hiãûu quaí thç doanh nghiãûp phaíi luän phán têch âaïnh giaï tçnh hçnh hiãûn taûi, nhæîng gç âaût âæåüc vaì chæa âaût âæåüc, tæì âoï vaûch ra nhæîng phæång hæåïng chênh saïch hæîu hiãûu nháút giuïp doanh nghiãûp såïm thoaït khoíi nhæîng khoï khàn væåïng màõc cuîng nhæ âaût âæåüc nhæîng kãút quía mong muäún. Taìi saín læu âäüng trong doanh nghiãûp laûi thæåìng xuyãn biãún âäøi tæì hçnh thaïi naìy sang hçnh thaïi khaïc, mäùi mäüt hçnh thaïi coï mäüt âàûc âiãøm vaì tênh cháút khaïc nhau. Âãø tháúy roî thæûc cháút cuía tæìng sæû biãún âäüng thç phaíi tiãún haình phán têch. Màût khaïc, taìi saín læu âäüng loaûi tæåüng træng pháön låïn täøng säú taìi saín, båíi noï chiãúm mäüt pháön âáöu tæ khaï låïn. Âiãöu âoï xæïng âaïng cho sæû chuï tám âàûc biãût âãø coï biãûn phaïp, chênh saïch këp thåìi. Phán têch tçnh hçnh quaín lyï vaì sæí duûng måïi âaïnh giaï âæåüc doanh nghiãûp sæí duûng väún læu âäüng noïi chung vaì caïc yãúu täú bäü pháûn noïi riãng hiãûu quaí hay khäng hiãûu quaí âãø coï biãûn phaïp, chênh saïch këp thåìi. Trong nãön kinh tãú thë træåìng, sæû váûn âäüng cuía taìi saín læu âäüng trong doanh nghiãûp diãùn ra caìng nhanh vaì phæïc taûp. Vç thãú phán têch tçnh hçnh sæí duûng väún læu âäüng laì âiãöu kiãûn cáön thiãút âäúi våïi doanh nghiãûp, laì cå såí cuía nhiãöu quyãút âënh quan troüng: nãn gia tàng âáöu tæ hay khäng, âáöu tæ vaìo khaíon muûc naìo laì hiãûu quaí nháút... Ngoaìi ra phán têch tçnh hçnh sæí duûng väún læu âäüng coìn cung cáúp nhæîng thäng tin hæîu êch âäúi våïi nhæîng ai quan tám âãún doanh nghiãûp nhæ: khaí nàng thanh toaïn laì càn cæï âeí caïc chuí nåü ngàõn haûn xem xeït coï nãn cháúp nháûn cho doanh nghiãûp vay hay khäng. I. PHÁN TÊCH KHAÏI QUAÏT TÇNH HÇNH VÄÚN LÆU ÂÄÜNG CUÍA CÄNG TY QUA 2 NÀM 2002 VAÌ 2003: 1. Phán têch tçnh hçnh biãún âäüng väún læu âäüng cuía cäng ty qua 2 nàm 2002 vaì 2003: Väún læu âäüng laì bäü pháûn cáúu thaình nãn nguäön taìi chênh, laì âiãöu kiãûn váût cháút váût cháút khäng thãø thiãúu âæåüc cuía quaï trçnh saín xuáút kinh doanh. Do âàûc âiãøm cuía väún læu âäüng laì trong cuìng mäüt luïc noï phán bäø trãn khàõp caïc giai âoaûn luán chuyãøn vaì täön taûi dæåïi nhiãöu hçnh thæïc khaïc nhau. Do âoï mäùi sæû biãún âäüng cuía väún læu âäüng aính hæåíng âãún viãûc kinh doanh cuía cäng ty. Ta xem xeït sæû biãún âäüng cuía väún læu âäüng qua baíng sau: * Täúc âäü phaït triãøn liãn hoaìn : * Täúc âäü phaït triãøn âënh gäúc : Trong âoï: Vi : Väún læu âäüng nàm thæï i V0 : Väún læu âäüng nàm gäúc Biãøu 1: Baíng phán têch täúc âäü tàng giaím cuía väún læu âäüng qua 2 nàm 2002-2003 Chè tiãu ÂVT 2002 2003 Väún læu âäüng 1000â 642.767.732 1.038.187.256 - Täúc âäü phaït triãøn liãn hoaìn láön 1,08 1,61 - Täúc âäü phaït triãøn âënh gäúc '' 1,08 1,61 Qua säú liãûu åí biãøu 1 ta tháúy väún læu âäüng cuía cäng ty coï xu hæåïng tàng lãn qua caïc nàm 2002 vaì 2003. Nàm 2003 tàng 61% so våïi nàm 2002. Âiãöu naìy laì sæû tàng nhanh cuía väún læu âäüng trong læu thäng vç väún læu âäüng trong læu thäng chiãúm tyí troüng låïn trong väún kinh doanh cuía cäng ty, nãn viãûc tàng lãn cuía väún læu âäüng thãø hiãûn âæåüc hoaût âäüng cuía cäng ty laì coï hiãûu quaí, cäng ty ngaìy caìng måí räüng quy mä nháûn baïn haìng hoaï nhiãöu hån âãø âáöu tæ thãm väún âàûc biãût laì väún læu âäüng âãø âæïng væîng trãn thë træåìng caûnh tranh ngaìy caìng gay gàõt. 2. Phán têch kãút cáúu väún læu âäüng theo hçnh thaïi biãøu hiãûn: Kãút cáúu väún læu âäüng âæåüc phán bäø håüp lyï åí caïc bäü pháûn, caïc kháu åí quaï trçnh saín xuáút kinh doanh seî giuïp cho cäng ty thæûc hiãûn täút kãú hoaûch cuía mçnh. Cho nãn, viãûc âaïnh