Đề tài Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán

Cùng với sự phát triển của đất nứơc là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần giải quyết. Chính vì thế mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình một kế hoạch hoạt động tốt và hiệu quả trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán. Nội dung đề tài gồm 4 phần Phần I. Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền Trung Phần II. Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng-phải trả người bán Phần II. Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Phần IV. Nhận xét và ý kiến đề xuất

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2154 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u vaì caïc khoaín phaíi traí phaït sinh trong âån vë hay giæîa âån vë våïi caïc täø chæïc kinh tãú khaïc khi xaíy ra mäúi quan hãû mua, baïn trao âäøi haìng hoaï, lao âäüng dëch vuû. 2.Âàûc âiãøm Kãú toaïn phaíi thu khaïch haìng thç khoaín väún cuía doanh nghiãûp bë caïc âån vë, täø chæïc, caï nhán khaïc chiãúm duûng vaì doanh nghiãûp coï traïch nhiãûm phaíi thu häöi. Taìi khoaín âæåüc sæí duûng laì TK 131. Kãú toaïn phaíi traí ngæåìi baïn thç doanh nghiãûp âi chiãúm duûng väún cuía caïc âån vë, täø chæïc, caï nhán khaïc vaì doanh nghiãûp coï traïch nhiãûm phaíi hoaìn traí sau mäüt khoaíng thåìi gian nháút âënh. Taìi khoaín âæåüc sæí duûng laì TK 331. TK 133, 331 coï thãø dæ nåü, dæ coï nãn thuäüc nhoïm taìi khoaín häùn håüp, laì taìi khoaín væìa phaín aïnh taìi saín væìa phaín aïnh nguäön hçnh thaình taìi saín. Kãút cáúu chung cuía noï seî laì sæû pha träün giæîa kãút cáúu cuía taìi khoaín phaín aïnh taìi saín vaì kãút cáúu cuía taìi khoaín phaín aïnh nguäön väún. 3. Näüi dung caïc nghiãûp vuû thanh toaïn cäng nåü mua vaì baïn Thanh toaïn våïi ngæåìi baïn (cäng nåü mua): Quan hãû thanh toaïn phaït sinh khi mua taìi saín cäú âënh, váût tæ haìng hoaï, lao âäüng dëch vuû cuía caïc täø chæïc kinh tãú khaïc nhæ caïc nhaì maïy, xê nghiãûp, caïc täø chæïc cung æïng vátû tæ... chæa thanh toaïn hoàûc caïc khoaín tiãön æïng træåïc cho ngæoìi baïn. Trong quaï trçnh mua haìng, sæû váûn âäüng cuía caïc haìng hoaï vaì tiãön haìng thæåìng coï khoaíng caïch våïi thåìi gian nãn seî coï phaït sinh cäng nåü våïi ngæåìi baïn. Thanh toaïn våïi khaïch haìng (cäng nåü baïn): Quan hãû thanh toaïn våïi khaïch haìng phaït sinh khi doanh nghiãûp baïn váût tæ haìng hoaï, cung æïng lao vuû cho caïc täø chæïc kinh tãú, caïc cå quan khaïc nhæng laûi chæa thu âæåüc tiãön. Cuîng nhæ caïc doanh nghiãûp nháûn træåïc tiãön mua haìng vaì cung cáúp lao vuû cho khaïch haìng âaî âàût. Trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, táút yãúu seî phaït sinh caïc quan hãû thanh toaïn, caïc quan hãû thanh toaïn naìy phaït sinh åí caïc xê nghiãûp cuía doanh nghiãûp ráút nhiãöu vaì coï tênh cháút cäng nåü khaïc nhau. Vç váûy khi kãú toaïn cáön phán biãût roî raìng tæìng quan hãû thanh toaïn âãø phaín aïnh âuïng âàõn trong säø saïch kãú toaïn. Kãú toaïn phaíi theo doîi chàût cheî caïc thanh toaïn dæït âiãøm tæìng khoaín cäng nåü phaït sinh âaî âãún thåìi haûn thanh toaïn. Thæåìng xuyãn kiãøm tra âäúi chiãúu våïi cäng nå übaïn haìng vaì caïc bäü pháûn kinh doanh træûc thuäüc cäng ty nhàòm coï thäng tin chênh xaïc vãö diãùn biãún cäng nåü trong quaï trçnh kinh doanh, âän âäúc caïc bäü pháûn thu häöivaì traí nåü âuïng haûn, traïnh thiãût haûi cho cäng ty, giæî âæåüc uy tên våïi nhaì cung cáúp haìng haïo cho cäng ty. Kãú toaïn cäng nåü luän luän theo doîi chi tiãút caïc khoaín cäng nåü cho khaïch nåü, chuí nåü vaì khäng buì træì caïc khoaín nåü våïi nhau. Nhçn chung, caïc quan hãû thanh toaïn coï thãø phán thaình 3 loaûi: - Thanh toaïn váût tæ haìng haïo vaì cung cáúp lao vuû. - Thanh toaïn caïc nghiãûp vuû phi haìng hoaï. - Thanh toanï trong näüi bäü ngaình vaì näüi bäü doanh nghiãûp. Âäúi våïi âãö taìi naìy, em chè nghiãn cæïu viãûc thanh toaïn vãö mua - baïn haìng hoaï. II. Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn 1. Caïc chæïng tæì chuí yãúu (coï máùu keìm theo åí pháön phuû luûc) Âãø haûch toaïn caïc khoaín thanh toaïn taûi cäng ty Kim Khê, kãú toaïn sæí duûng caïc chæïng tæì sau: * Hoaï âån giaï trë gia tàng Cäng duûng: hoaï âån giaï trë gia tàng laì loaûi hoaï âån sæí duûng cho caïc täø chæïc, caï nhán tênh thuãú theo phæång phaïp kháúu træì, baïn haìng hoaï, dëch vuû våïi säú læåüng låïn. Hoaï âån do ngæåìi baïn láûp khi baïn haìng hoaï hay cung æïng lao vuû, dëch vuû thu tiãön. Hoaï âån laì càn cæï âãø ngæåìi baïn ghi vaìo säø doanh thu vaì caïc säø kãú toaïn coï liãn quan vaì laì chæïng tæì cho ngæåìi mua váûn chuyãøn haìng hoaï trãn âæåìng, láûp phiãúu nháûp kho, thanh toaïn tiãön mua haìng. Phæång phaïp ghi hoaï âån giaï trë gia tàng: - Nhæîng doìng phêa trãn ghi roî hoü tãn, âëa chè, maî säú thuãú täø chæïc, caï nhán baïn haìng vaì mua haìng, hçnh thæïc thanh toaïn cheque, tiãön màût. - Caïc cäüt tiãúp theo: . Cäüt A, B : ghi säú thæï tæû , tãn haìng hoaï, dëch vuû . Cäüt C : âån vë tênh ghi theo âån vë quäúc gia qui âënh . Cäüt 1 : ghi roî säú læåüng cuía tæìng saín pháøm haìng hoaï . Cäüt 2 : ghi roî âån giaï cuía tæuìng saín pháøm haìng hoaï . Cäüt 3 : ghi roî säú tiãön baïn haìng ( (3)=(2) * (1)) . Caïc doìng coìn thæìa phêa dæåïi caïc cäüt A, B, C,1,2,3 âæåüc gaûch cheïo tæì trãn xuäúng. . Doìng cäüng tiãön haìng: ghi säú tiãön cäüng âæåüc åí cäüt 3. . Doìng thuãú suáút GTGT: ghi thuãú suáút cuía haìng hoaï, dëch vuû theo luáût thuãú. . Doìng tiãön thuãú GTGT: ghi säú tiãön thuãú cuía haình hoaï, saín pháøm ghi trong hoaï âån bàòng cäüng tiãön haìng * thuãú suáút GTGT%. . Doìng täøng cäüng tiãön thanh toaïn: ghi bàòng säú tiãön haìng cäüng säú tiãön thuãú GTGT. .Doìng säú tiãön viãút bàòng chæí: ghi bàòng chæî säú tiãön täøng cäüng tiãön thanh toaïn * Phiãúu thu: Cäng duûng: phiãúu thu duìng âãø phaín aïnh caïc nghiãûp vuû kãú toaïn thu tiãön vaìo quyî. Phæång phaïp ghi phiãúu thu: - Phêa trãn goïc traïi ghi roî âån vë vaì âëa chè âån vë thu tiãön. - ÅÍ goïc phaíi ghi roî säú phiãöu, taìi khoaín ghi nåü ghi coï. - Doìng hoü tãn: ghi roî hoü tãn âån vë näüp tiãön. - Doìng âëa chè : ghi roî âëa chè cuía ngæåìi näüp hoaûc âån vë näüp tiãön. - Tiãúp theo, phaíi ghi roî lyï do näüp tiãön. - Doìng säú tiãön: ghi roî säú tiãön