Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thực phẩm Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế đổi mới chung của cả nước, từ nền kinh tế hàng hoá tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án SXKD đạt hiệu quả kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường tất yếu có sự cạnh tranh, cạnh tranh dẫn đến sự sống còn của doanh nghiệp do vậy các doanh nghiệp luôn chủ động bằng các hình thức cụ thể để tiếp cận thị trường, thâm nhập vào thị trường với những sản phẩm của mình. Như vậy sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ sản xuất ngày càng nhiều mà chất lượng phải cao, mẫu mã đẹp, giá thành phải hợp lý cuốn hút người tiêu dùng. Để có giá cả hợp lý đảm bảo có lợi nhuận thì điều kiện kiên quyết là doanh nghiệp phải tìm biện pháp giảm chi phí giá thành sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng tốt giá thành hạ là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp tiêu thụ thành phẩm, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thực hiện đầy đủ ngân sách cho nhà nước đem lại lợi nhuận ngày càng cao. Với mục tiêu SXKD " lấy thu bù chi kinh doanh có lãi " các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để sao cho chi phí đầu vào nhỏ nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất, tạo điều kiện đẩy nhanh tích luỹ cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Để đạt được mục tiêu đó, thì điều kiện đầu tiên là doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và tính toán chính xác giá thành sản phẩm, thông qua bộ máy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp phân tích được tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện giá thành như thế nào? Từ đó đề ra biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành và đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển SXKD và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Như vậy giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng nhất để đánh giá chất lượng công tác của doang nghiệp. Nó là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh trình độ, phát triển về mặt kỹ thuật sản xuất, về tổ chức sản xuất, về năng suất lao động của doang nghiệp. Nó phản ánh tình hình sử dụng TSCĐ và vốn lưu động của doanh nghiệp. Vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu tất yếu và luôn là một trong những vấn đề hàng đầu mà các doanh nghiệp cần quan tâm. Xuất phát từ tầm quan trọng đó em đã kiến nghị đi sâu nghiên cứu đề tài " Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" tại Công ty Thực phẩm HN Tại Công ty Thực phẩm đã xác định đúng mức quan trọng của việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Do vậy trong công tác kế toán luôn thực hiện đúng nguyên tắc. Mặc dù rất cố gắng và luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Ngọc Toản và các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán cùng với sự giúp đỡ của các anh chị phòng kế toán của Công tyThực phẩm HN. Song vì thời gian thực tập có hạn, với sự nhận thức còn hạn chế nên chuyên đề này không thể tránh khỏi những thiếu xót tồn tại. Em rất mong và xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để đề tài này được hoàn thiện tốt hơn. Trong đề tài này em xin đưa ra 3 phần chính: Phần I: Lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm Phần II: Tình hình tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty Thực phảm HN Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty Thực phẩm HN

doc104 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1765 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thực phẩm Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
liÖu tõ 2 b¶ng kª ®ã ®Ó vµo NKCT sè 7. 3.1. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp: * NVL chÝnh: S¶n phÈm chÝnh s¶n xuÊt ra cña c«ng ty Thùc phÈm lµ c¸c lo¹i thùc phÈm ¨n liÒn. Nguyªn liÖu chÝnh cÊu thµnh lªn s¶n phÈm chÝnh tõ thÞt gia sóc, gia cÇm vµ thuû h¶i s¶n. * NVL phô: thµnh phÈm cÊu thµnh c¸c lo¹i thùc phÈm ¨n liÒn ®ßi hái ph¶i qua mét qu¸ tr×nh, mét giai ®o¹n cña c«ng nghÖ phøc t¹p ®Ó ®­a ®Õn ®­îc c¸c m¸y m¸y mãc trªn d©y chuyÒn nhê ®Õn chÊt mµu thùc phÈm vµ c¸c gia vÞ kh¸c do ®ã VL phô dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. VËt liÖu phô lµ ®èi t­îng lao ®éng kh«ng cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm nh­ng l¹i cã t¸c dông nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ë c«ng ty vËt liÖu phô lµ chÊt mµu thùc phÈm vµ c¸c gia vÞ §¬n vÞ: PhiÕu nhËp kho Sè 02 MÉu sè: 01 VT Ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2002 Nî: Q§ sè: 1144 TCQ§/C§KT Cã: Ngµy 1/11/1995 cña BTC Hä tªn ng­êi giao hµng: Phïng Quang Minh Theo b¶n kiÓm nghiÖm sè 02 ngµy 20/10/2002 NhËp t¹i kho: TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸chphÈm chÊt vËt t­ ( SPHH) M· sè §V tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp ThÞt lîn kg 41,604 Céng: Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (HoÆc bé phËn cã nhu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) cÇu nhËp ) (Ký hä tªn) Bé(Së): ThÎ kho M· sè: S21-H §¬n vÞ: ThÎ lËp,ngµy th¸ng n¨m Sè: KÕ to¸n tr­ëng Sè tê: TT Chøng tõ TrÝch yÕu Ngµy xuÊt nhËp Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n S Ngµy NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 G Tån ®Çu kú 286,805 1 1/10 Mua VL 1/10 1.993 2 1/10 Mua thÞt lîn 41.604 1 3/10 XK PX chÕ biÕn 951 2 5/10 XK PX chÕ biÕn 272 30/10 Tån cuèi th¸ng §Ó tiÕn hµnh ghi chÐp kÞp thêi chÝnh x¸c vÒ NVL xuÊt kho ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ hîp lý. GÝa trÞ vËt liÖu th­êng ®­îc cÊu thµnh tõ nhiÒu yÕu tè mµ th«ng th­êng chØ ®­îc x¸c ®Þnh vµ cuèi kú h¹ch to¸n. Do viÖc thu mua NVL chÝnh cña C«ng ty theo thêi vô. §Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng cho phï hîp, ®¶m b¶o cho gi¸ thµnh ®­îc æn ®Þnh c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. C¨n cø vµo thÎ kho cña thñ kho vËt t­ chuyÓn lªn. KÕ to¸n vËt liÖu tÝnh gi¸ thµnh xuÊt kho sö dông trong th¸ng 10/2002 nh­ sau: C«ng thøc: GÝa TT b×nh qu©n GÝa trÞ thùc tÕ tån ®Çu kú = 1 ®¬n vÞ NVL Sè l­îng §K + Sè l­îng GÝa TT NVL xuÊt = GÝa TT b×nh qu©n 1 ®¬n vÞ x sè l­îng xuÊt dïng dïng ®Çu kú ¸p dông: GÝa trÞ TT NVL 1.271.120.000 + 5.137.875 + 107.239.656 = x 1223 xuÊt dïng T10 286.805 + 416.041.993 Qóa tr×nh vËn ®éng cña NVL tõ khi b¾t ®Çu mua vÒ nhËp kho ®Õn khi xuÊt dïng ®Õn tõng ph©n x­ëng, tõng môc ®Ých sö dông ®Òu ®­îc kiÓm tra ®èi chiÕu chÆt chÏ tõ kho ®Õn phßng kÕ to¸n. Néi dung tr×nh tù ghi chÐp, kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®­îc c«ng ty ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song theo s¬ ®å. PhiÕu nhËp xuÊt kho B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån NVL ThÎ hoÆc sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL ThÎ kho : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra §¬n vÞ: C«ng ty Thùc phÈm HN PhiÕu xuÊt vËt t­ MÉu 4-VT Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2002 Q§ sè 200-TCTK/BPC§ Ngµy 24/3/83 cña TCTK Nî Cã 621 1521 Bé phËn sö dông: PX chÕ biÕn §èi t­îng sö dông: XuÊt t¹i kho: §«ng l¹nh TT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §V tÝnh M· Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó Yªu cÇu Thùc xuÊt ThÞt lîn kg 951 Céng thµnh tiÒn: XuÊt, ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2002 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Trªn c¬ së tÝnh to¸n ë b¶ng tæng hîp xuÊt NVL vµ b¶ng tæng hîp xuÊt CCDC trong kú h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC vµo cuèi th¸ng. GÝa trÞ NVL xuÊt kho trong th¸ng theo gi¸ thµnh TT vµ theo tõng ®èi t­îng ph©n x­ëng sö dông ®­îc lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo bªn cã TK 152, 153. §ång thêi sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC kÕ to¸n tæng hîp ghi trªn b¶ng kª 4,5 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 621 - chi phÝ NVL TT Cã TK 152 - NVL xuÊt dïng Cã TK 153 - CCDC xuÊt dïng kÕt chuyÓn chi phÝ vµo TK 154: Nî TK 154 - SXKD dë dang Cã TK 621 - chi phÝ NVL S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp th¸ng 10/2002 3.