Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại Công ty CP gốm sứ và xây dựng Cosevco

Lời nói đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kế toán là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng, kéo theo sự thay đổi về mặt hoạt động quản lý. Do đó, cũng có những cải tiến đổi mới về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao hơn đối với sự phát triển ngày càng cao của xã hội. Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vấn đề công tác tổ chức tiền lương là một trong những vấn đề trọng yếu của quản lý. Nó có quan hệ mật thiết với các mặt hoạt động kinh doanh và phải tuân thủ theo những nguyên tắc chính sách đãi ngộ với người lao động. Tiền lương là vấn đề hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của từng doanh nghiệp. Một chính sách tiền lươn hợp lý là cơ sở, là động lực là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tiền lương và các khoản trích nộp theo lương là một trong 3 yếu tố của quá trình tái sản xuất. Kế toán yếu tố này là cung cấp những thông tin rất quan trọng về chi phí lao động sống, về tình hình phân bổ và sử dụng lao động Đây chính là những vấn đề mà các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Để cung cấp những thông tin trên cho quản lý, công tác kế toán tiền lương trong doanh nghiệp phải tạo lập được mối liên hệ giữa hệ thống chứng từ lao động, thời gian lao động và kết quả lao động cũng như chứng từ trích lương và thanh toán lương Với hệ thống sổ sách kế toán và hệ thống báo cáo kế toán, công tác này đảm bảo những ghi chép đầy đủ về những chi phí liên quan đến lực lượng lao động trong các doanh nghiệp. Một trong những yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương còn giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về những chi phí này trong tổng chi phí hoạt động. Để có những giải pháp điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bởi xu thế hiện nay tiền lương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tổng chi phí hoạt động cuả doanh nghiệp. Xuất phát từ những nhận định trên nên em chọn đề tài “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Gốm sứ & Xây dựng Cosevco ” để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề này được chia thành 3 chương: Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần Gốm sứ & Xây dựng Cosevco Quảng Bình. Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty cổ phần Gốm sứ & Xây dựng Cosevco Quảng Bình. Chuyên đề này hoàn thành với sự giúp đỡ tạo điều kiện của các phòng ban và sự chỉ bảo nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong Công ty cổ phần Gốm sứ & xây dựng Cosevco, đặc biệt là nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Năng Phúc đã giúp em hoàn thành đề tài này. Nhưng do tiền lương khá rộng và phức tạp trong khi thời gian thực tập có hạn, cùng với kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót. Em xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của Thầy cô cũng như ý kiến của ban lãnh đạo, các phòng ban trong Công ty cổ phần Gốm sứ & Xây dựng Cosevco để em có điều kiện bổ sung và nâng cao kiến thức của mình, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Xin chân thành cảm ơn./.

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại Công ty CP gốm sứ và xây dựng Cosevco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ý kiÕn kh¸c víi quyÕt ®Þnh cña H§QT th× cã quyÒn yªu cÇu ghi ý kiÕn cña m×nh vµo biªn b¶n phiªn häp vµ ®­îc trùc tiÕp b¸o c¸o tr­íc §H§C§ gÇn nhÊt. c Gi¸m ®èc C«ng ty: Gi¸m ®èc do H§QT bæ nhiÖm vµ miÒn nhiÖm. Chñ tÞch H§QT cã thÓ kiªm gi¸m ®èc C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§QT vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. Gi¸m ®èc cã quyÒn vµ nhiÖm vô sau: - QuyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña H§QT; - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cña C«ng ty; - KiÕn nghÞ ph­¬ng ¸n s¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé cña C«ng ty; - Bæ nhiÖm, miÓn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý trong c«ng ty, trõ c¸c chøc danh H§QT C«ng ty bæ nhiÖm, miÓn nhiÖm, c¸ch chøc; - QuyÕt ®Þnh l­¬ng vµ phô cÊp ( nÕu cã ) víi ng­êi lao ®éng trong C«ng ty, kÓ c¶ c¸n bé qu¶n lý thuéc thÈm quyÒn bæ nhiÖm cña gi¸m ®èc. c Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: gióp cho Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh nhµ m¸y g¹ch Ceramic (gåm ph©n x­ëng s¶n xuÊt ChÝnh, ph©n x­ëng c¬ ®iÖn vµ phßng kü thuËt). ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm. c Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh: Tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mÆt bè trÝ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng hîp lý, phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm tra t×nh h×nh lao ®éng trong toµn C«ng ty, thuyªn chuyÓn c«ng t¸c ®i vµ ®Õn, thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch chÕ ®é BHXH, BHYT vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng trong c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh, nh»m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. LËp kÕ ho¹ch vµ mua s¾m cc¸ thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c v¨n phßng nh­ tiÕp kh¸ch , v¨n th­ ®¸nh m¸y. c Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c TC-KT vµ tÝn dông kh¸ch hµng. Cung cÊp th«ng tin Tµi chÝnh cho ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ®Ó thùc hiÖn b¶o toµn vµ thùc hiÖn vèn, qu¶n lý chÆt chÏ kÞp thêi c«ng t¸c xuÊt nhËp vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô ®Çy ®ñ vµ th­êng xuyªn cho s¶n xuÊt, gi÷ g×n bÝ mËt sè liÖu vÒ nghiÖp qu¶n lý tµi chÝnh. c Phßng KÕ ho¹ch – thÞ tr­êng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc giao nhËn vµ tiªu thô hµng ho¸. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n n©ng cao tiªu thô nh­: qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, qu¶n lý vµ dù tr÷ hµng ho¸... Nh»m thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nhiÖm vô theo dâi qu¶n lý vµ cung øng vËt t­, hµng ho¸ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi th¨m dß thÞ tr­êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. MÆt kh¸c cßn theo t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vËt liÖu vµ thµnh phÈm... ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c phßng ban. c Phßng C«ng nghÖ - chÊt l­îng: Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong lÜnh vùc khoa häc-kü thuËt c«ng nghÖ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm.ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ sù diÒu hµnh cña Phã Gi¸m ®èc kü thuËt. c Phßng Kû thuËt - C¬ ®iÖn: Lµ phßng chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt. Phßng cã nhiÖm vô b¶o ®¶m phôc vô ®Çy ®ñ kÞp thêi: C¬ ®iÖn, n­íc, khÝ nÐn cho ph©n x­ìng s¶n xuÊt chÝnh. B¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, gia c«ng s÷a ch÷a, thay thÕ c¸c linh kiÖn, phô tïng, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vËn hµnh tr¹m biÕn ¸p, m¸y ph¸t ®iÖn…Thùc hiÖn ®óng ®Þnh møc kinh tÕ kû thuËt, tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, n¨ng l­îng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ. c XÝ nghiÖp sø: Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc, h¹ch to¸n phô thuéc, tù trang tr¶i chi phÝ trªn c¬ së thu chi t×a chÝnh theo chÕ ®é quy ®Þnh cña C«ng ty ( cã quy chÕ riªng ). c XÝ nghiÖp Khai th¸c & ChÕ biÕn Nguyªn liÖu, XÝ nghiÖp Th­¬ng m¹i DÞch vô Cosevco vµ c¸c chi nh¸nh b¸n hµng: Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ, thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña C«ng ty ( Cã quy chÕ riªng ). c Ngoµi c¸c phßng chøc n¨ng trªn C«ng ty cã c¸c ban b¶o vÖ, cã nhiÖm vô b¶o vÖ c¸c nhµ x­ëng, kho b·i cña C«ng ty, theo dâi c¸c ®èi t­îng ra vµo C«ng ty. 4/ §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Cæ phÇn Gèm sø & X©y dùng COSEVCO. 