bàòng säú âaî thu, sau âoï phaíi viãút bàòng chæî säú tiãön âaî thu vaì coï keìm theo chæïng tæì gç phaíi ghi roî. Phiãúu thu naìy åí cäng ty láûp thaình 2 liãn: mäüt liãn giao cho khaìch haìng ( ngæåìi näüp tiãön ), mäüt liãn cäng ty giæî laûi. * Phiãúu chi: Cäng duûng: phiãúu chi duìng âãø phaín aïnh caïc nghiãûp vuû chi tiãön tæì quyî. Phæång phaïp ghi: . - Phêa trãn goïc traïi ghi roî âån vë vaì âëa chè âån vë chi tiãön. - ÅÍ goïc phaíi ghi roî säú phiãöu, taìi khoaín ghi nåü ghi coï. - Doìng hoü tãn: ghi roî hoü tãn âån vë nháûn tiãön. - Doìng âëa chè : ghi roî âëa chè cuía ngæåìi nháûn tiãön. - Tiãúp theo, phaíi ghi roî lyï do chi tiãön. - Doìng säú tiãön: ghi roî säú tiãön bàòng säú âaî chi, sau âoï phaíi viãút bàòng chæî säú tiãön âaî chi vaì coï keìm theo chæïng tæì gç phaíi ghi roî. Phiãúu chi âæåüc láûp thaình 2 liãn: mäüt liãn læu taûi nåi láûp phiãúu, mäüt liãn chuyãøn cho thuí quyî âãø ghi vaìo säø quyî. Phiãúu chi duìng âãø ghi säø phaíi âaím baío tênh håüp phaïp cuía chæïng tæì. * Uyí nhiãûm chi: Cäng duûng: laì lãûnh chi tiãön duìng âãø phaín aïnh viãûc chi traí tiãön cho khaïch haìng. Näüi dung: uyí nhiãûm chi do cäng ty láûp âãø phaín aïnh säú tiãön cuía âån vë traí tiãön chuyãøn âãún âån vë nháûn tiãön thäng qua ngán haìng vaìo säú taìi khoaín cuû thãø âãø coï thãø giao vaì nháûn tiãön âaím baío tênh an toaìn, hiãûu quaí cao. 2. YÏ kiãún vãö caïc chæïng tæì Trong thåìi gian thæûc táûp, tçm hiãøu thæûc tãú taûi cäng ty Kim khê miãön trung, em nháûn tháúy ràòng cäng ty sæí duûng caïc chæïng tæì våïi caïch láûp vaì phæång phaïp ghi giäúng nhæ lyï thuyãút maì em âaî hoüc vaì caïc chæïng tæì âãöu håüp lyï. Tæì âoï coï thãø giuïp cho em tham khaío vaì tçm hiãøu säú liãûu âæåüc dãø daìng âåî täún thåìi gian. Tuy nhiãn, phiãúu thu åí cäng ty chè láûp 2 liãn maì lyï thuyãút âæåüc hoüc laì 3 liãn. III. Täø chæïc haûch toaïn trãn taìi khoaín kãú toaïn 1. Caïc taìi khoaín chuí yãúu cäng ty sæí duûng * Taìi khoaín 131’’ phaíi thu khaïch haìng ‘’ Cäng duûng: Taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aïnh vaì theo doîi caïc khoaín nåü phaíi thu khaìch haìng vãö säú tiãön baïn haìng hoaï hoàûc cung cáúp dëch vuû maì doanh nghiãûp âaî thæûc hiãûn vaì tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín phaíi thu. Kãút cáúu: TK 131 ‘’ phaíi thu khaïch haìng ‘’ - Caïc khoaín phaíi thu tæì khaïch - Khaïch haìng thanh toaïn nåü cho haìng vãö baïn haìng, cung cáúp doanh nghiãûp dëch vuû - Säú tiãön thæìa traí laûi cho khaïch - Säú tiãön khaïch haìng æïng træåïc haìng cho doanh nghiãûp SD: khoaín phaíi thu khaïch haìng SD:säú tiãön khaïch haìng æïng træåïc * Taìi khoaín 331 “phaíi traí ngæåìi baïn” Cäng duûng: taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aính vaì theo doîi säú tiãön maì doanh nghiãûp phaíi traí cho cho ngæåìi baïn hoàûc cung cáúp dëch vuû vaì tçnh hçnh thanh toaïn cuía doanh nghiãûp âäúi våïi nhaì cung cáúp. Kãút cáúu: TK 331” phaíi traí ngæåìi baïn” - Säú tiãön doanh nghiãûp âaî traí -Säú tiãön phaíi traí ngæåìi baïn haìng cho ngæåìi baïn , cung cáúp dëch vuû - Säú tiãön âæåüc ngæåìi baïn cháúp nháûn - Säú tiãön doanh nghiãûp âaî æïng træåïc cho ngæåìi baïn SD: Säú tiãön doanh nghiãûp SD: Säú tiãön doanh nghiãûp coìn phaíi coìn æïng træåïc traí ngæåìi baïn * Caïc taìi khoaín coï liãn quan : TK 111, TK 112 ... 2. Haûch toaïn mäüt säú nghiãûp vuû cuû thãø phaït sinh taûi cäng ty 2.1. Haûch toaïn caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng Âãø theo doîi caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng, kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 131. Taûi mäüt doanh nghiãûp haûch toaïn haìng täön kho theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn, tênh thuãú giaï trë gia tàng kháúu træì coï tçnh hçnh sau: * Nghiãûp vuû 1: Càn cæï vaìo hoaï âån GTGT 27910 ngaìy 4/3/2004, cäng ty Kim Khê Miãön Trung xuáút mäüt lä haìng theïp táúm cho cäng ty cäø pháön Phæång Nam våïi säú læåüng18790 kg, âån giaï 3380 â/kg. Trë giaï baïn chæa thuãú cuía lä haìng laì 63.510.200 âäöng, thuãú GTGT 5%. Bãn mua kê nhán nåü. Giaï xuáút kho lä haìng laì 60.128.000 âäöng. Kãú toaïn âënh khoaín: - Kãút chuyãøn giaï väún : Nåü TK 632: 60.128.000 Coï TK 156: 60.128.000 - Haìng hoaï âæåüc xaïc âënh tiãu thuû nhæng chæa thu âæåüc tiãön. Nåü TK 131: 66.685.710 Coï TK 511: 63.510.200 Coï TK 3331: 3.175.510 * Nghiãûp vuû 2: Ngaìy 10/1/2004 cäng ty Kim Khê Miãön Trung xuáút giao cho cäng ty Xáy Dæûng Âä Thë Quaíng Nam mäüt lä haìng theïp :phi 10, phi 12, phi 14 våïi trë giaï väún cuía lä haìng theo phiãúu xuáút kho säú 90 laì 4.650.000 âäöng. Trë giaï baïn theo håüp âäöng laì 5.500.000 âäöng, thuãú VAT 5%. Haìng xuáút baïn âæåüc tiãu thuû nhæng chæa thu âæåüc tiãön. Cuäúi thaïng bãn mua thanh toaïn cho cäng ty næía säú tiãön cuía lä haìng trãn bàòng tiãön màût. Våïi säú læåüng laì 2500 kg, dån giaï xuáút kho 1860 â/kg , dån giaï baïn 2200â/kg. kãú toaïn âënh khoaín: - Kãút chuyãøn giaï väún: Nåü TK 632: 4.650.000 Coï TK 156: 4.650.000 - Haìng hoaï âæåüc xaïc âënh tiãu thuû nhæng chæa thu âæåüc tiãön: Nåü TK 131: 5.775.000 Coï TK 511: 5.500.000 Coï TK 3331: 275.000 - Vaìo cuäúi thaïng nháûn dæåüc næía säú tiãön haìng: Nåü TK 111: 2.887.500 Coï TK 131: 2.887.500 * Nghiãûp vuû 3: Ngaìy 12/3/2004 cäng ty Kim Khê Miãön Trung nháûn âæåüc säú tiãön baïn haìng ngaìy 4/3/2004 do cäng ty Cäø Pháön Phæång Nam thanh toaïn bàòng tiãön màût laì 66.685.710 âäöng (phiãúu thu säú 56). Kãú toaïn âënh khoaín : Nåü TK111: 66.685.710 Coï TK 131: 66.685.710 * Nghiãûp vuû 4: Ngaìy 18/3/2004 cäng ty Kim Khê miãön trung xuáút gæíi haìng âi baïn cho doanh nghiãûp tæ nhánThuyï hàòng, trë giaï theo hoaï âån GTGT säú 27924 laì 45.000.000 âäöng, thuãú VAT 5%, giaï xuáút kho theo phiãúu xuáút kho säú 97 laì 40.000.000 âäöng. Chi phê váûn chuyãøn haìng âi baïn traí bàòng tiãön màût theo phiãúu chi säú 414 laì 2.000.000 âäöng. 