giaï kãút cáúu väún læu âäüng coï yï nghéa quan troüng trong cäng taïc quaín lyï sæí duûng väún læu âäüng. Dæûa vaìo hçnh thaïi biãøu hiãûn coï thãø chia väún læu âäüng cuía cäng ty thaình väún âáöu tæ mua haìng hoaï vaì väún tiãön tãû. Càn cæï vaìo säú liãûu trong baïo caïo quyãút toaïn coï baíng säú liãûu vãö kãút cáúu cuía väún læu âäüng qua 2 nàm tæì nàm 2002 âãún nàm 2003. Biãøu 2: Baíng vãö kãút cáúu väún læu âäüng qua 2 nàm 2002 - 2003 Chè tiãu 2002 2003 Säú tiãön TT(%) Säú tiãön TT(%) Väún âáöu tæ mua haìng hoaï 92.767.876 4,15 116.547.337 3,33 Väún bàòng tiãön tãû 2.140.036.170 95,85 3.391.416.856 96,67 Täøng VLÂ 2.232.804.046 100 3.507.964.193 100 Qua kãút cáúu tênh toaïn âæåüc cho tháúy väún thiãút bë chiãúm tyí troüng tháúp hån ráút nhiãöu so våïi väún tiãön tãû trong täøng säú väún læu âäüng vaì coï xu hæåïng giaím vaìo nàm 2002. Nàm 2002 väún váût liãûu giaím xuäúng 4,15% so våïi 11,9% vaìo nàm 2001 vaì väún tiãön tãû nàm 2002 tàng so våïi nàm 2001 lãn âãún 95,85%. Nàm 2003 väún thiãút bë laûi giaím xuäúng coìn 3,33% väún tiãön tãû tàng 96,67% âiãöu âoï chæïng toí säú læåüng haìng hoaï mua vaìo êt, læåüng tiãön thu häöi tàng. Väún tiãön tãû nàòm trong lénh væûc læu thäng luän biãún âäüng luán chuyãøn khäng theo mäüt quy luáût nháút âënh nhæng âäöng thåìi thåìi gian chiãúm duûng cuía noï phuû thuäüc vaìo mæïc âäü hoaìn thaình cäng trçnh nãn cäng ty cáön hoaìn thaình theo âuïng kãú hoaûch âãø haûn chãú thåìi gian luán chuyãøn cuía väún læu âäüng. II. PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG Âãø âaïnh giaï chênh xaïc hiãûu quaí cuía viãûc sæí duûng väún læu âäüng cuía cäng ty âaî âaût âæåüc åí mæïc âäü naìo âäúi våïi tæìng loaûi taìi saín læu âäüng, viãûc quaín lyï vaì sæí duûng noï ra sao, mæïc âäü taïc âäüng cuía noï âãún hiãûu quaí chung, ta láön læåüt phán têch caïc váún âãö sau: 1. Phán têch tçnh hçnh sæí duûng ngán quyî: Väún bàòng tiãön âoïng vai troì ráút quan troüng trong vai troì saín xuáút kinh doanh vaì làõp âàût cuía cäng ty. Noï laì phæång tiãûn thanh toaïn âaïp æïng nhu cáöu chi tiãu thæåìng xuyãn cuía cäng ty åí caïc kháu: mua thiãút bë maïy moïc caïc khoaín phaíi traí, caïc khoaín chi phê cho hoaût âäüng kinh doanh diãùn ra liãn tuûc. Båíi váûy cäng ty cáöc dæû træî mäüt khoaín tiãön nhàòm âaïp æïng caïc nhu cáöu chi traí. Khåíi âiãøm cuía sæû kiãøm soaït âáöu tæ vaìo taìi saín ngàõn haûn laì sæû kiãøm soaït hæîu hiãûu nguäön ngán quyî. Viãûc dæû træî ngán quyî cuîng thãø hiãûn tênh hai màût laì khaí nàng sinh loaûi vaì tênh ruíi ro. Nãúu cäng ty dæû træî mäüt læåüng tiãön khaï låïn coï thãø âaïp æïng këp thåìi cho hoaût âäüng kinh doanh nhæ viãûc mua haìng hoïa, giaím caïc khoaín nåü âãún haûn... Do váûy, nhaì quaín lyï taìi chênh phaíi cán nhàõc tênh sinh låüi vaì ruíi ro trong viãûc dæû træî tiãön sao cho hiãûu quaí cao nháút. Tçnh hçnh dæû træî tiãön taûi cäng ty âæåüc thãø hiãûn qua baíng sau: Baíng 3: Baíng phán têch tçnh hçnh quaín lyï ngán quyî cuía Cäng ty qua 2 nàm 2002 - 2003 ÂVT: 1000â Väún bàòng tiãön 2002 2003 2003 so våïi 2002 Säú tiãön TT (%) Säú tiãön TT (%) Säú tuyãût âäúi TT (%) 1. Tiãön màût 91.216.171 4,26 63.368.782 1,87 -27.847.389 69,47 2. TGNH 2.048.819.999 95,74 3.328.048.074 98,13 1.279.228.075 162,43 Täøng 2.140.03.036 3.391.416.856 1.251.380.686 158,47 Qua baíng säú liãûu trãn ta coï nháûn xeït sau: Nàm 2003 so våïinàm 2002 täøng väún bàòng tiãön tàng 58,47% taïc tàng 1.251.380.686 âäöng, trong âoï læåüng tiãön màût giaím 30,53% tæïc giaím -27.847.389 âäöng, tiãön gåíi ngán haìng tàng 62,43% tæïc tàng 1.279.228.075 âäöng. Nhçn chung täøng læåüng väún qua caïc nàm âãöu tàng, âiãöu naìy chæïng toí khaí nàng thu häöi väún cuía cäng ty nhanh säúlæåüng haìng hoaï dåí dang êt taûo âiãöu kiãûn cho cäng ty coï sæû caûnh tranh täút trong viãûc nháûn baïn haìng. 