Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội

MỤC LỤC Phần I: Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 2 1. Khái niệm, vị trí, vai trò của lao động 2 2. Chi phí lao động sống trong quá trình sản xuất kinh doanh và vị trí của yếu tố lao động sống. 3 II. phân loại lao động, các hình thức tiền lương và các quỹ. 5 1. Yêu cầu quản lý sức lao động. 6 2. Các hình thức tiền lương và ý nghĩa của tiền lương. 7 3. Quĩ tiền lương. 11 4. Quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 12 III. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản chi tiêu lương. 13 1. Hạch toán lao động. 13 2. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH. 14 IV. NHiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương. 14 1. Nhiệm vụ kế toán. 14 2. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 15 3. Kế toán tổng hợp tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 18 Phần II: Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cao su hà nội 29 I. Lịch sử công ty 29 II. Chức năng nhiệm vụ và đặc trưng sản xuất kinh doanh của công ty 31 1. Tình hình công tác quản lý lao động 35 2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng 36 III. Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su Hà Nội 39 Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su hà nội 69 I. Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su hà nội 69 1. Hạch toán Lao động 69 2. Tính lương và BHXH trả cho người lao động 70 3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 71 4. Kế toán tổng hợp tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ 71 II. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền Lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội 73 III. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cao su Hà Nội 73 Kết luận 75

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1628 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n xuÊt kh¸c, phôc vô tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu b»ng nguyªn liÖu chÝnh tõ cao su Tæ chøc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc, ®èi t¸c lµm ¨n kh«ng ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh hµng t­ nh©n mµ chØ nh»m môc ®Ých më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh §­îc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp theo c¸c hîp ®ång ký kÕt víi n­íc ngoµi . §­îc tiÕp nhËn ®Çu t­ trùc tiÕp ®Ó më réng s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn theo ph¸p luËt( MÆt hµng xuÊt khÈu lµ thµnh phÈm, mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ ho¸ chÊt. Më cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c ®¹i lý b¸n hµng trong c¶ n­íc * NhiÖm vô X©y dùng thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n vµ dµi h¹n , kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, tù suy xÐt trong sö dông vèn , trang tr¶i vµ chi phÝ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc trªn c¬ së tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tiÕn bé khoa häc kü thuËt. Tæ chøc n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn . Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng vµ c«ng b»ng x· héi, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®én v¨n ho¸ nghÒ nghiÖp cña mäi ng­êi trong c«ng ty. ChÊp hµnh nghiªm chØnh mäi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý c«ng ty, s¶n xuÊt , ng­êi lao ®éng . Thùc hiÖn b¸o c¸o mét c¸ch trung thùc theo chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh. Lµm trßn c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng, b¶o vÖ c«ng ty , gi÷ g×n an ninh trËt tù . Ngoµi ra c«ng ty cßn chó ý b¶o vÖ bÝ mËt nhµ n­íc, an ninh quèc gia, lµm trßn nghÜa vô quèc phßng. C¸c lo¹i s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng cña c«ng ty S¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty cã nhiÒu lo¹i : dÐp xèp di biÓn , ñng b¶o hé lao ®éng , d©y cuba h×nh thang vµ c¸c s¶n phÈm cao su c«ng nghiÖp kh¸c ( zo¨ng, phít chÞu dÇu , nhiÖt ...) Cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu, v­¬n lªn cña tËp thÓ c¸n bé c«ng ty,chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i tiÕn , kh«ng nh÷ng ®¹t tiªu chuÈn cña ViÖt nam mµ cßn ®ñ tiªu chuÈn ®Ó xuÊt khÈu . MÆt hµng dÐp xèp ®­îc xuÊt khÈu sang Liªn X«, §øc, TiÖp, Cu Ba, Ba Lan. S¶n phÈm ñng ®· ®­îc th­ëng huy ch­¬ng vµng t¹i c¸c h«Þ chî triÓn l·m hµng ViÖt nam. Riªng ñng chÞu x¨ng dÇu ®· ®­îc c«ng nhËn lµ ®Ò tµi cÊp nhµ n­íc . Trong lÜnh vùc lµm ¨n víi ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Õn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã uy tÝn vµ ®· xuÊt ®i c¸c n­íc ch©u ¢u . N¨m 1998 kh¸ch hµng lín nhÊt cña c«ng ty lµ Hµ lan : kim ngh¹ch xuÊt khÈu 360000$, tiÕp ®Õn lµ Anh 226000$, thø ba lµ §øc 153000$ .Ngoµi ra cßn kÓ ®Õn Ph¸p, BØ , T©y Ban Nha, Na uy. Tæng kim ngh¹ch 190000$. Còng n¨m 1998 , ®èi t¸c nhËp khÈu cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c n­íc Ch©u ¸. §øng ®Çu danh s¸ch vÒ gi¸ trÞ nhËp khÈu lµ §µi Loan 540000$ , thø hai lµ TriÒu Tiªn 89000$. Ngoµi ra cßn cã Hång K«ng vµ T©y Ban Nha. Nh×n chung s¶n phÈm cña c«ng ty cao su Hµ Néi ®· t¹o ®­îc uy tÝn trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng vÒ chÊt l­îng, chñng lo¹i, mÉu m·. §iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng víi s¶n phÈm giµy xuÊt khÈu chÊt l­îng cao, chñng lo¹i phong phó. Tuy nhiªn c«ng ty cßn ph¶i ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÖt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó s¶n phÈm cã tÝnh c¹nh tranh h¬n, phÊn ®Êu tiªu chuÈn ISO 9002 vµo n¨m 2001 nh­ môc tiªu c«ng ty ®· ®Ò ra. N¨m 1999 ®Õn n¨m 2000 c«ng ty ®· cè g¾ng phÊn ®Êu rÊt nhiÒu. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty,ë lîi nhuËn vµ doanh thu. Vµ qua ®ã ta còng thÊy thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng lªn, ®iÒu ®ã ®· lµm cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty yªn t©m h¬n trong c«ng viÖc cña m×nh. §Æc biÖt n¨m 2001 cã mét b­íc ®ét ph¸ ®ã lµ chÊt l­îng hµng cña c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002, vµ c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi kh«ng nh÷ng tin t­ëng h¬n vµo chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty mµ cßn hîp t¸c lµm ¨n l©u dµi h¬n. C¸c ho¹t ®éng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÞu sù chi phèi ¶nh h­ëng cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng (Xem biÓu 1). Víi kiÓu c¬ cÊu nµy sö dông c¸c bé phËn chøc n¨ng tham m­u cho gi¸m ®èc. C¸c bé phËn nµy tiÕn hµnh ph©n tÝch tæng hîp ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n tr×nh gi¸m ®èc.Gi¸m ®èc lµ ng­êi lùa chän vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh, c¸c phßng ban kh«ng cã quyÒn ra lÖnh cho cÊp d­íi. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2001 Gi¸ trÞ tæng SL 1000 ® 12000000 15000000 16500000 Tæng doanh thu 1000 ® 12000000 13000000 14000000 Lîi nhuËn 1000 ® 2000000 2300000 2500000 Nép ng©n s¸ch 1000 ® 300850 330850 340000 Lao ®éng Ng­êi 520 550 560 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ng/ th 510000 550000 580000 Vèn kinh doanh Tr . ® 7802 8200 15000 Tõ biÓu 2 ta cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau : Ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n thÓ hiÖn qua mét lo¹t c¸c chØ tiªu qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng : Lîi nhuËn n¨m 1999 lµ 2000000 ngh×n ®ång, t¨ng lªn 2300000 ngh×n ®ång n¨m 2000, t¨ng lªn 2500000 ngh×n ®ång n¨m 2001 . C¸c n¨m kinh doanh ®Òu cã l·i vµ ®­îc coi lµ cã triÓn väng. Nhí r»ng c«ng ty míi t¸i lËp n¨m 1994 , c¬ cÊu tæ chøc bÞ x¸o trén . Nh÷ng n¨m ®Çu ph¶i dß dÉm t×m h­íng ®i trong c¬ chÕ míi vËy mµ lîi nhuËn qua c¸c n¨m sau ®Òu d­¬ng . §©y kÕt qu¶ cña sù s¸ng t¹o nh¹y bÐn cña ban gi¸m ®èc céng víi lßng nhiÖt t×nh h¨ng say lao ®éng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty ®ang cã xu h­íng më réng s¶n xuÊt. ThÓ hiÖn b»ng sè lao ®éng qua c¸c n¨m ngµy cµng ®«ng .Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng lªn còng ®¸nh dÊu mét sù thµnh ®¹t cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Tr­ëng phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n ( Bµ Lª thÞ Liªn) cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c vµ ®µo t¹o kÕ to¸n , chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban ®iÒu hµnh gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt nh÷ng t×nh h×nh th«ng tin sè liÖu ... KÕ to¸n tæng hîp :Cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu, b¶ng biÓu, b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c kÕ to¸n viªn : Thu thËp xö lý th«ng tin c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh th­êng xuyªn dÈm b¶o chÝnh x¸c , ®óng chÕ ®é Thñ quü cã nhiÖm vô thu chi tiÒn cho c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KT thanh to¸n KT vËt liÖu KT tæng hîp Thñ quü H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ : h×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ gän nhÑ , ®¬n gi¶n song ®ßi hái kÕ to¸n cña nh©n viªn cao. C¸c lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông ë c«ng ty lµ c¸c lo¹i sæ s¸ch biÓu mÉu quy ®Þnh trong nhËt ký chøng tõ ®­îc ban hµnh bëi bé tµi chÝnh thÓ hiÖn ë c¸c tê kª chi tiÕt, c¸c b¶ng kª, c¸c b¶ng ph©n bæ, sæ nhËt ký. Tr×nh tù h¹ch to¸n thÓ hiÖn ë c¸c s¬ ®å sau Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ Sæ nhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n ThÎ sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng kª Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c«ng ty cao su Hµ Néi 1. T×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng Lao ®éng lµ mét bé phËn quan träng cña c«ng ty v× vËy ph¶i bè trÝ phï hîp n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é tay nghÒ. Bªn c¹nh ®ã ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm mµ bè trÝ lùc l­îng s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng tiªu thô . HiÖn nay sè c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 584 ng­êi Trong ®ã : - Ph©n x­ëng may cã 197 ng­êi Ph©n x­ëng chuÈn bÞ cã 47 ng­êi Ph©n x­ëng c¸n cã 56 ng­êi Ph©n x­ëng gß cã 184 ng­êi V¨n phßng c«ng ty cã 100 ng­êi Bé phËn lao ®éng thuéc phßng ban c«ng ty gåm 100 ng­êi. §©y lµ bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh . TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh toµn bé trong kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Bé phËn lao ®éng qu¶n lý s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng cña c«ng ty. Bé phËn nµy qu¶n lý trùc tiÕp nh©n c«ng t¹i ph©n x­ëng , ®èi víi tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt th× ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt ra th× hä cßn kiªm thªm ph©n tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc cña tæ ®ang s¶n xuÊt. Bé phËn lao ®éng trùc tiÕp : ®©y lµ sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm . Sè c«ng nh©n nµy ®­îc chia thµnh 4 ph©n x­ëng . Mçi ph©n x­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm mét kh©u cña s¶n phÈm hoµn thµnh vµ chÞu hoµn toµn sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cña s¶n phÈm hoµn thµnh. 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng vµ ph¹m vi ¸p dông C«ng ty Cao su Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc nh­ng l¹i tù chñ vÒ tµi chÝnh . C¸c mÆt hµng cña c«ng ty lµ giµy dÐp, ñng ....dïng cho ng­êi trong n­íc vµ xuÊt khÈu sang n­íc kh¸c. Thùc tÕ trong c¸c doanh nghiÖp quèc doanh tõ khi chuyÓn ®æi tõ h¹ch to¸n bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng th× nguån vèn cè ®Þnh vµ nguån vèn l­u ®éng cña mét sè c«ng ty qu¸ nhá . §Ó cã ®­îc nguån vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh lín th× c«ng ty cao su Hµ Néi ®· ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. C«ng ty ®· chñ ®éng mua b¸n theo quy m« lín vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty mét c¸ch chÆt chÏ. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy c¸n bé c«ng nh©n viªn tÝch cùc h¬n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc s¶n xuÊt cña m×nh. §Ó tr¶ thï lao ®éng cho ng­êi lao ®éng c«ng ty ®· ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng vµ ®ñ quy c¸ch. T­¬ng øng víi hai chÕ ®ä tr¶ l­¬ng lµ hai h×nh thøc tiÒn l­¬ng ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty : -H×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian -H×nh thøc tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc c«ng ty ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é cña nhµ n­íc mµ ng­ßi c«ng nh©n bá søc ra lµm t¹i c«ng ty. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn khi c«ng nh©n viªn lµm viÖc mét c¸ch nhiÖt t×nh ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch vµ hoµn thµnh. C¶ hai h×nh thøc nµy c«ng ty ®Òu ¸p dông trong mét n¨m. Ngoµi tiÒn l­¬ng lao ®éng ®­îc h­ëng nh­ trªn ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é phô cÊp, tiÒn th­ëng, h­ëng chÕ ®é BHXH theo quy ®Þnh chung trong c¸c tr­êng hîp tai n¹n lao ®éng, èm ®au, thai s¶n....ViÖc tÝnh møc trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së chÕ ®é vÒ BHXH quy ®Þnh. C¸c kho¶n trÝch nép theo quy ®Þnh: + Møc ®ãng b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 2%,BHYT tÕ trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc cho sè lao ®éng lµm viÖc vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 1% tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña tõng ng­êi. + Møc ®ãng kinh phÝ c«ng ®oµn : Hµng th¸ng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 2% trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc cho sè lao ®éng lµm viÖc . + Møc ®ãng vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi - Hµng th¸ng c«ng ty ®ãng 15 % trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc cho sè lao ®éng lµm viÖc vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 5% tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña tõng ng­êi. - §èi víi nh÷ng ng­êi ngõng nghØ s¶n xuÊt, viÖc riªng, nghØ chÕ ®é vÒ BHXH (èm, con èm , thai s¶n, tai n¹n lao ®éng...) mµ kh«ng cã l­¬ng trªn b¶ng l­¬ng th× kh«ng ghi thu 5% vµ c¸c thêi gian nghØ trªn kh«ng ®­îc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®Ó h­ëng chÕ ®é BHXH. Ng­êi