3 ngaìy sau Ngán Haìng gæíi giáúy baïo Coï vãö säú tiãön nháûn âæåüc (næía säú tiãön haìng). Kãú toaïn âënh khoaín: - Khi xuáút kho haìng gæíi baïn: Nåü TK 157: 40.000.000 Coï TK 156: 40.000.000 - Khi haìng hoaï xaïc âënh tiãu thuû Kãút chuyãøn giaï väún Nåü TK 632: 40.000.000 Coï TK 157: 40.000.000 Phaín aïnh doanh thu Nåü TK 131: 47.250.000 Coï TK 511: 45.000.000 Coï TK 3331: 2.250.000 Chi phê váûn chuyãøn haìng âi baïn Nåü TK 641: 2.000.000 Coï TK 111: 2.000.000 Khi cäng ty nháûn giáúy baïo coï cuía ngán hanìg gæíi vãö Nåü TK 112: 23.625.000 Coï TK 131: 23.625.000 * Nghiãûp vuû 5 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung nháûn säú tiãön æïng træåïc tiãön mua haìng cuía cäng ty Xáy Làõp Âaì Nàông theo phiãúu thu säú 132 vaìo ngaìy 23/3/2004 laì 10.500.000 âäöng. Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 111: 10.500.000 Coï TK 131: 10.500.000 * Nghiãûp vuû 6 Ngaìy 25/3/2004 cäng ty xuáút baïn cho cæía haìng Kim Khê Thanh Tám theo chæïng tæì säú 28372 theïp D6MN våïi säú læåüng 310 kg, âån giaï xuáút kho 7780 â/kg, âån gêa baïn laì 8100 â/kg, thuãú VAT 5%. Bãn mua nháûn âæåüc haìng vaì kê nháûn nåü trong thåìi haûn 30 ngaìy. Kãú toaïn âënh khoaín: . Kãút chuyãøn giaï väún Nåü TK 632: 2.411.800 Coï TK 156: 2.411.800 . Phaín aïnh doanh thu Nåü TKK 131: 6.636.550 Coï TK 511: 2.511.000 Coï TK 3331: 125.550 * Nghiãûp vuû 7 Ngaìy 27/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung giao haìng liãn quan âãún säú tiãön æïng træåïc vaìo ngaìy 23/3/2004, trë giaï haìng baïn chæa thuãú laì 10.000.000 âäöng, thuãú VAT 5%. Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 131: 10.500.000 Coï TK 511: 10.000.000 Coï TK 3331: 500.000 2.2.Haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí ngæåìi baïn Taìi khoaín âæåüc sæí duûng âãø phaín aïnh khoaín phaíi traí nguåìi baïn laì taìi khoaín 331. Taûi Cäng ty Kim Khê Miãön Trung haûch toaïn haìng täön kho theo phæång phaïp kã khai thæåìng xyuãn tênh thuãú GTGT kháúu træì coï tçnh hçnh sau: * Nghiãûp vuû 1: Ngaìy 2/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung mua theïp cuía cäng ty gang theïp Thaïi Nguyãn, giaï mua chæa thuãú 100.000.000â, thuãú GTGT 5 %. Haìng vãö âaî kiãøm tra vaì nháûp kho âuïng säú liãûu cuía bãn baïn. Tiãön haìng cäng ty cháúp nháûn thanh toaïn qua ngán haìng. Sau nghiãûp vuû láûp phiãúu nháûp kho säú 82, cuäúi thaïng phoìng kãú toaïn láûp chæïng tæì ngán haìng, sau âoï chuyãøn tiãön gæíi ngán haìng theo uyí nhiãûm chi säú 32 âãø chi traí tiãön mua haìng cho bãn baïn (ngán haìng gæíi giáúy baïoNåü). Càn cæï vaìo hoaï âån GTGT säú 0052 vaì phiãúu nháûp kho cuía cäng ty, kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 156 100.000.000 Nåü TK 133 5.000.000 Coï TK 331 105.000.000 Càn cæï vaìo giáúy baïo nåü cuía ngán haìng: Nåü TK 331 105.000.000 Coï TK 112 105.000.000 * Nghiãûp vuû 2: Ngaìy 5/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung mua mäüt lä haìng cuía cäng ty thæång maûi Haíi Phoìng theo phæång thæïc traí cháûm, trë giaï mua chæa thuãú cuía lä haìng naìy 400.000.000 â, chi phê váûn chuyãøn haìng nháûp kho traí bàòng tiãön màût 3.000.000 â, thuãú GTGT 5%, haìng âaî nháûp kho âuí theo phiãúu nháûp kho säú 85. Càn cæï chæïng tæì trãn, kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 1561 400.000.000 Nåü TK 1331 20.000.000 Coï TK 331 420.000.000 Chi phê váûn chuyãøn Nåü TK 1562 3.000.000 Nåü TK 1331 150.000 Coï TK 111 3.150.000 * Nghiãûp vuû 3: Ngaìïy 9/3/2004 cäng ty traí tiãön mua haìng thaïng træåïc cho cäng ty Thæång maûi Quaíng Trë säú tiãön laì 20.000.000â theo phiãúu chi säú 98. Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 331 20.000.000 Coï TK 111 20.000.000 * Nghiãûp vuû 4: Cäng ty Kim Khê Miãön Trung mua mäüt xe håi cuía doanh nghiãûp Viãût Hoaìng vaìo ngaìy 12/3/2004 theo hoaï âån GTGT säú 0147 våïi täøng säú tiãön thanh toaïn laì 220.000.000â trong âoï thuãú GTGt 10%, tiãön mua xe chæa thanh toaïn. Âãún 20/3/2004 cäng ty chuyãøn traí tiãön mua xe theo uyí nhiãûm chi säú 40 (ngán haìng âaî baïo nåü). Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 211 200.000.000 Nåü TK 1332 20.000.000 Coï TK 331 220.000.000 Khi chuyãøn traí tiãön mua xe Nåü TK 331 220.000.000 Coï TK 112 220.000.000 * Nghiãûp vuû 5: Ngaìy 15/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung traí nåü håüp âäöng cäng ty theïp Hoaì Khaïnh. Kãú toaïn âënh khoaín Nåü TK 331 94.700.000 Coï TK 112 94.700.000 * Nghiãûp vuû 6: Ngaìy 17/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung æïng træåïc tiãön cho Xê nghiãûp Minh Huìng 30.000.000â âãø mua theïp cuäün phi 6 vaì phi 8. Âãún 25/3/2004 cäng ty nháûn âæåüc haìng hoaï våïi säú læåüng vaì âån giaï nhæ sau: theïp cuäün phi 6 4466Kg * 6720â/kg, theïp cuäün phi 8: 10020kg* 6740â/kg, thuãú suáút thuãú GTGT 5%. Cäng ty cháúp nháûn thanh toaïn. Täøng säú tiãön mua haìng chæa thuãú: (4466x 6720 +10020x6740) = 97.546.320 Tiãön thuãú suáút cuía lä haìng: 97.546.320x5% = 4.877.316 Kãú toaïn âënh khoaín. - Khi doanh nghiãûp æïng træåïc tiãön mua haìng Nåü TK 331 30.000.000 Coï TK 111 30.000.000 - Khi doanh nghiãûp nháûn âæåüc haìng hoaï Nåü TK 156 97.546.320 Nåü TK 133 4.877.316 Coï TK 331 102.423.636 * Trçnh tæû haûch toaïn trãn taìi khoaín bàòng så âäö: - Phaíi thu khaïch haìng TK511 TK131 TK111,112 Doanh thu baïn haìng Ngæåìi mua traí tiãön cung cáúp dëch vuû TK13331 TK811,531,532 Thuãú GTGT cuía haìng baïn Haìng baïn bë traí laûi, giaím giaï haìng baïn TK711 TK642 Thu nhæåüng baïn TSCÂ Xæí lyï xoaï caïc khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi vaìo chi phê TK111,112 TK635 Chi häü cho ngæåìi mua vãö chiãút kháúu cho khaïch Cp váûn chuyãøn bäúc vaïc haìng hæåíng - Phaíi traí ngæåìi baïn: TK111,112 TK331 TK152,153,156 Traí nåü bàòng tiãön mua haìng hoaï váût tæ Chæa thanh TK1331 toaïn TK156 TK211,213 Haìng mua traí laûi mua TSCÂ TK1332 TK133 TK241 Thuãú khäúi læåüng XDCB Baìn giao TK331,341 TK641,642 Traí nåü bàòng tiãön vay chi phê kinh doanh TK515 Chiãút kháúu thanh toaïn Âæåüc hæåíng TK711 Nåü khäng tçm ra chuí hoàûc chuí nåü khäng âoìi âæåüc xæí lyï TK111,112 Æïng træåïc tiãön cho Ngæåìi baïn Nháûn xeït: Trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty luän phaït sinh caïc nghiãûp vuû liãn quan âãún viãûc saín xuáút, tiãu thuû vaì thanh toaïn caïc khoaín thu mua haìng hoaï. Våïi viãûc haûch toaïn vaì sæí duûng caïc taìi khoaín liãn quan âãöu giäúng nhæ lyï thuyãút maì em âaî âæåüc hoüc. Hãû thäúng säø saïch ghi cheïp cuû thãø, roî raìng, âån giaín. Quaï trçnh haûch toaïn caïc khoaín thanh toaïn goün nheû, âaím baío âæåüc tênh chênh xaïc, phaín aïnh këp thåìi tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh nhàòm phuûc vuû täút cäng taïc quaín lyï. * Lyï do nhæîng nghiãûp vuû kinh tãú khäng phaït sinh. Trong thaïng khäng coï phaït sinh nhæîng nghiãûp vuû baìn giao tay ba, haìng baïn bë traí laûi, giaím giaï haìng baïn, xæí lyï säú dæ cäng nåü, chiãút kháúu thanh toaïn âæåüc hæåíng, thu tiãön haìng cuía khaïch dæ vaì säú coìn thæìa traí laûi cho khaïch laì do haìng hoaï âaím baío cháút læåüng, viãûc thanh toaïn vaì thu tiãön luän chênh xaïc nãn cäng ty khäng haûch toaïn nhæînh nghiãûp vuû kãø trãn. III. Täø chæïc hãû thäúng säø kãú toaïn. 