2. Phán têch tçnh hçnh quaín lyï caïc khoaín phaíi thu: Tçnh hçnh vaì khaí nàng thanh toaïn doanh nghiãûp thãø hiãûn roî neït cháút læåüng cäng taïc taìi chênh. Nãúu hoaût âäüng taìi chênh täút doanh nghiãûp seî êt bë chiãúm duûng väún, êt cäng nåü, khaí nàng thanh toaïn nhanh. Ngæåüc laûi nãúu hoaût âäüng taìi chênh keïm thç dáùn âãún tçnh traûng chiãúm duûng väún láùn nhau caïc khoaín cäng nåü phaíi thu, phaíi traí seî dáy dæa keïo daìi. Phán têch tçnh hçnh quaín lyï vaì sæí duûng caïc khoaín phaíu thu nhàòm âaïnh giaï håüp lyï vãö biãún âäüng caïc khoaín phaíi thu nhàòm âaïnh giaï håüp lyï vãö biãún âäüng caïc khoaín phaíi thu vaì tçm ra nguyãn nhán dáùn âãún sæû âçnh trãû trong thanh toaïn. Càn cæï vaìo baíng cán âäúi kãú toaïn cuía cäng ty qua caïc nàm 2002 vaì 2003 ta coï baíng phán têch tçnh hçnh caïc khoaín phaíi thu qua 2 nàm nhæ sau: Biãøu 4: Baíng phán têch tçnh hçnh quaín lyï caïc khoaín phaíi thu cuía Cäng ty qua 2002 nàm 2003 ÂVT: âäöng Caïc khoaín phaíi thu 2002 2003 2003 so våïi 2003 Säú tiãön TT (%) Säú tiãön TT (%) Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) 1. Phaíi thu khaïch haìng 446.670.579 65,4 491.690.996 8,86 45.020.417 110.08 2. Phaíi thu näüi bäü 6.137.776.671 89,88 4.612.768.864 83,1 -1.522.007.807 75.19 3 Phaíi thu khaïc 244.368.853 3,58 446.424.561 8,04 202.055.708 182.68 Täøng 682.816.103 5.550.884.421 -1.274.931.682 81.32 Dæûa vaìo säú liãûu baíng trãn ta coï nháûn xeït sau: Trong nàm 2002 tyí troüng vãö khoaín phaíi thu cuía khaïch haìng giaím tæì 14,2% xuäúng coìn 6,54% vaì læåüng tiãön thæûc tãú giaím mäüt læåüng 174527088 âäöng. Nguyãn nhán do læåüng tiãön phaíi thu khaïc cuía cäng ty giaím mäüt læåüng laì 237740264 âäöng. Säú tiãön phaíi thu näüi bäü tàng mäüt læåüng 2863899168 âäöng nhæng täøng læåüng tiãön phaíi thu váùn tàng 56,06% tæïc laì tàng mäüt læåüng 2451631816 âäöng. Nàm 2003 täøng caïc khoaín phaíi thu laì 5550884421 âäöng so våïi nàm 2002 giaím 18,67% tæïc giaím mäüt læåüng laì 1274931682 âäöng. Trong âoï: do säú tiãön phaíi thu cuía khaïch haìng tàng 10,08% tæïc tàng mäüt læåüng laì 45020417 âäöng, do phaíi thu näüi bäü giaím mäüt læåüng 1522007807 âäöng, do phaíi thu khaïc tàng 82,68% tæïc tàng mäüt læåüng 202055708 âäöng. Caïc chè tiãu âaïnh giaï khaí nàng thu häöi väún thanh toaïn cuía cäng ty qua 2 nàm 2002, 2003. Säú voìng quay khoaín phaíi thu cuía khaïch haìng = Doanh thu baïn haìng Phaíi thu khaïch haìng bçnh quán Kyì thu tiãön bçnh quán = 365 Säú voìng quay khoaín thu cuía KH Biãøu 5: Phán têch täúc âäü thu häöi nåü cuía cäng ty qua caïc nàm 2002-2003 Chè tiãu ÂVT 2002 2003 2003 so våïi 2002 Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) 1. Doanh thu Âäöng 34.667.508.613 40.289.198.825 5.621.690.212 116,22 2. Phaíi thu cuía KH Âäöng 446.670.579 419.690.996 -26.979.583 93,96 3. Säú voìng quay khoaín phaíi thu cuía KH Voìng/nàm 77,61 96 18,39 123,69 4. Kyì thu tiãön bçnh quán Ngaìy/voìng 5 4 -1 80 Dæûa vaìo säú liãûu baíng trãn ta ruït ra mäüt säú nháûn xeït sau: Nàm 2003 doanh thu tàng 16,22% so våïi nàm 2002 tæïc tàng 5621690212 âäöng, khoaín phaíi thu cuía khaïch haìng giaím 6,14% laìm cho täúc âäü chu chuyãøn väún tàng lãn 96 voìng/nàm vaì kyì thu tiãön bçnh quán giaím 1 ngaìy/voìng qua âáy ta tháúy nàm 2003 khaí nàng thu häöi väún nhanh coï hiãûu quaí täút cho viãûc quaín lyï väún. Toïm laûi, qua viãûc phán têch trãn ta tháúy trong 2 nàm qua viãûc quaín