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NCTT: - Lµ mét doanh nghiÖp tù h¹ch to¸n kinh doanh lÊy thu bï chi do ®ã tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng lµ vÊn ®Ò mµ c«ng ty Thùc phÈm HN lu«n quan t©m chó ý bëi chóng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt nãi chung vµ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm c«ng ty nãi riªng. Cïng víi viÖc khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶, thÓ theo tÝnh quyÒn h¹n cña 1 doanh nghiÖp nhµ n­íc do ®ã viÖc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty cho ng­êi lao ®éng SXTT thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, theo ph­¬ng ph¸p kho¸n s¶n phÈm. Thùc hiÖn kho¸n l­¬ng trong toµn c«ng ty cho c¸c ph©n x­ëng lao ®éng trùc tiÕp theo ®¬n gi¸ s¶n phÈm cuèi cïng cña ph©n x­ëng. Quü l­¬ng cña c«ng ty lµ toµn bé sè tiÒn l­¬ng tÝnh theo sè CNV cña c«ng ty do c«ng ty qu¶n lý vµ chi tr¶ l­¬ng. Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng s¶n phÈm nhËp kho ®Ó x¸c ®Þnh quü l­¬ng cho ph©n x­ëng theo c«ng thøc: Quü l­¬ng ph©n x­ëng = s¶n phÈm hoµn thµnh x ®¬n gi¸ kho¸n - Ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cßn cã 1 kho¶n chi phÝ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ gi¸ thµnh ®ã lµ chi phÝ BHXH. C«ng ty Thùc phÈm HN ¸p dông ®óng theo chÕ ®é hiÖn hµnh. TrÝch quü BHXH 20 % TÝnh vµo gi¸ thµnh 15 % theo quü l­¬ng cÊp bËc doanh nghiÖp 5 % c¸ nh©n ®ãng vai trõ vµo tiÒn l­¬ng c¨n cø theo: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng kª s¶n phÈm hoµn thµnh - B¶ng kª lµm thªm giê §Ó lªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng vÒ phßng TVKT tõ ®©y kÕ to¸n chi phÝ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n gi¸ thµnh vµo b¶ng kª 4, 5, nhËt ký chøng tõ sè 7. Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong kú. Nî TK 622 - chi phÝ NCTTPX 119.755.000 Cã TK 334 - PT CNV 119.755.000 TrÝch BHXH 15 % theo l­¬ng cÊp bËc Nî TK 622 chi phÝ nh©n c«ng TT 21.200.000 Cã TK 338 ph¶i tr¶ kh¸c 21.200.000 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK 154 Nî TK 154 chi phÝ SXKD dë dang 140.955.000 Cã TK 622 chi phÝ NCTT 140.955.000 S¬ ®å tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: * Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: lµ nhµ n­íc chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp BHYT, BHXH, KPC§ cña nh©n viªn ph©n x­ëng. Tõ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó ghi vµo b¶ng kª 4, 5 ®ång thêi ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7. (cét ghi nî TK 627 ®èi øng víi cét ghi cã TK 334, 338). Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 334 ph¶i tr¶ CNV Cã TK 338 ph¶i t¶ kh¸c. * Chi phÝ vËt liÖu, dông cô s¶n xuÊt: Bn¶g chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng cho ph©n x­ëng ®Ó söa ch÷a TSC§, nhµ cöa, kho tµng do ph©n x­ëng tù lµm. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 2 ®· tËp hîp ®­îc vÒ chi phÝ c«ng cô dông cô trong th¸ng xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chung tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng kª 4, 5 vµ nhËt ký chøng tõ sè 7. Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 153 c«ng cô dông cô Cã TK 142 chi phÝ tr¶ tr­íc ( Cét ghi Nî TK 627 ®èi øng víi TK ghi Cã TK 153, TK 142) * Chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§: Lµ chi phÝ khÊu hao TSC§ thuéc ph©n x­ëng bé phËn s¶n xuÊt nh­ lµ ph©n x­ëng MMTB,PTVT, chi phÝ nµy tÝnh theo % tû lÖ quy ®Þnh khi tÝnh. Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 214 hao mßn TSC§ §ång thêi: Nî TK 009 quü khÊu hao c¬ b¶n Do ®Æc ®iÓm qua tr×nh s¶n xuÊt, TSC§ cña c«ng ty thùc phÈ, HN ®­îc chia thµnh mét sè danh môc: + TSC§ dïng trong SXKD c¬ b¶n bao gåm nh÷ng tµi s¶n tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng SXKD + TSC§ dïng ngoµi s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n: lµ nh÷ng TSC§ phóc lîi phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng ngoµi môc ®Ých SXKD cña c«ng ty nh­ nhµ nghØ... + TSC§ ch­a dïng: lµ lo¹i TSC§ chiÕm gi¸ trÞ lín trong tæng TSC§ cña c«ng ty, th­êng lµ do c«ng ty cã c¸c dù ¸n lín, do ®ã khi c¸c dù ¸n ®­îc duyÖt viÖc mua s¾m TSC§ ®­îc diÔn ra nh­ng ch­a ®­a ngay vµo qu¸ tr×nh sö dông. HiÖn nay c«ng ty ®ang chuÈn bÞ triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n l¾p ®Æt d©y chuyÒn ®ãng hép. + TSC§ chê thanh lý: Lµ nh÷ng TSC§ ®· hÕt thêi gi¸n sö dông vµ tÝnh khÊu hao. + TSC§ khÊu hao kh¸c. Hµng th¸ng kÕ to¸n TSC§ tiÕn hµnh ph©n bæ khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ ®Òu cho tõng ph©n x­ëng. Theo quyÕt ®Þnh sè 1062 TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 cña BTBTC c«ng ty ®· ¸p dông viÖc tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. Hµng th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo tû lÖ khÊu hao ®· ®­îc cÊp trªn duyÖt ®èi víi tõng lo¹i TSC§ ®Ó tÝnh khÊu hao. Nguyªn gi¸ TSC§ x tû lÖ KH Møc khÊu hao hµng th¸ng = 12 th¸ng KÕ to¸n TSC§ x¸c ®Þnh møc khÊu hao cña tõng lo¹i TS vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ sè 3 - b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ (LËp ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cã tÝnh khÊu hao) C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 3, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ghi vµo cét nî TK 627 ®èi øng cét ghi cã TK 214 trong b¶ng NKCT sè 7 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Ngoµi chi phÝ trªn c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn dÞch vô mua ngoµi nh­ chi phÝ nhµ cöa , TSC§, chi phÝ tiÒn ®iÖn... ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK nµy. Khi c¸c nghiÖp vô trªn ph¸t sinh kÕ to¸n tiÒn mÆt, TGNH c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ phiÕu chi tiÒn mÆt, giÊy b¸o nî cña ng©n hµng... råi tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n trªn phiÕu chi vµ tËp hîp chóng vµ NKCT sè 1, NKCT sè 2, NKCT sè 5. C¨n cø vµo c¸c NKCT ®ã sÏ thÊy ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. * Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: (TK6278) Còng nh­ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt trªn c¬ së NKCT 1,2 ... kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp nh÷ng nhiÖm vô ph¸t sinh trong th¸ng ghi. Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 111 , 112 chi b»ng tiÒn Cã TK 331 ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Nh­ vËy sau khi toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc kÕ to¸n tËp hîp c¨n cø trªn b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tiÖn theo dâi vµ ®­îc ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 phÇn II "chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè". Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn 1 s¶n phÈm th× tËp hîp cho 1 s¶n phÈm Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu s¶n phÈm th× ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ theo tiªu thøc tiªu hao NVL chÝnh SXSP, do chi phÝ NVL chÝnh chiÕm tû träng lín nªn ta chän c«ng thøc ph©n bæ sau: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm Chi phÝ NVL chung ph©n bæ = x chÝnh cña cho s¶n phÈm A Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n phÈm A chÝnh cña c¸c s¶n phÈm S¬ ®å h¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung th¸ng 10/2002 S¬ ®å h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú th¸ng 10/2002 4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i Thùc phÈm HN 4.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Trªn c¬ së sè liÖu trong b¶ng ph©n bæ sè 2 Ph©n bæ NVL - CCDC xuÊt dïng th¸ng 10/2000 do bé phËn kÕ to¸n NVL lËp chuyÓn sang (biÓu sè 1) KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®Þnh kho¶n Bót to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ NVL TT Nî TK 621 - chi phÝ NVL TT 90.116.456 Cã TK 1521 - NVL chÝnh 4.249.068 Cã TK 1522 - NVL phô 84.995.388 Cã TK 1527 - phÕ liÖu 872.000 Tõ viÖc tËp hîp nµy kÕ to¸n lªn sæ c¸i TK 621 C«ng ty Thùc phÈm HN Sæ c¸i TK - CPNVLTT Th¸ng 10/2002 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng SPS SH Ngµy 31/9 SD§K 1521 0 1/10 XuÊt NVLC cho PX chÕ biÕn 1522 4249068 3/10 XuÊt NVL P cho PX chÕ biÕn 1522 84363388 3/10 XuÊt NVL P cho PX ®«ng l¹nh 1527 632000 5/10 XuÊt phÕ liÖu cho PX A 872000 Céng sè PS Nî 90116456 Tæng sè PS Cã 90116456 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty Thùc phÈm HN B¶ng ph©n bæ NVL-CCDC xuÊt dïng BiÓu sè 1 Phßng TVKT Th¸ng 10/2002 Ghi nî Ghi Cã TK 1521 TK1522 TK1523 TK1524 TK1525 TK153 TK 621 4249068 84995388 PX chÕ biÕn 4249068 84363388 PX ®«ng l¹nh 632000 TK 627 13093115 1607100 25723653 2564787 PX chÕ biÕn 7859811 1442100 16935657 7400000 1904196 PX ®«ng l¹nh 5233304 165000 8787996 660590 TK 642 1064873 1856650 1270000 15600 TK 142 17300000 10100000 TK338 266550 Céng 4249068 99419926 3463750 44293653 7400000 12680386 4.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NCTT: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng tõ phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n chi phÝ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng (biÓu sè 2) C«ng ty TPHN B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ngBHYT,BHXH,KPC§ Phßng TC-L§-TL Th¸ng 10/2002 Nî Cã TK 334 TK 338 TK 335 L­¬ng chÝnh Céng TK 334 TK 622- CPNCTT 119755000 119755000 22753450 ThÞt lîn 61871000 61871000 11755490 ThÞt gµ 8945000 8945000 1699550 §Ëu t­¬ng 2785000 2785000 529150 §ãng hép 46154000 46154000 8769260 TK 627- CPSXC 35810000 35810000 6803900 PX chÕ biÕn 30091000 30091000 5717290 PX ®«ng l¹nh 5720000 5720000 1086800 TK 642- CPQL 23084000 23084000 4385960 TK 338 TK 334 10718940 178649000 KÕ to¸n chi phÝ ®Þnh kho¶n - Bót to¸n ph¶n ¸nh l­¬ng ph¶i tr¶ NCTT Nî TK 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 119.755.000 Cã TK 334 - ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 119.755.000 - Bót to¸n ph¶n ¸nh kho¶n trÝch BHXH theo l­¬ng cÊp bËc thî: (141.333.333x 0,15 = 21.200.000) Nî TK 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 21.200.000 Cã TK 334- ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 21.200.000 Cuèi th¸ng sau khi tËp hîp ®­îc CP NCTT kÕ to¸n lªn sæ c¸i TK 622 C«ng ty Thùc phÈm HN Sæ c¸i TVKT TK 622 - CPNCTT Th¸ng 10/2002 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng SPS SH NT 31/9 30/10 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNTTSX 334 119755000 20/10 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 338 21200000 Céng PS Nî 140955000 Tæng PS Cã 140955000 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 4.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ NVL - CCDC dïng th¸ng 10 biÓu sè 01 kÕ to¸n tËp hîp c¸c chi phÝ phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm Nî TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 1522 - NVL phô 103.093.115 Cã TK 1523 - x¨ng dÇu ma dót 1.607.100 Cã TK 1524 - phô tïng 25.723.693 Cã TK 153 - CCDC 2.564.786 - Sæ c¸i cña bé phËn nhµ ¨n b¸o chÝ phôc vô 2 ph©n x­ëng n­íc uèng Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung 2.349.850 Cã TK 1526 thùc phÈm 2.349.850 - C¨n cø NKCT sè 5 (trÝch) C«ng ty TPHN NhËt ký chøng tõ sè 5 TVKT Ghi Cã TK331- ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Th¸ng 10/2002 Tªn ®¬n vÞ b¸n SD §T Ghi Cã TK 331 Theo dâi thanh to¸n SD trong th¸ng Nî Cã Ghi Nî c¸c TK 627 Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 C¬ quan ®iÖn n­íc 50321760 Nhµ m¸y n­íc HN 33568000 §· ghi sæ c¸i ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 99 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung 83.889.760 Cã TK 331 PTNB 83.889.760 B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ (biÓu sè 3) C«ng ty TPHN B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ TVKT Th¸ng 10/2002 Nî Cã TK 214 TK 142 TK 627- CPSXC 27548620 479083 PX chÕ biÕn 13270904 426223 PX ®ãng gãi 2060440 PX ®«ng l¹nh 12217276 52860 TK642- CPQL 16131986 3402471 TK338- dÞch vô 214335 Tæng céng 43894941 3881553 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: +Bót to¸n ph¶n ¸nh sè hao mßn TSC§ th¸ng 10/2000 Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung 27.548.620 Cã TK 214 HMTSC§ 27.548.620 +Bót to¸n ph¶n ¸nh sè hao mßn th¸ng tr­íc ph©n bæ trong th¸ng nµy Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung 479.083 Cã TK 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc 479.083 C¨n cø theo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng (biÓu sè 2) §Þnh kho¶n chi phÝ cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng Nî 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung 42.032.000 Cã TK 334 PTCNV 35.810.000 Cã TK 338 PT kh¸c 6.222.000 - C¨n cø vµo nhËt ký chøng tõ sè 1 (trÝch) C«ng ty TPHN NhËt ký chøng tõ ghi sè 1 PKTTV Ghi Cã TK 111- TM Th¸ng 10/2002 STT Ngµy Ghi Cã TK 111- Ghi Nî c¸c TK TK 627 Céng cã TK 111 1 5/10 2053150 2053150 2 5/10 982110 3035260 §· ghi sæ c¸i ngµy 2/10/2002 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung 3.035.260 Cã TK 111 tiÒn mÆt 3.035.260 C«ng ty TPHN Sæ c¸i TK 627 -CPSXC Ngµy CT DiÔn gi¶i TK ®èi øng SPS NT XuÊt VLP cho PX chÕ biÕn 1522 7859811 XuÊt VLP cho PX ®ãng gãi 1522 5233304 XuÊt nhiªn liÖu cho PX chÕ biÕn 1523 1442100 XuÊt nhiªn liÖu cho PX ®ãng gãi 1523 165000 XuÊt phô tïng cho PX chÕ biÕn 1524 16935657 XuÊt phô tïng cho PX ®ãng gãi 1524 8787996 THCP TP phôc vô 2 PX 1526 1904196 XuÊt CCDC cho PX chÕ biÕn 153 660590 XuÊt CCDC cho PX ®ãng gãi 153 27548620 HMTSC§ cho 2 PX 214 27548620 Ph©n bæ hao mßn th¸ng tr­íc 142 479083 Tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn 334 35810000 