Đề tài Kế toán tiền lương tại công ty TNHH Kiến trúc và nội thất Dáng Việt

Đề tài: Kế toán tiền lương tại Cty TNHH Kiến trúc và nội thất Dáng Việt Lời nói đầu Thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, ở nước ta hiện nay có rất nhiều thành phần kinh tế cùng song song tồn tại, cùng cạnh tranh, cùng phát triển và đều chịu sự quản lý của Nhà nước dưới tầm vĩ mô. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế quốc dân, là một công cụ có sức mạnh vật chất để Nhà nước điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN, góp phần quan trọng khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường thực hiện một số chính sách xã hội. Do nhu cầu bức thiết hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lý đặc biệt là biện pháp kinh tế. Một trong những biện pháp kinh tế là vấn đề tiền lương, tiền thưởng. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của con người đều vì lợi ích kinh tế. Vì thế tiền lương là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với hiệu quả sản xuất. Do vậy việc gắn liền với tiền lương với hiệu quả sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và phát triển trên cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Trong mục đích phát triển kinh tế đất nước đặc biệt là trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hiện nay, việc đảm bảo lợi ích cá nhân người lao động là một động lực cơ bản khuyến khích sự phấn đấu lỗ lực phấn đấu sáng tạo trong sản xuất. Chính vì thế công tác thanh toán tiền lương các khoản trích theo lương là một phần quan trọng không thể thiếu được trong công tác hạch toán tốt công tác này, doanh nghiệp không chỉ điều hòa giữa lợi ích của mình với lợi ích người lao động mà còn là nhân tố góp phần cung cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác giúp doanh nghiệp điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình đi vào guồng máy chung của xã hội trong cơ chế mới. Tuy nhiên tiền lương chỉ thực sự phát huy tác dụng của nó khi các hình thức tiền lương được áp dụng thích hợp nhất, sát thực với tình hình thực tế của các đơn vị sản xuất kinh doanh, đúng nguyên tắc qui định của Nhà nước và khả năng cống hiến của mỗi người. Quĩ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được thành lập để tạo nguồn tài trợ cho công nhân viên, việc quản lý, trích lập và sử dụng các quĩ này có ý nghĩa quan trọng không những đối với tính chi phí sản xuất kinh doanh mà cả với việc đảm bảo quyền lợi của công nhân viên trong toàn công ty nhằm góp phần giúp công ty hoàn thiện công tác hạch toán thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tạo điều kiện thúc đẩy quản lý công ty có hiệu quả. Vì những lý do trên nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất Dáng Việt em đã quyết định chọn đề tài Kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất Dáng Việt làm đề tài cho báo cáo tốt nghiệp của mình. Báo cáo của em gồm 3 chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận của tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiến trúc và nội thất Dáng Việt Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiến trúc va nội thất Dáng Việt CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG. 1. Bản chất của tiền lương. Để tiến hành qui trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bao giờ cũng phản cần 3 yếu tố cơ bản đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và lực lượng lao động. Trong đó lực lượng lao động là yếu tố chính có tính chất quyết định. Lao động hoạt động chân tay, hoạt động trí óc của con người nhằm biến đổi những vật thể tự nhiên thành những vật thể cần thiết để thỏa mãn nhu cầu xã hội. Tiền công là một phạm trù kinh tế tổng hợp quan trọng trong nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần hiện nay bởi vì cái mà người ta mua như hàng hóa không phải là lao động mà là sức lao động, là giá cả sức lao động. Khi sức lao động trở thành hàng hóa thì giá trị của nó được đo bằng lao động thể hiện và nó như là một sản phẩm xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Chúng ta cần phải biết phân biệt giữa tiền công danh nghĩa và tiền công đích thực. Tiền công danh nghĩa là số tiền mà người sử dụng sức lao động trả cho người bán sức lao động. Tiền công thực tế biểu hiện qua số lượng hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ mà họ mua được thông qua tiền công danh nghĩa của họ. Ở nước ta, trong thời kỳ bao cấp, một phần thu nhập quốc dân được tách ra làm quĩ lương và phân phối cho người lao động theo kế hoạch. Tiền lương chỉ chịu sự tác động của qui luật phát triển cân đối có kế hoạch chịu sự chi phối trực tiếp của Nhà nước thông qua các chế độ, chính sách do Hội đồng Bộ trưởng ban hành tiền lương chủ yếu gồm 2 phần: phần trả bằng tiền trên hệ thống thang lương, bảng lương và phần trả bằng hiện vật thông qua tem, phiếu. Theo chế độ này tiền lương đã không gắn chặt với số lượng và chất lượng lao động, không phản ánh đúng giá trị lao động của người lao động, chính vì thế nó chưa tạo được động lực phát triển sản xuất. Trong cơ chế mới, tiền lương cũng phải tuân thủ qui luật của thị trường sức lao động và chịu sự điều tiết của Nhà nước, đồng thời nó phải được hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Dựa trên số lượng và chất lượng lao động, tiền lương là phần giá trị mới sáng tạo ra của doanh nghiệp để trả cho người lao động. Bởi vậy, trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương đã trở thành một phương tiện quan trọng, đòn bẩy kinh tế để khuyến khích, thúc đẩy người lao động hăng say sản xuất, tìm tòi sáng tạo và có trách nhiệm với công việc. Nói tóm lại, tiền lương là khoản thu nhập, là nguồn sống chủ yếu của bản thân, của gia đình người lao động và là điều kiện để người lao động hòa nhập vào xã hội. * Quĩ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương trích theo số công nhân viên của doanh nghiệp, do doanh nghiệp quản lý và chi trả lương. 2. Vai trò của tiền lương. Tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị của sản phẩm mà sản phẩm là cơ sở tạo ra nguồn thu nhập doanh nghiệp. Chính vì vậy việc quản lý chặt chẽ về công tác hạch toán tiền lương trên hai phương diện số lượng và chất lượng là yêu cầu bức thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Mặt khác, để tồn tại và đứng vững trên thương trường hay điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải củng cố sự cân bằng cục bộ doanh nghiệp làm cho tiến trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiền lương tại công ty TNHH Kiến trúc và nội thất Dáng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®iÒu chØnh nguyªn gi¸ TSC§ khi quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ cña cÊp trªn cã thÈm quyÒn. * KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh. Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cã nhiÒu tr­êng hîp t¨ng TSC§ nh­: x©y dùng nhµ x­ëng, mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ, c¸c ®¬n vÞ kh¸c gãp vèn liªn doanh b»ng TSC§, ®­îc biÕu tÆng.. tõng tr­êng hîp t¨ng TSC§ ®Òu ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi trªn c¬ së c¸c chøng tõ nh­ ho¸ ®¬n mua s¾m TSC§, c¸c ho¸ ®¬n chi tiÕt vÒ c¸c chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. *KÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh. TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh cña doanh nghiÖp gi¶m ®i do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh­: nh­îng b¸n, thanh lý, mÊt m¸t, ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª, ®em gãp vèn liªn doanh, ®iÒu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c.... mäi tr­êng hîp gi¶m ®Òu ph¶i lµm ®Çy ®ñ tñ tôc x¸c ®Þnh ®óng c¸c kho¶n thiÖt h¹i, chi phÝ thu nhËp (nÕu cã) vµ tuú tr­êng hîp cô thÓ ®Ó kÕ to¸n ghi sæ. Tr×nh tù kÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§ v« h×nh, TSC§ h÷u h×nh ®­îc biÓu diÔn ë s¬ ®å d­íi ®©y: (1a) :Mua TSC§ (1b): ThuÕ VAT ph¶i nép khi mua TSC§ (theo ph­¬ng thøc khÊu trõ). (2) : NhËn TSC§ ®­îc cÊp, liªn doanh tÆng biÕu. (3): TSC§ x©y dùng hoµn thµnh bµn giao. (4): NhËn l¹i TSC§ gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n, TSC§ cho thuª tµi chÝnh. (5): ChuyÓn TSC§ thuª tµi chÝnh thµh TSC§ tù cã. (6): Gãp vèn liªn doanh b»ng TSC§. (7): Cho thuª TSC§ tµi chÝnh. (8): Thanh lý, nh­îng b¸n TSC§. (9): TSC§ thiÕu chê xö lý. TK 111, 112 341, 331 TK 411 TK 241 TK 128, 222, 228 TK 212 TK 133 TK 211, 133 TK 214 TK 412 TK 128, 222 TK 228 TK 821 TK 138 (1381) TK 214 1a 6 1bv 2 7 3 8 4 9 5 3.3. Kế toán khấu hao và hao mòn TSCĐ 3.3.1.Hao mòn TSCĐ. TSCĐ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh và bị tác động bởi nhiều yếu tố bị giảm giảm giá trị sử dụng hay nói cách khác TSCĐ bị hao mòn dần. Hao mòn có 2 loại: - Hao mòn hữu hình là sự hao mòn vật chất trong quá trình sử dụng, bị hao mòn, hư hỏng từng bộ phận và mất dẫn giá trị sử dụng ban đầu. - Hao mòn vô hình là sự giảm giá TSCĐ do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã cho ra đời những tài sản thay thế có tính năng, công dụng tốt hơn và giá thành rẻ hơn, những TSCĐ mà doanh nghiệp đang sử dụng. Hao mòn vô hình phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhịp độ phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự tăng năng suất của những TSCĐ cùng loại. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải nhận thức đúng hao mòn TSCĐ đồng thời phải xây dựng và sử dụng một cách hợp lý cả 2 yếu tố hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình để xác định đúng thời gian hữu ích của TSCĐ. 3.3.2. Khấu hao TSCĐ. Khấu hao TSCĐ là sự biểu hiện bằng tiền giá trị hao mòn TSCĐ. Việc tính khấu hao TSCĐ là nhằm thu hồi lại vốn đầu tư trong một thời gian nhất định để tái sản xuất TSCĐ khi TSCĐ bị hư hỏng phải thanh lý, loại bỏ khỏi quá trình sản xuất. 3.3.3. Các phương pháp khấu hao. - Phương pháp khấu hao tuyến tính. - Phương pháp khấu hao theo sản lượng. - Phương pháp khấu hao nhanh. Tuỳ vào điều kiện sản xuất kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp lựa chọn cho mình một phương pháp khấu hao cho phù hợp. Hiện nay, theo quyết định số 166/1999/QĐ- BTC ngày 3012/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mức khấu hao hàng năm của doanh nghiệp được xác định như sau: MK = NG/T Trong đó MK: mức khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ. NG: nguyên giá của TSCĐ. T: thời gian sử dụng định mức TSCĐ. Khi đó: Mức khấu hao hàng tháng = Mức khấu hao hàng năm 12 Tỷ lệ khấu hao tài khoản hàng năm được tính như sau: TK = MK x 100 = 1 x 100 NG T Như vậy việc nghiên cứu các phương pháp tính khấu hao TSCĐ là một căn cứ quan trọng phục vụ cho người quản lý và kế toán TSCĐ quyết định việc thu hồi và bảo toàn vốn cố định đó cũng là căn cứ phục vụ việc lập kế hoạch khâúhao TSCĐ của doanh nghiệp. 3.3.4.Kế toán tổng hợp khấu hao và hao mòn TSCĐ. Kế toán khấu hao và hao mòn TSCĐ được phản ánh đồng thời trên TK “214”- Hao mòn TSCĐ và được phản ánh qua sơ đồ sau: (1): Trích khấu hao TSCĐ (2): Nhận TSCĐ trong nội bộ đã khấu hao (3): Giảm TSCĐ đã khấu hao (4):Khấu hao nộp cấp trên (nếu không được hoàn trả) TK 214 TK 821, 138 TK 222, 228 TK 627, 641, 642 (1) TK 211, 213 TK 241 TK 142, 335 TK 111, 112, 338 TK 411 TK 211 TK 009 (3) (2) (4) (1b) (4b) Để theo dõi việc sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản người ta sử dụng TK ngoài bảng 009. Bên nợ: nguồn vốn khấu hao giảm. Bên có: Nguồn vốn hấu hao tăng. Số dư bên có: Nguồn khấu hao hiện còn ở doanh nghiệp. 3.4. Kế toán sửa chữa TSCĐ: TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu có thời gian sử dụng lâu dài, chúng chịu ảnh hưởng trực tiếp của những tác động cơ, lý, hoá học làm cho TSCĐ bị hao mòn, hư hỏng dần. Để đảm bảo cho TSCĐ hoạt động được bình thường trong suốt thời gian sử dụng, doanh nghiệp phải tiến hành sửa chữa những bộ phận hao mòn, hư hỏng đó. Tuy nhiên, trong hoạt động sửa chữa có phản ánh các chi phí phát sinh liên quan tới TSCĐ vì vậy hạch toán cần tuân theo các chuẩn mực chung: Một là, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến TSCĐ nếu chỉ được hạch toán vào TSCĐ nếu như chúng thực sự cải thiện tình trạng hiện hữu của TSCĐ đó, thêm vào trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của TSCĐ đó như: Thay đổi một bộ phận của tài sản làm cho thời gian hữu ích của chúng được tăng lên, bao gồm cả việc tăng công suất cuả chúng. Cải tiến các bộ phận của máy móc, thiết bị làm tăng một cách đáng kể lượng sản phẩm sản xuất ra. Việc áp dụng quy trình sản xuất mới làm giảm cơ bản các chi phí sản xuất. Hai là, các chi phí sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ, nhằm mục đích khôi phục hoặc bảo tồn khả năng, đem lại lợi ích kinh tế tài sản từ trạng thái tiêu chuẩn ban đầu cho nên chúng được hạch toán như một chi phí phát sinh. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, tính chất của công việc sửa chữa để phân thành: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ là công việc sửa chữa mang tính thường xuyên chi phí sửa chữa nhỏ để giữ cho TSCĐ trạng thái bình thường. Do chi phí thường xuyên phát sinh đều đặn và giá trị nhỏ nên được hạch toán thẳng vào cho các đối tượng sử dụng TSCĐ đó. Sửa chữa lớn TSCĐ: có giá trị tương đối lớn, việc sửa chữa tiến hành có định kỳ hàng năm hoặc vài ba năm một lần theo kế hoạch đã dự toán trong thời gian tiến hành sửa chữa lớn có khi phải ngừng hoạt động một thời gian. Để theo dõi quá trình sửa chữa lớn TSCĐ, doanh nghiệp được mở TK 241(TK 2413) “xây dựng cơ bản dở dang” để hạch toán. Tuỳ theo quy mô, tín chất của công việc sửa chữa và tuỳ theo khả năng doanh nghiệp có thể tiến hành sửa chữa TSCĐ theo các phương thức tự làm hoặc thuê ngoài. 3.4.1.Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức tự làm. Theo phương thức này các doanh nghiệp phải chi ra các chi phí sửa chữa TSCĐ như vật liệu, phụ tùng, tiền lương, bảo hiểm xã hội.... tuỷ theo mức độ chi phí nhiều hay ít mà cách hạch toán có khác nhau. 3.4.2. Đối với sửa chữa thường xuyên. Các chi phí sửa chữa thường xuyên ít nên chi phí sửa chữa được phản ánh trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh của bộ phận có TSCĐ sửa chữa. Kế toán ghi Nợ TK 627, 641, 642. Có TK 111, 112, 152. 3.4.3.Đối với sửa chữa lớn TSCĐ. Sơ đồ kế toán sửa chữa lớn TSCĐ TK 111, 112, 152, 153, 338 TK 627, 641, 642 TK 214 (2143- SCL TSCĐ) TK 142(1421) TK 627, 641, 642 TK 331 Chi phí sửa chữa tự làm Chi phí sửa chữa thường xuyên Chi phí sửa chữa lớn TK 627, 641, 642 vào chi phí trả trước Giá thành công trình SCL kết chuyển SCL hoàn thành Giá thành thực tế công trình TK 627, 641, 642 Thuê ngoài Chi phí sửa chữa lớn Chi phí SCL TSCĐ Trích trước Chênh lệch, ghi giả CP Vào CP SXKD Phân bổ dần 3.4.4. Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức cho thầu. Sơ đồ kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức cho thầu% TK 142 Vào CP SXKD Phân bổ dần TK 331 TK 241 (2413) kết chuyển Giá thành công trình SCL TK 627, 641, 642 TK 335 SCL TSCĐ Trích trước CP Hoàn thành Số tiến phải trả cho người nhận thầu Giá thành công trình SCL 3.5. Sổ kế toán áp dụng Báo cáo kế toán Bảng tổng hợp chứng từ gốc Nhật ký – Sổ cái Chứng từ gốc Bảng tổng hơp chi tiết Sổ (thẻ) Hạch toán chi tiết Sổ quỹ 3.5.1 Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái 3.5.2 Trình tự hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 3.5.2 Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chung 3.5.2 Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẺN Công ty tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt nam được thành lập theo quyết định số 2847/QĐ/UB ngày 11/12/1996 của UBND Thành phố Hà nội và thông báo chuyển đổi công ty số 111/TB-ĐKKD ngày 02 tháng 6 năm 2000 do Sở kế hoạch & đầu tư Hà nội cấp. Ngày 19 tháng 12 năm 1996 Công ty được Sở kế hoạch đầu tư Hà nội cấp giấy đăng ký kinh doanh số 0466053 & đăng ký kinh doanh chuyển đổi số 0103000058 ngày 7 tháng 6 năm 2000 của Sở kế hoạch & đầu tư Hà nội. Chứng chỉ hành nghề số 82/BXD-CSXD của Bộ xây dựng cấp ngày 26 tháng 3 năm 1997. Công ty có trụ sở đặt tại: Số 101-A7 Phố Mai dịch-Phường Mai Dịch- Quận Cầu giấy-Thành phố Hà nội. Trước năm 1996 Công ty tiền thân là một xưởng thiết kế và xây dựng trang trí nội ngoại thất công trình trực thuộc Công ty Kiến trúc Việt nam-Hội kiến trúc sư Việt nam. Xưởng này có tên gọi là:Văn phòng kiến trúc và xây dựng- Công ty kiến trúc Việt nam. Sau một quá trình phát triển thì xưởng này đã tách ra và thành lập Công ty Tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt nam.Với mục đích hoạt động là nhằm khai thác triệt để các khả năng, tri thức và kinh nghiệm cuả đội ngũ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, kinh doanh và đội ngũ xây dựng trang trí nội ngoại thất công trình. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Với nội dung ngành nghề : - Trang trí nội ngoại thất công trình. - Thiết kế và tư vấn xây dựng. - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi. - Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn. - Kiểm định đánh giá chất lượng công trình, đánh giá và xử lý các tác động của môi trường. - Xử lý chống mối, chống thấm và các tác nhân sinh hoá ảnh hưởng tới công trình. - Tư vấn đầu tư xây dựng; Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng. VỐN Công ty là một doanh nghiệp ngoài quốc doanh có quy mô vừa, có vốn kinh doanh 2.000 triệu đồng (Trong đó :Vốn cố định là 913 triệu đồng; Vốn lưu động là 987 triệu đồng). THỊ TRƯƠNG CUNG CẤP Tuy ra đời và hoạt động chưa lâu, nhưng Công ty Tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt nam đã có nhiều cố gắng trong tìm kiếm thị trường hoạt động, có nhiều hình thức huy động vốn sản xuất, kinh doanh, đa dạng hoá các sản phẩm do Công ty sản xuất, không ngừng đầu tư đổi mới trang thiết bị, nâng cao trình độ quản lý của cán bộ, tay nghề kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân... Chính nhờ có đường lối đúng đắn đi đôi với các biện pháp thích hợp, nên doanh thu, lợi nhuận,đóng góp cho ngân sách Nhà nước, vốn chủ sở hữu, lương cán bộ công nhân của công ty không ngừng đựoc nâng cao. Đến nay Công ty đã thực sự đứng vững được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của ngành xây dưng. KẾT QUẢ KINH DOANH MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY Tình hình hoạt động kinh doanh-Tài chính của công ty Tư vấn và thiết kế kiến trúc Viêt nam có thể được thể hiện khấi quát qua một số chỉ tiêu. Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây. CHỈ TIÊU Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 1. Doanh thu 8.570 12.543 15.780 2.Lợi nhuận 428 1280 2.367 3. Các khoản nộp nhà nước 449 820 1.222 4. Lương bình quân trên đầu người 1,35 1,5 1,85 5. Vốn chủ sở hữu 3.428 4.708 7.075 6. Nguyên giá Tài sản cố định 913 1.028 1.210 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ Công ty có 8 xưởng hoạt động dưới sự lãnh đạo của Giám đốc và 3 phó giám đốc chủ trì phụ trách về chuyên môn cùng tham gia với các kiến trúc sư, kỹ sư và cử nhân kinh tế. Công ty có 86 cán bộ có trình độ đại học và 50 công nhân. Sau đây gồm có các xưởng hoạt động với các lĩnh vực : - Xưởng 1 : Thiết kế quy hoạch, công trình giao thông - Xưởng 2 : Thiết kế công trình dân dụng. - Xưởng 3 : Thiết kế công trình công nghiệp thuỷ lợi - Xí nghiệp1: Xây dựng các công trình ;Trang trí nội ngoại thất công trình - Đội 5 : Đội khảo sát đo đạc khảo sát địa chất, kiểm định chất lượng - Đội 6 : Thi công cơ giới - Đội 7 : Đội cơ khí - Đội 8 : Xây lắp. Tuy là doanh nghiệp có quy mô vừa, nhưng Công ty đã chú trọng đến sự phát triển lâu dài. Cơ cấu quản lý Công ty được tổ chức trên cơ sở các nguyên tắc: + Phù hợp với cơ chế quản trị doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. + Có mục tiêu chiến thuật thống nhất. + Có chế độ trách nhiệm rõ ràng, quyền hạn và trách nhiệm cân xứng với nhau. + Có sự chỉ huy thống nhất vào một đầu mối, đồng thời có sự mềm dẻo về tổ chức. + Bảo đảm tăng hiệu quả trong kinh doanh của Công ty. Công ty được quản lý theo cơ cấu trực tuyến - chức năng. Ban giám đốc Công ty được sự giúp đỡ của các phòng chức năng, các trợ lý trong việc suy nghĩ, nghiên cứu tìm các giải pháp tối ưu cho những vấn đề phức tạp. Những quyết định quản lý do các phòng chức năng nghiên cứu đề xuất, khi được Giám đốc thông qua sẽ biến thành mệnh lệnh được truyền đạt từ trên xuống dưới các xí nghiệp, các đội có liên quan. Các phòng chức năng không có quyền ra mệnh lệnh cho các xí nghiệp, các đội, xưởng sản xuất. Đây là kiểu tổ chức rất phù hợp với Công ty hiện nay, Nó phát huy năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng, vừa đảm bảo quyền chỉ huy thống nhất của Giám đốc Công ty. Trong cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cơ bản có 2 mối liên hệ : 1. Liên hệ trực thuộc: Là liên hệ giữa Ban giám đốc Công ty với cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp và các đội trực thuộc; Là liên hệ giữa chỉ huy các bộ phận với các nhân viên. công nhân của bộ phận đó. 2.Liên hệ chức năng: Là liên hệ giữa các phòng với nhau, giữa các phòng với các xí nghiệp, đội trực thuộc trong quá trìng chuẩn bị quyết định cho Ban giấm đốc; Là liên hệ giữa các phòng chức năngvới cán bộ công nhân viên chức năng cấp dưới, nhằm hướng dẫn, giúp đỡ về nghiệp vụ chuyên môn: Phòng kỹ thuật - Cán bộ kỹ thuật ở xí nghiệp, đội; Phòng kế toán - nhân viên kế toán xí nghiệp, kế toân đội. .. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: BAN GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG CÁC XƯỞNG CÁC ĐỘI TRỰC THUỘC P. kế hoạch P. Kế toán Xưởng TK 1 Xưởng TK 3 Đội khảo sát P. Kỹ thuật P. Vật tư Xưởng TK 2 XN Xây lắp Đội thi công cơ giới Đội cơ khí Đội xây lắp CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN Ban giám đốc Công ty ký kết hợp đồng xây dựng, sau đó giao nhiệm vụ sản xuất cho đội xây dựng. Phòng kỹ thuật cùng cán bộ giám sát của đội tổ chức nghiệm thu,thực hiện bảo hành công trình. Phòng kế hoạch kết hợp với phòng kế toán tài chính thực hiện công tác thanh quyết toán với bên A. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Toàn bộ Công ty là một đơn vị hạch toán. Bộ máy kế toán của Công ty đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ hạch toán kế toán trong Công ty. Dựa trên cơ cấu quản lý của toàn Công ty, bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung hay còn gọi là tổ chức kế toán một cấp. Công ty chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở mọi phần hành kế toán. Phòng kế toán của Công ty là toàn bộ công tác kế toán từ thu nhận, ghi sổ, xử lý thông tin trên hệ thống báo cáo phân tích và tổng hợp của đơn vị. Các xưởng, Xí nghiệp không có bộ máy và sổ sách kế toán riêng mà chỉ có nhân viên kế toán cơ sở có nhiệm vụ hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ. Việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty đảm bảo các nguyên tắc sau: - Đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện, thông nhất và tập trung công tác kế toán, thống kê và hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật của kế toán trưởng về những vấn đề có liên quan đến kế toán hoặc thông tin kinh tế. - Gọn nhẹ hợp lý theo hướng chuyên môn hoá, đúng năng lực của kế toán viên. - Phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty Đồng thời qua thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mấy năm qua, bộ máy kế toán đã chứng tỏ được tính hợp lý về mặt tổ chức. Bộ máy kế toán của Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình. - Thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước - Giúp ban Giám đốc Công ty hướng dẫn, chỉ đạo các phòng xưởng thực hiện việc ghi chép ban đầu đúng chế độ, đúng phương pháp, kiểm tra việc thực hiện chế độ, thể lệ quản lý kinh tế, tài chính trong toàn Công ty. - Giúp ban Giám đốc Công ty tổ chức công tác thông tin kinh tế, hạch toán kinh tế, phân tích các hoạt động kinh tế và quyết toán. - Lưu trữ bảo quản tốt hồ sơ tài liệu và quản lý tập trung thống nhất số liệu kế toán thống kê và cung cấp các số liệu đó cho các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. - Bộ máy kế toán của Công ty gọn nhẹ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các phần hành kế toấn, phát huy hiệu quả là việc của mỗi thành viên kế toán. Phòng kế toán của Công ty có 4 nhân viên. Dưới mỗi xưởng có 1 nhân viên kế toán cơ sở. Mỗi nhân viên kế toán ở phòng kế toán thường được đảm nhiệm 1 đến 2 phần hành kế toán : + Nhân viên kế toán tổng hợp; đảm nhận phần hành kế toán tổng hợp, thanh toán và phần hành kế toán vốn, quỹ. + Nhân viên kế toán lương - chi phí - giá thành: Đảm nhiệm phần hành kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế và phần hành kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. + Nhân viên kế toán quỹ tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng. + Nhân viên kế toán ở các xưởng, đội: ở mỗi xưởng đều có 1 nhân viên kế toán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng, đảm nhiệm phần hành kế toán của đơn vị cơ sở. Quan hệ giữa các lao động trong bộ máy kế toán của Công ty được thể hiện theo kiểu trực tuyến. Kế toán trưởng trực tiếp điều hành các nhân viên kế toán phần hành không thông qua khâu trung gian (quan hệ dọc ). Giữa các kế toán phần hành là quan hệ ngang, mang tính nghiệp vụ, Các kế toán phần hành đều có trách nhiệm liên hệ với kế toán tổng hợp, để hoàn thành ghi sổ tổng hợp và lập báo cáo định kỳ chung. Kế toán xưởng cung cấp các số liệu ban đầu của xưởng cho kế toán phần hành. MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VN KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán tổng hợp tài chính Kế toán tài sản cố định vật tư Kế toán lương, chi phí, giá thành Kế toán quỹ tiền mặt , ngân hàng Kế toán xưởng đội trực thuộc CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC KẾ TOÁN PHẦN HÀNH Công tư vấn thiết kế kiến trúc Việt nam là doanh nghiệp thiết kế và xây dựng trang trí nội ngoại thất công trình, xây dựng công trình thực nghiệm có quy mô hoạt động sản xuất - kinh doanh vừa. Đối tượng hạch toán là các công trình, các hạng mục công trình, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư ban đầu đối với những công trình thiết kế và từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tới khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng thì đối với những công trình xây dựng, trang trí nội ngoại thất công trình. Bộ phận kế toán được tổ chức chuyên trách, hay còn gọi là kế toán phần hành. Mỗi phần hành kế toán có khối lượng công tác kế toán như sau: KẾ TOÁN TRƯỞNG: chịu trách nhiệm trước Nhà nước, giám đốc về mặt nghiệp vụ đó là công tác tài chính kế toán. Tổ chức điều hành công tác hạch toán kế toán của công ty. KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG: Có nhiệm vụ tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về lao động, thời gian lao động và kết quả lao động ; Tính lương, BHXH, các khoản phụ cáp, trợ cấp. ...; Phân bổ chi phí lao động cho các đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành ; Hướng dẫn kiểm tra các nhân viên kế toán xưởng thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu, mở sổ sách cần thiết về lao động, tiền lương; Lập các báo cáo cung cấp các số liệu về lao động tiền lương cho các kế toán phần hành có liên quan khác. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lượng, hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng, giảm và di chuyển tài sản cố định ; Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng tài sản cố định ; Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ hàng kỳ cho các đối tượng hạch toán chi phí ; Tham gia lập dự toán sửa chữa lớn, phản ánh tình hình thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Hướng dẫn, kiểm tra các xưởng, phòng thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu, mở các sổ sách cần thiết về TSCĐ; Tham gia kiểm kê, lập báo cáo phân tích tình hình trang bị, bảo quản và sử dụng TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của TSCĐ. KẾ TOÁN VẬT TƯ: Có nhiệm vụ tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập, xuất, tồn, tính giá thành thực tế của các loại vật liệu, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch về cung ứng vật liệu về số lượng,chất lượng, chủng loại. ..hướng dẫn kiểm tra các xưởng thực hiện ghi chép ban đầu, mở sổ sách cần thiết về vật liệu nhất là những vật liệu phụ ; Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, nhập, xuất vật liệu, các định mức hao hụt, đề xuất biện pháp xử lý vật tư thiếu, thừa, ứ đọng, kém phẩm chất, xác định chính xác số lượng, giá trị vật tư tiêu hao và phân bổ hợp lý chi phí này cho các đối tượng hạch toán chi phí; Tham gia công tác kiểm kê, đánh giá vật liệu, lập báo cáo về vật tư và tiến hành phân tích tình hình thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật tư. KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH: Đây là phần hành kế toán thuộc loại phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Kế toán viên thực hiện phần hành này đòi hỏi phải có kiến thức nhất định về công nghệ thi công cũng như tổ chức sản xuất của Công ty. Công việc đầu tiên của phần hành kế toán là xác định được đối tượng hạch toán chi phí, đối tượng tính giá thành, áp dụng các phương pháp thích hợp tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành. Do sản phẩm xây dựng có đặc thù là sản phẩm đơn chiếc, nên tuỳ theo tính chất xây dựng, cơ chế quảnlý của mỗi công trình, hạng mục công trình mà xác định đối tượng tính giá thành cho phù hợp. Nhiệm vụ khác của kế toán chi phí - giá thành là tổ chức ghi chép phản ánh, tổng hợp chi phí sản xuất theo từng hạng mục công trình, từng đội; tham gia vào việc xây dựng chỉ tiêu hạch toán nội bộ và giao chỉ tiêu đó cho từng công trình, từng xưởng, đội. .. Xác định giá trị sản phẩm dở dang, tính gía thành thực tế của công trình hoàn thành, tổng hợp kết quả hạch toán kinh tế của các xưởng, đội, kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí sản xuất và kế hoạch giá thành công trình thiết kế và xây dựng; Hướng dẫn kiểm tra các xưởng, tính toán, phân loại chi phí nhằm phục vụ cho việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho mỗi sản phẩm thiết kế cũng như xây dựng được khoa học, nhanh chóng; Lập các báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành. (Kế toán phần hành này của Công ty phải lập thêm các báo cáo kế toán quản trị về chi phí, giá thành để phục vụ kịp thời cho Ban giám đốc và Hội đồng quản trị )Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, từ đó tìm ra được biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất. KẾ TOÁN TỔNG HỢP - TÀI CHÍNH: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về các hợp đồng nhận thầu, thanh quyết toán các phần công việc, công trình đã hoàn thành với bên giao thầu, về các loại vốn, các quỹ của Công ty;Xác định kết quả lãi lỗ của từng công trình, từng kỳ hạch toán, theo dõi thanh toán với ngân sách, với ngân hàng, với người bán và trong nội bộ công ty; Ghi chép sổ cái, lập các báo cáo tài chính theo quy định, kiểm tra lại tính chính xác của các báo cáo của Công ty trước khi Giám đốc ký duyệt, giúp kế toán trưởng dự thảo các văn bản về công tác kế toán trình Giám đốc để ban hành áp dụng trong Công ty như: Quy định về việc luân chuyển chứng từ, quan hệ cung cấp số liệu kế toán giữa các phòng, xí nghiệp, đội trực thuộc; Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế tài chính trong Công ty; Bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toấn, thông tin kinh tế và cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan kể cả cho bên ngoài. KẾ TOÁN QUỸ TIỀN MẶT - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu - chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tồn quỹ tiền mặt giao dịch với ngân hàng cắt chuyển séc, nộp séc vào ngân hàng, lập kế hoạch sử dụng tiền mặt, lĩnh tiền mặt tư ngân hàng. ..định kỳ tham gia kiểm quỹ tiền mặt. KẾ TOÁN XƯỞNG, ĐỘI TRỰC THUỘC: Có nhiệm vụ ghi chép, thu thập tổng hợp số liệu về sử dụng công nhân, vật tư máy móc trong phạm vi xí nghiệp, đội trực thuộc; tham gia kiểm kê đánh giá công trình dở dang, cung cấp các tài liệu thuộc phần việc của mình cho các kế toán phần hành của Công ty. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG TỪ TẠI ĐƠN VỊ. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là các công trình, hạng mục công trình do đó hệ thống chứng từ kế toán mang tính đặc thù sau : - Chứng từ kế toán với vật liệu + Phiếu nhập kho: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, sản phẩm nhập kho làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. + Phiếu xuất kho: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư. + Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá: nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, sản phẩm hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê, làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, sản phẩm, hàng hoá thừa thiếu và ghi sổ kế toán. - Chứng từ tiền lương + Bảng chấm công: Theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc ngừng việc, nghỉ bảo hiểm xã hội. .. để có căn cứ tính trả lương, BHXH trả thay lương cho từng người, và quản lý lao động trong đơn vị. + Phiếu làm thêm giờ: Là chứng từ xác nhận số giờ công, đơn giá và số tiền làm thêm được hưởng của từng công việc và là cơ sở để tính trả lương cho người lao động. + Bảng thanh toán lương: Là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương phụ cấp cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương. - Chứng từ thanh toán tiền mặt + Phiếu thu: Xác định số tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc đá quý thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. +Phiếu chi: Xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc đá quý, thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi quỹ vào sổ kế toán. + Giấy đề nghị tạm ứng: Là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. + Giấy thanh toán tạm ứng: Là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. + Biên bản kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền, vàng bạc đá quý, ngoại tệ. tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu, trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sỏ quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch. - Chứng từ thanh toán tiền gửi: + Giấy báo nợ, giấy báo có, và các bảng sao kê của ngân hàng. 2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY TƯ VẤN & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM 2.1. Tình hình chung về công tác quản lý TSCĐ ở công ty. 2.1.1.Đặc điểm và tình hình trang bị TSCĐ tại công ty. Là một công ty xây dựng cho nên những máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải ỏ đây có đặc điểm và công dụng đặc thù cho ngành kiến trúc xây dựng. Hiện nay nguyên giá TSCĐ của công ty là 1.210.000.000 đ. Trong những năm gần đây, do chức năng và nhiệm vụ sản xuất của công ty mở rộng đòi hỏi phải mua sắm, nâng cấp, cải tạo TSCĐ để phục vụ cho công việc. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu TSCĐ cho sản xuất, công ty và các đội, đơn vị sản xuất trực thuộc luôn quan tâm đến quản lý và sử dụng TSCĐ một cách hợp lý, thực hiện trong việc ghi chép, theo dõi sổ sách và sử dụng tối đa công suất các máy móc, thiết bị. Công việc khấu hao TSCĐ được tính toán tương đối chính xác, tạo nguồn khấu hao nhằm thu hồi và tái đầu tư TSCĐ. Thực tế TSCĐ tăng thêm tại công ty 100% tự bổ sung. Do đó, trách nhiệm của các nhà quản lý công ty lại càng đòi hỏi cao hơn, phải làm sao để sử dụng vốn cố định một cách có hiệu quả, xây dựng công ty ngày càng vững mạnh có đủ sức cạnh tranh trên thị trường xây dựng với các công ty khác, tự khẳng định mình và đứng vững trong nền kinh tế thời mở cửa. Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế bao cấp kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước để hoàn thành tốt công việc của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong sự đổi mới này công ty đã tự xoay xở để cạnh tranh trên thị trường. Nền kinh tế của ta phát triển rất nhanh đặc biệt là những năm gần đây kinh tế càng phát triển thì cơ sở hạ tầng lại càng phát triển. Vì vậy, công ty cũng không ngừng đổi mới TSCĐ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Đáp ứng những đòi hỏi ngày càng phát triển công ty có sự tăng trưởng về TSCĐ của công ty lên các năm với số liệu như sau: Năm 1999: 913.000.000 Năm 2000: 1.028.000 Năm 2001: 1.210.000.000 Trong thời gian sử dụng một mặt TSCĐ được trích khấu hao vào giá thành theo tỉ lệ quy định của Nhà nước, mặt khác lại được theo dõi, xây dựng mức hao mòn. Giá trị còn lại thự tế có kế hoạch đổi mới. Ngoài ra hàng năm công ty còn tổ chức kiểm kê vào cuối năm vừa để kiểm tra TSCĐ về mặt hiện vật để xử lý trách nhiệm vật chất đối với các trường hợp hư hỏng, mất mát một cách kịp thời. 2.1.2. Phân loại TSCĐ tại công ty. Do đặc điểm của ngành kiến trúc xây dựng cơ bản và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Tài sản cố định của công ty có rất nhiều loại, mỗi loại đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, riêng biệt. Để thuận tiện cho công tác quản lý TSCĐ, công ty đã tiến hành phân loại TSCĐ theo các tiêu thức sau: 2.1.2.1.Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành. TSCĐ hiện có của công ty được hình thành nguồn duy nhất là tự đầu tư Vì vậy để tăng cường quản lý TSCĐ, công ty đã thực hiện phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật 2.1.2.2. Phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật: Theo cách phân loại này sẽ cho ta biết kết cấu TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật, cho biết công ty có những loại TSCĐ nào kết cấu của mỗi loại so với tổng số là bao nhiêu, năng lực sản xuất như thế nào. Là cơ sở để tiến hành hạch toán, quản lý chi tiết theo từng nhóm TSCĐ, tiến hành tính và phân bổ khấu hao + Nhà cửa kiến trúc: 482.117.000 + Máy móc, thiết bị: 261.533.000 + Phương tiện vận tải : 346.562.000 + Thiết bị dụng cụ quản lý: 68.508.000 + TSCĐ khác: 51.280.000 2.1.3. Đánh giá TSCĐ tại công ty. Muốn đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công thì công ty luôn phải đảm bảo tốt nhu cầu về trang bị như máy móc thi công, thiết bị động lực, dụng cụ..... để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Việc nghiên cứu và nắm rõ năng lực của máy móc thiết bị thi công hiện có, tính toán khấu hao TSCĐ và phân tích hiệu quả sử dụng cần thiết để có kế hoạch đầu tư, mua mới, sửa chữa TSCĐ đáp ứng nhu cầu sản xuất công ty cần phải đánh giá lại TSCĐ. ở Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam, TSCĐ được đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại. 1.3.1.Đánh giá theo nguyên giá. Nguyên giá TSCĐ mua sắm (không phân biệt mới hay cũ) = Giá mua (chưa có thuế GTGT) + Chi phí lắp đặt chạy thử + Thuế nếu có - Chiết khấu giảm giá Ví dụ: Ngày 10/8/2000 công ty mua một ô tô biển 29 H- 22- 53. - Giá mua hóa đơn (chưa có thuế GTGT): 51.600.000 - Thuế GTGT 5%: 2.580.000 - Tổng giá thanh toán: 54.180.000 Kế toán xác định nguyên giá của chiếc xe là: 51.600.000 Nguyên giá TSCĐ xây dựng mới, tự chế: là giá thành thực tế (giá trị quyết toán) của TSCĐ tự xây dựng tự chế. 1.3.2.Đánh giá theo giá trị còn lại. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các TSCĐ được đưa vào sử dụng, chúng bị hao mòn hư hỏng dần tạo ra giá trị hao mòn. Vì vậy, trong quá trình quản lý và sử dụng TSCĐ ngoài việc đánh giá theo nguyên giá của TSCĐ còn phải xác định giá trị còn lại của TSCĐ. Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ - Khấu hao lũy kế Ví dụ: Nguyên giá của trạm biến thế là: 38.932.000đ Khấu hao lũy kế là: 26.037.600đ Kế toán xác định (tại thời điểm cuối qúy IV/2000) Giá trị còn lại của trạm biến thế xóm 6 là: 38.932.000 - 26.037.600 = 12.894.400đ 2.2. Kế toán chi tiết ở Công ty Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc VN Như phần phân loại TSCĐ ở công ty chung ta đã thấy ở công ty có rất nhiều loại TSCĐ do đó mà yêu cầu quản lý TSCĐ trong công ty đòi hỏi phải kế toán chi tiết TSCĐ để thông qua đó kế toán sẽ cung cấp những chỉ tiêu quan trọng về cơ cấu TSCĐ, tình hình phân bố TSCĐ, số lượng và tình hình chất lượng kỹ thuật của TSCĐ. Tình hình huy động cũng như tình hình bảo quản TSCĐ ở công ty. Quá trình mua bán được tiến hành như sau: Trước tiên công ty lập dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh kế toán chi tiết TSCĐ ở Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam được thực hiện trên các sổ, thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, sổ chi tiết theo dõi tăng giảm TSCĐ và bảng theo dõi nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ theo nguồn hình thành. TSCĐ của Công ty tăng lên chủ yếu là do mua sắm mới vật tư tăng do công trình xây dựng cơ bản hình thành đưa vào sử dụng. Lên danh mục trang thiết bị thuộc TSCĐ cần cho dự án đầu tư sản xuất. Sau đó lập tờ trình lên chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt. Sau khi xem xét đánh giá về tất cả các chỉ tiêu của công ty, mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch và phương án mua sắm tổ chức quản lý và kế hoạch hoàn trả vốn đầu tư. Khi được phê duyệt, công ty tổ chức mời thầu, chọn thầu chào hàng. Chủ thầu nào đặt giá rẻ nhất mà chất lượng tốt nhất sẽ trúng thầu. Bộ phận mua hàng sẽ lên bảng báo giá gửi lên giám đốc công ty. Nếu được chấp nhận thì việc ký kết hợp đồng mua bán mới được tiến hành. Công ty phải lập hội đồng để xác định đúng nguyên giá của TSCĐ. Khi có TSCĐ tăng thì công ty phải lập “biên bản giao nhận TSCĐ” cùng với người giao TSCĐ (mẫu 01- TSCĐ- hệ thống kế toán doanh nghiệp xây lắp). Bên giao nhận gồm có: giám đốc công ty, phòng kế toán, phòng vật tư thiết bị, nhân viên kỹ thuật (do phòng kỹ thuật phân công), tổ bảo vệ. Sau đó bên giao nhận TSCĐ lập một hồ sơ riêng về TSCĐ hồ sơ gồm có: - Biên bản giao nhận TSCĐ. - Hợp đồng, hóa đơn mua TSCĐ và các chứng từ khá có liên quan. Bộ hồ sơ gồm 2 bản: 1 bản do phòng kế toán gửi để ghi sổ theo dõi. 1 bản được phòng vật tư, thiết bị giữ để quản lý. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có một số TSCĐ đã bị cũ đi, hư hỏng hoặc bị lỗi thời do tiến bộ khoa học kỹ thuật, không phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh những TSCĐ mà công ty không cần dùng cho nên công ty phải tiến hành thanh lý hoặc nhượng bán các tài sản đó. Việc tiến hành nhượng bán, thanh lý TSCĐ chỉ được tiến hành sau khi được quyết định thanh lý nhượng bán cuả Giám đốc Công ty. Người nào đặt giá cao nhất trong số những người tham gia đấu giá thì TSCĐ sẽ thuộc về người đó. Ban thanh lý gồm có: + Giám đốc công ty. + Phòng kế toán + Phòng vật tư thiết bị. + Nhân viên kỹ thuật. + Tổ bảo vệ. Trường hợp nhượng bán thì phải có biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng mua bán, phải lập hội đồng xác định giá, thông báo công khai... Sau đó cùng nhau tiến hành đánh giá TSCĐ theo hiện trạng. - Giá trị còn lại của TSCĐ - Giá trị thu hồi. - Chi phí thanh lý (nhượng bán). ......... Trình tự ghi sổ chi tiết tại phòng kế toán Công ty tư vấn & Thiết kế kiến trúc VN *Thẻ TSCĐ: căn cứ để lập thẻ TSCĐ là các chứng từ. - Biên bản giao nhận TSCĐ. - Biên bản đánh giá lại TSCĐ. - Bảng tính khấu hao TSCĐ. - Các tài liệu kỹ thuật có liên quan. * Sổ chi tiết theo dõi tăng giảm TSCĐ: Được mở theo qúy cho từng loại TSCĐ. *Sổ TSCĐ: Được mở theo qúy cho toàn bộ TSCĐ trong công ty: căn cứ để ghi sổ chi tiết tình hình tăng giảm TSCĐ và các chứng từ tăng, giảm TSCĐ. Bảng theo dõi nguyên giá và giá trị còn lại theo nguồn hình thành. Bảng được lập theo qúy để đáp ứng cho yêu cầu nắm bắt thông tin là cơ sở cho việc lập báo cáo kiểm kê định về TSCĐ lập kế hoạch đầu tư cho TSCĐ 2.3. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ hữu hình. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để quản lý và theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ trong công ty kế toán tổng hợp đã sử dụng các tài khoản chủ yếu sau: TK 211- Tài sản cố định hữu hình. TK 214- Hao mòn TSCĐ. TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang. TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. Và một số tài khoản khác được sử dụng TK 111, TK 112, TK 627, TK 821, TK 642, TK 331, TK 414.... Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt nam hạch toán TSCĐ trên hệ thống sổ sách được tổ chức theo nguyên tắc: việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào các chứng từ kế toán, số liệu trên sổ phải rõ ràng, liên tục và có hệ thống, không ghi xen kẽ. Bắt đầu niên độ kế toán đều thực hiện khóa sổ. 4. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐ TSCĐ bị hao mòn dần về mặt giá trị và tính năng tác dụng trong quá trình sử dụng. Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường liên tục thì việc tính toán phân bổ chính xác mức khấu hao ở Công ty Xây dựng số 2 Thăng Long trích khấu hao TSCĐ theo quyết định số 166/1999/QA-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Những TSCĐ đã khấu hao hết mà vẫn còn sử dụng được thì Công ty không phải trích khấu hao và vẫn quản lý và sử dụng theo chế độ hiện hành. 5. Kế toán sửa chữa TSCĐ. Như đã trình bày ở phần tổ chức bộ máy sản xuất Công ty có xưởng cơ khí. Xưởng cơ khí có nhiệm vụ sửa chữa , bảo dưỡng thiết bị máy cho Công ty. Thực tế công việc bảo dưỡng máy móc thiết bị được duy trì thường xuyên.Ở Công ty dù là sửa chữa lớn hay nhỏ đều không trích trước mà khi phát sinh thì tính thẳng vào giá thành trong kỳ. Nếu là sửa chữa nhỏ thường xuyên thì Công ty tự làm còn sửa chữa lớn thì thuê ngoài. PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY TƯ VẤN & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM I. NHỮNG THÀNH TÍCH Đà ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY TƯ VẤN & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM 1.Những thành tích đã đạt được trong công tác kế toán TSCĐ ở Công ty Tư vấn & thiết kế kiến trúc Việt nam Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng, công nghệ sản xuất của TSCĐ. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của Công ty là chìa khóa giúp Công ty giành được thắng lợi trong cạnh tranh. Vì vậy Công ty đang từng bước đổi mới, mua sắm trang bị thêm TSCĐ. Chính từ nhận thức đúng này mà hiện nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa và thành phần kinh tế nói chung và giữa các công ty trong cùng lĩnh vực kinh tế nói riêng Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam đã và đang bước những bước đi vững chắc của mình, ổn định sản xuất đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước. Có được thành tích này phải kể đến sự đóng góp không nhỏ, quan trọng của phòng Tài chính- Kế toán Công ty và sự kết hợp chặt chẽ giữa ban Giám đốc, các phòng ban, công nhân trực tiếp sản xuất dưới các đội, đơn vị. Ban lãnh đạo Công ty đã linh hoạt đưa ra nhiều biện pháp kinh tế có hiệu quả nhằm khôi phục khó khăn hòa nhập nhịp sống của nền kinh tế thị trường. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình Công ty đã chủ động mua sắm đổi mới nhiều TSCĐ, để phù hợp với ngành nghề mới, nâng cao tay nghề cho công nhân, tổ chức lại phòng ban, đội, đơn vị sản xuất. Trong những năm gần đây tuy thu nhập bình quân tháng của Công ty chưa cao và có tính ổn định. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo thu nhập bình quân của Công ty sẽ được nâng lên. Với bộ máy quản lý khoa học các phòng ban chức năng phục vụ có hiệu quả cho lãnh đạo Công ty và việc giám sát sản xuất thi công quản lý kinh tế, công tác tổ chức sản xuất, tổ chức hạch toán được tiến hành phù hợp với khoa học hiện nay. Đặc biệt là phân công chức năng nhiệm vụ từng người rất rõ ràng, cụ thể cộng với trình độ năng lực và sự nhiệt tình của cán bộ phòng Tài chính- Kế toán đã góp phần đắc lực vào công tác hạch toán và quản lý kinh tế của công ty. Hình thức tổ chức kế toán tập trung tạo điều kiện để kiểm tra chỉ đạo nghiệp vụ, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công ty. Về hình thức kế toán, Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ phù hợp bới quy mô vừa của Công ty, các mẫu sổ đơn giản để ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán và để áp dụng vào kế toán máy trong những năm sắp tới (hướng của Công ty). *Về công tác quản lý và sử dụng TSCĐ. Ở Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam TSCĐ chủ yếu được sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh thể hiện khả năng tận dụng tối đa TSCĐ ở Công ty. Việc phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành sẽ cho ta biết được nguồn vốn hình thành nên từng đối tượng TSCĐ, Phân loại theo đặc trưng kỹ thuật giúp kế toán phân bổ chính xác khấu hao TSCĐ và giá thành từng hạng mục công trình hoàn thành trong kỳ, đảm bảo cho việc tính giá thành được đúng đắn - Về kế toán chi tiết TSCĐ. Công ty mở sổ chi tiết theo dõi tăng giảm TSCĐ trong qúy theo từng loại TSCĐ là cơ sở để ghi sổ TSCĐ, tính và phân bổ khấu hao trong qúy. - Sổ TSCĐ đảm bảo theo dõi đầy đủ các đặc trưng của TSCĐ đó là các chỉ tiêu. Số thẻ, tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ, mức sản xuất tháng năm đưa vào việc sửa chữa...giúp kế toán quản lý TSCĐ một cách chặt chẽ và có hiệu quả. - Bảng theo dõi nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ theo nguồn hình thành là cơ sở cho các nhà quản lý nắm rõ tình hình TSCĐ trong Công ty mình, định kỳ cuối năm lập biên bản kiểm kê TSCĐ. Ngoài ra, Công ty còn lập một sổ chi tiết như chi tiết phải thu của khách hàng, phải trả cho người bán tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán trưởng cùng Ban Giám đốc Công ty trong việc phân tích hoạt động kinh tế. Công tác này khá tốt nên đã đưa ra quy định kịp thời ch quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những thành tích đạt được Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, trong công tác tổ chức kế toán TSCĐ cụ thể là: - Việc tiến hành phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật và phân loại theo nguồn hình thành điều này gây hạn chế cho nhà quản lý trong việc nắm một tổng quát quá trình hình thành cơ cấu TSCĐ. - Việc phân loại TSCĐ có “TSCĐ khác” làm người xem khó hiểu không đúng với nội dung mà chế độ quy định. - Bảng phân bổ khấu hao chưa thể hiện được sẽ khấu hao đã trích tháng trước, sổ khấu hao tăng trong tháng, sổ khấu hao giảm trong tháng mà chỉ biết được sổ khấu hao trích trong qúy mà thôi. Ngoài ra một số trường hợp còn dùng bút xóa chữa sổ chưa đúng với chế độ kế toán mà Bộ Tài chính yêu cầu. - Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều phát sinh nhều nghiệp vụ việc áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ thường trùng lặp, khối lượng công việc ghi chép kế toán nhiều việc kiểm tra đối chiếu số liệu dồn vào cuối tháng nên việc cung cấp số liệu báo cáo thường chậm -Trong công tác quản lý TSCĐ, kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ là biện pháp bảo vệ tài sản cho Công ty. Hàng năm Công ty đều tiến hành kiểm kê tài sản vào cuối năm, song việc kiểm tra sổ biện pháp đánh giá chất lượng của tài sản nhiều khi chỉ mang tính chất hình thức tương đối. Do đó không đưa ra được đánh giá chính xác thực trạng thiết bị kỹ thuật của TSCĐ, Công ty cần quan tâm hơn tới