lao ®éng nµo muèn tÝnh thêi gian c«ng t¸c trong thêi gian nghØ kh«ng h­ëng l­¬ng nh­ trªn ph¶i lµm ®¬n tù nguyÖn ®ãng 20 % l­¬ng cÊp bËc hµng th¸ng. - §èi víi lao ®éng míi tuyÓn, chuyÓn c«ng t¸c rong thêi gian nghØ kh«ng h­ëng l­¬ng nh­ trªn ph¶i lµm ®¬n tù nguyÖn ®ãng 20 % l­¬ng cÊp bËc hµng th¸ng. §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc tuyÓn dông míi vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty. Sau 3 th¸ng lµm viÖc t¹i c«ng ty míi ghi thu 5% trªn b¶ng l­¬ng vµ c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm trÝch ®ãng 15% trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc cho sè lao ®éng nµy tõ th¸ng t­ trë ®i. - §èi víi lao ®éng n÷ míi ®­îc tuyÓn dông vµo c«ng ty ph¶i co ®ñ 2 n¨m lµm viÖc thùc tÕ trë lªn vµ sinh con sau tuæi 22 míi ®­îc h­ëng chÕ ®é BHXH vÒ thai s¶n con èm. - C¸c ph©n x­ëng lËp tæ theo dâi trÝch nép 5% tiÒn l­¬ng trÝch nép theo b¶ng thanh to¸n l­¬ng hµng th¸ng cña ®¬n vÞ. §ång thêi vµo cuèi kú thµnh to¸n lËp phiÕu b¸o t¨ng gi¶m møc nép BHXH ®Ó ®èi chiÕu víi phßng tæ chøc. - Th¸ng cuèi mçi quý, phßng tæ chøc tæng hîp danh s¸ch t¨ng gi¶m møc nép BHXH cña toµn c«ng ty, lªn b¶ng ®èi chiÕu vÒ lao ®éng, quü tiÒn l­¬ng tæng sè tiÒn BHXH ph¶i ®ãng víi BHXH quËn vµ chuyÓn b¶ng ®èi chiÕu vÒ phßng tµi vô. - Phßng tµi vô cã tr¸ch nhiÖm ®ãng ®ñ sè tiÒn ph¶i nép cña c«ng ty víi c¬ quan BHXH Hµ néi vµ chuyÓn chøng tõ vÒ phßng tæ chøc ®Ó lµm c¨n cø quyÕt to¸n c¸c chÕ ®é BHXH ®· chi ( èm , con èm ,thai s¶n...) vµ gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp h­u trÝ , chê h­u. Nh­ vËy c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 19% (15 % BHXH, 2% BHYT , 2% CPC§) trÝch tõ quü l­¬ng cÊp bËc vµ ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 6% (5% BHXH , 1 % BHYT) tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña tõng ng­êi ®Ó nép cho nhµ n­íc vµ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. III. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c«ng ty cao su Hµ Néi Phßng kÕ ho¹ch C¸c phßng ph©n x­ëng Phßng tæ chøc Phßng kÕ to¸n tµi vô Gi¸m ®èc Ng©n hµng B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh B¶ng chÊm c«ng Thanh to¸n l­¬ng DuyÖt B¶ng chÊm c«ng D­íi ®©y lµ h×nh thøc h¹ch to¸n vµ sù lu©n chuyÓn chøng tõ sæ s¸ch t¹i c«ng ty 2.1 . H¹ch to¸n qu¶n lý lao ®éng Trong qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë c«ng ty cao su Hµ Néi phßng tæ chøc lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n lao ®éng trªn 3 ph­¬ng diÖn nh­ :H¹ch to¸n vÒ sè l­îng lao ®éng ,thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng H¹ch to¸n vÒ sè l­îng lao ®éng : Ng­êi qu¶n lý lao ®éng h¹ch to¸n vÒ sè l­îng tõng lo¹i lao ®éng theo c«ng viÖc, kh©u s¶n xuÊt ,tæ s¶n xuÊt. H¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng : Ng­êi qu¶n lý lao ®éng h¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng c¨n cø vµo ngµy lµm viÖc ®Ó chÊm c«ng hay chÊm ®iÓm cho tõng c«ng nh©n theo mÉu sè ®· cã s½n . H¹ch to¸n vÒ kÕt qu¶ lao ®éng : Lµ môc ®Ých ®¸nh gi¸ møc n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng tæ, tõng ph©n x­ëng thËm chÝ cho tõng c«ng nh©n ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh khen th­ëng hay kû luËt . NÕu s¶n phÈm sai háng qu¸ nhiÒu hay qu¸ l·ng phÝ th× cã thÓ trõ vµo l­¬ng b»ng trÞ gi¸ sè l­¬ng s¶n phÈm sai háng. NÕu ë thêi ®iÓm tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm th× ph­¬ng tiÖn nµy lµ mÊu chèt cña viÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng . C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña ng­êi tæ chøc truyÒn xuèng phßng tµi vô (tæ chøc) ®Ó trÝch l­¬ng cho tõng c«ng nh©n theo thêi gian. B¶ng chÊm c«ng phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng thùc hiÖn theo mÉu biÓu do chÕ ®é quy ®Þnh . D­íi ®©y lµ b¶ng chÊm c«ng cña phßng tæ chøc lao ®éng, phßng kÕ ho¹ch, phßng kÕ to¸n tµi vô vµ mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt §¬n vÞ: C«ng ty Cao su Hµ Néi B¶ng chÊm c«ng MÉu sè: 01 L§TL Ban hµnh theo Q§ sè 1141 - TC/C§KT Ngµy 1/11/95 cña Bé tµi chÝnh S T T T CÊp bËc l­¬ng (cÊp bËc chøc vô) CÊp bËc l­¬ng cÊp bËc chøc vô Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 3 4 5 6 … 28 29 30 31 Sè c«ng h­íng theo s¶n phÈm Sè c«ng h­íng theo T/g Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng 100% l­¬ng Sè c«ng nghØ ngõng viÖc h­ëng % l­¬ng Sè c«ng h­ëng BHXH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hoµng V¨n Chung NguyÔn Minh nghÜa NguyÔn Kú H­ng Bïi §øc Thµnh TrÇn ThÞ MËu Hµ NguyÔn Hång Nhung NguyÔn Hång Th¾ng Lª ThÞ Liªn TrÇn Th¸i Hµ TrÞnh ThÞ S¬n NguyÔn Ngäc Thuý Lª Quang Nh¹n G§ PG§ PG§KT NV NV NV NV NV NV NV NV NV Ng­êi chÊm c«ng (Ký tªn) Phô tr¸ch bé phËn (Ký tªn) Ng­êi duyÖt (Ký tªn) §¬n vÞ C«ng ty Cao su Hµ Néi B¶ng chÊm c«ng Bé phËn Phßng Tµi Vô th¸ng 2 n¨m 2002 STT Hä vµ tªn c«ng nh©n viªn CÊp bËc l­¬ng CÊp bËc chøc vô Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 3 4 5 … 29 30 31 Sè c«ng l­¬ng theo s¶n phÈm Sè c«ng h­ëng theo thêi gian Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng 100% l­¬ng Sè c«ng nghØ ngõng viÖc h­ëng % l­¬ng Sè c«ng h­ëng BHXH 1 2 3 4 Lª ThÞ HiÒn Toµn Th¸i Hßa TrÞnh ThÞ S«n NguyÔn Ngäc Thóy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X … ……… X X X X X X X X X X X X Ngoµi chÊm c«ng Phô tr¸ch kü thuËt Ng­êi duyÖt (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) C¸c ký hiÖu cña b¶ng chÊm c«ng: 1. L­¬ng s¶n phÈm K 2. L­¬ng thêi gian 8 3. L­¬ng nghØ phÐp F 4. L­¬ng häc – Häp H 5. L­¬ng tù vÖ TV 6. MÊt ®iÖn n­íc E 7. ThiÕu nguyªn vËt liÖu C 8. M¸y mãc háng M 9. Ng­ng s¶n xuÊt NS 10. B¶n th©n èm ¤ 11. Con èm CO 12. §Î, s¶y thai TS 13. ViÖc riªng R 14. NghØ kh«ng lý do O VD: TrÝch b¶ng chÊm c«ng cña C«ng ty Cao su Hµ Néi nh­ sau: C«ng ty Cao su Hµ Néi B¶ng chÊm c«ng Bé phËn Phßng Tæ chøc th¸ng 2 n¨m 2002 STT Hä vµ tªn c«ng nh©n viªn CÊp bËc l­¬ng CÊp bËc chøc vô Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 3 4 5 … 26 27 28 Sè c«ng l­¬ng theo s¶n phÈm Sè c«ng h­ëng theo thêi gian Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng l­¬ng Sè c«ng nghØ ngõng viÖc h­ëng % l­¬ng Sè c«ng h­ëng BHXH 1 2 3 4 Bïi §øc Thµnh TrÇn ThÞ MËu Hµ NguyÔn ThÞ Hång Nhung NguyÔn Hång Th¾ng 8 8 TS 8 8 8 TS 8 8 8 TS 8 8 8 TS 8 8 8 TS 8 … …… … 8 8 TS 8 8 8 TS 8 8 8 TS 8 Ng­êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi duyÖt (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) C¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng ®· tæng hîp trªn b¶ng chÊm c«ng do ng­êi tæ tr­ëng hoÆc phô tr¸ch b¶ng chÊm c«ng, sè c«ng lµm viÖc, sè c«ng h­ëng l­¬ng chÕ ®é cña tõng nh©n viªn do tæ tr­ëng hoÆc ng­êi phô tr¸ch nép lªn phßng kÕ to¸n dùa vµo b¶ng chÊm c«ng tÝnh l­¬ng cho tõng nh©n viªn §Ó tÝnh l­¬ng th¸ng 2 n¨m 2002 cho tõng nh©n viªn, cña C«ng ty kÕ to¸n thùc hiÖn nh­ sau: L­¬ng cÊp bËc = HÖ sè møc l­¬ng x Møc l­¬ng tèi thiÓu L­¬ng th¸ng = L­¬ng cÊp bËc x Phô cÊp l­¬ng L­¬ng ngµy = L­¬ng th¸ng 26 ngµy Khi lÜnh ®­îc l­¬ng c¸c nh©n viªn ph¶i trÝch 6% trÝch trªn l­¬ng cÊp bËc trong ®ã 5% BHXH, 1% BHYT Sau ®ã khi tÝnh