lyï caïc khoaín phaíi thu âaî âaût hiãûu quaí. Cuû thãø laì säú voìng quay caïc khoaín phaíi thu cuía khaïch haìng tàng vaì kyì thu tiãön bçnh quán giaím khäng gáy nãn tçnh traûng æï âoüng väún, väún âæåüc læu chuyãøn nhanh. Tuy cäng ty âaî læûa choün âæåüc khaïch haìng, giaím âæåüc khoaín phaíi thu khoï âoìi cäng ty cuîng nãn âãö ra kãú hoaûch thu häöi nåü håüp lyï âãø traïnh tçnh traûng æï âoüng väún laìm giaím hiãûu quaí sæí duûng väún... III. PHÁN TÊCH HIÃÛU QUAÍ SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG CUÍA CÄNG TY CÄØ PHÁÖN HOAÏ CHÁÚT VLÂ ÂAÌ NÀÔNG VAÌO CAÏC NÀM 2002 VAÌ 2003 Voìng quay cuía väún læu âäüng âæåüc xaïc âënh kãø tæì khi bàõt âáöu boí tiãön mua maïy moïc thiãút bë cho âãún khi toaìn bäü väún âæåüc thu häöi bàòng tiãön. Nhæ váûy voìng quay väún læu âäüng nhanh hån voìng quay cuía väún cäú âënh nãn hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng aính hæåíng låïn âãún hiãûu quaí kinh tãú cuía cäng ty. Càn cæï vaìo baïo caïo quyãút toaïn cuía cäng ty trong caïc nàm 2002 vaì nàm 2003 ta láûp baíng sau: Biãøu 6: Baíng phán têch hiãûu quaí sæí duûng VLÂ cuía C.ty qua 2 nàm 2002 vaì 2003 Chè tiãu Kyï hiãûu ÂVT 2002 2003 2003 so våïi 2002 Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) 1. Doanh thu thuáön D Âäöng 32.635.854.188 22.959.813.175 -9.676.041.013 70.35 2. Låüi nhuáûn thuáön Ln '' 398.714.516 357.297.474 -41.417.042 89.61 3. VLÂ V '' 550584706 1.038.187.256 487.602.550 188.56 4. Säú v2oìng quay VLÂ Voìng 59.27 22.12 -37.15 37.32 5. Mæïc âaím nhiáûm VLÂ Láön 0.02 0.05 0.03 250 6. Âäü daìi mäüt voìng quay VLÂ Ngaìy 6.16 16.5 10.34 267.86 7. Mæïc doanh låüi VLÂ Láön 0.72 0.34 -0.38 47.22 Tæì kãút quaí åí baíng trãn, ta coï nháûn xeït sau: trong nàm 2003 säú voìng quay väún læu âäüng låïn hån säú voìng quay väún læu âäüng cuía nàm 2002, nhæng do doanh thu tàng gáúp gáön 3 láön tæïc tàng 21.856.187.677 âäöng nãn låüi nhuáûn cuîng tàng 187,29% tæïc tàng mäüt læåüng 259.928.604 âäöng. Trong khi mæïc âaím nhiãûm väún laûi giaím 66,67% tæïc giaím 0,04 láön maì låüi nhuáûn âaî tàng 259.928.604 âäöng âáy laì tên hiãûu cho tháúy hiãûu quaí cuía viãûc sæí duûng väún trong nàm 2003. Trong nàm 2003 do doanh thu giaím xuäúng coìn 2.295.813.175 âäöng nãn låüi nhuáûn âaî giaím 10,39% tæïc giaím âi 62,68% tæïc giaím âi 37,15 voìng, mæïc âaím nhiãûm väún læu âäüng laûi tàng 150% tæïc tàng 0,03 láön, do säú læåüng haìng chæa hoaìn thaình coìn nhiãöu nãn doanh thu khäng cao dáùn âãún mæïc doanh låüi väún læu âäüng giaím âi 52,78% tæïc giaím âi 0,38 láön; säú ngaìy cuía voìng quay tàng lãn 10,34 ngaìy. Âiãöu naìy laìm cho väún æï âoüng täúc âäü chu chuyãøn väún læu âäüng cháûm gáy nãn sæû laîng phê trong viãûc sæí duûng väún. Nhçn chung trong 2 nàm doanh thu cuía cäng ty cao nhæng so våïi väún læu âäüng thç doanh thu coìn tháúp. Do hoaìn thaình láu nàm nãn mæïc âäü hoaìn thaình mäùi nàm tháúp âiãöu naìy laìm cho säú voìng quay cháûm nãúu xeït tênh hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng trong mäùi nàm thç chæa âaût hiãûu quaí. Do váûy cäng ty cáön coi laûi váún âãö naìy âãø náng cao hiãûu quaí hån næîa trong viãûc sæí duûng väún. * Mæïc tiãút kiãûm (laîng phê) do tàng (giaím) täúc âäü læu chuyãøn väún læu âäüng trong thåìi kyì hoaìn thaình hoàûc laì thåìi gian cuía mäüt voìng quay väún læu âäüng. Täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng laì chè tiãu cháút læåüng täøng håüp phaín aïnh trçnh âäü täø chæïc quaín lyï taìi chênh cuía doanh nghiãûp. Thäng qua täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng ta coï thãø biãút âæåüc cäng ty sæí duûng tiãút kiãûm hay