công nghệ này. Nói tóm lại công tác kế toán ở Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam cần được hoàn thiện thêm một số vấn đề nêu trên để công tác quản lý và hạch toán TSCĐ được thuận lợi và có hiệu quả hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Vấn đề này tôi xin được trình bày cụ thể như sau: II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY TƯ VẤN & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM 1.Về cách phân loại Hiện nay ở Công ty đang tiến hành phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật và nguồn hình thành. Như vậy sẽ không thấy rõ được kết cấu TSCĐ đang sử dụng như thế nào? TSCĐ đang dùng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cơ bản hay ngoài sản xuất kinh doanh cơ bản cũng chưa thấy rõ. Theo cách phân loại này Công ty chưa thấy được tỷ lệ TSCĐ hư hỏng chỉ thanh lý là bao nhiêu, nhiều hay ít so với tổng nguyên giá TSCĐ để có phương hướng đầu tư mới. Để khắc phục được vấn đề này thì cùng với việc phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật và nguồn hình thành, Công ty nên tiến hành phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế và tình hình sử dụng. Nếu tình hình phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế thì toàn bộ TSCĐ ở Công ty được chia làm 2 loại: TSCĐ dùng trong xây dựng kinh doanh cơ bản và TSCĐ dùng ngoài sản xuất kinh doanh cơ bản. Phân loại TSCĐ theo cách này giúp người quản lý thấy được kết cấu TSCĐ theo công dụng kinh tế, nắm bắt được trình độ trang bị kỹ thuật trong doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý TSCĐ và tính khấu hao chính xác. Hơn nữa theo cách phân loại này nhà quản lý còn có thể thấy rõ được TSCĐ dùng trong và ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản để đưa ra các phương hướng đầu tư đáp ứng nhu cầu đỏi hỏi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thực tế việc mua sắm xây dựng những TSCĐ đều phải chi ra bằng tiền tức là việc mua sắm TSCĐ trước hết phải có một số vốn ứng trước. Thực tế nguồn vốn Công ty chủ yếu là đi vay nếu Công ty không xây dựng được kế hoạch đầu tư đúng lúc kịp thời và đầu tư không đúng công dụng kinh tế sẽ bị lãng phí rất nhiều, thậm chí mất cả cơ hội kinh doanh khi bị thiếu hụt vốn do việc đầu tư sai lệch. Việc phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng giúp nhà quản lý phân tích điều tra đánh giá tiềm lực cần khai thác, thấy được tý lệ TSCĐ không dùng do hư hỏng hoạc đang chờ thanh lý .Mặt khác ta có thể thấy được số lượng TSCĐ đang dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh là bao nhiêu, đã đủ chưa và năng suất hoạt động là nhiều hay ít... để có phương hướng điều chỉnh cho thích hợp. Vì vậy việc phân loại TSCĐ ở công ty có thể tiến hành thông qua bảng sau (trang bên). Dựa vào bảng phân loại này chúng ta có thể thấy ngay: Nhìn vào: Phần A: TSCĐ đang dùng: căn cứ tình hình thực tế của việc sử dụng TSCĐ để ghi dòng này. Phần B: TSCĐ không dùng chờ thanh lý. Căn cứ vào những TSCĐ bị hư hỏng không dùng được hoặc những TSCĐ không còn hữu ích đối với việc sản xuất kinh doanh của công ty đang chờ thanh lý ghi vào dòng này. + Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế (nhìn vào phần I và II) I. TSCĐ dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản. II.TSCĐ dùng ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản. + Phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật (nhìn vào phần 1, 2, 3, 4). 1. Nhà cửa vật kiến trúc (cả nhà xưởng phục vụ sản xuất và trụ sở công ty). 2. Máy móc thiết bị. 3. Phương tiện vận tải. 4. Trang bị văn phòng. + Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành (nhìn vào cột nguyên giá TSCĐ, khấu hao TSCĐ và cột giá trị còn lại) chúng ta sẽ thấy được TSCĐ phân loại theo nguồn hình thành. 2. Về kế toán chi tiết TSCĐ . + Từ thẻ và sổ kế toán chi tiết công ty nên lập bảng chi tiết TSCĐ nhằm kiểm tra đối chiếu số liệu với sổ cái, dễ dàng phát hiện sai sót và chữa sổ theo quy định tài chính hiện hành. Cơ sở lập bảng chi tiết TSCĐ là sổ chi tiết các TK, chứng từ ghi sổ. Mẫu: BẢNG CHI TIẾT TSCĐ TK 211- TSCĐ hữu hình TT Loại TSCĐ Dư đầu qúy Phát sinh trong qúy Dư cuối qúy Nợ Có Nợ Có Nợ Có 1 Nhà cửa vật kiến trúc 2 Máy móc, thiết bị. 3 Phương tiện vận tải. 4 Dụng cụ quản lý 5 TSCĐ khác Cộng - 3. VÒ kÕ to¸n chi tiÕt khÊu hao TSC§. B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ ph¶i ®­îc lËp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh thÓ hiÖn ®­îc sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tr­íc, sè khÊu hao TSC§ t¨ng trong th¸ng sè khÊu hao TSC§ gi¶m trong th¸ng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch th¸ng nµy. Cã nh­ vËy ng­êi xem míi hiÓu râ ®­îc néi dung cña b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ ®ång thêi nã ®óng víi vÞ trÝ quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh. MÉu lËp nh­ sau: Tr­êng hîp c«ng ty h¹ch to¸n theo qóy th× c¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao cña ba th¸ng trong qóy ®Ó lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao qóy. 4. VÒ kÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§. C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ cho nªn kh«ng cã nguån bï ®¾p cho c¸c chi phÝ söa ch÷a ph¸t sinh v× vËy khi ph¸t sinh kÕ to¸n tËp hîp vµo 2413- söa ch÷a lín TSC§. Theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 2413 Cã TK liªn quan. Sau ®ã quyÕt to¸n sè chi phÝ söa ch÷a lín nµy theo tõng tr­êng hîp. + Tr­êng hîp chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ cã gi¸ trÞ lín vµ liªn quan nhiÒu kú s¶n xuÊt, khi cã chi phÝ söa ch÷a lín h×nh thµnh ®­îc quyÕt to¸n, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo chi phÝ tr¶ tr­íc: Nî TK 142(1421) Cã TK 2413 Sau ®ã ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng söa ch÷a lín TSC§. Nî TK 627, 642 Cã TK 1421 KẾT LUẬN Trong những năm gần đây kinh tế thị trường đã trở thành đòn bẩy hết sức hữu hiệu đối với sự vận động của các doanh nghiệp trong một nền kinh tế mở “chính vì vậy mà điều quyết định trước tiên đối với sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân đó là sự uy tín và chất lượng sản phẩm. Có được như vậy doanh nghiệp mới có thể tồn tại và có được thị phần của mình trên thị trường. Song để tạo được điều đó chúng ta cần phải có một dây chuyền công nghệ tiến tiến, máy móc thiết bị hiện đại cùng với sự quản lý tốt công tác sản xuất kinh doanh. Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế đắc lực, có hiệu quả nhất. Và kế toán TSCĐ là khâu quan trọng trong công tác kế toán doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp xây dựng. Qua quá trình học tập trên ghế nhà trường và qua thời gian thực tập tại Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam em đã nhận thức được rằng đi đôi với việc học tập nghiên cứu lý luận thì việc tìm hiểu thực tế là một giai đoạn hết sức quan trọng. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của các anh chị và cô chú phòng tài chính kế toán của công ty cảm ơn thầy giáo Phạm Đức Cường đã giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty Tư vấn & Thiết kế kiến trúc Việt Nam ” em mong rằng trong thời gian tới Công ty sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiền lương tại công ty TNHH Kiến trúc và nội thất Dáng Việt.doc
Luận văn liên quan