l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho tõng nh©n viªn kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c¶ C«ng ty * Cô thÓ tÝnh l­¬ng cho ¤ng Bïi §øc Thµnh nh­ sau: - Møc l­¬ng tèi thiÓu 210.000 ® - HÖ sè l­¬ng 3,72 - Phô cÊp chøc vô = HÖ sè phô cÊp x Møc l­¬ng tèi thiÓu - HÖ sè phô cÊp 0,2 Þ Phô cÊp chøc vô = 0,2 x 210.000 = 42.000 ® L­¬ng cÊp bËc = 3,72 x 210.000 = 781.000 ® L­¬ng th¸ng = 781.000 + 42.000 = 823.200 ® L­¬ng ngµy = 781.200 + 42.000 = 32.662 ® 26 Sau khi lÜnh l­¬ng «ng Bïi §øc Thµnh ph¶i trÝch nép 6%. TrÝch trªn l­¬ng trong ®ã 5% BHXH, 1% BHYT Cô thÓ: 5% BHXH = 5% x 823.200 = 41.160 ® 1% BHYT = 1% x 823.200 = 8.232 ® Tæng céng = 41.160+ 8.232 = 49.392 ® VËy sè tiÒn thùc lÜnh cña ¤ng Bïi §øc Thµnh lµ 823.200 – 49.392 = 773.808 B»ng c¸ch tÝnh nh­ vËy ta lÇn l­ît tÝnh l­¬ng cho tõng nh©n viªn sau khi tÝnh xong kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho C«ng ty nh­ sau: Së C«ng NghiÖp Hµ Néi PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm ®· hoµn thµnh C«ng ty Cao su Hµ Néi Th¸ng 2 n¨m 2002 STT Lo¹i s¶n phÈm S¶n l­îng nhËp theo phiÕu nhËp kho ¨n ca s¶n phÈm Tæng céng Ghi chó S¶n l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Giµy 112.S0052 + H1301001 Hµi thÊu gãt Hµi thÊu mòi ViÒn Phñ mòi gãt 12361 300 344 170 180 223,26 121,81 121,81 152,11 121,81 3995816 36543 41902 25858 21925 37,52 14,13 14,13 19,97 14,13 4639600 4239 4860 3394 2543 4459600 40782 46762 29252 24468 2 Giµy 112.702 + H127.1001 ViÒn Phñ mòi gãt 43866 709 469 301,61 141,93 113,66 13230424 100628 53306 35 18,63 13,18 1535310 13208 6181 14765734 113836 59487 3 Giµy 112 - S0121 §Õ ViÒn Tem 1026 12 23 25 301,61 114,68 141,93 103,93 309451 1376 3264 2598 35 15,05 18,63 10,5 35910 180 428 262 345361 1556 3692 2860 4 H118 – 1001 4000 239,42 957680 27,79 111160 168840 5 HPS02 – 0903 29 193,1 5599 22,42 650 6249 6 Ðp ®Õ GTS 4378 216,42 947486 24,75 108335 1055821 7 Ðp tÊm xèp 349 4561,195 1591857 489,475 170826 1760683 Céng 20631870 2461270 23093140 C«ng ty Cao su Hµ Néi B¶ng thanh to¸n l­¬ng theo thêi gian Bé phËn phßng tæ chøc Th¸ng 2 n¨m 2002 STT Hä vµ tªn c«ng nh©n viªn BËc l­¬ng L­¬ng thêi gian Phô cÊp Tæng Céng T¹m øng kú I C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ Kú II ®­îc lÜnh Sè C«ng Sè TiÒn Sè TiÒn Ký nhËn BHXH BHYT Céng Sè TiÒn Ký nhËn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Bïi §øc Thµnh 3,72+0,2 26 781200 42000 823200 300000 41160 8232 49392 473808 2 TrÇn ThÞ Hµ 2,98+0,15 26 625800 31500 657300 200000 32865 6573 39438 417862 3 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 1,82 nghØ ®Î 4 NguyÔn Hång Th¾ng 1,78 26 373800 373800 200000 18690 3738 22428 151372 KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi duyÖt (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) Së C«ng NghiÖp Hµ Néi tæng hîp thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm C«ng ty Cao su Hµ Néi Ph©n x­ëng c¸n Th¸ng 2 n¨m 2002 STT Lo¹i s¶n phÈm S¶n l­îng nhËp theo phiÕu nhËp kho S¶n l­îng h¹ch to¸n ¨n ca s¶n phÈm Tæng Céng Tæng Sè A B S¶n l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Giµy 112.S0052 +…+ H1301001 Hµi thÊu gãt Hµi thÊu mòi ViÒn Phñ mòi gãt 12365 300 344 170 180 12361 300 344 170 180 4 12361 300 344 170 180 223,26 121 ,81 121,81 152,11 121,81 3995916 36543 41902 25858 21925 37,52 14,13 14,13 19,97 14,13 463784 4239 4860 3394 2543 4459600 40782 46762 29252 24468 2 Giµy 112.702 + H127.1001 ViÒn Phñ mòi gãt 43869 709 469 43866 709 469 3 43866 709 469 301,61 141,93 113,66 13230424 100628 53306 35 18,63 13,18 1535310 13208 6181 14765734 113836 59487 3 Giµy 112 - S0121 §Õ ViÒn Tem 1026 12 23 25 1026 12 23 25 1026 12 23 25 301,61 114,68 141,93 103,93 309451 1376 3264 2598 35 15,05 18,63 10,5 35910 180 428 262 345361 1556 3692 2860 4 H118 – 1001 4000 4000 4000 239,42 957680 27,79 111160 1068840 5 HPS02 – 0903 29 29 29 193,1 5599 22,42 650 6249 6 Ðp ®Õ GTS 4431 4378 53 4378 216,42 947486 24,75 108335 1055821 7 Ðp tÊm xèp 350 349 1 349 4561,195 1591857 489,475 170826 1762683 Céng 20631870 2461270 23093140 Phßng KH§§SX Phßng KCS Phßng TCLD Qu¶n lý ph©n x­ëng 2.2. §èi víi chÕ ®é trÝch th­ëng §Ò ®éng viªn c¸n bé CNV thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch n©ng cao doanh sè l·i gép b¸n hµng c«ng ty ®· ¸p dông chÕ ®é tiÒn th­ëng cho c¸c c¸ nh©n trªn c¬ së b×nh bÇu trong héi nghÞ c«ng nh©n viªn theo 3 møc Lo¹i A: 150.000 ® Lo¹i B: 100.000 ® Lo¹i C: 50.000 ® C¨n cø ®Ó xÕp lo¹i th­ëng cho tõng c¸ nh©n trong c«ng ty: + Lo¹i A: - C¨n cø vµo ngµy c«ng lµm ®ñ trong th¸ng. - Hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. - ChÊp hµnh tèt qui chÕ cña ®¬n vÞ. + Lo¹i B: - C¨n cø vµo ngµy c«ng ®i lµm thùc tÕ cã sè ngµy nghØ 5 ngµy cã lý do. - Hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. - ChÊp hµnh tèt qui chÕ cña ®¬n vÞ. + Lo¹i C: - C¨n cø vµo ngµy c«ng ®i lµm thùc tÕ cã sè ngµy nghØ 10 ngµy cã lý do. - Hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. - ChÊp hµnh tèt qui chÕ cña ®¬n vÞ. VD: Cô thÓ t«i xÐt møc l­¬ng cho Bïi §øc Thµnh Trong th¸ng ®ñ sè ngµy c«ng, hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao vµ chÊp hµnh tèt quy chÕ, néi qui cña c«ng ty do vËy «ng Thµnh ®­îc h­ëng møc l­¬ng (tiÒn th­ëng) lo¹i A: 150.000 ®. B»ng c¸ch xÐt tiÒn th­ëng nh­ vËy ta cã thÓ tÝnh tiÒn th­ëng cho nh÷ng ng­êi hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. Trong th¸ng 2 n¨m 2002 toµn c«ng ty cã 24 ng­êi ®­îc th­ëng. Lo¹i A: cã 20 ng­êi Lo¹i B: cã 3 ng­êi Lo¹i C: cã 1 ng­êi B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng Th¸ng 2 n¨m 2002 STT Hä vµ tªn Møc th­ëng Ghi chó XÕp lo¹i th­ëng Sè tiÒn Ký nhËn 1 Bïi §øc Thµnh A 150.000 2 TrÇn ThÞ Hµ A 150.000 … …. …. 6 Hoµng ThÞ Hµ B 100.000 7 §ç Quang Sang C 50.000 …. …. …. Céng 3.350.000 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n - C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 431: 3.350.000 Cã TK 111: 3.350.000 - Khi thanh to¸n tiÒn th­ëng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c¨n cø vµo phiÕu chi sè 140 ngµy 20/ 2/ 2001. Bót to¸n nµy ®­îc ph¶n ¸nh ë sæ nhËt ký chøng tõ sè 1: Nî TK 334: 3.350.000 Cã TK 111: 3.350.000 2.3. ChÕ ®é thanh to¸n BHXH cho CNV Theo chÕ ®é qui ®Þnh vÒ BHXH, quü BHXH dïng ®Ó chi tr¶ cho CNV trong c¸c tr­êng hîp t¹m thêi hay vÜnh viÔn mÊt søc lao ®éng nh­ èm ®au, tai n¹n lao ®éng, mÊt søc vÒ nghØ h­u. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ ng­êi lao ®éng cã thÓ ph¶i nghØ viÖc trong c¸c tr­êng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng… Ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng trî cÊp chÕ ®é BHXH do quü BHXH thanh to¸n theo chÕ ®é hiÖn hµnh. C¨n cø ®Ó tÝnh to¸n vµ thanh to¸n BHXH lµ c¸c phiÕu nghØ h­ëng BHXH cña c¸c c¬ quan y tÕ x¸c nhËn cho ng­êi lao ®éng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh khi thanh to¸n trî cÊp BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng bÞ ®au èm, con èm… ®­îc h­ëng 75% l­¬ng. Cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng nghØ viÖc trong tr­êng hîp thai s¶n, tai n¹n lao ®éng th× ®­îc h­ëng 100% l­¬ng. Møc trî cÊp nghØ viÖc trong tr­êng hîp thai s¶n hay tai n¹n lao ®éng TiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ 26 ngµy x 100% x Sè ngµy nghØ thùc tÕ = Møc trî cÊp nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc con èm hoÆc ng­êi lao ®éng èm TiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ 26 ngµy x 100% x Sè ngµy nghØ thùc tÕ = VD: Khi tÝnh trî cÊp BHXH cho mét sè c«ng nh©n trong th¸ng 2/ 2002 cña c«ng ty Cao su Hµ Néi: ChÞ NguyÔn ThÞ Hång Nhung phßng TC Trong ®ã: - TiÒn l­¬ng c¬ b¶n lµ: 210.000 x 1,82 = 382.200 ®/ th¸ng - TiÒn phô cÊp ¨n tr­a: 25.000 x 26 = 65.000 ®/ th¸ng vËy tæng sè tiÒn l­¬ng thùc lÜnh trong th¸ng lµ 382.200 + 65.000 = 447.200 ® PhiÕu nghØ h­ëng BHXH Th¸ng 2/ 2002 Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ hång Nhung Tªn c¬ quan N/T/N Lý do Sè ngµy nghØ Y t¸, B¸c sÜ ký tªn Sè ngµy thùc nghØ X¸c nhËn phô tr¸ch ®¬n vÞ Tæng sè Tõ ngµy §Õn ngµy BÖnh viÖn B¹ch Mai 1/2 NghØ ®Î 28 1/2 28/2 26 Sè ngµy nghØ tÝnh BHXH L­¬ng b×nh qu©n mét ngµy % tÝnh BHXH Sè tiÒn l­¬ng BHXH 26 17.200 100% 447.200 Tõ phiÕu nghØ h­ëng BHXH cña CNV, sè liÖu ®· x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ kÕ to¸n thanh to¸n BHXH b»ng c¸ch lËp b¶ng thanh to¸n BHXH. Trªn c¬ së b¶ng thanh to¸n BHXH thùc hiÖn viÖc chi tr¶ BHXH cho CNV. B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 2/ 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Stt Hä vµ tªn NghØ èm Tæng sè tiÒn C¬ quan BHXH duyÖt Sè ngµy Sè tiÒn Sè ngµy Sè tiÒn 1. NguyÔn Hång Nhung 26 447.200 447.200 26 447.200 Tæng céng 447.200 447.200 Tæng sè tiÒn Bèn tr¨m bèn b¶y ngh×n hai tr¨m ®ång. KÕ to¸n BHXH Tr­ëng bªn BHXH KÕ to¸n tr­ëng (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) Tr­íc khi thanh to¸n BHXH cho nh©n viªn lµ Bµ NguyÔn Hång Nhung kÕ to¸n ph¶i chê c¬ quan BHXH duyÖt th× míi thanh to¸n BHXH. Khi ®­îc BHXH duyÖt, c«ng ty lÜnh tiÒn vÒ nhËp quü sau ®ã kÕ to¸n viÕt phiÕu thu nh­ sau: PhiÕu thu (sè 110) §¬n vÞ:… MÉu sè: C21 – H Ngµy 21/ 2 /2002 (Ban hµnh theo Q§) Sè 999 – TC/ Q§/ C§ KT Ngµy 2/ 11/ 1996 cña BTC Hä vµ tªn: Vi ThÞ Hoa §Þa chØ: … Lý do thu: Trî cÊp BHXH th¸ng 2 n¨m 2002 Sè tiÒn: 477.200 ®ång ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m bèn b¶y ngh×n hai tr¨m ®ång. KÌm theo mét chøng tõ gèc. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (ký hä tªn) Thñ quü (Ký hä tªn) Ng­êi lËp biÓu (ký hä tªn) Ng­êi nép (ký hä tªn) Sau khi ®­îc c¬ quan b¶o hiÓm x· héi duyÖt vµ cÊp tiÒn cho chÞ NguyÔn ThÞ Hång Nhung ®­îc h­ëng chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n chi tiÒn cho chÞ vµ lËp phiÕu chi nh­ sau: PhiÕu chi sè 180 Ngµy 25/2/2002 Nî TK 334 Cã TK 111 Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung §Þa chØ: Lý do nhËn: Trî cÊp BHXH th¸ng 2 n¨m 2002 Sè tiÒn lµ: 447200 ® ViÕt b»ng ch÷: bèn tr¨m bèn b¶y ngh×n hai tr¨m KÌm theo chøng tõ gèc. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (ký hä tªn) Thñ quü (Ký hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (ký hä tªn) Ng­êi nép (ký hä tªn) 3. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty Cao su Hµ Néi 3.1. Chøng tõ thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty c¨n cø vµo chøng tõ lao ®éng tiÒn l­¬ng, BHXH do bé phËn tÝnh l­¬ng tÝnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµ thanh to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, BHXH vµ ghi sæ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ tù h¹ch to¸n mµ kÕ to¸n dïng ®Ó h¹ch to¸n, mµ c«ng ty sö dông bao gåm: B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng B¶ng thanh to¸n tiÒn BHXH B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng Ngoµi ra cßn cã c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ trÝch BHXH, BHYT, KPC§, B¶ng kª khÊu trõ l­¬ng, phiÕu thu, phiÕu chi. 3.2. C¸c tµi kho¶n dïng ®Ó h¹ch to¸n cña C«ng ty §Ó ph¶n ¸nh tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng kÕ to¸n cña C«ng ty sö dông chñ yÕu c¸c tµi kho¶n nh­ sau: TK 334: “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” Néi dung ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, BHXH cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. TK 338: “ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c” Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK liªn quan kh¸c nh­ TK 111, 112, 641, 642, 622, 627… Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 3.3. Sæ kÕ to¸n dïng ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty KÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. Do vËy, kÕ to¸n theo dâi tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc ghi trªn c¸c sæ kÕ to¸n nh­ sau: NhËt ký chøng tõ sè 1 B¶ng kÕ sè 4 B¶ng kª sè 5 NhËt ký chøng tõ sè 7 Sæ c¸i TK 334 Sæ c¸i TK 338 (338.2, 338.3, 338.4) Sæ c¸i TK 622 NhËt ký chøng tõ sè 1 Th¸ng 2/2002 Stt Ngµy th¸ng Sè phiÕu DiÔn gi¶i Ghi cã TK 111, ghi nî c¸c TK Céng cã TK 111 334 438 338 156 642 133 … Chi l­¬ng th¸ng 2 cho CNV 297.572.351 297.572.351 Chi l­¬ng th¸ng 2 cho CNV 3.350.000 3.350.000 Chi tiÒn th­ëng BHXH cña CNV 447200 447.200 TrÝch 20% BHXH nép lªn cÊp trªn 63.313.266 63.313.266 Nép KPC§ lªn cÊp trªn 6.331.326 6.331.326 Céng 371.014.142 KÕ to¸n dùa vµo b¶ng tæng hîp l­¬ng vµ c¸c kho¶n quy ®Þnh vÒ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ lªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng BHXH, BHYT, KPC§. B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c TK 338.2 Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 388.3 BHXH TK 388.4 BHYT Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627 Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng TK 641 Chi phÝ b¸n hµng TK 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Toµn C«ng ty kÕ to¸n tÝnh to¸n c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng sau ®ã lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng nh­ sau: Së c«ng nghiÖp hµ néi B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Th¸ng 2 n¨m 2002 Stt Ghi cã c¸c TK TK 334 TK 338 Ghi nî c¸c TK L­¬ng chÝnh L­¬ng phô Kho¶n kh¸c Céng cã TK 334 BHXH BHYT KPC§ Céng cã TK 338 TK 622 275.766.830 2.765.600 278.532.430 41.779.864 5.570.648 5.570.648 52.921.160 TK 627 23.906.600 1.516.800 25.423.400 3.813.510 508.468 508.468 4.830.446 TK 642 9.775.500 31.500 9.807.000 1.471.050 196.140 196.140 1.863.330 TK 641 2.803.500 2.803.500 420.525 56.070 56.070 532.665 Céng 312.252.430 4.313.900 316.566.330 47.484.949 6.331.326 6.331.326 60.147.601 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) (ký tªn) C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi kÕ to¸n c«ng ty ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622: 278.532.430 Nî TK 627: 25.423.400 Nî TK 641: 2.803.500 Nî TK 642: 9.807.000 PhÇn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ph©n bæ vµo chi phÝ kinh doanh nh­ sau: BHXH trÝch 15% = 316.566.330 x 15% = 47.484.949 BHYT trÝch 2% = 316.566.330 x 2% = 6.331.126 KPC§ trÝch 2% = 316.566.330 x 2% = 6.331.126 Céng = 60.147.210 Thu 5% BHXH, 1% BHYT cña th¸ng 2 c¨n cø vµo phiÕu thu 120 BHXH 5% = 316.566.330 x 5% = 15.828.316 BHYT 1% = 316.566.330 x 1% = 3.165.663 Céng = 18.993.975 Thanh