4.1/ Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. C«ng ty CP Gèm sø & XD Cosevco cã 04 ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc nh­ng s¶n phÈm ®iÓn h×nh cña C«ng ty lµ g¹ch l¸t nÒn, èp t­êng Ceramic do nhµ m¸y g¹ch Ceramic s¶n xuÊt. §Ó giíi thiÖu ®Æc diÓm tæ chøc cña C«ng ty CP Gèm sø & XD COSEVCO t«i xin tr×nh bµy ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn, èp t­êng Ceramic. Toµn bé quy tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lµ mét quy tr×nh phøc t¹p chÕ biÕn liªn tôc bao gåm nhiÒu c«ng ®o¹n chÕ biÕn kh¸c nhau, gi÷a c¸c c«ng ®o¹n cã mèi quan hÖ t­¬ng quan víi nhau vµ cïng tu©n thñ c¸c quy t¾c vÒ kØ thuËt, vËt liÖu tiªu chuÈn cña s¶n phÈm rÊt chÆt chÏ. S¶n phÈm chÝnh ®­îc s¶n xuÊt ra lµ g¹ch l¸t nÒn Ceramic gåm 30 s¾c mµu kh¸c nhau víi kÝch cì (40cm x 40cm) ®¹t c¸c hÖ sè tiªu chuÈn sau: * S¶n phÈm ra lß chØ ®­îc phÐp søt c¹nh gãc kh«ng qu¸ 2mm, vÕt lâm bÒ mÆt s©u kh«ng qu¸ 5mm, vÕt låi kh«ng qu¸ 1mm. * §é hót n­íc <7%. * §é c¨n cøng >220kg/cm3. s¬ ®å tæng qu¸t vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch Ceramic 4.2/ Tæ chøc s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y g¹ch l¸t nÒn Ceramic * S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y g¹ch Ceramic: gi¸m ®èc c«ng ty p. gi¸m ®èc c«ng ty Qu¶n ®èc p. qu¨n ®èc Tæ men mµu Tæ nung + Tæ ph©n lo¹i Tæ nguyªn liÖu + Tæ Ðp 5/ Quy m« ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp: Trong c¸c n¨m C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè chØ tiªu kinh tÕ sau: TT ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1 Tæng doanh thu 44.184504.290 46.462.961.240 54.960.206.580 60.780.616.480 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 33.501.219.200 32.181.064.970 36.340.178.220 40.687.328.670 3 Vèn kinh doanh Vèn l­u ®éng Vèn cè ®Þnh 82.568.085.800 26.563.573.340 56.004.512.246 89.476.287.460 39.163.244.690 50.313.042.770 96.940.956.770 43.945.677.370 52.995.279.400 99.441.604.860 50.804.064.130 54.637.540.370 4 C¸c kho¶n nép NS 4.305.490.110 4.523.230.760 4.362.257.028 5.502.674.170 5 Lî nhuËn 1.790.257.060 2.335.963.720 3.613.047.260 5.032.387.890 6 Thu nhËp BQ 660.000 670.000 675.000 700.000 Qua c¸c chØ tiªu trªn chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, gÝp cho c«ng ty hoµn thµnh tèt môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra hµng n¨m. §¶m b¶o gi¸ trÞ n¨m nµy cao h¬n n¨m tr­íc, kinh doanh cã l·i, thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch hµng n¨m, ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thu nhËp hµng th¸ng, C«ng ty ngµy cµng ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi. 6/ §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Gèm sø & X©y dùng COSEVCO . Víi ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh, C«ng ty sö dông h×nh thøc Chøng tõ- Ghi sæ cho c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc theo dâi theo ph­¬ng ph¸p KKTX. Niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty lµ 1 n¨m: 1/1/n-31/12/n, nh­ng kú kÕ to¸n vÈn tÝnh theo tõng th¸ng vµ cuèi mæi quý cã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 6.1/Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty. a- §Æc ®iÓm vÒ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n ë C«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh­ ®· nãi ë trªn. C«ng ty cæ phÇn Gèm sø vµ X©y dùng COSEVCO ®· ®­îc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ theo kiÓu hçn hîp võa tËp trung võa ph©n t¸n. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Gèm sø & X©y dùng COSEVCO. KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tiªu thô TP KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n NVL, TSC§ KÕ to¸n tæng hîp Ghi chó: Quan hÖ chøc n¨ng Quan hÖ trùc tuyÕn +KÕ to¸n tr­ëng: Kiªm tr­ëng phßng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, tham m­u gióp gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c thèng kª, th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh doanh kÞp thêi, gióp gi¸m ®èc n¾m b¾t ®­îc kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh cña C«ng ty. Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh ®óng chÕ ®é kÕ to¸n chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña nhµ n­íc; lËp b¸o c¸o kÕ to¸n kÞp thêi ®óng tiÕn ®é. - Lo vèn, phôc vô SX vµ ®Çu t­ trong C«ng ty. - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n. - Tæ chøc qu¶n lý c¸c b¸o c¸o thèng kª víi cÊp trªn vµ Nhµ n­íc. - C«ng bè kÕt qu¶ ho¹t ®éng SX kinh doanh hµng quý, 6 th¸ng vµ c¶ n¨m. - TÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm vµ ph©n tÝch gi¸ thµnh hµng quý. + KÕ to¸n thanh to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c«ng nî ph¶i thu: - LËp chøng tõ thu, chi vµ thanh to¸n t¹m øng néi bé. - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c TK 111, 112, 141, 131, 331... - Giao dÞch víi Ng©n hµng vÒ vay vµ tr¶ nî. - Th­êng xuyªn kiÓm quü tiÒn mÆt theo, lÞch hoÆc ®ét xuÊt. + KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm: ChÞu tr¸ch nhiÖm lµm c¸c b¶ng kª tiªu thô víi c¸c chi nh¸nh, qu¶n lý TK 511,512... Thùc hiÖn b¸o c¸o vÒ tiªu thô s¶n phÈm theo yªu cÇu cña cÊp trªn. + KÕ to¸n c«ng nî vµ kÕ to¸n NVL,TSC§: - Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m, TSC§, trÝch khÊu hao, theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng... - Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, Nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ kÞp thêi. ViÕt phiÕu xuÊt , nhËp vËt t­. - §Þnh kú 3 th¸ng, 6 th¸ng vµ cuèi n¨m kiÓm kª, tÝnh chªnh lÖch b¸o c¸o víi tr­ëng phßng ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc x÷ lý. 6.2/ Tæ chøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP Gèm sø & XD Cosevco: VËn dông chøng tõ kÕ to¸n Lµ kh©u ghi chÐp ban ®Çu v« cïng quan träng trong h¹ch tãan kÕ to¸n. C«ng ty tiÕn hµnh lËp chøng tõ cho c¸c kh©u mua vµo víi ®a d¹ng c¸c mÆt hµng. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc: Chøng tõ ghi sæ. H×nh thøc nµy dïng ph­¬ng ph¸p tæng hîp c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tõ chøng tõ gèc qua mét hÖ thèng sæ trung gian: Sæ chi tiÕt, sæ c©n ®èi tµi kho¶n …. Chøng tõ gèc: + VÒ mua b¸n nguyªn liÖu, hµng ho¸ : c¸c ho¸ ®¬n ®á ( Ho¸ ®¬n GTGT cã thÓ hiÖn thuÕ vµ kh«ng thÓ hiÖn thuÕ ), ho¸ ®¬n b¸n hµng. + C¸c chøng tõ chi phÝ phôc vô b¸n hµng + chi phÝ qu¶n lý ( ho¸ ®¬n ®á + ho¸ ®¬n viÕt tay ) + VÒ doanh thu b¸n hµng: Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT + b¸o c¸o b¸n hµng. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ mua, kÕ to¸n viÕt phiÕu nhËp vµ phiÕu chi. Tõ phiÕu chi kÕ to¸n vµo nhËt ký thu tiÒn, sæ doanh thu b¸n hµng, sæ c«ng n¬h theo dâi kh¸ch hµng, thñ quü vµo sæ tiÒn mÆt. b- VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n - gi¸ trÞ tµi kho¶n sö dông ë ®¬n vÞ: HÖ thèng tµi kho¶n mµ C«ng ry ¸p dông lµ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n Doanh nghiÖp do Bé tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC-C§KT ngµy 1/11/1995 ( xem chi tiÕt phô lôc ) c- VËn dông h×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ: - Sæ quü tiÒn mÆt - Sæ nhËt ký thu tiÒn, chi tiÒn, doanh thu - Sæ theo dâi c«ng nî ng­êi mua vµ ng­êi b¸n - Sæ kho hµng ho¸ nguyªn vËt liÖu - Sæ theo dâi kho c«ng cô dông cô - Sæ theo dâi TSC§ Tõ c¸c sæ s¸ch trªn cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo nhËt ký nh­ sau: - NhËt ký chøng tõ sè 1: Theo dâi thu chi tiÒn mÆt + B¶ng kª sè 1: Theo dâi thu chi tiÒn mÆt - NhËt ký chøng tõ sè 2: Theo dâi thu chi tiÒn g÷i Ng©n hµng +B¶ng kª sè 2: Theo dâi thu chi tiÒn g÷i Ng©n hµng - NhËt ký chøng tõ sè 3: Theo dâi tiÒn ®ang chuyÓn - NhËt ký chøng tõ sè 4: Theo dâi tiÒn vay - NhËt ký chøng tõ sè 5: Theo dâi c«ng nî, thanh to¸n víi ng­êi b¸n - NhËt ký chøng tõ sè 7: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp. - NhËt ký chøng tõ sè 8: X¸c ®Þnh doanh thu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña th¸ng ®ã. - NhËt ký chøng tõ sè 10: Theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu kh¸c: TK 138, 141 vµ c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch: TK 133, 333. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c: TK 338 - B¶ng kª sè 11: Theo dãi c«ng nî víi ng­êi mua. d- HÖ thèng b¸o c¸o cña ®¬n vÞ: - Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gãc nh­ phiÕu thu, chi tiÒn mÆt, phiÕu xuÊt kho CCDC, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng… cña c¸n bé nh©n viªn ®· ®­îc kiÓm tra hîp lÖ ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ; ®ång thêi ghi vµo sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n liªn quan ngay trong ngµy. - Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ ®· lËp kÕ to¸n ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ; ®ång thêi vµo c¸c c¸c tµi kho¶n liªn quan cña sæ c¸i. - Cuèi th¸ng, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu chi tiÕt gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp vµ lËp c¸c b¸o c¸o biÓu kh¸c. - §Þnh kú 6 th¸ng lµm b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi. - Cuèi n¨m: + Lµm b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh III/ T×nh h×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty: C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty: 1.1- H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy C«ng ty chØ ¸p dông vµo c¸c ngµy CBCNV nghØ theo chÕ ®é nh­ nghØ phÐp, lÔ th× tÝnh l­¬ng thêi gian nµy cho CBCNV. C¸ch tÝnh l­¬ng: L­¬ng ngµy = (HÖ sè cÊp bËc x 290000) / 26 x ngµy c«ng thùc tÕ 1.2- H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm: H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy c¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn kû thuËt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®Ó tr¶ l­¬ng, h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy ¸p dông víi toµn CBCNV t¹i C«ng ty. 1.2.1- Quü tiÒn l­¬ng vµ sö dông quü tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty: 1.2.1.1- X¸c ®Þnh nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm SXKD, c¬ cÊu tæ chøc hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m tr­íc liÒn kÒ, C«ng ty Cæ phÇn Gèm sø vµ X©y dùng Cosevco lùa chän nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch b»ng c¸c chØ tiªu sau ®©y ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. BiÓu1: C¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng TT ChØ tiªu tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng §VT Thùc hiÖn n¨m 2003 KÕ ho¹ch n¨m 2004 Ghi chó 1 Tæng S¶n phÈm - G¹ch l¸t nÒn M2 850.000 1.100.000 - Cao lanh tinh TÊn 5.000 15.000 2 Tæng doanh thu ch­a kÓ thuÕ VAT TriÖu ®ång 59.159 65.575 3 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ TriÖu ®ång 0 200 4 Nép thuÕ VAT TriÖu ®ång 1.527 1500 1.2.1.2 X¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng: Quü tiÒn l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Vkh = [ L®b x TL min dn x ( Hcb + Hpc ) + Vvc ] x 12 th¸ng. Trong ®ã: ΣVkh: Tæng quü l­¬ng kÕ ho¹ch. L®b: Lao ®éng ®Þnh biªn TL min dn: Møc l­¬ng tèi thiÓu doanh nghiÖp chän. Hcb: HÖ sè l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n. Hcb: HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n ®­îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. Vvc: Quü tiÒn l­¬ng bé m¸y gi¸n tiÕp ch­a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp. C¸c th«ng sè L®b, TL min dn, Hcb, Hcb vµ Vvc ®­îc tÝnh nh­ sau: a. Lao ®éng ®Þnh biªn. Lao ®éng ®Þnh biªn ®­îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cña s¶n phÈm. §Þnh møc nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh vµ h­íng dÉn t¹i th«ng t­ sè 14/L§ TBXH – TT ngµy 10/4/1997 cña Bé L§TBXH vµ ®iÓm 4.1 cña quy chÕ nµy. B¶ng2 : ®Þnh biªn lao ®éng n¨m 2004 TT ChØ tiªu Tæng sè Trong ®ã V¨n phßng c«ng ty Nhµ M¸y Ceramic XÝ NghiÖp Sø XN Khai th¸c Dù ¸n cao lanh 1 Lao ®éng qu¶n lý 33 17 5 2 4 5 2 Lao ®éng trùc tiÕp 191 84 43 15 49 3 Lao ®éng phô trî - KT – C¬ ®iÖn - CN – ChÊt l­îng 28 12 19 12 1 2 6 4 Lao ®éng Phôc vô 126 90 4 8 5 19 Tæng céng 390 138 93 54 26 79 b. Møc L­¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ( TL mindn ) + Møc l­¬ng tèi thiÓu chung : Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 1 nghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§ - CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ, kÓ tõ ngµy 01/01/2003 møc l­¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông trong doanh nghiÖp lµ 290.000 ®/ th¸ng. + HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm: ®Ó b¶o ®¶m tiÒn l­¬ng phï hîp víi chÝnh s¸ch b×nh æn thÞ tr­êng, c¨n cø mÆt b»ng gi¸ hiÖn nay, C«ng ty ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l­¬ng tèi thiÓu ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. - HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: K®c = K1 + K2 K®c: hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm. K1: hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng. K2: hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh. Theo quy ®Þnh t¹i th«ng t­ sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/1/2001 cña Bé L§TBXH, C«ng ty ®­îc phÐp ¸p dông hÖ sè K1, K2 nh­ sau: - HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng : §Þa bµn QB ®­îc quy ®Þnh k1 = 0,1 ( Kh«ng ph¶i thµnh phè lo¹i I vµ lo¹i II). - HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh: K2 = 1 ( Ngµnh nghÒ cña C«ng ty thuéc nhãm 2: S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, Sµnh sø thuû tinh). Ta cã hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cña doanh nghiÖp lµ: K®c = 0.1 + 1 = 1,1 + X¸c ®Þnh møc l­¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng : Sau khi cã hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm lµ K®c = 1,1 chóng ta ®­îc phÐp lùa chän hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sao cho kh«ng v­ît qu¸ khung giíi h¹n mµ giíi h¹n d­íi lµ møc l­¬ng tèi thiÓu chung 290.000 ®ång, giíi h¹n trªn ®­îc tÝnh nh­ sau: TL min®c = TL min x ( 1 + K®c ) = 290.000 x ( 1 + 1.1 ) = 609.000 ®ång §Ó ®¶m b¶o l­¬ng b×nh qu©n 750.000®/ng­êi/th¸ng, chóng ta chän møc l­¬ng tèi thiÕu lµ 410.000®/th¸ng. c. HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n - HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc hiÖn nay : 648,97 - HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc t¨ng thªm ( t¨ng l­¬ng) n¨m 2004 : 25,4 - Phô cÊp chøc vô, tr¸ch nhiÖm: 4,3 - Phô cÊp ®éc h¹i: 8.4 - Phô cÊp ca3: 25.2 HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n : 712,27 /390 = 1,83 ®. Quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2004. Vkh = [ L®b x TL min dn x ( Hcb + Hpc ) + Vvc ] x 12 th¸ng. Vkh = 3.511.404.000 ®ång = 390 x 410.000 x 1,83x 12 = 3.511.404.000 1.2.1.3 Quü tiÒn l­¬ng bæ sung: TT Ngµy nghØ Ngµy Ng­êi Tæng sè ngµy nghØ 1 LÓ tÕt 8 390 3120 2 PhÐp 12 390 4680 3 §µo t¹o 7 239 1673 4 §¹i héi cæ ®«ng 1 390 390 5 ViÖc riªng 3 100 300 6 Lao ®éng n÷ 2.25 120 270 7 HuÊn luyÖn tù vÖ 7 30 210 8 HuÊn luyÖn PCCN 3 239 717 Céng 11.360 Quü l­¬ng bæ sung: Vbs = = 355.142.000 ®ång 1.2.1.4- Quü l­¬ng lµm thªm: - Sè lao ®éng lµm thªm giê: 239 - Thêi gian lµm thªm giê: 2 ngµy/ th¸ng/ ng­êi x 12 th¸ng/ n¨m x 329 ng­êi = 7896 ngµy Quü l­¬ng lµm thªm: Vtg = = 246.848.700 ®ång 1.2.1.5- Tæng quü l­¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch: Vc = Vkh + V bs + Vtg = 3.511.404.000 + 355.142.000+ 246.848.700 Vc = 4.113.394.700 ®ång 1.2.2- §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho s¶n phÈm g¹ch CERAMIC 1.2.2.1- §Þnh møc lao ®éng : §Þnh møc lao ®éng tæng hîp tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tsp= Tcn + Tpv + Tql Trong ®ã: Tsp: ®Þnh møc Lao ®éng tæng hîp cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Tcn: Møc lao ®éng c«ng nghÖ Tpv: Møc lao ®éng phôc vô vµ phô trî Tpl: Møc lao ®éng qu¶n lý. a- §Þnh møc lao ®éng g¹ch 40x40 cm * C¸c th«ng sè ®Ó tÝnh ®Þnh møc lao ®éng S¶n phÈm s¶n xuÊt: g¹ch 40 x 40 S¶n l­îng s¶n xuÊt trung b×nh trong ngµy ( 24h): 2800 m2 Lao ®éng c«ng nghÖ trong mét ca S¶n xuÊt: 21 ng­êi + Møc lao ®éng c«ng nghÖ: Tcn: = = 0.24 h.ng­êi/m2 + Møc lao ®éng phô trî vµ phôc vô: Tpv = = 0.36 h.ng­êi/m2 + Møc lao ®éng qu¶n lý: Tql = = 0.063 h.ng­êi/m2 Tsp400 = Tcn + Tpv + Tql = 0.24 + 0.36 + 0.063 = 0.663 h ng­êi/ m2 b- §Þnh møc lao ®éng g¹ch 30 x 30 cm - B×nh qu©n SX 3100 m2/ ngµy. T c«ng nghÖ = = 0.22 T phôc vô = = 0.32 Tql = = 0.057 Tsp300 = Tcn + Tpv + Tql = 0.22 + 0.32 + 0.057 = 0.597 h ng­êi/ m2 1.2.2.2- §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng g¹ch Ceramic. a- §¬n gi¸ g¹ch 40 x 40 : V®g = Vng­êi x Tsp Vgiê = = = 3908 ®ång/ h.ng­êi T sp400 = 0,663 h. ng­êi/m2 V®g400 = 3908 x 0,663 = 2.591 ®ång/m2 V®g400 = 2.591 ®ång/m2. b- §¬n gi¸ g¹ch 30 x 30 : + §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng g¹ch 300 x 300 V®g300 = 3.908 x 0.597 = 2.333 V®g300 = 2.333 ®ång/m2. 1.2.3- Quy ®Þnh vÒ ph©n phèi tiÒn l­¬ng. 1.2.3.1- Sö dông tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch -TrÝch quü tiÒn l­¬ng dù phßng : 10% tõ quü l­¬ng toµn C«ng ty; tèi ®a kh«ng qu¸ 15% tæng quü l­¬ng thùc hiÖn cña n¨m tr­íc liÒn kÒ. Trong ®ã dïng 2% ®Ó khuyÕn khÝch lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao vµ tay nghÒ giái. - TrÝch quü l­¬ng th­ëng : 5% tõ quü l­¬ng toµn C«ng ty. - Nguån cßn l¹i 85% ®­îc h×nh thµnh quü l­¬ng ph©n phèi : ®­îc trÝch 1 phÇn ®Ó tr¶ l­¬ng phÐp trong n¨m kÕ ho¹ch cho CBCNV-L§. Quü l­¬ng ph©n phèi dïng ®Ó tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo ®Þnh møc kho¸n kÕ ho¹ch vµ ®­îc thanh to¸n hµng th¸ng. 1.2.3.2- Tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng tõ quü l­¬ng ph©n phèi Nguyªn t¾c chung: ViÖc chi tr¶ tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc SXKD, bè trÝ lao ®éng cô thÓ sao cho g¾n víi kÕt qu¶ cuèi cïng cña tõng ng­êi lao ®éng, tõng bé phËn. a- Tr¶ c«ng cho ng­êi hîp ®ång lao ®éng thö viÖc : §èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng thö viÖc ®­îc h­ëng 85% l­¬ng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc (nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 500.000®/th¸ng), møc tiÒn c«ng trªn ®­îc tÝnh tèi thiÓu 26 ngµy/th¸ng; ngoµi ra nh÷ng ngµy lao ®éng do yªu cÇu cña C«ng ty th× ®­îc tÝnh bæ sung thªm tiÒn c«ng theo møc b×nh qu©n. Møc tiÒn c«ng trªn ®· bao gåm TiÒn l­¬ng, tiÒn ¨n ca, BHXH,BHYT vµ c¸c kho¶n kh¸c. b. Tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc víi h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n: PhÇn 1 : Tr¶ l­¬ng cho nh÷ng ngµy nghØ viÖc ®­îc tr¶ l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n­íc. PhÇn 2 : TiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng sau khi ®· trõ ®i tæng tiÒn l­¬ng tr¶ phÇn 1 vµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho lao ®éng lµm viÖc víi h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng thêi vô, thö viÖc. C«ng thøc tÝnh l­¬ng : S nj.hj.Kj m j =1 VSP Ti = x ni . hi . Ki Trong ®ã : Ti: L­¬ng cña ng­êi thø i. - Vsp : Quü l­¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ kho¸n trong th¸ng. ni: ngµy c«ng cña ng­êi thø i trong th¸ng. hi : HÖ sè l­¬ng chøc danh c«ng viÖc cña ng­êi thø i do DN quy ®Þnh. - Ki : HÖ sè hoµn thµnh nhiÖm vô. c. Quy ®Þnh hÖ sè hoµn thµnh nhiÖm vô K : - §èi víi ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp t¹i VP c«ng ty: Møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô HÖ sè K - Hoµn thµnh tèt : Tham gia ®Çy ®ñ ngµy c«ng lµm viÖc, hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc ®­îc giao, lu«n cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng cña bé phËn, cña phßng, cña ®¬n vÞ. 1.1 - Hoµn thµnh: Tham gia ®Çy ®ñ ngµy c«ng lµm viÖc, hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao ë møc b×nh th­êng, t¸c ®éng ch­a tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng cña bé phËn, cña phßng, cña ®¬n vÞ. 1 - Kh«ng hoµn thµnh : Tham gia ch­a ®Çy ®ñ ngµy c«ng lµm viÖc ( trõ nh÷ng ngµy nghØ theo chÕ ®é ), ch­a hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao theo yªu cÇu ®Æt ra, lµm h¹n chÕ ®Õn ho¹t ®éng cña bé phËn, cña phßng, cña ®¬n vÞ. 0,9 - §èi víi c¸n bé thÞ tr­êng Møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô HÖ sè K - Hoµn thµnh tèt : ChÊp hµnh tèt néi quy lao ®éng, hoµn thµnh xuÊt s¾c chØ tiªu kÕ ho¹ch giao. Doanh thu b¸n hµng ®¹t >= 110% kÕ ho¹ch. 1.1 - Hoµn thµnh tèt : ChÊp hµnh tèt néi quy lao ®éng, hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch giao. Doanh thu b¸n hµng ®¹t tõ 95% ®Õn < 110% kÕ ho¹ch 1 - Kh«ng hoµn thµnh: ChÊp hµnh néi quy lao ®éng ch­a nghiªm hoÆc kh«ng hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch giao. Doanh thu b¸n hµng ®¹t < 95% kÕ ho¹ch 0,9 - §èi víi CB- c«ng nh©n lµm viÖc t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp SX. Møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô HÖ sè K - Hoµn thµnh tèt : ChÊp hµnh tèt néi quy lao ®éng, ®¹t vµ v­ît n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ c¸c ®Þnh møc KT- KT giao trªn 110% . 