1.Caïc loaûi säø cuía cäng ty Kim Khê Miãön Trung aïp duûng 1.1. Säø chi tiãút - Säø chi tiãút phaíi thu khaïch haìng - Säø chi tiãút phaíi traí ngæåìi baïn - Baíng kã säú 11 1.2. Säø täøng håüp - Säú caïi TK131, TK331 - Baíng täøng håüp nåü phaíi thu, phaíi traí. - Nháût kyï chæïng tæì säú 5, säú 8 2. Giåïi thiãûu phæång phaïp ghi säø Säø chi tiãút laì nhæîng loaûi säø kãú toaïn duìng âãø phaín aïnh caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh cho tæìng âäúi tæåüng kãú toaïn mäüt caïch chi tiãút, tè mé. * Säø chi tiãút cäng nåü TK131 - ÅÍ Cäng ty Kim Khê Miãön Trung , säø naìy âæåüc måí chi tiãút cho tæìng khaïch haìng ghi cheïp caïc nghiãûp vuû theo trçnh tæû thåìi gian phaït sinh trãn cå såí caïc chæïng tæì gäúc coï liãn quan. Säú dæ cuäúi kyì cuía thaïng naìy seî âæåüc chuyãøn sang laìm säú dæ âáöu kyì trãn tåì säø chi tiãút thaïng tiãúp theo. - Säø naìy duìng âãø phaín aính tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü cuía khaïch haìng khi cäng ty baïn chëu saín pháøm ,haìng hoaï . - Âãø âaím baío coï väún hoaût âäüng trong cäng ty cáön thiãút phaíi âän âäúc viãûc thu häöi nåü vaì váûn duûng phæång phaïp quaín lyï âån giaín håüp lyï. * Säø chi tiãút cäng nåü TK331 - Säø naìy theo doîi tæìng khoaín nåü phaït sinh vaì tçnh hçnh chi traí cuía cäng ty kãú toaïn phaín aïnh vaì haûch toaïn vaì säø chi tiãút cäng nåü TK 331. Mäùi âån vë caï nhán cäng ty âæåüc theo doîi trãn mäüt säú trang âãún cuäúi thaïng kãú toaïn cäng nåü cäüng täøng säú phaït sinh, lãn nháût kê chæïng tæì vaì vaìo säø caïi . - Caïc khoaín phaíi traí cho ngæåìi baïn laì nhæîng khoaín giaï trë haìng hoaï, saín pháøm , lao vu,û dëch vuû cäng ty mua nhæng chæa traí tiãön cho ngæåìi baïn. - Säø naìy chè haûch toaïn khi cháúp nháûn thanh toaïn våïi haìng váût tæ âaî mua * Trãn säø chi tiãút âæåüc keí thaình caïc cäüt - Haìng trãn goïc bãn phaíi säú dæ nåü âáöu kyì - Cäüt 1:Ghi ngaìy thaïng vaìo säø chæïng tæì kãú toaïn ghi säø - Cäüt 2:Näüi dung nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh. - Cäüt 3:Säú hiãûu taìi khoaín âäúi æïng. - Cäüt 4,5:Ghi säú phaït sinh bãn Nå ü(Coï) cuía taìi khoaín. - Nhæîng haìng bãn dæåïi ghi cäüng säú phaït sinh nåü, säú phaït sinh coï, dæû nåü cuäúi kyì. * Nháût kyï chæïng tæì säú5 - Duìng âãø täøng håüp hçnh thaình thanh toaïn vaì cäng nåü våïi ngæåìi cung æïng váût tæ haìng hoaï lao vuû, dëch vuû cho doanh nghiãûp (TK 331 ’’Phaíi traí cho ngæåìi baïn’’. Nháût kyï chæïng tæì säú 5 gäöm coï 2 pháön: pháön mäüt phaín aïnh säú phaït sinh bãn Coï TK 331 âäúi æïng Nåü våïi caïc taìi khoaín coï liãn quan vaì pháön theo doîi thanh toaïn ( ghi Nåü TK 331 âäúi æïng våïi caïc taìi khoaín coï liãn quan) - Kãút cáúu vaì phæång phaïp ghi säø : . Nháût kyï chæïng tæì säú 5 gäöm coï caïc cäüt säú thæï tæû , tãn âån vë, ngæåìi baïn , säú dæ âáöu thaïng , caïc cäüt phaín aïnh säú phaït sinh bãn coï cuía TK 331 âäúi æïng nåü våïi caïc taìi khoaïn coï liãn quan vaì caïc cäüt phaín aïnh säú phaït sinh bãn Nåü cuía TK 331 âäúi æïng Coï våïi caïc taìi khoaín coï liãn quan. . Cå såí âãø ghi vaìo nháût kê chæïng tæì säú 5 laì säø theo doîi thanh toaïn ( TK 331 ” phaíi traí cho ngæåìi baïn” ). Cuäúi mäùi thaïng sau khi âaî hoaìn thaình viãûc ghi säø chi tiãút TK 331, kãú toaïn láúy säú liãûu cäüng cuäúi thaïng cuaí tæìng säø chi tiãút âæåüc måí cho tæìng âäúi tæåüng âãø ghi vaìo nháût kê chæïng tæì säú 5 (säú liãûu täøng cäüng cuía mäùi säø chi tiãút âæåüc ghi vaìo nháût kê chæïng tæì säú 5 mäüt doìng). Cuäúi thaïng hoàûc cuäúi quê khoaï säø nháût kê chæïng tæì säú 5, xaïc âënh täøng säú phaït sinh bãn Coï cuía TK 331 âäúi æïng Nåü caïc taìi khoaín coï liãn quan vaì láúy säú liãûu täøng cäüng cuía nháût kê chæïng tæì säú 5 âãø ghi vaìo säú caïi ( Coï TK 331, Nåü caïc taìi khoaín liãn quan). * Baíng kã säú 11 - Duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh thanh toaïn tiãön haìng våïi ngæåìi mua vaì ngæåìi âàût haìng ( TK 131). - Kãút cáúu vaì phæång phaïp ghi: baíng säú 11 gäöm coï caïc cäüt säú thæï tæû, tãn ngæåìi mua , säú dæ caïc cäüt phaín aïnh säú phaït sinh bãn Nåü, bãn coï cuía TK 13, Coï hoàûc Nåü våïi caïc taìi khoaín liãn quan. - Cå såí âãø ghi baíng kã säú 11: càn cæï vaìo säú liãûu täøng cäüng cuäúi thaïng cuía säø theo doîi thanh toaïn ( TK 131- phaíi thu khaïch haìng) måí cho tæìng ngæåìi mua vaì ghi 1 láön vaìo 1 doìng cuaí baíng kã vaì láúy täøng cäüng cuía baíng kã säú 11 âãø ghi nháût kê chæïng tæì säú 8 ( ghi Coï TK 131, Nåü caïc taìi khoaín liãn quan). * Säø Caïi: Säø caïi laì säøì täøng håüp duìng måí cho caí nàm, mäùi tåì säø duìng cho 1 taìi khoaín, trong âoï säú phaït sinh Nåü, säú phaït sinh Coï cuía mäùi taìi khoaín âæåüc phaín aïnh trãn säø Caïi theo täøng säú láúy tæì nháût kê chæïng tæì ghi Coï taìi khoaín naìo âoï, säú phaït sinh Nåü âæåüc phaín aính chi tiãút theo tæìng taìi khoaín âäúi æïng Coï láúy tæì caïc nháût kê chæïng tæì coï liãn quan. Säø Caïi chè ghi 1 láön vaìo ngaìy cuäúi thaïng hoàûc cuäúi quê sau khi âaî khoaï säø vaì kiãøm tra, âäúi chiãúu säú liãûu trãn caïc nháût kê chæïng tæì. 3. Så âäö haûch toaïn trãn säø * Trçnh tæû haûch toaïn âäúi våïi phaíi thu khaïch haìng Chæïng tæì gäúc (hoaï âån GTGT, phiãúu thu, phiãúu nháûp kho) säú chi tiãút cäng nåü TK 131 baíng kã säú 11 nháût kê chæïng tæì säú 8 säú caïi TK 131 baïo caïo kãú toaïn. * Trçnh tæû haûch toaïn âäúi våïi phaíi traí cho ngæåìi baïn Chæïng tæì gäúc( phiãúu chi,uyí nhiãûm chi, phiãúu xuáút kho) säú chi tiãút cäng nåü TK331 nháût kê chæïng tæì säú5 säú caïi TK 331 baïo caïo kãú toaïn. PHÁÖN III ÂAÏNH GÊA CAÏC CHÈ TIÃU TRÃN BAÏO CAÏO TAÌI CHÊNH I. Baïo caïo taìi chênh Bao gäöm: ( coï keìm theo åí phuû luûc) - Baíng cán âäúi kãú toaïn - Baïo caïo kãút quaí kinh doanh II. Tênh