laîng phê väún læu âäüng. Chè tiãu âaïnh giaï mæïc tiãút kiãûm (laîng phê) do tàng giaím täúc âäü luán chuyãøn læu âäüng (DV). D1 : Doanh thu kyì nghiãn cæïu L1 : Säú voìng quay väún læu âäüng kyì nghiãn cæïu L0 : Säú voìng quay väún læu âäüng kyì gäúc + Nàm 2003 so våïi nàm 2002: Nhæ váûy trong nàm 2002 cäng ty âaî sæí duûng tiãút kiãûm mäüt læåüng väún laì 1.247.488.450 âäöng. Trong nàm 2003 cäng ty âaî sæí duûng laîng phê mäüt læåüng voïn laì 650.589.602 âäöng âoï laì do doanh thu giaím laìm cho säú voìng quay giaím âi so våïi säú voìng quay cuía nàm 2002 kãút quaí laì taûo ra sæû laîng phê. IV. PHÁN TÊCH CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN VÄÚN LÆU ÂÄÜNG Sæû biãún âäüng cuía väún læu âäüng do aính hæåíng cuía nhiãöu nhán täú, âãø sæí duûng väún læu âäüng coï hiãûu quaí ta phaíi xem xeït nhæîng nguyãn nhán laìm väún læu âäüng biãún âäüng, tæì âoï coï biãûn phaïp âãø náng cao hiãûu quaí sæí duûng väún. Træåïc hãút ta xem xeït caïc chè tiãu sau: ÂVT: âäöng STT Chè tiãu 2002 2003 1 Doanh thu 34.667.508.613 40.289.198.825 2 Låüi nhuáûn 2.855.921.744 2.715.578.195 3 Thæûc hiãûn nghéa vuû våïi nhaì næåïc 1.292.825.508 2.207.432.545 4 Nguäön väún kinh doanh 3.129.972.616 3.246.972.616 Väún læu âäüng thay âäøi laì do sæû biãún âäüng cuía caïc bäü pháûn cáúu thaình nãn väún læu âäüng, âiãöu naìy âaî phán têch åí pháön træåïc. Bãn caûnh âoï sæû biãún âäüng cuía väún læu âäüng coìn do aính hæåíng træûc tiãúp cuía hai nhán täú âoï laì mæïc âaím nhiãûm väún læu âäüng vaì doanh thu. Mæïc âaím nhiãûm väún læu âäüng biãøu hiãûn viãûc sæí duûng väún læu âäüng cuía cäng ty laì tiãút kiãûm hay laîng phê, doanh thu aính hæåíng cuía yãu cáöu âãún sæû laîng phê hay tiãút kiãûm väún læu âäüng. Tæì cäng thæïc : Phæång trçnh tæång âäúi: Trong âoï: V1, V0 : Väún læu âäüng kyì nghiãn cæïu, kyì gäúc m1, m0 : Mæïc âaím nhiãûm väún læu âäüng bçnh quán kyì nghiãn cæïu, kyì gäúc D1,D0 : Doanh thu thuáön kyì nghiãn cæïu, kyì gäúc Dæûa vaìo säú liãûu âaî tênh åí biãøu 6 thay vaìo hãû thäúng chè säú ta âæåüc baíng säú liãûu sau: Baíng 7: Baíng phán têch biãún âäüng cuía väún læu âäüng Chè tiãu Biãún âäüng VLÂ Aính hæåíng cuía mæïc âaím nhiãûm VLÂ Aính hæåíng cuía doanh thu Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) 2003/2002 487.602.550 188,56 578.990.992,5 226,08 -91.388.443 83,4 * Väún læu âäüng nàm 2003 so våïi nàm 2002 tàng lãn 88,56% tæïc tàng mäüt læåüng 487602550 âäöng do caïc nguyãn nhán sau: - Do mæïc âaím nhiãûm tàng 126,6% laìm cho väún læu âäüng giaím mäüt læåüng laì -91388443 âäöng. - Do doanh thu giaím âi 16,6% laìm cho väún læu âäüng giaím mäüt læåüng laì 91.388.443 âäöng. Nàm 2003 doanh thu 2.295.813.175 âäöng våïi mæïc âaím nhiãûm väún læu âäüng 0,05 nãúu doanh thu theo nàm 2003 maì mæïc âaím nhiãûm väún læu âäüng cuía nàm 2002 thç väún læu âäüng cáön thiãút cho nàm 2003 laì: 22.958.913.175 x 0,02 = 459.178.264 âäöng Váûy mæïc chãnh lãûch väún læu âäüng laì: 1.038.187.256 - 459.178.264 = 579.008.992 âäöng Ngæåüc laûi våïi mæïc âaím nhiãûm väún nhæ nàm 2002 laì 0,02 maì doanh thu theo nàm 2002 thç nguäön väún cáön laì: 22.958.913.175 x 0,02 = 459.178.264 âäöng nãn do doanh thu thay âäøi laìm cho väún thay âäøi mäüt læåüng laì: Nhæ váûy våïi hãû thäúng chè säú trãn giuïp ta tháúy âæåüc sæû biãún âäüng cuía väún læu âäüng do caïc nhán täú doanh thu vaì mæïc âaím nhiãûm väún: V. PHÁN TÊCH AÍNH HÆÅÍNG CUÍA VOÌNG QUAY VÄÚN LÆU ÂÄÜNG ÂÃÚN MÆÏC DOANH THU CUÍA VÄÚN LÆU ÂÄÜNG Trong pháön naìy ta nghiãn cæïu cuía sæû biãún âäüng cuía mæïc doanh loaûi väún læu âäüng do aính hæåíng cuía mæïc doanh låüi trãn doanh thu vaì säú