1.1 - Hoµn thµnh : ChÊp hµnh tèt néi quy lao ®éng, ®¹t n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ c¸c ®Þnh møc KT- KT theo kÕ ho¹ch giao. 1 - Kh«ng hoµn thµnh: ChÊp hµnh néi quy lao ®éng ch­a nghiªm hoÆc kh«ng hoµn thµnh chØ tiªu n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ c¸c ®Þnh møc KT- KT theo kÕ ho¹ch giao. 0,9 - Hµng th¸ng, tr­ëng phßng cïng víi Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch b×nh xÐt ®Ó ®µnh gi¸ vµ x¸c ®Þnh hÖ sè K cho CBCNV – L§. - C¸c ®ång chÝ trong Ban gi¸m ®èc vµ l·nh ®¹o c¸c phßng ban nghiÖp vô x¸c ®Þnh hÖ sè K g¾n liÒn víi chÊt l­îng vµ tiÕn ®é c«ng viÖc l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. - §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp SX : Tr­ëng c¸c bé phËn, tæ ®éi SX qu¶n lý theo dâi vµ ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô cña tõng ng­êi, cuèi th¸ng phèi hîp víi tæ tr­ëng C«ng ®oµn häp b×nh xÐt x¸c ®Þnh hÖ sè K cho tõng ng­êi. d. HÖ sè l­¬ng chøc danh c«ng viÖc: Mçi CBCNV ®­îc xÕp mét hÖ sè l­¬ng chøc danh c«ng viÖc trªn c¬ së tr×nh ®é, n¨ng lùc, vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc thùc tÕ. - HÖ sè gi¶n c¸ch ( béi sè l­¬ng ) : HÖ sè l­¬ng cao nhÊt trong doanh nghiÖp lµ 5,26 ( Gi¸m ®èc ) béi sè l­¬ng tèi ®a cho phÐp lµ 2 x 5,26 = 10,52. Doanh nghiÖp chän béi sè l­¬ng lµ 4,5 lÇn. HÖ sè tiÒn l­¬ng c¸c nhãm chøc danh c«ng viÖc TT Chøc danh c«ng viÖc HÖ sè l­¬ng CDCV Ghi chó I Khèi v¨n phßng 1 Gi¸m ®èc 5,0 2 Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng 4,2 3 Gi¸m ®èc XN Sø 3,4 4 Tr­ëng phßng c«ng ty vµ t­¬ng ®­¬ng 3.3 5 Phã phßng c«ng ty vµ t­¬ng ®­¬ng 2,7 6 Tr­ëng phßng c¸c xÝ nghiÖp, phô tr¸ch kÕ to¸n vµ t­¬ng ®­¬ng 2,1 7 Phã phßng c¸c xÝ nghiÖp vµ t­¬ng ®­¬ng 1,7 8 Chuyªn viªn – Kü s­ Nhãm I Nhãm II Nhãm III 2,5 – 3,0 2 – 2,4 1,4 – 1,9 9 Cao ®¼ng, trung cÊp – C¸n sù Kü thuËt viªn Nhãm I Nhãm II Nhãm III 2,0 – 2.5 1.6 – 1,9 1,2 – 1,5 10 Tæ tr­ëng ( B¶o vÖ, nhµ ¨n, VSCN, bèc xÕp ) 1,3 - 1,6 11 L¸i xe con, l¸i xe t¶i, thñ kho, thñ quü 1,3 - 1,5 12 Nh©n viªn b¶o vÖ, 1,1 - 1,4 13 Lao ®éng phæ th«ng ( VSCN, nhµ ¨n, bèc xÕp) 1,1 – 1,2 II. Khèi s¶n xuÊt 1 Qu¶n ®èc PX 3,4 2 P. Qu¶n ®èc 2,7 3 Tæ tr­ëng 2,1 4 Nhãm tr­ëng 1.7 5 CN lµnh nghÒ ( tõ 4/7 trë lªn) 1.7 – 2,0 6 CN bËc 3/7 1.6 – 1,8 7 CN bËc 2/7 1.2 – 1,6 8 CN bËc 1/7 1,1 – 1,2 */ Quy ®Þnh ph©n nhãm, ph©n h¹ng : - Chuyªn viªn, kü s­ : + Nhãm I : ¸p dông cho chuyªn viªn, kü s­ chuyªn nghµnh kinh tÕ kü thuËt, lµm viÖc ®óng chuyªn m«n ®µo t¹o, cã n¨ng lùc c«ng t¸c tèt, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, cã nhiÒu s¸ng t¹o vµ cèng hiÕn cho c«ng viÖc chung cña C«ng ty. Cã thêi gian lµm viÖc t¹i C«ng ty tõ 5 n¨m trë lªn. + Nhãm II : ¸p dông cho chuyªn viªn, kü s­ lµm viÖc ®óng chuyªn nghµnh; n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ë møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô. Cã thêi gian lµm viÖc t¹i C«ng ty tõ 3 n¨m trë lªn. + Nhãm III : ¸p dông cho nh÷ng chuyªn viªn, kü s­ míi tuyÓn dông hoÆc n¨ng lùc c«ng t¸c thÊp ch­a hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. - Cao §¼ng, trung cÊp, C¸n sù kü thuËt viªn : + Nhãm I : ¸p dông cho C§, TC, C¸n sù kü thuËt viªn lµm viÖc ®óng chuyªn m«n ®µo t¹o, cã n¨ng lùc c«ng t¸c tèt, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, cã nhiÒu s¸ng t¹o vµ cèng hiÕn cho c«ng viÖc chung cña C«ng ty. Cã thêi gian lµm viÖc t¹i C«ng ty tõ 5 n¨m trë lªn. + Nhãm II : ¸p dông cho C§,TC, C¸n sù kü thuËt viªn lµm viÖc ®óng chuyªn nghµnh; n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n ë møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô. Cã thêi gian lµm viÖc t¹i C«ng ty tõ 3 n¨m trë lªn. + Nhãm III : ¸p dông cho nh÷ng C¸n sù kü thuËt viªn míi tuyÓn dông hoÆc n¨ng lùc c«ng t¸c thÊp ch­a hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. */ Quy ®Þnh vÒ xÕp l­¬ng c¸n bé c¸c phßng ban, PX : - ViÖc xÕp l­¬ng chøc danh c«ng viÖc ®èi víi chuyªn viªn, kü s­, Cao ®¼ng, trung cÊp, c¸n sù kü thuËt viªn ( trõ c¸c chøc danh chñ chèt ®· cã quy ®Þnh riªng ) trªn c¬ së khung quy ®Þnh vµ do c¸c phßng ban tù b×nh xÐt tr×nh chñ tÞch héi ®ång l­¬ng quyÕt ®Þnh theo n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc thùc tÕ cña tõng ng­êi. HÖ sè l­¬ng chøc danh c«ng viÖc trung b×nh cña c¸c phßng ban khèi v¨n phßng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2,0. HÖ sè l­¬ng chøc danh c«ng viÖc trung b×nh cña ph©n x­ëng SX kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1,4, cña Phßng KT – C§ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1,6. e. §¬n gi¸, Quü tiÒn l­¬ng c¸c bé phËn. Trªn c¬ së ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc duyÖt vµ ®Þnh biªn lao ®éng tõng ®¬n vÞ ta ph©n bæ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®¬n vÞ theo Tæng hÖ sè l­¬ng chøc danh cña ®¬n vÞ ®ã Hµng th¸ng quü tiÒn l­¬ng cña tõng ®¬n vÞ ®­îc x¸c ®Þnh tõ khèi l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t ®­îc theo ®¬n gi¸ ®· ®­îc ph©n bæ. Ngoµi ®¬n gi¸ chung ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ, C«ng ty cßn quy ®Þnh chÕ ®é kho¸n ®¬n gi¸ theo phÈm cÊp s¶n phÈm (Lo¹i 1,2,3) - ( cã phô lôc kÌm theo ). f. Thùc hiÖn chi tr¶ l­¬ng + Bé phËn lao ®éng t¹i C«ng ty : ViÖc chi tr¶ l­¬ng theo n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ lao ®éng cña tõng ng­êi trªn c¬ së hÖ sè l­¬ng chøc danh vµ ®¬n gi¸ kho¸n ®­îc ph©n bæ. * Phßng TC – HC cã tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n x¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng trong th¸ng cña tõng bé phËn, giao cho PXSXC, Phßng KT- C¬ ®iÖn tÝnh to¸n, thµnh lËp b¶ng l­¬ng cña ®¬n vÞ m×nh vµ chi tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n ®óng quy ®Þnh. - L­¬ng cña khèi v¨n phßng do phßng TC-HC tÝnh to¸n. + §èi víi c¸c chi nh¸nh, XÝ nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm - L­¬ng kho¸n trªn c¬ së ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ph©n bæ vµ doanh thu b¸n hµng ®¹t ®­îc trong th¸ng . - Phßng TC – HC phèi hîp víi Phßng KH – TT tÝnh to¸n møc kho¸n cô thÓ cho tõng khu vùc. ViÖc chi tr¶ l­¬ng cho c¸c chi nh¸nh, XÝ nghiÖp tiªu thô S¶n phÈm ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh chung vµ hµng th¸ng ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n vÒ cho C«ng ty. 1.2.3.3- Khen th­ëng tõ quü l­¬ng : Quü tiÒn l­¬ng trÝch lËp lµm quü khen th­ëng ®­îc sö dông : - 30% ®Ó th­ëng cho nh÷ng tËp thÓ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c hoµn thµnh kÕ ho¹ch tõ 110% trë lªn, tiÕt kiÖm chi phÝ, hoµn thµnh c¸c ch­¬ng tr×nh träng t©m trong n¨m kÕ ho¹ch; C¸ nh©n trong ®¬n vÞ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn KHKT mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho C«ng ty tõ 50 triÖu ®ång trë lªn. - 70% khen th­ëng cho ng­êi lao ®éng thao h¹ng thµnh tÝch A,B,C. * §èi t­îng ®­îc ph©n phèi tiÒn th­ëng lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng ®­¬ng nhiÖm lµm viÖc trong n¨m thùc hiÖn ( trõ lao ®éng thêi vô, thö viÖc, lao ®éng vi ph¹m h×nh thøc kû luËt tõ khiÓn tr¸ch trë lªn vµ nh÷ng tr­êng hîp chÊm døt hîp ®ång lao ®éng chuyÓn c«ng t¸c sang ®¬n vÞ kh¸c), viÖc ph©n phèi tiÒn th­ëng theo hÖ sè chøc danh c«ng viÖc, ngµy c«ng vµ h¹ng thµnh tÝch A,B,C trong n¨m. 1.2.3.4- Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tr¶ l­¬ng cho nh÷ng ng­êi lao ®éng kh«ng trùc tiÕp lµm viÖc t¹i C«ng ty: a- §èi víi nh÷ng CBCNV ®i häc : - CBCNV ®­îc C«ng ty cö ®i häc c¸c líp lý luËn chÝnh trÞ tõ trung cao cÊp trë lªn, c¸c líp häc chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ( kÓ c¶ t¹i chøc hay dµi h¹n tËp trung) trong thêi gian häc ®­îc h­ëng 100% l­¬ng c¬ b¶n. - CBCNV ®i häc c¸c líp tËp huÊn, båi d­ìng ng¾n h¹n vÒ chuyªn m«n, ( tõ 3 th¸ng trë xuèng ) theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty trong thêi gian ®i häc ®­îc h­ëng l­¬ng nh­ ®i lµm. - CBCNV ®i häc, tËp huÊn, héi häp vÒ c«ng t¸c §¶ng, ®oµn thÓ trong thêi gian ®i häc ®­îc h­ëng 100% l­¬ng c¬ b¶n. - Nh÷ng CBCNV-L§ tù xin C«ng ty ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, kh«ng thuéc diÖn quy ho¹ch, ®µo t¹o cña C«ng ty th× trong thêi gian ®i häc kh«ng ®­îc h­ëng l­¬ng. b- §èi víi CBCNV ®i c«ng t¸c : - CBCNV ®­îc cö ®i c«ng t¸c v× c«ng viÖc chuyªn m«n cña C«ng ty ®­îc h­ëng l­¬ng nh­ ®i lµm ngoµi ra cßn cã c¸c chÕ ®é c«ng t¸c phÝ theo quy ®Þnh. c- Tr¶ l­¬ng thêi gian ( 100% l­¬ng c¬ b¶n ) cho c¸c tr­êng hîp sau : - Ng­êi lao ®éng trong thêi gian èm ®au, thai s¶n ®­îc h­ëng chÕ ®é cña nhµ n­íc. - CBCNV trong thêi gian nghØ chê gi¶i quyÕt chÕ ®é h­u trÝ : tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng. - CBCNV trong thêi gian nghØ phÐp, lÔ, nghØ viÖc riªng, nghØ d­ëng søc theo chÕ ®é. d- CBCNV trong thêi gian bÞ ®×nh chØ c«ng viÖc, t¹m gi÷, t¹m giam, ngõng viÖc, tai n¹n lao ®éng th× tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng nh­ sau : - NÕu do lçi cña ng­êi lao ®éng : Thùc hiÖn theo ph¸p luËt nhµ n­íc. - NÕu kh«ng do lçi cña ng­êi lao ®éng th× ®­îc h­ëng 100% l­¬ng c¬ b¶n. b¶ng ph©n bæ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng c¸c bé phËn ( B¶ng sau ) §¥N GIA §GBQ T 2591 B¶NG PH¢N §¥N GI¸ TIÒN L¦¥NG C¸C Bé PHËN - G¹CH 400A 2- C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty: a- Quü BHXH: §­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh vµo chi phÝ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n viªn chøc vfa phÇn ®èng gãp cña ng­êi lao ®éng. - Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh tû lÖ trÝch BHXH, doanh nghiÖp tÝnh vµo chi phÝ lµ 20 % quü tiÒn l­¬ng. Trong ®ã: 15% tÝnh vµo chi phÝ gi¸ thµnh. 5% nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng - Sö dông quü BHXH: + PhÇn thu: Theo quy ®Þnh cña C«ng ty BHXH tØnh th× nép vÒ cho c¬ quan BHXH 20%. + PhÇn chi: t¹i C«ng ty ®­îc quyÒn chi èm ®au, thai s¶n, KHDS cuèi quý th× quyÕt to¸n vÒ C«ng ty BHXH sau ®ã C«ng ty BHXH sÏ chuyÓn kho¶n tiÒn vÒ cho C«ng ty. b- Quü b¶o hiÓm y tÕ: - §­îc h×nh thµnh 3% trªn tæng quü l­¬ng. Trong ®ã: 2% ®­îc ®­a vµo chi phÝ gi¸ thµnh 1% nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng - Sö dông: 3% nép lªn c¬ quan BHYT ®Ó mua thÎ BHYT cho ng­êi lao ®éng. c- Kinh phÝ c«ng ®oµn: Sö dông: - 1% nép c«ng ®oµn cÊp trªn - 1% ®Ó lai c«ng ®oµn doanh nghiÖp ho¹t ®éng cho c«ng t¸c ®oµn thÓ. Quy tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty: - Tõ b¶ng chÊm c«ng do bé phËn qu¶n lý cña c«ng ty chÊm ®­îc chuyÓn vÒ phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh cho Lao ®éng tiÒn l­¬ng ( xem b¶ng chÊm c«ng ). - Lao ®éng tiÒn l­¬ng tæng céng s¶n l­îng trong th¸ng cña ph©n x­ìng s¶n xuÊt chÝnh, sau ®ã tÝnh ra tæng quü l­¬ng råi ®em ph©n bæ cho tõng bé phËn phßng ban theo ®Þnh møc kho¸n cña C«ng ty råi chia l­¬ng cho tõng CBCNV. 3- Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Gèm sø & XD Cosevco: - TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: Nî TK 622,627 Cã Tk 334 - Thanh to¸n BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: Nî TK 338.3 Cã TK 334 - Khi nhËn tiÒn thanh to¸n BHXH cña c¬ quan BHXH, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 Cã TK 338.3 - Hµng th¸ng trÝch KPC§ ( 2% trªn tæng quü l­¬ng c¬ b¶n ), BHXH ( 15% trªn tæng quü l­¬ng c¬ b¶n ), BHYT ( 2 % trªn tæng quü l­¬ng c¬ b¶n ): Nî TK 642 Cã TK 338 ( TK 3382, 3383, 3384 ) - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n viªn ph¶i nép: Nî TK 3382 Nî TK 3383 Nî TK 3384 Cã Tk 111, 112 - Sè thùc tr¶ cho c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 Cã Tk 111 Sau ®©y lµ mét sè B¶ng chÊm chÊm c«ng vµ B¶ng thanh to¸n l­¬ng ( lÊy thÝ ®iÓm ) C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Danh s¸ch HSK cña CBCNV phßng TCHC th¸ng 3/2004 ( TrÝch biªn b¶n häp phßng ngµy 1/4/2004 ) Qua ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô trong th¸ng 3/2004 cña CBCNV phßng TC – HC, phßng nhÊt trÝ b×nh xÐt hÖ sè K nh­ sau: 1- D­¬ng NhËt Huy: HSK = 1,0 2- NguyÔn Thuý H­êng: HSK = 1,0 3- NguyÔn Kim Ng©n: HSK = 1,0 4- TrÇn ThÞ Th¶o: HSK = 1,0 5- hoµng ThÞ Th­: HSK = 1,0 6- Lª mËu Ch©u: HSK = 1,0 7- NguyÔn Ngäc TuÊn: HSK = 0,9 ( Lý do nghØ dµi ngµy ) KÝnh ®Ò nghÞ gi¸m ®èc xÐt duyÖt./. Ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 Gi¸m ®èc duyÖt Tr­ëng phßng TC - HC (C¸c phßng ban xÕp HSK tu¬ng tù) C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc phiÕu thanh to¸n trî cÊp bhxh ( NghØ thai s¶n ) Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Liªn Tuæi: 30 NghÒ nghiÖp chøc vô: NV v¨n th­ §¬n vÞ C«ng t¸c: C«ng ty Cæ phÇn Gèm sø & X©y dùng Cosevco Hä vµ tªn con: TrÇn ThÞ Kim Thoa - Con thø 2 Ngµy th¸ng n¨m sinh: 28-12-2003 TiÒn l­¬ng ®ãng BHXH tr­íc khi nghØ: 343.650 ®ång Thêi gian nghØ: 4 th¸ng Trî cÊp: - Trî cÊp khi nghØ sinh con, hoÆc nu«i con: 343.650 x 4 th¸ng = 1.374.600 ®ång - Trî cÊp mét lÇn khi sinh con: 343.650 ®ång - Trî cÊp nghØ viÖc khi kh¸m thai, s¶y thai: ………………. Céng: 1.718.250 ®ång B»ng ch÷: hai triÖu mét tr¨m m­êi b¶y ngµn ®ång Ghi chó:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Ng­êi lÜnh tiÒn KÕ to¸n BCH c«ng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®oµn CS C¬ quan cÊp trªn MÈu sè: C02-BH §¬n vÞ: C.Ty cæ phÇn GS & XD Cosevco ( Ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 1058-TC/C§KT Bé phËn: Ngµy 20/09/1995 cña Bé Tµi chÝnh ) PhiÕu nghØ h­ëng BHXH Sè:………….. Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Liªn. Tuæi 30 Tªn c¬ quan y tÕ Ngµy th¸ng n¨m Lý do C¨n bÖnh Sè ngµy cho nghØ Y, b¸c sÜ ký tªn vµ ®ång dÊu Sè ngµy thùc nghØ X¸c nhËn cña phô tr¸ch bé phËn T.sè Tõ ngµy §Ðn ngµy A B C D 1 2 3 E 4 G BÖnh viÖn VN Cu Ba - §ång Híi 28-12-2003 Sinh con lÇn 2 120 28-12-2003 28-04-2004 Kim Ph­îng PhÇn thanh to¸n Sè ngµy nghØ tÝnh BHXH L­¬ng b×nh qu©n 1 ngµy % tÝnh BHXH Sè tiÒn h­ëng BHXH 1 2 3 4 4 th¸ng 17.623 ®ång 75 1.374.600 ®ång Ngµy…. th¸ng…. n¨m 2004 Tr­ëng ban BHXH kÕ to¸n BHXH ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng kú 2 th¸ng 3/04 ta h¹ch to¸n nh­ sau: - Sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CBCNVC: Nî TK 622: 14.235.000 Nî TK 627: 9.618.000 Nî TK 642: 27.534.000 Cã TK 334: 51.387.000 - Thanh to¸n BHXH ph¶i tr¶ CBCNV: Nî TK 3383: 1.718.250 Cã TK 334: 1.718.250 - Khi nhËn tiÒn thanh to¸n BHXH cña c¬ quan BHXH, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112: 1.718.250 Cã TK 3383: 1.718.250 - Hµng th¸ng trÝch KPC§ ( 2% trªn tæng l­¬ng c¬ b¶n ), BHXH ( 15% trªn tæng LCB ), BHYT ( 2% trªn tæng LCB ): Nî TK 622: 1.666.000 Nî TK 627: 861.000 Nî TK 642: 3.344.000 Cã TK 338: 5.871.000 Cã TK 3382: 50.156.000 x 2% = 618.000 Cã TK 3383: 1.854.000/6%x 15% = 4.635.000 Cã TK 3384: 1854.000/6% x 2% = 618.000 - TrÝch sè BHXH, BHYT, KPC§ cña CNV ph¶i nép: Nî TK 3382: 1.028.000 Nî TK 3383: 1.545.000 Nî TK 3384: 309.000 Cã TK 111: 2.882.000 - Sè tiÒn thùc tr¶ cho CBCNV: Nî TK 334: 31.833.000 Cã TK 111: 31.833.000 C¨n cø vµo ®Þnh kho¶n kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 334 vµ 338: Sè c¸i TK 334: Thanh to¸n CBCNV Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã TT Gh cã c¸c TK ®èi øng nî Víi TK nµy Th¸ng 3 … Th¸ng 12 Céng 1 TK 111: TiÒn mÆt 51.387.000 1 Céng sè PS nî 51.387.000 2 Tæng sè PS cã 65.070.000 Sè d­ cuèi th¸ng: Nî Cã: Sè c¸i TK 3383: BHXH Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã TT Gh cã c¸c TK ®èi øng nî víi TK nµy Th¸ng 3 … Th¸ng 12 Céng 1 TK 111: TiÒn mÆt 6.353.250 1 Céng sè PS nî 6.353.250 2 Tæng sè PS cã Sè d­ cuèi th¸ng: Nî Cã: Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiÒn l­¬ngvµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty I/ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tr¶ l­¬ng, h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty: Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu sæ s¸ch sè liÖu mµ phßng kÕ to¸n cung cÊp, em cã mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë C«ng ty nh­ sau: 1- ­u ®iÓm: T¹i C«ng ty cæ phÇn Gèm sø & X©y dùng Cosevco trong nhöng n¨m gaàn ñaây, tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty töông ñoái oån ñònh vaø coù xu höôùng taêng leân so vôùi naêm tröôùc. Vôùi moät ñoäi nguõ laõnh ñaïo coù trình ñoä thaønh thaïo, coâng nhaân laønh ngheà, caùn boä coâng nhaân vieân coù kyû thuaät cao, lao ñoäng nhieät tình, Ban giaùm ñoác coâng ty luoân ñoåi môùi, phaùt huy saùng kieán kyû thuaät ñeå cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ngaøy caøng ñaït hieäu quaû cao. Vôùi hình thöùc tieàn löông ñaõ vaø ñang aùp duïng nhö ñaõ trình baøy ôû treân, noùi cung coâng ty ñaõ aùp öùng ñöôïc yeâu caàu vaø söû duïng tieàn löông laøm ñoøn baåy kinh teá kích thích saûn xuaát phaùt trieån, taêng naêng suaát lao ñoäng. Cuï theå, taïi coâng ty vieäc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®óng ñaén, hôïp lyù vôùi trình ñoä naêng lùc chuyªn m«n cuûa töøng caùn boä coâng nhaân vieân, taïo ñieàu kieän cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi coâng ty khoâng bò ñình treä vaø mang laïi hieäu quaû kinh doanh cao nhaát. Beân caïnh ñoù coâng ty heát söùc quan taâm ñeán ñôøi soáng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân laøm cho hoï quan taâm hôn ñeán keát quaû lao ñoäng cuûa mình treân cô sôû thanh toaùn tieàn löông, tieàn coâng buø ñaép thoûa ñaùng so vôùi thaønh quaû lao ñoäng maø hoï taïo ra, taïo ñieàu kieän naâng cao ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân. Ngoaøi ra vieäc khen thöôûng kòp thôøi, hôïp lyù cuõng goùp phaàn khoâng nhoû, kích thích taêng saûn löôïng, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø tieát kieäm caùc khoaûn chi phí nhaèm haï giaù thaønh saûn phaåm. Nhö vaäy coâng taùc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng taïi coâng ty thöïc hieän töông ñoái toát, tính toaùn tieàn löông, BHXH, BHYT, KPC§ vaø thanh toaùn cho caùn boä coâng nhaân vieân theo ñuùng cheá ñoä chính saùch Nhaø nöôùc ban haønh, ñoàng thôøi keát hôïp linh hoaït vôùi tình hình saûn xuaát kinh doanh cuï theå ôû coâng ty gaén chaët moái quan heä cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi thaønh quaû lao ñoäng cuûa hoï thoâng qua tieàn löông. Coâng ty ñaõ xaây döïng ñöôïc heä thoáng naêng suaát lao ñoäng cho töøng saûn phaåm, chuù yù ñuùng möùc ñeán söï phuø hôïp giöõ caáp baäc coâng nhaân . Thöïc hieän coâng vieäc ñoù, khoâng chæ ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp, tieàn löông cuûa boä phaän giaùn tieáp cuõng laø moät boä phaän trong ñôn giaù tieàn löông tính chung cho toaøn coâng ty. Vieäc chia löông cho töøng caù nhaân theo ngaøy coâng cuõng laø moät bieän phaùp ñeå boä phaän coâng nhaân vieân khoái nghieäp vuï ñaûm baûo ngaøy coâng Noùi chung tieàn löông cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty cuûa boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát hay giaùn tieáp ñieàu phuï thuoäc vaøo hieäu quaû kinh teá cuoái cuøng cuûa coâng ty. Neáu coâng ty toå chöùc quaûn lyù toát, saûn xuaát mang laïi hieäu quaû kinh teá cao, tieàn löông cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuõng ñöôïc buø ñaép xöùng ñaùng. Coâng ty neân coù cheá ñoä khen thöôûng hôïp lyù cho töøng caù nhaân, ñôn vò laøm ra saûn phaåm coù chaát löôïng cao, tieát kieäm vaät tö, coù saùng kieán caûi tieán kyû thuaät laøm lôïi cho coâng ty Quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn phßng ban, ph©n x­ìng trong c«ng ty tõ trªn xuèng d­íi cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, ho¹t ®éng ¨n khíp nhÞp nhµng víi nhau t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o cung cÊp vµ x÷ lý mäi th«ng tin ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. C«ng ty ®· sím ¸p dông ch­¬ng tr×nh qu¶n lý kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh thuËn tiÖn cho b¸o c¸o thèng kª sè liÖu kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n chÆt chÏ, hîp lý, kh©u ®Çu lµ ghi chÐp h¹ch to¸n ban ®Çu c¸c th«ng tin sè liÖu ®Õn kh©u cuèi lµ lª b¶ng tæng hîp vµ quyÕt quyÕt to¸n. ViÖc cung cÊp sè liÖu g÷a phßng kÕ to¸n víi c¸c bé phËn trong C«ng ty ®­îc ®¶m b¶o nhanh chãng. Th«ng qua sù ¨n khíp nhÞp nhµng vµ chÝnh x¸c vÒ sè liÖu cña phßng kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn kÞp thêi vµ cung cÊp sè liÖu cho ban l·nh ®¹o n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc, gióp cho ban l·nh ®¹o cã ®­îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n víi c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gãp phÇn ®­a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n ë phßng kÕ to¸n vµ ph©n x­ìng ®­îc më râ rµng, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. 2- Nh­îc ®iÓm: Tuy C«ng ty ¸p dông c«ng t¸c kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu do xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹ch l¸t nÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, c«ng viÖc tÝnh to¸n vµ c©n ®èi ®ßi hái ph¶i nhanh nhÑn, kÞp thêi, song C«ng ty l¹i thùc hiÖn quyÕt to¸n theo tõng quý 1. Thùc tÕ trªn cã phÇn nµo kh«ng ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh tµi chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh. Mét sè biÓu mÈu c«ng ty nh­ b¶ng chÊm c«ng kh«ng ¸p dông biÓu mÈu cña Bé tµi chÝnh ban hµnh theo quy ®Þnh. Hieän nay theo hình thöùc traû löông theo saûn phaåm chæ döïa treân tieâu thöùc khoái löôïng saûn phaåm, ñôn giaù tieàn löông vaø caáp baäc thôï maø chöa quan taâm ñeán chaát löôïng saûn phaåm vaø chaát löôïng vaät tö trong quaù trình saûn xuaát. Trong khi ñoù coù nhöõng thôï baäc thaáp nhöng vaãn coù tay ngheà nhö thôï baäc cao, nhöng hoï khoâng coù ñieàu kieän thi naâng cao ty ngheà, vì khoâng coù lyù thuyeát maø chæ theo kinh nghieäp, vì vaäy saûn phaåm maø hoï laøm ra ñaït chaát löôïng nhö thôï baäc cao nhöng laïi ñöôïc höôûng löông theo thôï baäc thaáp. Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy vaø khuyeán khích coâng nhaân tieát kieäm vaät tö trong quaù trình saûn xuaát, haï giaù thaønh saûn phaåm, coâng ty caàn coù moät cheá ñoä löông saùt thöïc hôn vaø traû löông ñuùng theo chaát löôïng saûn phaåm. II/ Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty: Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã ý thøc ®­îc tÇm quan trong cña lao ®éng vµ nguyªn t¨c ®¶m b¶o c«ng b»ng trong viÖc tr¶ l­¬ng. §ã kh«ng chØ lµ nguyªn t¾c mµ lµ c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tr¶ l­¬ng kh«ng t­¬ng xøng víi søc lao ®éng mµ ng­êi lao ®éng bá ra sÏ khiÕn cho hä ch¸n n¶n, kh«ng tÝch cùc lµm viÖc, thËm chÝ sÏ chuyÓn sang c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c tr¶ l­¬ng c¸o h¬n, nh­ vËy kh«ng ph¶n øng ®óng kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä bá ra, kh«ng n©ng cao ®­îc n¨ng xuÊt lao ®éng. Ng­îc l¹i nÕu doanh nghiÖp ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hîp lý sÏ thu hót ®­îc nh÷ng lao ®éng tµi n¨ng giµu kinh nghiÖm ; ®ång thêi kh¬i dËy nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña ng­êi lao ®éng, kÝch thÝch hä lµm viÖc tèt, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. §Ó cho c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng thùc sù ph¸t