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 338 6222000 Chi mua TP cho PX chÕ biÕn 111 2053150 Chi mua hép cho PX ®ãng gãi 111 982110 Céng PS 202323267 Tæng PS Cã 202323267 6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c«ng ty sö dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. KÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ theo tõng kho¶n môc tËp hîp trªn TK 154 "chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang". Nî TK 154 CPSXKDDD 433.213.723 Cã TK 621 CPNVLTT 90.116.456 Cã TK 622 CPNCTT 140.955.000 Cã TK 627 CPSXC 202.142.267 §Þnh kú cuèi th¸ng sau khi tËp hîp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ liªn quan: C¸c b¶ng ph©n bæ NKCT ... chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp theo tõng kho¶n môc riªng cho tõng ph©n x­ëng. Tõ ®ã kÕ to¸n lªn b¶ng kª sè 4, 5 vµ nhËt ký chøng tõ sè 7. C«ng ty TPHN B¶ng kª sè 4, 5 (Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng ) N C 142 214 331 334(n) 338(n) 155 621 90116456 chÕ biÕn 89484456 ®ãng gãi 632000 622 119755 21200 140955000 thÞt lîn 61871 10744 72515000 thÞt gµ 8945 1647 10592000 cua bÓ 2785 515 3300000 ®ãng gãi 46154 8294 54478000 627 479083 27548620 83889760 35810 6222 202323267 chÕ biÕn 426223 15331334 73808352 30090 4818 156481123 ®ãng gãi 52860 12217276 10081408 5720 1404 45661144 641 147766 511470 642 3402471 16131986 1191228 23084 3815 63987 157849499 338 214335 480885 142 3881554 43894941 85080988 178649 31237 211753 592236577 C«ng ty TPHN NKCT sè 7 - TËp hîp CPSX Phßng TCKT Nî Cã 1521 1522 1523 1524 1526 1527 153 111 112 141 154 621 4249068 84995388 872000 622 627 13093115 1067100 25723693 2349850 2564786 3035260 641 642 1064873 1856650 1270000 241000 15600 17182000 77998713 11331991 142 Céng A 4249068 99153376 3463750 3463750 26993693 872000 2580386 20217260 77998713 152 111 155 334 2916000 338 266550 1527 Céng B 266550 2916000 Céng A-B 99419926 3175850 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng 142 214 331 334 338 154 155 621 622 627 444483257 90116456 140955000 202142267 119755000 21200000 479083 27548620 83889760 35810000 6222000 147760 3402471 16131986 1191228 23084000 63987 214 338 154 627 642 141 138 181000 1824453506 11928276 1417224 100000 30000 60000 C«ng ty TPHN Sæ c¸i PTCKT TK- 154 CPSXKDDD Th¸ng 10/2002 Ngµy ghi sæ CT DiÔn gi¶i TK ®èi øng SPS NT 31/9 ChuyÓn sang kú sau 1340965664 1/10 K/chuyÓn thµnh phÈm 155 444483257 25/10 K/C CPNVLTT 621 90116456 25/10 K/C CP NCTT 622 140955000 25/10 K.C CP SXC 627 202142267 Céng sè PS Nî 877696980 Tæng PS Cã 1824513506 SD cuèi th¸ng D­ nî 394149138 D­ cã Ngµy th¸ng n¨m 6. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: * §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú §Ó tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú, kÕ to¸n kh«ng chØ tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n ®ã mµ cßn ph¶i quan t©m ®Õn NVL tån cuèi kú còng nh­ CPSX chiÕm trong s¶n phÈm lµm dë mµ kh«ng tÝnh ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ngoµi chi phÝ nguyªn vËt liÖu ra mµ kh«ng ph©n bæ cho s¶n phÈm dë cuèi kú. Cuèi kú hµng th¸ng kÕ to¸n bé phËn gi¸ thµnh cïng víi thèng kª tæ chøc kiÓm kª thùc tÕ sè l­îng s¶n phÈm lµm dë trªn d©y chuyÒn. Do quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p qua nhiÒu c«ng ®o¹n, viÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm tån cho chÝnh x¸c lµ kh«ng ®¬n gi¶n. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n trong ®iÒu kiÖn s¶n phÈm dë dang cuèi kú bé phËn qu¶n lý c«ng ty ®· ®­a ra ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh ®Þnh møc ®Î x¸c ®Þnh gi¸ trÞ SPLD cuèi kú. Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp tÝnh vµo s¶n phÈm dë dang dùa theo c¸c ®Þnh møc tiªu hao NVL cña ®¬n vÞ s¶n phÈm.| Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc SPLD t¹i c«ng ®o¹n trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, kho¸n gi¸ thµnh vµ thèng kª lËp b¸o c¸o kiÓm kª s¶n phÈm lµm dë trªn c¬ së ®ã tÝnh ra chi phÝ s¶n xuÊt chiÕm trong s¶n phÈm lµ bao nhiªu ®Ó lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc chÝnh x¸c. 7. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Thùc phÈm HN: - X¸c ®Þnh tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bé phËn kÕ to¸n c«ng ty, kÕ to¸n gi¸ thµnh ®· c¨n cø tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña s¶n phÈm, yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty. Víi ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt s¶n xuÊt mÆt hµng kh«ng liªn tôc, trªn 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt t¹o ra c¸c b¸n thµnh phÈm cã thÓ nhËp kho tµhnh phÈm hoÆc ®em tiÕp tôc lµm nguyªn liÖu cho thµnh phÈm giai ®o¹n sau. Tõ ®Æc ®iÓm ®ã c«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm ®­îc tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. - Kú tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty Thùc phÈm HN víi yªu cÇu qu¶n lý th«ng tin h¹ch to¸n, kú tÝnh gi¸ thµnh lµ 1 th¸ng 1 lÇn, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp trong th¸ng, cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh vµ lËp b¸o c¸o gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho trong th¸ng. - Sau khi tËp hîp ®­îc toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n, ®ång thêi c¨n cø vµo b¸o c¸o kiÓm kª NVL, s¶n phÈm, lao ®éng. KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®· nhËp kho trong kú. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®· nhËp kho trong kú. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: C¨n cø vµo tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt qua 3 kho¶n môc: (th«ng qua b¶ng kª sè 4, 5, NKCT sè 7). - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung C¨n cø vµo "sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh" tµi kho¶n 621, 622, 627,154. C¸c sè nµy ®· ®­îc ®èi chiÕu kiÓm tra víi "sæ c¸i" c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 154. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc thÓ hiÖn trªn phiÕu gi¸ thµnh. Trong ®ã: + Sè tån ®Çu kú: gåm NVL, SPLD kú tr­íc chuyÓn sang (nÕu cã). Cô thÓ lµ c¨n cø vµo dßng céng "sæ c¸i TK 154" cña th¸ng tr­íc ghi vµo. + Sè t¨ng trong th¸ng: c¨n cø vµo qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trªn sæ c¸i TK 621, 622, 627 + Tån ®Çu kú: §©y lµ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty s¶n phÈm lµm dë chØ tËp hîp cuèi giai ®o¹n 1. Trong giai ®o¹n 2 kh«ng cã tån cuèi kú. - Sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª ®Ó x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cho tõng lo¹i s¶n phÈm theo kho¶n môc kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm GÝa thµnh CPSPDD B¸n thµnh CPSX CPDD = + + - SP ®Çu kú phÈm trong kú cuèi kú GÝa thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = S¶n l­îng hoµn thµnh Cuèi cïng kÕ to¸n gi¸ thµnh lËp b¸o c¸o gi¸ thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ®­îc trong kú qua biÓu "b¸o c¸o gi¸ thµnh s¶n phÈm" Kú tÝnh gi¸ thµnh chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm, ®ång thêi kÕt chuyÓn c¸c tµi kho¶n vµ kho¸ sæ kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè d­ cuèi kú lËp chøng tõ theo sè liÖu gi¸ thµnh. Sau khi