voìng quay väún læu âäüng. Mæïc doanh loaûi tênh trãn doanh thu laì quan hãû giæîa låüi nhuáûn thuáön våïi doanh thu. Tyí lãû naìy coï giaï rtë caìng cao phaín aïnh låüi nhuáûn sinh ra tæì hoaût âäüng vaì kinh doanh cuía cäng ty caìng låïn, pháön laîi roìng doanh thu coï tyí troüng låïn vaì doanh nghiãûp âæåüc âaïnh giaï laì coï hiãûu quaí. Mæïc doanh thu phaín aïnh hiãûu quaí cuía quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh vaì chè tiãu biãøu hiãûn cæï mäüt âäöng doanh thu thç taûo ra bao nhiãu âäöng låüi nhuáûn. Mäúi quan hãû giæîa caïc nhán täú aính hæåíng âãún mæïc doanh låüi cuía väún læu âäüng âæåüc thãø hiãûn: Låüi nhuáûn = Låüi nhuáûn x Doanh thu Väún læu âäüng Doanh thu Väún læu âäüng DV = DD x L Trong âoï: DV : Mæïc doanh låüi theo väún læu âäüng DD : Mæïc doanh låüi theo doanh thu L : Säú voìng quay väún læu âäüng Hãû thäúng chè säú: Læåüng tæång âäúi : Læåüng tuyãût âäúi : Ta coï baíng mæïc doanh låüi sau: Biãøu 8: Baíng mæïc doanh låüi cuía Cäng ty Chè tiãu Kyï hiãûu ÂVT 2002 2003 1. Doanh thu thuáön D Âäöng 346.675.089.613 40.289.198.825 2. Låüi nhuáûn Ln '' 2.855.921.744 2.715.578.195 3. Väún læu âäüng V '' 642.767.732 10.388.187.256 4. Säú voìng quay VLÂ Voìng 53,93 38,80 5. Mæïc doanh thu låüi nhuáûn Láön 0,08 0,067 6. Mæïc doanh låüi väún læu âäüng Láön 4,44 2,61 Càn cæï vaìo baíng säú liãûu trãn vaì thay vaìo hãû thäúng chè säú ta âæåüc baíng säú liãûu sau: Baíng 9: Baíng phán têch biãún âäüng mæïc doanh låüi cuía väún læu âäüng Chè tiãu Biãún âäüng mæïc doanh låüi väún læu âäüng Aính hæåíng cuía doanh låüi tênh trãn doanh thu Aính hæåíng cuía säú voìng väún læu âäüng Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) 2003/2002 - 1,827 58,87 -0,58 81,81 -1,25 71,95 Tæì kãút quaí trãn ta coï mäüt säú nháûn xeït sau: Nàm 2003 so våïi nàm 2002 mæïc doanh låüi giaím âi 41,13% tæïc giaím âi 1,827 (1000â) do aính hæåíng cuía hai nhán täú sau: + Doanh låüi tênh trãn doanh thu giaím 18,19% laìm giaím mæïc doanh låüi väü læu âäüng lãn mäüt læåüng laì 0,58 (1.000â) + Säú voìng quay väún læu âäüng giaím âi 28,05% laìm cho mæïc doanh låüi väún læu âäüng giaím âi mäüt læåüng laì 1,25 (1.000â). Nhçn chung trong 2 nàm qua mæïc doanh låüi väún læu âäüng cuía Cäng ty coï nhæîng biãún âäüng låïn. VI. PHÁN TÊCH CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN LÅÜI NHUÁÛN Låüi nhuáûn âæåüc hiãøu mäüt caïch âån giaín laì mäüt khoaín tiãön däi ra giæîa täøng thu vaì täøng chi trong hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp, hoàûc coï thãø hiãøu laì pháön däi ra cuía mäüt hoaût âäüng sau khi âaî træì âi moüi chi phê cho hoaût âäüng âoï. Låüi nhuáûn thæûc hiãûn trong nàm laì kãút quaí kinh doanh vaì låüi nhuáûn cuía doanh nghiãûp gäöm låüi nhuáûn tæì hoaût âäüng kinh doanh vaì låüi nhuáûn laì chè tiãu duìng âãø sæí duûng väún. Sæû biãún âäüng cuía låüi nhuáûn coï aính hæåíng ráút låïn âãún viãûc kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Vç muûc tiãu cuäúi cuìng cuía moüi doanh nghiãûp âãöu laì låüi nhuáûn. Viãûc phán têch låüi nhuáûn cho pheïp xaïc âënh âæåüc nguyãn nhán laìm cho noï biãún âäüng. Tæì âoï coï biãûn phaïp phaït huy caïc nhán täú aính hæåíng täút, khàõc phuûc nhæîng nhán täú aính hæåíng xáúu. Trãn cå såí âoï âãö ra nhæîng phæång hæåïng hoaût âäüng sao cho âaût hiãûu quaí täúi æu. Låüi nhuáûn biãún âäüng do aính hæåíng cuía nhiãöu nhán täú, trong giåïi haûn âãö taìi naìy em chè phán têch aính hæåíng cuía mæïc doanh låüi väún læu âäüng vaì väún læu âäüng bçnh quán. Tæì cäng thæïc mæïc doanh låüi väún læu âäüng. DV = Þ Ln = DV x V Trong âoï: DV : Mæïc doanh låüi väún læu âäüng