huy vai trß lµ c«ng cô h÷u hiÖu cña qu¶n lý th× vÊn ®Ò ®Æt ra cho n÷ng c¸n bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp lµ kh«ng ngõng nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c nµy mÆt kh¸c lu«n ph¶i c¶i tiÕn n©ng c¸o c«ng t¸c qu¶n lý l­¬ng vµ ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng khoa häc x¸c ®¸ng, c«ng b»ng ®óng víi søc lao ®éng mµ ng­êi c«ng nh©n bá ra. Víi mong muèn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH ë C«ng ty ®­îc cñng cè hoµn thiÖn, h¬n n÷a gãp phÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n trÞ c«ng ty, em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: - §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi còng nh­ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, theo quy ®Þnh hiÖn hµnh C«ng ty kh«ng ®­îc trÝch KPC§ ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng cã hîp ®ång ng¾n h¹n hoÆc thêi vô. - Nh­ chóng ta ®· biÕt theo chÕ ®é BHXH th× viÖc trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ c¨n cø vµo møc l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng, nh­ng hiÖn nay ë C«ng ty Cæ phÇn Gèm sø & X©y dùng Cosevco nãi riªng vµ c¸c C«ng ty kh¸c nãi chung ®Òu trÝch nép c¸c kho¶n trªn theo l­¬ng c¬ b¶n. Nh­ vËy lµ sai víi chÝnh s¸ch vµ g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng nh­: + ¶nh h­ëng ®Õn trî cÊo cña ng­êi lao ®éng trong nh÷ng ngµy nghØ èm, ®i phÐp, thai s¶n… + ¶nh h­ëng ®Õn chÕ dé h­u trÝ, chÕ ®é trî cÊp ng­êi lao ®éng vÒ h­u ®­îc tÝnh trªn c¬ së møc l­¬ng trung b×nh ng­êi lao ®éng ®ãng BHXH tr­íc khi vÒ h­u 5 n¨m. Nh­ vËy nÕu doanh nghiÖp nép BHXH cho ng­êi lao ®éng víi møc l­¬ng thÊp h¬n møc l­ong thùc tÕ tr¶ th× kho¶n trî cÊp hµng th¸ng mµ hä h­ëng sÏ gi¶m ®i. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­ong sÏ lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña C«ng ty nãi riªng vµ cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung. Mæi doanh nghiÖp cÈn ph¶i ngµy mét hoµn thiÖn h¬n ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña m×nh, thùc hiÖn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éngph¸t huy trÝ tuÖ, g¾n bã víi C«ng ty. Lµm tèt c«ng t¸c nµy lµ thÓ hiÖn sù thµnh c«ng trong kinh doanh cña C«ng ty trong viÖc t¹o dùng thÕ ®óng v÷ng ch¾c trong kinh tÕ thÞ tr­êng. III/ Mét sè gi·i ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty: - Thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo c«ng viÖc ®­îc giao g¾n víi møc ®é phøc t¹p vµ tÝnh tr¸ch nhiÖm; c¨n cø c¸c chØ tiªu sau: + Ngµy c«ng thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng + TÝnh chÊt phøc t¹p, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, møc ®é quan träng cña tõng chøc danh c«ng t¸c t¹i ®¬n vÞ. + Tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng lao ®éng. - Thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng, tr¶ l­¬ng ngang nhau cho c¸c c«ng viÖc nh­ nhau. - §¶m b¶o c«ng b»ng hîp lý; ®ång thêi khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã chuyªn mèn giái, lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ cã hiÖu qu¶ cao, chãng t­ t­ëng b×nh qu©n chñ nghÜa. - TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng phï hîp víi chÝnh s¸ch hiÖn hµnh vÒ tiÒn l­¬ng cña Nhµ n­íc, cña qu©n ®éi vµ t×nh h×nh thùc tiÓn cña C«ng ty. - TiÒn l­¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp c¶u c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ lao ®éng dµi h¹n chØ sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH, BHYT vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng ph¶i thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - Tæ chøc s¾p xÕp lao ®éng phï hîp víi c«ng viÖc. - C¨n cø vµo møc ®é phøc t¹p vµ cÊp bËc cña tõng chøc danh, phßng Tæ chøc Lao ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ rµ so¸t , s¾p xÕp lao ®éng ®¶m b¶o sè l­îng biªn chÕ vµ phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. KhuyÕn khÝch tËp thÓ, ®¬n vÞ vµ mæi c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c, kh¾c phôc khã kh¨n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng c«ng t¸c, chÊt l­îng qu¶n lý, h¹nh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cã thÓ thùc hiÖn ngay t¹i C«ng ty. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng sÏ lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña C«ng ty nãi riªng vµ cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung. Mæi doanh nghiÖp cÇn ph¶i ngµy mät hoµn thiÖn h¬n ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña m×nh, thùc hiÖn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng ph¸t huy trÝ tuÖ, g¾n bã víi c«ng ty. Lµm tèt c«ng t¸c nµy lµ thÓ hiÖn sù thµnh c«ng trong kinh doanh cña C«ng ty trong viÖc t¹o dùng thÕ ®øng v÷ng chøc trong kinh tÕ thÞ tr­êng. KÕt luËn Qóa tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n nh­ lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng. Trong ®ã lao ®éng víi t­ c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng­êi sö dông c¸ct­ liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c ®èi t­îng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. §Ó ®¶m b¶o liªn tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tr­íc hÕt cÇn ph¶i b¶o ®¶m t¸i s¶n xuÊt s÷ lao ®éng, nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ng­êi bá ra cÇn ph¶i ®­îc båi hoµn d­íi d¹ng thï lao lao ®éng. TiÒn l­¬ng chÝnh lµ phÇn thï lao lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian, khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc cña hä. VÒ b¶n chÊt chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. MÆt kh¸c tiÒn l­¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng, kÝch thÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ng­êi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä. Trong qua tr×nh thùc tËp lµm viÖc ë C«ng ty, kinh nghiÖm thôc tÕ còng nh­ tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn em ch­a cã c¸i nh×n tæng qu¸t, do ®ã bµi viÕt ch¾c ch¾n ch­a thÓ hiÖn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty. Qua ®Ò tµi nµy em chØ muèn ®Ì cËp tíi mét sè ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn “C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng “ Víi môc ®Ých gãp ph¶n ¸nh vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty, ®ång thêi ph¸t huy h¬n n÷a t¸c dông vµ tÝch cùa chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng gióp C«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh. Chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thµnh nhê sù h­íng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn N¨ng Phóc cïng phßng kÕ to¸n C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì. Tµi liÖu tham kh¶o - “HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n vµ h­íng dÉn thùc hiÖn ë c¸c doanh nghiÖp” – NXB Thèng kª. - “Nh÷ng quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n” – NXB Thèng kª. - Gi¸o tr×nh “ lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh “ – NXB Tµi chÝnh, n¨m 2002. - Gi¸o tr×nh “ KÕ to¸n Doanh nghiÖp s¶n xuÊt “ – Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh – KÕ to¸n Hµ néi ( 1997 ). - Mét sè s¸ch, b¸o kinh tÕ, c¸c luËn v¨n tèt nghiÖp vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o kh¸c./. NhËn xÐt c«ng ty NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng DÉn thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc
Luận văn liên quan