xem xÐt ®èi chiÕu hîp lý kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn b»ng bót to¸n gi¸ thµnh tæng hîp c¸c s¶n phÈm nhËp kho. Nî TK 155 thµnh phÈm Cã TK 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang §¬n vÞ: C«ng ty TPHN PhiÕu nhËp s¶n phÈm MÉu 3A-VT Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2002 Q§ sè 200-TCTK/BPC§ Ngµy 24/3/83 cña TCTK Nî Cã Bé phËn s¶n xuÊt: Ph©n x­ëng chÕ biÕn NhËp t¹i kho: §«ng l¹nh TT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm §V tÝnh M· SP Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó Xin nhËp Thùc nhËp 1 ThÞt lîn 236064,3 2 ThÞt gµ 44513 3 t«m bãc vá 21953,5 4 cua bÓ 1000 Céng thµnh tiÒn NhËp, ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2002 Phô tr¸ch bé phËn SX Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao Thñ kho §¬n vÞ: C«ng ty TPHN PhiÕu nhËp s¶n phÈm MÉu 3A-VT Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2002 Q§ sè 200-TCTK/BPC§ Ngµy 24/3/83 cña TCTK Nî Cã Bé phËn s¶n xuÊt: Ph©n x­ëng ®ãng gãi NhËp t¹i kho: TT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm §V tÝnh M· s¶n phÈm Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó Xin nhËp Thùc nhËp 1 Hép ®ùng thÞt C¸i 103020 2 Tói ®ùng nem - 100 3 Can ®ùng dÇu ¨n - 5 4 Céng thµnh tiÒn NhËp, ngµy 30/10/2002 Phô tr¸ch bé phËn s¶n xuÊt Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao Thñ kho C«ng ty TPHN PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm Phßng TCKT Tªn thµnh phÈm: Patª hép S¶n l­îng: 214.724 Th¸ng 10 n¨m 2002 TT Kho¶n môc Tån §K CP SX trong kú B¸n thµnh phÈm G§I+II Tån cuèi kú GÝa b¸n 1 NVLC 1271120000 5121068 324805593 951435475 2 NVLP 11100000 84363388 7910000 87553388 3 CPNCTT 61871000 61871000 4 BHXH,YT 10744000 10744000 5 CPSXC 156451123 156481123 Céng 1282220000 318580579 332715593 126084986 Nî Cã Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp phiÕu §¬n vÞ: C«ng ty TPHN PhiÕu xuÊt vËt t­ MÉu 4-VT Ngµy 01th¸ng 10 n¨m 2002 Q§ sè 200-TCTK/BPC§ Ngµy 24/3/83 cña TCTK Bé phËn sö dông: Ph©n x­ëng chÕ biÕn §èi t­îng sö dông: XuÊt t¹i kho: §«ng l¹nh TT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §V tÝnh M· vËt t­ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 ThÞt lîn kg 74806,1 5741,07 429467056 2 t«m bãc vá kg 2005,5 5823,95 11679932 3 Võng kg 557,5 5983,8 3335969 Céng thµnh tiÒn 77369,1 444482957 Céng thµnh tiÒn: 444482957 XuÊt, ngµy 1th¸ng10 n¨m 2002 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Vµ ghi Nî TK 1527 60.000 (®Çu bao) Cã TK 154 60.000 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ trªn TK 155 thµnh phÈm Nî TK 155 thµnh phÈm 1.824.453.506 Cã TK 154 CPSXKDDD 1.824.453.506 C«ng ty TPHN Sæ c¸i PTCKT TK 155- Thµnh phÈm Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2002 Ngµy th¸ng CT DiÔn gi¶i TK ®èi øng SPS NT ChuyÓn sang ®Çu kú 2504713587 K/C gtrÞ CP SXDD 154 1824453506 Céng sè PS Nî 1824453506 Tæng PS Cã D­ Nî 1544397748 SD cuèi kú Cã 2784769345 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 8. Ph©n tÝch s¬ l­îc nh©n tè chi phÝ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh: Ho¹t ®éng SXKD cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu h­íng tíi môc ®Ých cuèi công lµ lîi nhuËn.§Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy mçi doanh nghiÖp ®Òu cã mét kÕ ho¹ch, mét ph­¬ng thøc ho¹t ®éng kh¸c nhau. Gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh ®ßi hái nh»m qu¶n lý ph¶i ph©n tÝch kü ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung hay ph©n tÝch c¸c yÕu tè chi phÝ ¶nh h­ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi gi¸ thµnh. D­íi ®©y em xin ®Ò cËp mét sè nh©n tè chi phÝ liªn quan tham gia h×nh thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. Kho¶n môc NVL: Sö dông ph­¬ng ph¸p so s¸nh gi÷a chi phÝ vËt liÖu thùc tÕ víi chi phÝ vËt liÖu kÕ ho¹ch ®· tÝnh chuyÓn theo s¶n l­îng thùc tÕ. T×m ra nh©n tè ¶nh h­ëng cô thÓ: - §Þnh møc tiªu hao - §¬n gi¸ b×nh qu©n - Nh©n tè phÕ liÖu thu håi - Nh©n tè NVL thay thÕ Sau ®ã tæng hîp c¸c n¬i ¶nh h­ëng Theo c«ng thøc: Chi phÝ Tæng SLSP §Þnh møc tiªu §¬n gi¸ PhÕ NVL SX = SX trong x hao NVL cho 1 x b×nh qu©n - liÖu SP trong kú kú ®¬n vÞ SP NVL thu håi NÕu møc chªnh lÖch gi÷a chi phÝ thùc tÕ vµ chi phÝ kÕ ho¹ch mang dÊu (-) tøc lµ ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ NVL. Do ®· tËn dông ®­îc phÕ liÖu thu håi hoÆc ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ khÊu hao. NÕu møc chªnh lÖch gi÷a chi phÝ thùc tÕ vµ chi phÝ kÕ ho¹ch mang dÊu (+) tøc lµ ®· l·ng phÝ NVL trong s¶n xuÊt. 2. Kho¶n môc tiÒn l­¬ng: Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ BHXH còng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm Néi dung chñ yÕu cña ph©n tÝch kho¶n môc tiÒn l­¬ng gåm: B­íc 1: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn quü l­¬ng cña doanh nghiÖp th«ng qua mét sè chØ tiªu + Møc chªnh lÖch tiÒn l­¬ng tuyÖt ®èi = l­¬ng TT - quü l­¬ng KH NÕu: Chªnh lÖch cã dÊu (-) lµ hôt chi quü l­¬ng Chªnh lÖch cã dÊu (+) lµ v­ît chi quü l­¬ng Møc chªnh lÖch Quü Quü l­¬ng Tû lÖ hoµn t­¬ng ®èi = l­¬ng - kÕ x thµnh kÕ quü l­¬ng thùc tÕ ho¹ch SX NÕu: Chªnh lÖch t­¬ng ®èi cã dÊu (-) sè tÝnh ®­îc lµ tiÕt kiÖm t­¬ng ®èi quü l­¬ng Chªnh lÖch t­¬ng ®èi cã dÊu (+) sè tÝnh ®­îc lµ v­ît chi kh«ng hîp lý quü l­¬ng B­íc 2: X¸c ®Þnh nguyªn nh©n lµm t¨ng gi¶m quü l­¬ng cña lao ®éng trùc tiÕp qua chØ tiªu Quü l­¬ng cña lao Sè l­îng lao ®éng Møc l­¬ng b×nh = x ®éng trùc tiÕp (L) trùc tiÕp (N) qu©n ng­êi (I) B­íc 3: Ph©n tÝch t¨ng gi¶m kho¶n môc chi phÝ tiÒn l­¬ng trong gia thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm mçi lo¹i b»ng c¸ch: + So s¸nh møc l­¬ng cña s¶n phÈm thùc tÕ víi kÕ ho¹ch + Sè chªnh lÖch chi phÝ tiÒn l­¬ng do n¨ng suÊt lao ®éng cña mçi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt Tæng sè tiÒn l­¬ng §¬n gi¸ l­¬ng Kho¶n môc cña s¶n phÈm Thêi tÝnh cho §V chi phÝ tiÒn = = gian x thêi gian theo l­¬ng cña 1 SP Khèi l­îng s¶n phÈm SXSP ®Þnh møc s¶n xuÊt Nh­ vËy chi tiÒn l­¬ng cña 1 s¶n phÈm lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc hao phÝ lao ®éng sèng. Qua c¸c sè liÖu ph©n tÝch trªn cho cho c«ng ty t×m ra c¸c gi¶i ph¸p hîp lý nh»m gi¶m chi tiÒn l­¬ng dÉn ®Õn lµm gi¶m gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. §ã lµ môc ®Ých kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. * Ph©n tÝch kho¶n môc khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ - KhÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ cña s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc h¹ch to¸n riªng thµnh mét kho¶n môc chi phÝ cña gi¸ thµnh - Chi phÝ KH ®­îc tÝnh nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo c¸ch tÝnh khÊu hao ë mçi doanh nghiªp - Khi ph©n tÝch chi phÝ khÊu hao ta cÇn ph¶i xÐt ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng sau: Sù thay ®æi nguyªn gi¸ cña MMTB do ®¸nh gi¸ l¹i, do mua s¾m, do nhËn liªn doanh, do thanh lý nh­îng b¸n ... thêi ®iÓm x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ thay ®æi - Tû lÖ khÊu hao cña mçi lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ do ®¸nh gi¸ l¹i, do mua s¾m, do nhËn liªn doanh, do thanh lý nh­îng b¸n ... thêi ®iÓm x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ thay ®æi - Tû lÖ khÊu hao mçi lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ Th«ng qua c¸c yÕu tè trªn doanh nghiÖp t×m ®­îc nh÷ng ph­¬ng ph¸p hîp lý trong viÖc trÝch khÊu hao cña doanh nghiÖp. 