Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492

Mục lục Lời mở đầu 1 Phần 1 : Đặc điểm chung về xí nghiệp xây dựng 492 và tổ chức công tác kế toán I. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp 2 II . Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp xây dựng 492 4 III . Tổ chức công tác hạch toán 8 1. Phương pháp tổ chức bộ máy kế toán 8 2. Đặc điểm hình thức kế toán của xí nghiệp 11 Phần 2 : thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng 492 A. Thực trạng chung về công tác kế toán tại xN 12 I. Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn các khoản phải ứng trước: 12 11. Kế toán tiền mat 12(. 12. Kế toán TGNH 14 13. Kế toán tiền đang chuyển: 15 14.Kệ toán phải thu khách hàng: 15 15.Kệ toán phải thu nội bộ: 15 16 Kế toán các khoản tạm ứng: 16 II. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ: 17 1. Kế toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ: 2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm vật liệu công cụ dụng cụ 21 Kế toán tăng vật liệu, công cụ dụng cụ :17 22 Kế toán giảm vật liệu công cụ dụng cụ: 19 III. Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 20 1Kệ toán tăng TSCĐ: 20 2. Kế toán giảm TSCĐ. 22 3 Khấu hao và sửa chữa TSCĐ: 23 IV. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23 1Cạc hình thức tiền lương, quĩ tiền lương và BHXH: 23 11. Tiền lương: 24 12. Bảo hiểm xã hội 24 V. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, thu nhập, xác định và phân phối kết quả 1. Kế toán thành phẩm: 26 2. Kế toán doanh thu, thuế tiêu thụ các khoản giảm doanh thu. 3. Kế toán chi phí thu nhập kết quả hoạt động tài chính và hoạt động bất thường. 26 4. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận kế toán sử dụng TK 911: 27 VI. Kế toán nguồn vốn 28 1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh . 28 2. Kế toán các khoản lãi chưa phân phối: 29 3. Kế toán các quĩ của xí nghiệp: 30 4. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản 31 VII. Luận văn kế toán: 31 1Lụận văn kế toán: 31 2. Luận văn kết quả kinh doanh 36 3. Luận văn lưu chuyển tiền tệ: 36 B. Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 492 I. Chi phí sản xuất kinh doanh: 1. Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh. 37 2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. 37 21 Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 22 Phân loại chi phí theo yếu tố 23 Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá 38 24 Phân loại chi phí theo chức năng trong sản xuất kinh doanh thành sản pham:40^? 25 Phân theo cách kết chuyển chi phí: 40 II. Giá thành sản phẩm: 40 1. Khái niệm: 2Phận loại giá thành sản phẩm. 41 III. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. 42 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản pham:44^? 3. Hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp: 44 31 Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp. 45 32 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 46 33 Hạch toán chi phí máy thi công. 48 34 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 49 35 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 51 tính giá thành 36 Phương pháp tính giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 53 IVThưc. trạng về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây dựng 492: 54 1Môt. số vấn đề chung về công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Xây dựng 492: 54 2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp xây dựng 492 54 3Hach. toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 55 4Hach. toán chi phí nhân công trực tiếp. 58 5Hach. toán chi phí sử dụng máy thi công. 61 6. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 65 61 Kế toán tính giá thành tại Xí nghiệp xây dựng 492: 69 Phần 3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây dựng 492 1. Nhận xét chung về tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp xây dựng 492: 75 11. Ưu điểm: 75 12. Tồn tại. 77 2Cạc giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán 78 chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây dựng. 21 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng 492: 22. Nội dung hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng 492: 79 22.1.Hoạn thiện việc luân chuyển chứng từ. 79 22.2.Hoạn thiện việc sử dụng bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương theo mẫu quy định của bộ tài chính: 79 22.3 Hoàn thiện việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 79 22.4. Hoàn thiện việc hạch toán chi phí máy thi công. 80 22.5. Hoàn thiện việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 22.6. Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 81

doc130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÕ, ®éi c«ng tr­êng. Cßn l¹i ®a sè lµ c«ng nh©n ®­îc thuª ngoµi t¹i n¬i thi c«ng c«ng tr×nh nh»m thuËn tiÖn cho ng­êi lao ®éng l¹i võa gi¶m chi phÝ nh©n c«ng, h¹ gi¸ thµnh. Tæng sè l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n thuª ngoµi ®­îc h¹ch to¸n vao bªn cã tµi kho¶n 331 (chi tiÕt chi phÝ nh©n c«ng thuª ngoµi ph¶i tr¶). L­¬ng cña c«ng nh©n trong danh s¸ch vµ bé ph©n qu¶n lý ®éi ®­îc h¹ch to¸n vµo bªn cã tµi kho¶n 334 (chi tiÕt chi phÝ nh©n c«ng trong biªn chÕ ph¶i tr¶). * §èi víi c«ng nh©n trong biªn chÕ, hµng ngµy tæ tr­ëng c¸c tæ theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n trong tæ m×nh vµ chÊm c«ng vµo b¶ng chÊm c«ng. B¶ng 6 XÝ ngiÖp: x©y dùng 492 §Þa chØ: Hoµng Mai B¶ng chÊm c«ng C«ng tr×nh x©y dùng Häc viÖn CTQS Tæ bª t«ng, nÒ Th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT Hä vµ tªn Chøc vô HÖ sè l­¬ng Ngµy Quy ra c«ng Ghi chó 1 2 .. C.kho¸n viÖc h­áng l­¬ng C«ng nghØ h­ëng l­¬ng C«ng h­ëng BHXH 123 TrÇn Thanh TiÕn NguyÔn An H­ng §íi V¨n H¹nh … x x x X X X 26 26 25 … Cuèi th¸ng, ®èi víi bé phËn lao ®éng trùc tiÕp, kÕ to¸n c«ng tr­êng tËp hîp c¸c hîp ®ång lµm kho¸n vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh sè l­¬ng cho c«ng nh©n ®­îc h­ëng trong th¸ng. Sau ®ã, lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng theo tõng tæ theo mÉu sau (B¶ng 7): * §èi víi lùc l­îng c«ng nh©n thuª ngoµi: Sau khi tho¶ thuËn vÒ ®¬n gi¸, ®éi tr­ëng ®éi x©y dùng c«ng tr×nh sÏ ký hîp ®ång thuª kho¸n ngoµi. Khi khèi l­îng thuª ngoµi hoµn thµnh, ®éi tr­ëng ®øng ra nghiÖm thu vµ thanh to¸n theo khèi l­îng, ®¬n gi¸ mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn . Cuèi th¸ng, kÕ to¸n c«ng tr­êng tËp hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ nh©n c«ng chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n XÝ nghiÖp. KÕ to¸n l­¬ng sÏ c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng , hîp ®ång thuª ngoµi ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho c¸c c«ng tr×nh. B¶ng 7: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT Ghi cã tµi §èi kho¶n t­îng sö dông TK334 TK338 TK331 Tæng I 1 2 … TK622 Häc viÖn CTQS C¶i t¹o nhµ BGH 47.008.035 30.735.000 … 61.707.869 45.735.000 108.715.904 75.931.000 II 1 2 … TK623 Häc viÖn CTQS C¶i t¹o nhµ BGH … 12.350.000 10.428.000 … III 1 2 … TK627 Häc viÖn CTQS C¶i t¹o nhµ BGH … 6.325.190 4.296.000 … 12.479.813 8.637.210 … C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung. Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n vµo sæ C¸i, sæ chi tiÕt tµi kho¶n liªn quan. Kho¶n tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp cña ®éi x©y dùng sè 1 thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng Häc viÖn CTQS ®­îc kÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 622: 108.715.904 Cã TK 334: 47.008.035 Cã TK 331: 61.707.869 Sau khi ®èi chiÕu khíp sè liÖu, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh sang tµi kho¶n 154, ghi bót to¸n kÕt chuyÓn vµo NhËt ký chung, sæ C¸i, sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622, 154. B¶ng 8: Sæ c¸i TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng tr×nh x©y dùng Häc viÖn CTQS §¬n vÞ tÝnh: §ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã 31/12 304 31/12 Chi phÝ NCTT thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng Häc viÖn CTQS 334 108.715.904 31/12 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT Häc viÖn CTQS th¸ng 12/2004 154 108.715.904 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng B¶ng 9 Sæ chi tiÕt 622 C«ng tr×nh Häc viÖn CTQS §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi nî 622 Ghi cã TK 622 SH NT L­¬ng chÝnh L­¬ng phô Tæng 304 31/12 L­¬ng chÝnh c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 334 47.008.035 47.008.035 304 31/12 Ph¶i tr¶ l­¬ng CNTTSX thuª ngoµi 331 61.707.869 61.707.869 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT 154 108.715.904 108.715.904 Ngoµi ra, còng c¨n cø vµo NhËt ký chung vµ sæ C¸i TK 622 kÕ to¸n XÝ nghiÖp tiÕn hµnh lËp sæ chi tiÕt TK 622, TK 334, TK 154. 5.H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay viÖc trang bÞ m¸y mãc thi c«ng sÏ lµ kh©u hÕt søc quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. Do yªu cÇu phôc vô trong qu¸ tr×nh thi c«ng, h¬n n÷a ®èi víi ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nã ®ßi hái sè l­îng m¸y mãc thi c«ng lín. V× vËy XÝ nghiÖp ®· trang bÞ nhiÒu m¸y mãc cã c«ng suÊt cao nh»m phôc vô c«ng tr×nh. ë XÝ ngiÖp x©y dùng 492 thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh theo ph­¬ng thøc hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y. ViÖc qu¶n lý, ®iÒu ®éng xe, m¸y thi c«ng cho tõng ®éi c«ng tr×nh do ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ®¶m nhiÖm mµ kh«ng tæ chøc thµnh ®éi m¸y thi c«ng riªng. Do ®ã, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 623 “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng tr×nh. Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh vµ cã kÕt cÊu: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thùc tÕ ph¸t sinh. Bªn Cã: KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh. M¸y mãc thi c«ng cã lu©n chuyÓn gi÷a c¸c ®éi ®Ó phôc vô thi c«ng x©y dùng mét c¸ch thÝch hîp. Trong th¸ng, xe, m¸y thi c«ng phôc vô nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau. Do vËy vÊn ®Ò h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cho xe, m¸y thi c«ng nh»m phôc vô tèt cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp lµ thùc sù cÇn thiÕt. M¸y thi c«ng ë XÝ ngiÖp x©y dùng 492 gåm m¸y trén bª t«ng, m¸y ñi, m¸y xóc, m¸y lu… Khi thuª m¸y thi c«ng, XÝ nghiÖp cö c¸n bé ®i ký “Hîp ®ång thuª m¸y” víi bªn cã m¸y cho thuª. Hµng th¸ng c¨n cø vµo biªn b¶n thanh to¸n khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ c¸c hîp ®ång thuª m¸y, kÕ to¸n c«ng tr­êng tÝnh ra chi phÝ thuª m¸y mét th¸ng cho tõng c«ng tr×nh theo tõng lo¹i m¸y vµ lËp B¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y (Xem b¶ng 10). B¶ng 10: B¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y C«ng tr×nh: x©y dùng Häc viÖn CTQS Th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT Lo¹i vËt t­ Sè ca ho¹t ®éng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 … M¸y khoan bª t«ng NhËt M¸y trén bª t«ng NhËt … 3 2 385.000 460.000 … 1.255.000 921.000 … Céng 3.572.450 Tõ c¸c b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y, kÕ to¸n chi phÝ sÏ tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ chi phÝ cho c¸c c«ng tr×nh. B¶ng 11: B¶ng ph©n bæ chi phÝ thuª m¸y Th¸ng 12 n¨m 2004 STT Lo¹i m¸y Tæng chi phÝ Chi tiÕt c¸c c«ng tr×nh Xd Häc viÖn CTQS C¶i t¹o nhµ BGH T500 … 1 2 … M¸y khoan bª t«ng NhËt M¸y trén bª t«ng NhËt … 1.255.000 10.675.000 … 1.255.000 920.000 … --- 2.935.000 Céng 64.940.000 3.572.450 9.792.800 Khi x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ m¸y thuª ngoµi, kÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 623: 3.572.450 Cã TK 141: 3.572.450 Trªn c¬ së c¸c chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n vµo sæ C¸i, sæ chi tiÕt tµi kho¶n cã liªn quan. Sau ®ã, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ thuª m¸y sang tµi kho¶n 154. Trong qu¸ tr×nh sö dông, chi phÝ m¸y thi c«ng cña XÝ nghiÖp bao gåm chi phÝ vËt liÖu ch¹y m¸y, chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ khÊu hao xe, m¸y, chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a lín, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. VËt liÖu cho m¸y thi c«ng chÝnh lµ c¸c lo¹i x¨ng, dÇu cho ho¹t ®éng cña m¸y. Chi phÝ vËt liÖu ch¹y m¸y thi c«ng h¹ch to¸n t­¬ng t­ nh­ ®èi víi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. NghÜa lµ hµng ngµy, trªn c¬ së chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ (B¶ng 3). C¸c b¶ng nµy cïng c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n XÝ ngiÖp lµm c¨n cø lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ vËt t­ (B¶ng 4). Sau ®ã vµo sæ NhËt ký chung, sæ C¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan vµ kÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu ch¹y m¸y sang tµi kho¶n 154. KÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 623: 5.420.735 Cã TK 152: 5.420.735 Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y: Chøng tõ ban ®Çu còng lµ c¸c hîp ®ång lµm kho¸n vµ c¸c b¶ng chÊm c«ng. KÕt thóc hîp ®ång lµm kho¸n, kÕ to¸n tÝnh ra tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n l¸i m¸y thi c«ng vµ lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng (B¶ng 7). Cuèi th¸ng, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn l­¬ng c«ng nh©n l¸i xe, m¸y thi c«ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi (B¶ng 8). Tõ ®ã kÕ to¸n chi phi sÏ ghi sæ NhËt ký chung: Nî TK 623: 12.350.000 Cã TK 334: 12.350.000 Tõ NhËt ký chung, kÕ to¸n vµo sæ C¸i vµ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n liªn quan. Cuèi kú kÕt chuyÓn vÒ tµi kho¶n 154. Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng vµ trÝch tr­íc söa ch÷a lín m¸y thi c«ng: HiÖn nay, t¹i XÝ ngiÖp x©y dùng 492 tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu.Theo Q§ sè 206/ 2003/ Q§- BTC ngµy 12- 02- 2003 cña BTC. C«ng thøc tÝnh: Møc khÊu hao ph¶i trÝch b×nh qu©n n¨m Nguyªngi¸TCS§ Sè n¨m sö dông Møc khÊu hao ph¶i trÝch b×nh qu©n th¸ng Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m 12 = = Hµng th¸ng c¨n cø vµo sæ TSC§, lÖnh ®iÒu ®éng xe, kÕ to¸n trÝch khÊu hao vµ trÝch söa ch÷a lín m¸y thi c«ng cho tõng lo¹i xe, m¸y. Trªn c¬ së ®ã, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (Xem b¶ng 12). Trªn c¬ së b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao, kÕ to¸n ghi chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong th¸ng vµo sæ NhËt ký chung, råi vµo sæ C¸i, sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n liªn quan. Cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ khÊu hao vµ chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a lín sang tµi kho¶n 154. Nî TK 623: 12.196.694 Cã TK 214: 10.525.000 Cã TK 335: 1.671.694 Vµ ghi ®¬n: Nî TK 009: 10.525.000 KÕ to¸n XÝ nghiÖp tËp hîp toµn bé chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¸t sinh trong th¸ng lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (Xem b¶ng 12). B¶ng 12: XÝ ngiÖp: x©y dùng 492 C«ng tr×nh: x©y dùng Häc viÖn CTQS B¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT Lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1 2 3 4 5 Chi phÝ vËt t­ ch¹y m¸y thi c«ng Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng Chi phÝ m¸y thuª ngoµi thi c«ng TrÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín 5.420.735 12.350.000 10.525.000 3.572.000 1.671.694 Céng 33.539.879 B¶ng 13: XÝ ngiÖp: x©y dùng 492 §Þa chØ: Hoµng Mai Sæ c¸i TK 623 Chi phÝ m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: Häc viÖn CTQS §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 95 50 98 85 79 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Chi phÝ vËt t­ ch¹y m¸y thi c«ng Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng Chi phÝ m¸y thuª ngoµi thi c«ng TrÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín Kªt chuyÓn chi phÝ MTC 152 334 214 141 335 154 5.420.735 12.350.000 10.525.000 3.572.000 1.671.694 33.539.879 Céng 33.539.879 33.539.879 6. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan tíi viÖc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt chung ë ®éi. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp theo th¸ng sau ®ã kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh. T¹i XÝ ngiÖp x©y dùng 492 kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” víi kÕt cÊu: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong tõng ®éi c«ng tr×nh bao gåm l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho ®éi, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ vËt liÖu cho qu¶n lý: ë XÝ ngiÖp x©y dùng 492 vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt chung cña ®éi ph¸t sinh rÊt Ýt. Th­êng lµ ®Çu th¸ng Phßng kÕ to¸n lËp kÕ ho¹ch vµ viÕt phiÕu xuÊt kho mét sè vËt liÖu phôc vô cho viÖc thay thÕ c¸c vËt liÖu mµ cã thÓ tËn dông ®­îc ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vËt t­, ®éi tr­ëng sÏ nhËn vËt t­ mang ®Õn thi c«ng c«ng tr×nh. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 627: 1.750.000 Cã TK 152: 1.750.000 Tõ sæ NhËt ký chung kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ C¸i tµi kho¶n 627. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh: ViÖc tÝnh vµ tr¶ l­¬ng cho ®éi tr­ëng vµ kÕ to¸n qu¶n lý tõng ®éi s¶n xuÊt, kÕ to¸n còng c¨n cø vµo sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña tõng ng­êi theo møc l­¬ng c¬ b¶n, hÖ sè l­¬ng cïng sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng ®Ó tÝnh l­¬ng vµ BHXH nh­ ®èi víi l­¬ng thêi gian. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho ®éi, kÕ to¸n sÏ ghi vµo sæ NhËt ký chung. B¶ng 14: B¶ng thanh to¸n l­¬ng bé phËn qu¶n lý §éi c«ng tr­êng: Häc viÖn CTQS Th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång stt Hä vµ tªn CVô L­¬ng c¬ b¶n Phô cÊp Th­ëng Tæng KhÊu trõ 6% Cßn ®­îc lÜnh 1 2 … NguyÔn V¨n Hoµ Ph¹m Thanh Hµ …. §T CN 350.000 240.000 … 165.000 100.000 … 310.000 270.000 … 825.000 610.000 … 94.500 30.500 … 730.500 579.500 … Tæng 2.397.000 1.150.000 2.778.190 6.325.190 379.511 5.945.679 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: Hµng th¸ng, c¨n cø vµo c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n tÝnh tæng quü l­¬ng cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong tõng ®éi råi nh©n víi 19%. Kho¶n trÝch nµy ®­îc ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, lµm c¨n cø ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ, ghi sæ kÕ to¸n liªn quan. Chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt: ë XÝ ngiÖp x©y dùng 492 sö dông c¸c lo¹i c«ng cô, dông cô sau: QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, cuèc, xÎng,… vµ ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c«ng tr­êng tiÕn hµnh lËp b¶ng kiÓm kª c«ng cô dông cô . B¶ng 15: B¶ng kª c«ng cô dông cô xuÊt dïng Th¸ng 12 n¨m 2004 stt Tªn c«ng cô dông cô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 2 … QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng XÎng … Bé C¸i … 60 100 … 320.000 1.200.000 … Tæng 1.549.500 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh qu¶n lý ®éi gåm chi phÝ khÊu hao m¸y tÝnh, xe,… dïng chung cho ®éi. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo tØ lÖ khÊu hao ®· quy ®Þnh, kÕ to¸n c«ng ty tÝnh ra møc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho qu¶n lý ®éi (b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao). Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: XÝ ngiÖp x©y dùng 492 h¹ch to¸n chi phÝ kh¸c b¨ng tiÒn cña c«ng tr×nh nµo ®­a trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Ngoµi ra chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh kh«ng th­êng xuyªn, do vËy cã lóc C«ng ty còng h¹ch to¸n vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vÒ c¸c kho¶n chi phÝ giao dÞch, nghiÖm thu c«ng tr×nh… C¸c chi phÝ nµy kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo tõng c«ng tr×nh theo c¸ch ghi sæ: Nî TK 627: 1.360.642 Cã TK 111: 1.360.642 Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n, phiÕu chi,… kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. B¶ng 16: B¶ng kª chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn §éi c«ng tr­êng: Häc viÖn CTQS Th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT DiÔn gi¶i Sè tiÒn 1 2 … Chi tiÕp kh¸ch Chi tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i … 476.000 237.000 Céng 1.360.642 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n c«ng tr­êng tËp hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. B¶ng 17: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung §éi c«ng tr­êng: Häc viÖn CTQS Th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång stt Tªn lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1 2 3 4 5 6 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ c«ng cô dông cô Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 6.325.190 1.750.000 1.549.500 1.630.780 12.479.813 1.360.624 Tæng 25.095.907 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung, sæ C¸i vµ sæ chi tiÕt liªn quan. B¶ng 18: Sæ c¸i tk 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung §éi c«ng tr­êng: Häc viÖn CTQS §¬n vÞ tÝnh: §ång NTGS Chøng tõ TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 189 6/12 31/12 Chi vËt liÖu lµm l¸n CT L­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi Ph©n bæ c«ng cô dông cô TrÝch khÊu hao TSC§ T12 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng C¸c kho¶n chi kh¸c b»ng tiÒn KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n SXC 152 334 142 214 338 111 154 1.750.000 6.325.190 1.549.500 1.630.780 12.479.813 1.360.624 25.095.907 Tæng 25.095.907 25.095.907 B¶ng 19: Sæ chi tiÕt TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Tæng Ghi nî TK 627 Ghi cã TK 627 SH NT 627.1 627.2 627.4 627.7 627.8 6/12 Chi vËt liÖu phô 152.2 1.750.000 1.750.000 189 L­¬ng bé phËn qu¶n lý 334 6.325.190 Ph©n bæ CCDC 142 1.549.500 TrÝch khÊu hao TSC§ 214 1.630.780 1.630.780 C¸c kh. trÝch theo l­¬ng 338 12.479.813 12.479.813 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 111 1.360.624 1.360.624 KÕt chuyÓn chi phÝ sxc 154 25.095.907 Tæng 25.095.907 25.095.907 KÕ to¸n lÇn l­ît vµo c¸c sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã liªn quan ph¸t sinh trong kú nh­: TK 154, TK627,… 6.1. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 492: a. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Còng nh­ tËp hîp tõng kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t­îng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cuèi k× ë XÝ nghiÖp 492 lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cuèi k× còng ®­îc lËp sæ chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng kh¸c nhau. XÝ nghiÖp sö dông TK 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cuèi k×. Tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu nh­ sau: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cho chñ ®Çu t­. D­ Nî: Chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh. §èi víi c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt riªng biÖt ®· ®­îc kÕ to¸n xÝ nghiÖp tËp hîp trªn c¸c TK 621, 622, 623, 627. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo bªn Nî cña c¸c tµi kho¶n nµy trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp cña c¸c tµi kho¶n nµy mµ kÕ to¸n tæng hîp ®Ó kÕt chuyÓn vµo TK 154. Nî TK 154: 663.737.755 Cã TK 621: 496.386.065 Cã TK 622: 108.715.904 Cã TK 623: 33.539.879 Cã TK 627: 25.095.907 Tõ c¸c sæ chi tiÕt ph¸t sinh ë c«ng tr×nh, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh theo tõng kho¶n môc ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng. Trªn c¬ së ®ã cuèi mçi th¸ng, quý tõ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®· ®­îc ghi, chuyÓn tõ sæ NhËt ký chung vµo sæ C¸i tµi kho¶n liªn quan. KÕ to¸n tÝnh to¸n tæng hîp chi phÝ, kÕt chuyÓn sang bªn Nî tµi kho¶n 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” vµ kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n” ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh mµ XÝ nghiÖp thùc hiÖn trong kú. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ vËt t­, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng, b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n lËp “Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt” cña tõng c«ng tr×nh cho mçi th¸ng (Xem b¶ng 20). B¶ng 20 Sæ c¸i TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang C«ng tr×nh Häc viÖn CTQS §¬n vÞ tÝnh: §ång NT, Ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK§¦ Sè tiÒn Sè NT Nî Cã KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 621 496.386.065 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 622 108.715.904 KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng 623 33.539.879 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung 627 25.095.907 Céng ph¸t sinh 663.737.755 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ tËp hîp ®­îc trong kú, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung (Xem mÉu b¶ng 21). Sæ NhËt ký chung rÊt thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi vµo b¶ng biÓu mét c¸ch cã hÖ thèng. Trong th¸ng 12/ 2004 chi phÝ ph¸t sinh trong kú t­¬ng ®èi nhiÒu sè liÖu ph¶n ¸nh theo c¸c kho¶n môc t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ ®©y còng lµ thêi kú c¸c c«ng tr×nh b¾t ®Çu hoµn thµnh, kÕt thóc kú tÝnh gi¸ thµnh ®Ó XÝ nghiÖp kÞp thêi lËp luËn v¨n n¨m 2004. Do vËy, sau ®©y em xin trÝch dÉn sè liÖu tõ sæ NhËt ký chung cña c«ng tr×nh x©y dùng Häc viÖn CTQS . B¶ng 21: Sæ NhËt ký chung C«ng tr×nh x©y dùng Häc viÖn CTQS Th¸ng 12/2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 134 02/12 Dïng tiÒn NH tr¶ tiÒn mua Bªt«ng th­¬ng phÈm 621 1121 225.237.000 134 02/12 §/c B×nh mua Bªt«ng th­¬ng phÈm 621 1121 35.362.100 132 03/12 XuÊt thÐp h×nh 45x45 dµy 5 ly 621 152 19.320.000 120 04/12 XuÊt kho t«n Ausnam 621 152 15.732.150 124 05/12 XuÊt kho xim¨ng Hoµng th¹ch 621 152 66.843.375 116 06/12 XuÊt kho xim¨ng PC 30 621 152 73.500.000 06/12 §/c Hµ nhËn vËt t­ lµm l¸n t¹i CT 6272 152 1.750.000 25 07/12 Chi phÝ vËt t­ ch¹y m¸y thi c«ng 6232 152 5.420.735 38 08/12 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng 6234 214 10.525.000 128 14/12 §/c Hiªn nhËn thÐp thi c«ng CT 621 152 25.670.000 110 15/12 Chi phÝ thuª m¸y ngoµi thi c«ng 6237 141 3.572.450 149 19/12 XuÊt ®¸ d¨m 1x2 621 152 27.300.000 94 20/12 TrÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín MTC 6238 335 1.671.694 162 27/12 XuÊt c«ng cô- dông cô 621 153 7.421.440 98 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp 622 334 47.008.035 31/12 TiÒn l­¬ng tr¶ lao ®éng ngoµi 622 331 61.707.869 119 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC 6231 334 12.350.000 189 31/12 TiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi 6271 334 6.325.190 31/12 XuÊt c«ng cô-dông cô ph©n bæ cho CT 142 153 3.099.000 31/12 Ph©n bæ c«ng cô-dông cô th¸ng 12 6273 142 1.549.500 31/12 TrÝch kh©u hao TSC§ th¸ng 12 6274 214 1.630.780 31/12 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 627 338 12.479.813 31/12 C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 6278 111 1.360.624 105 31/12 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL tt 154 621 496.386.065 31/12 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NC tt 154 622 108.715.904 31/12 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ MTC 154 623 33.539.879 31/12 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ SXC 154 627 25.095.907 31/12 K/c gi¸ thµnh x©y l¾p trong th¸ng 632 154 663.737.755 C¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng th¸ng, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho mét quý. B¶ng 22: B¶ng tæng hîp chi phÝ C«ng tr×nh: xd Häc viÖn CTQS Quý IV n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång Tªn CP Th¸ng NVLTT NCTT MTC SXC Tæng 10 400.135.500 91.628.132 22.499.803 22.646.387 536.909.822 11 413.546.720 98.540.360 24.459.727 23.466.866 560.013.673 12 496.386.065 108.715.904 33.539.879 25.095.907 663.737.755 Tæng 1.310.068.285 298.884.396 80.499.409 71.209.160 1.760.661.250 b. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492: Do ®Æc ®iÓm cña c¸c XÝ nghiÖp x©y dùng lµ gi¸ trÞ vµ khèi l­îng lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian thi c«ng dµi… §ång thêi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, yªu cÇu kÕ to¸n, nªn kú tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp 492 ®­îc x¸c ®Þnh lµ hµng quý vµ vµo thêi ®iÓm cuèi quý. §Ó tÝnh to¸n ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú, ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú. C¸c c«ng tr×nh ë XÝ nghiÖp x©y dùng th­êng ®­îc nghiÖm thu theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: NghiÖm thu néi bé: Phßng kinh tÕ kü thuËt, chØ huy c«ng tr­êng, ®éi x©y dùngtæ chøc nghiÖm thu khèi l­îng thùc tÕ ®· hoµn thµnh lµm c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn c«ng cho ®éi x©y dùng vµ lËp luËn v¨n nghiÖm thu b­íc 2. B­íc 2: NghiÖm thu c¬ së: Do c¸n bé gi¸m s¸t kü thuËt cña ban qu¶n lý dù ¸n nghiÖm thu víi XÝ nghiÖp hoÆc XÝ nghiÖp t¹m chÊp nhËn khèi l­îng hoµn thµnh 80% cña b­íc 1 ®Ó lËp luËn v¨n. B­íc 3: NghiÖm thu thanh to¸n cña chñ ®Çu t­ theo giai ®o¹n ®iÓm dõng kü thuËt. C¨n cø vµo nghiÖm thu nµy, XÝ nghiÖp lËp hå s¬ dù to¸n thanh to¸n gi¸ trÞ x©y l¾p hoµn thµnh. B­íc 4: NghiÖm thu cÊp chñ qu¶n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông. Qu¸ tr×nh kiÓm tra, nghiÖm thu phÇn c«ng viÖc hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi quý, XÝ nghiÖp nghiÖm thu phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh víi bªn A ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng ®­îc bªn A chÊp nhËn nghiÖm thu thanh to¸n. Khèi l­îng x©y l¾p dë dang chÝnh lµ hiÖu sè gi÷a khèi l­îng x©y l¾p ®­îc nghiÖm thu ë B­íc 1 víi khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh ®­îc Bªn A nghiÖm thu chÊp nhËn thanh to¸n. Phßng kinh tÕ kü thuËt sÏ c¨n cø vµo khèi l­îng ®· hoµn thµnh ®­îc nghiÖm thu vµ l¾p ®¬n gi¸ dù to¸n phï hîp víi tõng c«ng viÖc ®Ó göi vÒ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n sau khi nhËn ®­îc b¶n nghiÖm thu dë dang sÏ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú. C«ng viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi quý ®­îc lËp theo sù thèng nhÊt cña bªn A. XÝ nghiÖp 492 x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi quý theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®­îc kÕ to¸n thùc hiÖn nh­ sau: B¶ng 23 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp 492 §Þa chØ: Hoµng Mai TrÝch b¶ng x¸c ®Þnh khèi l­îng x©y l¾p dë dang C«ng tr×nh: xd Häc viÖn CTQS Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 stt Néi dung K.l­îng ngh.thu néi bé KL ®­îc A ngh.thu t.to¸n KL ch­a ®­îc A chÊp nhËn §¬n gi¸( gi¸ ®­îc duyÖt) §v: §ång Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang §v: §ång 1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 1 2 3 … PhÇn Ðp cãc, bª t«ng mãng (m3). §æ bª t«ng ch©n cét tÇng 1 m¸c 200 (m3). Gia c«ng kÕt cÊu thÐp (Kg). … 784 676 12.300 … 753 634 11.200 … 31 42 1100 … 16.110 650.500 4.745 … 499.410 27.321.000 5.219.500 … Tæng 45.216 42.036 3.180 31.577 100.416.000 c. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492: XÝ nghiÖp 492 th­êng tÝnh x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh theo quý. Toµn bé chi phÝ tËp hîp ®­îc trong kú, chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú vµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh. C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh: Z = DD ®k + PS tk – DD ck Trong ®ã: Z: Gi¸ thµnh s¶n phÈm. DD ®k: Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. PS tk: Chi phÝ ph¸t sinh trong kú. DD ck: Gi¸ trÞ khèi l­îng dë dang cuèi kú. §èi víi c«ng tr×nh häc viÖn ChÝnh TrÞ Qu©n Sù, ta cã: Chi phÝ dë dang ®Çu kú: 115.925.672 Ph¸t sinh trong kú: 1.760.661.250 Chi phÝ dë dang cuèi kú: 100.416.000 VËy gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong quý IV /2004 cña c«ng tr×nh häc viÖn ChÝnh TrÞ Qu©n Sù lµ: 115.925.672 + 1.760.661.250 – 100.416.000 = 1.776.170.922 ® Tõ kÕt qu¶ tÝnh ®­îc, kÕ to¸n tæng hîp lªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p quý IV/2004. B¶ng 24 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp 492 §Þa chØ: Hoµng Mai B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh §¬n vÞ tÝnh: §ång Kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1. Chi phÝ NVL trùc tiÕp 115.925.672 1.310.068.285 100.416.000 2.Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 298.884.396 3. Chi phÝ m¸y thi c«ng 80.499.409 4. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 71.209.160 Tæng 115.925.672 1.760.661.250 100.416.000 PhÇn 3 Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 492 1. NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492: NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch, do ®ã doanh nghiÖp muèn tån t¹i th× ph¶i t×m ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n, b¶o ®¶m kinh doanh lµm ¨n cã l·i, cã hiÖu qu¶ vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh. §Ó doanh nghiÖp x©y l¾p tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× yÕu tè quan träng nhÊt lµ ph¶i th¾ng thÇu nhiÒu c«ng tr×nh, ®em l¹i lîi nhuËn cao, thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®êi sèng ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Dã ®ã, viÖc c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi phÝ ®· chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng nh÷ng cÇn thiÕt mµ cßn lµ viÖc lµm mang tÝnh nguyªn t¾c theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Muèn t¨ng lîi nhuËn th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng lµ qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt nh»m h¹ gi¸ thµnh. Nh­ vËy, viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ. X¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, mçi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cÇn n©ng cao vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n cho yªu cÇu qu¶n lý néi bé trong doanh nghiÖp vµ ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®­îc hoµn thiÖn tõ hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n, sæ s¸ch, luËn v¨n ®Õn bé m¸y kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc hÖ thèng chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc, hîp lý. Cã nh­ vËy, doanh nghiÖp míi ®¹t ®­îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. 1.1 ¦u ®iÓm. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· mang l¹i mét søc sèng míi cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, quy luËt c¹nh tranh, lîi nhuËn còng rÊt kh¾c nghiÖt ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng, tØnh t¸o vµ nh¹y bÐn giµnh giËt lÊy chç ®øng v÷ng vµng cho m×nh. Muèn thµnh c«ng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt tèt 3 vÊn ®Ò c¬ b¶n ®ã lµ: “S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai?”. Trong ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng t¸c träng t©m. Nã kh«ng nh÷ng cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn trong nh÷ng giai ®o¹n tr­íc mµ cßn gióp nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó lËp kÕ ho¹ch vµ dù to¸n c«ng viÖc thùc hiÖn trong t­¬ng lai. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¬ quan chñ qu¶n, cïng víi sù ®i lªn kh«ng ngõng cña XÝ nghiÖp. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ giÊy phÐp kinh doanh, b¶o toµn ®­îc vèn nhê lµm ¨n cã l·i. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ víi ho¹t ®éng chñ yÕu vÒ x©y l¾p. XÝ nghiÖp tõng b­íc phÊn ®Êu ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt c¶ vÒ bÒ réng lÉn bÒ s©u, nã ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ trªn luËn v¨n kÕ to¸n trong c¸c n¨m gÇn ®©y. §iÒu ®ã cho thÊy sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Ban gi¸m ®èc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn XÝ nghiÖp. Phßng kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp víi nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, nhiÖt t×nh trung thùc ®­îc bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc, chuyªn m«n cña m×nh, ®· hoµn thµnh c«ng viÖc chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c. ViÖc sö dông h×nh thøc NhËt kÝ chung phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña XÝ nghiÖp. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc tæ chøc hîp ph¸p, hîp lÖ, ®Çy ®ñ. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc. XÝ nghiÖp ®Æc biÖt chó träng tíi viÖc lËp hÖ thèng sæ chi tiÕt nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho ng­êi qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæng hîp sæ liÖu cuèi kú vµ lËp luËn v¨n kÕ to¸n. XÝ nghiÖp ®· tæ chøc h¹ch to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tõng quý lµ hoµn toµn hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh ®óng gi¸ thµnh s¶n xuÊt khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao. HÖ thèng chøng tõ gèc ®­îc tËp hîp l­u tr÷ ®Çy ®ñ vµ ®­îc x¾p xÕp hîp lý vµ ®­îc kiÓm tra cÈn thËn ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ. XÝ nghiÖp ®· t¹o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp kh«ng nh÷ng thÕ cßn t¹o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ngoµi XÝ nghiÖp. Khi XÝ nghiÖp kÝ hîp ®ång ng¾n h¹n thuª lao ®éng bªn ngoµi ®· phÇn nµo tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp ®¸ng kÓ trong tæng gi¸ thµnh v× tr¸nh ®­îc chi phÝ ®iÒu ®éng c«ng nh©n tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh, XÝ nghiÖp ®· chñ ®éng giao cho tõng ®éi mua nguyªn vËt liÖu s½n cã trªn thÞ tr­êng ë ®Þa bµn mµ c«ng tr×nh thi c«ng. Nh÷ng ­u ®iÓm cô thÓ trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 492 C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vËt t­: ViÖc lËp kÕ ho¹ch mua hµng th¸ng ë c¸c ®éi c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n vµ phï hîp víi dù to¸n t¹i XÝ nghiÖp, h¹n chÕ h×nh thøc dù tr÷ vËt t­ t¹i kho XÝ nghiÖp ®· gi¶m ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn vËt t­ tíi c¸c c«ng tr×nh. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng: H×nh thøc kho¸n ®­îc giao cho c«ng nh©n t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng cã ý thøc tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc c¶ vÒ chÊt l­îng vµ thêi gian ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh lao ®éng cña c«ng nh©n ®­îc theo dâi th­êng xuyªn trªn b¶ng chÊm c«ng ®¶m b¶o sù c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c. B¶ng thanh to¸n l­¬ng do kÕ to¸n c«ng tr­êng lËp cã ghi râ sè c«ng, sè tiÒn cña tõng c«ng nh©n gióp kÕ to¸n XÝ nghiÖp lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c c«ng tr×nh ®­îc thuËn lîi. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: XÝ nghiÖp h¹ch to¸n c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng thµnh mét kho¶n riªng râ rµng, cô thÓ th«ng qua viÖc lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: T­¬ng tù chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tæng hîp thµnh b¶ng riªng trong ®ã chi tiÕt tõng lo¹i chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæng hîp cã hiÖu qu¶. HiÖn nay, XÝ nghiÖp x©y dùng 492 vÉn kh«ng ngõng t×m tßi, s¸ng t¹o, tiÕp cËn thÞ tr­êng, më réng quy m« kinh doanh, thu hót kh¸ch hµng. C«ng t¸c ®Êu thÇu, lµm hå s¬ mêi thÇu cã nhiÒu tiÕn bé, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu ®Ò ra. Toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp lu«n cè g¾ng ®Ó ngµy cµng n©ng cao chÊt lù¬ng c«ng tr×nh, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, XÝ nghiÖp x©y dùng 492 vÉn cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.2 Tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc th× c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp còng cßn mét sè tån t¹i sau: - Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nhiÒu khi vÉn cßn chËm do c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë c¸ch xa xÝ nghiÖp nªn kÕ to¸n t¹i c¸c c«ng tr­êng nhiÒu khi kh«ng chuyÓn kÞp chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ghi sæ s¸ch kÕ to¸n, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµo cuèi kú kÕ to¸n. - XÝ nghiÖp sö dông mét sè b¶ng biÓu ch­a ®óng quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh, ®iÓn h×nh lµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. - ViÖc h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ vËt liÖu ch­a râ rµng, nhiÒu khi vËt liÖu mua vÒ kh«ng qua nhËp kho mµ xuÊt thi c«ng lu«n sau ®ã míi ®­a chøng tõ vÒ thanh to¸n. H¬n n÷a viÖc giao kho¸n cho c¸c ®éi c«ng tr­êng tù lo mua s¾m vËt t­ ®«i khi gÆp nhiÒu bÊt tr¾c, g©y c¶n trë tiÕn ®é thi c«ng, gi¸ vËt t­ th­êng cao h¬n so víi gi¸ thÞ tr­êng. - Cã nh÷ng lóc chi phÝ vËn chuyÓn vËt t­ ph¸t sinh kh«ng th­êng xuyªn, nªn kÕ to¸n ®· kh«ng h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mµ l¹i h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. XÝ nghiÖp còng h¹ch to¸n lÉn lén chi phÝ mua ngoµi vµ chi b»ng tiÒn kh¸c. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n môc chi phÝ kh«ng chÝnh x¸c, g©y ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c lËp dù to¸n chi phÝ ban ®Çu. - XÝ nghiÖp x©y dùng 492 cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng lín, c¸c c«ng tr×nh cã ë nhiÒu tØnh, ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau, nªn viÖc thanh to¸n chøng tõ cña ®éi lªn XÝ nghiÖp chËm trÔ lµ ®iÒu kh«ng tr¸ch khái. Nh­ vËy, mäi c«ng t¸c h¹ch to¸n th­êng bÞ dån vµo cuèi kú, nªn g©y ra nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã nh­ ghi thiÕu, ghi nhÇm…lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh vµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - XÝ nghiÖp x©y dùng 492 h¹ch to¸n c¶ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Mµ theo chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p lµ, tiÒn ¨n ca cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong ®éi ph¶i h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay viÖc trang bÞ m¸y mãc thi c«ng lµ kh©u hÕt søc quan träng. XÝ nghiÖp cã vèn vµ quy m« kh«ng lín, nªn viÖc mua s¾m m¸y mãc gÆp nhiÒu khã kh¨n. VËy nh­ng c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ sö dông xe, m¸y cña XÝ nghiÖp cßn nhiÒu bÊt cËp. Ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý vµ sö dông nªn ch­a cã hiÖu qu¶ cao. C¸c xe m¸y thiÕt bÞ XÝ nghiÖp trang bÞ cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng chñ yÕu lµ khai th¸c sö dông mµ ch­a quan t©m ®Õn viÖc b¶o d­ìng söa ch÷a ®Ó dïng tèt dïng bÒn. XÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh lËp phiÕu theo dâi nhËt tr×nh ca xe m¸y thi c«ng nªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng th­êng kh«ng chÝnh x¸c, ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tÝnh gi¸ cña doanh nghiÖp. - VÒ vÊn ®Ò sö dông vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cßn cã ®iÓm ch­a chÆt chÏ cÇn ph¶i hoµn thiÖn thªm. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ cÇn ngay ban ®Çu mét sè vèn lín, thêi gian thu håi vèn chËm, vßng quay cña vèn dµi. Qua theo dâi TK 131 “ph¶i thu cña kh¸ch hµng” em nhËn thÊy XÝ nghiÖp cã nhiÒu c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao l©u mµ vÉn ch­a thu hÕt nî. CÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thu håi vèn cña bªn A chñ ®Çu t­. ViÖc vay vèn l­u ®éng ng©n hµng vµ l·i tr¶ ng©n hµng cao ®· phÇn nµo t¸c ®éng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh vµ lîi nhuËn trong n¨m. MÆt kh¸c viÖc thu håi vèn chËm còng gi¸n tiÕp lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt trong n¨m cña XÝ nghiÖp vµ g©y ¶nh h­ëng tíi s¶n phÈm hoµn thµnh. - ViÖc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú t¹i XÝ nghiÖp ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch phï hîp, cÇn ph¶i ®­îc hoµn thiÖn thªm. 2.C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng. 2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492: H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ nhu cÇu kh¸ch quan cña x· héi vµ lµ mét c«ng cô quan träng phôc vô cho qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, ®ång thêi còng lµ mét c«ng cô ®¾c lùc cña Nhµ n­íc trong viÖc chØ ®¹o nÒn kinh tÕ quèc d©n. Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp. Tõ ®ã, gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña hä trªn th­¬ng tr­êng. Nh»m phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña XÝ nghiÖp, ®ång thêi dùa vµo ph­¬ng h­íng ®æi míi kÕ to¸n tµi chÝnh th× viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng yªu cÇu sau. Ph¶i tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n­íc quy ®Þnh: §¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶. §¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a c¸c chi tiªu kinh tÕ mµ kÕ to¸n ph¶n ¸nh, thèng nhÊt vÒ hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ s¸ch, luËn v¨n kÕ to¸n. Môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Do ®ã, hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.2 Néi dung hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492: 2.2.1.Hoµn thiÖn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ. MÆc dï XÝ nghiÖp ®· tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ mét c¸ch khoa häc nh­ng vÉn cßn mét sè bÊt cËp, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng bÊt cËp ®ã, XÝ nghiÖp kh«ng nªn dån c«ng viÖc vµo cuèi kú ®Ó tr¸ch nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. XÝ nghiÖp nªn cã c¸c biÖn ph¸p quyÕt to¸n l­u ®éng nh­ quyÕt to¸n vµo gi÷a kú. Bªn c¹nh ®ã, XÝ nghiÖp còng nªn ®«n ®èc viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ tõ phÝa kÕ to¸n c«ng tr­êng, cÇn ®­a ra c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n vÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p. 2.2.2.Hoµn thiÖn viÖc sö dông b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo mÉu quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng TKCã TK Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Tæng céng L­¬ng chÝnh Phô cÊp ¡n ca Céng cã TK 334 3382 3383 3384 Céng cã TK 338 TK 622 -PX.. -PX.. TK 627 TK642 TK 641 TK 334 Céng 2.2.3. Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô thi c«ng th­êng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh, do ®ã h¹ch to¸n ®óng, ®ñ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ rÊt quan träng. §èi víi nh÷ng vËt t­ kh«ng nhËp kho mµ cã ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh vµo gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trong kú (v× ®èi víi vËt liÖu kh«ng nhËp kho, kÕ to¸n chØ tÝnh gi¸ thµnh vËt t­ theo ho¸ ®¬n) mµ ®· ph¶n ¸nh vµo TK 6277. Nh­ vËy kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c thùc tÕ vËt liÖu xuÊt trùc tiÕp trong kú mµ lµm cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp gi¶m, chi phÝ mua ngoµi t¨ng. XÐt vÒ mÆt tæng gi¸ trÞ th× kh«ng ®æi nh­ng xÐt vÒ mÆt c¬ cÊu chi phÝ riªng cho tõng kho¶n môc trong gi¸ thµnh sÏ bÞ thay ®æi. Nã sÏ g©y khã kh¨n trong viÖc theo dâi, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh V× vËy, ®Ó cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c h¬n th× kÕ to¸n nªn tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ NVL mua ngoµi=Gi¸ mua+ Chi phÝ vËn chuyÓn- Kho¶n gi¶m gi¸ VËt liÖu th­êng ®­îc mua tõng ®ît, sö dông ®Õn ®©u mua ®ªn ®ã ®Ó tr¸ch ø ®äng vèn hµng tån kho. NÕu nguån cung cÊp, gi¸ c¶ thÞ tr­êng kh«ng æn ®Þnh th× sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®­îc kÕ ho¹ch ®Ò ra trong kh©u lËp dù to¸n ®¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu. ChÝnh v× vËy viÖc mua b¸n vËt t­ ph¶i ®­îc Phßng kÕ to¸n kÕt hîp víi Ban vËt t­, Phßng Kinh tÕ kü thuËt nghiªn cøu t×m hiÓu cô thÓ gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng, t×m nguån cung cÊp ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. TiÕt kiÖm vËt t­ trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn b¶o ®¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh. 2.2.4 Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng. HiÖn nay XÝ nghiÖp tiÕn hµnh theo dâi chÊm c«ng cho c¸c tæ m¸y thi c«ng còng gièng nh­ c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt kh¸c lµ ch­a hîp lý v× trong s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lóc nµo m¸y thi c«ng còng ho¹t ®éng. Ngoµi ra cïng mét m¸y thi c«ng trong cïng mét kú cã thÓ tham gia s¶n xuÊt t¹i nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau. L­îng nhiªn liÖu tiªu hao ®èi víi m¸y thi c«ng lµ lín. Theo em XÝ nghiÖp nªn lËp nhËt tr×nh sö dông xe, m¸y thi c«ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c theo dâi t×nh h×nh sö dông xe, m¸y trong ®éi theo mÉu sau: XÝ nghiÖp x©y dùng 492 §éi sè 1 NhËt tr×nh sö dông xe m¸y thi c«ng Tõ ngµy ®Õn ngµy th¸ng n¨m Tªn xe m¸y: Hä tªn ng­êi sö dông: NT Ca (Tõ giê phót ®Õn giê phót ) Néi dung c«ng viÖc Khèi l­îng Kü thuËt thi c«ng x¸c nh©n. B s¸ng B chiÒu 2.2.5 Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Nh­ ®· nãi ë trªn, XÝ nghiÖp h¹ch to¸n tiÒn ¨n ca vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kh«ng ®óng chÕ ®é. Nh­ vËy, XÝ nghiÖp nªn ph¶n ¸nh tiÒn ¨n ca vµo tµi kho¶n 627 “chi phÝ s¶n xuÊt chung”. TiÒn ¨n ca cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong ®éi ®­îc ®Þnh kho¶n theo bót to¸n: Nî TK 627(6271) Cã TK 334 Khi sö dông lao ®éng phæ th«ng, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tr¸nh t×nh tr¹ng l¹m dông qu¸ møc khi sö dông lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng, còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm, uy tÝn cña XÝ nghiÖp. Ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a sö dông lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu, yªu cÇu c«ng viÖc… sao cho phï hîp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèi ­u. 2.2.6 Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. XÝ nghiÖp x©y dùng 492 ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp (gi¶n ®¬n) ®Ó tÝnh chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. §iÒu nµy cã thuËn lîi lµ sö dông c¸c b­íc nghiÖm thu néi bé (b­íc 1), nghiÖm thu c¬ së (b­íc 2). Song nh­ vËy l¹i phô thuéc vµo thêi ®iÓm cuèi quý trïng víi thêi ®iÓm bªn A (qu¶n lý dù ¸n) tæ chøc nghiÖm thu hoÆc t¹m tÝnh b­íc 2 b»ng 80% b­íc 1 ®Ó lËp luËn v¨n. Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn ch­a thËt chÝnh x¸c, chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang l¹i chÝnh lµ dù to¸n chi phÝ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang. VÒ ®iÓm nµy em xin kiÕn nghÞ XÝ nghiÖp chØ ®¹o c¸c ®éi c«ng tr­êng thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ dù to¸n nh­ sau: Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng dë dang cuèi k× = Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu k× + Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p thùc hiÖn trong k× x Chi phÝ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi k× theo dù to¸n Dù to¸n chi phÝ cña khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong k× + Chi phÝ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi k× theo dù to¸n Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú cña c«ng tr×nh xd häc viÖn ChÝnh TrÞ Qu©n Sù tÝnh theo c«ng thøc trªn sÏ nh­ sau: x 100.416.000 = 88.655.408 ® 115.925.672 + 1.760.661.250 2.025.109.760 + 100.416.000 Ph­¬ng ph¸p tÝnh nh­ trªn lµ chÝnh x¸c vµ hîp lý h¬n ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp mµ XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông. XÝ nghiÖp nªn ¸p dông c¸ch tÝnh nµy ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thùc hiÖn trong kú. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp Hµ Néi ngµy…….th¸ng ……n¨m 2005 NhËn xÐt cña gi¸o viªn thùc tËp KÕt luËn Víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo th× c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lu«n lµ chØ tiªu quan träng. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cña ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh trªn tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt, ®ãng gãp mét kho¶n lín vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ gãp phÇn vµo sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 492, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu, nghiªn cøu häc hái vÒ lÝ luËn còng nh­ thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp. Tõ ®ã gióp em hiÓu h¬n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp hîp lý vµ cã hiÖu qu¶, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c. Thùc tÕ cho thÊy XÝ nghiÖp x©y dùng 492 ngµy cµng ph¸t triÓn. Gi¸ trÞ s¶n l­îng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Ho¹t ®éng x©y dùng cña XÝ nghiÖp ngµy cµng më réng. Trong chuyªn ®Ò nµy em ®· m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè ý kiÕn nhá víi mong muèn ®Ó XÝ nghiÖp tham kh¶o, nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ c« gi¸o h­íng dÉn Lª Thu Hoµ ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Häc viªn L­u ThÞ Thanh HuyÒn Môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇn 1 : §Æc ®iÓm chung vÒ xÝ nghiÖp x©y dùng 492 vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp 2 II . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp x©y dùng 492 4 III . Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n 8 1. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 8 2. §Æc ®iÓm h×nh thøc kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp 11 PhÇn 2 : thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng 492 A. Thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xN 12 I. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t­ ng¾n h¹n c¸c kho¶n ph¶i øng tr­íc: 12 1.1 KÕ to¸n tiÒn mÆt.................................................................................12 1.2 KÕ to¸n TGNH 14 1.3 KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn: 15 1.4.KÕ to¸n ph¶i thu kh¸ch hµng: 15 1.5.KÕ to¸n ph¶i thu néi bé: 15 1.6. KÕ to¸n c¸c kho¶n t¹m øng: 16 II. KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô: 17 1. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu c«ng cô dông cô: 2. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m vËt liÖu c«ng cô dông cô 2.1. KÕ to¸n t¨ng vËt liÖu, c«ng cô dông cô :17 2.2. KÕ to¸n gi¶m vËt liÖu c«ng cô dông cô: 19 III. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n: 20 1.KÕ to¸n t¨ng TSC§: 20 2. KÕ to¸n gi¶m TSC§. 22 3 KhÊu hao vµ söa ch÷a TSC§: 23 IV. C«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 23 1.C¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, quÜ tiÒn l­¬ng vµ BHXH: 23 1.1 TiÒn l­¬ng: 24 1.2 B¶o hiÓm x· héi 24 V. KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô, thu nhËp, x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ 1. KÕ to¸n thµnh phÈm: 26 2. KÕ to¸n doanh thu, thuÕ tiªu thô c¸c kho¶n gi¶m doanh thu. 3. KÕ to¸n chi phÝ thu nhËp kÕt qña ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt th­êng. 26 4. KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn kÕ to¸n sö dông TK 911: 27 VI. KÕ to¸n nguån vèn 28 1. KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh . 28 2. KÕ to¸n c¸c kho¶n l·i ch­a ph©n phèi: 29 3. KÕ to¸n c¸c quÜ cña xÝ nghiÖp: 30 4. KÕ to¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 31 VII. LuËn v¨n kÕ to¸n: 31 1.LuËn v¨n kÕ to¸n: 31 2. LuËn v¨n kÕt qu¶ kinh doanh 36 3. LuËn v¨n l­u chuyÓn tiÒn tÖ: 36 B. Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp 492 I. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 1. Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 37 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 37 2.1. Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh: 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè 2.3. Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ 38 2.4. Ph©n lo¹i chi phÝ theo chøc n¨ng trong s¶n xuÊt kinh doanh thµnh s¶n phÈm:40 2.5. Ph©n theo c¸ch kÕt chuyÓn chi phÝ: 40 II. Gi¸ thµnh s¶n phÈm: 40 1. Kh¸i niÖm: 2.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. 41 III. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 42 1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm:44 3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p: 44 3.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp. 45 3.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 46 3.3. H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng. 48 3.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 49 3.5. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 51 tÝnh gi¸ thµnh 3.6. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 53 IV.Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 492: 54 1.Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp X©y dùng 492: 54 2. Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 492 54 3.H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 55 4.H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 58 5.H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 61 6. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: 65 6.1. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 492: 69 PhÇn 3 Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 492 1. NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492: 75 ¦u ®iÓm: 75 1.2 Tån t¹i. 77 2.C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n 78 chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng. 2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492: 2.2 Néi dung hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492: 79 2.2.1.Hoµn thiÖn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ. 79 2.2.2.Hoµn thiÖn viÖc sö dông b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo mÉu quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh: 79 2.2.3. Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 79 2.2.4 Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng. 80 2.2.5 Hoµn thiÖn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 2.2.6 Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. 81

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492.DOC
Luận văn liên quan