toaïn cacï chè tiãu vaì phán têch 1. Kãút cáúu väún kinh doanh 1.1. Väún læu âäüng VLÂ Kãút cáúu VLÂ = x 100% Täøng säú väún - Nàm 2002: 358.743.340.587 Kãút cáúu VLÂ = x 100 % = 94,84% 378.271.162.634 - Nàm 2003: 412.507.799.481 Kãút cáúu VLÂ = x 100% = 96,24% 428.632.898.000 1.2. Väún cäú âënh Väún cäú âënh Kãút cáúu VCÂ = x 100% Täøng säú väún - Nàm 2002: 19.527.822.047 Kãút cáúu VCÂ = x100% = 5,16% 378.271.162.643 - Nàm 2003: 16.125.098.519 Kãút cáúu VCÂ = x100% = 3,76% 428.632.898.000 Nháûn xeït: Qua phán têch kãút cáúu väún giæîa 2 nàm cho tháúy täøng giaï trë taìi saín nàm 2003 so våïi nàm 2002 tàng 50.361.735.366 â ( = 428.632.898.000 -378.271.162.634), trong âoï: Kãút cáúu VLÂ nàm 2003 /2002 tàng 1,4 % ( = 96,24%-94,84%) Kãút cáúu VCÂ nàm 2003/2002 giaím 1,4%( = 3,76%-5,15%) 2.Kãút cáúu nguäön väún 2.1.Kãút cáúu nåü phaíi traí Nåü phaíi traí Kãút cáúu NPT = x 100% Täøng nguäön väún - Nàm 2002: 329.549.734.519 Kãút cáúu NPT = x100% = 87,12% 378.271.162.634 - Nàm 2003: 379.035.951.943 Kãút cáúu NPT = x100% = 88,43% 428.632.898.000 2.2.Nguäön väún chuí såí hæîu Nguäön väún CSH Kãút cáúu NVCSH = x100% Täøng säú väún - Nàm2002: 48.721.428.115 Kãút cáúu NVCSH = x 100% = 12,88% 378.271.162.634 - Nàm 2003: 49.596.946.057 Kãút cáúu NVCSH = x 100% =11,57% 428.632.898.000 Nháûn xeït: tæì kãút quaí phán têch cho tháúy täøng säú väún nàm 2003 nhiãöu hån nàm 2002 laì: 50.361.735.366 â ( = 428.632.898.000-378.271.162.634) . Nåü phaíi traí nàm 2003/2002 tàng 1,31% ( = 88,43%-88,12%) vãö tuyãût âäúi tàng 49.486.217.424 â nhæng NVCSH laûi giaím 1,31 % ( = 11,57% - 12,88%). 3. Hiãûu quaí vãö sæí duûng väún 3.1. Tyí suáút låüi nhuáûn trãn doanh thu Låüi nhuáûn sau thuãú Tyí suáút LN trãn DT = Doanh thu thuáön - Nàm 2002: 6.412.838.184 Tyí suáút LN trãn DT = = 0.0052 1.245.150.847.721 Cæï 100â doanh thu thuáön boí ra thç thu âæåüc 0,0052â låüi nhuáûn. - Nàm 2003: 4.239.120.394 Tyí suáút LN trãn DT = = 0,0036 1.165.680.517.930 Cæï 100â doanh thu thuáön boí ra thç thu âæåüc 0,0036â låüi nhuáûn. Nhçn chung, kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh nàm 2003 âaût kãút quaí tháúp hån nàm 2002. Nhæ váûy cäng ty cáön aïp duûng caïc biãûn phaïp tiãu thuû haìng täút âãø tàng låüi nhuáûn . 3.2. Tyí suáút låiü nhuáûn trãn väún Låüi nhuáûn sau thuãú Tyí suáút LN trãn väún = Täøng säú väún bçnh quán - Nàm 2002: 6.412.838.184 Tyí suáút LN trãn väún = = 0,02 262.629.985.364+378.271.162.634 2 Cæï 100â väún bçnh quán boí ra thç thu âæåüc 0,02â låüi nhuáûn. - Nàm 2003: 4.239.120.394 Tyí suáút LN trãn väún = = 0,01 378.271.162.634+428.632.898.000 2 Cæï 100â väún bçnh quán boí ra thç thu âæåüc 0,01â låüi nhuáûn. Hiãûu quaí sæí duûng väún nàm 2002 laì 0,02â , nàm 2003 laì 0,01 â nhæ váûy so våïi nàm 2002 thç nàm 2003 cäng ty sæí duûng väún keïm hiãûu quaí hån 0,01â. Vç thãú cäng ty cáön aïp duûng caïc biãûn phaïp âãø quay voìng väún vaì tàng cæåìng khaí nàng thu häöi cäng nåü. PHÁÖN IV NHÁÛN XEÏT VAÌ YÏ KIÃÚN ÂÃÖ XUÁÚT I. Âäúi våïi âåün vë thæûc táûp 1. Vãö cäng taïc haûch toaïn Bäü maïy kãú toaïn, våïi mä hçnh âæåüc täø chæïc væìa táûp trung væìa phán taïn maì cäng ty âang aïp duûng ráút phuì håüp våïi qui mä, phaûm vi hoaût âäüng cuía cäng ty. Cuìng våïi viãûc aïp duûng vi tênh vaìo cäng taïc kãú toaïn âaî giuïp chi viãûc ghi säø âæåüc goün nheû hån. Tuy nhiãn phaûm vi hoaût âäüng cuía cäng ty räüng khàõp, traíi daìi tæì miãön trung ra miãön bàõc nãn cäng taïc quaín lyï coìn báút cáûp. Hçnh thæïc kãú toaïn taûi cäng ty, hiãûn nay cäng ty âang sæí duûng hçnh thæïc nháût kê chæïng tæì, cuìng våïi aïp duûng chæång trçnh kãú toaïn maïy vaìo cäng taïc kãú toaïn. Vç váûy cäng taïc kãú toaïn âæåüc tiãún haình âån giaín, nhanh choïng, âaím baío thäng tin chênh xaïc, thuáûn tiãûn trong viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu säú liãûu vaì cung cáúp säú liãûu këp thåìi khi coï yãu cáöu. Bãn caûnh âoï våïi hçnh thæïc naìy âoìi hoíi nhán viãn phaíi coï trçnh âäü cao. Haûch toaïn cäng nåü phaíi thu, cäng ty laì doanh nghiãûp thæång maûi kinh doanh laì caïc loaûi theïp, baïn haìng våïi säú læåüng låïn vaì cäng ty aïp duûng caïc loaûi säø liãn quan nãn dãù theo doîi. Nhæng viãûc thu tiãön khaïch haìng laûi khoï khàn, háöu hãút âãöu bë khaïch haìng chiãúm duûng väún, tçnh traûng nåü keïo daìi, nåü quaï haûn tàng cao. Tuy nhiãn cäng ty váùn chæa âæa ra nhæîng giaíi phaïp këp thåìi, nhæîng biãûn phaïp ngàn chàûn hæîu hiãûu âãø giaíi quyãút nhæîng naíy sinh phæïc taûp trong cäng nåü. Viãûc tçm ra giaíi phaïp håüp lê cho cäng taïc quaín lê vaì thu häöi cäng nåü laì âiãöu khäng dãù daìng, em xin âæa ra mäüt biãûn phaïp laì aïp duûng chênh saïch tên duûng. Haûch toaïn cäng nåü phaíi traí: - Do voìng quay cäng nåü phaíi thu cháûm, vç váûy khi cáön väún âãø phuûc vuû cho nhu cáöu kinh doanh âaím baío khaí nàng thanh toaïn caïc khoaín nåü âãún haûn cäng ty phaíi âi vay ngàõn haûn ngán haìng. - Do cäng ty måí räüng quy mä maûng læåïi hoaût âäüng kinh doanh do âoï cáön phaíi coï väún âãø cho caïc âån vë træûc thuäüc hoaût âäüng ban âáöu cuîng nhæ taûo väún âãø hoaût âäüng kinh doanh láu daìi. Tuy nhiãn âäúi våïi cäng ty nhaì næåïc thç tè lãû nåü cao khoaíng 80-90% âæåüc xem laì yãúu täú khaïch quan. 2. Vãö cäng taïc quaín lyï Viãûc quaín lyï cuía cäng ty vãö moüi màût ráút chàût cheî, kãø caí hoaût âäüng saín xuáút vaì nhán sæû. Caïc nhán viãn kãút håüp våïi nhau laìm viãûc, cäng viãûc täø chæïc giæîa caïc phoìng ban ráút täút . II. Âäúi våïi nhaì træåìng. Näüi dung thæûc táûp, våïi kiãún thæïc âæåüc âaìo taûo taûi træåìng vaì thåìi gian thæûc haình âaî giuïp em khi âi thæûc tãú taûi cäng ty laìm quen våïi viãûc haûch toaïn theo doîi säø saïch chæïng tæì âæåüc dãù daìng. Thåìi gian thæûc táûp, tuy chæa tçm hiãøu hãút vãö pháön haûch toaïn cuía cäng ty nhæng våïi mäüt pháön chuyãn âãö, em tháúy coï âuí âiãöu kiãûn âãø tçm hiãøu vãö tçnh hçnh haûch toaïn. Vãö giaïo viãn hæåìng dáùn, tuy tháöy cä hay âi cäng taïc nhæng em ráút mong nhaì træåìng sàõp xãúp thåìi gian âãø chuïng em coï thãø âæåüc sæû hæåïng dáùn cuía tháöy cä nhiãöu hån. Vãö chæïng tæì sæí duûng, trong lyï thuyãút âæåüc hoüc, pháön säø nháût kyï chæïng tæì chè hoüc så qua nãn khi âi thæûc tãú thç cäng ty âaî aïp duûng hçnh thæïc nháût kyï chæïng tæì vç thãú maì viãûc ghi säø coï pháön luïng