4. Ph©n tÝch chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt: ThiÖt h¹i trong s¶n xuÊt gåm thiÖt h¹i vÒ s¶n phÈm vµ thiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n xuÊt. Khi ph©n tÝch chi phÝ thiÖt h¹i ta so s¸nh tæng hîp thiÖt h¹i thùc tÕ kú nµy vµ kú tr­íc ®Ó t×m ra nguyªn nh©n vµ nh©n tè cÊu thµnh thiÖt h¹i trùc tiÕp. 5. Ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn: Trong SXKD theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ngoµi viÖc ph¶i chó ý ®Õn qu¶n lý mäi chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch hiÖu qu¶, doanh nghiÖp cßn ph¶i tÝnh to¸n mèi quan hÖ tèi ­u gi÷a chi phÝ vµ thu nhËp... s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm tiªu thô trªn møc ®ã ®Ó mang l¹i lîi nhuËn. §iÒu ®ã ®Æt yªu cÇu ph¶i nghiªn cøu ®iÓm hoµ vèn vµ ph©n tÝch nã. §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã doanh thu b»ng chi phÝ bá ra. - §iÓm hoµ vèn ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c¸ch sau: Chi phÝ cè ®Þnh S¶n l­îng ®iÓm hoµ vèn = Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Chi phÝ trùc tiÕp - s¶n phÈm SX 1 ®¬n vÞ SP Tæng doanh sè trong kú x tæng chi phÝ cè ®Þnh Doanh thu hoµ vèn= Tæng doanh sè trong kú - tæng chi phÝ trùc tiÕp Doanh sè hoµ vèn x 12 th¸ng Thêi gian hoµ vèn = Doanh sè c¶ n¨m Qua c¸ch x¸c ®Þnh trªn ta thÊy khi c¸c yÕu tè nh­ chi phÝ cè ®Þnh, gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm, chi phÝ trùc tiÕp, doanh sè ...thay ®æi th× ®iÓm hoµ vèn còng thay ®æi. Do vËy ®Ó ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè trªn. Ch¼ng h¹n trong tr­êng hîp chi phÝ cè ®Þnh gi¶m ®i, chi phÝ trùc tiÕp 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm t¨ng lªn nh­ng gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm kh«ng thay ®æi th× lóc ®ã s¶n l­îng hoµ vèn sÏ gi¶m Ng­îc l¹i nÕu chi phÝ cè ®Þnh t¨ng lªn nh­ng chi phÝ trùc tiÕp gi¶m ®i vµ gi¸ thµnh kh«ng thau ®æi th× s¶n l­îng vèn sÏ t¨ng lªn Nh­ng khi chi phÝ cè ®Þnh t¨ng lªn cao chøng tá doanh nghiÖp ®· ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ nhiÒu th× sÏ gi¶m chi phÝ trùc tiÕp (nh­ gi¶m bít tiªu hao vËt liÖu, gi¶m bít lao ®éng ...) do vËy khi ®¹t ®Õn ®iÓm hoµ vèn th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng nhanh. Tõ viÖc ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn trªn doanh nghiÖp cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­ thÝch hîp nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng lîi nhuËn theo mong muèn. B»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c kho¶n môc chi phÝ trªn c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ lùa chän, quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt møc ®Çu t­ hîp lý, nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh. Trªn c¬ së ®ã t¨ng lîi nhuËn, gi¶m gi¸ b¸n ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cho hµng hãa trªn thÞ tr­êng. V× vËy ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt trªn gãc ®é nhµ qu¶n lý cÇn thiÕt, gióp chñ doanh nghiÖp nh×n râ kh¶ n¨ng tiÒm tµng, tÝnh to¸n ®­îc trÞ sè cña nã ®Ó kÕ ho¹ch ho¸ gi¸ thµnh, ®Þnh h­íng qu¶n lý gi¸ thµnh cã h­íng thiÕt thùc h¬n. C¸c biÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh n©ng cao lîi nhuËn cho DN Trong c¬ chÕ thi tr­êng tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c DN nh»m t¨ng lîi nhuËn. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Ph­¬ng h­íng c¬ b¶n ®Ó h¹ gi¸ thµnh ®ã lµ: 1. TiÕt kiÖm chi phÝ NVL: yÕu tè CPNVL th­êng chiÕm tû träng lín v× vËy tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa trùc tiÕp trong viÖc h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ NVL ta cÇn ph¶i: + Gi¶m hao hôt VT ®Õn møc thÊp nhÊt trong qu¸ tr×nh thu mua, vËn chuyÓn b¶o qu¶n vµ sö dông NVL. Yªu cÇu b¶o qu¶n VT ®óng quy c¸ch, kh«ng ®Ó VT xuèng cÊp... + Sö dông vËt t­ s¶n xuÊt t¹i chç, VT trong n­íc thay thÐ VT nhËp ngoµi nh»m khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn. + Sö dông hîp lý VT theo ®Þnh møc yªu cÇu kü thuËt. 2. T¨ng NSL§: T¨ng NSL§ tøc lµ gi¶m l­îng lao ®éng hao phÝ trong 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm, tøc lµ gi¶m chi phÝ nh©n c«ng tæng gi¸ thµnh. C¸c biÖn ph¸p t¨ng NSL§ ®ã lµ: - T¨ng c­êng qu¶n lý lao ®éng, ®iÒu phÝ lao ®éng hîp lý ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt - Bè trÝ s¶n xuÊt hîp lý dµn ®Òu khèi l­îng c«ng viÖc kh«ng ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ ng¾t qu·ng hay bÞ dån vµo ®Çu hay cuèi kú - §Ò cao kü thuËt lao ®éng: §¶m b¶o giê c«ng lµm viÖc theo chÕ ®é cã h×nh thøc kû luËt thÝch hîp ®èi víi ng­êi vi ph¹m. - T¨ng c­êng ngµy c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt, gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt ngµy c«ng gi¸n tiÕp... 3. H¹ thÊp kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: V× chi phÝ s¶n xuÊt chung chiÕm 1 tû lÖ ®¸ng kÓ (kho¶ng 100 %) trong gi¸ thµnh. Do vËy tiÕt kiÖm chi phÝ chung lµ biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Gi¶m chi phÝ chung b»ng c¸ch c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý gi¶m bít bé phËn trung gian gi¶m ®Çu míi...lµm bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ. 4. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ: - H¹ch to¸n tèt sÏ ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cÇn chÊn chØnh, ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng tiÒm Èn cÇn ph¸t huy. H¹ch to¸n kinh tÕ gãp phÇn lµm râ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ n­íc vµ x· héi, tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n ®èi víi nhµ m¸y. - Yªu cÇu h¹ch to¸n tØ mØ chÝnh x¸c kÞp thêi nªn tÊt c¶ c¸c kho¶n môc chi phÝ: Chi phÝ NVL, CPSXC... - Qu¶n lý tèt gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ ®¶m b¶o cho nhµ m¸y s¶n xuÊt cã kÕt qu¶ mang l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp, t¨ng thªm n¨ng lùc s¶n phÈm n©ng cao phóc lîi vËt chÊt, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Thùc phÈm HN Qóa tr×nh nghiªn cøu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ë c«ng ty Thùc phÈm HN®· cè g¾ng nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý SXKD trong ®iÒu kiÖn ngµy nay ®Ó h­íng tíi môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Xu h­íng ngµy mét ph¸t triÓn vµ ®i lªn quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng më téng vµ ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. C¸n bé CNV ®· kh«ng ngõng ®æi míi n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña m×nh, víi sù nç lùc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, ®ßi hái s¸ng t¹o, øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo lÜnh vùc kÕ to¸n x©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ gi¸ thµnh rªn vi tÝnh b­íc ®Çu cã hiÖu qu¶ ®em l¹i th«ng tin chÝnh x¸c gióp ban l·nh ®¹o thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch SXKD cô thÓ trong lÜnh vùc kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ tãn tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ®¹t ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm sau: ¦u ®iÓm: KÕ to¸n c«ng ty ®· sö dông c¸c chøng tõ ban ®Çu, b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ c¸ch lËp c¸c b¶ng sæ chi tiÕt vµ c¸c b¶ng biÓu liªn quan, theo ®óng mäi quy ®Þnh cña bé TC vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, vÒ c¬ b¶n ®· ®­îc tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh tËp hîp kÞp thêi theo tõng ®èi t­îng vµ phï hîp víi t×nh h×nh sæ kÕ to¸n ¸p dông "NKCT". - ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ lµ hoµn thµnh hîp lý phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c kho¶n môc thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c, sù lu©n chuyÓn sæ s¸ch sè kiÖu, c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu diÔn ra th­êng xuyªn ¨n khíp nhÞp nhµng. - C¸c th«ng tin ®em l¹i tõ bé phËn kÕ to¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trung thùc ®óng yªu cÇu qu¶n lý néi bé c«ng ty còng nh­ c¸c tæ chøc bªn ngoµi. - Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng cßn tån taÞ mét sè mÆt nhÊt ®Þnh ch­a thùc sù phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n cÇn ph¶i hoµn thiÖn. * Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn: C¬ chÕ thÞ tr­êng cïng víi yªu cÇu cña chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®ßi hái c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng t×m ra biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ ph¸t sinh trong tõng bé phËn s¶n xuÊt còng nh­ toµn c«ng ty. Mét trong sè nh÷ng tån t¹i yÕu cÇn ph¶i kh¾c phôc. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ t¹i tr­êng, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hiÖn nay vµ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt s¶n xuÊt. Em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn ®Ó cã thÓ phÇn nµo ®ã gãp phÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1 Hoµn thµnh c¸c thñ tôc nhËp kho phÕ liÖu thu t¸i s¶n xuÊt: ë c«ng ty, phÕ liÖu nhËp kho cã phiÕu nhËp kÌm theo, nay em xin ®Ò nghÞ c«ng ty nªn tiÕn hµnh c¸c thñ tôc nhËp kho phÕ liÖu kh«ng sö dông t¸i s¶n xuÊt ®­îc. PhÕ liÖu nµy tr­íc khi nhËp kho ph¶i ®­îc c¸c bé phËn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc c©n ­íc tÝnh gi¸ trÞ. Sau ®ã bé phËn vËt t­ viÕt phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho phÕ liÖu ®­îc viÕt thµnh 2 liªn 1 l­u t¹i kho, 1 l­u ë bé phËn vËt t­. §Þnh kú kÕ to¸n vËt liÖu nhËn phiÕu nhËp kho phÕ liÖu ®Ó theo dâi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n nh­ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c. 2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TrÝch 15 % BHXH theo l­¬ng cña CNV: 119.755.000 x 15 % = 17.963.250 TrÝch 15 % BHXH theo l­¬ng cÊp bËc thî: 141.333.333 x 15 % = 21.200.000 Thùc ra viÖc trÝch BHXH nµy kh«ng hîp lý l­¬ng CNV thùc nhËn th× nhá h¬n so víi l­¬ng cÊp bËc thî mµ hä ®­îc h­ëng. ViÖc tÝnh nµy lµm chi phÝ trong gi¸ thµnh t¨ng lªn 3.236.750 ®ång. CÇn tÝnh 15 % BHXH theo l­¬ng tr¶ cña c«ng nh©n viªn. 3. Ph¶n ¸nh ®óng ®èi t­îng s¶n phÈm lµm dë: Cuèi giai ®o¹n 1 s¶n phÈm lµm dë t¹i c«ng ty míi chØ ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ vÒ NVL chÝnh. C¸c chi phÝ NCTT, CPSXC kh«ng cã s¶n phÈm lµm dë cuèi kú mµ tÝnh chung vµo gi¸ thµnh cña b¸n thµnh phÈm nh­ vËy sÏ lµm cho chi phÝ gi¸ thµnh t¨ng lªn. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy ta lµm nh­ sau: + VÒ CPNVL chÝng x¸c ®Þnh SPLD gi÷ nguyªn + VÒ c¸c CPSX, CPNCTT ta nªn x¸c ®Þnh theo møc ®é hoµn thµnh cña b¸n thµnh phÈm. C«ng ty TPHN PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm PTCKT Tªn thµnh phÈm: DÇu ¨n S¶n l­îng: 214.724kg Th¸ng 10 n¨m 2002 TT Kho¶n môc Tån ®Çu kú CPSX trong kú B¸n thµnh phÈm G§I+II Tån cuèi kú GÝa b¸n 1 NVLC 1271120000 5121068 324805593 951435475 2 NVLP 11100000 84363388 7910000 87553388 3 CPNCTT 61871000 359,5 61870640,5 4 BHXH,YT 10744000 62,4 10743937,6 5 CPSX chung 156451123 909 156450214 Céng 1282220000 318580579 332716924 1268053655 Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2002 Ng­êi lËp biÓu C«ng thøc tÝnh SPLD cuåi kú: SPLD Dë ®Çu kú + chi phÝ PS trong kú Sè l­îng hoµn = x thµnh t­¬ng (TK622,627) S¶n l­îng hoµn thµnh + Sl­îng ®­¬ng HT t­¬ng ®­¬ng S¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng = SL SPLD x møc ®é hoµn thµnh - Cuèi kú khi kÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh trªn TK 154 ph¶i ghi gi¶m sè chi phÝ do gi¸ trÞ tån ®Çu kú ®Ó lµm gi¶m chi phÝ xuèng ph¶n ¸nh ®­îc ®óng chÝnh x¸c gi¸ thµnh. 4. VÒ h×nh thøc kÕ to¸n: HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc NKCT h×nh thøc nµy cã ®Æc ®iÓm nh­: + Gi¶m bít khèi l­îng cuéc ghi chÐp hµng ngµy, n©ng cao n¨ng suÊt nh©n viªn kÕ to¸n + ThuËn lîi trong viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, rót ng¾n thêi gian hoµn thµnh quyÕt to¸n, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho nhu cÇu qu¶n lý + DÔ chuyªn m«n ho¸ c¸n bé kÕ to¸n, thóc ®Èy viÖc n©ng cao tay nghÒ Tuy nhien hiÖn nay c«ng ty ®· ®­a hÖ thèng m¸y vi tÝnh vµo khai th¸c gióp c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc nhanh chãng th× viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy kh«ng phï hîp g©y nªn viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc cho mçi kÕ to¸n kh«ng khoa häc vµ n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao. Do vËy c«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc NKC h×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ dÔ ghi chÐp, khèi l­îng sæ s¸ch kh«ng nhiÒu, ®¬n gi¶n. Do vËy rÊt thuËn lîi cho viÖc dïng m¸y vi tÝnh. KÕt luËn H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã quan hÖ trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. Nã ph¶n ¸nh vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸. §Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, h¹ch to¸n 1 c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp chp doanh nghiÖp chØ ®¹o, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶. Lîi nhuËn ®¹t ®­îc trªn c¬ së ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p tèi ­u h¬n nh»m ®­a doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®i lªn. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty ®ay Trµ Lý ®­îc sù quan t©m gióp ®ì tËn t×nh cña ban l·nh ®¹o, c¸c phßng ban chøc n¨ng ®Æc biÖt lµ phßng tµi vô kÕ to¸n víi sù nç lùc cña b¶n th©n, em ®· më mang ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc, biÕt kÕt hîp tËn dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ n¾m b¾t häc hái kinh nghiÖm c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Víi nh÷ng kiÕn thøc thu nhËn ®­îc thÇy gi¸o gi¶ng d¹y ë tr­êng, qua thêi gian tiÕp xóc thùc tÕ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét vµi ý kiÕn nh­ ®· nªu. Do kh¶ n¨ng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a cã, thêi gi¸n thùc tËp Ýt nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, nhiÒu vÊn ®Ò kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®i s©u h¬n. Em mong nhËn ®­îc sù th«ng c¶m vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn Ngäc To¶n cïng c¸c thÇy c« trong khoa kinh tÕ ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. HN, ngµy3 th¸ng 4 n¨m 2003 Sinh viªn: Chö LÖ Thu B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH TT TK 334 - ph¶i tr¶ CNV TK338- Phati tr¶, ph¶i nép kh¸c L­¬ng 3342 C¸c kho¶n phô cÊp 3341 Céng cã TK 334 KPC§334 KPC§ 3382 BHXH3383 BHYT3384 Céng cã tk 338 1 2 3 4 5 TK 642-CPQL TK627-CPPX TK622-CPNCTT TK111- Thu TM TK112-Thu TGNH Céng 309327372 85639372 65639265 3272700 1055869709 25157500 69730000 94887500 334157500 85639372 727360265 3272700 1150757209 6186547 1712787 13152605 1623384 22675323 18026505 7693245 31973130 1623384 76313267 26616856 10431789 49382278 20970755 1770092 10189660 26616586 10431798 49392278 20970755 1770092 109182709 §¬n vÞ: C«ng ty Thùc phÈm HN Bé phËn: Ph©n x­ëng B¶ng thanh to¸n l­¬ng Quý IV/2001 Hä tªn L­¬ng SP L­¬ng (t) L­¬ng héi häp L­¬ng ®éc h¹i Phô cÊp Tæng sè T¹m øng kú I B¶o hiÓm L­¬ng ytÕ XH NTHuyÒn LMAnh BTH»ng NTHoa TM§¹t §MCh©u §QThµnh LXTh¾ng TNVinh Céng 560000 300000 780000 400000 600000 520000 320000 460000 340000 5500000 530998 843700 - - 706286 - 970546 - - 3051530 112141 121894 110298 97615 162480 97615 162480 - - 2946547 15000 20000 32000 40000 - 17000 - 350000 14000 173000 210000 - - - - - - - - 1890000 1428139 1495594 1432298 747615 1678766 747000 1500546 705000 564000 13561077 500000 1000000 - - 550000 - 300000 - - 5976154 28563 29912 28645 14952 33575 14940 30010 14100 1128 271221 71405 74780 71615 37381 83937 37350 75027 35250 2820 678054 928139 495594 1432298 747615 1128766 747000 1200546 705000 564000 7584923 NhËt ký chøng tõ sè 8 Quý IV/2001 Ghi Cã c¸c TK Ghi Nî c¸c TK 155 156 131 511 531 632 641 642 811 911 Céng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 111 112 113 511 632 642 711 911 421 Céng 6272068036 38808640 4051232467 884328970 133388930 2822185467 489941270 4340040503 44706020 6487899801 360630716 611311442 230267792 7607435220 3223885 7593193812 3447108226 4782644844 7662141240 6532605821 823901622 3223885 7716048035 Sæ ho¸ ®¬n b¸n hµng Quý IV/2001 NT H§ Néi dung Doanh thu ThuÕ VAT Tæng céng HT thanh to¸n 1 2 3 4 5 6 7 ChÞ Hoa- Gia L©m Anh Hïng - B¾c Ninh Cöa hµng TP §ång Xu©n ."""""""""""""""""""""""" Anh Tµi - Kh¸ch s¹n Hoa Hång C«ng ty dÞch vô ¨n uèng ChÞ Nga - Thanh Ho¸ Bµ Trµ- Cöa hµng chî H«m C«ng ty TP Anh Xu©n Cöa hµng dÞch vô Trµng TiÒn """"""""""""""""""""""""""""" ¤ng Thµng- V×nh Phóc Bµ T©m - Th¸i Nguyªn 8881800 6171000 42511700 42511700 1909100 61908900 43368000 7177271 5179600 4546000 4546000 52266000 1712720 888180 617100 4251170 4251170 190910 6190890 4336800 717729 517960 454600 454600 5226600 171272 9769980 6788100 46762870 " 2100000 68099709 47704800 7895000 5697560 5000000 " 5749260 18840000 TM TM TM+SÐc " TM SÐc TM TM TM SÐc " TM TM NhËt ký chøng tõ sè 2 Ghi Cã TK 112- TGNH Quý IV/2001 TT NT Ghi Cã TK 112- Ghi Nî c¸c TK ... Céng Cã TK 112 111 311 331 3383 3331 341 10000000 21000000 7000000 100000000 16500000 19000000 36000000 50000000 29599000 30000000 196599000 9740000 21716055 15473230 x 14000000 31945710 6821450 1192000 15037648 43167950 13407650 2192900935 6000000 3500000 8900000 12413700 4607000 6976972 3546000 2812000 135667972 5460734 7356000 5901343 16079121 1515672 2000000 6331080 23086000 12540800 9890500 273586855 39000000 27500000 14500000 21000000 30500000 7000000 13500000 25000000 5000000 449586855 90706436 75604055 274465570 647586210 897289000 128671420 50735300 35735249 17076330 60368648 43586000 73578450 45297605 3786126810 B¶ng kª sè 2 Ghi Nî TK 112- TGNH Quý IV/2001 SD§K: 983307342® TT Ngµy Ghi Nî TK 112 - Ghi Cã c¸c TK 111 131 511 3331 627 642 711 40000000 25000000 150000000 7000000 32000000 15000000 70000000 24000000 100000000 63000000 ... ... 1770000000 18752000 83704282 6743580 12500000 5900000 7250400 53976240 14164500 1915000 878135 7503408 884328970 7650000 10090000 1344000 752000 4769152 2078075 891000 645800 2436373 9812000 19760000 489941270 765000 1009000 134400 75200 481561 213970 571670 64580 243637 981200 54318510 1674093 945712 63574 1950000 714748 524916 2000000 198527 80715570 2504500 17671000 5613940 8942705 5676000 8923000 7693710 12850450 9724000 85924000 349754 876500 540045 716248 272267 2754814 70256254 139125865 164035920 30216117 49430332 33465445 46429880 114275578 258361470 73692335 27734202 4425023597 96287160 1026378970 915949317 798579224 741952120 724682265 735376896 789283826 521407610 403544207 347946670 SDCK: 347946670 NhËt ký chøng tõ sè 5 Quý IV/2001 Tªn ng­êi b¸n Sè ®Çu th¸ng Ghi Cã TK 331- Ghi Nî c¸c TK Ghi Nî TK 331- Ghi Cã c¸c TK SD cuèi th¸ng 156 133 1521 Céng cã TK 311 Cöa hµng HS Thu Thuû 83700350 14960000 14600000 164560000 100000000 50000000 N«ng tr­êng B¾c Ninh 259560741 20636540 20636540 217001940 50000000 14232570 64232570 7403900 7403900 1600000 81443300 100000000 100000000 4806840264 4389166955 4282656828 624307276 1560516613 13157458320 4375630 2192900935 335802409 816724888 578517638 515101776 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331 Quý IV/2001 DiÔn gi¶i SD ®Çu th¸ng Ho¸ ®¬n PhiÕu nhËp Ghi Cã TK 331 - Ghi Nî c¸c TK PhÇn theo dâi th¸ng SD cuèi th¸ng N Cã SH NT SH NT 156 133 1521 Céng cã TK 331 111 112 131 N Cã 12/2001 Cöa hµng h¶i s¶n Thu Thuû T«m Cua L­¬n 43040000 64560000 42000000 4304000 6456000 4200000 47344000 71016000 46200000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 N«ng tr­êng B¾c Ninh §ç t­¬ng L¹c §Ëu xanh Võng Rau c©u 17273300 3090900 8863700 1772740 5181900 1727330 309090 886370 177274 518190 19000300 33999300 97500700 19500140 57000900 50000000 14232570 50000000 14232570 Tr¹i ch¨n nu«i Gia L©m Lîn Gµ 506795000 71404700 10038606 70000000 30000000 71404700 10038606 70000000 30000000 70000000 30000000 Sæ chi tiÕt sè 4 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Tªn SD§K Ghi Nî TK 131- Ghi Cã c¸c TK Ghi Cã TK 131- Ghi Nî c¸c TK SD cuèi kú Nî Cã 511 3331 3388 Céng Nî TK 111 112 331 Céng cã TK Nî Cã TMCP Hoµn KiÕm 14187094 6045000 924940 14174340 NhËt ký chøng tõ sè 10 Quý IV/2001 DiÔn gi¶i Ghi Nî TK 141- Ghi Cã c¸c TK Ghi Cã TK 141 - Ghi Nî c¸c TK SD cuèi kú Nî Cã 111 Céng Nî TK 141 3384 641 111 642 Céng Cã 141 Anh Hoµ Anh NghÜa ChÞ Nga ¤. Thµnh B. Th©n ChÞ H»ng Anh §øc Anh Long Anh TuÊn ChÞ QuÕ Chó Hïng B¸c T©n Anh Dòng Anh H¶i Céng 6449550 27045000 90000000 2800000 4000000 4600000 3000000 3000000 433721 58010700 75771000 780000 7000000 1400000 2000000 2000000 500000 30000 152661700 58010700 75771000 780000 7000000 1400000 2000000 2000000 500000 30000 152661700 28291000 28291000 181989000 181989000 14704700 17500000 1555000 2000000 3000000 2000000 42659700 815000 780000 4400000 500000 300000 13574977 43810700 17500000 183544000 2780000 3000000 4400000 2000000 500000 300000 266734700 20649550 9545000 2800000 2000000 11600000 200000 319198550 Sæ chi tiÕt sè 6 TK333- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch CT ChØ tiªu SD§K Ghi Nî TK 333- Cã c¸c TK Ghi Cã TK 333- Ghi Nî c¸c TK SDCK SH NT N C 1121 131 133 1121 Céng Nî TK 333 511 Céng Cã TK 333 N C -ThuÕ TT§B - ThuÕ DT - ThuÕ DTTT§B - ThuÕ - ThuÕ nhµ ®Êt Céng 273586855 273586855 4470602 4470602 594937988 594937988 115647040 273586855 4470602 594937988 115647040 988642485 899956347 899956347 899956347 899956347

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thực phẩm Hà nội.DOC
Luận văn liên quan