to¸n BHXH th¸ng 2 cña C«ng ty. C¨n cø vµo phiÕu chi sè 265 ngµy 7/3/2002 kÕ to¸n ghi Nî TK 338 18.993.975 Cã TK 111 18.993.975 B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng. Dïng cho c¸c tµi kho¶n 154, 631, 621, 622, 627. Th¸ng 2 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Stt C¸c TK ghi cã 154 334 338 … C¸c TK P/ chi ë c¸c NKCT kh¸c Céng CP thùc tÕ trong th¸ng C¸c TK ghi nî NKCT Sè:… NKCT Sè:… … 1. TK 154 (PX) hoÆc 631 (sp) 2. TK 621 PX (sp) PX … 3. TK 622 278.532.430 52.921.160 4. TK 627 25.423.400 4.830.466 Tæng céng 303.955.830 57.751.626 B¶ng kª sè 5 TËp hîp: - Chi phÝ ®Çu t­ XDCB TK 241 - Chi phÝ b¸n hµng TK 641 - Chi phÝ QLDN TK 642 Th¸ng 2 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT C¸c TK ghi Cã 152 334 338 … C¸c TK p/¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Céng CP thùc tÕ trong th¸ng C¸c TK ghi Nî NKCT Sè:… NKCT Sè:… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 TK 241.1 Mua s¾m TSC§ 2 TK 241.2 CPXDCB 3 TK 641 CPQLDN 9.807.000 1.863.330 4 TK 642 CPBH 2.803.500 532.665 Tæng céng 12.610.500 2.395.995 Sau khi vµo b¶ng kª xong cuèi th¸ng ®­îc chuyÓn vµo “NhËt ký chøng tõ sè 7”. C¨n cø vµo sè liÖu kh«ng ph¶n ¸nh vµo b¶ng kª sè 5. TiÒn th­ëng vµ BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. Nî TK 431 3.350.000 Cã TK 334 3.350.000 NhËt ký chøng tõ sè 7 Th¸ng 2 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT C¸c TK ghi Cã 142 335 … 334 338 TK ph¶n ¸nh NKCT Tæng chi phÝ C¸c TK ghi Nî NKCT Sè:… NKCT Sè: … … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 TK 154 2 TK 622 278.532.430 52.921.160 3 TK 627 25.423.400 4.830.446 4 TK 641 2.803.500 532.665 5 TK 642 9.807.000 1.83.330 Céng 316.566.330 60.417.601 Sau khi hoµn tÊt c«ng viÖc ghi NKCT sè 7 phÇn mét chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. Sè liÖu trªn NKCT sè 7 phÇn I ®­îc sö dông ®Ó ghi sæ c¸i c¸c TK 334, 338 vµ c¸c TK liªn quan kh¸c nh­ 622, 627, 641, 642. C¨n cø ®Ó ghi sæ c¸i c¸c TK 334,338. Tæng sè ph¸t sinh bªn Cã TK 334, TK338 ®­îc lÊy trªn dßng tæng céng ghi Cã TK 334, TK 338 ®èi øng víi Nî c¸c TK. Cßn sè ph¸t sinh bªn Nî c¸c TK 334, TK 338 ®­îc lÊy tõ c¸c NKCT liªn quan ®Õn c¸c TK ghi Cã. NhËt ký chøng tõ sè 10 Ghi cã TK 338 “Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c” Th¸ng 2 n¨m 2002 STT DiÔn gi¶i Sè d­ ®Çu kú Ghi Cã TK 338 – Ghi Cã c¸c TK kh¸c Ghi Nî TK 338 – Ghi Cã TK nµy D­ cuèi kú Nî Cã TK 622 TK 627 TK 641 TK 642 TK 334 Céng Cã TK 338 TK 111 TK 112 TK 152 TK 336 Céng Nî TK 338 Nî Cã I KPC§-TK 338.2 14.363.182 5.570.648 508.468 56.070 196.140 6.331.326 6.431.326 6.431.326 14.263.182 TrÝch 2% KPC§ 5.570.648 508.468 56.070 196.140 6.331.326 6.431.326 6.431.326 II BHXH- TK 338.3 18.582.720 41.779.864 1.906.755 420.525 1.471.050 15.828.316 61.406.510 79.989.230 Thu 5% BHXH TrÝch 15% BHXH 18.582.720 41.779.864 1.906.755 420.525 1.471.050 15.828.316 63.313.625 9.496.989 III BHYT-TK 338.4 5.570.648 508.468 56.070 196.140 3.165.663 9.496.989 Thu 2% BHYT 3.165.663 1.645.824 TrÝch 2% BHYT 5.570.648 508.468 56.070 196.140 6.331.326 Céng 3.291.769 3.291.769 (NhËt ký chøng tõ sè 1,2,7…) ®èi øng víi Nî TK 334, 338 ®Ó ghi nh­ c¸c tµi kho¶n 111, 121 141. C¨n cø ®Ó ghi sæ c¸i TK 622. Tæng sè ph¸t sinh bªn Nî TK 334, 338 ®­îc lÊy trªn dßng tæng céng ghi Nî TK 622 ®èi øng víi c¸c TK. Cßn sè ph¸t sinh bªn Cã TK 622 ®­îc lÊy tõ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ trÝch BHYT, BHXH, KPC§ ®èi øng víi bªn Cã cña TK 334, 338. Sæ c¸i TK 334 “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” Th¸ng 2 n¨m 2002 Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 0 0 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Th¸ng 12 Céng TK 111 TK 338.3 TK 338.4 297.572.351 15.828.316 3.165.663 Céng ph¸t sinh Nî Cã 316.566.330 316.566.330 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã Sæ c¸i TK 338.2 “Kinh phÝ c«ng ®oµn” Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 0 14.263.182 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Th¸ng 12 Céng TK 111 TK 622 TK 627 TK 642 TK 641 5.570.648 508.468 196.140 56.070 Céng ph¸t sinh Nî Cã 316.566.330 316.566.330 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 0 14.263.182 Sæ c¸i TK 338.3 “B¶o hiÓm x· héi” Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 0 18.582.720 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Th¸ng 12 Céng TK 111 TK 334 TK 622 TK 627 TK 642 TK 641 18.993.975 41.779.864 3.813.510 1.471.050 420.525 Céng ph¸t sinh Nî Cã 0 66.478.924 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 0 Sæ c¸i TK 338.4 “B¶o hiÓm y tÕ” Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 0 0 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Th¸ng 12 Céng TK 334 TK 622 TK 627 TK 642 TK 641 3.165.663 5.570.648 508.468 56.070 196.140 Céng ph¸t sinh Nî Cã 0 9.496.989 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 0 9.496.989 Sæ c¸i TK 334 “chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 0 0 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi Nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 … Th¸ng 12 Céng TK 338.3 TK 338.4 278.532.430 52.921.160 Céng ph¸t sinh Nî Cã 331.453.590 331.453.590 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c«ng ty cao su hµ néi I. NhËn xÐt chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c«ng ty cao su hµ néi Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë C«ng ty Cao su Hµ Néi. Trªn c¬ së kiÕn thøc ®­îc häc t¹i tr­êng, kiÕn thøc thu thËp tõ s¸ch vë, t¹p chÝ vµ nhÊt lµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi C«ng ty Cao su Hµ Néi. Xin phÐp cã mét vµi nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty Cao su Hµ Néi. 1. H¹ch to¸n Lao ®éng ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vÒ lao ®éng ë C«ng ty ®­îc c¸n bé tæ chøc phßng Lao ®éng tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh trªn ba ph­¬ng diÖn sau: - H¹ch to¸n vÒ lao ®éng: §­îc c¸n bé qu¶n lý phßng Tæ chøc lao ®éng kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng theo dâi toµn bé c«ng nh©n lµm viÖc dùa trªn b¶ng chÊm c«ng trùc tiÕp tõ tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt cña tõng bé phËn b¸o lªn theo quy m« qu¶n lý tõ trªn xuèng d­íi mçi ngµy lµm viÖc tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt b¸o c¸o sè l­îng lao ®éng cã mÆt hay v¾ng mÆt cña tõng tæ mµ m×nh qu¶n lý cho qu¶n ®èc ph©n x­ëng. Qu¶n ®èc ph©n x­ëng tËp hîp l¹i ®Ó b¸o c¸o lªn phßng Tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®Ó ghi vµo sæ chÊm c«ng. Víi ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp qu¶n lý tõng bé phËn nh­ vËy cho nªn c¸n bé qu¶n lý cã thÓ biÕt ®­îc râ rµng sè l­îng c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong tõng ngµy. - H¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng: Qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông thêi gian lao ®éng mét c¸ch chÆt chÏ vµ hîp lý t¹i C«ng ty lµm cho viÖc s¶n xuÊt vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt rÊt kÞp thêi vµ ®¸ng hoan nghªnh. Song ®©y còng ch­a h¼n lµ mét gi¶i ph¸p tèt nhÊt. §èi víi bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ vËy viÖc qu¶n lý thêi gian lao ®éng chÆt chÏ lµ rÊt ®óng, bëi lÏ ®©y lµ ®éi ngò trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm. Nh­ng chÝnh v× ®éi ngò trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm th× ®ßi hái c¸n bé qu¶n lý chÆt chÏ Ðp c«ng nh©n lµm ®óng, ®ñ thêi gian lµm viÖc sao cho hîp lý ®Ó khái lµm phËt lßng c«ng nh©n viªn. Trong c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng cø ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ lµm ®óng, ®ñ thêi gian quy ®Þnh cña ng­êi lao ®éng “C­¬ng nhu ®óng lóc” nghÜa lµ ®«i khi cho c«ng nh©n gi¶i lao trß chuyÖn 10 – 15 phót ®Ó lÊy l¹i tinh thÇn lµm viÖc, xo¸ ®i c¨n th¼ng cña ngµy lµm viÖc víi tinh thÇn tho¶i m¸i sÏ thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ h¬n. MÆt kh¸c c«ng nh©n sÏ thÊy minh ®­îc quan t©m thùc sù tõ phÝa Ban l·nh ®¹o. Trªn c¬ së ®ã hä g¾n bã hÕt m×nh víi C«ng ty. V× danh lîi cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh lµm thªm giê ph¶i tr¶ thï lao xøng ®¸ng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cñ c«ng nh©n nh­ luËt ®· ®Þnh. - H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: C«ng ty lu«n chó träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh v× thÕ s¶n phÈm hoµn thµnh cña tæ s¶n xuÊt nµo tèt xÊu cã th­ëng ph¹t râ rµng. KÕt qu¶ tay nghÒ lao ®éng lu«n ®­îc C«ng ty kiÓm tra theo ®Þnh kú nh»m n©ng cao hÖ sè tay nghÒ cho phï hîp . C«ng ty chó t©m ®Õn tr×nh ®é tay nghÒ cña tõng ng­êi ®Ó cè g¾ng s¾p xÕp theo ®óng tr×nh ®é chuyªn m«n mµ hä ®­îc ®µo t¹o. 2. TÝnh l­¬ng vµ BHXH tr¶ cho ng­êi lao ®éng 2.1.TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ViÖc thùc hiÖn ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng: h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm theo thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ rÊt phï hîp, b¶o ®¶m c«ng b»ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹o ®éng lùc kÝch thÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ yªu nghÒ. - H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng theo thêi gian: ViÖc tÝnh l­¬ng theo thêi gian chØ ¸p dông cho c¸c bé phËn gi¸n tiÕp vµ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt ë nh÷ng th¸ng Ýt c«ng viÖc hay ng­ng s¶n xuÊt, mÊt ®iÖn. Cho nªn c«ng ty s¶n xuÊt theo møc ®é trung b×nh. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm: ¸p dông cho nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµo nh÷ng thêi vô cã ®¬n ®Æt hµng cña c¸c n­íc, v× lý do nh­ vËy nªn muèn ®¶m b¶o ®óng, ®ñ thêi gian giao hµng th× buéc C«ng ty ph¶i tr¶ l­¬ng theo ph­¬ng ph¸p nµy. §iÒu ®ã còng ph¶n ¸nh ®óng ®­îc nguyªn t¾c “lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng”. Tuy nhiªn tr¶ l­¬ng theo ph­¬ng ph¸p nµy vÉn ch­a thùc sù thóc ®Èy hÕt m×nh cña c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. 2.2.TrÝch BHXH, trî cÊp cho c«ng nh©n viªn Còng nh­ c¸c c«ng ty kh¸c, C«ng ty Cao su Hµ Néi ¸p dông ®óng luËt quy ®Þnh vÒ BHXH vµ trî cÊp kh¸c ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho c«ng nh©n viªn vµ c¬ quan BHXH. 3. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Thùc hiÖn trÝch BHXH theo tû lÖ 20% trªn l­¬ng cÊp bËc cña c«ng nh©n viªn. Trong ®ã 15% lµ do C«ng ty chi tr¶ cßn l¹i 5% do trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n viªn, BHYT 3% trong ®ã ®¬n vÞ sö dông lao ®éng chi tr¶ 2% cßn l¹i 1% do trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn. ViÖc trÝch KPC§ 2% trªn tiÒn l­¬ng cÊp bËc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh do vËy C«ng ty chi tr¶ hoµn toµn. 4. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng BHXH, BHYT, KPC§ KÕ to¸n Tæng hîp tiÒn l­¬ng BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c sæ s¸ch nh­: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, nhËt ký chøng tõ sæ c¸i c¸c TK 334, 338.2, 338.3, 338.4, vµ mét sè b¶ng biÓu kÕ to¸n kh¸c theo ®óng v× chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 1141 – TC/Q§ C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký chøng tõ” cho nªn viÖc thùc hiÖn ghi chÐp ®èi chiÕu vµ kiÓm tra rÊt ®¬n gi¶n vµ dÔ hiÓu. ¦u ®iÓm: C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªm chØnh vÒ c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n cña Bé Tµi chÝnh. §Çu tiªn lµ c¸c vÊn ®Ò h×nh thµnh quÜ l­¬ng. C«ng ty ®· chÊp hµnh t­¬ng ®èi nghiªm chØnh theo ®óng h­íng dÉn trong th«ng t­ cña Bé Th­¬ng binh vµ X· héi h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng trong doanh nghiÖp. VÒ bé m¸y cña kÕ to¸n C«ng ty chuyªn s©u, mçi kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm lµm mét phÇn, phÇn hµnh cô thÓ nªn ph¸t huy ®­îc tÝnh tù gi¸c sù thµnh th¹o trong c«ng viÖc, c¸c phÇn hµnh ®­îc phèi hîp víi nhau mét c¸ch khÐo lÐo. C«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng còng nh­ c¸c phÇn hµnh kh¸c lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. C¸c chÕ ®é vÒ l­¬ng, th­ëng, phô cÊp cña Nhµ n­íc lu«n ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c«ng t¸c tæ chøc tÝnh l­¬ng vµ thanh to¸n l­¬ng ®­îc lµm tèt. ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ®· ®­îc C«ng ty sö dông m¸y tÝnh, ¸p dông c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n gãp phÇn t¨ng tÝnh chÝnh x¸c, thuËn lîi. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc ph©n lo¹i vµ ®­îc b¶o qu¶n cÈn thËn, sæ s¸ch ghi ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu. Nhê vËy, viÖc thanh to¸n h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®­îc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ph¶n ¸nh ®óng hao phÝ søc lao ®éng mµ c«ng nh©n bá ra, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say s¶n xuÊt. H¹n chÕ: Tuy nhiªn nh÷ng mÆt tÝch cùc nªu ë trªn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ë C«ng ty cßn nh÷ng mÆt tån t¹i lµ: HÖ thèng thang bËc l­¬ng míi th× tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng ë doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i trong hoµn c¶nh míi còng ch­a ®­îc so víi mÆt b»ng gi¸ c¶ hµng hãa, møc sèng d©n c­ ®« thÞ. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông kÕ to¸n m¸y víi kÕ to¸n thñ c«ng dÉn ®Õn m¸y vi tÝnh ch­a ®­îc ¸p dông cã hiÖu qu¶. KÕt cÊu cña b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng ch­a hîp lý, C«ng ty kh«ng sö dông TK 641 “chi phÝ b¸n hµng” nh­ng C«ng ty cã kh¶ n¨ng tæng hîp b¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C«ng ty vÉn ch­a thùc hiÖn viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n viªn, lµ ®éng lùc gióp c«ng nh©n t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng tiÕt kiÖm vËt t­ vµ cßn ph¸t minh nhiÒu s¸ng kiÕn thóc ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng viÖc. C«ng ty ph¶i bæ sung thªm chÕ ®é tiÒn th­ëng ®Ó khen th­ëng kÞp thêi cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc ®ñ ngµy hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu, tiÕt kiÖm vËt t­. II. Yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty Cao su Hµ Néi Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty Cao su Hµ Néi muèn tÝnh kh¶ thi tr­íc hÕt ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: Hoµn thiÖn ph¶i tu©n thñ hÖ thèng kÕ to¸n. KÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc. Mçi quèc gia ®Òu cã mét c¬ chÕ tµi chÝnh nhÊt ®Þnh vµ x©y dùng mét chÕ ®é kÕ to¸n riªng, phï hîp víi c¬ chÕ tµi chÝnh ¸p dông thèng nhÊt trong toµn bé nÒn kinh tÕ cña n­íc m×nh. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông linh ho¹t nh­ng ph¶i tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ®ã. ViÖc tu©n thñ nµy nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HÖ thèng kÕ to¸n ®­îc ban hµnh dï lµ rÊt chi tiÕt song ®ã vÉn lµ mét b¶n thiÕt kÕ tæng thÓ. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ nh­ng kh«ng ph¶i mét c¸ch cøng nh¾c mµ vÉn cã thÓ ¸p dông linh ho¹t mét c¸ch nhÊt ®Þnh, phï hîp víi lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Æc ®iÓm tæ chøc cña tõng doanh nghiÖp nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cung cÊp th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý. Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ: môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ nªn bÊt cø ho¹t ®éng nµo còng kh«ng thÓ t¸ch rêi yªu cÇu tiÕt kiÖm chi phÝ vËt t­. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l­¬ng còng ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy. III. Ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë C«ng ty Cao su Hµ Néi Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n lu«n lµ mét c«ng viÖc cÇn thiÕt v× h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý doanh nghiÖp víi nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin ph¶n ¸nh theo dâi chi tiÕt cã quan hÖ kinh tÕ d­íi biÓu hiÖn b»ng tiÒn. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vÉn cã vai trß quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ng­êi lao ®éng. Víi nh÷ng tån t¹i trªn em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: CÇn ph¶i tæ chøc bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp víi néi dung c«ng viÖc, quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Ó tËn dông triÖt ®Ó kh¶ n¨ng ho¹t ®éng vµ ph©n phèi tiÒn l­¬ng theo hiÖu qu¶ ®ãng gãp lao ®éng ®­îc chÝnh x¸c c«ng b»ng cÇn ph¶i: + X¸c ®Þnh néi dung c«ng viÖc, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm quy tr×nh c«ng nghÖ, yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cho tõng c«ng viÖc chøc danh cô thÓ. + X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t sè l­îng vµ chÊt l­îng sè l­îng lao ®éng, sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc. Ph¶i x©y dùng l¹i b¶ng ph©n bæ cho hîp lý ®Ó tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu dÔ dµng h¬n trong c«ng viÖc tËp hîp chi phÝ. C«ng ty kh«ng sö dông TK 641 nh­ng thùc tÕ vÉn ph¸t sinh chi phÝ nµy, cã lÏ sæ s¸ch h¹ch to¸n ch­a phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý khi tËp hîp chi phÝ gi¸ thµnh. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cÇn ph¶i häc tËp ®Ó n©ng cao ®­îc tr×nh ®é sö dông kÕ to¸n m¸y nh­ thÕ míi tËn dông ®­îc hiÖu qu¶ cña m¸y vi tÝnh. Thùc hiÖn viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña ng­êi lao ®éng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nghØ phÐp theo ®óng chÕ ®é. TiÒn nghØ phÐp sÏ tÝnh theo l­¬ng c¬ b¶n cña mçi ng­êi. ViÖc kh«ng trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n viªn lµ ch­a hîp lý v× chØ dùa vµo thùc tÕ cña n¨m tr­íc nªn tiÒn l­¬ng nghØ phÐp ph¸t sinh t¨ng ®ét ngét trong khi ®ã s¶n phÈm kú gi¶m ®i ®¸ng kÓ vµ sè tiÒn l­¬ng nµy ®­îc ph©n bæ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm bÞ biÕn ®éng t¨ng lªn. do ®ã C«ng ty nªn thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña ng­êi lao ®éng theo c«ng thøc sau: Tû lÖ trÝch tr­íc ®­îc x©y dùng cho c¶ n¨m kÕ ho¹ch (%) = Tæng tiÒn l­¬ng chÝnh ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh cña n¨m kÕ ho¹ch Tæng tiÒn l­¬ng nghØ phÐpcña n¨m kÕ ho¹ch ph¶i tr¶ cho c¸n bé ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh Møc trÝch tr­íc tõng th¸ng = % (trÝch tr­íc) x TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh KÕt luËn Nh­ ®· nãi ë trªn, lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ mét trong ba yÕu tè rÊt quan träng trong bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nµo. viÖc h¹ch to¸n chi phÝ lao ®éng (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) lµ mét bé phËn phøc t¹p trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nªn h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung lµ c«ng cô quan träng trong qu¶n lý kinh tÕ th× c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt . ViÖc qu¶n lý chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ lao ®éng tèt ®ång nghÜa víi viÖc tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng rÊt quan t©m. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng còng cã vÞ trÝ quan träng, nã kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, cho c¬ quan phóc lîi x· héi mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®ñ tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng vµ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ c«ng phï hîp víi søc lao ®éng mµ hä bá ra ®Ó s¶n xuÊt mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §iÒu nµy sÏ t¸c ®éng khuyÕn khÝch, thóc ®Èy ng­êi lao ®éng tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong x· héi ph¸t triÓn nh­ ngµy nay, nhu cÇu sèng vµ sinh ho¹t ngµy cµng cao ®ßi hái con ng­êi chi tr¶ cho rÊt nhiÒu chi phÝ vµo viÖc phôc cô vui ch¬i gi¶i trÝ, ¨n uèng,… Do ®ã tiÒn l­¬ng ®· trë thµnh môc tiªu ®Ých thùc cña bÊt kú mét ai trong x· héi. V× môc tiªu cao do ®ã ng­êi lao ®éng lu«n ch¹y x« theo c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã h­íng ph¸t triÓn m¹nh nh»m: tho¶ m·n môc ®Ých vµ nhu cÇu tiÒn l­¬ng chø kh«ng ph¶i môc ®Ých yªu nghÒ nh­ thêi kú tr­íc. Do ®ã tiÒn l­¬ng l¹i cµng ®­îc ®Æt lªn vÞ trÝ quan träng h¬n n÷a. Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty Cao su Hµ Néi t«i lu«n nhËn ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c«, chó ë phßng Tæ chøc lao ®éng vµ phßng KÕ to¸n tµi vô, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng cïng víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Kim Oanh t«i ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp mét c¸ch thuËn lîi nhÊt, Tuy nhiªn vÊn ®Ò nghiªn cøu th× rÊt réng mµ thêi gian thùc tËp th× cã h¹n bªn c¹nh ®ã kiÕn thøc cña b¶n th©n em cßn h¹n chÕ do ®ã khuyÕt ®iÓm lµ ®iÒu khã tr¸nh khái, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp phª b×nh ch©n thµnh cña thÇy, c« gi¸o khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n, cïng c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Kim Oanh, xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty Cao su Hµ Néi ®· tiÕp nhËn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ît thùc tËp cña em. Xin c¶m ¬n c¸c c«, chó Phßng Tæ chøc lao ®éng, Phßng KÕ to¸n tµi vô… ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i C«ng ty. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội.doc
Luận văn liên quan