tuïng. Âãø ruït kinh nghiãûm cho nhæîng khoaï sau, em mong nhaì træåìng daûy kyî táút caí caïc loaûi säø kãú toaïn. KÃÚT LUÁÛN Trãn âáy laì toaìn bäü näüi dung vãö cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn phaíi thu khaïch haìng, phaíi traí ngæåìi baïn taûi Cäng ty Kim Khê Miãön Trung . Laì láön âáöu tiãn âi vaìo thæûc tiãùn, tçm hiãøu vãö mäüt âãö taìi trong chæång trçnh hoüc maì âãö taìi naìy âæåüc kãút håüp giæîa lyï thuyãút vaì thæûc tiãùn cuía Cäng ty Kim Khê Miãön Trung . Qua pháön trçnh baìy trãn, em tháúy âæåüc tçnh hçnh thanh toaïn cäng nåü cuía cäng ty coìn nhæîng màût haûn chãú nãn cäng ty cáön coï nhæîng giaíi phaïp coï hiãûu quaí hån âãø ngàn chàûn nhæîng täøn tháút coï thãø xaíy ra nhàòm giuïp cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh taûi cäng ty ngaìy caìng âæåüc âáøy maûnh vaì chiãúm æu thãú trãn thë træåìng. Âæåüc sæû quan tám cuía ban laînh âaûo cäng ty vaì sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía caïc cä, chuï, anh chë phoìng kãú toaïn, em âaî âæåüc cung cáúp caïc säú liãûu kãú toaïn cuía cäng ty, âæåüc hæåìng dáùn vaì giaíi âaïp nhæîng væåïng màõc maì baín thán coìn båî ngåî giæîa lyï thuyãút vaì thæûc tãú. Vç váûy em âaî hoaìn thaình âãö taìi âuïng thåìi haûn. Qua thåìi gian thæûc táûp, våïi trçnh âäü coï haûn cuìng våïi thåìi gian ngàõn nãn âãö taìi khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Em ráút mong âæåüc sæû âoïng goïp yï kiãún cuía quyï tháöy cä, caïc anh chë åí cäng ty âãø âãö taìi âæåüc hoaìn chènh hån. Em xin chán thaình caím ån caïc tháöy cä khoa kãú toaïn, âàûc biãût tháöy Huyình Vàn Bçnh cuìng toaìn thãø ban laînh âaûo, anh chë cä chuï trong cäng ty âaî giuïp em hoaìn thaình âãö taìi naìy. NHÁÛN XEÏT CUÍA CÅ QUAN THÆÛC TÁÛP NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN HÆÅÏNG DÁÙN Cäng ty Kim Khê Miãön Trung KÃÚT QUAÍ HOAÛT ÂÄÜNG SXKD 16 Thaïi Phiãn- ÂN Pháön 1: Läù, laîi Nàm 2003 ÂVT: âäöng Chè tiãu Maî säú Säú âáöu nàm Säú cuäúi nàm Täøng doanh thu Trong âoï: Doanh thu baïn näüi bäü Caïc khoaín giaímtræì (03=05+06+07) + chiãút kháúu + giaím giaï haìng baïn + haìng baïn bë traí laûi + thuãú TTÂB, XK phaíi näüp 1. Doanh thu thuáön(10=01-03) 2. Giaï väún haình baïn 3. Låüi tæïc gäüp(20=10-11) 4. Doanh thu hoaût âäüng taìi chênh 5. Chi phê taìi chênh Trong âoï, laîi vay phaíi traí 6. Chi phê baïn haìng 7.Chi phê QLDN 8. Låüi nhuáûn thuáön tæì HÂKD 9. Thu nháûp khaïc 10. Chi phê khaïc 11. Låüi nhuáûn khaïc 12. Täøng låüi nhuáûn træåïc thuãú 13. Thuãú thu nháûp doanh nghiãûp 14. Låüi nhuáûn sau thuãú 01 02 03 04 05 06 07 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 60 1.245.450.847.721 1.245.150.847.721 1.189.550.520.885 55.600.326.836 3.419.810.578 13.191.421.745 11.923.513.364 26.050.840.493 13.771.140.799 6.006.734.377 3.733.171.879 309.261.868 3.423.910.011 9.430.644.388 3.017.806.204 6.412.838.184 1.167.075.272.694 1.394.754.764 1.000.000 0 1.393.754.764 0 1.165.680.517.930 1.100.002.418.060 65.678.099.870 3.414.448.197 17.967.666.974 17.702.453.724 27.612.042.809 17.654.752.876 5.858.085.408 438.612.668 62.697.497 375.915.171 6.234.000.579 1.994.880.185 4.239.120.394 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung BAÍNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOAÏN 16 Thaïi Phiãn Nàm 2002 ÂVT: âäöng TAÌI SAÍN Maî säú Säú âáöu nàm Säú cuäúi nàm 1 2 3 4 A. Taìi Saín Læu Âäüng & ÂTNH I. Tiãön 1. Tiãön màût taûi quyî(gäöm caí ngán phiãúu) 2. Tiãön gåíi ngán haìng 3. Tiãön âang chuyãøn II. Caïc khoaín âáöu tæ TC ngàõn haûn III. Caïc khoaín phaíi thu 1. Phaíi thu cuía khaïch haìng 2. Traí træåïc cho ngæåìi baïn 3. Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì 4. Phaíi thu näüi bäü 5. Caïc khoaín phaíi thu khaïc 6. Dæû phoìng caïc khoaín phaíi thu khoï âoìi. IV. Haìng täön kho 1. Haìng mua âang âi trãn âæåìng 2. Nguyãn liãûu, váût liãûu täön kho 3. Cäng cuû, duûng cuû trong kho 4.Chi phê SXKD dåí dang ü 5. Thaình pháøm täön kho 6. Haìng täön kho 7. Haìng gæíi âi baïn V. Taìi saín læu âäüng khaïc 1. Taûm æïng 2. Chi phê traí træåïc 3. Taìi saín thiãúu chåì xæí lyï 4. Caïc khoaín thãú cháúp kyï cæåüc, kyï gæíi ngàõn haûn. B. Taìi saín cäú âënh & ÂTDH I.Taìi saín cäú âënh 1. Taìi saín cäú âënh hæîu hçnh - Nguyãn giaï - Giaï trë hao moìn luyî kãú 2. Taìi saín cäú âënh thuã taìi chênh 3. Taìi saín cäú âënh vä hçnh -Nguyãn giaï -Giaï trë hao moìn luyî kãú II. Caïc khoaín ÂTTC daìi haûn 1. Âáöu tæ chæïng khoaïn daìi haûn 2. Goïp väún liãn doanh III. Chi phê XDCB dåí dang IV. Caïc khoaín kyï cæûåc, kyï quyî daìi haûn V. Chi phê traí træåïc daìi haûn 100 110 111 112 120 130 131 132 133 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 230 240 246.086.215.273 26.596.588.732 3.109.756.329. 23.486.832.403 153.922.331.384 141.882.981.213 1.913.484.814 2.249.905.717 8.351.765.130 (475.805.490) 48.340.080.068 3.913.553.360 57.815.476 487.883.084 628.800.184 695.606.685 42.124.457.687 431.963.592 17.227.215.089 1.808.806.201 389.896.168 115.094.439 14.913.418.281 16.543.770.091 15.890.770.091 15.890.770.091 26.232.018.757. (10.341.248.666) 0 0 653.000.000 583.000.000 70.000.000 0 358.743.340.587 6.353.944.723 1.114.786.623 5.239.158.100 208.066.483.943 188.754.620.858 4.127.359.551 5.865.062.684. 9.319.440.850 141.514.609.141 27.138.004.167 344.826.879 568.470.976 27.175.286.073 86.288.021.046 2.808.302.780 1.511.655.435 0 109.385.557 1.187.261.788 19.527.822.047 18.168.777.846 17.096.518.246 30.810.879.130 (13.714.360.884) 1.072.259.600 1.072.259.600 0 759.000.000 689.000.000 70.000.000 600.044.201 TÄØNG CÄÜNG TAÌI SAÍN 250 262.629.895.364 378.271.162.634 NGUÄÖN VÄÚN Maî säú Säú âáöu nàm Säú cuäúi nàm NÅÜ PHAÍI TRAÍ I. Nåü ngàõn haûn 1. Vay ngàõn haûn 2. Phaè traí cho ngæåìi baïn 3. Ngæåìi mua traí tiãön træåïc 4. Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp cho Nhaì næåïc 5. Phaíi traí cäng nhán viãn 6. Phaíi traí cho caïc âån vë näüi bäü 7. Caïc khoaín phaíi traí, phaíi näüp khaïc II. Nåü daìi haûn III. Nåü khaïc 1.Chi phê phaíi traí 2.Taìi saín thæìa chåì xæí lyï B. NGUÄÖN VÄÚN CHUÍ SÅÎ HÆÎU I. Nguäön väún quyî 1. Nguäön väún kinh doanh 2. Chãnh lãûch tyí giaï 3. Quyî phaït triãøn kinh doanh 4. Quyî dæû phoìng taìi chênh 5. Låüi nhuáûn chæa phán phäúi II. Nguäön kinh phê, quyî khaïc. 