Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Đạt Thành

MỤC LỤC Lời nói đầu Phần I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại I. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 1. Khái niệm 2. Vai trò của tiêu thụ hàng hoá 3. Yêu cầu quản lý 4. Các phương thức tính giá vốn 5. Các phương thức tiêu thụ 6. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu II. Công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả 1. Tài khoản sử dụng 2. Phương pháp hạch toán 2.1. Hạch toán chi tiết hàng hoá 2.2. Hạch toán tổng hợp hàng hoá 2.3. Hạch toán chi phí và xác định kết quả Phần II : Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Đạt Thành I. Đặc điểm của Công ty Đạt Thành 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Nhiệm vụ của công ty 3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 4. Đặc điểm chung về công tác kế toán tại công ty II. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty A. Kế toán hàng hoá 1. Công tác quản lý chung về hàng hoá 2. Các thủ tục nhập, xuất kho và chứng từ kế toán 3. Kế toán chi tiết hàng hoá 4. Kế toán tổng hợp N-X-T kho hàng hoá tại công ty B. Kế toán tiêu thụ hàng hóa 1. Tiêu thụ 2. Xác định kết quả kinh doanh Phần III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty Đạt Thành I. Nhận xét chung II. Nhận xét cụ thể III. Phương hướng hoàn thiện Kết luận Tài liệu tham khảo

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Đạt Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i §iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua hµng: A Vang §¬n vÞ: C«ng ty Licogi 19 §Þa chØ: Thanh Xu©n B¾c - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: Ch­a thanh to¸n Sè TK: 4311 30 00 0496 - NH TMCP Quèc tÕ MS: 01-00742661-1 Sè TK: MS: 01 0010641 9-1 STT Tªn hµng ho¸ §/vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1. ThÐp f13 LD Kg 3984,3 4.363,63 17.386.011 2. ThÐp f18 LD - 30.058,2 4.363,63 131.162.863 3. ThÐp f25 LD - 71.846,7 4.363,63 313.512.415 Céng tiÒn hµng: 462.061.289 ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 23.103.064 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 485.164.353 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m t¸m l¨m triÖu mét tr¨m s¸u t­ ngµn ba tr¨m n¨m ba ®ång. Ng­êi mua hµng (Ký, ghi râ hä, tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, ghi râ hä, tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä, tªn) 3. KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸: HiÖn nay C«ng ty §¹t Thµnh ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ cho c«ng t¸c tæng hîp hµng ho¸ vµ ph­¬ng ph¸p thÎ song song cho ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸. Hai mÆt kÕ to¸n nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh song song vµ thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu. Muèn vËy ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, tõ ®ã phôc vô tèt cho yªu cÇu qu¶n lý vµ t¹o ra mèi liªn hÖ mËt thiÕt ë tÊt c¶ c¸c kh©u. H¹ch to¸n chi tiÕt ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®­îc tiÕn h¸nh trªn c¸c chøng tõ sau: - PhiÕu nhËp kho hµng ho¸. - PhiÕu xuÊt kho hµng ho¸. - Ho¸ ®¬n (GTGT). 3.1. Néi dung ph­¬ng ph¸p thÎ song song ë C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: 3.1.1. H¹ch to¸n chi tiÕt ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho cña tõng chñng lo¹i hµng ho¸ theo chØ tiªu sè l­îng. Sè liÖu ghi vµo thÎ kho lµ lÊy vµo c¸c chøng tõ nhËp,xuÊt kho hµng ngµy, mçi chøng tõ ghi mét dßng. Mçi lo¹i hµng ho¸ ®­îc theo dâi chi tiÕt trªn mét trang thÎ kho riªng vµ ®­îc s¾p xÕp theo tõng chñng lo¹i, ®é dµi cña hµng ho¸ ®Ó tiÖn cho viÖc sö dông thÎ kho trong viÖc ghi chÐp kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu vµ phôc vô yªu cÇu qu¶n lý. Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp, xuÊt hµng ho¸, thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ, ghi sè l­¬ng thùc nhËp, xuÊt vµo chøng tõ. Cuèi ngµy thñ kho sö dông c¸c chøng tõ ®ã ghi sè l­îng hµng ho¸ nhËp, xuÊt vµo thÎ kho. Sau khi vµo thÎ kho, thñ kho s¾p xÕp c¸c chøng tõ lËp sæ giao nhËn chøng tõ råi chuyÓn nh­îng chøng tõ ®ã cho phßng kÕ to¸n ®Þnh kú 05 ngµy mét lÇn vµ cuèi th¸ng kÕ to¸n hµng ho¸ vµ thñ kho ph¶i tiÕn hµnh ®èi chiÕu thÎ kho víi sæ chi tiÕt hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o khíp ®óng gi÷a tån kho thùc tÕ vµ sæ s¸ch. BiÓu sè 5: §¬n vÞ: C«ng ty §¹t Thµnh ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 1/7/2003 Tê sè: 01 MÉu sè 06 - VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/C§KT Ngµy 01/11/95 cña BTC - Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­: ThÐp f6LD - §¬n vÞ tÝnh: Kg - M· sè: TT Chøng tõ TrÝch yÕu Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n SH NT NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu th¸ng 62.602,7 1 043965 1/7 NhËp cña Chi nh¸nh C.ty Kim khÝ TP HCM 43.391 105.993,7 2 41290 2/7 XuÊt b¸n 2.500 103.493,7 3 41291 3/7 XuÊt b¸n 3.500 99.993,7 4 043974 8/7 NhËp cña Chi nh¸nh 15.298 115.291,7 5 41300 8/7 XuÊt b¸n 15.000 100.291,7 6 043975 20/7 NhËp cña Chi nh¸nh 15.188 115.479,7 7 043978 24/7 NhËp cña Chi nh¸nh 14.361 129.840,7 XuÊt b¸n ..... Céng th¸ng 7 88.238 101.123,5 49.717,2 3.1.2. H¹ch to¸n chi tiÕt t¹i phßng kÕ to¸n: T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n hµng ho¸ cã nhiÖm vô më sæ chi tiÕt hµng hãa cho tõng chñng lo¹i hµng ho¸ t­¬ng øng víi thÎ kho cña thñ kho. Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ xuÊt kho do thñ kho chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n kiÓm tra l¹i tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸. Mçi phiÕu nhËp xuÊt ®­îc ghi mét dßng trªn thÎ chi tiÕt hµng ho¸ t­¬ng øng víi lo¹i hµng ho¸. Trªn chøng tõ trªn thÎ chi tiÕt hµng ho¸ kÕ to¸n theo dâi c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ mÆt gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh céng c¸c sæ chi tiÕt hµng ho¸ ®èi chiÕu víi thÎ kho ®Ó ghi vµo sæ tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt. Sè d­ TK 156 ph¶i trïng víi sè d­ chi tiÕt cña tõng lo¹i hµng ho¸ céng l¹i. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ ë C«ng ty §¹t thµnh PhiÕu nhËp ThÎ kho PhiÕu xuÊt Sæ chi tiÕt hµng ho¸ Sæ tæng hîp NXT hµng ho¸ §èi chiÕu Sè liÖu Cuèi th¸ng Hµng ngµy Hµng ngµy TrÝch sæ chi tiÕt hµng hãa: BiÓu sè 6: Tªn hµng ho¸: ThÐp f6 LD Trang: 02 Quy c¸ch, phÈm chÊt: §¬n vÞ tÝnh: Kg Chøng tõ DiÔn gi¶i §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn D­ ®Çu th¸ng 6/2003 62.602,7 248.088.680 043965 1/7 NhËp CN HCM 4.000 43.391 173.564.000 41290 3/7 XuÊt b¸n 2.500 41291 3/7 XuÊt b¸n 3.500 043974 8/7 NhËp CN HCM 4.000 15.298 61.192.000 41295 8/7 XuÊt b¸n 15.000 043975 20/7 NhËp 3.940 15.188 59.840.720 043978 24/7 NhËp 3.940 14.361 56.582.340 ..... ..... Céng 88.238 351.179.060 101.123.,5 401.743.440 49.717,2 197.524.300 4. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt kho hµng ho¸ t¹i C«ng ty §¹t Thµnh: HiÖn t¹i C«ng ty §¹t Thµnh ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, toµn C«ng ty ®ang sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 156: Hµng ho¸ TK 1561: Gi¸ mua hµng ho¸ TK 1562: Chi phÝ thu mua hµng hãa TK 632: Gi¸ vèn hµng ho¸. TK 111, 112, 331, 641, 642, 141,... 4.1. KÕ to¸n tæng hîp mua hµng: T¹i C«ng ty §¹t Thµnh ¸p dông h×nh thøc thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. VËy trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy em xin tr×nh bµy thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - Khi mua hµng ho¸, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt nhËp, xuÊt ®Ó tiÕn hµnh tæng hîp hµng ho¸. - NÕu hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ, ®¬n vÞ thanh toan ngay b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561 Nî TK 133 Cã TK 111 Ngµy 15/7/2003 C«ng ty §¹t Thµnh mua thÐp cña C«ng ty kim khÝ Qu¶ng ninh, thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561: 250.000.000 ® Nî TK 133: 12.500.000 ® (Ghi vµo sæ theo dâi thuÕ GTGT) Cã TK 111: 262.500.000 ® (Ghi vµo NKCT sè 1) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, chøng tõ chi tiÒn ghi vµo NKCT sè 1 (ghi cã TK 111, ghi nî c¸c TK) (BiÓu sè 7) - NÕu hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ, ®¬n vÞ thanh to¸n ngay b»ng TGNH, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561 Nî TK 133 Cã TK 112 Ngµy 3/7/2003 C«ng ty §¹t Thµnh mua thÐp cña C«ng ty thÐp Posco thanh to¸n ngay b»ng uû nhiÖm chi, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561: 589.468.000 ® Nî TK 133: 29.473.400 ® (Ghi vµo sæ theo dâi thuÕ GTGT) Cã TK 112: 618.941.400 ® (Ghi vµo NKCT 2) C¨n cø vµo giÊy b¸o nî vµ ho¸ ®¬n mua hµng kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 2 (Ghi cã TK 112, ghi nî c¸c TK) (BiÓu sè 8) BiÓu sè 7: NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111 Th¸ng 7/2003 Ngµy Ghi cã TK 111, ghi nî c¸c TK 112 131 133 1561 1562 133 331 641 642 ... Céng cã TK 111 5/7 67.000.000 414.714.513 8.500.000 490.214.513 6/7 20.000.000 112.284.676 132.284.676 8/7 65.000.000 3.700.000 185.000 68.885.000 12/7 140.000.000 140.000.000 15/7 250.000.000 12.500.000 262.500.000 20/7 22.323.082 6.200.000 28.523.082 22/7 71.000.000 247.356.000 12.367.800 267.626.267 598.350.067 25/7 540.000.000 27.000.000 567.000.000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BiÓu sè 8 NhËt ký chøng tõ sè 2 Ghi cã TK 112 Th¸ng 7/2003 Ngµy DiÔn gi¶i Ghi cã TK 112, ghi nî c¸c TK 111 1561 133 311 331 641 642 ... Céng cã TK 112 3/7 Mua thÐp cña Cty thÐp Posco 589.468.000 29.473.400 618.941.400 6/7 Rót TGNH nhËp quü tiÒn mÆt 20.000.000 20.000.000 12/7 Tr¶ tiÒn cho Cty gang thÐp Th¸i Nguyªn 300.000.000 300.000.000 15/7 Tr¶ tiÒn cho Cty kim khÝ HN 200.000.000 200.000.000 22/7 Tr¶ tiÒn cho Cty Vinausteel 80.582.000 80.582.000 ………… ………… ………… ………… ………… …… …… … ………… Céng 215.000.000 589.468.000 29.473.400 300.000.000 880.582.000 … ………… - NÕu mua hµng tr¶ chËm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561 Nî TK 133 Cã TK 331 Ngµy 8/7/2003 mua 67.838 kg thÐp cña chi nh¸nh C«ng ty kim khÝ TP Hå ChÝ Minh ch­a thanh to¸n tiÒn. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561: 274.215.800 ® Nî TK 133: 13.710.790 ® Cã TK 331: 287.926.590 ® (Ghi vµo NKCT sè 5) Chi phÝ vËn chuyÓn 67.838kg thÐp tõ H¶i Phßng vÒ Hµ Néi 60®/kg C«ng ty thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1562: 3.700.000 ® Nî TK 133: 185.000 ® Cã TK 111: 3.885.000 ® (Ghi vµo NKTC sè 1) * NhËt ký chøng tõ sè 1: (VÝ dô xem biÓu sè 7) Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã TK 111 ®èi øng nî c¸c TK cã liªn quan. C¬ së ®Ó ghi vµo NKCT sè 1 lµ chøng tõ gèc (Ho¸ ®¬n, phiÕu chi). Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh kho¸ sæ NKCT 1, x¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh bªn cã TK 111 ®èi øng nî cña c¸c TK liªn quan vµ lÊy sè tæng céng cña NKTC sè 1 ®Ó ghi vµo sæ c¸i. * NhËt ký chøng tõ sè 2: (VÝ dô xem biÓu sè 8) Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã TK 112 ®èi øng nî c¸c TK cã liªn quan. C¬ së ®Ó ghi vµo NKCT sè 2 lµ c¸c giÊy b¸o nî cña ng©n hµng kÌm theo chøng tõ gèc cã liªn quan. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kho¸ sæ NKCT sè 2, x¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh bªn cã TK 112 ®èi øng nî cña c¸c TK liªn quan vµ lÊy sè tæng céng cña NKCT sè 2 ®Ó ghi vµo sæ c¸i. * Ngoµi viÖc ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ chi tiÕt hµng ho¸, c¸c NKCT, c¸c tr­êng hîp ch­a thanh to¸n cßn ®­îc ph¶n ¸nh ë c¸c sæ chi tiÕt thanh to¸n. (BiÓu sè 9) VÝ dô: Ngµy 5/7/2003 tr¶ C«ng ty Kim khÝ TP Hå ChÝ Minh sè tiÒn mua hµng th¸ng tr­íc b»ng tiÒn mÆt 414.714.513 ®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331: 414.714.513 Cã TK 111: 414.714.513 C¬ së ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n lµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ®¬n vÞ b¸n, NKCT sè 1, NKCT sè 2 vµ c¸c chøng tõ liªn quan. BiÓu sè 9: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n §èi t­îng: Chi nh¸nh C«ng ty Kim khÝ TP. Hå ChÝ Minh Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.øng Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 970.622.456 93 5/7 Tr¶ c«ng ty 111 414.714.513 94 8/7 Nt 111 112.284.676 43974 8/7 Mua hµng 156 274.215.800 ThuÕ GTGT 133 13.710.790 98 15/7 Tr¶ chi nh¸nh 111 175.997.000 99 22/7 Nt 111 267.626.267 107 30/7 Nt 111 3.258.341 Céng 973.880.797 287.926.590 284.668.249 D­ ®Çu th¸ng: 970.622.456 ® D­ cuèi th¸ng: 284.668.249 ® * Tõ c¸c sæ chi tiÕt theo dâi thanh to¸n víi ng­êi b¸n, kÕ to¸n lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo NKCT sè 5 (BiÓu sè 10) BiÓu sè 10 §¬n vÞ: C«ng ty tnhh ®¹t thµnh NhËt ký chøng tõ sè 5 Th¸ng 7/2003 Ghi cã TK 331 Sè Tªn ®¬n vÞ D­ ®Çu th¸ng Ghi cã TK 331, ghi nî c¸c TK Theo dâi thanh to¸n Sè d­ cuèi TT Nî Cã 156 133 Céng cã 331 111 112 331 Céng nî 331 Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Chi nh¸nh TP HCM 970.622.456 274.215.800 13.710.790 287.926.590 973.880.797 973.880.797 284.668.249 2 C«ng ty kim khÝ Hµ Néi 450.000.450 600.200.000 30.010.000 630.210.000 950.000.000 950.000.000 130.210.450 3 C«ng ty kim khÝ Q. Ninh 1.135.374.440 398.368.200 19.918.410 418.286.610 580.582.000 580.582.000 973.079.050 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tæng céng 2.635.997.346 2.154.032.100 107.701.605 2.261.733.705 1.767.694.621 880.582.621 2.602.147.546 2.269.454.430 * C¸ch ghi NKCT sè 5: - PhÇn d­ ®Çu th¸ng: C¨n cø vµo NKCT sè 5 th¸ng tr­íc - PhÇn ghi cã TK 331, ghi nî TK kh¸c: C¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt TK 331, cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt, lÊy dßng tæng céng cã TK 331 ghi vµo dßng ®¬n vÞ b¸n theo cét øng tiÒn cña NKCT sè 5. - PhÇn theo dâi thanh to¸n, ghi nî TK331 ®èi øng cã ghi c¸c TK kh¸c: C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 331, cuèi th¸ng kÕ to¸n lÊy dßng tæng céng nî TK 331 ®Ó ghi vµo dßng t­¬ng øng víi NKCT