V : Väún læu âäüng Ln: Låüi nhuáûn Ta coï hãû thäúng chè säú: Læåüng tæång âäúi: = = x Læåüng tuyãût âäúi: (Ln1 - Ln0) = (DV1 - DV0)V1 + (V1 - V0)DV0 Dæûa vaìo säú liãûu tênh toaïn åí pháön træåïc, thay vaìo hãû thäúng chè säú ta coï kãút quaí sau: Baíng 10: Baíng phán têch biãún âäüng låüi nhuáûn cuía C.ty qua 2 nàm 2002, 2003 Chè tiãu Biãún âäüng cuía låüi nhuáûn AÍnh hæåíng cuía mæïc doanh låüi VLÂ AÍnh hæåíng cuía VLÂ Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) Säú tuyãût âäúi Säú tæång âäúi (%) 2003/2002 -140.343.549 95,08 -1.897.256.910 58,87 1.756.913.361 161,51 Dæûa vaìo baíng phán têch trãn ta coï nháûn xeït sau: - Väún læu âäüng nàm 2003 tàng 61,51% laìm cho låüi nhuáûn cuía Cäng ty tàng mäüt læåüng laì 1.756.913.361 âäöng. Màûc duì väún læu âäüng cuía Cäng ty vaìo nàm 2003 cao hån so våïi nàm 2002 nhæng do mæïc doanh låüi giaím nãn låüi nhuáûn cuía Cäng ty vaìo nàm 2003 tháúp hån so våïi nàm 2002. PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ KIÃÚN NGHË NHÀÒM NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN HOAÏ CHÁÚT VÁÛT LIÃÛU ÂIÃÛN ÂAÌ NÀÔNG I. ÂAÏNH GIAÏ CHUNG VÃÖ TÇNH HÇNH SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN HOAÏ CHÁÚT VÁÛT LIÃÛU ÂIÃÛN ÂAÌ NÀÔNG Thäng qua sæû phán têch, em ruït ra âæåüc nhæîng kãút quaí âaût âæåüc vaì nhæîng màût chæa âæåüc cuía Cäng ty nhæ sau: 1. Nhæîng kãút quaí âaût âæåüc: Doanh thu cuía Cäng ty liãn tuûc tàng vaì tàng ráút maûnh, cuîng nhæ VLÂ cuîng tàng cho tháúy Cäng ty coï hæåïng kinh doanh täút. Vç váûy, maì låüi nhuáûn cuía Cäng ty cuîng tàng tæång æïng. Tuy bæåïc âáöu trong cäng taïc thu nåü coï khoï khàn, nhæng Cäng ty âaî tçm caïch khàõc phuûc thäng qua chênh saïch tên duûng, nhæng khäng phaíi laì chàût cheî, vç váûy viãûc thu nåü pháön naìo âæåüc khàõc phuûc. VLÂ Cäng ty luän tàng vaì cao, nãn viãûc thanh toaïn nåü cuía Cäng ty täút. Noï seî taûo ra âäüng læûc cho khaïch haìng cuîng nhæ chuí haìng, ngán haìng tin cáûy vaìo Cäng ty, maì kinh doanh coï âæåüc loìng tin laì ráút täút. Tæì âoï, tçnh hçnh kinh doanh cuía Cäng ty gàûp nhiãöu thuáûn låüi säú læåüng khaïch haìng mua ngaìy caìng tàng, doanh säú baïn cuîng theo âoï maì tàng lãn. 2. Nhæîng haûn chãú: Màûc duì viãûc kinh doanh cuía Cäng ty gàûp nhiãöu thuáûn låüi, låüi nhuáûn cuîng tàng nhæng hiãûu quaí sæí duûng väún Cäng ty khäng cao täún nhiãöu chi phê, âoï laì khoaín thu cao vaì phê laîi vay cho ngán haìng cuîng cao. Nguäön väún chuí yãúu âãø mua hnaìg laì nguäön väún vay ngán haìng, do âoï nãúu khäng thu nåü âãø traí cho ngán haìng këp thåìi seî chëu laîi suáút quaï haûn. Trãn thë træåìng ngoaìi Cäng ty coìn coï nhiãöu nhaì cung cáúp khaïc, nãn tênh caûnh tranh cuía ngaình cao. Viãûc kinh doanh cuía Cäng ty tuy gàûp nhiãöu thuáûn låüi nhæng khäng traïnh khoíi máút maït do tênh caûnh tranh. Säú læåüng khaïch haìng coï tàng nhæng cuîng haûn chãú åí mäüt mæïc naìo âoï. II. GIAÍI PHAÏP NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ SÆÍ DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG: Qua nhæîng màût âæåüc vaì chæa âæåüc, våïi hiãøu biãút cuía em trong thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty Cäø pháön Hoaï cháút VLÂ Âaì Nàông, em xin âæa ra mäüt säú giaíi phaïp âãø náng cao hiãûu quaí sæí duûng VLÂ taûi Cäng ty. 1. Vãö tiãön màût: Cäng ty cáön coï chênh saïch hoaût âënh säú tiãön màût cáön thiãút, væìa âuí cho mäùi chu kyì saín xuáút kinh doanh, coìn säú læåüng coìn laûi haîy traí nåü vay ngán haìng âãø giaím nåü vay ngán haìng vaì âãø cho nåü vay khäng qua nåü quaï haûn. 2. Vãö haìng täön kho: Têch cæûc tçm kiãúm thãm thë træåìng tiãöm nàng nhæ: thaình phäú Haíi Phoìng vaì Cáön Thå..., âáöu tæ thãm väún láùn nguäön læûc âãø måí räüng thë pháön cuía mçnh trãn thë træåìng. Tàng cæåìng cäng taïc quaíng caïo âãø thu huït thãm nhiãöu khaïch haìng. Âáøy maûnh hoaût âäüng baïn haìng thäng qua viãûc khuyãún maîi nãúu ngæåìi mua våïi säú læåüng haìng låïn hoàûc nãúu laì khaïch haìng måïi thç tæ váún miãùn phê taûo âiãöu kiãûn täút cho hoü tiãúp xuïc våïi Cäng ty mäüt caïch dãù daìng vaì nhanh choïng. 