1. Quyî dæû phoìng vãö tråü cáúp máút viãûc laìm 2. Quyî khen thæåíng vaì phuïc låüi 3. Quyî quaín lyï cuía cáúp trãn 4. Nguäön kinh phê sæû nghiãûp 5. Nguäön kinh phê âaî hçnh thaình TSCÂ 300 310 311 313 314 315 316 317 318 320 330 331 332 400 410 411 413 414 415 416 420 421 422 423 424 427 223.448.230.915 222.427.783.379 162.064.717.665 32.569.995.854 3.790.941.652 4.272.731.838 3.014.870.835 8.900.751.265 7.813.774.270 0 1.020.447.536 561.303.685 459.143.851 39.181.754.449 39.181.754.449 45.593.543.739 0 (6.411.789.290) 0 329.549.734.519 328.711.697.972 248.200.071.620 61.505.103.756 1.632.475.010 (38.470.672) 2.341.928.684 9.210.556.993 5.860.032.581 0 838.036.547 337.877.517 500.159.030 48.721.428.115 48.721.428.115 45.593.543.739 109.349.407 3.018.534.969 0 TÄØNG CÄÜNG NGUÄÖN VÄÚN 430 262.629.985.364 378.271.162.634 Ngaìy 31 thaïng 12 nàm 2002 Ngæåìi láûp biãøu Kãú toaïn træåíng Giaïm âäúc (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Cäng ty Kim Khê Miãön Trung BAÍNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOAÏN 16 Thaïi Phiãn Nàm 2003 ÂVT: âäöng TAÌI SAÍN Maî säú Säú âáöu nàm Säú cuäúi nàm 1 2 3 4 A. Taìi Saín Læu Âäüng & ÂTNH I. Tiãön 1. Tiãön màût taûi quyî(gäöm caí ngán phiãúu) 2. Tiãön gåíi ngán haìng 3. Tiãön âang chuyãøn II. Caïc khoaín âáöu tæ TC ngàõn haûn III. Caïc khoaín phaíi thu 1. Phaíi thu cuía khaïch haìng 2. Traí træåïc cho ngæåìi baïn 3. Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì 4. Phaíi thu näüi bäü 5. Caïc khoaín phaíi thu khaïc 6. Dæû phoìng caïc khoaín phaíi thu khoï âoìi. IV. Haìng täön kho 1. Haìng mua âang âi trãn âæåìng 2. Nguyãn liãûu, váût liãûu täön kho 3. Cäng cuû, duûng cuû trong kho 4.Chi phê SXKD dåí dang ü 5. Thaình pháøm täön kho 6. Haìng täön kho 7. Haìng gæíi âi baïn V. Taìi saín læu âäüng khaïc 1. Taûm æïng 2. Chi phê traí træåïc 3. Taìi saín thiãúu chåì xæí lyï 4. Caïc khoaín thãú cháúp kyï cæåüc, kyï gæíi ngàõn haûn. B. Taìi saín cäú âënh & ÂTDH I.Taìi saín cäú âënh 1. Taìi saín cäú âënh hæîu hçnh - Nguyãn giaï - Giaï trë hao moìn luyî kãú 2. Taìi saín cäú âënh thuã taìi chênh 3. Taìi saín cäú âënh vä hçnh -Nguyãn giaï -Giaï trë hao moìn luyî kãú II. Caïc khoaín ÂTTC daìi haûn 1. Âáöu tæ chæïng khoaïn daìi haûn 2. Goïp väún liãn doanh III. Chi phê XDCB dåí dang IV. Caïc khoaín kyï cæûåc, kyï quyî daìi haûn V. Chi phê traí træåïc daìi haûn 100 110 111 112 120 130 131 132 133 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 230 240 358.743.340.587 6.353.944.723 1.114.786.623 5.239.158.100 0 208.066.483.943 188.754.620.858 4.127.359.551 5.865.062.684 0 9.319.440.850 141.514.609.141 27.138.004.167 344.826.879 568.470.976 27.175.286.073 86.288.021.046 2.808.302.780 1.511.655.435 0 109.385.557 1.187.261.788 19.527.822.047 18.168.777.846 17.096.518.246 30.810.879.130 (13.714.360.884) 0 1.072.259.600 1.072.259.600 0 759.000.000 689.000.000 70.000.000 600.044.201 412.507.799.481 10.521.922.676 1.775.905.280 8.497.017.396 250.000.000 0 256.386.576.524 230.159.129.206 6.870.058.094 5.743.604.225 0 18.295.420.833 (4.681.635.834) 142.629.136.763 1.907.924.514 42.948.885 533.075.694 738.432.325 4.546.158.427 134.850.597.918 2.980.163.518 1.746.852.133 51.703.270 181.608.115 1.000.000.000 16.125.098.519 14.602.521.625 13.521.305.889 31.418.727.657 (17.897.421.768) 0 1.081.215.736 1.161.158.562 (79.972.826) 812.000.000 742.000.000 70.000.000 710.576.894 TÄØNG CÄÜNG TAÌI SAÍN 250 378.271.162.634 428.632.898.000 NGUÄÖN VÄÚN Maî säú Säú âáöu nàm Säú cuäúi nàm NÅÜ PHAÍI TRAÍ I. Nåü ngàõn haûn 1. Vay ngàõn haûn 2. Phaè traí cho ngæåìi baïn 3. Ngæåìi mua traí tiãön træåïc 4. Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp cho Nhaì næåïc 5. Phaíi traí cäng nhán viãn 6. Phaíi traí cho caïc âån vë näüi bäü 7. Caïc khoaín phaíi traí, phaíi näüp khaïc II. Nåü daìi haûn III. Nåü khaïc 1.Chi phê phaíi traí 2.Taìi saín thæìa chåì xæí lyï B. NGUÄÖN VÄÚN CHUÍ SÅÎ HÆÎU I. Nguäön väún quyî 1. Nguäön väún kinh doanh 2. Chãnh lãûch tyí giaï 3. Quyî phaït triãøn kinh doanh 4. Quyî dæû phoìng taìi chênh 5. Låüi nhuáûn chæa phán phäúi II. Nguäön kinh phê, quyî khaïc. 1. Quyî dæû phoìng vãö tråü cáúp máút viãûc laìm 2. Quyî khen thæåíng vaì phuïc låüi 3. Quyî quaín lyï cuía cáúp trãn 4. Nguäön kinh phê sæû nghiãûp 5. Nguäön kinh phê âaî hçnh thaình TSCÂ 300 310 311 313 314 315 316 317 318 320 330 331 332 400 410 411 413 414 415 416 420 421 422 423 424 427 329.549.734.519 328.711.697.972 248.200.071.620 61.505.103.756 1.632.475.010 (38.470.672) 2.341.928.684 9.210.556.993 5.860.032.581 0 838.036.547 337.827.517 500.159.030 48.721.428.115 48.721.428.115 45.592.543.739 109.349.407 3.018.534.969 0 379.035.951.943 378.015.270.696 229.491.213.695 104.254.999.360 1.894.798.492 12.450.905.110 2.871.780.810 6.942.892.378 20.108.680.851 0 1.020.681.247 563.876.003 456.805.244 49.596.946.057 49.130.652.443 46.414.227.526 63.553.159 2.228.230.954 423.912.039 728.765 466.293.614 211.956.019 254.337.595 TÄØNG CÄÜNG NGUÄÖN VÄÚN 430 378.271.162.634 428.632.898.000 Ngaìy 31 thaïng 12 nàm 2003 Ngæåìi láûp biãøu Kãú toaïn træåíng Giaïm âäúc (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) VSC HOAÏ ÂÅN GTGT Máùu säú: 01 GTGT-3LL CEVIMETAL Liãn 1 Kê hiãûu: BB/03T ISO 9001:2000 Ngaìy 4/3/2004 No: 027910 Âån vë baïn haìng: Cäng ty Kim Khê vaì Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung Âëa chè: 16 Thaïi Phiãn- Âaì Nàông Âiãûn thoaûi: 822807- 891604 Hoü vaì tãn ngæåìi mua haìng: Âån vë: Cäng Ty Cäø Pháön Phæång Nam Âëa chè: 32 Phan Âçnh Phuìng- Âaì Nàông. Säú taìi khoaín 711A-123-423-523 Hçnh thæïc thanh toaïn: cháûm traí Maî säú: 0101280012 STT Tãn haìng hoaï, dëch vuû Âvt Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3=1x2 01 Theïp táúm kg 18790 3380 63.510.200 Cäüng thaình tiãön 63.510.200 Thuãú GTGT 5% Tiãön thuãú GTGT 3.175.510 Täøng cäüng tiãön thanh toaïn 66.685.710 Säú viãút bàòng chæî: saïu mæåi saïu triãûu saïu tràm taïm mæåi làm nghçn baíy tràm mæåìi nghçn âäöng. Ngæåìi mua haìng Ngæåìi láûp phiãúu Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Cäng ty Kim Khê Miãön Trung PHIÃÚU THU Säú phiãúu: 132 16 Thaïi Phiãn- ÂN Ngaìy 23/3/2004 TK ghi Nåü 111 Coï 131 Ngæåìi näüp: Lã Vàn Quang Âëa chè: Cäng Ty Xáy Làõp Âaì Nàông- 37 Âiãûn Biãn Phuí Vãö khoaín: Thu tiãön haìng æïng