Đề tài Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 của công ty

LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn cập nhật những thông tin, phơng thức lý luận qua sách vở, báo chí và các thông tin đại chúng khác. Nếu chỉ đơn thuần biết đợc những thông tin, lý luận đó mà không biết sử dụng chúng vào công việc thì những lý luận, thông tin đó thực sự cha có giá trị. Cũng tuân theo quy luật đó, trong học tập, ta chỉ học mà không hành thì vẫn cha đủ. Vậy, học phải đi đôi với hành. Quá trình thực hành trên thực tế giúp ta khắc sâu thêm về những vấn đề đã đợc tìm hiểu, học tập trong các bài giảng và giáo trình. Bất kỳ môn học nào thì việc thực tập là vô cùng quan trọng nhng đặc biệt là những môn học về khối kinh tế nh kế toán, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp thì quá trình học tập trên thực tế có vai trò rất lớn. Nếu chỉ với kiến thức trên sách vở thì ra ngoài thực tế ít ai bắt tay vào công việc mà có hiệu qủa ngay. Chẳng hạn, từ những nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh, những con số thực tế trên sổ sách, nếu cha đi thực tế ta khó có thể hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó. Vậy quá trình thực tập cho phép ta tiếp xúc với thực tiễn để biết một cách sâu sắc về sự vận dụng những kiến thức trên thực tế nh thế nào. Và từ đó ta hiểu rõ về mối quan hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tế. Qua quá trình thực tập tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội em xin gửi tới thầy cô cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 của công ty. Nội dung báo cáo thực tập đợc chia làm 3 phần chính: Phần I: Đặc điểm tình hình chung tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội. Phần II: Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn Kế toán Doanh nghiệp. Phần III: Báo cáo thực tập môn phân tích Hoạt động tài chính Doanh nghiệp. Mặc dù hết sực cố gắng trong cách viết, cách phân tích nhng không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đợc những nhận xét, đóng góp quý báu của quý thầy cô và toàn thể các bạn. Em xin chân thành cảm ơn. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1729 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 của công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n ë thêi ®iÓm ®Çu n¨m lµ 14.301.424 (n®) - C¸c kho¶n ph¶i thu ®Çu n¨m lµ 2.893.215 (n®). - Hµng tån kho ®Çu n¨m lµ 7.172.628 (n®). III. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi 1. Ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o kÕ to¸n chñ yÕu, ph¶n ¸nh tæng qu¸t tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo hai phÇn c©n ®èi víi nhau: Tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh cña tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. - PhÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh toµn bé, gi¸ trÞ cña tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp bao gåm tµi s¶n l­u ®éng, ®Çu t­ ng¾n h¹n (lo¹i A) vµ tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t­ dµi h¹n (lo¹i B). Mçi lo¹i nã l¹i bao gåm nhiÒu chØ tiªu kh¸c nhau ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. - PhÇn nguån vèn: ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh cña tµi s¶n, bao gåm nî ph¶i tr¶ (lo¹i A) vµ nguån vèn chñ së h÷u (lo¹i B). Mçi lo¹i l¹i bao gåm c¸c chØ tiªu kh¸c nhau vµ còng ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù thÝch hîp phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi th× viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ rÊt quan träng. Ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi theo chiÒu ngang vµ ph©n tÝch theo chiÒu däc. + Ph©n tÝch theo chiÒu ngang lµ viÖc so s¸nh gi÷a sè cuèi kú vµ sè ®Çu n¨m cña tõng chØ tiªu. Tõ ®ã ta cã thÓ biÕt ®­îc møc ®é biÕn ®éng t¨ng hay gi¶m cña tõng chØ tiªu, tõ ®ã rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý. Ph©n tÝch theo chiÒu ngang biÓu hiÖn th«ng qua chØ tiªu chªnh lÖch tuyÖt ®èi vµ chªnh lÖch t­¬ng ®èi. · Chªnh lÖch tuyÖt ®èi: ®­îc biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i tiÒn, ®¬n vÞ tÝnh lµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ, chªnh lÖch tuyÖt ®èi cã thÓ ©m (-), d­¬ng (+). C«ng thøc tÝnh: Chªnh lÖch tuyÖt ®èi = Sè cuèi kú - Sè ®Çu n¨m · Chªnh lÖch t­¬ng ®èi: ®­îc biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i tû lÖ, ®¬n vÞ tÝnh lµ phÇn tr¨m %, chªnh lÖch t­¬ng ®èi cã thÓ ©m (-), d­¬ng (+). C«ng thøc tÝnh: Chªnh lÖch t­¬ng ®èi = Chªnh lÖch tuyÖt ®èi Sè ®Çu n¨m x 100% + Ph©n tÝch theo chiÒu däc lµ viÖc so s¸nh tû träng tû träng cña tõng chØ tiªu chiÕm trong tæng sè, cho phÐp ta nghiªn cøu ®­îc mÆt kÕt cÊu cña tõng lo¹i tµi s¶n, mµ kÕt cÊu cña tõng lo¹i tµi s¶n còng ph¶n ¸nh kÕt cÊu vèn cña c«ng ty. Tõ viÖc t×m hiÓu kÕt cÊu nguån vèn, ta rót ra ®­îc kÕt luËn cÇn thiÕt vÒ viÖc ph©n bæ nguån vèn sao cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. · PhÇn tµi s¶n: Tû träng lo¹i A = Sè tiÒn lo¹i A Tæng tµi s¶n x 100% · PhÇn nguån vèn: Tû träng lo¹i B = Sè tiÒn lo¹i B Tæng nguån vèn x 100% * Tõ sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2002 cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi, ta tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n tÝch sau: B¶ng ph©n tÝch c©n ®èi kÕ to¸n §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú Chªnh lÖch (±) Tû träng (%) TiÒn % §Çu n¨m Cuèi kú Céng tµi s¶n 33.621.062 35.050.992 +1.429.930 +4,25 100 100 A. TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 13.221.168 13.545.839 + 323.671 + 2,45 39,32 38,65 I. TiÒn 2.712.863 3.871.341 + 1.158.478 + 42,70 8,07 11,04 1. TiÒn mÆt t¹i quü 180.401 499.279 + 318.878 + 176,76 0,54 1,42 2. TiÒn göi ng©n hµng 2.532.462 2.372.062 - 160.400 - 6,33 7,53 9,62 3. TiÒn ®ang chuyÓn - - - - - - II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 371.925 492.312 + 120.387 + 32,37 1,10 1,39 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n - - - - - - 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 371.925 492.312 + 120.387 + 32,37 1,10 1,39 3. Dù phßng gi¶m gi¸ - - - - - - III. C¸c kho¶n ph¶i thu 3.103.198 1.790.887 - 1.312.311 - 42,29 9,23 5,11 1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 2.680.542 1.191.253 - 1.489.289 - 55,56 7,97 3,40 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 8.935 227.801 + 218.866 + 245 0,03 0,65 3. VAT ®­îc khÊu trõ 72.354 84.293 + 11.939 + 16,50 0,21 0,24 4. Ph¶i thu néi bé 193.685 219.450 + 25.765 + 13,30 0,58 0,63 - Vèn kinh doanh ®¬n vÞ trùc thuéc - - - - - - - Ph¶i thu néi bé kh¸c 193.685 219.450 + 25.765 + 13,30 0,58 0,63 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 147.682 68.090 - 79.592 - 53,89 0,44 0,19 6. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi - - - - - - IV. Hµng tån kho 6.407.451 6.608.165 + 200.714 + 3,13 19,06 18,85 1. Hµng mua ®i trªn ®­êng - - - - - - 2. Nguyªn vËt liÖu tån kho 4.721.434 5.211.072 + 489.638 + 10,37 14,04 14,87 3. C«ng cô, dông cô tån kho 474.095 382.441 - 91.654 - 19,33 1,41 1,09 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 1.211.922 1.014.652 -197.270 -16,28 3,61 2,89 5. Thµnh phÈm tån kho - - - - - - 6. Hµng ho¸ tån kho - - - - - - 7. Hµng göi ®i b¸n - - - - - - 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho - - - - - - V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 625.731 783.134 + 157.403 + 25,15 1,86 2,26 1. T¹m øng 427.223 621.311 + 194.088 + 45,43 1,27 1,77 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 143.378 54.646 -88.732 - 61,89 0,43 0,16 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn - - - - - - 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý - - - - - - 5. C¸c kho¶n ký c­îc ng¾n h¹n 55.430 107.177 + 52.047 + 94,41 0,16 0,33 VI. Chi sù nghiÖp - - - - - - B. TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 20.399.894 21.505.099 + 1.105.205 + 5,42 60,68 61,35 I. TSC§ 16.921.812 18.172.254 + 1.250.442 + 7,39 50,33 51,84 1. TSC§ h÷u h×nh 16.921.812 18.172.254 + 1.250.442 + 7,39 50,33 51,84 - Nguyªn gi¸ 20.927.114 23.389.780 + 2.462.666 + 11,77 62,24 66,73 - Hao mßn (4.005.302) (5.217.526) + 1.212.224 + 30,26 11,91 14,89 2. TSC§ thuª tµi chÝnh - - - - - - 3. TSC§ v« h×nh - - - - - - II. §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 1.230.199 1.577.431 + 347.232 + 28,23 3,66 4,5 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n - - - - - - 2. Gãp vèn liªn doanh 1.230.199 1.577.431 + 347.232 + 28,23 3,66 4,5 3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c - - - - - - 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi - - - - - - III. Chi phÝ XDCB dë dang 2.256.883 1.755.414 - 501.469 - 22,22 6,69 5,01 IV. Ký quü dµi h¹n Céng nguån vèn 33.621.062 35.050.992 + 1.429.930 + 4,25 100 100 A. Nî ph¶i tr¶ 160.724.193 19.683.113 + 2.958.920 + 17,69 49,74 56,16 I. Nî ng¾n h¹n 14.272.624 18.271.194 + 3.998.570 + 28,02 42,45 52,13 1. Vay ng¾n h¹n 12.017.988 11.021.530 - 996.458 - 8,29 35,74 31,44 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ - - - - - - 3. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 1.628.564 2.624.898 + 996.334 + 61,18 4,84 7,49 4. Ng­êi mua tr¶ tr­íc 211.081 2.497.711 + 2.286.630 + 1.083 0,63 7,13 5. ThuÕ, c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc - - - - - - 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 300.982 1.106.132 + 805.150 + 267 0,89 3,16 7. Ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ néi bé - - - - - - 8. Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 114.009 1.020.923 + 906.914 + 795 0,35 2,91 II. Nî dµi h¹n 2.089.124 1.326.116 - 763.008 - 36,52 6,21 3,78 1. Vay dµi h¹n 2.089.124 1.326.116 - 763.008 - 36,52 6,21 3,78 2. Nî dµi h¹n kh¸c - - - - - - III. Nî kh¸c 362.445 85.803 - 276.642 - 76,33 1,08 0,24 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 362.445 85.803 - 276.642 - 76,33 1,08 0,24 2. TS thõa chê xö lý - - - - - - 3. NhËn ký quü dµi h¹n - - - - - - B. Nguån vèn chñ së h÷u 16.896.869 15.367.879 - 1.528.990 - 9,05 50,26 43,84 I. Nguån vèn, quü 16.231.685 14.743.912 - 1.487.773 - 9,16 48,28 42,06 1. Nguån vèn kinh doanh 14.972.369 13.845.445 - 1.126.924 - 7,53 44,53 39,50 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n - - - - - - 3. Chªnh lÖch tû gi¸ - - - - - - 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 429.317 465.134 + 35.817 - 8,34 1,28 1,33 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 112.605 50.312 - 62.293 - 55,32 0,33 0,14 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 175.048 74.211 - 100.837 - 57,61 0,52 0,21 7. NV ®Çu t­ XDCB 542.346 308.810 - 233.536 - 43,06 1,62 0,88 II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 665.184 623.967 - 41.217 - 6,20 1,98 1,78 1. Quü trî cÊp mÊt viÖc lµm 152.808 29.326 - 123.482 - 80,81 0,45 0,08 2. Quü khen th­ëng, phóc lîi 512.376 594.641 + 82.265 + 16,05 1,53 1,7 3. Quü qu¶n lý cÊp trªn - - - - - - 4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp - - - - - - 5. Nguån kinh phÝ h×nh thµnh TSC§ - - - - - - C¨n cø vµo sè liÖu ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi trong n¨m 2002 nh­ sau: 1.1. Ph©n tÝch theo chiÒu ngang 1.1.1. PhÇn tµi s¶n Tæng tµi s¶n cuèi kú so víi ®Çu n¨m ®· t¨ng thªm 1.429.930 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 4,25%. Sè t¨ng nãi trªn ph¶n ¸nh sè t¨ng vÒ quy m« tµi s¶n cña c«ng ty. Nguyªn nh©n t¨ng tæng tµi s¶n lµ do TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n t¨ng 323.671 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 2,45% vµ TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n t¨ng 1.105.205 víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 5,42%. a. XÐt chi tiÕt tõng phÇn trong TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n ta thÊy r»ng: + TiÒn trong c«ng ty t¨ng rÊt lín 1.158.478 (n®) víi tû lÖ t¨ng 42,7%. MÆc dï tiÒn göi ng©n hµng cã gi¶m 160.400 (n®) víi tû lÖ gi¶m 6,33% nh­ng ®· kh«ng lµm cho tiÒn gi¶m v× tiÒn mÆt t¹i quü t¨ng 318.878 (n®) víi tû lÖ t¨ng rÊt lín 176,76%. TiÒn mÆt t¨ng rÊt lín sÏ phôc vô tèt trong viÖc chi tiªu cña c«ng ty sÏ kh«ng ph¶i rót tiÒn göi ®Ó mua s¾m, nh­ vËy sÏ thuËn tiÖn h¬n. + C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n còng t¨ng 120.387 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 32,37%. Trong kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n c«ng ty chØ cã ®Çu t­ kh¸c. §Çu t­ kh¸c ë ®©y c«ng ty chñ yÕu lµ gãp vèn thêi h¹n ng¾n ngµy víi c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c nh­ C«ng ty x©y dùng sè 1, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· biÕt sö dông ®ång vèn cña m×nh nh»m sinh ®­îc lîi nhuËn cao. + C¸c kho¶n ph¶i thu cã xu h­íng gi¶m dÇn vÒ cuèi n¨m, gi¶m 1.312.311 (n®) víi tû lÖ gi¶m 42,29%. Nguyªn nh©n chÝnh lµm cho kho¶n ph¶i thu gi¶m lµ do ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m 1.489.289 (n®) víi tû lÖ gi¶m t­¬ng øng lµ 55,56%. Tuy c¸c kho¶n tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n t¨ng 218.866 (n®) víi tû lÖ 245%; VAT ®­îc khÊu trõ t¨ng 11.939 (n®) víi tû lÖ 16,5%; ph¶i thu néi bé t¨ng 25.765 (n®) víi tû lÖ 13,3% nh­ng kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng ®· gi¶m víi sè tiÒn qu¸ lín bï ®¾p hÕt sè t¨ng lµm cho kho¶n ph¶i thu gi¶m kh¸ nhiÒu. Qua ®©y ta cã thÓ thÊy ®­îc ph­¬ng thøc thu nî kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ rÊt tèt. C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®èi víi kh¸ch hµng nî l©u nh­ cã thÓ ®æi nguyªn vËt liÖu, mua l¹i nh÷ng m¸y thi c«ng cßn sö dông tèt nh»m thu nî cña hä. §©y lµ mét c¸ch rÊt kh«n khÐo mµ c¸c c«ng ty cÇn ph¶i biÕt ®èi phã tr­íc nh÷ng kh¸ch hµng ®Ó võa kh«ng mÊt lßng hä mµ l¹i thu ®­îc nî. + Hµng tån kho t¨ng 200.714 (n®) víi tû lÖ t¨ng 3,13%. Nguyªn nh©n lµ do nguyªn vËt liÖu tån kho t¨ng 489.638 (n®) víi tû lÖ t¨ng 10,37%. Nguyªn vËt liÖu t¨ng do: thø nhÊt lµ c«ng ty ®· mua nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cã nhu cÇu b¸n vÒ cuèi n¨m víi gi¸ thÊp h¬n, thø hai lµ c«ng ty ®· mua nguyªn vËt liÖu sái kh«ng dïng hÕt trong n¨m. ViÖc tËn dông ®Ó mua nguyªn vËt liÖu thÊp h¬n lµ hoµn toµn cã lý cña c«ng ty, nh­ vËy gi¸ thµnh chi phÝ thÊp, lîi nhuËn cao. C«ng cô dông cô tån kho gi¶m 91.654 víi tû lÖ 19,33%, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang gi¶m 197.270 víi tû lÖ 16,28%. §iÒu nµy cho thÊy cµng vÒ cuèi n¨m viÖc nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh cµng nhiÒu, chøng tá tiÕn ®é thi c«ng ®· n©ng lªn khiÕn cho vßng quay cña vèn ng¾n l¹i. §©y lµ vÊn ®Ò mµ tÊt c¶ c¸c c«ng ty ®Òu mong muèn ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty x©y dùng v× nh­ vËy c¸c c«ng tr×nh sÏ sím ®­îc ®­a vµo sö dông phôc vô cho lîi Ých x· héi, c¸ nh©n. + Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c t¨ng 157.403 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 25,15%. Trong ®ã t¹m øng t¨ng 194.088 (n®) víi tû lÖ t¨ng 45,43% t¹m øng ë ®©y chñ yÕu lµ t¹m øng cho c¸n bé mua nguyªn vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng. C¸c kho¶n ký c­îc ng¾n h¹n còng t¨ng 52.047 víi tû lÖ 94,41% chøng tá c«ng ty kh«ng chØ giái trong x©y dùng mµ cßn n¾m v÷ng trong kinh doanh. Cµng cuèi n¨m viÖc ký c­îc c¸c c«ng tr×nh míi cµng nhiÒu høa hÑn mét n¨m míi nhiÒu c«ng tr×nh míi ®­îc x©y dùng. b. XÐt chi tiÕt trong phÇn TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n ta thÊy r»ng: + TSC§ t¨ng 1.250.442 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 7,39%, TSC§ t¨ng toµn bé lµ do TSC§ h÷u h×nh t¨ng 1.250.442 (n®) víi tû lÖ 7,39%. TSC§ chñ yÕu lµ m¸y mãc thi c«ng ®­îc mua s¾m míi cô thÓ lµ c«ng ty ®· mua 2 m¸y vËn th¨ng, 3 m¸y ñi san lÊp nÒn, 1 th¸p cÈu. Qua viÖc mua s¾m TSC§ ta thÊy c«ng ty lu«n ®æi míi ®Ó h­íng tíi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nãi chungvµ ngµnh x©y dùng nãi riªng. §©y lµ ®iÓm næi bËt cña c«ng ty mµ c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c nªn tham kh¶o. + §Çu t­ dµi h¹n ë c«ng ty lµ do gãp vèn liªn doanh t¨ng 347.232 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng 28,23%. C«ng ty ®· t×m hiÓm nh÷ng ®èi t¸c kinh doanh lµ c¸c ®¬n vÞ cã tiÕng trong lµng x©y dùng lµ Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ, C«ng ty H¹ tÇng kü thuËt 19. Kh«ng chØ gãp vèn ®Ó thu l¹i lîi nhuËn mµ c«ng ty cßn gãp vèn ®Ó ®­îc häc hái nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c bËc trªn nh»m n©ng cao kiÕn thøc, tÝch luü kinh nghiÖm trong nghÒ x©y dùng. + Chi phÝ XDCB dë dang gi¶m 501.469 (n®) t­¬ng øng víi tû lÖ 22,22% cho ta thÊy c«ng ty ®· hoµn thµnh ®­îc khèi l­îng x©y dùng c¬ b¶n vÒ cuèi n¨m. 1.1.2. PhÇn nguån vèn PhÇn nguån vèn ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh cña tµi s¶n, do vËy nªn tæng tµi s¶n lu«n lu«n b»ng tæng nguån vèn. V× tæng tµi s¶n cuèi kú t¨ng nªn tæng nguån vèn cuèi n¨m còng t¨ng ®óng b»ng tµi s¶n 1.429.930 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 4,25%. Nguyªn nh©n chñ yÕu khiÕn tæng nguån vèn t¨ng lµ nî ph¶i tr¶ t¨ng 2.958.920 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 17,69% mÆc dï nguån vèn chñ së h÷u cã gi¶m 1.528.990 (n®) víi tû lÖ gi¶m 9,05%. a. XÐt chi tiÕt phÇn nî ph¶i tr¶ ta thÊy: + Nî ng¾n h¹n t¨ng 3.998.570 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 28,02%. Trong ®ã ng­êi mua tr¶ tr­íc t¨ng 2.286.630 (n®) víi tû lÖ rÊt lín 1.083%. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i t×m hiÓu t¹i sao ng­êi mua tr¶ tr­íc lín vËy? Thø nhÊt lµ do chÊt l­îng, thêi gian thi c«ng cña c«ng ty lu«n ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt trong hîp ®ång v× vËy c¸c b¹n hµng lu«n t×m tíi c«ng ty, ®©y lµ mét ®iÓm rÊt ®¸ng tù hµo. Thø hai lµ do c«ng ty cã mèi quan hÖ lµm ¨n réng nªn viÖc Ðp c¸c b¹n hµng tr¶ tr­íc tiÒn lµ kh«ng khã. MÆc dï trªn thùc tÕ lµ h¬i b¹o lùc nh­ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× viÖc dïng danh tiÕng, thêi c¬ lµ hoµn toµn hîp lý. Nî ng¾n h¹n t¨ng cho ta thÊy c«ng ty cã xu h­íng chuyÓn tõ vay dµi h¹n sang ng¾n h¹n, kh¶ n¨ng chu chuyÓn cña ®ång tiÒn ®­îc rót ng¾n, gi¸ trÞ sö dông cña ®ång tiÒn ®­îc n©ng cao. + Nî dµi h¹n l¹i cã xu h­íng gi¶m vÒ cuèi n¨m 763.008 (n®) víi tû lÖ gi¶m t­¬ng øng lµ 36,52%. Nî dµi h¹n gi¶m lµ do vay dµi h¹n gi¶m 763.008 (n®) víi tû lÖ 36,52%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i vay dµi h¹n víi sè l­îng nhiÒu n÷a mµ ®· khèng chÕ ®­îc chuyÓn tõ vay dµi h¹n sang vay ng¾n h¹n, phï hîp víi néi dung ph©n tÝch ë trªn. + Nî kh¸c còng gi¶m 276.642 (n®) víi tû lÖ gi¶m t­¬ng øng 76,33%, trong ®ã lµ do chi phÝ ph¶i tr¶ gi¶m 276.642 (n®) víi tû lÖ 76,33% chøng tá c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. §©y lµ ®iÒu mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lu«n h­íng tíi. H¹ thÊp chi phÝ th× lîi nhuËn míi t¨ng, thu nhËp cña c«ng ty míi cao, c¶i thiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng cho c«ng ty. b. XÐt phÇn nguån vèn chñ së h÷u ta thÊy: Nh×n chung nguån vèn chñ së h÷u gi¶m 1.528.990 (n®) víi tû lÖ gi¶m t­¬ng øng lµ 9,05%. Nguån vèn chñ së h÷u gi¶m ta thÊy kh¶ n¨ng tù chñ vÒ vèn còng gi¶m, c«ng ty cßn ph¶i phô thuéc vµo c¸c ®¬n vÞ cho vay. §©y lµ vÊn ®Ò cßn ch­a tèt, c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc. Nguyªn nh©n lµm gi¶m nguån vèn chñ së h÷u lµ do: + Nguån vèn, quü gi¶m 1.487.773 (n®) víi tû lÖ gi¶m t­¬ng øng lµ 9,16%. Trong ®ã nguån vèn kinh doanh gi¶m 1.126.924 (n®) víi tû lÖ 7,53%. Nguån vèn kinh doanh gi¶m lµm cho c¸c quü còng gi¶m. + Nguån kinh phÝ, quü kh¸c còng gi¶m 41.217 (n®) víi tû lÖ gi¶m t­¬ng øng lµ 6,2%. Trong ®ã cã Quü trî cÊp mÊt viÖc lµm gi¶m 123.482 (n®) víi tû lÖ 80,81%; Quü khen th­ëng phóc lîi t¨ng 82.256(n®) víi tû lÖ t¨ng lµ 16,05%. Qua ®©y ta thÊy cµng vÒ cuèi n¨m ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn cµng ®­îc c¶i thiÖn. §êi sèng ®­îc n©ng cao th× hä sÏ dèc toµn t©m, toµn søc vµo c«ng viÖc. §©y lµ viÖc lµm s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, nh÷ng ng­êi ®· quan t©m ®Õn cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n trong c«ng ty. 1.2. Ph©n tÝch theo chiÒu däc 1.2.1. PhÇn tµi s¶n TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n gi¶m tõ 39,82% xuèng 38,65%, ®· gi¶m 0,67%, ng­îc l¹i TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n t¨ng tõ 60,68% lªn 61,35% ®· t¨ng 0,67%. Cô thÓ tiÒn t¨ng tõ 8,07% lªn 11,04%. §iÒu nµy cho thÊy tiÒn t¨ng lµm vèn cña c«ng ty bÞ ø ®äng, tuy nhiªn tiÒn t¨ng lµm cho kh¶ n¨ng chñ ®éng thanh to¸n cña c«ng ty lµ rÊt lín. C¸c kho¶n ph¶i thu l¹i cã xu h­íng gi¶m tõ 9,32% xuèng 5,11%. Chøng tá cuèi kú c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch trong viÖc thu nî rÊt tèt. Lý do lµm c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m chñ yÕu lµ do kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c gi¶m rÊt lín. TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n t¨ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t¨ng tõ 50,33% lªn 51,84%. §©y lµ biÓu hiÖn rÊt tèt cña c«ng ty trong viÖc c¶i thiÖn, n©ng cÊp m¸y thi c«ng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh. §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n còng t¨ng tõ 3,66% lªn 4,5%, ë ®©y ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n chØ cã gãp vèn liªn doanh, chøng tá c«ng ty ®· m¹nh d¹n bá vèn ra ®Ó ®Çu t­ nh»m sinh lîi nhuËn. 1.2.2. PhÇn nguån vèn Nh×n chung tæng nguån vèn cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m ®· t¨ng. XÐt riªng tõng kho¶n trong nguån vèn ta thÊy nh­ sau: Nî ph¶i tr¶ t¨ng tõ 49,74% lªn 56,16%, ®· t¨ng 6,42%, ng­îc l¹i nguån vèn chñ së h÷u gi¶m tõ 50,26% xuèng 43,84%, ®· gi¶m ®óng b»ng kho¶n nî ph¶i tr¶ t¨ng lµ 6,42%. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ cho Nî ph¶i tr¶ t¨ng lµ do nî ng¾n h¹n t¨ng tõ 42,45% lªn 52,13% mÆc dï nî dµi h¹n vµ nî kh¸c ®· gi¶m nh­ng kh«ng thÓ bï ®¾p næi søc t¨ng qu¸ lín cña nî ng¾n h¹n. Nguån vèn chñ së h÷u gi¶m lµ do nguån vèn, quü vµ nguån kinh phÝ, quü kh¸c ®Òu gi¶m. Nguån vèn chñ së h÷u gi¶m chøng tá kh¶ n¨ng chñ ®éng vÒ vèn cña c«ng ty ®· gi¶m, c«ng ty ph¶i phô thuéc vµo nguån vèn vay, ®©y lµ mét ®iÒu bÊt lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tãm l¹i, qua viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002 cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi c¶ vÒ chiÒu ngang còng nh­ chiÒu däc cho ta ®¸nh gi¸ ®­îc mét c¸ch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, tuy cã mét sè biÕn ®éng nh­ng biÕn ®éng ®ã lµ hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­ cña c«ng ty 2.1. Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­ Th«ng qua c¸c chØ tiªu chñ yÕu ph¶n ¸nh trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ta cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Nh÷ng kÕt luËn ®­îc rót ra qua viÖc ®¸nh gi¸ lµ rÊt cÇn thiÕt vµ h÷u Ých cho c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t­, nh­ng hä kh«ng muèn dõng l¹i ë kÕt luËn ®ã mµ cßn quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty th«ng qua t×nh h×nh ®Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n cña c«ng ty. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­ cña c«ng ty, ta cã thÓ ph©n tÝch theo c¸c néi dung sau: + §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Çu t­ + §¸nh gi¸ cô thÓ t×nh h×nh ®Çu t­ + §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­ a. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Çu t­ Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ cña tõng doanh nghiÖp, ta cã nh÷ng lùa chän ®óng ®¾n vÒ t×nh h×nh ®Çu t­. Ta ph¶i x¸c ®Þnh xem nªn ®Çu t­ ng¾n h¹n, hay dµi h¹n, ®Çu t­ theo chiÒu réng hay chiÒu s©u. Khi lùa chän h­íng ®Çu t­ ta ph¶i xem xÐt trªn hai gãc ®é ®ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ rñi ro. Tõ ®ã ta cã thÓ lËp dù ¸n ®Çu t­ phï hîp. §èi víi doanh nghiÖp x©y dùng nh­ C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ta ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t­ ng¾n h¹n song song víi ®Çu t­ dµi h¹n. §Çu t­ ng¾n h¹n phôc vô cho viÖc mua s¾m nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña nh÷ng c«ng tr×nh nghiÖm thu trong thêi gian ng¾n. §Çu t­ dµi h¹n nh»m môc ®Ých mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, TSC§ phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng. b. §¸nh gi¸ cô thÓ t×nh h×nh ®Çu t­ §Ó ®¸nh gi¸ cô thÓ t×nh h×nh ®Çu t­ ta cÇn ph¶i sö dông 4 chØ tiªu sau: · Tû suÊt ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n Tû suÊt vÒ ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n = §Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n (IIA) + §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n (IIB) x 100 Tæng tµi s¶n (A+B) ChØ tiªu nµy nã lªn trong 100 ®ång tµi s¶n th× cã bao nhiªu ®ång dµnh cho ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Tõ c«ng thøc tæng qu¸t trªn, cã thÓ t¸ch thµnh hai chØ tiªu nhá sau ®©y: + Tû suÊt ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n Tû suÊt ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n = §Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n (IIA) Tæng tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n (A) x 100 + Tû suÊt ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n Tû suÊt ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n = §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n (IIB) Tæng tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n (B) x 100 · Tû suÊt ®Çu t­ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Tû suÊt ®Çu t­ vÒ tµi cè ®Þnh h÷u h×nh = Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh (IB h÷u h×nh) + CP XDCB dë dang (IIIB) x 100 Tæng tµi s¶n (A+B) ChØ tiªu nµy nãi lªn cø 100 ®ång tµi s¶n th× cã bao nhiªu ®ång dµnh cho tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh viÖc më réng hay thu hÑp quy m« ®Çu t­ chiÒu réng hay chiÒu s©u. · Tû suÊt tù tµi trî tæng qu¸t Tû suÊt tù tµi trî tæng qu¸t = Nguån vèn chñ së h÷u (B) Tæng s¶n xuÊt (A+B) x 100 ChØ tiªu nµy nãi lªn r»ng, cø 100 ®ång tµi s¶n th× phÇn ®­îc bï ®¾p tõ nguån vèn chñ së h÷u lµ bao nhiªu ®ång. ChØ tiªu nµy cho ta biÕt kh¶ n¨ng chñ ®éng vÒ tµi chÝnh cao hay thÊp. · Tû suÊt tù tµi trî vÒ ®Çu t­ TSC§ h÷u h×nh Tû suÊt tù tµi trî vÒ ®Çu t­ TSC§ h÷u h×nh = Nguån vèn chñ së h÷u B) x 100 TSC§ h÷u h×nh + chi phÝ XDCB dë dang (IB+IIIB) ChØ tiªu nµy nãi lªn trong 100 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, phÇn ®­îc bï ®¾p tõ nguån vèn chñ së h÷u lµ bao nhiªu ®ång. c. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­ ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ cña c«ng ty cßn ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua sè lao ®éng ®­îc tuyÓn dông do sö dông vèn ®Çu t­. MÆt kh¸c khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ ta cßn ph¶i kÕt hîp víi viÖc ®¶m b¶o an ninh quèc phßng còng nh­ vÖ sinh m«i tr­êng. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­, ta cã thÓ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó lùa chän vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh s¸ng suèt sau: + QuyÕt ®Þnh tiÕp tôc quy m« hay thu hÑp quy m« ®Çu t­. + QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ sao cho thÝch øng víi thùc tÕ vµ ®ßi hái sao cho t¨ng ®­îc hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t­. 2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­ cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi C¨n cø vµo sè liÖu b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002 cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ta cã b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­ cña c«ng ty ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú Chªnh lÖch (±) Tû suÊt ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n = 4,76% = 5,90% + 1,14% Tû suÊt ®Çu t­ vÒ TSC§ h÷u h×nh = 57,04% = 56,85% - 0,19% Tû suÊt tù tµi trî tæng qu¸t = 50,25% = 56,85% - 6,41% Tû suÊt tù tµi trî vÒ ®Çu t­ TSC§ h÷u h×nh = 88,10% = 77,12% - 10,98% Tõ kÕt qu¶ tÝnh ®­îc ë b¶ng trªn, ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt nh­ sau: So víi ®Çu n¨m, tû suÊt ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ®· t¨ng 1,14%. Tuy møc t¨ng kh«ng lín nh­ng còng chøng tá quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã xu h­íng t¨ng. Trong khi ®ã viÖc ®Çu t­ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh l¹i gi¶m 0,19%. MÆc dï TSC§ h÷u h×nh cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m cã t¨ng 1.250.422 (n®) nh­ng tæng tµi s¶n còng t¨ng lín tËn 1.429.930 (n®) nªn tû suÊt ®Çu t­ vÒ TSC§ h÷u h×nh gi¶m. Qua ®©y ta thÊy c«ng ty ®· thu hÑp quy m« ®Çu t­ vÒ TSC§ h÷u h×nh. Tuy nhiªn møc biÕn ®éng nµy lµ rÊt nhá, kh«ng ®¸ng kÓ. VÒ t×nh h×nh nguån tµi trî, ta thÊy tû suÊt tµi trî ®Òu cã xu h­íng gi¶m vÒ cuèi kú. Cô thÓ tû suÊt tù tµi trî tæng qu¸t gi¶m 6,41%, tû suÊt tù tµi trî vÒ ®Çu t­ TSC§ h÷u h×nh gi¶m 10,98%. ViÖc gi¶m tû suÊt tù tµi trî cho ta thÊy c«ng ty ®· sö dông vèn vay nhiÒu h¬n cho viÖc ho¹t ®éng ®Çu t­, do ®ã kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty còng cã xu h­íng gi¶m ®i. Tõ nhËn xÐt tªn, ta cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn r»ng, c«ng ty cÇn xem xÐt l¹i c¬ cÊu vèn ®Çu t­. §ång thêi c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng kh¶ n¨ng tù bï ®¾p vèn cho ho¹t ®éng ®Çu t­ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh. 3. Ph©n tÝch rñi ro vÒ tµi chÝnh 3.1. Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch rñi ro tµi chÝnh Rñi ro tµi chÝnh lµ mét trong hai rñi ro (rñi ro tµi chÝnh vµ rñi ro kinh doanh) trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu tr­íc ®©y trong thêi kú bao cÊp c¸c doanh nghiÖp do Nhµ n­íc ®iÒu hµnh th× rñi ro Nhµ n­íc ph¶i chÞu. Cßn trong giai ®o¹n hiÖn nay, quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc vÒ c¸c doanh nghiÖp nªn rñi ro th× ®­¬ng nhiªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù g¸nh chÞu. Do ®ã viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh rñi ro tµi chÝnh lµ hÕt søc cÇn thiÕt cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ c¸c nhµ ®Çu t­ trong, ngoµi n­íc. §Ó ph¶n ¸nh rñi ro tµi chÝnh ta cÇn sö dông c¸c chØ tiªu sau ®©y: · HÖ sè nî trªn tµi s¶n HÖ sè nî/ tµi s¶n = Tæng sè nî Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy chØ râ rµng, trong tæng sè tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp cã bao nhiªu phÇn do nî mµ cã. Do ®ã nÕu hÖ sè cµng t¨ng th× rñi ro tµi chÝnh cµng t¨ng vµ ng­îc l¹i. · HÖ sè nî ng¾n h¹n trªn TSL§ HÖ sè ng¾n h¹n/ Tµi s¶n l­u ®éng = Tæng sè nî ng¾n h¹n Tµi s¶n l­u ®éng ý nghÜa chØ tiªu nµy gièng chØ tiªu trªn nh­ng ph¹m vi hÑp h¬n. · HÖ sè thu håi nî vµ thêi h¹n thu håi nî b×nh qu©n HÖ sè thu håi nî = Doanh thu thuÇn Sè d­ nî ph¶i thu b×nh qu©n Trong ®ã: Sè d­ nî ph¶i thu b×nh qu©n = C¸c kho¶n ph¶i thu ®Çu n¨m + cuèi kú 2 NÕu doanh nghiÖp cµng h¹n chÕ b¸n chÞu, sè d­ nî ph¶i thu cµng nhá, hÖ sè thu håi sî cµng t¨ng khi ®ã rñi ro tµi chÝnh cµng gi¶m vµ ng­îc l¹i. Thêi h¹n thu håi nî b×nh qu©n = Thêi gian trong kú b¸o c¸o HÖ sè thu håi nî NÕu thêi h¹n thu håi nî cµng ng¾n th× rñi ro tµi chÝnh cµng gi¶m vµ ng­îc l¹i. · HÖ sè quay vßng hµng tån kho HÖ sè quay vßng hµng tån kho = Doanh thu thuÇn TrÞ gi¸ hµng tån kho b×nh qu©n Trong ®ã: TrÞ gi¸ hµng tån kho b×nh qu©n = TrÞ gi¸ hµng tån kho ®Çu n¨m + cuèi kú 2 Thêi h¹n hµng tån kho b×nh qu©n = Thêi gian kú b¸o c¸o HÖ sè quay vßng hµng tån kho HÖ sè quay vßng hµng tån kho cµng lín, thêi h¹n hµng tån kho b×nh qu©n cµng ng¾n, vËt t­ lu©n chuyÓn cµng nhanh, rñi ro tµi chÝnh cµng gi¶m vµ ng­îc l¹i. 3.2. Ph©n tÝch rñi ro vÒ tµi chÝnh §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh rñi ro vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi, dùa vµo sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002, ta lËp b¶ng ph©n tÝch sau: B¶ng ph©n tÝch t×nh rñi ro vÒ tµi chÝnh ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú Chªnh lÖch (±) HÖ sè nî/ tµi s¶n = 0,5 = 0,56 + 0,06% HÖ sè nî ng¾n h¹n/TSL§ = 1,08 = 1,35 + 0,27% HÖ sè thu håi nî = 4,95 = 7,50 + 2,55% HÖ sè quay vßng hµng tån kho = 2,2 = 2,82 + 0,62% Tõ kÕt qu¶ tÝnh ®­îc ë b¶ng trªn, ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt nh­ sau: Nh×n chung ta thÊy hÖ sè nî cuèi kú so víi ®Çu n¨m ®Òu cã xu h­íng t¨ng. Cô thÓ hÖ sè nî trªn tµi s¶n t¨ng 0,06. HÖ sè nî ng¾n h¹n trªn TSL§ t¨ng 0,27. §iÒu nµy cho ta thÊy rñi ro tµi chÝnh cña c«ng ty còng cã xu h­íng t¨ng vÒ cuèi kú. XÐt vÒ hÖ sè thu håi nî t¨ng 2,55 tøc lµ thêi h¹n thu håi nî b×nh qu©n gi¶m tõ 72,7 ngµy xuèng 48 ngµy ®· gi¶m 24,7 ngµy chøng tá c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch nh»m thu håi nî nhanh. §©y lµ mÆt tÝch cùc c«ng ty cÇn ph¸t huy nh»m h¹n chÕ rñi ro tµi chÝnh. XÐt vÒ quay vßng hµng tån kho t¨ng 0,62 tøc lµ thêi h¹n quay vßng hµng tån kho gi¶m tõ 163,6 ngµy xuèng 127,6 ngµy, ®· gi¶m 36 ngµy. Qua ®©y cho ta thÊy thêi h¹n hµng n¨m trong kho chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cµng ng¾n, chøng tá vËt t­ lu©n chuyÓn cµng nhanh. Do ®ã rñi ro tµi chÝnh sÏ gi¶m. Tõ nhËn xÐt trªn cho ta thÊy c«ng ty cÇn ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a hÖ sè nî, hÖ sè thu håi nî ®Ó h¹n chÕ rñi ro tµi chÝnh nh»m thu ®­îc kÕt qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 4. Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 4.1. Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¶n b¸o c¸o cho ta biÕt ®­îc kÕt qu¶ mµ doanh nghiÖp ®· ®¹t ®­îc sau 1 niªn ®é kÕ to¸n nhÊt ®Þnh. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ viÖc cã ý nghÜa quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp. Tõ viÖc ®¸nh gi¸ nµy gióp cho doanh nghiÖp thÊy râ kÕt qu¶ mµ hä ®¹t ®­îc. Trªn c¬ së ®ã, t×m biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh tèi ­u nh»m thu ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ta tiÕn hµnh tÝnh møc chªnh lÖch n¨m nay so víi n¨m tr­íc theo c«ng thøc: Chªnh lÖch = N¨m nay - N¨m tr­íc Chªnh lÖch tû träng = Chªnh lÖch N¨m tr­íc x 100 X¸c ®Þnh % theo quy m« chung, coi doanh thu thuÇn lµ 100%, ta x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kh¸c theo doanh thu thuÇn. Do ë ®©y chØ xÐt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt th­êng kh«ng tÝnh % theo quy m« chung mµ chØ ®Ó x¸c ®Þnh tæng lîi nhuËn. 4.2. Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §Ó ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, c¨n cø vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 phÇn l·i - lç cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ta cã b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu Kú tr­íc Kú nay Chªnh lÖch (±) % theo quy m« chung TiÒn % Kú tr­íc Kú nay Tæng doanh thu 15.012.882 18.392.064 + 3.379.182 + 22,51 100,45 100,26 Trõ gi¶m gi¸ hµng b¸n 68.072 47.276 - 20.796 - 30,55 0,45 0,26 Doanh thu thuÇn 14.944.810 18.344.788 + 3.399.978 + 22,75 100 100 Gi¸ vèn hµng b¸n 13.407.264 16.127.452 + 2.720.188 + 20,29 89,71 87,91 Lîi nhuËn gép 1.537.546 2.217.336 + 679.790 + 44,21 10,29 12,09 Chi phÝ b¸n hµng 21.377 40.218 + 18.841 + 88,14 0,14 0,22 Chi phÝ QLDN 364.478 341.362 - 23.116 - 6,34 2,44 1,86 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1.151.691 1.835.756 + 684.065 + 59,40 7,70 10,00 ThuÕ TNDN 368.541,12 587.441,92 + 218.900,8 + 59,40 2,46 3,20 Lîi nhuËn sau thuÕ 783.149,88 1.248.314,08 + 465.164,2 + 59,40 5,24 6,80 Lîi thuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 121.111 21.044 - 100.067 - 82,62 - - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng - 17.429 38.598 + 56.027 + 321,46 - - Tæng lîi nhuËn sau thuÕ 853.653,64 1.288.870,64 + 435.217 + 50,98 - - Dùa vµo b¶ng ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ë trªn cho ta thÊy tæng doanh thu t¨ng 3.379.182 (n®) víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 22,51% trong khi ®ã gi¶m gi¸ hµng b¸n gi¶m 20.796 (n®) víi tû lÖ gi¶m t­¬ng øng lµ 30,55%. Gi¶m gi¸ ë ®©y lµ gi¶m gi¸ c¸c c«ng tr×nh cho bªn mêi thÇu x©y dùng. Doanh thu t¨ng, gi¶m gi¸ l¹i gi¶m chøng tá ®©y lµ sù cè g¾ng v­ît bËc cña c«ng ty, c«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc thi c«ng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh h¹n chÕ viÖc gi¶m gi¸. Tæng doanh thu t¨ng khiÕn doanh thu thuÇn còng t¨ng 22,75%; gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 20,29% víi sè tiÒn t¨ng 2.720.188 (n®) nh­ng tèc ®é t¨ng vÉn chËm h¬n doanh thu thuÇn. V× vËy mµ lîi nhuËn gép t¨ng rÊt lín 44,21% víi sè tiÒn t­¬ng øng 679.790 (n®). Lîi nhuËn t¨ng trong khi ®ã chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m 23.116 (n®) t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 6,34% chøng tá c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y gän nhÑ h¬n, cô thÓ c¸c ®éi cã ban chØ huy quy ®Þnh 20 ng­êi, b©y giê rót ®i chØ cÇn 16 ng­êi mµ vÉn ®¶m b¶o tèt c¸c kh©u qu¶n lý. §©y lµ mét ®iÓm ®¸ng chó ý cña c«ng ty, ph¶i cã ban l·nh ®¹o rÊt giái th× míi cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu nµy. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng 684.065 (n®) do ®ã thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¨ng 218.900,8 (n®) víi tû lÖ t¨ng 59,40%. C¸c kho¶n thu nhËp chÝnh cña Nhµ n­íc lµ thuÕ, thuÕ t¨ng thu nhËp Nhµ n­íc t¨ng, v× vËy c«ng ty kh«ng chØ gãp phÇn x©y dùng c«ng ty mµ cßn gãp phÇn x©y dùng Nhµ n­íc giµu m¹nh h¬n. Trªn cét % theo quy m« chung, doanh thu thuÇn ®­îc x¸c ®Þnh lµ quy m« chung vµ t­¬ng øng lµ 100%. Nh÷ng kho¶n môc kh¸c trªn b¸o c¸o ®­îc x¸c ®Þnh theo kÕt cÊu chiÕm trong quy m« chung ®ã. NÕu muèn biÕt trong 100 ®ång doanh thu thuÇn cã bao nhiªu ®ång chi phÝ, l·i gép, l·i thuÇn; th× qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy ngay n¨m nay cã 87,91 ®ång vµ n¨m ngo¸i cã 89,71 ®ång gi¸ vèn; n¨m nay cã 12,09 ®ång vµ n¨m ngo¸i cã 10,29 ®ång lîi nhuËn gép; n¨m nay cã 10 ®ång vµ n¨m ngo¸i cã 7,7 ®ång lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh. Nh­ vËy ta thÊy lîi nhuËn cña c«ng ty cã xu h­íng t¨ng lªn, ®©y lµ biÓu hiÖn rÊt tèt cña c«ng ty, chøng tá c«ng ty lµm ¨n ngµy cµng ph¸t triÓn, ®i lªn. §©y lµ mèi quan t©m rÊt lín cña nhµ ®Çu t­, c¸c ®èi t¸c kinh doanh. 5. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh 5.1. Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh»m ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t viÖc ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ xu h­íng biÕn ®éng cña chóng. Cã hai tr­êng hîp x¶y ra sau ®©y: a. Tr­êng hîp 1: Nguån vèn chñ së h÷u cã ®ñ ®Ó trang tr¶i cho c¸c tµi s¶n cÇn thiÕt phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp kh«ng cÇn ph¶i ®i vay hoÆc kh«ng cÇn ph¶i chiÕm dông vèn bªn ngoµi. Ta cã c«ng thøc c©n ®èi tæng qu¸t 1: [B] nguån vèn = [AI, II, IV, V (2, 3) + BI, II, III] tµi s¶n + Khi vÕ tr¸i < vÕ ph¶i: doanh nghiÖp thiÕu nguån vèn trang tr¶i tµi s¶n. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng thªm nguån vèn tõ kh¸c kho¶n vay hoÆc ®i chiÕm dông bªn ngoµi. ViÖc ®i vay, chiÕm dông trong thêi h¹n thanh to¸n ®Òu lµ hîp lý vµ lµ nguån vèn hîp ph¸p. + Khi vÕ tr¸i > vÕ ph¶i: doanh nghiÖp thõa nguån vèn nªn bÞ c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸c ®èi t­îng kh¸c chiÕm dông d­íi h×nh thøc doanh nghiÖp øng tiÒn tr­íc cho bªn b¸n, c¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c­îc, ký quü. b. Tr­êng hîp 2: nguån vèn chñ së h÷u kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu th× doanh nghiÖp cã thÓ ®i vay ®Ó bæ sung vèn kinh doanh. C¸c kho¶n vay ng¾n h¹n, dµi h¹n ch­a ®Õn h¹n tr¶ dïng vµo môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu coi lµ nguån vèn hîp ph¸p. Ta cã c«ng thøc c©n ®èi tæng qu¸t 2: [AI (1) + B] Nguån vèn = [AI, II, IV, V (2, 3) + BI, II, III] Tµi s¶n + Khi vÕ tr¸i < vÕ ph¶i: doanh nghiÖp bÞ thiÕu nguån vèn mÆc dï ®· ®i vay. Trong tr­êng hîp nµy doanh nghiÖp vÉn buéc ph¶i ®i chiÕm dông vèn nh­ nhËn tiÒn tr­íc cña ng­êi mua, chÞu tiÒn cña nhµ cung cÊp, nî tiÒn thuÕ, chËm tr¶ l­¬ng c«ng nh©n viªn. + Khi vÕ tr¸i >vÕ ph¶i: doanh nghiÖp thõa vèn do ®ã sÏ bÞ c¸c doanh nghiÖp hoÆc ®èi t­îng kh¸c chiÕm dông nh­ kh¸ch hµng nî, tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n, t¹m øng. 5.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ta c¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002 cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ta còng xÐt hai tr­êng hîp sau: a. Tr­êng hîp 1: Nguån vèn chñ së h÷u cã ®ñ ®Ó trang tr¶i cho c¸c tµi s¶n cÇn thiÕt phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ¸p dông c«ng thøc c©n ®èi tæng qu¸t 1, ta tiÕn hµnh lËp b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch ®¶m b¶o vèn c«ng thøc 1 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi kú VÕ tr¸i VT) 16.896.869 15.367.879 VÕ ph¶i (VP) [2.712.863 + 371.925 + 6.407.451 + 143.378] + [16.921.812 + 1.230.199 + 2.256.883] = 30.044.511 [3.871.341 + 492.312 + 6.608.165 + 54.646] + [18.172.254 + 1.577.431 + 1.755.414] = 32.531.563 Chªnh lÖch (VT - VP) - 13.147.642 - 17.163.684 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®i ®Õn nhËn xÐt nh­ sau: §Çu n¨m 2002 c«ng ty ë trong t×nh tr¹ng thiÕu nguån vèn chñ së h÷u ®Ó trang tr¶i tµi s¶n, ®Çu n¨m c«ng ty thiÕu13.147.642 (n®); cuèi n¨m nguån vèn thiÕu cßn nhiÒu h¬n tËn 17.163.684 (n®). Muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh th­êng c«ng ty ®· ph¶i huy ®éng thªm nguån vèn tõ bªn ngoµi. Cô thÓ c«ng ty ®· vay ng¾n h¹n rÊt lín ®Çu n¨m lµ 12.017.988 (n®) cuèi kú lµ 11.021.530 (n®), c«ng ty ®· tr¶ chËm cho nhµ cung cÊp ®Çu n¨m lµ 1.628.564 (n®) cuèi kú lµ 2.624.898 (n®). Tuy nhiªn nh÷ng nguån vèn cña c«ng ty lµ hoµn toµn hîp ph¸p v× vay ng¾n h¹n ch­a ®Õn h¹n tr¶ vµ nî ng­êi cung cÊp trong thêi h¹n thanh to¸n. b. Tr­êng hîp 2: Nguån vèn chñ së h÷u kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu. ¸p dông c«ng thøc c©n ®èi tæng qu¸t 2, ta tiÕn hµnh lËp b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch ®¶m b¶o vèn c«ng thøc 2 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi kú VÕ tr¸i VT) 12.017.988 + 16.896.869 = 28.914.857 11.021.530 + 15.367.879 = 26.389.409 VÕ ph¶i (VP) [2.712.863 + 371.925 + 6.407.451 + 143.378] + [16.921.812 + 1.230.199 + 2.256.883] = 30.044.511 [3.871.341 + 492.312 + 6.608.165 + 54.646] + [18.172.254 + 1.577.431 + 1.755.414] = 32.531.563 Chªnh lÖch (VT - VP) - 11.129.654 - 6.142.154 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®i ®Õn nhËn xÐt nh­ sau: Do nguån vèn chñ së h÷u thiÕu kh«ng ®ñ trang tr¶i tµi s¶n nªn c«ng ty ®· ph¶i bæ sung nguån vèn b»ng viÖc ®i vay ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n. §Çu n¨m mÆc dï ®· ®i vay nh­ng nguån vèn vÉn kh«ng ®ñ ®¸p øng nªn c«ng ty ph¶i ®i chiÕm dông vèn cña c¸c ®èi t­îng kh¸c nh­ ng­êi cung cÊp hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu, kh¸ch hµng øng tr­íc tiÒn, ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c víi tæng sè tiÒn nî ®Çu n¨m lµ 1.129.654 (n®); cuèi n¨m lµ 6.142.154 (n®). 6. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty 6.1. Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. NÕu qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh tèt sÏ Ýt c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n dåi dµo. Ng­îc l¹i, nÕu qu¶n lý tµi chÝnh kÐm th× sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng nî lín. §Ó ph©n tÝch cô thÓ t×nh h×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ta cÇn sö dông c¸c chØ tiªu sau: 6.1.1. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t : H1 H1 = Kh¶ n¨ng thanh to¸n Nhu cÇu thanh to¸n = TiÒn + t­¬ng ®­¬ng tiÒn ®Ó thanh to¸n Tæng sè nî ng¾n h¹n + Nî kh¸c cÇn thanh to¸n + HÖ sè ³ 1: doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh lµ b×nh th­êng hoÆc kh¶ quan. + HÖ sè < 1: doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp. HÖ sè nµy cµng nhá th× doanh nghiÖp cµng mÊt dÇn kh¶ n¨ng thanh to¸n. + HÖ sè = 0: doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n 6.1.2. HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh (ng¾n h¹n): H2 H2 = Tµi s¶n l­u ®éng Nî ng¾n h¹n = [A] Tµi s¶n [AI] Nguån vèn ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn møc ®é ®¶m b¶o cña tµi s¶n l­u ®éng ®èi víi nî ng¾n h¹n. ChØ tiªu nµy cã gi¸ trÞ cµng lín th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cµng cao. Tuy nhiªn, nÕu hÖ sè thanh to¸n qu¸ cao còng kh«ng ph¶i lµ tèt v× khi ®ã cã mét l­îng tiÒn tån th× viÖc sö dông sÏ kh«ng hiÖu qu¶. §Ó ®¸nh gi¸ hÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh cã hîp lý hay kh«ng cßn ph¶i phô thuéc vµo: . §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh . C¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng . HÖ sè quay vßng cña tµi s¶n l­u ®éng V× vËy, tr­íc khi nhËn ®Þnh hÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh cña doanh nghiÖp lµ qu¸ thÊp hay qu¸ cao ta cÇn ph¶i so s¸nh víi hÖ sè cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh hoÆc so s¸nh víi hÖ sè cña c¸c kú kÕ to¸n tr­íc cña doanh nghiÖp. 6.1.3. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi (nhanh): H3 H3 = TiÒn + §Çu t­ ng¾n h¹n + kho¶n ph¶i thu Nî ng¾n h¹n = [AI, II, III] Tµi s¶n [AI] Nguån vèn ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn kh¶ n¨ng vÒ tiÒn mÆt vµ c¸c lo¹i tµi s¶n cã thÓ chuyÓn ngay thµnh tiÒn ®Ó thanh to¸n nî ng¾n h¹n. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®· ®Õn h¹n. Ng­îc l¹i chØ tiªu nµy cµng nhá chøng tá doanh nghiÖp ®· mÊt dÇn kh¶ n¨ng thanh to¸n. 6.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi C¨n cø vµo sè liÖu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002 cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ta tiÕn hµnh lËp b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi kú Chªnh lÖch (±) HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t (2.712.863 + 371.925 + 3.103.198 + 0) : (14.272.624 + 362.445) = 0,423 (3.871.341 + 492.312 + 1.790.887 + 0) : (18.271.194 + 85.803) = 0,335 - 0,088 HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh = 0,926 = 0,741 - 0,185 HÖ sè thanh to¸n tøc thêi (2.712.863 + 371.925+ 3.103.198) : 14.272.624 = 0,433 (3.871.341 + 492.312 + 1.790.887) : 18.271.194 = 0,337 - 0,096 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®i ®Õn nhËn xÐt sau: HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n cuèi kú so víi ®Çu kú gi¶m 0,088 chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty gi¶m dÇn, ®©y lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt, c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc. HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh c¶ ®Çu n¨m vµ cuèi kú lµ cao, tuy nhiªn cuèi kú ®· gi¶m 0,185, ®iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n cña c«ng ty lµ lín nh­ng l¹i cã xu h­íng gi¶m dÇn vÒ cuèi n¨m. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi c¶ ®Çu n¨m vµ cuèi kú ®Òu kh«ng ®¹t. HÖ sè cuèi n¨m l¹i gi¶m so víi ®Çu n¨m lµ 0,096, do ®ã c«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n víi c¸c chñ nî. 7. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng 7.1. Ph©n tÝch søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng 7.1.1. Lý luËn ph©n tÝch søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng KÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý, sö dông vèn l­u ®éng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, còng nh­ ¶nh h­ëng ®Õn søc s¶n xuÊt, søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng. §Ó ph©n tÝch søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi, ta sö dông c¸c chØ tiªu sau: a. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng HiÖu suÊt sö dông vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn trong kú VL§ sö dông b×nh qu©n trong kú Trong ®ã: VL§ sö dông b×nh qu©n trong kú = VL§ ®Çu n¨m + VL§ cuèi kú 2 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn l­u ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· t¹o ra mÊy ®ång doanh thu tiªu thô. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng cao. b. HiÖu suÊt sinh lêi (hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng) HiÖu suÊt sinh lêi = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ (sau thuÕ) VL§ sö dông b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn l­u ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá søc sinh lîi nhuËn tõ viÖc sö dông vèn l­u ®éng cµng cao. 7.1.2. Ph©n tÝch søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi Dùa vµo sè liÖu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002 vµ c¸c sè liÖu biÕt thªm n¨m 2001 cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi. Ta tiÕn hµnh lËp b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi kú Chªnh lÖch (±) HiÖu suÊt sö dông vèn l­u ®éng = 1,09 = 109% = 1,37 = 137% + 0,28 = + 28% HiÖu suÊt sinh lêi = 0,11 = 11% = 0,1656 = 16,56% + 0,0556 = + 5,56% Tõ b¶ng ph©n tÝch trªn cã thÓ cho ta ®i ®Õn nhËn xÐt sau: HiÖu suÊt sö dông vèn l­u ®éng ®Çu n¨m vµ cuèi kú lµ rÊt lín (®Òu lín h¬n 100%). HiÖu suÊt nµy cã xu h­íng t¨ng dÇn vÒ cuèi kú, t¨ng 28%. §iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty ngµy cµng n©ng cao, c«ng ty cÇn ph¸t huy mÆt m¹nh nµy. Bªn c¹nh ®ã, chØ tiªu hiÖu suÊt sinh lêi còng t¨ng tõ 11% lªn 16,56%; ®· t¨ng 5,56%. Qua ®©y cho ta thÊy søc sinh lîi nhuËn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. §©y lµ biÓu hiÖn rÊt tèt cña c«ng ty. Tõ viÖc ph©n tÝch trªn ta thÊy ®­îc c«ng ty ®· sö dông rÊt hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng cña m×nh. 7.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng 7.2.1. Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vèn l­u ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng, viÖc ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp, ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng ta sö dông c¸c chØ tiªu sau: a. Sè lÇn lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng trong kú: L L = Doanh thu thuÇn (M) Vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu ph¶n ¸nh trong kú vèn l­u ®éng ®­îc quay mÊy vßng. ChØ tiªu cµng lín chøng tá chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng cao. b. Kú lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng: K K = Thêi gian cña mét kú ph©n tÝch L ChØ tiªu ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó vèn l­u ®éng quay ®­îc 1 vßng. ChØ tiªu cµng nhá chøng tá tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín. NÕu cã cïng mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh mµ sè vßng quay t¨ng sÏ cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ h¹ vµ t¨ng ®­îc tÝch luü. c. Møc ®¶m nhiÖm cña vèn l­u ®éng: (Hq) Hq = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú Doanh thu thuÇn ChØ tiªu cho biÕt ®Ó cã 1 ®ång doanh thu cÇn mÊy ®ång vèn l­u ®éng. ChØ tiªu cµng nhá th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao vµ ng­îc l¹i. d. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi khèi l­îng vèn l­u ®éng sö dông b×nh qu©n trong kú. = M0 x Hq0 : Vèn l­u ®éng b×nh qu©n kú tr­íc (®Çu n¨m) = M1 x Hq1 : Vèn l­u ®éng b×nh qu©n kú nµy (cuèi kú) Qu¸ tr×nh ph©n tÝch gåm 3 b­íc sau: B1: X¸c ®Þnh sè t¨ng (gi¶m) cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch. D B2: X¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng nh©n tè: + Do doanh thu thuÇn trong kú thay ®æi: DM = (M1- M0) x Hq0 + Do møc ®¶m nhiÖm cña 1 ®ång vèn thay ®æi DHq = M1 x (Hq1 - Hq0) + Tæng hîp møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè D DM + DHq B3: NhËn xÐt 7.2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi C¨n cø vµo sè liÖu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002 vµ c¸c sè liÖu biÕt thªm n¨m 2001 cña C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ta tiÕn hµnh lËp b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi kú Chªnh lÖch (±) Vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú = 13.762.796 = 13.385.003,5 - 377.792,5 Sè lÇn lu©n chuyÓn VL§ (L) = 1,08 (vßng) = 1,37 (vßng) + 0,29 Kú lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng (K) (ngµy) (ngµy) - 70,6 Møc ®¶m nhiÖm cña VL§ (Hq) (lÇn) = 0,73 (lÇn) - 0,19 Vèn l­u ®éng sö dông b×nh qu©n () 14.944.810 x 0,92 = 13.762.796 18.344.788 x 0,73 = 13.385.003,5 - 377.792,5 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy vèn l­u ®éng sö dông b×nh qu©n trong kú gi¶m 377.792,5 (n®). C¸c nh©n tè lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù biÕn ®éng trªn lµ: + Do doanh thu thuÇn trong kú thay ®æi DM = (M1- M0) x Hq0 = (18.344.788 - 14.944.810) x 0,92 = + 3.127.979,76 + Do møc ®¶m nhiÖm cña vèn l­u ®éng trong kú thay ®æi: DHq = M1 x (Hq1 - Hq0) = 18.344.788 x (0,73 - 0,92) = -3.505.772,26 + Tæng hîp møc ®é ¶nh h­ëng D = DM + DHq - 377.792,5 = + 3.127.979,76 + (-3.505.772,26) Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn cho ta thÊy vèn l­u ®éng sö dông b×nh qu©n cuèi kú so víi ®Çu n¨m ®· gi¶m 377.792,5 (n®), ®ã lµ biÓu hiÖn tèt. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do møc ®¶m nhiÖm cña mét ®ång vèn l­u ®éng cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m gi¶m 0,19 lÇn (hay 19%) ®· gi¶i phãng ®­îc sè vèn lµ 3.505.772,26 (n®). §©y lµ mÆt tÝch cùc cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh sö dông vèn l­u ®éng. MÆt kh¸c do tæng doanh thu thuÇn t¨ng tõ 14.944.810 lªn 18.344.788 ®· t¨ng 3.399.978 (n®) nªn ph¶i sö dông thªm mét sè vèn l­u ®éng lµ 3.127.979,76 (n®). ViÖc t¨ng nµy lµ hoµn toµn hîp lý. Nh×n chung, trong n¨m 2002, C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ®· sö dông tèt vèn l­u ®éng b×nh qu©n biÓu hiÖn: - Vßng quay cña vèn l­u ®éng t¨ng tõ 1,08 vßng lªn 1,37 vßng do ®ã ®· rót ng¾n ®­îc ®é dµi 1 vßng lu©n chuyÓn tõ 333 ngµy xuèng cßn 263 ngµy. - Møc ®¶m nhiÖm cña 1 ®ång vèn l­u ®éng gi¶m tõ 0,92 xuèng 0,73. C«ng ty cÇn duy tr× vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc trong n¨m tíi. IV. NhËn xÐt, kÕt luËn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Nh×n chung, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ kh¸ æn ®Þnh. Trong t×nh h×nh tµi chÝnh, ta thÊy næi lªn mét sè ®iÓm tÝch cùc nh­ sau: + C¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m chøng tá c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch c«ng t¸c tèt vÒ viÖc thu c«ng nî. ViÖc thu håi c«ng nî tèt khiÕn cho vßng quay vèn nhanh, kh¶ n¨ng sö dông vèn sÏ tèt. §©y lµ ®iÒu mµ bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng mong muèn mµ C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®­îc. + C¸c kho¶n ®Çu t­ t¨ng cho ta thÊy, c«ng ty kh«ng chØ s¶n xuÊt kinh doanh trong néi bé mµ cßn ®Çu t­ cho c¸c c«ng ty b¹n ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n sè vèn ch­a dïng. Qua ®iÒu nµy ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty rÊt nhanh nh¹y. + Kh¶ n¨ng sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng dÇn khiÕn cho søc sinh lêi cña c«ng ty còng cã xu h­íng t¨ng. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu nh»m môc ®Ých sinh lîi nhuËn ®Ó x©y dùng, kiÕn thiÕt c«ng ty. Vµ môc ®Ých cuèi cïng cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc kh¸ kh¶ quan. Bªn c¹nh nh÷ng tÝch cùc trªn, c«ng ty cßn mét sè h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc, cô thÓ lµ: Vèn cña c«ng ty cßn phÇn nhiÒu lµ ph¶i ®i vay, hoÆc ®i chiÕm dông cña kh¸ch hµng v× nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty chiÕm tû träng kh«ng nhiÒu trong nguån vèn (43,84%) lóc cuèi n¨m. §©y lµ ®iÓm quan träng nhÊt mµ c«ng ty cÇn kh¾c phôc. Tuy nhiªn thay ®æi ngay th× còng kh«ng thÓ ®­îc v× cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. Tr­íc hÕt c«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch ph©n bæ lîi nhuËn sau thuÕ sao cho hîp lý ®Ó c¶i thiÖn ®­îc nguån vèn kinh doanh, nh­ vËy th× nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty sÏ t¨ng, sÏ thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh h¬n. KÕt luËn Trong suèt nh÷ng n¨m häc ë nhµ tr­êng, tõ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh céng víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i §éi X©y dùng sè 9 - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi, ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o Ng« Kim Chung, c« gi¸o Hoµng Ngäc HiÒn vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c b¸c, c¸c anh, chÞ trong phßng kÕ to¸n §éi 9 vµ C«ng ty, em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Khi ch­a ®­îc tiÕp cËn víi thùc tÕ, em cßn rÊt bì ngì trong viÖc vµo sæ s¸ch ®èi víi tõng nghiÖp vô kinh tÕ, nh­ng qua qu¸ tr×nh thùc tËp ®­îc sù h­íng dÉn tËn tôy cña c¸c anh, chÞ kÕ to¸n §éi 9, b©y giê em cã thÓ tù tin ph©n tÝch ®Ó vµo sæ s¸ch bÊt kú mét nghiÖp vô kinh tÕ nµo. Em c¶m thÊy thùc tÕ lµ v« cïng quan träng, ph¶i tr¶i qua thùc tÕ míi cã kinh nghiÖm ®Ó b­íc vµo nghÒ. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp em thÊy m×nh nh­ v÷ng tin h¬n trong c«ng t¸c kÕ to¸n, cã thÓ trë thµnh mét kÕ to¸n viªn thùc sù. Cã ®­îc nh­ ngµy h«m nay em lu«n lu«n ghi nhËn sù d¹y dç tËn tôy cña c¸c thÇy c« trong khoa kÕ to¸n tr­êng Trung häc kü thuËt x©y dùng Hµ Néi vµ sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ kÕ to¸n trong §éi x©y dùng sè 9 - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi. C¶m ¬n nh÷ng ng­êi ®· kh«ng qu¶n khã kh¨n, d¹y dç, ®µo t¹o ra ®éi ngò kÕ to¸n phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ng« Kim Chung, c« gi¸o Hoµng Ngäc HiÒn vµ toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n, c¸c b¸c, anh, chÞ trong bé phËn kÕ to¸n §éi X©y dùng sè 9 - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh xuÊt s¾c b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, th¸ng 8 n¨m 2003 Häc sinh thùc hiÖn: NguyÔn Nam Ph­¬ng Môc lôc ý kiÕn nhËn xÐt cña ban l·nh ®¹o C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 của công ty.DOC
Luận văn liên quan