3. Vãö caïc khoaín phaíi thu: Âãø thàõng låüi trong caûnh tranh trãn thë træåìng, caïc Cäng ty ngoaìi viãûc sæí duûng chiãún læåüc vãö giaï caí, quaíng caïo, váûn chuyãøn... Tuy nhiãn, trong nãön kinh tãú thë træåìng, viãûc mua baïn chëu laì viãûc khäng thãø thiãúu. Tên duûng thæång maûi coï thãø laìm Cäng ty âæïng væîng trãn thë træåìng vaì tråí nãn giaìu nhæng cuîng coï thãø âem âãún nhæîng ruíi ro cho hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty. Chênh vç váûy ta cáön quaín lyï noï mäüt caïch chàût cheî, væìa baïn cihuû nhæng cuîng phaíi thæûc hiãûn nhæîng chênh saïch thu nåü cuía mçnh. Sau âáy laì mäüt säú chênh saïch thu nåü maì em goïp yï. - Thæûc hiãûn chênh saïch chiãút kháúu haìng baïn hoàûc giaím giaï baïn âäúi våïi nhæîng khaïch haìng thanh toaïn ngay. - Quy âënh thåìi haûn tên duûng âäúi våïi tæìng âäúi tæåüng khaïch haìng. Nãúu âäúi våïi khaïch haìng láu nàm vaì coï pháøm cháút täút thç coï thãø thåìi gian daìi ra, nhæng âäúi våïi nhæîng khaïch haìng khäng âæåüc täút vaì måïi thç thåìi haûn nåü nãn ngàõn. - Måí räüng viãûc thu tiãön màût nhiãöu caïch, khäng nháút thiãút phaíi laì tiãön màût maì coï thãø laì seïc, uyí nhiãûm chi... âãø cho khaïch haìng tiãûn låüi cho viãûc thanh toaïn. Vaì Cäng ty coï thãø thu âæåüc nåü nhanh choïng. Kãút Luáûn Väún læu âäüng trong Cäng ty Cäø pháön Hoaï cháút VLÂ Âaì Nàông noïi riãng vaì caïc doanh nghiãûp noïi chung luän laì yãúu täú quan troüng aính hæåíng træûc tiãúp âãún hiãûu quaí kinh doanh. Viãûc khai thaïc vaì sæí duûng nguäön väún naìy coï vai troì quan troüng trong viãûc quyãút âënh sæû säúng coìn cuía Cäng ty. Hån næîa trong nãön kinh tãú thë træåìng, sæû caûnh tranh diãùn ra ngaìy caìng quyãút liãût vaì gay gàõt, do âoï âãø âæïng væîng trãn thë træåìng cuîng våïi viãûc thuïc âáøy quaï trçnh kinh doanh ngaìy caìng phaït triãøn vaì coï hiãûu quaí âoìi hoíi Cäng ty phaíi truï troüng hån næîa viãûc náng cao hiãûu quaí quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng mäüt caïch täúi æu vaì håüp lyï. Traïnh tçnh traûng thiãúu huût väún cuîng nhæ dæ thæìa, laîng phê väún trong quaï trçnh kinh doanh. Trong thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty Cäø pháön Hoaï cháút VLÂ Âaì Nàông, em âaî âi sáu tçm hiãøu thæûc traûng vãö taìi chênh cuía Cäng ty vaì kãút håüp våïi väún kiãún thæïc cuía mçnh, em âaî maûnh daûng phán têch tçnh hçnh väún læu âäüng Cäng ty Cäø pháön Hoaï cháút VLÂ Âaì Nàông. Chuyãn âãö âæåüc hoaìn thaình våïi sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía cä Nguyãùn Thë Haûnh vaì caïc cä, chuï trong Cäng ty, cuìng våïi sæû näù læûc cuía baín thán. Tuy nhiãn, do thåìi haûn vaì kiãún thæïc coìn haûn chãú nãn chuyãn âãö khäng thãø traïnh khoíi sæû thiãúu soït, ráút mong sæû goïp yï vaì phã bçnh cuía tháöy cä vaì caïc cä chuï trong Cäng ty âãø chuyãn âãö âæåüc hoaìn chènh hån. Cuäúi cuìng em xin chán thaình caím ån cä Nguyãùn Thë Haûnh vaì caïn bäü laînh âaûo thuäüc Cäng ty âaî táûn tçnh giuïp âåî em trong thåìi gian thæûc táûp. Âaì Nàông, thaïng 01 nàm 2005 Sinh viãn thæûc hiãûn Taû Thë Phæång Chi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng số 6.doc
Luận văn liên quan