sè 5. - PhÇn d­ cuèi th¸ng: kÕ to¸n còng c¨n cø vµo sæ chi tiªt thanh to¸n víi tõng ng­êi b¸n, cuèi th¸ng rót sè d­ tõng ng­êi vµ ®iÒn vµo dßng t­¬ng øng trªn NKCT sè 5. Cô thÓ theo dâi ph¶i tr¶ chi nh¸nh C«ng ty Kim khÝ TP Hå ChÝ Minh nh­ sau: Sè d­ cuèi kú = Sè d­ ®Çu kú + Ph¸t sinh cã - Ph¸t sinh nî. = 970.622.456 + 287.926.590® - 973.880.797® = 284.668.249® 4.2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt kho hµng ho¸ a. Gi¸ vèn hµng b¸n: T¹i C«ng ty hiÖn nay ¸p dông gi¸ b×nh qu©n cho tõng chñng lo¹i hµng ho¸. VÝ dô: Tån cuèi th¸ng 6/2002: f6 LD: 62.602,7 kg x 3.963 ® = 248.088.680 ® Ngµy 8/7 NhËp thÐp f6 LD: 15.298 kg x 4.000 ® = 61.192.000 ® Ngµy 1/7 NhËp thÐp f6 LD: 43.391 kg x 4.000 ® = 173.564.000 ® Ngµy 20/7 NhËp thÐp f6 LD: 15.188 kg x 3.940 ® = 59.840.720 ® Ngµy 24/7 NhËp thÐp f6 LD: 14.361 kg x 3.940 ® = 56.582.340 ® Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh gi¸ b×nh qu©n sè hµng trªn: = = 3.972,8®/kg TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt kho: 101.123,5kg x 3.972,8® = 401.743.440® Hµng ngµy khi xuÊt kho, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho ghi chi tiÕt l­îng hµng xuÊt trong ngµy. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo sè l­îng hµng tån, hµng nhËp trong th¸ng,kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ b×nh qu©n cña tõng chñng lo¹i hµng ho¸ sau khi tÝnh ®­îc gi¸ b×nh qu©n, kÕ to¸n tÝnh ®­îc trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt b¸n. - XuÊt kho hµng ho¸ giao cho ng­êi mua hµng: Khi b¸n hµng ho¸ cña C«ng ty cho ng­êi mua hµng, kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt tõng chñng lo¹i hµng ho¸ xuÊt kho ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt vËt t­, hµng ho¸. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tÝnh ®­îc tæng trÞ gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt kho trong th¸ng vµ ghi vµo sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 632: 5.009.191.040 ® Cã TK 156: 5.009.191.040 ® VÝ dô: Trong th¸ng 7/2003 C«ng ty §¹t Thµnh xuÊt b¸n ®­îc 101.123,5kg thÐp f6 LD. §¬n gi¸ b×nh qu©n cña thÐp f6LD lµ 3.972,8 (TÝnh ®­îc ë VD trang 28). VËy trÞ gi¸ vèn thùc tÕ thÐp f6LD xuÊt kho trong th¸ng 7/2003: 101.123,5 kg x 3.972,8 ® = 401.743.440® * Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ thu mua hµng ho¸ (VËn chuyÓn, bèc xÕp) cho khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô trong th¸ng theo c«ng thøc: = x VÝ dô: Sè d­ ®Çu kú TK 1562: 22.703.900 ® Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp trong th¸ng: Sè l­îng: 1.240.399 kg thµnh tiÒn: 86.827.930 ® = x 1.244.710kg = 86.601.700® KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 632: 86.601.700 Cã TK 1562: 86.601.700 Gi¸ vèn cña hµng ho¸ sÏ ®­îc ph¶n ¸nh vµo B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån hµng ho¸ (Theo dâi biÓu sè 11). BiÓu sè 11 B¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt, tån Th¸ng 7/2003 TK 156 Chñng lo¹i Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng T«n cuèi th¸ng Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 6 LD 62.602,7 3.963 248.088.680 88.238 3.980 351.179.060 101.123,5 3.972,8 401.743.440 49.717,2 3.972,8 197.524.300 8 LD 65.473,2 4.059 265.811.400 81.565 3.969 323.716.180 78.211,1 4.009,3 313.575.010 68.827,4 4.009,3 275.952.570 10 LD 24.931,7 4.008 99.919.400 17.550 4.115 72.218.250 26.943,1 4.052 109.174.400 15.538,5 4.052 62.963.250 16 LD 39.215,3 3.982 156.170.200 105.861 4.007 431.624.990 121.194,4 4.051,6 491.031.230 23.881,94 4.051,6 96.763.960 18 LD 30.181 3.917 118.223.900 58.110 4.065 238.217.150 33.755,7 4.014,4 133.511.150 54.535,2 4.014,4 218.929.900 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Céng 333.881 4.028 1.344.898.300 240.399 4.023,8 4.991.118.650 1.244.710 4.024,3 5.009.191.040 329.570 4.026 1.326.825.910 BiÓu sè 12: Sæ c¸i TK 1561 (Th¸ng 7/2003) Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/6 D­ ®Çu th¸ng 1.344.898.300 30/7 Mua hµng b»ng tiÒn mÆt 111 1.247.618.550 30/7 Mua hµng b»ng TGNH 112 1.589.468.000 30/7 Mua hµng ch­a thanh to¸n 331 2.154.032.100 30/7 XuÊt b¸n hµng theo gi¸ vèn 632 5.009.191.040 Céng 4.991.118.650 5.009.191.040 D­ cuèi th¸ng 1.326.825.910 BiÓu sè 13: Sæ c¸i TK 1561 (Th¸ng 7/2003) Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 8/6 D­ ®Çu th¸ng 22.703.900 30/7 Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp tr¶ b»ng tiÒn mÆt 111 86.827.930 30/7 Ph©n bæ cho sè l­îng hµng xuÊt b¸n 632 86.601.700 Céng 86.827.930 86.601.700 D­ cuèi th¸ng 22.930.130 B. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ 1. T×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty §¹t Thµnh 1.1. Tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty §¹t Tµnh: §Ó cã thÓ ho¹t ®éng kinh doanh vµ tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty §¹t Thµnh ®¸p ¸p dông nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng kh¸c nhau bao gåm c¶ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, b¸n c«ng tr×nh. §èi víi nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty th× c¬ së cho mçi nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty th­êng dùa vµo c¸c H§KT ®· ký kÕt hoÆc ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Trong hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hµng ph¶i ghi râ nh÷ng ®iÓm chÝnh sau: Tªn ®¬n vÞ mua hµng, Sè TK, chñng lo¹i hµng, sè l­îng, ®¬n gi¸, quy c¸ch, phÈm chÊt cña hµng ho¸, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao hµng. Thêi h¹n thanh to¸n. Bªn b¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó giao hµng vµ theo dâi thanh to¸n. HiÖn nay, trong kinh doanh c«ng ty còng lu«n cñng cè, ph¸t huy viÖc b¸n hµng theo hîp ®ång vµ ®¬n ®Æt hµng. V× theo h×nh thøc nµy, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã c¬ së v÷ng ch¾c vÒ ph¸p luËt, do ®ã, c«ng ty cã thÓ chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch mau vµ b¸n hµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kinh doanh cña C«ng ty. §Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, c«ng ty §¹t Thµnh sö dông mét sè tµi kho¶n nh­ sau: TK 511: Doanh thu b¸n hµng TK 512: Doanh thu b¸n hµng néi bé TK 521: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i TK 531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n TK 111: TiÒn mÆt TK 112: TGNH TK 133: ThuÕ GTGT ®Çu vµo TK 3331: ThuÕ GTGT ®Çu ra TK 156: Hµng ho¸ TK 1561: Gi¸ mua cña hµng ho¸ TK 1562: Chi phÝ thu mua hµng ho¸. ViÖc tiªu thô hµng hãa cña C«ng ty cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau. 1.2. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng: HiÖn nay C«ng ty TNHH §¹t Thµnh ¸p dông c¸c hinh thøc thanh to¸n chñ yÕu: - H×nh thøc b¸n hµng thu tiÒn ngay: Theo h×nh thøc nµy, hµng ho¸ ®­îc tiªu thô ®Õn ®©u tiÒn thu ngay ®Õn ®ã nh­ tiÒn mÆt, sÐc, ng©n phiÕu... - H×nh thøc b¸n hµng ch­a ®­îc thu tiÒn: Theo h×nh thøc nµy kh¸ch hµng mua hµng nh­ng ch­a thanh to¸n tiÒn. - H×nh thøc b¸n hµng theo hîp ®ång ®· ký: Theo h×nh thøc nµy kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n tiÖn theo Hîp ®ång ®· ký víi C«ng ty, ¸p dông chñ yÕu cho c¸c c«ng tr×nh lín. - H×nh thøc hµng ®æi hµng: Khi ®æi hµng ®­îc tiÕn hµnh thanh to¸n bï trõ. H×nh thøc nµy chiÕm tû träng nhá trong doanh thu cña C«ng ty. 1.3. KÕ to¸n tiªu thô hµng hãa t¹i C«ng ty §¹t Thµnh: C¸c tr­êng hîp ®­îc coi lµ tiªu thô: C¨n cø vµo Hîp ®«ng ®· ký kÕt, ®Õn thêi ®iÓm giao hµng ®· ghi trong hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hµng C«ng ty chuÈn bÞ hµng ®Ó giao hµng cho kh¸ch. Chøng tõ giao hµng lµ ho¸ ®¬n (GTGT) (BiÓu sè 4). Ho¸ ®¬n do kÕ to¸n lËp lµm 03 liªn sau ®ã chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tr­ëng vµ thñ tr­ëng ký duyÖt. - NÕu kh¸ch hµng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt, TGNH, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112 Cã TK 511 Cã TK 333.1 VÝ dô: Ho¸ ®¬n (GTGT) sè 42315 ngµy 19/7/2003 xuÊt b¸n hµng cho chÞ Hµ - C«ng ty Hµ Minh thÐp f6 + f8. Sè l­îng: 41.000 kg thu ®­îc sè tiÒn 180.400.000 ®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111: 172.200.000 Cã TK 511: 164.000.000 Cã TK 333.1: 8.200.000 Ngµy 20/7/2003 theo Ho¸ ®¬n (GTGT) sè 41316 xuÊt b¸n thÐp f18LD cho C«ng ty x©y dùng 34, C«ng ty thanh to¸n ngay b»ng TGNH, kÕ to¸n ghi: Nî TK 112: 43.041.495 Cã TK 511: 40.991.900 Cã TK 333.1: 2.049.595 - XuÊt kho hµng ho¸ cho kh¸ch hµng theo H§KT ®· ký kÕt, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè doanh thu ch­a thu ®­îc tiÒn nh­ sau: Nî TK 131 Cã TK 511 Cã TK 333.1 Khi kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112 Cã TK 131 VÝ dô: Theo Ho¸ ®¬n (GTGT) sè 41292 ngµy 3/7/2003 xuÊt b¸n cho anh Vanh - C«ng ty Licogi 19: 105.889,2 kg thÐp f13 ¸ f25. Sè tiÒn b¸n hµng ghi trªn ho¸ ®¬n: 508.267.417 KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè doanh thu ch­a thanh to¸n theo bót to¸n: Nî TK 131: 485.164.353 Cã TK 511: 462.061.289 Cã TK 333.1: 23.103.064 §ång thêi víi viÖc ph¶n ¸nh doanh thu kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ph¶n ¸nh gi¸ vèn theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 632 Cã TK 156 VÝ dô: Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp ®­îc trÞ gi¸ vèn cña toµn bé sè hµng ho¸ xuÊt kho trong th¸ng 7/2003, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632: 5.009.191.040 Cã TK 1561: 5.009.191.040 Tæng hîp ®­îc chi phÝ thu mua hµng ho¸ ph©n bæ cho sè l­îng hµng ho¸ xuÊt b¸n th¸ng 7/2003: Nî TK 632: 86.601.700 Cã TK 1562: 86.6014.700 BiÓu sè 14: Sæ c¸i TK 632 (th¸ng 7/2003) Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30/7 Gi¸ vèn hµng ho¸ 1561 5.009.191.040 30/7 Chi phÝ thu mua hµng ho¸ ph©n bæ cho sè hµng ho¸ tiªu thô 1562 86.601.700 30/7 KÕt chuyÓn sang x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 5.095.792.740 Céng 5.095.792.740 5.095.792.740 1.4. KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng ho¸: Trong nhiÒu tr­êng hîp v× cã nh÷ng kh¸ch mua hµng víi khèi l­îng lín, tÝnh theo mét tØ lÖ nµo ®ã trªn gi¸ b¸n, C«ng ty thùc hiÖn viÖc bít gi¸ cho ng­êi mua ngay sau lÇn mua hµng. KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn gi¶m gi¸ theo ®Þnh kho¶n: NÕu kh¸ch hµng ®· thanh to¸n tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 532 Cã TK 111, 112 NÕu kh¸ch hµng ch­a thanh to¸n sè tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 532 Cã TK 131 Cuèi th¸ng kÕ to¸n chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 511 Cã TK 532 VÝ dô: C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt sè 50 ngµy 28/7/2003 vÒ sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n cho chÞ Hµ lµ: 1.800.000, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 532: 1.800.000 Cã TK 111: 1.800.000 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n, ghi: Nî TK 511: 1.800.000 Cã TK 532: 1.800.000 C«ng ty kh«ng cã chiÕt khÊu b¸n hµng vµ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. * C¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ tiªu thô hµng ho¸, C«ng ty §¹t Thµnh ®· sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch kh¸c nhau ®Ó theo dâi, qu¶n lý viÖc tiªu thô hµng ho¸ nh­: - B¸o c¸o b¸n hµng - Sæ theo dâi tiªu thô - PhiÕu nép tiÒn, phiÕu thu, phiÕu chi - Sæ chi tiÕt TK 131 - B¶ng kª sè 11 - Sæ c¸i TK 511, 632 * Sè chi tiÕt tiªu thô: (BiÓu sè 15) - C¬ së lËp sæ chi tiÕt tiªu thô: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n (GTGT). - Ph­¬ng ph¸p lËp: + Cét ho¸ ®¬n ngµy: Ghi theo sè thø tù theo ho¸ ®¬n, ngµy ghi trªn ho¸ ®¬n. + Cét hä tªn kh¸ch hµng: Ghi tªn cña tõng kh¸ch hµng t­¬ng øng víi tõng ho¸ ®¬n. + Cét hµng ho¸: §­îc chia lµm 3 phÇn theo tiªu thøc sè l­îng, ®¬n gi¸ thµnh tiÒn. + Cét TK 511: Ghi sè tiÒn thanh to¸n trªn tõng ho¸ ®¬n. + Cét TK 111: NÕu kh¸ch hµng tr¶ b»ng tiÒn mÆt th× ghi vµo cét nµy t­¬ng øng víi sè tiÒn ®· tr¶. + Cét TK 131: Ghi sè tiÒn kh¸ch hµng ch­a thanh to¸n. + Cét TK 112: Ghi sè tiÒn kh¸ch hµng tr¶ b»ng TGNH. BiÓu sè 15 Sæ chi tiÕt tiªu thô tµi kho¶n 511 Th¸ng 7/2003 Chøng tõ Tªn kh¸ch hµng ThÐp f6 LD + 8 LD ThÐp f18 LD ... 511 3331 111 112 131 SH NT Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn ... 41292 3/7 C«ng ty Licogi 30.058,2 131.162.863 131.162.863 6.558.143 144.279.149 41315 19/7 Cty Hµ Minh 41.000 164.000.000 164.000.000 8.200.000 180.400.000 41343 29/7 Cty Minh Ph­îng 20.000 80.200.000 80.200.000 4.010.000 88.202.000 41345 30/7 Cty Hoµng Phong 19.000 75.050.000 75.050.000 3.752.500 82.555.000 ..... ..... ..... ..... ..... ... ..... ..... ..... ..... Céng 101.123,5 409.500.000 70.058,2 285.729.863 5.157.914.410 257.895.720 2.468.269.958 504.028.160 2.701.407.732 * §Ó theo dâi qu¸ tr×nh vËn ®éng cña tiÒn hµng, kÕ to¸n ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ viÖc thanh to¸n vµ thu håi tiÒn b¸n hµng. - Tr­êng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt kÕ to¸n lËp phiÕu thu tiÒn mÆt: BiÓu sè 16: §¬n vÞ: C«ng ty §¹t Thµnh PhiÕu thu Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2003 QuyÓn sè: 08 Sè: 432 Nî: 111 Cã: 511 + 3331 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: ChÞ Hµ §Þa chØ: C«ng ty TNHH Hµ Minh Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng theo ho¸ ®¬n sè 41315 ngµy 19/7/2003 Sè tiÒn: 172.200.000 (B»ng ch÷) Mét tr¨m b¶y hai triÖu hai tr¨m ngµn ®ång. KÌm theo:............... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷)............................ Thñ tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü - Tõ phiÕu thu, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 111 : 172.200.000 Cã TK 511 : 164.000.000 Cã TK 3331: 8.200.000 - Tõ ph¸t sinh trªn kÕ to¸n vµo B¶ng kª sè 1. BiÓu sè 17: B¶ng kª sè 1 STT Ngµy Ghi Nî TK 111, ghi Cã c¸c TK Sè d­ cuèi ngµy 112 511 3331 311 .... Céng nî TK 111 1 1/7 51.787.270 2.589.363 54.376.633 2 7/7 255.100.000 12.755.000 267.855.000 3 20/7 164.000.000 8.200.000 172.200.000 4 21/7 350.000.000 350.000.000 5 29/7 253.850.000 12.692.500 300.000.000 566.542.500 .... .... .... ... .... Céng 443.530.000 2.243.881.780 224.388.178 300.000.000 ... .... - Tr­êng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng TGNH, kÕ to¸n vµo B¶ng kª sè 2. BiÓu sè 18: B¶ng kª sè 2 STT Ngµy Ghi Nî TK 112, ghi Cã c¸c TK Sè d­ cuèi ngµy 111 511 3331 131 .... Céng nî TK 112 1 3/7 20.000.000 1.000.000 21.000.000 2 9/7 45.091.419 2.254.570 47.345.989 3 20/7 200.000.000 40.991.900 2.049.595 243.041.495 4 21/7 140.000.000 67.285.000 207.285.000 5 24/7 569.807.930 569.807.930 ..... .... .... .... ... .... Céng 470.000.000 458.207.419 45.820.741 647.092.930 ... .... - Tr­êng hîp kh¸ch hµng ký nhËn nî, kÕ to¸n sÏ më chi tiÕt c«ng nî TK 131 theo tõng kh¸ch hµng ®Ó theo dâi. * Sæ chi tiÕt theo dâi thanh to¸n víi ng­êi mua: §Ó theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, C«ng ty më sæ theo dâi chi tiÕt TK 131 ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng nh­ sau: - C¬ së sè liÖu: C¨n cø vµo chøng tõ ho¸ ®¬n (GTGT) c¸c hîp ®ång kinh tÕ. - Ph­¬ng ph¸p lËp: §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ th­êng xuyªn víi C«ng ty, kÕ to¸n më riªng cho mçi kh¸ch hµng mét quyÓn sæ. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ kh«ng th­êng xuyªn víi C«ng ty th× më cho nhiÒu kh¸ch hµng trªn mét quyÓn sæ. + Cét sè liÖu, ngµy th¸ng: Ghi sè ho¸ ®¬n vµ ngµy th¸ng xuÊt. + Cét diÔn gi¶i: Ghi tªn, sè l­îng ®¬n gi¸ tõng chñng lo¹i hµng. + Cét TK ®èi øng: Ghi phÇn ®èi øng víi nî TK 131, cã TK liªn quan. + Cét sè ph¸t sinh: Ph¸t sinh nî: C¨n cø vµo sæ theo dâi tiªu thô, kÕ to¸n tËp hîp sè tiÒn cña kh¸ch hµng ghi vµo cét t­¬ng øng cho thÝch hîp. Ph¸t sinh cã: C¨n cø vµo sè tiÒn kh¸ch hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, TGNH, vËt t­ hµng ho¸... ®Ó ghi. + Cét sè d­: Sè d­ nî: B»ng d­ nî ®Çu kú + ph¸t sinh nî trong kú - ph¸t sinh cã trong kú. Sè d­ cã: B»ng sè d­ cã ®Çu kú + ph¸t sinh cã trong kú - ph¸t sinh nî trong kú. BiÓu sè 19: Tªn ®¬n vÞ: c«ng ty Licogi 19 Chi tiÕt c«ng nî TK 131 Th¸ng 7/2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 1.064.724.068 41291 2/7 ThÐp f25 511 89.041.170 ThuÕ 3331 4.452.058 41292 3/7 ThÐp f13 ¸ f25 511 462.061.289 ThuÕ 3331 23.103.064 41298 5/7 ThÐp f13 ¸ f19 511 147.656.511 ThuÕ 3331 7.382.825 24/7 Thanh to¸n 112 569.807.930 Céng 733.696.917 569.807.930 1.228.613.055 D­ ®Çu th¸ng: 1.064.724.068 D­ cuèi th¸ng: 1.228.613.055 Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp tõ sæ chi tiÕt c«ng nî ghi vµo b¶ng kª sè 11. *B¶ng kª sè 11 (BiÓu sè 20): BiÓu sè 20 B¶ng kª sè 11 - PH¶i thu cña kh¸ch hµng Th¸ng 7/2003 Sè TT DiÔn gi¶i D­ ®Çu th¸ng Ghi nî TK 131, ghi cã c¸c TK Ghi cã TK 131, ghi nî c¸c TK Sè d­ cuèi th¸ng 511 3331 C«ng nî 111 112 ... Céng cã 1 Cty Licogi 1.064.724.068 698.758.970 34.937.948 733.696.917 569.807.930 569.807.930 1.228.613.055 2 Cty M. Ph­¬ng 92.871.815 315.820.000 15.791.000 331.611.000 92.871.815 92.871.815 331.611.000 3 Cty Hµ Minh 350.000.000 350.000.000 350.000.000 0 ... ... Céng 1.907.595.883 2.455.825.211 122.791.260 2.578.616.471 1.488.365.815 847.092.930 2.335.458.745 2.150.753.610 - C¬ së d÷ liÖu: Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp tõ sæ chi tiÕt TK 131 ®Ó ghi vµo b¶ng kª sè 11. B¶ng kª sè 11 ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn nî, bªn cã TK ®èi øng cã hoÆc nî c¸c TK liªn quan. - Ph­¬ng ph¸p lËp: + Cét tªn vµ ®Þa chØ ng­êi mua: KÕ to¸n lÊy tªn vµ ®Þa chØ tõ c¸c sæ chi tiÕt TK 131. + PhÇn d­ ®Çu th¸ng: LÊy phÇn d­ cuèi th¸ng tr­íc cña b¶ng kª sè 11 chuyÓn sang. + PhÇn ghi nî TK 131, ghi cã c¸c TK + PhÇn ghi nî TK 131, ghi cã c¸c TK + PhÇn sè d­ cuèi th¸ng. KÕ to¸n ®Òu tiÕn hµnh céng tõ sæ chi tiÕt TK 131 cña tõng kh¸ch hµng t­¬ng øng ®Ó chuyÓn sang. * Sæ c¸i TK 511: BiÓu sè 21: Sæ c¸i TK 511 (th¸ng 7/2003) Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Doanh thu b¸n hµng b»ng TM 111 2.243.881.780 Doanh thu b¸n hµng b»ng TGNH 112 458.207.419 Doanh thu kh¸ch ch­a thanh to¸n 131 2.455.825.211 KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n 532 1.800.000 KÕt chuyÓn doanh thu sang x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 5.156.114.410 Céng 5.157.914.410 5.157.914.410 2. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: 2.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: ë C«ng ty TNHH §¹t Thµnh chi phÝ b¸n hµng gåm: Chi phÝ qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, chi tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng. C¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh trong th¸ng th­êng ®­îc chi b»ng tiÒn mÆt vµ tËp hîp vµo TK 641 “Chi phÝ b¸n hµng”, cuèi th¸ng ®­îc kÕt chuyÓn toµn bé vµo TK 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh”®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong th¸ng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641: Chi phÝ b¸n hµng VÝ dô trong th¸ng 7/2003 Tæng sè chi phÝ b¸n hµng ®­îc tÝnh lµ: 9.600.000 ® ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt trªn sæ chi phÝ b¸n hµng nh­ sau: BiÓu sè 22: Sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng: Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã Nî Cã 68 20/7 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn BH 641 334 6.200.000 6.200.000 75 30/7 Chi phÝ qu¶ng c¸o 641 111 2.500.000 2.500.000 Chi phÝ dÞch vô kh¸c 641 111 900.000 900.000 Céng 911 641 9.600.000 9.600.000 C¨n cø vµo sæ nµy cuèi thµng kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 911: 9.600.000 Cã TK 641: 9.600.000 Sè liÖu nµy ®­îc lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo NKCT sè 8. Toµn bé chi phÝ b¸n hµng nµy ®­îc ph©n bæ hÕt cho sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô. 2.2. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Chi phÝ QLDN cña C«ng ty TNHH §¹t Thµnh gåm c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý, tr¶ l·i vay Ng©n hµng, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ v¨n phßng... ®­îc tËp hîp vµo TK 642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”. Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn mét lÇn sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp VÝ dô: Trong th¸ng 7/2003 tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ: 16.500.000 ® BiÓu sè 23: Sæ chi tiÕt chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã Nî Cã 50 5/7 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c¸n bé qu¶n lý 642 334 8.500.000 8.500.000 52 6/7 §iÖn sinh ho¹t 642 111 450.000 450.000 25/7 L·i vay 642 111 3.300.000 3.300.000 60 26/7 §iÖn tho¹i 642 111 925.000 925.000 65 28/7 ThuÕ m«n bµi 642 111 1.950.000 1.950.000 C¸c kho¶n ph¶i chi b»ng tiÒn kh¸c 642 111 1.375.000 1.375.000 Céng 911 642 16.500.000 16.500.000 Cuèi th¸ng, sè liÖu nµy ®­îc kÕt chuyÓn mét lÇn sang TK 911: Nî TK 911: 16.500.000 Cã TK 642: 16.500.000 2.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: Hµng thµng kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú theo c«ng thøc: KÕt qu¶ kinh doanh = Doanh thu thuÇn - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ QLDN Doanh thu thuÇn = Doanh thu - (doanh thu hµng tr¶ l¹i + gi¶m gi¸ hµng b¸n + chiÕt khÊu). Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: a. Nî TK 111 : 2.356.075.869 Cã TK 511 : 2.243.881.780 Cã TK 3331 : 112.194.089 b. Nî TK 112 : 481.117.597 Cã TK 511 : 458.207.419 Cã TK 3331 : 22.910.178 c. Nî TK131 : 2.578.616.472 Cã TK 511 : 2.455.825.211 Cã TK 3331 : 122.791.260 d. Nî TK 511 : 1.800.000 Cã TK 532 : 1.800.000 e. Nî TK 511 : 5.156.114.410 Cã TK 911 : 5.156.114.410 f. Nî TK 632 : 5.095.792.740 Cã TK 156 : 5.095.792.740 g. Nî TK 911 : 5.121.892.740 Cã TK 632 : 5.095.792.740 Cã TK 641 : 9.600.000 Cã TK 642 : 16.500.000 KÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt qña kinh doanh trªn NKCT sè 8. * NhËt ký chøng tõ sè 8 (BiÓu sè 24) BiÓu sè 24 NhËt ký chøng tõ sè 8 Stt C¸c TK ghi cã 156 111 511 3331 532 632 641 642 911 Céng C¸c TK ghi nî 1 TK 111-TiÒn mÆt 2.243.881.780 112.194.089 2.356.075.869 2 TK 112- TGNH 458.207.419 22.910.178 481.117.597 3 TK 131-Ph¶i thu cña kh¸ch 2.455.825.211 122.791.260 2.578.616.472 4 TK 511-Doanh thu b¸n hµng 1.800.000 5.156.114.410 5.157.914.410 5 TK 532-Gi¶m gi¸ hµng b¸n 1.800.000 1.800.000 6 TK 632-Gi¸ vèn 5.095.792.740 5.095.792.740 7 TK 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 5.095.792.740 9.600.000 16.500.000 5.121.892.740 Céng 5.095.792.740 1.800.000 5.157.914.410 257.895.720 1.800.000 5.095.792.740 9.600.000 16.500.000 5.156.114.410 Nh»m ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña DN C¬ së sè liÖu: Dùa vµo sæ theo dâi tiªu thô, c¸c NKCT 1,2, sæ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN... Ph­¬ng ph¸p lËp: PhÇn ghi Nî TK 111, 112, ghi Cã TK 131 dùa vµo b¶ng kª sè 11. PhÇn ghi Nî TK 111, 112, 131, ghi Cã TK 511 dùa vµo sæ theo dâi tiªu thô. PhÇn ghi Nî TK 632, ghi Cã TK 1561, 1562. PhÇn ghi Nî TK 911, ghi Cã TK 632, 641, 642 dùa gi¸ vèn hµng ho¸ xu¸t kho vµ sæ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN. KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong th¸ng 7 ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: KÕt qu¶ = (5.157.914.410 - 1.800.000) - 5.095.792.740 - 9.600.000 - 16.500.000 = 34.221.670 ®. * Sæ c¸i TK 911 BiÓu sè 25 Sæ c¸i TK 911 (Th¸ng 7/2003) Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã KÕt chuyÓn doanh thu 511 5.156.114.410 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 632 5.095.792.740 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 641 9.600.000 KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN 642 16.500.000 L·i kinh doanh 421 34.221.670 Céng 5.156.114.410 5.156.114.410 PhÇn III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i c«ng ty ®¹t thµnh: Trong ®iÒu kiÖn më cöa víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· linh ho¹t ®­a ra nhiÒu biÖn ph¸p kinh tÕ cã hiÖu qu¶ nh»m kh¾c phôc mäi khã kh¨n. NhËn thøc ®óng quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng, tõ ®ã vËn dông s¸ng t¹o vµo thùc tÕ, C«ng ty ®· hiÓu ®­îc “B¸n hµng lµ søc sèng”, cho nªn trong vÊn ®Ò qu¶n lý, bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty ®· quan t©m thÝch ®¸ng tíi viÖc kÕ to¸n b¸n hµng, doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, tr×nh ®é qu¶n lý cña C«ng ty còng kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ n©ng cao. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái C«ng ty ph¶i chó träng ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý thu mua hµng ho¸, t×m nguån hµng cã møc gi¸ hîp lý, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh hµng hãa t¹o søc c¹nh tranh trong tiªu thô. Víi hµng ho¸ C«ng ty cã mét hÖ thèng kho, ®­îc x©y dùng kiªn cè, ch¾c ch¾n ®Ó ®¶m b¶o hµng hãa tr¸nh khái t¸c ®éng cña thiªn nhiªn nh­ han, rØ,... chèng mÊt m¸t hao hôt tù nhiªn. HÖ thèng kho ®­îc bè trÝ mét c¸ch khoa häc, hîp lý theo tõng lo¹i, tõng nhãm, tõng thø hµng ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý kiÓm tra sè l­îng hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån cña tõng chñng lo¹i hµng ho¸. Ngoµi ra cöa hµng còng cã kho hµng ho¸ cña riªng m×nh. C«ng ty ®· ®Æc biÖt coi träng tíi kh©u b¸n hµng. Phßng kinh doanh cïng víi c¸c tæ c«ng t¸c ®· ®­îc më réng ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng, kh¸ch hµng nh»m ®Èy m¹nh khèi l­îng hµng hãa b¸n ra. Cïng víi phßng kinh doanh lµ c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ t¹i cöa hµng ngµy ngµy t×m kiÕm më réng thÞ tr­êng phôc vô cho ng­êi tiªu dïng. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: KÕ to¸n hµng ho¸ ghi chÐp t×nh h×nh biÕn ®éng hµng ho¸ ®­îc kÕt hîp chÆt chÏ, ®ång bé gi÷a kÕ to¸n chi tiÕt vµ kÕ to¸n tæng hîp hµng ho¸. HÖ thèng kÕ to¸n hµng ho¸ ghi chÐp râ rµng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ hîp lý, ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt thÎ song song ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong h¹ch to¸n hµng ho¸. ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña C«ng ty ®Ò ra: §¶m b¶o t×nh thèng nhÊt vÒ mÆt ph¹m vi ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®¶m b¶o cho sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý râ rµng, dÔ hiÓu. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®· h¹n chÕ nh÷ng trïng l¾p trong ghi chÐp mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cña nguån sè liÖu ban ®Çu. Do ®ã viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn mét doanh nghiÖp cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng. ViÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc kÕ to¸n NKCT cho thÊy ®¬n vÞ ®· biÕt khai th¸c kh¶ n¨ng vÒ chuyªn m«n ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n toµn C«ng ty, gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n, gi¶m lao ®éng trong phßng kÕ to¸n mµ vÉn cung cÊp nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp nãi chung vµ t×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty nãi riªng. II. NhËn xÐt cô thÓ: 1. KÕ to¸n b¸n hµng: - Ph©n lo¹i hµng ho¸: c«ng ty ch­a lËp ®­îc hÖ thèng m· sè cho tõng chñng lo¹i hµng ho¸ ®Ó phßng kÕ to¸n vµ c¸c phßng ban cã thÓ sö dông ®­îc thèng nhÊt, tr¸nh nhÇm lÉn trong viÖc kÕt hîp qu¶n lý hµng ho¸ trªn m¸y vi tÝnh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt kho: HiÖn nay c«ng ty ®ang tÝnh trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. Theo ph­¬ng ph¸p nµy trong thang gi¸ thµnh thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt kho ch­a ®­îc ghi sæ mµ cuèi th¸ng khi kÕ to¸n tËp hîp ®­îc trÞ gi¸ cña hµng ho¸ nhËp kho th× míi tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ b×nh qu©n, khi ®ã míi tÝnh ®­îc trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt kho. ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p nµy th× viÖc ph¶n ¸nh sè tiÒn tån kho hµng ho¸ sÏ kh«ng liªn tôc mµ ph¶i ®Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n míi ph¶n ¸nh ®­îc. LËp dù phßng gi¶m gi¸: LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ thùc hiÖn nguyªn t¾c thËn träng trong kÕ to¸n, gi÷ cho rñi ro tµi chÝnh n»m trong giíi h¹n cho phÐp, cã thÓ kiÓm so¸t. Nh­ng hiÖn nay C«ng ty vÉn ch­a lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 2. T×nh h×nh theo dâi c«ng nî: C«ng ty cã rÊt nhiÒu b¹n hµng, ngoµi nh÷ng kh¸ch hµng ®Õn mua hµng vµ thanh to¸n ngay. C«ng ty cßn cã hµng lo¹t c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn, b¹n hµng quen thuéc th­êng ®Õn nhËn hµng tr­íc vµ thanh to¸n sau. ChÝnh ®iÒu nµy ®Æt cho kÕ to¸n C«ng ty tr¸ch nhiÖm rÊt nÆng nÒ: Th­êng xuyªn ph¶i kiÓm tra, theo dâi mét l­îng tµi s¶n kh¸ lín cña m×nh nh­ng vÉn cßn ®ang trong quy tr×nh thanh to¸n. C«ng ty ®· t×m ra vµ hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp, tõ mÒm dÎo ®Õn cøng r¾n ®Ó thu håi nî. C¸c biÖn ph¸p ®ã ph¶i ®¶m b¶o c¶ hai nguyªn t¾c: Lîi Ých cña C«ng ty kh«ng bÞ vi ph¹m, ®ång thêi kh«ng bÞ mÊt b¹n hµng. C¬ chÕ b¸n hµng cña C«ng ty lµ c¬ chÕ më, lu«n coi “kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ”. Do ®ã kh¸ch hµng ®Õn mua hµng ®­îc phôc vô tËn t×nh chu ®¸o. HiÖn nay C«ng ty vÉn ch­a lËp ®­îc dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi, ®©y lµ ®iÓm cÇn kh¾c phôc. 3. VÒ nghiÖp vô b¸n hµng, x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm c«ng t¸c b¸n hµng, C«ng ty §¹t Thµnh ®· vËn dông linh ho¹t lý luËn kÕ to¸n vµo thùc tÕ, ®­a ra hÖ thèng sæ s¸ch ghi chÐp qu¸ tr×nh b¸n hµng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng. NghiÖp vô b¸n hµng cña C«ng ty x¶y ra tõng ngµy, tõng giê nh­ng C«ng ty ®· lµm tèt viÖc theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña tõng ho¸ ®¬n. §©y lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lµm viÖc cÇn cï cã s¸ng t¹o vµ tr¸ch nhiÖm cña bé phËn kÕ to¸n. C«ng ty §¹t Thµnh ®· x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh (lç, l·i) ®Õn tõng chñng lo¹i hµng ho¸. TËp hîp ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.Nh­ng hiÖn nay v× sè chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN cßn thÊp nªn C«ng ty ch­a ¸p dông ph©n bæ chi phÝ cho sè l­îng hµng ho¸ xuÊt b¸n. C«ng ty ch­a cã c¸c h×nh thøc chiÕt khÊu b¸n hµng ®Ó khuyÕn khÝch tiªu thô. III. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë C«ng ty ®¹t thµnh: Trong thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ vÒ kÕ to¸n vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë C«ng ty §¹t Thµnh t«i nhËn thÊy: vÒ c¬ b¶n c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®i vµo nÒ nÕp, ®¶m b¶o tu©n thñ theo ®óng chÕ ®é cña Nhµ n­íc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty §¹t Thµnh kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i, nh÷ng vÊn ®Ò ch­a hoµn toµn hîp lý vµ ch­a thËt tèi ­u. Sau ®©y em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn, gi¶i ph¸p nh¨m víi mong muèn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë C«ng ty. 1. ý kiÕn vÒ bé m¸y kÕ to¸n vµ ph©n c«ng trong bé m¸y kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 4 ng­êi, víi tr×nh ®é cao kinh nghiÖm l©u n¨m thùc sù lµ mét lîi thÕ cña C«ng ty. ViÖc bè trÝ c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong phong kh¸ hîp lý. Tuy nhiªn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n th× cã thÓ vµi n¨m mét lÇn kÕ to¸n viªn nªn ®æi phÇn viÖc cña m×nh cho ng­êi kh¸c. Qua ®ã, mçi ng­êi sÏ cã mét tÇm nh×n kh¸i qu¸t h¬n vÒ kÕ to¸n, hiÓu s©u s¾c h¬n tõng phÇn hµnh c«ng viÖc ®ång thêi khi quay trë l¹i c«ng viÖc cò hä sÏ lµm tèt h¬n n÷a viÖc lµm ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù phèi hîp nhÞp nhµng trong c«ng viÖc tr¸nh tr­êng hîp thùc hiÖn trông lÆp gi÷a c¸c phÇn hµnh riªng. 2. ý kiÕn vÒ hoµn thiÖn kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸: C«ng ty nªn ®Æt hÖ thèng m· sè cho tõng chñng lo¹i hµng ho¸ ®Ó tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý cña ®¬n vÞ, ®ång thêi tiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. VÒ viÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh lËp dù phßng nh­ thÕ nµo ? T¸c ®éng vÒ tµi chÝnh: Dù phßng gi¶m phÇn vèn l­u ®éng thùc sù n»m trong lu©n chuyÓn, dù phßng qu¸ lín kh«ng cÇn thiÕt sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. Dù phßng qu¸ nhá so víi yªu cÇu sÏ kh«ng ®ñ bï ®¾p th©m hôt do gi¶m gi¸, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt c©n b»ng vèn l­u ®éng, ¶nh h­ëng tíi kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty nªn më TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho chØ ®­îc lËp vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n, tr­íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh.Khi lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. ViÖc lËp dù phßng ph¶i tÝnh cho tõng thø hµng ho¸ tån kho nÕu cã b»ng chøng ch¾c ch¾n vÒ sù gi¶m gi¸ th­êng xuyªn, cã thÓ x¶y ra trong niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo sè l­îng, gi¸ trÞ hµng tån kho x¸c ®Þnh kho¶n gi¶m gi¸ hµng tån kho cho niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo. Nî TK 159 Cã - Gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®­îc hoµn nhËp vµo kÕt qu¶ SXKD - Gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· tÝnh vµo CPQL doanh nghiÖp SD: Gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Cuèi niªn ®é kÕ to¸n nÕu cã nh÷ng chøng cø ch¾c ch¾n vÒ gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng tån kho thÊp h¬n gi¸ trÞ cã thÓ b¸n ®­îc trªn thÞ tr­êng, kÕ to¸n lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho theo c¸c quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh, ghi: Nî TK 632 -Gi¸ vèn hang b¸n. Cã TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Cuèi niªn ®é kÕ to¸n sau: + Tr­êng hîp sè dù phßng cÇn lËp cho n¨m sau nhá h¬n sè dù phßng cÇn lËp cña n¨m tr­íc, ghi: Nî TK 159 Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n + Tr­êng hîp sè dù phßng cÇn lËp cho n¨m sau lín h¬n sè dù phßng cÇn lËp cña n¨m tr­íc, ghi: Nî TK 632 Cã TK 159 3. ý kiÕn vÒ gi¸ vèn hµng ho¸: HiÖn nay C«ng ty ®ang tÝnh trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p nµy th× viÖc ph¶n ¸nh sè tiÒn tån kho hµng ho¸ sÏ kh«ng ®­îc liªn tôc mµ ph¶i ®Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n míi ph¶n ¸nh ®­îc. V× vËy C«ng ty nªn ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n trõ sæ chi tiÕt hµng ho¸ còng cã thÓ rót ®­îc sè l­îng hµng tån kho vµ sè tiÒn tån cña hµng ho¸. Ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. 4. ý kiÕn hoµn thiÖn vÒ lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty §¹t Thµnh cã nh÷ng kho¶n ph¶i thu mµ ng­êi nî khã hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Nh­ng C«ng ty vÉn ch­a cã kÕ ho¹ch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. V× vËy C«ng ty nªn lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®Ó phßng nh÷ng tæn thÊt vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi cã thÓ x¶y ra, h¹n chÕ nh÷ng ®ét biÕn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong mét kú kÕ to¸n. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i cã dù kiÕn sè nî cã kh¶ n¨ng khã ®ßi, tÝnh tr­íc vµo chi phÝ kinh doanh trong kú h¹ch to¸n. Sè tÝnh tr­íc nµy ®­îc gäi lµ dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. ViÖc x¸c ®Þnh sè lËp dù phßng vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi vµ viÖc xö lý xo¸ nî khã ®ßi ph¶i theo quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh. Doanh nghiÖp më TK 139 ®Ó theo dâi Nî TK 139 Cã - C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi kh«ng thu ®­îc ph¶i xö lý xo¸ nî. - KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch vÒ dù phßng ®· lËp kh«ng sö dông cßn l¹i ®Õn cuèi niªn ®é kÕ to¸n lín h¬n sè ph¶i trÝch lËp dù phßng cho niªn ®é sau. - Sè dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ. DC: Sè dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi cßn l¹i vµo cuèi kú - C¨n cø vµo quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh, cuèi niªn ®é kÕ to¸n, tÝnh dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi, ghi: Nî TK 642 - Chi phÝ QLDN Cã TK 139 - Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi - Khi hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi theo quy ®Þnh, ghi: Nî TK 139 Cã TK 642 - NÕu cã kho¶n ph¶i thu khã ®ßi thùc sù kh«ng thÓ thu nî ®­îc, doanh nghiÖp lµm thñ tôc xo¸ nî, ghi: Nî TK 139 Cã TK 131 Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c §ång thêi ghi vµo bªn nî TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý. (TK ngoµi b¶ng) §èi víi nh÷ng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi ®· xö lý xo¸ nî, nÕu kh¸ch hµng tr¶ l¹i, khi thu tiÒn, ghi: Nî TK 111, 112 Cã TK 711 §ång thêi ghi vµo bªn cã TK 004- Nî khã ®ßi ®· xö lý. (TK ngoµi b¶ng) Khi tÝnh sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cña niªn ®é sau: Tr­êng hîp sè dù phßng cÇn lËp cña niªn ®é sau Ýt h¬n sè dù phßng ®· lËp cña niªn ®é tr­íc th× sè chªnh lÖch ghi: Nî TK 139 Cã TK 642 Tr­êng hîp sè dù phßng cÇn lËp cña niªn ®é sau nhiÒu h¬n sè dù phßng ®· lËp cßn l¹i cña niªn ®é tr­íc th× sè ph¶i lËp dù phßng bæ xung ghi: Nî TK 642 Cã TK 139 5. ý kiÕn hoµn thiÖn vÒ kÕ to¸n b¸n hµng: C«ng ty cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ®Ó t¨ng doanh thu b¸n hµng nh»m t¨ng lîi nhuËn, cô thÓ nh­ gi¶m gi¸ cho c¸c kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín hay thùc hiÖn viÖc chiÕt khÊu b¸n hµng. §Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô nµy C«ng ty ph¶i sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 521: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i. TK 532: Gi¶m gi¸ b¸n hµng. Khi ph¸t sinh chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 521 Nî TK 532 Cã TK 131 HoÆc Cã TK 111, 112 §ång thêi kÕ to¸n ®iÒu chØnh doanh thu: Nî TK 511 hoÆc 512 Cã TK 531 Cã TK 532 Khi nép tiÒn b¸n hµng cho Ng©n hµng, hiÖn nay kÕ to¸n kh«ng ghi qua tµi kho¶n 113 mµ chØ khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng kÕ to¸n ghi th¼ng sang TK 112. ChØ ®Õn cuèi th¸ng, nÕu Ng©n hµng ch­a b¸o cã kÕ to¸n míi ghi qua TK 113. Nh­ vËy trong nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong th¸ng, kÕ to¸n ch­a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ tiÒn vèn trong C«ng ty. Theo em, khi nép tiÒn vµo ng©n hµng, c¨n cø vµo giÊy nép tiÒn ®· ®­îc Ng©n hµng ký nhËn, kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 113 Cã TK 111 - Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 112 Cã TK 113 Trªn ®©y lµ mét sè ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô hµng ho¸, tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i C«ng ty §¹t Thµnh. Tuy nhiªn ®Ó nh÷ng ph­¬ng h­íng ®ã ®­îc thùc hiÖn th× cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n toµn c«ng ty. C«ng ty ph¶i trang bÞ c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ cho phßng kÕ to¸n. C«ng ty ph¶i cã ý thøc chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é kÕ to¸n vÒ tµi kho¶n sö dông, c¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n vµ chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n. Nh­ng chÝnh sù biÕn ®éng nµy cña nÒn kinh tÕ ®· gióp nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. ViÖc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n, ®ång thêi nã gióp doanh nghiÖp cã thÓ qu¶n lý tèt h¬n ho¹t ®éng tiªu thô cña m×nh, ®¶m b¶o lÊy thu bï chi vµ cã l·i. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ n©ng cao ®êi sèng CBNV. Do thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu, nªn c¸c vÊn ®Ò ®­a ra trong chuyªn ®Ò nµy ch­a cã tÝnh kh¸i qu¸t cao, viÖc gi¶i quyÕt ch­a h¼n ®· hoµn toµn thÊu ®¸o vµ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp chØ b¶o cña c¸n bé trong c«ng ty, c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc tèt h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh hiÖu qu¶ cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty, phßng kÕ to¸n C«ng ty §¹t Thµnh vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®· h­íng dÉn chØ b¶o em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I : C¬ së lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i I. §Æc ®iÓm cña nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i 1. Kh¸i niÖm 2. Vai trß cña tiªu thô hµng ho¸ 3. Yªu cÇu qu¶n lý 4. C¸c ph­¬ng thøc tÝnh gi¸ vèn 5. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô 6. Doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu II. C«ng t¸c h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 1. Tµi kho¶n sö dông 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 2.1. H¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ 2.2. H¹ch to¸n tæng hîp hµng ho¸ 2.3. H¹ch to¸n chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty §¹t Thµnh I. §Æc ®iÓm cña C«ng ty §¹t Thµnh 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2. NhiÖm vô cña c«ng ty 3. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh 4. §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty II. §Æc ®iÓm tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i C«ng ty A. KÕ to¸n hµng ho¸ 1. C«ng t¸c qu¶n lý chung vÒ hµng ho¸ 2. C¸c thñ tôc nhËp, xuÊt kho vµ chøng tõ kÕ to¸n 3. KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ 4. KÕ to¸n tæng hîp N-X-T kho hµng ho¸ t¹i c«ng ty B. KÕ to¸n tiªu thô hµng hãa 1. Tiªu thô 2. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh PhÇn III : Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i C«ng ty §¹t Thµnh I. NhËn xÐt chung II. NhËn xÐt cô thÓ III. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. T¹p chÝ kÕ to¸n 2. KÕ to¸n doanh nghiÖp tµi chÝnh - NXB Tµi chÝnh 3. H­íng dÉn thùc hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n - NXB Thèng kª 4. HÖ thèng v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn LuËt thuÕ GTGT - NXB Tµi chÝnh 5. Mét sè tµi liÖu kinh tÕ - tµi chÝnh kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Đạt Thành.DOC
Luận văn liên quan