træåïc Säú tiãön: 10.500.000 Bàòng chæî: mæåìi triãûu nàm tràm nghçn âäöng y Keìm theo: 0 Thuí træåíng âån vë Kãú toaïn træåíng Kãú toaïn thanh toaïn (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Âaî nháûn âuí säú tiãön ( viãút bàòng chæî): mæåìi triãûu nàm tràm nghçn âäöng y Ngaìy23/3/2004 Ngæåìi näüp Thuí quyî (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) SÄØ CHI TIÃÚT CÄNG NÅÜ Tæì ngaìy:01/03/2004 âãún ngaìy 31/03/2004 Taìi khoaín 131- phaíi thu khaïch haìng Maî khaïch: 131 CPPN- Cäng Ty Cäø Pháön Phæång Nam Chæïng tæì Diãùn giaíi TK Dæ PS Nåü PS Coï 04/03VB1 04/03VB1 12/03/BC1 27910 27910 Xuáút baïn Xuáút baïn Thu tiãön haìng ngaìy 04/03/2004 3331 5111 111 3.175.510 63.510.206 66.685.710 Phaït sinh nåü 66.685.710 Phaït sinh coï 66.685.710 Dæ nåü cuäúi kç Ngaìy 31/03/2004 Thuí træåíng âån vë Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp phiãúu (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Cäng ty Kim Khê Miãön Trung SÄØ CAÏI TK 131 16 Thaïi Phiãn- ÂN Dæ nåü âáöu kç: 19.689.995.509 Dæ coï âáöu kç: TK ghi Coï Thaïng 1 Thanïg 2 Thaïng 3 111 1.339.950 2.612.400 112 24.699.471 131 52.299 3331 5.579.852.494 771653377 100.826.060 511 111.572.486.262 15.373.364.422 126.521.200 642 104.171 PS Nåü 117.178.430.476 16.147.734.370 227.347.260 PS Coï 60.135.902.263 20.538.184.874 198.198.210 Dæ NÅÜ 105.266.383.712 100.875.933.208 100.905.082.258 Dæ Coï Ngaìy 31/03/2004 Kãú toaïn ghi säø Kãú toaïn træåíng (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Cäng ty Kim Khê Miãön Trung SÄØ CAÏI TK 331 16 Thaïi Phiãn- ÂN Dæ Coï âáöu kç: 19.721.698.74 TK ghi Coï T1 T2 T3 111 221.982.247 208.671.952 50.000.000 112 793.429.650 2.909.108.806 419.700.000 131 17.259.043 136 6.447.859.380 11.758.829.607 144 132.323.527.643 13.487.753.943 311 28.006.374.497 12.953.586.931 642 -10.637 PS Nåü 167.793.162.780 41.427.560.295 469.700.000 PS Coï 152.678.134.470 61.315.574.426 847.423.636 Dæ Nåü Dæ Coï 11.999.447.545 31.887.461.676 32.265.185.312 Ngaìy 31/03/2004 Kãú toaïn ghi säø Kãú toaïn træåíng (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Cäng ty Kim Khê Miãön Trung BAÍNG KÃ SÄÚ 11 16 Thaïi Phiãn- ÂN Phaíi thu cuía khaïch haìng Thaïng 03/2004 Stt Tãn ngæåìi mua Säú dæ nåü âáöu thaïng Ghi Nåüï TK 131, ghi Coïü caïc TK liãn quan Ghi Coï TK 131, ghi Nåü caïc TK liãn quan Säú dæ nåü cuäúi thaïng 511 3331 Cäüng Nåü TK 131 111 112 Cäüng Coï TK 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 CT cäø pháön Phæång Nam 63.510.200 3.175.510 66.685.710 66.685.710 66.685.710 02 CT XD âä thë Quaíng Nam 5.500.000 275.000 5.775.000 2.887.500 2.887.500 03 DNTN Thuyï Hàòng 45.000.000 2.250.000 47.250.000 23.625.000 23.625.000 04 CT xáy làõp Âaì Nàông 10.000.000 500.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 05 CH kim khê Thanh Tám 2.511.000 125.550 2.636.550 Cäüng 126.521.200 100.826.060 227.347.260 174.573.210 23.625.000 198.198.210 Ngaìy 31/03/2004 Kãú toaïn træåíng Kãú toaïn ghi säø (kê, hoü tãn) ( kê, hoü tãn) NHÁÛT KÊ CHÆÏNG TÆÌ SÄÚ 5 Thaïng 03 Tãn âån vë SD âáöu thaïng Ghi Coï TK 331, ghi Nåü caïc TK liãn quan Theo doîi thanh toaïn (ghi Nåü TK 331) SD thaïng 156 133 211 Cäüng Coï TK 331 111 112 Cäüng Nåü TK 331 01 CT gang theïp Thaïi Nguyãn 100.000.000 5.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 02 CT TM Haíi Phoìng 400.000.000 20.000.000 420.000.000 03 CT TM Quaíng Trë 20.000.000 20.000.000 04 DN Viãût Huìng 20.000.000 200.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 05 XN Minh Huìng 30.000.000 30.000.000 06 CT Theïp Hoìa Khaïnh 94.700.000 94.700.000 07 XN Minh Huìng 97.546.320 4.877.316 102.423.636 Cäüng 847.423.636 50.000.000 419.700.000 469.700.000 Ngaìy 31/03/02004 Kãú toaïn ghi säø Kãú toaïn træåíng (kê, hoü tãn) (kê, hoü tãn) Cäng ty Kim Khê Miãön Trung PHIÃÚU CHI Säú phiãúu: 98 16 Thaïi Phiãn- ÂN TK ghi |Coï 111 Nåü 331 Ngæåìi nháûn tiãön: Nguyãùn Minh Chiãún Âëa chè: Phoìng váût tæ Vãö khoaín: Traí tiãön mua haìng thaïng træåïc Säú tiãön: 20.000.000 Bàòng chæî: Hai mæåìi triãûu âäöng y Keìm theo: chæïng tæì gäúc Thuí træåíng âån vë Kãú toaïn træåíng Kãú toaïn thanh toaïn (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Âaî nháûn âuí säú tiãön ( viãút bàòng chæî): mæåìi triãûu nàm tràm nghçn âäöng y Ngaìy 09/03/2004 Thuí quyî Ngæåìi nháûn tiãön (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) SÄØ CHI TIÃÚT CÄNG NÅÜ Tæì ngaìy:01/03/2004 âãún ngaìy 31/03/2004 Taìi khoaín 331- phaíi traí cho ngæåìi baïn Maî khaïch: CTGTTN- Cäng ty Gang Theïp Thaïi Nguyãn Chæïng tæì Diãùn giaíi TK Dæ PS Nåü PS Coï 02/03 31/03 0052 0052 32 Mua theïp nháûp kho Mua theïp nháûp kho Chi traí tiãön mua theïp 156 133 112 105.000.000 100.000.000 5.000.000 Phaït sinh Nåü: 105.000.000 Phaït sinh Coï: 105.000.000 Dæ Nåü cuäúi kç: Ngaìy 31thaïng 03 nàm 2004 Thuí træåíng âån vë Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp biãøu CHUYÃØN KHOAÍN, CHUYÃØN TIÃÖN THÆ, ÂIÃÛN Säú: 32 Láûp ngaìy 02/03/2004 UYÍ NHIÃÛM CHI Tãn âån vë traí tiãön: Cäng ty Kim Khê Miãön Trung Pháön do NH ghi Säú Taìi khoaín: 710A-00177 TK Nåü Taûi: ngán haìng cäng thæång TP Âaì Nàông 105.000.000 Tãn âån vë nháûn tiãön: Cäng ty theïp Thaïi Nguyãn TK Coï Säú Taìi khoaín: 710B-01246 Taûi: Ngán haìng cäng thæång TP Haì Näüi Säú tiãön bàòng chæî: Mäüt tràm leí nàm triãûu âäöng y Säú tiãön bàòng säú Näüi dung thanh toaïn : Thanh toaïn tiãön theo hoaï âån 52 105.000.000 â Âån vë traí tiãön Ngán haìng A Ngán haìng B Kãú toaïn Chuí taìi khoaín Ghi säø ngaìy Ghi säø ngaìy (kyï, hoü tãn) KT Træåíng phoìng KT Træåíng phoìng KT (kyï, hoü tãn) (kyï, hoü tãn) Cäng ty Kim Khê Miãön Trung PHIÃÚU NHÁÛP KHO Säú: 82 Âënh khoaín 16 Thaïi Phiãn- ÂN Ngaìy 06/03/2004 Nåü 156 Coï 331 Tãn vaì âëa chè ngæåìi nháûp: Nguyãùn Minh Chiãún Nguäön nháûp: mua tæì Nhaì maïy theïp Thaïi Nguyãn Theo chæïng tæì giao haìng säú 43 ngaìy 02/03/2004 STT Tãn haìng Âvt Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Theo chæïng tæì Thæûc tãú 01 Phäi theïp kg 5.000 5.000 20.000 100.000.000 Cäüng tiãön haìng 100.000.000 Cäüng tiãön (bàòng chæî): mäüt tràm triãûu âäöng y Ngæåìi nháûp Thuí kho Kãú toaïn Phuû traïch âån vë (kê, hoü tãn) (kê, hoü tãn) (kê, hoü tãn) (kê, hoü tãn) MUÛC LUÛC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán.doc
Luận văn liên quan